Ідеологія народництва

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.

скачати

Реферат

Тема: Ідеологія народництва

Зміст

Введення

1 Складання і розвиток теорії народництва

2 Організація революційних народників та їх тактика в 70-80-і рр.. XIX. в.

2.1 Ходіння в народ

2.2 Діяльність революційного (бунтарського) течії в народництві

2.3 Народницька організація «Земля і воля»

3 Криза революційного народництва: поява і сутність ліберального народництва, початок розповсюдження марксизму в Росії групою «Визволення праці» Г. В. Плеханова

3.1 Народницька організація «Народна воля»

3.2 Народницька організація «Чорний переділ»

3.3 Робочий рух

3.4 Поширення марксизму в Росії

Висновок

Список літератури

Введення

В історії Росії ми бачили революційні виступи дворян. На зміну революціонерам-дворянам приходять революціонери-різночинці. Саме вони піднімають на нову висоту боротьбу з царизмом. Революціонери-різночинці поставили питання про ліквідацію самодержавства в Росії і проголошували боротьбу за демократичну республіку і соціалістичне суспільство. Вони проводять боротьбу за соціалістичне суспільство. Гасло був підхоплений усіма революційними організаціями від народників 70-х до більшовиків і есерів.

У 70-і роки на політичну сцену Росії стали революціонери-демократи, народники. Народництво в своєму розвитку пройшло кілька етапів розвитку, починаючи з 60-х років, переживаючи розквіт у 70-і і, вичерпавши свої революційні сили, до 80-90-х років зійшло з політичної сцени. Революціонери-народники вступили в боротьбу з царизмом, як виразники інтересів селянства. Вони відстоювали ідею, що Росія, спираючись на общинне землеволодіння, мине стадію капіталізму, перейшовши відразу до соціалізму. Однак, капіталістичний розвиток Росії стало вже фактом, тому Герцена і Чернишевського довелося вести боротьбу з залишками феодально-кріпосницького дореформеного ладу, обмеженим просвітою.

Якщо перед революціонерами-демократами 50, початку 60-х років постало питання про кріпацтво, то перед революціонерами-народниками крім питання про кріпацтво, постало питання і про капіталізм, і останнє намагалися вирішити обидва ці питання.

Двоїстість завдань обумовлювала подвійність і протиріччя практичних дій і теоретичних поглядів народництва. Ідеологи народництва втілювали послідовний, бойовий, об'єктивно-революційний селянський демократизм і демократизм дрібнобуржуазних верств, помірний і половинчастий.

У міру розвитку революційного руху на перший план поперемінної висуваються то селянсько-демократичні тенденції визвольного руху, то інтереси дрібної буржуазії в загальнодемократичному русі. У результаті, народництво виражало в собі революційні та ліберальні тенденції, і між ними йшла боротьба. І якщо в 70-і роки переважало революційне крило народництва в боротьбі проти царизму, то в 80-90рр. переважало ліберальне.

Суперечності відбилися і на ідеології народництва, а це позначилося і на розвитку революційної боротьби. Заслуга народництва полягала в тому, що воно вело рішучу боротьбу за демократичне перетворення країни, за республіку і соціалізм.

Отже, все вищесказане обгрунтовує актуальність теми.

Мета роботи: всебічне вивчення, аналіз та узагальнення теоретичної бази з даної теми, зробити висновки.

Робота складається з вступу, розділів основної частини, висновків, висновків та списку літератури.

1 Складання і розвиток теорії народництва

Історичні корені народництва йдуть у 40-ті роки XIX ст. Теорія некапіталістичного шляху розвитку Росії була висунута родоначальниками народництва А. І. Герценом і М. Г. Чернишевським. Ідеї ​​«селянського соціалізму» активно пропагував М. П. Огарьов. «Віра в особливий уклад, в общинний лад російського життя, звідси - віра у можливість селянської соціалістичної революції - ось що одушевляв їх, піднімало десятки й сотні людей на геройську боротьбу з урядом», - писав В. І. Ленін. 1

У другій половині 50-х років XIX ст. (Період підготовки селянської реформи) у суспільно-політичному житті Росії намітилося певне зближення різних ідейних напрямів. Все суспільство розуміло необхідність оновлення країни. Воно підштовхувало і стимулювало почалася перетворювальну діяльність уряду. Однак реалізація реформи та її підсумки викликали загострення ідейно-політичної боротьби, ще більше розмежування суспільства.

Буржуазні реформи, проведені в період правління Олександра II, зачепили всі сфери життя країни, забезпечивши висхідну лінію суспільно-політичного процесу. Незважаючи на внутрішню суперечливість і незавершеність, вони завдали великого удару по самодержавно-кріпосницької системи, розкріпачили творчий потенціал народу. Протягом кількох десятиліть в Росії відбулися такі зміни, які в країнах Західної Європи зайняли цілі століття. У підсумку Росія до початку XX ст. змогла відновити своє положення великої європейської та світової держави.

Перед урядом постало актуальне завдання прийняття курсу програми індустріалізації країни, яку розробив міністр фінансів С. Ю. Вітте. У ньому виділилися такі напрямки: підтримка державою ініціативних російських підприємців; активний протекціонізм; підготовка інженерних і кваліфікованих робочих кадрів, залучення іноземного капіталу; використання досвіду промислових країн; стабілізація курсу рубля.

Процес індустріалізації йшов суперечливо. Надзвичайно зросла за Олександра III регулююча роль держави, яка відповідала політичній доктрині імператора, мала своїм наслідком не тільки підтримку приватної ініціативи, але нерідко ставала перешкодою в природному розвитку вітчизняного підприємництва. А що почалася в 80-і рр.. політична реакція привела до контрреформам, з'явився своєрідною формою застою, коли реформи не лише не розвивалися, але й консервувалися. Це викликало занепокоєння значної частини суспільства, що могло послужити причиною соціального вибуху в країні. Найбільш видатний поборник ідеї ліберального поновлення самодержавства, пов'язана ціла епоха в історії російської політичної думки К. Д. Кавелін писав у 1882 р.: «Майже всі переконані, що самодержавство скінчив свої дні ... У хворобах і муках починається новий період російської історії!» 2

Відмінною рисою суспільного життя Росії другої половини XIX ст. була політична інертність широких народних мас. Селянські заворушення, що спалахнули після 1861 р., швидко зійшли нанівець, робоче рух перебував у зародковому стані. Народ зберігав царистські ілюзії. Політичну інертність проявляла і буржуазія. Це давало підстави для торжества войовничого консерватизму і зумовлювало вкрай вузьку соціальну основу для діяльності революціонерів. У цей період остаточно оформилися три напрями в громадському русі - консерватори, ліберали і радикали. У них були різні політичні цілі, організаційні форми і методи боротьби, духовні та морально-етичні позиції.

Консерватори - соціальну основу цього напрямку становило реакційний дворянство, духовенство, міщанство, купецтво і значна частина селянства. Консерватизм другої половини XIX ст. залишився в ідеологічних рамках теорії «офіційної народності». Самодержавство, як і раніше оголошувалося найважливішим підвалиною держави, що забезпечує велич і славу Росії. Православ'я проголошувалося основою духовного життя народу і активно насаджувалося. Народність означала єднання царя з народом, що мало на увазі відсутність грунту для соціальних конфліктів. У цьому консерватори бачили своєрідність історичного шляху Росії. У внутрішньополітичному області консерватори боролися за непорушність самодержавства, згортання реформ і проведення контрреформ. У соціально-економічній сфері вони ратували за зміцнення позицій дворянства, збереження поміщицького землеволодіння. У зовнішній політиці ними розвивалися ідеї панславізму єднання слов'янських народів навколо Росії. У духовній сфері представники консервативної інтелігенції відстоювали принципи патріархального способу життя, релігійності, безумовного підпорядкування влади. Основною мішенню для їх критики стала теорія і практика нігілістів, які заперечували традиційних моральні принципи.

Ідеологами консерваторів були К. П. Побєдоносцев, Д. А. Толстой, М. Н. Катков. Поширенню їх ідей сприяли чиновницько-бюрократичний апарат, церква і реакційна друк. М. Н. Катков у газеті «Московские ведомости» доступна для народу формулював основні ідеї консерватизму і формував в цьому дусі громадську думку.

Ліберали - соціальну основу ліберального напряму становили обуржуазилася поміщики, частина буржуазії та інтелігенції (вчені, письменники, журналісти, лікарі та ін.) Вони відстоювали ідею про спільне з Західною Європою шляхи історичного розвитку Росії. Ліберали наполягали на запровадженні конституційних почав, демократичних свобод та продовження реформ. Вони виступали за створення загальноросійського виборного органу (Земського собору), розширення прав і функцій місцевих органів самоврядування (земств). Політичним ідеалом для них була конституційна монархія. У внутрішньополітичному області ліберали ратували за збереження сильної виконавчої влади, вважаючи її необхідним фактором стабільності Росії. У соціально-економічній сфері вони вітали розвиток капіталізму і свободи підприємництва, пропонували ліквідувати станові привілеї, знизити викупні платежі, провести заходи, що сприяють становленню в Росії правової держави і громадянського суспільства. Визнання недоторканості особи, її права на вільний духовний розвиток був основою їх морально-етичних поглядів. Ліберали стояли за еволюційний шлях розвитку, вважаючи реформи головним методом соціально-політичної модернізації Росії. Вони були готові до співпраці з самодержавством, тому їх діяльність в основному складалася в подачі на ім'я царя «адрес», клопотань з пропозицією програми перетворень.

Ідеологами лібералів були вчені, публіцисти, земські діячі, такі як К. Д. Кавелін, Б. М. Чичерін, В. А. Гольцев, Д. І. Шаховський, Ф. І. Родічев, П. А. Долгоруков. Їх організаційної опорою були земства, журнали та наукові товариства. Ліберали не створили стійкою і організаційно оформленої опозиції уряду.

Особливості російського лібералізму: його дворянський характер через політичну слабкість буржуазії і близькість до консерватизму. Лібералів і консерваторів об'єднувала боязнь народного «бунту» і дій радикалів.

Радикали - представники цього напрямку розгорнули активну антиурядову діяльність. На відміну від консерваторів і лібералів вони прагнули до насильницьких методів перетворення Росії і корінному перебудови суспільства (революційний шлях). У другій половині XIX ст. радикали не мали широкої соціальної основи, хоча об'єктивно вони виражали інтереси селян і робітників. У їхньому русі брали участь вихідці з різних верств суспільства, які присвятили себе служінню народу.

Радикалізм багато в чому провокувався реакційною політикою уряду та умовами російської дійсності (Міліцейська, відсутність свободи слова, зборів і організацій). Тому в самій Росії могли існувати тільки таємні організації. Теоретики радикалів, як правило, були змушені емігрувати і діяти за кордоном. Це сприяло зміцненню зв'язків російського і західно-європейського революційних рухів. У радикальному напрямку другої половини XIX ст. панівне становище займала течія, що ідейною основою якого була теорія особливого, некапіталістичного розвитку Росії і «общинного соціалізму».

В історії руху радикалів другої половини XIX ст. виділяються три етапи:

60-і роки складання революційно-демократичної ідеології і створення таємних разночинский гуртків;

70-і роки оформлення народницької доктрини і діяльність організацій революційних народників;

80-90-ті роки - активізація ліберальних народників і початок розповсюдження марксизму, на основі якого були створені перші соціал-демократичні групи.

«Шістдесятники» - підйом селянського руху в 1861-1862 рр.. був відповіддю народу на несправедливість реформи 19 лютого. Це активізувало радикалів, які сподівалися на селянське повстання. У 60-ті роки склалося два центри радикального спрямування. Один - навколо редакції «Дзвони», який видається А. Г. Герценом у Лондоні - він пропагував свою теорію «общинного соціалізму» і різко критикував грабіжницькі умови звільнення селян. Другий - виник в Росії навколо редакції журналу «Современник». Його ідеологом став Н. ​​Г. Чернишевський, кумир різночинної молоді того часу. Він також критикував уряд за сутність реформи, мріяв про соціалізм, але, на відміну від А. І. Герцена - бачив необхідність використання Росією досвіду європейської моделі розвитку.

На основі ідей Н. Г. Чернишевського утворилося кілька таємних організацій: гурток «Великорус» (1861-1863) і "Земля і воля» (1861-1864). У них входили Н.А. і А.А.Серно-Соловьевіч, Г. Є. Благосвєтлов, Н. І. Утін та ін

«Ліві» радикали поставили завдання підготовки народної революції. Для цього Землевольцем розгорнули активну видавничу діяльність у своїй нелегальної друкарні. У журналах і прокламаціях вони роз'яснювали народу завдання майбутньої революції, обгрунтовували необхідність ліквідації самодержавства і демократичного перетворення Росії, справедливого вирішення аграрного питання. Своїм програмним документом Землевольцем вважали статтю Н. П. Огарьова «Що потрібно народу?», Яка застерігала народ від передчасних, непідготовлених виступів, закликала до об'єднання всіх революційних сил.

«Земля і воля» була перша велика революційно-демократична організація. До неї входило кілька сотень членів з різних соціальних шарів: чиновники, офіцери, літератори, студенти. Організацію очолював Російський центральний народний комітет. Відділення товариства були створені в Петербурзі, Москві, Твері, Казані, Нижньому Новгороді, Харкові та інших містах. Наприкінці 1862 р. до неї приєдналася російська військово-революційна організація, створена в Царстві Польському. Однак перші таємні організації проіснували недовго. Спад селянського руху, поразка повстання в Царстві Польському (1863), посилення поліцейського режиму все це призвело до їх саморозпуску або розгрому. Одні учасники організацій (у тому числі Н. Г. Чернишевський) були арештовані, інші емігрували. Уряду вдалося відбити натиск радикалів першої половини 60-х років. У суспільній думці намітився різкий поворот проти радикалів і їх революційних устремлінь. Багато громадські діячі, перш стояли на демократичних чи ліберальних позиціях, перейшли в табір консерваторів.

У другій половині 60-х років знову виникли таємні гуртки. Їх члени зберегли ідейна спадщина М. Г. Чернишевського, але, зневірившись у можливості народної революції в Росії, перейшли до вузько змовницької і терористичної тактики. Свої високі моральні ідеали вони намагалися втілити терористичними засобами (у 1866 р. член гуртка Н. А. Ішутіна Д. В. Каракозов вчинив замах на царя Олександра II).

Таким чином, головна причини піднесення громадського руху та становлення народництва - збереження старої соціально-політичної системи і, в першу чергу, самодержавного ладу з його поліцейським апаратом, привілейованим становищем дворянства, відсутністю демократичних свобод. Не менш значима причина - невирішеність аграрно-селянського питання, який залишався центральним у суспільному житті країни. Нові соціальні протиріччя між робітниками і підприємцями, ліберальної буржуазією і консервативним дворянством, між самодержавством і народами, що входили до складу Російської імперії. Половинчастість реформ 60-70-х років і коливання урядового курсу також активізували громадський рух. Відмінною рисою суспільного життя Росії другої половини XIX ст. була політична інертність широких народних мас. Все це давало підстави для торжества войовничого консерватизму і зумовлювало вкрай вузьку соціальну основу для діяльності революціонерів.

2 Організація революційних народників та їх тактика

в 70-80-і рр.. XIX століття

Серед народників в 70-80-і рр.. XIX століття склалося два напрямки: революційна і ліберальне.

Політичні погляди народництва, його стратегія і тактика соціальних дій найбільш яскраво представлені революційним народництвом. Воно зробило значний крок уперед порівняно зі своїми попередниками - дворянськими революціонерами, вступивши в пряму боротьбу з самодержавно-кріпосницькою системою, і обгрунтувало програму цієї боротьби.

Практическая деятельность революционных народников началась еще в конце 60- начале 70-х гг. Это был кружковый период, когда по всей России возникали кружки учащейся молодёжи и интеллигенции. Здесь изучались труды теоретиков революционного движения, переводились работы зарубежных авторов, велись острые споры. Особо выделялись кружки «чайковцев» и «долгушенцев». Большинство членов первого кружка отвергало как крайности бакунизма, так и излишнюю осторожность учения Лаврова. В кружке велась широкая просветительская работа: издавалась и распространялась революционная литература среди интеллигенции и передовых рабочих с целью подготовки пропагандистов из народной среды. Бунтарями по своим настроениям были «долгушенцы». Они создали собственную типографию, издали несколько прокламаций и листовок, обращённых к крестьянам и интеллигенции, но вскоре революционеры были арестованы.

Народники стремились к организации крестьянской революции, обеспечению для народа «земли и воли», уничтожению помещичьего землевладения. Они вели борьбу с либерализмом, исходили из примата социальной революции над политической, тесной связи демократических и социалистических преобразований. Отмечая начавшееся расслоение крестьянства, народники полагали, что буржуазное развитие деревни будет остановлено в результате победоносной революции. Народническая идеология стала весьма популярной у демократически настроенных интеллигентов последней трети XIX столетия.

Основные идеи революционных народников:

 • капитализм в России насаждается «сверху» и на русской почве не имеет социальных корней;

 • будущее страны в общинном социализме;

 • крестьяне готовы к восприятию социалистических идей;

 • преобразования должны осуществляться революционным методом.

Выделились три течения народничества – пропагандисткое, заговорщическое и бунтарское.

Их идеологи – П.Л.Лавров (пропагандисты), «апостол анархизма» М.А.Бакунин (бунтари), П.Н.Ткачев (заговорщики) искали новые подходы в разработке проблемы осуществления социальной революции в России.

Пропагандистское течение П.Л.Лаврова - одно из основных течений народничества. Он считал, что революция должна готовиться теоретическими работами интеллигенции, а также ее постоянной пропагандой среди народа. Главным методом борьбы за революцию считалась пропаганда. П.Л.Лавров не считал народ готовым к революции, поэтому основное внимание он придавал пропаганде с целью подготовки крестьянства. «Разбудить» крестьян должны были «критически мыслящие личности» — передовая часть интеллигенции.

П.Н.Ткачев (так же как и ПЛ.Лавров), не считал крестьянина готовым к революции. В то же время он называл русский народ «коммунистом по инстинкту», которого не надо учить социализму. По его мнению, узкая группа заговорщиков (профессиональные революционеры), захватив государственную власть, быстро вовлечет народ в социалистическое переустройство.

М.А.Бакунин же считал, что русский крестьянин бунтарь по своей природе и готов к революции. Поэтому задача интеллигенции - идти в народ и разжигать всероссийский бунт. Бакунин призывал молодёжь немедленно готовить народное восстание против трёх главных врагов: частной собственности, государства, церкви. Рассматривая государство как инструмент несправедливости и угнетения, он призывал к его уничтожению и созданию федерации самоуправляемых свободных общин. Под его непосредственным воздействием в народничестве сложилось бунтарское направление.

Эти идеи позже были приняты «народовольцами», дополнившими их положениями о необходимости переходного этапа на пути к социализму (установление демократической республики), а также обоснованием тактики террора против правительственных лиц. Заслугой народовольцев было преодоление во многом аполитизма своих предшественников, недооценки значения политической борьбы.

2.1 Хождение в народ

Впервые лозунг «В народ!» выдвинул А.И.Герцен в связи со студенческими волнениями 1861. Подготовка к массовому «хождению в народ» началась осенью 1873 года: усилилось формирование кружков, среди которых главная роль принадлежала «чайковцам», налаживалось издание пропагандистской литературы, заготовлялась крестьянская одежда, в специально устроенных мастерских молодёжь овладевала ремёслами. Массовое «хождение в народ» демократической молодёжи в России весной 1874 представляло собой стихийное явление, не имевшее единого плана, программы, организации.

Среди участников были как сторонники П.Л.Лаврова, выступавшие за постепенную подготовку крестьянской революции путём социалистической пропаганды, так и сторонники М.А.Бакунина, стремившиеся к немедленному бунту. В движении участвовала и демократическая интеллигенция, пытавшаяся сблизиться с народом и служить ему своими знаниями. Практическая деятельность «в народе» стёрла различия между направлениями, фактически все участники вели «летучую пропаганду» социализма, кочуя по деревням.

По официальным данным, пропагандой были охвачены 37 губерний Европейской России. Во 2-й половине 1870-х гг. «Хождение в народ» приняло форму «поселений», организованных «Землёй и волей», на смену «летучей» пришла «оседлая пропаганда» (устройство поселений «в народе»). С 1873 по март 1879 к дознанию по делу о революционной пропаганде были привлечены 2564 человека, главные участники движения осуждены по «процессу 193-х». 3

«Хождение в народ» потерпело поражение, прежде всего, потому что оно опиралось на утопическую идею народничества о возможности победы крестьянской революции в России. «Хождение в народ» не имело руководящего центра, большинство пропагандистов не обладало навыками конспирации, что позволило правительству сравнительно быстро разгромить движение.

«Хождение в народ» явилось переломным событием в истории революционного народничества. Его опыт подготовил отход от «бакунизма», ускорил процесс вызревания идеи о необходимости политической борьбы против самодержавия, создания централизованной, законспирированной организации революционеров.

2.2 Деятельность революционного (бунтарского) течения в народничестве

1870-е гг. явились новым этапом в развитии революционного демократического движения, по сравнению с 60-ми неизмеримо выросло число его участников. «Хождение в народ» выявило организационную слабость народнического движения и определило необходимость единой централизованной организации революционеров. Попыткой преодолеть выявившуюся организационную слабость народничества явилось создание «Всероссийской социально-революционной организации» (конец 1874 - начало 1875).

У середині 70-х рр.. проблема концентрации революционных сил в единой организации стала центральной. Она обсуждалась на съездах народников в Петербурге, Москве, в эмиграции, дебатировалась на страницах нелегальной прессы. Революционерам предстояло выбрать централистский или федеративный принцип организации, определить отношение к социалистическим партиям в др. странах.

В результате пересмотра программно-тактических и организационных взглядов в 1876 году в Петербурге возникла новая народническая организация, получившая в 1878 название «Земля и воля». Большой заслугой землевольцев явилось создание крепкой и дисциплинированной организации, которую Ленин назвал «превосходной» для того времени и «образцом» для революционеров.

В практической работе «Земля и воля» перешла от «бродячей» пропаганды, характерной для 1-го этапа «хождения в народ», к оседлым деревенским поселениям. Разочарование в результатах пропаганды, усиление правительственных репрессий, с одной стороны, общественное возбуждение в обстановке назревания второй революционной ситуации в стране — с другой, способствовали обострению разногласий внутри организации.

Большинство народников убеждалось в необходимости перехода к непосредственной политической борьбе с самодержавием. Первыми на этот путь встали народники Юга Российской империи. Постепенно террор становился одним из основных средств революционной борьбы. Вначале это были акты самозащиты и мести за злодеяния царской администрации, но слабость массового движения обусловила рост народнического террора. Тогда «террор был результатом — а также симптомом и спутником — неверия в восстание, отсутствия условий для восстания». 4

2.3 Народническая организация «Земля и воля»

Образованию «Земли и воли» предшествовало обсуждение опыта «хождения в народ» 1873-75 гг. В результате были определены основы политической платформы, которая была названа «народнической». Землевольцы признавали возможность особого (некапиталистический путь развития России), основой для которого должна была послужить крестьянская община. Они считали необходимым приспособить цели и лозунги движения к самостоятельным революционным стремлениям, уже существующим, по их убеждению, в крестьянстве. Эти требования, обобщённые в лозунге «Земля и воля!», сводились программой общества к переходу всей земли «в руки сельского рабочего сословия» с «равномерным» её распределением, к «полному мирскому самоуправлению», к разделению империи на части «соответственно местным желаниям».

«Земля и воля» защищала необходимость создания постоянных «поселений» революционеров в деревне с целью подготовки народной революции. Основную революционную силу землевольцы видели в крестьянстве, рабочему движению отводили подчинённую роль. Исходя из неизбежности «насильственного переворота», землевольцы выдвигали на особо важное место «агитацию» главным образом «путём дела» — бунтов, демонстраций, стачек. Они представляли «бунтарскую» струю в революционном движении 70-х гг.

Существенной заслугой землевольцев, отмеченной В.И.Лениным, было стремление «... привлечь к своей организации всех недовольных и направить эту организацию на решительную борьбу с самодержавием». 5 Принципами организации стали дисциплина, взаимный товарищеский контроль, централизм и конспирация.

Для устройства своих «поселений» землевольцы избрали Саратовскую, Нижегородскую, Самарскую, Астраханскую, а также Тамбовскую, Воронежскую, Псковскую губернии, Донскую область и др. Предпринимались попытки революционной деятельности на Северном Кавказе, Урале.

«Земля и воля» в широком для подпольных условий масштабе поставила издание и распространение революционной литературы, вела пропаганду и агитацию среди рабочих; землевольцы участвовали в проведении нескольких стачек в Петербурге в 1878-79 гг.

«Земля и воля» оказывала влияние на развитие студенческого движения. Ею были организованы или поддержаны демонстрации в Петербурге, в том числе так называемая Казанская демонстрация 1876, которой «Земля и воля» впервые открыто заявила о своём существовании.

Программа «Земли и воли» предусматривала и действия, направленные, по мнению её членов, на «дезорганизацию государства», в частности уничтожение «наиболее вредных или выдающихся лиц из правительства». Самым значительным террористическим актом «Земли и воли» было убийство шефа жандармов Н.В.Мезенцова (1878). Однако «Земля и воля» не рассматривала ещё террор как средство политической борьбы против существующего строя, расценивая его как самозащиту революционеров и месть их правительству.

Разочарования в революционной деятельности в деревне, усиление правительственных репрессий, резкое обострение политического недовольства в период русско-турецкой войны 1877-78 гг. и назревания революционной ситуации способствовали зарождению и развитию новых настроений внутри организации.

В «Земле и воле» постепенно сформировалась фракция террористов-политиков, основавшая в марте 1879 свой орган «Листок «Земли и воли»».

Разногласия между сторонниками продолжения прежней линии общества — «деревенщиками» и «политиками» — с защитниками перехода к политической борьбе путём систематического применения террористических методов, потребовали созыва в июне 1879 году Воронежского съезда, приведшего лишь к формальному и кратковременному компромиссу между двумя этими группировками.

Таким образом, основные идеи революционных народников: капитализм в России насаждается «сверху» и на русской почве не имеет социальных корней; будущее страны - в общинном социализме; крестьяне готовы к восприятию социалистических идей; преобразования должны осуществляться революционным методом. М.А.Бакуниным, ПЛ.Лавровым и П.Н.Ткачевым были разработаны теоретические основы трех течений революционного народничества - бунтарского (анархического), пропагандистского и заговорщического.

М.А.Бакунин считал, что русский крестьянин по своей природе бунтарь и готов к революции. Поэтому задача интеллигенции - идти в народ и разжигать всероссийский бунт. Рассматривая государство как инструмент несправедливости и угнетения, он призывал к его уничтожению и созданию федерации самоуправляемых свободных общин. ПЛ.Лавров не считал народ готовым к революции. Поэтому основное внимание он придавал пропаганде с целью подготовки крестьянства. «Разбудить» крестьян должны были «критически мыслящие личности» - передовая часть интеллигенции. П.Н.Ткачев, так же не считал крестьянина готовым к революции. В то же время он называл русский народ «коммунистом по инстинкту», которого не надо учить социализму. По его мнению, узкая группа заговорщиков (профессиональные революционеры), захватив государственную власть, быстро вовлечет народ в социалистическое переустройство.

В 1874 г., опираясь на идеи М.А.Бакунина, более 1000 молодых революционеров организовали массовое «хождение в народ», надеясь поднять крестьян на восстание. Однако «хождение в народ» провалилось, народники столкнулись с царистскими иллюзиями и собственнической психологией крестьян. Движение было разгромлено, агитаторы арестованы. Еще раз подтвердилась неэффективность террористических методов борьбы, приведших к усилению реакции и полицейского произвола в стране.

В целом деятельность народовольцев в значительной степени затормозила эволюционное развитие России.

С середины 1880-х гг., по мере развития капитализма, роста рабочего движения в России, распространения марксистских идей, народничество постепенно начинает уступать первенство в освободительном движении революционной социал-демократии.

3 Кризис революционного народничества:

появление и сущность либерального народничества и начало распространения марксизма в России группой «Освобождение труда» Плеханова Г.В.

Либеральное народничество - направление, разделяя основные теоретические взгляды революционных народников, отличалось от них неприятием насильственных методов борьбы.

Народники-либералы не играли заметной роли в общественном движении 70-х годов. Их влияние возросло в 80-90-е годы - это было связано с потерей авторитета революционных народников в радикальных кругах из-за разочарования в террористических методах борьбы.

Либеральные народники выражали интересы крестьян, требовали уничтожения остатков крепостничества и ликвидации помещичьего землевладения. Они призывали к проведению реформ для постепенного улучшения жизни народа. Основным направлением своей деятельности они избрали культурно-просветительскую работу среди населения. С этой целью они использовали печатные органы (журнал «Русское богатство»), земства и различные общественные организации. Идеологами либеральных народников были Н.К.Михайловский, Н.Ф.Даниельсон, В.П.Воронцов.

В 80-90-е годы XIX в. в радикальном движении произошли коренные изменения. Революционные народники потеряли свою роль главной оппозиционной силы. На них обрушились мощные репрессии, от которых они не смогли оправиться. Многие активные участники движения 70-х годов разочаровались в революционном потенциале крестьянства. В связи с этим радикальное движение раскололось на два противостоящих и даже враждебных друг другу лагеря. В августе 1879 «Земля и воля» окончательно раскололась на две самостоятельные организации:

«Чёрный передел», сохранивший исключительно пропагандистский характер;

«Народную волю», объединившую сторонников новой тактики политической борьбы.

Первый сохранил приверженность идее крестьянского социализма, второй увидел в пролетариате главную силу общественного прогресса.

3.1 Народническая организация «Народная воля»

Учредителями «Народной воли» были профессиональные революционеры — сторонники политической борьбы с самодержавием. Они создали централизованную, хорошо законспирированную организацию, самую значительную для разночинского периода освободительного движения в России. Её возглавил Исполнительный комитет: А.Д.Михайлов, А.А.Квятковский, А.И.Желябов, С.Л.Перовская, В.Н.Фигнер, Н.А.Морозов, М.Ф.Фроленко, Л.А.Тихомиров, А.И.Баранников, А.В.Якимова, М.Н.Ошанина и др. Ему подчинялась сеть местных и специальных (рабочих, студенческих, военных) групп.

В 1879-83 гг. народовольческие группы имелись почти в 50 городах, особенно много их было на Украине и в Поволжье. Число членов организации не превышало 500, в движении участвовало несколько тысяч.

Программа «Народной воли» содержала требования созыва Учредительного собрания, введения всеобщего избирательного права и постоянного народного представительства, свободы слова, совести, печати, сходок; общинного самоуправления, замены постоянной армии народным ополчением, передачи земли народу, предоставления угнетённым народам права самоопределения.

Как и предшествующие народнические программы, она смешивала задачи демократические и социалистические, но её выгодно отличало развёрнутое определение именно демократических задач. Признав необходимость политической борьбы с самодержавием, народовольцы сделали по сравнению с народниками 70-х гг. шаг вперёд.

Однако они оставались социалистами-утопистами, разделявшими основные положения народнической идеологии и, прежде всего веру в возможность для России, минуя капитализм, прийти к социализму через крестьянскую революцию. Большинство их верило в возможность непосредственно слить политические и социалистические перевороты, уповая на социалистические инстинкты крестьянства. Другие разделяли политический и социальный переворот во времени, полагая, что после свержения самодержавия и установления демократических свобод революционеры сумеют развернуть подготовку к социалистической революции. Либеральное крыло (не пользовавшееся существенным влиянием) предполагало удовлетвориться получением от царского правительства конституции.

«Народная воля» проводила революционную агитацию и пропаганду во всех слоях населения. Газеты «Народная воля», «Рабочая газета» стремились популяризировать идею политической борьбы с самодержавием. Борьбу за захват власти революционеры развернули под девизом «Теперь или никогда!». В подготовке восстания, а также в его осуществлении «Народная воля» главная роль отводила революционному меньшинству, т. е. своей организации. Народные массы должны были играть вспомогательную роль. В этом сказался бланкистский характер программы «Народной воли», понимавшей политическую борьбу как заговор.

С развитием и обострением политической борьбы всё большее значение приобретал террор. «Народная воля» подготовила 7 покушений на Александра II. Народовольческий террор устрашил правительство, заставил его пойти на некоторые уступки. Однако увидев, что революционеров не поддерживают массы, самодержавие перешло в наступление. В террористической борьбе народовольцы растратили лучшие силы, обескровили организацию. В 1879-83 прошло свыше 70 политических народовольческих процессов, по которым привлекалось около 2 тыс. человек. После убийства 1 марта 1881 Александра II «Народная воля» переживала идейный и организационный кризис.

Особое место в народовольческом движении занимает «Террористическая фракция «Народной воли» А.И.Ульянова, стремившаяся внести в программу «Народной воли» отдельные марксистские положения.

Деятельность «Народной воли» стала одним из самых важных элементов революционной ситуации 1879-80 гг. Однако несостоятельность её программных предпосылок, ошибочность тактики политического заговора, преобладание террористического метода борьбы над др. формами неизбежно должны были кончиться крахом.

3.2 Народническая организация «Черный передел»

«Чёрный передел» возникла в августе - сентябре 1879, ее название связано с распространённым среди крестьян слухом о близком всеобщем («чёрном») переделе земли.

Первоначально члены организации разделяли программу «Земли и воли», отрицали необходимость политической борьбы, не принимали террористическую и заговорщическую тактику «Народной воли», считали, что революцию может совершить только народ. Организация не была построена на принципе централизма и единой внутренней дисциплины, а конспирации не придавалось особого значения. В области тактики чернопередельцы были сторонниками широкой агитации и пропаганды в массах. Кружок устроил типографию, организовал издание журнала «Чёрный передел» и газеты «Зерно», издававшиеся в России и за границей, куда в 1880 г. эмигрировали Г.В.Плеханов, В.Засулич, Л.Дейч и др. В этих изданиях публиковались программные документы организации, статьи Г.В.Плеханова и др., сообщения о рабочем движении на Западе; установил связи со студентами и рабочими.

Взгляды чернопередельцев претерпели значительную эволюцию. Так, в начале ими отрицалась необходимость завоевания политической свободы, придерживались принципов свободного общинного самоуправления и возлагали основную задачу революционных действий на крестьянство. Отрицая принципиально террористические акты, чернопередельцы иногда признавали необходимость применения террора. Постепенно их мировоззрение менялось.

Г.В.Плеханов допускал возможность развития капитализма и формирования рабочего класса в России из разорившегося крестьянства. Одновременно признавалась необходимость политической борьбы и конституционного переустройства общества.

Практическая деятельность «Чёрного передела», вопреки программным установкам, протекала в основном среди рабочих. Члены организации придавали большое значение армии и начали искать пути пропаганды в солдатской среде, но создать свою организацию в армии им не удалось.

Аресты 1880-81 гг. ослабили организацию. После событий 1 марта 1881 г. многие члены «Черного передела» перешли на народовольческие позиции, часть вошла впоследствии в социал-демократическую партию. К концу 1881 «Черный передел» как организация перестал существовать, однако отдельные чернопередельческие кружки действовали вплоть до 2-й половины 1880-х гг.

Наиболее известные деятели «Черного передела» - В.Плеханов, В.Засулич, Л.Г.Дейч, В.Н.Игнатов и другие - порвали с народничеством и в 1883 г. создали в Женеве первую русскую марксистскую организацию - Группу «Освобождение труда», сыгравшую огромную роль в распространении марксизма в России.

Группа «Освобождение труда» действовала за границей и не была связана с возникавшим в России рабочим движением. Однако, деятельность группы «Освобождение труда» за рубежом, марксистских кружков в России подготавливали почву для возникновения российской социал-демократической партии.

Теория «русского социализма» и народничество имели общеевропейскую известность. Ряд народников состоял в Женевской секции I Интернационала (преимущественно «лавристы») и поддерживал борьбу Маркса против Бакунина и бакунистов. В этой западноевропейской теории их привлекла идея достижения социализма путем пролетарской революции. Капиталистическое развитие пореформенной России, разложение общины, забитость и бескультурье крестьянства побуждали думающих людей к изучению марксистской теории.

Важнейшим условием социального прогресса в России они считали буржуазно-демократическую революцию, движущей силой которой будут городская буржуазия и пролетариат. Крестьянство они рассматривали как реакционную силу общества. В этом проявилась узость и односторонность их взглядов.

Число сторонников марксистской теории в стране все больше возрастало, что привело к организации первых социал-демократических кружков: в столице Д.Н.Благоевым была создана «Партия русской социал-демократии» (1884-1885), П.В.Точисским – «Товарищество Санкт-Петербургских мастеровых» (1885-1888).

3.3 Рабочее движение

На початку 80-х рр.. на историческую арену России выступил рабочий класс, положение которого оставалось очень тяжёлым. Рабочее движение в 70-80-х годах развивалось стихийно и неорганизованно. По сравнению с предыдущим десятилетием рабочее движение 80-90 гг. значительно выросло.

В отличие от Западной Европы русские рабочие не имели ни собственных политических организаций, ни профессиональных союзов. «Южно-российский рабочий союз» (1875) и «Северный союз русских рабочих» (1878-1880) не сумели возглавить борьбу пролетариата и придать ей политический характер. Рабочие выдвигали лишь экономические требования повышение заработной платы, сокращение рабочего дня, отмена штрафов.

Наиболее крупным событием стала забастовка на Никольской мануфактуре фабриканта Т.С.Морозова в Орехово-Зуеве в 1885 г. Рабочие впервые потребовали государственного вмешательства в их отношения с фабрикантами. В результате был издан закон 1886 г. о порядке найма и увольнения, упорядочении штрафов и выплаты заработной платы. Был введен институт фабричных инспекторов, обязанных следить за выполнением закона. Закон усилил уголовную ответственность за участие в стачках.

Морозовская стачка показала, что требования рабочих вышли за пределы одного предприятия, она заставила российское правительство считаться с рабочим движением. В рабочее движение втягивались новые слои пролетариата.

В 90-е годы в России наметился промышленный подъем. Это способствовало увеличению численности рабочего класса и созданию более благоприятных условий для развития его борьбы. Упорные стачки в Петербурге, Москве, на Урале и в других районах страны приобрели массовый характер. Бастовали текстильщики, горняки, литейщики и железнодорожники.

Стачки имели экономический и слабо организованный характер. Все это создавало важную предпосылку для его соединения с марксизмом.

3.4 Распространение марксизма в России

Исторически марксизм, идеологами которого, были Карл Маркс и Фридрих Энгельс, зародился и в основном сформировался в 40-е гг.XIX в. в Германии как отражение процессов социальной борьбы с активным участием в ней новой силы - пролетариата (промышленных рабочих).

Появление в России марксизма как самостоятельного течения было связано с именем Г.В.Плеханова и деятельностью его группы «Освобождение труда», созданной в 1883 году. Его группа поставила перед собой две задачи: организовать пропаганду в России теории социализма путём перевода на русский язык и распространения произведений К.Маркса и Ф.Энгельса; дать критику народнической идеологии и разработать основные вопросы общественной жизни страны с новых позиций. Ее программа:

 • полный разрыв с народничеством и народнической идеологией;

 • пропаганда социализма;

 • борьба с самодержавием;

 • опора на рабочий класс;

 • создание рабочей партии.

Группа «Освобождение труда» проделала большую работу по распространению марксизма в России. Она перевела на русский язык работы Маркса и Энгельса: «Манифест коммунистической партии», «Наемный труд и капитал», «Развитие социализма от утопии к науке» и другие, напечатала их за границей и стала тайно распространять в России.

Плеханов, Засулич, Аксельрод и другие участники этой группы также написали ряд произведений, в которых они разъясняли учение Маркса и Энгельса, разъясняли идеи научного социализма. Главные идеи, которыми руководствовалась группа, были изложены Плехановым в его работе «Социализм и политическая борьба».

Особо выделялась идея роли пролетариата в революционном движении, подчёркивалось, что задачами революционеров являются организация рабочих, их сплочение и борьба за создание пролетарской партии в России. Группа «Освобождение труда» разработала проект программы марксистской партии. Члены группы поддерживали контакты с видными деятелями рабочего движения Запада, а с конца 80-х гг. стали принимать участие в деятельности II Интернационала.

В 1883 г. в Петербурге образовалась марксистская группа, которой руководил Д.Благоев. Она объединяла 15 социал-демократических кружков столицы и стала именовать себя «Партией русских социал-демократов», развернув активную работу по пропаганде марксизма среди рабочих петербургских окраин. В кружках занимались около 150 заводских рабочих. Группа располагала собственной типографией и начала издавать социал-демократическую газету «Рабочий» (вышло всего два номера). Она поддерживала тесные контакты с группой «Освобождение труда».

Благоевцы способствовали распространению первых марксистских работ Г.Плеханова.

З середини 80-х рр.. многие передовые рабочие стремились познакомиться с марксизмом. В крупных промышленных городах появлялись кружки и воскресные школы. Организации рабочих в условиях конспирации иногда возникали параллельно, независимо друг от друга. Строгая конспирация организации позволила сохранить рабочие кружки и после ареста руководителей группы в 1889 г.

Большую роль в распространении марксизма в России сыграли кружки, организованные в Казани в 1888 г. Центральный кружок имел свою библиотеку, кассу, печатал марксистские работы и готовили свою программу. Вокруг центральной группы сложилось несколько низовых кружков, в один из которых вступил В.И.Ульянов.

В конце 1895 г. в Петербурге разрозненные марксистские кружки объединились в новую организацию «Союз борьбы за освобождение рабочего класса». Его создателями были В.И.Ульянов, Ю.Ю.Цедербаум и др.

Таким образом, общественное движение во второй половине XIX в., в отличие от предшествующего времени, стало важным фактором политической жизни страны.

Многообразие направлений и течений, взглядов по идейно-теоретическим и тактическим вопросам отразило сложность общественной структуры и остроту социальных противоречий, характерных для переходного времени пореформенной России.

В общественном движении второй половины XIX в. еще не сложилось направление, способное осуществить эволюционную модернизацию страны, но были заложены основы для формирования в будущем политических партий.

Висновок

В завершении работы сделаем общие выводы.

Теория некапиталистического пути развития России была выдвинута в конце 40 — начале 50-х гг. родоначальниками народничества А.И.Герценом и Г.Чернышевским. Идеи «крестьянского социализма» активно пропагандировал П.Огарев. Пореформенная Россия стала школой гражданственности и новой политической культуры. Вера в историческое предназначение России в сочетании с усвоенными и переработанными идеями западноевропейской социалистической мысли послужила основой народничества – русской разновидности крестьянского социализма.

Политические воззрения народничества, его стратегия и тактика социальных действий наиболее ярко представлены революционным народничеством. Оно совершило значительный шаг вперёд по сравнению со своими предшественниками - дворянскими революционерами, вступив в прямую борьбу с самодержавно-крепостнической системой, и обосновало программу этой борьбы.

Народники стремились к организации крестьянской революции, обеспечению для народа «земли и воли», уничтожению помещичьего землевладения. Они вели борьбу с либерализмом, исходили из примата социальной революции над политической, тесной связи демократических и социалистических преобразований. Отмечая начавшееся расслоение крестьянства, народники полагали, что буржуазное развитие деревни будет остановлено в результате победоносной революции.

Наиболее крупными идеологами революционного народничества в 70-е гг. были Бакунин, Лавров, Ткачёв. Они разработали три основные теории народничества - бунтарско-анархическую, пропагандистскую и заговорщическую. Различия между ними определялись в основном разницей в понимании вопроса о главной движущей силе революции, степени готовности этой силы к революции, средствах ее свершения.

Считая русского крестьянина «прирождённым» социалистом, Бакунин призывал молодёжь немедленно готовить народное восстание против трёх главных врагов: частной собственности, государства, церкви. Задача интеллигенции - идти в народ, «бунтовать» народ, способствовать слиянию отдельных бунтов в единую революцию.

Лавров считал необходимыми для организации восстания длительную пропаганду среди народных масс и обширную теоретическую и нравственную подготовку революционеров.

Ткачёв обосновал политически-заговорщическое (якобинское, бланкистское) направление. Он исходил из того, что революция должна начаться с государственного переворота силами революционного меньшинства, которое после захвата власти вовлечёт массы в социалистическое переустройство.

Несмотря на расхождения в вопросах тактики, всех народников объединяло признание революции как единственного средства освобождения народа. Заслугой народовольцев было преодоление во многом аполитизма своих предшественников, недооценки значения политической борьбы.

После неудачных попыток хождения в народ с целью установления связи с крестьянством и возможности его организации на восстание, возникла идея создания тайной революционной организации, объединившей всех народников. Такая организация была создана в 1876 г. и стала называться «Земля и воля». Ее программа предусматривала осуществление революции путем свержения самодержавия, передачу всей земли крестьянам, введение мирского самоуправления в деревне и городе.

Не достигнув существенных результатов и убедившись в необходимости политической борьбы, среди народовольцев начались споры по программным и тактическим вопросам о методах борьбы, которые привели к расколу. Меньшая часть народовольцев создала организацию «Черный передел», которая сохранила верность основным программным принципам. Большой роли эта организация не сыграла. Более значительную работу проделала другая организация «Народная воля». Программа народовольцев предусматривала подготовку политического переворота, свержения самодержавия, установления в стране демократического строя, уничтожение частной собственности.

Важнейшим средством политической борьбы считали террор, а главной целью - убийство царя. Они рассчитывали, что это разбудит народные низы и подтолкнет их к восстанию. Народовольцы организовали 8 покушений на царя. 1 марта 1881 г. Александр 1 был убит.

Это событие вызвало конец «Народной воли» - правительство усилило репрессии, переворота не произошло. Большинство членов организации было арестовано и повешены.

В 80-90-ые годы возросло влияние либеральных народников. Это течение отличалось неприятием ненасильственных методов борьбы. Либеральные народники выражали интересы крестьянства, требовали уничтожения остатков крепостничества и помещичьего землевладения, призывали к постепенным реформам для улучшения жизни народов.

В 80-90-ые годы революционное движение распалось на два течения: первое сохранило верность идее крестьянского социализма, второе главной силой общественного процесса считало рабочий класс.

Некоторые народники обратились к марксизму. В Женеве они образовали группу «Освобождение труда».

Ее программа: полный разрыв с народничеством, пропаганда социализма, опора на рабочий класс, создание рабочей партии.

Группа «Освобождение труда» резко критиковала народнические теории и занималась пропагандой, распространением марксизма.

Список літератури

 1. Блохін В.В. Историческая концепция Николая Михайловского (К анализу мировоззрения российской народнической интеллигенции XIX века) / В.В.Блохин. - М.: ПРОБЕЛ-2000, 2001.- 268 с.

 2. Будницкий О.В. Терроризм в российском освободительном движении / О.В.Будницкий. - М.: Издательство РОССПЭН,2000. - 399 с.

 3. Зверев В.В. Реформаторское народничество и проблема модернизации России / В.В.Зверев. - М.: Наука, 1997. - С. 230- 254

 4. История политических и правовых учений / Под ред. В.С.Нерсесянца. - М.: Видавництво НОРМА, 2001. - 352с.

 5. Кейзерова В.М. К изучению политической теории народничества / В.М.Кейзерова. // Правоведение. - 1971. - № 5. - С.124-127.

 6. Очерки всеобщей и отечественной истории: Учебн. Посібник. / Под ред. Н.А.Душковой. - Воронеж: Изд-во ВГТУ, 1999. - 102 c.

 7. Пирумова Н.М. Социальная доктрина М.А.Бакунина / Н.М.Пирумова. - М.: Наука, 1997. - 220 с.

 8. Федоров В.А. Історія Росії. 1861-1917. Учеб. для вузов / В.А.Федоров. - М.: Высшая школа, 2001. - 384 с.

1 Ленін В.І. Повне зібрання творів. - 5 изд. - т. 12. - С.110.

2 Очерки всеобщей и отечественной истории: Учебн. Посібник. / Под ред. Н.А.Душковой, Воронеж: Изд-во ВГТУ, 1999. - 102c.

3 Революционное народничество 70-х годов, т. 1. - М., 1964. - С.102-113.

4 Ленин В.И. Повне зібрання творів. - 5 изд. - т.12. - С.180.

5 Ленин В.И. Повне зібрання творів. - 5 изд. - т.12. - С.135.


Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Історія та історичні особистості | Реферат
130.6кб. | скачати


Схожі роботи:
Селянський соціалізм АНГерцена і НГЧернишевского Економічні програми народництва
Ідеологія 4
Міф та ідеологія
Ідеологія друідізма
Соціалістична ідеологія
Ідеологія самурайства
Політична ідеологія
Марксистська ідеологія
Консервативна ідеологія
© Усі права захищені
написати до нас