Інвестиції 2

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.

скачати

Введення ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ....................... 6
1. Теоретичні аспекти інвестування .... .... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. 9
1.1. Цілі інвестиційного проекту та джерела його фінансування. ... ... .9
1.2. Обгрунтування ідеї інвестиційного проекту ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .... 15
1.3. Підприємство і його продукція ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .18
1.4. Ринок збуту ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 24
1.5. Оцінка ефективності інвестиційного проекту ... ... ... ... ... ... ... ... .... 29
2. Оцінка економічної ефективності інвестиційного проекту з розширення та модернізації виробничих потужностей ЗАТ «Детчінскій комбікормовий завод» ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .43
2.1. Загальний опис проекту ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 43
2.2. Опис підприємства ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. ... ... 43
2.3. Істота запропонованого проекту ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .... ... ... .. 58
2.4. Аналіз стану справ у галузі ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .... ... ... 63
2.5. Аналіз ринків збуту продукції та закупівель сировини ... ... ... ... ... .... ... .. 64
2.6. Організаційний план ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .... ... 68
2.7. Технологія виробництва ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .... 69
2.8. Фінансовий план ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 73
2.9. Оцінка ризиків ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. ... ... 86
3. Охорона праці та екологія ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ....... 91
3.1. Охорона праці ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .93
3.2. Екологія ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .100
Висновок ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ......... 101
Список літератури ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 103
Додатки (таблиці) ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...... 105

Введення
Інвестиції (від лат. Investiv - облачати) - вкладення капіталу в об'єкти підприємницької та іншої діяльності з метою отримання прибутку або досягнення позитивного соціального ефекту.
В умовах ринкової економіки отримання прибутку є рушійним мотивом інвестиційної діяльності, хід та реалізацію якої в даний час неможливо уявити без розробки цілісної системи техніко-технологічних, організаційних, розрахунково-фінансових і правових, цілеспрямовано підготовлених матеріалів, тобто плану вкладення капіталу в конкретні об'єкти підприємницької діяльності, іншими словами - інвестиційного проекту.
Для динамічно розвиваються промислових підприємств, що прагнуть до подолання техніко-технологічної відсталості та розвитку виробництва, до яких відноситься і ЗАТ «Детчінскій комбікормовий завод», залучення додаткових фінансових ресурсів і раціональне використання цих інвестицій має велике значення, тому тема оцінки економічної ефективності інвестиційного проекту сьогодні є досить актуальною.
Основною метою дипломної роботи є обгрунтування економічної доцільності запланованих напрямків розвитку виробництва та фінансово-економічних перспектив розвитку цього підприємства.
Завдання дипломної роботи:
· Вивчення виробничих і фінансових можливостей підприємства;
· Проведення аналізу стану справ у галузі та аналізу ринку збуту продукції, що випускається;
· Обгрунтування аналізу фінансового стану підприємства;
· Розрахунок інтегральних показників економічної ефективності інвестиційного проекту.
Об'єктом даної роботи виступає ЗАТ «Детчінскій комбікормовий завод».
Предметом дослідження є розробка інвестиційного проекту з розширення та модернізації виробничих потужностей на ЗАТ «Детчінскій комбікормовий завод».
У проекті вноситься пропозиція про придбання ЗАТ «Детчінскій комбікормовий завод» імпортного високотехнологічного обладнання, що забезпечує виробництво високоякісної комбікормової продукції сучасної рецептури продуктивністю 15 тонн / год. Планована модернізація заводу дозволить значно збільшити обсяг виробництва і підвищити якість, а значить, конкурентоспроможність комбікормів.
У даній роботі викладені опис підприємства і продукції, організаційний і виробничий плани підприємства, а також істота пропонованого проекту, проведено аналіз фінансового стану підприємства за період з 01.01.2002 року по 01.10.2005р.
Концепція розвитку бізнесу базується на задоволенні постійно зростаючої потреби споживачів у високоякісній комбікормової продукції, що має досить високий і на період користування інвестиційним кредитом практично необмежений попит.
Прогнозна оцінка фінансової спроможності підприємства при впровадженні даного проекту представлена ​​чотирма критеріями: ліквідності, платоспроможності, оцінки прибутковості, оцінки ефективності використання активів.
Показники ефективності інвестицій представлені шістьма інтегральними показниками: чистим приведеним прибутком від реалізації проекту, індексом прибутковості проекту, середньою нормою рентабельності проекту, внутрішньою нормою рентабельності, модифікованої внутрішньої нормою рентабельності, дисконтованого періоду окупності проекту.
У дипломному проекті зроблено оцінку ризиків, пов'язаних з впровадженням інвестиційного проекту: здійснено аналіз чутливості, визначено точку беззбитковості і оцінені проектні ризики.
У роботі описані основні небезпечні та шкідливі фактори виробничої діяльності ЗАТ «Детчінскій комбікормовий завод», а також заходи щодо забезпечення захисту людей і матеріальних цінностей від їх впливу.
Дипломна робота складається з вступу, трьох розділів і висновку, викладених на 104 сторінках машинописного тексту. Додатком до дипломного проекту є наступні таблиці: кеш-фло, прибутку-збитки, баланси, фінансові показники.
При написанні дипломної роботи використовувались роботи провідних вітчизняних і зарубіжних вчених [див список літератури] з досліджуваної проблеми, дані статичних органів РФ, нормативно-методичні матеріали. Повний список літературних джерел включає в себе 30 найменувань.

1. Теоретичні аспекти інвестування
1.1.Целі інвестиційного проекту та джерела його фінансування
1.1.1. Основні положення
Інвестування - довгострокове вкладення економічних ресурсів з метою створення та отримання чистого прибутку в майбутньому, що перевищує загальний початковий вкладений капітал. [14, с. 13]
Суб'єктами інвестиційної діяльності можуть бути вітчизняні та іноземні інвестори, замовники, підрядники, користувачі об'єктів капітальних вкладень та інші особи.
Інвестори здійснюють капітальні вкладення з використанням власних і (або) залучених коштів. Це можуть бути фізичні та юридичні особи, а також іноземні суб'єкти підприємницької діяльності.
Замовниками можуть бути інвестори, а також уповноважені ними фізичні і юридичні особи, які здійснюють реалізацію інвестиційних проектів.
Підрядниками є фізичні та юридичні особи, які виконують роботи за договором підряду або державним контрактом, що укладається з замовником. Підрядники повинні мати ліцензію на здійснення ними тих видів діяльності, які підлягають ліцензуванню відповідно до федеральним законодавством.
Користувачі об'єктів капітальних вкладень - це фізичні та юридичні особи, в тому числі іноземні, а також державні органи, органи місцевого самоврядування, іноземні держави, міжнародні об'єднання та організації, для яких створюються ці об'єкти.
Реальні інвестиції - це вкладення грошових коштів в основний капітал і на приріст матеріально-виробничих запасів. [23, с. 18]
У цьому сенсі зазначене поняття застосовується в економічному аналізі і, зокрема, використовується в системі національних рахунків ООН. Вони, у свою чергу, можуть бути початковими інвестиціями (нетто-інвестиції) та екстенсивними інвестиціями (реінвестиції).
Мета інвестицій, спрямованих на підвищення ефективності виробництва - створення умов для зниження виробничих витрат інвестора за рахунок заміни обладнання на більш сучасне і продуктивне.
Ухваленню рішення про формування інвестиційного проекту передують:
· Оцінка інвестиційної пропозиції, в якому обгрунтовується ідея проекту, органами управління;
· Попередні узгодження з федеральними, регіональними та місцевими органами управління, вибір підприємства (організації), здатного реалізувати проект реципієнтом.
У самому загальному сенсі інвестиційним проектом (англ. investment project) називається план вкладення капіталу з метою отримання прибутку. [14, с. 14] Поняття «інвестиційний проект» у вітчизняній літературі вживається у двох значеннях:
· Як діяльність, захід, що передбачає здійснення комплексу будь-яких дій, що забезпечують досягнення певних цілей (одержання певних результатів);
· Як система, що включає в себе певний набір організаційно-правових та розрахунково-фінансових документів, необхідних для здійснення будь-яких дій або описують такі дії.
Інвестиційний проект - це обгрунтування економічної доцільності, обсягу і термінів здійснення капітальних вкладень. [14, с. 14]
Об'єкти інвестування розрізняються за:
· Масштабами проекту;
· Спрямованості проекту (комерційна, громадська, пов'язана з державними інтересами і т.д.);
· Характером і змістом інвестиційного циклу;
· Характером і ступеня участі держави;
· Ефективність використання вкладених коштів.
1.1.2. Види проектів
За кількістю учасників та ступенем впливу на навколишній світ інвестиційні проекти (ІП) можуть бути:
Малі проекти, як правило, не вимагають особливої ​​опрацьованості техніко-економічного обгрунтування і пов'язаних з ним питань. Малі проекти являють собою плани розширення виробництва та збільшення асортименту продукції, що випускається. Їх відрізняють порівняно невеликі терміни реалізації.
Середні проекти - це найчастіше проекти реконструкції і технічного переозброєння існуючого виробництва продукції. Вони реалізуються поетапно, за раніше розробленими графіками надходження всіх видів ресурсів, включаючи фінансові.
Великі проекти - це, як правило, об'єкти великих підприємств, в основі яких лежить прогресивно нова ідея промислового виробництва продукції, необхідної для задоволення попиту на внутрішньому і зовнішньому ринках.
Мегапроекти - це цільові інвестиційні програми, що містять безліч взаємопов'язаних кінцевим продуктом проектів. Такі програми можуть бути міжнародними, державними, регіональними.
Глобальні - проекти, реалізація яких суттєво впливає на економічну, соціальну чи екологічну ситуацію на Землі. Замовником таких проектів можуть бути уряди зацікавлених країн.
Великомасштабні проекти, реалізація яких суттєво впливає на економічну, соціальну чи екологічну ситуацію в країні і не робить істотного впливу на ситуацію в інших країнах.
За основними сферами діяльності ІП поділяються на: соціальні, економічні; організаційні, технічні; змішані.
За тривалістю ІП поділяються на: короткострокові (до З-х років); середньострокові (від 3-х до 5-ти років); довгострокові (понад 5-ти років).
Так, два аналізованих проекти називаються незалежними проектами, якщо рішення про інвестування одного з них не впливає на рішення про фінансування іншого. [4, с. 32]
Якщо два і більше аналізованих проекту не можуть бути реалізовані одночасно, то такі проекти називаються альтернативними, або взаємовиключними, проектами. [4, с. 32]
Треба сказати, що насправді, більшість інвестиційних проектів відносяться до конфліктуючих проектам, [4, с. 34] тобто до проектів, в яких передбачаються різні шляхи досягнення однієї і тієї ж мети. Конфліктуючими можуть бути проекти з різним цільовим призначенням, але вимагають на їх реалізацію приблизно однакові інвестиції. Тому, інвестиційна фірма завжди вибирає з аналізованих варіантів такий проект, який при бюджетних обмеженнях принесе їй найбільшу вигоду.
Інвестиційні проекти виробничого призначення можуть бути виділені в групи в залежності від мінімальної порогової норми прибутку. Мінімальна норма прибутку може бути уточнена в залежності від рівня прибутковості цінних паперів, ставки кредитування і т. п. При цьому, зі збільшенням інвестиційного ризику зростає порогове значення норми прибутку, а також ускладнюється вибір схеми фінансування.
Поряд з інвестиційними проектами виробничого призначення, можуть бути інноваційні проекти, спрямовані на розробку і створення нових ефективних матеріалів, апаратів, устаткування машин, технологій або технологічних процесів.
1.1.3. Джерела фінансування
Для реалізації проектів можуть бути використані наступні джерела інвестицій: власні кошти, кошти, що виділяються вищестоящими холдинговими та акціонерними компаніями, промислово-фінансовими групами на безоплатній основі; залучені кошти від продажу акцій, благотворітел'ние й інші внески; асигнування з федерального, регіональних і місцевих бюджетів, фондів підприємництва, що надаються на безоплатній основі; іноземні інвестиції, надані у формі фінансової чи іншої участі в статутному капіталі спільних підприємств, а також у формі прямих вкладень (у грошовій формі) міжнародних організацій і фінансових інститутів, держав, підприємств і організацій різних форм власності та приватних осіб; різні форми позикових коштів, у тому числі: кредити, надані на поворотній основі.
Перші три групи зазначених джерел утворюють власний капітал реципієнта, тобто фірми, що здійснює інвестиційний проект. Суми, залучені ним за цими джерелами ззовні, не підлягають поверненню. Суб'єкти, що надали по цих каналах кошти, як правило, беруть участь у розподілі доходів від реалізації інвестицій на правах пайової власності.
Остання група джерел інвестування утворює позиковий капітал реципієнта. Ці кошти необхідно повернути на певних заздалегідь умовах (строки, відсотки, застави).
Для прийняття інвестором рішення про довгострокові вкладення капіталу необхідно мати інформацію, яка підтверджує два основних правила:
· Вкладені кошти мають бути повністю відшкодовані;
· Прибуток, отриманий в результаті даної операції, повинна бути достатньою, щоб компенсувати тимчасовий відмова від використання коштів за іншого альтернативного варіанту. Тут враховується ризик, що виникає в силу невизначеності кінцевого результату.
1.1.4. Прийняття рішення про інвестування
Інформація, розглянута для прийняття рішення про інвестування, повинна включати наступні дані:
· Цілі проекту, його орієнтацію і економічне оточення (податки, державну підтримку, ризик і т. п.);
· Маркетингову інформацію (можливість збуту, конкурентне середовище, перспективну програму продажів і номенклатуру продукції, цінову політику);
· Матеріальні витрати (потреби, наявність сировинних джерел, ціни і умови поставок сировини та комплектуючих, допоміжних матеріалів та енергоносіїв);
· За підсумками роботи за 10 місяців 2010 року - розмір прибутку складе 1 489 тис. рублів.
Негативні залишки в балансі готівки на кінець періодів планування відсутні. Значних залишків готівки, що свідчать про неефективне фінансовому плануванні, не спостерігається (максимальні залишки складають в абсолютному вираженні від 20 до 2 500 тис. рублів).
2.8.7. Джерела, форми та умови фінансування
Джерела інвестицій:
1. Позикові кошти - довгостроковий кредит «Россельхозбанка» у розмірі 10 млн. рублів, планований до отримання на строк 5 років, 17% річних, з щомісячною виплатою відсотків та відстрочкою погашення основної суми кредиту на термін у два роки з її подальшим рівномірним погашенням.
Погашення кредиту планується здійснювати з 4-го кварталу 2007р. Графік погашення наступний:
4-й квартал 2007р. - 571,43 тис. руб.;
з 1-го кварталу 2008р. за 3 квартал 2010р. - 857,14 тис. руб.
Погашення внутрішнього інвестиційного позики в обсязі 10 921 тис. руб., Врахованого в стартовому балансі підприємства, планується здійснювати наступним чином:
4-й квартал 2006р - 3 000 тис. руб.;
1-й квартал 2007р. - 1 321 тис. руб.;
2-й квартал 2007р. - 1 600 тис. руб.
3-й квартал 2010р. - 5 000 тис. руб.
Не виключено, що кошти, які плануються до погашення внутрішньої позики протягом 4-го кварталу 2006р. - 2-го кварталу 2007р., Будуть використані підприємством, як джерела рефінансування (подальшого розвитку інвестиційної діяльності ЗАТ «Детчінскій ККЗ», як то: організація інноваційної діяльності з виробництва структурованого білка - новітнього виду кормодобавкі).
2. Власні джерела ЗАТ «Детчінскій комбікормовий завод» в сумі 3,3 млн. рублів (власні оборотні засоби).
2.8.8. Оцінка економічної ефективності проекту
Основні фінансові показники, що характеризують ефективність і зміну фінансового стану ЗАТ «Детчінскій комбікормовий завод» у зв'язку з реалізацією проекту його розвитку, наведені у Додатках до бізнес-плану.
Аналіз розрахованих фінансових показників дозволило зробити наступні висновки:
1. Коефіцієнти поточної і термінової ліквідності, що характеризують рівень платоспроможності ЗАТ «Детчінскій комбікормовий завод», досить високі, і мають тенденцію до зростання, незважаючи на активну інвестиційну діяльністю товариства. При нормативному значенні коефіцієнта поточної ліквідності (більше 2) на кінець прогнозного періоду коефіцієнт поточної ліквідності приймає значення 3,57. Аналогічно коефіцієнт термінової ліквідності приймає значення 1,38 при нормативі більше 1. Значення цих коефіцієнтів свідчать про достатньо високий рівень платоспроможності ЗАТ «Детчінскій комбікормовий завод» при реалізації інвестиційного проекту його розвитку.
2. Коефіцієнти оборотності активів та їх основних складових досить високі, що свідчить про високу ділової активності підприємства при реалізації інвестиційного проекту, виявлена ​​тенденція уповільнення оборотності окремих складових активів підприємства є наслідком активної інвестиційної політики ЗАТ «Детчінскій комбікормовий завод».
3. Коефіцієнти рентабельності на кінець реалізації проекту позитивні, що свідчить про прибутковість ЗАТ «Детчінскій комбікормовий завод» при реалізації проекту модернізації виробництва.
4. Чистий оборотний капітал суспільства має тенденцію до зростання, що свідчить про достатність власних джерел для фінансування поточної діяльності ЗАТ «Детчінскій комбікормовий завод» та погашення кредитів Банку та внутрішньої позики.
Аналіз розрахованих показників таблиці прибутків (збитків), наведеної в додатках, дозволяє зробити наступні висновки:
1. Діяльність ЗАТ «Детчінскій комбікормовий завод» з реалізації інвестиційного проекту є доходної, починаючи з першого кварталу 2008 року.
2. Наявність чистого прибутку (власних джерел фінансових ресурсів) протягом 2008-2010 р.р. є основою для забезпечення фінансової стійкості та конкурентоспроможності ЗАТ «Детчінскій комбікормовий завод».
3. Основним напрямком використання чистого прибутку є його реінвестування у виробництво з метою реалізації Стратегії розвитку ЗАТ «Детчінскій комбікормовий завод» на період 2005-2010 р.р. і зростання чистої вартості бізнесу.
Основні інтегральні показники економічної ефективності реалізації проекту наступні:
1. Чистий приведений дохід від реалізації проекту (різниця між сумою всіх дисконтованих грошових потоків доходів і сумою всіх дисконтованих грошових потоків витрат), розрахований з урахуванням інвестування в планованому обсязі одержуваного прибутку в розвиток та оновлення бізнесу, складає 13 988 тис. рублів. Проект є економічно доцільним, якщо чистий приведений дохід є позитивною величиною.
2. Індекс прибутковості проекту модернізації та розширення виробництва продукції в ЗАТ «Детчінскій комбікормовий завод» (відношення суми всіх дисконтованих грошових потоків доходів до суми всіх дисконтованих грошових потоків витрат) складає 2,18. Проект вважається економічно ефективним, якщо індекс прибутковості проекту сягає значення, більшого 1.
3. Середня норма рентабельності проекту (середня за період реалізації проекту чистий бухгалтерський прибуток у зіставленні з середніми інвестиціями) - 64,16%. Використання тільки даного показника не дозволяє обгрунтувати економічну ефективність проекту.
4. Внутрішня норма рентабельності (ставка дохідності або дисконтування, при якій чистий приведений дохід приймає значення, рівне нулю або індекс прибутковості проекту приймає значення, рівне одиниці) - 123,20%. Проект вважається економічно ефективним, якщо внутрішня норма рентабельності перевищує середньозважену вартість капіталу.
5. Модифікована внутрішня норма рентабельності (більш правильна оцінка внутрішньої норми рентабельності, заснована на визначенні майбутньої вартості всіх грошових доходів та їх дисконтуванні за ставкою внутрішньої рентабельності) - 36,97%.
6. Дисконтований період окупності проекту (період часу, протягом якого дисконтовані результати від реалізації проекту покриють дисконтовані інвестиційні витрати, необхідні для реалізації проекту) - 17 місяців (близько 1,5 років), що значно менше терміну отримання кредиту і свідчить про незначні кредитних ризиках кредитування даного проекту банком.
7. Обгрунтування ставки дисконтування.
У відповідність з поширеним положенням теорії інвестиційного аналізу передбачається, що ставка дисконтування повинна містити темп інфляції, мінімальну норму прибутку кредитора і поправку, що враховує ступінь ризику конкретного проекту.
Ставка дисконтування без урахування ризику проекту (d) визначається в частках одиниці як відношення ставки рефінансування (r), встановленої Центральним банком Російської Федерації, і оголошеного Урядом Російської Федерації на поточний рік темпу інфляції (i):
1 + d = (1 + r/100) / (1 + i/100) (1)
Або d = (1 + 14/100) / (1 + 8 / 100) - 1, тобто
d = 0,06
Ставка дисконтування, що враховує ризики проекту, (D) визначається у відсотках за формулою:
D = d х 100 + P (2)
де: P - поправка на проектний ризик (див. Таблицю 2.14.).
D = 0,06 х 100 + 12 = 18%
З урахуванням того, що Банк залишає за собою право коригувати ставку дисконтування за результатами експертизи бізнес-плану та інших матеріалів по проекту, тому приймаємо ставку дисконтування, що дорівнює 20%.
Висновок: розраховані інтегральні показники економічної ефективності проекту модернізації виробництва в ЗАТ «Детчінскій комбікормовий завод» свідчать про економічну доцільність обраного напрямку розвитку ЗАТ «Детчінскій комбікормовий завод» відповідно до розробленого бізнес-планом.
2.9. Оцінка ризиків
2.9.1. Аналіз чутливості
Одним із завдань аналізу проекту є визначення чутливості показників ефективності проекту до зміни різних параметрів. Чим вище діапазон зміни параметрів, в якому показники ефективності залишаються в межах прийнятних значень, тим краще він захищений від коливання різних факторів, тим нижче ризик проекту.
Проаналізовано чутливість найважливішого показника економічної ефективності проекту - чистого приведеного доходу до зміни таких найважливіших параметрів проекту, як ціна реалізації продукції, обсяг збуту і обсяг інвестицій. Діапазони зміни параметрів задані в межах від - 20% до + 20%.
Найбільш чутливий чистий приведений дохід до зміни ціни реалізації продукції. При зменшенні ціни реалізації тільки на 2%, значення чистого приведеного доходу стає негативним. У зв'язку з цим потрібна розробка правильної цінової політики підприємстві, контроль за рівнем цін відвантаження, досягнення цінової конкурентоспроможності для врахування цього фактора ризику.
Чутливість чистого приведеного доходу до решти аналізованих параметрами дуже незначна, оскільки їхня зміна у велику і меншу сторони на 20%, не призводять до зниження чистого доходу до рівня негативних значень.

2.9.2. Рівень беззбитковості

Беззбитковість - такий стан, коли бізнес не приносить ні прибутку, ні збитків. Це виручка, яка необхідна для того, щоб підприємство почало отримувати прибуток.
Різниця між фактичним обсягом реалізованої продукції (послуг) і беззбитковим обсягом продажів - це зона безпеки (зона прибутку), і чим вона більше, тим міцніше фінансовий стан підприємства.
Розрахунок показників беззбиткового обсягу продажів і зони безпеки грунтується на взаємодії: витрати - обсяг продажів - прибуток.
Тут представлено аналітичний спосіб розрахунку беззбиткового обсягу продажів і зони безпеки підприємства.
Вихідні дані для розрахунку:
Собівартість виробленої продукції за 2004 рік становить 55 631 тис. руб., У т.ч.:
Змінні витрати - 54 361 тис. руб.;
Постійні витрати - 1 270 тис. руб.;
Виручка від реалізації продукції за 2004р. складає 56 585 тис. руб. без урахування ПДВ.
Змінні витрати залежать від обсягу виробництва і продажу продукції. В основному це прямі витрати ресурсів на виробництво і реалізацію продукції (пряма заробітна плата, витрата сировини, матеріалів, палива, електроенергії та ін.) Змінні витрати на виробництво 1 тонни продукції в ЗАТ «Детчінскій комбікормовий завод» становлять 4 973,6 рубля. Постійні витрати не залежать від динаміки обсягу виробництва і продажу продукції. Одна їх частина пов'язана з виробничою потужністю підприємства (амортизація, орендна плата, заробітна плата управлінського і обслуговуючого персоналу на погодинній оплаті і загальногосподарські витрати), інша - з управлінням і організацією виробництва і збуту продукції. За 2004р. постійні витрати склали 1 270 тис. руб.
Таким чином, визначаємо маржинальний дохід (різниця між виручкою від реалізації продукції (робіт, послуг) і сумою змінних витрат):
Дм = В - Рп,
де:
Дм - маржинальний дохід;
В - виручка від реалізації продукції;
Рп - сума змінних витрат.
Дм = 56 585 тис. руб. - 54 361 тис. руб. = 2 224 тис. руб.
Точка беззбиткового виробництва в об'ємних показниках (обсяг продажів, що забезпечує відшкодування всіх витрат підприємства) розраховується за формулою:
Об.у. = Н / (Цед. - Зпер.ед.)
Об.у. = 1 270 тис.руб. / (5 115,2 руб. / Т - 4 973,6 руб. / Т) = 8970 тонн / рік.
Таким чином, для забезпечення беззбиткового виробництва в ЗАТ «Детчінскій комбікормовий завод», необхідно виробляти і реалізовувати продукцію в обсязі, не меншому 8970 тонн комбікорму на рік.
Далі за такою формулою розраховуємо точку беззбиткового обсягу продажів (поріг рентабельності) у грошовому вимірі:
Т = Цед х Об.у. = 5 115,2 х 8 970 = 45 883,34 тис.руб.
Згідно з наведеними розрахунками, для забезпечення беззбиткової діяльності ЗАТ «Детчінскій комбікормовий завод» при сформованому рівні постійних і змінних витрат необхідно виробляти і реалізовувати 8970 тонн продукції на рік, при цьому поріг рентабельності заводу становитиме 45 883,34 тис. рублів.
Запас фінансової міцності ЗАТ «Детчінскій комбікормовий завод» (діапазон беззбиткового виробництва) становить 15%.
2.9.3. Оцінка проектних ризиків
Можливі ризики в бізнесі можна розділити на три групи. До першої групи належать ризики, ймовірність виникнення яких мінімальна. Це всілякі стихійні лиха та інші форс-мажорні обставини, пов'язані з втратою або майна. Їх легко усунути страхуванням майна та наявністю ремонтного фонду. Сезонність і кліматичні впливу на функціонування бізнесу вплив не надають.
До другої групи слід віднести ризики, пов'язані з погіршенням макроекономічної ситуації та податкового клімату в країні. Це може позначитися на виконанні фінансових і календарних планів, але навряд чи приведе до відсутності попиту на продукцію підприємства. Основним захистом від різких коливань кон'юнктури ринку повинні служити висока ліквідність активів, відсутність дебіторської заборгованості та мінімальні складські запаси.
Найбільш ймовірні ризики, пов'язані з третьої групи і пов'язані з неправильним (некоректним) бізнес-плануванням, нестачею обігових коштів, невірної маркетинговою стратегією або можливими судовими позовами контрагентів за договорами.
Крім того, при оцінці проектних ризиків, скористаємося інтегральними значеннями типових проектних ризиків, застосовуваними в російській практиці оцінки інвестиційних проектів.
Інтервали значень типових ризиків проекту
Таблиця 2.14.
Величина типового ризику
Суть проекту
P,
відсоток
Низький
Зниження собівартості продукції
6 - 10
Середній
Збільшення обсягу продажів існуючої продукції
8 - 12
Високий
Виробництво та просування на ринок нового продукту
11 - 15
Дуже високий
Вкладення в дослідження та інновації
16 - 20
За експертною оцінкою ризик інвестування коштів у даний бізнес приймаємо рівним верхньому значенню величини оцінки «середнього» ризику: 12%.

3.Охрана праці та екологія
Юридична особа: ЗАТ «Детчінскій комбікормовий завод».
Основний вид діяльності: виробництво кормів для тварин (КВЕД - 15.71.1). Продуктивність заводу до початку реконструкції і модернізації при двозмінній роботі - 160 т / добу., Після реконструкції та модернізації - 15 т / год., При роботі в одну зміну - 120 т / добу., При двозмінній роботі - 240 т / добу.
До складу комбікормового заводу входять: виробничий корпус (комбікормовий цех), силосні склади для сировини підлогового типу, силосний склад для готової продукції підлогового типу, приймальний пристрій борошнистої сировини, приймальний пристрій зернової сировини, сировини, елеватор, сполучна галерея. Склад зерна і борошнистої сировини об'єднаний з виробничим корпусом і являє собою силосну сховище, обладнане ланцюговими конвеєрами для подачі в нього продукту і звідти у виробництво. У виробничому корпусі здійснюють очищення сировини, дроблення, дозування, змішування і гранулювання. Основне обладнання комбікормового заводу: дробарки, багатокомпонентні дозатори, змішувачі, просіювачі, гранулятори, магнітні установки, машини для введення жиру і рослинної олії, меляси та інших компонентів. Для транспортування продуктів використовують норії та ланцюгові конвеєри. Аспіраційні пристрої для очищення повітря комплектують циклонами і фільтрами, продукцію у вигляді розсипного або гранульованого комбікорму направляють на склад силосного типу.
Характерна особливість комбікормового заводу - велика кількість бункерів і силосів, що безпосередньо беруть участь в технологічному процесі. Основа технологічного процесу на комбікормовому заводі - змішування подрібнених компонентів в заданих рецептом співвідношеннях. Сировина подрібнюється в молоткових дробарках. Крім того, на завод надходить мелкодісперсноє сировина: дріжджі кормові сухі, м'ясо-кісткове борошно, сухе молоко та інше мучнисте сировину. При переміщенні подрібнених продуктів борошнистої сировини по технологічних лініях в обладнанні, бункерах, самопливних трубах утворюються пилоповітряні суміші. Таким чином, утворення органічних пилу і вибухонебезпечних сумішей у вільних обсягах технологічного, транспортного та аспіраційного обладнання - неминуча специфічна особливість технологічних процесів на підприємствах із зберігання і переробки сировини.
Також необхідно відзначити, що комбікормове сировину при тривалому зберіганні на складах силосного типу підлягає самозігріванню і самозаймання. При цьому, у вільних силосах і суміжних з ним силосах можуть скупчуватися горючі гази, які виділяються в процесі зволоження, самозігрівання і самозаймання комбікормової сировини.
Аналіз результатів технічного розслідування вибухів на підприємствах по зберіганню і переробці зерна в Росії і за кордоном показує, що вирішення проблеми вибухобезпеки виробництва галузі пов'язане, перш за все, із забезпеченням вибухобезпеки обладнання.
Значна частина аварійних вибухів починається з первинних вибухів у виробничому обладнанні, тому одним з головних напрямків підвищення вибухобезпеки підприємств - збільшення експлуатаційної надійності виробничого устаткування, технічного рівня його обслуговування і експлуатації, застосування спеціальних контролюючих та блокуючих пристроїв, технічних засобів запобігання вибухів.
Один з основних питань у забезпеченні стійкої роботи комбікормових підприємств - оснащення їх більш надійним обладнанням. Для реконструйованих комбікормових підприємств розроблені нові дробарки, машини для попереднього подрібнення крупнокускової сировини і агломератів і для змішування сухих сипучих компонентів, сепаратори для відділення металомагнітних домішок, просівні машини для контролю крупності продуктів подрібненні і розсипного комбікорму і т.п.
Купується в рамках інвестиційного проекту нове обладнання відповідає актуальним вимогам до вибухопожежобезпеки і має сприяти стійкій роботі підприємства, яка полягає в ефективному використанні можливостей науково-технічного прогресу і технічного потенціалу.
3.1. Охорона праці
Управління охороною праці на підприємстві - складова частина загальної системою управління підприємством (СУОП). Основні функції системи управління охороною праці: плануванні робіт з охорони праці; облік, аналіз, контроль за станом робіт з охорони праці та функціонування СУОП; стимулювання роботи з удосконалення праці. Очолюють роботи з управління охороною праці керівник підприємства і головний інженер. На підприємстві заведений Паспорт санітарно-технічного стану умов праці в комбікормовому цеху, який включає в себе такі основні показники стан умов праці (13 позицій):
· Дані про відповідність нормам рівнів шкідливих факторів на робочих місцях за змістом токсичної пари, газів, пилу, за параметрами мікроклімату, шуму, вібрації, освітленості;
· Дані про виконання вимог до виробничих приміщень;
· Дані про забезпеченість працюючих санітарно-побутовими приміщеннями та пристроями;
· Про контингент працюючих, в тому числі обслуговуючих технологічні процеси з шкідливими і несприятливими умовами праці, а також зайнятих важкою фізичною працею
Вибухонебезпечність і пожежонебезпека.
Основним небезпечним і шкідливим фактором виробничої діяльності ЗАТ «Детчінскій комбікормовий завод» є небезпека виникнення вибуху. Для забезпечення захисту людей і матеріальних цінностей при виникненні вибуху повинні бути передбачені заходи, що запобігають вплив наступних небезпечних факторів вибуху: полум'я і високотемпературних продуктів горіння, тиску вибуху, високошвидкісних газоповітряних потоків, ударних хвиль, що обрушуються конструкцій будівель і споруд, виробничого обладнання та комунікацій. Технологічні процеси необхідно розробляти у відповідність до ГОСТ 12.1.004-85, ГОСТ 12.1.010-76, ГОСТ 12.1.041-83, ГОСТ 12.1.018-86, ОНТП-24-86, Нормами технологічного проектування хлібоприймальних підприємств та елеваторів, борошномельних і комбікормових заводів. Організація і ведення технологічного процесу на ЗАТ «Детчінскій комбікормовий завод» повинні відповідати наступним документам: Правил організації і ведення технологічного процесу виробництва комбікормів, білково-вітамінних добавок, преміксів і карбамідного концентрату; Тимчасової інструкції зі зберігання комбікормів; Правил технічної експлуатації елеваторів; Тимчасової інструкції зберігання макух і шротів на комбікормових підприємствах.
Елеваторне і комбікормове обладнання повинно відповідати ГОСТ 12.2.003-74, ГОСТ 12.2.022-80, ГОСТ 12.4.021-75, ГОСТ 12.1.018-86, а також конструкторської документації на виробі.
Вибір, встановлення та експлуатацію електрообладнання слід проводити у відповідність до вимог Правил улаштування електроустановок, Правил технічної експлуатації електроустановок споживачів та Правил техніки безпеки при експлуатації електроустановок споживачів.
Заземлення та занулення повинно задовольняти вимогам Правил улаштування електроустановок (ГОСТ 12.1.030-81), захист від статичної електрики виконують у відповідність до вимог ГОСТ 12.1.018-86.
Блискавкозахист будівель, споруд та зовнішніх установок від прямих ударів блискавок необхідно виконувати у відповідність із СН 305-77.
При проектуванні, монтажі та експлуатації аспіраційних та пневмотранспортних установок слід керуватися вказівками по проектуванню аспіраційних установок комбікормових заводів, Правилами розрахунку і технічної експлуатації аспіраційних установок комбікормових підприємств, Правилами технічної експлуатації аспіраційних установок елеваторів.
При будівництві та реконструкції елеваторів та комбікормових заводів слід керуватися СНиП 2.09.02-85, СНиП 2.01.02-85, СНиП 2.09.03-85, СНиП 2.11.01-85, СНиП 2.01.05-86, СНиП 2.10.05- 85.
При проведенні вогневих робіт слід керуватися Інструкцією з організації безпечного проведення вогневих робіт у будівлях, спорудах у вибухопожежонебезпечних про пожежонебезпечними виробництвами № 9-2-85.
Приймання в експлуатацію нових і реконструйованих підприємств, а також підприємств після технічного переозброєння необхідно виконувати у відповідність до вимог СНиП III-3-81.
Обладнання при експлуатації має бути в технічно справному стані, забезпечуючи безаварійну роботу між плановими ремонтами, повинна бути заборонена робота дозатора на прохід - при вступі продукту безпосередньо в дозатор без накопичення в наддозаторного бункері. Магнітні загородження повинні бути встановлені так, щоб під час їх очищення була виключена можливість попадання металомагнітних домішок в продукти.
Силоси і бункери при необхідності висвітлюють зверху через люки переносними світильниками прожекторного типу або переносними акумуляторними ліхтарями.
Електродвигуни повинні мати захист від перевантажень і коротких замикань.
Приймання і зберігання незернових продуктів (шротів, макух, трав'яного борошна тощо) у силосах і бункерах заборонена. Зберігання сирого зерна в силосах заборонена. Самозігрівалися зерно, яке зберігається в силосах, необхідно піддавати охолодження. Точка прийому шротів і макух із залізничного й автомобільного транспорту повинна бути захищена від попадання атмосферних опадів. Слід періодично переміщати макухи, шроти та інше мучнисте сировину їх займаних ними сховищ у вільні (вказані переміщення повинні здійснюватися за планами-графіками, які розробляються головним технологом заводу). При виявленні в шроті запаху бензину слід визначити його залишковий вміст і до відправки на склади підлогового типу провітрити. Температуру зберігання макух і шротів необхідно визначати щодоби. Макуха та шроти з більш високою температурою слід переробити в першу чергу.
Визначення категорій приміщень і будівель виробничого і складського призначення за вибухопожежною та пожежною небезпекою виконують залежно від кількості та показника пожежовибухонебезпеки перебувають або звертаються до них речовин і матеріалів, а також з урахуванням особливостей ведуться технологічних процесів. Методика категорирования встановлена ​​ОНТП 24-86 "Визначення категорій приміщень і будинків по вибухопожежної і пожежної небезпеки». За вибухопожежною та пожежною небезпекою приміщення та будівлі поділяють на п'ять категорій: А, Б, В, Г і Д.
ЗАТ «Детчінскій комбікормовий завод» з вибухопожежної та пожежної небезпеки присвоєна категорія Б, до якої належать приміщення, в яких знаходяться горючі пилу з температурою спалаху більше 28 * С. Ці приміщення обладнують установками автоматичного пожежогасіння.
Небезпечні і шкідливі виробничі фактори.
У процесі виробництва виникають інші несприятливі фактори, що можуть призвести до захворювання та втрати працездатності, які поділяються на чотири групи: фізичні, хімічні, біологічні та психофізіологічні.
До фізичних факторів належать такі: рушійні машини і механізми; підвищена або знижена температура повітря робочої зони, підвищена запиленість або загазованість повітря робочої зони; підвищений рівень вібрації або шуму; підвищена або знижена вологість повітря; недостатня освітленість і т.п.
Хімічні фактори за характером впливу на організм людини поділяються на: общетоксические, дратівливі, канцерогенні, мутагенні. За шляху проникнення в організм людини хімічні фактори поділяються на діючі через дихальні шляхи, травну систему і шкірний покрив.
До біологічних факторів відносять фактори, вплив яких на організм людини викликається мікроорганізмами або макроорганізмами.
До психофізіологічних факторів відносять фізично і нервово-психічні перевантаження.
Санітарні норми і державні стандарти передбачають гранично допустимі концентрації шкідливих речовин у повітрі робочої зони. За ступенем впливу на організм людини шкідливі речовини підрозділяються на чотири класи: надзвичайно небезпечні, високонебезпечні, помірно небезпечні, малонебезпечні. Один з факторів, що характеризують клас небезпеки - гранично допустима концентрація шкідливих речовин у повітрі робочої зони: для 1-го класу - менше 0,1 мг/м3, для 2-го - від 0,1 до 1, для 3-го - від 1,1 до 10, для 4-го - понад 10 мг/м3. ГОСТ 12.1.005-88 «ССБТ. Загальні санітарно-гігієнічні вимоги до повітря робочої зони »встановлюють значення гранично допустимих концентрацій (ГДК) для великої (близько 800) групи речовин. Гранично допустимий вміст пилу в робочій зоні виробничих приміщень комбікормових заводів не більше 4 мг/м3.
ГОСТ 12.1.005-88 також встановлює оптимальні і допустимі параметри мікроклімату (допустима температура, відносна вологість і швидкість руху повітря в робочій зоні) залежно від енерговитрат людини, періоду року та надлишків явного тепла в приміщенні. Для комбікормових заводів допустимі параметри мікроклімату в холодний і перехідний періоди року в робочій зоні опалювальних виробничих приміщень повинні відповідати нормам: температура повітря 15 ... 21 * С, відносна вологість не більше 75%, швидкість руху повітря не більш 0,4 м / с, а температура повітря поза постійних робочих місць 13 ... 24 * С.
Вентиляція та опалення.
Аспіраційні мережі на комбікормових заводах працюють за схемою витяжної вентиляції, віддалений з приміщення повітря заміщується організованим і неорганізованим припливом зовнішнього повітря. Організований повітрообмін в приміщеннях регулюють відкриваючи кватирки, віконні прорізи та ін Неорганізований повітрообмін відбувається через нещільність стін, вікон, дверей. У відповідність із СН 245-71 у виробничих приміщеннях з обсягом менше 20 м3 на одного працюючого подача зовнішнього повітря повинна становити не менше 30 м3/год на кожного працюючого, а при об'ємі приміщення більше 20 м3 на одного працюючого не менше 20 м3 / ч.
Для опалення у виробничих приміщеннях застосовують калорифери та кондиціонери.
Захист від шуму.
Вухо людини здатне сприймати звукові тиску в широкому діапазоні. Мінімальні значення звукового тиску, при якому звук стає відчутним, називаються порогом чутності.
Граничні рівні шуму на робочих місцях регламентуються ГОСТ 12.1.003-83 "ССБТ. Шум. Загальні вимоги безпеки ». Повністю усунути шум у машинах і обладнанні практично неможливо, його можна тільки зменшити. Наприклад, замінити металеві деталі деталями з армованих пластмас, зменшити зазори між дотичними деталями введенням в них різних матеріалів (гума, повсть та ін), які знижують високочастотні звуки. Для боротьби з шумом на шляху його поширення застосовують звукоізоляцію, звукопоглинання, віброізоляцію, вібропоглощеніе, а також використовують глушники аеродинамічного шуму.
Захист від вібрації.
За характером впливу на організм людини вібрацію поділяють на загальну (передається на все тіло через ноги) і локальну (передається на руки). Тривалий вплив інтенсивної вібрації може призвести до професійного захворювання (вібраційної хвороби). Тому встановлюють допустимі норми для локальної та загальної вібрації. На комбікормових заводах переважає загальна вібрація. Вібрацію регламентує ГОСТ 12.1.012-78 «ССБТ. Вібрація. Загальні вимоги безпеки ». Для ослаблення вібрації рекомендується застосовувати віброізоляцію. Для цього використовують віброізолятори спеціальної конструкції, а також сталеві пружини, прокладки з пружних матеріалів (гума, повсть).
Виробниче освітлення.
Основні вимоги охорони праці до освітлення, яке повинно бути: досить рівномірним, без різких тіней, постійним і відповідним характеру зорової роботи, що не створює відблисків і не сліпучим працівників, за спектральному аналізу близьким до спектру сонячного світла. Освітлювальні установки повинні бути зручні і безпечні в експлуатації.
У залежності від виду джерела світла освітлення поділяють на природне, штучне і поєднане.
Природне освітлення здійснюється через бічні світлові прорізи (вікна) і через верхні світлові отвори (ліхтарі). Для характеристики інтенсивності денного освітлення прийнятий коефіцієнт природного освітлення. Скло світлових прорізів виробничих і допоміжних приміщень очищають не рідше двох разів на рік. Світлові отвори не можна захаращувати обладнанням та іншим майном.
Штучне освітлення поділяють на робоче, аварійне, евакуаційне, охоронне, ерітемние, бактерицидну. У комбікормової виробництві застосовують робоче загальне і комбіноване освітлення. Застосовувати в комбікормовому цеху тільки місцеве освітлення не можна. Для штучного освітлення застосовують лампи розжарювання і газорозрядні лампи.
3.2 Екологія
Організація виробництва комбікормової продукції погоджена з органами за технологічним і екологічного нагляду Ростехнагляду по Калузькій області.
Підприємство здійснюються викиди шкідливих речовин в атмосферне повітря від стаціонарних джерел забруднення понад допустимих викидів, викиди шкідливих речовин в атмосферне повітря від пересувних джерел забруднення в межах допустимих викидів, розміщення відходів понад допустимі ліміти. Всі перераховані вище податкові платежі сплачуються підприємством у строк і в повному обсязі.

Висновок
Реалізація інвестиційного проекту з придбання імпортного високо технологічного обладнання дозволить значно збільшити обсяг виробництва і підвищити якість, а значить, конкурентоспроможність комбікормів.
З опису діяльності підприємства за останні чотири роки можна зробити висновок, що підприємство стабільно розвивається: спостерігається зростання активів, поліпшується їх структура; потенційна місткість ринку збуту комбікормової продукції оцінюється як досить висока, ринок не насичений і характеризується динамікою сталого зростання попиту; не змінюється склад апарату управління , збережені основні виробничі кадри; у підприємства є постійні постачальники і споживачі.
Впровадження нової технології виробництва комбікормів дозволить збільшити обсяг виробленої продукції (виручку від реалізації) з 10,9 млн. рублів на початку виробництва комбікормів (березень 2006р.) До 44,9 млн. рублів продукції на місяць без урахування ПДВ наприкінці терміну реалізації проекту.
Необхідний обсяг інвестицій для реалізації проекту: 13 300 тис.
З них: 11 400 тис. рублів будуть спрямовані на придбання комплекту технологічного обладнання, що забезпечує виробництво високоякісної комбікормової продукції сучасної рецептури продуктивністю 15 тонн / год, і 1 900 тис. рублів - на формування необхідного оборотного капіталу для забезпечення поточного ходу виробництва продукції.
Джерелами інвестицій будуть:
Позикові кошти - довгостроковий кредит ВАТ «Россельхозбанк» в розмірі 10 млн. рублів, планований до отримання на строк 5 років, під 17% річних, з щомісячною виплатою відсотків та відстрочкою погашення основної суми кредиту на строк до 24-х місяців з її подальшим рівномірним поквартальним погашенням.
Власні джерела ЗАТ «Детчінскій комбікормовий завод» в сумі 3,3 млн. рублів.
Інтегральні показники при ставці дисконтування, що дорівнює 20% і горизонті розрахунку в 5 років:
· Період окупності проекту - 1, 5 року.
Розрахований термін окупності є прийнятним в умовах сучасної ринкової економіки.
· Чистий приведений дохід - 13 988 тис. рублів.
Чистий приведений дохід значно більше нуля, що означає, що проект буде приносити прибуток, що перевищує мінімальну норму прибутку на вкладений капітал.
· Внутрішня норма рентабельності - 123,20%.
Показник внутрішньої норми рентабельності рівний 123,20% значно вище за ставку дисконтування 20%, отже, проект має достатній запас міцності.
· Індекс прибутковості -2,18.
Індекс прибутковості більше одиниці, отже, розроблений проект є ефективним. Значення 2,18 свідчить про достатню привабливості проекту.
Висновок: розраховані інтегральні показники економічної ефективності проекту модернізації виробництва в ЗАТ «Детчінскій комбікормовий завод» свідчать про економічну доцільність обраного напрямку розвитку ЗАТ «Детчінскій комбікормовий завод» відповідно до розробленого інвестиційним проектом.

Список використаної літератури
1. Абрамов А.Є. Основи аналізу фінансової, господарської та інвестиційної діяльності підприємств. - М.: АКДИ, 1994. - 145С.
2. Анишін В.М. Інвестиційний аналіз - М.: Справа, 2002. - 86с.
3. Бірман Г., Шмідт С. Економічний аналіз інвестиційних проектів. - М.: ЮНИТИ, 2003. - 252с.
4. Бланк І.А. Інвестиційний менеджмент. - К.: Ельга-Н, 2001. - 162с.
5. Блохіна В.Г. Інвестиційний аналіз. - Ростов н / Д.: Фенікс, 2004. - 108с.
6. Богатин Ю.В., Швандар В.А. Оцінка ефективності бізнесу та інвестицій. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 1999 - 284с.
7. Вахрін П.І. Організація фінансування інвестицій: Навчальний посібник-М.: Дашков і К, 1999 - 43с.
8. Воронцовський Т.О. Інвестиції та фінансові методи оцінки і освіти - С-П.: 1998 - 160с.
9. Головань СІ. Бізнес планування: Учеб. Посібник - К.: Фенікс, 2002-18с. 10. Ю. Горемикін В. О. Богомолов А.Ю. Бізнес план - М.: Ось-89, 2002-145С.
11. Ковальов В.В. Введення у фінансовий менеджмент. - М.: Фінанси і статистика, 1999. - 772с.
12. Косов В.В., Лівшиць В.М. Методичні рекомендації щодо оцінки ефективності інвестиційних проектів. - М.: Економіка, 2000. - 421с.
13. Карлик П.М. Економіка підприємства: Навчальний посібник - М.: Фенікс, 2002. - 58С.
14.Колтинюк Б.А. Інвестиційні проекти: підручник - К.: 1999. - 33с. 15.Лаврухіна Н. В. Економіка підприємства: Навчальний посібник - М.: МГТУ ім. Н. Е. Баумана, 2003. - 57с.
16. Лященко В.П. Інвестиційна діяльність акціонерного товариства. - М.: Новий вік, 2001. - 90с.
17. Марголін AM Інвестиційний аналіз. - М.: РАГС, 1999. - 139с.
19. Орлова О.Р. Інвестиції. - М.: ІКФ Омега-Л, 2003. - 284с.
20. Попов І.М. Бізнес-план інвестиційного проекту: - М.: Економіка, 2001. - 251с.
21. Райзберг Б.А., Лозівський Л.Ш., Стародубцева Є.Б. Сучасний економічний словник. - М.: ИНФРА-М, 2002. - 391с.
22. Стоянова Е.С. Фінансовий менеджмент: теорія і практика .- М.: Лерспектіва, 2004. - 644с.
23. Суворий С.Ю., Сурова Н.Ю. Інвестиційний менеджмент. - М.: Пріор-издат, 2004. - 140с.
24.Терехін В.І. Фінансове управління фірмою - М.: Економіка, 1998.-89с. 25.Царев В.В. Оцінка економічної ефективності інвестицій. - СПб.: Пітер, 2004. - 464с.
26.Черняк В.З. Бізнес планування - М.: ЮНИТИ, 2002. - 121с.
27.Четиркін Є.М. Фінансовий аналіз виробничих інвестицій. - СПб.: Справа, 2002. - 576с.
28. Швандар В.А., Бізілевіч А.І. Управління інвестиційними проектами. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2001. - 165с.
29. Шемерет А.Д. Методика фінансового аналізу - М.: Инфра-М, 1999. - 24с.
30. Янковський К.П., Мухарів І.Ф. Організація інвестиційної та
інноваційної діяльності. - СПб.: Питер, 2001. - 329с.
· Місце розміщення з урахуванням трудових, природно-кліматичних, соціальних та інших факторів;
· Інформацію проектно-будівельну;
· Організацію та управління виробництвом (структуру підприємства, форму власності, систему управління, збут та розподіл і т. п.);
· Кадри (потреба, забезпеченість, необхідність підготовки, умови оплати і графік роботи);
· Графік здійснення проекту (підготовчі роботи, будівельно-монтажні та пусконалагоджувальні роботи, період експлуатації);
· Обсяги фінансування за періодами реалізації проекту;
· Оцінку ефективності проекту. [10, с. 25]
Якщо фірма бачить доцільність здійснення ряду інвестиційних проектів, що розрізняються за спрямованістю виробництва або за масштабністю, то в цих випадках попередня оцінка ефективності проекту може викладатися у вигляді техніко-економічної доповіді (ТЕД) або техніко-економічного розрахунку (ТЕР).
Зазначена вище класифікація інвестицій не виключає можливість існування і розвитку інших видів інвестиційної діяльності, але для всіх випадків інвестування необхідні складання, аналіз і оцінка проекту.
1.2. Обгрунтування ідеї проекту
Ідея проекту може виходити з потреб країни, окремого регіону або групи інвесторів у наповненні ринку певними товарами. При цьому, вона може випереджати рівень сформованих знань, що виступають у якості мірила результату праці, що характеризуються відповідним рівнем інтелектуально-творчого потенціалу і необхідним інструментарієм.
При пошуку ідей проекту величезне значення мають творчі здібності залучається для її висунення колективу вчених і фахівців. Тому доцільно як на етапі висування ідеї, так і на стадії її реалізації використовувати арсенал засобів творчого мислення:
· «Мозкової атаки» і його варіації;
· Відображення ідей на папері;
· Творчого орієнтування;
· Творчою конфронтації;
· Системного структурування;
· Системного виділення проблем.
Кожен із зазначених методів може бути доповнений іншим. При цьому, при формуванні ідей, а точніше - при їх аналізі, слід дотримуватися певних критеріїв та обмежень, наприклад: при максимізації прибутку і певних обсягах інвестицій в заданій відрізку часу освоїти виробництво нової продукції і т.п.
Оцінювати реальність ідеї можна за наступними показниками: конкурентоспроможність продукції; приріст прибутку; збільшення обсягу виробництва; зниження витрат; можливість виходу на інші ринки, ефективне використання капіталу; підвищення іміджу фірми.
Інакше кажучи, розглядаються лише фактори, що безпосередньо впливають на ефективність діяльності фірми.
Важливим фактором пошуку ідеї є конкуренція на аналізованому ринку товарів і послуг. Розрізняють три типи конкурентної поведінки: креативне, пристосовницьке і яке гарантуватиме.
Креативне поведінка характеризується діями, які створюють перевагу над суперниками (виробництво нової чи принципово нової продукції, використання нових методів розподілу і збуту, нової реклами і т.д.). Суттєвою ознакою креативної конкуренції є прагнення ринкових контрагентів змінити існуючу структуру попиту і пропозиції. [24, с.17]
Дійсно, більшої частини продукції, щодня використовуваної нами в даний час, ще недавно не було. Численні дослідження показують, що в найбільш процвітаючих компаніях 40-60% обороту забезпечуються товарами, не існували п'ять років тому.
Для приспособленческого поведінки властиві спроби попередити дії суперників, пов'язані з модернізацією виробництва. Це особливо проявляється у випадках, коли керівництво фірми, не будучи до кінця впевнена в своїх інноваційних можливостях, прагне в можливо короткі терміни скопіювати досягнення своїх конкурентів. [24, с.18]
Гарантує поведінка диктується прагненням фірм зберегти на тривалу перспективу вже досягнуті на ринку позиції за рахунок поліпшення якості продукції, видозміни асортиментного набору, надання різних послуг. До такого прийому удаються зазвичай фірми, у яких немає можливості суттєво змінювати виробничу програму. [24, с.22]
Кожен із зазначених видів конкуренції, який може бути використаний при виборі тієї чи іншої концепції маркетингу, володіє своїми недоліками. Тому, тільки за умови хорошого знання ринку можна зробити остаточний вибір на частини конкурентної боротьби за споживача продукції.
Цілі і можливості фірми визначаються її стратегією розвитку з урахуванням фактора невизначеності, де важливим моментом залишається збереження конкурентоспроможності продукції шляхом прискорення її змінюваності. У зв'язку з цим кожен вид продукції, який реалізує конкретну споживчу функцію, розвивається циклічно, за допомогою зміни покоління. Фірми, керуючись стратегічними завданнями, формують бюджет інвестування, де, поряд із власними джерелами фінансування, особливе місце належить позиковими коштами.
Комерційна ефективність ідеї залежить від її новизни і можливості реалізації в певний, досить короткий термін. Тут особливо важливим фактором, що впливає на досяжність поставленої мети в ідеї, є інформація про подібні вже реалізованих ідеях, витрати та доходи і т.п. [30, с.19]
Споживчі властивості (конкурентоспроможність) продукції, що лежать в основі аналізованої ідеї, визначають вибір технології, організації та управління виробництвом. При цьому попередньо потрібно провести науково-дослідні та дослідно-конструкторські роботи (НДДКР) з випуску досвідченого зразка, доведення всього комплексу робіт за результатами пробної апробації на ринку. [30, с.23]
Терміни реалізації ідеї в промисловому виробництві та витрати є основними факторами прийняття рішення про її вивчення.
Перевірка продукції передбачає вивчення реакції покупців ринку на стимули, що використовуються фірмами при реалізації виробничої, збутової і цінової політики. Під «реакцією» ринку розуміється будь-яка розумова або фізична діяльність покупця, викликана стимулом. [6, с.44]
Різні рівні реакції покупця продукції можна класифікувати за певними ознаками, що характеризує, в кінцевому рахунку, попит на продукцію фірми:
· Пізнавальна реакція, яка пов'язана з засвоєнням і знанням інформації про товар;
· Емоційна (афективна) реакція, зумовлена ​​ставленням до товару;
· Поведінкова реакція, пов'язана з конкретними діями покупця при придбанні товару і його задоволеністю в процесі користування ним.
Вибравши інвестиційний проект, необхідно його основні параметри узгодити з органами місцевого самоврядування. Відповідно до Федерального Закону Російської Федерації «Про загальні принципи організації місцевого самоврядування в Російській Федерації» № 154-ФЗ від 28.08.1995г., Їм надано право контролювати всі види господарської діяльності на наданій території.
Крім того, при попередньому розгляді можливості реалізації ідеї проекту аналізу підлягають виробничі потужності місцевої будівельної бази, а також потужності проектно-будівельних та проектно-вишукувальних організацій.
Таким чином, висновок про доцільність здійснення ідеї проекту можна зробити на підставі отриманих результатів маркетингових досліджень, експертних оцінок та погоджень обраного місця розташування та умов реалізації проекту з органами місцевого самоврядування. Цей етап слід визнати проміжним. Проте, він необхідний для прийняття рішення про подальшу опрацювання питань, пов'язаних фінансуванням проекту.
1.3. Підприємство і продукція
Підприємство - це майновий комплекс, використовуваний для здійснення підприємницької діяльності. [13, с.18] До складу підприємства як майнового комплексу входять усі види майна, призначені для його діяльності, включаючи земельні ділянки, будівлі, споруди, обладнання, інвентар, сировину, продукцію, борги, фірмове найменування, товарні знаки та інші виключні права .
Підприємство - це господарська одиниця, що володіє певною законом економічної й адміністративної самостійністю, тобто правами юридичної особи, організаційно-технічним, економічним і соціальним єдністю, зумовленим спільністю цілей діяльності: виробництвом і реалізацією товарів, робіт, послуг та отриманням прибутку. [13, с.18]
Значимість підприємства як основної ланки економіки визначається наступним:
· На підприємствах виробляється продукція, виконуються роботи та надаються послуги, що складають основу життєдіяльності кожної людини окремо і суспільства в цілому;
· Підприємство є головним суб'єктом відносин, що складаються в суспільстві з приводу виробництва, реалізації, розподілу та споживання продукції;
· Підприємства формують попит на фактори виробництва, технологічні та продуктові інновації, організаційно-управлінські нововведення;
· Підприємства є одним з найважливіших джерел формування доходів бюджетів усіх рівнів (податок на прибуток, податок на додану вартість, платежі за користування природними ресурсами та експортні мита);
· На підприємствах переважна частина населення отримує винагороду за свою працю, матеріально забезпечуючи себе і членів своєї сім'ї.
Особливе місце в системі організаційно-правових форм підприємств займає акціонерне товариство. Відповідно до Федерального Закону Російської Федерації «Про акціонерні товариства» № 208-ФЗ від 26.12.1995г., Акціонерним товариством визнається комерційна організація, статутний капітал якої розділений на певну кількість часток, кожна з яких виражена цінної папером (акцією), що задовольняє зобов'язальні права учасників товариства (акціонерів) по відношенню до суспільства. [24, с. 19] Виділяються дві форми акціонерного товариства: відкрите (ВАТ) та закрите (ЗАТ).
Для ВАТ характерна наявність права проводити публічну підписку на свої акції, при цьому акціонери можуть відчужувати акції без згоди інших акціонерів, число акціонерів в такому суспільстві не обмежена. Відкритість акціонерного товариства полягає, зокрема, і в тому, що воно зобов'язане щорічно публікувати звіт, бухгалтерський баланс, звіт про прибутки та збитки.
Випуск акцій та їх звернення є основною особливістю акціонерного товариства, що відрізняє його від інших організаційно-правових форм комерційних юридичних осіб.
АТ - єдине господарське товариство, яке формує свій статутний капітал шляхом випуску цінних паперів - акцій, що найвищою мірою зручно для залучення коштів дрібних інвесторів і зниження ризику для кожного окремого інвестора. Купуючи акції, покупець одночасно набуває право на участь в управлінні АТ, на частину майна товариства, матеріалізованого у вартості даної акції, і на отримання дивідендів у вигляді грошових коштів, тобто на частину прибутку АТ, що підлягає розподілу між акціонерами пропорційно кількості належних їм акцій.
Значною перевагою акціонерного товариства в порівнянні з іншими організаційно-правовими формами підприємств є його стабільність. Акціонер при виході з АТ не може вимагати від нього жодних виплат, що випливає із самої природи взаємин між ним та АТ.
АТ не передбачає участі акціонерів у поточному управлінні. Управління і власність в економічному сенсі тут розділені. Повсякденне управління здійснюють особи, які мають спеціальні знання та навички - менеджери.
Вищим органом управління АТ є загальні збори акціонерів, у виключній компетенції якого знаходяться такі питання, як внесення змін і доповнень до статуту АТ, ліквідація товариства, визначення граничного розміру оголошених акцій, збільшення та зменшення статутного капіталу, утворення виконавчого органу, затвердження річних звітів, бухгалтерських балансів і деякі інші. Загальне керівництво діяльністю товариства здійснює рада директорів.
Керівництво поточною діяльністю АТ здійснюється одноосібним виконавчим органом суспільства (директором, генеральним директором) чи колегіальним виконавчим органом (правлінням, дирекцією).
Певні особливості має створення ВАТ на базі приватизованих підприємств. Це пов'язано з тим, що частина акцій підприємства, що приватизується безкоштовно або за пільговими цінами передається по закритій підписці членам трудового колективу та особам, прирівняним до них. Однією з особливостей також є те, що єдиним засновником такого ВАТ є відповідний комітет з управління майном.
1.3.1. Структура підприємства
Структура - це сукупність складових систему елементів і стійких зв'язків між ними. [1, с. 45] Підприємство - складна система, тому всередині підприємства залежно від цілей можна виділити кілька взаємодіючих між собою структур.
Виробничі ланки, підрозділи, що здійснюють управління підприємством і обслуговування його працівників, кількість таких ланок і підрозділів, їх величина і співвідношення між ними за розміром зайнятих площ, чисельності працівників та інші характеристики являють собою загальну структуру підприємства. Склад виробничих підрозділів підприємства, їх взаємодія в процесі виготовлення продукції, співвідношення за чисельністю зайнятих, вартості фондів, займаної площі і їх територіальне розміщення утворюють виробничу структуру, яка є частиною загальної структури підприємства. [16, с.19]
Сукупність виникають у процесі управління взаємозв'язків і взаємовідносин між підрозділами підприємств, включаючи взаємовідносини, права та відповідальність працівників за виконання конкретних видів діяльності, являє собою організаційну структуру. [22, с.64] Головна функція організаційної структури - забезпечення контролю і координації діяльності підрозділів підприємства. Організаційна структура підприємства відображає рівень повноважень, делегованих різним функціональним і лінійним підрозділам підприємства.
Діяльність підприємства будь-якої галузі народного господарства включає в обов'язковому порядку реалізацію наступних функцій: маркетинг, стратегічне планування, облік, фінансове та економічне планування і управління, управління персоналом та ін Ці загальні функції складають основні «блоки» менеджменту на рівні підприємства.
Організаційна структура характеризується певним складом, соподчиненностью виробничих підрозділів і ланок управління, що виконують відповідні функції, організацією управлінської праці на основі застосування засобів обчислювальної та оргтехніки та сучасних технологій управління.
Зв'язки елементів класифікують як лінійні, функціональні та міжфункціональні. Характер перерахованих зв'язків визначає тип організаційної структури управління.
Диверсифікація виробництва і спеціалізація управління призвели до появи комбінованих структур, найбільш поширеною з яких стала лінійно-функціональна. Вона поєднує основні переваги як лінійної, так і функціональної системи, забезпечує розвиток спеціалізації управлінської діяльності, зберігаючи в той же час авторитет лінійних керівників, відповідальних за результати виробництва.
Завдяки своїм перевагам лінійно-функціональна структура управління одержала широке поширення. Її переваги реалізуються в умовах стабільної технології, масового і великосерійного виробництва.
1.3.2. Сертифікація продукції.
Сертифікація продукції (послуг) являє собою діяльність по підтвердженню відповідності продукції встановленим вимогам.
Крім сертифікації продукції (послуг) у міжнародній практиці широке поширення отримала сертифікація систем якості підприємств.
У міжнародній і російській практиці розрізняють обов'язкову й добровільну сертифікацію. Обов'язкова сертифікація здійснюється відповідно до національних законодавств країн і, як правило, переслідує мети захисту безпеки життя, здоров'я, майна споживача продукції (послуг) та охорони навколишнього середовища. Добровільна сертифікація здійснюється за бажанням виробника (продавця) продукції і спрямована, головним чином на підвищення конкурентоспроможності продукції і підприємства. Сертифікація може здійснюватися в таких формах:
1. Само-сертифікація (сертифікація першою стороною). При цій формі сертифікації виробник (продавець) бере на себе повну відповідальність за якість продукції. Відповідно, їм заповнюється декларація, в якій виробник (продавець) заявляє, що продукція (послуга) або система якості відповідає вимогам певних критеріїв (стандартів, технічних умов, норм, специфікацій і т.п.). Додаються відповідні документи для можливого аналізу з боку споживачів або третьої сторони. [26, c.31]
2. Сертифікація другою стороною. Проводиться покупцем, замовником, підприємством, що випускає кінцеву продукцію, у своїх постачальників. Найбільш часто застосовується для великогабаритної, складною у транспортуванні продукції, при сертифікації систем якості підприємств-постачальників. [26, с.31]
3. Сертифікація третьою стороною. Здійснюється незалежними органу ми, акредитованими на право такої оцінки. [26, c.32]
Вибір форми сертифікації залежить від її обов'язковості або добровільності. У міжнародній практиці обов'язкова сертифікація проводиться, як правило, третьою стороною, тоді як при добровільній сертифікації можливе застосування різних форм сертифікації.
У РФ обов'язкова сертифікація здійснюється у випадках, передбачених законодавчими актами. Так, передбачається обов'язкова сертифікація товарів (робіт, послуг), на які в законодавчих актах чи стандартів встановлені вимоги, спрямовані на забезпечення безпеки життя, здоров'я споживачів і охорони навколишнього середовища, запобігання шкоди майну споживачів, а також коштів, що забезпечують безпеку життя і здоров'я споживачів . Номенклатура вітчизняних та імпортних товарів, що підлягають обов'язковій сертифікації, щорічно переглядається і оновлюється.
Добровільна сертифікація проводиться за ініціативою юридичних осіб та громадян на умовах договору між заявником та органом з сертифікації і поширюється на продукцію, яка не підлягає обов'язковій сертифікації.
1.4. Ринок збуту.
1.4.1. Прогнозування ринку
Типовий процес дослідження ринку передбачає чотири етапи:
· Визначення типу даних, які вам потрібні;
· Пошук цих даних;
· Аналіз даних;
· Реалізація заходів, що дозволяють на основі цих даних правильно організувати збут товарів.
Ринкова ніша - частина ринку, на який передбачається вийти, але більш жорстко визначена в сенсі тих дій, які необхідно зробити, щоб на цей ринок вийти і закріпитися на ньому. [20, c.25] Визначення ринкової ніші - це метод маркетингу, за допомогою якого визначається ділянка ринку для даної фірми і згодом просувається на ньому вироблений товар чи послуга з урахуванням дії конкуренції та інших сил.
Після вибору ринкової ніші починається просування товару або послуги на ринок або так зване заповнення ніші. Проводиться оцінка-прогноз положення на ринку або ринках:
· Оцінюється основний ринок: етнічний склад, вікові групи, віддаленість, рівень добробуту, соціальний стан, стать і пр.
· Визначаються розміри ринку, територія і населення.
· Розраховується частка ринку, яку займе товар.
· Оцінюється можливість зростання ринку.
· Визначаються методи розширення ринку.
· Вишукуються можливості фінансування.
· Встановлюються ціни на товар або послугу.
· Розраховується розмір передбачуваного прибутку.
· Проводиться аналіз конкурентів і їх цін.
· Здійснюються заходи з рекламування та просування товару на ринок.
· Визначається перелік додаткових послуг клієнтам.
В принципі, існують чотири узагальнених типу ринкових дій, на яких будуються всі ринкові відносини:
· Реалізація колишніх продуктів колишнім клієнтам (ця стратегія найменш ризикована);
· Реалізація нових продуктів колишнім клієнтам;
· Реалізація нових продуктів колишнім клієнтам;
· Реалізація нових продуктів новим клієнтам (це найбільш ризикована стратегія). [9, с. 11]
1.4.2. Розробка ринкової стратегії та дослідження ринку
При розробці стратегії прогнозуються:
· Ємність галузевого ринку збуту;
· Тенденції його зростання;
· Рівень монополізму;
· Ймовірність появи нових споживачів;
· Ймовірність появи і зникнення конкурентів;
· Будь-які галузеві тенденції.
Дослідження ринку включає в себе основні напрямки, які повинні знайти відображення в інвестиційному проекті:
· Вивчення та сегментація споживачів;
· Завмер попиту і відбір цільових ринків;
· Визначення мотивації споживачів;
· Дослідження стану підприємства на ринку;
· Оцінка ринку і обсягу продажів;
· Дослідження діяльності конкурентів. [19, с.52]
1.4.3. Становище підприємства на ринку
Положення підприємства на ринку характеризується наступними критеріями, які можуть вплинути на збут продукції:
· Престиж підприємства;
· Стосунки з конкурентами;
· Фінансові кошти, якими володіє підприємство для проведення збутових заходів;
· Загальна структура номенклатури продукції;
· Гнучкість виробничої і збутової програм (можливості швидко переходу на виробництво і збут нової продукції).
Прогнозуються зростання ринку і зміна частки у міру росту.
Описуються основні фактори, що впливають на зростання ринку: тенденції розвитку галузі, урядова політика, зміна демографічного складу населення та ін
Прогнозування розвитку ринку - це, перш за все, прогнозування попиту. Доцільно навести дані про прогнозування попиту на продукцію підприємства на три - п'ять років. Для прогнозування попиту споживчих товарів аналізуються:
· Динаміка чисельності населення з розбивкою по регіонах та віковими групами;
· Споживання товару на душу населення (аналіз таких даних дозволяє виявити зміни в поведінці споживачів);
· Динаміка доходів населення, що відображає переміщення витрат.
1.4.4. Види ринків
Товарні ринки можуть охоплювати ринок будь-якого конкретного товару або групи товарів, пов'язаних між собою певними ознаками виробничого характеру або службовців задоволенню однієї і тієї ж потреби (ринки взуття, чорних металів, сировинних товарів). [28, с. 38]
Регіональні товарні ринки можуть охоплювати ринок конкретного товару, групи товарів або товарів певної галузі однієї країни або регіону (ринок побутової електротехніки Японії).
За сферою міжнародного товарного обміну та галузевої належності об'єкта обміну. Такі ринки іменуються світовими і товарними ринками, їх об'єктами можуть бути конкретні товари або групи товарів.
По відношенню до національних кордонів сфери обміну - ринок внутрішній (місцевий) і зовнішній (іноземний).
За характером товарного обміну розрізняють ринки товарів і послуг, капіталу, робочої сили, цінних паперів.
За характером взаємовідносин між продавцем і покупцем, перевищенням пропозиції над попитом розрізняються ринки вільні, замкнуті, регульовані.
За методами та об'єктам товарного обміну виділяють посередницькі ринки: товарні біржі; аукціони, торги, на яких здійснюються операції купівлі-продажу товарів, що володіють певними якостями, характеристиками і властивостями. [17, с.56]
Безпосереднє відношення до ринкових параметрах малої фірми має її розташування. Важливе значення при виборі місця має чинник конкуренції.

1.4.5. Збут і продаж
Дослідження механізму збуту і каналів реалізації має допомогти більш точно визначити вартісні витрати цієї функції маркетингу фірми.
Сегментація ринку - процес виявлення найбільш сприятливих умов
на ринку з метою вибору варіанту орієнтації виробничо-збутової політики. [17, с. 59]
Для кожного сегмента ринку повинна бути вироблена своя стратегія маркетингу. Теорія ринкової сегментації грунтується на передумові, що фірма в умовах конкуренції не в змозі задовольнити всі потреби ринку на певні товари, тому вона повинна сконцентруватися на реалізації цього товару на тих сегментах ринку, які найбільш привабливі з точки зору її можливостей.
Процес ринкової сегментації складається з чотирьох фаз:
а) визначення характеристик або критеріїв, на підставі яких ринок розбивається на сегменти;
б) використання цих характеристик і критеріїв для визначення всіх значних ринкових сегментів;
в) визначення загального цільового ринку шляхом об'єднання тих ринкових сегментів, які найбільше відповідають інтересам фірми;
г) практичне використання ринкової сегментації в маркетингової та виробничої діяльності фірми.
В американському практичному маркетингу для сегментації ринку найчастіше використовують демографічні фактори: вік, рівень доходів; підлогу; освіта; національність; релігійні переконання; географічні чинники.
Збутові операції починаються ще до виходу продукту або послуги на ринок. За американськими канонами, продаж - це не тільки процес фінансового оформлення угоди та фізична передача товарів від продавця покупцеві. Існує поняття «персональний продаж», яка означає, перш за все, процес надання сприяння перспективному клієнтові в тому, щоб він придбав якийсь продукт чи послугу. [7, с. 22]
Найбільш поширені такі методи збуту продукції.
а) Опитування керівників різних служб і відділів, торгових агентів підприємства.
б) Прогнозування на базі минулого обороту.
в) Аналіз тенденції, циклів і факторів, що викликають зміни в обсязі збуту.
г) Кореляційний аналіз - визначення статистично значущих чинників впливу на збут продукції підприємства. Він логічно доповнює попередній метод, але вимагає спеціальних комплексних, а значить, і досить дорогих, але не завжди економічно виправданих досліджень ринку.
д) Прогнозування на основі «частки ринку» збуту фірми. Оборот прогнозується у вигляді певного відсотка від частки фірми в даній галузі, тобто спочатку прогнозується збут для всієї галузі, а потім робиться розрахунок частки підприємства в загальному обсязі продажів всієї галузі.
е) Аналіз кінцевого використання. Прогноз грунтується на передбачувані обсяги замовлень основних замовників підприємства.
ж) Пробний маркетинг. Суть цього методу в тому, що складові елементи майбутньої програми просування нового виробу на ринку (ціни, види реклами, канали збуту і тип упаковки) перевіряються на обмеженій групі споживачів.
Вибір методу прогнозування попиту і його ефективність залежить від конкретних умов та специфіки господарської діяльності підприємства.
Стимулювання збуту - пропаганда в маркетингу - передбачає альтернативні види стратегій: проштовхування і залучення.
Збут ні в якому разі не можна розглядати у відриві від процесу задоволення потреб клієнта. Не можливо розглядати проблему збуту виключно з точки зору мінімізації витрат, пов'язаних з доставкою товару до клієнтів. Завдання має зводитися до того, щоб полегшити клієнту процес здійснення у вас покупки. Економія і мінімізація витрат повинні виникати, перш за все, у клієнта. В іншому випадку ви або не сформуєте клієнтуру, або розгубите її.
У якійсь мірі проблема збуту може розглядатися як функція місця розташування вашого підприємства.
Інша сторона проблеми збуту - наскільки добре відомі клієнтам ті характеристики вашого товару, які роблять його відмінним від товару конкурентів і більш привабливим.
1.5. Оцінка ефективності інвестиційного проекту
1 5.1. Побудова прогнозних фінансових форм
Розділ прораховується за результатами прогнозу виробництва та збуту продукції. Тут поряд з прогнозованим рухом, грошових потоків (надходжень і виплат) повинно бути детально описано поточний фінансовий стан підприємства (за умови, що проект реалізується на діючому підприємстві). Зазвичай фінансовий розділ представлений трьома основними документами:
Звітом про прибутки та збитки. Стандартний звіт про прибутки та збитки показує фінансову здійсненність цього бізнес-плану. Використовуючи прогноз продажів і відповідні йому виробничі витрати, підготувати стандартний звіт про прибутки і збитки принаймні для перших трьох років. При цьому наводиться повний перелік припущень, зроблених при підготовці стандартного звіту про прибутки та збитки. У цей розділ бізнес-плану вносяться всі основні моменти, які можуть дати зниження продажів від проектованого рівня і чутливість прибутку до цих моментів. У найбільш загальному вигляді стандартний звіт про прибутки та збитки має вигляд, представлений в таблиці 1.
Прогнозний звіт про прибутки та збитки. Таблиця 1.1.
Найменування статті
1-й рік
2-й рік
3-й рік
Виручка від реалізації
Операційні витрати
Прибуток від реалізації
Амортизаційні відрахування
Відсотки за кредит
Податки з виручки від реалізації
Податки з заробітної плати
Податок на майно
Балансова прибуток
Податок на прибуток
Чистий прибуток
Звіт про прибутки та збитки відображає операційну діяльність підприємства в поточний період проекту. За допомогою цього звіту можна визначити розмір одержуваної підприємством прибутку в певний період часу.
Балансової відомістю. Балансова відомість являє собою фінансові умови компанії до певної дати. Вона детально описує елементи власності компанії (активи) і величину зобов'язань (пасиви). Вона також показує чисту вартість компанії і її ліквідність. Цей документ необхідно складати на 3-4 роки вперед, форма даного звіту може мати вигляд, поданий у таблиці 2.
Прогнозний баланс. Таблиця 1.2.
Найменування статті
1-й рік
2-й рік
3-й рік
Необоротні активи
Нарахований знос
Чисті необоротні активи
Запаси
ПДВ по придбаних цінностях
Незавершене виробництво
Готова продукція
Інші поточні активи
Грошові кошти
Оборотні активи
Разом активів
Статутний капітал
Нерозподілений прибуток
Разом власні кошти
Кредити
Довгострокові зобов'язання
Кредиторська заборгованість
Розрахунки з бюджетом та позабюджетними фондами
Розрахунки з персоналом_
Інші поточні пасиви
Короткострокові зобов'язання
Разом позикових коштів
Всього пасивів
Балансова відомість відображає фінансовий стан підприємства на кінець розраховується періоду часу, з аналізу якого можна зробити висновок про зростання активів і про структуру фінансового становища підприємства, що реалізує проект, у конкретний період часу.
Звітом про рух грошових коштів. Це прогноз руху грошових потоків помісячно для першого року операцій і поквартально, принаймні для двох років, детально виділивши величину і час очікуваних надходжень і витрат готівки; визначити потреби і терміни додаткового фінансування та вказати максимум потреби в оборотному капіталі; показати, яким чином має бути отримане додаткове фінансування (через акціонерне фінансування, банківські позики, по лінії короткострокового банківського кредиту), на яких умовах, як повинні виплачуватися позикові кошти. Звіт про рух грошових коштів може мати форму, представлену в таблиці 3.

Звіт про рух грошових коштів. Таблиця 1.3.
Найменування статті
1-й рік
2-й рік
3-й рік
Виручка від реалізації продукції
Змінного витрати
Витрати на відрядну зарплату
Постійні витрати
Виплати по податках
Грошовий потік від оперативної діяльності
Затарти на придбання активів активів
Грошовий потік від інвестиційної діяльності
Власні кошти
Отримання банківського кредиту
Погашення банківського кредиту
Виплата відсотків по кредиту
Грошовий потік від фінансової діяльності
Потік грошових коштів
Звіт про рух грошових коштів показує формування і відтік готівки, а також залишки грошових коштів підприємства в динаміці від періоду до періоду.
На основі результатів трьох звітів проводиться аналіз фінансових ресурсів підприємства і вироблення схеми фінансування проекту.
1.5.2. Критерії оцінки інвестиційного проекту
Застосування методів оцінки та аналізу проектів припускає множинність використовуваних прогнозних оцінок і розрахунків. Множинність визначається як можливістю застосування ряду критеріїв, так і безумовною доцільністю варіювання основними параметрами.
Критерії, використовувані в аналізі інвестиційної діяльності, можна визначити на дві групи в залежності від того, враховується чи ні часовий параметр:
1) засновані на дисконтованих оцінках;
2) засновані на облікових оцінках.
До першої групи належать критерії:
· Чистий приведений ефект (Net Present Value, NPV),
· Індекс рентабельності інвестиції (Profitability Index, PI),
· Внутрішня норма прибутку (Internal Rate of Return, IRR);
· Модифікована внутрішня норма прибутку (Modified Internal Rate of Return, MIRR),
· Дисконтований строк окупності інвестиції (Discounted Payback Period, DPP).
До другої групи належать критерії:
· Термін окупності інвестиції (Payback Period, PP),
· Коефіцієнт ефективності інвестиції (Accounting Rate of Return, ARR).
Метод розрахунку чистого приведеного ефекту (синоніми - чиста сучасна вартість, чистий дисконтований дохід, інтегральний економічний ефект) - перевищення інтегральних (за розрахунковий період часу) дисконтованих грошових надходжень над інтегральними дисконтованими грошовими виплатами, зумовленими реалізацією інвестиційного проекту. [26, с.51]
В основі даного методу закладено принцип - збільшення ціни фірми, кількісною оцінкою якої служить її ринкова вартість. Метод заснований на зіставленні величини вихідної інвестиції (1С) із загальною сумою дисконтування чистих грошових надходжень, що генеруються нею протягом прогнозованого терміну. Оскільки приплив коштів розподілений у часі, він дисконтується за допомогою коефіцієнта, що встановлюється інвестором самостійно, виходячи з щорічного відсотка повернення, що він хоче мати на капітал, що їм капітал.
Основним показником оцінки ефективності інвестиційного проекту є чистий дисконтований дохід. Обчислення чистої поточної вартості вимагає наступних кроків:
· Вибору відповідної ставки дисконтування;
· Обчислення поточної вартості очікуваних від інвестиційного проекту грошових доходів;
· Обчислення поточної вартості необхідних для даного інвестиційного проекту капіталовкладень;
· Вирахування з поточної вартості всіх доходів поточної вартості всіх капіталовкладень.
Отримана сума і буде чистою поточною вартістю інвестиційного проекту. Якщо вихідні інвестиції були здійснені одноразово наприкінці нульового періоду, а доходи почали надходити наприкінці першого року реалізації проекту, то дисконтирующий множник для інвестицій дорівнює 1, і з потоку поточної вартості очікуваних від інвестиційного проекту грошових доходів віднімається просто абсолютна величина вироблених інвестицій:
NPV = [1]
де IС - обсяг вихідних інвестицій,
- Річний дохід у k-му році,
г - коефіцієнт дисконтування,
n - тривалість проекту.
Економічна інтерпретація критерію NPV з позиції власників:
· Якщо NPV <0, власники компанії зазнаватимуть збиток, тому що у випадку прийняття проекту цінність компанії зменшитися;
· Якщо NPV = 0, то в разі прийняття проекту цінність компанії не зміниться; в той же час обсяги виробництва в результаті здійснення проекту зростуть, що, як правило, розцінюється позитивно, тому рішення про реалізацію проекту може бути прийнято;
· Якщо NPV> 0, прийняття проекту, тому що цінність компанії зростає.
При прогнозуванні доходів по роках необхідно по можливості враховувати усі види надходжень як виробничого, так і невиробничого характеру, які можуть бути асоційовані з даним проектом.
Так, якщо після закінчення періоду реалізації проекту планується надходження коштів у вигляді ліквідаційної вартості устаткування чи вивільнення частини оборотних коштів, вони повинні бути враховані як доходи відповідних періодів.
Таким чином, методика визначення інтегрального економічного ефекту полягає в підсумовуванні дисконтованих сальдо потоків реальних грошей протягом розрахункового періоду часу.
Розрахунок за допомогою наведених формул вручну є трудомісткою, тому для зручності застосування цього й інших методів, заснованих на дисконтованих оцінках, розроблені спеціальні фінансові таблиці, в яких табульований значення складних відсотків, множників, що дисконтуються, дисконтованого значення грошової одиниці, і т.п. в залежності від тимчасового інтервалу і значення коефіцієнта дисконтування.
Якщо проект припускає не разову інвестицію, а послідовне інвестування фінансових ресурсів протягом m років, то інвестиції, як і грошові притоки, повинні бути дисконтовані. Формула для розрахунку NPV модифікується в такий спосіб:
NPV = [2]
де I - прогнозований середній рівень інфляції.
При розрахунку NPV, як правило, використовується постійна ставка дисконтування, однак при деяких обставинах, наприклад, коли очікується зміна рівня облікових ставок, можуть використовуватися індивідуальні коефіцієнти дисконтування. Якщо застосовуються різні коефіцієнти дисконтування, то формулу [2] застосовувати не можна, а проект, прийнятний при постійній дисконтною ставкою, може бути неприйнятним.
У результаті викладеного методу «чистого приведеного ефекту» можна відзначити як переваги, так і його недоліки:
Переваги показника «чистий приведений ефект»:
- Можливість його використання для оцінки доцільності реалізації ІП (NPV> 0);
- Вибір варіантів інвестиційних рішень (NPV - ► max). Недоліки показника «чистий приведений ефект»:
· За величиною NPV не можна судити про «запас міцності» проекту;
· Не показує точної прибутковості проекту.
Метод визначення терміну окупності інвестицій (синонім - період відшкодування) - мінімальний період часу, протягом якого чистий дисконтований дохід стає позитивним (або інтегральні дисконтовані інвестиції за проектом відшкодовуються інтегральними дисконтованими доходами від реалізації проекту). [26, с.83]
Даний метод є одним з найпростіших і широко поширених. Він не припускає тимчасової упорядкованості грошових надходжень. Цей метод використовується тоді, коли найважливішим критерієм прийнятності інвестиційних проектів виступає тривалість періоду, протягом якого окупаються початкові витрати. При цьому в розрахунок окупності проекту включаються суми чистого прибутку і амортизаційних відрахувань. Термін окупності зазвичай вимірюється літній чи місяцях.
Алгоритм розрахунку терміну окупності (РР) залежить від рівномірності розподілу прогнозованих доходів від інвестицій. Якщо доход розподілений по роках рівномірно, то термін окупності розраховується розподілом одноразових витрат на величину річного доходу, обумовленого ними. При отриманні дробового числа воно округлюється в бік збільшення до цілого числа. Якщо прибуток розподілено нерівномірно, то термін окупності розраховується прямим підрахунком числа років, протягом яких інвестиція буде погашена кумулятивним доходом. Загальна формула розрахунку показника РР має вид:
РР = min n, при якому
Поряд з наочністю і простотою, цей показник має суттєвий недолік - він не враховує тимчасову цінність надходжень майбутніх періодів. Щоб усунути це недолік, деякі фахівці при розрахунку РР рекомендують враховувати часовий аспект. У цьому випадку в розрахунок приймаються грошові потоки, дисконтовані по показнику WACC, при цьому дисконтований термін окупності розраховується за формулою: DPP = min n,
при якому [3]
Очевидно, що у випадку дисконтування термін окупності збільшується, тобто завжди DPP> PP. Проект, прийнятний за критерієм РР, може виявитися неприйнятною за критерієм DPP.
У реальних умовах при визначенні терміну окупності капітальних вкладень слід обов'язково брати до уваги не тільки чистий прибуток, яка буде отримана в процесі експлуатації вводиться в дію об'єкту, але і суму нарахованої амортизації основних засобів. Хоча ця сума включає до складу поточних витрат на виробництво і тим самим зменшує очікувану суму прибутку, але в той же час у складі виручки від продажів амортизація залишається в розпорядженні підприємства і тим самим компенсує здійснені капітальні вкладення. У багатьох випадках без урахування амортизації інвестиції не окупаються в прийнятні терміни, а з урахуванням амортизації термін окупності істотно скорочується.
Показник терміну окупності інвестицій дуже просто розраховується, але разом з тим він має ряд недоліків, які необхідно мати на увазі при аналізі:
- Не враховується вплив доходів останніх періодів;
- Оскільки метод заснований на не дисконтованих оцінках, він не розрізняє проекти з однаковою сумою кумулятивних доходів, але різним розподілом її по роках;
- Метод не має властивість адаптивності.
Існує ряд комбінацій, при яких доцільно застосувати метод, заснований на розрахунку строку окупності витрат. Така ситуація виникає зокрема, якщо керівництво комерційної організації більшою мірою стурбоване рішенням проблеми ліквідності, а не прибутковості проекту - головне, щоб інвестиції окупилися, і як можна швидше. Метод так само застосовується, коли інвестиції сполучені з високим ступенем ризику, тому, чим коротше термін окупності, тим менш ризикованим є проект. Така ситуація характерна для галузей чи видів діяльності, яким притаманна велика ймовірність достатньо швидких технологічних змін. Таким чином, на відміну від критеріїв NPV, IRR та PI критерій РР дозволяє оцінити, хоч і грубо, ліквідність і ризикованість проекту. Поняття ліквідності проекту тут умовно: вважається, що з двох проектів ліквідний той, у якого менше термін окупності.
Що стосується порівняльної оцінки ризикованості проектів за допомогою критеріїв РР, то грошові надходження віддалених від початку реалізації проекту років важко прогнозовані, тобто більш ризиковані в порівнянні з надходженнями перших років, тому з двох проектів менш ризикованим є той, у якого менше термін окупності.
Метод розрахунку внутрішньої норми прибутку інвестиції (синоніми-внутрішня норма рентабельності, внутрішня норма прибутковості, коефіцієнт рентабельності інвестицій, внутрішня окупність) - IRR - це ставка дисконтування, яка дисконтує чисту поточну вартість проекту до нуля. Вона відображає розмір доходу у розрахунку на одиницю інвестицій, вкладених у реалізацію проекту. [26, с.92]
IRR = г при якому NPV = f (r) = 0
Якщо позначити 1С = CF0, то IRR знаходиться з рівняння:
У = f (r) = [4]
Сенс розрахунку внутрішньої норми прибутку при аналізі ефективності планованих інвестицій, полягає в наступному: IRR показує очікувану прибутковість проекту, і, отже, максимально допустимий відносний рівень витрат, який може бути досягнутий в даному проекті. Наприклад, якщо проект повністю фінансується за рахунок кредиту комерційного банку, то значення IRR показує верхню межу допустимого рівня банківської процентної ставки, перевищення якої робить проект збитковим.
На практиці будь-яка комерційна організація фінансує свою діяльність, в тому числі і інвестиційну з різних джерел. За користування авансованих у діяльність організації фінансовими ресурсами вона сплачує відсотки, дивіденди, винагороди і т.п., тобто несе деякі обгрунтовані витрати на підтримку економічного потенціалу. Показник, що характеризує відносний рівень цих витрат у відношенні довгострокових джерел коштів, називається середньозваженої цінного капіталу (WACC). Цей показник відбиває сформований в комерційній організації мінімум повернення на вкладений у її діяльність капітал, його рентабельність, і розраховується за формулою середньої зваженої арифметичної.
Таким чином, економічний зміст критерію IRR полягає в наступному: комерційна організація може приймати будь-які рішення інвестиційного характеру, рівень рентабельності яких не нижче поточного значення показника «ціна капіталу» СС. Під останнім розуміється або WACC, якщо джерело засобів точно не ідентифікований, або ціна цільового джерела, якщо такий є. Саме з показником СС порівнюється критерій IRR, розрахований для конкретного проекту, при цьому зв'язок між ними така:
Якщо:
IRR> СС - проект варто прийняти;
IRR <СС - проект варто відкинути;
IRR = СС - проект не є ні прибутковим, ні збитковим.
Незалежно від того, з чим порівнюється IRR, очевидно одне: проект приймається, якщо його IRR більше деякої граничної величини; тому при інших рівних умовах, як правило, більше значення 1RR вважається кращим.
Метод розрахунку індексу рентабельності інвестицій (PI) (синоніми: індекс прибутковості (прибутковості) інвестицій) - відношення інтегрально-цитованого сальдо грошового потоку, визначеного без урахування інвестицій за проектом, до інтегральних дисконтованих інвестицій. [26.c. 101]
Цей індекс розраховується за формулою:
[5]
де 1С - обсяг вихідних інвестицій,
Рк - річний дохід у k-му році,
г - коефіцієнт дисконтування,
п - тривалість проекту.
Індекс прибутковості характеризує рівень доходів на одиницю витрат, тобто ефективність вкладень - чим більше значення цього показника, тим вища віддача кожного рубля, інвестованого в даний проект.
Очевидно, що якщо:
PI> 1, то проект варто прийняти,
PI <1, проект варто відкинути,
PI = 1, проект не є ні прибутковим, ні збитковим, рішення про його прийняття або відхилення повинно визначатися іншими чинниками (соціальними та ін.)
На відміну від чистого приведеного ефекту (NPV) індекс рентабельності (PI) є відносним показником: він характеризує рівень доходів на одиницю витрат, тобто ефективність вкладень - чим більше значення цього показника, тим вища віддача кожного рубля, інвестованого в даний проект. Критерій PI дуже зручний при виборі одного проекту з ряду альтернативних, що мають приблизно однакові значення NPV (зокрема, якщо два проекти мають однакові значення NPV, але різні обсяги необхідних інвестицій, то, очевидно, що вигідніше той з них, який забезпечує більшу ефективність вкладень ).
До достоїнств індексу прибутковості, як правило, відносять можливість його використання в якості міри стійкості проекту. Очевидно, що інвестиційний проект з індексом PI = 3 має істотно більший «запас міцності» у порівнянні з проектом, у якого індекс PI = 1,2. Однак індекс прибутковості інвестицій лише з великою часткою умовності можна віднести до самодостатнім показниками оцінки ефективності проекту.
Неважко переконатися, що якщо чистий дисконтований дохід NPV> Про позитивний, то обов'язково буде дотримуватися умова PI> 1. І навпаки - для збиткових проектів NPV <0, а індекс прибутковості інвестицій однозначно менше одиниці (PI <1). У цьому сенсі індекс PI втрачає своє самостійне значення і може розглядатися як похідний від NPV.
Тому, на додаток до показника, що характеризує величину ефекту (тобто абсолютну величину досягається результату), застосовують також показник ефективності реалізації проекту (тобто відношення результату до необхідних для його досягнення витратами).

2. Оцінка економічної ефективності інвестиційного проекту з розширення та модернізації виробничих потужностей ЗАТ «Детчінскій комбікормовий завод

2.1. Загальний опис проекту

Розширення та модернізація виробничих потужностей у ЗАТ «Детчінскій комбікормовий завод» передбачає придбання імпортного високотехнологічного обладнання, що забезпечує виробництво високоякісної комбікормової продукції сучасної рецептури продуктивністю 15 тонн / год, і за допомогою придбаного обладнання впровадження сучасної автоматизованої технології виробництва з застосуванням дробарок ММ-140, змішувача СП- 2000, грануляторов ГТ-500, а також досягнення комплексної автоматизації виробничого процесу.
Планована модернізація заводу дозволить домогтися докорінного поліпшення якості комбікормів на основі багатокомпонентного вагового дозування на тензодатчиках, що забезпечують високу точність зважування, досягнення гомогенності суміші на рівні 99%, отримання обробленого парою продукту, краще засвоюваного тваринами і безпечного відносно мікроорганізмів, а також за рахунок установки фінішного напилення УФН-30-М для напилення рослинного масла, вітамінів, ферментів на готові комбікорми.
2.2. Опис підприємства
Найменування - ЗАТ «Детчінскій комбікормовий завод».
Місцезнаходження - 249080, Росія, Калузька область, Малоярославецькому район, селище Дієтична, вул. Залізнична, 17.

2.2.1. Загальні відомості про підприємство
Статутний капітал ЗАТ «Детчінскій комбікормовий завод» - 2 085 тис. рублів.
Засновниками підприємства є:
ЗАТ «Трієр» - пакет акцій ЗАТ «Трієр» становить 99%;
Н.Є. Чепайкін - пакет акцій ЗАТ «Трієр» становить 1%.
Історія розвитку підприємства наступна:
До Великої Вітчизняної війни при залізничній станції Суходрев був заснований пункт «Заготзерно», який брав зерно від колгоспів, потім доводив зерно до базисних кондицій (очищав, сушив) і зберігав, як державний резерв країни. У воєнний час і до 1969 року в складах пункту зберігалися хлібні запаси (борошно, крупа) для державних потреб. У повоєнний час Детчінскій пункт «Заготзерно» перебував у підпорядкуванні Малоярославецькому реалбаза.
З 1970 року згідно з Наказом Міністерства заготівель СРСР на базі пункту «Заготзерно» був створений Детчінскій комбікормовий завод (самостійне промислове підприємство), вищим органом якого стало Калузьке Управління хлібопродуктів.
У 1992 році Детчінскій комбікормовий завод стає філією державного підприємства «Калугахлебопродукт» (колишнього Управління хлібопродуктів). В кінці 1994 року державне підприємство «Калугахлебопродукт» перетвориться в акціонерне товариство відкритого типу, а в 1998 році - у відкрите акціонерне товариство ВАТ «Калугахлебопродукт», філією якого є Детчінскій комбікормовий завод.
У квітні 2000 року було створено ЗАТ «Детчінскій комбікормовий завод», як самостійне господарське товариство, основним засновником якого стає ЗАТ «Трієр», що володіє 99% акцій товариства.
У 2000-2001рр. ЗАТ «Детчінскій комбікормовий завод» здійснював виробничу діяльність на давальницькій сировині, тобто тільки надавав послуги з вироблення комбікормів. ЗАТ «Трієр» був давальцем сировини і отримував готові комбікорми для подальшої реалізації.
Починаючи з 2002 року, ЗАТ «Трієр» є основним постачальником сировини для ЗАТ «Детчінскій комбікормовий завод» на платній основі і основним покупцем комбікормової продукції, що виробляється на ЗАТ «Детчінскій комбікормовий завод».
Зосередження фактично в ЗАТ «Трієр» інтересів з ефективного постачання, організації виробництва та збуту готової комбікормової продукції значно знижує виробничі, комерційні та фінансові ризики інвестиційного проекту.
В даний час предметом діяльності ЗАТ «Детчінскій комбікормовий завод» є виробництво кормів для тварин (КВЕД - 15.71.1), а також послуги зі зберігання зерна (КВЕД - 63.12.3).
Підприємство характеризується досить стійким фінансовим становищем, має позитивну динаміку розвитку. Основною проблемою є забезпечення необхідного споживачами якості своєї продукції з метою посилення її конкурентоспроможності на ринку збуту. Пропонований інвестиційний проект і покликаний вирішити зазначену проблему.
Чисельність працівників підприємства становить 45 чоловік. Середньомісячна заробітна плата працівників підприємства становить 4133 рублів.
Структура промислово-виробничого персоналу наступна:
· Працівники апарату управління - 5 осіб (11,1%);
· Фахівці - 7 осіб (15,6%);
· Службовці - 4 людини (8,9%);
· Робітники - 24 осіб (53,3%);
· МОП та охорона - 5 осіб (11,1%).
Підприємство має лінійно-функціональну організаційну структуру управління.
Підприємство займається виробництвом комбікормової продукції вже більше 35 років, має робочу силу необхідного професійно - кваліфікаційного рівня, необхідне лабораторне обладнання для контролю і забезпечення якості продукції, виробничі потужності, що дозволяють здійснити технологічно закінчений цикл виробництва якісної комбікормової продукції. У зв'язку з цим технологічні та виробничі ризики проекту незначні.
2.2.2. Основні види і обсяги діяльності
Основним видом діяльності ЗАТ «Детчінскій ККЗ» є виробництво та збут високоякісної комбікормової продукції для птиці всіх категорій, великої рогатої худоби, свиней.
Обсяги реалізації продукції ЗАТ «Детчінскій ККЗ» у 2002-2004г.г. Таблиця 2.1.
Найменування продукції
Обсяг виробництва і реалізації продукції по роках
2002
2003
2004
Виробництво комбікормів, тн
Для свиней
Для ВРХ
Для птахів
11 932
298,0
1 167,0
10 467,0
8 892
60,0
233,0
8 599,0
9 590
545,0
1 863,0
7 182,0
Обсяг реалізації комбікормової продукції, тис. руб.
42 360,0
56 629,0
56 585,0
2.2.3. Аналіз фінансового стану
Коефіцієнти фінансово-господарської діяльності ЗАТ «Детчінскій комбікормовий завод» та показники, використовувані для їх розрахунку
Для розрахунку коефіцієнтів фінансово-господарської діяльності ЗАТ «Детчінскій комбікормовий завод» були використані такі основні показники:
а) сукупні активи (пасиви): баланс (валюта балансу) активів (пасивів).
Динаміка зміни сукупних активів (пасивів) (тис. крб.)
періоди
01.01.02г.
01.01.03р.
01.01.04г.
01.01.05г.
01.10.05г.
значення
36433
37707
39866
39389
57212
б) скориговані необоротні активи: сума вартості нематеріальних активів (без ділової репутації та організаційних витрат), основних засобів (без капітальних витрат на орендовані основні засоби), незавершених капітальних вкладень (без незавершених капітальних витрат на орендовані основні засоби), дохідних вкладень в матеріальні цінності , довгострокових фінансових вкладень, інших необоротних активів.
Динаміка зміни скоригованих необоротних активів (тис. крб.)
періоди
01.01.02г.
01.01.03р.
01.01.04г.
01.01.05г.
01.10.05г.
значення
29231
28687
28500
28027
27842
в) оборотні активи: сума вартості запасів (без вартості відвантажених товарів), довгострокової дебіторської заборгованості, ліквідних активів, податку на додану вартість по придбаним цінностям, заборгованості учасників (засновників) за внесками до статутного капіталу, власних акцій, викуплених у акціонерів.
Динаміка зміни оборотних активів (тис. крб.)
періоди
01.01.02г.
01.01.03р.
01.01.04г.
01.01.05г.
01.10.05г.
значення
7202
9020
11366
11362
29370
г) ліквідні активи: сума вартості найбільш ліквідних оборотних активів, короткострокової дебіторської заборгованості, інших оборотних активів.
Динаміка зміни ліквідних активів (тис. крб.)
періоди
01.01.02г.
01.01.03р.
01.01.04г.
01.01.05г.
01.10.05г.
значення
251
1395
1320
290
16237
д) найбільш ліквідні оборотні активи: грошові кошти, короткострокові фінансові вкладення.
Динаміка зміни найбільш ліквідних оборотних активів (тис. крб.)
періоди
01.01.02г.
01.01.03р.
01.01.04г.
01.01.05г.
01.10.05г.
значення
133
1246
1113
19
609
е) короткострокова дебіторська заборгованість: сума вартості відвантажених товарів, дебіторська заборгованість, платежі по якій очікуються протягом 12 місяців після звітної дати (без заборгованості учасників (засновників) за внесками до статутного капіталу).
Динаміка зміни короткострокової дебіторської заборгованості (тис. крб.)
періоди
01.01.02г.
01.01.03р.
01.01.04г.
01.01.05г.
01.10.05г.
значення
118
149
207
271
15620
ж) власні кошти: сума капіталу і резервів, доходів майбутніх періодів, резервів майбутніх витрат за вирахуванням капітальних витрат по орендованому майну, заборгованості акціонерів (учасників) за внесками до статутного капіталу та вартості власних акцій, викуплених у акціонерів.
Динаміка зміни власних коштів (тис. крб.)
періоди
01.01.02г.
01.01.03р.
01.01.04г.
01.01.05г.
01.10.05г.
значення
35723
35723
35903
35858
35926
з) зобов'язання підприємства: сума поточних зобов'язань та довгострокових зобов'язань боржника.
Динаміка зміни зобов'язань підприємства (тис. крб.)
періоди
01.01.02г.
01.01.03р.
01.01.04г.
01.01.05г.
01.10.05г.
значення
710
1984
3963
3531
21286
і) виручка нетто: виручка від реалізації товарів, виконання робіт, надання послуг за вирахуванням податку на додану вартість, акцизів та інших аналогічних обов'язкових платежів.
Динаміка зміни виручки нетто (тис. крб.)
періоди
01.01.02г.
01.01.03р.
01.01.04г.
01.01.05г.
01.10.05г.
значення
3074
42360
56629
56585
1475
к) чистий прибуток (збиток): чистий нерозподілений прибуток (збиток) звітного періоду, що залишилася після сплати податку на прибуток та інших аналогічних обов'язкових платежів.
Динаміка зміни чистого прибутку (збитку) звітного періоду (тис. крб.)
періоди
01.01.02г.
01.01.03р.
01.01.04г.
01.01.05г.
01.10.05г.
значення
0
0
180
372
68

Аналіз коефіцієнтів, що характеризують платоспроможність ЗАТ «Детчінскій комбікормовий завод»

а) Коефіцієнт абсолютної ліквідності показує, яка частина короткострокових зобов'язань може бути погашена негайно, і розраховується як відношення найбільш ліквідних оборотних активів до поточних зобов'язань підприємства. Значення даного показника не повинна бути менше 0,5.
Динаміка зміни коефіцієнта абсолютної ліквідності
періоди
01.01.02г.
01.01.03р.
01.01.04г.
01.01.05г.
01.10.05г.
значення
0,19
0,63
0,28
0,01
1,67
Значення коефіцієнта абсолютної ліквідності на кінець аналізованого періоду має досить високе значення, що свідчать про зростання найбільш ліквідних активів у підприємства.
б) Коефіцієнт поточної ліквідності показує, чи достатньо у підприємства коштів, які можуть бути використані ним для погашення своїх короткострокових зобов'язань протягом року, і визначається як відношення ліквідних активів до поточних зобов'язань підприємства. Це основний показник платоспроможності підприємства. У світовій і російській практиці значення цього коефіцієнта має перебувати в діапазоні 1,5-2,0.
Динаміка зміни коефіцієнта поточної ліквідності
періоди
01.01.02г.
01.01.03р.
01.01.04г.
01.01.05г.
01.10.05г.
значення
0,35
0,7
0,33
0,08
1,67
Коефіцієнт поточної ліквідності на кінець аналізованого періоду (на 01.10.2005р.) Також збільшився, але при цьому раніше він залишався нижче норми. Динаміка зміни зазначеного показника свідчить про те, що підприємству в 2002-2004 р.р. явно не діставало оборотного капіталу для забезпечення виробничо-господарської діяльності та покриття поточних зобов'язань. Як видно з таблиці, ситуація змінилася за станом на 01.10.05г. в позитивну сторону.
в) Показник забезпеченості зобов'язань ЗАТ «Детчінскій комбікормовий завод» його активами характеризує величину активів підприємства, що припадають на одиницю боргу, і визначається як відношення суми ліквідних і скоригованих необоротних активів до зобов'язань підприємства. Очевидно, значення даного показника повинно бути близько до 1,0 або вище, що свідчить про те, наскільки власні активи підприємства покривають боргові зобов'язання.
Динаміка зміни показника забезпеченості зобов'язань активами
періоди
01.01.02г.
01.01.03р.
01.01.04г.
01.01.05г.
01.10.05г.
значення
41,52
15,16
7,52
8,02
2,07
Протягом всього аналізованого періоду значення показника забезпеченості зобов'язань підприємства його активами залишалося вище норми.
г) Ступінь платоспроможності за поточними зобов'язаннями визначає поточну платоспроможність організації, обсяги її короткострокових позикових коштів і період можливого погашення організацією поточної заборгованості перед кредиторами за рахунок виручки. Ступінь платоспроможності визначається як відношення поточних зобов'язань ЗАТ «Детчінскій комбікормовий завод» до величини середньомісячної виручки. З цього формулювання випливає, що чим менше цей показник, тим вище здатність ЗАТ «Детчінскій комбікормовий завод» погасити поточні зобов'язання за рахунок власної виручки.
Динаміка зміни ступеня платоспроможність за поточними зобов'язаннями
періоди
01.01.02г.
01.01.03р.
01.01.04г.
01.01.05г.
01.10.05г.
значення
2,77
0,56
0,84
0,75
5,65
Динаміка зміни вказаного показника з 01.01.02г. по 01.01.05г. була позитивною і свідчила про зростання платоспроможності підприємства за аналізований період, зниження цього показника за станом на 01.10.05г. пояснюється призупиненням виробничої діяльності у зв'язку з докорінною реконструкцією заводу, і як наслідок - зниження обсягів виробництва і виручки.

Аналіз коефіцієнтів, які характеризують фінансову стійкість ЗАТ «Детчінскій комбікормовий завод»

а) Коефіцієнт автономії (фінансової незалежності) показує частку активів підприємства, які забезпечуються власними засобами, і визначається як відношення власних коштів до сукупних активів. Нормальним для виробництва прийнято вважати значення більше 0,5.
Динаміка зміни коефіцієнта автономії
періоди
01.01.02г.
01.01.03р.
01.01.04г.
01.01.05г.
01.10.05г.
значення
0,98
0,95
0,9
0,91
0,63
Динаміка зміни цього коефіцієнта за аналізований період відображає тенденцію деякого його погіршення. Слід зазначити, що значення коефіцієнта автономії протягом всього аналізованого періоду досить високі і перевищують нормативні значення. Деяке зниження цього показника за станом на 01.10.05г. пояснюється зменшенням абсолютної величини прибутку і значним збільшенням величини оборотних активів. Все вищесказане викликано активною інвестиційною політикою підприємства, що реалізується із залученням, як кредитних коштів, так і коштів засновників.
б) Коефіцієнт забезпеченості власними оборотними коштами визначає ступінь забезпеченості підприємства власними оборотними засобами, необхідними для її фінансової стійкості, і розраховується як відношення різниці власних коштів і скоригованих необоротних активів до величини оборотних активів. Цей показник є одним з основних коефіцієнтів, використовуваних при оцінці неспроможності підприємства. Нормальне значення цього коефіцієнта більше або дорівнює 0,2 або 20% власних коштів у оборотних активах. Якщо ж К <0,2, особливо якщо значно нижче, необхідно оцінити, як, якою мірою, власні оборотні кошти покривають витрати на придбання виробничих запасів і товарів.
Динаміка зміни коефіцієнта забезпеченості власними оборотними засобами
періоди
01.01.02г.
01.01.03р.
01.01.04г.
01.01.05г.
01.10.05г.
значення
0,9
0,78
0,65
0,69
0,28
Динаміка зміни цього коефіцієнта за аналізований період також відображає тенденцію деякого його погіршення. Слід зазначити, що значення коефіцієнта забезпеченості власними оборотними коштами протягом всього аналізованого періоду досить високі і перевищують нормативні значення. Основною причиною зниження цього показника за станом на 01.10.05г. є значне зростання оборотних активів.
в) Частка простроченої кредиторської заборгованості у пасивах характеризує наявність простроченої кредиторської заборгованості та її питома вага у сукупних пасивах організації. Вона визначається у відсотках як відношення простроченої кредиторської заборгованості до сукупних пасивів.
Динаміка зміни частки простроченої кредиторської заборгованості у пасивах (%)
періоди
01.01.02г.
01.01.03р.
01.01.04г.
01.01.05г.
01.10.05г.
значення
1,95%
2,61%
9,94%
8,96%
0,64%
Частка простроченої кредиторської заборгованості у пасивах ЗАТ «Детчінскій комбікормовий завод» дуже незначна і має тенденцію до зниження, що, безумовно, свідчить про високу платоспроможність підприємства та його фінансової стійкості.
г) Показник відношення дебіторської заборгованості до сукупних активів визначається як відношення суми довгострокової дебіторської заборгованості, короткострокової дебіторської заборгованості і потенційних оборотних активів, що підлягають поверненню, до сукупних активів організації. Це більш м'який показник у порівнянні з коефіцієнтом автономії. У світовій практиці прийнято вважати, що нормальне значення коефіцієнта одно 0,9, критичним вважається зниження його до 0,75. У вітчизняній практиці критичним значенням даного показника вважається величина в 25%.
Динаміка зміни показника відношення дебіторської заборгованості до сукупних активів
періоди
01.01.02г.
01.01.03р.
01.01.04г.
01.01.05г.
01.10.05г.
значення
0
0
0,01
0,01
0,27
Низькі значення аналізованого показника пояснюються відповідної кредитної політики підприємства, спрямованої на можливість утворення тільки ліквідної дебіторської заборгованості, що абсолютно виправдано в сучасних умовах.

Аналіз коефіцієнтів, що характеризують рентабельність підприємства

а) Рентабельність активів характеризує ступінь ефективності використання майна організації, професійну кваліфікацію менеджменту підприємства і визначається у відсотках як відношення чистого прибутку (збитку) до сукупних активів організації.
У світовій практиці для визначення рентабельності активів підприємства широко використовується так звана формула Дюпона. Вона має вигляд:
ROA = ЧП / A = ПП / РП x РП / А
де: ЧП - чистий прибуток підприємства;
А - сукупні активи підприємства;
РП - валова виручка від реалізації продукції (робіт, послуг),
а відносини:
ПП / РП - це рентабельність реалізованої продукції;
РП / A - оборотність активів.
Динаміка зміни рентабельності активів (%)
періоди
01.01.02г.
01.01.03р.
01.01.04г.
01.01.05г.
01.10.05г.
значення
0%
0%
0,45%
0,94%
0,12%
Слід зазначити, що показник рентабельності активів підприємства досить низький протягом всього аналізованого періоду, що свідчить про необхідність потужного збільшення обсягів виробництва за рахунок його модернізації та впровадження нових виробничих технологій у ЗАТ «Детчінскій комбікормовий завод».
б) Норма чистого прибутку характеризує рівень прибутковості господарської діяльності підприємства. Норма чистого прибутку вимірюється у відсотках і визначається як відношення чистого прибутку до виручки (нетто). Нормальне значення цього параметра у виробництві - в діапазоні 0,1-0,15.
Динаміка зміни норми чистого прибутку (%)
періоди
01.01.02г.
01.01.03р.
01.01.04г.
01.01.05г.
01.10.05г.
значення
-
-
0,32%
0,66%
4,61%
Показник норми чистого прибутку протягом практично всього аналізованого періоду мав низьке значення, що ще раз підтверджує необхідність реалізації даного інвестиційного проекту.
Аналіз складу і розміщення активів.
Аналіз активів підприємства проводиться з метою оцінки ефективності їх використання, виявлення внутрішньогосподарських резервів зростання платоспроможності, оцінки ліквідності активів, ступеня їх участі в господарському обороті.
Розподіл активів.
Таблиця 2.2.
1. Необоротні активи
Періоди
01.01.02г.
01.01.03р.
01.01.04г.
01.01.05г.
01.10.05г.
Значення
(Уд. вага,%)
29231 (80,23)
28687 (76,08)
28500 (71,49)
28027 (71,15)
27842 (48,66)
Основні засоби
Періоди
01.01.02г.
01.01.03р.
01.01.04г.
01.01.05г.
01.10.05г.
Значення
(Уд. вага,%)
28913 (79,36)
28538 (75,68)
27747 (69,6)
27270 (69,23)
26894 (47,01)
Незавершене будівництво
Періоди
01.01.02г.
01.01.03р.
01.01.04г.
01.01.05г.
01.10.05г.
Значення
(Уд. вага,%)
318
(0,87)
149
(0,4)
753
(1,89)
757
(1,92)
948
(1,66)
2. Оборотні активи
Періоди
01.01.02г.
01.01.03р.
01.01.04г.
01.01.05г.
01.10.05г.
Значення
(Уд. вага,%)
7202 (19,77)
9020 (23,92)
11366 (28,51)
11362 (28,85)
29370 (51,34)
Запаси
Періоди
01.01.02г.
01.01.03р.
01.01.04г.
01.01.05г.
01.10.05г.
Значення
(Уд. вага,%)
6207 (17,04)
6645 (17,62)
8532 (21,4)
9535 (24,21)
11941 (20,87)
ПДВ
Періоди
01.01.02г.
01.01.03р.
01.01.04г.
01.01.05г.
01.10.05г.
Значення
(Уд. вага,%)
744
(2,04)
980
(2,6)
1514
(3,8)
1537
(3,9)
1192 (2,08)
Дебіторська заборгованість
Періоди
01.01.02г.
01.01.03р.
01.01.04г.
01.01.05г.
01.10.05г.
Значення
(Уд. вага,%)
118
(0,32)
149
(0,4)
207
(0,52)
271
(0,69)
15620 (27,3)
Короткострокові фінансові вкладення
Періоди
01.01.02г.
01.01.03р.
01.01.04г.
01.01.05г.
01.10.05г.
Значення
(Уд. вага,%)
130
(0,36)
1246
(3,3)
1112 (2,79)
0
(0)
600
(1,05)
Грошові кошти
Періоди
01.01.02г.
01.01.03р.
01.01.04г.
01.01.05г.
01.10.05г.
Значення
(Уд. вага,%)
3
(0,01)
0
(0)
1
(0)
19
(0,05)
9
(0,02)
Інші оборотні активи
Періоди
01.01.02г.
01.01.03р.
01.01.04г.
01.01.05г.
01.10.05г.
Значення
(Уд. вага,%)
0
(0)
0
(0)
0
(0)
0
(0)
8
(0,01)
Сукупні активи
Періоди
01.01.02г.
01.01.03р.
01.01.04г.
01.01.05г.
01.10.05г.
Значення
(Уд. вага,%)
36433 (100)
37707 (100)
39866 (100)
39389 (100)
57212 (100)
Аналіз дозволив виявити динаміку зростання активів підприємства, які за аналізований період збільшилися на 20 779 тис. руб., Або на 57%, в першу чергу - за рахунок зростання оборотних активів на 22 168 тис. руб. або на 315%.
Ефективність використання основних фондів підприємства недостатньо висока, про що свідчать невисокі показники фондовіддачі на підприємстві. У 2002р. фондовіддача становила 0,1 рубль, у 2005 - 0,03 рубля.
За аналізований період часу при зростанні оборотних активів ЗАТ «Детчінскій комбікормовий завод» слід відзначити покращення їх структури, про що свідчить зростання частки ліквідних активів (короткострокових фінансових вкладень і дебіторської заборгованості).

Аналіз динаміки і структури джерел капіталу (тис. крб.)
Таблиця 2.3.
Власний капітал
Звітний період
01.01.02г.
01.01.03р.
01.01.04г.
01.01.05г.
01.10.05г.
Значення
35723
35723
35903
35858
35926
Позиковий капітал
Звітний період
01.01.02г.
01.01.03р.
01.01.04г.
01.01.05г.
01.10.05г.
Значення
710
1984
3963
3531
21286
ВСЬОГО
Звітний період
01.01.02г.
01.01.03р.
01.01.04г.
01.01.05г.
01.10.05г.
Значення
36433
37707
39866
39389
57212

За аналізований період власні джерела фінансових ресурсів підприємства збільшилися незначно на 203 тис. руб., Або на 0,5% за рахунок нерозподіленого прибутку, зобов'язання ЗАТ «Детчінскій комбікормовий завод» зросли на 20 576 тис. руб., За рахунок отримання довгострокової позики і залучення короткострокового кредиту, що свідчить про досить високого ступеня кредитоспроможності підприємства.
Розподіл пасивів.
Таблиця 2.4.
Капітал і резерви
Період
01.01.02г.
01.01.03р.
01.01.04г.
01.01.05г.
01.10.05г.
Значення
35723
35723
35903
35858
35926
Статутний капітал
Період
01.01.02г.
01.01.03р.
01.01.04г.
01.01.05г.
01.10.05г.
Значення
2085
2085
2085
2085
2085
Додатковий капітал
Період
01.01.02г.
01.01.03р.
01.01.04г.
01.01.05г.
01.10.05г.
Значення
33638
33638
33638
33221
33221
Нерозподілений прибуток
Період
01.01.02г.
01.01.03р.
01.01.04г.
01.01.05г.
01.10.05г.
Значення
0
0
180
552
620
Довгострокові зобов'язання
Період
01.01.02г.
01.01.03р.
01.01.04г.
01.01.05г.
01.10.05г.
Значення
0
0
0
0
10921
Короткострокові зобов'язання
Період
01.01.02г.
01.01.03р.
01.01.04г.
01.01.05г.
01.10.05г.
Значення
710
1984
3963
3531
10365
Позики і кредити
Період
01.01.02г.
01.01.03р.
01.01.04г.
01.01.05г.
01.10.05г.
Значення
0
0
0
0
10000
Кредиторська заборгованість
Період
01.01.02г.
01.01.03р.
01.01.04г.
01.01.05г.
01.10.05г.
Значення
710
1984
3963
3531
365
Сукупні пасиви
Період
01.01.02г.
01.01.03р.
01.01.04г.
01.01.05г.
01.10.05г.
Значення
36433
37707
39866
39389
57212
Позитивним моментом при аналізі джерел фінансування діяльності заводу слід відзначити нехай незначне, але все ж зростання нерозподіленого прибутку.
2.2.4. Інформація про керівників підприємства
Директором підприємства ЗАТ «Детчінскій комбікормовий завод» в даний час є Свайкіна Валентина Василівна, яка закінчила в 1970 році Бутурлинського механіко-технологічний технікум. Всі роки своєї трудової діяльності Свайкіна В.В. присвятила підприємству. Прийшовши в 1970 році відразу після закінчення технікуму на завод, Свайкіна В.В. пропрацювала робочої, майстром, начальником виробництва. З 1985 року вона є директором підприємства.
В.В. Свайкіна добре знає не тільки технологічні основи виробництва, але і має великий досвід вирішення економічних і організаційних завдань управління підприємством, користується заслуженим авторитетом у трудовому колективі і безмежним довірою власників підприємства.
Головний бухгалтер ЗАТ «Детчінскій комбікормовий завод» Куракіна Галина Парфірьевна працює на заводі також з 1970 року. Свою діяльність на підприємстві Куракіна Г.П. почала з посади рядового бухгалтера, продовжила економістом. З 1976 року Галина Парфірьевна призначена на посаду заступника головного бухгалтера, а з 1978 року - на посаду головного бухгалтера. Також як і Свайкіна В.В., Галина Парфірьевна шанована і авторитетна в колективі, її трудові успіхи не раз відзначалися на рівні керівництва Малорославецкого району та с. Дієтична.
2.3. Істота запропонованого проекту
2.3.1. Місцезнаходження об'єкта, обгрунтування вибору
Місцезнаходження об'єкта - Калузька область, Малоярославецькому район, селище Дієтична, вул. Залізнична, 17.
Вибір об'єкта пояснюється наступними чинниками:
· Вигідне розташування підприємства (у безпосередній близькості від хлібозаводів і птахофабрик), можливість реалізації продукції автомобільним та залізничним транспортом, наявність власної залізничної гілки і досить ємних складських приміщень для зберігання сировини і готової продукції, що призводить до значної економії транспортних і складських витрат;
· Виробництво сертифікованої продукції, яка відповідає вимогам нормативних документів, наявність необхідного лабораторного обладнання для контролю якості;
· Значний досвід виробничо-господарської діяльності підприємства з виробництва комбікормів, наявність кваліфікованих кадрів фахівців, менеджерів, виробничих робітників;
· Великий обсяг виробництва продукції в порівнянні з конкурентами, що призводить до значної економії питомих постійних витрат і зниження собівартості виробництва продукції;
· Досить висока диверсифікованість видів продукції, виробленої ЗАТ «Детчінскій комбікормовий завод»;
· Основним покупцем продукції та постачальником сировини для ЗАТ «Детчінскій ККЗ» є ЗАТ «Трієр», який в свою чергу є основним засновником ЗАТ «Детчінскій комбікормовий завод», що забезпечує узгодження фінансово-економічних інтересів всіх учасників ланцюжка постачання - виробництво - збут готової продукції і націленість усіх учасників на досягнення кінцевих результатів виробництва.
2.3.2. Опис продукції
Комбікормове виробництво в Росії представляє собою сформовану індустріальну галузь, що забезпечує виробників тваринницької продукції повноцінними кормами, комбікормами-концентратами, преміксами для всіх вікових груп та видів тварин і птиці.
Для виготовлення комбікормів необхідно скласти обгрунтований рецепт для даного виду тварин або птиці. Розрахунок рецепта є найважливішим етапом у процесі виробництва комбікорму. Рецепт комбікорму - це склад суміші за співвідношенням окремих компонентів у процентному або ваговому виразі, що містить показники поживності, хімічного складу і вартості одиниці продукції.
Повноцінний комбікорм - це комбікорм, що повністю забезпечує потреби тварин у поживних, мінеральних і біологічно активних речовинах і не потребує додаткової обробки (збагачення).
Комбікорм-концентрат - це комбікорм з підвищеним вмістом протеїну, енергії, амінокислот, мінеральних речовин, згодовується в складі раціону в додаванні до грубих і соковитих кормів.
Премікс - однорідна суміш біологічно активних речовин і наповнювача, що використовується для збагачення комбікормів, БВД, БК або БВМК.
Рецепти розраховуються в автоматизованому режимі із застосуванням комп'ютерних технологій, затверджуються інженером-лаборантом, головним бухгалтером і керівником підприємства. Для кожного виду комбікорми відповідно до його призначення існують гостей, яких він повинен відповідати, наприклад, для комбікорму-концентрату для великої рогатої худоби - ГОСТ 9268-90, для комбікорму-концентрату для свиней - ГОСТ 9267-90 (або Р51550-2000) і т.д. Продукція комбікормової промисловості підлягає обов'язковій сертифікації з видачею сертифіката відповідності на підставі протоколів випробувань.
Показниками якості комбікормової продукції є:
1. Обмінна енергія (ОЕ) корми показує, яка кількість його енергії може бути засвоєно організмом для утворення продукції. Визначається розрахунковим шляхом.
2. Кормова одиниця - показник, що характеризує загальну поживність всього органічного речовини корму. Визначається розрахунковим шляхом.
3. Вміст фосфору і кальцію. Фосфор і кальцій відносять до мінеральних елементів, що входять до зольную частина хімічного складу корму і отриманим в процесі спалювання. Визначається хімічним шляхом в лабораторії заводу.
4. Зміст хлористого натрію. Натрій і хлор є необхідними елементами живлення тварин. Потреба в натрії і хлорі регулюється звичайним шляхом введення в комбікорм певної кількості кухонної солі. Визначається в лабораторії заводу хімічним шляхом.
5. Вміст сирого протеїну, найважливішого показника якості. Сирий протеїн являє собою сумарний вміст азоту і білкових і небілкових азотистих сполук в органічній речовині. Визначається в лабораторії за методом К'єльдаля.
6. Вода. Входить до складу всіх кормових продуктів, є життєво важливою складовою частиною раціону харчування тварин.
7. Біологічно активні речовини - чинять активний вплив на обмін речовин і підвищення продуктивності тварин. До них відносять: вітаміни, ферменти, антибіотики, мікроелементи, антиоксиданти і багато іншого.
8. Премікси збагачують комбікорму вітамінами і мікроелементами.
9. Технічні показники характеризують фізичні властивості кормових продуктів. Визначення цих властивостей дозволяє правильно розмістити сировину і продукцію при зберіганні, встановити черговість використання при відвантаженні. До цих показників відносять: колір, запах, смак, засміченість, зараженість, крупність помелу на дробарках, зміст неразмольних насіння, металомагнітна домішка.
Лабораторія заводу веде постійний контроль якості продукції за всіма показниками якості комбікормів. Планована модернізація виробництва в ЗАТ «Детчіскій комбікормовий завод» на основі впровадження комплексу автоматизованого технологічного обладнання дозволить підприємству забезпечити високий рівень якості комбікормової продукції, недосяжний підприємствами-конкурентами із звичайними умовами виробництва. Політика керівництва підприємства та його власників у сфері якості продукції наступна:
Забезпечення високої якості комбікормової продукції - основа досягнення та підтримки конкурентоспроможності ЗАТ «Детчінскій комбікормовий завод».
2.3.3. Зміст інвестиційного проекту
Обсяг інвестицій для реалізації проекту: 13 300 тис. рублів, необхідні для:
· Придбання комплекту технологічного обладнання, що забезпечує виробництво високоякісної комбікормової продукції сучасної рецептури продуктивністю 15 тонн / год, витрати на придбання та монтаж - 11 400 тис. рублів;
· Формування необхідного оборотного капіталу для забезпечення поточного ходу виробництва продукції в обсязі 1 900 тис. рублів.
Джерела інвестицій:
· Позикові кошти - довгостроковий кредит ВАТ «Россельхозбанк» в розмірі 10 млн. рублів, планований до отримання на строк 5 років, під 17% річних, з щомісячною виплатою відсотків та відстрочкою погашення основної суми кредиту на строк до 24-х місяців з її подальшим рівномірним поквартальним погашенням.
· Власні джерела - кошти власника ЗАТ «Детчінскій комбікормовий завод» в сумі 3,3 млн. рублів.
Обсяг виробленої продукції (виручка від реалізації): поступово збільшується з 10,9 млн. рублів на початку виробництва комбікормів (березень 2006р.) До 44,9 млн. рублів продукції на місяць без урахування ПДВ наприкінці терміну реалізації проекту.
Основні технічні характеристики проекту:
* Продуктивність комплекту технологічного обладнання для виробництва комбікормової продукції складає 15 тонн / год.
Інвестиційні витрати на придбання необхідного комплекту обладнання, що включає змішувач горизонтальний одновальний - 1 шт., Установку фінішного напилення УФН-30-М - 1 шт., Дробарку ММ-140 - 2 шт., Лінію гранульованих кормів для сільгосптварин ГТЛ 500 - 2 шт. , котел паровий ICI АХ 500 і котельне обладнання - 2 шт., в цілому складають 11 400 000 рублів.
2.4. Аналіз стану справ у галузі
Сільське господарство є найважливішою галуззю національної економіки. Агропромислова політика сьогодні спрямована на те, щоб зробити його високоефективним і суттєво підвищити надійність забезпечення країни продукцією сільського господарства, поліпшити її якість, забезпечити продовольчу безпеку країни.
Для забезпечення конкурентоспроможності підприємств агропромислового комплексу сьогодні необхідно підвищити ефективність сільськогосподарського виробництва на основі в першу чергу технічної модернізації виробництва.
В даний час має місце зростання ділової активності в сільськогосподарському секторі економіки, як в галузі тваринництва, так і рослинництва. Імпорт недостатньо якісної сільськогосподарської продукції з-за кордону, присутність таких факторів, як «коров'ячий сказ», «пташиний грип», підвищення митних зборів і зниження квот на ввезення значно знижують рівень попиту на імпортну сільськогосподарську продукцію, будучи могутнім чинником розвитку вітчизняного сільськогосподарського виробництва.
У зв'язку з цим, серед вітчизняних сільгосптоваровиробників у сфері тваринництва і птахівництва продовжує зростати попит на якісні, збалансовані корми, у тому числі: комбікорми-концентрати, виробником яких також є ЗАТ «Детчінскій комбікормовий завод».
Загальний річний обсяг виробництва в цій галузі по Калузькій області становить порядку 32-36 тис. тонн, тоді як реальна потреба в комбікормах тільки у регіональних сільгосптоваровиробників оцінюється в обсязі 90-110 тис. тонн на рік. Таким чином, навіть вихід підприємства на проектну потужність (60 000 тонн на рік до 2009 року) не покриє постійно зростаючий попит на ринку комбікормової продукції.
Масштаб галузевого ринку - міжрегіональний: Московська і Калузька області.
Конкурентоспроможність продукції ЗАТ «Детчінскій комбікормовий завод» досить висока.
Сезонність ринку - практично зведена до мінімуму.
Імпортна продукція на галузевому ринку відсутня.
Державна політика у сфері підтримки та регулювання даного галузевого ринку виражена у субсидуванні процентних ставок за короткостроковими і довгостроковими кредитами, отриманими в Російських кредитних організаціях.
2.5. Аналіз ринків збуту, продукції та закупівель сировини
2.5.1. Ринок сировини, матеріалів і комплектуючих
При виробництві комбікормової продукції основним сировинним ресурсом є зерно. Особливості національного сільськогосподарського виробництва, в першу чергу масштабність посівних площ (незважаючи на їх скорочення з причини занедбаності), призводять до того, що пропозиція зерна на відповідному сировинному ринку може бути фактично необмеженим.
Слід пам'ятати, що попит на ринку зерна визначається потребою в ньому покупців, до яких відносяться і виробники комбікормової продукції, тому ціни та умови придбання основного сировинного ресурсу можуть змінюватись у досить «вільному» діапазоні.
Разом з тим, динамічно розвиваючись, ринок комбікормової продукції створює відповідний попит на ринку зерна і забезпечує необхідні умови для розвитку такої галузі сільського господарства, як рослинництво.
Можливості ж розвитку цієї галузі не обмежені, тому ризики втрати ринку сировини - не значні.

2.5.2. Конкуренція на ринку збуту
Необхідність у виробництві комбікормів виникла з початку 70-их років у зв'язку з розвитком тваринницьких комплексів, птахофабрик, племінних господарств. В даний час ринок комбікормової продукції є динамічно розвиваються, в першу чергу у зв'язку з постійно зростаючим попитом на продукцію, що випускається.
Споживачами продукції ЗАТ «Детчінскій комбікормовий завод» є сільськогосподарські підприємства, що спеціалізуються на виробництві продукції тваринництва і птахівництва, фермерські господарства, а також особисті (підсобні) господарства, які займаються вирощуванням великої рогатої худоби, свиней та птиці з метою особистого споживання або для продажу.
Основними конкурентами ЗАТ «Детчінскій комбікормовий завод» на регіональному ринку є:
· ЗАТ «Сухінічскій комбікормовий завод» - 15% галузевого ринку;
· ТОВ «Агропромисловий комбінат» (м. Сухиничи) - 8-10% галузевого ринку;
· ЗАТ «Воротинський комбінат хлібопродуктів» - 20% галузевого ринку;
· ВАТ «Малоярославецькому хлібопродукт» - 5-8% галузевого ринку.
Конкурентоспроможність продукції ЗАТ «Детчінскій комбікормовий завод» забезпечується наступними чинниками:
· Високою якістю виробленої продукції на основі впровадження комплексу сучасного автоматизованого технологічного обладнання;
· Виробництвом сертифікованої продукції, яка відповідає вимогам нормативних документів, наявністю необхідного лабораторного обладнання для контролю якості;
· Значним досвідом виробничо-господарської діяльності підприємства з виробництва комбікормів, наявністю кваліфікованих кадрів фахівців, менеджерів, виробничих робітників;
· Більш високим обсягом виробництва продукції в порівнянні з конкурентами, що призводить до значної економії питомих постійних витрат і зниження собівартості виробництва продукції;
· Великим сегментом ринку збуту продукції в Калузькому регіоні (40-50%), що значно знижує комерційні ризики проекту;
· Наявністю потужної виробничої бази, підданої капітальної реконструкції.
На ринку Калузького регіону підприємство, в основному, використовує канал руху товару нульового рівня, тобто позамовної систему збуту на основі укладання договорів постачання з кінцевими споживачами комбікормової продукції; на інших регіональних ринках підприємство змушене використовувати канали руху товару 1-го і 2-го рівнів, тобто працювати з посередниками.
2.5.3. Потенційна місткість ринку збуту
Особлива увага з боку Президента Росії і Уряду до розвитку агропромислового сектора економіки, створення пільгових умов для вкладення інвестиційних ресурсів у цю сферу в рамках національного проекту «Розвиток АПК», послужили причиною зростання ділової активності в цьому секторі економіки, появи тваринницьких і птахівничих комплексів, великих комплексних господарств, що реалізують замкнуту технологічний ланцюжок виробництва і переробки первинної сільськогосподарської продукції в кінцеву продукцію її споживання.
Попит на якісну вітчизняну сільськогосподарську продукцію фактично необмежений. У зв'язку з цим потенційну місткість ринку збуту комбікормової продукції слід оцінити як досить високу, ринок не насичений і характеризується динамікою сталого зростання попиту.
Як вже зазначалося раніше, сьогодні дефіцит ринку комбікормової продукції за експертною оцінкою становить близько 60-70 тис. тонн на рік.
2.5.3. Маркетингова стратегія проекту
Маркетингова стратегія, що враховує поточну кон'юнктуру ринку, націлена на розвиток виробництва високоякісної комбікормової продукції, збільшення продуктивності заводу до 15 тонн / год за рахунок застосування дробарок ММ-140, змішувача СП-2000, грануляторов ГТ-500, комплексної автоматизації виробничого процесу, докорінного поліпшення якості комбікормів на основі багатокомпонентного вагового дозування на тензодатчиках забезпечують високу точність зважування, досягнення гомогенності суміші на рівні 99%, отримання обробленого парою продукту, краще засвоюваного тваринами і безпечного відносно мікроорганізмів, установки фінішного напилення УФН-30-М для напилення рослинного масла, вітамінів, ферментів на готові комбікорми. Планована модернізація заводу дозволить виробляти комбікорм високої якості, який неможливо забезпечити на підприємствах і в колгоспах, не оснащених сучасним технологічним обладнанням. ЗАТ «Детчінскій комбікормовий завод» орієнтований на виробництво комбікормів для птиці всіх категорій (бройлери, кури-несучки), свинокомплексів, високоудійних стада великої рогатої худоби.
Середня ціна реалізації комбікормової продукції складає 5 210 рублів за тонну, що забезпечує цінову конкурентоспроможність продукції і забезпечує підприємству впевнено рентабельне виробництво.

2.6.Організаціонний план
2.6.1. Організаційно-правова форма реалізації проекту
Оператор проекту - ЗАТ «Детчінскій комбікормовий завод», він же ініціатор проекту і позичальник. Слід зауважити, що підприємством в серпні 2005 року вже отримано короткостроковий кредит обсягом 10 млн. рублів (18% річних) для цілей збільшення обсягів виробництва (на закупівлю сировини).
Зараз же, для реалізації інвестиційної політики, спрямованої на докорінну модернізацію виробництва з метою зростання не тільки обсягів виробленої продукції, але і її якості, підприємство і пропонує до розгляду Калузьким регіональною філією ВАТ «Россельхозбанк» розроблений інвестиційний проект.
У рамках цієї інвестиційного проекту підприємством планується здійснити часткове фінансування закупівлі технологічного обладнання та введення його в експлуатацію за рахунок позикових коштів в обсязі 10 млн. рублів у формі довгострокового кредиту на термін 5 років (17% річних), а також фінансування решти обладнання та поточної діяльності підприємства за рахунок коштів власника в обсязі 3,3 млн. рублів.
2.6.2. Графік реалізації проекту
Основні інвестиційні етапи проекту наступні:
Етап 1. Техніко-економічне обгрунтування проекту для отримання інвестиційного кредиту. Отримання інвестиційного кредиту. Терміни етапи: з 01.11.05г. по 01.12.05г. Вартість етапу 50 тис. рублів.
Етап 2. Придбання необхідного комплекту технологічного обладнання. Терміни етапи: з 01.12.05г. по 01.02.06г. Вартість етапу 11 400 тис. рублів.
Етап 3. Монтаж обладнання, підготовка і налагодження виробництва. Терміни етапи: з 01.02.06г. по 01.03.06г. Вартість етапу - 50 тис. рублів.
2.7. Технологія виробництва продукції
Пропонований до розгляду інвестиційний проект передбачає розвиток двох видів діяльності:
· Виробництво високоякісної комбікормової продукції - основний вид діяльності;
· Здача в оренду складських приміщень підприємства - допоміжний вид діяльності.
Реалізація інвестиційного проекту модернізації виробництва в ЗАТ «Детчінскій комбікормовий завод» передбачає застосування сучасної автоматизованої технології її виробництва, що забезпечує значне зростання якості продукції на основі багатокомпонентного вагового дозування на тензодатчиках, що забезпечують високу точність зважування, досягнення гомогенності суміші на рівні 99%, отримання обробленого парою продукту , краще засвоюваного тваринами і безпечного відносно мікроорганізмів, установки фінішного напилення УФН-30-М для напилення рослинного масла, вітамінів, ферментів на готові комбікорми.
Для ведення технологічного виробництва кормів на підприємстві будуть застосовуватися наступні технологічні лінії: зернової сировини, борошнистих продуктів, мінеральної сировини, дозування, змішування, зважування, гранулювання, фінішного напилення.
Зернове сировина подається з залізничного транспорту системою стрічкових транспортерів і норій в силоси елеватора або у зернові бункери складів сировини. Далі воно транспортується ланцюговим транспортером, норіями і шнеком у виробничий цех, зважується, подрабативется на сепараторі, подрібнюється в молоткових дробарках і надходить у наддозаторного ємності.
Борошнисті продукти транспортуються із залізниці стрічковими транспортерами і норією в бункери для борошнистої сировини. Потім вони ланцюговим транспортером, норіями і шнеком транспортуються в цех, де відбувається зважування і просіювання. Після чого мучнисте сировина потрапляє в наддозаторного ємності.
Мінеральна сировина надходить залізничним транспортом у склад підлогового зберігання, растарівается, при необхідності, подрібнюється дробаркою, далі за допомогою транспортерів і норії потрапляє в наддозаторного ємності для мінеральної сировини.
Лінія мінеральної сировини може використовуватися при транспортуванні макухи у виробництво. При цьому, до неї включається молоткова дробарка для подрібнення макухи.
Після дозування компонентів згідно рецептами і змішування в змішувачах відбувається зважування комбікормів на тензодатчиках, обробка парою, гранулювання, фінішне напилення крапельним методом рідкими олійними компонентами і транспортування норіями і стрічковим транспортером на склади готової продукції.
Характеристики закуповуваного устаткування і техніки
1. Змішувач горизонтальний періодичної дії СП-2000 для змішування сухих сипучих компонентів:
Обсяг змішувача, л 2000
Час змішування, хв 2,5 - 3,5
Однорідність суміші,% 95 - 97
Споживана потужність, не більше, кВт 31
Тиск повітря в системі, МПА 0,4 - 0,6
Максимальна витрата стисненого повітря, куб.м / год 0,21
Напруга живлення 3-хфазная мережа, 380 В, 50 Гц
Пристрій розвантаження заслінка (пневмопривід)
Маса змішувача, кг 2500
Ціна (з урахуванням ПДВ) 1 100 000 рублів
2. Установка фінішного напилення УФН - 30 - М для напилення рослинного масла на гранульовані комбікорми з розміром гранул від 1 до 5 мм:
Номінальна продуктивність
по оброблюваному продукту, до т / год 24
Гранична допустима похибка
витратоміра сипучих матеріалів,% 1,5
Похибка введення рідких компонентів,% 1,5
Відсоток введення рослинного масла,% 1,0 - 3,0
Напруга живлення 3-хфазная мережа, 380 В, 50 Гц
Споживана потужність, не більше, кВТ 6
Ціна (з урахуванням ПДВ) 1 200 000 рублів
3. Лінія гранулювання кормів (продуктивністю до 15 т / год на матриці діаметром 5 мм) для сільгосптварин ГТЛ - 500 у складі:
Прес-гранулятор ГТ-500:
Дозатор:
Привід, кВт 1,1
Швидкість обертання, об / хв 1500
Одновальний кондиціонер - 2 шт.
Місткість, л 230
Привід, кВт 7,5
Швидкість обертання, об / хв. 1500
Пресуються секція:
Система з 2-х роликів:
Зовнішній діаметр роликів, мм 240
Ширина, мм 120
Матриця:
Внутрішній діаметр, мм 500
Отвори, мм 5,0
Привід до пресу - 2 шт., КВт 55
Швидкість обертання, об / хв 1000
Охолоджувач протитоку ГТО 19 х 9
Продуктивність, т / год. 10
Ціна (з урахуванням ПДВ) 2 300 000 руб.
4. Котел паровий ICI АХ 500 і котельне обладнання:
Поживний насос (тип) CR
Пальник газовий блокова (тип) UNIGAL
Обладнання хімводопідготовки (тип) YURBI
Мережеві насоси NB
Насоси вихідної води CR
Циркуляційні насоси UPS
Ємнісний водонагрівач ICI
Ціна (з урахуванням ПДВ) 1850000 крб.
5. Дробарка ММ-140
Продуктивність, т / година 17
Потужність, кВ 90 - 110
Швидкість обертання, об / хв 1500
Окружна швидкість молотків, м / з 90
Ціна (з урахуванням ПДВ) 400 000 рублів
2.8. Фінансовий план
2.8.1. Умови і допущення, прийняті для розрахунку
Фінансовий облік ставиться з метою підтримки поточної платоспроможності ЗАТ «Детчінскій комбікормовий завод». В умовах інфляції і кризи неплатежів, управління грошовими потоками стає особливо актуальним. Основними бюджетами фірми є бюджет руху грошових коштів (БРГК) і бюджет доходів і витрат (БДВ).
Бюджет руху грошових коштів забезпечує вирішення наступних завдань:
Ведення обліку, аналізу та планування фінансових потоків фірми в цілому і її утворюють центрів обліку.
Забезпечення поточної платоспроможності.
Виявлення розмірів динаміки позитивного і негативного сальдо готівкових коштів.
В основі КЕШ-ФЛО (звіту про рух грошових коштів) лежить метод аналізу грошових потоків (Cash-Flows), який є основним «класичним» методом інвестиційного аналізу і використовується в найбільш відомих методиках планування та оцінки ефективності інвестиційних проектів.
Вираз «КЕШ-ФЛО» використовується для визначення поточного залишку грошових коштів на розрахунковому рахунку підприємства. Цей залишок формується за рахунок припливу грошових коштів (доходів від поточної діяльності) і відтоку грошових коштів (витрат з поточної діяльності, податкових та інших виплат). Усі надходження і платежі відображаються в КЕШ-ФЛО в періоди часу, що відповідають фактичним датам здійснення цих платежів з урахуванням умов поставки та оплати наданих послуг. Таким чином, КЕШ-ФЛО фактично є сучасною і наочної формою фінансового планування.
КЕШ-ФЛО є фінансовим забезпеченням реалізації бізнес-плану, що визначає достатність джерел фінансування всіх запланованих видів діяльності підприємства. У зв'язку з цим при розробці бюджету руху грошових коштів потрібно дотримання двох умов:
Не повинно бути негативних залишків у балансі готівки на кінець періоду. Негативні залишки свідчать про брак грошових ресурсів для реалізації бізнес-плану у відповідному періоді і, природно, про фінансову незбалансованість проекту.
Не повинно бути занадто великих позитивних залишків готівки, що свідчить про неефективність фінансового планування на підприємстві.
Зазначені дві умови дотримані при розробці бюджету руху грошових коштів.
Бюджет доходів і витрат (прибутку-збитки) забезпечує вирішення завдань:
Ведення обліку, аналізу та планування доходів і витрат, прибутків і збитків, рентабельності фірми в цілому і її утворюють центрів фінансового обліку.
Облік, аналіз і планування податків на прибуток.
Визначення рівня та можливості повернення кредиту, виплати дивідендів.
Облік, аналіз, і планування співвідношення виручки від реалізації із сумарними, а також змінними і постійними витратами.
2.8.2. Вихідні дані
2.8.2.1. Бухгалтерський облік та оподаткування
Бухгалтерський облік ЗАТ «Детчінскій комбікормовий завод» будується на підставі ФЗ «Про бухгалтерський облік». Облікова політика розробляється виходячи з факторів, що впливають на собівартість і фінансові результати. Паралельно з постановкою бухобліку за російськими стандартами, планується освоєння міжнародних стандартів (GAAP та IAS). Валюта балансу для внутрішніх потреб і для надання до податкових органів - карбованці. У планові цінові показники до кінця 2010р. робиться поправка виходячи з темпів зростання курсу долара та інфляції. Повна автоматизація бухгалтерського обліку на базі спеціалізованих програм "1С". Це дає можливість оперативно надавати зацікавленим особам баланси та іншу бухгалтерську звітність.
ЗАТ «Детчінскій комбікормовий завод» застосовує традиційну систему оподаткування, у складі обов'язкових для нарахування та перерахування податків наступні:
- Податок на прибуток - 24% оподатковуваного прибутку;
- Податок на додану вартість - 10%;
- ЄСП - 26% фонду оплати праці;
- Платежі з обов'язкового страхування від нещасних випадків - 1% фонду оплати праці;
- Податок на майно - 2,2% від вартості оподатковуваного майна (підприємство має пільгу з податку на майно відповідно до регіональним Законом Калузької області від 28.11.2003г. № 269-03);
- Транспортний податок за легковий автомобіль ГАЗ 31029 та вантажний автомобіль ГАЗ 5307, сума транспортного податку становить 2 420 рублів в рік;
Податок на землю відповідно з податковою ставкою 0,627 руб. / кв. м і оподатковуваної базою 20 306 кв. м землі; відповідно до розрахунку сума податку на землю на рік становить 12 737 рублів.
Податкові платежі (крім податків, пов'язаних з ФОП) проводяться щокварталу.
У цілому існуючу податкову ситуацію можна розцінювати як задовільну.
Ведення податкового обліку, обов'язкове для кожного підприємства з 01.01.2002 року, автоматизовано на базі програмних продуктів "1С".
2.8.2.2. Номенклатура і ціни продукції (послуг)
Комбікорм-концентрат для великої рогатої худоби, ціна за 1 т. - 4 крб. 90 коп., Комбікорм-концентрат для свиней, ціна за 1 т. - 4 крб. 50 коп., Комбікорм-концентрат для птиці, ціна за 1 т. - 5 руб. 20 коп.
2.8.2.3. План виробництва
Обсяги виробництва продукції ЗАТ «Детчінскій ККЗ» у 2002-2004г.г.

Таблиця 2.5.
Найменування продукції
Обсяг виробництва продукції в 2002-2004 р.р.
2002
2003
2004
Виробництво комбікормів, тн / рік
11 932
8 892
9 590
Обсяги виробництва продукції ЗАТ «Детчінскій ККЗ» на період реалізації інвестиційного проекту
Таблиця 2.6.
Найменування продукції
Обсяг виробництва продукції за роками
2005
2006
2007
2008
2009
2010
Виробництво комбікормів, тн / рік
0
25 667
36 000
48 000
60 000
60 000
Виробництво комбікормів, тн / місяць
0
Від 2 000 до 3 000
На рівні 3000
Від 3 000 до 4 000
На рівні 5000
На рівні 6000
Підприємство планує збільшити річний обсяг виробництва за період з 2006 по 2010 роки з 25 667 тонн до 60 000 тонн, тобто практично в два з половиною рази, а місячний обсяг виробництва - з 2 000 тонн до 6 000 тонн, тобто практично в три рази. За період з березня 2006 року по жовтень 2010 року підприємство планує виробити 229 667 тонн комбікормів.
2.8.2.4. Номенклатура і ціни сировини, матеріалів тощо
Основним витратним сировинним ресурсом для виготовлення (до 70% собівартості) комбікормів є зерно пшениці. Рештою складовими є: мінеральні та хімічні елементи, біологічно активні речовини (вітаміни, ферменти, антибіотики, мікроелементи тощо).
Витрати ЗАТ «Детчінскій ККЗ» на сировину на період реалізації інвестиційного проекту

Таблиця 2.7.
Найменування статті
Витрати на придбання сировини по роках
2005
2006
2007
2008
2009
2010
Витрати на сировину, тис. рублів
0
136 375
187 905
274 697
373 799
397 772
Загальна сума витрат на придбання сировини для виготовлення комбікормів за період з березня 2006 року по жовтень 2010 року складе 1370549 тис. рублів.
2.8.2.5. Калькуляція прямих матеріальних витрат
До складу прямих матеріальних витрат, крім витрат на придбання сировини, включаються і витрати на паливо і енергію.
Прямі витрати ЗАТ «Детчінскій ККЗ на період реалізації інвестиційного проекту
Таблиця 2.8.
Найменування статей прямих матеріальних витрат
Прямі матеріальні витрати по роках
2005
2006
2007
2008
2009
2010
Витрати на сировину, тис. рублів
0
136 375
187 905
274 697
373 799
397 772
Витрати на паливо та енергію
0
2 783
3 835
7 044
13 557
20 935
РАЗОМ:
0
139 159
191 740
281 741
387 356
418 707
Загальна сума прямих матеріальних витрат за період з березня 2006 року по жовтень 2010 року складе 1418703 тис. рублів: 1370549 - на придбання сировини; 48154 тис. рублів - на паливо та енергію.
2.8.2.6. Чисельність персоналу та заробітна плата
Чисельність працівників підприємства становить 45 чоловік. Середньомісячна заробітна плата працівників підприємства становить 4133 рублів. Місячний фонд оплати праці - 186 000 рублів.
Підприємство має лінійно-функціональну організаційну структуру управління.
Динаміка зміни витрат на оплату праці всіх співробітників підприємства на період інвестиційного кредиту наведена нижче.
Витрати на оплату праці ЗАТ «Детчінскій ККЗ на період реалізації інвестиційного проекту.
Таблиця 2.9.
Найменування статті витрат
Витрати на оплату праці по роках
2005
2006
2007
2008
2009
2010
Витрати на оплату праці, тис. рублів
58,29
2 469
3 067
3 330
3 734
3 556
Таким чином, витрати на оплату праці за період з листопада 2005 року по жовтень 2010 року складуть 16 214 тис. рублів.
2.8.2.7. Загальні витрати
До складу загальних (накладних) витрат включені: адміністративні, виробничі (загальногосподарські) та маркетингові (збутові) витрати. Динаміка зміни загальних витрат на період інвестиційного кредиту наведена нижче.
Загальні витрати ЗАТ «Детчінскій ККЗ на період реалізації інвестиційного проекту.
Таблиця 2.10.
Найменування показника
Загальні витрати по роках
2005
2006
2007
2008
2009
2010
Загальні витрати, тис. рублів
7,31
1 253
1 621
1 768
1 938
1 762
За період з листопада 2005 року по жовтень 2010 року сума загальних витрат складе 8 340 тис. рублів.

2.8.2.8. Амортизація і відсотки за кредит
Витрати амортизацію і відсотки за кредитами ЗАТ «Детчінскій ККЗ на період реалізації інвестиційного проекту.
Таблиця 2.11.
Найменування статті
Витрати на амортизацію і відсотки за користування кредитами за роками
2005
2006
2007
2008
2009
2010
Амортизація, тис. рублів
448
5 582
5 282
4 785
4 785
3 988
Відсотки за користування кредитами, тис. рублів
509
2 442
1 688
1 287
704
146
РАЗОМ:
957
8 024
6 970
6 072
5 489
4 134
Разом, за період з листопада 2005 року по жовтень 2010 року підприємством буде нараховано амортизації на будівлі, споруди, обладнання та транспорт 24870 тис. рублів, сплачено відсотків за користування кредитними коштами (як короткостроковими, так і довгостроковими) - 6 776 тис. рублів .
Необхідно зауважити, що за аналогічний період з коштів федерального бюджету підприємству буде субсидування (відшкодовано) відсотків у розмірі 3 818 тис. рублів, що складає 55% від величини планованих до сплати відсотків.
Таким чином, фактична процентне навантаження в абсолютній величині складе 2 958 тис. рублів (за складною схемою).
2.8. 3. Калькуляція собівартості продукції (послуг)
Калькуляція собівартості ЗАТ «Детчінскій ККЗ на період реалізації інвестиційного проекту.
Таблиця 2.12.
Найменування статті витрат
Об'ємні показники витрат по роках
2005
2006
2007
2008
2009
2010
Матеріали та комплектуючі, тис. рублів
0
139 159
191 740
281 741
387 356
418 707
Загальні витрати, тис. рублів
7,31
1 253
1 621
1 768
1 938
1 762
Зарплата, тис. рублів
58,29
2 469
3 067
3 330
3 734
3 556
Відсотки за користування кредитами, тис. рублів
509
2 442
1 688
1 287
704
146
Амортизація, тис. рублів
448
5 582
5 282
4 785
4 785
3 988
Разом, собівартість випущеної продукції (наданих послуг) за період з листопада 2005 року по жовтень 2010 року складе 1474911 тис. рублів.
2.8.4. Розрахунок виручки
Як вже зазначалося раніше, розрахований бізнес-план передбачає розвиток двох видів діяльності:
· Виробництво високоякісної комбікормової продукції - основний вид діяльності;
· Здача в оренду складських приміщень підприємства - допоміжний вид діяльності.
Структура виручки ЗАТ «Детчінскій ККЗ на період реалізації інвестиційного проекту.
Таблиця 2.13.
Найменування показника
Обсяг реалізації продукції по роках
2005
2006
2007
2008
2009
2010
Виручка від реалізації комбікормів, тис. рублів
0
147 875
202 414
293 171
394 368
421 066
Виручка від надання послуг від здач в оренду складських приміщень, тис. рублів
0
3 018
6 260
12 215
16 432
17 544
РАЗОМ:
0
150 893
208 674
305 386
410 800
438 610
Виручка від реалізації вироблених комбікормів за період з березня 2006 року по жовтень 2010 року складе 1458893 тис. рублів, від здачі в оренду складських приміщень - 55 470 тис. рублів, всього - 1514363 тис. рублів., А з урахуванням прийнятого допущення за розміром втрат (2%) - 1484780 тис. рублів.
2.8.5. Потреба в первісних оборотних коштах
Потреба в первісних оборотних коштах до виходу на заплановану проектну потужність (березень 2006 року) склалася в обсязі 1 900 тис. рублів. Даний розрив в оборотних коштах покритий або фінансовими вкладеннями акціонерів, або засобами власників у комбінації з давальницькою сировиною учасників неформального агро-холдингу (ЗАТ «Воротинський комбінат хлібопродуктів», ЗАТ «Трієр», ВАТ «Калузький комбінат хлібопродуктів»).
2.8.6. Розрахунок прибутків, збитків і грошових потоків
Дисконтовані розрахунки прибутків, збитків, прогнози руху грошових коштів (Кеш-фло), агреговані баланси підприємства та зроблені розрахунки основних фінансових показників на період реалізації інвестиційного проекту наведені у Додатках до цієї Бізнес-план («Прибутки-збитки», «Кеш-фло» , «Баланс», «Фінансові показники»).
Підсумкова частина:
· За підсумками роботи за 2005 рік підприємством буде отримано збиток у розмірі 895,67 тис. рублів;
· За підсумками роботи за 2006 рік - розмір збитку збільшиться до 2 172,60 тис. рублів;
· За підсумками роботи за 2007 рік - розмір збитку знизиться до 234,97 тис. рублів;
· За підсумками роботи підприємством буде отримано чистий прибуток у розмірі 5 268 тис. рублів;
· За підсумками роботи за 2009 рік - розмір прибутку знизиться до 3 388 тис. рублів (внаслідок стабілізації обсягів виробництва);
Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Фінанси, гроші і податки | Диплом
556.5кб. | скачати


Схожі роботи:
Інвестиції
Інвестиції 4
Інвестиції 5
Інвестиції 7
Інвестиції 3
Інвестиції в здоров`я
Інвестиції та заощадження
Бюджетні інвестиції
Інвестиції в нерухомість
© Усі права захищені
написати до нас