Інвестиційна стратегія

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.

скачати

недержавна освітня установа
вищої професійної освіти
Кузбасский ІНСТИТУТ економіки і права
ЕКОНОМІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ
Кафедра «ФІНАНСИ та кредит»
Інвестиційна стратегія
Контрольна робота
варіант № 1, 8
КЕМЕРОВО 2008

План

1. Прогнозування інвестиційного ринку
- Сегменти інвестиційного ринку
- Основні елементи інвестиційного ринку
- Кон'юнктура інвестиційного ринку
2. План маркетингу в інвестиційному проекті
- Дослідження ринку продукції
- Стратегія збуту продукції
- Цінова стратегія на обраних сегментах ринку

Список використаної літератури


1. Прогнозування інвестиційного ринку
Сегменти інвестиційного ринку
Інвестиційний ринок слід розглядати як сукупність окремих ринків об'єктів реального і фінансового інвестування.
Ринок об'єктів реального інвестування об'єднує ринки прямих капітальних вкладень, об'єктів, що приватизуються та об'єктів нерухомості.
Ринок капітальних вкладень є одним з найбільш значущих сегментів вітчизняного інвестиційного ринку. Формою інвестування на цьому ринку виступають капітальні вкладення в нове будівництво, на реконструкцію, розширення і технічне переозброєння діючих підприємств.
Ринок приватизованих об'єктів отримав широкий розвиток у зв'язку з процесами приватизації державних підприємств. Предметом реального інвестування на цьому ринку є підприємства, які продаються на аукціонах або повністю викуповуються трудовими колективами.
Ринок нерухомості є самостійним елементом інвестиційного ринку в зв'язку з його специфікою і суттєвими перспективами розвитку і розширення.
Ринок об'єктів фінансового інвестування включає фондовий ринок (ринок цінних паперів), ринок об'єктів тезаврації і грошовий ринок.
Основна функція фондового ринку полягає в мобілізації коштів за допомогою цінних паперів для цілей організації і розширення масштабів господарської діяльності реального сектору економіки. Крім того, фондовий ринок виконує найважливішу інформаційну функцію, оскільки ситуація на ньому інформує інвесторів про економічну кон'юнктуру і дає орієнтири для розміщення капіталів. Стан фондового ринку має важливе значення для стабільного розвитку економіки; крах фондового ринку може викликати кризу в економіці.
Ринок об'єктів тезаврації, службовець для здійснення операцій з інвестування в дорогоцінні метали, предмети колекціонування та інші цінності, поки не грає помітної ролі в економіці нашої країни.
Грошовий ринок справедливо включений до складу інвестиційного ринку самостійним сегментом, оскільки частина його формується за допомогою таких об'єктів фінансового інвестування, як банківські депозитні вклади і іноземна валюта.
Основні елементи інвестиційного ринку
Стан інвестиційного ринку характеризують такі елементи, як попит, пропозиція, ціна і конкуренція.
Співвідношення цих елементів ринку постійно змінюється під впливом безлічі різних факторів як загальноекономічного, так і внутрішньоринковий характеру. Кожен інвестор повинен знати стан ринку, правильно оцінювати його, вміти прогнозувати зміну ситуації, щоб виживати і розвиватися в умовах ринку. У прийнятті грамотних, економічно обгрунтованих інвестиційних рішень ключовими факторами є фінанси підприємства і його менеджмент, який неможливий без знання особливостей інвестиційного ринку. Саме ці знання лягають в основу розробки ефективної інвестиційної стратегії бізнесу та формування інвестиційного портфеля. Помилки і прорахунки інвестора в оцінці інвестиційного ринку можуть спричинити зниження рівня доходів, збільшити ризик повної втрати капіталу.
Ступінь активності інвестиційного ринку, співвідношення окремих його елементів визначаються шляхом вивчення ринкової кон'юнктури, визначальною співвідношення попиту, пропозиції, цін та рівня конкуренції.

Кон'юнктура інвестиційного ринку
Кон'юнктура інвестиційного ринку характеризується циклічністю. Зазвичай виділяють чотири основні стадії зміни ринкової кон'юнктури: підйом, бум, ослаблення і спад [1].
Підйом кон'юнктури пов'язаний з пожвавленням економіки в цілому. Характерними для нього є зростання обсягу попиту на об'єкти інвестування, підвищення рівня цін на них, розвиток конкуренції серед інвестиційних посередників.
Кон'юнктурний бум характеризується різким зростанням попиту на всі об'єкти інвестування. При цьому попит не повністю задоволений пропозицією, що є на ринку, ростуть ціни на об'єкти інвестування, підвищуються доходи інвесторів та посередників.
Ослаблення кон'юнктури пов'язане зі зниженням інвестиційної активності в результаті спаду в економіці в цілому. Відбувається практично повне насичення попиту на об'єкти інвестування з деяким надлишком їх пропозиції. Спочатку стабілізується рівень цін на більшість об'єктів інвестування, потім вони повільно знижуються разом з доходами інвесторів та інвестиційних посередників.
Ознакою кон'юнктурного спаду інвестиційного ринку є низький рівень попиту і пропозиції об'єктів інвестування, хоча рівень пропозиції перевищує попит. При цьому істотно знижуються ціни на об'єкти інвестування, доходи учасників ринку падають до найнижчого рівня, можливі навіть збитки в окремих сферах інвестиційної діяльності.
Вивчення кон'юнктури інвестиційного ринку включає моніторинг, аналіз і прогнозування кон'юнктури.
Моніторинг передбачає поточне спостереження за інвестиційною активністю. Основна увага приділяється тим сегментам ринку, в яких здійснюється інвестиційна діяльність. В основі моніторингу лежить постійне спостереження за зміною системи показників, що характеризують попит, пропозиція, ціни і рівень конкуренції, результати якого відображаються на графіках, в таблицях, діаграмах та інших формах спостережень.
Аналіз поточної кон'юнктури інвестиційного ринку забезпечує виявлення тенденцій її розвитку на основі дослідження особливостей окремих сегментів і тих змін, які відбуваються на ринку в порівнянні з попереднім періодом. Аналіз поточної кон'юнктури ринку припускає розрахунок аналітичних показників, що характеризують поточну кон'юнктуру на основі інформації, зібраної в процесі моніторингу, а потім визначення передумов до зміни поточного кон'юнктурного циклу.
Прогнозування кон'юнктури інвестиційного ринку необхідно для вибору основних напрямків стратегії інвестиційної діяльності та формування інвестиційного портфеля. Основна мета прогнозу полягає у визначенні факторів, в перспективі визначають кон'юнктуру ринку. Для складання прогнозу необхідно визначити горизонт прогнозування, вибрати методи та провести прогнозні розрахунки.
Горизонт прогнозування може бути довгостроковим, середньостроковим і короткотерміновим. Довгостроковий прогноз пов'язаний з виробленням інвестиційної стратегії і формуванням інвестиційного портфеля, що включає великомасштабні капіталомісткі об'єкти реального інвестування. Довгостроковий прогноз може розроблятися на термін понад три роки. Середньостроковий прогноз необхідний для коректування інвестиційної стратегії підприємства, формування інвестиційного портфеля за рахунок окремих не дуже капіталомістких реальних інвестиційних проектів, довгострокових фінансових інструментів, реінвестування капіталу, вкладеного в неефективні проекти. Середньостроковий прогноз розробляється на термін від одного року до трьох років. Короткостроковий прогноз необхідний для вироблення тактики інвестування та формування інвестиційного портфеля за рахунок різних короткострокових фінансових інструментів. Такий прогноз складається на основі врахування впливу на кон'юнктуру інвестиційного ринку факторів, що мають короткочасний, випадковий характер. Період складання короткострокового прогнозу не перевищує одного року.
У сучасних умовах прогнозування кон'юнктури інвестиційного ринку здійснюється двома методами: фундаментальним і технічним.
Фундаментальний метод заснований на вивченні загальноекономічних і внутрішньоринковий факторів, що впливають на попит, пропозицію, ціни і рівень конкуренції, і визначенні можливої ​​зміни цих факторів у прогнозованому періоді.
Технічний метод заснований на поширенні виявленої кон'юнктурної тенденції на прогнозований період. Фундаментальний метод більшою мірою використовується для довгострокового і середньострокового прогнозування, технічний - для короткострокових прогнозів. Часто ці методи доповнюються методом експертних оцінок.
Процес вивчення інвестиційного ринку здійснюється послідовно, як правило, зверху вниз. Спочатку здійснюється оцінка та прогнозування макроекономічних показників розвитку інвестиційного ринку, потім дається оцінка і прогноз інвестиційної привабливості галузей, підгалузей економіки та окремих регіонів.
З урахуванням макроекономічних, галузевих і регіональних прогнозів оцінюється інвестиційна привабливість підприємств.

2. План маркетингу в інвестиційному проекті
Дослідження ринку продукції
Дослідження ринку продукції потрібна, в першу чергу, коли у виробництво запускається новий продукт - щоб вивчити попит, продумати упаковку, визначити майбутню ціну, шляхи просування продукту, існуючі та перспективні канали збуту. Дослідження допомагають зібрати необхідну інформацію для визначення нових сегментів ринку, встановити потреби клієнтів, зрозуміти, як вони сприймають товари, їх характеристики - ціну, дизайн і т.д. Дослідження ефективні в процесі вивчення конкурентів, постачальників і дистриб'юторів.
Маркетингове дослідження дозволяє отримати первинну інформацію, тобто ту, яка ніколи не була виявлена ​​раніше. У методах отримання релевантної інформації можна виділити два типи: кількісний і якісний.
Головне завдання кількісних досліджень - отримання чисельної оцінки стану ринку або реакції респондентів на продукт. Кількісні опитування рекомендується проводити:
* При зміні товару, способу його застосування, упаковки, ціни;
* Для порівняння відносної ефективності декількох готових рекламних проектів;
* З метою тестування сприйняття споживачем нових товарів;
* При відстеженні споживчого сприйняття характеристик марочного товару.
Якісні дослідження проводяться з метою виявлення реакцій і поведінки споживачів і пов'язані більшою мірою з отриманням відповіді на запитання «чому?». Цей підхід допомагає визначити, які мотиви і спонукання впливають на покупців при прийнятті рішень про покупки і в процесі вироблення ставлення до брендам, торговим маркам, іміджу продукту або підприємства. Більшість опитувань цього виду проводиться за допомогою проведення фокус-груп або глибинних інтерв'ю, а переваги віддаються вивченню:
* Впізнавання марок;
* Споживчої поведінки і відносини;
* Сегментації ринку;
* Якості реклами за всіма параметрами;
* Цін;
* Асортименту.
Стратегія збуту продукції
Стратегія збуту продукції - це цілеспрямована діяльність, принципи і методи, здійснення яких покликані організувати рух потоку товарів до кінцевого споживача. Основним завданням є створення умов для перетворення потреб потенційного покупця в реальний попит на конкретний товар. До числа таких умов відносяться елементи збутової політики, капітали розподілу (збуту, товароруху) разом з функціями, якими вони наділені.
Основними елементами збутової політики є наступні:
- Транспортування продукції - її фізичне переміщення від виробника до споживача;
- Доопрацювання продукції - підбір, сортування, складання готового виробу і інше, що підвищує ступінь доступності та готовності продукції до споживання, а так само задовольняє індивідуальні вимоги замовника;
- Зберігання продукції - організація тимчасового зберігання не розподіленої продукції до запитання на безоплатних умовах;
- Контакти з споживачами - дії по фізичної передачі товару, оформлення замовлень, організації платіжно-розрахункових операцій, юридичного оформлення передачі прав власності на товар, інформування споживача про товар і фірму, а також збір інформації про ринок.
Цінова стратегія на обраних сегментах ринку
Фінансовий план реалізації проекту готується після того, як підготовлені план маркетингу і виробничий план. Він повинен включати короткий огляд умов, в яких буде діяти підприємство, дані за обсягом продажів, валового прибутку, витрат на обладнання, оплату праці та іншим затратам, а також докладний аналіз доходів і витрат, формування чистого прибутку і рентабельності підприємства. Цей розділ бізнес-плану може бути складений тільки після того, як визначені рамки (межі) проекту з урахуванням непередбачених витрат та інфляції.
Рамки (межі) проекту розуміють визначення;
• всіх видів діяльності, які повинні бути представлені на заводській майданчику;
• додаткових операцій, пов'язаних з виробництвом, використанням природних ресурсів, очищенням стічних вод і викидів;
• зовнішнього транспорту, складів для сировини і матеріалів та готової продукції;
• додаткових видів діяльності (професійної підготовки, загальноосвітніх програм, споруди рекреаційних об'єктів).
Непередбачені витрати бувають матеріальні та фінансові. Матеріальні витрати пов'язані з точністю прогнозування продажів, проектних вимог, матеріалів і послуг і становлять від 5 до 10% кошторисної собівартості об'єкта.
Фінансові витрати пов'язані з інфляцією, зміною базової ставки позичкового відсотка та іншими факторами.
Для обліку інфляції використовують:
• загальний індекс внутрішньої інфляції, що визначається на основі систематично корректируемого робочого прогнозу;
• прогноз валютного курсу рубля;
• прогноз зовнішньої інфляції;
• прогноз зміни цін на продукцію і ресурси (газ, нафта, енергоресурси, устаткування, будівельно-монтажні роботи, сировину, матеріали), а також прогноз зміні рівня середньої заробітної плати та інших показників на перспективу;
• прогноз ставок податку, мит, ставок рефінансування Банку Росії та інших фінансових нормативів державного регулювання.
За допомогою цих даних необхідно дослідити вплив інфляції на цінові показники, потреба у фінансуванні та оборотному капіталі.
Складання маркетингового плану проходить у кілька етапів.
1. Прогноз обсягу продажів на ринках для кожного року.
2. Розрахунок витрат на реалізовану продукцію і послуги на основі прогнозу обсягів продажів, діючих нормативів, цінової політики та умов реалізації,
3. Опис контрагентів, їх надійності, розподіл контрактів за часом, витрати по контрагентах.
4. Розрахунок забезпеченості сировиною, енергією, водою (технічної та питної), запасними частинами та експлуатаційними матеріалами на найближчі 5 років, забезпеченість трудовими ресурсами.
5. Прогноз витрат (умовно-постійних, умовно-змінних і сумарних) за роками.
6. Розрахунок планованого прибутку дли кожного року.
7. Аналіз точки критичного обсягу реалізації - точки беззбитковості.
8. Опис джерел фінансування за такою схемою:
• джерела формування ресурсів (власні і позикові засоби);
політика розподілу прибутку після сплати податків (частка прибутку, що спрямовується до фонду нагромадження, виплата дивідендів);
• заходи з контролю за платежами споживачів; фінансова політика зі страхування кредитів;
• критерії оцінки ефективності;
• способи страхування.
Якщо для фінансування проекту планується використати кредит, то в бізнес-плані дається розрахунок порядку та строків її отримання, повернення, а також виплати процентних платежів.
Таким чином, у бізнес-плані складаються три базові форми фінансової звітності: звіт про прибуток, звіт про рух грошових коштів і балансовий звіт [2].
Реалізація інвестиційного проекту має забезпечувати отримання прийнятної прибутку на вкладений капітал і підтримання стабільного фінансового стану. Вирішення цих завдань здійснюється на основі аналізу ряду коефіцієнтів: рентабельність загальних активів, постійного капіталу, продажів; витрати на карбованець, оцінка оборотності, оборотність активів, постійного капіталу, акціонерного капіталу, оборотного капіталу, оцінка фінансового становища, коефіцієнт загальної ліквідності, негайної ліквідності, загальної платоспроможності.
При оцінці фінансової спроможності інвестиційних проектів розраховують фінансові коефіцієнти, які характеризують кожну плановий період, потім аналізують коефіцієнти в часі і виявляють тенденції у їх зміні.

Список використаної літератури:
1. Вахрін П.І. Інвестиції [текст]: Підручник / П.І. Вахрін. - М.: Дашков і К о, 2003. - 384 с.
2. Інвестиції [текст]: Підручник / С.В. Валдайцев [и др.]. - М.: ТК Велбі, Проспект, 2004. - 440 с.
3. Шохін Є.І. Фінансовий менеджмент [текст]: Навчальний посібник / Є.І. Шохін. - Http://saninteh.ru/
4. Фатхі А.М. Інвестиційний клімат в системі економічного розвитку. - К.: ТИСБИ, 2008.
5. www.remedium.ru
6. www.director-info.ru № квітні 2002


[1] Шохін Є.І. Фінансовий менеджмент [текст]: Навчальний посібник / Є.І. Шохін. - Http://saninteh.ru/
[2] Шохін Є.І. Фінансовий менеджмент [текст]: Навчальний посібник / Є.І. Шохін. - Http://saninteh.ru/
Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Міжнародні відносини та світова економіка | Контрольна робота
38.6кб. | скачати


Схожі роботи:
Інвестиційна стратегія 2
Інвестиційна стратегія підприємства
Інвестиційна стратегія корпорації
Інвестиційна стратегія підприємства 2
Інвестиційна стратегія та аналіз інвестиційних проектів
Регіональна інвестиційна стратегія на прикладі Свердловської області
Поняття стратегії стратегія диференціації стратегія диверсифікації в неспорідненій галузі
Інвестиційна політика
Інвестиційна діяльність у РФ
© Усі права захищені
написати до нас