Інноваційна діяльність підприємства 2

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.

скачати

Кафедра загально-і спеціальних дисциплін.
Курсова робота
з дисципліни: «Економіка підприємства»
на тему: Інноваційна діяльність підприємства
Череповець, 2006р.

Зміст:
Введення ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. 3
1. Інноваційна діяльності
1.1. Інновації, їх економічна сутність і значення ... ... ... ... ... ... 5
1.2. Інноваційний процес як об'єкт управління ... ... ... ... ... ... ..... 8
1.3. Структура інноваційного процесу ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 9
1.4. Класифікація інновацій. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .... ... ... 10
1.5. Роль інновацій у розвитку підприємства. ... ... ... ... ... ... ... ... ... .... 16
2. Інноваційна діяльність підприємства ВАТ «Северсталь».
2.1. Інноваційний план ВАТ «Северсталь» ... ... ... ... ... ... ... ... ... .... 18
2.2. Виробництво металопрокату ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. 20
2.2.1. Виробнича програма ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 21
2.2.2. Збутова програма ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .... ... ... ... ... ... ... .. 23
2.2.3. Комерційна програма ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 25
2.2.4. Технічна програма ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. 28
2.3.Проекти ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..... ... 30
2.4.Персонал ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .... 33
Висновок ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. 37
Список використаної літератури ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ............ 39

Введення.
Можливі шляхи створення сприятливого інноваційного клімату в російській економіці почали активно на початку 80-х років, ще до розпаду Радянського Союзу. Вже тоді стало очевидним, що діючі механізми "впровадження" результатів досліджень і розробок неефективні, інноваційна активність підприємств низька, а середній вік виробничого обладнання постійно збільшувався, досягнувши до 1990 року 10,8 років.
З тих пір було прийнято низку державних Концепцій регулювання та стимулювання інноваційної діяльності, оголошено про створення національної інноваційної системи, створено ряд механізмів державного фінансування інновацій, включаючи створення інфраструктури інноваційної діяльності. Головною проблемою наразі залишається розірваність зв'язків між основними учасниками інноваційного процесу (розробниками і споживачами нововведень), інформаційна непрозорість і тому низька мотивація як до розробки, так і фінансуванню інновацій.
В офіційній статистиці під технологічними інноваціями розуміються кінцеві результати інноваційної діяльності, які отримали втілення у вигляді нового або вдосконаленого продукту чи послуги, впроваджених на ринку, нового чи удосконаленого технологічного процесу чи способу виробництва (передачі) послуг, що використовуються в практичній діяльності. Від того, яке визначення інновацій використовується, залежать всі формалiзуються, характеристики цього процесу. В даний час єдиного підходу до визначення інноваційної діяльності немає, так само як і не проводилося суцільних обстежень підприємств та організацій, в яких досліджувалися б інновації. Існуючі оцінки інноваційної діяльності грунтуються на вибіркових обстеженнях більшою чи меншою широти, і цим пояснюється нерідке протиріччя їх результатів.
Інноваційним є таке підприємство, яке впроваджує продуктові або процесні інновації, незалежно від того, хто був автором інновації - працівники даної організації або зовнішні агенти (зовнішні власники, банки, представники федеральних і місцевих органів влади, науково-дослідні організації та провайдери технологій, інші підприємства ).
Таким чином мета цієї роботи - дати уявлення про інноваційну діяльність підприємств і застосування її на практиці. А основні завдання - зрозуміти сутність інновацій, виявити види інновацій, а також розглянути вплив інноваційної діяльності на розвиток підприємства.
Об'єктом цієї роботи є підприємство, як господарюючий суб'єкт, а предметом-інноваційна діяльність.
При вивченні інноваційної діяльності підприємства використовувалися порівняльний аналіз і метод збору даних.

1. Інноваційна діяльність.
1.1. Інновації, їх економічна сутність та значення.
Слід розрізняти терміни «нововведення» і «інновації». Інновація більш широке поняття, ніж нововведення.
Інновація - це розвивається комплексний процес створення, поширення та використання нової ідеї, яка сприяє підвищенню ефективності роботи підприємства. При цьому інновація - це не просто об'єкт, впроваджений у виробництво, а об'єкт, успішно впроваджений і приносить прибуток у результаті проведеного наукового дослідження або зробленого відкриття, якісно відмінний від попереднього аналога.
Науково-технічне нововведення необхідно розглядати як процес перетворення наукового знання в науково-технічну ідею і далі - у виробництво продукції для задоволення потреби користувача. У цьому контексті можна виділити два підходи до науково-технічного нововведення.
Перший підхід відображає в основному продуктову орієнтацію нововведення. Інновація визначається як процес перетворення заради випуску готової продукції. Цей напрямок поширюється в період, коли позиції споживача стосовно виробнику досить слабкі. Однак самі по собі продукти - не кінцева мета, а лише засіб задоволення потреб. Тому, згідно з другим підходом, процес
науково-технічного нововведення розглядається як передача наукового або технічного знання безпосередньо у сферу задоволення потреб споживача. Продукт при цьому перетворюється в носія технології, а форма, яку він приймає, визначається після ув'язки технології і задовольняється потреби.
Таким чином, інновації, по-перше, повинні носити ринкову структуру для задоволення потреб споживачів. По-друге, будь-яка інновація завжди розглядається як складний процес, що передбачає зміну як науково-технічного, так і економічного, соціального та структурного характеру. По-третє, в інновації акцент робиться на швидкому впровадженні нововведення в практичне використання. По-четверте, інновації повинні забезпечувати економічний, соціальний, технічний або екологічний
ефект.
Інноваційний процес - це процес перетворення наукового знання в інновацію, який можна представити як послідовний ланцюг подій, в ході яких інновація визріває від ідеї до конкретного продукту, технології або послуги і поширюється при практичному використанні. Інноваційний процес спрямований на створення необхідних ринків продуктів, технологій чи послуг і здійснюється в тісній єдності із середовищем: його спрямованість, темпи, цілі залежать від соціально-економічного середовища, в якій він функціонує і розвивається. Тому тільки, на інноваційному шляху розвитку можливий підйом економіки.
Інноваційна діяльність - це діяльність, спрямована на використання і комерціалізацію результатів науково досліджена і розробок для розширення і відновлення номенклатури та поліпшення якості продукції, що випускається, вдосконалення технології їх виготовлення з подальшим впровадженням та ефективному реалізацією на внутрішньому і зарубіжному ринках.
Інновація може бути розглянута як:
- Процес;
- Система;
- Зміна;
- Результат.
Інновація має чітку орієнтацію на кінцевий результат прикладного характеру, вона завжди повинна розглядатися як складний процес, який забезпечує певний технічний та соціально-економічний ефект.
Інновація у своєму розвитку (життєвому циклі) змінює форми, просуваючись від ідеї до впровадження. Перебіг інноваційного процесу, як і будь-якого іншого, обумовлено складною взаємодією багатьох чинників. Використання у підприємницькій практиці того чи іншого варіанту форм організації інноваційних процесів визначають три фактори:
- Стан зовнішнього середовища (політична і економічна ситуація, тип ринку, характер конкурентної боротьби, практика державно-монополістичного регулювання і т.д.);
- Стан внутрішнього середовища даної господарської системи (наявність лідера-підприємця та команди підтримки, фінансові і матеріально-технічні ресурси, застосовувані технології, розміри, що склалася організаційна структура, внутрішня культура організації, зв'язки з зовнішнім середовищем і т.д.);
- Специфіка самого інноваційного процесу як об'єкта управління.
Інноваційні процеси розглядаються як процеси, що пронизують всю науково-технічну, виробничу, маркетингову діяльність виробників і, в кінцевому рахунку, орієнтовані на задоволення потреб ринку. Найважливішою умовою успіху інновації є наявність новатора-ентузіаста, захопленого новою ідеєю і готового докласти максимум зусиль, щоб втілити її в життя, і лідера-підприємця, який знайшов інвестиції, організував виробництво, просунув новий товар на ринок, взяв на себе основний ризик і реалізував свій комерційний інтерес.
Нововведення формують ринок новацій, інвестиції - ринок капіталу, інновації - ринок конкуренції інновацій. Інноваційний процес забезпечує впровадження науково-технічного результату й інтелектуального потенціалу для отримання нової чи поліпшеної продукції (послуг) і максимальний приріст доданої вартості.
1.2. Інноваційний процес як об'єкт управління.
Інноваційний процес може розглядатися як відносно відособлений, що має свій кінцевий продукт і використовує традиційні процеси і структури в якості засобів своєї реалізації без будь-якого їх істотної зміни (приклад - випуск деякого технічного вироби, не замінює виробництва вже існуючих виробів, а доповнює їх). Управління таким найпростішим типом інноваційного процесу зводиться до виділення ресурсів для забезпечення цього процесу і створення додаткових стимулів до участі в цьому процесі забезпечують систем і служб.
Визнання корисності нової концепції або ідеї кінцевим споживачем викликає зміну зовнішнього середовища. Користь, корисна функція - це відмінність інновації від відкриття та винаходи. Відкриття і винаходи не мають соціальної та економічної цінності, якщо не стають основою інновації. Вторинне впровадження відноситься вже до оновлення.
Доцільно запровадити поділ: до інновацій першого роду відносяться нові відкриття, винаходи, ідеї, вперше впроваджуються у виробництво інноваторами, які отримують первинне перевагу і нерідко фінансуються з централізованих джерел; до інновацій другого роду відносяться винаходи, ноу-хау, ідеї та відкриття, впроваджувані повторно імітаторами , тобто такі новинки вже не є новими в світі. Якщо інновації першого роду не обов'язкові для всіх підприємств, то інновації другого роду обов'язкові для всіх, і вони вже частіше фінансуються за рахунок кредитних джерел в венчурної та інших формах.
Творець нової технології, тобто інноватор, виходить з таких критеріїв, як унікальність і новизна; а імітатор - з таких критеріїв, як життєвий цикл виробу і його економічна ефективність.
Унікальність може бути досягнута лише у тому випадку, якщо персонал підприємства володіє власними, оригінальними знаннями і навичками в даній промисловій сфері. Інновації вкрай важливі для таких організацій, які продають ліцензії.
Під впливом сучасних змін, тенденцій і процесів як в техніці, так і в економіці формуються нові потреби, які не можуть бути задоволені за рахунок наявних результатів діяльності людей. Виникають проблеми, вирішення яких можливе лише шляхом конструювання нових засобів і виробів, нових організаційних форм, тобто завдяки інноваційній діяльності людей, яка й становить зміст будь-якої інновації.
1.3. Структура інноваційного процесу.
У динамічному плані, тобто в часі, структуру інноваційного процесу можна представити в наступному вигляді:
1) виявлення проблемної ситуації (імітація інновації);
2) формулювання цілей інновації;
3) аналіз існуючого становища (діагностика проблеми організації або окремого її елемента);
4) прийняття рішення про доцільність розробки інновації певного виду;
5) розробка (проектування) інновації;
6) погодження та затвердження проекту інновації;
7) підготовка об'єкта до інновації;
8) впровадження інновації;
9) оцінка фактичної ефективності інновації;
10) старіння.
Контроль переходу від однієї операції інноваційного процесу до іншої є дієвим інструментом управління процесом впровадження інновації. Успішність впровадження інновації в значній мірі визначається ступенем безперешкодного проходження по логічному ланцюжку операцій, особливо на їх стиках, а це залежить в першу чергу від узгодженості суміжних підрозділів при переході від однієї операції до іншої і, звичайно, від зацікавленості організацій, що виконують відповідні операції.
Слідом за економічним освоєнням інновації спочатку на першому, а потім і на інших підприємствах слід фаза її ефективного використання, яка характеризується поступовою стабілізацією витрат і зростанням ефекту в основному за рахунок нарощування обсягів використання нововведення. Саме тут реалізується основна частина фактичного економічного ефекту інновації.
Заключна фаза життєвого циклу інновації - її старіння.
1.5. Класифікація інновацій.
Для одержання більш високої віддачі від інноваційної діяльності здійснюється класифікація нововведень. Необхідність класифікації, тобто поділу всієї сукупності нововведень з тими чи іншими ознаками на відповідні групи, пояснюється тим, що вибір об'єкта інновації є дуже важливою процедурою, оскільки вона зумовлює всю подальшу інноваційну діяльність, результатом якої стануть підвищення ефективності виробництва, розширення номенклатури наукомісткої продукції і зростання її обсягів.
Класифікація інновацій на відповідні групи здійснюється за допомогою таких ознак.
За ознакою виникнення інновацій виділяються дві групи: захисні і стратегічні.
Захисна група інновацій забезпечує необхідний рівень конкурентоспроможності виробництва та продукції на основі впровадження відповідних нововведень як способу захисту від конкурентів.
Стратегічна формує перспективні переваги в конкурентній боротьбі.
По предмету і сфері прикладання інновацій відбувається розподіл нововведень на продуктові (нові продукти і матеріали), ринкові (нові сфери використання товару, можливість реалізації інновацій на нових ранках), процесні (технології, нові методи організації та управління виробництвом).
За ступенем новизни інновацій виділяють:
-Нестандартні групи інновацій, що включають новий товар, вироблений на основі вперше розробленого технічного рішення, що не має аналога;
-Поліпшують - нові товари або технологічні процеси, розроблені на основі використання досягнень науково-технічного процесу і забезпечують вчинені техніко-експлуатаційні характеристики порівняно з діючими аналогами;
-Модифікаційні - нововведення, що розширюють експлуатаційні можливості товару або технологічного процесу.
За характером задоволення потреб інноваційні групи визначаються нововведеннями, які задовольняють склалися на ринку нові потреби.
За масштабами поширення інновації можуть бути базовими для молодих галузей, які виробляють однорідний продукт, або використовуються у всіх галузях промислового виробництва.
Незважаючи на спільність предмета інновацій, кожне їхнє впровадження є досить індивідуальним і навіть унікальним. Разом з тим існує безліч класифікацій інновацій і, відповідно, суб'єктів інноваційного підприємництва. Розглянемо деякі з них.
Г. Менш виділив три великі групи інновацій: базисні, поліпшуючі і псевдоінновації. Базисні інновації, у свою чергу, поділяються на технологічні (утворюють нові галузі та нові ринки) і нетехнологічні (зміни в культурі, управлінні, громадських послуги). Рух від одного технологічного пату до іншого відбувається, на думку Менша, за допомогою переходу від базисних інновацій до поліпшує і далі - до псевдоінноваціями.
Детальна і оригінальна типологія інновацій дана А.І. Пригожиним. Він класифікував інновації в залежності від типу нововведень (матеріально-технічні та соціальні нововведення), механізму здійснення, особливостей інноваційного процесу. А.І. Пригожин ввів у науковий обіг заміщають, що скасовують, що відкривають нововведення, ретронововведенія, одиничні, дифузні, внутрішньоорганізаційні, міжорганізаційні та ін Він розділив поняття "інновація" і "нововведення". Нововведення, на думку А.І. Пригожина, - це предмет інновації; нововведення і інновація мають різні життєві цикли; нововведення - це розробка, проектування, виготовлення, використання, застарівання. Інновація ж - це зародження, дифузія, рутинізація (стадія, коли інновація "реалізується у стабільних, постійно функціонують елементах відповідних об'єктів").
- Найбільші (базисні) інновації - реалізують найбільші винаходи і стають основою революційних переворотів у техніці, формування нових її напрямів, створення нових галузей. Такі інновації потребують тривалого часу і великих витрат для свого освоєння, але зате забезпечують значний за рівнем та масштабом народно-господарський ефект, проте відбуваються вони не щороку;
- Великі інновації (на базі аналогічного рангу винаходів) - формують нові покоління техніки в рамках даного напрямку. Вони реалізуються в більш короткий термін і з меншими витратами, ніж найбільші (базисні) інновації, але стрибок в технічному рівні та ефективності порівняно менше;
- Середні інновації реалізують такого ж рівня винаходи і служать базою для створення нових моделей і модифікацій даного покоління техніки, замінюють застарілі моделі більш ефективними або розширюють сферу застосування цього покоління;
- Дрібні інновації - покращують окремі виробничі або споживчі параметри моделей, що випускаються техніки на основі використання дрібних винаходів, що сприяє або більш ефективного виробництва цих моделей, або підвищення ефективності їх використання.
М. Уолкер виділяє сім типів інновацій у залежності від ступеня використання в них наукових знань і широкого застосування:
1) засновані на використанні фундаментальних наукових знань і широко застосовуються в різних сферах суспільної діяльності (наприклад, ЕОМ та ін);
2) також використовують наукові дослідження, але мають обмежену сферу застосування (наприклад, вимірювальні прилади для хімічного виробництва);
3) розроблені з використанням вже існуючих технічних знань нововведення з обмеженою сферою застосування (наприклад, новий тип змішувача для сипучих матеріалів);
4) входять до комбінації різних типів знань в одному продукті;
5) використовують один продукт у різних областях;
6) технічно складні нововведення, що з'явилися як побічний результат великої дослідницької програми (наприклад, керамічна каструля, створена на основі досліджень, що проводилися в рамках космічної програми);
7) використовують вже відому техніку або методи в новій галузі.
Узагальнена класифікація інновацій за ознаками наведено в табл. 1.1.

Таблиця 1.1.
Узагальнена класифікація інновацій за ознаками.
Ознака класифікації
Види інновацій
З точки зору циклічного розвитку
- Найбільші
- Великі
- Середні
- Дрібні
У залежності від ступеня використання наукових знань
Засновані на:
- Фундаментальних наукових знаннях
- Наукових дослідженнях з обмеженою сферою застосування
- Існуючих технічних знаннях
- Комбінації різних типів знань
- Використанні одного продукту в різних областях
- Побічних результатах великих програм
- Вже відомої технології
З точки зору структурної характеристики
- На вході
- На виході
- Нововведення структури підприємства
З точки зору ув'язки з окремими сферами діяльності
- Технологічні
- Виробничі
- Економічні
- Торгові
- Соціальні
У сфері управління
- Інновації продукції
- Інновації процесів (технологічних)
- Інновації робочої сили
- Інновації управлінської діяльності
З точки зору призначення
- Для споживання в якості товару масового попиту
- Для промислового споживання в цивільних галузях
- Для споживання в оборонному комплексі
За способом
- Експериментальні
- Прямі
По стадії життєвого циклу
Інновації, впроваджувані на стадії:
- Стратегічного маркетингу
- НДДКР
- Організаційно-технологічної підготовки виробництва
- Виробництва
- Збуту
- Сервісу
1
2
У залежності від розміру економічного ефекту
- Виявлення нових галузей застосування (підвищує ефективність в 10-100 і більше разів)
- Використання нових принципів функціонування (підвищує ефективність в 2-10 разів)
- Створення нових конструктивних рішень (підвищує ефективність на 10-50%)
- Розрахунок і оптимізації параметрів (підвищує ефективність на 2-10%)
За рівнем управління
- Федеральні
- Галузеві
- Територіальні
- Первинного ланки управління
По термінах управління
- 20 і більше років
- 10-15 років
- 5-10 років
- До 5 років
За рівнем охоплення життєвого циклу
- НДДКР
- Освоєння та застосування НДДКР
За обсягом
- Точкові
- Системні
- Стратегічні
По відношенню до попереднього стану процесу (системи)
- Замінюють
- Скасовують
- Відкривають
- Ретронововведенія
За призначенням
Спрямовані на:
- Ефективність
- Поліпшення умов праці
- Підвищення якості продукції
За джерела планування
- Централізовані
- Локальні
- Спонтанні
За результативності
- Впроваджені і повністю використовуються
- Впроваджені і слабо використовуються
За рівнем новизни
- Радикальні і змінюють або створюють знову цілі галузі
- Системні
- Модифікуючі

Безумовно, дана класифікація не є вичерпною, але при цьому слід зазначити, що різні види інновацій тісно взаємопов'язані між собою.
Класифікація дає фахівцям базу для виявлення максимальної кількості способів реалізації інновацій, тим самим створюючи варіантність вибору рішень.
1. 6. Роль інновацій у розвитку підприємства.
Інноваційна діяльність підприємства спрямована насамперед на підвищення конкурентоспроможності продукції, що випускається (послуг).
Конкурентоспроможність - це характеристика товару (послуги), що відображає його відмінність від товару-конкурента як за ступенем відповідності конкретній потребі, так і за витратами на її задоволення. Два елементи - споживчі властивості і ціна - є головними складовими конкурентоспроможності товару (послуги). Однак ринкові перспективи товарів пов'язані не лише з якістю і витратами виробництва. Причиною успіху або невдачі товару можуть бути й інші (нетоварні) фактори, такі, як рекламна діяльність, престиж фірми, пропонований рівень обслуговування.
Разом з тим обслуговування на вищому рівні створює велику привабливість. Виходячи з цього формулу конкурентоспроможність можна представити в наступному вигляді:
Конкурентоспроможність = Якість + Ціна + Обслуговування.
Управляти конкурентоспроможністю - значить забезпечувати оптимальне співвідношення названих складових, спрямовувати основні зусилля на вирішення наступних завдань: підвищення якості продукції, зниження витрат виробництва, підвищення економічності та рівня обслуговування.
По суті, основа сучасної "філософії успіху" полягає в підпорядкуванні інтересів фірми цілям розробки, виробництва і збуту конкурентоспроможної продукції. На перший план ставиться орієнтація на довготривалий успіх і на споживача. Керівники компаній розглядають питання прибутковості з позицій якості, споживчих властивостей продукції, конкурентоспроможності.
Для аналізу положення вироби на ринку, оцінки перспектив його збуту, вибору стратегії продажів використовується концепція "життєвого циклу товару.
Одночасна Рабату з товарами, що знаходяться на різних стадіях життєвого циклу, під силу лише великим компаніям. Невеликі фірми змушені йти по шляху спеціалізації, тобто вибирають собі одну з наступних "амплуа":
• фірма-новатор, що займається насамперед питаннями нововведень;
• інжинірингова: фірма, що розробляє оригінальні модифікації товару і епго дизайн;
• вузькоспеціалізований виробник - найчастіше Субпостачальник щодо н нескладних виробів масового випуску;
• виробник традиційних виробів (послуг) високої якості.
Як показує досвід, невеликі фірми особливо активно діють у виробництві товарів, що проходять стадії формування ринку і виходу з нього. Справа в тому, що велика фірма зазвичай неохоче йде першою на виробництво принципово нової продукції. Наслідки можливої ​​невдачі для неї набагато важче, ніж для невеликої знову утворилася фірми.
Забезпечення конкурентоспроможності товару вимагає новаторського, підприємницького підходу, суттю якого є пошук і реалізація інновацій.
У зв'язку з цим цікаво відзначити, що один із класиків економічної теорії А. Маршалл вважав саме підприємництво корінним властивістю, головною рисою ринкової економіки.
Головною передумовою інноваційної стратегії є моральне старіння продукції, що випускається і технології. У зв'язку з цим кожні три роки на підприємствах слід проводити атестацію випускаються виробів, технологій, устаткування і робочих місць, аналізувати ринок і канали розподілу товарів. Іншими словами, повинна проводитися рентгенограма бізнесу.

2.Інноваціонная діяльність підприємства ВАТ «Северсталь».
2.1. Інноваційний план ВАТ «Северсталь».
Розглянемо інноваційну діяльність на прикладі підприємства міста Череповця ВАТ «Северсталь».
Металургійний комплекс-ВАТ «Северсталь» виступає основою економіки області. У рейтингу найбільших компаній Східної Європи ВАТ "Северсталь" - єдине з підприємств чорної металургії - увійшло до першої 20, піднявшись на 10 рядків у порівнянні з рейтингом 2004 року.
Він дає більше 58% обсягу промислового виробництва, 73% експорту, 75% прибутку промисловості і близько 40% доходів консолідованого бюджету області.
Сьогодні в технічній дирекції компанії створюється служба технічних інновацій та розвитку, яка буде здійснювати розробку інноваційної політики, бізнес-стратегію суспільства і визначати шляхи і методи її ефективного регулювання. Розробка і реалізація тематичного плану НДДКР, який планується розробляти строком на 3 - 5 років, буде здійснюватися у суворій відповідності з основними напрямками технічних інновацій та розвитку суспільства. У перспективі тематичний план НДДКР стане основою для формування щорічних програм НДДКР.
Серед найбільш ефективних заходів, включених до тематичного плану, стане розробка технології відновлення ділянок кладки коксових печей, схильних сильним температурним коливанням, методом керамічної наплавки. Очікуваний економічний ефект складе 831,7 тис. рублів. Крім цього, план НДДКР включає такі заходи, як розробка складу і технології виробництва листової високоміцної сталі підвищеної в'язкості з межею плинності 690 Н/мм2, розробка технології виробництва листів з трубних і конструкційних сталей на стані 5000, дослідження технології та розробка режимів ультразвукової зміцнюючої обробки валків ПХЛ, яке дозволить підвищити їх експлуатаційні властивості і зносостійкість, розробку технологічних принципів і освоєння виробництва трубних сталей стійких проти локальної корозії різних класів міцності і т.д.
Всього у 2004 році при витратах 40,1 млн. рублів фактичний економічний ефект склав 534,7 млн. рублів, у т. ч. фактичний економічний.
Стратегії розвитку ВАТ "Северсталь" на 5-10 років знаходять відображення у стратегічному бізнес-плані і збалансованих показниках
· Збільшення обсягів виробництва, у тому числі продуктів з високою доданою вартістю
· Підвищення середньої ціни продажу
· Оптимізація витрат
· Створення умов для розкриття творчого потенціалу працівників
· Підвищення капіталізації компанії
· Підвищення соціальної значимості та відповідальності компанії
З перших років створення акціонерного суспільства розвиток компанії визначають шість стратегічних програм, у реалізацію яких залучені всі працівники підприємства. Робота за програмами - розвиток персоналу, збутової і комерційної, організаційно-економічної та організаційно-технічної, стратегічного бізнес-плану - дозволила ВАТ "Северсталь" змінити підходи до основних напрямків своєї діяльності, націливши свій рух до підвищення ефективності виробництва, мобілізації всіх внутрішніх ресурсів для входження до групи кращих світових сталеливарних компаній.
2.2. Виробництво металопрокату.
Виробництво та збут металопрокату є переважаючою і має пріоритетне значення для емітента господарською діяльністю. У результаті, за підсумками роботи за 2004 рік обсяг виробництва сталі склав 9мілліонов 888 тисяч тонн, товарного прокату - 8810 тисяч тонн. Це на 1,1 і 3,2 відсотка відповідно вище показників 2003 року.
На думку більшості аналітиків (IISI, WSD, CRU, MB), зростання виробництва металопрокату в світі буде продовжувати рости так само, як і його споживання. Про середньостроковій перспективі можна сказати, що за прогнозами до 2006 року виробництво металопрокату в світі зросте до 927,4 млн. тонн, а споживання - до 887,7 млн. тонн. У довгостроковій перспективі, до 2010 року, виробництво металопрокату в світі зросте до 1 051 млн. тонн, а споживання до 1 010 млн. тонн.
У Росії до 2006 року прогнозується зростання виробництва прокату до 49 млн. тонн, а до 2010-до 51 млн. тонн.
Таким чином, грунтуючись на даний прогноз можна сказати, що послуги ВАТ "Северсталь", що володіють ринковим потенціалом, будуть затребувані протягом декількох років.
Керівництво компанії не збирається зупинятися на досягнутому. На даний момент плани ВАТ "Северсталь" передбачають послідовну реалізацію інвестиційних проектів. Серйозні інвестиції передбачаються в початок технологічного ланцюжка: коксохімічне виробництво і доменний цех.
Крім цього, у бізнес-плані виділено дві програми - це програма енергозбереження та програма введення автоматизованих систем контролю та обліку електроенергії. Завдання компанії - наблизитися за рівнем споживання енергетичних ресурсів на тонну рідкої сталі до кращих світових виробників. Зниження витрат стане однією з першочергових цілей.
Ефект у роботі над підвищенням якості металопрокату і збільшенням випуску продукції з високою доданою вартістю забезпечили стратегічні програми - в області виробництва і збуту, технічного переозброєння та комерційної діяльності, подальшої реструктуризації підприємства.
2.2.1.Проізводственная програма.
Виробнича програма ВАТ "Северсталь" націлена на реалізацію стратегії збільшення обсягів виробництва, у тому числі продуктів з високою доданою вартістю. Зростання обсягів виробництва наведено в таблиці 2.1.
Таблиця 2.1.
Зростання обсягів виробництва, в тис. тонн
2003р.
2004р.
2005р.
до 2010р.
Сталь
9.888
10.440
11.073
12.500
Прокат
8.810
9.970
9.970
10.900
У 2004 році досягнуто збільшення обсягів виробництва: по сталі-на 5,6%, по прокату-на 5,5%.
У 2005 році зростання обсягів виробництва: по сталі-на 6,1%, по прокату-на 7,3%.
В основу стратегічного бізнес-плану входять три магістральні напрями:
· Виробництво високоякісного оцинкованого листа для автомобілебудування спільно з фірмою "Arcelor"
· Виробництво штрипса для труб великого діаметра
· Переклад сортового прокату на безперервне лиття заготовки.
Серйозні інвестиції передбачаються в початок технологічного ланцюжка: коксохімічне виробництво і доменний цех. При цьому в центрі уваги залишаються сталеплавильний та прокатний переділи. Крім цього, у бізнес-плані важливим є напрямок по зниження витрат, складовою частиною якого є програма енергозбереження та програма введення автоматизованих систем контролю та обліку електроенергії. Завдання компанії - наблизитися за рівнем споживання енергетичних ресурсів на тонну рідкої сталі до кращих світових виробників. Зниження витрат стане одним з першочергових напрямків.
Інвестиційні заходи по прокатному виробництву передбачають підвищення якості підкату, в першу чергу, для лінії оцинкування автолиста.
"Северсталь" прагне стати необхідним постачальником для свого покупця, постійно і з високою якістю задовольняючи його потреби. Ця мета досягається через зміну культури виробництва, що дає можливість самореалізації кожного працівника і грунтується на відповідальності кожного за доручену йому справу.
Найважливішими напрямками діяльності дирекції з виробництва залишається вдосконалення системи планування виробництва для досягнення кращої ритмічності і 100% виконання замовлень, а також вдосконалення системи ремонтів устаткування з метою зменшення простоїв і зниження витрат на виробництво продукції.
Система планування й організації ремонтів КАП-ЕКС стала повністю спиратися на електронну базу даних, що значно підвищило достовірність інформації та оперативність прийняття рішень. Продовжує розвиватися система трансфертних цін, яка дозволила найбільш повно відобразити в розрахунку доходу результат зусиль виробничого колективу.
За останні чотири роки - з 2001 по 2005 - стратегія розвитку бізнесу, спрямована на освоєння нових видів продукції, збільшення показників виробництва і поліпшення споживчих властивостей металопрокату, не змінилася.
Проведена модернізація виробництва: пуск сортовий машини та будівництво нової слябової лінії в ЕСПЦ, введення в срой нових агрегатів в КП, проведення реконструкцій в КП, ПХЛ, ЛПЦ-1, ЛПЦ-3, а так само реалізація програми виробничого консалтингу призвели до збільшення виробництва.
У 2005 році компанія завершила реалізацію великих інвестиційних проектів: будівництво цеху полімерних покриттів, перехід на соляно-кислотне травлення в ПХЛ, реконструкцію ДП № 4, і ряд інших, що вже забезпечило збільшення обсягів виробництва.
2.2.2.Сбитовая програма.
Реалізація сервіс-орієнтованої збутової стратегії дозволяє ВАТ "Северсталь" зберігати свої стратегічні позиції в металургії.
Основними завданнями збутової програми, до реалізації якої компанія приступила в 1996 році, були відхід від посередників, створення власної збутової мережі, встановлення і підтримання балансу між внутрішніми і зовнішніми продажами.
Пріоритет у збутовій політиці "Сєвєрсталі" віддається внутрішньому ринку ВАТ "Северсталь", робота на якому будується за галузевим принципом. На даний момент збутова стратегія ВАТ "Северсталь" націлена на досягнення статусу головного довгострокового партнера металоспоживаючих підприємств реального сектора Росії, що створює своїм клієнтам пропозицію як по продукту, так і по сервісу, його супроводжує.
Принцип роботи компанії на зовнішніх ринках заснований на регіональному підході (Центральна Америка, Північна Америка, Південно-Східна Азія, Африка, Близький і Середній Схід, Європа). Постачання світовим транснаціональним корпораціям (таким, як Філіпс, Електролюкс, Фіат, Форд, Катерпиллар) дозволяють ввійти до списків постачальників і в майбутньому поставляти продукцію на заводи, які плануються до будівництва в Росії - головному стратегічному ринку ВАТ "Северсталь".
В даний час збутова програма реалізується в декількох напрямках. Перш за все, це вибудовування системи зворотного зв'язку з клієнтами. "Крос-функціональні" наради з постачання, індивідуальні технічні умови, схеми виробництва і поставки для клієнта, проведення координаційних рад "постачальник - споживач" стали елементами цієї системи. Окремим блоком збутової програми стала робота з ключовими клієнтами, реалізована в проекті "Менеджмент ключових клієнтів".
Ще одним напрямком реалізації програми став контроль над собівартістю і рентабельністю. Він дозволяє використовувати гнучку систему ціноутворення та сприяє укладання довгострокових договорів на постачання продукції ВАТ "Северсталь".
Компанія продовжує розвиток власної збутової мережі. З 2002 року "Северсталь" реалізує всі експортні продажі через агентську мережу "СеверстальЕкспорт" і "СеверстальЛат". Регіональна дистрибуція на території РФ здійснюється через ЗАТ "СеверстальІнвест", що має потужну сервісну мережу в регіонах Росії.
Освоєння нових видів продукції - ще один напрям програми збуту. Створення спільних команд для відпрацювання технології / розробки нових видів продукції, освоєння виробництва сталей зі спеціальними антикорозійними властивостями, металу з покриттям у рамках програми імпортозаміщення забезпечує "Сєвєрсталі" зростання поставок в автомобілебудування, паливно-енергетичний комплекс. В даний час компанія зайняла лідируючі позиції в постачаннях метизної, автомобілебудівній та трубної галузей.
Активне використання промпорта і вигідне географічне положення дозволяють ВАТ "Северсталь" реалізувати ще один напрямок програми зі збуту - вдосконалення транспортної логістики, мета якої - створення вигідних для клієнтів умов поставок, у т.ч. з використанням консигнаційних складів.
2.2.3.Коммерческая програма.
Головний напрямок комерційної програми - оптимізація системи закупівель за безперебійного забезпечення компанії сировиною - дозволяє ВАТ "Северсталь" залишатися в числі високорентабельних підприємств російської чорної металургії.
До реалізації програми ВАТ "Северсталь" приступило в 1999 році, після дослідження фірми "МакКінзі", поставивши перед собою завдання 10-15-відсоткового зниження витрат на закупівлі через оптимізацію системи комерційної діяльності. У цьому ж році була затверджена нова структура комерційної дирекції.
У рамках нової структури була розроблена довгострокова програма заходів, спрямованих на оптимізацію системи закупівель. У перший же рік в ході реалізації програми оптимізації закупівель було досягнуто 5-відсоткове зниження з даної категорії витрат. Економія від їх реалізації в період з 1999-2001 роки склала понад 70100 тисяч доларів. За період 2002 -2004 роки ефект від впровадження заходів по системі оптимізації закупівель досяг 143 млн доларів.
Основними принципами комерційної роботи, слідуючи яким підприємство забезпечує зниження витрат при закупівлях, є пошук альтернативних постачальників, розвиток відносин з постачальниками на основі укладання довгострокових контрактів з фіксованими цінами.
Оптимізація витрат досягається за рахунок пошуку альтернативних ринків, постачальників, а також нових продуктів. Вихід на нові ринки і закупівлі альтернативних продуктів, але з більш високими властивостями, суттєво впливають не тільки на зниження собівартості, але також генерує більш високу якість металопрокату.
При існуючих темпах технічного переозброєння та реконструкції
виробничих потужностей і придбання з цією метою великих обсягів устаткування пріоритет віддається тендерному і конкурсного підходам до закупівлі ТМЦ та послуг. Практика проведення тендерів є одним з ключових умов досягається при закупівлях економії.
Як один з ефективних напрямів комерційної програми, з точки зору оптимізації вартості витрат і зміцнення відносин з постачальниками, розглядається надання компанією комплексних транспортних послуг.
У розвиток цього напрямку ВАТ "Северсталь" приступило до формування власного рухомого складу. Універсальність власного парку вагонів, які можуть перевозити як сировину, так і металопрокат, дає можливість для вибудовування ефективної транспортної логістики. Економічний ефект від збільшення в 2004 році власного та орендованого парку рухомого складу склав 4,8 мільйона доларів.
З 1 січня 2004 року був структурі комерційної дирекції створено центр транспортної логістики, який об'єднує як перевезення металопрокату ВАТ "Северсталь", так і постачання сировини, матеріалів і устаткування.
За 2004 рік розроблені оптимальні схеми перевезень вугілля, шлаків, концентратів, металопрокату при використанні власних вагонів і вагонів компаній-операторів шляхом скорочення порожнього пробігу.
Велике значення надається оптимізації транспортних перевезень на основі конкуренції між водними і залізничними поставками, яку підтримує промисловий порт "Сєвєрсталі". Ефект за підсумками навігації за 2004 рік склав 14,2 мільйона доларів.
Перспективний напрямок оптимізації витрат - автоматизація процесів. У 2002 році компанія приступила до впровадження інтегрованої системи "Облік і контроль закупівель", що дозволяє систему планування та контролю закупівель зробити високоефективної для бізнесу.
У рамках політики зниження внутрішніх витрат в компанії проводиться оптимізація бізнес-процесів. З 2003 року комерційна дирекція приступила до створення у ВАТ "Северсталь" системи управління запасами. За підсумками реалізації цього напряму автоматизовані центральні склади, створені і автоматизовані центральні цехові склади в основних цехах і виробництвах. Дана система дозволяє відображати облік руху ТМЦ від постачальника ТМЦ до кінцевого споживача.
У 2005 році економічний ефект від впровадження заходів щодо зниження загальної вартості закупівель склав 89 млн. доларів. У 2006 році для скорочення витрат та оптимізації використання сировини, матеріалів та обладнання будуть працювати крос-функціональні команди, до складу яких увійдуть представники комерційної дирекції, дирекції з виробництва, технічної дирекції. Основною метою роботи КФК є 10%-зниження витрат у собівартості готової продукції
Для закупівельних підрозділів групи компаній "Северсталь", в першій половині 2006 року, на базі Корпоративного Університету "Северсталь", за підтримки Комерційної дирекції ВАТ "Северсталь", планується провести серію семінарів з визначення потенціалу синергії та вироблення ідей щодо зниження загальної вартості витрат.
За рахунок синергії, домогтися разового зниження ОСЗ в групі компаній "Северсталь" на +10%, а також виробити напрямки по постійному і стабільному поліпшення ситуації в області ОСЗ.
C 1 липня 2005 року в основних цехах ВАТ "Северсталь" була впроваджена електронна заявка по зміні потреби в ТМЦ. Це дозволило значно скоротити документообіг, підвищити оперативність узгодження заявок на закупівлю. З лютого 2006 електронна заявка на зміну потреби з виробничої діяльності вже впроваджена у всіх цехах ВАТ "Северсталь". До кінця 2006 року планується організувати роботу з електронною заявкою на підприємствах Холдингу Череповецької майданчика.
2.2.4.Техніческая програма.
Технічна політика компанії реалізується в трьох напрямках:
· Промислова безпека та охорона навколишнього середовища;
· Формування та реалізація інвестиційних програм;
· Розробка технологій і розвиток продукту, контроль якості продукції, що випускається, розробка і реалізація комплексної програми організаційно-технічних заходів щодо підвищення ефективності господарської діяльності ВАТ "Северсталь".
ВАТ "Северсталь" своєю головною метою ставить подальше вдосконалення систем управління якістю, промисловою безпекою та охороною праці, охороною навколишнього середовища.
З метою зниження навантаження на навколишнє середовище ВАТ "Северсталь" у 2002 році на реалізацію заходів природоохоронного призначення витратило 212,5 млн. рублів. З них 162 млн. рублів компанія направила на будівництво семи виробничих об'єктів природоохоронного призначення, введення яких, одночасно зі зростанням обсягів виробництва продукції, дозволив скоротити скиди у водойму забруднюючих речовин і зменшити розміщення відходів виробництва. У 2003 році ВАТ "Северсталь" планує збільшити обсяги інвестицій в природоохоронну діяльність до 230-250 млн. рублів.
ВАТ "Северсталь" проводить роботи з озеленення території - не лише комбінату, а й міста. У 2003 році компанія виступила з ініціативою проведення акції "Зелене кільце", яку підтримали керівники підприємств міста та області. Акція триватиме до 2010 року, за цей період "Северсталь" має намір створити кільце зелених насаджень навколо своєї промислового майданчика.
У числі основних напрямів інвестицій - реалізація програм по модернізації виробництва з метою випуску нових видів продукції, зміцнення позицій підприємства на ринках, у тому числі в таких секторах як суднобудування, ПЕК, автомобілебудування. У зв'язку з цим особливу важливість представляє введення в дію лінії нанесення полімерного покриття на оцинкований прокат, а також реконструкція потужностей в конвертерному виробництві.
У 2005 році "Северсталь" продовжить роботу щодо докорінної реконструкції однієї машин безперервного розливання сталі, які забезпечать високі якісні характеристики прокату.
У рамках програми ПЕК продовжиться реалізація програм технічного переозброєння листових станів, зокрема, стану "5000" ЛПЦ-3 - з метою постачання високоякісного штрипса під виробництво труби великого діаметру. Бізнес-планом компанії до 2014 року передбачено провести великий обсяг робіт з реконструкції потужностей коксохімічного і доменного виробництв.
Ряд проектів пов'язаний з подальшим освоєнням виробництва продукції на основі IF-сталі для автомобільної промисловості. Перш за все, це розвиток виробництва автолиста з покриттям, у тому числі для лицьових деталей автомобіля, що дозволить вітчизняним автозаводам провести заміщення поставок імпортного прокату.
З метою підвищення ефективності виробництва і збільшення виходу придатного продовжилися роботи по вдосконаленню виробництва сталей типу IF. Продовжилася робота з розробки технології виробництва товстих плит з великого горизонтального злитка.
З метою підвищення ефективності виробництва, у ВАТ "Северсталь" щорічно розробляється та реалізовується комплексна програма організаційно-технічних заходів. У 2004 році від виконання заходів програми отримано економічний ефект на суму 1769 млн. рублів. Основний економічний ефект досягнуто від заходів по збільшенню виробництва - 824 млн. руб. та випуску нових видів продукції - 650 млн. руб.
За 2004 рік освоєно 23 нових види продукції (штрипси для проектів "Сахалін-1, 2, розширено сортамент по судоСталі, тривало вдосконалення технології виробництва 20КСХ, Х-52, Х-70 і ін для виробництва труб, що працюють в умовах Крайньої Півночі і агресивних середовищ, сталі типу IF для автомобілебудування). Всього вироблено 290 тис. т прокату з шифром НВ.
2.3.Проекти.
ВАТ "Северсталь", відкрите для всього нового в області металургійного устаткування і технологій, є найбільшим розробником і постачальником технологій на ринку інтелектуальної власності. За кількістю отриманих патентів на винаходи компанія - одна з лідерів Російської металургії. Основна частина винаходів отримана на нові марки сталі, нові технології їх виробництва, вдосконалення металургійного устаткування і конструкції нових агрегатів.
У числі основних напрямів інвестицій - реалізація програм по модернізації виробництва з метою випуску нових видів продукції, зміцнення позицій підприємства на ринках, у тому числі в таких секторах як суднобудування, ПЕК, автомобілебудування. У зв'язку з цим особливу важливість представляє введення в дію установки десульфурації чавуну, а також реконструкція потужностей в конвертерному виробництві.
Інвестиційна програма ВАТ "Северсталь" до 2012 року оцінюється в 1 млрд. доларів і спрямована на зміну структури сортаменту в бік високих продуктів, зокрема, високоякісної листової сталі, в тому числі сталі з покриттям. Досягнення цих цілей компанія пов'язує з реалізацією двох магістральних напрямів. Одне з них - СП "Севергал" - спільний проект з європейською групою "Арселор" з виробництва оцинкованого прокату для автопромисловості. На будівництві лінії для виробництва оцинкованого автолиста продуктивністю 400 тис. тонн працює понад 30 підрядних організацій. Тривають роботи на ВАТ "Северсталь" по переходу на солянокислой травлення у виробництві холоднокатаного листа, в результаті, дозволить скоротити скидання стічних вод.
Інший напрям - виробництво штрипса для труб великого діаметру.
Так само було прийнято рішення створювати трубне виробництво на майданчику ЗАТ "ІТЗ" у м. Колпіно. Дане розташування трубного заводу має ряд переваг у порівнянні з розміщенням трубного виробництва на ВТЗ, тому що виключаються транспортні витрати на доставку штрипса до м. Викса і багато технічних і фінансові проблеми, пов'язані з транспортуванням на великі відстані такого специфічного матеріалу, як штрипс для труб великого діаметру. Єдиний трубний комплекс на майданчику ЗАТ "ІТЗ" дозволить спростити схему управління і планування виробництва, а також створити єдину інфраструктурну мережу для стану "5000" і ЗАТ "ІТЗ".
ВАТ "Северсталь" продовжує подальшу реконструкцію ЛПЦ-3 для забезпечення штрипсом необхідної якості і в необхідних обсягах майбутнього трубного заводу.
ВАТ "Северсталь" є найбільшим розробником і постачальником технологій на ринку інтелектуальної власності і має найбільшу кількість патентів на винаходи. З 800 патентів, виданих російським підприємствам металургії протягом останніх 10 років, 47% припадає на частку ВАТ "Северсталь". На підприємство виділяється в середньому до 50 патентів на рік. Основні винаходу - це нові марки сталі, сучасні технології їх виробництва, вдосконалення металургійного устаткування і конструкції нових агрегатів
Вперше на міжнародний ринок інтелектуальної власності компанія вийшла у 2001 році: ВАТ "Северсталь" - єдина з металургійних компаній Росії, брала участь на 50-му ювілейному Міжнародному салоні винаходів "Еврика-2001" (Брюссель, Бельгія). Всі новаторські розробки отримали високі нагороди міжнародного журі.
На V Міжнародному Салоні промислової власності "Архімед 2002" медалями та спеціальними дипломами були удостоєні всі технологічні проекти, представлені ВАТ "Северсталь".
У лютому 2003 року ВАТ "Северсталь" отримала п'ять нагород III Московського міжнародного Салону інновацій і інвестицій. Золоту медаль завоював прокат для виготовлення хладостойкіх і корозійностійких зварних труб, що характеризується гарну зварюваність. Окрім золотих, срібних і бронзових медалей за винаходи, ВАТ "Северсталь" було відзначено "Грамотою за кращий товарний знак фірми" рішенням журі III Московського Міжнародного Салону інновацій та інвестицій. З 38 представлених на Салоні винаходів, захищених патентами Російської Федерації й демонструють новітні розробки в галузі технологій виробництва металопрокату, обладнання, отримання готової продукції, 80% вже використовується у виробництві.
В даний час ведеться будівництво цеху полімерних покриттів, пуск якого планується на кінець 2004 року. Лінія розрахована на випуск гарячеоцинкованої прокату з покриттям, в обсязі 200 тис. тонн на рік.
Крім того, стратегічним напрямком ВАТ "Северсталь" є впровадження нових технологій, прогресивних як з точки зору створення конкурентоспроможної продукції, так і екологічної безпеки. У числі проектів, що реалізуються в рамках цієї стратегії, - Проект зі створення спільного підприємства з виробництва продуктів розділення повітря.
Разом з тим, використовуючи світовий досвід, який показує, що висока ефективність зарубіжних компаній досягається не тільки наявністю сучасного обладнання та передових технологій, ВАТ "Северсталь" впроваджує проекти, мета яких зміна ставлення працівників до своєї справи - робочого місця, обладнання та до своїх колег, з якими вони пов'язані всередині виробничого циклу. Нові стандарти, які впроваджує компанія в рамках проектів "Виробничий консалтинг" і "Загальне якість управління", без значних капіталовкладень, як показав вже перший етап їх реалізації, веде до підвищення ефективності виробництва.
З січня 2002 року у ВАТ "Северсталь" проводиться новий проект, мета якого - зміна існуючого підходу до формування стратегії компанії. Проект спрямований на створення системи збалансованих показників і ініційований дирекцією зі стратегічного планування. Нова система розробляється з метою збереження прибутковості компанії в умовах нестабільності і зростаючої конкуренції на світовому ринку.
2.4.Персонал.
ВАТ "Северсталь" вважає професіоналізм персоналу конкурентною перевагою в досягненні та збереженні лідерства в бізнесі.
У компанії створена найкраща модель взаємовідносин з персоналом. Пильна увага приділяється всьому комплексу соціальних питань: від організації дозвілля та відпочинку дітей працівників до пенсійного забезпечення йдуть на заслужений відпочинок ветеранів, від реалізації програми "Здоров'я" Сєвєрсталі "до благодійних проектів і програм зі збереження історичної та культурної спадщини.
Головна мета кадрової політики, що проводиться в компанії, - досягнення економічної ефективності по всіх напрямках роботи з персоналом на основі всебічного врахування всіх факторів, що впливають на мотивацію працівника, що ведуть до найбільш повного розкриття його потенціалу.
Керівниками активно ведеться робота з підвищення мотивації персоналу. З метою вдосконалення управління персоналом в дирекціях суспільства впроваджено проектно-цільовий метод роботи. Преміювання працівників проводиться за якість виконання проектів і процесів.
Були розроблені і впроваджені ключові показники ефективності для робітників у ряді виробничих підрозділів Товариства. З метою підвищення відповідальності працівників за виконання замовлень переглянуті положення про преміювання керівників, фахівців і службовців сталеплавильних і прокатних цехів.
Усередині компанії створено навчальний центр ВАТ "Северсталь" для підготовки персоналу Товариства. У сферу його діяльності входить навчання робітників, керівників і фахівців по 32 напрямків техніки і технології металургійного виробництва, безпечних умов праці та менеджменту, а також забезпечення освітніми та консультаційними послугами, проведення цільових корпоративних програм та проектів, таких як "Виробничий консалтинг", "СКУ "," ТОП-100 "," Підготовка резерву керівників на ключові посади ".
Сучасні підходи до підготовки та перепідготовки всіх працівників, включаючи керівників і керуючих, спрямовані на розкриття творчого потенціалу, використання можливостей кожного працівника компанії. ВАТ "Северсталь" вважає своїм головним завданням розвиток професіоналізму та ініціативи всіх працівників.
Починаючи з 2000 року, здійснюється системна підготовка менеджерів за програмою "Майстер ділового адміністрування" (МВА).
У першу чергу, програма розвитку стосується співробітників, що займають ключові посади. У цю ж пріоритетну групу входить резерв на дані посади.
У рамках проекту "Формування та підготовка кадрового резерву", в кожному підрозділі визначені ключові посади керівників і спеціалістів. Ключовий вважається посаду, перебуваючи на якій співробітник може надавати особливий вплив на результати роботи підрозділу. Для кожної ключової посади керівники дирекцій і підрозділів формують резерв, який, потім, стверджує директор з кадрів.
У ході реалізації проекту в цехах були затверджені ключові робочі посади. Списки резервістів коригуються щороку. Крім того, в ході виконання проекту розроблена й випробувана оцінка готовності резервістів на ключові робочі посади, впроваджена технологія підготовки резерву для заміщення планованої посади.
У грудні 2001 р. ВАТ "Северсталь" визнано переможцем у Всеросійському конкурсі "Російська організація високої соціальної ефективності" в номінації "Кваліфікація і підготовка кадрів". У 2002 році - у номінації "Реалізація соціальних програм на підприємствах і в організаціях". У 2005 році ВАТ «Северсталь» отримало диплом переможця в номінації "Розвиток персоналу".
Підвищенню продуктивності праці сприяє система мотивації і розвиток персоналу. Дані системі мотивації наведені в таблиці 2.2
Таблиця 2.2.
Система мотивації.
2003р.
2004р.
2005р.
Зростаючий рівень заробітної плати, руб.
11 165
13 341
15 579
Прив'язка з / п до результатів праці
57% -43%
48% -52%
Інвестиції в соціальні програми та об'єкти, млн.руб.
178,8
332,7
721,7
Таким чином за даними таблиці, ми бачимо, що найвища з / п в відросли була на квітень 2005р.
Що стосується прив'язки з / п до результатів праці, то тут спостерігається збільшення частки змінної частини.
І по 3-м пунктом системи мотивації ми бачимо, що вартість колективного договору складає 700 млн. руб.
Дані з розвитку персоналу наведено в таблиці 2.3.
Таблиця 2.3.
Розвиток персоналу.
2003р.
2004р
2005р.
Інвестиції в розвиток персоналу, млн.руб.
77,5
105,0
115,8
Освітня структура працівників ВАТ «Северсталь»
Вища обр.-20%
СР-проф.обр.-27, 4%
Вища обр.-20, 5%
СР-проф.обр.-26%
На підставі даних таблиці ми можемо зробити висновок, що в 2004р. підготовлений кадровий резерв становить 85,4%. Зростання продуктивності праці на підприємстві ВАТ «Северсталь» за рахунок системи мртіваціі і розвитку персоналу збільшився з 2003-2005р. на 39,5 тонн / чол.

Висновок.
Таким чином, написавши роботу, можна зробити висновки, що інновація означає зміни в економіці, промисловості, суспільстві, в поведінці покупців, виробників, працівників. Тому вона завжди повинна орієнтуватися на ринок, керуватися його потребами.
Для здійснення підприємством інноваційної діяльності воно повинно мати таку структуру і такий настрій, які сприяли б створенню атмосфери підприємництва, атмосфери сприйняття нових сприятливих можливостей.
Інноваційна діяльність дуже важлива на підприємстві, оскільки в сучасних умовах успішна діяльність підприємств неможлива без інновацій.
Це підтверджується розвитком підприємства ВАТ «Северсталь», де підвищенню ефективності виробництва сприяють нововведення.
Головною складовою руху компанії до наміченої мети є персонал ВАТ "Северсталь". У зв'язку з поставленими завданнями розвиток професіоналізму та ініціативи всіх працівників компанія вважає своїм головним завданням. Вводячи нові стандарти виробничої культури, компанія дотримується концепції Загального якості управління, реалізуючи її в у всіх сферах діяльності.
Вихід на рівень світових виробників в обслуговуванні пріоритетних для ВАТ "Северсталь" галузей промисловості, таких, як автомобілебудування і ПЕК, є метою реалізації проектів
"СП" Севергал "і" Виробництво труб великого діаметра ". Прискорення в русі до наміченої мети забезпечують інноваційні проекти ВАТ" Северсталь ". Це програма" ТОП "(1998)," Виробничий консалтинг "(2001)," КАПЕКС "(2000) та інші. Механізмом контролю рішення цього завдання стане впроваджувана на "Сєвєрсталі" "Система збалансованих показників".
Ефективний розвиток металургійного бізнесу дала поштовх до руху ВАТ "Северсталь" в інші сфери російської економіки. У 2002 в ході реалізації програми диверсифікації бізнесу компанії, було створено ЗАТ "Северсталь-груп", головним підприємством якої на сьогоднішній день є ВАТ "Северсталь".

Список використаної літератури.
1. Зайцев Н.Л. Економіка, організація і управління предпіятія (Електронний ресурс) .- Мультимедійний навчальний посібник - М.: ИНФРА-М, 2004.-1 електрон. опт. диск (CD-ROM): кол.
2. Ільдеменов С.В., Ільдеменов А.С., Воробйов В.М. Інноваційний менеджмент. Мультимедійний підручник - М.: ИНФРА-М, 2004.-1 електрон. опт. диск (CD-ROM): кол.
3. Інноваційний менеджмент. Вузівська серія. (Електронний ресурс) .- Мультимедійний довідник. - М.: Кодекс, 2004 .- 1 електрон. опт. Диск (CD-ROM): кол.
4. Інноваційний менеджмент: Підручник / Мединський В.Г.-М.: ИНФРА-М, 2005.Стр. 5-53
5. Інноваційний менеджмент: підручник для вузів / Морозов Ю.П.. М.: ЮНИТИ, 2000. Стор. 15-27
6. Інноваційний менеджмент: Навчальний посібник / О.М. Хотяшева.-Спб.: Питер, 2005. Стор. 201-211
7. Інноваційний менеджмент: Підручник для вузів / С.Д. Ільінова, Л.М. Гохберг, С.Ю. Ягудін та ін; Під ред. проф. С.Д. Ільенковой.-2-е вид., Перераб і доп .- М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2003.Стр. 3-8
8. Інтернет
9. Мухамедьяров А.М. Інноваційний менеджмент. Мультимедійний навчальний посібник. - М.: ИНФРА-М, 2004.-1 електрон. опт. диск (CD-ROM): кол.
10.Туровец О.Г., Родіонова В.М. Організація виробництва на підприємстві (Електронний ресурс) .- Мультимедійний навчальний посібник - М.: ИНФРА-М, 2004.-1 електрон. опт. диск (CD-ROM): кол.
11. Економіка підприємства (фірми): Підручник / За ред. проф. О.І. Волкова і доц. О.В. Дев'яткіна. - 3-е изд., Перераб. і доп.-М.: ИНФРА-М, 2006. Стор. 476-479
12. Економіка підприємства: Підручник для вузів / Під ред. проф. В.Я. Горфінкеля, проф. В.А. Швандара.-4-е вид., Перераб. і доп .- М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2006.Стр. 397-436
13. Економіка підприємства: Підручник для вузів / Під ред. П. П. Табурчака і В.М. Тумин .- СПб: Хіміздат, 2001.Стр. 221-229
14. Економіка підприємства: Учеб. Посібник / Грузинів В. П., Грибов В. Д. - 2-е. вид. доп. - М.: Фінанси і статистика, 2001.Стр.152-167
15. Економіка підприємства: Учеб. посібник / За ред. В. П. Попкова, Ю. В. Новікова - СПб.: СПбГІЕУ, 2002.Стр.112-127
16.Економіка підприємства і галузі промисловості. Серія «Підручники, навчальні посібники». 4-е вид., Перераб. і доп. - Ростов н / Д: «Фенікс», 2001.Стр.230-243.
Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Міжнародні відносини та світова економіка | Курсова
147.5кб. | скачати


Схожі роботи:
Інноваційна та інвестиційна діяльність підприємства
Інноваційна діяльність
Інноваційна діяльність 3
Інноваційна діяльність педагога
Інноваційна діяльність фірм
Інноваційна діяльність на підприємстві
Інноваційна діяльність на сільгосппідприємстві
Інноваційна діяльність в Росії і за кордоном
Інноваційна діяльність в системі Сонті
© Усі права захищені
написати до нас