Інформатика 3

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.

скачати

Державна освітня установа
середньої професійної освіти
«Саратовський технікум дизайну одягу та сервісу»
Інформатика
Методичні вказівки
до вивчення дисципліни та виконання контрольних робіт
для студентів 2 курсу
спеціальностей «Економіка, бухгалтерський облік по галузях»,
«Організація обслуговування в громадському харчуванні»
заочна форма навчання
Викладач
Кожанова Т.В.
Саратов 2008

ЗМІСТ
Методичні вказівки для 2 курсу
1 Структура дисципліни
2 Зміст дисципліни
3 Варіанти контрольних робіт
Розділ 1. Автоматизована обробка інформації: основні поняття та технологія
Тема 1.1Інформація, інформаційні процеси та інформаційне суспільство
Тема 1.2. Технології обробки інформації, управління базами даних; комп'ютерні комунікації
Розділ 2. Загальний склад і структура персональних ЕОМ і обчислювальних систем, їх програмне забезпечення
Тема 2.1. Архітектура персонального комп'ютера, структура обчислювальних систем. Програмне забезпечення обчислювальної техніки
Тема 2.2. Операційні системи та оболонки: програмна оболонка Norton Commander
Тема 2.3. Операційні системи та оболонки: графічна оболонка Windows
Тема 2.4. Прикладне програмне забезпечення: файлові менеджери, програми-архіватори, утиліти
Розділ 3. Організація розміщення, обробки, пошуку, зберігання і передачі інформації. Захист інформації від несанкціонованого доступу. Антивірусні засоби захисту інформації
Розділ 4Локальние і глобальні комп'ютерні мережі, мережеві технології обробки інформації
Розділ 5 Прикладні програмні засоби
Тема 5.1 Текстові процесори
Тема 5.3 Системи управління базами даних
Тема 5.4 Графічні редактори
Список літератури

Методичні вказівки для 2 курсу
Навчальна дисципліна "Інформатика" призначена для реалізації державних вимог до мінімуму змісту та рівня підготовки випускників (далі державні вимоги) за спеціальностями середньої професійної освіти і є єдиною для всіх форм навчання. Вона вивчається протягом двох років.
Дисципліна "Інформатика" є природничо-наукової, формує базові знання, необхідні для інших освоєння загально-професійних та спеціальних дисциплін.
У результаті вивчення дисципліни студент повинен:
мати уявлення:
- Про сутність інформації;
- Про основні етапи вирішення завдань за допомогою ЕОМ, методах і засобах збору, обробки, зберігання, передачі та накопичення інформації;
- Про програмне і апаратне забезпечення обчислювальної техніки;
- Про комп'ютерних мережах і мережевих технологіях обробки інформації;
- Про методи захисту інформації;
знати:
- Основні поняття автоматизованої обробки інформації, загальний склад і структуру персональних ЕОМ і обчислювальних систем;
- Базові системні програмні продукти і пакети прикладних програм;
вміти:
- Працювати в програмній оболонці Norton Commander;
- Працювати з графічною оболонкою Windows;
- Використовувати вивчені прикладні програмні засоби;
- Працювати з електронною поштою.
Викладання дисципліни "Інформатика" здійснюється в єдиному комплексі дисциплін навчального плану і ведеться в тісному взаємозв'язку з іншими дисциплінами.

1 Структура дисципліни
Відповідно з робочим навчальним планом дисципліна вивчається на 1,2 курсах.
На другому курсі на аудиторні заняття під час сесії відводиться години, в тому числі на лекції ч., на лабораторні заняття. Основне ж вивчення дисципліни студентом здійснюється самостійно і завершується виконанням контрольної роботи до приїзду на сесію.
Найменування розділів і тем
Максимальне навчальне навантаження студентів
Кількість аудиторних годин при очній формі навчання
Самотоятельная робота
Всього
Лаб. робіт
Практич
робіт
Введення
1
1
Розділ 1. Автоматизована обробка інформації: основні поняття та технологія
7
5
2
2
Тема 1.1Інформація, інформаційні процеси та інформаційне суспільство
1
1
Тема 1.2. Технології обробки інформації, управління базами даних; комп'ютерні комунікації
6
4
2
2
Розділ 2. Загальний склад і структура персональних ЕОМ і обчислювальних систем, їх програмне забезпечення
26
18
10
8
Тема 2.1. Архітектура персонального комп'ютера, структура обчислювальних систем. Програмне забезпечення обчислювальної техніки

6

4
2
2
Тема 2.2. Операційні системи та оболонки: програмна оболонка Norton Commander

6

4
2
2
Тема 2.3. Операційні системи та оболонки: графічна оболонка Windows

8

6
4
2
Тема 2.4. Прикладне програмне забезпечення: файлові менеджери, програми-архіватори, утиліти

6

4
2
2
Розділ 3. Організація розміщення, обробки, пошуку, зберігання і передачі інформації. Захист інформації від несанкціонованого доступу. Антивірусні засоби захисту інформації

10

6
2
4
Розділ 4Локальние і глобальні комп'ютерні мережі, мережеві технології обробки інформації
10
6
2
4
Розділ 5 Прикладні програмні засоби
28
20
14
8
Тема 5.1 Текстові процесори
8
6
4
2
Тема 5.2 Електронні таблиці
8
6
4
2
Тема 5.3 Системи управління базами даних
8
6
4
2
Тема 5.4 Графічні редактори
4
2
2
2

Розділ 6 Підсумковий контроль

8
4
4
Контрольна робота
4
2
2
Заліковий заняття
4
2
2

Всього з дисципліни

90
60
30
30

2 ЗМІСТ ДИСЦИПЛІНИ
ВСТУП
Роль і значення обчислювальної техніки в сучасному суспільстві та професійної діяльності. Області застосування персональних комп'ютерів.

Розділ 1.

АВТОМАТИЗОВАНА ОБРОБКА ІНФОРМАЦІЇ: ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ І ТЕХНОЛОГІЯ

Тема 1.1. Інформація, інформаційні процеси та інформаційне суспільство

Поняття інформації. Носії інформації. Види інформації. Кодування інформації. Вимірювання інформації. Інформаційні процеси. Інформатизація суспільства, розвиток обчислювальної техніки.

Тема 1.2. Технології обробки інформації, управління базами даних; комп'ютерні комунікації

Персональний комп'ютер - пристрій для обробки інформації. Призначення та основні функції текстового редактора, графічного редактора, електронних таблиць, систем управління базами даних. Локальні і глобальні комп'ютерні мережі.

Питання для самоперевірки і контрольних робіт
1 Інформаційні системи і їх структура.
2 Обробка повідомлень та інформації, кодуванні.
3 Основні інформаційні процеси.
4 Суспільство інформаційних технологій.
5 Одиниці виміру інформації.
6 Принципи введення і обробки інформації
7 Призначенні персонального комп'ютера.
8 Технологіях обробки тексту, графіки, числової інформації.
9 Системах управління базами даних.
10 Комп'ютерні мережі.

Розділ 2. ЗАГАЛЬНИЙ СКЛАД І СТРУКТУРА
ПЕРСОНАЛЬНИХ ЕОМ І ОБЧИСЛЮВАЛЬНИХ СИСТЕМ, ЇХ ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Тема 2.1. Архітектура персонального комп'ютера, структура обчислювальних систем. Програмне забезпечення обчислювальної техніки

Магістрально-модульний принцип побудови комп'ютера. Внутрішня архітектура комп'ютера; процесор, пам'ять. Периферійні пристрої: клавіатура, монітор, дисковод, миша, принтер, сканер, модем, джойстик; мультимедійні компоненти. Програмний принцип управління комп'ютером. Операційна система: призначення, склад, завантаження. Види програм для комп'ютерів. Поняття файлу, каталогу (папки) і правила завдання їхніх імен. Шаблони імен файлів. Шлях до файлу. Введення команд. Інсталяція програм. Робота з каталогами та файлами.

Тема 2.2. Операційні системи та оболонки: програмна
оболонка Norton Commander

Основні принципи роботи в Norton Commander. Функціональні та службові клавіші. Керування панелями. Операції з каталогами та файлами. Установка конфігурації Norton Commander.

Тема 2.3. Операційні системи та оболонки: графічна
оболонка Windows
Основні елементи вікна Windows. Управління вікнами. Меню і запити. Довідкова система. Робота з піктограмами програм. Перемикання між програмами. Обмін даними між додатками. Операції з каталогами та файлами. Друк документів.

Тема 2.4. Прикладне програмне забезпечення: файлові

менеджери, програми-архіватори, утиліти

Файлові менеджери. Програми-архіватори. Пакети утиліт для DOS і Windows. Загальний огляд. Призначення та можливості. Порядок роботи.
Питання для самоперевірки і контрольних робіт
11 Принципи побудови комп'ютера і обчислювальних систем.
12 Структуру програмного забезпечення персонального комп'ютера.
13 Операційні системи, програми-оболонки, прикладні та спеціальні програмні засоби комп'ютера.
14 Загальна функціональна схема комп'ютера.
15 Призначення і основні характеристики пристроїв комп'ютера.
16 Визначення файлу, каталогу, диска.
17 Правила завдання імен каталогів, файлів і їх шаблонів.
18 Команди DOS для роботи з каталогами та файлами.
19 Види програмних оболонок.
20 Настроювання Norton Commander.
21 Правила позначення каталогів і файлів.
22 Призначення функціональних і службових клавіш.
23 Номенклатура, можливості та відмінності існуючих графічних оболонок.
24 Можливості графічної оболонки Windows.
25 Призначення елементів вікна.
26 Правила роботи з меню й запитами;
27 Способи перемикання між програмами.
28 Організацію та способи обміну даними між програмами.
29 Правила створення, відкриття і збереження документів у програмному додатку.
30 Методику виконання операцій редагування документів у програмному додатку.
31Прікладное програмне забезпечення.
32 Призначення файлових менеджерів, програм-архіваторів, спеціальних програмних засобів (утиліт);
33 Типи файлових менеджерів, програм-архіваторів і утиліт, що отримали найбільш широке поширення серед користувачів;

Розділ 3. ОРГАНІЗАЦІЯ РОЗМІЩЕННЯ, ОБРОБКИ, ПОШУКУ, ЗБЕРІГАННЯ ТА ПЕРЕДАЧІ ІНФОРМАЦІЇ. ЗАХИСТ ІНФОРМАЦІЇ ВІД несанкціонованого доступу. Антивірусні засоби захисту ІНФОРМАЦІЇ
Комп'ютер - пристрій для накопичення, обробки і передачі інформації. Обробка інформації центральним процесором і організація оперативної пам'яті комп'ютера. Зберігання інформації та її носії: гнучкі, жорсткі, компакт-диски. Організація розміщення інформації на дискетах і дисках: сектор, таблиця розміщення, область даних.
Захист інформації від несанкціонованого доступу. Необхідність захисту. Криптографічні методи захисту. Захист інформації в мережах. Електронний підпис. Контроль права доступу. Архівування інформації як засіб захисту.
Захист інформації від комп'ютерних вірусів. Комп'ютерні віруси: методи розповсюдження, профілактика зараження. Антивірусні програми.
Питання для самоперевірки і контрольних робіт
34 Способи зберігання інформації і типах носіїв.
35 Організація розміщення інформації на дискетах і жорстких дисках.
36 порядок обробки інформації центральним процесором і організації оперативної пам'яті комп'ютера.
37 Передачі інформації за допомогою телекомунікаційних мереж.
38 Способи захисту інформації від несанкціонованого доступу.
39 Методи поширення комп'ютерних вірусів і профілактики зараження.
40 Сучасні типи носіїв інформації.
41 Способи захисту інформації.
42 Способи профілактики комп'ютерних вірусів і боротьби з ними.

Розділ 4. Локальних і глобальних комп'ютерних МЕРЕЖІ, МЕРЕЖЕВІ ТЕХНОЛОГІЇ ОБРОБКИ
ІНФОРМАЦІЇ
Передача інформації. Лінії зв'язку, їх основні компоненти та характеристики. Комп'ютерні телекомунікації: призначення, структура, ресурси. Локальні і глобальні комп'ютерні мережі. Основні послуги комп'ютерних мереж: електронна пошта, телеконференції, файлові архіви. Гіпертекст. Мережа Internet: структура, адресація, протоколи передачі. Способи підключення. Браузери. Інформаційні ресурси. Пошук інформації.
Питання для самоперевірки і контрольних робіт
- 43 Робота електронної пошти.
- 44 Структура, основні інформаційні ресурси та технології пошуку інформації в мережі Internet.
- 45 Призначення і можливості комп'ютерних мереж різних рівнів.
- 46 Основні принципи технології пошуку інформації в мережі Internet.

Розділ 5. ПРИКЛАДНІ ПРОГРАМНІ ЗАСОБИ
Тема 5.1. Текстові процесори
Можливості текстового процесора. Основні елементи екрана. Створення, відкриття і збереження документів. Редагування документів: копіювання і переміщення фрагментів у межах одного документа і в інший документ та їх видалення. Виділення фрагментів тексту. Шрифтове оформлення тексту. Форматування символів і абзаців, установка міжрядкових інтервалів. Вставка в документ малюнків, діаграм і таблиць, створених в інших режимах або іншими програмами. Редагування, копіювання та переміщення вставлених об'єктів. Установка параметрів сторінок і розбиття тексту на сторінки. Колонтитули. Попередній перегляд. Установка параметрів друку. Висновок документа на друк.

Тема 5.2. Електронні таблиці

Електронні таблиці: основні поняття і спосіб організації. Структура електронних таблиць: осередок, рядок, стовпець. Адреси осередків. Рядок меню. Панелі інструментів. Введення даних у таблицю. Типи і формат даних: числа, формули, текст. Редагування, копіювання інформації. Наочне оформлення таблиці. Розрахунки з використанням формул і стандартних функцій. Побудова діаграм і графіків. Способи пошуку інформації в електронній таблиці.

Тема 5.3. Системи управління базами даних

Основні елементи бази даних. Режими роботи. Створення форми і заповнення бази даних. Оформлення, форматування та редагування даних. Сортування інформації. Приховування полів і записів. Організація пошуку і виконання запиту в базі даних. Режими пошуку. Формули запиту. Поняття і структура звіту. Створення і оформлення звіту. Модернізація звіту. Висновок звітів на друк та копіювання в інші документи.

Тема 5.4. Графічні редактори

Методи представлення графічних зображень. Растрова і векторна графіка. Колір і методи його опису. Системи кольорів RGB, CMYK, HSB.
Графічний редактор: призначення, призначений для користувача інтерфейс, основні функції. Палітри кольорів. Створення та редагування зображень: малювання на комп'ютері, стандартні фігури, робота з фрагментами, трансформація зображень; робота з текстом.
Формати графічних файлів. Друк графічних файлів
Питання для самоперевірки і контрольних робіт
- 4 7 Види текстових редакторів і їх можливості.
- 48 Призначення елементів вікна текстового процесора.
- 49 Правила створення, відкриття і збереження документів.
- 50 Порядок роботи з командами меню і інструментами.
- 51 Способи форматування символів і абзаців.
- 52 Основні операції при роботі з малюнками, таблицями, діаграмами.
- 53 Методика виконання операцій при підготовці документа до друку.
- 54 Правила завдання параметрів друку.
- 55 Види та можливості електронних таблиць.
- 56 Призначення елементів вікна досліджуваної електронної таблиці.
- 57 Поняття і визначення осередку, адреси, блоку.
- 58 Правила створення, заповнення та зберігання електронної таблиці.
- 59 Методика оформлення електронної таблиці.
- 60 Порядок застосування формул і стандартних функцій.
- 61 Методика пошуку та обробки інформації в електронній таблиці.
- 62Графіческіе можливості електронної таблиці.
- 63 Види і можливості типових систем управління базами даних.
- 64 Режими роботи досліджуваної системи управління базами даних.
- 65 Поняття і визначення записи, поля, мітки.
- 66 Правила створення, заповнення та збереження бази даних.
- 67 Способи сортування записів.
- 68 Режими пошуку.
- 69 Методика виконання запиту і правила застосування формул запиту.
- 70 Порядок застосування формул і статистичних функції.
- 71 Склад і призначення складових частин звіту.
- 72 Правила заповнення рядків звіту.
- 73 Теоретичні основи побудови графічних зображень.
- 74 Технологію створення, зберігання, виведення графічних зображень;
3 Варіанти контрольної роботи
Вибір варіанта здійснюється за останніми цифрами номера залікової книжки.
Таблиця визначення варіанта контрольної роботи
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
1,11,21,
31,41,
51,61
2,12,22,
32,42,
52,62
3,13,23,
33,43,
53, 63
4,14,24,
34,44,
54,64
5,15,25,
35,45,
55,64
6,16,26,
36,46,
56,66
7,17,27,
37,47,
57, 67
8,18,28,
38,48,
58,68
9,19,29,
39,49,
59,69
10,20,30 40,50,
60,70

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ
1. Фігурне В.Е. IBM PC для користувача. Короткий курс. - М.: ИНФРА, 1998
2. Левін О. Самовчитель роботи на комп'ютері. - М.: Нолидж, 2000
3. MS-DOS 6.22 для користувача. - Київ: BHV, 1998
4. Введення в Microsoft Windows. - Microsoft Corporation, 1995
5. Левін О. Самовчитель роботи в Windows. - М.: Нолидж, 2000
6. Левін О. Самовчитель корисних програм. - СПб.: Питер, 2001
7. Мікляєв А.П. Настільна книга користувача IBM PC. - М.: Солон-Р, 2001
8. Комп'ютерні мережі. Принципи, технології, протоколи / В. Г. Оліфер і Н. А. Оліфер. - СПб.: Питер, 2001
9. Обчислювальні системи, мережі та телекомунікації: Підручник / А.П.Пятібратов, Л. П. Гудино, А. А. Кириченко. Під ред. А. П. Пятібратова. - М.: Фінанси і статистика, 1998
10. Грошев С.В., Коцюбинський А.О., Комягина В.Б. Сучасний самовчитель професійної роботи на комп'ютері: Практ. посіб. - М.: Тріумф, 1998
11. Столяров А., Столярова Є. Ви купили комп'ютер. - М.: Верба, 1996
Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Програмування, комп'ютери, інформатика і кібернетика | Методичка
91кб. | скачати


Схожі роботи:
Інформатика 8
Інформатика
Інформатика та КТ
Інформатика 2
Економічна інформатика
Інформатика 2 березня
Інформатика та освіта
Інформація та інформатика
Інформатика як наука
© Усі права захищені
написати до нас