Інформаційна логістика

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.

скачати

федеральне агентство з освіти
ГОУ ВПО «Російський державний торговельно-економічний університет»
челябінський інститут (філія)
Кафедра комерції та маркетингу
Контрольна робота
з дисципліни «Логістика»
Варіант 23
Челябінськ 2007

ЗМІСТ
Введення
Інформаційні потоки в логістиці
Інформаційні системи в логістиці
Види інформаційних систем в логістиці
Принципи побудови інформаційних систем в логістиці
Використання в логістиці технології автоматичної ідентифікації штрихових кодів
Висновок
Література

ВСТУП
Інформаційна логістики - це частина логістики, яка організовує потік даних (інформації), що супроводжує матеріальний потік в процесі його переміщення. Інформаційна логістика є сполучною ланкою між постачанням, виробництвом і збутом на підприємстві.
Інформаційна логістика управляє всіма процесами руху і складування товарів на підприємстві, тим самим забезпечуючи своєчасну доставку цих товарів у необхідній кількості, необхідної комплектації і потрібної якості з місць їхнього виробництва до місця споживання з мінімальними витратами й оптимальним сервісом.
Основні поняття інформаційної логістики:
інформаційний потік;
інформаційна система;
інформаційна технологія.
Основне завдання інформаційної логістики полягає в доставці інформації до системи управління підприємством і від неї. Кожен рівень ієрархічної структури підприємства має отримувати тільки необхідну інформацію в необхідні терміни.
Інформаційна логістика повинна виконувати наступні функції:
збирати виникає інформацію;
аналізувати інформацію;
переміщати інформацію;
накопичувати і зберігати інформацію;
фільтрувати потік інформації, тобто відбирати необхідні для того чи іншого рівня управління дані та документи;
об'єднувати і роз'єднувати інформаційні потоки;
виконувати елементарні інформаційні перетворення;
управляти інформаційним потоком.
Інформація (економічна) - сукупність функціонуючих в економічних об'єктах різних відомостей (про суспільні процеси виробництва, розподілу, обміну та споживання матеріальних благ і послуг), які можна фіксувати, передавати, перетворювати і використовувати для здійснення таких функцій управління, як планування, облік, економічний аналіз, регулювання і ін

Інформаційні потоки в логістиці
В основі процесу управління матеріальними потоками лежить обробка інформації, що циркулює в логістичних системах. У зв'язку з цим одним з ключових понять логістики є поняття інформаційного потоку. [1]
Інформаційний потік - це сукупність циркулюючих в логістичній системі, між логістичною системою і зовнішнім середовищем повідомлень, необхідних для управління і контролю логістичних операцій. Інформаційний потік може існувати у вигляді паперових і електронних документів.
У логістиці виділяють такі види інформаційних потоків:
- Залежно від виду пов'язують потоком систем:
горизонтальний (потік повідомлень між партнерами по господарським зв'язкам одного рівня управління) і вертикальний (потік повідомлень, що надходять від керівництва до підвідомчих йому ланки логістичної системи;
- Залежно від місця проходження:
зовнішній (потік протікає у зовнішній, по відношенню до логістичної системи, середовища) і внутрішній (потік повідомлень, що циркулюють усередині однієї логістичної системи);
- Залежно від напрямку по відношенню до логістичної системи: вхідний (потік повідомлень, що входять у логістичну систему, або в одну з підсистем) і вихідний (потік повідомлень, що виходять за межі логістичної системи, або однієї з підсистем);
- Залежно від терміновості:
звичайні, термінові й дуже термінові;
- Залежно від ступеня секретності:
звичайні, що містять комерційну таємницю і містять державну таємницю;
- Залежно від значущості поштових повідомлень:
прості, рекомендовані, цінні;
- Залежно від швидкості передачі:
традиційні (пошта), швидкі (факс, електронна пошта, телеграф, телетайп, телефон);
- Залежно від області охоплення:
місцеві, іногородні, далекі, міжнародні.
Інформаційний потік може випереджати матеріальний, слідувати одночасно з ним або після нього. При цьому інформаційний потік може бути направлений як в одну сторону з матеріальним, так і в протилежну:
- Випереджаючий інформаційний потік у зустрічному напрямку містить, як правило, відомості про замовлення;
- Випереджаючий інформаційний потік у прямому напрямку - це попередні повідомлення про майбутнє прибуття вантажу;
- Одночасно з матеріальним потоком йде інформація в прямому напрямку про кількісні та якісні параметри матеріального потоку;
- Услід за матеріальним потоком в зустрічному напрямку може проходити інформація про результати приймання вантажу за кількістю або за якістю, різноманітні претензії, підтвердження.
Шлях, по якому рухається інформаційний потік у загальному випадку, може не збігатися з маршрутом руху матеріального потоку.
Інформаційний потік характеризується наступними показниками:
1) джерело виникнення;
2) напрямок руху потоку;
3) швидкість передачі і прийому;
4) інтенсивність потоку та ін
Формування інформаційних систем неможливо без дослідження потоків у розрізі певних показників. Наприклад, вирішити завдання оснащення певного робочого місця обчислювальною технікою неможливо без знання обсягів інформації, що проходить через це робоче місце, а також без визначення необхідної швидкості її обробки.
Інформаційні потоки характеризуються за допомогою декількох оцінок:
1. Джерела виникнення повідомлень можуть бути різними: як від учасників логістичних ланцюгів, так і від суміжних з ними організацій;
2. За направленням інформаційні потоки можуть бути горизонтальними і вертикальними, прямими і непрямими. Горизонтальні - це сполучення між учасниками одного рівня. Вертикальні - це потоки між керівним і підлеглим рівнем управління. Пряме напрямок - для виконання вимог, що є в повідомленні. Непряме напрямок - відправка копій повідомлення тільки для ознайомлення з даним питанням.
3. Обсяг інформаційних потоків враховують декількома способами. Для великих інформаційних потоків розміри визначають за кількістю документів, листів в потоці, сторінок. Для малих потоків обсяг визначають числом рядків у документі або числом слів в повідомленні. Третій спосіб - облік кількості знаків в повідомленні - оцінюється в комп'ютерних системах в особливих одиницях виміру.
4. Періодичність інформаційних потоків - характеризує частоту їх формування.
5. Інформаційні потоки документального характеру проходять процедуру узгодження. Так, планові повідомлення на підприємствах узгодять з керівниками цехів і членами дирекції підприємства.
6. Кожне документальне повідомлення затверджується певними особами. Без відповідного підпису документ сили не має.
7. Документи мають різні терміни дії і терміни зберігання.
8. Різний і порядок зберігання інформаційних повідомлень. Деякі повідомлення збирають в окремі пачки, інші зберігають на магнітних носіях.
Інформаційні потоки в логістиці формуються відповідно до матеріальними.
Але іноді матеріальний потік може прибути в задане місце, а документи на нього можуть бути ще не доставлені. Такий матеріал потік вважається невідфактуровані поставки, і приймається одержувачем на зберігання до прибуття документів. Може бути й навпаки: документи прибувають на місце призначення раніше самого вантажу.
Випередження інформаційним потоком матеріального краще. Це дає можливість краще підготуватися до прийому вантажів.
Керувати інформаційним потоком можна наступним чином:
- Змінюючи напрямок потоку;
- Обмежуючи швидкість передачі до відповідне швидкості прийому;
- Обмежуючи обсяг потоку до величини пропускного здатності окремого вузла або ділянки шляху.
Вимірюється інформаційний потік кількістю оброблюваної чи переданої інформації за одиницю часу.
Способи вимірювання кількості інформації, що міститься в будь-якому повідомленні, вивчаються в розділі кібернетики, який називається теорією інформації. Відповідно до цієї теорії за одиницю кількості інформації прийнята так звана двійкова одиниця - біт. При використанні електронно-обчислювальної техніки інформація вимірюється байтами. Байт - це частина машинного слова, що складається звичайно з 8 біт і використовується як одне ціле при обробці інформації в ЕОМ.
Застосовуються також похідні одиниці кількості інформації: кілобайт, мегабайт і гігабайт.
У практиці господарської діяльності інформація може вимірюватися також:
- Кількістю оброблюваних або переданих документів;
- Сумарною кількістю документострок в оброблюваних або переданих документах.
Слід мати на увазі, що крім логістичних операцій в економічних системах здійснюються й інші операції, також супроводжуються виникненням і передачею потоків інформації. Однак логістичних інформаційні потоки складають найбільш значну частину сукупного потоку інформації.
Розглянемо як приклад структуру сукупного інформаційного потоку у великому магазині продовольчих товарів. Основну частину загального обсягу звертається тут інформації (понад 50%) становить інформація, що надходить в магазин від постачальників. Це, як правило, документи, що супроводжують надходить у магазин товар, так звані товарно-супровідні документи, які відповідно до вищенаведених визначеннями утворюють вхідний інформаційний потік.
Логістичні операції в магазині не обмежуються отриманням товарів від постачальників. Внутримагазинной торгово-технологічний процес також включає в себе численні логістичні операції, які супроводжуються виникненням і передачею інформації, що використовується всередині магазину. При цьому частка утвореної інформації, що використовується всередині магазину, становить приблизно 20%.
У цілому приблизно 2 / 3 загального обсягу оброблюваної в магазині інформації може становити інформація, необхідна для контролю і управління логістичними операціями. На виробничих підприємствах або підприємствах оптової торгівлі частка логістичних інформаційних потоків ще значніше.

Інформаційні системи в логістиці
Значущим елементом будь-якої логістичної системи є підсистема, що забезпечує проходження і обробку інформації, яка при ближчому розгляді сама розгортається у складну інформаційну систему, що складається з різних підсистем. Так само, як і будь-яка інша система, інформаційна система повинна складатися з впорядковано взаємозалежних елементів і володіти деякою сукупністю інтегративних якостей. Декомпозицію інформаційних систем на складові елементи можна здійснювати по-різному. Найчастіше інформаційні системи поділяють на дві підсистеми: функціональну і що забезпечує (рис. 1).

Функціональна підсистема складається із сукупності розв'язуваних завдань, згрупованих за ознакою спільності мети. Забезпечує підсистема, у свою чергу, включає в себе наступні елементи:
- Технічне забезпечення, тобто сукупність технічних засобів, що забезпечують обробку і передачу інформаційних потоків;
- Інформаційне забезпечення, яке включає себе різні довідники, класифікатори, кодифікатори, засоби формалізованого опису даних;
- Математичне забезпечення, тобто сукупність методів рішення функціональних завдань. Логістичні інформаційні системи, як правило, являють собою автоматизовані системи управління логістичними процесами. Тому математичне забезпечення в логістичних інформаційних системах - це комплекс програм і сукупність засобів програмування, які забезпечують вирішення задач управління матеріальними потоками, обробку текстів, отримання довідкових даних і функціонування технічних засобів.
Організація зв'язків між елементами в інформаційних системах логістики може істотно відрізнятися від організації традиційних інформаційних систем.
Це обумовлено тим, що в логістиці інформаційні системи повинні забезпечувати всебічну інтеграцію всіх елементів управління матеріальним потоком, їх оперативне та надійна взаємодія. "Інформаційно-технічне забезпечення логістичних систем відрізняється не характером інформації і набором технічних засобів, що використовуються для їх обробки, а методами і принципами, використовуваними для їх побудови" [3].
Визначення інформаційної системи можна сформулювати наступним чином: інформаційна система - це певним чином організована сукупність взаємопов'язаних засобів обчислювальної техніки, різних довідників і необхідних засобів програмування, що забезпечує вирішення тих чи інших функціональних завдань (в логістиці - задач по управлінню матеріальними потоками).
У завдання інформаційних систем входить:
1) постійне забезпечення керуючих органів логістичної системи достовірної, потрібною і адекватною інформацією про рух замовлення;
2) постійне забезпечення співробітників підприємства адекватною інформацією про рух продукції в режимі реального часу;
3) оперативне управління підприємством;
4) надання керівництву наочної інформації про використання інвестицій;
5) надання інформації для стратегічного планування;
6) надання інформації про витрати;
7) допомога у виявленні «вузьких місць»;
8) забезпечення можливості перерозподілу ресурсів підприємства;
9) надання можливості оцінки термінів виконання отриманих замовлень;
10) забезпечення прибуткової роботи підприємства за рахунок оптимізації логістичних процесів.
Для вирішення поставлених завдань логістична система повинна задовольняти наступним вимогам:
- Масштабованості - здатність системи підтримувати як одиничних користувачів, так і безліч користувачів;
- Розподіленості - здатність системи забезпечувати спільну обробку документів віддаленими один від одного підрозділами підприємства або робочими місцями;
- Модульності - здатність системи, що складається з окремих об'єднаних модулів надавати користувачам можливість налаштовувати і вибирати функції системи, виходячи із специфіки підприємства;
- Відкритості - система має відкриті інтерфейси для розробки нових додатків і об'єднання з іншими системами.
Види інформаційних систем в логістиці
Інформаційні системи в логістиці можуть створюватися з метою
управління матеріальними потоками на рівні окремого підприємства, а можуть сприяти організації логістичних процесів на території регіонів, країн і навіть групи країн.
Значить інформаційні логістичні системи можна підрозділити на дві групи: макро-і мікрологіческіе.
Макрологіческіе системи працюють на рівні регіону, країни або групи країн.
Мікрологіческіе системи працюють на рівні окремого підприємства. На рівні окремого підприємства інформаційні системи, у свою чергу, поділяють на три групи:
- Планові;
- Диспозитивні (або диспетчерські);
- Виконавчі (або оперативні).
Логістичні інформаційні системи, що входять в різні групи, відрізняються як своїми функціональними, так і забезпечують підсистемами. Функціональні підсистеми відрізняються складом розв'язуваних завдань. Забезпечуючі підсистеми можуть відрізнятися всіма своїми елементами, тобто технічним, інформаційним і математичним забезпеченням. Зупинимося докладніше на специфіці окремих інформаційних систем.
Планові інформаційні системи. Ці системи створюються на адміністративному рівні управління і служать для прийняття довгострокових рішень стратегічного характеру. Серед розв'язуваних завдань можуть бути наступні:
- Створення і оптимізація ланок логістичного ланцюга;
- Управління умовно-постійними, тобто малоізменяющіміся, даними;
- Планування виробництва;
- Загальне управління запасами;
- Управління резервами та інші завдання.
Диспозитивні інформаційні системи. Ці системи створюються на рівні управління складом або цехом і служать для забезпечення налагодженої роботи логістичних систем. Тут можуть вирішуватися такі завдання:
- Детальне управління запасами (місцями складування);
- Розпорядження внутрискладских або внутризаводским) транспортом;
- Відбір вантажів за замовленням та їх комплектування, облік надійшли вантажів та інші завдання.
Виконавчі інформаційні системи створюються на рівні адміністративного або оперативного управління. Обробка інформації в цих системах виробляється в темпі, обумовленому швидкістю її надходження в ЕОМ. Це так званий режим роботи в реальному масштабі часу, який дозволяє отримувати необхідну інформацію про рух вантажів у поточний момент часу і вчасно видавати відповідні адміністративні і керуючі впливи на об'єкт управління. Цими системами можуть вирішуватися різноманітні завдання, пов'язані з контролем матеріальних потоків, оперативним управлінням обслуговування виробництва, керуванням переміщеннями і т. п.
Вище розглянуті особливості інформаційних систем різних видів у розрізі їхніх функціональних підсистем. Але, як вже зазначалося, відмінності є і в забезпечують підсистемах. Зупинимося докладніше на характерних особливостях програмного забезпечення планових, диспозитивних і виконавчих інформаційних систем. Створення багаторівневих автоматизованих систем управління матеріальними потоками пов'язано зі значними витратами, в основному в області розробки програмного забезпечення, яке, з одного боку, має забезпечить багатофункціональність системи, а з іншого - високий ступінь її інтеграції. У зв'язку з цим при створенні автоматизованих систем управління в сфері логістики повинна досліджуватися можливість використання порівняно недорогого стандартного програмного забезпечення, з його адаптацією до місцевих умов.
В даний час створюються досить досконалі пакети програм. Однак застосовні вони не у всіх видах інформаційних систем. Це залежить від рівня стандартизації розв'язуваних при керуванні матеріальними потоками задач.
Автоматизовані інформаційні системи мають режим роботи:
1) інформаційно-спрвовчний;
2) сортування та групування;
3) аналітичний;
4) розрахунковий;
5) радами;
6) навчальний;
7) оптимізаційний.
Принципи побудови інформаційних систем в логістиці
Відповідно до принципів системного підходу будь-яка система спочатку повинна досліджуватися у взаємовідносини з зовнішнім середовищем, а вже потім усередині своєї структури. Цей принцип - послідовного просування по тапам видання системи - повинен дотримуватися і при проектуванні логістичних інформаційних систем.
При розробці інформаційних систем слід дотримуватися такі рекомендації:
- Впровадити методи вимірювання та порівняння логістичних показників;
- Визначити системи оцінки результатів обслуговування споживачів;
- Встановити нормативи для кожного виду логістичних процедур;
- Створити сховища даних, з метою полегшення доступу до даних всіх менеджерів підприємства, споживачів та постачальників;
- Встановити систему оцінки та контролю, яка об'єднується з системами обслуговування замовлень та планування логістичних операцій, управління замовленнями. Планування виробництва, складування і транспортування.
З позицій системного підходу в процесах логістики виділяють три рівні: Перший рівень - робоче місце, на якому здійснюється логістична операція з матеріальним потоком, тобто пересувається, розвантажується, упаковується вантажна одиниця, деталь або будь-який інший елемент матеріального потоку. Другий рівень - ділянка , цех, склад де відбуваються процеси транспортування вантажів, розміщаються робочі місця. Третій рівень - система транспортування і переміщення в цілому, що охоплює ланцюг подій, за початок якої можна прийняти момент відвантаження сировини постачальником. Закінчується цей ланцюг при надходженні готових виробів у кінцеве споживання.
У планових інформаційних системах зважуються задачі, що зв'язують логістичну систему із сукупним матеріальним потоком. При цьому здійснюється наскрізне планування в ланцюзі "збут-виробництво-постачання", що дозволяє створити ефективну систему організації виробництва, побудовану на вимогах ринку, з видачею необхідних вимог у систему матеріально-технічного забезпечення підприємства. Цим планові системи включають логістичну систему в зовнішнє середовище, у сукупний матеріальний потік.
Диспозитивні і виконавчі системи деталізують намічені плани і забезпечують їхнє виконання на окремих виробничих ділянках, у складах, а також на конкретних робочих місцях.
Відповідно до концепції логістики інформаційні системи, пов'язані з різним групам, інтегруються в єдину інформаційну систему. Розрізняють вертикальну та горизонтальну інтеграцію.
Вертикальною інтеграцією вважається зв'язок між плановою, диспозитивної і виконавчої системами, що здійснюється за допомогою вертикальних інформаційних потоків. Принципова схема вертикальних інформаційних потоків, що пов'язують планові, диспозитивні і виконавчі системи, наведена в Таблиці 1.

Таблиця 1
Вид звітності
Вид інформаційної системи
Рівень керівництва
Завдання, які вирішуються
Річний звіт
Планові
Вище керівництво
Вироблення стратегії і тактики доведення цілей
Щотижневий, місячний, квартальний звіт
Диспозитивні
Середній менеджмент
Визначення способу дій, доведення правил, інструкцій, завдань
Щоденний звіт
Виконавчі
Безпосередні виконавці
Виконання інструкцій, обробка та групування первинної інформації
Горизонтальною інтеграцією вважається зв'язок між окремими комплексами завдань у диспозитивних і виконавчих системах за допомогою горизонтальних інформаційних потоків.
У цілому переваги інтегрованих інформаційних систем полягають у наступному:
- Зростає швидкість обміну інформацією;
- Зменшується кількість помилок в обліку;
- Зменшується обсяг непродуктивної, "паперової" роботи;
- Поєднуються раніше розрізнені інформаційні блоки.
При побудові логістичних інформаційних систем на базі ЕОМ необхідно дотримувати певні принципи [4].
1. Принцип використання апаратних і програмних модулів.
Дотримання принципу використання програмних і апаратних модулів дозволить:
- Забезпечити сумісність обчислювальної техніки і програмного забезпечення на різних рівнях управління;
- Підвищити ефективність функціонування логістичних інформаційних систем;
- Знизити їх вартість;
- Прискорити їх побудова.
2. Принцип можливості поетапного створення системи. Логістичні інформаційні системи, є постійно розвивається. Це означає, що при їхньому проектуванні необхідно передбачити можливість постійного збільшення числа об'єктів автоматизації, розширення складу реалізованих інформаційною системою функцій і кількості розв'язуваних задач. При цьому слід мати на увазі, що визначення етапів створення системи, тобто вибір першочергових дач, має великий вплив на подальший розвиток логістичної інформаційної системи і на ефектність її функціонування.
3. Принцип чіткого встановлення місць стику. "У місцях стику матеріальний і інформаційний потік переходить через кордони правомочності і відповідальності окремих підрозділів підприємства чи через кордони самодіяльних організацій. Забезпечення плавного подолання місць стику є однією з важливих задач логістики" [4].
4 Принцип гнучкості системи з погляду специфічних вимог конкретного застосування.
5. Принцип прийнятності системи для користувача діалогу "людина - машина".
Використання в логістиці технології автоматичної ідентифікації штрихових кодів
Через кожна ланка логістичного ланцюга проходить велика кількість одиниць товарів. При цьому усередині кожної ланки товари неодноразово переміщуються по місцях зберігання і обробки. "Вся система руху товарів - це безперервно пульсуючі дискретні потоки, швидкість яких залежить як від потенціалу (потужності) виробництва, ритмічності поставок, розмірів наявних запасів, так і від швидкості реалізації та споживання" (). Для того, щоб мати можливість ефективно управляти цією динамічною логістичної системою, необхідно в будь-який момент мати інформацію в детальному асортименті про входять і виходять з неї матеріальних потоках, а також про матеріальні потоки, що циркулюють усередині неї. Як свідчить зарубіжний і вітчизняний досвід, дана проблема вирішується шляхом використання при здійсненні логістичних операцій з матеріальним потоком мікропроцесорної техніки, здатної ідентифікувати (розпізнавати) окрему вантажну одиницю. Мова йде про обладнання, яке здатне сканувати (зчитувати) різноманітні штрихові коди. Це обладнання дозволяє отримувати інформацію про логістичної операції в момент і в місці її скоєння - на складах промислових підприємств, оптових баз, магазинів, на транспорті. Отримана інформація обробляється в режимі реального часу, що дозволяє керуючої системі реагувати на неї в оптимальні терміни.
Автоматичний збір інформації заснований на використанні штрихових кодів різних видів, кожен з яких має свої технологічні переваги. Наприклад, код з прямокутним контуром - код ITF-14 друкується набагато легше інших кодів, що дозволяє застосовувати його на гофрованих упаковках. Використовується для кодування товарних партій.
Для кодування великого обсягу інформації на обмеженій поверхні може застосовуватися код 2 з 5 з чергуванням ".
У логістиці додатково до інших кодами може застосовуватися код 128. Цим кодом можуть бути закодовані додаткова інформація, номер партії, дата виготовлення, термін реалізації і т. д.
У сфері обігу широке застосування отримав код EAN, який часто можна зустріти на товари масового споживання. Зупинимося докладніше на технології використання коду EAN в логістичних процесах.
Є алфавіт коду EAN, в якому кожній цифрі відповідає певний набір штрихів і пробілів. На етапі запуску товару у виробництво йому присвоюється трінадцатізначний цифровий код, який згодом у вигляді штрихів і пробілів буде нанесений на цей товар. Перші дві або три цифри позначають код країни, що привласнений їй асоціацією EAN в установленому порядку. Прийнято називати цю частину коду прапором. Наступні чотири цифри - індекс виробника товару. Сукупність коду країни та коду виробника є унікальною комбінацією цифр, яка однозначно ідентифікує підприємство, що виробляє маркірується; товар.
Решта цифри коду надаються виробнику для кодування своєї продукції за власним ycмотренію. При цьому кодування можна просто почати з нуля і продовжувати до 99999. Таким чином, перші дванадцять цифр коду EAN однозначно ідентифікують будь-який товар у загальній сукупності товарної маси.
Остання, тринадцята цифра коду є контрольною. Вона розраховується за спеціальним алгоритмом на основі дванадцяти попередніх цифр. Неправильна розшифровка однієї або декількох цифр штрихового коду призведе до того, що ЕОМ, розрахувавши по дванадцяти; цифрам контрольну, виявить її невідповідність контрольної цифри, нанесеною на товарі. Прийом сканування не підтвердиться, і зчитування коду доведеться повторити. Таким чином, контрольна цифра забезпечує надійне дію штрихового коду, є гарантією стійкості і надійності всієї системи.
В основі технології штрихового кодування і автоматичного збору даних лежать прості фізичні закони. Штриховий код являє собою чергування темних і світлих смуг різної ширини, побудованих у відповідності з певними правилами. Зображення штрихового коду наноситься на предмет, який є об'єктом управління в системі. Для реєстрації цього предмета проводять операцію сканування. При цьому невелике світла пляма або промінь лазера від скануючого пристрою рухається по штрихового коду, перетинаючи поперемінно темні і світлі смуги. Відбите від світлих смуг світловий промінь (на відміну від падаючого променя має дискретний характер) вловлюється світлочутливим пристроєм і перетвориться в дискретний електричний сигнал. Варіації отриманого сигналу залежать від варіацій відбитого світла. ЕОМ, розшифрувавши електричний сигнал, перетворює його у цифровий код.
Сам по собі цифровий код товару інформації про його властивості, як правило, не несе. Унікальне трінадцатізначное число є лише адресою комірки пам'яті в ЕОМ, яка містить про цей товар всі відомості, необхідні для формування машиночитаних документів. Сукупність цих відомостей утворює так звану базу даних про товар. У подальшому база даних повинна передаватися по ланцюгу товароруху за допомогою мережі електронного зв'язку або на машинозчитуваних носіях.
Використання в логістиці технології автоматичної ідентифікації штрихових кодів дозволяє істотно поліпшити управління матеріальними потоками на всіх етапах логістичного процесу. Зазначимо її основні переваги. На виробництві:
- Створення єдиної системи обліку та контролю руху виробів і комплектуючих його частин на кожній ділянці, а також за станом логістичного процесу на підприємстві в цілому;
- Скорочення чисельності допоміжного персоналу та звітної документації, виключення помилок.
У складському господарстві:
- Автоматизація обліку і контролю матеріального поки;
- Автоматизація процесу інвентаризації матеріальних запасів;
- Скорочення часу на логістичні операції з матеріальним та інформаційним потоком.
У торгівлі:
- Створення єдиної системи обліку матеріального потоку;
- Автоматизація замовлення та інвентаризації товарів:
- Скорочення часу обслуговування покупців.

Висновки
Вивчення теми «Інформаційна логістика» дозволило нам
1) виділити основні її поняття, завдання та функції;
2) розглянути її основні розділи - це інформаційний потік, інформаційна система, інформаційні технології;
3) познайомитися з ієрархією використання логістичної інформаційної системи і її функціями.
Цілі створення інформаційної системи:
1) забезпечення виживання і дієздатності логістичної системи;
2) забезпечення руху та своєчасного приймання матеріального потоку;
3) усунення помилок і неточностей в отриманні інформації та її використання;
4) розширення функцій логістичної системи відповідно до вимог ринку;
5) забезпечення інформаційних зв'язків із зовнішнім і внутрішнім середовищем логістичної системи.
Основні принципи побудови інформаційної системи:
1) ієрархічність (підпорядкованість завдань і використання джерел даних); 2) агрегованість даних (облік запитів на різних рівнях);. 3) надмірність (побудова з урахуванням не тільки поточних, а й майбутніх задач); 4) конфіденційність; 5) адаптивність до мінливих запитів; 6) узгодженість і інформаційна єдність (визначається розробкою системи показників, в якій виключалися б можливість неузгоджених дій і виведення неправильної інформації); 7) відкритість системи (для поповнення даних).
Основні завдання, які вирішуються з використанням інформаційних систем:
1) збір фактичних даних, первинний аналіз виробництва та споживання; 2) аналіз динаміки виробництва, 3) аналіз попиту на даний вид продукції по даному виду підприємств; 4) функціональний аналіз продукції з точки зору даного споживача; 5) аналіз еластичності попиту на даний вид продукції з даної групи споживачів в залежності від ціни; 6) аналіз можливостей постачання на дану групу підприємств інших видів продукції; 7) аналіз нових ринків збуту; 8) аналіз і прогноз функціонування підприємства; 9) аналіз збуту і технологічних стрибків виробництва; 10) загальна завдання формування оптимальної номенклатурної виробничої програми підприємства;
11) узагальнений аналіз технологічних, збутових і сировинних можливостей виробництва; 12) визначення стратегії підприємства з кадрів, з виробництва і просування продукції; 13) загальний аналіз та прогноз виробництва і збуту даної продукції.
При застосуванні логістичних систем ми можемо:
- Мати дані про інформацію, яку повинна забезпечувати логістична інформаційна система;
- Розробити (за наявною інформацією) прогноз материалопотока;
- Уявити собі інтегрований потік інформації;
- Використовувати інформаційну систему зі зворотним зв'язком у логістичній системі.

Література
1. Барчук І. Д. Технологія торговельних процесів. М.: Економіка, 1979.
2. Гаджинский А.М. Логістика: Підручник для вищих і середніх спеціальних навчальних закладів. - №-е вид., Перераб. і доп. - М.: Інформаційно-впроваджувальний центр «Маркутінг», 2000.
3. Промислів Б.Д., Жученко І.А. Логістичні основи управління матеріальними та грошовими потоками. (Проблеми, пошуки, рішення). -М.: Нафта і газ, 1994 р.
4. Ринок і логістика. / Під. Ред. М.П. Гордона. - М.: Економіка, 1993 р.
Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Маркетинг, реклама и торгівля | Контрольна робота
76.1кб. | скачати


Схожі роботи:
Інформаційна логістика 2
Інформаційна логістика та її система
Логістика 3
Логістика 2
Логістика 5
Логістика 4
Закупівельна логістика
Банківська логістика
Логістика запасів
© Усі права захищені
написати до нас