Єдиний податок на поставлений дохід як механізм стимулювання малого бізнесу

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.

скачати

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ

Державні загальноосвітні заклади

ВИЩОЇ ОСВІТИ

ДАЛЕКОСХІДНА АКАДЕМІЯ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ

Факультет економіки і права

Спеціальність 080107.65 «Податки та оподаткування»

Кафедра економіки та оподаткування

ДИПЛОМНА РОБОТА

Єдиний податок на поставлений дохід ЯК МЕХАНІЗМ СТИМУЛЮВАННЯ МАЛОГО БІЗНЕСУ (НА ПРИКЛАДІ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «НІКА»)

Студент


С.А. Годунова


підпис


група 661-сз

(№ 03007)
дата


Науковий керівник


В.К. Рєзанов


підпис


д.е.н., професор
дата


Хабаровськ 2010

АНОТАЦІЯ

Дипломна робота складається з вступу, трьох розділів і висновку.

У вступі обгрунтовується актуальність обраної теми, сформульовані мета і завдання дипломної роботи, зазначений об'єкт дослідження, коло питань, що розглядаються.

Перший розділ присвячений розкриттю сутності єдиного податку на поставлений дохід, охарактеризовано його елементи і дана характеристика малому підприємництву, як суб'єкту розглянутого режиму оподаткування.

У другому розділі дана характеристика досліджуваного господарюючого суб'єкта ТОВ «НІКА», проведено аналіз його фінансово-господарської діяльності, і також проаналізовано ЕНВД, що сплачується організацією в порівнянні із загальною системою оподаткування.

Третя глава присвячена виявленню проблем застосування ЕНВД, на основі чого розглянуто шляхи його вдосконалення, також представлені рекомендації щодо поліпшення господарювання даної організації.

У висновку підведений підсумок виконаної роботи, вказані розкриті в ході аналізу недоліки в діяльності досліджуваного господарюючого суб'єкта.

Дипломна робота виконана на 89 аркушах, містить 9 таблиць та бібліографічний список, який включає 53 джерела.

ЗМІСТ

ВСТУП

 1. ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ЗАСТОСУВАННЯ СИСТЕМИ ОПОДАТКУВАННЯ У ВИГЛЯДІ ЄДИНОГО ПОДАТКУ НА поставлений дохід для окремих видів діяльності

  1. Економічний зміст єдиного податку на поставлений дохід як спеціального податкового режиму

  2. Малий бізнес як суб'єкт спеціального податкового режиму

  3. Елементи оподаткування єдиного податку на поставлений дохід

 1. АНАЛІЗ СИСТЕМИ ОПОДАТКУВАННЯ ЄДИНИМ податку на поставлений дохід НА ПРИКЛАДІ ТОВ «НІКА»

  1. Основна характеристика підприємства

  2. Аналіз фінансово-господарської діяльності підприємства

  3. Аналіз єдиного податку, що сплачується організацією та її порівняння з загальною системою оподаткування

3 ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ ЕНВД

3.1 Проблеми застосування системи оподаткування у вигляді ЕНВД

3.2 Шляхи вдосконалення системи оподаткування у вигляді ЕНВД

3.3 Розробка прогнозних рекомендацій щодо поліпшення фінансового стану підприємства

ВИСНОВОК

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ТА ЛІТЕРАТУРИ

ВСТУП

Актуальність теми. Істотною частиною економіки сучасних держав є малий бізнес, незалежно від тієї частини валового внутрішнього продукту, яку він створює, оскільки цей сектор реально забезпечує економічну свободу громадян, створює нові робочі місця, часто є колискою нових проривних технологій. Отже, завданням держави у сфері оподаткування є з одного боку дотримання своїх фіскальних інтересів, а з іншого формування податкової системи що дозволяє розвиватися малому бізнесу.

Одним із спеціальних податкових режимів, що формуються в Росії для розвитку малого бізнесу є режим єдиного податку на поставлений дохід для окремих видів діяльності (ЕНВД). Роль єдиного податку на поставлений дохід у формуванні сприятливого податкового клімату вельми істотна. По-перше, з введенням цього податку організації та індивідуальні підприємці потрапляють в більш прозору правове середовище, оскільки забезпечується простота обчислення податку, що, у свою чергу, повинно виключити серйозні і неусвідомлені податкові порушення.

По-друге, єдиний податок безпосередньо не пов'язаний з фінансовим результатом господарюючого суб'єкта, що, за інших рівних умовах, дозволяє легалізувати комерційну діяльність, і в меншій мірі залежати від контролюючих органів. Крім того, організація або індивідуальний підприємець, починають свою справу, заздалегідь можуть визначити суму єдиного податку - основну складову податкових вилучень, а не розраховувати на бухгалтера в питаннях мінімізації податкових платежів.

Істотна в даний час потреба у розвитку теорії та практики ЕНВД не знаходить відповідного підкріплення теоретичними і методологічними розробками. В економічній літературі основна увага приділяється зміні правового регулювання спеціального податкового режиму у вигляді ЕНВД. Що вийшли останнім часом наукові публікації Т.В. Гавриліна, Т.В. Гусєва, Л.С. Кірін, В. Лапач, Н.В. Ларіної Л.А. Леонової, Л.П. Павлової, І.П. Павлова, М.С. Савченко, А.В. Толкушінова, Д.Є. Фадєєва, Д.Г. Чорниця і ін дещо розширили уявлення про економічний зміст ЕНВД і внесли внесок у вирішення проблем підвищення його еффектівності.5

Однак, слід зазначити, що особливості оподаткування у вигляді ЕНВД і напрями його вдосконалення не знайшли в повній мірі відображення в існуючих наукових працях. Багато проблем, як організацій, так і податкових органів відносно ЕНВД, вивчені недостатньо і потребують подальшого їх дослідження та пошуку шляхів вирішення.

Мета роботи. Метою випускної кваліфікаційної роботи є дослідження ЕНВД як механізму стимулювання малого бізнесу на прикладі ТОВ «НІКА».

Досягнення зазначеної мети вимагало поставити і вирішити такі завдання:

- Визначити роль, призначення та місце системи оподаткування у вигляді єдиного податку на поставлений дохід для окремих видів діяльності як спеціального податкового режиму;

- Дати характеристику малому підприємництву, як суб'єкту ЕНВД, визначити позитивні і негативні сторони;

- Дослідити особливості застосування єдиного податку, охарактеризувати його елементи;

- Проаналізувати виробничо-господарську діяльність підприємства;

- Дослідити доцільність введення ЕНВД для підприємства, що здійснює діяльність у сфері роздрібної торгівлі, здійснюваної через об'єкти стаціонарної торгової мережі, що має торгові зали;

- Розроблено рекомендації з удосконалення обліку та оподаткування ТОВ

Об'єктом дослідження є спеціальний податковий режим ЕНВД.

Предметом дослідження - діяльність господарюючого суб'єкта ТОВ «НІКА».

Теоретико-методологічною основою та емпіричною базою випускний кваліфікаційної роботи послужили:

- Теорії оподаткування;

- Принципи оподаткування;

- Теорія єдиного податку;

- Законодавчі і нормативні акти Російської Федерації з оподаткування;

- Матеріали Міністерства Російської Федерації та Федеральної податкової служби по податках і зборах; Міністерства фінансів Російської Федерації

Хронологічні рамки дослідження: 2007-2009 рр..

Практична значимість дипломної роботи.

На думку автора, в рамках дипломної роботи проведений аналіз системи оподаткування у вигляді ЕНВД, відзначені його позитивні і негативні сторони, що стосуються як усіх підприємств малого бізнесу, так і досліджуваного об'єкта автором. У ході роботи були висловлені пропозиції щодо поліпшення стану розглянутого режиму та надані рекомендації. Які можуть бути з успіхом застосовані на даному підприємстві для успішного його функціонування, поліпшення фінансового результату.

 1. ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ЗАСТОСУВАННЯ СИСТЕМИ ОПОДАТКУВАННЯ У ВИГЛЯДІ ЄДИНОГО ПОДАТКУ НА поставлений дохід для окремих видів діяльності

  1. Економічний зміст єдиного податку на поставлений дохід як спеціального податкового режиму

Найважливішою умовою забезпечення економічного зростання, розвитку підприємницької активності, ліквідації тіньової економіки, повернення в країну вивезених капіталів, а також підвищення інвестиційної активності господарюючих суб'єктів є здійснювана в країні податкова реформа, яка пов'язана, насамперед, з удосконаленням чинного законодавства про податки і збори. Основними завданнями реформування російської податкової системи є:

- Зниження податкового тягаря на законослухняних платників податків, шляхом зниження податкових ставок, об'єктів оподаткування та податкових баз, зміни порядку обчислення і сплати податків;

- Забезпечення дотримання принципу справедливості податкової системи за рахунок вирівнювання умов оподаткування для всіх господарюючих суб'єктів, скасування неефективних і надають найбільш негативний вплив на підприємницьку діяльність податків і зборів, виключення з механізмів застосування конкретних податків тих норм, які спотворюють їх економічний зміст;

- Спрощення податкової системи шляхом:

а) встановлення вичерпного переліку податків і зборів при одночасному скороченні їх числа;

б) мінімізації податків і зборів, що мають цільову спрямованість;

в) максимальній уніфікації діючих режимів оподаткування;

- Досягнення оптимальної комбінації між динамічністю і стабільністю податкової системи, що дозволить платникам податків здійснювати планування податкових платежів в поточному періоді і на тривалу перспективу;

- Підвищення якості та ефективності податкового адміністрування, в результаті чого зростає рівень збирання податків і зборів.

Діючою податковою системою Російської Федерації встановлено загальні та спеціальні режими оподаткування. Наведені вище завдання проведеної податкової реформи актуальні і відносяться не тільки до загального режиму, але, в рівній мірі, і до спеціальних. Якщо загальний режим оподаткування може застосовуватися до всіх платників податків, то спеціальні податкові режими діють відносно окремих груп суб'єктів господарювання. Відповідно до чинного законодавства спеціальним податковим режимом визнається особливий порядок обчислення і сплати податків і зборів протягом певного періоду часу, застосовуваний у випадках і в порядку, встановлених Податковим кодексом і впроваджуються згідно з ним федеральними законами. При встановленні спеціальних податкових режимів елементи оподаткування, а також податкові пільги визначаються в порядку, передбаченому НК РФ. 1

З цього визначення випливають чотири найважливіші особливості спеціальних податкових режимів. По-перше, зазначений вище локальний характер, оскільки конкретні спеціальні податкові режими встановлюються для окремих груп платників. Тому при встановленні спеціальних податкових режимів виникає складна методологічна проблема вибору критеріїв для включення платників податків до групи, що має право на застосування даного режиму. Чим більше число платників може застосовувати спеціальний режим, тим меншою мірою він має відрізнятися від загального режиму. І навпаки, чим більш істотні відмінності між загальним і спеціальним режимом, чим істотніше пільги в останнього, тим суворішими повинні бути критерії, що обмежують перелік і чисельність господарюючих суб'єктів, включених до складу платників спеціального режиму.

По-друге, спеціальні податкові режими встановлюються і діють протягом певного періоду часу. Тому важливо правильно визначити моменти часу, коли на такий режим повинні бути переведені конкретні категорії платників податків і, коли дія спеціального податкового режиму для них має бути припинено. При цьому слід пам'ятати про таку важливу сутності особливості податків, яка полягає в тому, що «податки складають загальне умова господарювання і не можуть бути інструментом оперативного управління. Ефективність дискреційної фіскальної політики в частині податків не надто висока в силу часових запізнювань, об'єктивно існуючих між виникненням проблеми та її усвідомленням, між усвідомленням і прийняттям рішення, між рішенням і його результатом ». 2

По-третє, елементи оподаткування визначаються в порядку встановленому НК РФ, а тому, щоб спеціальний податковий режим був встановлений, основний податковий закон має визначити:

- Платників податків;

- Об'єкти оподаткування;

- Податкову базу;

- Податковий період;

- Податкову ставку;

- Порядок обчислення податку;

- Порядок і терміни сплати податку.

По-четверте, не зважаючи на те, що спеціальні податкові режими є по своїй суті пільговими податковими режимами в порівнянні із загальним, їх елементом оподаткування можуть бути додаткові податкові пільги, які також визначаються відповідно до НК РФ.

Спеціальні податкові режими відрізняються від загального режиму оподаткування тим, що вони будучи активним дієвим інструментом державної фіскальної політики, дозволяють податках та податковій системі країни в цілому реалізувати свою регулюючу функцію.

До спеціальним податковим режимів належать;

- Система оподаткування для сільськогосподарських товаровиробників (єдиний сільськогосподарський податок);

- Спрощена система оподаткування;

- Система оподаткування у вигляді єдиного податку на поставлений дохід для окремих видів діяльності

- Система оподаткування при виконанні угод про розподіл продукції.

Всі спеціальні податкові режими виступають неринковими інструментами регулювання економіки, оскільки спрямовані на створення більш вигідних економічних умов ведення підприємницької діяльності для певного кола господарюючих суб'єктів. Тому введення спеціальних податкових режимів повинно бути обгрунтованим, а для цього повинна бути точно визначена мета застосування податкового режиму.

Спеціальний податковий режим, що отримав назву системи оподаткування у вигляді єдиного податку на поставлений дохід для окремих видів діяльності, відноситься до суб'єктним податковим режимам, оскільки встановлений для певної групи платників. Він застосовується з метою стимулювання розвитку малого підприємництва.

У країнах з ринковою економікою, де малий бізнес виробляє істотну частину ВВП або де зайнята значна частина населення, важливо зібрати з нього податки. У цих випадках часто встановлюється податковий режим у формі вмененного податку, незважаючи на відзначаються в науковій та економічній літературі недоліки. Як правило, поставлений податок встановлюють відносно низьким, щоб знизити його можливий несприятливий вплив на економічну активність організацій і підприємців з відносно низькою фактичної прибутковістю. Тому спеціальний податковий режим виконує не лише фіскальну функцію, а й регулюючу, і таким чином, поєднує дві найважливіші податкові функції.

Особливу увагу заслуговує об'єкт оподаткування єдиним податком, що представляє собою поставлений (потенційний, передбачуваний) дохід господарюючих суб'єктів в окремих невиробничих сферах діяльності, який розраховується на основі ряду показників таких, як базовий рівень прибутковості та коригуючі коефіцієнти.

З економічної точки зору доходи в рамках народного господарства в цілому поділяються на первинні та похідні.

Первинні доходи утворюються в сфері матеріального виробництва в процесі створення і розподілу національного доходу. До них відносяться заробітна плата, рента, перерозподілу прибутків і процентні платежі.

У свою чергу, до похідних доходів відносяться доходи галузей невиробничої сфери (охорони здоров'я, освіти, культури, мистецтва, сфери послуг, торгівлі, громадського харчування і т.д.), які утворюються за рахунок перерозподілу національного доходу, створеного в галузях матеріального виробництва.

Основними каналами перерозподілу в даному випадку є оплата послуг населенням зайнятим у матеріальному виробництві, оплата послуг підприємствами матеріального виробництва, кредитно-фінансова система, система ціноутворення, а також внески в громадські та благодійні організації.

Таким чином, доходи, що підпадають під оподаткування єдиним податком на поставлений дохід, належать до групи похідних доходів. Однак при цьому слід підкреслити, що визначення величини даних доходів проводиться на основі своєрідного узгодження між державними органами та платниками податків, тобто досить суб'єктивно.

Малий бізнес потребує підтримки з боку держави, в тому числі за допомогою податкових механізмів у силу наступних об'єктивно діючих причин. По-перше, у господарюючих суб'єктів, які належать до малого бізнесу, витрати, пов'язані зі сплатою податкових платежів вище, ніж у інших категорій платників податків, якщо їх обчислити на одиницю отриманого доходу. Крім того, організації на відміну від індивідуальних підприємців можуть використовувати і використовують для розрахунку податкових зобов'язань дані бухгалтерського обліку, який ведеться для вирішення завдань управління. По-друге, суб'єкти малого підприємництва швидше пристосовуються до постійних змін кон'юнктури ринку, а тому в них більша увага приділяється короткостроковому, ніж середньо-і довгострокового планування. По-третє, саме малому бізнесу належить пріоритет у вирішенні проблем зниження безробіття і у формуванні «середнього» класу незалежних, самодостатніх громадян. Остання причина придбала в даний час особливої ​​актуальності в Російській Федерації, оскільки відносно низька прошарок середнього класу загострює багато соціально-економічні проблеми, пов'язані з формуванням ринкового національного господарства.

Виходячи з цих причин для розвитку російської економіки особливо важливо введення режиму оподаткування для малого підприємництва, що встановлює меншу податкове навантаження, тобто більш пільгового в порівнянні із загальним режимом оподаткування.

Коло платників, які можуть бути переведені на цю систему оподаткування - це організації та індивідуальні підприємці, які значну частину розрахунків з покупцями і замовниками здійснюють у готівковій формі.

Система оподаткування у вигляді єдиного податку на поставлений дохід спрямована на вирішення наступних завдань:

- Економія витрат платників податків на ведення податкового обліку;

- Зниження податкового тягаря;

- Спрощення порядку обчислення і сплати податків;

- Підвищення якості та ефективності податкового адміністрування і на цій основі забезпечення зростання рівня збирання податків;

- Збільшення податкових надходжень до бюджету і позабюджетні фонди за рахунок підвищення підприємницької активності платників податків.

Центральне місце в цьому спеціальному податковому режимі відведено єдиним податком на поставлений дохід. Наявні методичні особливості його справляння принципово відрізняють його від більшості податків, які входять у податкову систему країни. Перша особливість полягає в тому, що сума цього прямого податку не залежить від фактичних результатів фінансово-господарської діяльності платників, а тому податкова база і сума податку можуть обчислюватися ще до початку податкового періоду. Термін сплати податку, а не авансових платежів, у зв'язку з цим може встановлюватися також до початку податкового періоду. Ця особливість податку проявляється ще в тому, що правовою основою його справляння не передбачена можливе коректування суми податку, виходячи з фактично отриманого доходу. У цій особливості міститься небезпеку порушення найважливішого принципу оподаткування, до закріплений у ст. 3 НК РФ і який визначає, що при встановленні податків враховується фактична здатність платника податків до сплати податку.

Податок, у цьому полягає його друга відмінність, сплачується у твердій сумі прямо пропорційної фактичній величині об'ємних показників (виміряних в натуральних або трудових одиницях), що адекватно відображають розмір виробництва та реалізації товарів (робіт, послуг) за тими видами діяльності, що обкладаються податком. Це пов'язано з тим, що об'єктом оподаткування єдиним податком на поставлений дохід є розрахункова величина потенційно можливого до отримання оподатковуваного доходу платника податку від здійснення нею підприємницької діяльності.

Розмір доходу визначається державою, залежить від потенційних можливостей платника податків, які пов'язані, як правило, з володінням і розпорядженням наявного у нього майна або застосуванням трудових ресурсів.

Податкова база для кожного платника визначається не за даними бухгалтерського обліку, а на основі певної опосередкованим, розрахунковим шляхом прибутковості різних видів підприємницької діяльності у відповідних умовах місця (регіону) і часу. Розрахунок поставлений (потенційного) доходу прив'язаний до встановленого переліку відносно легко перевіряються в результаті здійснення податкового контролю показників, виміряних в натуральних або трудових одиницях вимірювання і відображають розмір діяльності платника.

Поставлений дохід коригується з допомогою коефіцієнтів, які дозволяють врахувати дію широкого спектру факторів, що впливають на його величину. Для отримання значень величини поставлений доходу і коефіцієнтів можуть використовуватися дані статистичних обстежень, інформація, отримана податковими органами при проведенні контрольних заходів, а також відомості та результати оцінок незалежних організацій.

Основною проблемою застосування даного податкового режиму виступає проблема визначення величини поставлений податку. У випадку завищення сум поставлений дохід стягування податку може призвести до припинення підприємницької діяльності господарюючими суб'єктами або до їх відходу у тіньову економіку. Навпаки, низькі суми податку призводять до втрат для бюджету. Тому ключова проблема застосування єдиного податку на поставлений дохід - це визначення його оптимальної величини при врахуванні інтересів платників податків і держави.

Незважаючи на об'єктивно існуючі труднощі методологічного характеру у вирішенні даної проблеми, доктор економічних наук Є.А. Кірова вважає абсолютно обгрунтованим вибір саме поставлений дохід як об'єкт оподаткування. «По-перше, саме з метою отримання доходу здійснюється підприємницька діяльність. Тому оподаткування податком одержуваного доходу, безумовно, є доцільним. По-друге, отриманий дохід є реальним джерелом сплати єдиного податку. По-третє, суб'єкти підприємництва не сплачують інших податків з доходу (підприємці платять податок на доходи фізичних осіб, а організації податок на прибуток тільки з доходів, що не підлягають оподаткуванню єдиним податком на поставлений дохід). «По-четверте, податок на поставлений дохід широко використовується в практиці багатьох країн (наприклад, США, Іспанії, Франції і так далі)».

Правильно обрана методика обчислення податку є гарантією підвищення якості податкового адміністрування та його ефективності, оскільки основним об'єктом контролю виступає не фактично отриманий дохід, розмір якого важко перевірити. Цей спеціальний податковий режим дозволяє організувати результативну перевірку, забезпечує отримання достовірних даних про величину показників, від яких прямо пропорційно залежить розмір потенційного доходу. У цьому полягає друга особливість системи оподаткування у вигляді єдиного податку на поставлений дохід від окремих видів діяльності.

Третя відмінна особливість полягає в тому, що податковий режим має суцільний характер, тобто є обов'язковим до застосування всіма без винятку платниками податків, які здійснюють підприємницьку діяльність у певних сферах. Тому жоден платник податків не може за своїм бажанням відмовитися від його застосування.

Четверте відміну цього режиму дозволяє державі спростити систему оподаткування для суб'єктів малого та середнього підприємництва. Єдиним податком замінюється сукупність податкових платежів, що обчислюються і сплачуються при загальному режимі оподаткування, що має спрощувати роботу фінансових і бухгалтерських служб господарюючих суб'єктів і дозволити їм знизити витрати різних ресурсів на організацію і ведення обліку.

Особливістю даного податкового режиму може бути відсутність пільг, які в оподаткуванні виступають в якості найважливішого, якщо не основного інструменту виконання податками регулюючої функції. Не можна не погодитися з думкою І. Горського, який вважає, що пільги як елемент податку «якраз і встановлюються всупереч логіці податку, будучи зовнішнім, випадковим втручанням у податок, тоді як із самого податку ніяк не слідують якісь поблажки або виключення. У цьому відношенні пільга куди більше говорить про політичні пристрасті, професійної приналежності її автора, ніж про податок ». І незважаючи на це, пільги були і будуть встановлюватися по більшості податків, хоча вони збільшують витрати на ведення податкового обліку та здійснення контрольних заходів. Але пільги, порушуючи загальні умови господарювання у різних категорій платників податків, необхідні для вирішення не стільки економічних, скільки соціальних завдань, що стоять перед державою. Що ж стосується ЕНВД, то оскільки це спеціальний податковий режим, то він ставить платників в особливі умови оподаткування в цілому і, таким чином, є пільговим за своєю суттю, але не виключає встановлення додаткових пільг.

Таким чином, застосування системи оподаткування у вигляді єдиного податку на поставлений дохід для окремих видів діяльності потребує вирішення наступних методологічних проблем:

- Вибір критеріїв для включення платників податків до групи, перекладаються на дану систему оподаткування;

- Вибір моменту часу встановлення та скасування дії системи оподаткування для конкретних категорій платників податків;

- Встановлення елементів оподаткування, і перш за все розробка методики розрахунку поставлений дохід, визначення базової прибутковості та коригуючих коефіцієнтів, вибір фізичного показника;

- Досягнення оптимальної координації федерального і регіонального законодавства.

  1. Малий бізнес як суб'єкт спеціального податкового режиму

Світова практика переконливо свідчить, що навіть в країнах з розвиненою ринковою економікою мале підприємництво робить істотний вплив на розвиток народного господарства, вирішення соціальних проблем, збільшення чисельності зайнятих працівників ». За чисельністю працюючих, за обсягом вироблених і реалізованих товарів, виконуваних робіт і послуг, що надаються суб'єкти малого підприємництва в окремих країнах займають провідну роль.

Суб'єкти малого підприємництва як суб'єкти ринкової економіки мають як переваги, так і недоліки. Аналізуючи зарубіжний та вітчизняний досвід розвитку малого підприємництва, можна вказати на наступні його переваги: ​​більш швидка адаптація до місцевих умов господарювання; велика незалежність дій суб'єктів малого підприємництва; гнучкість і оперативність у прийнятті і виконанні рішень; відносно невисокі витрати, особливо витрати на управління; велика можливість для індивідуума реалізувати свої ідеї, виявити свої здібності; більш низька потреба в капіталі і здатність швидко вводити зміни в продукцію та виробництво у відповідь на вимоги місцевих ринків; відносно вища оборотність власного капіталу та ін Так, в доповіді Міжнародного бюро праці зазначається , що малі та середні підприємства мають у своєму розпорядженні значними конкурентними перевагами, часто вимагають менше капіталовкладень у розрахунку на одного працівника в порівнянні з великими підприємствами, широко використовують місцеві матеріальні і трудові ресурси. Власники малих підприємств більш схильні до заощаджень і інвестування, у них завжди високий рівень особистої мотивації в досягненні успіху, що позитивно позначається в цілому на діяльності підприємства. Суб'єкти малого підприємництва краще знають рівень попиту на місцевих (локальних) ринках, часто товари виробляють на замовлення конкретних споживачів, дають засоби до існування більшій кількості людей, ніж великі підприємства, тим самим сприяють підготовці професійних працівників і поширенню практичних знань. Малі та середні підприємства в порівнянні з великими в окремих країнах займають домінуюче положення як по числу, так і за питомою вагою у виробництві товарів, виконанні робіт, наданні послуг.

У той же час суб'єктам малого підприємництва властиві і певні недоліки, серед яких потрібно виділити самі істотні: більш високий рівень ризику, тому високий ступінь нестійкості положення на ринку; залежність від великих компаній; недоліки в управлінні справою; слабка компетентність керівників; підвищена чутливість до змін умов господарювання; труднощі залучення додаткових фінансових коштів і отримання кредитів; невпевненість і обережність господарюючих партнерів при укладанні договорів (контрактів) та ін Звичайно, недоліки і невдачі в діяльності суб'єктів малого підприємництва визначаються як внутрішніми, так і зовнішніми причинами, умовами функціонування малих підприємств.

Як показує досвід, більшість невдач малих фірм зв'язано з менеджерської недосвідченістю або професійною некомпетентністю власників малих і середніх підприємств.

Практика діяльності американських малих фірм свідчить про те, що наявності одного підприємницького досвіду і хватки недостатньо. У сучасному малому бізнесі вкрай необхідні спеціальні знання. Зазвичай новий бізнес починає або комерсант, майже нічого не знає про виробництво, або інженер, який нічого не знає про комерцію. Нерідко власник малої фірми має занадто мало досвіду в управлінні специфічними структурами бізнесу.

Шанси фірми на успіх підвищуються в міру її дорослішання. Фірми, довго існуючі при одному власнику, приносять більш високий і стабільний дохід, ніж фірми, які часто міняють власників. Американська статистика показує, що жінки - власники малих фірм більш щасливі в бізнесі, ніж чоловіки. У ході досліджень наголошується, що досягають успіху ті малі підприємці, які багато працюють, але в той же час не переходять у своїй діяльності рамки здорового глузду.

На невдачах малого бізнесу позначається невисока кваліфікація підприємців. Підприємці, які вже накопичили досвід ведення справ у маленьких фірмах, як правило, більш щасливі. Якщо в управлінні фірми бере участь не одна людина, а підприємницька команда складається з двох, трьох або чотирьох осіб, шанси на виживання вище, оскільки колективне ухвалення рішення більш професійно. На живучості малих фірм позначаються і розміри фінансування на першому етапі. Чим більше первинний капітал, вкладений у фірму, тим більше можливостей її збереження в кризові періоди.

Постійний пошук то з'являються, то зникають суспільних потреб і безперервне пристосування до них складають основу стратегії малого бізнесу.

Для економіки в цілому діяльність малих компаній виявляється важливим чинником підвищення її гнучкості. За рівнем розвитку малого бізнесу фахівці навіть судять про здатність країни пристосовуватися до мінливої ​​економічної обстановці.

Аналіз економічної літератури та фактичних статистичних даних про діяльність суб'єктів малого підприємництва переконливо свідчить про посилення ролі малих підприємств навіть у країнах з розвиненою ринковою економікою, хоча стійкість малих підприємств відносно низька. При зростанні чисельності малих підприємств, розвиненій інфраструктурі і державній підтримці мале підприємництво є важливим фактором вирішення економічних, соціальних завдань, а також зайнятості населення. Як правило, розвиток малого підприємництва є умовою рішення наступних проблем:

формування конкурентних, цивілізованих ринкових відносин, що сприяють кращому задоволенню потреб населення і суспільства;

розширення асортименту і підвищення якості товарів, робіт, послуг. Прагнучи до задоволення запитів споживачів, малий бізнес сприяє підвищенню якості товарів, робіт, послуг і культури обслуговування;

наближення виробництва товарів і послуг до конкретних споживачів;

сприяння структурній перебудові економіки. Мале підприємництво додає економіці гнучкість, мобільність, маневреність;

залучення особистих коштів населення на розвиток виробництва. Партнери в малих підприємствах вкладають свої капітали в справу з більшою зацікавленістю, ніж у великих;

створення додаткових робочих місць, скорочення рівня безробіття;

сприяння більш ефективному використанню творчих можливостей людей, розкриттю їх талантів, розвитку різних видів ремесел, народних промислів;

залучення в трудову діяльність окремих груп населення, для яких велике виробництво накладає певні обмеження (домогосподарки, пенсіонери, інваліди, учні);

формування соціального прошарку власників, власників, підприємців;

активізація науково-технічного прогресу;

сприяння великим підприємствам шляхом виготовлення і постачання комплектуючих виробів і оснащення, створення допоміжних і обслуговуючих виробництв;

звільнення держави від низькорентабельних і збиткових підприємств за рахунок їх оренди і викупу.

Всі ці та інші економічні і соціальні функції малого підприємництва ставлять його розвиток в розряд найважливіших державних завдань.

Практика показує, що технічний прогрес, найбільш повне задоволення споживчого попиту сьогодні багато в чому визначаються ефективністю роботи невеликих підприємств. Високі темпи впровадження нововведення, мобільність технологічних змін, впровадження винаходів, швидке зростання сфери послуг та зайнятості, гостра цінова і нецінова конкуренція, ведуча, з одного боку, до зниження цін, а з іншого - до того, що споживач отримує продукцію і послуги високої якості , можливість для держави отримувати великі кошти у формі податкових надходжень - все це й становить внесок малих підприємств в економіку країни.

Однак, аналізуючи підприємницьке середовище, можна виділити ряд причин, що гальмують розвиток малого підприємництва, незважаючи на посилення уваги до цієї проблеми держави і багатьох суб'єктів Російської Федерації.

По-перше, складна економічна обстановка, що панує в країні: інфляція, спад виробництва, розрив господарських зв'язків, погіршення платіжної дисципліни, високий рівень процентних ставок, слабка правова захищеність підприємців.

По-друге, низький рівень організаційно-економічних і правових знань підприємців, відсутність належної ділової етики, господарської культури як у малому бізнесі, так і в державному секторі.

По-третє, негативне ставлення певної частини населення, що зв'язує підприємництво прямо тільки з посередництвом, купівлею-продажем.

По-четверте, неотработанность організаційних та правових засад регулювання розвитку підприємництва на регіональному рівні.

- По-п'яте, слабкість дії механізму державної підтримки малого підприємництва.

Сформована економічна ситуація негативно впливає на мале підприємництво в усіх напрямках. Одним з найважливіших механізмів стимулювання малого бізнесу є спрощена система оподаткування у вигляді єдиного податку на поставлений дохід. Розглянутий автором в даній дипломній роботі.

  1. Елементи оподаткування єдиного податку на поставлений дохід

З 1 січня 2003 р. Федеральним законом від 24.07.02 р. № 104-ФЗ встановлено спеціальний податковий режим «Система оподаткування у вигляді єдиного податку на поставлений дохід для окремих видів діяльності», Податковий кодекс Російської Федерації доповнено новою главою 26.3 з такою ж назвою . Заміна податкового режиму, що діяв у відповідності з Федеральним законом від 31.07.98 р. № 148-ФЗ «Про єдиний податок на поставлений дохід для окремих видів діяльності», означає, що встановлений не новий податок, а введений спеціальний податковий режим, який заміняє ряд податків одним податком.

Практично всі спеціальні податкові режими ставляться до федеральним спеціальним податковим режимам. Винятком є система оподаткування у вигляді єдиного податку на поставлений дохід для окремих видів діяльності, яка не встановлюється на федеральному рівні. Дана система оподаткування запроваджується в дію законами суб'єктів Російської Федерації. Тим самим суб'єкт Російської Федерації самостійно вирішує питання про введення, у тому числі про дату введення на своїй території даної системи оподаткування. З 2006 р. ця система набуває статус місцевого спеціального податкового режиму. При цьому представницькі органи влади суб'єктів РФ і місцевого самоврядування не вправі встановлювати в податкових нормативних актах такі елементи оподаткування, як об'єкт оподаткування, податкова база; податковий період, порядок обчислення податку. Вони визначаються у главі 26.3 НК РФ.

Важливим є і той факт, що дана глава істотно скорочує повноваження регіональної влади з уточнення елементів єдиного податку: вони можуть тільки вибирати із закритого переліку, наведеного в ст. 346.26 НК РФ види діяльності, за якими в даному регіоні вводиться єдиний податок, і встановлювати величину коригуючого коефіцієнта базової прибутковості К2, що враховує сукупність інших особливостей ведення підприємницької діяльності, у тому числі асортимент товарів (робіт, послуг), сезонність, час роботи, величину доходів та інші особливості. Всі інші елементи податку встановлені одноманітно для всіх регіонів, що сприяє зміцненню єдиного економічного простору країни. Разом з тим, введення в дію глави 26.3 НК РФ не є безумовною підставою для застосування спеціального податкового режиму. Можливість застосовувати даний спеціальний податковий режим виникає за умови його введення на території суб'єкта Російської Федерації.

На відміну від раніше діючого закону дана глава встановлює лише спеціальний податковий режим, але не регламентує особливості ведення бухгалтерського обліку. Оскільки Федеральний закон від 31.07.98 № 148-ФЗ втрачає чинність з 01.01.2003 р., у організацій формально зникає обов'язок вести роздільний бухгалтерський облік за видами діяльності, оподатковуваним єдиним податком і залишаються під загальним режимом оподаткування. Вимоги щодо ведення окремого обліку збережені тільки для податкового обліку. П. 7 ст. 346.26 НК РФ наказує ведення окремого обліку за наявності крім видів діяльності, що підлягають оподаткуванню єдиним податком, інших видів діяльності, що підпадають під загальний режим оподаткування. Однак на відміну від п. 6 даної статті в ньому не зазначено, про якому обліку (податковому або бухгалтерський) йде мова. Ця обставина є істотним, оскільки ст. 120 НК РФ передбачає санкції за порушення саме бухгалтерського, а не податкового обліку 3.

Єдиний податок на поставлений дохід являє собою порівняно нову форму податкових відносин господарюючих суб'єктів з податковими органами. Необхідність введення єдиного податку на поставлений дохід обумовлена ​​тим, що на практиці складно, а часом навіть неможливо отримати повну інформацію про доходи юридичних і фізичних осіб, що здійснюють підприємницьку діяльність без створення юридичної особи, в таких сферах діяльності, де проводиться оплата товарів, робіт і послуг за готівковий розрахунок. До готівковим розрахунком прирівнюється продаж з проведенням розрахунків за допомогою кредитних та інших карток, за розрахунковими чеками банків, з перерахування з рахунків у банках та інших кредитних організаціях за дорученнями фізичних осіб, а також передача товарів (виконання робіт, надання послуг) в обмін на інші товари (роботи, послуги). Найбільш поширеними видами діяльності при цьому є: торгівля, громадське харчування, побутове обслуговування населення, ремонтно-будівельна діяльність і т.п. У цих умовах держава на основі даних, отриманих шляхом статистичних досліджень, в ході перевірок податкових та інших державних органів, а також оцінки незалежних організацій ставить платнику податків певну суму доходу, яка може бути покладена в основу для обчислення податкової бази.

Якщо організація або індивідуальний підприємець здійснюють свою діяльність на території суб'єкта РФ, в якому введено єдиний податок, а також вид підприємницької діяльності, що підпадає під оподаткування єдиним податком, перехід на сплату єдиного податку носить обов'язковий, а не добровільний характер. Наприклад, якщо організація (або індивідуальний підприємець) надає послуги по ремонту годинників та ювелірних виробів, і на цій території введено єдиний податок, то така організація (або індивідуальний підприємець) не має права не перейти на сплату єдиного податку. У ст. 346.26 НК РФ наведений перелік видів діяльності, який розширенню не підлягає. Це означає, що єдиним податком можуть обкладатися не всі види діяльності, перераховані в п. 2 даної статті, але на підприємницьку діяльність, не перераховану в п. 2, закони суб'єктів РФ поширюватися не можуть.

Перелік побутових послуг, на які може поширюватися дія глави 26.3 НК РФ, не є закритим. Це означає, що суб'єкти РФ при прийнятті законів про порядок введення на своїй території єдиного податку повинні конкретизувати ці послуги. З метою глави 26.3 НК РФ побутові послуги - це платні послуги, що надаються фізичним особам, що класифікуються відповідно до Загальноросійським класифікатором послуг населенню. Обкладенню єдиним податком підлягає надання автотранспортних послуг з перевезення пасажирів і вантажів, здійснюються організаціями та індивідуальними підприємцями, які використовують не більше 20 автомобілів. При цьому підставою для переходу на сплату єдиного податку є факт безпосереднього використання транспортних засобів для отримання прибутку, а чи знаходяться дані автомобілі у власності, або взяті в оренду, або отримані в безоплатне користування - значення не має.

Платники податків ЕНВД

Вплив податку на результати економічної діяльності платників податків та поповнення бюджету залежить не тільки від нормативних актів, що встановлюють елементи податку, але і від правозастосовчої практики податкових органів з цього податку, тобто від адміністрування податку. У силу специфіки єдиного податку на поставлений дохід для окремих видів діяльності основою успішності його адміністрування є виявлення платників податків та об'єктів, які підпадають під дію єдиного податку на поставлений дохід.

Платниками податків ЕНВД є організації та індивідуальні підприємці, якщо одночасно виконуються наступні умови:

- На території здійснення ними підприємницької діяльності в установленому порядку введений ЕНВД;

- У місцевому нормативному правовому акті про ЕНВД в числі видів підприємницької діяльності, що обкладаються цим податком, згаданий і вид діяльності, який здійснює організація (підприємець).

Пункт 2 ст. 346.26 НК РФ містить вичерпний перелік видів підприємницької діяльності, щодо яких представницькі органи вправі прийняти рішення про введення ЕНВД. У їх числі роздрібна торгівля, громадське харчування, побутові, ветеринарні послуги, послуги з ремонту, технічного обслуговування та миття автотранспортних засобів, поширення і (або) розміщення зовнішньої реклами та ін

Організації та індивідуальні підприємці, що здійснюють види підприємницької діяльності, зобов'язані стати на облік в податковому органі:

за місцем здійснення підприємницької діяльності;

за місцем знаходження організації (місцем проживання індивідуального підприємця), у тому разі якщо діяльність, відповідно потрапляє в наступний список:

- Надання автотранспортних послуг з перевезення пасажирів і вантажів;

- Розвозять і розносна роздрібна торгівля;

- Розміщення реклами на транспортних засобах.

Постановка на облік організації або індивідуального підприємця як платника єдиного податку, які здійснюють підприємницьку діяльність на територіях декількох адміністративних територій і де діє кілька податкових органів, здійснюється в тому податковому органі, на підвідомчій території якого розташовано місце здійснення підприємницької діяльності, вказане першим в заяві про постановці на облік.

Організації або індивідуальні підприємці, які підлягають постановці на облік як платника єдиного податку, подають до податкових органів протягом п'яти днів заяву з дня початку здійснення підприємницької діяльності та виробляти сплату єдиного податку, встановленого у цьому суб'єкті Російської Федерації.

Податковий орган, у свою чергу, протягом п'яти днів з дня одержання заяви видає повідомлення про взяття на облік організації або індивідуального підприємця як платника єдиного податку.

Зняття з обліку платника єдиного податку при припинення нею підприємницької діяльності, що підлягає оподаткуванню єдиним податком, здійснюється на підставі заяви, поданої до податкового органу протягом п'яти днів з дня припинення підприємницької діяльності, що обкладається єдиним податком.

Податковий орган протягом п'яти днів з дня отримання від платника податків заяви про зняття з обліку як платника єдиного податку надсилає йому повідомлення про зняття його з обліку.

Єдиний податок не застосовується щодо видів підприємницької діяльності, у випадках 4:

1. Діяльність, яка підпадає під ЕНВД, здійснюється в рамках договору простого товариства (договору про спільну діяльність).

2. Платники податків ЕСХН реалізують вироблену ними сільськогосподарську продукцію, включаючи продукцію первинної переробки, вироблену із сільськогосподарської сировини власного виробництва, в рамках оподатковуваної ЕНВД діяльності з роздрібної торгівлі та громадського харчування 5.

Право на застосування ЕНВД щодо роздрібної торгівлі відсутня не тільки у сільгоспвиробників, які реалізують власну продукцію, а й у будь-яких інших виробників, які вирішать здійснювати діяльність з продажу власної продукції в роздріб 6.

На сплату єдиного податку не перекладаються:

1) організації та індивідуальні підприємці, середньооблікова чисельність працівників яких за попередній календарний рік, визначається в порядку, що встановлюється центральним органом виконавчої влади, уповноваженим у галузі статистики, перевищує 100 чоловік 7;

2) організації, в яких частка участі інших організацій становить більше 25 відсотків. Зазначене обмеження не поширюється на організації, статутний капітал яких повністю складається з вкладів громадських організацій інвалідів, якщо середньооблікова чисельність інвалідів серед їх працівників становить не менше 50 відсотків, а їх частка у фонді оплати праці - не менше 25 відсотків, на організації споживчої кооперації, а також на господарські товариства, єдиними засновниками яких є споживчі товариства та їх спілки;

3) індивідуальні підприємці, які перейшли у відповідності з главою 26.2 цього Кодексу на спрощену систему оподаткування на основі патенту за видами підприємницької діяльності, які за рішеннями представницьких органів муніципальних районів, міських округів, законодавчих (представницьких) органів державної влади міст федерального значення Москви й Санкт- Петербурга переведені на систему оподаткування у вигляді єдиного податку на поставлений дохід для окремих видів діяльності;

4) установи освіти, охорони здоров'я і соціального забезпечення в частині підприємницької діяльності з надання послуг громадського харчування, передбаченої підпунктом 8 пункту 2 статті 346.26 НК РФ (площа залу обслуговування відвідувачів не більше 150 квадратних метрів по кожному об'єкту організації), якщо надання послуг громадського харчування є невід'ємною частиною процесу функціонування зазначених установ і ці послуги надаються безпосередньо цими установами;

5) організації та індивідуальні підприємці, що здійснюють види підприємницької діяльності, в частині надання послуг з передачі у тимчасове володіння та (або) у користування автозаправних станцій і автогазозаправних станцій 8.

Об'єкт оподаткування за ЕНВД

Об'єктом оподаткування для застосування ЕНВД визнається поставлений дохід платника податків 9.

Поставлений дохід - це потенційно можливий дохід платника податку ЕНВД, що розраховується з урахуванням сукупності умов, які безпосередньо впливають на отримання зазначеного доходу, і який використовується для розрахунку величини ЕНВД за встановленою ставкою 10.

Таким чином, законодавець поставив платнику податків той дохід, який потенційно може бути ним отримано при здійсненні тієї чи іншої діяльності (з урахуванням різних факторів, що впливають на реальний дохід, таких, як місце і фактичний час ведення діяльності, сезонність тощо) .

Податкова база по ЕНВД

Податковою базою для обчислення ЕНВД визнається величина поставлений дохід.

Розраховується вона як добуток базової прибутковості за певним видом підприємницької діяльності, обчисленої за податковий період, і величини фізичного показника, що характеризує даний вид діяльності 11.

При цьому базова прибутковість коригується (збільшується) на коефіцієнти К1 і К2 12.

Таким чином, податкова база розраховується так:

НБ = (БД * К1 * К2) * ФП, (1.1)

де НБ - податкова база;

БД - базова прибутковість за податковий період (квартал);

К1 - коефіцієнт-дефлятор;

К2 - коригуючий коефіцієнт;

ФП - фізичний показник.

Базова прибутковість - це умовна місячна прибутковість у вартісному виразі на ту або іншу одиницю фізичного показника, що характеризує певний вид підприємницької діяльності в різних зіставних умовах.

Базова дохідність встановлена ​​в розрахунку на місяць, тоді як податковий період по ЕНВД дорівнює кварталу 13. Тому при визначенні податкової бази слід збільшити розмір базової прибутковості в три рази (виходячи з трьох місяців).

Одиницею фізичного показника може бути:

- Кількість працівників (у тому числі індивідуальний підприємець);

- Торгове місце;

- Квадратний метр;

- Кількість транспортних засобів.

Так, фізичним показником для побутових і ветеринарних послуг є кількість працівників (включаючи індивідуального підприємця), зайнятих у цих видах діяльності. Фізичним показником для роздрібної торгівлі через об'єкти стаціонарної торгової мережі, що має торгові зали, є площа торгового залу в квадратних метрах і т.д.

Якщо протягом податкового періоду відбулася зміна величини фізичного показника, то при обчисленні суми ЕНВД зазначену зміну слід враховувати з початку того місяця, в якому ця зміна відбулася 14.

Величина базової прибутковості і фізичний показник для кожного з оподатковуваних ЕНВД видів діяльності встановлені у п. 3 ст. 346.29 НК РФ.

Коригувальні коефіцієнти базової прибутковості - коефіцієнти, які показують ступінь впливу того чи іншого умови (фактора) на результат підприємницької діяльності.

У числі таких факторів - місце ведення діяльності 15. Адже умови підприємницької діяльності у великому місті і маленькому селищі непорівнянні. У селищі і кількість споживачів менше, і доходи населення нижче. Так, наприклад, у магазина, розташованого у великому місті, дохід незрівнянно більше, ніж у магазина з такою ж площею торговельного залу, розташованому в селищі міського типу.

Коефіцієнт К1

К1 - це коефіцієнт-дефлятор, з його допомогою враховується зміна споживчих цін на товари (роботи, послуги) у Росії в попередньому періоді 16.

Розмір К1 встановлюється на календарний рік Міністерством економічного розвитку і торгівлі РФ.

Так, на 2009 р. К1 було встановлено у розмірі 1,148, у 2010 ж році він дорівнює 1,295 17. Підвищення коригуючого коефіцієнта призведе до збільшення суми ЕНВД, оскільки базова прибутковість множиться на К1.

Коефіцієнт К2

К2 - це коригувальний коефіцієнт базової прибутковості, що враховує сукупність особливостей ведення підприємницької діяльності 18:

- Асортимент товарів (робіт, послуг);

- Сезонність;

- Режим роботи;

- Фактичний період часу здійснення діяльності;

- Величину доходів;

- Особливості місця ведення підприємницької діяльності;

- Площа інформаційного поля електронних табло;

- Площа інформаційного поля зовнішньої реклами з будь-яким способом нанесення зображення;

- Площа інформаційного поля зовнішньої реклами з автоматичною зміною зображення;

- Кількість автобусів будь-яких типів, трамваїв, тролейбусів, легкових і вантажних автомобілів, причепів, напівпричепів та причепів-розпусків, річкових суден, що використовуються для поширення і (або) розміщення реклами;

- Інші особливості.

Право встановлювати значення коефіцієнта К2 надано місцевим органам влади (п. 7 ст. 346.29 НК) на період не менше ніж календарний рік і можуть бути встановлені в межах від 0,005 до 1 включно. Якщо нормативний правовий акт про внесення змін до чинних значення коригуючого коефіцієнта К2 не прийняті до початку наступного календарного року і не вступили в силу в установленому порядку з початку наступного календарного року, то в наступному календарному році продовжують діяти значення коригуючого коефіцієнта К2, що діяли в попередньому календарному році.

Однак при цьому необхідно пам'ятати, що законодавчі акти про податки вступають в силу не раніше ніж після закінчення одного місяця з дня їх офіційного опублікування і не раніше першого числа чергового податкового періоду з цього податку (п. 1 ст. 5 НК). Виходить, що прийняти і опублікувати нормативний акт, що встановлює значення коефіцієнта К2 на наступний рік, місцеві влади повинні не пізніше 1 грудня року попереднього. Інакше застосуванню підлягає стара величина К2.

Втім, і це правило діє не завжди, про що недавно нагадали експерти Мінфіну в листі від 13 листопада 2008 року № 03-11-04/3/507. Вони вказали, що в ряді випадків з початку року може застосовуватися навіть затверджений після 1 січня коригувальний коефіцієнт базової прибутковості. Це можливо при дотриманні двох умов (п. 4 ст. 5 НК):

- Якщо нова величина К2 виявиться менше старої, тобто нові норми покращать становище платника податків;

- Якщо в самому нормативному акті передбачено, що він має зворотну силу.

У разі невиконання хоча б одного з цих умов змінений коефіцієнт слід застосовувати лише з початку наступного року.

Податковий період і податкова ставка

Податковим періодом по ЕНВД зізнається квартал 19. Це означає, що обчислювати та сплачувати податок до бюджету необхідно після закінчення кожного кварталу.

Ставка ЕНВД складає 15% величини поставлений доходу 20.

Порядок обчислення і строки сплати податку

Суму ЕНВД обчислюють за підсумками податкового періоду, застосувавши таку формулу:

ЕНВД = НБ х С, (1.2)

де НБ - податкова база;

С - ставка податку.

Якщо протягом кварталу величина фізичного показника змінюється, платник ЕНВД враховує це зміна з початку того місяця, в якому воно сталося.

Сплата ЕНВД проводиться платниками податків за підсумками податкового періоду не пізніше 25-го числа першого місяця наступного податкового періоду 21.

Сума єдиного податку, обчислена за податковий період, зменшується платниками податків на суму страхових внесків на обов'язкове пенсійне страхування, обов'язкове соціальне страхування на випадок тимчасової непрацездатності та у зв'язку з материнством, обов'язкове медичне страхування, обов'язкове соціальне страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань, сплачених (у межах обчислених сум) за цей же період часу відповідно до законодавства Російської Федерації при виплаті платниками податків винагород працівникам, зайнятим у тих сферах діяльності платника податків, по яких сплачується єдиний податок, а також на суму страхових внесків у вигляді фіксованих платежів, сплачених індивідуальними підприємцями за своє страхування, і на суму виплачених працівникам допомоги по тимчасовій непрацездатності. При цьому сума єдиного податку не може бути зменшена більш ніж на 50 відсотків.

Податкові декларації з ЕНВД слід подавати до податкових органів за наслідками податкового періоду не пізніше 20-го числа першого місяця наступного податкового періоду 22.

Суми єдиного податку зараховуються на рахунки органів Федерального казначейства для їх подальшого розподілу в бюджети всіх рівнів і бюджети державних позабюджетних фондів.

З усього вище сказаного, можна зробити висновок, що малий бізнес піддається величезному впливу зовнішніх і внутрішніх факторів. У другому розділі даної дипломної роботи автор проаналізує виробничо-господарську діяльність суб'єкта ТОВ «НІКА», податок, який сплачується організацією, порівняє його з загальною системою оподаткування, і простежить, насправді застосування спеціального режиму сприяє розвитку бізнесу.

2. АНАЛІЗ СИСТЕМИ ОПОДАТКУВАННЯ ЄДИНИМ податку на поставлений дохід НА ПРИКЛАДІ ТОВ «НІКА»

2.1 Загальна характеристика організації

Товариство з обмеженою відповідальністю «НІКА» заснована згідно з Федеральним законом від 08.02.1998 № 14-ФЗ «Про товариства з обмеженою відповідальністю», Федеральним законом від 8 серпня 2001 р. N 129-ФЗ "Про державну реєстрацію юридичних осіб і індивідуальних підприємців "2.10.2002.

Місце знаходження та поштову адресу товариства - 682855, Росія, Хабаровський край, Ванінський район, міське поселення Високогірний, вул. Жовтнева, д. 2.

Метою діяльності товариства є отримання прибутку.

ТОВ «НІКА» Продмаркет «Олена» займається роздрібною торгівлею продуктами харчування, тютюновими виробами, алкогольними та іншими напоями, промисловими товарами.

Товариство самостійно укладає та контролює виконання господарських та інших договорів з усіма видами організацій, підприємств та установ, а також приватними особами.

ТОВ «НІКА» є комерційною організацією, статутний капітал якої становить 30000-00 (Тридцять тисяч) рублів.

ТОВ «НІКА» є юридичною особою і має у власності відокремлене майно, що враховується на його самостійному балансі. ТОВ «НІКА» від свого імені набуває і здійснює майнові та особисті немайнові права, виконує обов'язки, може бути позивачем і відповідачем у суді.

ТОВ «НІКА» має цивільні права та виконує обов'язки, необхідні для здійснення будь-яких видів діяльності, не заборонених законами.

ТОВ «НІКА» має право в установленому порядку відкривати банківські рахунки на території Російської Федерації і за її межами.

Вищим органом управління товариства є збори засновників. Воно регулярно збирається один раз на рік для затвердження бухгалтерської звітності, звіту директора, звіту головного бухгалтера товариства, розподілу чистого прибутку, виборів виконавчого органу, вирішення стратегічних питань діяльності товариства.

Оперативною діяльністю товариства керує одноосібний виконавчий орган - директор.

ТОВ «НІКА» реалізує тільки сертифіковану продукцію (товари, роботи, послуги) відповідно до чинного законодавства і несе відповідальність за реалізацію продукції (товарів, робіт, послуг), що заподіюють шкоду споживачам.

Організаційна структура бухгалтерії ТОВ «НІКА» має лінійний тип, тобто всі бухгалтера підпорядковуються безпосередньо головному бухгалтеру.

Головний бухгалтер відповідає за організацію бухгалтерського обліку на підприємстві, розробляє облікову політику, займається веденням обліку основних засобів, податків, а також складанням фінансової звітності підприємства.

Бухгалтер з обліку заробітної плати - нараховує заробітну плату працівникам підприємства, нараховує відпускні, лікарняні листи. Крім цього відповідає за правильне і своєчасне відрахування до фондів соціального страхування. веде рахунки з обліку грошових коштів на розрахунковому рахунку і в касі. Крім цього, виконує функції касира підприємства, видає і приймає грошові кошти в касі.

Бухгалтер матеріального стіл - здійснює бухгалтерський облік виробничих запасів підприємства, а також облік випуску готової продукції, веде всі рахунки з обліку розрахунків з постачальниками, покупцями, іншим дебіторам і кредиторам та ін

На підприємстві діє інвентаризаційна комісія, до складу якої входять: керівник підприємства, головний бухгалтер, бухгалтер-касир і один з працівників технічного персоналу.

На даному підприємстві використовується програма «1С: Підприємство 8.0».

Вихідними даними для бухгалтерії є проводки, що вводяться в журнал господарських операцій. На підставі введених проводок програма автоматично формує баланс.

2.2 Аналіз фінансово-господарської діяльності підприємства

Аналіз фінансово-господарської діяльності підприємства здійснюється в два етапи.

На першому етапі проводиться діагностика фінансового стану організації. Другий етап передбачає аналіз фінансово-господарської діяльності організації за напрямами її діяльності.

У діагностиці фінансового стану виділяють три основні напрямки:

1. Експрес-оцінка фінансового стану.

2. Аналіз структури майна організації.

3. Аналіз структури джерел формування майна організацій.

Аналіз фінансово-господарської діяльності організації здійснюється за такими основними напрямками:

1. Аналіз ліквідності організації.

2. Аналіз фінансової стійкості організації.

3. Аналіз ділової активності організації.

4. Аналіз фінансових результатів і рентабельності роботи організації.

5. Аналіз ефективності використання основних засобів.

Аналіз ліквідності організації

Одним з основних критеріїв, що характеризують фінансову систему підприємства, є ліквідність.

Ліквідність - це здатність того чи іншого виду активу перетворюватися в грошову форму в процесі реалізації. Ступінь ліквідності багато в чому визначає можливість підприємства своєчасно і в повному розмірі розплатитися за своїми зобов'язаннями за рахунок оборотних активів, термін перетворення в гроші яких відповідає терміну погашення зобов'язань (платоспроможність). Ліквідність тісно пов'язана з поняттям оборотності поточних активів - чим менше термін оборотності активу, тим вище його ліквідність.

Ступінь ліквідності визнається високою, при дотриманні наступних співвідношень:

1. Мгновеннореалізуемие активи ³ Найбільш термінові зобов'язання

176875 руб. ³ 28493 руб. (Виконується)

2. Среднереалізуемие активи ³ Короткострокові зобов'язання

6713961 крб. <4034754 крб. (Виконується)

3. Повільно реалізованих активів ³ Довгострокові зобов'язання

270073 руб. ³ 90322 руб. (Виконується)

4. Важкореалізовані активи <Постійні пасиви

5278183 крб. <145885 крб. (Не виконується)

Ступінь ліквідності активів не може бути визнана високою, тому що одна з умов не виконується.

Ступінь ліквідності визнається нормальною (припустимою) при таких співвідношеннях:

1. Мгновеннореалізуемие активи + Среднереалізуемие активи ³ Найбільш термінові зобов'язання + Короткострокові зобов'язання

270073 + 6713961 ³ 28493 + 4034754 (виконується)

(6984034 ³ 4063247)

2. Повільно реалізованих активів ³ Довгострокові зобов'язання

270073 руб. ³ 90322 руб. (Виконується)

3. Важкореалізовані активи <Постійні пасиви

5278183 крб. <145885 крб. (Не виконується, що обумовлено великою часткою незавершеного будівництва)

Висновок: не виконується одна з умов, тому ліквідність активів підприємства на звітний період визнається не достатньою.

Далі, у процесі аналізу розраховуються такі відносні показники ліквідності:

 1. Коефіцієнт абсолютної ліквідності = Мгновеннореалізуемие активи / Короткострокові зобов'язання (ф.1, стор 690)

Коефіцієнт абсолютної ліквідності = 176875 / 4034754 = 0,044

 1. Коефіцієнт критичної (термінової) ліквідності = (Мгновеннореалізуемие активи + Среднереалізуемие активи) / Короткострокові зобов'язання (ф.1, стор 690)

Коефіцієнт термінової ліквідності = (176875 + 6713961) / 4034754 = 1,708

 1. Коефіцієнт поточної ліквідності = (Мгновеннореалізуемие активи + Среднереалізуемие активи + повільно реалізованих активів) / Короткострокові зобов'язання (ф.1, стор 690)

Коефіцієнт поточної ліквідності = (176875 + 6713961 + 270073) / 4034754 = 1,775

При уточненому варіанті розрахунку коефіцієнтів ліквідності з розрахунків виключаються наступні статті балансу:

- З дебіторської заборгованості - заборгованість учасників за внесками до статутного капіталу;

- Зі складу короткострокових зобов'язань - доходи майбутніх періодів та резерви майбутніх платежів.

Організація не має достатньої ліквідністю, тому що значення коефіцієнта поточної ліквідності не задовольняє вимогам таблиці 2.1.

Таблиця 2.1 - Критерії ліквідності

Показник

Значення

Норма

Коефіцієнт абсолютної ліквідності

0,044

³ 0,2

Коефіцієнт критичної (термінової) ліквідності

1,708

³ 1,0

Коефіцієнт поточної ліквідності

1,775

³ 2,0

Аналіз ліквідності організації представлений у таблиці 2.2.

Таблиця 2.2 - Аналіз ліквідності організації

Найменування показника

Величина показника

Зміна показника


на початок року

на кінець року


Короткострокові зобов'язання

3609838

4034754

424916

Швидко реалізованих активи

1337903

176875

- 1161028

Среднереалізуемие активи

7734401

6713961

-1020440

Повільно реалізованих активів

201996

270073

68077

Коефіцієнт абсолютної ліквідності

0,371

0,044

-0,33

Коефіцієнт критичної (термінової) ліквідності

2,513

1,708

-0,81

Коефіцієнт поточної ліквідності

2,569

1,775

-0,79

Висновки:

Розглянуті активи в сумі знизилися на 2113391 крб., В той час як короткострокові зобов'язання виросли на 424916 крб. З трьох показників ліквідності істотно знизилися два: коефіцієнт критичної (термінової) ліквідності (з 2,513 до 1,708) і коефіцієнт поточної ліквідності (з 2,569 до 1,775). Все це свідчить про зниження оборотності поточних активів і зниження можливості підприємства вчасно і в повному розмірі розплатитися за своїми зобов'язаннями за рахунок оборотних активів.

Аналіз ділової активності

Про ефективність використання підприємством своїх коштів судять за різними показниками ділової активності. Дану групу показників ще називають показниками оцінки оборотності активів, коефіцієнтами використання активів або коефіцієнтами управління активами, а також показниками оцінки результатів господарської діяльності, об'єднавши з показниками рентабельності. За назвою показників цієї групи можна судити про призначення їх з метою фінансового аналізу.

Показники ділової активності дозволяють оцінити фінансове становище підприємства з точки зору платоспроможності: як швидко кошти можуть перетворюватися в готівку, який виробничий потенціал підприємства, чи ефективно використовується власний капітал і трудові ресурси, як використовує підприємство свої активи для отримання доходів і прибутку. Наприклад, як швидко дебіторська заборгованість перетворюється у готівку, який вік запасів і т. д.

Система які у фінансовому аналізі показників ділової активності, а так само алгоритм їх розрахунку і аналізу наведені в таблиці 9.

Наведені коефіцієнти характеризують ефективність використання підприємством своїх сукупних активів, або будь-якого їх виду. Вони показують, який обсяг виручки забезпечує кожний рубль активів або як швидко активи обертаються в процесі діяльності підприємства.

Коефіцієнти слід інтерпретувати в їх динаміці, а так само використовувати для порівняння з показниками аналогічних підприємств.

Висновки:

Згідно представлених розрахунків, можна побачити, що частина показників ділової активності зросла в порівнянні з минулим роком, а частина знизилася (такі як фондовіддача, час обігу активів, оборотного капіталу і дебіторської заборгованості). Погіршення даних показників відбулося в період світової фінансової кризи і пов'язане зі зниженням виручки в 3,2 рази. На 6% рази знизилася фондовіддача. Таке зниження викликане не тільки зниженням виручки, а й збільшенням вартості основних фондів в 1,6 рази (за рахунок незавершеного будівництва). Позитивним моментом є збільшення оборотності активів, запасів, власного та оборотного капіталу, а також зниження дебіторської заборгованості на 13%).

Аналіз фінансової стійкості

Фінансова стійкість організації визначається взаємопов'язаними показниками, що характеризують наявність власних оборотних активів, зобов'язань і майна.

До показників, що характеризує наявність власних оборотних активів відносяться:

1.Коеффіціент маневреності власних оборотних активів КМС0А

, (2.1)

де СОА - власні оборотні активи:

СОА = ЧОА, (2.2)

де ЧОА - чисті оборотні активи:

ЧОА = КР + ДО - Аво, (2.3)

де ДО - довгострокові зобов'язання (ф. 1 стор 590),

КР - капітал і резерви (ф. 1 стор 490);

Аво - необоротні активи (ф. 1 стор 190).

або:

ЧОА = ОА - КО, (2.4)

де КО - короткострокові зобов'язання (ф. 1 стор 690);

ОА - оборотні активи (ф. 1, стр.290).

2. Коефіцієнт маневреності функціонального капіталу КМфк

, (2.5)

де ФВКР - короткострокові фінансові вкладення (ф.1, стор 250);

ДСР-грошові кошти (ф.1, стор. 260).

3. Коефіцієнт фінансової незалежності

, (2.6)

де Кавт - коефіцієнт автономії або загальної фінансової незалежності;

А - активи ((ф. 1, стор.300).

, (2.7)

де КФНОА - коефіцієнт фінансової незалежності в частині формування оборотних активів;

, (2.8)

де КФН3 - коефіцієнт фінансової незалежності в частині формування запасів;

ЗАП - запаси (ф. 1, стор.210).

До показників, що характеризує наявність фінансових зобов'язань, відносяться коефіцієнт фінансової активності КФА і коефіцієнт стійкості КФУ.

, (2.9)

. (2.10)

Наявність майна організації характеризують коефіцієнт реальної вартості майна Крсі і індекс постійного (необоротних) активу IB 0:

, (2.11)

де ОС - основні засоби (ф.1, стор 120);

НС - незавершене будівництво (ф.1, стор 130).

. (2.12)

Уточнений варіант розрахунку показників фінансової стійкості передбачає додавання до «Капіталу і резервів» статей «доходи майбутніх періодів» і «резерви майбутніх витрат (платежів)». Ці ж статті при даному варіанті розрахунку не враховуються в короткострокових зобов'язаннях.

Аналіз фінансової стійкості організації представлений у таблиці 2.4.

Таблиця 2.4 - Аналіз фінансової стійкості організації

Найменування показника

Величина показника

Норматив фінансової стійкості

Зміна показника,%


на початок року

на кінець рокуКоефіцієнт маневреності власного капіталу

54,25

26,43

³ 0,5

-27,81

Коефіцієнт маневреності функціонального капіталу

0,22

0,05

³ 1,0

-0,17

Коефіцієнт загальної фінансової незалежності (автономії)

0,48

0,29

³ 0,5

-0,19

Коефіцієнт загальної фінансової незалежності в частині формування оборотних активів

0,63

0,49

³ 0,1

-0,14

Коефіцієнт загальної фінансової незалежності в частині формування запасів

30,19

14,28

³ 0,5

-15,91

Коефіцієнт фінансової активності (плече фінансового важеля)

112,14

89,27

³ 0,7

-22,87

Коефіцієнт фінансової стійкості (покриття інвестицій)

0,72

0,69

³ 0,75

-0,02

Коефіцієнт реальної вартості майна

0,25

0,42

³ 0,5

0,17

Індекс постійного (необоротних) активу

26,78

36,18

без нормативу

9,40

Висновки: Значення коефіцієнтів маневреності в основному нижче норми і динаміка на зниження маневреності власного оборотного капіталу свідчить про нераціональність використання джерел формування активів.

Значення коефіцієнтів фінансової незалежності в частині формування оборотних активів ( ) І в частині формування запасів ( ) Перевищують нормативні значення, проте мають негативну тенденцію, що свідчить про зниження частки власного капіталу в забезпеченні підприємства оборотними коштами. Сталося це внаслідок того, що вкладення коштів у необоротні активи здійснювалося більшою мірою, ніж в оборотні, при цьому велика частина вкладень здійснювалася за рахунок залучених джерел короткострокового характеру.

Зниження коефіцієнта фінансової активності відбулося за рахунок збільшення КР майже на 30%. Незначне зниження коефіцієнта фінансової стійкості пояснюється тим, що активи збільшилися на 3,55%.

Істотно збільшилися коефіцієнт реальної вартості майна і індекс постійного (необоротних) активу IB 0, тому що збільшилася вартість всіх необоротних активів та запасів.

Аналіз фінансових результатів і рентабельності

Поняття комерційної організації передбачає отримання прибутку як результат виробничої, господарської та фінансової діяльності. Прибуток є кінцевим економічним результатом підприємницької діяльності підприємства. У спрощеному вигляді вона являє собою різницю між ціною продукції і собівартістю, а в цілому по підприємству становить різницю між виручкою від реалізації продукції і собівартістю реалізованої продукції. У зміні її суми виявляються всі сторони діяльності підприємства.

Нерозподілений прибуток звітного року та минулих років може використовуватися для розвитку бізнесу, здійснення заохочувальних виплати, інвестицій і на інші цілі, тобто сприяє підвищенню рівня ринкової стійкості та платоспроможності підприємства. Всі напрямки використання прибутку можуть бути умовно розділені на накопичення і споживання. Саме співвідношення між розміром споживання і розміром накопичення (реінвестування) коштів визначає те, якими темпами буде розвиватися підприємство.

Аналіз динаміки показників прибутку і змін її структури представлені в таблицях 2.5 та 2.6.

Таблиця 2.5 - Аналіз динаміки прибутку за 2009 рік

Показник

2009

2008

Зміна


руб.

руб.

руб.

%

Виручка

2664261

1673237

991024

59,2

Собівартість

2543623

1605830

937793

58,4

Прибуток від продажів

28495

29610

-1115

-3,8

Позареалізаційні доходи

571822

1605896

-1034074

-64,4

Позареалізаційні витрати

425556

1571196

-1145640

-72,9

Прибуток до оподаткування

76078

32402

43676

134,8

Податок на прибуток, у т.ч.:

84

2000

-1916

-95,8

відкладені податкові активи

39585

0

39585

100,0

постійні податкові зобов'язання

95

16 938

-16 843

99,4

Чистий прибуток, у т.ч.:

36271

5 687

30 584

537,8

прибуток минулих років

-

-

-

-

Висновки:

За 2009 рік відбулося зниження прибутку від продажів на 3,8%. При цьому зросла собівартість по основній діяльності на 58,4%. Позареалізаційні доходи знизилися на 64,4%, витрати - на 72,9%, що позначилося на підсумковій (чистого прибутку) - вона збільшилася в 5,4 рази.

Висновки:

За 2009 рік не спостерігається яких-небудь значущих структурних змін прибутку. Найбільшою мірою (77,8%) в загальній сумі виручки знизилася частка позареалізаційних доходів, за рахунок практично 2-х кратного зростання.

Таблиця 2.6 - Аналіз зміни структури прибутку за 2009 рік

Показник

2008

2007

Зміна


руб.

% До виручки

руб.

% До виручки

руб.

%

Виручка

2664261

-

1673237

-

991024

-

Собівартість

2543623

95,47

1605830

95,97

937793

-0,5

Прибуток від продажів

28495

1,07

29610

1,77

-1115

-0,7

Позареалізаційні доходи

571822

21,46

1605896

95,98

-1034074

-74,5

Позареалізаційні витрати

425556

15,97

1571196

93,90

-1145640

77,9

Прибуток до оподаткування

76078

2,86

32402

1,94

43676

00,9

Податок на прибуток, у т.ч.:

84

0,00

2000

0,12

-1916

-0,1

відкладені податкові активи

39585

1,49

0

0,00

39585

10,5

постійні податкові зобов'язання

95

0,00

16 938

1,01

-16843

1,0

Чистий прибуток, у т.ч.:

36271

1,36

5 687

0,34

30584

10,0

прибуток минулих років

-

-

-

-

-

-

Наведені в різних джерелах методики факторного аналізу прибутку містять в собі суттєвий недолік. Щоб використовувати ці методики, слід володіти деякими обсягом інформації, не містяться в офіційній бухгалтерської звітності. Наприклад, слід знати номенклатуру випуску продукції, індекс зростання цін на кожну групу продукції підприємства і т. д.

У даному випадку ми використовуємо найпростішу методику, яка дозволяє визначити вплив факторів на зміну прибутку від реалізації на основі даних офіційної бухгалтерської звітності.

Зростання прибутку від реалізації обумовлений:

- Зростанням виручки від реалізації,

- Зміною рівня собівартості,

- Зміною рівня комерційних витрат,

Фактор зростання виручки враховується таким чином:

руб. (2.13)

де - Зміна прибутку від реалізації за рахунок зміни виручки;

Вотч, Вбаз - виручка від реалізації звітного і базисного року;

P 6 a з - рентабельність базисного року.

Зміна прибутку від фактора зміни рівня собівартості розраховується за формулою:

руб. (2.14)

де , - Рівень собівартості звітний і базисний, що розраховується як відношення собівартості реалізованої продукції за формою № 2 до обсягу реалізації з цієї ж форми. Виручка в даному випадку є кількісною ознакою і закріплюється на рівні поточного або звітного року.

Зміна прибутку від фактора зміни рівня комерційних та управлінських витрат розраховується відповідно за формулами:

(2.15)

в нашому випадку комерційні витрати відсутні.

тис. руб., (2.16)

де , . , - Рівень комерційних і управлінських витрат звітний і базисний, що розраховується як відношення відповідних витрат за формою № 2 до обсягу реалізації з цієї ж форми.

Далі виробляємо перевірку:

,

- 1115 = - 3368,3 + 0 - 133,1 +2397,8,

- 1115 = - 1104

Зміни за всіма чинниками з допустимим рівнем похибки обчислень збігаються із загальною зміною прибутку від продажів.

Висновок:

Найбільший вплив на зміну прибутку викликали зниження виручки і собівартості і збільшення управлінських витрат. Комерційні витрати не зробили істотного впливу на зниження прибутку, через їхню відсутність в сумарних витратах організації.

Як економічна категорія прибуток відображає чистий дохід.

Аналізуючи прибуток від реалізації, можна сказати про її зниження. Основними причинами зниження суми прибутку є збільшення собівартості продукції.

Аналіз рентабельності підприємства

Абсолютні показники прибутку не завжди дають чітке уявлення про ефективність діяльності комерційних організацій, оскільки одні й ті ж суми прибутку можуть бути отримані в різних економічних умовах. Для вимірювання ефективності діяльності комерційних організацій застосовуються показники рентабельності.

Рентабельність відображає рівень прибутковості або прибутковості. Показники рентабельності - це відносні показники (коефіцієнти), в яких сума прибутку зіставляється з яким-небудь іншим показником, що відображає умови господарювання, наприклад з сумою виручки (нетто) від продажу, сумою власного капіталу та ін

За даними офіційної бухгалтерської звітності комерційних організацій можна розрахувати численні показники рентабельності, тому що в чисельнику і знаменнику дробу можуть бути використані різні показники:

- У чисельнику - бухгалтерський прибуток, чистий прибуток, прибуток від продажів;

- Знаменнику - виручка (нетто) від продажу, повна собівартість продажів, середня вартість активів (майна) організації, середня сума власного капіталу організації, сума статутного капіталу, середня вартість основних фондів, середня вартість матеріальних оборотних коштів, середня вартість виробничих фондів та ін

У дипломній роботі розраховуються такі показники рентабельності:

, (2.17)

де Rpacx - рентабельність продукції (витрат);

Пр - прибуток (ф.2 стор. 50), В - витрати (ф.2, Σстр. 020; 030; 040).

, (2.18)

де Ra - рентабельність активів (капіталу);

А - середня величина активів (ф.1, стор 300).

, (2.19)

де Rn р - рентабельність продажів;

В - виручка (ф.2, Σстр. 010).

, (2.20)

де R пф - рентабельність виробничих фондів;

- Середня величина основних засобів (ф.1, стор 120);

- Середня величина сировини і матеріалів (ф.1, стор 211).

, (2.21)

де RCK - рентабельність власного капіталу;

- Середня величина власного капіталу (ф.1, стор 490).

Рентабельність можна розрахувати у вигляді коефіцієнта або процентному вираженні. В останньому випадку формули множаться на 100%.

Розрахунок і аналіз динаміки показників рентабельності представлений у таблиці 2.5.

Таблиця 2.5 - Розрахунок і аналіз динаміки показників рентабельності

Показник

Попередній період,%

Звітний період,%

Зміни,%

Рентабельність продукції

1,739

1,058

-0,681

Рентабельність продажів

1,770

1,070

-3,969

Рентабельність активів

0,233

0,216

-0,016

Рентабельність виробничих фондів

4,583

10,614

-3,969

Рентабельність власного капіталу

26,340

19,533

-6,808

Висновки: Рентабельність продукції знизилася на 0,68% зважаючи на зниження величини самого прибутку від реалізації на 3,8%). Пояснюється це тим, ми за звітний період отримали зростання собівартості продукції з темпом більше, ніж темп збільшення виручки. У цілому ми спостерігаємо зниження по всіх видах рентабельності. Значно знизилися показники рентабельності виробничих фондів і власного капіталу, тому як протягом звітного періоду значно зросли вкладення у виробничі фонди, які тільки частково здійснені за рахунок власного капіталу і не принесли належної віддачі у звітному періоді.

Аналіз необоротних активів

Одним з найважливіших факторів, що впливають на фінансовий стан підприємств, є забезпеченість їх основними фондами в необхідній кількості та асортименті та більш повне і ефективне їх використання.

Завдання аналізу - визначити забезпеченість підприємства і його структурних підрозділів основними фондами і рівень їх використання по узагальнюючих і приватним показниками; встановити причини зміни їх рівня; розрахувати вплив використання основних фондів на обсяг виробництва продукції та інші показники; вивчити ступінь використання виробничої потужності підприємства і обладнання; виявити резерви підвищення ефективності використання основних засобів.

Джерела даних для аналізу: бізнес-план підприємства, план технічного розвитку, форма № 1 «Баланс підприємства, форма № 5,« Додаток до бухгалтерського балансу », розд. 3 «амортизується майно», форма № 11 «Звіт про наявність та рух основних засобів», форма БМ «Баланс виробничої потужності», дані про переоцінку основних засобів (форма № 1-переоцінка), інвентарні картки, технічна документація та ін

Аналіз починається з вивчення обсягу основних засобів, їх динаміки, структури та утворення (таблиця 2.6).

Таблиця 2.6 - Аналіз наявності руху і структури ОПФ

Група основних засобів

На початок року

Надійшло

Вибуло

На кінець року


руб.

%

руб.

%

руб.

%

py6.

%

Будинки

4037

2

57743

79,2

0

0

61780

2

Споруди

0

0

0

, 0

0

0

0

0

Машини та обладнання

20

0

32

, 2

0

0

152

0

Транспортні засоби

6128

3

459

, 5

56

67

11030

4

Земел.участкі

188091

2

0

, 0

0

0

188091

8

Виробничий інвентар

1084

1

6409

8,8

269

33

7224

3

Інші види

6085

3

3193

0,4

29

4

9250

3

Всього ОПФ

205445

00

72936

00

825

100

277527

100

У тому числі:

Активні ОПФ

11226

0,5

5591

70,7

269

33

16548

6

Пасивні ОПФ

194219

4,5

67345

92,3

556

67

261008

94

Висновки:

Вартість основних фондів за звітний період збільшилася на 35% за рахунок структурних змін, що відбулися за такими групами основних засобів: «Машини та обладнання» (збільшення у 6,6 разів), «Транспортні засоби» (збільшення на 80%), «виробничий інвентар »(збільшення у 5,6 разів). У тому числі вартість активних ОПФ збільшилася на 47%, а пасивних - на 34%.

При розгляді ВПФ велике значення має аналіз руху і технічного стану основних виробничих фондів, який проводиться за даними бухгалтерської звітності (форма № 5). Для цього розраховуються наступні показники:

- Коефіцієнт оновлення ( ), Що характеризує частку нових фондів у загальній їх вартості на кінець року:

, (2.22)

де - Вартість які поступили основних засобів; - Вартість основних засобів на кінець періоду.

- Термін оновлення основних фондів :

; (2.23)

- Коефіцієнт вибуття :

, (2.24)

де ОПФвиб - вартість вибулих основних засобів; ОПФнач - вартість основних засобів на початок періоду;

- Коефіцієнт приросту :

, (2.25)

де - Сума приросту основних засобів;

- Коефіцієнт зносу :

, (2.26)

де - Сума зносу основних засобів; - Первісна вартість основних фондів;

- Коефіцієнт придатності :

. (2.27)

де ОПФост - залишкова вартість ОПФ.

Перевіряється виконання плану з впровадження нової техніки, введення в дію нових об'єктів, ремонту основних засобів. Визначається частка прогресивного обладнання в його загальній кількості і по кожній групі машин і устаткування, а також частка автоматизованого обладнання.

Для характеристики вікового складу та морального зносу фонди групуються за тривалістю експлуатації (до 5, 5-10, 10-20 і більше 20 років), розраховується середній вік обладнання.

Розраховані показники зводяться в таблицю 2.7.

Для характеристики ефективності й інтенсивності використання основних засобів служать наступні показники:

- Фондорентабельность (відношення прибутку від основної діяльності до середньорічної вартості основних засобів);

Таблиця 2.7 - Аналіз руху і стану ВПФ

Показник

Рівень показника


попередній рік

звітний рік

відхилення

Коефіцієнт оновлення, Кобн / Кобн акт. ОПФ

1,3

0,5

-0,7

Термін поновлення, років, Тобн

1,6

3,8

2,2

Коефіцієнт вибуття Квиб / Квиб акт. ОПФ

0,0

0,2

0,1

Коефіцієнт приросту / акт. ОПФ

3,6

0,7

-2,9

Коефіцієнт зносу / акт. ОПФ

1,0

1,0

0

Коефіцієнт придатності / акт. ОПФ

1,0

1,0

0

Середній вік обладнання, років / акт. ОПФ

1,0

1,0

0

- Фондовіддача основних виробничих фондів (відношення вартості виробленої продукції до середньорічної вартості основних виробничих фондів);

- Фондовіддача активної частини основних виробничих фондів (відношення вартості виробленої продукції до середньорічної вартості активної частини основних засобів);

- Фондомісткість (відношення середньорічної вартості ОПФ до вартості - виробленої продукції за звітний період).

При розрахунку середньорічної вартості ОПФ враховуються не лише власні, а й орендовані основні засоби і не включаються фонди, що знаходяться на консервації, резервні та здані в оренду.

Фондовіддача розраховується за формулою:

. (2.28)

де В - вартість виробленої продукції;

ОПФ - середньорічна вартість основних виробничих фондів.

Фондовіддача активної частини ОПФ :

, (2.29)

Фондорентабельность розрахуємо за формулою:

(2.30)

Розрахунок показників зводиться в таблицю 2.8.

Висновки:

У цілому за звітний період відбулося збільшення вартості ОПФ на 35% в основному за рахунок статті «Машини та обладнання» (зростання в 6,6 разів). При цьому на 9,12% збільшилася питома вага активної частини ОПФ.

Незважаючи на те, що вкладення в ВПФ зросли на 72 млн. крб., Відбулося зниження коефіцієнта і, відповідно, . Пояснюється це тим, що зростання оновлень ВПФ не пропорційний зростанню вартості самих ОПФ. Така непропорційність викликана значним збільшенням вибуття ОПФ, яке в порівнянні з попереднім роком. збільшилася в 8,8 разів, про що свідчить зниження коефіцієнта (приріст ОПФ в попередньому році виявився більш відчутним, ніж у звітному). При цьому знос ОПФ залишився на колишньому рівні, про що свідчить відсутність змін в , А значить і в і середньому віці обладнання.

Таблиця 2.8 - Аналіз ефективності і інтенсивності використання ОПФ

Показник

Попередній рік

Звітний рік

Відхилення
абс.

отн.

Прибуток від реалізації, тис. крб.

29610

28495

-1115

-3,77

Обсяг випуску продукції, тис. руб.

1673237

2664261

991024

59,23

Середньорічна вартість ОПФ *, тис. руб.,

205445

277527,0

72082

35,09

в тому числі:

- Активної частини ОПФ, тис. руб.

11226

16548

5322

47,41

- Машин та устаткування, тис. руб.

20

152

132

660,00

Питома вага активної частини ОПФ

0,055

0,060

0,0050

9,12

Питома вага машин і устаткування

- В активній частині ОПФ

0,0018

0,0092

0,0

415,58

- У загальній сумі ОПФ

0,0001

0,0005

0,0

462,61

Фондорентабельность, R ОПФ,%

14,4

10,3

-4,1

-28,76

Рентабельність продукції, R ВП,%

1,8

1,1

-0,7

-39,56

Фондовіддача ОПФ

814,4

960,0

145,6

17,87

Фондовіддача активної частини фондів

14905,0

16100,2

1195,2

8,02

Фондовіддача машин і устаткування

8366185,0

1752803,3

-6613381,7

-79,05

* Враховано орендовані основні засоби (ф.1, стр.910)

У зв'язку з істотним зниженням виручки і прибутку від реалізації та одночасним зростанням вартості ОПФ відбулося серйозне зниження основних фінансових показників діяльності підприємства: Фондорентабельность R ОПФ і фондовіддачі більш ніж у два рази. При цьому рентабельність продукції при цьому R ВП знизилася на 68% ..

2.3 Аналіз податку, що сплачується організацією та її порівняння з загальною системою оподаткування

Для визначення ефективності застосування ЕНВД, проаналізуємо його розрахунок і порівняємо із загальною системою оподаткування.

Таблиця 2.9 - Штатний розклад ТОВ «НІКА» на 2009 рік:


Кількість чол.

Оклад

р / к 30%

Дальневосточ. 30%

Разом за місяць

Разом за рік на всіх співробітників

Генеральний директор

1

14000

4200

4200

22400

268800

Директор магазину

1

12000

3600

3600

19200

230400

Головний бухгалтер

1

13000

3900

3900

20800

249600

Заступник головного бухгалтера

1

10000

3000

3000

16000

192000

Товарознавець

1

9000

2700

2700

14400

172800

Разом

5

58000

17400

17400

115200

1113600

Товарознавець з приймання товару

1

9000

2700

2700

14400

172800

Старший продавець

2

10000

3000

3000

16000

384000

Продавець

14

7000

2100

2100

11200

1612800

Фасувальник

2

3000

900

900

4800

115200

Вантажник

2

5000

1500

1500

8000

192000

Прибиральниця

2

2500

750

750

4000

96000

Водій

1

3500

1050

1050

5600

67200

Разом

24

39000

11700

11700

64000

2640000

Разом

29

97000

29100

29100

179200

3753600

Розрахуємо, яку суму податку сплатить ТОВ «НІКА» у бюджет при базовій прибутковості на місяць 1800 рублів та коригуючих коефіцієнти рівних:

- К1, відповідний індексу зміни споживчих цін на товари, дорівнює 1,295;

- К2, що враховує особливості ведення підприємницької діяльності, наприклад, асортимент товарів (робіт, послуг) платника податків, сезонність і час його роботи, особливості місця ведення підприємницької діяльності дорівнює 0,396 23.

Площа торгового залу становить 105 кв. м.

Сума ЕНВД обчислюється за квартал за формулою:

ЕНВД = ((БД * (№ 1 + № 2 + № 3) * К1 * К2) * 15%), (2.31)

де БД - значення базової прибутковості на місяць за певним видом підприємницької діяльності;

1, № 2, № 3 - фізичні показники, що характеризують даний вид діяльності, в кожному місяці податкового періоду (для організацій роздрібної торгівлі фізичним показником є площа торгового залу)

К1, К2 - коригуючі коефіцієнти базової прибутковості.

Таким чином, сума обчисленого ЕНВД за квартал у розглянутому випадку складе:

((1800 руб. * (105 кв. М. + 105 кв. М. + 105 кв. М.) * 1,295 * 0,396) * 15%) = 43615,34 рублів.

Сума єдиного податку, обчислену за податковий період, відповідно до НК РФ зменшується платниками податків на суму страхових внесків на обов'язкове пенсійне страхування, сплачених при виплаті платниками податків винагород своїм працівникам, зайнятим у тих сферах діяльності платника податків, по яких сплачується єдиний податок, а також на суму виплачених працівникам допомоги по тимчасовій непрацездатності.

База для нарахування страхових внесків за звітний період становить 938400 крб. Усі працівники магазину молодше 1967 року народження.

Сума нарахованих авансових платежів по страхових внесках на обов'язкове пенсійне страхування за звітний період становить:

- На страхову частину трудової пенсії-93840руб. (938 400 * 10%);

- На фінансування накопичувальної частини трудової пенсії - 56304 руб. (938 400 * 6%).

Загальна сума страхових внесків на пенсійне страхування становить 150144 крб. (93840 + 56304). Крім цього за IV квартал 2009 року магазином нараховані допомоги по тимчасовій непрацездатності в сумі 17348,6 руб. (За кожен місяць кварталу по 5782,9 руб., В тому числі за рахунок коштів ФСС РФ - 925,3 руб., А за рахунок власних коштів організації 4857,6).

Вся сума платежів, на яку магазин має право зменшити свій податок, складає 164716,8 руб. (150144 + 14572,8). Але ця цифра більша, ніж 50% від суми податку. Тому ЕНВД можна зменшити лише на 21807,67 руб. (43615,34 / 2).

Таким чином, сума єдиного податку, яку заплатить ТОВ «НІКА» за податковий період складе:

43615,34 - 21807,67 = 21807,67 руб.

Розрахунок єдиного податку за перший квартал наступних років визначається аналогічно і для наочності представлений у Таблиці 2.9.

Таблиця 2.9 - Динаміка ЕНВД, що підлягає сплаті до бюджету по ТОВ «НІКА».

Показники

2007

2008

2009

Базова дохідність (на місяць), грн.

1800

1800

1800

Фізичний показник (площа торгового залу в кв.м) за перший-другий-третій місяць кварталу

105-105-105

105-105-105

105-105-105

К1

1,096

1,148

1,148

К2

0,321

0,356

0,396

Ставка ЕНВД, у%

15

15

15

Сума сплачених у податковому періоді страхових внесків, руб.

115309

120341

150144

Сума сплачених страхових внесків за період, що зменшує суму обчисленого єдиного податку, але не більше ніж на 50%

16592

15671

21808

Сума єдиного податку, що підлягає до сплати в бюджет за податковий період, в крб.

15671

16592

21808

Джерело: Складено автором за результатами діяльності ТОВ «НІКА»

Як видно з Таблиці 2.9, спостерігається динаміка поступового збільшення величини поставлений податку до сплати в бюджет. Так, в 2008 році в порівнянні до 2007 року, а також у 2009 у порівнянні до 2008 року сума податку збільшилася в 1,1 разів, а в 2009 році в порівнянні з 2007 роком в 1,4 рази. Причинами збільшення єдиного податку в 2009 році в порівнянні з 2007 можна назвати наступні:

- Збільшення значення коригуючого коефіцієнта К1 в 1,1 рази;

- Збільшення суми сплачених страхових внесків за працівників і за своє страхування у зв'язку з збільшенням кількості працівників, а також у зв'язку зі збільшенням розміру страхового року.

Таким чином, можна говорити про те, що проголошена в ФЗ «Про державну підтримку малого підприємництва РФ» (нині таким, що втратив чинність), а також в № 209-ФЗ від 24 липня 2007 р. «Про розвиток малого і середнього підприємництва в РФ» політика зниження податкового тягаря, а також поліпшення становища суб'єктів малого підприємництва не знаходить свого втілення на практиці. З року в рік, величина єдиного податку на поставлений дохід до сплати в бюджет збільшується майже в два рази.

Простежимо отримання прибутку ТОВ «НІКА», отриману за IV квартал 2009 року, маючи такі вихідні дані:

Таблиця 2.10 - Статті формування і витрачання грошових коштів

Виручка від продажу майна, тис. руб. (Без ПДВ)

7451

Собівартість проданих товарів, продукції, робіт, послуг, тис. руб. (Без ПДВ)

7 254

Виплати працівникам за квартал, руб.

938, 4

Первісна вартість основних засобів, тис. руб.

1100

Залишкова вартість основних засобів, тис. руб.

980

Ставка амортизаційних відрахувань

11

Прибуток буде дорівнює:

7451000 - 7254000 - 21807,67 = 175192,33 руб.

Тепер використовуючи зазначені вище дані, розрахуємо прибуток, отриманий ТОВ «НІКА» в тому випадку, якщо б Продмаркет знаходився на загальному режимі оподаткування та сплачував би ПДВ, податок на прибуток, ЕСН, податок на майно організацій і порівняємо отриманий результат з реально існуючим.

1) Знайдемо ЕСН.

На виплати, вироблені Продмаркет своїм працівникам, нараховується ЕСН за ставкою 26%:

938400 * 26% = 243984 руб.

2) Знайдемо податок на майно організацій.

Для початку знайдемо суму амортизації, що списується щомісяця:

11% / 12 * 1100 = 10,1 тис.руб.

Тепер знайдемо залишкову вартість майна за кожен місяць року:

980 тис. руб.

980 - 10,1 = 969,9 тис. руб.

969,9 - 10,1 = 959,8 тис. руб.

959,8 - 10,1 = 949,7 тис. руб.

949,7 - 10,1 = 939,6 тис. руб.

939,6 - 10,1 = 929,5 тис. руб.

929,5 - 10,1 = 919,4 тис. руб.

919,4 - 10,1 = 909,3 тис. руб.

909,3 - 10,1 = 899.2 тис. крб.

899,2 - 10,1 = 889,1 тис. руб.

889,1 - 10,1 = 879 тис. руб.

879 - 10,1 = 868,9 тис. руб.

Річна залишкова вартість дорівнює 11093,4 тис. руб.

Податок на майно організацій дорівнює:

11093,4 * 2,2% = 244,05 тис. руб.

За квартал буде сплачено авансовий платіж:

244,05 / 4 = 61,01 тис. руб.

3) Знайдемо ПДВ, який сплатить ТОВ «НІКА» у бюджет.

Нарахуємо ПДВ на отриману Продмаркет виручку:

7451 * 18% = 1341,18 тис. руб.

Нарахуємо ПДВ на собівартість проданих товарів:

7254 * 18% = 1305,72 тис. руб.

1341,18 - 1305,72 = 35,46 тис. руб. - Сплачений до бюджету ПДВ.

4) Знайдемо прибуток, отриманий ТОВ «НІКА» за вирахуванням зроблених витрат, ЄСП, податку на майно організацій і ПДВ.

7451000 - 7254000 - 30300 - 243984 - 61010 - 35460 = - 173754 крб.

Не розрахувавши податок на прибуток організацій, нами вже отримано збиток. Таким чином, можна сказати, що ТОВ «НІКА», перейшовши на загальну систему оподаткування, буде працювати зі збитками. Тому діяльність організації на спрощеній системі набагато доцільніше і вигідніше, ніж на загальному режимі оподаткування. Навіть якщо організація не буде працювати зі збитками, то нерозподілений прибуток, отриманий в процесі діяльності, буде набагато нижче, ніж прибуток, отриманий організацією, яка сплачує ЕНВД.

Після проведення автором комплексного аналізу фінансової діяльності підприємства, аналізу двох режимів оподаткування, можна зробити висновок, що дійсно, режим у вигляді ЕНВД значно знижує податкове навантаження, дає підприємству розвиватися. Однак світова фінансова криза відбилася на фінансовому стані підприємства. Економічно це виразилося в істотному зниженням прибутку. У третьому розділі автор проаналізує недоліки даної системи оподаткування на підприємстві ТОВ «НІКА», запропонує шляхи вирішення виникаючих проблем, дасть загальні рекомендації щодо поліпшення фінансового стану підприємства.

3 ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ ЕНВД

3.1 Проблеми застосування системи оподаткування у вигляді ЕНВД

Спеціальні режими оподаткування малого бізнесу встановлені в багатьох країнах світу і є одним із способів державної підтримки.

Основне завдання в області оподаткування полягає в розробці системи, що створює стимули для розвитку малого підприємництва і водночас передбачає заходи, в максимально можливою мірою обмежує можливості зловживань з використанням цієї системи.

Проте досвід застосування спеціальних податкових режимів у РФ показав їх недосконалість, наявність численних прогалин у законодавстві. При застосуванні системи оподаткування у вигляді ЕНВД для окремих видів діяльності слід відзначити ряд проблем.

1. Неоднозначне трактування понять.

Проводячи аналіз статей глави 263НК РФ (стаття 346.27) з'ясувалося що, деякі поняття, що використовуються для цілей обчислення ЕНВД, не зовсім відповідають термінології, застосовуваної Цивільним Кодексом (ГК) РФ та іншими нормативними актами. Зокрема, роздрібна торгівля визнається такою тільки в тому випадку, якщо розрахунки здійснюються за готівкові гроші. Проте, визначення роздрібної торгівлі, яке дається в ст. 492 ЦК РФ не встановлює таких обмежень. Треба відзначити, що дана розбіжність у поняттях породило масу питань, на які в НК прямих відповідей немає. Наприклад, чи можна вважати роздрібною торгівлею реалізацію товарів фізичним особам за участю кредитних організацій, які надають кредит на купівлю товарів для особистого, сімейного користування. Або, чи можна вважати роздрібною торгівлею торгівлю в кредит, коли частина вартості товару оплачується готівкою, а частина в розстрочку шляхом безготівкового перерахування з рахунку покупця або організації, де працює покупець, і з його зарплати утримуються суми в погашення кредиту. Дана особливість розрахунків була врахована Законом від 31.07.98г. № 148-ФЗ, а також узгоджувалася з позицією МНС РФ, про що говорить лист МНС РФ від 19.01.01г. № ВБ-6-26/48 «Про застосування законодавства про єдиний податок на поставлений дохід для окремих видів діяльності».

2. Відсутність порядку ведення окремого обліку фізичних показників базової прибутковості (площі, кількості працівників).

Виникають такі проблеми: як ділити чисельність адміністративно-управлінського персоналу, обслуговуючого на підприємстві є кілька видів діяльності, один з яких - надання побутових послуг, як розділити площа торгового залу, на якому одночасно здійснюється оптова та роздрібна торгівля.

Найбільш гостро проблема впровадження роздільного обліку операцій стоїть в малонаселених районах, де одна торговельна організація обслуговує через магазини як населення, так і лікарні, школи, дитячі сади.

Проблема виникає при застосуванні фізичних показників прибутковості, для тих організацій і індивідуальних підприємців, які займаються видами діяльності, що потрапляють під дію ЕНВД і під загальновстановленому систему оподаткування.

При розподілі загальногосподарських витрат, податку на майно виникає необхідність розподілу чисельності працюючих і їх заробітної плати, внаслідок чого чисельність по кожному виду округлюється до цілих чисел. При підсумовуванні всіх працівників, як правило, через округлення розрахункова чисельність виявляється більше фактичної.

3. Встановлення значень коригуючих коефіцієнтів базової прибутковості К2 на рівні муніципальних утворень негативно позначається на об'єктивності цих значень. У результаті використання різних методик розрахунку коефіцієнта К2 їх рівні істотно різняться в муніципальних утвореннях навіть усередині одного суб'єкта Російської Федерації.

Проведений аналіз діючих в 2008 і 2009 роках нормативних правових актів про застосування ЕНВД на територіях муніципальних районів показав, що значення коефіцієнтів К2 не завжди своєчасно коригуються з метою врахування умов здійснення діяльності, а в деяких випадках багаторазово підвищуються.

4. Перехід на сплату ЕНВД не означає спрощення порядку ведення бухгалтерського обліку та надання звітності. Більш того, платники, що здійснюють види діяльності як перекладені на сплату ЕНВД, так і оподатковувані в загальному порядку, повинні організувати ведення окремого обліку. Розробка системи роздільного обліку означає необхідність додаткових трудовитрат.

5. Невизначеність у порядку обчислення податку.

Закон визначає лише загальну концепцію справляння податку, конкретні положення, які встановлюють порядок його обчислення і сплати встановлюються нормативними актами місцевих органів влади. У зв'язку з цим, як показує практика, у організацій виникають проблеми в зв'язку з недостатньою визначеністю понятійного апарату, а також деякими невідповідностями нормативних правових актів державних органів влади суб'єктів РФ федеральному законодавству.

6. Незначна роль податкової ставки.

Фактично роль податкової ставки виконує коригувальний коефіцієнт К2. Не випадково, саме його встановлюють органи місцевого самоврядування. У кожному районі, таким чином встановлюються свої коефіцієнти К2 в спектрі від украй пільгових до заборонених. Неважко уявити, яке поле для корупції відкривається при встановленні коефіцієнта, фактично грає роль податкової ставки.

7. У законодавстві про єдиний податок на поставлений дохід не завжди враховуються специфічні особливості діяльності індивідуальних підприємців, такі як здійснення діяльності самостійно або із залученням найманих працівників, режим їх роботи і періодичність здійснення діяльності, а також можливість тимчасового припинення діяльності. Одночасно з цим не приймається до уваги, що більшість індивідуальних підприємців займаються дрібним і малоприбуткових бізнесом і не можуть бути прирівняні за розмірами базової прибутковості до юридичних осіб та підприємцям, які використовують у своїй діяльності працю найманих працівників.

8. Для ЕНВД характерна відсутність механізму об'єктивного обгрунтування розмірів базової прибутковості по видах підприємницької діяльності, що підлягає оподаткуванню ЕНВД, і її коригування. Практично не отримали свого використання методи експертної оцінки величини доходу платників податків від діяльності, що підпадає під ЕНВД, а також методи обстеження фінансово-господарської діяльності платників податків, методи економіко-математичного моделювання фінансового результату платників податків

9. Проблема відшкодування ПДВ у партнерів.

Підприємство, переведене на режим сплати ЕНВД, виступає невигідним партнером, тому що не є платником ПДВ і не може виставити рахунок-фактуру замовнику щодо його відшкодування.

Споживачі продукції індивідуального підприємця, який перейшов на єдиний податок, не можуть прийняти до заліку податок на додану вартість. Дане питання представляється суттєвою законодавчої недоробкою, що перешкоджає широкому розповсюдженню спрощеної системи в тих випадках, коли вона економічно доцільна.

Як відомо, величина ПДВ, що приймається до заліку при обчисленні податку, передається по ланцюжку від постачальника до покупця і від нього до подальших покупцям. Якщо в цьому ланцюжку виявляється мале підприємство, яке перейшло на спрощену систему оподаткування, то наступні за ним покупці позбавляються цього права, що равновесно для них істотного збільшення ціни. Ця обставина обмежує область доцільного застосування спрощеної системи підприємствами або працюють безпосередньо на роздрібну торгівлю, або навпаки, що стоять на самому початку технологічного ланцюга, тобто виробляють продукцію з власної сировини.

3.2 Шляхи вдосконалення системи оподаткування у вигляді ЕНВД

Необхідність застосування спеціальних податкових режимів для малого підприємництва - це питання, з одного боку, підтримки і розвитку малого бізнесу, а з іншого боку - це питання соціальної справедливості, тобто перерозподілу доходів між великим і малим бізнесом, компенсації останньому підвищених ризиків господарювання, обмежень у доступі до фінансових ресурсів.

Існуюча в даний час система оподаткування у вигляді єдиного податку на поставлений дохід потребує серйозного реформування. Виходячи з недоліків і проблем застосування системи оподаткування, визначених у третій Главі дипломної роботи, а також грунтуючись на дані Глави 2, в якій описана практична діяльність ТОВ «НІКА», можна запропонувати певні напрями вдосконалення законодавства в галузі ЕНВД.

У процесі визначення вибору системи оподаткування необхідно чітко уявляти, що оподаткування суб'єктів малого бізнесу має максимально враховувати можливість добровільного вибору того чи іншого режиму оподаткування (у разі існування одного або більше альтернативних загальноприйнятій режимів оподаткування) або, принаймні, вибору ряду параметрів оподаткування в рамках обов'язкової системи (наприклад, об'єкта оподаткування або методики розрахунку бази податку).

Зрозуміло, добровільність застосування вмененного оподаткування не передбачає можливості багаторазово змінювати вживану систему за короткий період часу. Слід визначити термін, протягом якого слід залишатися в тій системі, яка була обрана. Ми вважаємо, що має сенс передбачити обмеження на повторне застосування спеціального режиму протягом певного терміну. А саме, якщо платник податків застосовував систему оподаткування у вигляді ЕНВД і перейшов до повного обліку, то повторно прийняти спрощену форму оподаткування він має право тільки після трьох років після повернення до загальноприйнятого обліку. І, нарешті, не можна міняти систему обліку протягом податкового періоду.

Крім того, зрозуміло, добровільність застосування порядку, передбаченого для малого підприємництва, не виключає використання вмененного мінімального оподаткування тих видів діяльності і в тих випадках, коли є достатні підстави припускати високу рентабельність даної діяльності і одночасно істотні можливості приховування виручки від обліку. Для встановлення мінімальних податків у цьому випадку слід зробити емпіричні дослідження і на їх підставі визначити прийнятні бази зобов'язання і ставки мінімального податку, диференційовані за видами діяльності.

Таким чином, застосування єдиного податку на поставлений дохід має бути можливим тільки на добровільній основі, а якщо застосування спеціального режиму є обов'язковим, як на даному етапі розвитку системи оподаткування малого бізнесу, то платник податку повинен володіти закріпленим правом оскарження нарахованих сум податків, якщо вони перевищують розраховані по загальноприйнятій системі, що реалізовувало би принцип рівності оподатковування.

Наступна пропозиція щодо вдосконалення системи оподаткування у вигляді ЕНВД стосується ведення бухгалтерського обліку. В даний час організації - платники єдиного податку на поставлений дохід зобов'язані вести бухгалтерський облік аналогічно платникам податків, які знаходяться на звичайному режимі оподаткування, що ставить їх у нерівні умови з платниками податків, які застосовують спрощену систему оподаткування. У зв'язку з цим, пропонується внести доповнення до ст. 346.26 частини другої Податкового кодексу Російської Федерації та ст. 4 Федерального закону "Про бухгалтерський облік", передбачивши звільнення платників єдиного податку на поставлений дохід від обов'язку ведення бухгалтерського обліку, замінивши її обов'язком ведення книги обліку доходів і витрат за аналогією з платниками, які застосовують спрощену систему оподаткування.

Один з напрямів вдосконалення системи оподаткування у вигляді ЕНВД стосується сплати ПДВ. Зараз підприємства на поставлений режимі звільнені від сплати цього податку. Пропонується ввести добровільну сплату ПДВ. Основний аргумент на користь цього нововведення: часто великим підприємствам невигідно працювати з малими в одному ланцюжку, так як вони не можуть прийняти до заліку ПДВ. Передбачається, що дана пропозиція буде вигідно як для великих підприємств, так і для суб'єктів малого бізнесу, що знаходяться на спеціальному податковому режимі. При цьому, необхідно враховувати, що введення права на сплату ПДВ ускладнює податковий режим, що суперечить принципам ЕНВД. До того ж необхідно ретельно підрахувати можливі втрати і придбання бюджету від цього кроку.

3.3 Розробка прогнозних рекомендацій щодо поліпшення фінансового стану підприємства

Світова фінансова криза відбилася на фінансовому стані аналізованого підприємства. Економічно це виразилося в істотному зниженням прибутку. При цьому сильно знизилася частина показників ділової активності. Одночасно рентабельність продукції R ВП знизилася на 68%. Пов'язано це з тим, що темп зростання собівартості виявився вище темпу зростання виручки.

Найбільший вплив на зміну прибутку викликали зростання собівартості та управлінських витрат.

За звітний період відбулося зниження поточної ліквідності, що свідчить про недостатність коштів, які можуть бути використані для погашення короткострокових зобов'язань. Поточні (оборотні) активи збільшилися на 18% при тому, що короткострокові зобов'язання підприємства (позики і кредити та кредиторська заборгованість) знижено майже на 36%. Причому, як показують розрахунки, підприємство не зможе відновити свою платоспроможність протягом наступних 6 місяців. Вказане зростання короткострокових зобов'язань обумовлений придбанням нових основних фондів і вкладень у будівництво нових об'єктів (збільшився коефіцієнт реальної вартості майна ), Експлуатація яких в подальшому дозволить підприємству отримувати додаткові доходи. У цілому за звітний період відбулося збільшення вартості ОПФ на 35% в основному за рахунок статті «Машини та обладнання» (зростання в 6,6 разів).

На розглянутому підприємстві середня рентабельність продажів становить 36%, що вище банківського відсотка по кредитах, тому використання короткострокових кредитів є цілком доцільним.

Поточні активи повністю забезпечені власним оборотним капіталом, про що свідчить розрахунок коефіцієнта забезпеченості поточних активів, хоча має місце тенденція до зниження такій забезпеченості знову ж через перерозподілу структури активів у бік підвищення розміру позаоборотних (важкореалізованих) активів.

У складі джерел формування майна підприємства значну частку (більше 68%) складає власний капітал. Висока частка СК у валюті балансу є показником заможності та надійності підприємства і позитивно оцінюється з точки зору фінансової стійкості.

Незважаючи на що виникло в 2008 р. зниження попиту на послуги та продукцію підприємства не відбулося зниження виробничих потужностей, в результаті чого зросли витрати майбутніх періодів і, пов'язані з ними поточні запаси. У результаті виникли наднормативні запаси товарно-матеріальних цінностей, що може стати однією з причин незадовільного стану підприємства.

Позитивним моментом також є часткове погашення дебіторської заборгованості (більш ніж на 23%), тому що частина покупців і замовників розплатилися за своїми боргами перед організацією. При загальній тенденції до зниження зберігається висока частка заборгованості дебіторів підприємству, що викликає проблеми з платоспроможністю, зниження оборотності поточних активів і рентабельності роботи підприємства.

У зв'язку зі значним зменшенням (більш ніж у 50 разів) грошових коштів майже в два рази зменшені мгновеннореалізуемие активи.

Аналіз співвідношення активів (за ступенем ліквідності) і зобов'язань підприємства дозволив оцінити ступінь їх ліквідності, тобто здатності підприємства своєчасно і в повному розмірі розплатитися за своїми зобов'язаннями. Згідно з проведеним аналізом ліквідність активів підприємства на звітний період визнається нормальною (припустимою). Разом з тим виявлено факт зниження оборотності поточних активів, що може знизити можливість підприємства своєчасно і в повному розмірі розплатитися за своїми зобов'язаннями за рахунок оборотних активів.

Кредиторська заборгованість повинна відповідати дебіторської заборгованості. Однак на даному підприємстві дебіторська заборгованість в 3,2 рази перевищує кредиторську.

Загалом можна говорити про недостатню раціональності використання джерел формування активів, яка виражається в недостатньому ступені забезпеченості власних оборотних кошти капіталом і резервами. Активи так само в недостатній мірі забезпечені за рахунок СОА. Значення коефіцієнтів фінансової незалежності в частині формування оборотних активів мають негативну тенденцію, що свідчить про зниження частки власного капіталу в забезпеченні підприємства оборотними коштами. Сталося це внаслідок того, що вкладення коштів у необоротні активи здійснювалося більшою мірою, ніж в оборотні. При цьому велика частина вкладень здійснювалася за рахунок залучених джерел короткострокового характеру. Однак підвищення коефіцієнта маневреності функціонального капіталу свідчить про поліпшення використання власних оборотних активів.

У ситуації, що на сьогоднішній день фінансової атмосфері сучасної економіки очевидна неминучість наслідків кризових явищ якщо не в усіх, то в більшості сфер підприємницької діяльності. Не є винятком і сфера діяльності аналізованого підприємства - надання послуг зв'язку. Очевидно також і те, що телекомунікації не просто стали невід'ємною складовою будь-якого виробничого процесу й особистого життя громадян, але і з кожним роком збільшується ступінь їх інтеграції. Немає сумнівів у тому, що послуги зв'язку завжди будуть користуватися попитом, причому його зростання очевидне в найближчому майбутньому. Тут дуже важливі не просто ефективна організація існуючого виробництва, але і вміння втримати існуючі та освоїти і закріпити за собою ще не зайняті конкурентами, яких чимало, позиції на ринку телекомунікаційних послуг. Для цього необхідні регулярні інвестиції в існуюче виробництво та будівництво нових об'єктів. Саме таку стратегію цілком успішно реалізує ТОВ «НІКА», який тільки за останні два роки збільшив вартість своїх необоротних активів майже в два рази. Підприємству вдається не просто «залишатися на плаву», але і постійно розширювати межі свого виробництва. Тому, незважаючи на негативну динаміку деяких фінансових коефіцієнтів, в цілому, підприємство порівняно безболісно долає наслідки світової фінансової кризи.

З метою відновлення позитивної тенденції на підприємстві слід вжити низку заходів:

 • активізація управлінського обліку з метою виявлення можливого скорочення витрат і коригування оперативного бюджету витрат;

 • розробити заходи щодо зниження частки пасивної частини ВПФ;

 • для визначення перспективних напрямків організувати маркетингові дослідження, спрямовані на виявлення обсягу і характеру попиту на послуги зв'язку: інтернет, класична й IP-телефонія, приватні локальні мережі;

 • для посилення фінансової незалежності підприємства слід збільшити джерела власних коштів, можливо за рахунок скорочення величини запасів, що дозволить вивільнити з господарського обороту значні суми власних і позикових коштів, і додаткового залучення довгострокових кредитів і позикових коштів. Можливий і інший, альтернативний спосіб збільшення джерел власних оборотних коштів - підприємство може дозволити собі збільшити кредиторську заборгованість до рівня дебіторської заборгованості;

 • необхідно знайти кошти для зниження заборгованості перед позабюджетними державними фондами;

 • для збільшення виручки за рахунок залучення нових клієнтів, як в особі юридичних, так і фізичних осіб необхідна розробка нових тарифних планів, а також проведення бонусних акцій.

ВИСНОВОК

На закінчення проведеного нами в дипломній роботі дослідження доцільно навести такі підсумкові положення.

За десять років існування системи оподаткування у вигляді єдиного податку на поставлений дохід (ЕНВД) законодавча база зазнала суттєвих змін. Якщо з моменту появи в 1998 році її дію визначалося відповідно до Федерального Закону, то пізніше вона була виділена з окрему главу Податкового Кодексу. Проведений аналіз дозволяє зробити висновок про те, що введення в дію нової глави НК РФ помітно спростило процедури оподаткування та надання звітності і, в кінцевому рахунку, створило сприятливі умови для прискорення розвитку в країні малих підприємств. Але разом з тим при всіх можливих перевагах накинутого системи оподаткування організації та підприємці стикаються з низкою труднощів, що виникають у результаті застосування ЕНВД.

Сьогодні можна говорити про те, що єдиний податок на поставлений дохід є одним із головних джерел формування доходів місцевих бюджетів, незважаючи на те, що динаміка надходжень ЕНВД до місцевих бюджетів РФ помітно варіюється в залежності від регіону, що пов'язано з встановленням різного переліку видів діяльності, на які поширений ЕНВД, а також із застосовуваним методом встановлення коефіцієнта К2.

Сутність системи оподаткування у вигляді ЕНВД і її головна перевага полягають у тому, що сплата цілого ряду податків замінюється сплатою єдиного податку. Позитивними рисами цього режиму можна назвати також спрощену форму ведення бухгалтерського та податкового обліку, подання звітності, використання коригувальних коефіцієнтів.

Однак, існує і багато недоліків, які ускладнюють застосування ЕНВД на практиці. До них можна віднести обов'язковий характер застосування цього спеціального режиму, економічно необгрунтована величина базової прибутковості.

Проведений аналіз практичної діяльності на прикладі індивідуального ТОВ «НІКА» повною мірою розкрив сутність системи оподаткування у вигляді ЕНВД, уточнив всі її тонкощі і нюанси.

У зв'язку з тим, що система оподаткування у вигляді ЕНВД носить обов'язковий характер, вдосконалення системи оподаткування для організації представляється можливим у рамках теоретичних пропозицій щодо вдосконалення режиму, представлених в третьому розділі дипломної роботи, в тому числі пропонується ввести добровільність переходу на систему оподаткування у вигляді ЕНВД , скасувати застосування контрольно-касової техніки для деяких видів діяльності, спростити ведення податкового і бухгалтерського обліку для організацій та ін

Отже, підбиваючи підсумки вищесказаного, можна з повною упевненістю сказати, що мета дипломного дослідження досягнуто.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ТА ЛІТЕРАТУРИ

 1. Податковий кодекс РФ: частини перша і друга [Текст]: - М.: Омега-Л, 2010. - 694с.

 2. Про застосування контрольно - касової техніки при здійсненні готівкових грошових розрахунків і (або) розрахунків з використанням платіжних карт: федеральний закон від 22.05.2003 N 54-ФЗ [Текст] / /: Довідково-правова система Консультант Плюс

 3. Про розвиток малого і середнього підприємництва в Російській Федерації: федеральний закон від 24.07.2007г. № 209 - ФЗ (в ред. ФЗ от18.10.2007 N 230-ФЗ) [Текст] / /: Довідково-правова система Консультант Плюс

 4. Про єдиний податок на поставлений дохід для певних видів діяльності: федеральний закон від 31.07.98 № 148-ФЗ [Текст] / /: Довідково-правова система Консультант Плюс

 5. Про порядок застосування системи оподаткування у вигляді єдиного податку на поставлений дохід для окремих видів діяльності: лист ФНС Росії від 01.02.2005р. [Текст] / /: Довідково-правова система Консультант Плюс

 6. Про встановлення коефіцієнта-дефлятора К1 на 2008 рік: Наказ Мінекономрозвитку Росії від 19.11.2007 № 401 [Текст] / /: Довідково-правова система Консультант Плюс

 7. Басовский Г.П. Єдиний податок на поставлений дохід: Проблеми та шляхи вдосконалення: Учеб. посіб. / Г.П. Басовський - М.: ИНФРА-М, - 2008. - 260 с.

 8. Євстегнєєв, Є.М. Єдиний податок на поставлений дохід: Учеб. посіб. / О.М. Євстегнєєв - М.: Инфра-М, - 2008. - 120с.

 9. Євстегнєєв Є.М. Застосування спрощеної системи оподаткування для суб'єктів малого підприємництва: Учеб. посіб. / О.М. Євстегнєєв - Спб.: Пітер, - 2006. - 288 с.

 10. Кожинов, В.Я. Податкове планування: Учеб. посіб. / В.Я. Кожинов - М.: 1-а Федеративна Книготорговельна Компанія, - 2007. - 256 с.

 11. Козенкова, Т.А. Оподаткування індивідуальних підприємців у 2008 році: Учеб. посіб. / Т.А. Козенкова - М.: АІН, - 2008. - 62 с.

 12. Лукаш, А.В. Оптимізація податків: методи і схеми. Всі можливості законного економіки: практичні рекомендації: Навчальний практич. посіб. / О.В. Лукаш - М.: Гросс-Медіа, - 2007. - 414 с.

 13. Адамов, Н.А. Планування і контроль податкових баз / Н.А. Адамов / / Все про податки. - 2009. - № 7. - С. 9-12.

 14. Акулінін, Д.Ю. . Про єдиний податок на поставлений дохід / Д.Ю. Акулінін / / Податковий вісник. - 2007. - № 10. - С. 130-135.

 15. Зайцев, М.О. Податкова оптимізація / Н.А. Зайцев / / Податки та фінансове право. - 2007. - № 12. - С.73-80.

 16. Климова, М.А. Резерви платника податків як документ податкового пконтроля / М.А. Климова / / Податковий вісник. - 200. - № 4. - С. 137-143.

 17. Кушубакова, Б.К. Облікова політика як інструмент оптимізації податкових платежів підприємств / Б.К. Кушубакова, Е.Ю Макєєва / / Податковий вісник. - № 10. - 2003. - С.158-164.

 18. Лаптєв, І.І. Податкова політика та інтереси суспільства / І.І. Лаптєв, Л.Д. Кузнецов / / Податковий вісник. - 2003. - № 3. - С. 16-20.

 19. Новікова А.І. Податкова статистика і прогнозування / А.І. Новікова, А.Д. Мельник, В.П. Золотарьов / / Податковий вісник. - № 11. - 2004. - С.37-41.

 20. Овчинникова, Н.О. Практика використання податкового планування та податкового консультування / Н.О. Овчинникова / / Право і економіка. - 2007. - № 10. - С. 61-66.

 21. Рюмін, С.М. Податкове планування: загальні принципи та проблеми / С.М. Рюмін / / Податковий вісник. - 2005. - № 2. - С. 122-127.

 22. Шмельов, Ю.Д. Підвищення ролі держави у формуванні системи податкового планування / Ю.Д. Шмельов / / Фінанси. - 2006. - № 11. - С. 34-37.

 23. Садигова, Ф.К. Аналіз та планування податкових надходжень: теорія і практика [Текст] / за ред. Ф. К. Садигова - М.: Видавництво-во економічно-правової літератури, 2008.

 24. Андрєєв, Н.М. Про застосування системи оподаткування у вигляді ЕНВД для окремих видів діяльності [Текст] / Н.М. Андрєєв / / Податковий вісник. - 2006. - № 2. - С. 88-97.

 25. Андрєєв, Н.М. Про застосування системи оподаткування у вигляді ЕНВД для окремих видів діяльності [Текст] / Н.М. Андрєєв / / Податковий вісник. - 2006. - № 3. - С. 79-87.

 26. Андрєєв, Н.М. Практика застосування спеціальних податкових режимів [Текст] / Н.М. Андрєєв / / Податковий вісник. - 2006. - № 9. - С. - 87-91.

 27. Безсонова, Е.А. «Диктував» складності з постановкою на облік [Текст] / Е.А. Безсонова / / Главбух. - 2008. - № 6. - С. 20-21.

 28. Грінковіч, Л.С. Проблеми і перспективи сучасного етапу реформування російської податкової системи [Текст] / Л.С. Грінковіч / / Фінанси і кредит. - 2008. - № 32. - С. 69-71.

 29. Давидова, Л.А. Еволюція системи оподаткування малого підприємництва в Росії [Текст] / Л.А. Давидова / / Фінанси і кредит. - 2008. - № 9. - С. 31-40

 30. Ірішіна, Н.Ю. Єдиний податок на поставлений дохід [Текст] / Н.Ю. Ірішіна / / Сучасний бухоблік. - 2008. - № 5. - С. 5-7.

 31. Куділінскій, М.М. Проблеми застосування законодавства про ЕНВД [Текст] / М. Н. Куділінскій / / Закон. - 2007. - № 2. - С. 24-26.

 32. Левадна, Т.Ю. Ведення обліку індивідуальними підприємцями [Текст] / Т.Ю. Левадна / / Фінанси. - 2009. - № 3. - С. 18-22.

 33. Маліс, М.М. Малий бізнес має податковий потенціал [Текст] / М.М. Маліс / / Фінанси. - 2006. - № 7. - С. 30-33.

 34. Оганесов, А. Р. «Спрощенка» і «вмененке» [Текст] / А.Р. Оганесов / / Главбух. -2008. - № 9. - С. 52-53.

 35. Огиренко, Е.А. Підприємці на ЕНВД доходи і витрати не враховують [Текст] / Е.А. Огиренко / / Главбух. - 2009. - № 7. - С. 8-9.

 36. Попков, В.А. Значення ЕНВД для місцевих бюджетів [Текст] / В.А. Попков / / Право і держава: теорія та практика. - 2007. - № 8. - С. 22

 37. Практичний посібник з ЕНВД [Текст]: Довідково-правова система Консультант Плюс

 38. Рагімов, С.М. Єдиний податок на поставлений дохід [Текст] / С.М. Рагімов / / Фінанси. - 2009. - № 5. - С. 46-49.

 39. Саломеева, А. Податок для малих і середніх [Текст] / А. Саломеева / / БОСС: Бізнес організація, стратегія, системи. - 2007. - № 10. - С. 46-47.

 40. Сірожа, Е.А. Принципи і механізми оподаткування підприємницької діяльності в країнах Заходу [Текст] / Е.А. Сірожа / / Фінансове право. - 2007. - № 8. - С. 25-30

 1. Смагіна, І.А. Оподаткування суб'єктів малого підприємництва [Текст] / І.А. Сімагіна / / Право і економіка. - 2007. - № 11. - С. 25 - 29

 2. Аналіз спеціальних режимів оподаткування [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://www.yurclub.ru/docs/pravo/1503/7.html

 3. Бізнес будуть ділити так [Електронний ресурс]. Режим доступу: www.buhi.ru/text/113281-1.html

 4. Питання і проблеми оподаткування малого бізнесу [Електронний ресурс]. Режим доступу:

 5. Дьячніка, Л.А. Аналіз практики оподаткування малого бізнесу в Росії і за кордоном [Електронний ресурс]. Режим доступу: www.buhi.ru/text/107600-1.html

 6. Єдиний податок на поставлений дохід: порядок обчислення та сплати [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://www.buh.ru

 7. Оподаткування малого бізнесу в РФ [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://www.rea.ru/portal/Main.nsf

 8. Огляд оподаткування малого бізнесу за кордоном [Електронний ресурс]. Режим доступу: www.nisse.ru / index.html

 9. Особливості застосування спеціальних податкових режимів суб'єктами малого підприємництва на території Далекосхідного федерального округу [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://sfo.nalog.ru/ANALIT/NALOBL/Malp_sfo.htm

 10. Офіційний сайт Міністерства фінансів РФ [Електронний ресурс]. Режим доступу: www.minfin.ru

 11. Шестоперов, О.В. ЕНВД має бути місцевим податком [Електронний ресурс]. Режим доступу: www.nisse.ru/press.html?id=153

 12. Шестоперов, О.М. Динаміка надходжень, розподіл за рівнями бюджету та роль податків на сукупний дохід в муніципальних бюджетах в 2004-2005 рр.. [Електронний ресурс]. Режим доступу: www.nisse.ru

 13. Шкребела Є.В. Удосконалення оподаткування малого бізнесу [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://www.budgetrf.ru/Publications/Programs/Party/sps99/sps99-7/sps99-7000.htm

1 Податковий кодекс Російської Федерації, частина перша, розділ 1, ст. 1

2 Горський І. Скільки функцій у податку? / / Податковий вісник, 2008, № 3, с.163

3 Під грубим порушенням правил обліку доходів і витрат і об'єктів оподаткування для цілей цієї статті розуміється відсутність первинних документів, або відсутність рахунків - фактур, або регістрів бухгалтерського обліку, систематичне (два рази і більше протягом календарного року) несвоєчасне або неправильне відображення на рахунках бухгалтерського обліку та у звітності господарських операцій, грошових коштів, матеріальних цінностей, нематеріальних активів і фінансових вкладень платника податків.

4 п. 2.1 ст. 346.26 НК РФ

5 пп. 6 - 9 п. 2 ст. 346.26 НК РФ

6 абз. 12 ст. 346.27 НК РФ

7 Положення підпункту 1 пункту 2.2 статті 346.26 НК РФ (у редакції ФЗ від 22 липня 2008 р. N 155-ФЗ) стосуються організацій споживчої кооперації, що здійснюють свою діяльність відповідно до Закону РФ від 19 червня 1992 р. N 3085-I "Про споживчу кооперацію (споживчих товариства, їх спілки) у РФ", а також господарських товариств, єдиними засновниками яких є споживчі товариства та їх спілки, які здійснюють свою діяльність відповідно до вказаного Закону, починаючи з 1 січня 2013 р., а так само щодо аптечних установ, визнаних такими відповідно до ФЗ від 22 червня 1998 року N 86-ФЗ "Про лікарські засоби", починаючи з 1 січня 2011

8 ппп. 13 і 14 п. 2 НК РФ

9 п. 1 ст. 346.29 НК РФ

10 абз. 2 ст. 346.27 НК РФ

11 п. 2 ст. 346.29 НК РФ

12 п. 4 ст. 346.29 НК РФ

13 ст. 346.30 НК РФ

14 п. 9 ст. 346.29 НК РФ

15 абз. 6 ст. 346.27 НК РФ

16 абз. 5 ст. 346.27 НК РФ

17 наказ Мінекономрозвитку Росії від 13.11.09 № 465

18 абз. 6 ст. 346.27 НК РФ

19 ст. 346.30 НК РФ

20 ст. 346.31 НК РФ

21 п. 1 ст. 346.32 НК РФ

22 п. 3 ст. 346.32 НК РФ

23 На території Ванінський муніципального району Хабаровського краю на 2010 р.

Посилання (links):
 • http://base.garant.ru/10105423.htm
 • http://base.garant.ru/12112037.htm
  Додати в блог або на сайт

  Цей текст може містити помилки.

  Фінанси, гроші і податки | Диплом
  452.4кб. | скачати


  Схожі роботи:
  Єдиний податок на поставлений дохід 2
  Єдиний податок на поставлений дохід 3
  Єдиний податок на поставлений дохід 2
  Єдиний податок на поставлений дохід
  Єдиний податок на поставлений дохід 2 Вивчення спеціального
  Єдиний податок на поставлений дохід 2 Єдиний податок
  Єдиний податок на поставлений дохід об`єкт застосування та порядок оподаткування
  Єдиний податок на поставлений дохід для певних видів діяльності
  Єдиний податок на поставлений дохід для певних видів діяльності 2
 • © Усі права захищені
  написати до нас