Інвестиції 4

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.

скачати

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ
ФЕДЕРАЦІЇ
САРАТОВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСІЕТ
Кафедра «ЕУМ».
Курсова робота
з дисципліни
«Економічна оцінка інвестицій»
Виконала:
студентка гр. ЕУМ - 32
Баломасова Ю.О.
Перевірила:
Мизрова О. А.
Саратов 2005

Зміст
Введення. 2
1.Оценка кредитоспроможності підприємства. 2
2. Опис інвестиційного проекту та його аналіз. 2
Висновок. 2
Список використаної літератури .. 2
Додаток. 2


Введення

При оцінці фінансової стійкості клієнта використовується термін платоспроможності. Кредитоспроможність позичальника на відміну від його платоспроможності не фіксує неплатежі за минулий період чи на будь-яку дату, а прогнозує його платоспроможність на найближчу перспективу. Оцінюється вона на основі системи показників, які відображають розміщення і джерела оборотних засобів, результати господарсько-фінансової діяльності позичальника. Вибір показників залежить від типу економіки, рівня розвитку ринкових відносин, особливостей побудови балансу та інших форм звітності клієнтів, їх галузевих особливостей, форми власності.
Переважала до недавнього часу державна форма власності передбачала в основному централізоване бюджетне фінансування підприємств. Існуюча раніше система, при якій бюджетні кошти виділялися в рамках державного планування розвитку економіки, не враховувала необхідності чіткого законодавчого регулювання фінансово-кредитних питань.
З розвитком у нашій країні ринкових відносин, появою підприємств різних форм власності (як приватної, так і державної, суспільної) особливе значення набуває проблема чіткого правового регулювання фінансово-кредитних відношенні суб'єктів підприємницької діяльності.
У підприємств усіх форм власності все частіше виникає потреба залучення позикових коштів для здійснення своєї діяльності та отримання прибутку. Найбільш поширеною формою залучення коштів є отримання банківської позики за кредитним договором.
Кредит - надання грошей або товарів в борг, як правило, зі сплатою відсотків; вартісна економічна категорія, невід'ємний елемент товарно-грошових відносин
У процесі кредитування сучасні банки використовують ряд організаційно-економічних прийомів надання і повернення позик, які називаються механізмом кредитування.
Механізм кредитування включає в себе:
· Аналіз кредитоспроможності позичальника;
· Методи кредитування і форми позичкових рахунків;
· Підготовка та укладення кредитного договору і т.д.
Кредитоспроможність позичальника означає здатність юридичної чи фізичної особи повністю і в строк розрахуватися за своїми борговими зобов'язаннями.
Здатність до повернення боргу зв'язується з моральними якостями клієнта, його мистецтвом і родом занять, ступенем вкладення капіталу в нерухоме майно, можливістю заробити кошти для погашення позики та інших зобов'язань в ході процесу виробництва та обігу.
Для визначення кредитоспроможності позичальника проводиться кількісний (оцінка фінансового стану) і якісний аналіз ризиків
Для оцінки фінансового стану використовують три групи оціночних показників:
· Коефіцієнти ліквідності;
· Коефіцієнти співвідношення власних і позикових коштів;
· Показники оборотності і рентабельності.
Якісний аналіз заснований на використанні інформації, яка не може бути виражена в кількісних показниках. Для проведення такого аналізу використовуються відомості, представлені позичальником, службою безпеки та інформація бази даних.
Заключним етапом оцінки кредитоспроможності є визначення рейтингу позичальника, або класу. Встановлюється 3 класу позичальників:
першого класу - кредитування яких не викликає сумнівів;
другого класу - кредитування вимагає зваженого підходу;
третього класу - кредитування пов'язане з підвищеним ризиком.

1. Оцінка кредитоспроможності підприємства

Застосовувані банками методи оцінки кредитоспроможності позичальника різні, але всі вони містять певну систему фінансових коефіцієнтів:
1. коефіцієнт абсолютної ліквідності;
2. проміжний коефіцієнт покриття;
3. загальний коефіцієнт покриття;
4. коефіцієнт незалежності.
Показник абсолютної ліквідності характеризує порівняння короткострокових активів з короткостроковими пасивами, тобто показує, в якій частці короткострокові зобов'язання можуть бути погашені за рахунок високоліквідних активів. Норма цього показника: 0,2 - 0,25.
, (1)
де ДВ - грошові кошти (№ 260);
КФВ - короткострокові фінансові вкладення (№ 250);
О - короткострокові зобов'язання (№ 690).
На початок року:
ДС = 1
КФВ = 0
О = 13921

На кінець року:
ДС = 217
КФВ = 0
О = 12879

Таким чином, протягом року показник абсолютної ліквідності підвищився в 5 разів, але так і не досяг норми.
Проміжний коефіцієнт покриття показує, чи зможе підприємство у встановлені терміни розрахуватися за своїми короткостроковими зобов'язаннями. Норма показника: 0,7 - 0,8.
, (2)
де ДЗ - дебіторська заборгованість (№ 240).
На початок року:
ДЗ = 16921

На кінець року:
ДЗ = 16188
.
З розрахунків видно, що протягом року проміжний коефіцієнт покриття збільшився в 1,2 рази, і став відповідати нормі. Отже, підприємство зможе у встановлені терміни розрахуватися за своїми короткостроковими зобов'язаннями.
Коефіцієнт покриття дозволяє встановити чи достатньо ліквідних активів для погашення короткострокових зобов'язань. У залежності від форми розрахунків оборотності оборотних засобів і виробничих особливостей підприємства, платоспроможність його вважається забезпеченим при нормі 1 - 2,5.
, (3)
де ЗЗ - запаси і витрати (№ 210).
На початок року:
ЗЗ = 9609

На кінець року:
ЗЗ = 10032

Коефіцієнт покриття відповідає нормі, тобто ліквідних активів достатньо для погашення короткострокових зобов'язань. Коефіцієнт підвищився протягом року.
Коефіцієнт фінансової незалежності характеризує забезпеченість підприємства власними засобами для здійснення своєї діяльності. Коефіцієнт визначається відношенням власного капіталу до валюти балансу і обчислюється у відсотках. Норма коефіцієнта: 50 - 60%.
, (4)
Власні оборотні кошти - це величина, на яку загальна сума оборотних коштів (№ 290) перевищує суму короткострокових зобов'язань (№ 690). Підсумок балансу (№ 300 або № 700).
На початок року:
Власні засоби = 27661-13921 = 13740
Підсумок балансу = 50901

На кінець року:
Власні засоби = 28049-12879 = 15170
Підсумок балансу = 50901
.
Сенс показника: поточні зобов'язання є боргами, які повинні бути виплачені протягом одного року; оборотні кошти - це активи, які є готівкою або повинні бути перетворені на неї і витрачені протягом року.
За визначенням поточні зобов'язання повинні бути погашені за рахунок оборотних коштів. Якщо сума оборотних коштів більше суми поточних зобов'язань, то різниця дає величину власних оборотних коштів для продовження господарської діяльності підприємства.
Недолік власних оборотних коштів, як правило, призводить до банкрутства, тому зміна величини власних оборотних коштів від одного періоду до іншого має аналізуватися з великою увагою. Цей показник розраховується вирахуванням величини активів суми короткострокових зобов'язань.
У нашому випадку коефіцієнт фінансової незалежності підвищився в кінці року в порівнянні з початком, але так і залишився нижче норми.
Умовна розбивка позичальників по класності може бути здійснена на підставі наступних значень коефіцієнтів, що використовуються для визначення їх платоспроможності.
Оцінка кредитоспроможності позичальника може бути пов'язана до єдиного показника, який називається рейтинг позичальника. Він визначається в балах. Сума балів розраховується множенням класності позичальника будь-якого з чотирьох показників і частки кожного з цих показників, що встановлюються банком самостійно так, щоб загальна сума значущості становила 1 або 100%.

Таблиця 1
Класність позичальника
Коефіцієнти
Клас позичальника
I
II
III
Каб
більше 0,2
0,15-0,2
менше 0,15
Кпр
більше 0,8
0,5-0,8
менше 0,5
Кпок
більше 2,0
1,0-2,0
менше 1
Кф.н.
більше 60%
40-60%
менше 40%
Банк встановлює шкалу за загальною кількістю набраних балів:
Першого клас - 100-150 балів; другий - 151-250 балів; третій - 251-300 балів.
Таблиця 2
Розрахунок класу позичальника
Коефіцієнти
Частка
показника
Клас позичальника
Разом
I
II
III
Каб
30
> 0,2
0,15-0,2
<0,15
90
Кпр
20
> 0,8
0,5-0,8
<0,5
20
Кпок
30
> 2,0
1,0-2,0
<1
30
Кф.н.
20
> 60%
40-60%
<40%
60
РАЗОМ
100
200
За кількістю набраних балів визначається клас позичальника і відсоткова ставка за кредитом.
У нашому випадку підприємство відноситься до 2 класу.
З представниками кожного класу позичальників банки встановлюють різні кредитні відносини.
Для 2-го класу кредитування здійснюється у звичайному порядку, тобто за наявності відповідних форм забезпеченості та зобов'язань (застава, гарантія третіх осіб, поруки, наявність страхового полюса). Позика видається в необхідному розмірі, але процентна ставка за кредит встановлюється в залежності від виду забезпечення (22%).

2. Опис інвестиційного проекту та його аналіз

На підприємстві вирішено розглянути проект випуску нового виду товару. Для цього необхідно придбати за рахунок кредиту банку нову технологічну лінію. Кредит може бути наданий терміном на 5 років.
Щорічне зростання експлуатаційних витрат складає 5%.
Щорічне збільшення витрат на придбання сировини = 11%.
Щорічне збільшення ціни реалізації = 11,5%.
Знос на обладнання нараховується за методом прямолінійної амортизації, тобто 20% річних.
Повернення основної суми кредиту передбачається рівними частками, починаючи з другого року. Норма доходу на капітал приймається рівною 15%. Податки та інші відрахування від прибутку складають 24%.
Необхідно розрахувати:
1. Ефект від інвестиційної, операційної, фінансової діяльності.
2. Потік реальних грошей та їх сальдо.
3. Чисту ліквідаційну вартість і сальдо накопичених реальних денег.0,
4. Чиста поточна вартість.
5. Внутрішню норму прибутку або прибутковості.
6. Рівень індексу прибутковості.
Для розрахунку комерційної ефективності за проектом, доцільно враховувати три види складових ефекту:
1. Інвестиційна діяльність за проектом;
2. Операційна діяльність за проектом;
3. Фінансова діяльність за проектом.
По кожному з цих видів діяльності потік реальних грошей розраховується з доходів і витрат, розподілених по періодах розрахунку.
Для виконання розрахунків за проектом заповнюється таблиця.
Таблиця 3
Інвестиційна діяльність за проектом, тис. руб.
№ п / п
Об'єкт
Показник
приплив
відтік
Крок
Ліквідація
1
2
3
4
5
1
Земля
-
-
-
-
-
-
-
2
Будинки і
споруди
-
-
-
-
-
-
-
3
Машини і
обладнання
Приплив 590
590
-
-
-
-
42,598
4
Нематеріальні активи
-
-
-
-
-
-
-
5
Передавальні пристрої
-
-
-
-
-
-
-
6
РАЗОМ:
Вкладення в основний капітал
Приплив 590
590
-
-
-
-
42,598
7
Приріст оборотних коштів
250
250
-
-
-
-
-
8
Всього інвестицій
(7 +8)
840
840
-
-
-
-
-
Таблиця 4
Операційна діяльність за проектом, тис. руб.

Показники
Крок
1
2
3
4
5
1
Обсяг продажів
11.5
тис.шт.
12.3
тис.шт.
13.1
тис.шт.
13.9
тис.шт.
14.5
тис.шт.
2
Ціна (од. вироби)
95
руб. / шт.
105,93
руб. / шт.
116.86
руб. / шт.
127.79
руб. / шт.
138,72
руб. / шт.
3
Виручка від реалізації продукції
1092
1302.939
1530.86
1776.281
2011.44
4
Позареалізаційні
доходи
-
-
-
-
-
5
Змінні витрати
350
381,3
412,6
443,9
475,2
6
Постійні витрати
110
110
110
110
110
7
Амортизація будівлі
-
-
-
-
-
8
Амортизація
обладнання
118
118
118
118
118
9
Відсотки за кредитами, включеним до собівартості
76,7
76,7
56,39
36,08
15,77
10
Прибуток до виплати
податків
437,3
616,939
832,741
1066,031
1289,13
11
Податки і збори
104,952
148,06
199,86
255,84
309,39
12
Чистий дохід
332,348
468,879
632,881
810,191
979,74
13
Амортизація
118
118
118
118
118
14
Чистий приплив за
операціями
450,348
586,879
750,741
998,91
1097,74
Ціна:
1 рік: 95 руб. / шт.
Щорічне зростання ціни 11.5%, тобто 95 * 0,115 = 10,93 руб. / шт.
2 рік: 95 +10,93 = 105,93 грн. / шт.;
3 рік: 105,93 +10,93 = 116,86 грн. / шт.;
4 рік: 116,86 +10,93 = 127,79 грн. / шт.;
5 рік: 127,79 +10,93 = 138,72 грн. / шт.
Виручка від реалізації продукції = Обсяг продажу * Ціна:
1) 11,5 * 95 = 1092 тис. руб.;
2) 12,3 * 105,93 = 1302,939 тис. руб.;
3) 13,1 * 116,86 = 1530,866 тис. руб.;
4) 13,9 * 127,79 = 1776,281 тис. руб.;
5) 14,5 * 138,72 = 2011,44 тис. руб.
Змінні витрати = Витрати на сировину + Експлуатаційні витрати:
Витрати на сировину:
1) 230 тис. крб.
Щорічне збільшення витрат 11%, тобто 230 * 0,11 = 25,3 тис. руб.
2) 230 +25,3 = 255,3 тис. руб.;
3) 255,3 +25,3 = 280,6 тис. руб.;
4) 280,6 +25,3 = 305,9 тис. руб.;
5) 305,9 +25,3 = 331,2 тис. руб.
Експлуатаційні витрати:
1) 120 тис. крб.
Щорічне збільшення витрат 5%, тобто 120 * 0,05 = 6 тис. руб.
2) 120 +6 = 126 тис. крб.;
3) 126 +6 = 132 тис. крб.;
4) 132 +6 = 138 тис. крб.;
5) 138 +6 = 144 тис. руб.
Змінні витрати:
1) 230 +120 = 350 тис. крб.;
2) 255,3 +126 = 381,3 тис. руб.;
3) 280,6 +132 = 412,6 тис. руб.;
4) 305,9 +138 = 443,9 тис. руб.;
5) 331,2 +144 = 475,2 тис. руб.
Амортизація обладнання (20%):
590 * 0,20 = 118 тис. руб.
Відсотки за кредитами, включеним до собівартості (13%):
1) 590 * 0,13 = 76,7 тис. руб.;
2) 590 * 0,13 = 76,7 тис. руб.;
3) 442,5 * 0,13 = 57,525 тис. руб.;
4) 295 * 0,13 = 38,35 тис. руб.;
5) 147,5 * 0,13 = 19,11 тис. руб.
Прибуток до виплати податку = виручка від реалізації продукції + позареалізаційні доходи - змінні витрати - постійні витрати - амортизація - відсотки за кредит.
1) 1092-350-110-118-76,7 = 437,3 тис. руб.;
2) 1302,939-381,3-110-118-76,7 = 616,939 тис. руб.;
3) 1530,866-412,6-110-118-57,525 = 832,741 тис. руб.;
4) 1776,281-443,9-110-118-38,35 = 1066,031 тис. руб.;
5) 2011,44-475,2-110-118-19,11 = 1289,13 тис. руб.
Податки і збори = прибуток до виплати податку * 24%:
1) 437,3 * 0,24 = 104,952 тис. руб.;
2) 616,939 * 0,24 = 148,06 тис. руб.;
3) 832,741 * 0,24 = 199,86 тис. руб.;
4) 1068,301 * 0,24 = 255,84 тис. руб.;
5) 1292,47 * 0,24 = 309,39 тис. руб.
Чистий дохід = прибуток до виплати податку - податки та збори:
1) 437,3-104,952 = 332,348 тис. руб.;
2) 616,939-148,06 = 468,879 тис. руб.;
3) 832,741-199,86 = 632,881 тис. руб.;
4) 1066,031-255,84 = 810,191 тис. руб.;
5) 1289,13-309,39 = 979,74 тис. руб.
Амортизація визначається складанням амортизації будівлі та амортизації обладнання. Але в нашому випадку амортизація будівлі відсутній, тому значення беремо з 8 рядка таблиці.
Чистий приплив за операціями = Чистий дохід + Амортизація:
1) 332,348 +118 = 450,34 тис. руб.;
2) 468,879 +118 = 586,87 тис. руб.;
3) 632,741 +118 = 750,741 тис. руб.;
4) 810,191 +118 = 928,91 тис. руб.;
5) 979,74 +118 = 1097,74 тис. руб.
Для здійснення інвестиційного проекту, підприємство бере у банку кредит. Погашення основної суми кредиту рівними частинами. При цьому способі погашення поточне значення суми боргу буде після чергової виплати зменшуватися і, отже, буде зменшуватися сума відсотків, нарахованих на черговому інтервалі.
Якщо сума кредиту дорівнює Д, термін кредиту n років, і він погашається рівними частинами, виплачуваними в кінці кожного року, то розмір сплати в кінці першого року, що включає погашення частини боргу і виплати відсотків за рік, буде дорівнює:
, (5)
де q - процентна ставка.
Тоді залишок боргу на початок i +1 року дорівнюватиме:
, (6)
Де Дi - залишок боргу на початок i-го року.
План погашення кредиту представлений в таблиці 5.
Таблиця 5
План погашення кредиту, тис. руб.
Рік
Сума боргу
Процентні платежі
Виплата основної суми боргу
Річний внесок
1
590
129,8
-
129,8
2
590
129,8
147,5
277,3
3
442,5
97,35
147,5
244,85
4
295
64,9
147,5
212,4
5
147,5
32,45
147,5
179,95
РАЗОМ:
454,3
590
1044,3
Залишок боргу на початок 1 року: Д 1 = 590,
2 роки: Д 2 = 590,
3 роки: ,
4 роки: ,
5 роки: .
Розмір сплати в кінці 1 року: S1 = 0 +590 * 0,22 = 129,8
2 роки: S2 = ,
3 роки: S3 = ,
4 роки: S4 = ,
5 роки: S5 =
Таблиця 6
Фінансова діяльність за проектом, тис. руб.

Показники
Крок
1
2
3
4
5
1
Власний капітал (акції, субсидії та ін)
250
2
Короткострокові кредити
-
-
-
-
-
3
Довгострокові кредити
590
4
Виплати відсотків за кредитами
-129,8
-129,8
-97,35
-64,9
-32,45
5
Погашення заборгованості за основними сумами кредиту
0
-147,5
-147,5
-147,5
-147,5
6
Приміщення коштів на депозитні вклади
-
-
-
-
-
7
Зняття коштів з
депозитних вкладів
-
-
-
-
-
8
Отримання відсотків за депозитними вкладами
-
-
-
-
-
9
Виплати дивідендів
-
-
-
-
-
10
Сальдо фінансової діяльності
710,2
-277,3
-244,85
-212,4
-179,95
Сальдо фінансової діяльності: (1 + 3 + 4 + 5)
1) 250 +590-129,8 = 710,2;
2) -129,8-147,5 =- 277,3;
3) -97,35-147,5 =- 244,85;
4) -64,9-147,5 =- 212,4;
5) -32,45-147,5 =- 179,95.
Чистий ліквідаційна вартість визначається за умови, що ринкова вартість обладнання через 5 років експлуатації становитиме 10%.
Витрати на ліквідацію технологічної лінії приймаються рівними 5% від ринкової вартості.
Операційний дохід визначається: ринкова вартість - витрати на ліквідацію.
Чистий ліквідаційна вартість дорівнює ефекту від інвестиційної діяльності.
Таблиця 7
Розрахунок чистої ліквідаційної вартості об'єкта, тис. руб.

Показники
Земля
Будинки
Машини та обладнання
Всього
1
Ринкова вартість на момент ліквідації
-
-
59
59
2
Балансова вартість
-
-
590
590
3
Нарахована
амортизація
-
-
590
590
4
Залишкова вартість на i-му кроці:
i = 1
-
-
590
590
i = 2
-
-
472
472
i = 3
-
-
354
354
i = 4
-
-
236
236
i = 5
-
-
118
118
5
Витрати з ліквідації
-
-
2,95
2,95
6
Дохід від приросту
вартості капіталу
-
-
-
-
7
Операційний дохід
-
-
56,05
56,05
8
Податки
-
-
13,452
13,452
9
Чистий ліквідаційна вартість
-
-
42,598
42,598
1) Ринкова вартість на момент ліквідації = Вартість обладнання * 10% = 590 * 0,1 = 59 тис. руб.
5) Витрати по ліквідації = ринкова вартість на момент ліквідації * 5% = 59 * 0,05 = 2,95 тис. руб.
7) Операційний дохід = Ринкова вартість - Витрати на ліквідацію = 59-2,95 = 56,05 тис. руб.
8) Податки = Операційний дохід * 24% = 56,95 * 0,24 = 13,452 тис. руб.
9) Чистий ліквідаційна вартість = Операційний дохід - Податки = 56,95-13,452 = 42,598 тис. руб.
Таблиця 8
Зведена таблиця

Показники
Од. ізм.
Року
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
6
7
8
1 Інвестиційна діяльність
1.1
Вартість технологічної лінії
тис. руб.
-590
1.2
Приріст оборотного капіталу
тис. руб.
-250
1.3
Разом інвестицій
тис. руб.
-840
2 Операційна діяльність
2.1
Обсяг реалізації
тис. шт.
11.5
12.3
13.1
13.9
14.5
2.2
Ціна за одиницю
руб.
95
105,93
116.86
127.79
138.72
2.3
Виручка від реалізації
тис. руб.
1092
1302.939
1530.86
1776.281
2011.44
2.4
Поточні витрати
тис. руб.
120
126
132
138
144
2.5
Вартість вихідної сировини
тис. руб.
230
255.3
280.6
305.9
331.2
2.6
Постійні витрати
тис. руб.
110
110
110
110
110
2.7
Амортизація
тис. руб.
118
118
118
118
118
2.8
Відсотки за кредит
тис. руб.
76,7
76,7
57,525
38,35
19,11
2.9
Прибуток до виплати податків
тис. руб.
437,3
616,939
832,741
1066,03
1289,13
2.10
Податок на прибуток
тис. руб.
104,952
148,06
199,86
255,84
309,39
2.11
Проектований чистий дохід
тис. руб.
332,348
468,879
632,881
810,191
979,74
2.12
Чистий приплив від операційної діяльності
тис. руб.
450,348
586,879
750,741
928,191
1097,74
3 Фінансова діяльність
3.1
Власний капітал
тис. руб.
250
3.2
Довгостроковий кредит
тис. руб.
590
3.3
Погашення заборгованості
тис. руб.
-129,8
-277,3
-244,85
-212,4
-179,95
3.4
Сальдо фінансової діяльності (3.1 +3.2 +3.3)
тис. руб.
710,2
-277,3
-244,85
-212,4
-179,95
3.5
Притік реальних грошей (2.12 +1.3)
тис. руб.
-389,652
586,879
750,74
928,19
1097,74
3.6
Сальдо реальних грошей (3.4 +3.5)
тис. руб.
320,548
309,579
505,89
715,79
917,79
3.7
Сальдо накопичених реальних грошей
тис. руб.
320,548
630,127
1136,02
1851,807
2769,597
4 Основні показники ефективності проекту
4.1
Ефект від інвестиційної діяльності
тис. руб.
-42,598
4.2
Ефект від операційної діяльності (2.12)
тис. руб.
450,348
586,879
750,74
928,19
1097,74
4.3
Потік реальних грошей (3.5)
тис. руб.
-389,652
586,879
750,74
928,19
1097,74
4.4
Коефіцієнт дисконтування при ставці:
- 8%
0,93
0,86
0,79
0,74
0,68
- 11%
0,9
0,81
0,73
0,66
0,59
- 15%
0,87
0,76
0,66
0,57
0,5
4.5
Дисконтований потік реальних грошей (поточна вартість при ставці відсотків): (4,3 * 4,4)
- 8%
-363
460.9
593.9
688
748.2
- 11%
-350.7
434
548.8
613.7
649.2
- 15%
-339
407.3
496.1
530
550.1
Сальдо накопичених реальних грошей:
1) 320,548
2) 320,548 +309,579 = 630,127
3) 630,127 +505,89 = 1136,02
4) 1136,02 +715,79 = 1851,807
5) 1851,807 +917,79 = 2769,597
Коефіцієнт дисконтування:
при ставці 8%: при ставці 11%: при ставці 15%:
1) 1 / (1 +0,08) 1 = 0,93 1) 1 / (1 +0,11) 1 = 0,9 1) 1 / (1 +0,15) 1 = 0,87
2) 1 / 1, 082 = 0,86 2) 1 / 1, 112 = 0,81 2) 1 / 1, 152 = 0,76
3) 1 / 1, 083 = 0,79 3) 1 / 1, 113 = 0,73 3) 1 / 1, 153 = 0,66
4) 1 / 1, 084 = 0,74 4) 1 / 1, 114 = 0,66 4) 1 / 1, 154 = 0,57
5) 1 / 1, 085 = 0,68 5) 1 / 1, 115 = 0,59 5) 1 / 1, 155 = 0,5
Для прийняття управлінських рішень для вибору проекту використовують основні дисконтовані оцінки за наступними показниками:
1. Чиста поточна вартість (ЧДД) або інтегральний ефект;
2. Внутрішня норма прибутковості (ВНД);
3. Індекс прибутковості (ІД).
Чиста поточна вартість - це сума поточних ефектів за весь період Т, приведена до початкового інтервалу планування або до першого кроку або як перевищення інтегральних результатів над витратами.
Якщо протягом розрахункового періоду не відбувається зміни цін або розрахунок проводиться в базових цінах, то при постійній нормі дисконту ЧДД дорівнює:
, (7)
де Ri - результати, досягнуті на i-му кроці;
Зi - витрати на i-му кроці;
Е - ставка дисконту;
Т - горизонт планування.
При ставці 8%:

При ставці 11%:
При ставці 15%:

Висновок
Ефективність проекту визначається кількісними та якісними показниками, а ефект визначається перевищенням результатів над витратами. Показники ефективності, відносяться до всього періоду реалізації, називаються інтегральними. Визначальним при оцінці ефективності є чистий дисконтований дохід. Інші показники можуть виступати допоміжними.
Чиста поточна вартість - перевищення за проектний цикл інтегральних дисконтованих грошових надходжень над інтегральними дисконтованими грошовими виплатами, зумовленими реалізацією інвестиційного проекту. Цей показник визначає абсолютну величину економічного ефекту. Проект визнається економічно ефективним, якщо чистий дисконтований дохід позитивним.
У наших розрахунках ЧДД має негативне значення, тому ми можемо зробити висновок про те, що проект інвестування не є ефективним. Таким чином, у разі реалізації проекту підприємство понесе збитки, витрати будуть перевищувати доходи. Прибуток підприємства невелика, тому використання власних коштів також не дасть необхідного ефекту.

Список використаної літератури

1.Акуніч І.Л. «Маркетинг»: Навчальний посібник, Мінськ 2003
2. Банківська справа. Під редакцією В.І. Колесникова, Л. П. Кроливецкой М., "Фінанси і статистика", 1996р.
3. Чіненков А. В. Банківські кредити і способи забезпечення кредитних зобов'язань / Бухгалтерія і банки. - 1996р. - № 4.
4. Дробозіна Л. А., Окунєва Л. П., Андрісова Л. Д. та інших Фінанси. Грошовий обіг. Кредит. - Москва: Фінанси, ЮНИТИ, 1997р.
5.Челноков В.А. "Банки: Буквар кредитування. Технології банківських позичок. Навколобанківськими ринковий простір" М., АТЗТ "Антедор" 1996р.

Додаток

Вихідні дані
№ П / П
Вартість технологічної лінії, тис. руб.
Збільшення оборотного капіталу на, тис. руб.
Поточні експлуатаційні витрати в 1-ий рік, тис. руб.
Витрати на придбання сировини в 1-ий рік, тис. руб.
Інші щорічні витрати, тис. руб.
Ціна реалізації продукції в
1-ий рік, грн. / шт.
2.1
590
250
120
230
110
95
2.2
600
310
180
260
150
115
2.3
610
290
160
210
90
110
2.4
620
300
200
220
150
80
2.5
590
220
150
230
150
85
2.6
630
280
210
260
130
95
Обсяг реалізації продукції
в перший рік
11,5 тис. шт.
у другий рік
12,3 тис. шт.
у третій рік
13,1 тис. шт.
в четвертий рік
13,9 тис. шт.
в п'ятий рік
14,5 тис. шт.

Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Міжнародні відносини та світова економіка | Курсова
280.2кб. | скачати


Схожі роботи:
Інвестиції
Інвестиції 5
Інвестиції 2
Інвестиції 7
Інвестиції 3
Інвестиції в здоров`я
Інвестиції та заощадження
Бюджетні інвестиції
Інвестиції в нерухомість
© Усі права захищені
написати до нас