Інвестиційне проектування 2

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.

скачати

ЗМІСТ

ВСТУП

Глава 1. ПОНЯТТЯ ІНВЕСТИЦІЙ ТА ПЛАНУВАННЯ НА ПІДПРИЄМСТВІ

1.1.Економіческая сутність інвестицій. Поняття інвестиційного плану

1.2. Правове регулювання інвестиційної діяльності

1.3.Формірованіе інвестиційної стратегії на підприємстві

Глава 2. ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА Тодо «ГРОКАРД»

2.1.Требованія, які пред'являються до бізнес-плану

2.2. Організаційно-правові основи Тодо «Грокард»

Глава 3. Оцінка ефективності інвестиційного проекту

ВИСНОВОК

СПИСОК Використання джерел

ДОДАТКИ

ВСТУП

У сучасних ринкових умовах кожному підприємству, які прагнуть отримати прибуток, необхідно покращувати показники своєї діяльності: пошук зростаючих потреб споживачів і відповідно розробляти інноваційні товари, впроваджувати нові технології і знижувати при цьому витрати виробництва. Але для цього необхідна наявність фінансових ресурсів, а одним із способів отримання цих ресурсів є залучення інвестиційних вкладень.

Кожне підприємство повинно скласти інвестиційну стратегію і довести її ефективність і привабливість для потенційних інвесторів. Отже, головною метою даної курсової роботи є визначення плану дій підприємства щодо залучення інвестицій.

Для досягнення поставленої мети необхідно вирішити такі завдання:

 1. визначити, сутність поняття інвестицій, як економічного явища;

 2. розглянути правове забезпечення інвестиційної діяльності в Республіці Білорусь;

 3. на основі отриманої інформації скласти інвестиційну стратегію підприємства;

 4. визначити роль бізнес планування в діяльності суб'єкта господарювання;

 5. провести структурний аналіз фінансового плану;

 6. вивчити порядок оцінки ефективності проекту;

 7. оцінити ефективність інвестиційних вкладень на прикладі Тодо «Грокард».

Об'єктом вивчення є інвестиційна стратегія підприємства.

Предметом вивчення є фінансовий план бізнес-план, як основний вираз інвестиційної стратегії підприємства.

Для проведення дослідження будуть використані такі основні методи:

 • аналіз - для вивчення структури бізнес-плану та основних розділів фінансового плану;

 • економіко-математичний - для побудови точки окупності та визначення прибутковості проекту;

У процесі написання даного курсового проекту використовувалися матеріали періодичних видань, підручників та мережі Internet. Теоретичною основою роботи є праці вчених у галузі інвестицій та бізнес-планування: Я.С. Мєлкумова, М. В. Ромаша, В.І. Шевчука, І.І. Кікотя, В.М. Кочетова, Б.А. Желєзко, В.С. Зінькова, Т.Г. Зоріної, В.В. Падейского.

Глава 1. ПОНЯТТЯ ІНВЕСТИЦІЙ ТА ПЛАНУВАННЯ НА ПІДПРИЄМСТВІ

1.1.Економіческая сутність інвестицій. Поняття інвестиційного плану

Економічна діяльність окремих господарюючих суб'єктів та країни в цілому значною мірою характеризується обсягом і формами здійснюваних інвестицій. Термін інвестиції походить від латинського слова "invest", що означає "вкладати". У найбільш широкому трактуванні інвестиції являють собою вкладення капіталу з метою подальшого його збільшення. При цьому приріст капіталу повинен бути достатнім з тим, щоб компенсувати інвестору відмову від використання грошових коштів на споживання в поточному періоді, винагородити його за ризик, відшкодувати його втрати від інфляції в майбутньому періоді [9, c .23].

Джерелом приросту капіталу і рушійним мотивом здійснення інвестиції є одержуваний від них прибуток. Ці два процеси - вкладення капіталу отримання прибутку - можуть відбуватися в різній часовій послідовності. При послідовному протіканні цих процесів прибуток виходить відразу ж після завершення інвестицій у повному обсязі. При паралельному їх протіканні отримання прибутку можливе ще до повного завершення процесу інвестування. При інтервальному протіканні цих процесів між періодом завершення інвестицій та отриманням прибутку проходить певний час, що залежить від особливостей інвестиційного проекту [9, c .25].

Характеризуючи економічну сутність інвестицій, слід зазначити, що в сучасній літературі цей термін іноді трактується помилково або занадто вузько.

Найбільш типова помилка полягає в тому, що під інвестиції розуміється будь-яке вкладення коштів, яке може і не призводити ні до зростання капіталу, ні до одержання прибутку. До них відносяться так звані «споживчі інвестиції» (купівля товарів тривалого користування), які за своїм економічним змістом до інвестицій не відносяться.

Дуже часто зустрічається помилка ідентифікації термінів "інвестиції" та "капітальні вкладення". Інвестиції в цьому випадку розглядаються як вкладення засобів у відтворення основних фондів. Разом з тим, інвестиції можуть здійснюватися і в оборотні активи, і в різні фінансові інструменти і окремі види нематеріальних активів. Отже, капітальні вкладення є більш вузьким поняттям і розглядається як одна з форм інвестицій, але не як їхній аналог.

У багатьох визначеннях інвестицій відзначається, що вони є вкладеннями грошових коштів, але з таким трактуванням також не можна погодитися. Інвестування капіталу може здійснюватися не тільки в грошовій, але і в інших формах - рухомого і нерухомого майна, різних фінансових інструментів, нематеріальних активів і т.д. [12, c .48].

Беручи до уваги все вищесказане можна зробити висновок, що інвестиції - фінансові, матеріальні та інтелектуальні цінності, що вкладаються в об'єкти підприємницької та інших видів діяльності, в результаті якої утворюється прибуток або досягається соціальний ефект.

Інвестиції в об'єкти підприємницької діяльності здійснюються в різних формах. І з метою обліку, аналізу та планування інвестиції класифікуються за окремими ознаками:

 1. По об'єктах вкладень коштів виділяють реальні і фінансові інвестиції. Під реальними розуміються вкладення коштів у реальні активи - як матеріальні, так і нематеріальні (іноді вкладення коштів у нематеріальні активи, пов'язані з науково-технічним прогресом, характеризуються як інноваційні інвестиції). Під фінансовими інвестиціями розуміється вкладення коштів у різні фінансові інструменти (активи), серед яких найбільш значущу частку посідають вкладення у цінні папери

 2. За характером участі в інвестуванні виділяють прямі і непрямі інвестиції.

Під прямими розуміється безпосередня участь інвестора у виборі об'єктів інвестування та вкладення коштів. Під непрямими розуміється інвестування, опосредствуемое іншими особами. Такий поділ викликано тим, що не всі інвестори мають достатню кваліфікацію і змушені користуватися послугами фінансових посередників.

 1. За періодом інвестування розрізняють коротко і довгострокові інвестиції. Під першими розуміються вкладення на період до одного року, а під другими на період від року до 2 років, від 2 до 3 років, від 3 до 5 років, понад 5 років

 2. За формами власності інвесторів виділяють інвестиції приватні, державні, іноземні та спільні.

 3. За регіональною ознакою виділяють інвестиції всередині країни і за кордоном [18, c .88].

Наведена класифікація інвестицій відображає найбільш суттєві їх ознаки і при необхідності може бути поглиблена в залежності від підприємницьких або дослідницьких цілей.

Інтенсивність інвестиційної діяльності в значній мірі залежить від законодавства щодо захисту інвестицій та економічної кон'юнктури.

Економічна кон'юнктура визначається факторами інвестиційного попиту: наявністю фінансових ресурсів у потенційних інвесторів, витратами на придбання, експлуатацію та обслуговування основних фондів, очікуваннями інвестора, в тому числі прибутку, технологічними змінами в галузях національного господарства і т.д. На всі ці фактори впливає інфляція, оцінювана рівнем і динамікою цін на засоби виробництва, предмети праці і робочу силу, а також цінами на кінцевий результат виробництва - товар.

З урахуванням перерахованих факторів складають інвестиційні плани. Інвестиційні плани розробляються як моделі розвитку національної економіки, економіки регіону, підприємства, а також як моделі здійснення інвестицій в окремий об'єкт. Інвестиційний проект - представляє собою детально опрацьовану модель інвестиційної діяльності з метою створення складного економічного об'єкта, це поняття також використовується для позначення реального об'єкта інвестиційної діяльності.

На ряду з цим поняттям використовується поняття бізнес-плану, який являє собою укрупнену модель інвестиційної діяльності з метою створення економічного об'єкта або розвитку діючого підприємства [20]. Таким чином, можна зробити висновок, що інвестиції - це фінансові, матеріальні та інтелектуальні цінності, що вкладаються в об'єкти підприємницької та інших видів діяльності, в результаті якої утворюється прибуток або досягається соціальний ефект. З метою обліку, аналізу та планування інвестиції класифікуються за окремими ознаками: по об'єктах вкладень, за характером участі, по періоду інвестування і т.д.

Інвестиційне планування є однією з головних завдань підприємства, і являє собою детальне опрацювання моделі інвестиційної діяльності з метою створення складного економічного об'єкта, при цьому повинна враховуватися економічна кон'юнктура інвестиційного ринку, а також підприємству необхідно керуватися основними принципами складання інвестиційного плану.

1.2. Правове регулювання інвестиційної діяльності

Для здійснення інвестиційної діяльності велику роль відіграє наявність відповідної правової бази. У Республіці Білорусь діють наступні законодавчі акти.

Основним законом є інвестиційний кодекс Республіки Білорусь

22 червня 2001 № 37-З. Прийнятий Палатою представників 30 травня 2001 року. Схвалений Радою Республіка 8 червня 2001 року. [Зміни та доповнення: Закон Республіки Білорусь від 5 серпня 2004 р. № 313-З. (Національний реєстр правових актів Республіки Білорусь, 2004 р., № 126, 2 / 1062) <H10400313>].

Цей Кодекс визначає загальні правові умови здійснення інвестиційної діяльності в Республіці Білорусь і спрямований на її стимулювання і державну підтримку, а також на захист прав інвесторів на території Республіки Білорусь.

Даний кодекс передбачає визначення: основних понять, що застосовуються у сфері інвестиційної діяльності (інвестиції, інвестиційна діяльність, об'єкти, форми, цілі регулювання і т.д.), цілей, джерел та видів державної підтримки інвестиційної діяльності, державної комплексної експертизи інвестиційних проектів та інші аспекти інвестиційної діяльності.

Крім інвестиційного кодексу на території РБ діє ряд указів і постанов.

Методичні рекомендації Комітету з санації та банкрутства при Міністерстві з управління державним майном і приватизації Республіки Білорусь від 8 червня 1998 р. "Тимчасові методичні рекомендації з розробки плану фінансового оздоровлення", яка містить стандартний план оздоровлення підприємства, визначає основні напрями інвестиційної політики підприємства в процесі виходу з кризового стану.

Наказ Міністерства економіки Республіки Білорусь від 31 березня 1999 р. № 25 "Про затвердження Рекомендацій з розробки бізнес-планів інвестиційних проектів". Ці Рекомендації з розробки бізнес-планів інвестиційних проектів (далі - Рекомендації) розроблені на виконання постанови Ради Міністрів Республіки Білорусь від 5 березня 1999 р. N 326 "Про вдосконалення методології аналізу, поточного та перспективного планування та розробки бізнес-планів суб'єктів господарювання". Підготовка техніко-економічних обгрунтувань інвестиційних проектів повинна здійснюватися відповідно до вимог, викладених у Порядку розробки, узгодження, затвердження і склад обгрунтувань інвестицій у будівництво підприємств, будівель і споруд (БНБ 1.02.03-97), затвердженому наказом Міністерства архітектури і будівництва Республіки Білорусь від 27.08.1998 N 358.

Даний документ встановлює основні рекомендації щодо складання бізнес-планів, виділяє ключові етапи і послідовність проведення досліджень, систематизує найбільш важливі визначення і поняття, пов'язані з бізнес-плануванням, визначає єдині вимоги до структури, змісту та оформлення бізнес-планів інвестиційних проектів (включаючи спрощені вимоги до проектів Державної програми імпортозаміщення), які подаються відповідно до діючих в республіці нормативно-правовими актами на розгляд органам державного управління всіх рівнів.

Постанова Міністерства лісового господарства Республіки Білорусь від 8 лютого 2000 р. № 3 "Про затвердження Положення про порядок підготовки експертних висновків щодо інвестиційних проектів". Містить п оложеніе про порядок підготовки експертних висновків щодо інвестиційних проектів, що подаються для проведення державної комплексної експертизи, а також про проведення державної експертизи інвестиційних проектів, вартість яких у білоруських рублях не перевищує еквівалент 100 тис. доларів США за офіційним курсом Національного банку

Постанова Міністерства економіки Республіки Білорусь від 5 березня 2004 р. № 65 "Про затвердження Інструкції з оцінки ринкової вартості підприємств". Представляє собою інструкцію з оцінки ринкової вартості підприємств.

Постанова Ради Міністрів Республіки Білорусь від 25 січня 2005 р. № 72 "Про інвестиційну діяльність в Республіці Білорусь у 2005 році".

1.3.Формірованіе інвестиційної стратегії на підприємстві

Інвестиційна діяльність підприємства являє собою досить тривалий процес і тому повинна здійснюватись з урахуванням певної перспективи. Формування напрямків цієї діяльності з урахуванням перспективи являє собою процес розробки інвестиційної стратегії.

У сучасній економічній літературі існує два принципових підходи до визначення терміна "стратегія діяльності", одні автори розглядають його як процес формування системи довгострокових цілей і вибору шляхів їх досягнення; інші - тільки як "набір правил для прийняття рішень, якими організація керується у своїй діяльності чи як засіб для досягнення мети "[8, c .20].

Перша трактування поняття стратегії видається більш логічною, що включає як процес формування довгострокових цілей, так і процес розробки шляхів їх реалізації. З урахуванням цих принципових положень під інвестиційною стратегією слід розуміти формування системи довгострокових цілей інвестиційної діяльності та вибір найбільш ефективних шляхів їх досягнення.

Слід зазначити, що процес стратегічного управління інвестиційною діяльністю підприємства, тобто розробки її інвестиційної стратегії, одержує свою подальшу конкретизацію в процесі тактичного управління цією діяльністю шляхом формування інвестиційного портфеля компанії. На відміну від інвестиційної стратегії формування інвестиційного портфеля є середньостроковим управлінським процесом, здійснюваним у рамках стратегічних рішень і поточних фінансових можливостей підприємства. У свою чергу, процес тактичного управління інвестиційною діяльністю отримує своє найбільш детальне завершення в оперативному управлінні реалізацією окремих інвестиційних програм і проектів. Таким чином, розробка інвестиційної стратегії є тільки першим етапом процесу управління інвестиційною діяльністю підприємства [9, c .56].

Як видно розробка інвестиційної стратегії підприємства, хоча в основному й орієнтована на довгострокові цілі включає також окремі середньострокові і короткострокові елементи, які згодом ведуть до вироблення конкретних управлінських рішень при формуванні інвестиційного портфеля та реалізації інвестиційних програм і проектів. Так, наприклад, у процесі розробки інвестиційної стратегії компанії може бути передбачено збільшення частки реальних інвестицій у виробничій сфері протягом 5 років до 40%, у тому числі в середньостроковому періоді - до 30%, і в короткостроковому (поточному) періоді-до 20% [12, c .49].

Формування інвестиційного портфеля, орієнтуючись на напрями інвестиційної стратегії та реалізуючи стратегічні завдання середньострокового періоду, визначає склад основних інвестиційних проектів у рамках окремих інвестиційних програм. Одночасно опрацьовуються терміни та обсяги реалізації окремих інвестиційних програм і проектів, включаючи і завдання їх реалізації в короткостроковому (поточному) періоді.

Формування інвестиційної стратегії підприємства є досить складним творчим процесом, що вимагає високої кваліфікації виконавців. Перш за все, формування стратегії базується на прогнозуванні окремих умов здійснення інвестиційної діяльності (інвестиційного клімату) і кон'юнктури інвестиційного ринку, як в цілому, так і в розрізі окремих його сегментів, що, є досить трудомістким процесом. Складність цього процесу полягає і в тому, що при формуванні інвестиційної стратегії йде великий пошук і оцінка альтернативних варіантів інвестиційних рішень, найповніше відповідних іміджу компанії і завданням її розвитку. Певна складність формування інвестиційної стратегії полягає також у тому, що вона не є незмінною, а вимагає періодичного коректування з урахуванням мінливих зовнішніх умов і нових можливостей росту підприємства.

Вихідною передумовою формування інвестиційної стратегії є загальна стратегія економічного розвитку підприємства. Стосовно неї інвестиційна стратегія носить підлеглий характер і повинна узгоджуватися з нею по цілям і етапам реалізації. Інвестиційна стратегія при цьому розглядається як один із головних чинників забезпечення ефективного розвитку компанії відповідно до обраної нею загальною економічною стратегією. Процес формування інвестиційної стратегії підприємства проходить ряд етапів [12, c .50].

Початковим етапом розробки інвестиційної стратегії підприємства є визначення загального періоду її формування. Цей період залежить від ряду умов.

Головною умовою визначення періоду формування інвестиційної стратегії є передбачуваність розвитку економіки в цілому ж інвестиційного ринку, зокрема. В умовах нинішнього нестабільного (а по окремих напрямах, - непередбачуваного) розвитку економіки країни цей період не може бути занадто тривалим і в середньому не може виходити за рамки 3-5 років (для порівняння слід зазначити, що інвестиційна стратегія найбільших компаній країн з розвиненою ринковою економікою розробляється на період 10-15 років) [8, c .63].

Однією з умов визначення періоду формування інвестиційної стратегії компанії є її галузева приналежність. Результати обстеження окремих компаній США показують, що найбільший період (понад 10 років) характерний для розробки інвестиційної стратегії так званими інституційними інвесторами (інвестиційними фондами, інвестиційними компаніями і т.п.); менший період (5-10 років) характерний для компаній та фірм , що здійснюють свою діяльність у сфері виробництва засобів виробництва і у видобувних галузях промисловості; ще більш короткий період (3-5 років) характерний для компаній і фірм, які здійснюють свою діяльність у сфері виробництва споживчих товарів, роздрібної торгівлі і послуг населенню. Очевидно, і в наших умовах таку галузеву диференціацію середнього періоду формування інвестиційної стратегії слід вважати доцільною.

І нарешті, однією з умов визначення періоду формування інвестиційної стратегії є розмір підприємства. Інвестиційна діяльність великих компаній зазвичай прогнозується на більш тривалий період [10, c .52].

Формування стратегічних цілей інвестиційної діяльності повинно виходити передусім із системи цілей загальної стратегії економічного розвитку. Ці цілі можуть бути сформовані у вигляді забезпечення приросту капіталу; зростання рівня прибутковості інвестицій та суми доходу від інвестиційної діяльності; зміни пропорцій у формах реального та фінансового інвестування; зміни технологічної та відтворювальної структури капітальних вкладень; зміни галузевої та регіональної спрямованості інвестиційних програм і т.п .

Розробка найбільш ефективних шляхів реалізації стратегічних цілей інвестиційної діяльності здійснюється за двома напрямками. Одне з них охоплює розробку стратегічних напрямків інвестиційної діяльності, інше - розробку стратегії формування інвестиційних ресурсів. Цей етап є найбільш відповідальним і складним.

Глава 2. ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА Тодо «ГРОКАРД»

2.1.Требованія, які пред'являються до бізнес-плану

Суб'єкти господарювання, функціонуючи в перехідній макро і мікросередовищі, стикаються з низкою перешкод: нестабільність економіки, відносно висока інфляція, падіння рівня життя населення, поява конкурентів, зростання вимог до якості продукції, недоліки правової бази, жорстка система державного регулювання, недостатність і важкодоступність ресурсів. Бізнес-план в даних умовах є необхідним інструментом для виживання, здійснення інвестиційної діяльності, економічного зростання і розвитку організації.

У цій главі при визначенні ефективності інвестиційних вкладень на прикладі Тодо «Грокард» скористаємося бізнес-планом даної організації. Але спочатку розглянемо загальнотеоретичні уявлення про цей документ, тому що він є основним планом як інвестиційної, так і поточної діяльності будь-якого підприємства.

Бізнес-план - це розрахунково-аналітичний документ, в якому проводиться комплексне дослідження потенційних можливостей підприємства, його стратегія і розробка заходів щодо їх реалізації [3, c .228].

Бізнес-план призначений для вибору та обгрунтування стратегії розвитку, напрямів інвестиційної діяльності суб'єкта господарювання, він дозволяє неупереджено поглянути на бізнес-проект [6, c .31]. Одночасно це робочий інструмент управління і контролю за діяльністю підприємства. Бізнес-план - це найважливіший документ, який показує перспективу розвитку підприємства. Він використовується для отримання кредиту, виконуючи рекламну функцію.

Цілі і завдання бізнес планування можуть бути самими різними. Проте всі вони повинні дотримуватися наступних принципів:

 • комплексність, тобто план являє собою логічно взаємопов'язані блоки маркетингового, похідного і фінансового;

 • системність, тобто цілісність роботи, облік зв'язків між окремими елементами;

 • альтернативність - передбачення декількох варіантів розвитку;

 • зворотній зв'язок - коректування попередніх розділів плану при розробці наступних.

Основні вимоги при складанні бізнес-плану:

 1. Концентрація на ключових питаннях;

 2. Об'єктивна оцінка бізнес ідеї;

 3. Відображення сильних і слабких сторін проекту;

 4. Надання повних і достовірних відомостей;

 5. Простота і лаконічність викладу.

У зарубіжній практиці для правильного і точного відображення інформації розроблення бізнес-плану здійснюється експертами та консультантами з обов'язковим особистим участю керівника [3, c .230]. Бізнес-план охоплює різні сторони діяльності суб'єкта господарювання: виробничу, комерційну, фінансову, інвестиційну, соціальну [1, c .131]. Вибір структури документа залежить від галузевої приналежності організації, її розмірів, умов діяльності та характеру продукції, що випускається. На наш погляд можна запропонувати наступну структуру бізнес-плану:

 1. Резюме. У даному розділі проводиться обгрунтування бізнес ідеї через відображення комплексних результатів маркетингового дослідження. Дається загальний аналіз стану справ у галузі, включаючи динаміку продажів, конкурентів, споживачів, зовнішня і внутрішня середа, перспективні напрямки можливості, основні цілі та інші чинники, що підтверджують актуальність проекту.

 2. Компанія. Тут наводиться вся необхідна інформація про компанію, що включає загальні дані, повне та скорочене найменування, історичні факти, місце розташування, форма власності, вид діяльності, штат співробітників.

 3. Опис продукту. У даному розділі проводиться опис товарів, робіт, послуг, які збирається виробляти фірма, їх перевага, новизна, конкурентоспроможність, технічні характеристики.

 4. Ринок. Тут вказуються основні напрями діяльності фірми при впровадженні товару на ринок, ризики, з якими вона може зіткнутися і ймовірність їх настання.

 5. Конкуренція. У цьому пункті бізнес-плану характеризуються основні конкуренти фірми, їх розцінки, особливості, переваги та недоліки.

 6. План по маркетингу. Тут в чіткій формі визначаються завдання за всіма елементами комплексу маркетингу. Вказується стратегія фірми при впровадженні товару на ринок, її переваги перед конкурентами, цінова політика, сегментація ринку, планування збуту, рух товару, прибуток.

 7. Виробничий план. У даному розділі описується організація діяльності фірми, джерела фінансування, сировина, матеріали, трудові та фінансові ресурси.

 8. Фінансовий план. Аналіз фінансового стану організації та подальша розробка фінансового плану дозволяє обгрунтувати доцільність та реальність здійснення завдань, поставлених в бізнес-плані.

Завданням фінансового плану є загальна економічна оцінка проекту з точки зору окупності витрат, рівня рентабельності та фінансової стійкості. Для інвестора цей пункт представляє найбільший інтерес, тому що дозволяє оцінити ступінь привабливості проекту. Фінансовий розділ бізнес-плану включає в себе:

 • початкові інвестиції, додаткові інвестиції та формування джерел фінансування;

 • зведений баланс доходів і витрат (доходи, собівартість, накладні витрати, валовий прибуток, податки, чистий прибуток);

 • песимістичний варіант розвитку - передбачає фінансові результати при найгіршим чином створених обставин;

 • оптимістичний варіант - фінансовий результат при оптимальних умовах розвитку;

 • середній варіант - найбільш об'єктивний можливий варіант розвитку проекту;

 • план про прибутки та збитки за квартал, рік і більше;

 • звіт про рух грошових коштів;

 • розрахунок точки беззбитковості (поріг рентабельності), що показує граничний обсяг продажів. Окупність витрат або точка беззбитковості - це такий стан, коли бізнес не приносить ні прибутку, ні збитків. Це виручка, яка необхідна, щоб організація почала отримувати прибуток. Її можна висловити у кількості продукції, яку необхідно продати, щоб покрити витрати на виробництво, після чого кожна додаткова одиниця проданої продукції буде приносити прибуток.

Для наочності та доступності фінансовий план доцільно представляти у вигляді таблиць, графіків, голограм.

Таким чином, в управлінні суб'єкта господарювання фінанси грають вирішальну роль. Від того, наскільки раціонально розподіляється прибуток, мінімізується оподатковуваний база, обертаються оборотні кошти, проводиться інвестиційна політика залежить не лише розвиток організації, а й вирішення соціальних проблем.

Грамотне складання фінансового плану дозволяє керівництву вчасно і правильно зорієнтуватися у вирішенні фінансових проблем.

2.2. Організаційно-правові основи Тодо «Грокард»

Торговельне товариство з додатковою відповідальністю «Грокард» сформовано 24 липня 2000. Свідоцтво про реєстрацію видано 16 серпня 2000 Гродненським обласним виконавчим комітетом. Статутний фонд товариства складається з вартості вкладів його учасників. Він визначає мінімальний розмір майна товариства, що гарантує інтереси його кредиторів.

Статутний фонд товариства визначено в розмірі 1156000 карбованців. Він може бути змінений у порядку, встановленому законодавством.

Засновниками товариства є дві фізичні особи. Учасники товариства солідарно несуть субсидіарну відповідальність за його зобов'язаннями своїм майном у межах, визначених установчими документами товариства, але не менше розміру, встановленого законодавчими актами. При економічної неспроможності (банкрутство) одного з учасників його відповідальність за зобов'язаннями товариства розподіляється між іншими учасниками пропорційно їх вкладам.

Учасник підприємства має право продати чи іншим чином відступити свою частку в статутному фонді товариства або її частину одному або декільком учасникам цього товариства. Учасники товариства користуються переважним правом купівлі частки учасника (її частини) пропорційно до розмірів своїх часток. У разі, якщо учасники товариства не скористаються своїм переважним правом протягом місяця з дня повідомлення частка учасника може бути відчужена третій особі.

Частка учасника товариства з додатковою відповідальністю може бути відчужена до повної її оплати лише в тій частині, в якій вона вже оплачена.

Частки в статутному фонді товариства з додатковою відповідальністю переходять до спадкоємців громадян і до правонаступників юридичних осіб, що були учасниками товариства.

Учасник Тодо «Грокард» має право в будь-який час вийти з товариства незалежно від згоди інших його учасників.

6 листопада 2001 до Статуту Тодо «Грокард» внесені і зареєстровані зміни у зв'язку зі зміною складу учасників.

З моменту утворення по теперішній час Тодо «Грокард» обслуговується в Головному філії по Гродненській області «Белинвестбанка» м. Гродно.

Мета діяльності - господарська діяльність, спрямована на отримання прибутку. Товариство здійснює наступні види діяльності:

- Оптова торгівля запасними частинами до автомобільної техніки;

- Роздрібна торгівля запасними частинами до автомобільної техніки;

- Роздрібна торгівля запасними частинами до тракторної техніки;

- Оптова торгівля запасними частинами до тракторної техніки;

- Роздрібна торгівля запасними частинами до спеціальної дорожньої техніки;

- Оптова торгівля запасними частинами до спеціальної дорожньої техніки;

- Оптова торгівля запасними частинами до спеціальної будівельної техніки;

- Оптова торгівля запасними частинами до рухомого складу залізничного транспорту.

Тодо «Грокард» розташоване за адресою: м. Гродно, вул. Карського, д. 31. Середньооблікова чисельність працівників - 12 осіб.

Вищим органом управління організації є загальні збори її учасників. У товаристві створюється виконавчий орган (одноособовий), який здійснює поточне керівництво його діяльністю і є підзвітним загальним зборам його учасників. Одноосібний орган управління в особі директора обраний зі складу його учасників. Компетенція органів управління товариством, а також порядок прийняття ними рішень та виступи від імені товариства визначаються відповідно до законодавства про товариства з додатковою відповідальністю і статутом товариства.

До виключної компетенції загальних зборів учасників товариства належать:

1) зміна статуту товариства та розміру його статутного фонду;

2) утворення виконавчих органів товариства та дострокове припинення їх повноважень;

3) затвердження річних звітів та бухгалтерських балансів товариства і розподіл його прибутку і збитків;

4) рішення про реорганізацію або ліквідацію товариства;

5) обрання ревізійної комісії (ревізора) товариства.

Законодавством про товариства з додатковою відповідальністю до виключної компетенції загальних зборів може бути також віднесене вирішення інших питань. Питання, віднесені до виключної компетенції загальних зборів учасників товариства, не можуть бути передані їм на рішення виконавчого органу товариства.

Директор:

-Здійснює поточне керівництво діяльністю організації;

- Забезпечує виконання рішень зборів учасників;

- Несе відповідальність за діяльність товариства;

- Без довіреності діє від імені товариства;

- Розпоряджається майном організації в межах, визначених статутом;

- Укладає договори;

- Приймає і звільняє працівників;

- Здійснює інші повноваження відповідно до статуту та законодавства.

Для перевірки і підтвердження правильності річної фінансової звітності Тодо «Грокард» воно вправі щорічно залучати незалежного аудитора, не пов'язаного майновими інтересами з товариством чи його учасниками (зовнішній аудит). Аудиторська перевірка річної фінансової звітності товариства може бути також проведена на вимогу будь-якого з його учасників.

З 2000 по 2002 рік за 2 роки діяльності фірма вийшла і закріпилася на ринках Росії, Казахстану та Україні. (Додаток 1). Клієнтами фірми є близько 120 організацій. Основний товар фірми представлений карданної продукцією, яка постачається ВАТ «Белкард» м. Гродно. З ним у Тодо «Грокард» укладено довгострокову угоду про співпрацю.

З січня 2002 року Тодо «Грокард» є дійсним членом Білоруської Торгово-промислової палати, членський квиток № 35-932.

Таким чином, на момент здійснення інвестиційних вкладень підприємство вже достатньо освоїлося на ринку.

Глава 3. ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПРОЕКТУ

Реалізація інвестиційних проектів потребує відмови від грошових коштів сьогодні з метою отримання прибутку в майбутньому. Тому основа оцінки ефективності інвестиційного проекту - це аналіз майбутніх потоків від поточних грошових вкладень. Перевага віддається тому проекту, який передбачає найбільшу ефективність, виходячи з даного аналізу.

Другим критерієм доцільності інвестування є перевищення прибутковості вкладень темпів інфляції і процентної ставки по депозитах у банку. У даному випадку чистий грошовий потік від проекту (чистий прибуток + амортизація) повинен бути більше, ніж дохід від зберігання грошей у банку або дохід від вкладення в інші безризикові фінансові інструменти.

При визначенні доцільності проекту до уваги також приймаються такі критерії:

1) ступінь ризику;

2) сума витрат;

3) відповідність проекту загальної стратегії підприємства;

4) стабільність надходжень грошових коштів від проекту;

5) соціально-економічний ефект в цілому (створення робочих місць, бюджетний ефект, підвищення рівня виробництва і т.д.);

6) необхідність збереження якості виконання різних екологічних, технологічних норм, вимог ринку, необхідність збереження трудового колективу.

У цьому розділі буде зроблено розрахунок ефективності вкладення грошових коштів на прикладі Тодо «Грокард».

У 2003 році Тодо «Грокард» справило додаткові вкладення за рахунок кредиту банку в сумі 44 000 000 руб. під 83% річних (за чотири роки середня ставка по кредиту склала 55% річних), що дозволило збільшити товарообіг в 1,9 разів до 847 500 000 руб. і закріпити свої позиції серед конкурентів. За період діяльності підприємство вийшло на ринки Литви, Латвії, Казахстану та Україні (Додаток 1). Клієнтами фірми є близько 120 організацій. Основний товар фірми представлений карданної продукцією, яка постачається ВАТ «Белкард» м. Гродно. З ним у Тодо «Грокард» укладено довгострокову угоду про співпрацю.

Оцінимо ефективність вироблених інвестицій, на підставі даних минулих років і прогнозних показників на 2006 рік.

Для цього нам необхідно розділити витрати організації на постійні та змінні на підставі облікової політики Тодо «Грокард».

Таблиця 1

Класифікація витрат Тодо «Грокард»

Найменування витрат

2003 руб.

2004 руб.

2005 руб.

Вид

Транспортні витрати

40814051

28606044

27069090

Змінні

Послуги з оформлення

2422810

3701302

1546753

Змінні

Витрати на оплату праці з податками

36155565

48375588

89032427

Постійні

Амортизація

1139939

3623338

7586808

Постійні

Орендна плата та комунальні платежі

4652574

8436714

13524000

Постійні

Витрати на відрядження

3228263

5457731

6550000

Змінні

Послуги зв'язку

7350806

11358402

10764542

Змінні

Інформаційні послуги

2009646

3974620

3675698

Постійні

Послуги банків

6449828

9623547

13632000

Змінні

Інші витрати

1553621

3651967

4297532

Змінні /

постійні

Разом

105777103

126809253

177678850

-

Сума змінних витрат

61042568,5

60573009,5

61562385

-

Сума постійних витрат

44734534,5

66236243,5

116116465

-

Дана таблиця нам необхідна для обгрунтування грошового потоку організації (Додаток 2).

Розрахуємо сукупний майбутній грошовий потік у поточному періоді:

,

де PV (present value) - сукупний майбутній потік у поточному періоді,

n - порядковий номер року,

i - відсоток за довгостроковий кредит.

Для оцінки ефективності проекту аналізують чотири основні показники і два додаткових.

Розрахуємо основні показники ефективності проекту.

1. NPV (net present value (чиста приведена вартість)) - різниця між отриманими від проекту доходами, продисконтовані на величину вартості капіталу і загальними початковими інвестиціями.

,

де I - початкові інвестиції.

.

Проект вважається прийнятним з комерційної точки зору, якщо його чиста поточна вартість більше або дорівнює нулю.

Так як NPV> 0, то проект економічно ефективний.

2. Індекс рентабельності інвестицій (PI (profitability index)) - показує, у скільки разів продисконтовані доходи від інвестицій перевищують загальні інвестиційні витрати.

.

.

Таким чином, рентабельність інвестицій становить приблизно 3,9%.

3. Розрахуємо термін окупності проекту.

Терміном окупності називається тривалість найменшого періоду, після закінчення якого поточний чистий дохід в поточних або дефлірованний цінах стає і надалі залишається невід'ємним.

Це період, протягом якого буде накопичено досить коштів для покриття суми загальних вкладень капіталу.

Термін окупності відповідно до завдання на розрахунок ефективності може обчислюватися або від базового моменту часу, або від початку здійснення інвестицій, або від моменту введення в експлуатацію основних фондів створюваного підприємства. При оцінці ефективності він, як правило, виступає лише як обмеження.

Таблиця 2

Термін окупності вкладень

Роки


Майбутній грошовий потік за рік у поточному періоді

Нарощений дохід

Інвестиції

200 3

22129651,55

22129651,55


200 4

13839645,7

35969297,25


200 5

6387500,144

42356797,4

<44000000

200 6

3354119,722

45710917,12

> 44000000

Для більш точного визначення терміну окупності проведемо такі розрахунки:

365 ---------- ---------- 100%

Х ----------------------- 49%

Звідси днів.

Таким чином, термін окупності дорівнює 3 року 180 днів (Додаток 3).

4. Внутрішня норма прибутковості (IRR (internal rate of return)) - показник, що відображає максимальну вартість капіталу, при якій проект залишиться беззбитковим.

Внутрішня норма прибутковості дорівнює ставці дисконтування, при якій чиста приведена вартість (NPV) дорівнює 0.

Якщо для фінансування інвестицій залучаються позикові кошти, то внутрішня норма прибутковості показує максимальну процентну ставку, яка може бути сплачена без шкоди для проекту.

Внутрішня норма прибутковості проекту розраховується методом підбору. Важливою умовою для досягнення мінімального інтервалу між негативною і позитивною величинами поточної вартості є їх велика наближення до нуля (наприклад, не більше 5 процентних пунктів).

,

де - Ставка дисконтування, при якій NPV за проектом більше 0,

- Ставка дисконтування, при якій NPV за проектом менше 0.

При = 55 NPV = 1710917, 117.

При = 60 NPV = -812424, 9209.

Таким чином, якщо ціна капіталу менше 58,4%, то проект ефективний, якщо ж більше - то збитковий.

Внутрішня норма прибутковості показує дохід, принесений інвестуються капіталом і, таким чином, дозволяє визначити максимальну ставку відсотка за кредит, яку може дозволити даний проект.

Крім основних показників ефективності проекту розраховують і два додаткових.

5. Визначимо точку беззбитковості:


Таким чином, при продажу товарів на суму 550763411,5 рублів інвестиційні вкладення окупляться.

 1. Щоб не порушувати баланс підприємства необхідно скласти обгрунтований графік погашення. Для цього розрахуємо коефіцієнт


 1. обслуговування боргу (DSC). Він показує, наскільки потоки від проекту (чистий прибуток + амортизація) більше, ніж сума повернення основного боргу і відсотків по позикового капіталу.

Визначимо даний коефіцієнт за роками та відобразимо результати в таблиці:

Таблиця 3

Графік погашення боргу

Роки

Залишок основного боргу

Основний борг

Відсотки

Сума

Чистий грошовий потік

DSC

200 3

44000000

9000000

24200000

33200000

34300959,9

1,033161

200 4

35000000

13000000

19250000

32250000

33249748,8

1,031

200 5

22000000

11000000

12100000

23100000

23786252,1

1,029708

200 6

11000000

11000000

6050000

17050000

19360000

1,135484

Разом

0

44000000

61600000

105600000

110696960,8

-

Таким чином, для того щоб не порушувався баланс підприємства, необхідно основне навантаження з погашення боргу накласти на перші два роки (Додаток 4).

Проведені розрахунки показали, що здійснений проект є доцільним за всіма основними і додатковими показниками. Однак точність цих розрахунків підривається відносною нестабільністю економіки Республіки Білорусь за чотири останні роки. Істотна зміна ставки рефінансування з 66% на початок 2002 року до 16% на початок 2005 знижує ефективність проведеного аналізу.

Для того щоб цей аналіз максимально був наближений до реальної ситуації, доцільно було б брати кредит в іноземній валюті. Це обумовлено нестабільністю білоруського рубля і відносно високим рівнем інфляції в період 2002-2003 рр..

Тим не менш, дана методика є основним способом розрахунку ефективності інвестиційних проектів в банках Республіки Білорусь.

ВИСНОВОК

Таким чином, можна зробити висновок, що інвестиції - це фінансові, матеріальні та інтелектуальні цінності, що вкладаються в об'єкти підприємницької та інших видів діяльності, в результаті якої утворюється прибуток або досягається соціальний ефект. З метою обліку, аналізу та планування інвестиції класифікуються за окремими ознаками: по об'єктах вкладень, за характером участі, по періоду інвестування і т.д.

Інвестиційне планування є однією з головних завдань підприємства, і являє собою детальне опрацювання моделі інвестиційної діяльності з метою створення складного економічного об'єкта, при цьому повинна враховуватися економічна кон'юнктура інвестиційного ринку, а також підприємству необхідно керуватися основними принципами складання інвестиційного плану.

Інвестиційна діяльність підприємства являє собою досить тривалий процес і тому повинна здійснюватись з урахуванням певної перспективи. Формування напрямків цієї діяльності з урахуванням перспективи являє собою процес розробки інвестиційної стратегії, під якою слід розуміти формування системи довгострокових цілей інвестиційної діяльності та вибір найбільш ефективних шляхів їх досягнення.

Формування інвестиційної стратегії підприємства є досить складним творчим процесом, що вимагає високої кваліфікації виконавців. Перш за все, формування стратегії базується на прогнозуванні окремих умов здійснення інвестиційної діяльності (інвестиційного клімату) і кон'юнктури інвестиційного. Вихідною передумовою формування інвестиційної стратегії є загальна стратегія економічного розвитку підприємства. Стосовно неї інвестиційна стратегія носить підлеглий характер і повинна узгоджуватися з нею по цілям і етапам реалізації, і проходить кілька етапів.

Формування стратегічних цілей інвестиційної діяльності повинно виходити передусім із системи цілей загальної стратегії економічного розвитку. Ці цілі можуть бути сформовані у вигляді забезпечення приросту капіталу; зростання рівня прибутковості інвестицій та суми доходу від інвестиційної діяльності; зміни пропорцій у формах реального та фінансового інвестування; зміни технологічної та відтворювальної структури капітальних вкладень; зміни галузевої та регіональної спрямованості інвестиційних програм і т.п .

Бізнес-план - це розрахунково-аналітичний документ, в якому проводиться комплексне дослідження потенційних можливостей підприємства, його стратегія і розробка заходів щодо їх реалізації. Бізнес планування грунтується на наступних принципах: комплексність, системність, зворотній зв'язок, альтернативність. Основні вимоги при складанні бізнес-плану: концентрація на ключових питаннях, об'єктивна оцінка бізнес ідеї, відображення сильних і слабких сторін проекту, надання повних і достовірних відомостей, простота і лаконічність викладу.

В управлінні суб'єкта господарювання фінанси грають вирішальну роль. Від того, наскільки раціонально розподіляється прибуток, мінімізується оподатковуваний база, обертаються оборотні кошти, проводиться інвестиційна політика, залежить не лише розвиток організації, а й вирішення соціальних проблем.

Грамотне складання фінансового плану дозволяє керівництву вчасно і правильно зорієнтуватися у вирішенні фінансових проблем.

Проведені розрахунки ефективності вкладення грошових коштів на прикладі Тодо «Грокард» показали, що здійснений проект є доцільним за всіма основними і додатковими показниками. Однак точність цих розрахунків підривається відносною нестабільністю економіки Республіки Білорусь за чотири останні роки. Істотна зміна ставки рефінансування з 66% на початок 2002 року до 16% на початок 2005 знижує ефективність проведеного аналізу.

Для того щоб цей аналіз максимально був наближений до реальної ситуації, доцільно було б брати кредит в іноземній валюті. Це обумовлено нестабільністю білоруського рубля і відносно високим рівнем інфляції в період 2002-2003 рр..

Тим не менш, дана методика є основним способом розрахунку ефективності інвестиційних проектів в банках Республіки Білорусь.

Для того щоб здійснювані вкладення були більш ефективними необхідно встановити нові зв'язки з постачальниками карданних валів. Основним і єдиним постачальником цієї продукції у Тодо «Грокард» є ВАТ «Белкард». Залежність від даного підприємства не дозволяє укладати довгострокові контракти з іноземними клієнтами, тому що в даному випадку відвантаження продукції та цінова політика будується відповідно до умов, запропонованими вище зазначеним акціонерним товариством. Основним конкурентом у ВАТ «Белкард» є Чернігівський завод карданної продукції. Доцільно було б визначити цінову політику даного підприємства, умови його функціонування і налагодити контакти. Це дозволить укладати договори з ВАТ «Белкард», перебуваючи в більш незалежною положенні від нього.

Необхідно також розширювати збут продукції. Встановити зв'язки з ринком близького сходу. Основними споживачами важкої російської техніки і білоруських тракторів на цій території є Іран, Йорданія, Об'єднані Арабські Емірати. Освоєння таких нових ринків дозволить отримувати виручку в іноземній валюті, знайти стабільних споживачів запчастин до автомобільної та тракторної техніки. Як відомо, основним видом діяльності ОТДО «Грокард» є оптова торгівля запасними частинами. У зв'язку з цим доцільно було б збільшувати роздрібні обсяги продажів. Диференціація торговельної діяльності збільшить незалежність підприємства від постійних клієнтів (споживачів), що стабілізує його положення на білоруському ринку.

Необхідно також розширювати і асортимент реалізованої продукції. Це призведе до появи нових постачальників, зробить підприємство більш гнучким і легко адаптованим до постійно змінюваних умов ринкової економіки. Зокрема, можна перебудуватися на оптову торгівлю автомобільними шинами.

При виході на іноземні ринки збуту доцільно керуватися методиками, розробленими іноземними маркетологами. Це дозволить уникнути жорстких зіткнень з конкурентами, встановити тісні довгострокові контакти.

У той же час при здійсненні діяльності на території Республіки Білорусь необхідно використовувати рекомендації, адаптовані до законодавства та умов інвестиційної діяльності в нашій країні. Зокрема, пропонуються методики, розроблені Європейським банком реконструкції та розвитку, Європейським Союзом для Нових Незалежних Держав у рамках проекту ТАСІС.

СПИСОК Використання джерел

 1. Стратегічний облік для керівника. - М.: Аудит, ЮНИТИ, 1998.

 2. Гаєвська М. Опис підприємства у бізнес-плані / / Фінансовий директор. - 2004. - № 10. - С. 56-60.

 3. Гулькин П. Як підготувати бізнес-план? Точка зору інвестора / / Ринок цінних паперів. - 1999. - № 7. - С. 52-55.

 4. Дащкевіч С.В. Звіт про проходження виробничої практики в Тодо «Гокард». - Гродно, 2005.

 5. Дешко В. Бізнес-план, його сутність і структура / / ЕФУ. - 2001. - № 12. - С.11-16.

 6. Желєзко Б.А. Багатокритеріальний якісний аналіз бізнес-планів інвестиційних проектів / / Бухгалтерський облік і аналіз. - 2003. - № 7. - С. 28-35.

 7. Жукова Т.В. Комплексна оцінка фінансового стану підприємства як етап бізнес-планування / / Економіка. Фінанси. Управління. - 2002. - № 10. С. 55-61.

 8. Зарубінський В.М., Семеренко І.В. Бізнес-планування розвитку підприємства (фаза планування) / / Фінансовий менеджмент. - 2005. - № 1. - С. 41-56.

 9. Зіньків В.С., Зоріна Т.Г. Інвестиційний маркетинг: Учеб. посібник. - Мн.: Екоперспектіва, 2003 .- 436 с.

 10. Ілясов Г. Оцінка фінансового стану підприємства / / Економіст. - 2004. - № 6. - С. 49-54.

 11. Інвестиційний кодекс Республіки Білорусь від 22 червня 2001 р. № 37-З / / Національний реєстр правових актів Республіки Білорусь. - 26.06.2001. - № 2 / 780.

 12. Ковальова А.М. Фінанси: Учеб. посібник. - М.: Фінанси і статистика, 1997 .- 364 с.

 13. Кочетов В.М. Обгрунтований бізнес-план - успіх у виробництві / / Підприємництво у Білорусії. - 2001. - № 5. - С. 23-26.

 14. Лапуста М.Г. Бізнес-планування в діяльності підприємців / / Підприємництво: Уч. Посіб. - М.: ИНФРА-М. - 2002. - С. 197-226.

 15. Методичні рекомендації з розробки бізнес-плану науково-дослідних, дослідно-конструкторських і дослідно-технологічних робіт. Наказ Державного комітету з науки і технологій Республіки Білорусь від 20 травня 1997 р. N 40 / / Національний реєстр правових актів Республіки Білорусь. - 11.10.1999. - № 8 / 1101.

 16. Олізаревіч Ю.С. Невидима сторона окупності інвестиційних проектів / / Економіка. Фінанси. Управління. - 2004. - № 3. - С. 15-21.

 17. Шкадун Ю. Бізнес-план і його експертиза / / Фінансовий директор. - 2003. - № 4. - С. 37-42.

 18. Щіборщ Н.В. Фінансово-економічна оцінка інвестиційних проектів / / Фінансовий менеджмент. - 2004. - № 4. - С. 81-102.

 19. http:// www .md-bplan.ru/articles/html/article1040.html.

 20. http://www. cfin. ru / finanalysis / invest.

 21. http: / / www. rusbanking. ru / bplan / busplan / finance. html.

 22. http://www.siora.ru.

 23. http://www.siora.ru/businessplan/requirements/requirements_print.htm.

ДОДАТОК 1

Структура реалізації за 2005 рік

ДОДАТОК 2

Таблиця 5

Грошовий потік Тодо «Грокард»

Роки

Показник

2003

2004

2005

2006


РАЗОМ

Товарообіг

847504813

979163407

1585062000

2000000000

5411730220

Валовий дохід

153149990

167458241

198771174

214000000

733379405

Змінні витрати

61042568,5

59773172

60852189

59200000

240867929,5

Постійні витрати

44734534,5

65361625

114776922

145000000

369873081,5

Амортизація

1139939

3623338

7586808

12500000

24850085

Прибуток

47372887

42323444

23142063

9800000

122638394

Податок на прибуток (30%)

14211866,1

12697033,2

6942618,9

2940000

36791518,2

Чистий прибуток

33161020,9

29626410,8

16199444,1

6860000

85846875,8

Чистий грошовий потік

34300959,9

33249748,8

23786252,1

19360000

110696960,8

Майбутній потік у поточному періоді

22129651,55

13839645,7

6387500,144

3354119,722

45710917,12

ДОДАТОК 3

Термін окупності проекту

ДОДАТОК 4

Графік погашення боргу

Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Фінанси, гроші і податки | Курсова
142.1кб. | скачати


Схожі роботи:
Інвестиційне проектування
Інвестиційне проектування
Інвестиційне проектування на фірмі
Інвестиційне проектування 2 Основні поняття
Інвестиційне проектування в системі управління на прикладі ТОВ Юрстрой
Інвестиційне рішення
Фінансова інвестиційне середовище
Інвестиційне забезпечення оновлення основних фондів
© Усі права захищені
написати до нас