Єдиний податок на поставлений дохід 2 Вивчення спеціального

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.

скачати


Зміст

Введення

1. Єдиний податок на поставлений дохід: сутність та методика застосування

2. Порівняльний аналіз застосування різних податкових режимів

Висновок

Список використаної літератури

Введення

Оптимально побудована податкова система, забезпечуючи фінансовими ресурсами потреби держави, не повинна знижувати стимули платника податків до підприємницької діяльності, одночасно зобов'язуючи його до постійного пошуку шляхів підвищення ефективності господарювання. Тому показник податкового тягаря, або податкового навантаження, на платника податків є досить серйозним вимірником якості податкової системи.

Іншими словами, ефективна податкова система повинна забезпечувати розумні потреби держави, вилучаючи у платника податків, як правило, не більше третини його доходів. В даний час, тема оптимізації податкового навантаження на платника податків особливо актуальна, тому що відіграє особливу роль у побудові та вдосконаленні податкової системи будь-якої держави - ​​як з розвиненою економікою, так і знаходиться в перехідному періоді.

Ефективність функціонування підприємства залежить не тільки від розміру отримуваного прибутку, але і від характеру її розподілу. Одна частина прибутку у вигляді податків і зборів надходить до бюджету держави і використовується на потреби суспільства, а друга частина залишається в розпорядженні підприємства і використовується на відтворювальні цілі. Для підвищення ефективності виробництва дуже важливо, щоб при розподілі прибутку була досягнута оптимальність у задоволенні інтересів держави, підприємства і працівників.

Для суб'єктів господарської діяльності ефективна оптимізація оподаткування так само важлива, як і виробнича або маркетингова стратегія, що обумовлено не тільки можливістю економії витрат за рахунок платежів до бюджету, а й забезпеченням загальної безпеки як самої організації, так і її посадових осіб. Одна з цілей організації - вироблення оптимальних рішень у виробничій та господарської діяльності, що дозволяє здійснювати легальні операції з мінімальними податковими втратами. Оптимізація оподаткування - це система різних схем та методик, що дозволяє вибрати оптимальне рішення для конкретного випадку господарської діяльності організації. Оптимізація оподаткування, здійснювана законними методами, і прогнозування можливих ризиків забезпечують стабільне положення організації на ринку, оскільки дозволяють уникнути великих збитків у процесі господарської діяльності. Можна виділити наступні можливі шляхи оптимізації обсягів податкових платежів:

- Вибір відповідної організаційно-правової форми;

- Використання можливостей господарських договорів (комбінування);

- Грамотне і юридично бездоганне ведення бухгалтерського обліку;

- Використання найбільш економічних способів захисту порушених податкових прав.

Метою роботи є вивчення спеціального податкового режиму - єдиного податку на поставлений дохід - як один із способів законодавчо закріплених способів оптимізувати податкове навантаження на вітчизняні підприємства.

Інформаційною базою роботи послужили розробки вітчизняних і зарубіжних учених у галузі оподаткування, фінансів, податкового менеджменту. При написанні роботи використовувалися навчальні посібники та підручники з податків, фінансів, бухгалтерського обліку, аудиту, податкового менеджменту, економічній теорії, монографії та наукові статті у періодичних виданнях, а також установчі документи, фінансова звітність за 2006-2008 рр.. підприємства ТОВ «ТК« Битошь-Скло ».

1. Єдиний податок на поставлений дохід: сутність та методика застосування

Система оподаткування у вигляді єдиного податку на поставлений дохід для окремих видів діяльності встановлюється Податковим Кодексом РФ і застосовується поряд із загальною системою оподаткування та іншими режимами оподаткування, передбаченими законодавством Російської Федерації про податки і збори.

Система оподаткування у вигляді єдиного податку на поставлений дохід для окремих видів діяльності (далі ЕНВД) може застосовуватися за рішеннями представницьких органів муніципальних районів, міських округів, законодавчих (представницьких) органів державної влади міст федерального значення Москви й Санкт-Петербурга стосовно таких видів підприємницької діяльності :

1) надання побутових послуг, їх груп, підгруп, видів і (або) окремих побутових послуг, які класифікуються згідно з Загальноросійським класифікатором послуг населенню;

2) надання ветеринарних послуг;

3) надання послуг з ремонту, технічного обслуговування та миття автотранспортних засобів;

4) надання послуг з надання у тимчасове володіння (у користування) місць для стоянки автотранспортних засобів, а також зі зберігання автотранспортних засобів на платних стоянках (за винятком штрафних автостоянок);

5) надання автотранспортних послуг з перевезення пасажирів і вантажів, здійснюються організаціями та індивідуальними підприємцями, що мають на праві власності або інше право (користування, володіння та (або) розпорядження) не більше 20 транспортних засобів, призначених для надання таких послуг;

6) роздрібної торгівлі, що здійснюється через магазини і павільйони з площею торгового залу не більше 150 квадратних метрів по кожному об'єкту організації торгівлі. Для цілей цієї глави роздрібна торгівля, здійснювана через магазини і павільйони з площею торгового залу понад 150 квадратних метрів по кожному об'єкту організації торгівлі, визнається видом підприємницької діяльності, щодо якого єдиний податок не застосовується;

7) роздрібної торгівлі, здійснюваної через об'єкти стаціонарної торгової мережі, що не має торгових залів, а також об'єкти нестаціонарної торгової мережі;

8) надання послуг громадського харчування, що здійснюються через об'єкти організації громадського харчування з площею залу обслуговування відвідувачів не більше 150 квадратних метрів по кожному об'єкту організації громадського харчування. Для цілей цієї глави надання послуг громадського харчування, що здійснюються через об'єкти організації громадського харчування з площею залу обслуговування відвідувачів більше 150 квадратних метрів по кожному об'єкту організації громадського харчування, визнається видом підприємницької діяльності, щодо якого єдиний податок не застосовується;

9) надання послуг громадського харчування, що здійснюються через об'єкти організації громадського харчування, що не мають залу обслуговування відвідувачів;

10) розповсюдження зовнішньої реклами з використанням рекламних конструкцій;

11) розміщення реклами на транспортних засобах;

12) надання послуг з тимчасового розміщення та проживання організаціями і підприємцями, які використовують в кожному об'єкті надання даних послуг загальну площу приміщень для тимчасового розміщення та проживання не більше 500 квадратних метрів;

13) надання послуг з передачі у тимчасове володіння та (або) у користування торгових місць, розташованих в об'єктах стаціонарної торговельної мережі, що не мають торгових залів, об'єктів нестаціонарної торгової мережі, а також об'єктів організації громадського харчування, що не мають залу обслуговування відвідувачів;

14) надання послуг з передачі у тимчасове володіння або користування земельних ділянок для розміщення об'єктів стаціонарної та нестаціонарної торгової мережі, а також об'єктів організації громадського харчування.

На сплату єдиного податку не перекладаються:

1) організації, середньооблікова чисельність працівників яких за попередній календарний рік, визначається в порядку, що встановлюється центральним органом виконавчої влади, уповноваженим у галузі статистики, перевищує 100 осіб;

2) організації, де частка участі інших організацій становить більше 25%.

3) установи освіти, охорони здоров'я і соціального забезпечення в частині підприємницької діяльності з надання послуг громадського харчування, передбаченої підпунктом 8 пункту 2 ст. 26 НК РФ, якщо надання послуг громадського харчування є невід'ємною частиною процесу функціонування зазначених установ і ці послуги надаються безпосередньо цими установами;

Сплата організаціями єдиного податку передбачає їх звільнення від обов'язку щодо сплати податку на прибуток організацій (стосовно прибутку, отриманої від підприємницької діяльності, що обкладається єдиним податком), податку на майно організацій (щодо майна, використовуваного для ведення підприємницької діяльності, що обкладається єдиним податком), ПДВ і єдиного соціального податку (щодо виплат, вироблених фізичним особам у зв'язку з веденням підприємницької діяльності, що обкладається єдиним податком).

Організації та індивідуальні підприємці, які є платниками податків ЕНВД, сплачують страхові внески на обов'язкове пенсійне страхування відповідно до законодавства РФ.

Організації та індивідуальні підприємці при переході із загального режиму оподаткування на сплату єдиного податку виконують наступне правило: суми податку на додану вартість, обчислені і сплачені платником податків податку на додану вартість із сум оплати (часткової оплати), отриманої до переходу на сплату єдиного податку в рахунок майбутніх поставок товарів, виконання робіт, надання послуг або передачі майнових прав, що здійснюються в період після переходу на сплату єдиного податку, підлягають вирахуванню в останньому податковому періоді, що передує місяцю переходу платника податків податку на додану вартість на сплату єдиного податку, за наявності документів, що свідчать про повернення сум податку покупцем у зв'язку з переходом платника податку на сплату єдиного податку.

Таким чином:

- Поставлений дохід - потенційно можливий дохід платника податку ЕНВД, що розраховується з урахуванням сукупності умов, які безпосередньо впливають на отримання зазначеного доходу, і який використовується для розрахунку величини єдиного податку за встановленою ставкою;

- Базова прибутковість - умовна місячна прибутковість у вартісному виразі на ту або іншу одиницю фізичного показника, що характеризує певний вид підприємницької діяльності в різних порівнянних умовах, яка використовується для розрахунку величини поставлений доходу;

- Коригуючі коефіцієнти базової прибутковості - коефіцієнти, які показують ступінь впливу того чи іншого умови на результат підприємницької діяльності, що обкладається єдиним податком, а саме:

К1 - встановлюється на календарний рік коефіцієнт-дефлятор, що розраховується як добуток коефіцієнта, що застосовується в попередньому періоді, і коефіцієнта, що враховує зміну споживчих цін на товари (роботи, послуги) в РФ в попередньому календарному році, який визначається і підлягає офіційному опублікуванню у порядку, встановленому Урядом РФ;

К2 - коригуючий коефіцієнт базової прибутковості, що враховує сукупність особливостей ведення підприємницької діяльності, у тому числі асортимент товарів, сезонність, режим роботи, величину доходів, особливості місця ведення підприємницької діяльності, площа інформаційного поля електронних табло, площа інформаційного поля зовнішньої реклами з будь-яким способом нанесення зображення , площа інформаційного поля зовнішньої реклами з автоматичною зміною зображення, кількість автобусів будь-яких типів, трамваїв, тролейбусів, легкових і вантажних автомобілів, причепів, напівпричепів та причепів-розпусків, річкових суден, що використовуються для поширення і (або) розміщення реклами, і інші особливості.

Об'єктом оподаткування для застосування єдиного податку визнається поставлений дохід платника податків. Податковою базою для обчислення суми єдиного податку визнається величина поставлений дохід, що розраховується як добуток базової прибутковості за певним видом підприємницької діяльності, обчисленої за податковий період, і величини фізичного показника, що характеризує даний вид діяльності. Для обчислення суми єдиного податку залежно від виду підприємницької діяльності використовуються фізичні показники, що характеризують певний вид підприємницької діяльності, і базова прибутковість на місяць, зазначені у ст. 26.3 НК РФ.

Податковим періодом по єдиному податку визнається квартал. Ставка єдиного податку встановлюється в розмірі 15% величини поставлений доходу. Сплата єдиного податку здійснюється платником податку за наслідками податкового періоду не пізніше 25-го числа першого місяця наступного податкового періоду. Для обчислення суми єдиного податку залежно від виду підприємницької діяльності використовуються такі фізичні показники, що характеризують певний вид підприємницької діяльності, і базова прибутковість на місяць:

Види підприємницької діяльності

Фізичні показники

Базова прибутковість на місяць (рублів)

Надання побутових послуг

Кількість працівників, включаючи індивідуального підприємця

7500

Надання ветеринарних послуг

Кількість працівників

7500

Надання послуг з ремонту, технічного обслуговування та миття автотранспортних засобів

Кількість працівників, включаючи індивідуального підприємця

12000

Надання послуг з надання у тимчасове користування місць для стоянки автотранспорту

Загальна площа стоянки, кв. м.

50

Надання автотранспортних послуг з перевезення вантажів

Кількість автомобілів

6000

Надання автотранспортних послуг з перевезення пасажирів

Кількість посадочних місць

1500

Роздрібна торгівля, здійснювана через об'єкти стаціонарної торгової мережі, що мають торгові зали

Площа торгового залу, кв.м.

1800

Роздрібна торгівля, здійснювана через об'єкти стаціонарної торгової мережі, що не мають торговельні зали, до 5 кв. м.

Торгове місце

9000

Роздрібна торгівля, здійснювана через об'єкти стаціонарної торгової мережі, що не мають торговельні зали, вище 5 кв. м.

Площа торгового залу, кв.м.

1800

Розносна і розвозять торгівля

Кількість працівників

4500

Поширення зовнішньо реклами

Площа інформаційного поля, кв. м.

3000

Розміщення реклами на транспортних засобах

Кількість транспортних засобів

10000

Надання послуг з тимчасового проживання та розміщення

Площа приміщення, кв. м.

1000

Сума ЕНВД, обчислена за податковий період, зменшується платниками податків на суму страхових внесків на обов'язкове пенсійне страхування, сплачених за цей же період часу відповідно до законодавства РФ при виплаті платниками податків винагород працівникам, зайнятим у тих сферах діяльності платника податків, по яких сплачується ЕНВД, а також на суму страхових внесків у вигляді фіксованих платежів, сплачених індивідуальними підприємцями за своє страхування, і на суму виплачених працівникам допомоги по тимчасовій непрацездатності. При цьому сума єдиного податку не може бути зменшена більш ніж на 50%.

2. Порівняльний аналіз застосування різних податкових режимів

Проаналізуємо податкове навантаження на конкретне підприємство при застосуванні різних режимів оподаткування.

Світовий досвід показує, що при збільшенні податкового навантаження на платника податків, ефективність податкової системи спочатку підвищується і досягає свого максимуму, але потім починає різко знижуватися. При цьому втрати бюджетної системи стають непоправними, так як певна частина платників податків або розоряється, або згортає виробництво, інша частина знаходить як законні, так і незаконні шляхи мінімізації встановлених і належних до сплати податків. При зниженні податкового тягаря в подальшому для відновлення порушеного виробництва будуть потрібні роки.

Проблема зниження податкового тягаря в російській податкової системи в значній мірі пов'язана з розширенням бази оподаткування, у тому числі за рахунок скасування пільг, залученням до сфери сплати тіньового бізнесу, надалі зміцненням податкової та фінансової дисципліни. Створення сприятливих податкових умов для функціонування легальної економіки, законослухняних платників податків цілком і повністю залежить від вирішення цих проблем. Тому необхідно, щоб Податковий кодекс РФ, після прийняття його глав кардинально змінив ситуацію з реальним зниженням податкового тягаря для російських платників податків.

Згідно чинного законодавства ТОВ «ТК« Битошь-Скло »є платником податку на загальному режимі оподаткування. У таблиці 1 представлена ​​динаміка податкового навантаження на підприємство.

Таким чином, податкове навантаження на підприємство на рік у динаміці становила: 2007 р. - 678963 крб.; 2008 р. - 429637 крб.; 2009 р. - 287675 крб.

Проведемо теоретичне моделювання ситуації переходу підприємства на УСН і ЕНВД.

Таблиця 1 - Динаміка податків, сплачуваних ТОВ «ТК« Битошь-Скло »

Показник

2007

2008

2009

Зміна, + / -

Податок на майно організацій

7432

11450

7273

-159

- Середньорічна вартість майна

337831

520473

330613

-7218

Транспортний податок

1408

1951

73

-1335

Страхові внески на ОПВ

98855

163981

104633

5778

- На страхову частину пенсії

81531

133812

84914

3383

- На накопичувальну частину пенсії

17324

30169

19719

2395

- База оподаткування

706106

1171290

747383

41277

Єдиний соціальний податок, в т.ч.:

84732

140554

175696

90964

- До федерального бюджету

42366

70277

135954

93588

- ФСС

20477

33967

19208

-1269

- ФФОМС

7767

12884

7286

-481

- ТФОМС

14122

23426

13248

-874

Податок на прибуток

486536

111701

0

-486536

- Оподатковуваний база

2027233

465423

-265513

-2292746

РАЗОМ ПОДАТКІВ ЗА РІК

678963

429637

287675

-391288

Розглянемо податкове навантаження на підприємство при застосуванні спрощеної системи оподаткування при інших рівних умовах:

- Застосування ССО звільняє від сплати податку на прибуток (прибутку від діяльності з пп. 3-4 ст. 284 НК РФ ТОВ «ТК« Битошь-Скло »не отримує), податку на майно організацій і єдиного соціального податку;

- Організації, які застосовують спрощену систему оподаткування, виробляють сплату страхових внесків на обов'язкове пенсійне страхування відповідно до законодавства Російської Федерації.

Розрахуємо можливі суми податків за ССО у таблиці 2.

Розглянемо податкове навантаження на ТОВ «ТК« Битошь-Скло »при переході на ЕНВД при інших рівних умовах:

- Сплата організаціями єдиного податку передбачає їх звільнення від обов'язку щодо сплати податку на прибуток організацій (стосовно прибутку, отриманої від підприємницької діяльності, що обкладається єдиним податком), податку на майно організацій (щодо майна, використовуваного для ведення підприємницької діяльності, що обкладається єдиним податком) та єдиного соціального податку;

Таблиця 2 - Розрахунок податкового навантаження ТОВ «ТК« Битошь-Скло »при можливому застосуванні УСН

Показник

2007

2008

2009

Зміна, + / -

1. База оподаткування доходи, ставка податку 6%

Доходи підприємства, тис. руб.

390640

278725

62845

-327795

Податок за ССО

23438,4

16723,5

3770,7

-19667,7

Транспортний податок

1408

1951

73

-1335

Страхові внески на ОПВ

98855

163981

104633

5778

РАЗОМ ПОДАТКІВ ЗА РІК

514341

461381

171322

-343020

2. База оподаткування - «доходи-витрати», ставка 15%

Доходи підприємства, тис. руб.

390640

278725

62845

-327795

Витрати підприємства, тис. руб.

339634

255223

61665

-277969

Оподатковуваний база

51006

23502

1180

-49826

Податок за ССО

7650,9

3525,3

177

-7473,9

Транспортний податок

1408

1951

73

-1335

Страхові внески на ОПВ

98855

163981

104633

5778

РАЗОМ ПОДАТКІВ ЗА РІК

889194

726907

230573

-658621

- Організації, що застосовують ЕНВД, виробляють сплату страхових внесків на обов'язкове пенсійне страхування відповідно до законодавства Російської Федерації.

Розрахуємо можливе нарахування ЕНВД в таблиці 3.

Здійснення роздрібної торгівлі, через об'єкти стаціонарної торгової мережі, що мають торгові зали, дає базову прибутковість ТОВ «ТК« Битошь-Скло »при площі в 50 кв.м.: 50 * 1800 = 90 000.

Коефіцієнт дефлятор по роках становив: 2007 р. - 1,132; 2008 р. - 1,241; 2009 р. - 1,34. Коригувальний коефіцієнт базової прибутковості по Брянській області (по 2му показнику) склав: у 2007 р. - 0,189; 2008 р. - 0,215; 2009 р. - 0,224.

Таким чином, поставлений дохід ТОВ «ТК« Битошь-Скло »(скоригований на К1 і К2) склав:

2007 р.: 90000 * 1,132 * 0,189 = 19255,32

2008 р.: 90000 * 1,241 * 0,215 = 24013,35

2009 р.: 90000 * 1,34 * 0,224 = 27014,4

Зробимо розрахунок податкового навантаження на ТОВ «ТК« Битошь-Скло »за умови переходу на ЕНВД в 2007-2009 рр.. у таблиці 3.

Таблиця 3 - Розрахунок податкового навантаження ТОВ «ТК« Битошь-Скло »при можливому застосуванні ЕНВД

Показник

2007

2008

2009

Зміна, + / -

Диктував доходи підприємства, тис. руб.

19255,32

24013,35

27014,4

7759,08

Податок з ЕНВД, 15%

2888,298

3602,0025

4052,16

1163,86

Транспортний податок

1408

1951

73

-1335

Страхові внески на ОПВ

98855

163981

104633

5778

РАЗОМ ПОДАТКІВ ЗА РІК

122406,62

193547,35

135772,56

13365,94

Зведемо результати дослідження можливої ​​податкового навантаження на підприємство ТОВ «ТК« Битошь-Скло »при застосуванні різних податкових режимів у загальну таблицю 4.

За даними таблиці 4 також побудуємо діаграму.

Таблиця 4 - Суми сплачених податків при різних режимах оподаткування ТОВ «ТК« Битошь-Скло »

Податкове навантаження на підприємство

2007

2008

2009

Зміна, + / -

Загальний режим оподаткування

678963

429637

287675

-391288

УСН по «доходами», 6%

514341

461381

171322

-343020

УСН по «доходах - витрати», 15%

889194

726907

230573

-658621

ЕНВД

122407

193547

135773

13366

На перший погляд, у 2007-2009 рр.. - Найбільш прийнятним для ТОВ «ТК« Битошь-Скло »був ЕНВД, але надалі, коли доходи підприємства різко скоротилися, сума податку залишилася колишньою і навіть зросла в абсолютному виразі (на відміну від інших режимів), через зміну коригувальних коефіцієнтів. Тобто даний режим оподаткування не враховує можливі зміни фінансового становища підприємства, динаміку його доходів, економічну ситуацію в цілому і цей режим оподаткування слід рекомендувати підприємству тільки до певного моменту часу.

Оподаткування в режимі УСН із розрахунком «доходи-витрати» також не вигідно ТОВ «ТК« Битошь-Скло », оскільки даний спосіб практично дублює оподаткування прибутку організації, тобто податковий тягар по даній системі не сильно відрізняється за сумою від звичайного режиму оподаткування. До того величина сплачуваних податків за цим режимом перевищує суми по всіх інших режимів, комі 2009 р. Таким чином, даний режим оподаткування також не може застосовуватися на підприємстві.

І тільки режим ССО за доходами зі ставкою 6% об'єктивно реагує на зміну фінансової ситуації - зі зниженням доходів (виручки) отриманої підприємством, що й сталося у 2008-2009 рр.., Сума нарахованого податку зменшилася.

У цілому ТОВ «ТК« Битошь-Скло »можна рекомендувати перехід на спеціальний режим оподаткування - ЕНВД, але при цьому обов'язковий постійний моніторинг фінансово-господарської ситуації на підприємстві, оскільки у випадку подальшого зниження виручки слід здійснити перехід на Спрощену систему оподаткування з розрахунком оподатковуваної бази за доходами.

Алгоритм розрахунку фінансового ефекту від мінімізації податків.

Фінансовий результат торгового підприємства:

ФР = В - ПС - ІВ - НДР - Нп - Нпр

де В - виручка за мінусом ПДВ;

ПС - купівельна вартість реалізованих товарів;

ІС - витрати обігу, крім податків;

НДР - податки, зараховують на витрати обігу;

Нп - податок на прибуток;

Н пр - інші податки.

Нехай ставка податку на прибуток у відсотках - Сп, тоді сума податку на прибуток буде дорівнює:

Нп = Сп × (В - ПС - ІВ - НДР),

а фінансовий результат:

Фр = В - ПС - ІВ - СП × (В - ПС - ІВ - НДР) - НДР - Нпр.

Фінансовий результат підприємства до мінімізації податків буде дорівнює:

Фр 1 = В 1 - ПС 1 - ІВ 1 - СП 1 × (В 1 - ПС 1 - ІВ 1 - НДР 1) - НДР 1 - Нпр 1.

Фінансовий результат підприємства після мінімізації податків буде дорівнює:

Фр 2 = В 2 - ПС 2 - ІС 2 - СП 2 × (В 2 - ПС 2 - ІС 2 - НДР 2) - НДР 2 - Нпр 2.

Тоді економія від мінімізації податків складе:

Е = ФР 2 - ФР 1

Комплекс заходів з податкової оптимізації повинен бути спрямований на максимальне збільшення доходів, що залишаються в розпорядженні підприємства, а не на пошук способів ухилення від податкових зобов'язань.

Багато фахівців вважають, що для визначення більш вигідного режиму оподаткування необхідно порівняти показники податкового навантаження при застосуванні різних режимів і віддати перевагу режиму з найменшою податковим навантаженням.

Але існують і інші фактори, що іноді вирішальний вплив на вибір режиму оподаткування.

Основні з них представлені в табл. 5.

Таблиця 5 - Показники податкового навантаження при застосуванні різних режимів

Фактори

Загальний режим

ССО

Ведення бухгалтерського обліку

Обов'язково в повному обсязі

Обов'язкові ведення касових операцій і бух. облік основних засобів і нематеріальних активів; потрібно ведення бухгалтерського обліку для виплати дивідендів;

Оформлення первинних документів

Обов'язково в повному обсязі

Обов'язково, якщо об'єктом обрані доходи за вирахуванням витрат

Ведення податкового обліку

У рамках бухгалтерського обліку - для всіх податків, окремий облік - для податку на прибуток

Якщо об'єктом обрані доходи, то облік тільки доходів; якщо об'єктом обрані доходи за вирахуванням витрат, то облік і доходів, і видатків

Податкова звітність

Звітність за всіма податками

Звітність тільки з ЄП, ПДФО, внескам в ПФР

Доходи

Для всіх податків (в основному) - за методом нарахування; для ПДВ - як з відвантаження, так і по оплаті

Тільки касовим методом; аванси включаються до складу доходів

Витрати

У бухгалтерському обліку - на підставі ПБУ 10/99; в податковому обліку - згідно з главою 25 НК РФ; витрати визначаються методом нарахування

Якщо об'єктом обрані доходи, то ведення бухгалтерського обліку є обов'язковим; якщо об'єктом обрані доходи за вирахуванням витрат, то облік витрат ведеться згідно зі ст. 346.16 НК РФ; витрати визначаються касовим методом

Порядок включення до складу витрат вартості основних засобів (ОС)

Шляхом нарахування амортизації:

- Бухгалтерський облік - згідно з ПБО 6 / 01;

-В податковому обліку - згідно зі ст. 258 НК РФ

Витрати зменшують базу оподаткування в момент їх введення в експлуатацію, крім набутих до переходу на ССО;

Реалізація ОС, придбаних після переходу на ССО, до закінчення 3 років

Негативних наслідків не тягне

Необхідно перерахувати податкову базу і додатково заплатити податки та пені

Збиток, отриманий до переходу на ССО

Зменшує базу оподаткування по податку на прибуток

Не зменшує базу оподаткування по ЄП

Оподаткування дивідендів

33% (24% - податок на прибуток + 9% - ПДФО)

Від 12 до 15% (від 3 до 6% - ЄП в залежності від внесків до ПФР + 9% - ПДФО)

ПДВ за об'єктом придбання товарах

Приймається до відрахування ПДВ

При обчисленні ЄП включається до складу витрат

Можливість бути платником ПДВ

Актуально, якщо клієнт не працює з населенням і за ССО; неактуально при реалізації товарів населенню

Неактуально при реалізації товарів (робіт, послуг) населенню і клієнтові, який працює з населенням і за ССО

Висока частка витрат на оплату праці в загальному обсязі витрат

Збільшується розмір ПДВ, який сплачується до бюджету; висока частка ЕСН

Можливе зменшення оплати ЄП (до 50%) через збільшення частки внесків у ПФР

Допомога з тимчасової непрацездатності

За встановленими нормами виплачується з коштів роботодавця та ФСС РФ;

Якщо об'єктом обрані доходи, то ЄП може бути зменшений без обмежень на розмір виплаченої допомоги, що перевищує 1 МРОТ

При виборі варіанту УСН (з урахуванням всього раніше сказаного) необхідно проаналізувати суму обчисленого ЄП. На величину ЄП безпосередньо впливають суми доходів, витрат, нарахованих страхових внесків в ПФР і виплаченої допомоги по тимчасовій непрацездатності.

ЄП у першому варіанті: ЄП у другому варіанті:

Д * 6% - П - Б. (Д - Р) * 15%.

У наведених виразах позначено:

Д - доходи,

Р - витрати,

П - сума нарахованих страхових внесків до ПФР,

Б - сума виплаченої допомоги по тимчасовій непрацездатності.

Якщо не враховувати суму нарахованих страхових внесків в ПФР і суму виплаченої допомоги по тимчасовій непрацездатності, то наведена вище формула набуває вигляду:

Д * 6% = (Д - Р) * 15%, Р = Д * 0,6.

Таким чином, якщо витрати складають менше 60% рівня доходів, краще використовувати перший варіант. Якщо ж витрати становлять більше 60% рівня доходів, то необхідно додатково аналізувати вплив суми нарахованих страхових внесків в ПФР і суми виплаченої допомоги по тимчасовій непрацездатності на величину ЄП.

Таким чином, проблема зниження податкового тягаря в російській податкової системи в значній мірі пов'язана з розширенням бази оподаткування, у тому числі за рахунок скасування пільг, залученням до сфери сплати тіньового бізнесу, надалі зміцненням податкової та фінансової дисципліни.

Висновок

Податкова система є одним з головних елементів ринкової економіки. Вона виступає головним інструментом впливу держави на розвиток господарства, визначення пріоритетів економічного і соціального розвитку. У зв'язку з цим необхідно, щоб податкова система Росії була адаптована до нових суспільних відносин, відповідала світовому досвіду. Нестабільність наших податків, постійний перегляд ставок, кількості податків, пільг і т.д. безсумнівно грає негативну роль, особливо в період переходу російської економіки до ринкових відносин, а також перешкоджає інвестиціям як вітчизняним, так і іноземних. Нестабільність податкової системи на сьогоднішній день - головна проблема реформи оподатковування.

Життя показало неспроможність зробленого упора на суто фіскальну функцію податкової системи: оббираючи платника податків, податки душать його, звужуючи тим самим оподатковувану базу і зменшуючи податкову масу. На сьогоднішній день існує величезний, причому теоретично узагальнений і осмислений, досвід стягування і використання податків у країнах Заходу. Але орієнтація на їх практику дуже утруднена, оскільки було б зовсім нерозумно не приділяти першорядне увагу специфіці економічних, соціальних і політичних умов сьогоднішньої Росії, шукає кращі шляхи реформування свого народного господарства.

Слід звернути увагу на позитивні тенденції у сфері реформування податкової системи в останній час. До їх числа можна віднести: об'єднання законодавства про оподаткування в Податковий кодекс РФ, що дозволяє максимально уникати розбіжностей у питаннях оподаткування, скасування податкових пільг, отже - ліквідація деяких каналів відходу від оподаткування.

Загальна лібералізація податкової системи сприяла деякому скорочення тіньового сектора економіки і легалізації доходів, раніше ховалися від оподаткування.

Введення спеціальних податкових режимів (УСН і ЕНВД) сприяло можливості підприємств у виборі оптимального податкового режиму, мінімізації податкового тягаря, легалізації доходів.

На мій погляд, в ході проведення в Росії податкової реформи доцільно здійснити наступні основні податкові перетворення: послабити податковий тягар і спростити податкову систему, скасувати низькоефективних податки; поступово перемістити податковий тягар з організацій на фізичних осіб, знизити частку непрямих податків; вирішити проблеми податкового адміністрування, пов'язані зі збором податків і контролем за дотриманням податкового законодавства; побудувати податкову систему, адекватну відповідних систем розвинутих країн.

Список використаної літератури

 1. Податковий кодекс Російської Федерації: Ч.1 від 31.07.1998 № 146-ФЗ (в ред. ФЗ від 26.11.2008 № 205-ФЗ) / / Збори законодавства РФ. - 1998. - № 32.

 2. Податковий кодекс Російської Федерації: Ч.2 від 05.08.2000 № 117-ФЗ (в ред. ФЗ від 25.11.2009 № 281-ФЗ) / / Збори законодавства РФ. - 2000. - № 25.

 3. Грищенко А.В. Оптимізація бази оподаткування / / "Податкове планування", 2009, № 1. - С. 46-52

 4. Лермонтов Ю.М. Рекомендації щодо обчислення та сплати податків / / "Податковий вісник", 2009, № 6. - С. 39-47

 5. Податки й оподатковування: підручник / Д.Г. Черник і ін 2-е вид., Доп. і перераб. - М.: ИНФРА-М, 2008. С. 25 - 26.

 6. Юткіна Т.Ф. Податки й оподатковування: підручник. 2-е вид., Перераб. і доп. - М.: ИНФРА-М, 2008. С. 270.

  Додати в блог або на сайт

  Цей текст може містити помилки.

  Фінанси, гроші і податки | Курсова
  111.6кб. | скачати


  Схожі роботи:
  Єдиний податок на поставлений дохід 2
  Єдиний податок на поставлений дохід 2
  Єдиний податок на поставлений дохід
  Єдиний податок на поставлений дохід 3
  Єдиний податок на поставлений дохід 2 Єдиний податок
  Єдиний податок на поставлений дохід для певних видів діяльності 2
  Єдиний податок на поставлений дохід як механізм стимулювання малого бізнесу
  Єдиний податок на поставлений дохід для певних видів діяльності
  Єдиний податок на поставлений дохід об`єкт застосування та порядок оподаткування
© Усі права захищені
написати до нас