Ігрові методи навчання лексиці англійської мови

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.

скачати

Зміст
Введення
Глава 1.Псіхолого-педагогічні основи реалізації ігрових методів навчання на уроках іноземної мови в старшій школі
Глава 2. Форми і прийоми використання ігрових методів навчання лексики у старшій школі
Глава 3. Методична розробка по організації уроку з ігровими методами навчання лексики у старшій школі
Висновок
Список літератури
Додаток
Введення
Наш час характеризується пошуком нових форм, методів і прийомів навчання. Сучасна школа потребує в методах навчання, які б допомогли не тільки якісно навчити, але в першу чергу, розвинути потенціал особистості. Сучасне навчання направлене на те, щоб готувати учнів не тільки пристосовуватися, але й активно освоювати ситуації соціальних змін.
На уроці іноземної мови особливе місце займають форми занять, які забезпечують активну участь в уроці кожного учня, стимулюють мовне спілкування, сприяють формуванню інтересу і прагнення вивчати іноземну мову.
Ці завдання можна вирішити за допомогою ігрових методів навчання. У грі здібності будь-якої людини, а особливо дитини проявляються повною мірою. Гра - особливо організоване заняття, що вимагає напруги емоційних та розумових сил. Гра передбачає прийняття рішення - як діяти, що сказати, як виграти? Бажання вирішити ці питання загострює розумову діяльність граючих. А якщо учні при цьому говорять іноземною мовою, гра відкриває багаті навчальні можливості.
Будучи розвагою, відпочинком, гра здатна перерости в навчання, у творчість, у модель людських відносин.
Мета:
· Теоретично обгрунтувати значимість застосування ігрових методів навчання лексики і перевірити їх ефективність на практиці.
· Теоретично обгрунтувати можливості застосування ігрових методів навчання лексики і перевірити їх ефективність на практиці.
Завдання:
1. вивчити психолого-педагогічні основи ігрових методів навчання.
2. виявити принципи навчання лексики іноземної мови.
3. розробити ігрові форми і прийоми для кожного етапу навчання лексики.
4. показати різні форми і прийоми навчання лексики.
5. дослідним шляхом виявити доцільність застосування на практиці ігрових форм і прийомів навчання.
Об'єкт дослідження: ігрові методи навчання.
Предмет дослідження: ігрові методи навчання лексики іноземної мови на старшій ступені навчання.
Гіпотеза: ігрові методи ефективні для навчання лексики іноземної мови на старшій ступені навчання.
Методи дослідження:
· Аналіз науково-методичної літератури з проблеми дослідження.
· Узагальнення досвіду провідних педагогів, психологів та методистів.
· Спостереження.
· Пробне навчання.
Структура дослідницької роботи.
Дослідження складається з трьох розділів, вступу і висновку.
У вступі обгрунтовано актуальність досліджуваної проблеми, цілі і завдання, гіпотеза, об'єкт, предмет і методи дослідження.
У першій главі наведені психолого-педагогічні основи ігрового методу навчання, а також принципи навчання лексики іноземної мови. Ця глава - своєрідне узагальнення досвіду провідних педагогів, психологів та методистів.
У другому розділі наведено форми і прийоми ігрового навчання лексики на старшій ступені навчання. Форми і прийоми підібрані таким чином, щоб показати, як ігрові методи можуть бути ефективно застосовані на різних етапах навчання лексики іноземної мови.
У третьому розділі наведено аналіз методичної розробки з організації уроку з ігровими методами навчання лексики. Дана глава є педагогічну рефлексію ігрових форм і прийомів, проведених в ході пробного навчання старшокласників лексиці іноземної мови.
У висновку дано висновки, отримані за результатами дослідницької роботи.

Глава 1
Психолого-педагогічні основи реалізації ігрових методів навчання на уроках іноземної мови в старшій школі
В історії людського суспільства гра перепліталася з магією, культовим поведінкою. Ще в стародавньому світі гра використовувалася як одна з форм навчання. Проте виникла в середньовіччі авторитарна система освіти стала спиратися виключно на раціональну дидактику. Поступово утвердилася думка, що навчання - це тяжка праця, що передбачає примус. Гра в такій школі була рідкісним винятком.
Термін «дидактична гра», під яким розумілися спеціально створювані для навчання гри, вперше ввели Ф. Фребель і М. Монтессорі. Ігри, які вони пропонували, були призначені для дітей дошкільного віку.
Поступово дидактичні ігри стали проникати і в початкову школу, приймаючи форму ігрових прийомів у навчанні. У Росії тільки в 1960-і роки - в період лібералізації суспільного життя - почала поширюватися формула «вчення із захопленням», що пропагується С. Соловейчиком. Вона розкривала і інші сторони навчання, яке є праця, але праця за своєю суттю радісний.
Але цей сплеск інтересу до цікавості навчання швидко вичерпався. Ідеологізація навчання витіснила ігри з роботи шкільних вчителів, за винятком деяких ентузіастів-новаторів - Ш. Амонашвілі, С. Лисенкової.
З середини ХХ століття і аж до 1970-х років на уроках іноземної мови панував граматико-перекладний метод навчання, метою якого було вивчення граматики, щоб через неї навчитися читати і розуміти тексти на іноземній мові. Тільки з приходом комунікативного методу ігрові вправи починають замінювати механічно відтворюють.
Психолого-педагогічної основою ігрових методів навчання є ігрова діяльність.
З. Манулейко вважає, що велике значення в психологічному механізмі гри відводиться мотивації діяльності. Ігрові методи навчання використовують різні способи мотивації:
1. Спільне рішення ігрових завдань стимулює міжособистісне спілкування і зміцнює відносини між учнями (мотиви спілкування).
2. У грі учні можуть постояти за себе, свої знання, своє ставлення до діяльності (моральні мотиви).
3. Кожна гра має близький результат (закінчення гри) і стимулює учня до досягнення мети (перемоги) й усвідомлення шляху досягнення мети. У грі учні спочатку рівні, а результат залежить від самого гравця, його особистісних якостей. Знеособлений процес навчання у грі набуває особистісну значущість. Ситуація успіху створює сприятливий емоційний фон для розвитку пізнавального інтересу. У грі є таїнство - неотриманий відповідь, що активізує розумову діяльність учня, штовхає на пошук відповіді (пізнавальні мотиви).
Цілі ігрових форм і прийомів, застосовуваних, на уроці іноземної мови знаходяться за межами ігрових ситуацій, а результати можуть бути представлені у вигляді зовнішніх предметів (проекти), продуктів художньої творчості, нових знань. В іграх відбувається заміна мотивів: учні діють з бажання отримати задоволення, а результат може бути конструктивним. Ігри, що лежать в основі ігрових методів навчання виступають засобом навчання, хоча джерелом її активності є завдання, добровільно взяті на себе особистістю. В іграх учні досягають цілей різних рівнів:
На першому рівні відбувається задоволення від самого процесу гри. У даної мети відображена установка, що визначає готовність до будь-якої активності, якщо вона приносить радість.
На другому рівні досягається функціональна мета, пов'язана з виконанням правил, розігруванням сюжетів, ролей.
На третьому рівні учні досягають педагогічну мету, вирішуючи ігрові завдання. Саме на цьому рівні відбувається засвоєння нових слів іноземної мови, використання лексики в мові.
Вирішуючи ігрові завдання, учні досягають педагогічну мету, яку часто не усвідомлюють. Граючи в лінгвістичну гру, учні концентрують свою увагу над конкретними завданнями, що стоять у грі, а результатом їх діяльності буде засвоєння нової лексики, спілкування іноземною мовою.
Використання ігрових методів на уроці іноземної мови виправдано величезним значенням гри для психічного розвитку дітей в будь-якому віці.
Для дошкільника гра - первинна стихійна школа, яка надає дитині можливість ознайомлення з традиціями тієї культурного середовища, в якій він живе. Д. Ельконін трактує гру як діяльність, що виникає на певному етапі, як одну з провідних форм розвитку психічних функцій і способів пізнання дитиною світу дорослих. Діти повторюють в іграх те, до чого ставляться з увагою, то, що є їх спостереження і розуміння (саме «картини» навколишнього світу знаходять відображення в сюжетах і утриманнях дитячих ігор).
В ігровій діяльності здійснюється формування психічних процесів дитини: здійснюється перехід від наочно-дієвого до образного мислення, розвивається здатність до абстрагування та узагальнення, розвивається довільне запам'ятовування. Ігрове навчання не може бути єдиним методом в освітній роботі з дітьми. Воно не формує здібності вчитися, але, розвиває пізнавальну активність школярів.
Ігрові форми навчання іноземної мови актуальні і на старшій ступені шкільної освіти, так як вони диктуються особливостями розвитку та світосприйняття старших підлітків. Свідомо-позитивне ставлення хлопців до навчання виникає тоді, коли вчення задовольняє їхні пізнавальні потреби. Для старшого школяра важлива змістовність навчального матеріалу, його зв'язок з життям і практикою, проблемний і емоційний характер викладу, організація пошукової, пізнавальної діяльності, дає учням пережити радість самостійних відкриттів. Когнітивні процеси підлітка дуже суперечливі: з одного боку сприйняття, увага, пам'ять характеризуються стійкістю і зростанням довільності, але з іншого боку вони надзвичайно ситуативні. Учні виявляють інтерес і запам'ятовують тільки ту інформацію, яка зачіпає їх емоційний світ, має для них особисту значимість. Педагогу необхідно так організувати навчальну діяльність, щоб пізнавальні процеси учнів були активізовані. Г. Лебедєв вказував, що пізнавальна активність - це ініціативне, дієве ставлення учнів до засвоєння знань, а також прояв інтересу, самостійності і вольових зусиль у навчанні.
На старшому ступені навчання активний розвиток отримують читання, монологічна і письмова мова, збільшується словниковий запас. Провідний вид діяльності підлітка - міжособистісне спілкування. Ігрові методи дають можливість вивчати новий лексичний матеріал в ситуаціях спілкування, підвищуючи мотивацію до вивчення іноземної мови. Отже, вчитель, який використовує гру, організовує навчальну діяльність, виходячи з природних потреб учнів.
Дослідження в психології та методиці показали, що успішність оволодіння іноземною мовою визначають не лише когнітивні процеси, але й емоційна сфера особистості. Гуманістична концепція К. Роджерса стосовно до навчання іноземним мовам знайшла своє відображення в працях Ч. Каррана та інших дослідників. Вони дивилися на людину, перш за все як на емоційний істота, а серед якостей особистості важливих для вивчення іноземної мови виділяли мотивацію, рівень тривожності і самооцінки, скутість (розкутість) і схильність до ризику. Мотивація є пусковим механізмом будь-якої діяльності. Успіхи в діяльності збільшують мотивацію. Низька самооцінка нерідко веде до скутості, «закомплексованості» і пов'язана з ошібкобоязнью, що негативно впливає на оволодіння мовою. У жорсткій залежності з самооцінкою, скутістю, готовністю до ризику знаходиться рівень тривожності при засвоєнні іноземної мови. При цьому розрізняють особистісну і ситуативну тривожність. Якщо перша виснажує організм, будучи перешкодою в навчанні, то ситуативна тривожність створює інтелектуальна напруга, азарт у навчанні.
Ігровий метод має багатий навчальний і психотерапевтичний потенціал. Гра створює розумова напруга, без якого неможливий активний процес навчання у старшій школі. Гра посильна практично кожному учневі, навіть тому, який не має достатньо міцних знань у мові. Компетентність у вирішенні ігрових завдань підсилює мотивацію до вивчення мови. Почуття рівності, атмосфера захопленості, відчуття посильності завдань - все це дає можливість учневі подолати сором'язливість, що заважає вживати в мові слова іноземної мови. Поступово знижується тривожність і скутість, з'являється позитивний образ самого себе.
Оволодіння лексичним матеріалом вимагає від учнів багаторазового його повторення, що стомлює своєю одноманітністю, а витрачені зусилля не приносять швидкого задоволення. Застосування ігрового методу навчання сприяє виконанню важливих завдань з навчання іншомовної лексики:
1) Створення психологічної готовності учнів до мовного спілкування
2) Забезпечення природної необхідності багаторазового повторення ними лексичного матеріалу
3) Тренування учнів у виборі потрібного мовного варіанту, що є підготовкою до спонтанної мови
Навчання лексичним навичкам здійснюється відповідно до трьома етапами:
1) Введення нового слова і його первинне відтворення
2) Ситуативна тренування і створення лексичних мовних зв'язків в однотипних мовних ситуаціях
3) Створення динамічних лексичних мовних зв'язків, тобто навчання комбінуванню знайомих лексичних елементів у різних мовних ситуаціях
Центральною ланкою у всій роботі з вивчення лексики іноземної мови є створення міцних і гнучких лексичних мовних зв'язків. Одним з основних умов успішності формування лексичного навику є виконання вправ з обмеженою кількістю труднощів. Дані вправи можуть приймати форму ігрових вправ або ситуацій, які зроблять процес вивчення лексики цікавим заняттям. Крім того, гра дає можливість використовувати новий матеріал в ситуаціях спілкування, наближених до природних - у будь-якій грі є елемент несподіванки, а виходить, мова буде спонтанною. Гра є ситуативно-варіативні вправи, в яких створюється можливість для багаторазового повторення мовного зразка в умовах, наближених до реального мовного спілкування з властивими йому ознаками - емоційністю, спонтанністю і цілеспрямованістю впливу.

Глава 2
Форми і прийоми використання ігрових методів навчання лексики у старшій школі
Існує кілька груп ігор, кожна з них служить визначеної мети, має власну специфіку. Деякі групи ігор можуть використовуватися на уроці іноземної мови.
1 група - предметні ігри, як маніпуляції з іграшками і предметами.
2 група - творчі ігри, сюжетно-рольові ігри. Застосовуються на уроках іноземної мови. Дані ігри поділяються на рольові і симуляції (уявні ситуації). Перші вважають нижчим, а другі - вищим рівнем цього виду навчальної діяльності. У рольовій грі про кожну ролі дається чітка інформація і певна рольова позиція, а в симуляції дається завдання, яке необхідно вирішити, що нагадує досвід з власного життя. Ситуація може бути і не зовсім реальною, проте передається не рольове, а власне ставлення до проблеми. Цей вид ігрової діяльності особливо ефективний на просунутій стадії навчання іноземної мови, так як припускає спонтанні висловлювання в рамках уявної ситуації.
3 група - інтелектуальні ігри. Активізують пізнавальну діяльність школяра, мають проблемний характер вирішення завдань. Можуть застосовуватися на уроках іноземної мови.
4 група - технічні, конструкторські гри.
5 група - дидактичні ігри. Ігри з готовими правилами, які служать для вирішення навчальних завдань. У цю групу входять власне лінгвістичні ігри, в які грають на уроках іноземної мови. Лінгвістичні ігри за кількістю учасників поділяються на індивідуальні, парні та групові. При цьому до індивідуальних відносять кросворди, анаграми, а до парних і груповим - ігри типу бінго, суміщення аналогічних зображень та їх знаходження за допомогою питань, заповнення плану квартири, диктант «в картинках».
На уроці іноземної мови можна використовувати ігрові елементи («warming-up activity» через створення проблемних уявних ситуацій, робота з ігровими вправами для повторення лексики з теми та інші). Весь урок може бути представлений у вигляді гри (проведення рольової, інтелектуальної гри з теми, проведення гри на матеріалі з країнознавства та інші).
Для створення ігрових ситуацій широко використовують малюнки, опис ситуацій, інструкції, ТСО, тексти художніх творів.
Більшість авторів вважають за доцільне проводити гру на заключному етапі роботи з лексикою з даної теми, оскільки гра дає можливість використовувати новий матеріал у ситуації спілкування. Але існує велика кількість ігор, застосування яких на уроці зробить процес засвоєння нової лексики захоплюючим заняттям. Ігри можна використовувати на будь-якому з етапів роботи над лексикою іноземної мови.
Ігрові методики для роботи на етапі введення нової лексики іноземної мови:
1) Гра-кросворд на тему «Деньги».
Опис: гра у вигляді поля з сітки 14 на 14 клітин, в кожній з яких написана буква алфавіту. Серед літер зашифровані слова з даної теми. Перед початком гри учні разом з учителем читають і перекладають слова з активного словника. Завдання учнів - самостійно відшукати серед літер дані слова, спираючись на список внизу сторінки (Додаток 1).
Мета: ознайомлення учнів з лексикою з теми «Гроші», запам'ятовування графічного образу слова.
Учні грають індивідуально або в парах (у даному випадку в гру привноситься азарт).
2) Гра-розрядка (warming-up activity).
Опис: викладач встає на вільне місце і каже: «I like yoghurt but I don't like cheese.» При цьому він показує рукою праворуч, кажучи like і наліво, кажучи don't like.Задача учнів - приєднатися до вчителя праворуч і ліворуч , запропонувавши свій варіант. Наприклад: I don't like cottage cheese either, but I like margarine.
Дана гра підходить до будь-якої теми. Мета: запровадження нової лексики, обговорювання нових слів у типових ситуаціях, емоційна і фізична розрядка.
3) Гра-вправа "Вставте букву».
Опис: викладач пише на дошці слова з активного словника, пропускає одну або декілька літер. Завдання учнів - вставити пропущені букви (Додаток 2).
Мета: повторення графічного образу слова.
Ігрові методики, для роботи на етапі вироблення навички використання лексики під контролем викладача:
1) Гра «Хрестики-нулики».
Опис: викладач малює сітку як для гри в хрестики-нулики і заповнює їх лексичним матеріалом, який хоче обговорити. Завдання учнів - вибрати клітку і пояснити поняття (слово). Якщо гравці все зробили вірно, вони отримують право поставити хрестик / нулик і продовжують гру. Учні грають в командах або в парах (Додаток 3).
Мета: використання нової лексики в мові під контролем викладача.
2) Гра «Змагання».
Опис: гра складається з двох етапів. Учні грають у парах. На першому етапі учні пишуть максимальну кількість слів по темі. На другому етапі складають діалоги з даними словами.
Мета: використання нової лексики в діалоговій мови.
3) Гра «Групи».
Опис: гра проводиться стоячи, в русі. Під керівництвом викладача клас ділиться на дві групи за різними ознаками. Завдання учнів - сказати про переваги перебування в даній групі (Додаток 4).
Мета: міні - монологічне висловлювання з активною лексикою під контролем викладача.
4) Гра - кросворд «Прикметники для опису людей».
Опис: учні діляться на дві групи - A і B. Викладач пропонує групам бланки з кросвордом по темі, який заповнений тільки на половину. Слова у груп A і B не збігаються, а є продовженням кросворду. Завдання учнів - заповнити кросворд новими словами до кінця, при цьому пояснивши іншій команді значення відсутніх слів (Додаток 5).
Мета: використання нової лексики в мові під контролем викладача.
Ігрові методики для самостійного використання учнями лексики в ситуації спілкування:
1) Гра - проект «Рецепт страви».
Опис: учні діляться на групи. Кожна група створює свій «рецепт» і робить його презентацію. «Незалежні експерти по здоровому харчуванню» оцінюють «рецепти» і висловлюють свою думку. На презентацію відводиться 7 хвилин. Завдання учнів - підготувати монологічне висловлювання з теми, спонтанно висловити свою думку.
Мета: монологічне висловлювання з активною лексикою, спонтанне висловлювання в ситуаціях спілкування.
2) Гра по темі «Здорове харчування».
Опис: малюнок у вигляді ігрового поля із завданнями. Завдання учнів пройти ігрове поле, виконуючи завдання. Кинувши кубик, учасники говорять без зупинки протягом 30 секунд (Додаток 6).
Мета: вдосконалення лексичних мовних навичок у ситуаціях усного спілкування.
4) Рольова гра «У супермаркеті».
Опис: викладач заготовлює «товар для продажу» у вигляді карток з написами. Завдання учнів - розіграти діалоги від імені покупця і продавця, використовуючи лексику на картках (додаток 7).
Мета: розвиток лексичних мовних навичок у діалоговому спілкуванні.
Форми і прийоми ігрових методів були представлені в цьому розділі таким чином, щоб відобразити їх різноманіття. Ігрові методи були підібрані відповідно до етапів вивчення лексики іноземної мови, на кожному з яких можна застосовувати певні ігрові методики.

Глава 3
Методична розробка по організації уроку з ігровими методами навчання лексики у старшій школі
Дана методична розробка була проведена на уроці англійської мови в десятих класах гімназії № 146 міста Мінська. Ігрові методики були адаптовані до теми «Здорове харчування», яку учні проходили на даному етапі навчання. Лексичний матеріал по темі був введений на попередніх етапах навчання. У зв'язку з тим, що дана методична розробка була включена в цілісний педагогічний процес, її цілі відповідають тим цілям і завданням, які стояли перед педагогами на конкретному етапі навчання лексики. Головна мета даної методичної розробки - навчання учнів комбінуванню знайомих лексичних елементів у різних мовних ситуаціях.
Початковий етап уроку на тему «Здорове харчування»:
Мета: повторення лексичного матеріалу по темі.
1) Гра-вправа "Вставте букву».
Опис: на дошці написані слова з активного словника, в яких пропущені одна або декілька літер. Завдання учнів - заповнити пропуски, вимовити і перекласти слово. Учні виконують завдання «по ланцюжку» (Додаток 8).
Рефлексія: дане ігрова вправа дуже просте за задумом і умовами проведення. Воно проводиться на початковому етапі уроку протягом декількох хвилин. Дана вправа активізувало учнів, допомогло налаштуватися на роботу з лексикою іноземної мови. Учні повторили написання, вимова і переклад активних слів.
2) Гра-вправа «Складання рецепта».
Опис: завдання учнів - вибрати і написати слово, яке як би входить в загальний «рецепт».
Рефлексія: дана гра-вправа спрямована на повторення написання активних слів, але на відміну від попередньої вправи тут від учнів потрібно більша самостійність у виборі слова, його написанні. Може бути логічним продовженням попередньої вправи або входити в цикл вправ з повторення лексики. Деяке замішання з боку учнів викликали умови гри - складання загального «рецепту». Мабуть, педагоги рідко проводили в даному класі ігрові форми роботи з лексикою іноземної мови. Після ігор можна провести словниковий диктант.
3) Гра-вправа «Вгадай слово».
Опис: учні діляться на команди. Викладач зачитує характеристику слова, завдання учнів - вгадати про яке слово йде мова і правильно його вимовити (Додаток 9).
Рефлексія: дана вправа вкрай необхідно при вивченні нової лексики, тому що дає можливість розібратися в значеннях слів, їх синоніми. Учні були активні при виконанні даної вправи, допускали помилки у визначенні значень слів. У скрутних ситуаціях вчитель робив пояснення.
Основний етап уроку на тему «Здорове харчування»:
Мета: навчання комбінуванню знайомих лексичних елементів у мовних ситуаціях.
Ігрові ситуації.
Опис: ігрова ситуація складається з двох етапів. Перший етап: вчитель роздає кожній парі учнів картки з активною лексикою (назви продуктів). Завдання учнів - з допомогою питань з'ясувати, у кого з групи є необхідні картки, і обміняти їх (Додаток 10).
Рефлексія: за допомогою даної гри була створена ситуація реалістичного спілкування між учнями, яка включала питання і відповідні репліки. У спілкуванні між учасниками гри була певна частка спонтанності, проте висловлювання були «прив'язані» до досліджуваної лексиці. Дана ігрова ситуація - відмінне тренування вживання в мові досліджуваної лексики іноземної мови. Багатьом учням вдалося творчо розкритися.
Опис другого етапу: завдання учнів - розіграти діалог в ролях, вживаючи в мові активні слова.
Рефлексія: в даному випадку учні тренувалися вживати лексику в ситуації діалогового спілкування, яке включає питання, відповідь, подальшу реакцію у формі питання або затвердження. Учні розповідали діалоги відповідно до ролі, в якій вони були. Фрази були попередньо продумані, і спонтанності в спілкуванні практично не було. Однак дана форма роботи дозволила вчителю відстежити помилки і неточності в мові учнів і роз'яснити їх.
На початковому етапі уроку учні в ігрових формах попрацювали з лексикою іноземної мови. Вони повторили написання, вимова, переклад активних слів, а також проаналізували значення слів. Цей етап можна охарактеризувати як підготовчий, «розігріває». Англійською мовою він називається «warming-up activity». Некоректно починати роботу з лексикою відразу з рольових ігор або комунікативних ситуацій, починати необхідно з підготовки учнів до спілкування, щоб актуалізувати їх знання.
На основному етапі уроку учні спілкувалися на іноземній мові, використовуючи активну лексику. Ігрові ситуації допомогли створити якусь альтернативну реальність, в контексті якої і відбувалося спілкування. Під контролем викладача учні тренувалися використовувати нову лексику в спілкуванні. Іноді доводилося реагувати спонтанно.
Як видно з методичної розробки дуже часто ігрові форми навчання дуже прості по своїй організації і не вимагають спеціального обладнання. Однак ігрові форми привносять в урок значні переваги, допомагаючи вчителю досягати цілей і вирішувати поставлені завдання. За завданням гри, яку вирішують учні, прихована педагогічна мета, яку вони часто не усвідомлюють.
На кожному уроці можна знайти місце ігровим формам навчання. Ігрові методики дуже різноманітні: вони можуть бути представлені у вигляді невеликих ігрових вправ, ігрових ситуацій, рольових ігор. Головне, щоб ігрова методика була доречна на уроці і посильна для учнів, а також відповідала педагогічним цілям і завданням. Гра заради гри - час, витрачений даремно.
Завдяки широкої різноманітності та комунікативної спрямованості гри можна включати на будь-якому етапі вивчення лексики іноземної мови. На початковому етапі вивчення лексики вони будуть представлені у вигляді ігрових вправ, які полегшать запам'ятовування нових слів. На заключному етапі доречні рольові ігри та ігрові ситуації, які і приведуть до головної мети вивчення нової лексики - спілкування.
Ігрові форми навчання актуальні не тільки на початковому, але і на старшому етапі навчання, адже вони активізують пізнавальні процеси учнів, підвищують мотивацію до вивчення іноземної мови. Але що особливо важливо - ігрові методики створюють цілком природні ситуації спілкування між учасниками.

Висновок
1. Ігрові методи є одними з найбільш ефективних методів навчання іноземної мови, так як їх психолого-педагогічної основою є ігрова діяльність, яка вносить великий внесок у психічний розвиток особистості. Використання ігрових методів на уроках іноземної мови в старшій школі відповідає пізнавальним потребам підлітків. У грі активізуються розумові процеси, і зростає мотивація до вивчення іноземної мови.
2. Навчання лексики іноземної мови - процес, який охоплює кілька етапів. На першому етапі здійснюється введення нового слова. На наступному етапі учні тренуються у створенні лексичних мовних зв'язків в однотипних мовних ситуаціях. Результатом навчання є вміння учнів створювати динамічні лексичні мовні зв'язку, тобто вільно використовувати нові слова в спілкуванні.
3. Ігрові форми і прийоми дуже різноманітні і можуть бути використані на кожному етапі роботи з лексикою. На перших етапах доречно використовувати типові ігрові вправи, які зроблять процес запам'ятовування слів цікавим заняттям. Ігрові методи дозволяють створювати цілком реальні ситуації спілкування між учасниками гри. Тому ігри особливо актуальні на заключних етапах роботи з новою лексикою, на яких відбувається вживання слів у мові в конкретних ігрових ситуаціях.
4. Ігрові методи навчання різноманітні. Залежно від педагогічних цілей, способів організації, рівня володіння мовою виділяють кілька груп ігор. Сюжетно-рольові та інтелектуальні, на приклад, вимагають високих знань лексики, так як припускають спонтанні висловлювання гравців. Ігри можуть бути представлені у вигляді ігрових елементів, ситуацій, вправ, і бути спрямованими на інші цілі. Ігрові методи розрізняються залежно від кількості учасників, часу проведення і так далі.
5. Ігрові методи часто дуже прості по своїй організації і не вимагають спеціального обладнання. Ігрові методи можуть бути використані на кожному уроці іноземної мови, головне, щоб вони відповідали цілям і завданням навчання. У методичній розробці наведені ігрові вправи, актуализирующие знання лексики по темі та ігрові ситуації, за допомогою яких на уроці були створені ситуації спілкування. Дані ігрові прийоми були успішно проведені на практиці.

ДОДАТОК 1
Word-search grid
ЗНАЙДІТЬ СЕРЕД ЛІТЕР СЛОВА ПО ТЕМІ «ГРОШІ»
C
U
R
R
E
N
C
Y
R
B
Q
U
A
S
A
X
S
D
N
U
F
N
I
A
U
B
C
F
S
I
L
V
E
R
H
N
C
N
I
O
C
E
H
O
F
U
N
D
S
E
H
K
P
T
O
E
G
C
H
A
N
G
E
P
U
R
S
E
U
R
C
H
E
Q
U
E
Y
M
S
K
R
W
N
I
E
R
A
M
D
I
N
T
E
R
E
S
T
A
N
S
D
O
U
P
Z
A
T
A
R
H
F
N
U
E
V
A
S
S
K
X
O
M
U
O
F
O
T
H
A
M
D
N
E
Y
N
F
S
P
O
I
R
E
S
N
P
R
I
C
E
Y
A
P
L
L
O
S
U
P
L
S
P
E
N
D
E
I
L
L
F
O
W
E
A
L
T
H
A
U
R
N
E
I
P
T
N
E
M
E
T
A
T
S
T
G
W
M
НАПИШІТЬ ПЕРЕКЛАД ПОРУЧ ЗІ СЛОВОМ
_______cash___________________mark____________________save________________tax____________________currency_________________pay_________________pound_________________notes____________________change______________gold___________________coin____________________fortune_______________silver__________________treasure_________________well-off ______ _______spend__________________funds___________________wealth_______________rich___________________statement________________price_________________money_________________interest__________________purse________________shopping_______________account__________________bank________________cheque_________________fee_________________________________________millionaire______________penny________________________________

ДОДАТОК 2
Вставте пропуски в словах:
ADM-RATION, EL-TION, ENTHUSE-- SM, PR-DE, ANNO-ANCE,
AN-IETY, HUMILI-TION, ENV-
JE-LOSY, GU-LT, L-VE, SH-ME, ANG-R, JY, Z-ST, TEN-ION,
EXC-T-MENT, H-TE, DESP--R.

ДОДАТОК 3
Поясніть значення слова або виразу в клітці. Після цього, поставте в ній свій знак (хрестик або нулик) і рухайтеся далі. Тільки правильне пояснення дає вам право зробити хід.
flight
Luggage tag
Means of traveling
Free of charge
Excess luggage charge
Boarding pass
Be duty-free
Check-in
For your personal use

ДОДАТОК 4
Клас ділиться на дві групи за певною ознакою. Скажіть про переваги своєї групи.
SMOKERS - NONSMOKERS
LEFT - RIGHT HANDED
HAVING BROTHERS - SISTERS
CAN RIDE A BICYCLE - CAN RIDE A CAR
CAN SWIM - CAN DANCE

ДОДАТОК 5
Прикметники ГРУПИ А.
J
C
E
R
A
B
U
S
E
L
F
I
S
H
O
E
O
S
L
U
W
S
S
I
Y
M
T
E
T
A
L
A
Z
Y
H
A
N
D
S
O
M
E
N
S
E
P
U
N
C
T
U
A
L
N
S
I
R
R
E
S
P
O
N
S
I
B
L
E
R
E
L
I
A
B
L
E
T
P
I
O
V
L
E
I
T
F
R
I
E
N
D
L
Y
M
O
D
E
S
T
ПОЯСНІТЬ ЦІ СЛОВА ГРУПІ B
Bossy handsome lazy polite selfish
Cruel irresponsible mean punctual sensitive
Friendly jealous modest reliable witty

Прикметники ГРУПИ В
S
A
F
F
E
C
T
I
O
N
A
T
E
P
O
C
S
I
H
H
O
N
E
S
T
E
L
E
N
T
E
S
R
I
F
I
B
R
A
V
E
U
M
L
L
A
E
G
I
S
P
S
Y
M
P
A
T
H
E
T
I
C
N
T
A
A
U
T
G
T
B
I
E
I
B
E
N
V
O
N
P
R
E
J
U
D
I
C
E
D
E
E
R
T
R
N
M
O
O
D
Y
S
O
C
I
A
B
L
E
U
S
R
U
D
E
ПОЯСНІТЬ ЦІ СЛОВА ГРУПІ А
Affectionate generous moody rude spoilt
Brave honest patient sensible stubborn
Cheerful imaginative divjudiced sociable sympathetic

ДОДАТОК 7
«Товар для продажу» у вигляді етикетки з інформацією про виріб:
ITEM - T-SHIRT
COLOUR - LIGHT BLUE
SIZE - 36
MATERIAL - PURE COTTON
COUNTRY - CHINA
PRICE - 46 $
1) Перед початком гри учні повторюють лексику за темою «Одяг».
2) Учні розповідають діалоги по ролях.
Ролі:
BUYER / CUSTOMER / CLIENT - SELLER / SHOP-ASSISTANT / SALESMAN

ДОДАТОК 8
Вставте пропущені букви в слова по темі «Їжа»:
T-RKEY, D-CK, VE-L, LAM-, TRO-T, T-NA, CRA-FISH, O-STERS,
S-UR CR-AM, MARG-RIN-, MAY-NNA-SE, BN, SEMOL-NA, RO-L

ДОДАТОК 9
Вгадайте, які продукти описує вчитель, і назвіть їх:
PASTA IN THE SHAPE OF HOLLOW TUBES. (MACARONI)
PASTA IN THE SHAPE OF LONG THIN PIECES THAT LOOK LIKE STRING WHEN THEY ARE COOKED. (SPAGHETTI)
MEAT, ESPECIALLY BEEF THAT HAS BEEN FINELY CHOPPED IN A SPECIAL MACHINE. (MINCE)
YELLOW SUBSTANCE LIKE BUTTER MADE FROM ANIMAL OR VEGETABLE FATS, USED IN COOKING OR SPREAD ON BREAD. (MARGARINE)
A SMALL SHELLFISH THAT CAN BE EATEN, WITH A BLACK SHELL. (MUSSEL)

ДОДАТОК 10
Вчитель роздає картки зі списком продуктів і того магазину (відділу), в який «піде покупець» за даними «продуктами».
SEAFOOD SECTION:
SALMON TUNA
CRAB CRAYFISH
LOBSTER MUSSELS
AT THE BAKERS:
BISCUITS BUN
CAKE DOUGHNUTS
MUFFINS ROLL
Учасники гри шукають картки, які збігаються з їхнім списком. Вони задають один одному питання і обмінюються картками. У другій частині гри після того, як всі картки знайдені учні складають діалоги, називаючи продукти зі свого списку.

Список літератури
1. Ільченко О.В. «Ігри, імпровізації та міні-вистави на уроках англійської мови». М.: «Центр сучасних гуманітарних досліджень», 2003
2. Огляд публікацій науково-періодичних видань «Замежния Мови у Республіце Білорусь». Мн.
3. Огляд публікацій науково-періодичних видань «Іноземні мови в школі». М.
4. Панфілова О. П. «Ігрове моделювання у діяльності педагога», М.: «Академія», 2000
Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Іноземні мови і мовознавство | Курсова
293.5кб. | скачати


Схожі роботи:
Використання віршованих матеріалів під час навчання лексиці англійської мови
Ігрові методи як засіб активізації пізнавальної активності на уроках англійської мови
Іноземні запозичення в лексиці англійської мови
Словотвірні парадигми в рекламній лексиці сучасної англійської мови
Взаємозв`язок навчання лексиці і граматиці на початковому етапі вивчення іноземної мови
Ігрові методи навчання при вивченні органічної хімії як засіб підвищення пізнавальної активності
Значення наочності у процесі навчання англійської мови
Навчання мовному етикету на уроках англійської мови
Функціонально спрямоване навчання граматики англійської мови до
© Усі права захищені
написати до нас