Нажми чтобы узнать.
попередні | наступні
Проектування моделі для складання оптимального раціону годівлі худоби Для складання економіко-математичної моделі з вибору оптимальних кормових раціонів необхідно мати дані про наявність кормів за видами необхідну кількість поживних речовин в раціоні худоби а також собівартість кормів і ціни добавок.
Курсова
Рішення задачі лінійного програмування симплекс методом Мета роботи вивчити і навчитися застосовувати на практиці симплекс метод для вирішення прямої і двоїстої задачі лінійного програмування. Математична постановка задачі лінійного програмування. Загальний вигляд завдання лінійного програмування.
Реферат
Модель бензоколонки Для того, щоб підприємець зміг правильно вкласти гроші в будівництво нової бензоколонки він повинен знати скільки автомашин буде щодня заправлятися на цій колонці. Для цього розробляється економіко математична модель бензоколонки показником ефективності міру ступеня досягнення поставленої мети.
Лабораторна робота
Інформаційні технології в економетрики Практика застосування економетричних методів виходить за межі класичної математико статистичної теорії. Схема послідовного аналізу А. Вальда або схема оцінювання ступеня полінома в регресії шляхом послідовної перевірки адекватності моделі.
Реферат
Економетричні методи проведення експертних досліджень і аналізу оцінок експертів Методи експертних оцінок методи організації роботи з фахівцями експертами і аналізу думок експертів. Експертні оцінки індивідуальні та колективні. Індивідуальні оцінки оцінки одного фахівця.
Реферат
Вибіркові дослідження в економетрики Вибіркові дослідження переваг споживачів фахівцями маркетологами. Побудова вибіркової функції попиту. Маркетингові опитування споживачів. Вибір та організація методу опитування. Обробка даних.
Реферат
Прогнозування і ризики Методи соціально економічного прогнозування. Статистичні та експертні методи прогнозування. Проблеми застосування методів прогнозування в умовах ризику. Сучасні комп`ютерні технології прогнозування.
Реферат
Сучасні економетричні методи Історія економетрики та прикладної статистики. Прикладна статистика в народному господарстві. Точки зростання. Непараметричні статистика. Статистика об`єктів нечислової природи частина прикладної статистики. Про історію економетрики та прикладної статистики.
Реферат
Теорія вимірів Теорія вимірів є складовою частиною економетрики яка входить до складу статистики об`єктів нечислової природи. Коротка історія теорії вимірювань. Основні шкали вимірювання. Інваріантні алгоритми й середні величини в т ч в порядкової шкалою.
Реферат
Теорія вимірів у економетрики Теорія вимірів. Використання чисел в житті та господарській діяльності людей. Інваріантні алгоритми й середні величини. Чисельність працівників різних категорій їх заробітна плата і доходи. Величини в порядкової шкалою.
Реферат
Структура економетрики Розробка і дослідження економетричних методів з урахуванням специфіки економічних даних і відповідно до потреб економічної науки і практики. Застосування економетричних методів і моделей для статистичного аналізу економічних даних.
Реферат
Оптимізація виробничо галузевої структури сільськогосподарського підприємства 2 Сільськогосподарське підприємство як об`єкт економіко-математичного моделювання. Економічна необхідність оптимізації виробничої структури сільськогосподарського підприємства. План структури виробництва сільськогосподарського підприємства.
Курсова
Методи математичного моделювання економіки Основи складання рішення та аналізу економіко-математичних задач. Стан рішення аналіз економіко-математичних задач з моделювання структури посівів кормових культур при заданих обсягах тваринницької продукції.
Методичка
Розробка динамічних моделей для транспортно виробничої системи Об`єктивна необхідність формування транспортно виробничих систем. Моделювання економічних задач методом лінійного програмування. Транспортно виробнича модель та її різновиди.
Курсова
Моделювання економічних систем 2 Сутність економіко-математичної моделі її ідентифікація й визначення достатньої структури для моделювання. Побудова рівняння регресії. Синтез і побудова моделі з урахуванням її особливостей і математичної специфікації.
Контрольна робота
Оптимізація мережевий моделі комплексу виробничих робіт Поняття мережевого графіка його сутність і особливості призначення і застосування. Правила побудови мережевого графіка його порядок та етапи. Способи скорочення тривалості виконання проекту. Критерії та засоби здійснення оптимізації мережного графіка.
Реферат
Математичні методи в економіці 3 Лінійне програмування. Геометрична інтерпретація та графічний метод розв`язання ЗЛП. Симплексний метод розв`язання ЗЛП. Метод штучного базису. Алгоритм методу мінімального елемента. Алгоритм методу потенціалів.
Реферат
Індекси 2 Індекси та їх використання в статистиці. Загальна характеристика та сфера їх застосування. Індекси кількісних показників фізичного обсягу виробництва продукції витрат на випуск продукції та її вартість.
Контрольна робота
Теорія статистики 2 Предмет метод показники статистики. Поняття і категорії статистичного спостереження. Показники варіації абсолютні та відносні величини графічний і індексний методи. Взаємозв`язок соціально економічних явищ.
Лекція
Статистико економічний аналіз ефективності виробництва молока за сукупністю районів Калузької Області. Побудова рангового та інтервального рядів розподілу по одному факторному ознакою. Аналіз типових груп за показниками. Статистико економічний аналіз основних показників вибіркової сукупності.
Курсова
Прикладний системний аналіз мережевий аналіз та календарне планування проектів метод прогнозного Графа. Сутність і поняття мережевого аналізу. Види графів мережеві стрілочні вершинні. Логічні взаємозв`язки в стрілочному графі. Аналіз критичного шляху із застосуванням графів. Виконання проекту з мінімальними витратами і метод побудови прогнозного графа.
Книга
Концепція математичного моделювання та структурування інформації в задачах прийняття рішень Гносеологічна роль теорії моделювання і сутність переходу від натурального об`єкта до моделі. Змінні параметри зв`язку математичні та інформація елементи моделі. Узагальнене уявлення обчислювального експерименту і ознаки морфології.
Реферат
Статистика результатів ефективності економічної діяльності Система національних рахунків як макростатистичних модель економіки. Основні макроекономічні показники СНР та методи їх розрахунку. Розрахунок ввп методом кінцевого використання. Система узагальнюючих показників ефективності використання ресурсів.
Курсова
Економетрична модель національної економіки Туреччини Відмінності в топографії рослинності і кліматі. Туреччині її географічне положення корисні копалини національна економіка. Розподіл жителів по території і порядок складання економетричної моделі.
Наукова робота
Оптимізаційні методи вирішення економічних завдань Багатокритеріальна оптимізація. Методи відомості багатокритеріальної задачі до однокритерійним. Гладка і опукла оптимізації. Умова опуклості. Економіко математична модель реструктуризації вугільної промисловості.
Реферат
попередні | наступні
© Усі права захищені
написати до нас
Рейтинг@Mail.ru