Інформаційна логістика 2

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.

скачати

Зміст

Введення

Глава 1. Поняття, мета і завдання інформаційної логістики

Глава 2. Інформаційні потоки в логістиці

Глава 3. Інформаційні системи в логістиці

3.1 Види інформаційних систем в логістиці

3.2 Принципи побудови інформаційних систем

Введення

На мій погляд, тема дослідження контрольно-курсової роботи «Інформаційна логістика» - актуальна. У сучасних умовах через сферу виробництва та обігу у напрямку до кінцевого споживача просуваються потужні потоки продукції, що має речовинну форму. Номенклатура продукції рік від року стає все ширшим. Вимоги до якості процесів її просування робляться дедалі жорсткішими: процеси повинні бути швидше, точніше, економічніше. У діях механізму, що забезпечує рух матеріальних потоків, повинна виникати вища ступінь узгодженості окремих ланок - гармонія. Необхідною умовою виникнення даної узгодженості є наявність інформаційних систем, які в змозі швидко та економічно підвести потрібний сигнал до потрібній точці у потрібний момент.

Метою роботи є з'ясувати особливості побудови і функціонування інформаційних систем, що забезпечують функціонування логістичних систем, які є предметом вивчення інформаційної логістики.

Для досягнення зазначеної мети ставляться такі завдання: розглянути поняття, мета і завдання інформаційної логістики; вивчити інформаційні потоки і системи в логістиці; види інформаційних систем та принципи їх побудови; досліджувати ефект від застосування логістичних інформаційних систем.

З питань та завданням, поставленим у ККР, є досить багато літератури. Я вважаю, ступінь розробленості проблеми обширна. Аналіз даної проблеми представлений у працях наступних вчених: А.М. Гаджинский, І.А. Леншин і багато інших.

Глава 1. Поняття, мета і завдання інформаційної логістики

Інформаційна логістика - це частина логістики, яка є сполучною ланкою між постачанням, виробництвом і збутом підприємства й займається організацією потоку даних, який супроводжує матеріальний потік в процесі його переміщення.

Мета інформаційної логістики визначається загальною метою логістики, тобто її шістьма правилами: потрібний продукт, в потрібному місці, у потрібний час, у необхідній кількості і необхідної якості, з мінімальними витратами. Для виконання цих правил у потрібному місці, у потрібний час повинна виявитися і потрібна інформація. Кількість і якість цієї інформації має відповідати вимогам, що пред'являються, витрати, пов'язані з її просуванням, повинні бути мінімальні.

Таким чином, метою інформаційної логістики є наявність:

 1. потрібної інформації (для управління матеріальним потоком);

 2. в потрібному місці;

 3. в потрібний час;

 4. необхідного змісту (для особи приймаючої рішення);

 5. з мінімальними витратами.

Засоби інформаційної логістики повинні дозволяти планувати матеріальні потоки, управляти ними і контролювати їх. Отже, основними завданнями інформаційної логістики є:

 • планування логістичних потреб;

 • аналіз рішень, пов'язаних з просуванням матеріальних потоків;

 • управлінський контроль логістичних процесів;

 • інтеграція учасників логістичного ланцюжка.

Доставка інформації до і від системи управління підприємством, при цьому кожен рівень ієрархії повинен отримувати тільки необхідну йому інформацію в необхідні терміни. Інформаційна логістика та її вищий рівень керівництва - інформація для вироблення стратегії і політики для ухвалення рішення. Середній рівень керівництва - управлінська інформація для тактичного планування і прийняття рішень Інформаційна логістика та її контролюючий орган - інформація для оперативного планування і контролю. Інформаційна логістика та її оперативний орган - обробка оперативних угод, відповідь на запити. У ході протікають у логістичній системі процесів інформаційна логістика повинна реалізовувати:

1) збір інформації в місцях виникнення

2) аналіз інформації та її перетворення

3) накопичення інформації та її зберігання

4) також інформаційна логістика повинна реалізовувати транспортування інформації

5) фільтрація інформаційного потоку

6) виконання елементарно-інформаційних перетворень

7) інформаційна логістика повинна керувати інформаційним потоком.

Вчені різних країн сходяться на думці, що сучасний розвиток логістика отримала в основному завдяки появі та розвитку засобів передачі та обробки даних.

Глава 2. Інформаційні потоки в логістиці

Одним з ключових понять логістики є поняття інформаційного потоку.

Інформаційний потік - це сукупність циркулюючих в логістичній системі, між логістичною системою і зовнішнім середовищем повідомлень, необхідних для управління і контролю логістичних операцій. Інформаційний потік може існувати у вигляді паперових і електронних документів.

У логістиці виділяють такі види інформаційних потоків.

 • Залежно від виду пов'язують потоком систем - горизонтальний і вертикальний;

 • Залежно від місця проходження - зовнішній і внутрішній;

 • Залежно від напрямку по відношенню до логістичної системи - вхідний і вихідний;

 • Залежно від виду носія інформації - паперові, електронні, змішані;

 • У залежності від щільності - малоінтенсивного (до 1 Мбіт / с), среднеінтенсівние (1-2 Мбіт / с), високоінтенсивні (понад 2 Мбіт / с);

 • Залежно від періодичності - регулярні, оперативні, випадкові, on - line, off - line.

Інформаційний потік може випереджати матеріальний, слідувати одночасно з ним або після нього. При цьому інформаційний потік може бути направлений як в одну сторону з матеріальним, так і в протилежну:

 • Випереджаюче інформаційний потік у зустрічному напрямку містить, як правило, відомості про замовлення;

 • Випереджаюче інформаційний потік у прямому напрямку - це попередні повідомлення про майбутнє прибуття вантажу;

 • Одночасно з матеріальним потоком йде інформація в прямому напрямку про кількісні та якісні параметри матеріального потоку;

 • Слідом за матеріальним потоком в зустрічному напрямку може проходити інформація про результати приймання вантажу за кількістю або за якістю, різноманітні претензії, підтвердження.

Шлях, по якому рухається інформаційний потік, у загальному випадку, може не збігатися з маршрутом руху матеріального потоку.

Інформаційний потік характеризується наступними показниками:

 • Джерело виникнення;

 • Напрямок руху потоку;

 • Швидкість передачі і прийому;

 • Інтенсивність потоку та ін

Керувати інформаційним потоком можна наступним чином:

 • Змінюючи напрям потоку;

 • Обмежуючи швидкість передачі до відповідної швидкості прийому;

 • Обмежуючи обсяг потоку до величини пропускної здатності окремого вузла або ділянки шляху.

Вимірюється інформаційний потік кількістю оброблюваної чи переданої інформації за одиницю часу.

У практиці господарської діяльності інформація може вимірюватися також:

- Кількістю оброблюваних або переданих документів;

- Сумарною кількістю документострок в оброблюваних або переданих документах.

Слід мати на увазі, що крім логістичних операцій в економічних системах здійснюються й інші операції, також супроводжуються виникненням і передачею потоків інформації. Однак логістичні інформаційні потоки складають найбільш значну частину сукупного потоку інформації.

Розглянемо як приклад структуру сукупного інформаційного потоку у великому магазині продовольчих товарів. Основну частину загального обсягу звертається тут інфрмації (більше 50%) становить інформація, що надходить в магазин від постачальників. Це, як правило, документи, що супроводжують надходить у магазин товар, так звані товарно-супровідні документи, які відповідно до вищенаведених визначеннями утворюють вхідний інформаційний потік.

Логістичні операції в магазині не обмежуються отриманням товарів від постачальників. Внутримагазинной торгово-технологічний процес також включає в себе численні логістичні операції, які супроводжуються виникненням і передачею інформації, що використовується всередині магазину. При цьому частка утвореної інформації, що використовується всередині магазину, становить приблизно 20%.

У цілому 2 / 3 загального обсягу оброблюваної в магазині інформації може становити інформація, необхідна для контролю і управління логістичними операціями. На виробничих підприємствах або підприємствах оптової торгівлі частка логістичних інформаційних потоків ще значніше.

Глава 3. Інформаційні системи в логістиці

Значущим елементом будь-якої логістичної системи є підсистема, що забезпечує проходження і обробку інформації, яка при ближчому розгляді сама розгортається у складну інформаційну систему, що складається з різних підсистем. Так само, як і будь-яка інша система, інформаційна система повинна складатися з впорядковано взаємозалежних елементів і володіти деякою сукупністю інтегративних якостей.

Складовими частинами інформаційних логістичних систем є різні види забезпечення:

 1. Технічне забезпечення, тобто сукупність технічних засобів, що забезпечують обробку і передачу інформаційних потоків;

 2. Інформаційне забезпечення, яке включає в себе різні довідники, класифікатори, кодифікатори, засоби формалізованого опису даних;

 3. Математичне забезпечення, тобто сукупність методів рішення функціональних завдань. Логістичні інформаційні системи, як правило, являють собою автоматизовані системи управління логістичними процесами. Тому математичне забезпечення в логістичних інформаційних системах - це комплекс програм і сукупність засобів програмування, які забезпечують вирішення задач управління матеріальними потоками, обробку текстів, отримання довідкових даних і функціонування технічних засобів.

Сукупність розв'язуваних інформаційною системою завдань, згрупованих за ознакою спільності мети, утворює т.зв. функціональну підсистему цієї системи.

Таким чином, в інформаційній системі можна виділити дві підсистеми: функціональну і що забезпечує.

Інформаційна система в логістиці - це певним чином організована сукупність персоналу, взаємопов'язаних засобів обчислювальної техніки, різних довідників, необхідних засобів програмування і забезпечує можливість планування, регулювання, контролю та аналізу функціонування логістичної системи.

Інформаційно-технічне забезпечення логістичних систем відрізняється не характером інформації і набором технічних засобів, що використовуються для їх обробки, а методами і принципами, використовуваними для їхньої побудови.

Системний підхід до проектування систем передбачає певну послідовність дій, відповідно до якої спочатку визначають мету функціонування системи, потім формулюють вимоги до неї, потім формують орієнтовно деякі підсистеми, з яких у підсумку синтезують систему, використовуючи при цьому критерії вибору.

Метою функціонування логістичної інформаційної системи в загальному випадку є сукупність шести правил логістики (тільки стосовно до інформаційного потоку).

Основні вимоги до логістичних інформаційних систем, що дозволяють зрозуміти, що буде в якості кінцевого продукту, проектуючи інформаційне забезпечення логістичних процесів.

Вимоги до логістичних інформаційних систем випереджувальний проходження інформаційних потоків

 • стандартизовані технічні інтерфейси і протоколи передачі даних;

 • можливість для партнерів доступу до прикладних програм;

 • об'єднання існуючих систем банків даних і можливість для партнерів доступу до них;

 • одноразова безпомилкова реєстрація даних;

 • організація селективного санкціонованого доступу до даних;

 • обробка чи архівація даних в момент і в місці виникнення;

 • відкритість архітектури системи.

Організація зв'язків між елементами в інформаційних системах логістики може істотно відрізнятися від організації традиційних інформаційних систем. Це обумовлено тим, що в логістиці інформаційні системи повинні забезпечувати всебічну інтеграцію всіх елементів управління матеріальним потоком, їх оперативне та надійна взаємодія.

3.1 Види інформаційних систем в логістиці

Інформаційні системи в логістиці можуть створюватися з метою управління матеріальними потоками на рівні окремого підприємства, а можуть сприяти організації логістичних процесів на території регіонів, країн і навіть групи країн.

На рівні окремого підприємства інформаційні системи, у свою чергу, поділяють на три групи:

 • Планові;

 • Диспозитивні; (диспетчерські)

 • Виконавчі; (оперативні)

Логістичні інформаційні системи, що входять в різні групи, відрізняються як своїми функціональними, так і забезпечують підсистемами. Функціональні підсистеми відрізняються складом розв'язуваних завдань. Забезпечуючі підсистеми можуть відрізнятися всіма своїми елементами, тобто технічним, інформаційним і математичним забезпеченням. Зупинимося докладніше на специфіці окремих інформаційних систем.

Планові інформаційні системи. Ці системи створюються на адміністративному рівні управління і служать для прийняття довгострокових рішень стратегічного характеру. Серед розв'язуваних завдань можуть бути наступні:

 • створення та оптимізація ланок логістичного ланцюга;

 • управління умовно-постійними, тобто малоізменяющіміся, даними;

 • планування виробництва;

 • загальне управління запасами;

 • управління резервами й інші завдання.

Диспозитивні інформаційні системи. Ці системи створюються на рівні управління складом або цехом і служать для забезпечення налагодженої роботи логістичних систем. Тут можуть вирішуватися такі завдання:

 • детальне управління запасами (місцями складування);

 • розпорядження внутрискладских (або внутризаводским) транспортом;

 • відбір вантажів за замовленням та їх комплектування, облік надійшли вантажів та інші завдання.

Виконавчі інформаційні системи створюються на рівні адміністративного або оперативного управління. Обробка інформації в цих системах виробляється темпі, обумовленому швидкістю її надходження в ЕОМ. Це так званий режим роботи в реальному масштабі часу, який дозволяє отримувати необхідну інформацію про рух вантажів у поточний момент часу і вчасно видавати відповідні адміністративні і керуючі впливи на об'єкт управління. Цими системами можуть вирішуватися різноманітні завдання, пов'язані з контролем матеріальних потоків, оперативним управлінням обслуговування виробництва, керуванням переміщеннями і т.п.

Створення багаторівневих автоматизованих систем управління матеріальними потоками пов'язано зі значними витратами, в основному в області розробки програмного забезпечення, яке, з одного боку, має забезпечити багатофункціональність системи, а з іншого - високий ступінь її інтеграції. У зв'язку з цим при створенні автоматизованих систем управління в сфері логістики повинна досліджуватися можливість використання порівняно недорогого стандартного програмного забезпечення, з його адаптацією до місцевих умов.

В даний час створюються досить досконалі пакети програм. Однак застосовні вони не у всіх видах інформаційних систем. Це залежить від рівня стандартизації розв'язуваних при керуванні матеріальними потоками задач.

Найбільш високий рівень стандартизації при рішенні задач у планових інформаційних системах, що дозволяє з найменшими труднощами адаптувати тут стандартне програмне забезпечення. У диспозитивних інформаційних системах можливість пристосувати стандартний пакет програм нижче. Це викликано низкою причин, наприклад:

 • виробничий процес на підприємствах складається історично і важко піддається істотним змінам в ім'я стандартизації;

 • структура оброблюваних даних істотно розрізняється в різних користувачів.

  У виконавчих інформаційних системах на оперативному рівні управління індивідуальне програмне забезпечення застосовують найчастіше.

  3.2 Принципи побудови інформаційних систем

  Відповідно до принципів системного підходу будь-яка система спочатку повинна досліджуватися у взаємовідносини з зовнішнім середовищем, а вже потім усередині своєї структури. Цей принцип - послідовного просування по етапах видання системи - повинен дотримуватися і при проектуванні логістичних інформаційних систем.

  З позицій системного підходу в процесах логістики виділяють три рівні (Додаток).

  Перший рівень - робоче місце, на якому здійснюється логістична операція з матеріальним потоком, тобто пересувається, розвантажується, упаковується вантажна одиниця, деталь або будь-який інший елемент матеріального потоку.

  Другий рівень - ділянка, цех, склад, де відбуваються процеси транспортування вантажів, розміщаються робочі місця.

  Третій рівень - система транспортування і переміщення в цілому, що охоплює ланцюг подій, за початок якої можна прийняти момент відвантаження сировини постачальників. Закінчується цей ланцюг при надходженні готових виробів у кінцеве споживання.

  У планових інформаційних системах зважуються задачі, що зв'язують логістичну систему із сукупним матеріальним потоком. При цьому здійснюється наскрізне планування в ланцюзі «збут-виробництво-постачання», що дозволяє створити ефективну систему організації виробництва, побудовану на вимогах ринку, з видачею необхідних вимог у систему матеріально-технічного забезпечення підприємства. Цим планові системи як би «вплутують» логістичну систему в зовнішнє середовище, у сукупний матеріальний потік.

  Ефект від впровадження логістичних інформаційних систем

  Сукупність найважливіших економічних вигод від запровадження логістичних інформаційних систем можна викласти в семи пунктах:

  • Скорочення часу проходження процесу;

  Завдяки випереджаючому інформаційного потоку можна заздалегідь оптимізувати перебіг подальших транспортних, складських, вантажно-розвантажувальних і виробничих процесів і скоротити час їх проходження.

  • Зниження запасів у результаті зниження ризиків;

  Своєчасна та надійна інформація знижує ризики, пов'язані зі створенням запасів. Запаси сировини, матеріалів, напівфабрикатів та готових виробів можна частково замінити інформацією про запаси, що знаходяться на складі або на шляху до нього.

  • Раціональне використання ресурсів;

  Своєчасна інформація про хід реалізації процесів в логістичних каналах і про стан логістичних інфраструктур дозволяє здійснити більш розумне використання таких виробничих факторів, як транспортні шляхи, транспортні засоби, вантажно-розвантажувальні потужності або персонал. Аналогічно цьому можна задовольнити попит більш економним використанням цих чинників, що відповідає ідеї «стрункого виробництва» (економного виробництва).

  • Підвищення якості логістичного процесу;

  Інформаційна прозорість ходу реалізації процесів в ланках логістичного ланцюга є найважливішим фактором забезпечення якості в логістичному каналі. Таким чином, можна забезпечити і краще організувати дотримання узгоджених термінів і краще реагувати на виявлені збої.

  • Скорочення споживання паперу;

  Завдяки наскрізного проходження даних від однієї інформаційної системи до іншої відпадає необхідність у багаторазової реєстрації даних. Таким чином, можна знизити споживання паперу й уникнути джерел помилок, як це буває при багаторазової реєстрації даних.

  • Скорочення помилок;

  Якщо створені передумови для електронного обміну даними між інформаційними системами партнерів, то витрати на актуалізацію даних можна обмежити лише одним місцем введення даних.

  • Скорочення витрат на актуалізацію даних.

  Одного разу зареєстровані в системі дані можна використовувати як для розрахунку, так і для створення документів. При ретроспективному розгляді можуть бути виявлені й інші можливості для подальшої раціоналізації.

  Додати в блог або на сайт

  Цей текст може містити помилки.

  Програмування, комп'ютери, інформатика і кібернетика | Контрольна робота
  64.7кб. | скачати


  Схожі роботи:
  Інформаційна логістика
  Інформаційна логістика та її система
  Логістика 3
  Логістика 2
  Логістика 5
  Логістика 4
  Закупівельна логістика
  Банківська логістика
  Логістика запасів
  © Усі права захищені
  написати до нас