Інвестиції

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.

скачати

Зміст
Введення ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. .... 3
1. Економічна сутність і форми інвестицій ... ... ... ... ... ... ... ... ... .... ... ... ... ... ... ... .. 4
2. Внутрішні і зовнішні джерела інвестицій ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. ... .. 6
3. Оцінка інвестиційного клімату в країні ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. ... ... ... .. 10
4. Інвестиційний клімат в Росії та пропозиції щодо його поліпшення ... ... ... ... .. ... .... 14
Висновок ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .... 21
Список літератури ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .... ... .. 22

Введення
В даний час економіка України знаходиться на підйомі: профіцит бюджету, зниження рівня інфляції, зміцнення курсу рубля, підвищення ділової активності в економіці. Однак структура російської економіки, в якій основний акцент зроблений на видобувну промисловість, не зазнає істотних змін. На думку експертів, практично повний знос основних фондів багатьох російських підприємств припаде на 2005-2007 роки. Відповідно, модернізація підприємств є ключовим фактором успішного розвитку економіки Росії в найближчі роки.
У зв'язку з цим, основною і найбільш актуальним завданням державної політики у сфері модернізації промисловості країни є створення умов для динамічного інвестиційного процесу. Як приклад можна розглянути країни, які за порівняно короткий термін після другої світової війни модернізували свою економіку (Японія і деякі західноєвропейські держави). Їх відмінною рисою був дуже висока питома вага інвестицій у валовому національному продукті. Стимулювання інвестицій з метою модернізації промислової структури проводилося і в США як на початку 60-х років, так і в 80-і роки.
Проблема інвестицій у Росії ускладнюється ще й тим, що багато російських і зарубіжні інвестори пам'ятають наслідки фінансової кризи 1998 року. До цих пір, багато закордонних інвесторів, що покинули російський ринок після кризи 1998 року, так і не повернулися назад. У зв'язку з цим державні органи останнім часом приділяють особливу увагу інвестиційному клімату в Росії, який відображає ризики і ефективність вкладення коштів.
Метою цієї роботи є оцінка інвестиційного клімату в Росії і розробка пропозицій щодо його поліпшення. До завданням ж віднесемо проведення дослідження економічної сутності та форм інвестицій, розгляд джерел інвестицій, вивчення методики оцінки інвестиційного клімату, оцінку інвестиційного клімату в Росії і розробку пропозицій щодо його поліпшення.

1. Економічна сутність і форми інвестицій
Поняття "інвестиції" досить багатогранна. У цілому, під інвестиціями в економічній літературі розуміється будь-яка поточна діяльність, яка збільшує майбутню здатність економіки виробляти продукцію. Відповідно, вкладення грошових коштів та інших капіталів у реалізацію різних економічних проектів з метою подальшого їх збільшення називається інвестуванням. Юридичні та фізичні особи, які здійснюють інвестиційні вкладення, є інвесторами.
Економічним мотивом інвестування коштів є отримання доходу від їх вкладення. Іншими словами, до інвестицій відносяться тільки ті вкладення, які переслідують своєю метою отримання прибутку, збільшення обсягу капіталів. Споживчі вкладення, наприклад, у придбання побутової техніки, автомобілів для побутового особистого користування та інших товарів за своїм економічним змістом до інвестицій не відносяться.
У світовій практиці виділяють три основні форми інвестування:
· Реальні (капиталообразующие) інвестиції;
· Портфельні інвестиції;
· Інвестиції в нематеріальні активи.
Реальні (капиталообразующие) інвестиції - це вкладення в реальні активи, тобто у створення нових, реконструкцію і технічне переозброєння існуючих підприємств, виробництв, технологічних ліній, різних об'єктів виробничого та соціально-побутового обслуговування з метою зростання основних фондів або оборотних активів.
Портфельні інвестиції - це вкладення в покупку цінних паперів держави, підприємств, банків, інвестиційних фондів, страхових та інших компаній. У цьому випадку, інвестори збільшують свій не виробничий, а фінансовий капітал, отримуючи дохід від володіння цінними паперами. При цьому, реальні вкладення грошових коштів, витрачені на придбання цінних паперів, здійснюють підприємства та організації, що випускають дані цінні папери.
До інвестицій в нематеріальні активи відносяться вкладення, що направляються на придбання ліцензій, патентів на винаходи, свідоцтв на нові технології, товарних знаків, сертифікатів на продукцію і технологію виробництва та інших нематеріальних активів.
Інвестиції в економічній літературі звичайно класифікують за такими основними ознаками:
1. За характером участі в інвестуванні:
а) прямі інвестиції - безпосереднє вкладення коштів інвестором в об'єкти інвестування (даний вид інвестування здійснюють, в основному, підготовлені інвестори, що мають досить точну інформацію про об'єкт інвестування і добре знайомі з механізмом інвестування);
б) непрямі інвестиції - інвестування, опосередковане іншими особами (інвестиційними або фінансовими посередниками). Ці інвестиції здійснюють інвестори, які не мають достатню кваліфікацію для вибору об'єктів інвестування та подальшого управління ними. У цьому випадку вони купують цінні папери, що випускаються інвестиційними або іншими фінансовими посередниками (наприклад, інвестиційні сертифікати інвестиційних фондів та інвестиційних компаній), а останні, зібрані таким чином інвестиційні кошти розміщують на власний розсуд - вибирають найбільш ефективні об'єкти інвестування, беруть участь в управлінні ними, а отримані доходи розподіляють потім серед своїх клієнтів.
2. За періодом інвестування:
а) короткострокові інвестиції - вкладення капіталу на період, не більше одного року (наприклад, у швидко реалізованих комерційні проекти, короткострокові депозитні вклади і т.ін.);
б) довгострокові інвестиції - вкладення капіталу на період більше одного року (як правило, у великі і довготривалі інвестиційні проекти).
У практиці інвестиційних компаній і банків довгострокові інвестиції деталізуються таким чином: до 2 років, від 2 до 3 років, від 3 до 5 років, більше 5 років.
3. За формою власності:
а) приватні інвестиції - вкладення коштів, що здійснюються громадянами, а також недержавними підприємствами і організаціями;
б) державні інвестиції - вкладення, здійснювані центральними і місцевими органами влади та управління за рахунок коштів бюджетів, позабюджетних фондів, а також державними підприємствами за рахунок власних і позикових коштів;
в) іноземні інвестиції - вкладення, здійснювані іноземними громадянами, юридичними особами та державами;
г) спільні інвестиції - вкладення, здійснювані особами даної країни та іноземних держав.
2. Внутрішні і зовнішні джерела інвестицій
Інвестиції, особливо реальні (капиталообразующие) інвестиції, можуть здійснюватися як за рахунок внутрішніх (національних), так і за рахунок зовнішніх (іноземних) джерел. Обидва джерела інвестицій відіграють значну роль для активізації залучення капіталу та розвитку економіки країни.
Спочатку, розглянемо внутрішні джерела інвестицій. У масштабі країни загальний рівень заощаджень залежить від рівня заощаджень населення, організацій та уряду. Так, населення може відкладати певні кошти на майбутнє, компанії можуть реінвестувати частину отриманого від своєї діяльності прибутку, а уряд накопичувати кошти за рахунок перевищення надходжень коштів до бюджету над витратами. У той же час, обсяг заощаджень безпосередньо впливає на обсяг інвестицій в країні, оскільки частина коштів спрямовується на споживання, а решта - на інвестиції.
Виходячи з цього, можна виділити наступні основні внутрішні джерела інвестицій:

а) прибуток

Підприємства та організації часто використовують прибуток як джерело інвестицій. Частина отриманого прибутку спрямовується ними на розвиток бізнесу, розширення виробництва і впровадження нових технологій. Очевидно, що ті підприємства та організації, які не виділяють коштів на ці цілі, в кінцевому підсумку стають неконкурентоспроможними.
Брак фінансових ресурсів, у тому числі на розвиток бізнесу, підприємства іноді намагаються заповнити за рахунок підвищення цін на свою продукцію. Проте слід враховувати, що збільшення цін на свою продукцію викликає скорочення попиту на неї, що призводить до проблем з реалізацією продукції, і, як наслідок, до спаду виробництва.

б) банківський кредит

Банківське кредитування в багатьох розвинених країнах є одним з основних джерел інвестицій. При цьому, особливу роль відіграє довгострокове кредитування, оскільки в цьому випадку навантаження на позичальника невисока і у підприємства є час на "розкрутку" бізнесу. Тим не менше, роль банківського кредитування як джерела інвестицій залежить від розвитку банківської системи і економічної стабільності в країні. Не викликає сумнівів той факт, що нестабільність в країні призводить до небажання банків видавати довгострокові кредити і фінансувати інвестиційні проекти.
У цілому, банківське кредитування сприяє поступовому збільшенню виробництва і, як наслідок, загальному підйому економіки країни.

в) емісія цінних паперів

Емісія цінних паперів поступово стає в Росії джерелом інвестицій. У той же час, у розвинених країнах саме випуск цінних паперів є одним з основних джерел фінансування інвестиційних проектів.
З метою отримання коштів підприємства можуть випускати як акції, так і облігації. При цьому, покупцями цінних паперів, як правило, можуть виступати будь-які юридичні і фізичні особи, які володіють вільними коштами. Саме вони в даному випадку виступають інвесторами, надаючи власні кошти в обмін на цінні папери підприємства.

г) бюджетне фінансування

В даний час у Росії спостерігається профіцит державного бюджету. Завдяки цьому, можлива реалізація частини інвестиційних проектів за рахунок централізованих джерел фінансування. При цьому, може використовуватися як безповоротне бюджетне фінансування національно значущих проектів, так і кредитування потенційно прибуткових проектів.
Державні інвестиції зазвичай спрямовують на реалізацію обмеженого числа регіональних програм, створення особливо ефективних структуроутворюючих об'єктів, підтримання федеральної інфраструктури і т.д. На сучасному етапі розвитку економіки Росії пріоритетними напрямками з точки зору бюджетного фінансування є стимулювання промислового розвитку та підтримання науково-виробничого потенціалу.

д) амортизаційні відрахування

Амортизаційні відрахування спрямовані на відновлення засобів виробництва, які зношуються в процесі використання при виробництві товарів. Проте в даний час в Росії амортизаційні відрахування знецінюються через інфляцію, що значно скорочує їх роль як джерела інвестування.
Фінансових коштів, одержуваних національною економікою за рахунок внутрішніх джерел інвестицій, не завжди достатньо для успішного економічного розвитку країни. Це особливо актуально для країн з або перехідною економікою. У зв'язку з цим, необхідно окремо розглянути зовнішні джерела інвестицій, тобто джерела іноземних інвестицій, а саме

а) прямі іноземні інвестиції

Під прямими інвестиціями прийнято розуміти капітальні вкладення в реальні активи (виробництво) інших країн, в управлінні якими бере участь інвестор. Інвестиції можуть вважатися прямими, якщо іноземний інвестор володіє не менш ніж 25% акцій підприємства, або їх контрольним пакетом, величина якого може варіюватися в досить широких межах залежно від розподілу акцій серед акціонерів.
Провідними інвесторами є розвинені економічно країни, в першу чергу США, але за останні 20 років їх частка в загальній сумі зарубіжних прямих інвестицій скоротилася з 55% до 44%, частка ж країн Західної Європи і Японії зросли (відповідно з 37% до 44% і з 1% до 10%).
Здійснюючи прямі капіталовкладення, іноземний інвестор може створити повністю належить йому, філія або представництво, створити спільне підприємство, стати співвласником вже існуючого і нормально функціонуючого підприємства і т.д. При цьому він завжди прагне взяти участь або самостійно здійснювати керівництво цією компанією. Яскравим прикладом прямих капіталовкладень є машинобудування: в даний час у Росії функціонують кілька заводів з випуску і збірці іноземних автомобілів, що належать іноземним компаніям (Форд) або організованим як спільні підприємства (Шевроле Нива). Більш того, ще кілька іноземних концернів мають намір інвестувати кошти в автомобільні заводи (наприклад, Тойота і Хонда).
Слід особливо відзначити, що прямі закордонні інвестиції також представляють собою спосіб підвищення технічного рівня російських підприємств, оскільки іноземні інвестори не тільки вкладають кошти в організацію виробництва, а й часто запроваджують на цих підприємствах сучасні технології. Більше того, у світовій практиці інвестування переважно зосереджується в обробній промисловості, а всередині неї - в наукомістких і високотехнологічних галузях. У деяких випадках, підприємства з іноземними інвестиціями отримують прямий вихід на міжнародний ринок.
Залучення прямих іноземних інвестицій повинна мати доступ до багатьох сфер національної економіки, проте повинні існувати і деякі галузеві обмеження (державні монополії тощо). Прикладами таких галузей є галузі, пов'язані з безпосередньою експлуатацією національних природних ресурсів (наприклад, нафтовидобувні і газодобувні галузі), а також виробнича інфраструктура (енергомережі, дороги, трубопроводи тощо). Подібні обмеження закріплені в законодавствах багатьох розвинених країн, зокрема США. У перелічених галузях доцільно використовувати альтернативні прямим інвестиціям форми залучення іноземного капіталу.

б) портфельні іноземні інвестиції

Портфельними іноземними інвестиціями прийнято називати капіталовкладення в цінні папери іноземних підприємств та організацій. Також можливо інвестування коштів у цінні папери іноземної держави.
Відмінною рисою портфельних інвестицій є мотиви інвесторів. Так, портфельний інвестор не зацікавлений в управлінні компанією, цінні папери якої він придбав. Його метою є отримання доходів від володіння цінними паперами (дивідендів, відсотків, різниці між цінами купівлі та продажу і т.д.).
Посередниками при закордонних портфельних інвестиціях в основному виступають інвестиційні банки, через які інвестори отримують доступ до національного ринку іншої країни.
В якості цінних паперів, в які вкладають кошти іноземні інвестори, в основному виступають акції та облігації російських підприємств. При цьому, найбільший інтерес представляють цінні папери великих російських підприємств, таких як РАТ "ЄЕС", Газпром, Лукойл і т.д. У той же час частка портфельних інвестицій, що припадають на дрібні і середні російські підприємства, досить низька. Це викликано високими ризиками вкладення коштів у такі компанії, що істотно ускладнює залучення ними іноземних інвестицій.

в) іноземні кредити

У 1970 - 1980 рр.. відбулося різке зростання міжнародних кредитів, в результаті чого вони стали розглядатися як ще одне джерело інвестицій. У якості кредиторів зазвичай виступають міжнародні організації (Міжнародний валютний фонд тощо) і великі закордонні банки (Європейський Банк реконструкції та розвитку, Дойче банк та ін.) Середньострокові та довгострокові кредити можуть надаватися промисловим і торговим корпораціям, підприємствам, банкам, фінансовим компаніям, а також безпосередньо державі.
В останні роки на міжнародному ринку часто використовується така форма довгострокового фінансування, як проектне фінансування. Воно полягає в наданні великих кредитів під конкретні промислові проекти підприємств. Таким чином, зазначена форма довгострокового кредитування зближується з прямими інвестиціями.
Росії необхідно докладати всіх зусиль до залучення всіх видів іноземних інвестицій, оскільки вони в кінцевому підсумку сприяють майбутньому збільшенню виробничих потужностей економіки.
3. Оцінка інвестиційного клімату в країні
Сукупність політичних, соціально-економічних, фінансових, організаційно-правових та інших факторів, властивих тій чи іншій країні, що залучають або відштовхують інвесторів, прийнято називати її інвестиційним кліматом. Найбільш часто поняття інвестиційного клімату використовується при розгляді іноземних інвестицій, хоча його можна також використовувати при аналізі національних інвестицій.
Оцінкою інвестиційного клімату різних країн займаються незалежні рейтингові агентства. До загальновизнаних у світовому співтоваристві рейтинговим агентствам відносяться Standard & Poor's, Moody's і Fitch. Їх основним завданням є аналіз поточної ситуації в різних країнах з точки зору їх кредитоспроможності та інвестиційної привабливості, а також присвоєння їм певного рейтингу. Присвоєний ними рейтинг служить узагальнюючим показником інвестиційної привабливості країни для інвесторів. Розглянемо методику і фактори, що впливають на присвоєння суверенного рейтингу (рейтингу країни), на прикладі провідного рейтингового агентства Standard & Poor's.
Рейтингова шкала Standard & Poor's варіюються від найвищої категорії - «ААА» до найнижчої - «D». Рейтинги в інтервалі від «АА» до «ССС» можуть бути доповнені знаком «плюс» чи «мінус», що означає проміжні рейтингові категорії відносно основних категорій. Рейтинги категорій «ААА», «АА», «А» і «ВВВ» - рейтинги інвестиційного класу. Рейтинги категорій «ВВ», «В», «ССС», «СС» і «С» - рейтинги, що володіють значними спекулятивними характеристиками.
Для визначення суверенного рейтингу Standard & Poor's використовує як глобальні системні фактори згідно з даними минулого досвіду, так і фундаментальні фактори, що впливають на кредитоспроможність кожного конкретного національного уряду. Аналіз ведеться по восьми основних напрямках, що дозволяє прийняти до уваги всі найбільш важливі фактори. Згідно з методикою кожен уряд оцінюється за шкалою від одного (найвищий результат) до шести (найнижчий результат) балів по кожній категорії аналізу в порівнянні з усіма іншими урядами світу (незалежно від того, присвоєні їм рейтинги чи ні). Потім отримані результати агрегуються в єдиний рейтинг.
Кожен напрямок аналізу тісно пов'язане як з економічними, так і з політичними ризиками, які є основними детермінантами ступеня кредитного ризику. Економічні ризики визначають наявність в уряду можливості своєчасно погашати свої боргові зобов'язання і знаходяться у функціональній залежності як від кількісних, так і від якісних факторів. Політичні ризики відображають ступінь готовності уряду платити за своїми боргами.
До ключових економічних і політичних ризиків, які експерти Standard & Poor's беруть до уваги при визначенні суверенних рейтингів, належать такі:
 • стабільність політичних інститутів і ступінь участі широких мас в політичному процесі;
 • структура доходів населення і структурна організація економіки;
 • податково-бюджетна політика та ступінь її гнучкості;
 • кредитно-грошова політика і фактори інфляційного тиску;
 • борговий тягар державного і приватного секторів та історичні відомості з обслуговування боргу.
Відповідно, визначення суверенного рейтингу є комплексним завданням, при вирішенні якої експерти Standard & Poor's розглядаються наступні фактори:
1) Політичні ризики
 • форма правління і ступінь адаптованості політичних інститутів;
 • ступінь участі широкого населення в управлінні країною;
 • впорядкованість процедури передачі владних повноважень (наступність влади);
 • наявність широкого консенсусу щодо цілей і завдань економічної політики;
 • ступінь інтеграції в глобальну торговельну і фінансову систему;
 • внутрішні і зовнішні загрози національній безпеці;
2) Структура доходів населення і структурна організація економіки
 • умови життя і рівень доходів населення, розподіл суспільного багатства;
 • ринкова - неринкова економіка;
 • наявність ресурсів і ступінь їх диверсифікації;
3) Перспективи економічного зростання
 • обсяг і структура заощаджень і капіталовкладень;
 • темпи і характер економічного зростання;
4) Ступінь гнучкості податково-бюджетної політики
 • підсумки фіскальної діяльності національного уряду і збалансованість бюджету;
 • конкурентоспроможність системи оподаткування, ступінь гнучкості у сфері підвищення ставок оподаткування;
 • фактори, які можуть сприяти зростанню державних витрат;
5) Тягар державного боргу
 • фінансові активи національного уряду;
 • тягар державного боргу та процентних виплат по державному боргу;
 • валютна структура державного боргу;
 • зобов'язання держави з виплати пенсій;
 • умовні зобов'язання банківської системи, корпорацій та інших юридичних осіб;
6) Стабільність цін
 • тенденції розвитку цінової інфляції;
 • темпи зростання грошової маси та обсягів емісійного фінансування державного бюджету;
 • курсова політика;
 • ступінь незалежності Центрального банку;
7) Гнучкість платіжного балансу
 • вплив податково-бюджетної і кредитно-грошової політики на стан рахунків зовнішніх операцій;
 • структура рахунку поточних операцій;
 • структура потоків капіталу;
8) Зовнішній борг і ліквідність
 • обсяг і валютна структура зовнішнього державного боргу;
 • обсяг умовних зобов'язань, взятих на себе банками та іншими державними і приватними суб'єктами під державну гарантію;
 • терміни виплат у рахунок погашення державного боргу і тягар з обслуговування боргу;
 • обсяг і структура державних резервів та інших зовнішніх активів;
 • історичні відомості з обслуговування боргу.
На підставі кількісної та якісної оцінки цих факторів країнам присвоюються суверенні рейтинги. Найбільш високим рейтингом «ААА» мають такі країни, як США, Великобританія, Німеччина, Франція, Японія, Швеція, Данія і т.д. Це означає, що ці країни відрізняються довгострокової політичної стабільністю, виваженої кредитно-грошової і податково-бюджетною політикою і, отже, відносно низьким рівнем інфляції і високим ступенем міжнародної економічної інтеграції.
Той факт, що в країнах колишнього СРСР політичні інститути знаходяться на етапі становлення, не дозволяє присвоїти їм досить високі рейтинги, навіть незважаючи на стан їх економік. У той же час, у разі успішного завершення ринкових реформ в перехідних країнах Східної Європи суверенні кредитні рейтинги принаймні деяких з них можуть в кінцевому підсумку наблизитися до рейтингами західноєвропейських країн, в яких існують вікові ринкові традиції.
Уряд, який в недавньому минулому допустило дефолт, повинно прагнути відновити довіру до своєї економічної політики, використовуючи менші обсяги залучених коштів, ніж уряд з бездоганною історією обслуговування державного боргу. Наприклад, Великобританія протягом століть незмінно виконувала свої зобов'язання навіть під час воєн і фінансових криз, в той час як Аргентина ("ВВ" за зобов'язаннями в іноземній валюті і "ВВВ-" за зобов'язаннями в національній валюті) все ще пожинає плоди багаторічної безгосподарності, у тому числі допущених у минулому дефолтів. Незважаючи на те, що рейтинг Аргентини поступово підвищується, він ще зовсім не такий високий, як рейтинг Великобританії, хоча співвідношення державного боргу до національного доходу в Аргентині зараз нижче.
4. Інвестиційний клімат в Росії та
пропозиції щодо його поліпшення
Залучення іноземних інвестицій в російську економіку є життєво важливим джерелом модернізації економіки. За оцінкою економістів, потреба країни тільки в іноземних інвестиціях становить не менше 10 млрд. доларів на рік. Однак для того, щоб інвестори пішли на такі вкладення, необхідні значні позитивні зміни в інвестиційному кліматі країни.
За останні кілька років Росія досягла певних позитивних результатів у проведенні соціально-економічної політики, про що свідчить макроекономічна стабілізація і позитивна динаміка багатьох макроекономічних показників.
ВВП Росії починаючи з 1999 р. показує високі темпи зростання: 1999 р. - 5,4%; 2000 р. - 9%, 2001 р. - 5,1%; 2002 р. - 4,7%; 2003 - 7, 3%. За оцінкою Міністерства економічного розвитку і торгівлі за період січень-вересень 2004 р. ВВП збільшився до відповідного періоду 2003 року на 6,9%. Рівень інфляції за 2001-2003 рр.. знизився в 1,6 рази і склав 12% у 2003 році, проти 18,6% у 2001 році, причому планується подальше зниження рівня інфляції. Протягом останніх двох років спостерігається профіцит державного бюджету. За даними Федеральної служби державної статистики промислове виробництво за перші три квартали 2004 р. зросла на 6,5% до аналогічного періоду минулого року. Накопичений обсяг інвестицій в основний капітал за рахунок усіх джерел фінансування за перші 9 місяців оцінюється в розмірі 1490 млрд. рублів, у вересні інвестиції в основний капітал склали 267,8 млрд. руб. з темпом зростання відносно минулого року в 108,7%.
Станом на 2003 рік за даними Міністерства економічного розвитку і торгівлі накопичений іноземний капітал в економіці Росії склав 57 млрд. доларів США. Найбільшу питому вагу в накопичений іноземному капіталі припадав на інші інвестиції, здійснювані на поворотній основі (кредити міжнародних фінансових організацій, торгові кредити тощо) - 51,7%, частка прямих інвестицій становила 45,8%, а портфельних - 2,5% .
Тим не менш, вкрай негативну роль для інвестиційного клімату в Росії зіграла фінансова криза 1998 року, в результаті якої Росія не виконала зобов'язання по внутрішніх державних цінних паперів (ГКО-ОФЗ), а також по державних цінних паперів, номінованих у доларах США (ОВГВЗ 3 траншу). За підсумками фінансової кризи Росії був привласнений рейтинг «SD» - вибірковий дефолт, що призвело до вилучення вже вкладених коштів і відтоку капіталу з Росії. Наслідки цієї кризи до цих пір чинить негативний вплив на іноземних інвесторів, потенційно зацікавлених в інвестиціях в Росію. Крім цього, кредитної історії Росії було завдано істотної шкоди, що враховується при визначенні рейтингу і, відповідно, вкрай ускладнить присвоєння їй досить високого рейтингу в найближчі кілька років.
В даний час Росії присвоєні такі суверенні рейтинги: Standard & Poor's - «BB +» (останній спекулятивний рівень), Moody's - «Baa3» (перший інвестиційний рівень) і Fitch - «BB +» (останній спекулятивний рівень). Безсумнівним досягненням є присвоєння Росії агентством Moody's інвестиційного рейтингу, що означає можливість вкладення в неї інвестиційного капіталу. У той же час, агентства Standard & Poor's і Fitch рекомендую вкладати кошти в Росію тільки з метою проведення спекулятивних операцій. У цілому, оцінка міжнародними агентствами інвестиційного клімату в Росії є досить низькою.
Для поліпшення інвестиційного клімату Уряд Росії має робити цілий комплекс заходів, розрахованих на зниження політичних ризиків і поліпшення економіки країни. При цьому, слід приділити увагу як зовнішнім, так і внутрішніх джерел інвестицій.
Виходячи з факторів, що впливають на інвестиційний клімат в країні, а також з аналізу інвестиційного клімату, представляється можливим розглянути наступні напрямки щодо його поліпшення:
1. Забезпечення політичної стабільності та послідовності реформ в країні
Останні десять років у політичному житті Росії можна охарактеризувати як час безперервних політичних реформ. Виникали нові політичні інститути, з'являлася велика кількість нових партій, змінилася структура державних органів, взаємодія різних гілок влади не завжди було скоординованим і підлеглим єдиної мети. В даний час багато хто з перерахованих вище процесів продовжуються. Прикладом цьому може служити обговорення останнім часом питання про виборність голів регіонів.
Вкрай негативну роль по відношенню до інвестиційного клімату в Росії зіграло справу нафтової компанії "ЮКОС". Багато інвесторів вважають, що за податковим переслідуванням ЮКОСа варто політичне рішення. Більше того, пред'явлення податкових претензій таким найбільшим російським компаніям, як Вимпелком (стільниковий оператор Білайн), ставить перед інвесторами питання про можливе переслідування і ряду інших крупних компаній в Росії. Ускладнює ситуацію і той факт, що цінні папери ЮКОСа і Вимпелкому звертаються як на російському, так і на американському ринку. Відповідно, зниження їх вартості через конфлікт цих компаній з державними органами негативно відбивається і на цінних паперах інших російських компаній, явно знижуючи інвестиційну привабливість Росії в цілому.
Ставлення державних органів до звернення російських цінних паперів на зарубіжних фондових ринках в якості депозитарних розписок також неоднозначно. Ще п'ять років тому державні органи підтримували наміри російських компаній виходити на закордонні фондові ринки, проте в даний час Федеральна служба з фінансових ринків неодноразово негативно висловлювалася на цей рахунок.
З іншого боку, відбулося поліпшення інвестиційного клімату в порівнянні з 2000 роком, що викликано певною політичною стабільністю і послідовним проведенням економічної політики.
Володіючи такою незначною історією сучасного побудови влади (не набагато більше 10 років) і постійно проводячи політичні реформи, а також у світлі перерахованих вище подій, Росія представляється для інвесторів досить ризикованою для довгострокових інвестицій країною. Відповідно, з метою поліпшення інвестиційного клімату в Росії необхідно послідовно проводити заздалегідь заплановані політичні реформи, всіляко сприяти політичній стабільності в країні, а також сприятиме залученню інвестицій в країну.
2. Проведення заходів щодо подальшого скорочення інфляції
Експерти міжнародних рейтингових агентств вважають інфляцію одним з найбільш важливих факторів, що впливають на інвестиційний клімат в країні.
Фінансування значної частини бюджету за рахунок залучених грошових ресурсів веде до зростання цінової інфляції, що у свою чергу може призвести до втрати урядом підтримки з боку населення. У зв'язку з цим уряду, як правило, змушені приймати певні антиінфляційні заходи. Якщо цього не зробити, допустивши подальше зростання цін, можна завдати серйозної шкоди економіці країни і підірвати суспільну довіру до інститутів політичної влади.
Крім цього, високий рівень інфляції постійно знецінює вкладені інвесторами кошти. Відповідно, інвестування в довгострокові проекти буде досить ризикованим, особливо для національних інвесторів, оскільки такі проекти дають певну фінансову віддачу лише через кілька років.
Як було раніше зазначено, в останні роки відбулося значне зниження рівня інфляції в Росії. За даними Міністерства економічного розвитку і торгівлі в середньостроковій перспективі планується подальше зниження рівня інфляції: до 7,5-8,5% у 2005 році; 6,0-7,5% - у 2006 році і 5,0-6,5% - в 2007 році. Якщо уряду вдасться стримати інфляцію в планованому діапазоні, це позитивно позначиться на інвестиційному кліматі і, відповідно, на рейтингу Росії.
3. Податкове стимулювання інвестиційної діяльності
Особливу роль у поліпшенні інвестиційного клімату відіграє державна політика в галузі оподаткування.
У 1990-х роках Урядом Російської Федерації були здійснені важливі заходи, спрямовані на поліпшення інвестиційного клімату для вітчизняних та іноземних інвесторів. У їх числі пільги при оподаткуванні прибутку комерційних організацій з іноземними інвестиціями; звільнення від податку на додану вартість і спеціального податку на імпортоване технологічне обладнання і запасні частини до нього, а також надання пільгових кредитів в іноземній валюті, отриманих від іноземних банків і кредитних установ. Діючі законодавчі акти у сфері податкової політики надають ряд пільг з оподаткування прибутку для підприємств і організацій у частині фінансування капітального будівництва.
У найближчі роки необхідно сформувати оптимальний рівень податків, тарифів та пільг, зіставний з умовами інвестування, що склалися в країнах-конкурентах Росії на ринку інвестиційних капіталів.
Для ефективного використання інвестицій в національній економіці повинен бути визначений перелік пріоритетних галузей промисловості та об'єктів інфраструктури, які потребують інвестицій, причому і на урядовому, і на регіональному рівні. Відповідно, найбільші податкові пільги повинні торкатися цих пріоритетних галузей. Все це сприятиме збільшенню припливу і підвищенню ефективності використання інвестицій з метою прискорення структурної перебудови нашої економіки. За оцінками, економіка Росії в змозі в найближчі 10-15 років поглинути 200-300 мільярдів доларів капіталовкладень в реконструкцію і модернізацію виробництва відповідно до вимог світового і внутрішнього ринків.
4. Розвиток фондового ринку
Недостатній розвиток російського фондового ринку часто називається в якості одного з факторів, що негативно впливають на інвестиційний клімат в Росії. У розвинених країнах значна частина інвестицій залучається компаніями за допомогою фондового ринку.
Часто виділяють такі проблеми російського фондового ринку, як недостатній захист прав інвесторів; відсутність необхідного законодавства; нерозвиненість інфраструктури ринку; вкрай незначний спектр компаній, цінні папери яких представлені на біржовому ринку; відсутність прозорості діяльності та звітності компаній та ін
Така ситуація з російським фондовим ринком призводить до того, що іноземні інвестори, які бажають здійснити як прямі, так і портфельні інвестиції, не впевнені в захисті своїх прав, можливості нормального контролю за діяльністю компаній, в які вони інвестували кошти, а також у реалізації набутих ними цінних паперів за справедливими, ринковими цінами. У той же час російські інвестори вважають за краще вкладати кошти в цінні папери тільки найбільших російських компаній, оскільки вони є найбільш ліквідними.
Результатом цього є слабке фінансування за допомогою фондового ринку частини великих підприємств, цінні папери яких не є "блакитними фішками", а також незначним інвестуванням коштів у середній і малий бізнес.
Для виправлення ситуації, що виникла державним органам слід активізувати роботу щодо вдосконалення законодавства, встановити чіткі і прозорі правила торгів, сприяти підвищенню надійності інфраструктури, забезпечити доступ іноземних інвесторів на російський фондовий ринок (обмеження частки іноземних інвесторів можливо тільки в національно значимих компаніях), стимулювати російські компанії до виходу на біржовий ринок.
Крім цього, вкрай важливо в майбутньому не допускати невиплат за зобов'язаннями Росії як за національними цінних паперів, так і за зовнішніми облігаційними позиками і кредитами. Завдяки цьому, інвестори будуть звертати все менше уваги події в 1998 - 1999 р. Дефолт і буде складатися нормальна кредитна історія держави.
5. Стимулювання збереження російського капіталу в країні
Відтік російських капіталів в зарубіжні країни є однією з характерних рис російської економіки. За даними правоохоронних органів у 1991-1996 роках з Росії було вивезено більше 150 млрд. доларів. Природно, що держава зацікавлена ​​в тому, щоб якомога більша частина капіталу зберігалася в країні і спрямовувалася на інвестиційні проекти.
Мотивація відтоку капіталів - політична і економічна нестабільність, що робить довгострокові інвестиції вкрай ризикованими. Значна частина накопичених російськими бізнесменами коштів під впливом страху перед можливим соціальним вибухом, політичним переслідуванням, високим рівнем інфляції та ослабленням національної валюти і т.п. переправляється ними в зарубіжні банки або використовується для покупки в інших країнах нерухомості і цінних паперів. Підприємства намагаються зберігати значну частину своїх доходів в іноземних активах, а не направляти їх на капіталовкладення всередині країни.
Відтік у великих масштабах іноземної валюти за межі Росії вже спонукав державні органи вжити організаційно-правові заходи щодо посилення контролю за поверненням валютної виручки на територію країни. Однак, не менш важливим є активне економічне стимулювання національних інвестицій: запровадження певних пільг щодо інвестування коштів, створення реально діючих вільних економічних зон, полегшення процесу реєстрації нових підприємств і т.п.
Реалізація всіх перерахованих вище заходів сприятиме значному поліпшенню інвестиційного клімату в Росії.


Висновок
Залучення національних та іноземних інвестицій є вкрай важливим для сучасної російської економіки. Наявність достатніх інвестиційних ресурсів, в першу чергу, дозволить зробити модернізацію існуючих виробничих фондів, а також створити нові високотехнологічні підприємства, що позитивно позначиться на економічному зростанні країни.
Сучасний етап економічного розвитку Росії характеризується цілою низкою позитивних змін, завдяки яким спостерігається поліпшення інвестиційного клімату в країні. Безсумнівним досягненням є присвоєння Росії рейтинговим агентством Moody's інвестиційного рейтингу, хоча провідні агентства Standard & Poor's і Fitch все ще рекомендую вкладати кошти в Росію тільки з метою проведення спекулятивних операцій. Отже, оцінка міжнародними агентствами інвестиційного клімату в Росії є досить низькою, що вимагає здійснення цілого ряду заходів щодо поліпшення інвестиційного клімату в Росії.
За підсумками аналізу факторів, що впливають на інвестиційний клімат, і сучасного політичного та економічного стану Росії представляється можливим проведення наступних заходів щодо поліпшення інвестиційного клімату в Росії: забезпечення політичної стабільності та послідовності реформ в країні, проведення заходів щодо подальшого скорочення інфляції, податкове стимулювання інвестиційної діяльності, розвиток фондового ринку і стимулювання збереження російського капіталу в країні.
На закінчення хочеться відзначити, що інвестиції являють собою складний механізм, здатний в значній мірі збільшити економічний потенціал держави. Тому успіх, досягнутий в даній сфері, багато в чому зумовить успішну реалізацію соціально-економічних реформ і економічний розвиток країни в цілому.

Список літератури
 1. Блохіна Т. Ринок інституційних інвестицій: стан та перспективи / / Питання економіки, 2003, № 1.
 2. Офіційний сайт Банку Росії - www.cbr.ru
 3. Рамілова А. Прямі іноземні інвестиції як об'єкт державного регулювання / / Російський економічний журнал, 2003, № 7.
4. Сєров В.М., Іванівський В.С., Козловський А.В. Інвестиційний менеджмент: Учеб.пособие для Вузів / ГУУ - М.: ЗАТ "Финстатинформ", 2002 - 175 с.
 1. Уринсон Я. "Про заходи щодо пожвавлення інвестиційного процесу в Росії" / / Питання економіки, 2001, № 1.
 2. Черкасов В.Є. Міжнародні інвестиції. Навчально-практичний посібник. - М.: Справа, 2001. - 160 с.
 3. Шарп У., Александер Г., Бейлі Дж. Інвестиції: пров. з англ. - М.: ИНФРА-М, 1999 - 1028 с.
Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Банк | Курсова
90.8кб. | скачати


Схожі роботи:
Інвестиції 4
Інвестиції 5
Інвестиції 2
Інвестиції 7
Інвестиції 3
Інвестиції в здоров`я
Інвестиції та заощадження
Бюджетні інвестиції
Інвестиції в нерухомість
© Усі права захищені
написати до нас