Ігрові методи навчання при вивченні органічної хімії як засіб підвищення пізнавальної активності

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.

скачати

Використання ігрових методів навчання при вивченні органічної хімії як засіб підвищення пізнавальної активності та якості знань

ЗМІСТ
Введення
Глава 1. Ігрові методи навчання в сучасній школі
1.1 Ігрова діяльність у процесі навчання
1.2 Місце ігрової системи в курсі хімії
1.3 Психолого-педагогічні завдання ігросістеми
1.4 Види ігор в педагогічній системі
1.5 Ігрові технології як метод навчання
1.6 Різновиди і можливості використання навчальних ділових ігор
1.7 Оптимізація пізнавальної діяльності учнів на уроках хімії через ігрові методи
Глава 2. Система викладання органічної хімії в середній школі
2.1 Програма та тематичне планування уроків хімії в 10 класі (базовий рівень)
2.2 Програма та тематичне планування уроків хімії в 10 класі (профільний рівень)
Глава 3. Експериментальна частина
3.1 Методичні розробки
3.2 Перелік контрольних завдань
3.2.1 Перелік теоретичних питань
ОБГОВОРЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ
ВИСНОВКИ
Література

ВСТУП
Людина грає тільки тоді,
коли він у повному значенні слова
Людина, і він буває цілком людиною
лише тоді, коли грає.
Ф. Шіллер
Актуальність дослідження. У сучасному житті, особливо у виробничій діяльності людини, хімія має виняткове значення. У той же час, зростаючий обсяг інформації, безперервне оновлення навчальних дисциплін, зростання хемофобіі у суспільстві призвела до того, що інтерес до хімії знизився в учнів ще й школі. Звідси - небажання вивчати навчальні та наукові тексти хімічного змісту і відсутність умінь і навичок сприймати їх в цілому. Це спричинило за собою слабкі знання абітурієнтів з предмета та низьку мотивацію до її вивчення в школі. У школярів завжди виникає питання: для чого економісту, електрозварникові, електромонтеру, бухгалтеру, юристу вивчати хімію? І, як результат, слабкі знання з хімії, а в подальшому з'являються труднощі у засвоєнні спеціальних дисциплін, пов'язаних з хімією.
У зв'язку з цим стає актуальним вдосконалення форм і методів навчання хімії, які стимулюють розумову діяльність школярів, розвивають їх пізнавальну активність, вчать практично використовувати хімічні знання.
У вирішенні даних проблем можуть знайти своє місце ігрові форми організації занять, які здатні виступати в якості дієвого засобу навчання. Атмосфера гри створює умови, за яких хлопці непомітно для себе залучаються і активну діяльність, починають розуміти, що виграти можна тоді, коли маєш певний запас знань. Крім того, ігрова форма проведення занять передбачає колективне співробітництво вчителя та учнів. При формуванні груп враховуються рівень знань учнів, спрямованість їхніх інтересів, психологічну сумісність. Школяр тільки тоді може впоратися з покладеним на нього завданням, коли він у співпраці з іншими хлопцями повністю свої знання, тільки тоді він опановує необхідними вміннями і навичками колективної праці. На цій же основі відбувається процес формування необхідних моральних якостей.
Незважаючи на велику кількість робіт в області дидактичних ігор, немає достатньої інформації про їх навчальних можливостях, продуктивних сферах навчального використання і принципи їх застосування в практиці навчання. Тому задача визначення дидактичних можливостей ігрових форм навчання на базі сучасних науково-педагогічних засобів, представляється актуальною як в теоретичному, так і в практичному плані.
Об'єкт дослідження - ігри в організації навчання органічної хімії в середній школі.
Предмет дослідження - вплив гри на пізнавальну активність школярів під час вивчення хімії.
Мета дослідження - виявлення факторів та педагогічних умов успішного застосування ігор, орієнтованих на активізацію пізнавальної діяльності школярів при вивченні органічної хімії.
Гіпотеза дослідження:
- Якщо використовувати гри в деяких формах навчального процесу при викладанні органічної хімії в середній школі, то це дозволить підвищити активність пізнавальної діяльності школярів та їх рівень засвоєння хімії.
Для досягнення мети дослідження і перевірки гіпотези були поставлені наступні завдання:
а) провести аналіз літературних джерел і визначити раціональне місце ігрових методів навчання в навчальному процесі при викладанні органічної хімії;
б) виявити дидактично значущі характеристики ігор;
в) розробити методичний матеріал з акцентом на ігрові форми організації занять;
г) провести експериментальне дослідження ефективності застосування ігор у навчальному процесі.

Глава 1. Ігрові методи навчання в сучасній школі

«Гра-це можливість відшукати себе в суспільстві,
себе в людстві, себе у Всесвіті »
Я. Корчак.
Педагогічний процес це сукупність визначених занять позакласної та позашкільної виховної роботи, що проводяться педагогічним та учнівським колективом за одним планом. У навчанні застосовуються в основному уроки-семінари, практичні та лабораторні роботи, на яких використовуються різні методи і засоби.
Збільшення розумового навантаження на уроках змушує замислитися над тим, як підтримати в учнів інтерес до досліджуваного матеріалу, їх активність протягом всього уроку. Доводиться шукати ефективні методи навчання і такі методичні прийоми, які активізували б думку школярів, стимулювали б їх до самостійного отримання знань. Треба подбати про те, щоб на уроках учень працював активно і захоплено, використовувати це як відправну точку для виникнення і розвитку допитливості, глибокого пізнавального інтересу.
Важливу роль тут можна відвести дидактичним іграм. Гра-творчість, гра-праця. У процесі гри в дітей виробляється звичка зосередитися, мислити самостійно, розвиває увагу, прагнення до знань [1,2].
Різноманітні ігрові дії, за допомогою яких вирішується та чи інша розумова задача, підтримує і посилює інтерес дітей до навчального предмета.
Широке розуміння терміна «цікавість» йде ще від М. І. Лобачевського, він вважав, що цікавість - необхідний засіб порушувати і підтримувати увагу, без неї викладання не буває успішним. Сучасна дидактика, звертаючись до ігрових форм навчання на уроці, справедливо вбачає в них можливість ефективної організації взаємодії педагога і учнів, продуктивної формою їх спілкування з властивими їм елементами змагання, непідробного інтересу.
Професор С. А. Шмаков у своїй роботі «Ігри учнів - феномен культури» (1994года) ставить перед педагогами завдання: створити ігрову освітню систему, програми ігор з усіх навчальних предметів, з хімії в тому числі. Досвід показує, як би не був добре підготовлений викладач, як би він не володів предметом, але все одно учні воліють його поясненням хорошу гру, де вони будуть самі пізнавати світ, будуть взаімообучаться. Вони з задоволенням приймуть і засвоять інформацію дорослого наставника, але неодмінно як учасника їхньої гри, тобто дійсним носієм інформації, педагог повинен навчитися грати [3].

1.1 Ігрова діяльність у процесі навчання
Гра найбільш доступний вид діяльності, спосіб переробки отриманих з навколишнього світу вражень. У грі яскраво проявляються особливості мислення та уяви учня, його емоційність, активність, розвиває потребу в спілкуванні. Цікава гра підвищує розумову активність дитини, і він може вирішити більш важке завдання, ніж на звичайному занятті. Але це не означає, що заняття повинні проходити лише у формі гри. Гра - це тільки один з методів, і вона дає добрі результати тільки в поєднанні з іншими: спостереженнями, бесідами, самостійною роботою. Граючи, діти вчаться застосовувати свої знання і вміння на практиці, користуватися ними в різних умовах. Гра це самостійна діяльність, в якій діти вступають в спілкування з однолітками. Їх об'єднує загальна мета, спільні зусилля до її досягнення, загальні переживання. Ігрові переживання залишають глибокий слід у свідомості дитини і сприяють формуванню добрих почуттів, благородних прагнень, навичок колективного життя. Гра має велике значення, вона тісно пов'язана з навчанням на заняттях, зі спостереженнями повсякденному житті. Вона вчить самостійно вирішувати ігрові завдання, знаходити кращий спосіб здійснення задуманого, користуватися своїми знаннями, висловлювати їх словом. Нерідко гра служить приводом для повідомлення нових знань, для розширення кругозору [4].
Таким чином, ігрова діяльність є актуальною проблемою процесу навчання.
Грі приписують найрізноманітніші різноманітні функції, як чисто освітні, так і виховні, тому виникає необхідність більш точно визначити вплив гри на розвиток учня і знайти її місце в системі освіти і виховання. Найбільш точно визначити ті сторони психічного розвитку та формування особистості учня, які переважно розвиваються в грі або відчувають лише обмежений вплив в інших видах діяльності.
Дослідження значення гри для психічного розвитку та формування особистості дуже утруднено. Тут неможливий чистий експеримент просто тому, що не можна вилучити ігрову діяльність з життя дітей і подивитися, як при цьому буде йти процес розвитку. Найголовнішим є значення гри для мотиваційно - потребностной сфери дитини. Відповідно до робіт Д. Б. Ельконіна проблема мотивів і потреб висувається на перший план. Вказівка ​​на мотиви є недостатнім, необхідно знайти той психічний механізм, через який мотиви можуть впливати [5,6].
Гра має значення і для формування дружного колективу, і для формування самостійності, і для формування позитивного ставлення до праці. Всі ці виховні ефекти спираються на той вплив, який чинить на психічний розвиток дитини, на становлення його особистості. Процес гри дозволяє формувати якості активного учасника ігрового процесу, вчиться знаходити і приймати рішення., Розвивати здібності, які можуть бути виявлені в інших умовах і ситуаціях, вчитися свідомості, неординарності поведінки, вмінню адаптуватися в наявних умовах, заданих грою. Вчитися вмінню спілкуватися, встановленню контактів, отримувати задоволення від спілкування з партнерами, вчитися створювати особливу емоційну середу, привабливу для учнів. Ігрові форми можуть застосовуватися і в основній, і в старшій школі, а також використовуватися при проведенні нетрадиційних уроків. Незважаючи на загальне визнання позитивного впливу ігор на розвиток пізнавальної активності та самостійності учнів, вони не знайшли ще достатньо глибокого і грунтовного рішення в методиках викладання предметів.
Технологія ігрових форм навчання націлена на те, щоб навчити учнів усвідомлювати мотиви свого вчення, своєї поведінки в грі і в житті. Формувати цілі і програми власної, як правило, глибоко прихованою в звичайній обстановці, самостійної діяльності та передбачити її найближчі результати [7].
Можна виділити чотири організаційні форми ігрової діяльності: індивідуальну, парну, одиночну, колективну, масову.
* До індивідуальних форм можна віднести гру однієї людини з самим собою або з різними предметами та знаками.
* Одиночна форма - це діяльність одного гравця в системі імітаційних моделей з прямого і зворотного зв'язком від результатів досягнення поставленої ними шуканої метою.
* Парна форма - це гра однієї людини з іншою людиною, як правило в обстановці змагання або суперництва.
* Групова форма - це гра трьох або більше суперників, які переслідують в обстановці змагання одну і ту ж мету.
* Колективна форма - це групова гра, в якій змагання між окремими гравцями замінюють команди суперників.
* Масова форма гри є тиражованих одиночна гра з прямого і зворотного зв'язком від загальної мети, яку одночасно переслідують багато людей
Технологією навчальних ігор є практичне здійснення педагогічної теорії та отримання в педагогічному процесі заздалегідь намічених результатів. Технологія гри заснована і відпрацьована на базі широкого застосування педагогічних ідей, принципів, понять, правил. Специфічною і безпосередньою метою ігрової технології є спонтанно спрямований розвиток особистості грає школяра. Це систематичне і послідовне втілення на практиці концепцій інноваційних процесів в освіті, заздалегідь спроектованих процесів в освіті. Заздалегідь спроектованих на основі тих ідей, які визнані в світі як високо значущих цінностей особистості і суспільства. Необхідно відзначити, що навчальна гра є творче повторення конкретної людської діяльність на глибоко особистому рівні з елементами оригінальної новизни, корисності та значущості в умовах самостійності чи змагання із суперником. У процесі гри спрацьовує асоціативна, механічна, зорова і інші види пам'яті за запитами ігрової ситуації, а не на вимогу вчителя. Щоб перемогти в грі - змаганні, треба багато згадати, осмислити за короткий проміжок часу. Іншими словами, гра на уроці є комплексним носієм інформації [8-11].
Педагогічної аксіомою є положення, згідно з яким до розвитку інтелектуальних здібностей, самостійності та ініціативності, діловитості і відповідальності школярів може призвести тільки подання їм справжньої свободи в спілкуванні. Залучення їх у таку діяльність, в якій вони не тільки зрозуміли і перевірили б те, що їм пропонують в якості об'єкта засвоєння, але й на ділі переконалися в тому, що їхні успіхи в саморозвитку, їх доля як фахівця в початковій мірою залежить від їх власних зусиль і рішень.
1.2 Місце ігрової системи в курсі хімії
Гра займає 1 / 5 частину часу, не витісняючи практичній діяльності. Навчання школяра відбувається впливом на його органи зору: демонстрація дослідів, читання матеріалу (у пам'яті залишається 50% спостережуваного, 30% прочитаного), органу слуху - монолог вчителя, діалог з учителем, з однокласниками (у пам'яті залишається 10% почутого), практична діяльність самого учня, самостійна робота (у пам'яті залишається 90% зробленого самим). Вивчити необхідний матеріал учня можна або змусити, або зацікавити. Гра передбачає участь усіх учасників в тій мірі, на яку вони здатні. Навчальний матеріал у грі засвоюється через всі органи прийому інформації, причому робиться це невимушено, як би само собою, при цьому діяльність учня носить творчий характер. Відбувається 100% активізація діяльності учнів на уроці. Причому інтелектуально розвинені діти займають лідируюче положення, навчаючи відстаючих в командній грі. Відомо, що слово однолітка має більшу вагу для підлітка, ніж слово вчителя. Змагальність у роботі, можливість порадитися, найгостріший дефіцит часу - всі ці ігрові елементи активізують навчальну діяльність учнів, формують інтерес до предмету.
1.3 Психолого-педагогічні завдання ігросістеми
1. Вивчення нового матеріалу, формування умінь і навичок, узагальнення і контроль знань.
2. Розкриття творчих можливостей учнів.
3. Виховання колективізму і взаємовиручка у вирішенні складних проблем.
4. Взаємонавчання. Багато ігор припускають дорадчий процес. У групі, де зібрані сильні і слабкі учні, йде процес взаємозбагачення інформацією та вміннями.
5. Виховання почуття співпереживання один одному.
6. Формування практичних навичок.

1.4 Види ігор в педагогічній системі
За формою діяльності гри можна розділити на індивідуальні, парні, групові, загальнокласних.
За освітнім завданням на ігри, які вивчають новий матеріал, що формують уміння і навички, багато ігор узагальнюючого характеру, повторення та контролю знань.
За типами: пізнавальні, рольові, ділові, комплексні.
За формою проведення: ігри - аукціони, захисту. Подорож по станціях, прес - конференції, ігри - дослідження [12,13].
Останнім часом велика роль відводиться електронно-тестовим і комп'ютерних ігор у навчанні. Тестування стає повсюдною формою перевірки знань, і тут застосовують ігрову форму. З 7 по 11 клас складність ігор наростає.
Критерії ігор.
1.Ігра повинна бути розрахована на один урок.
2.Ігар НЕ болжна бути складною для розуміння їхніх правил.
3.Ігра не повинна морально застарівати.
4.Ігра повинна бути масовою, що охоплює всієї учнів.
5.Оценка повинні виставлятися легко, учні повинні розуміти, як вийшла підсумкова оцінка.
6.Ігра повинна бути динамічною для підтримки інтересу до неї.
Позитивні емоції, які виникають в учнів в процесі ігор, сприяють попередженню їх перевантаження, забезпечують формування комунікативних та інтелектуальних умінь. Гра хороший засіб для виховання в учнів відповідальності за доручену справу, вміння працювати колективно і самостійно. Вона сприяє активізації пізнавальної діяльності, виявлення організаторських та інших здібностей.
Вимоги до проведення дидактичних ігор [14].
1.Соответствіе теми гри темі і мети уроку
2.Четкость і визначеність мети і спрямованості гри.
3.Значімость ігрового результату для учасників і організаторів гри.
4.Соответствіе змісту гри характером розв'язуваної задачі.
5.Посільность використовуються у грі ігрових дій за їх видами, характером складності.
6.Понятность і доступність задуму учасника гри, простота ігрового сюжету.
7.Стімулірующій характер гри.
8.Точность і однозначність ігрових правил і обмежень.
9.Об'ектівние критерії оцінки успішності ігрової діяльності школярів.
10.Адекватние способи контролю і оцінки ходу і результату гри.
11.Благопріятний психологічний клімат відносин
12.Простор для особистої активності і творчості.
13.Обязательний елемент змагальності між учасниками гри.
Уроки вправи проводяться як на уроці, так і в позаурочній навчальній роботі. Вони займають зазвичай 10-15 хвилин і спрямовані на удосконалення пізнавальних здібностей учнів, є гарним засобом для розвитку пізнавальних інтересів, осмислення і закріплення навчального матеріалу, застосування його в нових ситуаціях. Це різноманітні вікторини, кросворди, ребуси, чайнворд, шаради, головоломки, загадки.
Ігри подорожі. Їх можна проводити як безпосередньо на уроці, так і в процесі позакласних занять. Вони служать, в основному, цілям поглиблення, осмислення і закріплення навчального матеріалу. Активізація учнів в іграх - подорожі виражається в усних оповіданнях, питаннях, відповідях, в їхніх особистих переживаннях і судженнях.
Сюжетна (рольова) гра. Відрізняється від ігор-вправ та ігор-подорожей тим, що інсценуються умови уявної ситуації, а учні грають певні ролі. Хоча традиційними методами навчання та викладання - такими як лекція, дискусії і письмова робота - можна успішно допомагати учням набувати знання фактичного матеріалу і найважливіших теоретичних положень, в рамках яких зможе вміститися майбутній досвід, ці методи є недосконалими, щонайменше, у двох відносинах. Рольова гра представляє собою один із тих унікальних прийомів експериментального навчання, який допомагає учневі справлятися з невизначеністю і життєвими непростими ситуаціями. Другий областю, в якій традиційні методи потребують додаток, є сфера переданих навичок міжособистісного спілкування і комунікації. Неважливо, як багато читає і спостерігає учень, розвинути ці навички повністю можна тільки шляхом застосування їх у реальних міжособистісних контактах. Взаємодія вербального і невербального поведінки занадто складно, щоб бути зведеним до декількох простих правил. Інтерпретація відповідних сигналів, отриманих від інших людей, і реакції на ці сигнали містять у собі ключ до ефективної міжособистісної комунікації.
Переваги рольової гри (по Чеслер і Фоксу)
1.Помогает учневі виразити приховані почуття.
2.Помогает учневі перейнятися почуттями оточуючих і зрозуміти їх мотивацію.
3.Дает можливість повправлятися у різних типах поведінки.
4.Висвечівает загальні соціальні проблеми і динаміку групової взаємодії, формального і неформального.
5.Позволяет жваво і безпосередньо представити академічний описовий матеріал.
6.Является мотивуючої і ефективною, оскільки припускає дію.
7.Обеспечівает зворотний зв'язок, як учня, так і наставнику.
8.Группа може контролювати зміст і темп.
9.Устраняет прірву між навчанням і реальними життєвими ситуаціями.
10.Ізменяет установки.
11.Учіт контролювати почуття й емоції.
Гра - змагання може включати в себе всі вищезгадані види дидактичних ігор або їх окремі елементи. Для проведення цього виду гри учні діляться на групи, команди, між якими йде змагання. Суттєвою особливістю гри - змагання є наявність у ній змагальної боротьби і співробітництва [15].
Елементи змагання займають провідне місце в основних ігрових діях, а співпраця визначається конкретними обставинами і завданнями. Гра - змагання дозволяє вчителю залежно від змісту матеріалу вводити в гру не просто цікавий матеріал, але вельми складні питання навчальної програми. У цьому її основна педагогічна цінність і перевагу перед іншими видами дидактичних ігор.
У реальній практиці навчання всі види ігор можуть виступати і як самостійні, і як взаємно доповнюють один одного. Використання кожного виду ігор та їх різноманітних поєднань визначається особливостями навчального матеріалу, віком учнів та іншими педагогічними чинниками.
Гра - найактивніша форма людської діяльності. Рідко зустрінеш дитини (та й дорослого), не бере участі в певний момент у будь-якій грі. Гнучка система навчальних ігор дозволяє навчатися з цікавістю, а від можливості вибору ігор цей інтерес тільки зростає. Ця модель навчання, в порівнянні з традиційною, більш перспективна. Проведена за схемою учень - вчитель - учень, вона дозволяє учням самостійно вибирати свій шлях розвитку (освіти), можливо, роблячи це несвідомо, інтуїтивно, а вчитель виконує роль каталізатора: його вміння і знання допомагають учневі розвиватися швидше. Уроки по ігровій методиці істотно підвищують інтерес учнів до предмету, дозволяють їм краще запам'ятати формулювання, визначення, розкріпачують учень, його мислення [16].
Етапи ігри включають:
1.Предварітельную підготовку: клас розбивається на команди, приблизно рівні за здібностями, даються домашні завдання командам.
2.Игра.
3.Заключеніе по уроку: висновки про роботу учасників гри і виставляння оцінок.

1.5 Ігрові технології як метод навчання

Гру як метод навчання, передачі досвіду старших поколінь молодшим люди використовували з давнини. Широке застосування гра знаходить у народній педагогіці, у дошкільних і позашкільних установах. У сучасній школі, що робить ставку на активізацію та інтенсифікацію навчального процесу, ігрова діяльність використовується в наступних випадках:
- В якості самостійних технологій для освоєння поняття, теми і навіть розділу навчального предмета;
- Як елементи (іноді досить істотні) більш великої технології;
- В якості уроку (заняття) або його частини (введення, пояснення, закріплення, вправи, контролю);
- Як технології позакласної роботи (гри типу «Зірниця», «Орлятко», КТД і ін.)
Поняття «ігрові педагогічні технології» включає досить велику групу методів і прийомів організації педагогічного процесу у формі різних педагогічних ігор [17].
На відміну від ігор взагалі педагогічна гра має суттєвою ознакою - чітко поставленою метою навчання і відповідним їй педагогічним результатом, які можуть бути обгрунтовані, виділені в явному вигляді й характеризуються навчально-пізнавальної спрямованістю.
Ігрова форма занять створюється на уроках за допомогою ігрових прийомів і ситуацій, які виступають як засіб спонукання, стимулювання учнів до навчальної діяльності.
Реалізація ігрових прийомів і ситуацій при урочної формі занять відбувається за такими основними напрямками: дидактична мета ставиться перед учнями у формі ігрової задачі; навчальна діяльність підкоряється правилам гри; навчальний матеріал використовується в якості її засоби [18].
Місце і роль ігрової технології в навчальному процесі, поєднання елементів гри і ученья багато в чому залежать від розуміння учителем функцій і класифікації педагогічних ігор.
В першу чергу слід розділити гри по виду діяльності на фізичні (рухові), інтелектуальні (розумові), трудові, соціальні й психологічні [19].
За характером педагогічного процесу виділяються такі групи ігор:
а) навчальні, тренувальні, контролюючі та узагальнюючі;
б) пізнавальні, виховні, розвиваючі;
в) репродуктивні, продуктивні, творчі;
г) комунікативні, діагностичні, профорієнтаційні, психотехнічні та ін
Широка типологія педагогічних ігор за характером ігрової методики. Зазначимо лише найважливіші з вживаних типів: предметні, сюжетні, рольові, ділові, імітаційні та ігри-драматизації. За предметної області виділяються гри з усіх шкільних дисциплін.
І, нарешті, специфіку ігрової технології в значній мірі визначає ігрове середовище: розрізняють ігри з предметами і без предметів, настільні, кімнатні, вуличні, на місцевості, комп'ютерні та з ТСО, а також з різними засобами пересування.
Класифікаційні параметри ігрових технологій:
За рівнем застосування: усі рівні.
За філософської основі: приспосабливающаяся.
За основним фактором розвитку: психогенні.
За концепцією засвоєння досвіду: асоціативно-рефлекторні + гештальт + сугестія.
За орієнтації на особистісні структури: ЗУН + СУД + + СУМ + Сен + ВДП.
За характером змісту: всі види + проникаючі.
За типом управління: всі види - від системи консультацій до програмної.
З організаційних форм: всі форми. За підходу до дитини: вільне виховання. За переважному методу: розвиваючі, пошукові, творчі [20].
По напрямку модернізації: активізація. За категорії учнів: масова, всі категорії.
Спектр цільової орієнтації:
- Дидактичні: розширення кругозору, пізнавальна діяльність; застосування ЗУН у практичній діяльності; формування певних умінь і навичок, необхідних у практичній діяльності; розвиток загальнонавчальних умінь і навичок, розвиток трудових навичок.
- Виховують: виховання самостійності, волі; формування певних підходів, позицій, моральних, естетичних і світоглядних установок; виховання співробітництва, колективізму, товариськості, комунікативності.
- Розвиваючі: розвиток уваги, пам'яті, мови, мислення, умінь порівнювати, зіставляти, знаходити аналогії, уяви, фантазій, творчих здібностей, емпатії, рефлексії, вміння знаходити оптимальні рішення; розвиток мотивації навчальної діяльності.
- Соціалізуючі: залучення до норм і цінностей суспільства; адаптація до умов середовища; стресовий контроль, саморегуляція; навчання спілкуванню; психотерапія [21].
Концептуальні основи ігрових технологій
Психологічні механізми ігрової діяльності спираються на фундаментальні потреби особистості у самовираженні, самоствердженні, самовизначенні, саморегуляції, самореалізації.
• Гра - форма психогенного поведінки, тобто внутрішньо властивого, іманентного особистості (Д. Н. Узнадзе).
• Гра - простір «внутрішньої соціалізації» дитини, засіб засвоєння соціальних установок (Л. С. Виготський).
• Гра - свобода особистості в уяві, «ілюзорна реалізація нездійсненних інтересів» (А. Н. Леонтьєв).
• Здатність включатися в гру не пов'язана з віком людини, але в кожному віці гра має свої особливості.
• Утримання дитячих ігор розвивається від ігор, в яких основним змістом є предметна діяльність, до ігор, що відображає відносини між людьми, і, нарешті, до ігор, в яких головним змістом виступає підпорядкування правилам суспільної поведінки і відносини між людьми.
Підсумки гри виступають у подвійному плані - як ігровий і як навчально-пізнавальний результат. Дидактична функція гри реалізується через обговорення ігрового дії, аналіз співвідношення ігрової ситуації як моделюючої, її співвідношення з реальністю. Найважливіша роль в даній моделі належить заключному ретроспективному обговоренню, в якому учні спільно аналізують хід і результати гри, співвідношення ігрової (імітаційної) моделі та реальності, а також хід навчально-ігрової взаємодії. Результативність дидактичних ігор залежить, по-перше, від систематичного їх використання, по-друге, від цілеспрямованості програми ігор у поєднанні із звичайними дидактичними вправами [22].
Ігрова технологія будується як цілісне утворення, яке охоплює певну частину навчального процесу та об'єднане загальним змістом, сюжетом, персонажем. У неї включаються послідовно ігри та вправи, що формують уміння виділяти основні, характерні ознаки предметів, порівнювати, зіставляти їх; групи ігор на узагальнення предметів за певними ознаками; групи ігор, у процесі яких у школярів розвивається вміння відрізняти реальні явища від нереальних; групи ігор, виховують вміння володіти собою, швидкість реакції на слово, фонематичний слух, кмітливість та ін При цьому ігровий сюжет розвивається паралельно основному змісту навчання, допомагає активізувати навчальний процес, освоювати ряд навчальних елементів. Ділова гра використовується для вирішення комплексних завдань засвоєння нового, закріплення матеріалу, розвитку творчих здібностей, формування загальнонавчальних умінь, дає можливість учням зрозуміти і вивчити навчальний матеріал з різних позицій.
У навчальному процесі застосовуються різні модифікації ділових ігор: імітаційні, операційні, рольові ігри, ділової театр, психо-і соціодрама.
Імітаційні ігри. На заняттях імітується діяльність будь-якої організації, підприємства чи його підрозділу. Імітуватися можуть події, конкретна діяльність людей (ділову нараду, обговорення плану, проведення бесіди і т. д.) і обстановка, умови, в яких відбувається подія або здійснюється діяльність (кабінет начальника цеху, зал засідань тощо). Сценарій імітаційної гри, крім сюжету події, зміст, опис структури та призначення імітіруемих процесів і об'єктів.
Операційні ігри. Вони допомагають відпрацьовувати виконання конкретних специфічних операцій, наприклад, методики написання твору, вирішення завдань, ведення пропаганди та агітації. В операційних іграх моделюється відповідний робочий процес. Ігри цього типу проводяться в умовах, що імітують реальні.
Виконання ролей. У цих іграх відпрацьовуються тактика поведінки, дій, виконання функцій і обов'язків конкретної особи. Для проведення ігор з виконанням ролі розробляється модель-п'єса ситуації, між учнями розподіляються ролі з «обов'язковим змістом».
«Діловий театр». У ньому розігрується будь-яка ситуація, поведінка людини в цій обстановці. Тут школяр повинен мобілізувати весь досвід, знання, навички, зуміти вжитися в образ певної особи, зрозуміти дії, оцінити обстановку і знайти правильну лінію поведінки. Основне завдання методу інсценування - навчити підлітка орієнтуватися в різних обставинах, давати об'єктивну оцінку своїй поведінці, враховувати можливості інших людей, встановлювати з ними контакти, впливати на їх інтереси, потреби і діяльність, не вдаючись до формальних атрибутів влади, наказом. Для методу інсценування складається сценарій, де описуються конкретна ситуація, функції та обов'язки дійових осіб, їх завдання.
Психодрама і соціодрама. Вони дуже близькі до «виконанню ролей» і «діловому театру». Це теж «театр», але вже соціально-психологічний, в якому випробовується вміння відчувати ситуацію в колективі, оцінювати і змінювати стан іншої людини, уміння увійти з ним у продуктивний контакт.
Технологія ділової гри складається з наступних етапів. Етап підготовки. Підготовка ділової гри починається з розробки сценарію - умовного відображення ситуації й об'єкта. У зміст сценарію входить навчальна мета заняття, опис досліджуваної проблеми, обгрунтування поставленої задачі, план ділової гри, загальний опис процедури гри, зміст характеристик діючих осіб.
Далі йде введення в гру, орієнтація учасників і експертів. Визначено режим роботи, формулюється головна мета заняття, обгрунтовується постановка проблеми і вибору ситуації. Видаються пакети матеріалів, інструкцій, правил, установок. Збирається додаткова інформація. При необхідності учні звертаються до ведучого й експертам за консультацією. Допускаються попередні контакти між учасниками гри. Але правила забороняють відмовлятися від отриманої за жеребом ролі, виходити з гри, пасивно ставитися до гри, придушувати активність порушувати етику поведінки.
Етап проведення - процес гри. З початком гри ніхто не має права втручатися і змінювати її хід, Тільки ведучий може коректувати дії учасників, якщо вони йдуть від головної мети гри. Залежно від модифікації ділової гри можуть бути введені різні типи рольових позицій учасників. Позиції, які проявляються по відношенню до змісту роботи в групі: генератор ідей, розроблювач, імітатор, ерудит, діагност, аналітик.
Організаційні позиції: організатор, координатор, інтегратор, контролер, тренер, маніпулятор.
Позиції, які проявляються по відношенню до новизни; ініціатор, обережний критик, консерватор [23].

Таблиця 4.
Технологічна схема ділової гри
Етап підготовки
Розробка гри
- Розробка сценарію
- План ділової гри.
- Загальний опис гри
- Зміст інструктажу
- Підготовка матеріального забезпечення
Введення в гру
- Постановка проблеми, цілей
- Умови, інструктаж
- Регламент, правила
- Розподіл ролей
- Формування груп
- Консультація

Етап проведення
Групова робота над завданням
- Робота з джерелами
- Тренінг
- Мозковий штурм
- Робота з ігротехників
Міжгрупова дискусія
- Виступи труп
- Захист результатів
- Правила дискусії
- Робота експертів

Етап аналізу й узагальнення
- Виведення з гри
- Аналіз, рефлексія
- Оцінка і самооцінка роботи
- Висновки та узагальнення
- Рекомендації
Методологічні позиції: методолог, критик, методист, проблематізатор, рефлексуючий, програміст.
Соціально-психологічні позиції: лідер, бажаний, який приймається, незалежний, непрінімаемий, відкидається. Етап аналізу, обговорення і оцінки результатів гри. Виступи експертів, обмін думками, захист учнями своїх рішень і висновків. На закінчення вчитель констатує досягнуті результати, відзначає помилки, формулює остаточний підсумок заняття. Звертається увага на зіставлення використаної імітації з відповідною областю реального особи, встановлення зв'язку ігри зі змістом навчального предмета [24].

1.6 Різновиди і можливості використання навчальних

ділових ігор

Ділова гра є формою відтворення предметного і соціального змісту майбутньої професійної діяльності фахівця, моделювання тих систем відносин, які характерні для цієї діяльності, моделювання професійних проблем, реальних протиріч і труднощів, які долають в типових професійних проблемних ситуаціях.
На етапі розробки ділової гри слід реалізувати наступні психолого-педагогічні принципи: 1) принцип імітаційного моделювання змісту професійної діяльності, конкретних умов і динаміки виробництва, 2) принцип відтворення проблемних ситуацій, типових для даної професійної діяльності через систему ігрових завдань, що містять деякі суперечності і викликають в учнів стан утруднення, 3) принцип спільної діяльності учасників в умовах взаємодії імітіруемих в грі виробничих функцій фахівців; 4) принцип діалогічного спілкування і взаємодії партнерів по грі як необхідна умова вирішення навчальних завдань, підготовки та прийняття узгоджених рішень; 5) принцип двуплановости ігровий навчальної діяльності. Ділова гра вирішує «серйозні» завдання з розвитку особистості фахівця; учні засвоюють знання, вміння в контексті професії, набувають і професійну компетенцію і соціальну компетенцію (навички взаємодії в колективі виробничників, навички професійного спілкування з людьми і управління ними). Але ця «серйозна» діяльність реалізується в ігровій (частково азартної) формі, що дозволяє навчаним інтелектуально і емоційно «розкріпачитися», проявляти творчу ініціативу [25].
Навчальні ділові ігри (мета яких - сформувати певні навички та вміння учнів у їх активному творчому процесі) за рівнем складності можна розділити на такі різновиди.
1. Імітаційні вправи - вони відрізняються від ділової гри меншим обсягом і обмеженістю вирішуваних завдань (наприклад, хто краще може користуватися єдиними нормами і розцінками?). Мета імітаційних вправ - надати можливість учням у творчій обстановці закріпити ті чи інші навички, акцентувати увагу на якому-небудь важливому понятті, категорії.
2. «Аналіз конкретних виробничо-професійних ситуацій» - ті, яких навчають знайомляться з ситуацією, з сукупністю взаємопов'язаних фактів і явищ, що характеризують конкретну подію, що виникає перед фахівцем в його професійній практиці і вимагає від нього відповідного рішення; учні пропонують свої рішення в тій або іншій ситуації, які колективно обговорюються.
3. «Розігрування ролей» - учні отримують вихідні дані щодо ситуації, а потім беруть на себе виконання певних ролей. Виконання ролей відбувається в присутності інших учнів, які потім оцінюють дії учасників ситуації, що вживаються ними самостійні рішення в залежності від умов сценарію, дій інших виконавців і в залежності від раніше прийнятих власних рішень, тобто при розігруванні ролей не можна повністю передбачити ситуації, в яких виявляється той чи інший виконавець; цей метод навчання використовується для вироблення практичних професійних і соціальних навичок.
4. Повномасштабна ділова гра, що імітує професійну діяльність і наслідки прийнятих професійних рішень (часто з використанням ЕОМ для розрахунку та аналізу близьких та віддалених наслідків прийнятих рішень) [26].
Ділову гру як форму контекстного навчання слід вибирати перш за все для вирішення таких педагогічних завдань:
- Формування у учнів цілісного уявлення про професійну діяльність і її динаміці;
- Придбання проблемно-професійного і соціального досвіду, в тому числі і прийняття індивідуальних та колективних рішень;
- Розвиток теоретичного і практичного мислення у професійній сфері;
- Формування пізнавальної мотивації, забезпечення умов появи професійної мотивації.
Таким чином, не будь-який зміст професійної діяльності підходить для ігрового моделювання, а лише те, яке містить у собі проблемність і не може бути засвоєно індивідуально.
Позитивне у застосуванні навчальних ділових ігор:
- Як правило, учні відчувають задоволення, є висока мотивація, емоційна насиченість процесу навчання;
- Відбувається підготовка до професійної діяльності, формуються знання, вміння, тобто учні вчаться застосовувати свої знання;
- Послеігровое обговорення сприяє закріпленню знань;
- Досягаються комплексні педагогічні цілі: пізнавальні, виховні, розвиваючі. Пізнавальна ефективність: в процесі ділової гри учні знайомляться з діалектичними методами дослідження питання (проблеми), поглиблюють знання, освоюють професійні функції на особистому прикладі.
Виховна функція: у процесі проведення ділової гри формується свідомість приналежності до колективу, закріплюються взаємозв'язку при вирішенні колективних завдань, а колективне обговорення загальних питань формує критичність, стриманість, повага до іншої думки, увагу до колег. Розвиваюча ефективність: в процесі ділової гри розвиваються логічне мислення, здатність пошуку відповідей на поставлені питання, мова і мовний етикет, вміння брати участь у дискусії і ефективно спілкуватися [27].
Негативні моменти в проведенні навчальних ділових ігор: висока трудомісткість підготовки до заняття (для викладача); не всі викладачі володіють умінням проводити ділові ігри; велика напруженість для викладача, так як він зосереджений на безперервному творчому процесі і повинен бути одночасно і актором (мати акторськими даними ) і режисером протягом всієї гри, самі учні можуть бути не готові до роботи з використанням ділової гри; ділові ігри вимагають багато часу і часом спеціального зміни розкладу занять.
Можна зробити наступні висновки.
1. Ділові ігри слід використовувати тільки там, де вони дійсно необхідні. Це отримання цілісного досвіду майбутньої професійної діяльності, розгорнутої в часі і просторі.
2. До розробки гри слід підходити системно і враховувати її вплив на інші види роботи зі студентами, а також реакцію інших викладачів, яка може бути неадекватною.
3. У діловій грі потрібна предметна і соціальна компетентність учасників, тому слід починати підготовку до неї з аналізу конкретних виробничих ситуацій та розігрування ролей. Слід також до гри формувати у школярів культуру дискусії.
4. Структурні компоненти ділової гри (ДІ) повинні поєднуватися таким чином, щоб вона не стала ні тренажером, ні азартною грою.
5. Гра повинна будуватися на принципах саморегулювання. Викладач діє перед грою, до початку навчання, в кінці і при аналізі гри. Це вимагає великої підготовчої роботи, теоретичних і практичних навичок конструювання ДІ.
6. Режим роботи школярів у процесі ДІ не вкладається в рамки традиційного поведінки їх на занятті і повинен бути підпорядкований логіці модельованого виробничого процесу.
7. У школі найбільш прийнятні компактні ДІ, розраховані на 2 години практичних занять. Їх краще проводити на останні години останнього дня навчального тижня, враховуючи їх емоційний заряд [27].
Розробку ділової гри починають зі створення двох моделей - імітаційної і ігровий, які будуть вбудовані в її сценарій. Таким чином, перший принцип ДІ реалізується на початковому етапі її розробки. Імітаційна модель - це прототип моделі, вона задає предметний контекст діяльності фахівця в навчальному процесі.
Ігрова модель задає соціальний контекст і являє собою роботу учасників ДІ з імітаційної моделлю.
Імітаційна модель отримує своє втілення у наступних структурних компонентах: цілі, предмет гри, графічна модель взаємодії учасників, система оцінок. Компоненти ігрової моделі - сценарій, правила, цілі, ролі та функції гравців.
Об'єктом імітації зазвичай вибирається найбільш типовий фрагмент професійної діяльності, що вимагає системного застосування різноманітних умінь і навичок, якими повинен оволодіти учень за період, що передує грі.
Ігрова модель має ігрові мети. Педагогічна модель має дві групи цілей - навчальні, або дидактичні, і виховні. Предмет гри - це предмет діяльності учасників гри, він залежить від моделі фахівця і являє собою перелік процесів чи явищ, що вимагають професійно компетентних дій. Важливий елемент сценарію - спосіб генерування подій, що визначає динаміку і характер розвитку ігрового процесу [27].
Розрізняють три способи: детермінований, спонтанний, змішаний. Останній з них, поєднує алгоритмізацію з урахуванням імовірнісного характеру подій, найбільш притаманний діловій грі.
Графічна модель рольової взаємодії учасників відображає кількісний і якісний склад учасників, їх зв'язки, взаємодії, просторове розташування гравців і надає велику допомогу ведучому і учасникам гри.
Комплект ролей та функцій гравців повинен адекватно відображати професійні та соціально-особистісні відносини, характерні для того фрагмента професійної діяльності, який моделюється у грі. Іноді для стимулювання ігрової ситуації вводяться ігрові ролі (скептик, ентузіаст і т. д.). Чим вище професійний рівень розробника, тим вдаліше буде комплект ролей. Складним моментом у розробці гри є чітке визначення функцій гравців. Їх потрібно складати узагальнено та доповнювати інструкціями, в яких у словесній формі, за допомогою таблиць або у вигляді алгоритму даються права, обов'язки та можливі дії гравців [24].
Правила гри відбивають характеристики реальних процесів і явищ, що існують в прототипах модельованої реальності в спрощеному варіанті. Крім того, існує другий план гри - правила суто ігрового характеру: якщо їх не дотримуватися, гра перестане бути грою, перетворившись на заняття тренажерного типу.
Вимоги до правил гри зводяться до наступних положень:
- Правила містять обмеження, що стосуються технології гри, регламенту ігрових процедур або їх елементів, ролей та функцій викладачів-ведучих, системи оцінок;
- Правил не повинно бути занадто багато, не більше 5-10, вони повинні бути представлені аудиторії на плакатах або за допомогою технічних засобів;
- Характер правил повинен забезпечувати відтворення реального і ділового контекстів гри;
- Правила повинні бути пов'язані з системою стимулювання та інструкціями гравцям.
Як перелік основних правил можна привести дотримання регламенту, використання носіїв інформації, застосування активних форм подань інформації, питання дискусійного характеру [23].
Система оцінювання забезпечує контроль прийнятих рішень і самоконтроль, передбачає змістовну оцінку, забезпечує змагальний характер гри, дозволяє оцінювати діяльність і особистісні якості учасників гри, а також успішність роботи ігрових груп. Система повинна будуватися, насамперед, як система самооцінки грають, а потім - як система оцінки викладачем-ведучим.
Розбір гри викладачем і рефлексія її учасників з приводу їх навичок на заключному обговоренні несуть основну навчальну і виховну навантаження. Заключна частина гри - це не стільки підведення підсумків, скільки аналіз причин, що зумовили фактичні її результати.
Методичне забезпечення гри передбачає наявність наступних матеріалів: проспект і параметри гри, набір реальної та ігрової документації. Ступінь деталізації методичних рекомендацій залежить від складності об'єкта імітації, контингенту і інших причин.
Технічне забезпечення ДІ. Розрізняють ручні та машинні ігри, однак між ними немає чіткої межі; мова йде про ступінь використання комп'ютерних технологій в ігровому процесі.
Однак у сценарії повинні бути чіткі вказівки про застосування технічних засобів навчання. Технічні засоби вибираються в залежності від цілей і змісту гри і виконують тільки функції, без яких не можна обійтися або які виконуються вручну гірше і повільніше [28,29].
1.7 Оптимізація пізнавальної діяльності учнів на уроках хімії через ігрові методи
Оптимізація-це процес вибору найкращого варіанта з безлічі можливих. Автором теорії оптимізації є академік Ю. К. Бабанський [30].
Оптимізацію можна розглядати як науку і як мистецтво. Як науку тому, що вона вимагає знання і застосування закономірностей, принципів, способів, може бути представлена ​​у вигляді розпоряджень, вимог, рекомендацій, загальних для всіх осіб, що прагнуть оптимізувати навчання. Як мистецтво - потребує врахування конкретних умов, особливостей прийняття рішення в стані неповної інформації; здійснюється людьми, які мають свої особливості, сильні і слабкі сторони, більшу чи меншу здатність до творчості, інтуїцію.
Для чого ж потрібна оптимізація пізнавальної діяльності. По-перше, професійні умови: складність предмета - хімія; бажання дати дітям міцні знання теоретичних питань хімії, організація самоосвіти з оволодіння всім арсеналом педагогічних методів, прийомів і способів дій. По-друге, соціальні умови: хімізація економіки, зростання екологічних проблем, крім того, хімія є основою багатьох сучасних професій: у харчовій та нафтопереробної промисловості, літако-і суднобудуванні, металургії та хімічних комбінатів та інші.
Введення нових програм з хімії зажадало від вчителів хімії вдосконалення форм організації навчально-виховного процесу, використання їх в оптимальному поєднанні. Не випадково в реформі загальноосвітньої і професійної школи зазначено: «Поряд з уроком - основною формою навчального процесу - ширше практикувати лекції, семінари, співбесіди та інші форми навчання».
Звідси мета сучасної освіти полягає у наданні учням оптимальних умов для активного пізнавального процесу навчального матеріалу, особистісного самовираження, розвитку здібностей, уміння орієнтуватися в мінливих умовах навколишнього середовища.
Вирішити це завдання необхідно через планомірно і активно організований навчальний процес, що враховує різні форми і методи. Саме тому вчитель повинен бути цікавим для учнів людиною, показувати зразки творчості на кожному уроці; переплітати викладання хімії з усім різноманіттям знань; доводити, що хімія - цариця природознавства. Залишаючись емпіричною наукою, вона значною мірою буде будити інтерес учнів до себе [31].
Всі ми знаємо, що хлопці, які вперше прийшли в кабінет хімії, в більшості своїй виявляють підвищений інтерес до цього предмету, пов'язаний з проведенням дослідів та експериментів на уроках. Але, на жаль, цей інтерес у багатьох пропадає вже до третьої-четвертої чверті 8-го класу через складність предмета. Значить, необхідно докласти всіх зусиль до того, щоб у дітей не тільки не зник інтерес до предмета, активізувати їх пізнавальну діяльність. Пошук методів і форм навчання, які сприяють вихованню творчої особистості, привів до появи деяких специфічних способів навчання, одним з яких є ігрові методи. Реалізація ігрових методів навчання при вивченні хімії в умовах дотримання дидактичних і психолого-педагогічних особливостей, підвищує рівень підготовки учнів.
Слово «гра» в російській мові частіше асоціюють у значенні розваги. Але в навчальному процесі «гра» набуває більш широкий зміст. Її не можна розглядати як розвагу або відпочинок на уроці. Гра - це дієвий методичний засіб, що дозволяє мимоволі включати учня в творчу пізнавальну діяльність. І, як будь-яке інше засіб навчання, повинна застосовуватися тільки у поєднанні з іншими методами, засобами і прийомами викладання [32].
«У кожному справжню людину прихований дитина, яка хоче вийти і почати грати» писав Ф. Ніцше. Багато можна знайти в працях таких педагогів як: Ю.К. Бабанський - автор теорії оптимізації навчально-пізнавального процесу, М. В. Кларін - виділив особливості ділових ігор; Шамова, Давиденко, які обгрунтували сучасні наукові знання в галузі управління освітніми системами різного виду, технології ділових ігор.
Найвизначніші уми людства - від Платона до Шіллера, від Коменського до Руссо - стверджували, що гра для дітей - найкращий спосіб пізнання. Звернення до гри педагогів (А. С. Макаренко, В. М. Сорока - Росинський, В. О. Сухомлинський, С. Т. Шатський) пояснюється пошуком оптимальних способів впливу на учня з метою його навчання і виховання, формування особистісних якостей.
Ігрові методи у викладанні хімії застосовуються з дореволюційних часів. З кінця 20-х-початку 30-х рр.. в практиці навчання хімії отримали поширення вікторини, розвиваючі кругозір учнів. Поряд з вікторинами з'являються перші настільні ігри - хімічне лото і хімічна лінійка, які дозволили активізувати інтерес учнів і забезпечити засвоєння хімічної символіки. У 50-60 рр.. з'являються хімічні ігри в слова, досліди - загадки, хімічні казки, розповіді-завдання і т.п.
Зі зміною цілей навчання закономірно змінилися і види ігор, які використовуються на уроках і позакласних заняттях. На початку 70-80 рр.. модернізація хімічної освіти, необхідність оволодіння учнями міцними знаннями теоретичних питань курсу хімії зажадали не тільки збільшення числа ігор, але і їх якісної зміни. З'являються перші усні тренінгові ігри, спрямовані на закріплення отриманих знань, а так само змагальні ігри, спрямовані на організацію активного спілкування учнів, наприклад хімічні турніри. У цей час основою для створення нових типів ігор стали дитячі спортивні, телевізійні ігри. Так з'явилося лото, доміно, хімічні шашки, естафети, «Поле чудес», «Брейн-ринг», «Що? Де? Коли? »І т.д. Значний внесок у розробку таких ігор внесли методисти-хіміки Н. Є. Кузнєцова, Б. П. Болотінская, А. А. Тильсепп, Є. Г. Огородник.
Таким чином, у практиці навчання хімії гри використовуються давно, та все ж головним чином як засіб організації позакласної роботи з предмета [33]. У систему уроків вони включаються епізодично. Деякі вчителі прихильно допускають можливість взаємодоповнюваності навчання та гри. Однак у своїй переважній більшості вони вважають, що час, витрачений на гру, скорочує час на навчання, хоча насправді ці два процеси можуть відбуватися одночасно.
Часто буває, що хлопці розсіюють свою увагу при вивченні складного або об'ємного матеріалу не можуть зосередитися на уроці. Саме в таких випадках необхідно залучити їх увагу будь-яким цікавою розповіддю чи ігровим моментом. Це допоможе сконцентрувати увагу хлопців на досліджуваному матеріалі, провести самостійну роботу, що поєднує проблемний, пошуковий і дослідницький методи, а з організації навчання - семінарську і практичну форми. Наприклад, при вивченні просторової будови вуглеводнів учні з пластиліну і паличок на практиці будують моделі молекул і безпосередньо бачать розташування атомів у молекулах, валентні кути між зв'язками.
Уявіть собі, коли вчитель починає урок словами: «Одного разу ...» і замовкає на кілька митей, учні зосереджено чекають, а що ж далі. Елементи цікавості в ігровій ситуації служать своєрідною розрядкою напруженої обстановки в класі і сприяють концентрації уваги учнів для подальшої поглибленої роботи над матеріалом, що вивчається. Гра на уроці сприяє зміні емоційної атмосфери, яка стає більш жвавою, знімає напругу, втому і дозволяє налаштувати учнів на засвоєння нової інформації.
Для формування пізнавального інтересу в ході гри також служить проблемна ситуація, коли учні, наприклад, повинні пояснити з наукової точки зору освіту гібридних хмар і ін Одні питання вимагають застосування раніше отриманих знань, інші-ерудиції, використання додаткової літератури. Таким чином, учні отримують знання не тільки від вчителя, а й самі є учасниками пошуку інформації [34].
Байдужість до навчання в ігровій ситуації зникає тому, що з'являється азарт, бажання бути першим, в ігрову діяльність включаються навіть найбільш пасивні та слабоуспевающие учні. Але щоб перемогти, необхідні знання досліджуваного матеріалу, а також кмітливість, уміння зіставляти, робити висновки.
Ігрові методи застосовуються на різних етапах уроку: інформаційні ігри - для введення нових знань (урок-подорож); тренувальні ігри - для формування умінь і навичок (ігри «доміно», «знайди помилку», «хто зайвий» і т. п.) ; закріплюють гри - для закріплення знань (кросворди, ребуси, уроки узагальнення вивченого матеріалу у вигляді конференції, семінари тощо); контрольні ігри - для перевірки набутих знань (змагання). Застосування ігрових методів на всіх етапах уроку не є обов'язковою умовою. Кожен учитель може застосовувати гри тільки на тому чи іншому етапі навчального заняття.
Ігрові форми і методи можна застосовувати: на уроках, на елективних курсів, на факультативах, в НОУ. Отримані знання на уроках, можна використовувати у позакласних заходах.
Слід враховувати вікові особливості учнів. Так, з поширених видів уроків учні 8 - 9 класів воліють конкурси, турніри, класні години з казковими сценаріями, тобто прості, знайомі дітям гри: «хрестики-нулики», «третій зайвий», «знайди помилку» та ін З учнями середнього віку вже потрібно проводити такі заходи, як тематичні хімічні вечори, уроки-змагання для узагальнення вивченого матеріалу, комбіновані уроки.
Учнів же старших класів цікавлять більш «серйозні» заходи, які потребують власного умовиводи: конференції, ділові ігри, КВК, хімічний суд, аукціон знань і т.д.
Ігрові методи, використовувані в процесі навчання учнів, в даний час мають велике значення у вихованні, навчанні та розвитку дітей як засіб психологічної підготовки до майбутніх життєвих ситуацій.
Виховує функція ігрових методів виявляється через виховання позитивного ставлення до предмета, бажання вивчати хімію, працьовитість і ретельність в пізнанні нового [34].
Освітня функція занять нетрадиційної форми полягає в тому, що в учнів формуються більш глибокі, міцні і дієві знання, тому що на таких уроках можна яскраво показати можливість застосування набутих ними знань у практичній діяльності фахівців на виробництві.
Навчальні ігрові методи сприяють розвитку: позитивних стимулів до процесу пізнання; пізнавальних здібностей кожного учня; розвитку мислення, уваги, зосередженості, спостережливості, пам'яті, кмітливості, а так само формування: вмінню застосовувати наявні знання, приймати рішення за різних обставин без боязні допустити помилки; критичного ставлення до оточуючих людини об'єктів і явищ; навчальної та трудової дисципліни.
Виходячи з вищесказаного, можна зробити висновок про те, що роль навчальних ігрових методів в освіті надзвичайно важлива. Хімія - складна наука і в цілому процес засвоєння знань для учнів є нелегким і напруженою працею, постійно вимагає уваги, добре розвиненою пам'яті, напружених зусиль, максимальної інтелектуальної роботи. Тому для успішного навчання необхідно формувати ці психічні властивості. Таким чином, учень пізнає світ і розвивається в спеціально створених для цього ігрових умовах. Тобто навчання служить не тільки засвоєнню знань, а й сприяють підвищенню ефективності навчання.

Глава 2. Система викладання органічної хімії в середній школі
2.1 Програма та тематичне планування уроків хімії в 10 класі (базовий рівень)
Для реалізації даної програми використовується підручник «Хімія 10» авторів О.С. Габрієляна, Ф.Н. Москаєва, С.Ю. Пономарьова, В.І. Теренін. - М.: Дрофа, 2000 [35]. Розглянута програма створена на основі стандарту середньої (повної) загальної освіти для загальноосвітніх шкіл. Планування є примірним і може бути скоригована вчителем у конкретних умовах. Планування курсу хімії 10 клас складено з розрахунку 2 години на тиждень, всього 64 години.

уроку
Розділ
Тема уроку
Кількість
Часів
1
Введення в органічну хімію.
Введення. Особливості органічної хімії.
1
2
Класифікація органічних сполук.
1
3
Хімічний зв'язок в органічних сполуках (Освіта зв'язку).
1
4
Хімічний зв'язок в органічних сполуках (Геометрія молекули).
2
5
Теорія будови органічних сполук.
1
6
Граничні вуглеводні.


Будова алканів.
1
7
Фізичні і хімічні властивості алканів.
1
8
Циклоалкани. Отримання алканів і циклоалканов.
1
9
Ненасичені вуглеводні.


Будова алкенів.
1
10
Властивості алкенів.
1
11
Отримання алкенів.
1
12
Практичне заняття № 1: «Отримання діброметана».
1
13
Алкадієни.
1
14
Алкіни.
1
15
Арени.
1
16
Газ, нафта, вугілля.


Вуглеводні в природі. Застосування.
1
17
Узагальнення і систематизація знань, умінь, навичок за темами 1 - 4.
1
18
Контрольна робота № 1 за темами 1 - 4.
1
19
Похідні вуглеводнів.Введення.
1
20
Галагенопроізводние вуглеводнів.
1
21
Нітросполуки.
1
22
Аміни.
1
23
Спирти, феноли, прості ефіри, оксиди.
Будова і класифікація спиртів.
1
24
Фізичні властивості спиртів і фенолів.
1
25
Хімічні властивості спиртів і фенолів. Отримання і застосування спиртів.
2
26
Практичне заняття № 2: «Отримання брометана з етанолу, очищення продукту реакції, визначення практичного виходу».
1
27
Прості ефіри і оксиди.
1
28
Альдегіди і кетони.
Карбонільні з'єднання.
2
29
Карбонові кислоти та складні ефіри.


Склад, класифікація, будова, фізичні властивості карбонових кислот.
1
30
Хімічні властивості карбонових кислот. Отримання і застосування карбонових кислот.
1
31
Практичне заняття № 3: «Отримання карбонових кислот та вивчення їх властивостей».
1
32
Мила.
1
33
Практичне заняття № 4: «Отримання мила з жиру».
1
34
Практичне заняття № 5: «Гідроліз мила. Гідроліз ацетилсаліцилової кислоти (аспірину), визначення виходу саліцилової кислоти ».
1
35
Складні ефіри.
1
36
Практичне заняття № 6: «Отримання етилового ефіру оцтової кислоти (етилацетату)».
1
37
Жири.
2
38
Узагальнення і систематизація знань, умінь, навичок за темами 5 - 8.
1
39
Контрольна робота № 2 за темами 5 - 8.
1
40
Поліфункціональні соедінеія.Галагенозамещенние кислоти.
1
41
Оксикислоти.
1
42
Амінокислоти.
1
43
Білки.
1
44
Гетероциклічні сполуки.

Вуглеводи.
1
45
Полісахариди.
1
46
Практичне заняття № 7: «Аналіз харчових продуктів».
1
47
Азотисті основи.
1
48
Практичне заняття № 8: «Дослідження властивостей органічних речовин. Докази генетичних зв'язків між органічними речовинами ».
1
49
Узагальнення і систематизація знань, умінь, навичок за темами 9, 10.
1
50
Високомолекулярні речовини.


Поняття про високомолекулярних речовинах.
1
51
Будова високомолекулярних речовин.
1
52
Фізичні властивості високомолекулярних речовин.
1
53
Практичне заняття № 9: «Дослідження властивостей пластмас».
1
54
Практичне заняття № 10: «Дослідження властивостей синтетичних волокон в порівнянні з натуральними і штучними».
1
55
Практичне заняття № 11: "Розпізнавання пластмас і волокон».
1
56
Зріз знань, умінь, навичок учнів за темами 9, 10, 11.
1
57
Практичне заняття № 12: «Підсумкове практичне заняття з рішенням експериментальних завдань на отримання та розпізнавання органічних речовин».
1
58
Узагальнення і систематизація знань, умінь, навичок за темами з курсу хімії 11 класу.
1
59
Зріз знань, умінь, навичок учнів з курсу хімії 11 класу.
1
60
Підведення підсумків.
1

Всього

64 ч.

2.2 Програма та тематичне планування уроків хімії в 10 класі (профільний рівень)
Робоча програма з хімії 10 клас (профільний рівень) складена за підручником Новошінского І.І., Новошінской Н.С. «Органічна хімія» Москва, «Русское слово», 2008 р . Допущено Міністерством освіти і науки РФ 21.02.2005. Всього 105 годин, з них 4:00 резервного часу.
Розділ
Тема уроку
Кількість годин
1. Введення в органічну хімію.
1. Предмет органічної хімії. Особливості органічних сполук і реакцій
5
2. Теорія хімічної будови органічних сполук
3. Висновок хімічної формули речовини за її відносної щільності і масовим часткам хімічних елементів
4. Висновок хімічної формули речовин за продуктами згоряння
5. Класифікація реакцій в органічній хімії.
2. Граничні вуглеводні.
6. Електронне та просторова будова алканів на прикладі метану.
11
7-8. Гомологічний ряд, номенклатура і ізомерія алканів. Рішення задач на знаходження формул речовини за загальною формулою алканів.
9-10. Властивості алканів.
11. Застосування алканів
12. Отримання алканів.
13.Практіческая робота № 1 «Вивчення якісного складу органічних речовин»
14-15. Рішення задач по темі «Алкани»
16. Узагальнення знань учнів з темам1і2. Контроль знань учнів.
3. Ненасичені вуглеводні.
17. Електронна будова молекули етилену.
14
18. Алкени. Гомологічний ряд, номенклатура і ізомерія.
19. Отримання і фізичні властивості алкенів.
20. Хімічні властивості алкенів, застосування (реакції приєднання.
21. Хімічні властивості алкенів, застосування (реакції окислення і полімеризації)
22. Полімери. Реакція полімеризації. Термопластичні пластмаси.
23.Алкадіени
24. Натуральний і синтетичний каучук.
25. Електронна будова молекули ацетилену.
26. Алкіни. Гомологічний ряд, номенклатура, ізомерія.
27-28. Властивості, застосування, отримання алкинов.
29. Рішення розрахункових завдань по темі «неграничні вуглеводні»
30. Узагальнення знань учнів з теми «Ненасичені вуглеводні». Контроль знань учнів.
4. Циклічні вуглеводні. Природні джерела вуглеводнів. (8ч)
31. Циклоалкани ..
8
32. Ароматичні вуглеводні. Будова молекули бензолу. Хімічні властивості та застосування бензолу.
33. Хімічні властивості, одержання і застосування гомологів бензолу на прикладі толуолу.
34. Генетичний взаємозв'язок вуглеводнів. Рішення розрахункових завдань з теми «Циклічні вуглеводні»
35. Узагальнення і систематизація знань з теми вуглеводні.
36. Контрольна робота по розділу «Вуглеводні»
37-38. Природні джерела вуглеводнів.
5. Галогенопохідні вуглеводнів.
39. Будова галогенпохідних вуглеводнів.
3
40. Хімічні властивості, одержання і застосування галогенпохідних.
41. Генетичний зв'язок між класами органічних речовин.
6. Спирти. Феноли. (9Ч)
42. Граничні одноатомні спирти. Гомологічний ряд, номенклатура і властивості.
9
43. Хімічні властивості граничних одноатомних спиртів.
44. Отримання і застосування граничних одноатомних спиртів.
45-46. Багатоатомні спирти.
47. Феноли.
48. Генетичний зв'язок між органічними речовинами.
49. Практична робота № 2 «Спирти».
50. Узагальнення знань з теми. Контроль знань учнів.
7. Карбонільні з'єднання.
51. Альдегіди і кетони. Склад, номенклатура, ізомерія.
5
52-53. Фізичні і хімічні властивості карбонільних сполук. Реакції поліконденсації. Отримання фенолформальдегидной смоли.
54.Полученіе та застосування карбонільних сполук.
55. Розрахункові завдання за матеріалами теми.
8. Карбонові кислоти та їх похідні.
56. Карбонові кислоти. Склад, номенклатура, класифікація.
6
57. Фізичні та хімічні властивості карбонових кислот.
58. Особливості будови і властивостей мурашиної кислоти.
59. Отримання і застосування карбонових кислот.
60. Практична робота № 3. Вивчення властивостей карбонових кислот.
9. Ефіри.
61. Прості ефіри. Складні ефіри.
8
62-63. Жири.
64. Мила і синтетичні миючі засоби.
65. Практична робота № 4 «Рішення експериментальних завдань»
66. Рішення задач за матеріалами теми.
67. Узагальнення знань з теми.
68.Контрольно-узагальнюючий урок за розділом «Функціональні похідні вуглеводнів»
10. Азотовмісні сполуки.
69. Нітросполуки.
5
70. Аміни. Номенклатура, отримання, фізичні та хімічні властивості.
71. Анілін.
72. Порівняльна характеристика органічних і неорганічних основ.
73. Рішення задач за матеріалами теми.
11. Амінокислоти. Білки. (5ч)
74.Амінокіслоти.
5
75. Хімічні властивості амінокислот.
77. Білки. Структура білкової молекули. Синтез білків.
78. Білки. Фізичні і хімічні властивості.
79. Роль білків у живих організмах.
12. Вуглеводи.
80-81.Моносахаріди. Склад, будова молекули. Властивості і застосування глюкози.
8
82. Біологічна роль глюкози. Фруктоза, рибоза, дезоксирибоза.
83. Дисахариди. Сахароза, її склад, властивості, знаходження в природі та застосування
84. Полісахариди. Крохмаль і целюлоза як природні полімери.
85. Штучні та синтетичні волокна.
86. Практична робота № 5 «Вуглеводи».
87. Практична робота № 6 «Рішення експериментальних завдань»
13. Азотовмісні гетероциклічні сполуки.
88.Піррол.
3
89. Піридин.
90.Нуклеіновие кислоти.
14. Біологічно активні речовини.
91. Ферменти.
4
92. Вітаміни.
93. Гормони.
94. Лікарські препарати.
15. Узагальнення знань з курсу органічна хімія.
95. Електронна будова органічних речовин.
7
96. Ізомерія і номенклатура органічних сполук
97.Классіфікація органічних сполук.
98. Високомолекулярні сполуки.
99.Генетіческая зв'язок між класами органічних сполук.
100. Рішення розрахункових завдань різних типів з органічної хімії
101. Контрольна робота за курс органічної хімії.
Резерв: 4 годин. Всього 105 ч.

Глава 3. Експериментальна частина
3.1 Методичні розробки
Урок 1. Урок - гра «Російське лото»
Умови гри: у грі беруть участь п'ять команд. Кожна команда отримує картку, в якій вказані номери десяти питань. Учитель чи ведучий гри дістає з мішка барило з номерами. Команда, у якої в картці є цей номер, отримує право на відповідь. Якщо відповідь вірний, то команда отримує барило і ставить його на відповідний номер у картці. Якщо команда не змогла правильно відповісти на питання, то барило залишається у ведучого і право відповіді отримує інша команда, яка отримує за правильну відповідь жетон. За цей жетон можна викупити той бочонок, який був вийнятий з мішка, але залишився у ведучого. Перемагає та команда, яка першою поставить барила на всі номери картки. Цю гру можна проводити на уроках узагальнюючого повторення або по всьому курсу.
Урок - гра «Аукціон».
На торги виносяться завдання з будь-якої теми, причому вчитель заздалегідь домовляється з хлопцями про тему гри. У грі беруть участь 3 - 5 команд. За допомогою кодоскопа на екран проектується лот № 1 - п'ять завдань на дану тему (можна завдання заздалегідь написати на дошці, на плакаті, або використовувати готові, роздруковані тексти) Перша команда вибирає завдання і призначає йому ціну від 1 до 5 балів. Якщо ціна цієї команди вище тих, що дають інші, вона отримує завдання і виконує його. Інші завдання повинні купити інші команди, Якщо завдання вирішено вірно, команді нараховуються бали (або частину їх) знімаються. Переваги цієї простої гри в тому, що при виборі завдання учні порівнюють всі п'ять завдань і подумки прокручують хід їх вирішення.

Урок - гра «Лабіринт».
(Огляд знань з теми, розділу, і т. д.)
Клас розбивається на 3 - 5 команд, причому кожна команда створюється з хлопців різних здібностей, щоб команди були рівні під силу. У класі розставлені столи, кількість яких залежить від кількості обраних тем. На столах лежать номери столів, завдання для кожного гравця за різними темами, причому завдання 3-х рівневі за здібностями учнів, завдання в конверті пронумеровані і кожен учень знає свій номер завдання. (Можна робити завдання робити завдання по 3-х рівневим тестів, розкласти роздруковані тести на столах і заздалегідь оголосити учням завдання якого рівня він вирішує).
Хлопці тягнуть жереб, хто з якого столу, на яку тему починає працювати, в якому порядку. За кожним столом сидить експерт (ним може бути сильний учень даного класу чи старшокласник, який перевіряє правильність рішення задачі.) Контрольна карта з вирішенням завдань повинна бути у кожного експерта за кожним столом нараховує кількість балів за кожну вирішену задачу в індивідуальні картки кожному учневі, ставлячи свій розпис і бали в фонд команди, ставлячи їх у картку команди.
Перемагає команда, яка набрала більшу кількість балів і кожному учневі виставляється середня оцінка в журнал з їх індивідуальними картками.
Урок 2. Урок-гра «Брейн-ринг» (X клас)
Місце уроку в учбовому плані. Цю гру можна провести на заключному уроці по темі «Спирти» в X класі, коли учнями засвоєні основні поняття даної теми. Цілі уроку: повторити пройдений матеріал органічної хімії та систематизувати основні теоретичні положення теми, підвищити інтерес школярів до курсу хімії.
Обладнання: емблеми команд і журі, набір питань, плакати із завданням, секундомір, олівці, папір, іграшки-пискавки, гонг, призи гравцям.
Підготовчий етап. Клас заздалегідь ділиться на три групи. Командам дається домашнє завдання: підготувати емблему своєї команди, зробити заготівлю підсумкової таблиці.
Хід гри
Ведучий зачитує питання гри, і, для того щоб відповісти на нього, у кожної команди є 1 хвилина. Та команда, у якої готова відповідь, подає сигнал і з дозволу ведучого відповідає. Якщо відповідь, даний командою, невірний, а хвилина не закінчилася, у інших двох команд є можливість продовжити обговорення і спробувати відповісти правильно. Якщо вірна відповідь так і не буде дано жодної з команд, питання знімається. Кожна відповідь приносить команді 1 бал.
Питання гри
1. Карболова кислота. (Фенол)
2. Трьохатомний спирт. (Гліцерин)
3. Шестиатомний спирт, продукт відновлення глюкози. (Сорбіт)
4. Чим обумовлена ​​гарна розчинність у воді перших членів гомологічного ряду спиртів? (Освітою межмолекулярой водневого зв'язку)
5. Складні ефіри гліцерину і жирних карбонових кислот. (Жири)
6. Спирт, який виходить гідратацією пропілену. (Пропанол-2)
7. Тверді речовини, які утворюються при дії на спирти лужних металів та інших активних металів. (Алкоголяти)
8. Речовини, які утворюються при міжмолекулярної дегідратації спиртів при t> 140 ° С. (Прості ефіри)
9. Цей спирт називають деревним спиртом. (Метанол)
10. Діол з двома атомами вуглецю. (Етиленгліколь)
11. Речовини, які утворюються при окислюванні вторинних спиртів. (Кетони)
12. Реакція утворення складних ефірів в результаті взаємодії спиртів з кислотами. (Етерифікація)
13. Правило, відповідно до якого відбувається утворення спиртів з алкенів. (Правило Марковникова)
14. Загальна назва одноатомних спиртів. (Алкоголі, алканоли)
15. Особливий вид зв'язку, що виникає за рахунок атома водню функціональної групи-ОН та електронегативного атома в спиртах. (Воднева зв'язок)
16. Порівняно висока температура кипіння спиртів пояснюється ... (... асоціацією молекул)
17. Яке з'єднання виходить при дегідратації бутанолу-2? (Бутен-2)
18. Розташуйте спирти в ряд по збільшенню їх здатності вступати в реакцію етерифікації з оцтової кислотою: етиловий, ізопропіловий, 2-метілбутанол-2.
19. Розташуйте спирти в порядку зменшення їх кислотності: етанол, метанол, бутанол. (Метанол, етанол, бутанол)
20. Розташуйте спирти в порядку збільшення кислотності: метанол, гліцерин, третинний бутиловий. (Третинний бутиловий, метанол, гліцерин)
Підведення підсумків.
При розробці уроку використана література [36-38].
Урок 2. Урок-вікторина «Щасливий випадок»
Місце уроку в учбовому плані. Урок-вікторину можна провести на заключному уроці по розділу «Кисневмісні з'єднання» в Х класі.
Мета уроку: систематизація та узагальнення знань.
Обладнання: лото із барилами, плакат «Щасливий випадок».
Підготовчий етап. Клас ділиться на дві команди (наприклад, команда хлопчиків та команда дівчаток). Кожна команда отримує завдання: вигадати назву команди, обрати капітана, підготувати емблему та питання команді-противнику.
Вікторина проводиться за аналогією з однойменної телевізійної грою.
Гейм 1. «Далі, далі ...»
Протягом двох хвилин кожній команді ставлять запитання. При оцінюванні підраховується кількість правильних відповідей.
Приклади питань гейму:
1. Найпростіший альдегід. (Мурашиний)
2. Трьохатомний спирт. (Гліцерин)
3. Тип гібридизації вуглецевого атома карбонільної групи в альдегідах. (Sp2)
4. Спирти, які утворюються при відновленні альдегідів. (Первинні)
5. Ця реакція використовується для очищення альдегідів та кетонів та виділення їх із сумішей. (Реакція приєднання гідросульфіта натрію)
6. Рідина з різким запахом зеленого листя, отримують з ацетилену за реакцією Кучерова. (Оцтовий альдегід)
7. Складні ефіри гліцерину і вищих карбонових кислот. (Жири)
8. Окислення альдегідів аміачним розчином оксиду срібла. (Реакція «срібного дзеркала»).
9. Кислота, яка утворюється при окисленні масляного альдегіду. (Масляна кислота).
10. Функціональна група альдегідів. (Карбонільна група).

Гейм 2. «Темна конячка»
«Темна конячка" задає три питання. На обговорення кожного питання дається 30 секунд, відповідає команда, яка швидше знаходить правильну відповідь. Якщо «темна конячка» вважає відповідь невірною, відповідає друга команда, а у разі неправильної відповіді другої команди - відповідають глядачі.
Гейм 3. «Домашнє лото»
Капітани команд по черзі витягають з мішечка бочонки з номерами. У мішечку 10 діжок, барило із позначкою «Щасливий випадок» - завдання на побудову моделей молекул. Команди відповідають на питання за відповідними номерами.
Приклади питань гейму:
1. «Щасливий випадок»: побудуйте модель молекули оцтового альдегіду.
2. Обчисліть молекулярну масу етилового спирту.
3. Складіть рівняння реакції окислення пропионово альдегіду аміачним розчином оксиду срібла.
4. «Щасливий випадок»: побудуйте модель молекули метилового спирту.
5. Як називають солі оцтової кислоти?
6. Які ізомерні спирти складу СНТ можна приготувати гідруванням альдегідів?
7. «Щасливий випадок»: побудуйте модель молекули етилового спирту.
8. Які спирти неможливо отримати гідруванням альдегідів?
9. Якими органічними речовинами можна скористатися замість альдегідів для проведення реакції «срібного дзеркала»?
10. «Щасливий випадок»: побудуйте модель молекули ізопропілового спирту.

Гейм 4. «Ти - мені, я - тобі»
Команди задають по п'ять питань один одному (питання повинні бути підготовлені командами заздалегідь).
Гейм 5. «Гонка за лідером»
Ведучий задає питання командам протягом певного часу. Спочатку відповіді дає команда, що. За відведений час команди прагнуть дати як більше правильних відповідей.
Питання для команди 1
1. Рідина з різким запахом зеленого листя, отримують з ацетилену за реакцією Кучерова.
(Відповідь: оцтовий альдегід. 1 бал)
2. Запах гвоздики обумовлений цією речовиною. Воно не реагує з аміачним розчином оксиду срібла, а при каталітичному гідруванні утворює гептанол-2.
(Відповідь: гептанон-2. 2 бали)
3. Мурашки для подачі сигналу тривоги виділяють цю речовину. Ця речовина взаємодіє з синильною кислотою, при каталітичному гідруванні утворює 4-метілгексанала-3.
(Відповідь: 4-метілгексанон-3. 3 бали)
4. Цей альдегід знаходиться в евкаліптовому маслі і володіє запахом лимона. При взаємодії з бромом утворює 2,3,6,7-тетрабром-3 ,7-діметілдіметілоктанола-1.
(Відповідь: 3,7-діметілоктадіен-2 ,6-аль-1. 4 бали)
Питання для команди 2
1. Ця кислота міститься в виділеннях мурашок, в соку кропиви.
(Відповідь: мурашина кислота. 1 бал)
2. Ця кислота входить у вигляді ефіру з гліцерином до складу вершкового масла. У промисловому масштабі отримують окисленням бутилового спирту.
(Відповідь: масляна кислота. 2 бали)
3. Ця кислота широко використовується в синтезі різних солей, ангідридів, ефірів, барвників, лікарських і запашних речовин, в харчовій промисловості як консервуюча та смакова речовина. У промислових масштабах її отримують з ацетилену шляхом його гідратації за реакцією Кучерова з подальшим окислення альдегіду киснем повітря.
(Відповідь: оцтова кислота. 3 бали)
4. Ця кислота входить до складу обліпихової олії, у цієї кислоти низька температура плавлення, тому на морозі ягоди обліпихи залишаються м'якими. Ця кислота знебарвлює бромну воду, при етерифікації з гліцерином утворює рідкий жир.
(Відповідь: олеїнова кислота. 4 бали)
Підведення підсумків.
При розробці уроку використовувалася література [40,41].
Урок 3. Урок-гра «Своя гра»
Цю гру можна проводити на узагальнюючому уроці в кінці навчального року. У ній беруть участь по три особи з кожної команди. Правила ті ж, що і в телевізійній грі. Заздалегідь потрібно виготовити два стенди (червоний - для червоного раунду і синій - для синього раунду) з назвами секторів та числами балів. Гравці отримують таблички, якими вони сповіщають про готовність до відповіді. Рахункова комісія веде облік балів, набраних кожним гравцем.
Цілі уроку: повторити пройдений матеріал органічної хімії та систематизувати основні теоретичні положення предмету; підвищити інтерес школярів до курсу хімії.

Червоний раунд
Вуглеводні
Спирти
Альдегіди
Карбонові кислоти
1
1
1
1
2
2
2
2
3
3
3
3
4
4
4
4
Сектор «Вуглеводні»
1. При горінні цього вуглеводню в кисні розвивається дуже висока температура (близько 3000 ° С), тому він широко застосовується для автогенного зварювання та різання металів. Вихідною сировиною для його отримання є карбід кальцію та метан.
(Відповідь: ацетилен. 1 бал)
2. Цей вуглеводень входить до складу феромона тривоги у мурашок-древоточцев. При крекінгу цього вуглеводню утворюються пентан і пента.
(Відповідь: декан. 2 бали)
3. Цей вуглеводень утворюється при дегідратації бутанолу-2.
(Відповідь: Бутен-2. 3 бали)
4. Безбарвний газ, майже без запаху, горить більш яскравим полум'ям, ніж метан, так як вміст вуглецю в ньому більше, ніж в метані. Суміш цього вуглеводню з повітрям вибухонебезпечна. Знаходить застосування як вихідна речовина для синтезу етиленгліколю та ін
(Відповідь: етилен. 4 бали)
Сектор «Спирти»
1. Цей спирт в промисловому масштабі отримують гідратацією етилену в кислому середовищі при температурі 3000 ° С і тиску 8 МПа.
(Відповідь: етиловий спирт. 1 бал)
2. Ця речовина використовують бджоли роду Trigona для розмітки території. При каталітичному дегидрировании цієї речовини утворюється гептанон-2. (Відповідь: гептанол-2. 2 бали)
3. Його одержують сухий перегонкою відходів деревини. Тому його іноді називають деревним спиртом. Токсичний, в малих кількостях викликає сліпоту.
(Відповідь: метиловий спирт. 3 бали)
4. Бджола, відшукавши джерело їжі, виділяє цей спирт, який приваблює інших робочих бджіл. При бромуванні цей спирт утворює 2,3,6,7-тетрабром-3 ,7-діметілоктанола-1.
(Відповідь: 3,7-діметілоктадіен-2 ,6-ол-1. 4 бали)
Сектор «Альдегіди і кетони»
1. Рідина з різким запахом зеленого листя, отримують з ацетилену за реакцією Кучерова.
(Відповідь: оцтовий альдегід. 1 бал)
2. Запах гвоздики обумовлений цією речовиною. Воно не реагує з аміачним розчином оксиду срібла, а при каталітичному гідруванні утворює гептанол-2.
(Відповідь: гептанон-2. 2 бали)
3. Мурашки для подачі сигналу тривоги виділяють цю речовину. Ця речовина взаємодіє з синильною кислотою, при каталітичному гідруванні утворює 4-метілгексанала-3.
(Відповідь: 4-метілгексанон-3. 3 бали)
4. Цей альдегід знаходиться в евкаліптовому маслі і володіє запахом лимона. При взаємодії з бромом утворює 2,3,6,7-трібром-3 ,7-діметілдіметілоктанола-1.
(Відповідь: 3,7-діметілоктадіен-2 ,6-аль-1. 4 бали)
Сектор «Карбонові кислоти»
1. Ця кислота міститься в виділеннях мурашок, в соку кропиви.
(Відповідь: мурашина кислота. 1 бал)
2. Ця кислота входить у вигляді ефіру з гліцерином до складу вершкового масла. У промисловому масштабі отримують окисленням бутилового спирту. (Відповідь: масляна кислота. 2 бали)
3. Ця кислота широко використовується в синтезі різних солей, ангідридів, ефірів, барвників, лікарських і запашних речовин, в харчовій промисловості як консервуюча та смакова речовина. У промислових масштабах її отримують з ацетилену шляхом його гідратації за реакцією Кучерова з подальшим окислення альдегіду киснем повітря.
(Відповідь: оцтова кислота. 3 бали)
4. Ця кислота входить до складу обліпихової олії, у цієї кислоти низька температура плавлення, тому на морозі ягоди обліпихи залишаються м'якими. Ця кислота знебарвлює бромну воду, при етерифікації з гліцерином утворює рідкий жир.
(Відповідь: олеїнова кислота. 4 бали)
Синій раунд
Феноли
Складні ефіри
Моносахариди
Полісахариди
1
1
1
1
2
2
2
2
3
3
3
3
4
4
4
4
Сектор «Феноли»
1. Карболова кислота.
(Відповідь: фенол. 1 бал)
2. Які речовини утворюються при взаємодії фенолу з лужними металами
(Відповідь: феноляти. 2 бали)
3. Вибухова речовина, яка утворюється при взаємодії фенолу з азотною кислотою.
(Відповідь: тринітрофенолу. 3 бали).
4. Мильний розчин суміші ізомерів, часто застосовується для дезинфекції в медицині та ветеринарії.
(Відповідь: лізол-суміш о-, м-, п-крезолів (метілфенолов). 4 бали)
Сектор «Складні ефіри»
1. Складні ефіри гліцерину і вищих карбонових кислот.
(Відповідь: жири. 1 бал)
2. Харчовий продукт, отриманий із твердого гідрогенізованого жиру.
(Відповідь: маргарин. 2 бали).
3. Безбарвна прозора рідина із запахом абрикосів. Отримують реакцією етерифікації етилового спирту з масляною кислотою.
(Відповідь: етиловий ефір масляної кислоти - етілбутірат. 3 бали)
4. Цей складний ефір володіє запахом слив. При його гідролізі утворюються мурашина кислота і ізоаміловий спирт.
(Відповідь: ізоамілформіат. 4 бали)
Сектор «Моносахариди»
1. Який з цукрів найсолодший?
(Відповідь: фруктоза. 1 бал).
2. Який спирт утворюється при спиртовому бродінні глюкози.
(Відповідь: етиловий. 2 бали)
3. Яким моносахаридів можна скористатися замість альдегідів для проведення реакції срібного дзеркала?
(Відповідь: глюкозою, в молекулі якої є альдегідна група. 3 бали)
4. Який спирт утворюється при відновленні глюкози?
(Відповідь: сорбіт. 4 бали)
Сектор «Полісахариди»
1. Цей полісахарид являє собою біле порошкоподібною речовиною зернистої будови. З йодом він дає характерне синє забарвлення. (Відповідь: крохмаль. 1 бал)
2. Цей вуглевод міститься у всіх рослинних матеріалах: в бавовні її до 95 - 98%, в льоні та коноплі - до 85%, у хвойних деревах - до 60% за масою.
(Відповідь: целюлоза. 2 бали)
3. Полісахарид представляє собою волокнисту речовину білого кольору, без смаку і запаху, розчиняється у водно-аміачному розчині гідроксиду міді.
(Відповідь: целюлоза. 3 бали)
4. Оцтова кислота утворює з цією речовиною складний ефір, який є цінним продуктом для виготовлення кіноплівки і ацетатного шовку.
(Відповідь: целюлоза. 4 бали)
Підведення підсумків. При розробці уроку використовувалася література [42,43].
3.2 Перелік контрольних завдань «Закінчите фразу»
-Вуглець в органічних сполуках має валентність, рівну ... (IV).
- Вуглеводні, в молекулах яких є потрійний зв'язок, називають ... (Алкіной).
- Подвійна зв'язок - це поєднання двох зв'язків: -Зв'язку і ... ( -Зв'язку).
- Для граничних вуглеводнів характерні реакції ... (Заміщення).
- Для неграничних вуглеводнів найбільш характерні реакції ... (Приєднання).
- Багато разів повторювана в структурі полімеру угруповання атомів називається ... (Структурним ланкою).
- Число структурних ланок у молекулі полімеру називають ... (Ступенем полімеризації).
- Реакція відщеплення водню називається ... (дегидрированием).
- Реакція, в результаті якої відбувається відщеплення води, - це ... (Дегідратація).
- Для більшості органічних речовин характерні реакції ... (Горіння).
- Для ароматичних вуглеводнів характерні реакції ... (Заміщення, приєднання, окиснення).
Назвіть речовини
1) СН 3-С (CH 3) = СН-СН 3 (2-метилбута-2).
2) СН З-СН 2-СН 3 (бутин-1).
3) З 6 Н 4 - (СН 3) 2 (діметілбензол)
4) СН 2 ОН-СНОН-СНОН-СН 2 ВІН (1,2,3,4-бутан-тетраол).
5) СН 3-СН (CH 3)-СН (C 2 H 5)-СН 2-СН 3 (3-етил-2-метілпентан).
6) СН 3-O-С 2 Н 5 (етілметіловий ефір).
Контрольні питання
1. У яких з перерахованих сполук   зв'язку полярні:  
а) CH 3 -   CH 3 b) CH 3 -   Cl c) H -   OH, d) CH 3 -   CH 2 OH.
2.Сколько s - і p - зв'язків міститься в молекулі складу   СH 3 - CH = CH - COOH.
3. Скільки існує ізомерів складу С 3 Н 8 О? Відповідь дайте у вигляді числа.
4. Визначте гібридизацію атомів і намалюйте просторову структуру молекул наступних речовин:
етану, етилену, формальдегіду, метанолу.
5. Для сполук складу: CO 2, C 2 H 2, CH 3 NH 2
а) намалюйте структурну формулу
б) визначте число сусідів та електронних пар для кожного атома
в) визначте тип гібридизації атомів
г) намалюйте електронну структуру молекули (перекривання орбіталей), позначте s - і p - зв'язку.
Завдання:
1. Визначте найпростішу формулу речовини, що містить 14,28% водню і 85,72% вуглецю. Визначте його молекулярну формулу, якщо щільність його парів дорівнює 2,5 г / л (н.у.).
Відповідь - СН 2
2. Визначте найпростішу формулу речовини, якщо при згорянні 7,2 г його отримали 22 г вуглекислого газу і 10,8 г води. Чи достатньо даних, щоб визначити молекулярну формулу цієї речовини?  
Відповідь - З 5 Н 12
3.Сожглі 4,8 г органічної речовини, при цьому утворилося 3,36 л (Н.у.) вуглекислого газу і 5,4 мл (н.у.) води. Щільність пари речовини за воднем дорівнює 16. Визначте його молекулярну формулу. Чи є в задачі зайві дані?  
Відповідь: CH 4 O
4. Згоріло 9 г речовини і утворилося 8,96 л (Н.у.) вуглекислого газу, 12,6 г води і 2,8 г 4. азоту. Визначте найпростішу і молекулярну формули.
Відповідь: З 2 H 7 N
1.Соедіненіе з найпростішої формулою C 3 H 4 O має густину за воднем, рівну 84. Його молекулярна формула:
A .- C 3 H 4 O, B - C 9 H 14 NO 4, C - C 12 H 16 O, D - C 9 H 12 O 3, E - C 8 H 8 O 4
2.Сколько грам вуглекислого газу утворюється при повному згорянні 28,52 г октану (С 8 Н 18) у надлишку кисню?
A - 11,0 г , В - 22,0 г , С - 44,0 г , D- 88,0 г , E - 176,0 г
3.При згорянні 1,24 г органічної речовини в надлишку кисню утворюється 1,76 г вуглекислого газу і 1,08 г води. Визначити найпростішу формулу цієї речовини.
A - CHO, B - CH 2 O, C - CH 3 O, D - C 2 H 3 O, E - C 3 H 5 O
4.При аналізі органічного з'єднання було виявлено, що воно містить тільки 0,566 г водню, 2,641 г азоту і 6,793 г вуглецю. Визначте найпростішу формулу цієї сполуки.
A - C 3 H 3 N, B - C 6 H 6 N, C - C 12 HN 5, D - C 2 H 7 N, E - HCN
ОБГОВОРЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ
Для дослідження ігрової діяльності в процесі навчання ми скористалася методами науково-педагогічного дослідження: бесіда, анкетування, інтервьірованіе, контрольна робота.
Дослідження з використання ігрової діяльності проходили в школі МОУ СЗШ № 5 г . Нальчика. Для з'ясування цілей і завдань гри як методу навчання, в яких випадках і на яких етапах вона проводиться, на першому етапі було проведено анкетування з вчителями школи. Аналіз анкетування вчителів-предметників показав, що тільки 3 з 10 постійно використовують дидактичну гру в навчальному процесі. Від вчителів-предметників, які ніколи не застосовували дидактичні ігри, були отримані такі відповіді:
- Одні вважають, що їхній предмет є одним з найскладніших предметів у шкільній програмі і тому, для засвоєння навчального матеріалу недоцільно використовувати ігри;
- Інші вважають, що у них вже відпрацьовані свої методи навчання і немає необхідності їх змінювати;
- Треті вважають, що організувати процес навчання, використовуючи дидактичні ігри, досить складно і більш прийнятно організовувати педагогічний процес у формі уроку і використовувати усталені методи навчання.
Узагальнення досвіду вчителів, які успішно застосовують дидактичні ігри, показав, що використовувати гру переважно на етапі перевірки і закріплення навчального матеріалу. Використання ігрових методів навчання сприяє закріпленню і поліпшенню знань, розвитку психологічних якостей, вихованню у учнів мови, вміння правильно і логічно викладати свої думки, розвитку вміння знаходити оптимальні рішення і т. д. Виходячи зі свого педагогічного досвіду, вчителі вважають, що діти люблять грати на уроці, але не завжди виконують правила. Найчастіше це буває в груповій грі, де діти намагаються допомогти один одному. У цьому випадку вчитель не припиняє ігровий процес, але робить жорсткішими правила гри. На їхню думку, гру не можна застосовувати в наступних випадках: якщо гра не відповідає рівню розвитку учнів, тобто навіть при чіткому поясненні правил викликає певні труднощі при їх виконанні. На їх погляд це не відповідає закріпленню знань, а розсіює увагу на вирішення абстрактних від теми завдань. Якщо діти не хочуть грати.
Якщо гра нова - нові ігри повинні бути перевірені. Протягом усього процесу гри на уроці необхідно уважно стежити, щоб не виникла конфліктна ситуація між дітьми і не зіпсувалися взаємини в класі. Якщо вчителі це помічали, то втручалися в хід гри і відволікали увагу дітей на вирішення інших проблем у самій грі. Вчителі вважають, що гра допомагає учням розвиватися в особистісному плані, це і вміння співпрацювати з однолітками, вміння вислухати і прийняти думку інших.
Для перевірки ефективності використання ігор для навчання і виховання учнів, виявлення етапів їх використання були проведені дослідження серед учнів.
Аналіз відповідей дав наступні результати:
1.Ігри на уроках подобаються всім без винятку.
2.Большінство учнів хотіли б грати на кожному уроці, але якщо тільки ця гра їм цікава.
3.Деті найбільше люблять групову форму ігор. За - мабуть, це пояснюється прагненням до спілкування з однолітками, прагненням поділитися з ними своїми думками, фантазіями, а також затвердити свій авторитет серед товаришів.
4.Первое місце з ігор займає урок історії, де вчитель дозволяє дітям робити інсценування різних історичних подій, пропонує придумати свій хід подій і т.д.
5.Учащімся може не подобатися гра, у разі, якщо при організації гри не враховуються інтереси учнів, зміст гри не відповідає темі уроку чи захопленням учнів.
6.Желаніе учнів брати участь в грі дуже часто залежить від їх взаємовідносин з учителем, внаслідок чого вчителю необхідно продумати свої дії, простежувати реакцію учнів на ці дії і робити висновки.
7.Большінству дітей подобається в грі перемагати. Це прагнення до перемоги забезпечує навчання і розвиток учнів в ігровій діяльності.
Таким чином, аналіз роботи вчителя - предметника і дослідження ігрової діяльності учнів на уроках дозволили виявити негативні сторони у використанні ігор у процесі навчання:
- По-перше, нерідко пояснення правил і демонстрація гри займає багато часу (особливо у вчителів з невеликим досвідом організації ігор). Часто це призводить до того, що діти не встигають за час, що залишився вивчити або закріпити матеріал.
- По-друге, нерідко порушується механізм гри, тобто порушується строгий порядок виконання ігрових дій. Найчастіше це спостерігається у групових та колективних формах ігор, що призводить до плутанини, а головне, до сумнівних результатів;
- По-третє, після проведення ігор буває важко відновити дисципліну в класі, на що скаржаться вчителі, до яких приходять діти на наступний урок.
- По-четверте, при проведенні парних, групових і колективних форм гри змагання між дітьми, буває, переростає в нездорове суперництво, що не завжди встигають помітити вчителя, а тим паче запобігти. Це призводить до зіпсованим взаєминам між дітьми поза грою.
Аналіз спостережень за ігровою діяльністю та її результатів дозволив виявити, що використання ігрових форм навчання не завжди є ефективним методом для зміцнення або розширення знань.
Для педагогів, які застосовують гри у навчальній діяльності, розроблені наступні рекомендації:
1.При виборі ігрових форм навчання не можна поспішати і діяти самостійно,
2.Нікогда не треба приймати чужі ігри на віру без належної перевірки.
3.Необходімо самому переконатися в ефективності і привабливості гри, погравши з колегами і добре граючими дітьми.
4.Разработать гри не варто відразу нести в клас. Часто буває, що гра зупиняється на найцікавішому місці і ніяке відновлення не може повернути колишній хід гри. Щоб цього не сталося, необхідно попрацювати з колегами ще раз, подивитися які були труднощі, особливо у колективних іграх, ще раз перевірити - хто з учнів може бути головним помічником у грі.
5. Ніде, ніколи і нікого не можна примушувати грати. Всі люди рівні перед арбітром, і все повинно бути побудоване на добровільній співпраці.
6. Не можна собі дозволяти грати з дітьми зверхньо чи йти в них на поводу. При цьому, як би не було смішно і весело в грі, необхідно дотримуватися всі ознаки строгості і безвідмовної вимогливості.
Ефективність застосування ігрових методів організації занять оцінювали за результатами виконання контрольної роботи учнів 10 «а» (контрольний) і 10 «б» (експериментальний). За «середньої арифметичної» правильних і неправильних відповідей на поставлені питання ми виявили, що більше половини школярів контрольної групи не могли відповісти на питання правильно. При цьому в контрольній групі деякі школярі давали такі відповіді, які свідчили про повне нерозуміння теми, про механічне її запам'ятовуванні.
Таблиця 1.
Оцінка відповідей на контрольні питання
Група
Правильно
Неправильно
Неточно
експеримент
90%
0
10%
контрольна
52%
33%
15%
Результати таблиці 1 підтверджують реальну ефективність використання в школі занять за розробленими методиками для вивчення органічної хімії.
Обраний метод проведення занять сприяв підвищенню якості знань, наукового світогляду, а головне викликав інтерес учнів до науково - пізнавальної діяльності.
Таким чином, можна зробити висновок, що запропонована в роботі гіпотеза, що використання гри в деяких формах навчального процесу при викладанні органічної хімії в середній школі дозволить підвищити активність пізнавальної діяльності школярів та їх рівень засвоєння хімії знайшла своє підтвердження в результаті наших досліджень.

ВИСНОВКИ
1. Проведено аналіз літературних джерел та визначено раціональне місце ігрових методів навчання в навчальному процесі при викладанні органічної хімії;
2. Виявлено дидактично значущі характеристики ігор;
3. Розроблено методичний матеріал з акцентом на ігрові форми організації занять;
4. Експериментально досліджено ефективність застосування ігор у навчальному процесі;
5. Розроблено рекомендації для педагогів, які застосовують гри у навчальній діяльності.

ЛІТЕРАТУРА

1. Азаров ЮЛ. Гра і праця. - М.: Просвещение, 1973. - 42с.
2. Анікєєва Н. П. Виховання грою. Психологічна наука в школі. - М.: Просвещение, 1987 .- 94с.
3. Шмаков С.А. Її величність гра. - М.: Просвещение, 1992 .- 67с.
4. Газман О.С. Канікули, гра, виховання. - М.: Просвещение, 1988 .- 45с.
5. Щедровицький Г.П., Котельников С.І. Організаційно-діяльнісна гра як нова форма організації та метод розвитку колективної миследіяльності / В зб.: Нововведення в організаціях. - М.: Просвещение, 1983. -С.33-54.
6. Занько С.Ф. та ін Гра та навчання. - М.: Просвещение, 1992. - 63 с.
7. Корнєєва І.А. Активізація пізнавальних інтересів через рольову гру. - М. Освіта, 1995. - 54 с.
8. Ігри - навчання, тренінг, дозвілля ... / Под ред. В.В. Летрусінского. - М., 1994.
9. Давидов В.В. Розвивальне навчання. - М., 1996. - 240 с.
10. Занков Л.В. Вибрані педагогічні праці. - М.: Педагогіка, 1990. -420С.
11. Ельконін Д. Б. Психологічні ігри. - М.: Просвещение, 1987.-74с.
12. Мінкін Є. М. Від гри до знань. - М.: Просвещение, 1983.
13. Нікітін Б. П. Сходинки творчості, або розвиваючі ігри. - М.: Просвещение, 1991 .- 56с.
14. Педагогічна творчість у школі (з досвіду вчителів Росії) / Под ред. В.Ф. Кривошеєва - М.: Изд-во НДІ шкіл МО РРФСР, 1992. - 114 с.
15. Белінська Т.В. Про розвиток пізнавального інтересу на уроках-змаганнях / / Хімія в школі. 2003. № 3. С. 43.
16. Самоукіна Н.В. Організаційно-навчальні ігри в освіті. - М.: Народна освіта, 1996.
17. Штремплер Г.І., Пічугіна Г.А. Дидактичні ігри під час навчання хімії. -М.: Дрофа, 2003 р .
18. Підкасистий П.І., Хайдаров Ж.С. Технологія гри в навчанні і розвитку. - М.: Просвещение, 1996.-98с.
19. Ісаєв С.Д. Про використання дидактичних ігор / / Хімія в школі. 2002. № 6. С. 50.
20. Павлова Н.С. Навчальні ігри на уроках хімії / / Хімія в школі », № 6, 2000. - С.35.
21. Шукайло А.Д. Тематичні ігри з хімії. Творчий центр «Сфера», М.: Дрофа, 2003 р .
22. Скаткін М.Н. Проблеми сучасної дидактики. - 2-е вид. - М.: Педагогіка, 1984. - 95С.
23. Клеянкіна М.К., Балашова Є. Ф., Зайцев О.С. Ділова гра за темою «Виробництво аміаку». / / Хімія в школі. - 1992. - № 5-6. - Стор 49-52.
24. Шірікова О.І., Коробейнікова Л.А. Рольові ігри на уроках хімії. / / Хімія в школі. - 1991. - № 3. - Стор 31-36.
25. Грабецкій А.А. та ін Використання засобів навчання на уроках хімії. - М.: Просвещение, 1988. - 160 с.
26. Дьяченко В.К. Загальні форми організації процесу навчання. Красноярськ: 1989. - 217 с.
27. Букатов В.М., Єршова А.П. Я йду на урок: Хрестоматія ігрових прийомів навчання: Книга для вчителя. М.: Видавництво Перше вересня, 2000. - 224 с.
28. Бабанський Ю.К. Основні умови та критерії оптимального вибору методів навчання. -М.: Освіта, 1971. - 375 с.
29. Лернер І.Я. Дидактична система методів навчання. -М.: Освіта, 1976. - 238 с.
30. Педагогіка. / Под ред. Бабанського Ю.К. - М.: Просвещение, 1998. - 479с.
31. Шамова Т.І. Активізація навчання школярів. - М.: Просвещение, 1976. - 245 с.
32. Пічугіна Г.А., Штремплер Г.І. - Ігри-хвилинки у навчанні хімії / / Хімія в школі. С. 57.
33. Енякова Т.М. Позакласна робота з хімії. - М.: Дрофа, 2004 р .
34. Скаткін М.Н. Проблеми сучасної дидактики. - М.: Просвещение, 1971. - 215 с.
35. Програми для загальноосвітніх установ. Укладач Н. І. Габрусева. - М.: Дрофа, 2000. - 220 с
36. Казанцев Ю.М. Формула успіху, або як захопити учнів новим предметом / / Хімія в школі. -2009. - № 2. - С. 15-19.
37. Алікберова Л.Ю. Цікава хімія. - М.: АСТ-ПРЕСС, 1999. -560с.
38. Браун Т., Лемей Г.Ю. Хімія в центрі наук. - М.: Світ, 1983. - Ч. 1,2. - 447с.
39. Зоммер К., Вюнш К. Х., Цеттлер М.-Хімія. Довідник школяра і студента. - М.: Дрофа, 2000. - 383с.
40. Іодко А.Г., Ємельянова Є.О., Волков О.В. Система завдань для розвитку вміння міркувати. / / Хімія в школі. - 2000. - № 7. - Стор 11-20.
41. Леенсон І. А. Цікава хімія. 8-11кл. - М.: Дрофа, 1996. - Ч. 1,2. - 176с.
42. Енциклопедичний словник юного хіміка. / Под ред. Трифонова Д.М. - М.: Педагогіка - Прес, 1999. - 368с.
43. Енциклопедія для дітей. Хімія. Т. 17. - М.: Аванта +, 2001. - 638с.
Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Педагогіка | Диплом
326кб. | скачати


Схожі роботи:
Ігрові методи як засіб активізації пізнавальної активності на уроках англійської мови
Дидактична гра як засіб розвитку пізнавальної активності при вивченні чисел першого десятка
Мультимедійні технології як засіб підвищення ефективності навчання хімії в школі
Шляхи і методи активізації пізнавальної діяльності учнів при вивченні математики
Розвиток мотивації школярів при вивченні хімії в умовах переходу до профільного навчання
Ігрові прийоми навчання на уроках хімії
Заняття як засіб розвитку пізнавальної активності дітей дошкільного віку
Мультимедійні презентації як засіб розвитку пізнавальної активності молодших школярів
Cамостійна робота учнів - засіб розвитку пізнавальної активності і творчого мислення
© Усі права захищені
написати до нас