Інвестиційне проектування

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.

скачати

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ
«Вітебськ ДЕРЖАВНИЙ ТЕХНОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ»
ФАКУЛЬТЕТ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ТА ПЕРЕПІДГОТОВКИ КАДРІВ
Контрольна робота
з дисципліни «Інвестиційне проектування»

Виконав: студентка 4 курсу гр. Мнс-4

Ліховідова А.Л.
(П.І.Б. студента)
Номер залікової книжки 052037

Перевірив:

(Посада, П.І.Б. керівника)
ВІТЕБСЬК 2008

ЗМІСТ
1 Об'єкти інвестицій
2 Проблеми та перспективи розвитку інвестиційного кредитування в Республіці Білорусь
Список використаних джерел

1 ОБ'ЄКТИ ІНВЕСТИЦІЙ
Під інвестиціями, згідно з інвестиційним кодексу Республіки Білорусь, розуміються будь-яке майно, включаючи грошові кошти, цінні папери, обладнання та результати інтелектуальної діяльності, що належать інвестору на праві власності або іншому речовому праві, і майнові права, що вкладаються інвестором в об'єкти інвестиційної діяльності з метою одержання прибутку (доходу) та (або) досягнення іншого значимого результату.
Інвестиційна діяльність - це дії юридичних або фізичних осіб, держави (його адміністративно-територіальної одиниці) по вкладеннях інвестицій у виробництво продукції (робіт, послуг), іншого використання для отримання прибутку (доходу), досягнення іншого корисного результату.
Об'єкти цієї діяльності - рухоме і нерухоме майно, в тому числі підприємство як майновий комплекс; цінні папери; інтелектуальна власність та ін
До цінних паперів відносяться акції, облігації та інші цінні папери, випущені приватними і корпоративними компаніями, державою.
Часто об'єктами інвестиційної діяльності (вкладення коштів) є будуються, реконструюються або розгортаються підприємства, будівлі і споруди, інші основні фонди, орієнтовані на вирішення певного завдання, наприклад на виробництво нових товарів або послуг, збільшення їх обсягу або поліпшення якості і т.д. Вони можуть відрізнятися за обсягами виробництва та видами продукції; спрямованості - виробничі, соціальні та ін; за періодами (етапах) здійснення проектів - на весь період чи тільки на окремі етапи проекту; формам власності - державні або приватні; форм участі держави - кредити, пакет акцій, гарантії та ін; окупності коштів, ефективності кінцевих результатів та іншими ознаками.
Об'єкти інвестування розрізняються за:
- Масштабами проекту;
- Спрямованості проекту (комерційна, соціальна, пов'язана з державними інтересами і т.д.);
- Характером і змістом інвестиційного циклу;
- Характером і ступеня участі держави;
- Ефективності використання вкладених коштів.
Найчастіше масштаби проекту визначаються розміром інвестицій.
Малі проекти являють собою плани розширення виробництва та збільшення асортименту продукції, що випускається, створення об'єктів соціально-культурної сфери. Їх відрізняють порівняно невеликі терміни реалізації.
Середні проекти - це найчастіше проекти реконструкції і технічного переозброєння існуючого виробництва продукції. Вони реалізуються поетапно.
Великі проекти - це як правило, об'єкти великих підприємств, в основі яких лежить прогресивно нова ідея промислового виробництва продукції, необхідної для задоволення попиту на внутрішньому і зовнішньому ринках.
Мегапроекти - це цільові інвестиційні програми, що містять безліч взаємопов'язаних кінцевим продуктом проектів. Такі програми можуть бути міжнародними, державними, регіональними. Законодавчими актами РБ визначаються об'єкти, котрі розташовані у власності Республіки Білорусь, що не виключає інвестиційної діяльності стосовно цих об'єктів, і перелік об'єктів, щодо яких заборонено здійснення інвестиційної діяльності всім інвесторам, за винятком Республіки Білорусь.

2. ПРОБЛЕМИ І ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ІНВЕСТИЦІЙНОГО КРЕДИТУВАННЯ В РЕСПУБЛІЦІ БІЛОРУСЬ
Інвестиційна діяльність - це дії юридичних, фізичних осіб і держави по вкладенню інвестицій у виробництво продукції (робіт, послуг) або іншій їх використання для досягнення значущого результату - отримання прибутку, доходу, вирішення соціальної проблеми і т.д. Ці дії можуть відбуватися як кожним інвестором в окремо, так і разом з іншими.
Форми інвестиційної діяльності визначені Інвестиційним кодексом Республіки Білорусь як:
1. створення юридичної особи;
2. придбання майна або майнових прав, а саме:
· Частки в статутному фонді юридичної особи;
· Нерухомості;
· Цінних паперів;
· Прав на об'єкти інтелектуальної власності;
· Концесій;
· Обладнання;
· Інших основних засобів.
Відповідно до законодавства Республіки Білорусь інвестиційна діяльність допускається за наявності необхідних дозволів державних органів і спеціалізованих служб на капітальне будівництво, ліцензій на право здійснення робіт, що вимагають відповідної атестації. Інвестор зобов'язаний дотримуватися норм та стандартів, мати висновку експертизи інвестиційних проектів в частині дотримання санітарно-гігієнічних та екологічних норм.
Вільний вибір методу інвестування - характерна риса ринкової економіки. Інвестор робить вибір об'єкта для інвестування виходячи з ефективності проекту. У розрахунок приймаються витрати, прямо впливають на прибутковість проекту. Однак розвиток науки, культури, створення інших соціально значимих об'єктів, охорона навколишнього середовища - це ті об'єкти, які не завжди можуть принести дохід, а частіше - збиткові. Тому вторгнення держави в інвестиційну сферу - це нормальна світова практика, спрямована на гармонізацію інвестиційного процесу та вирішення першочергових завдань, пов'язаних з розвитком суспільства.
Втручання держави обгрунтовано і необхідно у випадках:
· Вирішення загальнонаціональних проблем;
· Вирішення соціальних проблем окремого регіону;
· Зміни економічної стратегії держави;
· Якщо реалізація інвестиційного проекту призведе до негативних наслідків.
Таким чином, держава спрямовує інвестиційну діяльність на виконання заходів, включених у проведену їм економічну, науково-технічну, соціальну та природоохоронну політику.
Активізація інвестиційної діяльності в Республіці Білорусь для здійснення структурних перетворень в економіці тягне за собою більш широке використання кредиту як джерела фінансування.
Розвиток інвестиційного кредитування визначається загальною соціально-економічною ситуацією, інвестиційним кліматом, а також готовністю банківської системи до такої роботи.
Недостатнє використання кредиту як джерела фінансування інвестиційної сфери викликано низкою причин: скорочення обсягу інвестицій в економіку в цілому в останні роки; погіршенням інвестиційного клімату і макроекономічної ситуації в країні; погіршенням фінансового стану підприємств; недоліком у банків кредитних ресурсів довгострокового характеру; недостатньою кількістю ефективних інвестиційних проектів , відповідають вимогам та умовам кредитування; наявністю в кредитних портфелях великих комерційних банків значної частки проблемних з точки зору повернення інвестиційних кредитів, наданих в основному державним підприємствам, а також деякими іншими причинами.
Для активізації діяльності комерційних банків в інвестиційній сфері необхідні:
· Макроекономічна стабілізація, забезпечення економічного зростання, зниження рівня інфляції;
· Проведення політики, стимулюючої залучення заощаджень населення та коштів юридичних осіб в депозити довгострокового характеру;
· Формування системи, яка забезпечувала б повернення найбільш ризикових довгострокових кредитів, включаючи раніше видані і не повернуті в строк;
· Розвиток системи страхування кредитних ризиків великих інвестиційних проектів;
· Проведення реструктуризації заборгованості за раніше виданими довгостроковими кредитами державним підприємствам, створення механізму продажу сумнівних і безнадійних боргів, спрощення процедури реалізації майнових прав кредиторів, проведення санації неплатоспроможних підприємств-боржників;
· Організація системи гарантій повернення кредиту державними підприємствами, компенсації ризиків;
· Створення сприятливих умов для діяльності банків, які здійснюють кредитування інвестицій та прямі інвестиції, шляхом запровадження податкових пільг для таких банків, активного використання інструменту обов'язкових резервних вимог у Національному банку Республіки Білорусь.
В останні роки прийнято ряд заходів щодо активізації діяльності банків у сфері інвестиційного кредитування. Національний банк створив у 1994 році спеціальний фонд довгострокового кредитування, перетворений в 1998 році в Інвестиційний фонд Національного банку Республіки Білорусь. Його кошти використовуються через комерційні банки для здійснення кредитної підтримки селянських (фермерських) господарств в період створення і розвитку, а також для вкладення в статутні фонди банків, небанківських фінансово-кредитних установ з метою розширення джерел для кредитування високоефективних інвестиційних проектів.
У 1996 році були встановлені диференційовані норми обов'язкових резервів, що депонуються в Національному банку в залежності від термінів, на які залучені карбованцеві і інвалютні кошти. Норми резервування зменшувалися зі збільшенням терміну залучення ресурсів, що давало стимул банкам залучати ресурси довгострокового характеру і розміщувати їх у довгострокові активи.
У 1997 році диференціація норм резервування була доповнена їх зменшенням в залежності від питомої ваги інвестиційних кредитів у структурі кредитного портфеля банку, сформованого за рахунок виданих власних і залучених коштів.
Нині обов'язкові резерви, депоновані в Національному банку, формуються в результаті залучення банками ресурсів за єдиними нормами, незалежно від терміну їх залучення, встановлюються Радою директорів Національного банку. При цьому сума зобов'язань банку, використовуваних при розрахунку обов'язкових резервів, зменшується на суму вкладень банку в пільговані активи.
До складу пільгованих активів поряд з іншими входять: залишок термінової та пролонгованої заборгованості за довгостроковими кредитами на створення необоротних активів і будівництво; залишок термінової та пролонгованої заборгованості за кредитами, виданими орендодавцем на строк понад дванадцять місяців для придбання предметів договорів фінансової оренди (лізингу), призначених для господарської діяльності (за винятком банків) у сфері виробництва товарів, робіт і надання послуг. Така практика дозволяє збільшити суму кредитних ресурсів банків, що здійснюють довгострокове кредитування, і стимулює активізацію інвестиційної діяльності банків.
Створений ВАТ «Белинвестбанка» спеціалізується на обслуговуванні та кредитуванні інвестиційних проектів і програм.
Вжиті заходи спрямовані на активізацію діяльності комерційних банків Республіки Білорусь в процесі інвестування в реальний сектор економіки, більш ефективне використання кредитних ресурсів банків, участь банків у вирішенні відтворювальних завдань.
У Республіці Білорусь є великі інвестиційні можливості завдяки виробничій та науково-технічній базі, досить розвиненій інфраструктурі, кваліфікованим кадрам, зручному географічному положенню. За оцінками експертів ООН, комерційна цінність тільки науково-технічних розробок становить близько 10 млрд. доларів. Пошук та аналіз бізнес - ідей може вестися практично у всіх галузях за різними напрямками (підвищення якості і випуск нової продукції, енерго-та ресурсозбереження, розвиток експорту й імпортозаміщення, використання інновацій і т.д.). Однак інвестиційний потенціал, який визначається наявністю конкретних проектів, дуже незначний. Дефіцит ефективних проектів не дозволяє не тільки залучити інвестиції із зовні, а й використовувати внутрішній капітал.
В умовах перехідної економіки для розвитку інвестиційного потенціалу доцільно активізувати участь держави у пошуку та підготовці проектів, створення умов для конкуренції між розробниками бізнес-планів, організації та діяльності «інкубаторів» технічних новинок, забезпеченні інформаційної підтримки учасників інвестиційної діяльності і т.д.
Серед причин вкрай незначного розвитку проектного фінансування можна відзначити відсутність дієвого механізму пошуку та підготовки проектів, недосконалість методики фінансового аналізу проектів, брак досвіду проектного фінансування, брак кваліфікаційних фахівців, відсутність стимулів активної роботи з проектами і т.д.
Для розвитку проектного фінансування в цілому необхідні умови, що дозволяють якісно аналізувати і просувати інвестиційні пропозиції та нові технології. Потрібно створити методичну та організаційну базу для розгляду великої кількості проектів, підготовка рекомендацій щодо їх практичного здійснення.

СПИСОК ВИКОРИСТОВУЮТЬСЯ ДЖЕРЕЛ
1. Інвестиційний кодекс Республіки Білорусь
2. Інвестиційне проектування: Підручник / В.Г. Золотогоров. - Мн.: Книжковий Дім, 2005. - 368с.
3. Інвестиційне проектування об'єктів соціально-культурної сфери: Підручник. - СПб.: Вид-во Михайлова В.А., 2000. - 432 с.
4. Інвестиційне проектування: Учеб. посібник / Є.І. Велесько, А.А. Ілюковіч. - Мн.: БГЕУ, 2003. - 225 с.
5. Організація і фінансування інвестицій: Учеб. посібник / Т.К. Савчук, В.І. Шевчук, А.А. Бевзелюк та ін; Під ред. Т.К. Савчук. - Мн.: БГЕУ, 2002 .- 196 с.
Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Банк | Контрольна робота
29.8кб. | скачати


Схожі роботи:
Інвестиційне проектування 2
Інвестиційне проектування 2
Інвестиційне проектування на фірмі
Інвестиційне проектування 2 Основні поняття
Інвестиційне проектування в системі управління на прикладі ТОВ Юрстрой
Інвестиційне рішення
Фінансова інвестиційне середовище
Інвестиційне забезпечення оновлення основних фондів
© Усі права захищені
написати до нас