Імпорт обладнання

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.

скачати

Пермського державного технічного університету
КАФЕДРА ОРГАНІЗАЦІЇ І УПРАВЛІННЯ ВИРОБНИЦТВОМ


Курсова робота з предмету аналіз економічної діяльності підприємства
Виконала: Кузнєцова О.С. ЕУП-94-1
Перевірила: Солдатенко М.О.


Перм-1997


Пермського державного технічного університету
КАФЕДРА ОРГАНІЗАЦІЇ І УПРАВЛІННЯ ВИРОБНИЦТВОМІМПОРТ ДЕРЕВООБРОБНОГО ОБЛАДНАННЯ МАРКИ «Вайнінг» З НІМЕЧЧИНИ В РОСІЮПерм-1997

Введення

Економічний аналіз - глибоке дослідження економічних явищ на підприємстві, тобто виявлення причин відхилення від плану і недоліків у роботі, розкриття резервів, їх вивчення, сприяння комплексному здійсненню економічної роботи і управління виробництвом, активний вплив на хід виробництва, підвищення його ефективності і поліпшення якості роботи .

У даній роботі нам дано планові та фактичні показники, як обсяг виробництва і реалізації, собівартість цієї продукції, доходи та витрати підприємства, залишки нереалізованої продукції, а так само середня вартість основних активів, його активної частини, кількість встановленого обладнання і деякі інші.

Але ці показники-не предмет аналізу, а тільки форма, через яку ми спробуємо пізнати об'єктивний зміст господарської діяльності.

Наше завдання проаналізувати як результати діяльності підприємства, так і економічні чинники, які на них вплинуть.

Таким чином ми будемо досліджувати балансовий прибуток і визначати, які фактори і вкакой мірою вплинули на неї, тобто з'ясуємо за рахунок чого відбулася зміна прибутку.

Також проведемо аналіз рентабельності виробництва, об'єктивно оцінимо ефектівность господарської діяльності. Далі проаналізуємо використання основного та оборотного капіталу.

Після проведеного економічного аналізу можна буде дати оцінку фінансового стану підприємства.

Такі приблизні етапи даної роботи.
Глава 1. Зміст господарської діяльності.
Економічний аналіз господарської діяльності починаємо з комплексного огляду основних показників, що характеризують кінцевий результат роботи підприємства.

При комплексному огляді загальних результатів господарської діяльності оцінимо виконання планових завдань і проаналізуємо динаміку найважливіших показників обсягу і прибутку.

На основі інформації, отриманої в результаті огляду показників, складемо програму подальшого аналізу.

Виконання плану і динаміку показників щодо попереднього року визначаємо обчисленням відсотків, а також відхилень в абсолютних величинах.

Аналітичні розрахунки, подані в таблиці 1, дозволяють оцінити виконання плану за основними показниками, виявити їх відхилення від фактичних даних попереднього періоду.


Таблиця1.
Висновки:

За даними таблиці можна позитивно оцінити роботу підприємства, оскільки прибуток як балансова, так і реалізаційна знизилася, не дивлячись на те, що у звітному році обсяги виробленої та реалізованої продукції зросли.

Зниження прибутку - найбільш великий недолік. Прибуток від реалізації знизилася на 3,2% (710 т. р.) в порівнянні з попереднім роком. Крім цього підприємство не впоралося з виконанням плану по прибутку, він виконаний тільки на 96,3% (недоотримано 833 т. р.). Що стосується балансового прибутку, то вона знизилася на 4,2% в порівнянні з попереднім роком, що склало 935 т. р. і на 4% в порівнянні з планом (893т.р.).

У звітному році перевиконаний план за обсягами виробленої та реалізованої продукції (101,2% і 100,4%). Ці показники зросли і щодо попереднього року.

Як видно з таблиці планом передбачалося зниження залишків, насправді ж залишок зріс як до плану, так і до попереднього року. (116,9% і 113,7%), що склало 708т.р. і 590т.р.

Розглянемо ще додаткові показники.

Не дивлячись на те, що доходи від іншої реалізації і позареалізаційні доходи знизилися в порівнянні з попереднім роком, вони все-таки були отримані, що позитивно впливає на балансовий прибуток.

У той же час позареалізаційні доходи виявилися менше збитків на 200т.р., що знизило балансовий прибуток на цю суму. Хоча в порівнянні з попереднім роком позареалізаційні доходи знизилися на 25т.р., тобто у звітному році підприємством було сплачено менше штрафів, пенні та інших виплат.

Така попередня оцінка господарської діяльності підприємства. Тепер зробимо більш глибокий аналіз діяльності і з'ясуємо, що вплинуло на зниження прибутку в звітному році.

Глава 2.Аналіз балансового прибутку та прибутку від реалізації.

Для початку розглянемо, що мається на увазі під балансової та реалізаційною прибутком.

Балансова (загальна) прибуток - це кінцевий фінансовий результат виробничо-господарської діяльності. Замість балансового прибутку може утворитися загальний збиток (але на підприємстві цього не сталося).

Загальний прибуток складається з прибутку від реалізації, робіт, послуг, позареалізаційних прибутків і збитків.

Перша складова включає фінансовий результат від реалізації товарної продукції, від реалізації продукції, робіт і послуг непромислового характеру (послуги транспорту, непромислових господарств, продукції підсобного с / г, зайві виробничі запаси)., Фінансові результати за операціями з тарою та прибуток минулих років, виявлені у звітному році.

Друга складова включає економічні санкції (штрафи, пенні, неустойки сплачені та отримані), надходження безнадійних боргів, збитки від стихійних лих, списання боргів, дебіторської заборгованості, нестач і втрат від псування цінностей та інші втрати і збитки.

Прибуток від реалізації утворюється з виручки від продукції, робіт і послуг за вирахуванням матеріальних і прирівняних до них витрат.

Показники прибутку є загальноекономічними. Вони відбивають кінцевий фінансовий результат і відбиваються в бух.балансе, звітності про прибуток і збитки.

Прибуток може розглядатися як результат впливу економічних чинників, а значить основна мета аналізу прибутку виявити залежність кінцевих фінансових результатів від факторів, таких як обсяг реалізованої продукції, собівартості, ціни, структури продукції.

У прцессе аналізу прибутку вирішимо такі основні завдання: оцінимо динаміку цих показників, ступінь виконання плану, визначимо і оцінимо фактори, що впливають на ці показники та їх відхилення від плану.

Висновки:

Відбулася нереалізація плану і падіння рентабельності з 27,4% до 26,7%, що пов'язано зі збільшенням прибутку в планованих на кінець року залишки нереалізованої продукції. Планом передбачалося зниження залишків на 118 т. р. (4300-4182). У той же час рентабельність цих залишків значно перевищує всі інші рівні рентабельності (34,7% і 41,9%).

Недоотримано прибутку: 0,7 * 84023/100 = 588,161 т. р.

Щоб визначити, чому прибуток знизився, потрібно провести аналіз напруженості плану по прибутку.
Це попередня оцінка прибутку, на підставі якої можна зробити лише загальні висновки, виділити позитивні або негативні відхилення. Але це має важливе значення для розстановки акцентів на наступних етапах аналізу.


Розходження в ступені виконання плану по прибутку в товарній і реалізованої продукції свідчать про те, що частина продукції залишається на складі нереалізованою.

Тому необхідно виявити можливості зниження залишків нереалізованої продукції. Для цього треба вивчити попит і проаналізувати ціну (можливо вона завищена).

Що стосується плану, то він недовиконаний на 833 т. р., не дивлячись на перевиконання плану з обсягами як виробленої, так і реалізованої продукції, що говорить про непропорційне збільшення собівартості продукції. Таким чином, можна сказати, що план у звітному році був напружений, можливо була зроблена помилка у плануванні.

Аналіз складу загального прибутку.

Загальна сума балансового прибутку підлягає деталізації на основні складові частини.

Висновки:

Як видно з таблиці у звітному році планувалося, що сума балансового прибутку буде дорівнює сумі прибутку від реалізації, тобто інші прибутки і збитки не передбачалися. Проте в звітному році недовиконання плану з балансового прибутку на 4% відбулося в результаті недовиконання плану по прибутку від реалізації на 3,7%.

У той же час балансовий прибуток збільшився фактично на 140 +180 = 320т.р. за рахунок отримання додаткових прибутків, які не були заплановані.

Проте різниця в показниках прибутку від реалізації та загального прибутку вказують на позареалізаційні збитки, які перевищують позареалізаційні доходи на 200 т.р., що природно зменшує балансовий прибуток на цю суму.


Аналіз прибутку від реалізації товарної продукції

Найбільшу питому вагу в загальному прибутку займає прибуток від реалізації продукції. На відхилення цього прибутку від плану впливають такі основні фактори:

-Відхилення в собівартості
-Зміна цін проти запланованих в обсязі реалізованої продукції
-Зміна обсягу і структури реалізованої продукції

Висновки:

1 Основною причиною недоотримання прибутку від реалізації в звітному році стало збільшення частки менш рентабельних виробів у структурі (в загальному обсязі реалізації). Ця зміна структури зменшило прибуток на 778 т. р., що складає майже 93,5% від загальної суми зниження прибутку.
2 За рахунок збільшення виробничої собівартості на 390 т. р. на цю ж суму знизилася і прибуток від реалізації продукції.
3 Недовиконання плану за обсягом реалізації на 0,045% викликало відповідне зниження прибутку, але незначне (10,14%).
4 Також важливий фактор цін, який справив позитивний вплив на прибуток. Під його впливом прибуток збільшився на 345 т. р.

Загальні висновки:

У звітному році відбулося значне зниження балансового прибутку на 893 т. р. Основна причина цього зміна питомої ваги разнорентабельних виробів у загальній структурі, а також поява позареалізаційних витрат у звітному році.

Таким чином підприємство не повністю використовує свої резерви. Резервами збільшення прибутку є наступні:

1.Сніженіе собівартості товарної продукції, в тому числі:
відносне скорочення витрат, відносне зниження амортизаційних відрахувань, скорочення втрат від браку, ліквідація непродуктивних витрат, економія матеріалів, зниження матеріаломісткості продукції, зміна асортименту і структури продукції, виявлення збиткових і малорентабельних виробів, збільшення випуску яких спричинило за собою найбільше підвищення собівартості, вивчення їх виробництва і заміна новими, прибутковими і необхідними виробами, а також підвищення технологічного та організаційного рівнів виробництва.
2.Ізмененіе цін, у тому числі:
на готову продукцію, на матеріальні ресурси, тарифів на енергію, на вантажні перевезення.
3.Повишеніе якості продукції.
4.Увеличение обсягу виробництва товарної продукції.
5.Увеліченіе величини прибутку від реалізації готової продукції в результаті зміни її залишків.
6.Ізмененіе величини прибутку (збитків) від іншої реалізації, а також від позареалізаційних операцій.

Глава 3.Аналіз рентабельності виробництва.

Якщо підприємство отримує прибуток, то воно вважається рентабельним. Показники, що характеризують рентабельність, характеризують відносну прібильность.Для об'єктивної оцінки ефективності господарської діяльності необхідно охарактеризувати динаміку рівня рентабельності.

Рентабельність підприємства, що називають загальною рентабельністю, визначають як відношення балансового прибутку до середньої вартості основних виробничих фондів і нормованих оборотних коштів.

Рентабельність = Пр / Сума
Капіталомісткість = Пр / косно + Кобори = (Пр / Vреал) / (косно / Vреал + Кобори / Vреал) = Робор / (Кемк.осн. + Кемк.обор.)
Як видно з отриманих формул на загальну рентабельність впливають рентабельність обороту і капіталомісткість капіталу.
1.Аналіз рентабельності обороту: Робор = Пр / Vреал

1.1.Вліяніе зміни обсягу реалізації:

Роб = (Пр перед / Vреал звіт-Пр перед / Vреал перед) * 100% =
(22465/84330-2465/83600) * 100% = -0,23%

Збільшення обсягу реалізації знизило рентабельність обороту на 0,23%.

1.2.Вліяніе зміни прибутку:

Роб = (Пр звіт / Vреал звіт-Пр план / Vреал звіт) * 100% =- 1,11%

Зниження прибутку знизило рентабельність обороту на 1,11%.

1.3.Ітого: -0,23-1,11 =- 1,34%

Загальне зниження рентабельності обороту в звітному році.


2.Аналіз загальної рентабельності: Р = Пр / Сума До


2.1.Вліяніе зміни капіталомісткості осн.капітала:

Р = (Роб перед / Кемк.осн. Звіт + Кемк. Об. Пред-Роб перед / Кемк.осн.пред. + Кемк.об.пред)
* 100% =- 0,28%.

Зростання основного капіталу зменшило Р підприємства на 0,28%

2.2.Вліяніе зміни капіталомісткості обор.капітала:

Р = (Роб перед / Кемк.осн. Звіт + Кемк.об.отчет-Роб перед / Кемк.осн.отчет. + Кемк. Об.отч)
* 100% = -0,24%

Зростання оборотного капіталу зменшило Р підприємства на 0,24%

2.3.Вліяніе зміни Роборота:

Р = (Роб звіт / Кемк.осн. Звіт + Кемк. Об.отчет-Роб перед / Кемк.осн.отчет. +
Кемк. об.отчет.) * 100% =- 0,98%

Зниження Роборота знизило Р підприємства на 0,98%

2.4.Ітого: -0,28-0,24-0,98 =- 1,49%

Загальне зниження рентабельності підприємства у звітному році.

Висновки:

Зниження рентабельності в звітному році відбулося зниження рентабельності. Це зниження відбулося через зниження рентабельності обороту (яке в свою чергу відбулося за рахунок зменшення прибутку), а також через погіршення використання капіталу. Зростання ж капіталомісткості капіталу пов'язане із збільшенням витрат.

Глава 5.Аналіз використання основного капіталу
Висновки:

1.Темп приросту основних активів швидше темпів приросту валової продукції. У звітному році спостерігається погіршення використання основного капіталу (зниження капіталоотдачі на 0,5%).
2.Якщо б у звітному році капіталовіддача не знизилася, то за рахунок приросту основних активів підприємство могло б отримати продукції на суму:
Котдача пр * (Sосн.кап. Звіт-Sосн.кап. Перед) = 3088,893 т. р.
Через зниження капіталоотдачі підприємство втратило продукції на суму:
(Котдача звіт-Котдача пр) * Sосн.кап. звіт =- 408,66 т.руб.
У результаті відхилення валової продукції становить 3088,893-408,66 = 2680 т. р.

3.Определите вплив капіталлоотдачі на обсяг реалізації:
У звітному році спостерігається зниження капіталлоотдачі. Вартість основного капіталу зростала швидше, ніж виручка. За рахунок зниження капіталоотдачі підприємство втратило в виручці.

1,1058 * (77840-75600) = 2476,99-зміна обсягу реалізації, котра могла б бути, якби капіталовіддача не знизилася.

За рахунок зниження капіталоотдачі на 0,0224% підприємство втратило:
(1,0834-1,1058) * 77840 =- 1743,62 тис.руб.

Разом абсолютне відхилення виручки одно 2476,99-1743,62 = 730 тис.руб.

Аналіз капіталоотдачі основного капіталу.

Капіталоотдача - узагальнений показник ефективності використання основних фондів. Він визначається співвідношенням обсягу продукції, що випускається і середньорічної вартості основних фондів. Зростання капіталоотдачі забезпечує додатковий випуск продукції без соответстввующего нарощування виробничого потенціалу. Однко на підприємстві спостерігається падіння капіталоотдачі.

1.Вліяніе матеріаломісткості продукції:

-Темп зростання капіталоотдачі в оптових цінах
Котдача отч / Котдача перед * 100% = 99,62%.

-Темп зростання капіталоотдачі в цінах НЧП
Котдача отч / Котдача перед * 100% = 100,183%.

-Темп зростання капіталоотдачі в оптових цінах менше темпу зростання капіталоотдачі в цінах НЧП, отже продукція стала менш матеріаломістка.
Зміна капіталоотдачі під впливом матеріаломісткості:
(99,62 - 100,183) / 100% * 137,897 = -0,776 р.

Вплив капіталоотдачі активної частини основних фондів:
Підприємство має прогресивну структуру капіталу.

зростання капіталоотдачі основних фондів = 99,62%
зростання капіталоотдачі активної частини основних фондів = 99,73%
-Темп зростання капіталоотдачі основних фондів менше темпу зростання капіталоотдачі його активної частини, отже частка активної частини в основному капіталі знизилася.
Зміна капіталоотдачі під впливом його активної частини:
99,62 - 99,73) / 100% * 137,897 = - 0,152 руб.

Аналіз капіталоотдачі активної частини основних фондів.

Капіталоотдача активної частини = продуктивність обладнання / вартість од. обладнання

-Вплив цін на обладнання:
Зміна капіталоотдачі під впливом цін = (проїзв. перед / S од отч - Проізв.пред / S од перед) * 100% = -15,68%
-Вплив продуктивності устаткування:
Зміна капіталоотдачі під впливом продуктивності обладнання = (проїзв. отч / S од отч - Проізв.пред / S од отч) * 100% = 15,16%.
зміна капіталоотдачі у звітному році становить:
-15,68% + 15,16% = - 0,52%.

Висновки:

у звітному році відбулося зниження капіталоотдачі основного капіталу. Причинами цього стало:
-Зменшення матеріалоємності продукції
-Сніженіекапіталоотдачі активної частини основних фондів, яке у свою чергу викликано збільшенням вартості встановленого обладнання на підприємстві.

6.Аналіз оборотного капіталу.

Основний показник ефективності використання оборотного капіталу - це коефіцієнт оборотності: Rоб = Vреал / Sоб.кап. Крім цього використовуються такі показники: Кемкость = S об.кап. / Vреал і Т = 360 / Rоб
Висновки:

У звітному році спостерігається уповільнення оборотності капіталу на 5,92 дня.
Розрахунок додаткової величини оборотного капіталу, необхідної для покриття дефіциту:
Sобор.кап .= Vреал звіт / 360 * (Т звіт-Т перед) = 39,569 УРАХУВАННЯМ-уповільнення оборотного капіталу на 5,92 дня зажадало залучення додаткових коштів на цю суму за один оборот.
протягом року ця ситуація не змінювалась, то за рік треба було залучити додаткові кошти у розмірі 39,569 * 2,231 = 88,278 т. р.

Аналіз обсягу реалізації

Кемкость = S об.кап. / Vреал, отже Vреал = Sобор / Котдача обор.кап.
-Вплив вартості оборотного капіталу:
реал = (S отч / Кемк перед - S перед / Кемк перед) * 100% = 3937,008 т. р.

Збільшення вартості оборотного капіталу привело до збільшення обсягу реалізації
-Вплив Кемкості оборотногокапітала:
реал = (S отч / Кемк отч - S отч / Кемк перед) * 100% = - 3203,179 т. р.

Погіршення використання оборотного капіталу призвело до уповільнення процесу реалізації, тобто обсяг реалізації знизився.
Збільшення вартості оборотного капіталу нейтралізувало погіршення його використання. У підсумку обсяг реалізації виріс на 730 т. р.ВИСНОВОК

Висновки про фінансовий стан підприємства.

Позитивно оцінити роботу підприємства в звітному році не можна, оскільки прибуток як балансова, так і реалізаційна знизилася. Основна причина цього зміна питомої ваги разнорентабельних виробів у загальній структурі і збільшення собівартості продукції, а також поява позареалізаційних витрат у звітному році.

Таким чином підприємство не повністю використовує свої резерви.
Зниження балансового прибутку в свою чергу знизило рентабельність обороту і призвело до зменшення можливостей рентабельності капіталу.
Крім того у звітному році одночасне зменшення матеріалоємності продукції і
зниження капіталоотдачі активної частини основних фондів, яке у свою чергу було викликано збільшенням вартості встановленого обладнання на підприємстві, вплинуло на зниження капіталоотдачі основного капіталу. Таким чином збільшення вартості капіталу супроводжувалося погіршенням його використання.
Так само в звітному році відбулося погіршення використання оборотного капіталу. Це зажадало залучення додаткових коштів для поповнення оборотного капіталу. А збільшення капіталомісткості оборотного капіталу привело до того, що підприємство недоотримало можливої ​​виручки від реалізації продукції.
Все вищесказане дозволяє зробити висновок про те, що в звітному році підприємство не використав усіх своїх резервів, внаслідок чого робота була неефективною.

Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Міжнародні відносини та світова економіка | Доповідь
40.9кб. | скачати


Схожі роботи:
Імпорт деревообробного обладнання марки Вайнінг з Німеччини до Росії
Обладнання гастроному (з установкою вагового обладнання в торговому залі)
Імпорт алкогольної продукції
Туристські експорт та імпорт
Туристський імпорт і експорт
Утворення та імпорт рисунків
Введення спеціального мита на імпорт склосіток
Імпорт концепту management в російську лінгвокультурах
Міжнародні військові конфлікти і тероризм на імпорт
© Усі права захищені
написати до нас