приховати рекламу

Шпори з БЖД

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.

скачати

Основні поняття, терміни та визначення.


Відповідно до Статуту

Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) «здоров'я-це стан фізичного, духовного і соціального благополуччя, а не тільки відсутність хвороб і фізичних дефектів». Іншими словами, здоров'я - природний стан організму, що характеризується його врівноваженістю з навколишнім середовищем і відсутністю будь-яких хворобливих змін. Збиток здоров'ю - це травмування, захворювання, інше порушення його нормального функціонування. Діяльність - специфічна людська форма активного ставлення до навколишнього світу з метою його доцільного зміни і перетворення. Діяльність включає мету, засіб, результат, процес реалізації. Форми діяльності охоплюють практичні, інтелектуальні, духовні процеси, що протікають в побуті, трудової, наукової, громадської, культурної та інших сферах. Сукупність факторів середовища життєдіяльності, що впливають на людину, складає умови діяльності.

Під безпекою розуміють стан діяльності, при якому з достатньою ймовірністю виключено прояв небезпек (або відсутність явної небезпеки). Під небезпекою розуміють процеси, явища, властивості предметів, об'єктів, здатні в певних умов завдавати шкоди (у тому числі і здоров'ю), тобто будь-які явища, що загрожують життю і здоров'ю людини. Кількісною оцінкою небезпеки служить ризик, який визначається як частота або ймовірність появи однієї події при настанні іншого (безрозмірна величина, що змінюється в межах від 0 до 1).

Процес розпізнавання образу небезпеки,, встановлення можливих причин просторових і часових координат, ймовірності прояву, величини і наслідків небезпеки називається ідентифікацією небезпеки.

Під системою розуміють сукупність елементів, взаємодія між якими адекватно мети - очікуваного результату спрямованих дій. Під причиною розуміють подія, що передує іншої події і що викликає його, зване слідством. Причини характеризують сукупність обставин, нследствіе яких небезпеки проявляються і викликають небажані наслідки (травми, захворювання та ін.) Безпека життєдіяльності (БЖД) - галузь наукових знань, що вивчає небезпеки і способи захисту від них.

Охорона праці - система забезпечення безпеки життя і здоров'я працівників у процесі трудової діяльності, що включає правові, соціально-економічні, організаційно-технічні, соціально-гігієнічні, лікувально-профілактичні, реабілітаційні та інші заходи. З охороною праці тісно пов'язана пожежна безпека, оскільки при пожежах часто гинуть люди.

Техніка безпеки - система організаційних заходів і технічних засобів, що запобігають вплив на працюючих небезпечних виробничих факторів.

Виробнича санітарія - система організаційних заходів і технічних засобів, що запобігають вплив па працюючих шкідливих виробничих факторів.

Умови праці - сукупність факторів виробничого середовища, які впливають на здоров'я і працездатність людини в процесі праці. Вимоги безпеки праці встановлено законодавчими актами, нормативно-правовою документацією, правилами та інструкціями.

Небезпечний виробничий фактор - фактор, вплив ко-Iорого на працюючого в певних умовах призводить до травми або іншого раптового різкого погіршення здоров'я.

Шкідливий виробничий фактор - фактор, вплив якого на працюючого в певних умовах призводить до захворювання або зниження працездатності. У залежності від рівні та тривалості впливу такий чинник може стати небезпечним.

Безпека виробничого устаткування - властивість облад-шнанія зберігати безпечний стан при виконанні заданих функцій в умовах, встановлених нормативно-технічною документацією.

Безпека виробничого процесу - властивість зберігати відповідність вимогам безпеки праці в умовах, встановлених нормативно-технічною документацією.

Засіб захисту працюючого - засіб, застосування якого запобігає або зменшує вплив на працюючих небезпечних і (або) шкідливих виробничих факторів.

Нещасний випадок на виробництві - подія, в результаті якого застрахований отримав каліцтво або інше ушкодження здоров'я при виконанні ним обов'язків за трудовим договором (контрактом) та в інших встановлених федеральним законом випадку як на території страхувальника, так і за її межами, або під час прямування до місцем роботи або повернення з місця роботи на транспорті, наданому страхувальником, і яке спричинило необхідність переведення застрахованої на іншу роботу, тимчасову або стійку втрату ним професійної працездатності або його смерть.

Виробнича травма - травма, отримана працюючим на виробництві і викликана недотриманням вимог безпеки праці.

Виробничий травматизм - явище, що характеризується сукупністю виробничих травм.

Професійне захворювання - хронічне або гостре захворювання, що є результатом впливу на працюючого шкідливого (шкідливих) виробничого (виробничих) фактора (факторів) і спричинило тимчасову або стійку втрату ним професійної працездатності.

Професійна захворюваність - явище, що характеризується сукупністю професійних захворювань.


1.Содержаніе, мета і задані дисципліни БЖД.


Безпека життєдіяльності - комплексна наукова дисципліна, що вивчає небезпеки і захист людини від них. Основні положення її базуються на тому, що діяльність людини є потенційно небезпечною; небезпеки, реалізуючись в просторі і в часі, завдають шкоди людині, яка у нервових потрясінь, хворобах, травмах, інвалідних і летальні випадки та ін; захист від небезпеки - найактуальніша гуманна і соціально-економічна проблема державної ваги. БЖД вирішує завдання ідентифікації (розпізнавання) небезпек (вид, просторові і часові координати, величина, можливий збиток, ймовірність і ін); профілактики (на основі зіставлення витрат і вигод); дії в умовах надзвичайних ситуацій (у зв'язку із залишковим ризиком частина небезпек може реалізуватися з певною ймовірністю).

За походженням всі досліджувані небезпеки поділяються на природні, техногенні, антропогенні, біологічні, екологічні, соціальні. Науково-методичне розкриття викладеного становить програмну основу БЖД з наступними блоками: теоретичні основи; людина - елемент в системах безпеки, природні (метеосферние, гідросферні, атмосферні, космічні) небезпеки; техногенні (механічні, електромагнітні поля, іонізуючі випромінювання, електробезпека, вибухи, пожежі і т. п.) небезпеки; хімічні небезпеки; екологічні небезпеки; соціальні небезпеки; екстремальні та надзвичайні ситуації; управління БЖД.

Звідси випливає, що БЖД - невід'ємна частина і загальна освітня складова підготовки всебічно розвиненої особистості, в інтересах якої, а також суспільства і держави БЖД повинна вивчатися студентами всіх спеціальностей вузів. Стосовно до інженерних спеціальностей для підприємств АПК особливу увагу при вивченні приділяється системі законодавець-їх актів, організаційних, інженерно-технічних, соціально-економічних, гігієнічних і лікувально-профілактичних заходів та засобів, що забезпечують безпеку, збереження здоров'я і працездатності людини. Мета дисципліни - теоретична і практична підготовка студентів до забезпечення здорових і безпечних умов праці, зниження і ліквідації виробничого травматизму і професійних захворювань працівників. Завдання дисципліни - навчити майбутніх інженерів-механіків та інженерів-електриків застосовувати перелічені заходи, а також досягнення сучасної науки і передової практики для профілактики травматизму.

Вивчив дисципліну повинен вміти управляти БЖД, тобто організовано впливати на систему людина-середовище. Управляти БЖД - значить свідомо переводити об'єкт з небезпечного стану в менш небезпечне або безпечне при дотримань-умов економічної і технічної доцільності на основі порівняння витрат і отриманих вигод.

В управлінні важливий системний підхід, що полягає в обліку необхідності і достатності числа компонентів, якими визначається безпеку. Принципи системного аналізу: процес прийняття рішення починається з формування кінцевих і. : Їй; проблема розглядається як єдине ціле, виявляються альтернативні шляхи досягнення цілей; підцілі і мета повинні бути реальними, предметними, кількісно визначеними, адекватними, дієвими, контрольованими. Вимоги безпеки необхідно враховувати при виконанні науково-дослідних і дослідно-конструкторських робіт, проектуванні реалізації проекту, випробуваннях, виробництві, транспортуванні, експлуатації, модернізації, реконструкції, консервації, ліквідації, захоронення відходів на основі технічних та економічних міркувань.

Управління БЖД включає аналіз та оцінку стану об'єктів-1, 1, прогнозування та планування заходів, організацію, 1С. безпосереднє формування керованої і керуючої систем, контроль за ходом організації управління, визначення ефективності заходу, стимулювання роботи.

При виборі засобів управління БЖД виділяють світоглядний, фізіологічний, психологічний, соціальний, виховний, ергономічний, екологічний, медичний, технічний, організаційно-оперативний, правовий та економічний аспекти. Відповідно перерахованим аспектам існує гамма засобів управління БЖД, до яких відносяться освіта мас, виховання культури безпечної поведінки, професійні навчання та відбір, психологічний вплив на суб'єкти управління, раціоналізація режимів праці та відпочинку, технічні та організаційні засоби колективного захисту, індивідуальної2.Соціально-економічні аспекти безпеки життєдіяльності, її стан і перспективи.


В умовах становлення ринкової економіки проблеми безпеки життєдіяльності стають одними з найбільш гострих соціальних проблем. Пов'язано але з травматизмом і професійними захворюваннями, що приводять у ряді випадків до летальних наслідків, при тому, що більше половини підприємств промисловості та сільського господарства належить до класу максимального професійного ризику.

Зростання професійних захворювань і виробничого травматизму, числа техногенних катастроф і аварій, нерозвиненість професійної, соціальної та медичної реабілітації потерпілих на виробництві негативно позначаються на життєдіяльності людей праці, їх здоров'я, призводять до подальшого погіршення демографічної ситуації в країні.

Підтвердженням цього служать такі чинники: високий уісльний вага (від третини до половини зайнятих у сфері матеріального виробництва) працівників, зайнятих на робочих місцях, що не відповідають ергономічним і санітарно-гігієнічним вимогам та правилам техніки безпеки; швидке зростання рівня професійної захворюваності і виробничого травматизму (темпи їх збільшення при перерахунку на одиницю продукції, що випускається або на фактично відпрацьований час складають за останні 5 років 15-20% на рік); збільшення тяжкості виробничого травматизму (за останні 10 років у середньому близько 3% на рік) і його рівні з летальним результатом ( в 3-9 разів за останнє 10-річчя в порівнянні з економічно розвиненими країнами).

Реальну загрозу виникнення аварій з людськими жертвами, збільшення числа професійних захворювань, нещасних випадків на виробництві, шкідливих викидів та скидів у навколишнє середовище являє висока ступінь зносу основних фондів, що становить близько 43%, а машин і устаткування

Особливо тяжке становище склалося в АПК, де обсяг

капітальних вкладень зменшився на 70% в порівнянні з іншими галузями народного господарства, амортизаційний знос устаткування в переробних галузях досяг 85%, а в окремих - 100% і перейшов у розряд критичного стану. Не відпрацьовано економічний механізм, що спонукає роботодавця вживати ефективних заходів щодо забезпечення здорових і безпеку умов праці, хоча здоров'я і життя людини володіють найвищим пріоритетом серед загальнолюдських цінностей.

Від незадовільного стану справ з безпекою життєдіяльності країна щорічно несе великі людські, фінансово-економічні, матеріальні і моральні втрати. Забезпечення безпеки виробництва та охорони праці працівників - одна з основних проблем національної безпечне! країни.


4.Роль вчених у розвитку науки про безпеку життєдіяльності.

Умови праці та безпеки людини вивчаються з давніх часів. Ще Аристотель (384-322 до н. Е..) І Гіппократ (460-370 до н. Е..) Розглядали у своїх трактатах умови праці. Небезпеки, пов'язані з гірничою справою, вивчали Парацельс (1493-1541) і Аг-рікола (1508-1557); М. В. Ломоносов (1711 - 1765) і Рамаццині (1633-1714) заклали основи професійної гігієни. Російські вчені В. Л. Кирпичов (1845-1913), Д. М. Нікольський (1855-1918), А. А. Скочинського (1874-1960), С. І. Каплун (1897-1943) та ін внесли значний внесок у розвиток теорії безпеки. І. М. Сєченов (1829-1905) визначив фізіологічні критерії для встановлення тривалості робочого дня. У 1901 р. у книзі «Нарис робочих рухів людини» він вперше розглянув питання гігієни праці. Великий фізіолог І. П. Павлов (1849 - 1936) встановив зв'язок між зовнішнім середовищем і вищої нервової діяльністю людини. Аеродинамічну теорію, яку використовують для розрахунку роботи вентиляторів і систем вентиляції, розробив Н. Є. Жуковський (1847-1921).

Навчання деяких положень охорони праці почалося з 1904р. в Санкт-Петербурзі в Технологічному інституті. Нині БЖД як предмет вивчають у всіх 58 вузах аграрного профілю Росії. У деяких з них успішно проводяться науково-дослідні роботи. У Санкт-Петербурзькому державному аграрному університеті (СПбГАУ) з 1974р. в аспірантурі та докторантурі проходять підготовку наукові кадри з проблеми, а з 1987р. там працюють дисертаційні ради із захисту кандидатських і докторських (з 1990р.) дисертацій за спеціальностями 05.26.01 «Охорона праці» та 05.26.03 «Пожежна безпека». З 1973 р. у м. Орлі успішно функціонує Всеросійський науково-дослідний інститут охорони праці (ВНІІОТ) МСХ РФ.
5. Поняття терміна УМОВИ ПРАЦІ


Праця поділяють на фізичний і розумовий. Разом з тим в кожній фізичній роботі присутні елементи розумової діяльності і в кожній розумової роботи - елементи фізичної.

Умови праці формуються під впливом соціально-економічних, організаційно-технічних і природних факторів. Групу соціально-економічних факторів складають суспільно-політичні, нормативно-правові, економічні та соціально-психологічні. До організаційно-технічних факторів відносять засоби праці, технологію виробництва, організацію виробництва і управління. Природні чинники можуть бути географічними, біологічними та кліматичними.

За травмобезопасності умови праці ділять на оптимальні, допустимі і небезпечні.

До оптимальним відносять умови праці на робочих місцях, де обладнання та інструмент повністю відповідають стандартам і правилам (нормативним, правовим актам), встановлено і справні необхідні засоби захисту, інструмент, засоби інструктажу та навчання виконані у відповідності з вимогами: обладнання справно.

Допустимі умови праці існують там, де пошкоджені і несправні засоби захисту, які не знижують їх захисних функцій (часткове забруднення сигнальної забарвлення, ослаблення окремих кріпильних деталей і т. п.).

Небезпечні умови праці присутні там, де пошкоджені, несправні або відсутні передбачені конструкцією обладнання засоби захисту робочих органів і передач (огорожі, блокування, сигнальні пристрої та ін), несправний інструмент; відсутні інструкції з охорони праці або наявні інструкції складені без врахування відповідних вимог, порушені умови їх перегляду; відсутні засоби навчання безпеки праці (правила, навчальні та контролюючі програми, навчальні посібники тощо) або вони складені неякісно і порушені умови їх перегляду.

Але ступеня шкідливості і небезпеки умови праці поділяють-

на оптимальні (1-й клас), при яких не лише зберігається здоров'я працюючих, а й створені передумови для підтримання високого рівня працездатності;

допустимі (2-й клас), при яких фактори середовища і трудового процесу не перевищують встановлених гігієнічних нормативів для робочих місць і не надають несприятливого впливу в найближчому і віддаленому майбутньому на стан здоров'я працюючих і їх потомство, а можливі зміни функціонального стану організму відновлюються за час регламентованого відпочинку або до початку наступної зміни. Оптимальний і допустимий класи відповідають безпечним умовам праці;

шкідливі (3-й клас) характеризуються присутністю шкідливих виробничих факторів, рівні яких перевищують гігієнічні нормативи і надають несприятливий вплив на організм працюючого та (або) його потомство;

небезпечні (4-й клас) (екстремальні) характеризуються такими. рівнями виробничих факторів, вплив яких створює загрозу для життя, високий ризик виникнення важких форм гострих професійних уражень.


За ступенем перевищення гігієнічних нормативів та вираженості змін в організмі працюючих шкідливі умови праці ПоДія ють на чотири ступені шкідливості:

I я характеризується такими відхиленнями від гігієнічно v нормативів, які викликають функціональні і читання і обумовлюють ризик розвитку захворювання;

2 я характеризується такими рівнями факторів виробничого середовища, які можуть викликати стійкі функціональні порушення, що призводять до зростання захворюваності з тимчасовою втратою працездатності, збільшення частоти загальної захворюваності появи початкових ознак патології;

3 я характеризується такими рівнями шкідливих факторів,

які призводять до розвитку професійної патології в легенях формах у період трудової діяльності, зростання хронічної общесамотіческой патології (постійна втома, зниження, імунітету), включаючи підвищену частоту захворюваності з тимчасовою втратою працездатності;

4 я за якої можуть виникати виражені форми професійних захворювань, відзначаються значного зростання хронічної патології та рівнів захворюваності з временнойI втратою працездатності.

Особливості умов праці в сільськогосподарському виробництві пов'язані великим розмаїттям рослин, тварин, техніки, засобів механізації, технологічних процесів виробництва, переробки, зберігання і реалізації продукції; сезонністю робіт та необхідністю виконання їх в різних грунтово-кліматичних і погодних умовах; специфікою робіт, пов'язаних з біологічними об'єктами і продовольством, грунтом, машинами і механізмами, транспортом, енергоносіями, водою, хімічними препаратами, паливно-мастильними матеріалами, випромінювачами і перетворювачами різних видів енергії.

Перераховані умови праці супроводжуються фізичними перевантаженнями і виділенням різного роду шкідливостей: шумів, вібрацій, випромінювань, запиленості, підвищених чи понижених температур, вологості, напруженості та ін Часто значення цих факторів перевищують гранично допустимі і при тривалій роботі негативно впливають на працюючих, викликаючи стомлення, ослаблення уваги, отруєння, травми та захворювання.

Основні джерела травм - машини та обладнання, токсичні і небезпечні рідини, тварини, що падають предмети, пестициди, електричний струм, статична електрика, грозові розряди та ін

Викладені особливості враховують при плануванні комплексу працеохоронної заходів та формуванні безпечних умов праці, від яких залежить здоров'я і працездатність людини.

6. Поняття про ергономіку та інженерної психології


Для ліквідації передумов травмування складові системи людина - машина - виробниче середовище узгоджують по дотикальним, нюховим і смаковим можливостям людини. З урахуванням цих показників розглядають вироби та елементи їх конструкції, експлуатація яких пов'язана з використанням енергетичних можливостей м'язового апарату людини, особливостей органів його почуттів, а також вплив показників на обсяг і швидкість робочих рухів, обсяг зорової, слуховий, тактильної (дотикальної), нюхової і смаковий інформації, що надходить через органи почуттів, і визначають засоби відображення інформації, органи управління і т.д.

Перераховані показники і виробничу середу узгоджують за такими основними напрямками: просторовому, тимчасовому, інформаційного та енергетичного комплексу.

Просторове узгодження передбачає організацію простору, в якому людина здійснює свою діяльність (робоче місце, зона та ін), а також організацію в просторі переміщень і рухів самої людини (зони досяжності, траєкторії руху, повороти, доступність органів управління, нахили та ін) . Воно пов'язане з антропометричними характеристиками людини, гігієнічними, фізіологічними, психологічними та естетичними показниками.

Тимчасове узгодження характеризується тривалістю здійснення руху, простою, реакції, пошуку, стеження і диференціювання, режиму роботи та відпочинку. Воно припускає

облік тимчасової динаміки працездатності і тимчасових характеристик людини.

Інформаційне узгодження полягає в оцінці кількості інформацііціі, пропускної здатності, завадостійкості каналів св язи людини, різних органів чуття та нервової системи цілому на основі встановлення оптимальних інформаційних |. Він від засобів індикації, знаків, покажчиків, фігур, мнемосхем та інших зображень, звукових сигналів і т. д. Закономірності взаємодії складових системи виявляє ергономіка - наука, що вивчає об'єктивні закономірності

процесів взаємодії людини, техніки та виробничого середовища.

Оптимальні умови роботи забезпечуються відповідністю

технологічного процесу, устаткування і оснащення фізіологи-

ии, психофізіологічним і психологічним особливостям людини. Оптимальність передбачає високопродуктивний

праця при стійкої працездатності людини і збереження його сил і здоров'я.

Основний напрямок оптимізації системи людина - машина виробниче середовище - забезпечення ергономічних вимог до конструювання, обладнання та плануванні робочих місць.

Ергономічні вимоги реалізуються через показники, сукупність яких характеризує ергономічний рівень системи людина - машина - виробниче середовище. Розрізняють гігієнічні, антропометричні, фізіологічні, псіхофізі-

етичні та психологічні показники.

До групи гігієнічних показників входять рівні освітленості

вологості, тиску, температури, чистоти повітря на робочому місці (токсичність, запиленість), шуму, вібрації, напруженості електричного і магнітного полів і ін

Групу антропометричних показників становлять показали відповідності конструкції предметів і засобів праці розмірам людини, формою тіла і його окремих частин. Вони відображають зміну розмірів тіла в залежності від його положення,

характеризують функціональну досяжність рук. З урахуванням цих

показників можна досягти раціональною і зручною робочої

пози, правильної постави, оптимального охоплення руками предметів праці і органів управління і т. д. На їх основі розробляють вимоги до сидінь, ручок, рукояток, взуття, одягу.

Група фізіологічних та психологічних показників характеризує відповідність конструкції обладнання силовим, швидкісним, енергетичним, зоровим, психофізіологічним, слуховим можливостям працюючих.

Енергетичне погодження пов'язане з урахуванням впливу праці на м'язову, серцево-судинну системи на основі встановлення оптимального обсягу рухової діяльності, зовнішньої механічної роботи, м'язових зусиль, ступеня витривалості.


8. МЕТОДИ АНАЛІЗУ ТРАВМАТИЗМУ. Показники травматизму

Показники виробничого травматизму вивчають за допомогою різних методів.

Статистичний метод грунтується на аналізі статистичного матеріалу по травматизму. Вихідні дані для аналізу містяться в актах форми Н-1, у звітах підприємств за формами № 7-т і 1-т. За допомогою цього методу можна визначити порівняльну динаміку виробничого травматизму за ряд років. При цьому використовують кілька показників.

Показник частоти травматизму Пч представляє собою відношення кількості травм (нещасних випадків) Т за звітний період (з втратою працездатності за день і більше) до середньооблікової чисельності працюючих Р за той же період, віднесеної до 1000:

Пч = 1000Т / Р.

Показник тяжкості травматизму Пт характеризує середню тривалість тимчасової непрацездатності і являє собою відношення числа днів непрацездатності Д всіх постраждалих за обліковий період до загального числа випадків Т1 за той же період (без урахування смертельних і інвалідних результатів, що враховуються окремо):

Пт = Д / Т1

Показник втрат робочого часу Пп (на 1000 працюючих) за певний час повніше характеризує стан травматизму:

Пп = 1000 Д / Р.

Показник летальності Пл зазвичай використовують при аналізі травматизму у великих підрозділах (у районі, області, республіці, в цілому по системі агропрому) і визначають (на 10000 працюючих) як відношення числа летальних результатів Л до середньооблікової чисельності працюючих за ідентичні періоди:

Пл = 10 ^ 4 Л / Р.

До різновидів статистичного методу відносять груповий і топографічний.

При груповому методі травми групують за однорідними ознаками: віку, кваліфікації та спеціальності потерпілих; видами робіт; причин нещасних випадків і т. п.

Пій топографічному методі нещасні випадки завдають умовними-

знаками на план розташування устаткування в цеху або

Монографічний метод полягає в детальному розслідуванні обставин кожного нещасного випадку (робочого місця, обладнання, технологічного процесу та ін.)

Ерг ономіческій метод полягає в комплексному вивченні

людина - машина - виробниче середовище (з урахуванням метричних даних людини).

Економічний метод заснований на визначенні економічного збитку від травматизму і призначений для з'ясування економічної ефективності витрат на розробку і впровадження заходів з охорони праці.


11.Охрана праці жінок (і підлітків)

При використанні праці жінок роботодавець зобов'язаний керуватися Переліком важких робіт і робіт зі шкідливими або небезпечними умовами праці, при виконанні яких забороняється застосування праці жінок (постанова Уряду РФ № 163 від 25.02.2000р.), Трудовим кодексом РФ (гл. 41, ст. 253 -264), Гігієнічними вимогами до умов праці жінок (Госкомсанепіднадзор Росії, 17.10.96 р., СанПіН 2.2.0.555-96).

Ці та інші нормативні документи передбачають ряд особливостей правового регулювання праці жінок у зв'язку з соціальною роллю матері і фізіологією жіночого організму. На важких (розвантаження і завантаження колод вручну, валка дерев і т. п.), шкідливих (просочування деревини антисептиками, пайка свинцевих акумуляторів та ін) і небезпечних роботах забороняється застосування праці жінок дітородного віку та осіб у віці до 21 року, а також тих осіб, кому ці роботи протипоказані за станом здоров'я.

Забороняється застосування праці жінок на роботах, пов'язаних з підйомом і переміщенням вручну ваг, що перевищують гранично допустимі для них норми.

Перелік важких робіт і робіт зі шкідливими або небезпечними умовами праці, при виконанні яких забороняється застосування

ня праці жінок (далі - Перелік), по розділу «Сільське господарство» включає осіб, зайнятих на роботах у колодязях, жіжесборніках і цистернах, силососховище і сенажних баштах; укладанні дренажних труб вручну; навантаження та розвантаження трупів тварин, конфіскаторов патологічного матеріалу; зйомці шкур з трупів худоби, коней і разрубки туш; транспортування, навантаження та розвантаження отрутохімікатів; роботах трактористами-машиністами сільськогосподарського виробництва; роботах з обслуговування бугаїв-плідників, жеребців-виробників, кнурів. З 01.01.1992г. заборонено залучати жінок у віці до 35 років до виконання операцій у рослинництві та тваринництві, птахівництві, звірівництві, пов'язаних із застосуванням отрутохімікатів, пестицидів і дезінфекційних засобів. З 01.01.1991 р. заборонено використовувати працю вагітних жінок в рослинництві та тваринництві з моменту виявлення вагітності (за ними зберігається середній заробіток за місцем роботи на весь період вагітності). Для використання праці вагітних жінок створюють спеціалізовані ділянки, ширше використовують надомну працю. З 01.01.1991 р. заборонено навчання, ас 01.01.1992 р. - прийом на роботу жінок трактористами-машиністами, водіями вантажних машин. Гранично допустимі навантаження для жінок при підйомі і переміщенні ваг вручну становлять: підйом і переміщення вантажів при чергуванні з іншою роботою (до 2 разів на годину) - 10 кг; підйом і переміщення вантажів постійно протягом робочої зміни - 7 кг; величина динамічної роботи, що здійснюється протягом кожної години робочої зміни, не повинна перевищувати з робочої поверхні 1750кгм (= 17,5 кН-му ), а з підлоги - 875 кгм (= 8,75 кН-м). При переміщенні вантажів на візках або в контейнерах прикладене зусилля не повинно перевищувати 10кг (98 Н).

У нічний час (з 22 до 6 год) праця жінок застосовується тільки у разі особливої ​​необхідності і як тимчасовий захід. Обмеження залучення до нічних робіт поширюється також на батьків, які виховують дітей без матері, і на опікунів неповнолітніх. До роботи в нічний час не допускаються жінки - водії автомобілів. Робота в нічний час оплачується у підвищеному розмірі; розміри доплат встановлюються адміністрацією самостійно, але вони не можуть бути нижчими від передбачених законодавством. В большинстве случаев минимальные доплаты за каждый час работы в ночное время определяются из расчета 40 % ставки (оклада).Не допускается привлечение к работам в ночное время, к сверхурочным работам и работам в выходные дни и направление в командировки беременных женщин и женщин, имеющих детей в возрасте до 3 лет, детей-инвалидов до 18 лет без их согласия. Беременные и матери, имеющие детей в возрасте до 12 лет, не привлекаются к дежурствам на предприятиях и в учреждениях после окончания рабочего дня и в ночное время, а также в выходные и праздничные дни. К работам, выполняемым вахтовым методом, не могут привлекаться беременные и матери, имеющие детей в возрасте до 1,5 лет. Эти положения распространяются и на отцов, воспитывающих детей без матери. Одному из работающих родителей (опекуну, попечителю) для ухода за детьми-инвалидами и инвалидами с детства до достижения ими 18 лет предоставляются четыре дополнительных оплачиваемых выходных дня в месяц (в размере дневного заработка за счет средств Фонда социального страхования РФ). Женщинам, работающим в сельском хозяйстве, предоставляется по их желанию один дополнительный выходной день в месяц без сохранения заработка.

Беременным на основании медицинского заключения снижают нормы выработки, обслуживания либо их переводят на другую работу, более легкую и исключающую воздействие неблагоприятных производственных факторов с сохранением среднего заработка по прежней работе. Женщин, имеющих детей до 1,5 лет, в случае невозможности выполнения ими прежней работы переводят на другую работу с сохранением среднего заработка по прежней работе до достижения ребенком возраста 1,5 лет.

По беременности и родам женщинам предоставляются отпуска продолжительностью 70 (в случае многоплодной беременности -84) календарных дней до родов и 70 (в случае осложненных родов—86, а при наличии двух и более детей — 110) календарных дней после родов. По желанию женщин им предоставляется отпуск по уходу за ребенком до достижения им трехлетнего возраста; в это время они могут работать на условиях неполного рабочего дня или на дому. На время отпуска по уходу за ребенком за женщиной сохраняется рабочее место. Женщинам, имеющим детей в возрасте до 1,5 лет, предоставляется помимо общего перерыва для отдыха и питания дополнительный перерыв для кормления ребенка не реже чем через 3 ч продолжительностью не менее 30 мин каждый (при наличии двух и более детей до 1,5 лет перерыв устанавливается не менее часа). Перерви для годування дитини включаються в робочий час і оплачуються за середнім заробітком. Беременность и материнство не могут служить основанием для отказа в приеме на работу. Увольнение беременных и матерей, имеющих детей в возрасте до 3 лет (одиноких матерей — при наличии ребенка до 14 лет или ребенка-инвалида до 18 лет), по инициативе администрации не допускается, кроме случаев полной ликвидации предприятия

11. Охрана труда (женщин) и подростков


Предусмотрен ряд мер по охране труда молодежи. Не допускается прием на работу лиц моложе 15 лет. Для подготовки молодежи к производственному труду допускается прием на работу обучающихся в общеобразовательных учреждениях, образовательных учреждениях начального и среднего профессионального образования для выполнения легкого труда, не причиняющего вреда здоровью и не нарушающего процесса обучения, в свободное от учебы время по достижении ими 14-летнего возраста с согласия родителей, усыновителей или попечителя.

Несовершеннолетние (моложе 18 лет) в трудовых правоотношениях приравниваются в правах к совершеннолетним, а в области охраны труда, рабочего времени, отпусков и других условий труда пользуются льготами, установленными законодательством. К ним относятся: сокращенный рабочий день, ежегодный оплачиваемый отпуск продолжительностью 31 календарный день; право использовать ежегодный отпуск в любое удобное для подростка время; ежегодный бесплатный медицинский осмотр; установление пониженных норм выработки; доплаты к заработной плате несовершеннолетних, допущенных к сдельным работам; квотирование рабочих мест для трудоустройства молодежи; запрещение применять труд лиц моложе 18 лет на тяжелых работах, на работах с вредными или опасными условиями труда, некоторых других работах; запрещение привлекать подростков к работе в ночное время и к сверхурочным работам; ограничение предельных норм переноски и передвижения тяжестей. Запрещается применение труда лиц моложе 18 лет на тяжелых работах и на работах с вредными или опасными условиями труда, на подземных работах, а также на работах, выполнение которых может причинить вред их нравственному развитию (в игорном бизнесе, ночных кабаре и клубах, в производстве, перевозке и торговле спиртными, табачными изделиями, наркотическими и токсическими препаратами). Запрещаются переноска и передвижение несовершеннолетними тяжестей, превышающих установленные для них предельные нормы.

Несовершеннолетние не могут привлекаться к работам, выполняемым вахтовым методом, к работам по совместительству.

Запрещается заключение договора о полной материальной ответственности; несовершеннолетний не может занимать должности или выполнять работы, непосредственно связанные с хранением, обработкой, продажей (отпуском), перевозкой или применением в процессе производства переданных ему ценностей. Список работ, к которым не могут допускаться несовершеннолетние, устанавливает Правительство РФ. Постановлением вводятся также определенные ограничения в обучении несовершеннолетних профессиям, указанным в Списке. В частности, подготовка молодежи на производстве по профессиям, указанным в Списке, допускается при условии достижения 18-летнего возраста к моменту окончания обучения. При прохождении производственной практики лица, не достигшие 18 лет, обучающиеся в средних профтехучилищах либо в техникумах, могут быть заняты в производствах, профессиях и на работах, перечисленных в Списке, не более 4ч в день при условии строгого соблюдения санитарно-гигиенических норм.

Выпускники средних профтехучилищ и техникумов, закончившие образовательную подготовку со сроком обучения не менее 3 лет по профессиям, указанным в Списке, и не достигшие 18 лет, допускаются к работе по этим профессиям под руководством опытных работников-наставников при условии соблюдения норм охраны труда. Лица моложе 21 года принимаются на работу лишь после предварительного медосмотра, работники в возрасте до 18 лет подлежат ежегодному медосмотру. Медосмотры лиц моложе 21 года осуществляются за счет средств работодателя.

Работников моложе 18 лет запрещается привлекать к ночным и сверхурочным работам и работам в выходные дни. При пятидневной рабочей неделе сверхурочной считается работа, проводимая сверх пятичасовой продолжительности рабочей смены для лиц в возрасте от 15 до 16 лет, и семичасовой рабочей смены —для работников в возрасте от 16 до 18 лет. В условиях шестидневной рабочей недели сверхурочной считается работа для подростков от 15 до 16 лет свыше четырехчасового рабочего дня, а в возрасте 18 лет — свыше шестичасового рабочего дня. Разрешается привлекать несовершеннолетних к работе в праздничные дни с соблюдением определенных требований (ст. 268 ТК РФ) и соответствующей оплатой. Для рабочих моложе 18 лет нормы выработки устанавливаются, исходя из норм выработки для взрослых рабочих пропорционально сокращенной продолжительности рабочего времени. Зарплата работников моложе 18 лет при сокращенной продолжительности ежедневной работы выплачивается в таком же размере, как работникам соответствующих категорий при полной продолжительности ежедневной работы. Труд работников моложе 18 лет, допущенных к сдельным работам, оплачивается по сдельным расценкам, установленным для взрослых, с доплатой по тарифной ставке за время, на которое продолжительность их ежедневной работы сокращается по сравнению с продолжительностью ежедневной работы взрослых работников. Оплата труда учащихся общеобразовательных школ, профтехучилищ, средних специальных учебных заведений, работающих в свободное от учебы время, производится пропорционально отработанному времени или в зависимости от выработки. Предприятия могут устанавливать учащимся доплаты к зарплате за счет собственных средств.

Работодатель обязан принимать на работу выпускников общеобразовательных учреждений, образовательных учреждений нач-

ального и среднего профессионального образования, а также лиц моложе 18 лет, особо нуждающихся в социальной защите и испытывающих трудности в поисках работы (сирот, выпускников детских домов, детей, оставшихся без попечения родителей, и др.), направляемых органами государственной службы занятости в порядке трудоустройства в счет квоты, устанавливаемой субъектами Федерации, органами местного самоуправления.

Лица, окончившие образовательные учреждения начального, среднего и высшего профессионального образования, обеспечиваются работой в соответствии с полученной специальностью и квалификацией на основании договоров (контрактов), заключаемых ими с работодателями, или на основании договоров о подготовке специалистов, заключаемых образовательным учреждением и работодателем. Органы исполнительной власти, в ведении которых находятся образовательные учреждения, и органы государственной службы занятости оказывают содействие в трудоустройстве выпускников образовательных учреждений с учетом их профессиональной подготовки и квалификации.

Расторжение трудового договора с работником моложе 18 лет по инициативе работодателя помимо соблюдения общего порядка увольнения допускается только с согласия государственной инспекции труда субъекта РФ и районной (городской) комиссии по делам несовершеннолетних.


12. Виды гос. надзора за охраной труда в РФ.

13. Ведомственный и общественный контроль за охраной труда


Надзор и контроль за соблюдением законодательства о труде и требований охраны труда на предприятиях, в учреждениях и организациях независимо от форм собственности и подчиненности осуществляют специально уполномоченные на то государственные органы и инспекции в соответствии с федеральными законами (гл. 57 ТК РФ).

Государственный надзор и контроль за соблюдением законодательства и иных правовых актов по труду и охране труда осуществляет Федеральная инспекция труда при Министерстве труда и социального развития РФ (Рострудинспекция) совместно с подведомственными ей государственными инспекциями труда субъектов РФ и отраслевыми инспекциями.

Свою деятельность они осуществляют во взаимодействии с федеральными органами надзора (Госгортехнадзор, Госэнергонадзор, Госсанэпиднадзор, Госатомнадзор, Государственная противопожарная служба МВД Российской Федерации), органами прокуратуры, другими органами исполнительной власти, в том числе субъектов Федерации.

Госгортехнадзор осуществляет контроль за безопасным ведением работ, безопасной эксплуатацией оборудования в отдельных отраслях промышленности и на отдельных объектах; Госэнергонадзор — за проведением мероприятий, обеспечивающих безопасное обслуживание электрических и теплоиспользующих установок; Госсанэпиднадзор — за соблюдением предприятиями и организациями гигиенических норм, санитарно-гигиенических и санитарно-противоэпидемиологических правил; Госатомнадзор —за ядерной и радиационной безопасностью объектов; Государственная противопожарная служба — за соблюдением правил пожарной безопасности; министерства, государственные комитеты и ведомства осуществляют внутриведомственный контроль за соблюдением законодательства о труде в отношении подчиненных им предприятий. Высший надзор за точным и единообразным исполнением законов о труде осуществляют Генеральный прокурор РФ и подчиненные ему нижестоящие прокуроры (ст. 353 ТК РФ)


13 Общественный контроль осуществляют профсоюзы в лице их соответствующих органов и иные уполномоченные работниками представительные органы, которые могут создавать в этих целях собственные инспекции. Уполномоченные (доверенные) лица по охране труда профессиональных союзов или трудового коллектива действуют в соответствии с рекомендациями, разработанными государственным органом управления охраной труда (ст. 25 Основ). Кроме того, контроль ведут ведомства со своими структурными подразделениями — так называемый внутриведомственный контроль.

Государственный надзор и контроль регулируются Трудовым кодексом РФ (ТК), Федеральным законом «Об основах охраны труда в Российской Федерации», а также Указом Президента РФ № 850 (от 04.05.94г.) «О государственном надзоре и контроле за соблюдением законодательства Российской Федерации о труде и охране труда». Этим указом определен статус государственных правовых инспекторов труда и государственных инспекторов по охране труда. Действует постановление Правительства РФ от 28.01.2000 г. № 78 «О Федеральной инспекции труда».

Государственный надзор, кроме того, регулируется: Положением о Федеральном горном и промышленном надзоре России (утверждено Указом Президента 18.02.93г. № 234); Положением о государственном энергетическом надзоре в Российской Федерации (постановление Правительства РФ от 12.08.98 г. № 938).14. Ответственность должностных лиц за нарушение законодательства по охране труда.


Ответственность за нарушение требований охраны труда предусмотрена ст. 23...26 Федерального закона «Об основах охраны труда в Российской Федерации», Гражданским и Уголовным кодексами РФ. Лица, виновные в невыполнении обязательств по охране труда, предусмотренных коллективными договорами и соглашениями, трудовыми договорами (контрактами), нарушении требований охраны труда, препятствующие деятельности представителей органов государственного надзора и контроля за соблюдением требований охраны труда, а также органов общественного контроля, несут ответственность в соответствии с законодательством РФ.

Организации, выпускающие и поставляющие продукцию, не отвечающую требованиям охраны труда, возмещают нанесенный потребителям вред в соответствии с Гражданским кодексом РФ.

Деятельность организаций или их структурных подразделений, эксплуатация оборудования, осуществляющиеся с опасными для жизни и здоровья работников нарушениями требований охраны труда, могут быть приостановлены в соответствии с предписания

-ми руководителей государственных инспекций труда и государственных инспекторов труда до устранения указанных нарушений. Обжалование этих решений не приостанавливает выполнения предписаний до принятия решений в административном или судебном порядке. По требованию руководителя органа исполнительной власти, ведающего вопросами охраны труда, или руководителей федеральной инспекции труда и ее территориальных органов при наличии заключения органа государственной экспертизы условий труда судом может быть принято решение о ликвидации организации или прекращении деятельности ее структурного подразделения.

Ответственность за нарушение требований охраны труда подразделяют на дисциплинарную, административную, уголовную и материальную.

Дисциплинарная ответственность состоит в обязанности работников отвечать перед администрацией за невыполнение требований дисциплины труда, т. е. правил внутреннего распорядка для рабочих и служащих. Эти правила обязывают всех соблюдать правила и инструкции по охране труда, пользоваться средствами индивидуальной защиты. Их невыполнение влечет за собой следующие взыскания: замечание, выговор, строгий выговор, перевод на нижеоплачиваемую работу на срок до 3 мес или смещение на низшую должность на этот же период или увольнение.

Административная ответственность выражается в форме различных административных взысканий — предупреждения, общественного порицания, штрафа. Штраф налагается должностными лицами, осуществляющими государственный надзор в области охраны труда, или административными комиссиями при районных органах исполнительной власти субъектов Федерации по их представлению и только на лиц административно-управленческого персонала.

Уголовная ответственность состоит в наказании лиц, допустивших нарушения правил охраны труда, которые могли привести или привели к несчастным случаям или другим тяжким последствиям в соответствии с Уголовным кодексом (УК). Так, відповідно до ст. 140 УК РСФСР должностные лица в зависимости от тяжести последствий могут понести наказание в виде штрафа до 300руб., исправительных работ, увольнения и лишения свободы (до 5 лет). По другим статьям к ответственности могут привлекаться как инженерно-технические работники, так и рабочие, преступно нарушившие правила безопасности движения и эксплуатации автотранспорта (ст. 211 и 213 УК РСФСР).

Материальная ответственность состоит в том, что предприятие несет материальную ответственность за ущерб, причиненный трудящимся увечьем или иным повреждением здоровья, связанным с исполнением их трудовых обязанностей. Часть суммы в возмещение этого ущерба может быть взыскана с работника предприятия,

ели несчастный случай произошел по его вине. Возмещение ущерба проводится по распоряжению руководителя предприятия путем удержания из заработной платы при наличии письменного согласия работника. При отсутствии согласия вопрос о возмещении ущерба рассматривается судом по заявлению администрации. Материальная ответственность регулируется разделом XI ТК РФ, а иные виды ответственности — ст. 419 ТК РФ.


15. Организация работ по охране труда


Различают периодический (разовый, единичный), оперативный (квартальный, декадный), текущий (годовой) и перспективный (пятилетний) планы работ по охране труда. Ответственность за разработку планов несут руководители предприятий. Основной документ — комплексный пятилетний план улучшения условий труда и санитарно-оздоровительных мероприятий.

Мероприятия первого уровня (первоочередные) включают мероприятия по совершенствованию и замене процессов и оборудования с опасными и вредными факторами на такие, где этих факторов меньше или они полностью отсутствуют; по внедрению автоматического и дистанционного управления опасными процессами и оборудованием, сокращению доли ручного труда и участия работающих в трудовых процессах путем их автоматизации и комплексной механизации. Если перечисленные мероприятия не обеспечивают требуемых показателей безопасности, то в планы по охране труда должны входить мероприятия второго уровня, направленные на применение технических устройств коллективной защиты; использование систем автоматического контроля и сигнализации о наличии опасных и вредных факторов; применение систем и устройств, обеспечивающих поддержание факторов внешней среды в допустимых пределах; внедрение рациональных режимов труда и отдыха; устранение непосредственного контакта работающих с исходными материалами, биологическими объектами, продукцией и отходами, оказывающими вредное действие; совершенствование обучения и пропаганды по охране труда; своевременное удаление и обезвреживание отходов вредных веществ; организацию действенного контроля за соблюдением требований безопасности; безопасное размещение оборудования.

К мероприятиям третьего уровня относятся мероприятия по обеспечению запланированных действий в случае возникновения опасных и аварийных ситуаций; ликвидации или уменьшения опасности; применению спецодежды и других средств индивидуальной защиты; нормализации санитарно-бытового обеспечения работающих.

Годовой план по охране труда разрабатывается с учетом мероприятий, предусмотренных пятилетним комплексным планом и данных паспортизации. Этот план включается в соглашение по социальным вопросам и охране труда. В его разработке участвуют руководители подразделений, рабочие, колхозники, профсоюзный актив, специалисты. Он согласовывается с инженером по ох-

ране труда и главным специалистом отрасли. Составляют также рабочий план инженера по охране труда, план-график проведения проверок и паспортизации, планы обучения и повышения квалификации, работы кабинета по охране труда и др.

Указанные в планах мероприятия обеспечивают материальными, финансовыми и трудовыми ресурсами; назначают ответственных за каждый пункт плана и сроки его выполнения.


16. Виды инструктажей по технике безопасности, их проведение и регистрация.


В соответствии с ГОСТ 12.0.004-90 и ОСТ 46.0.126—82 инструктажи работающих по характеру и времени проведения подразделяют на вводный, первичный на рабочем месте, повторный, внеплановый и текущий (целевой).С главными специалистами вводный инструктаж проводит руководитель предприятия при участии инженера по охране труда. С прибывшими на работу, производственное обучение, практику или в командировку этот инструктаж проводит главный специалист отрасли, куда поступает работник, при участии инженера по охране труда. Вводный инструктаж проводят в соответствии с типовой программой, как правило, в кабинете охраны труда или в специально оборудованном помещении с использованием технических средств и наглядных пособий. О проведении вводного инструктажа и проверке знаний делают запись в журнале регистрации вводного инструктажа (личной карточке инструктажа) с подписью инструктируемого и инструктирующего.

Первичный инструктаж на рабочем месте проводят с вновь принятыми или переведенными на другую работу лицами индивидуально или с группой выполняющих одинаковые виды работ. Первичный, повторный, внеплановый и текущий инструктажи проводит непосредственный руководитель работ. Первичный инструктаж на рабочем месте проводят в соответствии с инструкциями по охране труда, разработанными для отдельных профессий или видов работ, индивидуально с практическим показом приемов и методов труда. После первичного инструктажа на рабочем месте и проверки знаний в течение 2...5 смен все рабочие выполняют работу под наблюдением руководителя, после чего оформляют их допуск к самостоятельной работе, который фиксируют датой и подписью инструктирующего в журнале регистрации инструктажа на рабочем месте.

Для проверки и повышения уровня знаний правил и инструкций по охране труда все работающие не реже чем через бмес (электрики — через 3) проходят повторный инструктаж (индивидуально или групповым методом) по программе инструктажа на рабочем месте.

Внеплановый инструктаж проводят при изменении правил по охране труда, технологического процесса, замене или модерниза-

108

ции оборудования или других факторов, влияющих на безопасность, нарушении работниками требований безопасности труда, перерывах в работе более чем на 30 дней для работ, к которым предъявляются повышенные требования безопасности труда, и 60 дней — для остальных работ. Внеплановый инструктаж проводится в объеме первичного инструктажа на рабочем месте.

Текущий (целевой) инструктаж проводят с работниками перед работами, требующими оформления наряда-допуска, где и фиксируют его проведение.

О проведении первичного, повторного и внепланового инструктажей лицо, их проводившее, делает запись в журнале регистрации инструктажа на рабочем месте с подписью инструктируемого и инструктирующего. Регистрируя внеплановый инструктаж, указывают причину его проведения.

Инструкции по охране труда — это нормативные документы, устанавливающие требования безопасности при выполнении работ. Они могут быть предназначены как для работников отдельных профессий, так и для отдельных видов работ. Они должны включать только те требования, которые касаются безопасности труда и выполняются самими работающими.

Типовые инструкции составляют в соответствии с Основами законодательства о труде, ССБТ, межотраслевыми и отраслевыми нормами и правилами, другими нормативными, нормативно-техническими и организационно-методическими документами по охране труда. В них не могут быть учтены конкретные условия отдельных предприятий.

Типовые инструкции разрабатывают отраслевые институты (лаборатории) охраны труда (техники безопасности), головные (базовые) организации по стандартизации в области безопасности труда, научно-исследовательские, проектно-конструкторские и технологические организации.

Инструкции для работающих разрабатывают на основе типовых инструкций, требований безопасности, изложенных в эксплуатационной и ремонтной документации заводов-изготовителей оборудования, а также на основе технологической документации предприятия с учетом конкретных условий производства. Эти инструкции при отсутствии в отрасли типовых инструкций состаапя-ют на основе перечисленных выше документов с учетом конкретных условий предприятия. Требования инструкций являются обязательными для работающих; их невыполнение рассматривается как нарушение производственной дисциплины.

Инструкции для работающих по профессиям и на отдельные виды работ соответствуют перечню, который составляется службой охраны труда при участии руководителей подразделений, руководителей служб главных специалистов, службы организации труда и заработной платы.

Перечень разрабатывается на основании утвержденного на


редприятии штатного расписания в соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником работ и профессий рабочих, Квалификационным справочником должностей служащих. Он утверждается администрацией и рассылается в структурные подразделения (службы).

Новые инструкции составляют руководители цехов, участков, отделов, лабораторий. Руководство разработкой возлагается на главных специалистов отраслей. В необходимых случаях руководство предприятия может привлекать к составлению инструкций для работающих специалистов других подразделений.

Служба охраны труда хозяйства постоянно контролирует своевременность подготовки, проверки и пересмотра этих инструкций, оказывает методическую помощь разработчикам, содействует им в приобретении необходимых типовых инструкций, стандартов ССБТ, а также других нормативных и нормативно-технических документов по охране труда.

Подготовительная работа при составлении инструкций включает: изучение технологического процесса; выявление возможных опасных и вредных производственных факторов; определение соответствия применяемого оборудования требованиям безопасности; изучение конструктивных особенностей и эффективности средств защиты; изучение информационных писем, распоряжений и приказов, касающихся аварий и несчастных случаев; проведение анализа производственного травматизма, аварийных ситуаций и профессиональных заболеваний на предприятии; определение безопасных методов и приемов работ, их последовательности, а также технических и организационных требований, подлежащих включению в инструкцию, и др.

При вводе в действие новых производств допускаются временные инструкции для работающих; они должны обеспечивать безопасность технологических процессов (работ) и эксплуатации оборудования. Эти инструкции предусматриваются как для профессий, так и для отдельных видов работ на срок до приемки указанных производств в эксплуатацию государственной приемной комиссией. Окончательный проект инструкции для работающих должен быть подписан главным специалистом отрасли, согласован со службой охраны труда и с другими органами (по усмотрению службы охраны труда).

Инструкции для работающих утверждаются руководством предприятия и профкомом и вводятся в действие со дня утверждения (до внедрения технологического процесса и после обучения работающих).

Каждой инструкции присваивают наименование и номер; в наименовании указывают, для какой профессии или какого вида работ она предназначена.

Типовая инструкция и инструкция для работающих должны содержать следующие пять разделов: общие требования безопас-

ности, требования безопасности перед началом работы, во время работы, в аварийных ситуациях и по окончании работы.

В разделе «Общие требования безопасности» отражают условия допуска лиц к самостоятельной работе по профессии или к выполнению соответствующей работы (пол, возраст, состояние здоровья, прохождение инструктажей и т.д.); предупреждение о необходимости соблюдения Правил внутреннего трудового распорядка, запрещение курения и распития спиртных напитков; характеристику опасных и вредных производственных факторов; нормы для данной профессии спецодежды, спецобуви и других средств индивидуальной защиты; требования по обеспечению по-жаро и взрывобезопасности: порядок уведомления администрации о случаях травмирования и обнаружения неисправности оборудования, приспособлений и инструмента; способы оказания доврачебной помощи: правила личной гигиены и требования производственной санитарии; порядок ответственности работающего за нарушение требований инструкции.

В разделе «Требования безопасности перед началом работы» указывают порядок подготовки рабочего места и средств индивидуальной защиты; проверки исправности оборудования, инструмента, ограждений, сигнализации, блокировочных и других устройств, защитного заземления, вентиляции, местного освещения и т. д.; проверки наличия и состояния исходных материалов; приема смены в случае неисправной работы оборудования.

В разделе «Требования безопасности во время работы» излагают способы и приемы безопасного выполнения работ; правила использования технологического оборудования, приспособлений и инструмента; требования безопасного обращения с исходными и вспомогательными материалами; правила безопасной эксплуатации транспортных средств, тары и грузоподъемных механизмов; указания о безопасном содержании рабочего места; основные виды отклонений от нормального технологического режима и методы их устранения; действия, направленные на предотвращение аварийных ситуаций; требования к использованию средств индивидуальной защиты работающих.

В разделе «Требования безопасности в аварийных ситуациях» описывают действия при возникновении аварии или ситуации, которая может привести к аварии или несчастному случаю; по оказанию медицинской помощи пострадавшим при травмировании, отравлении и внезапном заболевании.

В разделе «Требования безопасности по окончании работы» приводят порядок безопасного отключения, остановки, разборки, очистки и смазки оборудования, приспособлений, машин, механизмов и аппаратуры, а при непрерывном процессе — передачи их смене; сдачи рабочего места; уборки отходов производства; извещения администрации о всех недостатках, обнаруженных во время работы.
17 . Испытание, регистрация грузоподъём устройств

Перерегистрацию проводят после реконструкции и ремонта, если на машину был составлен новый паспорт передачи машины владельцу, перестановки крана мостового типа на новое место. Не регистрируют в органах технадзора: краны всех типов с ручным приводом,, а также те, у которых при ручном приводе механизмов передвижения в качестве механизма подъема применен пневматический цилиндр; краны мостового типа и передвижные или поворотные консольные грузоподъемностью до 10 т включительно, управляемые с пола посредством кнопочного аппарата, подвешенного на кране; стреловые краны грузоподъемностью до 1 т включительно, рассчитанные на работу с постоянным вылетом или не снабженные механизмом поворота или передвижения; переставные краны для монтажа мачт, башен, труб, устанавливаемые на монтируемом сооружении.

Нерегистрируемые грузоподъемные машины и съемные грузозахватные приспособления снабжают индивидуальным номером, который записывают в журнале учета. Разрешение на пуск в работу регистрируемых грузоподъемных машин получают от органов технадзора перед пуском в работу вновь зарегистрированной машины, после монтажа на новом месте, после реконструкции, ремонта металлоконструкций с засечкой элементов или сборочных единиц с применением сварки.

Разрешение на пуск в работу выдает инспектор Госгортехнадзора на основе результатов технического освидетельствования, проведенного владельцем, и после контрольной проверки инспектором состояния машины, организации надзора за ней и ее обслуживания. Разрешение на пуск в работу вновь изготовленного стрелового крана, поставленного в собранном виде, выдает орган Госгортехнадзора при его регистрации на основе испытаний крана на заводе-изготовителе и технического освидетельствования (без испытания грузом), проведенного владельцем и записанного в паспорт.

Разрешение на пуск в эксплуатацию не регистрируемых в органах технадзора механизмов выдает инженерно-технический работник по надзору за грузоподъемными механизмами на предприятии на основании документов завода-изготовителя и результатов технического освидетельствования. Разрешение на работу грузоподъемных кранов и грузовых тележек, передвигающихся совместно с кабиной управления, записывают в их паспорт, а других грузоподъемных машин, съемных грузозахватных приспособлений и тары — в журнал учета и осмотра.

Вновь установленные механизмы и грузозахватные приспособления до пуска в работу подвергают полному техническому освидетельствованию. Находящиеся в работе механизмы проверяют

частично — не реже одного раза в 12 мес; полностью — один раз в 3 года (за исключением редко используемых, освидетельствуем мых через каждые 5 лет). Внеочередное освидетельствование проводят после монтажа на новом месте, реконструкции, ремонта металлических конструкций с заменой расчетных элементов, установки вновь полученного от завода-изготовителя сменного стрелового оборудования, смены крюка и канатов. Проверка возлагается на работника по надзору и проводится владельцем при участии лица, ответственного за исправное состояние. Освидетельствованию владельцем не подлежат машины, выпускаемые с завода и перевозимые на место эксплуатации в собранном виде, а также стреловые краны, так как их проверяют на заводе перед отправкой.

При полном техническом освидетельствовании осуществляют осмотр, статическое и динамическое испытание (при частичном статическое и динамическое испытание не проводят). Статическое испытание проводят нагрузкой, на 25 % превышающей грузоподъемность; при этом проверяют прочность машины и ее сборочных единиц, а у стреловых кранов — также грузовую устойчивость. Мостовой, козловой и передвижной консольный краны считаются выдержавшими испытания, если под действием указанного груза, поднятого на 200...300 мм в положении наибольшего прогиба и выдержанного в течение 10 мин, не обнаружено остаточных деформаций.

При статическом испытании кранов стрелового типа стрелу устанавливают относительно ходовой платформы в положение, отвечающее наименьшей устойчивости крана, груз поднимают на 100...200 мм. Если в течение 10 мин груз не опустится на землю, а также не будет обнаружено трещин, деформаций и других повреждений, кран считается выдержавшим испытание. Динамическое испытание проводят грузом, на 10 % превышающим грузоподъемность машины. Его цель — проверка действия механизмов и их тормозов. Допускается динамическое испытание рабочим грузом; при этом проводят повторный подъем и опускание груза, а также проверяют действие всех других механизмов машины.

Результаты освидетельствования крана и грузовой тележки, передвигающейся по надземным рельсовым путям совместно с кабиной управления, записывают в паспорт с указанием срока следующего освидетельствования, а других грузоподъемных машин в журнал их учета и осмотра. Лицо, ответственное за содержание машин в исправном состоянии, обязано обеспечить своевременное устранение выявленных неисправностей. Съемные грузозахватные приспособления подвергают осмотру и испытанию нагрузкой, в 1,25 раза превышающей их номинальную грузоподъемность.

Для обеспечения безопасности работ на грузоподъемных механизмах важное значение имеет выбор грузозахватных приспособ-

лений (стропы, траверсы и т. д.). Канаты и цепи следует подбирать такой длины, чтобы угол между их ветвями не превышал 90°. Стальные канаты и цепи перед установкой должны быть проверены расчетом на прочность. Расчет проводят по формуле

Р/Т»К

где Р— разрывное усилие каната, принимаемое по его сертификату, Н; Г—наибольшее натяжение ветви каната с учетом КПД полиспаста; Н; К— коэффициент запаса прочности; для грузовых канатов при ручном приводе К—4. при машинном К— 5...6 (в зависимости от режима работы).

При неизвестной массе груза Q натяжение Т, возникшее в каждой ветви (рис .1), определяют по формуле

T=Q/n*cosα

где н с число строп; α— угол наклона строп к вертикали.

Стальные грузовые канаты и канаты строп выбраковывают в зависимости от числа оборванных проволок на одном шаге свивки. При наличии 10 % оборванных проволок на одном шаге свивки канат выбраковывают. Шаг свивки определяют так: на одну из прядей мелом наносят метку, затем от этой метки в сторону наибольшего износа отсчитывают столько прядей, сколько их имеется в сечении каната, и ставят вторую метку. Расстояние между метками и есть шаг свивки.

Руководство предприятия обеспечивает содержание механизмов в исправном состоянии и безопасные условия их работы, для чего назначает ответственных за безопасную эксплуатацию, создает ремонтную службу, устанавливает порядок профилактических осмотров, обучения и периодической проверки знаний персонала, обслуживающего грузоподъемные машины, а также проверки знаний инженерно-технического персонала.

Надзор за безопасной эксплуатацией осуществляет назначенный инженерно-технический работник (после проверки его знаний). Периодическую проверку знаний проводят через 3 года. Ответственность за содержание машин в исправном состоянии возлагается на инженерно-технического работника (после проверки его знаний,


22. Классификация помещений по опасности поражения эл. током.


Безопасность обслуживания электрооборудования зависит от характера среды, в которой оно работает. Например, жара и влажность способствуют как быстрому снижению сопротивления изоляции, так и снижению сопротивления кожи человека. По степени опасности поражения электрическим током помещения подразделяет на три класса [1].

Помещения без повышенной опасности не имеют признаков помещений двух следующих классов.

Помещения с повышенной опасностью: сырые, т. е. с относительной влажностью воздуха, длительно превышающей 75 %; с проводящей пылью, выделяющейся по условиям производства в таком количестве, что она может оседать на проводах, проникать внутрь машин и аппаратов и ухудшать их изоляцию или охлаждение; с токопроводящими полами (земляные, сырые деревянные); жаркие (температура выше 35 °С постоянно или периодически — более I сут); с возможностью одновременного прикосновения чело-

136

века к металлическим корпусам электрооборудования с одной стороны и к соединенным с землей металлоконструкциям здания или механизмам — с другой.

Помещения особо опасные: особо сырые (относительная влажность воздуха близка к 100 %, при этом потолок, стены и все предметы покрыты влагой): с химически активными парами, газами или плесенью, разрушающими изоляцию; имеющие одновременно два и более признаков, характерных для помещений с повышенной опасностью.

К помещениям первого из этих классов относят, например, учебные лаборатории при условии, что электрическое оборудование установлено достаточно далеко от радиаторов, труб отопления, водопровода. Ко второму классу можно отнести, например, склады с земляными полами, а к третьему— теплицы, бани, коровники.

Согласно ГОСТ 12.1.013—78 «Электробезопасность в строительстве» различают не помещения, а условия повышенной или особой опасности, которые могут быть вне помещений. Жаркими считают не только условия при температуре более 35 °С длительно, но и более 40 С° кратковременно. К особо сырым условиям относят такие, при которых на рабочее место могут попадать снег, дождь.

Помещения с электроустановками различают еще и по доступности электрооборудования для неквалифицированного в области электробезопасности персонала. Помещения или их части (огороженные, например, сетками), доступные только для квалифицированного электротехнического персонала, называют электропомещениями.


20. Осмотр, освидетельствование и испытание котлов.


К обслуживанию котлов допускают лиц, достигших 18 лет, прошедших медицинское освидетельствование, сдавших экзамен по программе для подготовки кочегаров (операторов) и получивших квалификационные удостоверения. При переводе оператора на обслуживание котлов, работающих на газовом топливе, его знания проверяют в порядке, установленном Правилами безопасности в газовом хозяйстве. Операторов обучают безопасному выполнению работ в соответствии с ГОСТ 12.0.004—90 и ОСТ 46.0.126-82.

Техническое освидетельствование котлов проводят под руководством ответственного за их содержание и безопасную эксплуатацию. Оно состоит из осмотра и гидравлического испытания. Осмотр при первичном освидетельствовании необходим для проверки соответствия котла и котельного оборудования, а также их размещения требованиям заводской эксплуатационной документации, правильности включения котла в систему отопления, состояния котельной, наличия производственных инструкций по безопасности труда. При периодических освидетельствованиях цель осмотра — установить исправность и надежность котла и котельного оборудования для дальнейшего безопасного использования.

Гидравлические испытания для проверки прочности элементов котла и плотности их соединений проводят водой температурой не ниже 5 °С. Котлы вместе с установленной арматурой испытывают пробным давлением для паровых котлов и по ГОСТ 10617—83 для водогрейных котлов в течение 5 мин, после чего давление снижают до рабочего на время всего осмотра. Пробным давлением проверяют вновь установленные котлы, если они не были испытаны на заводе-изготовителе.

Котлы, находящиеся в эксплуатации, контролируют пробным давлением через каждые 6 лет или 3 года (котлы, недоступные для внутреннего осмотра). Пробным давлением проверяют также котлы после их ремонта. Испытание рабочим давлением проводят ежегодно и после каждого ремонта и чистки. Результаты ремонта, чистки и освидетельствования, разрешение (запрещение) работы и сроки следующего освидетельствования заносят в паспорт котла. Возможность дальнейшей эксплуатации котла определяет ответственный за его безопасную эксплуатацию и содержание.

Особое внимание уделяют мерам безопасности при использовании паровых котлов с избыточным давлением пара выше 0,07 МПа и водогрейных котлов с температурой воды более 115 °С. Это оборудование подведомственно инспекции Госгортехнадзо-ра.


19. Характеристика опасных факторов при работе с энергосиловым оборудованием. Требования к обслуж. персоналу.


Требования безопасности разработаны с учетом вероятности и возможной тяжести электропоражения, Поскольку сопротивление тела человека непостоянно, трудно оценивать условия безопасности по току, который может проходить через тело человека при электропоражении. Поэтому электроустановки классифицируют по напряжению. Раньше различали установки высокого и низкого напряжения, т. е. установки, в которых напряжение между любым из проводов и землей может в течение длительного периода превышать 250 В, и установки, где этого нет. Однако при напряжении 220 В случаи со смертельным исходом бывают чаще, так как эти установки наиболее распространены и их используют лица, не имеющие электротехнических знаний. Кроме того, термин «низкое напряжение» многие понимают как «безопасное напряжение» и пренебрегают требованиями безопасности. Поэтому теперь различают установки с номинальным напряжением до 1000 В и выше. Для этих групп установок требования безопасности различны и зависят от конкретных напряжений. Применяют, например, термин «малое (или «сверхнизкое») напряжение». Это напряжение до 42 В в соответствии с ПУЭ или до 50 В по ГОСТ 30331.3—95.


Все лица, занятые на обслуживании действующих электроустановок высокого и низкого напряжения, должны быть здоровы, не иметь увечий и болезней, препятствующих физическому труду и повышающих вероятность поражения током в электроустановках или его тяжелого исхода. Это некоторые болезни зрения, слуха, сердца, почек, кожи, хронический алкоголизм, наркомания и др. Электрики должны проходить медицинский осмотр при поступлении на работу и затем раз в 2 года, а если они должны работать на высоте, то раз в год. В зависимости от квалификации все лица, обслуживающие действующие электроустановки, делятся на пять групп, которые не совпадают с рабочими разрядами. В соответствии с Правилами техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей лицам, относящимся к группам 1...1У, должно быть не менее 18 лет. Только практиканты вузов, техникумов, профессионально-технических училищ, колледжей могут ра-

ботать с 17 лет. Лиц, не достигших 18 лет, не допускают к монтажу кабельных муфт, работам без снятия высокого напряжения и верховым на ЛЭП при высоте более 3 м до ступней ног, а также к электроизоляционным при использовании эпоксидно-фенольных смол и лаков.

К группе /относят лиц, проходящих инструктаж при поступлении на работу и затем периодически, не реже одного раза в квартал, связанных с обслуживанием электроустановок, но не владеющих электротехническими знаниями. Они должны иметь лишь элементарное представление об опасности электрического тока и мерах безопасности в электроустановках, а также практически ознакомиться с приемами по оказанию первой помощи пострадавшим. К группе I относятся ученики электромонтеров, уборщицы в электроустановках, водители автокранов, операторы машинного доения коров, лица, работающие с электрифицированным инструментом, строительные рабочие. Группу I им присваивает ответственный за электрохозяйство или по его поручению лицо с группой III после инструктажа и проверки знания безопасных методов работы. Присвоение группы фиксируют в журнале с подписями проверяющего знания и проверяемого. Выдавать удостоверения не требуется.

К группе II (и выше) относят лиц, ежегодно проходящих проверку знания правил безопасности. К этим лицам предъявляют следующие требования: стаж их работы в данной установке должен составлять не менее месяца, а для прошедших обучение по программе, рассчитанной на 72ч, и практикантов профессионально-технических училищ, техникумов, колледжей и вузов стаж не нормируют; эти лица должны быть ознакомлены с электроустановками, отчетливо представлять себе опасности электротока; им необходимо знать основные меры предосторожности при работе в электроустановках, приобрести практические навыки оказания первой помощи на манекене-тренажере. Группу II присваивают электромонтерам, уборщицам в установках напряжением выше 1000 В, такелажникам при обслуживании подстанций.

К группе III относят лиц. к которым предъявляют следующие требования: стаж работы с группой II для различных категорий персонала не менее 1...6мес (для практикантов вузов и техникумов—не менее 3 мес), причем для работающих в установках напряжением выше 1000В стаж учитывают только по этим установкам (также и для последующих групп); им необходимо знать устройство и Правила эксплуатации электроустановок потребителей, общие правила техники безопасности, в частности правила допуска к работам в электроустановке, а также специальные правила техники безопасности по тем видам работ, которые входят в их обязанности, уметь обеспечить безопасное проведение работ и надзор за безопасностью работающих; знать правила оказания

138

первой помощи и уметь оказывать ее практически. Эту группу присваивают оперативному персоналу и электромонтерам.

К группе /Котносят лиц со стажем работы в электроустановках не менее 2...6 мес с группой III (для окончивших вуз или техникум—2 мес). Они должны знать кроме указанного для предыдущих групп электротехнику по программе специализированного профтехучилища; иметь полное представление об опасностях при работе в электроустановках; знать правила техники безопасности, правила применения и испытания средств защиты, используемых в электроустановках; знать установки так, чтобы свободно разбираться, какие именно элементы должны быть отключены для выполнения работы, уметь находить их в установке и проверять выполнение мер безопасности, а также уметь обучать персонал правилам безопасности. В группу IV входят старшие электромонтеры, оперативный персонал электростанций, начинающие инженеры и техники-электрики.

К группе V относят лиц. имеющих стаж работы в электроустановках не менее 3...24 мес с группой IV (для лиц с законченным высшим или средним электротехническим образованием стаж не менее 3 мес), твердо знающих правила техники безопасности и имеющих ясное представление о том, чем вызвано требование того или иного пункта; умеющих организовать безопасное проведение работ в установке напряжением как до 1000 В, так и выше; твердо знающих правила оказания первой помощи и умеющих практически ее оказывать; знающих схемы и оборудование своего участка работы. Эту группу присваивают старшим монтерам, мастерам, техникам, инженерам.

Знания правил технической эксплуатации электроустановок и техники безопасности при их обслуживании проверяют ежегодно у персонала, обслуживающего действующие электроустановки или выполняющего в них наладочные, электромонтажные и ремонтные работы или испытания, а также улиц, организующих эти работы или оформляющих наряды на них. Инженерно-технические работники, не относящиеся к перечисленному персоналу, проходят проверку знаний раз в 3 года. Результаты успешной проверки отмечают в удостоверении, где указывают присвоенную владельцу группу и дату проверки.


21. Меты безопасности при работе с сосудами и баллонами, находящимися под давлением.


Сосуды и их элементы, работающие под давлением, изготовляют в соответствии с требованиями ГОСТов, нормами и ТУ на предприятиях, которые имеют на это разрешение местных органов Госгортехнадзора.

Сосуд поставляется заказчику заводом-изготовителем с паспортом установленной формы и инструкцией по монтажу и безопасной эксплуатации. На корпусе сосуда укрепляют пластину с наименованием завода-изготовителя, заводским номером сосуда, годом изготовления, рабочим и пробным давлением, допустимой температурой стенок. Кроме того, паспортные данные завод наносит на одну из наиболее видных частей сосуда. Сосуды снабжают приборами для измерения давления и температуры среды, предохранительными устройствами, запорной арматурой, указателями уровня жидкости.

Установка сосудов, регистрируемых в органах Госгортехнадзора, в жилых, общественных и бытовых зданиях, а также в примыкающих к ним помещениях не разрешается, а в производственных помещениях регламентируется отраслевыми правилами безопасности; монтаж воздухосборников компрессорных установок регламентируется соответствующими правилами. При этом должна быть обеспечена возможность осмотра, ремонта и очистки сосудов с внутренней и наружной сторон и исключено их опрокидывание.

После монтажа и регистрации сосуда на его видном месте наносят краской регистрационный номер, разрешенное давление, дату (месяц, год) следующего внутреннего осмотра и гидравлического испытания. До пуска в работу сосуды регистрируют в органах Госгортехнадзора; не подлежат регистрации сосуды первой группы, работающие при температуре стенки выше 200 °С, у которых произведение вместимости К (л) на давление р (МПа) не превышает 50, а также сосуды второй, третьей и четвертой групп, работающие при указанной выше температуре, у которых произведение/?Кне превышает 1000, и других в соответствии с указанными выше Правилами.

Все сосуды регистрируются предприятиями-владельцами в специальной книге учета и освидетельствования. Регистрация со-

суда в Госгортехнадзоре проводится на основании письменного заявления администрации предприятия — владельца сосуда. Для регистрации необходимо предоставить паспорт сосуда и предохранительного клапана, акт, удостоверяющий, что монтаж и установка сосуда проведены в соответствии с проектом и правилами, сосуд и все его элементы исправны, а также схему включения сосуда с указанием источника давления, параметров его рабочей среды, арматуры и др. Разрешение на пуск в работу сосудов, подлежащих регистрации, выдает инспектор Госгортехнадзора после регистрации и технического освидетельствования.

Разрешение на пуск в работу сосудов, не регистрируемых в органах Госгортехнадзора, выдает работник, назначенный приказом по предприятию для осуществления надзора за сосудами, на основании результатов технического освидетельствования. Разрешение на пуск сосуда в работу с указанием сроков следующего технического освидетельствования записывают в паспорт сосуда.

Сосуды подвергают техническому освидетельствованию до пуска в работу и периодически в процессе эксплуатации. Администрация предприятия обязана содержать сосуды в соответствии с требованиями указанных Правил, обеспечивая безопасность обслуживания, исправность состояния и надежность работы. Работники, осуществляющие на предприятии надзор за техническим состоянием и эксплуатацией сосудов, а также лицо, ответственное за их исправное состояние и безопасное действие, назначаются приказом из числа инженерно-технического персонала, прошедшего проверку знаний. На предприятии разрабатывают инструкцию по режиму работы сосудов и их безопасному обслуживанию и периодически проверяют знания персонала.

К баллонам предъявляют ряд дополнительных требований. Баллоны для сжатых, сжиженных и растворенных газов вместимостью более 100л снабжают паспортом по форме, установленной для сосудов, работающих под давлением. Боковые штуцера вентилей для баллонов, наполненных горючими газами, имеют левую резьбу, а негорючими — правую. Каждый вентиль для баллона взрывоопасных горючих веществ, вредных веществ первого и второго классов по ГОСТ 12.1.007—76 снабжают заглушкой, навертывающейся на боковой штуцер. На верхнюю сферическую часть баллона наносят клеймением следующие данные: товарный знак завода-изготовителя, номер баллона, массу порожнего баллона (кг), дату изготовления и год следующего освидетельствования; рабочее и пробное давление, вместимость баллона, клеймо ОТК. Наружную поверхность баллонов окрашивают.23. Методика оценки величины сопротивления изоляции прводов.


электрическая изоляция токоведущих частей электроустановок от частей, находящихся под иным потенциалом, в том числе от земли, необходима не только для нормальной работы установки, но и для безопасности людей. Изоляция проводов и кабелей предотвращает прикосновение к их токоведущим жилам. Кроме того, в электрической сети, питающейся от генератора или трансформатора с изолированной от земли обмоткой, через человека, прикоснувшегося к одной из токоведуших жил, пойдет ток тем меньший, чем лучше изоляция двух других жил от земли.

Если в какой-либо точке любого провода произойдет повреждение изоляции, то возникающее электрическое соединение с землей в сети с изолированной нейтралью называется однофазным

замыканием на землю. Такое соединение с землей не является коротким замыканием, потому что на пути тока от провода с поврежденной изоляцией к токоведущим жилам проводов других фаз будет активное сопротивление изоляции и емкостное сопротивление этих проводов относительно земли.

Ток однофазного замыкания в сети с изолированной нейтралью значительно меньше тока короткого замыкания (к.з.) между проводами или между проводами и землей в сети с заземленной нейтралью. Если замыкание на землю произойдет через тело человека, то в сети с изолированной нейтралью ток через человека будет значительно меньше, чем в сети с заземленной нейтралью. По этой причине в шахтах и на торфоразработках электрические сети напряжением до 1000 В работают с изолированной нейтралью. Так же работают сети напряжением 6. 10 и 35 кВ для большей надежности бесперебойного электроснабжения. Продолжительность работы такой сети с однофазным замыканием на землю ограничена до момента ликвидации повреждения. Персонал должен отыскать повреждение как можно быстрее, так как для людей опасно прикосновение к предметам, через которые произошло замыкание на землю, например к железобетонной опоре, на которой поврежден изолятор. Опасно также приближаться к месту соприкосновения с землей оборвавшегося провода ближе чем на 8 м.

В установках напряжением до 1000 В сети с изолированной нейтралью безопаснее сетей с заземленной нейтралью только при условии хорошей изоляции фаз относительно земли и сравнительно небольшой протяженности сети, так как чем длиннее провода, тем больше значение емкостных токов и токов утечки. В шахтах и на торфоразработках, где сети не столь разветвленные, как в сельскохозяйственных электроустановках, ведется непрерывный автоматический контроль состояния изоляции с помощью специальных реле утечки или асимметров, которые немедленно отключают сеть, если состояние ее изоляции ухудшилось больше, чем допустимо.

В сельском хозяйстве и на промышленных предприятиях сети разветвлены, имеют значительную протяженность и даже при хорошем состоянии изоляции имеют большие токи утечки и емкостные токи. Система с изолированной нейтралью лишается преимуществ. Например, проводка в стальных трубах в коровнике на 200 голов уже имеет емкость ОД45мкФ, что даже без учета активной проводимости изоляции и емкости воздушной линии, а также электроприемников создает ток замыкания на землю 30 мА, т. е. опасный для человека, если замыкание произойдет через его тело. Надежнее реагирует на ухудшение изоляции одной из фаз система с заземленной нейтралью, где всякое повреждение изоляции является к.з. и поврежденный участок сети отключается устройствами защиты. Поэтому в сельском хозяйстве при напряжении до 1000 В

применяют систему 380/220 В с заземленной нейтралью. Исключение — сети передвижных электроустановок, питаемых от автономного генератора.

Однако и при заземленной нейтрали хорошее состояние изоляции важно с точки зрения электробезопасности. При хорошей изоляции менее вероятны к. з., связанные с искрением или перегревом проводов, и переход напряжения с токоведущих частей на такие открытые проводящие (металлические) части, которые нормально не находятся под напряжением и с которыми может соприкасаться человек (например, корпус электродвигателя).

Изоляцию силовой или осветительной электропроводки считают достаточной, если ее сопротивление между проводом каждой фазы и землей или между разными фазами на участке, ограниченном последовательно включенными автоматическими выключателями или предохранителями с плавкими вставками, или за последним предохранителем, составляет не менее 0,5 МОм (5000000м). Сопротивление измеряют мегомметром, рассчитанным на напряжение 1000В. При этом вывинчивают лампы из патронов. Проверку делают не реже одного раза в 2 года, а в помещениях сырых, особо сырых, пожароопасных, взрывоопасных или с химически активными газами — ежегодно. Если сопротивление изоляции окажется меньше нормы, изоляцию испытывают переменным напряжением 1000 В в течение 1 мин. Участок проводки может быть оставлен в работе до плановой замены, если при испытании изоляция не пробивается. В промежутках между измерениями (один раз в 6 или 3 мес в зависимости от назначения помещения) осматривают проводки, выключатели и арматуру светильников.

У вновь смонтированных электродвигателей переменного тока напряжением до 1000 В сопротивление изоляции обмоток статора должно быть минимум 0,5 МОм при температуре 10...30 "С, у обмоток ротора синхронных электродвигателей или асинхронных с фазным ротором— 0,2 МОм (причем статор проверяют мегаомметром на 1000В, а ротор —на 500В). Нормы на сопротивление изоляции в процессе эксплуатации для статоров электродвигателей напряжением до 660 В — 1 МОм в холодном состоянии или 0,5 МОм при 60 "С, а у обмоток ротора — не установлены.


26. Действие эл. тока на организм человека .


Переменный ток частотой 50 Гц и силой примерно 100 мА, протекая через тело человека от руки к руке или от руки к ногам, может парализовать сердце, если продолжительность воздействия его на человека не менее 3 с. Продолжительность воздействия тока имеет значение потому, что опасность паралича сердца зависит от совпадения момента прохождения тока с той фазой в работе сердца, когда оно оказывается особенно чувствительным к току. Если продолжительность протекания тока превышает продолжительность одного цикла, ток обязательно совпадает с опасной фазой.

Фибрилляция, т. е. беспорядочное подергивание отдельных волокон сердечной мышцы вместо одновременного их сокращения и расслабления, — наиболее опасное последствие протекания электрического тока через тело. Для восстановления работы фибриллируюшего сердца необходимо своевременно использовать специальный аппарат (дефибриллятор), который может применять только врач. На фибрилляцию приходится 1/5 всех случаев паралича сердца при поражении электрическим током, а в 4/5 случаев сердце просто останавливается (асистола), и его работа может быть восстановлена путем массажа вручную. Ток силой в несколько ампер не вызывает фибрилляции, так как пока он течет, все волокна сердечной мышцы сжаты, но при этом возникает тепловое разрушение тканей тела и иногда паралич дыхания из-за поражения нервной системы. Дыхание может оказаться парализованным уже при значении тока 50...80 мА, если он протекает долго. При силе тока 20...25мА, протекающего между рукой и ногами, пальцы судорожно сжимают взятый в руку предмет, оказавшийся под напряжением, а мышцы предплечья парализуются и человек не может освободиться от действия тока. У многих наступает паралич голосовых связок, и они не .могут позвать на помощь. Чем дольше протекает ток, тем меньше становится электрическое сопротивление тела, и ток возрастает. Може наступити смерть.

Наибольшее значение тока, при котором человек еще может самостоятельно оторвать руки от предмета, находящегося под напряжением, называют максимальным отпускающим током, а несколько большее значение можно считать пороговым неотпускающим током. Для мужчин максимальные отпускающие токи равны 9...23мА, для женщин — 6...1бмА. Ток силой 10 мАчасто считают безопасным для подавляющего большинства взрослых людей, однако установлено, что из всех случаев смертельных поражений электричеством 42 % произошли при силе тока до 10 мА. Наименьшее значение тока, при котором наступила смерть, 0,8 мА, в то время как пороговый ощутимый ток при различных обстоятельствах его протекания 0,2...1,3 мА.

Возможность гибели людей от едва ощутимых токов объясняется тем, что исход электропоражения зависит не только от действия тока непосредственно на сердце или органы дыхания, но и от его действия на нервную систему, обладающую разнообразными индивидуальными особенностями (возможна смерть от нервного шока). Имеют значение путь тока через тело и особенно места его входа и выхода. Известны случаи смертельных поражений электрическим током, когда ток совсем не проходил через сердце, а шел, например, через пальцы на одной руке или через две точки на одной голени. Это объясняется воздействием тока на центральную нервную систему, когда он проходит через особо уязвимые точки на теле человека, которые используют при лечении иглоукалыванием.

Ток, проходящий через тело человека, зависит от его сопротивления, а сопротивление — от приложенного к телу напряжения. При низких значениях напряжения сопротивление почти целиком зависит от состояния кожи, поверхностный слой которой можно рассматривать как тонкий и несовершенный диэлектрик, а мышцы и кровь — как проводник. В зависимости от целости и состояния кожи, а также пути тока через тело сопротивление может составлять приблизительно от 100000 (при очень малом напряжении) до 500 Ом. Сопротивление кожи зависит от площади и плотности контакта, а также от силы тока и продолжительности его действия. Чем они больше, тем меньше сопротивление кожи (с увеличением длительности протекания тока увеличиваются нагрев кожи, потовыделение, в ней возникают электролитические изменения). Сопротивление кожи зависит от напряжения, потому что уже при напряжении 10...42 В начинается пробой ее верхнего рогового слоя. При напряжении 127...220 В и выше кожа уже почти не влияет на сопротивление тела, но, прикасаясь рукой к фазному проводу в сети напряжением 220 В, человек оказывается под воздействием только части этого напряжения, другая часть теряется на сопротивление обуви, полов. В расчетах принимают сопротивление тела равным 850,..1000 Ом при напряжении на теле 25...50 В и выше и 3...6 кОм при 12...20 В.

27. Горение и пожарные свойства материалов и конструкций


Горение — сложный физико-химический процесс взаимодействия горючего вещества и окислителя, сопровождающийся выделением теплоты и излучением света.

Для начала горения необходимы горючее вещество, источник зажигания, наличие окислителя (содержание кислорода в воздухе более 14%). При снижении содержания кислорода до 10% горение переходит в тление. Источники зажигания при возникновении пожара могут быть открытыми (искры, световые излучения, пламя, накаленные предметы) и скрытыми {трение, удар, теплота химических реакций, микробиологические процессы и т. д.). При отсутствии контакта горючего вещества, кислорода и источника зажигания горение не возникает, что используют при тушении пожаров.

Под горючим веществом понимают твердое, жидкое, газообразное вещество, способное окисляться с выделением теплоты и излучением света. Окислителями служат кислород воздуха, бром, хлор, азотная кислота, бертолетова соль.

Горючие вещества в зависимости от агрегатного состояния характеризуются параметрами, определяющими их огне- и взры-воопасность. Основные характеристики горения и огнеопасности вытекают из способа возгорания веществ или физических форм загорания (вспышка, воспламенение, самовоспламенение и самовозгорание).

Вспышка — процесс горения паровой фазы жидкого или твердого вещества, которая образуется над поверхностью горючего тела при воздействии на вещество открытого огня или раскаленного тела.

По температуре вспышки различают легковоспламеняющиеся (до 45 °С) и горючие (свыше 45 °С) жидкости. К легковоспламеняющимся относятся ацетон, скипидар, спирт, керосин, бензин, сероуглерод, дизельное топливо; к горючим — минеральные смазки, растительные масла, гидротормозная жидкость.

Температурой вспышки называют минимальную температуругорючего вещества, при которой над его поверхностью образуются пары и газы, способные вспыхнуть в воздухе от источника зажигания. Однако скорость их образования еще недостаточна для последующего горения.

Воспламенение — процесс, при котором вещество, нагреваясь до температуры кипения, продолжает гореть и тлеть до тех пор, пока происходит парообразование или выделение летучих углеводородов и других горючих соединений. Температура воспламенения выше температуры вспышки для горючих веществ на 5...30 °С, для легковоспламеняющихся — на 2...5 "С.

Нижний и верхний концентрационные пределы воспламенения некоторых веществ (%) и нижние пределы взрываемости пыли в воздухе (г/м 3 ) приведены ниже: аммиак —4,1...27; бензин Б-72 — 1,1...7,0; водород — 4,1...74,5; пыль кормового брикета, сухое молоко —7,6; пыль мельничная серая, отруби пшеничные — 17,6; лигнин хлопковый — 63,0.

Наиболее распространенные способы прекращения горения: снижение концентрации кислорода в зоне горения и ее охлаждение.

Периодом индукции называется промежуток времени т ин , через который после соприкосновения с открытым огнем или раскаленным телом происходит воспламенение вещества. За время т ин образуется горючая смесь. На воспламеняемость вещества влияет промежуток индукции. Если время охлаждения искры температурой * испр , попавшей в горючую смесь, до температуры воспламенения этой смеси меньше периода индукции (Т] < т ин )> то воспламенения ее не произойдет. В противном случае (т 2 > т ин ) смесь воспламеняется.

Самовоспламенением называют процесс самостоятельного ускорения реакции, переходящий в горение.

Температурой самовоспламенения называют минимальную температуру вещества, при которой происходит резкое увеличение скорости экзотермических реакций, заканчивающихся возникновением пламени горения.

По температуре самовоспламенения горючие вещества подразделяют на две группы: воспламеняющиеся при температуре, которая выше температуры окружающей среды, и воспламеняющиеся при температуре, которая ниже температуры окружающей среды. Первые воспламеняются при нагревании, а вторые — без нагревания. Самовоспламеняются жиры животного происхождения, масла, уголь, торф, сульфиды железа, сено, солома, опилки, желтый фосфор, пылеобразный цинк, алюминий, древесный уголь и др. Под действием воды загораются калий, натрий, цезий, карбид кальция, негашеная известь и др. Самовоспламеняются от взаимодействия различные газообразные вещества, жидкие и твердые окислители; особо активны в этом отношении хлор, бром, фтор. Органические вещества самостоятельно воспламеняются от со-прикосновения с азотной кислотой, выделяющей при нагревании кислород.

Самовозгорание — процесс загорания вещества в результате тепловых процессов окисления или жизнедеятельности микроорганизмов. Способностью к самовозгоранию обладают растительные и животные масла, уголь, щепа, зерно, торф, сажа и др.

Строительные материалы по горючести подразделяют на три группы.

1. Негорючие, которые под действием огня или высокой температуры не воспламеняются, не тлеют и не обугливаются (бетон, черепица).

2. Трудногорючие — воспламеняются с трудом, тлеют или обугливаются и продолжают гореть или тлеть только при наличии источника зажигания (саман, камышит).

3. Горючие (сгораемые) — могут гореть или тлеть и после удаления источника огня, вызвавшего воспламенение материала.

Для оценки строительных конструкций применяют два количественных пожарных показателя: минимальный предел огнестойкости (время, в течение которого несущая способность конструкции под воздействием огня не утрачивается, в них не появляются сквозные трещины, а температура на противоположной от огня стороне не достигает 220 °С) и максимальный предел распространения огня по конструкции за 15 мин.

Согласно СНиП 201.97 «Противопожарные нормы» здания подразделяют по огнестойкости на пять степеней в зависимости от значения показателей, которыми характеризуются конструкции основных элементов зданий (несущие стены, перегородки в зданиях, перекрытия, покрытия).

Например, перегородки в зданиях I степени должны иметь минимальный предел огнестойкости 0,5 ч, II степени и больше — 0,25 ч, причем максимальный предел распространения огня по перегородкам в зданиях I и II степеней — 0, а начиная с III степени и выше — 40 см.

Такие же требования предъявляют к балкам, фермам, аркам и другим элементам покрытий (крыш), но у зданий III степени и выше они могут даже не нормироваться (быть горючими). В зданиях V степени — все горючее, кроме противопожарных стен, которые разделяют большое здание на части. Для ориентировки ниже приведены примерные конструкции зданий разных степеней огнестойкости.

I — здание из камня, кирпича, железобетона с использованием листовых или плиточных негорючих материалов.

II — отличается от I степени тем, что в покрытиях применяют не защищенные от действия огня стальные конструкции (предел огнестойкости ниже).

III — отличается от I степени тем, что допускаются деревянные покрытия, защищенные штукатуркой или трудногорючими листовыми или плиточными материалами. Деревянные элементы покрытия должны быть обработаны огнезащитными составами. Здания степени Ша — преимущественно каркасные (каркас — из не-

366

защищенных стальных конструкций), а наружные стены — из стальных листов или других негорючих листовых материалов с трудногорючим утеплителем. Здания степени 1116 такие же, как и Ша, но одноэтажные, с деревянным каркасом и панелями наружных стен, которые подвергнуты огнезащитной обработке.

IV —в отличие от 1116 несущие и ограждающие деревянные конструкции защищены штукатуркой или листовыми и плиточными материалами. Деревянные элементы чердачного покрытия подвергают огнезащитной обработке. Степень 1Уа отличается от Ша тем, что утеплитель горючий. Однако в зданиях всех степеней огнестойкости независимо от нормируемых пределов распространения огня допускается выполнять из горючих материалов кровлю, стропила и обрешетку чердачных покрытий, а также полы, двери, оконные переплеты, облицовку стен и потолков, но стропила и обрешетка должны быть обработаны огнезащитными составами при любой степени огнестойкости, кроме V. Кроме того, в зданиях с чердаками, если стропила и обрешетка выполнены из горючих материалов, не допускается горючая кровля (кроме как в зданиях V степени). СНиП 2.01.02—85 содержат и некоторые другие исключения и запреты.


28. Классификация помещ по пожарной и взрывной опасности

В зависимости от пожарных свойств и количества веществ, или материалов, используемых или образующихся в процессе производства и находящихся в аппаратах, все производства, а также помещения или здания, в которых они размещены, подразделяют на пять категорий. Для смесей веществ или материалов категорию определяют по наиболее опасному веществу.

К категории А (взрыво-, пожароопасная) относят помещения, где в производстве обращаются горючие газы или легковоспламеняющиеся жидкости (ЛВЖ) с температурой вспышки не более 28 °С в таком количестве, что могут образовываться взрывоопасные паровоздушные смеси, при воспламенении которых развивается расчетное избыточное давление взрыва в помещении более 5 кПа, а также вещества и материалы, способные взрываться и гореть при взаимодействии с водой, кислородом воздуха или одно с другим и имеющиеся в таком количестве, что в помещении может развиться избыточное давление более 5 кПа. Это, например, производства, в которых используют или хранят достаточно большое количество бензина или металлического натрия.

К категории Б (взрыво-, пожароопасная) относят помещения, где в процессе производства образуются горючие пыли, волокна или ЛВЖ с температурой вспышки более 28 °С, а также горючие жидкости (ГЖ) в таком количестве, что при воспламенении аэрозоля

ыли или паровоздушной смеси в данном помещении развивается расчетное давление более 5 кПа. Это, например, выбойные и размольные отделения мельниц, крупорушек и мазутное хозяйство котельных.

К категории В* (пожароопасная) относят помещения, где в процессе производства обращаются горючие и трудногорючие жидкости, а также твердые горючие и трудногорючие вещества или материалы, в том числе пыли и волокна, неспособные создавать взрывоопасные смеси с воздухом, но способные гореть, при условии, что данное помещение не относится к категории А или Б из-за других веществ. Сюда относят, например, помещения, где в закрытых емкостях хранятся дизельное топливо, трансформаторное масло (электрические РУ), деревообделочные и комбикормовые цехи и кормокухни, зерносклады и зерноочистительные отделения мельниц, цехи первичной сухой обработки льна.

К категории Г относят помещения с производствами, связанными со сжиганием топлива (в том числе газа) или обработкой негорючих веществ в раскаленном или расплавленном состоянии, выделяющих лучистую энергию. Это котельные, кузницы, мото-роиспытательные станции и машинные залы дизельных электростанций при условии, что топливный бак вне помещения.

К категории Д относят производства, в которых обращаются только негорючие вещества в практически холодном состоянии. Это. например, водонасосные станции, консервные цехи, теплицы на биологическом или техническом обогреве, кроме тех, где сжигают газ.

От категории помещений зависят меры пожарной безопасности в строительной и технологической части проектов. Категории определяют технологи проектных организаций, которые и рассчитывают давление взрыва.

Здание относят к категории А, если в нем суммарная площадь помещений категории А превышает 5 % всей площади, или 200 м 2 , однако допускается в случае, если суммарная площадь помещений категории А не превышает 25 % всей суммарной площади здания, или 1000 м 2 , не относить здание к категории А при условии оборудования помещений категории А установками автоматического пожаротушения.

Здание относят к категории Б, если оно не относится к категории А и соблюдаются те же условия, что и для указанных выше зданий, отнесенных к категории А. Аналогичны условия отнесения здания к категории В, но если в здании вообще нет помещений категорий А и Б, то к категории В его относят, если помещения этой категории занимают более 10% всей площади здания.

Допускается не относить здание к категории В, если помещения этой категории занимают в сумме не более 25 %, или 3500 м 2 , при условии оборудования помещений категории В установками автоматического пожаротушения.

Здание относят к категории Г, если оно не относится к категориям А, Б, В и суммарная площадь помещений категорий А, Б, В и Г составляет более 5% площади всех помещений данного здания. При оснащении автоматическим пожаротушением помещений, отнесенных к категориям А, Б, В, Г. допускается не относить здание к категории Г. если суммарная площадь помещений категорий А. Б, В, Г меньше 5000м 2 .

Остальные здания относят к категории Д.

С точки зрения требований к конструкции электрооборудования все помещения и наружные установки (или отдельные зоны в них) могут быть или не быть пожаро- или взрывоопасными. ПУЭ подразделяют опасные зоны на классы по пожаро- и взрывоопасное™. Пожароопасными называют зоны, в которых постоянно или периодически применяют или хранят горючие вещества. Взрывоопасными называют зоны, в которых могут образовываться взрывоопасные смеси горючих газов, паров, пылей или волокон с воздухом при переходе их во взвешенное состояние. Если объем взрывоопасной смеси превышает 5 % свободного объема помещения, то считается, что все оно взрывоопасно. Если же не превышает 5 %, то взрывоопасной считается зона в пределах 5 м по горизонтали и вертикали от технологического аппарата, из которого возможно выделение горючих газов, пыли или паров Л ВЖ.

Взрывоопасные зоны класса В-1 — это зоны в помещениях, в которых выделяются горючие газы или пары с такими свойствами и в таком количестве, что они могут образовывать с воздухом взрывоопасные смеси не только при аварийных, но и при нормальных режимах работы, например, загрузке или разгрузке технологических аппаратов, переливании ЛВЖ в открытые сосуды.

В зонах класса В-1а взрывоопасные смеси газов или паров с воздухом могут образовываться только вследствие аварий или неисправностей, поэтому здесь опасность несколько меньше. Пример — помещение аккумуляторной при работе батареи по методу заряд-разряд, если нет блокировки, которая прекращала бы зарядку аккумуляторов в случае аварийного прекращения работы при-точно-вытяжной вентиляции.

Зоны класса В-16 отличаются от зон класса В-1а одной из следующих особенностей, дополнительно уменьшающих опасность:

горючие газы в этих зонах обладают высоким нижним концентрационным пределом воспламенения (15 % и более) и резким запахом, что позволяет обнаружить неисправность, когда взрыв еще невозможен (машинные залы аммиачных холодильных установок);

при аварии возможна лишь местная взрывоопасная конпентра-

шия газообразного водорода и только в верхней части помещения. ^Например, зарядные станции стартерных и тяговых аккумулятор-ьных батарей относятся к категории В-16, так как при соблюдении Определенных требований к их естественной вентиляции только верхняя треть объема помещения может быть взрывоопасной зо-ьной при аварийном выходе из строя искусственной вентиляции;

взрывоопасные зоны в лабораториях или иных помещениях, ггде ЛВЖ или горючие газы хранятся в небольших количествах, /достаточных лишь для образования взрывоопасной зоны объе- ъмом не более 5 % свободного объема помещения, если работа с рними проводится без применения открытого пламени (если работу с ЛВЖ и газами ведут в вытяжных шкафах или под вытяж-Иыми зонтами, то считается, что в помещении нет взрывоопасных зон).

Зоны класса В-1г — это пространства у наружных установок, содержащих горючие газы или ЛВЖ


49. Огнегас вещества и их свойства. Машины для подачи их к очагу


Вещества, снижающие скорость горения или полностью прекращающие его при введении в зону горения, называют огнегасительными. По агрегатному состоянию их подразделяют на жидкие (вода, бромистый 'этил), твердые или порошкообразные (сухой песок, земля, двууглекислая сода), газообразные (инертные газы, азот, углекислый газ, водяной пар) и смешанные (газообразные с твердыми — смесь углекислого газа или воздуха с порошкообразными веществами, газообразные с жидкими— пены). Огнегасительны-ми свойствами обладают также асбестовые, войлочные или брезентовые покрывала.

По принципу действия огнегасительные вещества подразделяют на охлаждающие (вода, четыреххлористый углерод), разбавляющие горючие вещества или снижающие содержание кислорода в зоне горения (вода, водяной пар, углекислый газ) и химически тормозящие процесс горения (бромистый этил, метил).

Для тушения пожара наиболее широко применяют воду, углекислый газ, пены, песок. Воду используют в чистом виде и с добавками поверхностно-активных веществ; она отнимает от горючего вещества значительное количество теплоты (для испарения 1г воды требуется 2,258кДж теплоты), а пар затрудняет доступ кислорода к горючему материалу. Но вода имеет и отрицательные свойства: в результате ее воздействия на слой угольной или травяной пыли образуются взрывоопасные концентрации; способствует механическому разрушению объектов; плохо смачивает некоторые вещества (лен. хлопок, шерсть).

Для тушения также используют водные эмульсии, образующиеся из воды и 3...10 % бромэтила, химические пены, создаваемые пеногенераторами при использовании пенообразующих порошков и образующиеся в огнетушителях во время реакции растворов, состоящих из щелочей и кислот. Для получения химической пены в огнетушителях применяют серную кислоту, водные растворы сернокислого алюминия или хлорного железа, бикарбоната натрия. Химическая пена состоит на 80 % из углекислого газа. Наряду с ней для тушения нефтепродуктов применяют воздушно-механическую пену. Любая пена .электропроводка. Для тушения пожаров в закрытых помещениях используют углекислый газ, а также инертные газы, дым, отработавший газ ДВС,


Средства пожаротушения подразделяют на основные, специальные и вспомогательные.

Основные средства предназначены для подачи на пожар огнегасительных веществ: воды, пены, порошков, углекислого газа, газоводяных и других составов. К ним относятся пожарные автомобили, автоцистерны, пожарные мотопомпы, огнетушители и др. Пожарные автомобили доставляют к месту пожара личный состав.

Специальные средства используют для выполнения специальных работ при тушении пожара. К ним относятся пожарные автолестницы и коленчатые подъемники, автомобили связи и освещения, а также штабные и оперативные автомобили.

Вспомогательные средства служат для выполнения работ, обеспечивающих нормальные условия подразделениям пожарной охраны при тушении пожара. К ним относятся автополивозаправщики, грузовые автомобили, автобусы, тракторы и другие машины.

Пожарную автоцистерну АЦ-90 (модель 146) на шасси автомобиля ГАЗ-66-01 используют при тушении пожаров водой или воздушно-механической пеной в сельской местности в условиях плохих дорог или бездорожья. Она служит также для доставки к месту пожара боевого расчета, пожарного оборудования, воды или пенообразователя.

Пожарная автоцистерна АЦ-30 (модель 184) — это модификация автоцистерны АЦ-90, она оборудована цистерной для воды большей вместимости и специальным баком для пенообразователя.

Пожарные мотопомпы, которыми обеспечивают посты противопожарной охраны, подают воду из источников и пожарных гидрантов в очаг пожара. Они позволяют доставать ее из труднодоступных для пожарных автомобилей мест.

Различают переносные и прицепные мотопомпы. В сельской местности наибольшее распространение получили переносные мотопомпы МП-600А, МП-800А и прицепные МП-1200, МП-1400 и МП-1600.

Общий вид мотопомпы МП-600А показан на рис. 22.1. Она состоит из одноцилиндрового двухтактного карбюраторного двигателя, одноступенчатого центробежного насоса 7и ротационного вакуум-аппарата 4, смонтированных на легком сварном основании с рукоятками для переноски. Насос обеспечивает расход воды 600 л/мин.

Ручные пожарные насосы (ПН-90, ПН-100 и ПН-120) также применяют для подачи воды при пожаре.

На объектах с дорогостоящими материальными ценностями для тушения пожара и подачи сигнала тревоги используют сприн-клерное и дренчерное оборудование. Спринклерное оборудование представляет собой сеть водопроводных труб, прикрепленных на потолке здания, с ввинченными в них головками-распылителями (форсунками). В такую сеть с помощью насосов подается вода из водопровода или резервуаров. Основная часть оборудования — спринклерная головка-распылитель. При повышении температуры сверх установленной вставка, состоящая из легкоплавкого металла, расплавляется и открывает путь воде. Вода, ударившись в спринклерную розетку, широко разбрызгивается по сторонам. Вставки рассчитаны на температуру 72, 95, 141 и 182 "С. Для этой цели используют и стеклянные вставки-капсулы с жидкостью. Спринклеры располагают так, чтобы одна головка обслуживала 12м 2 площади пола, а там, где пожарная опасность повышена, — 10 м 2 . Вода, двигаясь во время пожара по сетям спринклера, приводит в действие контрольный сигнальный аппарат. В теплых помещениях спринклерная сеть постоянно заполнена водой, а в необогреваемых — воздухом, который при возникновении пожара вытесняется водой.

Дренчерное оборудование отличается от спринк-лерного тем, что не имеет расплавляющихся вставок. Дренчеры запускают ручным или автоматическим способом и используют для образования водяной завесы или целенаправленного пуска струй воды. Для тушения карбидов, щелочных металлов и легковоспламеняющихся жидкостей воду применять нельзя.


59. Огнетушители

На территории гаражей, деревообделочных мастерских, мельниц, больниц, хлебопекарен, столовых, животноводческих ферм устанавливают пожарные шиты с набором пожарного инвентаря. Пункты переработки льна, конопли дополнительно обеспечивают шестью метлами, четырьмя лопатами, двумя баграми, двумя топорами и одной приставной лестницей. Здания, склады, фермы оборудуют и другими первичными средствами пожаротушения: внутренними пожарными кранами, емкостями с водой, а также пожарными щитами с необходимым набором оборудования.

Для тушения загораний и пожаров в начальной стадии применяют огнетушители, которые подразделяют на следующие основные группы:

по виду огнегасительного вещества — пенные, химические пенные (подают химическую пену, образованную водными растворами щелочей и кислот); воздушно-пенные (подают воздушно-механическую пену, образованную водными растворами пенообразователей); газовые и угле кислотные (подают углекислый газ в твердом и газообразном виде; в качестве заряда применен жидкий углекислый газ); аэрозольные и угдекисло-бромэтиловые (подают парообразующие вещества); порошковые (подают огнегаситель-ные порошки типа ПСБ, П-1А, ПФ);

по способу подачи огнегасительного вещества — под давлением газов, образующихся в результате химической реакции (химические пенные); под давлением заряда или рабочего газа, находящегося над огнегасительным веществом (углекислотные, аэрозольные, воздушно-пенные); в отдельном баллоне (воздушно-пенные, аэрозольные, порошковые); свободным истечением огнегасительного вещества (порошковые типа «Турист»);

по количеству огнегасительного _вещества — малолитражные ручные с вместимостью корпуса до 5л включительно; промышленные ручные с вместимостью корпуса до Юл включительно; передвижные и стационарные с корпусом вместимостью до Юл.

Среди ручных огнетушителей наибольшее распространение получили химические пенные огнетушители ОХП-10, ОП-М и ОП-9ММ. Кислотная часть огнетушителей хранится в стакане из полиэтилена или винипласта.Чтобы привести в действие химический пенный огнетушитель, поднимают вверх рукоятку, открывающую клапан кислотного стакана, и опрокидывают огнетушитель. Вытекающая из стакана кислотная часть заряда смешивается с щелочной, залитой в корпус огнетушителя, и между ними происходит реакция с образованием углекислого газа, заполняющего пузырьки пены. Углекислый газ создает внутри корпуса давление 1 МГГа, которое выталкивает пену из огнетушителя в виде струи. Перед использованием огнетушителей необходимо прочистить спрыск шпилькой, подвешенной к его ручке. При работе огнетушителя следует избегать попадания химической пены на кожу. В противном случае следует быстро смыть пену чистой водой. Корпус химического пенного огнетушителя проверяют на прочность не реже одного раза в год.

Огнетушитель ОХП-10 состоит из стального сварного баллона 1 (рис. 22.2), в верхней части которого вварена горловина 3, закрытая чугунной крышкой 5, уплотненной прокладкой 6. Запорное устройство имеет резиновый клапан Я укрепленный на штоке 7, пружину 8, прижимающую клапан 9 к горловине кислотного стакана 2, и рукоятку 4 для поднятия и опускания клапана. На корпусе огнетушителя расположен спрыск 10, закрытый мембраной для предотвращения вытекания жидкости из баллона. Мембрана вскрывается, когда давление превышает 0,08 МПа. Для удобства переноса огнетушителя к его корпусу приварена рукоятка.Воздушно-пенные огнетушители предназначены для тушения загораний различных веществ и материалов (кроме щелочных металлов и веществ, горяших без доступа воздуха), а также электроустановок, находящихся под напряжением. В качестве заряда, как правило. применяют 6%-ныЙ водный раствор пенообразователя ПО-1. Различают два вида воздушно-пенных огнетушителей: ручные (ОВП-5 и ОВП-10) и стационарные (ОВП-250 и ОВП-100).

Огнетушитель ОВП-10 состоит из стального корпуса 1 (рис. 22.3), крышки 7с запорно-пусковьгм устройством, баллончика для выталкивающего газа (двуокиси углерода), уплотненного прокладкой 6, и сифонной трубки 2с раструбом 76" для получения воздушно-механической пены. На крышке огнетушителя укреплены пусковой рычаг 9, баллон 3 с углекислотой, закрепленный в держателе 5, сифонная трубка 2, а также мембрана 13 для предотвращения испарения жидкости из корпуса.

Баллон 3 имеет на горловине 8 резьбу, на которую навернут ниппель с дозирующим отверстием и латунной мембраной 4. Пусковой механизм состоит из штока 11 с иглой на конце и рычага 9, действующего на шток при проколе мембраны баллона с углекислотой. Воздушно-пенный насадок имеет раструб 16, центробежный распылитель 75, кассету с двумя латунными сетками 17

и трубку 14 для присоединения к крышке огнетушителя. В верхней части расположена рукоятка 10 для переноски огнетушителя. Нижняя часть корпуса имеет башмак 18, обеспечивающий его устойчивость на полу. Крышка закрыта защитным колпаком 12.

Для приведения в действие огнетушителя необходимо нажать на пусковой рычаг. При этом пломба срывается и шток прокалывает мембрану баллона. Выходящая из баллона через ниппель углекислота создает в корпусе даатение, под действием которого раствор по сифонной трубке поступает через распылитель в насадок. В насадке раствор смешивается с воздухом и образуется воздушно-механическая пена.

Огнетушители ОП-М и ОП-9М аналогичны по конструкции, вместимость баллонов 9л.

Огнетушитель ОВП-5 отличается от описанных выше огнетушите-лейя лишь вместимостью.

Химический воздушно-пенный огнетушитель ОХВП-10 имеет заряд, состоящий из двух частей: кислотной и щелочной (в состав_ щелочной части входит пенообразователь ПО-1 в количестве 500см 3 ). Выброс заряда из корпуса происходит под давлением углекислого газа, образующегося в результате реакции между серной кислотой и бикарбонатом натрия. Пена получается благодаря подсасыванию воздуха в пенный насадок. Время действия 50 с; к концу действия образуется 500л пены. Огнетушитель предназначен для тушения загораний различных материалов, в том числе и легковоспламеняющихся жидкостей; запрещается применять для тушения электроустановок под напряжением и щелочных металлов.

Углекислотные ручные огнетушители ОУ-2, ОУ-5 и ОУ-8 предназначены для тушения загораний углекислотой в газо- и снегообразном виде. Баллоны заполняют жидкой углекислотой на 75 %\ все огнетушители снабжены предохранительными мембранами.

Огнетушители выполнены в виде стальных баллонов 1 (рис. 22.4), в горловину которых на конусной резьбе ввернуты вентили 2 с сифонными трубками 5. Запорный вентиль имеет предохра-

нительную мембрану. Раструбы 4 огнетушителей ОУ-2 и ОУ-5 присоединены к корпусу вентиля шарнирами.

Огнетушитель ОУ-8 имеет гибкий шланг; на его конце укреплен раструб, который направляют на горящий объект, поворачивая маховик вентиля до упора. Раструбы огнетушителей ОУ-2 и ОУ-5 удерживают в заданном направлении за трубки 3, имеющие пластмассовые покрытия, а огнетушитель ОУ-8 —за рукоятку, смонтированную на подводящей трубе. Во избежание обморожения запрещается прикасаться к раструбу оголенными частями тела.

Проверяют углекислотные огнетушители взвешиванием.

3. Основные понятия, термины и определения .


Відповідно до Статуту

Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) «здоров'я-це стан фізичного, духовного і соціального благополуччя, а не тільки відсутність хвороб і фізичних дефектів». Іншими словами, здоров'я - природний стан організму, що характеризується його врівноваженістю з навколишнім середовищем і відсутністю будь-яких хворобливих змін. Збиток здоров'ю - це травмування, захворювання, інше порушення його нормального функціонування. Діяльність - специфічна людська форма активного ставлення до навколишнього світу з метою його доцільного зміни і перетворення. Діяльність включає мету, засіб, результат, процес реалізації. Форми діяльності охоплюють практичні, інтелектуальні, духовні процеси, що протікають в побуті, трудової, наукової, громадської, культурної та інших сферах. Сукупність факторів середовища життєдіяльності, що впливають на людину, складає умови діяльності.

Під безпекою розуміють стан діяльності, при якому з достатньою ймовірністю виключено прояв небезпек (або відсутність явної небезпеки). Під небезпекою розуміють процеси, явища, властивості предметів, об'єктів, здатні в певних умов завдавати шкоди (у тому числі і здоров'ю), тобто будь-які явища, що загрожують життю і здоров'ю людини. Кількісною оцінкою небезпеки служить ризик, який визначається як частота або ймовірність появи однієї події при настанні іншого (безрозмірна величина, що змінюється в межах від 0 до 1).

Процес розпізнавання образу небезпеки,, встановлення можливих причин просторових і часових координат, ймовірності прояву, величини і наслідків небезпеки називається ідентифікацією небезпеки.

Під системою розуміють сукупність елементів, взаємодія між якими адекватно мети - очікуваного результату спрямованих дій. Под причиной понимают событие, предшествующее другому событию и вызывающее его, называемое следствием. Причины характеризуют совокупность обстоятельств, нследствие которых опасности проявляются и вызывают нежелательные последствия (травмы, заболевания и др.). Безопасность жизнедеятельности (БЖД) — область научных знаний, изучающая опасности и способы защиты от них.

Охрана труда — система обеспечения безопасности жизни и здоровья работников в процессе трудовой деятельности, включающая правовые, социально-экономические, организационно-технические, социально-гигиенические, лечебно-профилактические, реабилитационные и другие мероприятия. З охороною праці тісно пов'язана пожежна безпека, оскільки при пожежах часто гинуть люди.

Техніка безпеки - система організаційних заходів і технічних засобів, що запобігають вплив на працюючих небезпечних виробничих факторів.

Виробнича санітарія - система організаційних заходів і технічних засобів, що запобігають вплив па працюючих шкідливих виробничих факторів.

Умови праці - сукупність факторів виробничого середовища, які впливають на здоров'я і працездатність людини в процесі праці. Вимоги безпеки праці встановлено законодавчими актами, нормативно-правовою документацією, правилами та інструкціями.

Небезпечний виробничий фактор - фактор, вплив ко-Iорого на працюючого в певних умовах призводить до травми або іншого раптового різкого погіршення здоров'я.

Шкідливий виробничий фактор - фактор, вплив якого на працюючого в певних умовах призводить до захворювання або зниження працездатності. У залежності від рівні та тривалості впливу такий чинник може стати небезпечним.

Безпека виробничого устаткування - властивість облад-шнанія зберігати безпечний стан при виконанні заданих функцій в умовах, встановлених нормативно-технічною документацією.

Безпека виробничого процесу - властивість зберігати відповідність вимогам безпеки праці в умовах, встановлених нормативно-технічною документацією.

Засіб захисту працюючого - засіб, застосування якого запобігає або зменшує вплив на працюючих небезпечних і (або) шкідливих виробничих факторів.

Несчастный случай на производстве — событие, в результате которого застрахованный получил увечье или иное повреждение здоровья при исполнении им обязанностей по трудовому договору (контракту) и в иных установленных федеральным законом случая как на территории страхователя, так и за ее пределами, либо во время следования к месту работы или возвращения с места работы на транспорте, предоставленном страхователем, и которое повлекло необходимость перевода застрахованного на другую работу, временную или стойкую утрату им профессиональной трудоспособности либо его смерть.

Виробнича травма - травма, отримана працюючим на виробництві і викликана недотриманням вимог безпеки праці.

Виробничий травматизм - явище, що характеризується сукупністю виробничих травм.

Професійне захворювання - хронічне або гостре захворювання, що є результатом впливу на працюючого шкідливого (шкідливих) виробничого (виробничих) фактора (факторів) і спричинило тимчасову або стійку втрату ним професійної працездатності.

Професійна захворюваність - явище, що характеризується сукупністю професійних захворювань.


1.Содержаніе, мета і задані дисципліни БЖД.


Безпека життєдіяльності - комплексна наукова дисципліна, що вивчає небезпеки і захист людини від них. Основные положения ее базируются на том, что деятельность человека потенциально опасна; опасности, реализуясь в пространстве и во времени, причиняют вред человеку, проявляющийся в нервных потрясениях, болезнях, травмах, инвалидных и летальных исходах и др.; защита от опасности — актуальнейшая гуманная и социально-экономическая проблема государственной значимости. БЖД вирішує завдання ідентифікації (розпізнавання) небезпек (вид, просторові і часові координати, величина, можливий збиток, ймовірність і ін); профілактики (на основі зіставлення витрат і вигод); дії в умовах надзвичайних ситуацій (у зв'язку із залишковим ризиком частина небезпек може реалізуватися з певною ймовірністю).

За походженням всі досліджувані небезпеки поділяються на природні, техногенні, антропогенні, біологічні, екологічні, соціальні. Науково-методичне розкриття викладеного становить програмну основу БЖД з наступними блоками: теоретичні основи; людина - елемент в системах безпеки, природні (метеосферние, гідросферні, атмосферні, космічні) небезпеки; техногенні (механічні, електромагнітні поля, іонізуючі випромінювання, електробезпека, вибухи, пожежі і т. п.) небезпеки; хімічні небезпеки; екологічні небезпеки; соціальні небезпеки; екстремальні та надзвичайні ситуації; управління БЖД.

Отсюда следует, что БЖД — неотъемлемая часть и общая образовательная составляющая подготовки всесторонне развитой личности, в интересах которой, а также общества и государства БЖД должна изучаться студентами всех специальностей вузов. Стосовно до інженерних спеціальностей для підприємств АПК особливу увагу при вивченні приділяється системі законодавець-їх актів, організаційних, інженерно-технічних, соціально-економічних, гігієнічних і лікувально-профілактичних заходів та засобів, що забезпечують безпеку, збереження здоров'я і працездатності людини. Мета дисципліни - теоретична і практична підготовка студентів до забезпечення здорових і безпечних умов праці, зниження і ліквідації виробничого травматизму і професійних захворювань працівників. Завдання дисципліни - навчити майбутніх інженерів-механіків та інженерів-електриків застосовувати перелічені заходи, а також досягнення сучасної науки і передової практики для профілактики травматизму.

Вивчив дисципліну повинен вміти управляти БЖД, тобто організовано впливати на систему людина-середовище. Управляти БЖД - значить свідомо переводити об'єкт з небезпечного стану в менш небезпечне або безпечне при дотримань-умов економічної і технічної доцільності на основі порівняння витрат і отриманих вигод.

В управлінні важливий системний підхід, що полягає в обліку необхідності і достатності числа компонентів, якими визначається безпеку. Принципи системного аналізу: процес прийняття рішення починається з формування кінцевих і. : Їй; проблема розглядається як єдине ціле, виявляються альтернативні шляхи досягнення цілей; підцілі і мета повинні бути реальними, предметними, кількісно визначеними, адекватними, дієвими, контрольованими. Вимоги безпеки необхідно враховувати при виконанні науково-дослідних і дослідно-конструкторських робіт, проектуванні реалізації проекту, випробуваннях, виробництві, транспортуванні, експлуатації, модернізації, реконструкції, консервації, ліквідації, захоронення відходів на основі технічних та економічних міркувань.

Управління БЖД включає аналіз та оцінку стану об'єктів-1, 1, прогнозування та планування заходів, організацію, 1С. безпосереднє формування керованої і керуючої систем, контроль за ходом організації управління, визначення ефективності заходу, стимулювання роботи.

При виборі засобів управління БЖД виділяють світоглядний, фізіологічний, психологічний, соціальний, виховний, ергономічний, екологічний, медичний, технічний, організаційно-оперативний, правовий та економічний аспекти. Відповідно перерахованим аспектам існує гамма засобів управління БЖД, до яких відносяться освіта мас, виховання культури безпечної поведінки, професійні навчання та відбір, психологічний вплив на суб'єкти управління, раціоналізація режимів праці та відпочинку, технічні та організаційні засоби колективного захисту, індивідуальної2.Соціально-економічні аспекти безпеки життєдіяльності, її стан і перспективи.


В умовах становлення ринкової економіки проблеми безпеки життєдіяльності стають одними з найбільш гострих соціальних проблем. Пов'язано але з травматизмом і професійними захворюваннями, що приводять у ряді випадків до летальних наслідків, при тому, що більше половини підприємств промисловості та сільського господарства належить до класу максимального професійного ризику.

Зростання професійних захворювань і виробничого травматизму, числа техногенних катастроф і аварій, нерозвиненість професійної, соціальної та медичної реабілітації потерпілих на виробництві негативно позначаються на життєдіяльності людей праці, їх здоров'я, призводять до подальшого погіршення демографічної ситуації в країні.

Подтверждением этого служат следующие факторы: высокий уисльный вес (от трети до половины занятых в сфере материального производства) работников, занятых на рабочих местах, не отвечающих эргономическим и санитарно-гигиеническим требованиям и правилам техники безопасности; быстрый рост уровня профессиональной заболеваемости и производственного травматизма (темпы их увеличения при пересчете на единицу выпускаемой продукции или на фактически отработанное время составляют за последние 5 лет 15—20 % в год); увеличение тяжести производственного травматизма (за последние 10 лет в среднем около 3 % в год) и его уровни с летальным исходом (в 3—9 раз за последнее 10-летие по сравнению с экономически развитыми странами).

Реальну загрозу виникнення аварій з людськими жертвами, збільшення числа професійних захворювань, нещасних випадків на виробництві, шкідливих викидів та скидів у навколишнє середовище являє висока ступінь зносу основних фондів, що становить близько 43%, а машин і устаткування

Особливо тяжке становище склалося в АПК, де обсяг

капітальних вкладень зменшився на 70% в порівнянні з іншими галузями народного господарства, амортизаційний знос устаткування в переробних галузях досяг 85%, а в окремих - 100% і перейшов у розряд критичного стану. Не відпрацьовано економічний механізм, що спонукає роботодавця вживати ефективних заходів щодо забезпечення здорових і безпеку умов праці, хоча здоров'я і життя людини володіють найвищим пріоритетом серед загальнолюдських цінностей.

Від незадовільного стану справ з безпекою життєдіяльності країна щорічно несе великі людські, фінансово-економічні, матеріальні і моральні втрати. Забезпечення безпеки виробництва та охорони праці працівників - одна з основних проблем національної безпечне! країни.


4.Роль вчених у розвитку науки про безпеку життєдіяльності.

Умови праці та безпеки людини вивчаються з давніх часів. Ще Аристотель (384-322 до н. Е..) І Гіппократ (460-370 до н. Е..) Розглядали у своїх трактатах умови праці. Небезпеки, пов'язані з гірничою справою, вивчали Парацельс (1493-1541) і Аг-рікола (1508-1557); М. В. Ломоносов (1711 - 1765) і Рамаццині (1633-1714) заклали основи професійної гігієни. Російські вчені В. Л. Кирпичов (1845-1913), Д. М. Нікольський (1855-1918), А. А. Скочинського (1874-1960), С. І. Каплун (1897-1943) та ін внесли значний внесок у розвиток теорії безпеки. І. М. Сєченов (1829-1905) визначив фізіологічні критерії для встановлення тривалості робочого дня. У 1901 р. у книзі «Нарис робочих рухів людини» він вперше розглянув питання гігієни праці. Великий фізіолог І. П. Павлов (1849 - 1936) встановив зв'язок між зовнішнім середовищем і вищої нервової діяльністю людини. Аеродинамічну теорію, яку використовують для розрахунку роботи вентиляторів і систем вентиляції, розробив Н. Є. Жуковський (1847-1921).

Навчання деяких положень охорони праці почалося з 1904р. в Санкт-Петербурзі в Технологічному інституті. Нині БЖД як предмет вивчають у всіх 58 вузах аграрного профілю Росії. У деяких з них успішно проводяться науково-дослідні роботи. У Санкт-Петербурзькому державному аграрному університеті (СПбГАУ) з 1974р. в аспірантурі та докторантурі проходять підготовку наукові кадри з проблеми, а з 1987р. там працюють дисертаційні ради із захисту кандидатських і докторських (з 1990р.) дисертацій за спеціальностями 05.26.01 «Охорона праці» та 05.26.03 «Пожежна безпека». З 1973 р. у м. Орлі успішно функціонує Всеросійський науково-дослідний інститут охорони праці (ВНІІОТ) МСХ РФ.


3. Основные понятия, термины и определения .


Відповідно до Статуту

Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) «здоров'я-це стан фізичного, духовного і соціального благополуччя, а не тільки відсутність хвороб і фізичних дефектів». Іншими словами, здоров'я - природний стан організму, що характеризується його врівноваженістю з навколишнім середовищем і відсутністю будь-яких хворобливих змін. Збиток здоров'ю - це травмування, захворювання, інше порушення його нормального функціонування. Діяльність - специфічна людська форма активного ставлення до навколишнього світу з метою його доцільного зміни і перетворення. Діяльність включає мету, засіб, результат, процес реалізації. Форми діяльності охоплюють практичні, інтелектуальні, духовні процеси, що протікають в побуті, трудової, наукової, громадської, культурної та інших сферах. Сукупність факторів середовища життєдіяльності, що впливають на людину, складає умови діяльності.

Під безпекою розуміють стан діяльності, при якому з достатньою ймовірністю виключено прояв небезпек (або відсутність явної небезпеки). Під небезпекою розуміють процеси, явища, властивості предметів, об'єктів, здатні в певних умов завдавати шкоди (у тому числі і здоров'ю), тобто будь-які явища, що загрожують життю і здоров'ю людини. Кількісною оцінкою небезпеки служить ризик, який визначається як частота або ймовірність появи однієї події при настанні іншого (безрозмірна величина, що змінюється в межах від 0 до 1).

Процес розпізнавання образу небезпеки,, встановлення можливих причин просторових і часових координат, ймовірності прояву, величини і наслідків небезпеки називається ідентифікацією небезпеки.

Під системою розуміють сукупність елементів, взаємодія між якими адекватно мети - очікуваного результату спрямованих дій. Под причиной понимают событие, предшествующее другому событию и вызывающее его, называемое следствием. Причины характеризуют совокупность обстоятельств, нследствие которых опасности проявляются и вызывают нежелательные последствия (травмы, заболевания и др.). Безопасность жизнедеятельности (БЖД) — область научных знаний, изучающая опасности и способы защиты от них.

Охрана труда — система обеспечения безопасности жизни и здоровья работников в процессе трудовой деятельности, включающая правовые, социально-экономические, организационно-технические, социально-гигиенические, лечебно-профилактические, реабилитационные и другие мероприятия. З охороною праці тісно пов'язана пожежна безпека, оскільки при пожежах часто гинуть люди.

Техніка безпеки - система організаційних заходів і технічних засобів, що запобігають вплив на працюючих небезпечних виробничих факторів.

Виробнича санітарія - система організаційних заходів і технічних засобів, що запобігають вплив па працюючих шкідливих виробничих факторів.

Умови праці - сукупність факторів виробничого середовища, які впливають на здоров'я і працездатність людини в процесі праці. Вимоги безпеки праці встановлено законодавчими актами, нормативно-правовою документацією, правилами та інструкціями.

Небезпечний виробничий фактор - фактор, вплив ко-Iорого на працюючого в певних умовах призводить до травми або іншого раптового різкого погіршення здоров'я.

Шкідливий виробничий фактор - фактор, вплив якого на працюючого в певних умовах призводить до захворювання або зниження працездатності. У залежності від рівні та тривалості впливу такий чинник може стати небезпечним.

Безпека виробничого устаткування - властивість облад-шнанія зберігати безпечний стан при виконанні заданих функцій в умовах, встановлених нормативно-технічною документацією.

Безпека виробничого процесу - властивість зберігати відповідність вимогам безпеки праці в умовах, встановлених нормативно-технічною документацією.

Засіб захисту працюючого - засіб, застосування якого запобігає або зменшує вплив на працюючих небезпечних і (або) шкідливих виробничих факторів.

Несчастный случай на производстве — событие, в результате которого застрахованный получил увечье или иное повреждение здоровья при исполнении им обязанностей по трудовому договору (контракту) и в иных установленных федеральным законом случая как на территории страхователя, так и за ее пределами, либо во время следования к месту работы или возвращения с места работы на транспорте, предоставленном страхователем, и которое повлекло необходимость перевода застрахованного на другую работу, временную или стойкую утрату им профессиональной трудоспособности либо его смерть.

Виробнича травма - травма, отримана працюючим на виробництві і викликана недотриманням вимог безпеки праці.

Виробничий травматизм - явище, що характеризується сукупністю виробничих травм.

Професійне захворювання - хронічне або гостре захворювання, що є результатом впливу на працюючого шкідливого (шкідливих) виробничого (виробничих) фактора (факторів) і спричинило тимчасову або стійку втрату ним професійної працездатності.

Професійна захворюваність - явище, що характеризується сукупністю професійних захворювань.


1.Содержаніе, мета і задані дисципліни БЖД.


Безпека життєдіяльності - комплексна наукова дисципліна, що вивчає небезпеки і захист людини від них. Основные положения ее базируются на том, что деятельность человека потенциально опасна; опасности, реализуясь в пространстве и во времени, причиняют вред человеку, проявляющийся в нервных потрясениях, болезнях, травмах, инвалидных и летальных исходах и др.; защита от опасности — актуальнейшая гуманная и социально-экономическая проблема государственной значимости. БЖД вирішує завдання ідентифікації (розпізнавання) небезпек (вид, просторові і часові координати, величина, можливий збиток, ймовірність і ін); профілактики (на основі зіставлення витрат і вигод); дії в умовах надзвичайних ситуацій (у зв'язку із залишковим ризиком частина небезпек може реалізуватися з певною ймовірністю).

За походженням всі досліджувані небезпеки поділяються на природні, техногенні, антропогенні, біологічні, екологічні, соціальні. Науково-методичне розкриття викладеного становить програмну основу БЖД з наступними блоками: теоретичні основи; людина - елемент в системах безпеки, природні (метеосферние, гідросферні, атмосферні, космічні) небезпеки; техногенні (механічні, електромагнітні поля, іонізуючі випромінювання, електробезпека, вибухи, пожежі і т. п.) небезпеки; хімічні небезпеки; екологічні небезпеки; соціальні небезпеки; екстремальні та надзвичайні ситуації; управління БЖД.

Отсюда следует, что БЖД — неотъемлемая часть и общая образовательная составляющая подготовки всесторонне развитой личности, в интересах которой, а также общества и государства БЖД должна изучаться студентами всех специальностей вузов. Стосовно до інженерних спеціальностей для підприємств АПК особливу увагу при вивченні приділяється системі законодавець-їх актів, організаційних, інженерно-технічних, соціально-економічних, гігієнічних і лікувально-профілактичних заходів та засобів, що забезпечують безпеку, збереження здоров'я і працездатності людини. Мета дисципліни - теоретична і практична підготовка студентів до забезпечення здорових і безпечних умов праці, зниження і ліквідації виробничого травматизму і професійних захворювань працівників. Завдання дисципліни - навчити майбутніх інженерів-механіків та інженерів-електриків застосовувати перелічені заходи, а також досягнення сучасної науки і передової практики для профілактики травматизму.

Вивчив дисципліну повинен вміти управляти БЖД, тобто організовано впливати на систему людина-середовище. Управляти БЖД - значить свідомо переводити об'єкт з небезпечного стану в менш небезпечне або безпечне при дотримань-умов економічної і технічної доцільності на основі порівняння витрат і отриманих вигод.

В управлінні важливий системний підхід, що полягає в обліку необхідності і достатності числа компонентів, якими визначається безпеку. Принципи системного аналізу: процес прийняття рішення починається з формування кінцевих і. : Їй; проблема розглядається як єдине ціле, виявляються альтернативні шляхи досягнення цілей; підцілі і мета повинні бути реальними, предметними, кількісно визначеними, адекватними, дієвими, контрольованими. Вимоги безпеки необхідно враховувати при виконанні науково-дослідних і дослідно-конструкторських робіт, проектуванні реалізації проекту, випробуваннях, виробництві, транспортуванні, експлуатації, модернізації, реконструкції, консервації, ліквідації, захоронення відходів на основі технічних та економічних міркувань.

Управління БЖД включає аналіз та оцінку стану об'єктів-1, 1, прогнозування та планування заходів, організацію, 1С. безпосереднє формування керованої і керуючої систем, контроль за ходом організації управління, визначення ефективності заходу, стимулювання роботи.

При виборі засобів управління БЖД виділяють світоглядний, фізіологічний, психологічний, соціальний, виховний, ергономічний, екологічний, медичний, технічний, організаційно-оперативний, правовий та економічний аспекти. Відповідно перерахованим аспектам існує гамма засобів управління БЖД, до яких відносяться освіта мас, виховання культури безпечної поведінки, професійні навчання та відбір, психологічний вплив на суб'єкти управління, раціоналізація режимів праці та відпочинку, технічні та організаційні засоби колективного захисту, індивідуальної2.Соціально-економічні аспекти безпеки життєдіяльності, її стан і перспективи.


В умовах становлення ринкової економіки проблеми безпеки життєдіяльності стають одними з найбільш гострих соціальних проблем. Пов'язано але з травматизмом і професійними захворюваннями, що приводять у ряді випадків до летальних наслідків, при тому, що більше половини підприємств промисловості та сільського господарства належить до класу максимального професійного ризику.

Зростання професійних захворювань і виробничого травматизму, числа техногенних катастроф і аварій, нерозвиненість професійної, соціальної та медичної реабілітації потерпілих на виробництві негативно позначаються на життєдіяльності людей праці, їх здоров'я, призводять до подальшого погіршення демографічної ситуації в країні.

Подтверждением этого служат следующие факторы: высокий уисльный вес (от трети до половины занятых в сфере материального производства) работников, занятых на рабочих местах, не отвечающих эргономическим и санитарно-гигиеническим требованиям и правилам техники безопасности; быстрый рост уровня профессиональной заболеваемости и производственного травматизма (темпы их увеличения при пересчете на единицу выпускаемой продукции или на фактически отработанное время составляют за последние 5 лет 15—20 % в год); увеличение тяжести производственного травматизма (за последние 10 лет в среднем около 3 % в год) и его уровни с летальным исходом (в 3—9 раз за последнее 10-летие по сравнению с экономически развитыми странами).

Реальну загрозу виникнення аварій з людськими жертвами, збільшення числа професійних захворювань, нещасних випадків на виробництві, шкідливих викидів та скидів у навколишнє середовище являє висока ступінь зносу основних фондів, що становить близько 43%, а машин і устаткування

Особливо тяжке становище склалося в АПК, де обсяг

капітальних вкладень зменшився на 70% в порівнянні з іншими галузями народного господарства, амортизаційний знос устаткування в переробних галузях досяг 85%, а в окремих - 100% і перейшов у розряд критичного стану. Не відпрацьовано економічний механізм, що спонукає роботодавця вживати ефективних заходів щодо забезпечення здорових і безпеку умов праці, хоча здоров'я і життя людини володіють найвищим пріоритетом серед загальнолюдських цінностей.

Від незадовільного стану справ з безпекою життєдіяльності країна щорічно несе великі людські, фінансово-економічні, матеріальні і моральні втрати. Забезпечення безпеки виробництва та охорони праці працівників - одна з основних проблем національної безпечне! країни.

3. Основные понятия, термины и определения .


Відповідно до Статуту

Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) «здоров'я-це стан фізичного, духовного і соціального благополуччя, а не тільки відсутність хвороб і фізичних дефектів». Іншими словами, здоров'я - природний стан організму, що характеризується його врівноваженістю з навколишнім середовищем і відсутністю будь-яких хворобливих змін. Збиток здоров'ю - це травмування, захворювання, інше порушення його нормального функціонування. Діяльність - специфічна людська форма активного ставлення до навколишнього світу з метою його доцільного зміни і перетворення. Діяльність включає мету, засіб, результат, процес реалізації. Форми діяльності охоплюють практичні, інтелектуальні, духовні процеси, що протікають в побуті, трудової, наукової, громадської, культурної та інших сферах. Сукупність факторів середовища життєдіяльності, що впливають на людину, складає умови діяльності.

Під безпекою розуміють стан діяльності, при якому з достатньою ймовірністю виключено прояв небезпек (або відсутність явної небезпеки). Під небезпекою розуміють процеси, явища, властивості предметів, об'єктів, здатні в певних умов завдавати шкоди (у тому числі і здоров'ю), тобто будь-які явища, що загрожують життю і здоров'ю людини. Кількісною оцінкою небезпеки служить ризик, який визначається як частота або ймовірність появи однієї події при настанні іншого (безрозмірна величина, що змінюється в межах від 0 до 1).

Процес розпізнавання образу небезпеки,, встановлення можливих причин просторових і часових координат, ймовірності прояву, величини і наслідків небезпеки називається ідентифікацією небезпеки.

Під системою розуміють сукупність елементів, взаємодія між якими адекватно мети - очікуваного результату спрямованих дій. Под причиной понимают событие, предшествующее другому событию и вызывающее его, называемое следствием. Причины характеризуют совокупность обстоятельств, нследствие которых опасности проявляются и вызывают нежелательные последствия (травмы, заболевания и др.). Безопасность жизнедеятельности (БЖД) — область научных знаний, изучающая опасности и способы защиты от них.

Охрана труда — система обеспечения безопасности жизни и здоровья работников в процессе трудовой деятельности, включающая правовые, социально-экономические, организационно-технические, социально-гигиенические, лечебно-профилактические, реабилитационные и другие мероприятия. З охороною праці тісно пов'язана пожежна безпека, оскільки при пожежах часто гинуть люди.

Техніка безпеки - система організаційних заходів і технічних засобів, що запобігають вплив на працюючих небезпечних виробничих факторів.

Виробнича санітарія - система організаційних заходів і технічних засобів, що запобігають вплив па працюючих шкідливих виробничих факторів.

Умови праці - сукупність факторів виробничого середовища, які впливають на здоров'я і працездатність людини в процесі праці. Вимоги безпеки праці встановлено законодавчими актами, нормативно-правовою документацією, правилами та інструкціями.

Небезпечний виробничий фактор - фактор, вплив ко-Iорого на працюючого в певних умовах призводить до травми або іншого раптового різкого погіршення здоров'я.

Шкідливий виробничий фактор - фактор, вплив якого на працюючого в певних умовах призводить до захворювання або зниження працездатності. У залежності від рівні та тривалості впливу такий чинник може стати небезпечним.

Безпека виробничого устаткування - властивість облад-шнанія зберігати безпечний стан при виконанні заданих функцій в умовах, встановлених нормативно-технічною документацією.

Безпека виробничого процесу - властивість зберігати відповідність вимогам безпеки праці в умовах, встановлених нормативно-технічною документацією.

Засіб захисту працюючого - засіб, застосування якого запобігає або зменшує вплив на працюючих небезпечних і (або) шкідливих виробничих факторів.

Несчастный случай на производстве — событие, в результате которого застрахованный получил увечье или иное повреждение здоровья при исполнении им обязанностей по трудовому договору (контракту) и в иных установленных федеральным законом случая как на территории страхователя, так и за ее пределами, либо во время следования к месту работы или возвращения с места работы на транспорте, предоставленном страхователем, и которое повлекло необходимость перевода застрахованного на другую работу, временную или стойкую утрату им профессиональной трудоспособности либо его смерть.

Виробнича травма - травма, отримана працюючим на виробництві і викликана недотриманням вимог безпеки праці.

Виробничий травматизм - явище, що характеризується сукупністю виробничих травм.

Професійне захворювання - хронічне або гостре захворювання, що є результатом впливу на працюючого шкідливого (шкідливих) виробничого (виробничих) фактора (факторів) і спричинило тимчасову або стійку втрату ним професійної працездатності.

Професійна захворюваність - явище, що характеризується сукупністю професійних захворювань.


1.Содержаніе, мета і задані дисципліни БЖД.


Безпека життєдіяльності - комплексна наукова дисципліна, що вивчає небезпеки і захист людини від них. Основные положения ее базируются на том, что деятельность человека потенциально опасна; опасности, реализуясь в пространстве и во времени, причиняют вред человеку, проявляющийся в нервных потрясениях, болезнях, травмах, инвалидных и летальных исходах и др.; защита от опасности — актуальнейшая гуманная и социально-экономическая проблема государственной значимости. БЖД вирішує завдання ідентифікації (розпізнавання) небезпек (вид, просторові і часові координати, величина, можливий збиток, ймовірність і ін); профілактики (на основі зіставлення витрат і вигод); дії в умовах надзвичайних ситуацій (у зв'язку із залишковим ризиком частина небезпек може реалізуватися з певною ймовірністю).

За походженням всі досліджувані небезпеки поділяються на природні, техногенні, антропогенні, біологічні, екологічні, соціальні. Науково-методичне розкриття викладеного становить програмну основу БЖД з наступними блоками: теоретичні основи; людина - елемент в системах безпеки, природні (метеосферние, гідросферні, атмосферні, космічні) небезпеки; техногенні (механічні, електромагнітні поля, іонізуючі випромінювання, електробезпека, вибухи, пожежі і т. п.) небезпеки; хімічні небезпеки; екологічні небезпеки; соціальні небезпеки; екстремальні та надзвичайні ситуації; управління БЖД.

Отсюда следует, что БЖД — неотъемлемая часть и общая образовательная составляющая подготовки всесторонне развитой личности, в интересах которой, а также общества и государства БЖД должна изучаться студентами всех специальностей вузов. Стосовно до інженерних спеціальностей для підприємств АПК особливу увагу при вивченні приділяється системі законодавець-їх актів, організаційних, інженерно-технічних, соціально-економічних, гігієнічних і лікувально-профілактичних заходів та засобів, що забезпечують безпеку, збереження здоров'я і працездатності людини. Мета дисципліни - теоретична і практична підготовка студентів до забезпечення здорових і безпечних умов праці, зниження і ліквідації виробничого травматизму і професійних захворювань працівників. Завдання дисципліни - навчити майбутніх інженерів-механіків та інженерів-електриків застосовувати перелічені заходи, а також досягнення сучасної науки і передової практики для профілактики травматизму.

Вивчив дисципліну повинен вміти управляти БЖД, тобто організовано впливати на систему людина-середовище. Управляти БЖД - значить свідомо переводити об'єкт з небезпечного стану в менш небезпечне або безпечне при дотримань-умов економічної і технічної доцільності на основі порівняння витрат і отриманих вигод.

В управлінні важливий системний підхід, що полягає в обліку необхідності і достатності числа компонентів, якими визначається безпеку. Принципи системного аналізу: процес прийняття рішення починається з формування кінцевих і. : Їй; проблема розглядається як єдине ціле, виявляються альтернативні шляхи досягнення цілей; підцілі і мета повинні бути реальними, предметними, кількісно визначеними, адекватними, дієвими, контрольованими. Вимоги безпеки необхідно враховувати при виконанні науково-дослідних і дослідно-конструкторських робіт, проектуванні реалізації проекту, випробуваннях, виробництві, транспортуванні, експлуатації, модернізації, реконструкції, консервації, ліквідації, захоронення відходів на основі технічних та економічних міркувань.

Управління БЖД включає аналіз та оцінку стану об'єктів-1, 1, прогнозування та планування заходів, організацію, 1С. безпосереднє формування керованої і керуючої систем, контроль за ходом організації управління, визначення ефективності заходу, стимулювання роботи.

При виборі засобів управління БЖД виділяють світоглядний, фізіологічний, психологічний, соціальний, виховний, ергономічний, екологічний, медичний, технічний, організаційно-оперативний, правовий та економічний аспекти. Відповідно перерахованим аспектам існує гамма засобів управління БЖД, до яких відносяться освіта мас, виховання культури безпечної поведінки, професійні навчання та відбір, психологічний вплив на суб'єкти управління, раціоналізація режимів праці та відпочинку, технічні та організаційні засоби колективного захисту, індивідуальної2.Соціально-економічні аспекти безпеки життєдіяльності, її стан і перспективи.


В умовах становлення ринкової економіки проблеми безпеки життєдіяльності стають одними з найбільш гострих соціальних проблем. Пов'язано але з травматизмом і професійними захворюваннями, що приводять у ряді випадків до летальних наслідків, при тому, що більше половини підприємств промисловості та сільського господарства належить до класу максимального професійного ризику.

Зростання професійних захворювань і виробничого травматизму, числа техногенних катастроф і аварій, нерозвиненість професійної, соціальної та медичної реабілітації потерпілих на виробництві негативно позначаються на життєдіяльності людей праці, їх здоров'я, призводять до подальшого погіршення демографічної ситуації в країні.

Подтверждением этого служат следующие факторы: высокий уисльный вес (от трети до половины занятых в сфере материального производства) работников, занятых на рабочих местах, не отвечающих эргономическим и санитарно-гигиеническим требованиям и правилам техники безопасности; быстрый рост уровня профессиональной заболеваемости и производственного травматизма (темпы их увеличения при пересчете на единицу выпускаемой продукции или на фактически отработанное время составляют за последние 5 лет 15—20 % в год); увеличение тяжести производственного травматизма (за последние 10 лет в среднем около 3 % в год) и его уровни с летальным исходом (в 3—9 раз за последнее 10-летие по сравнению с экономически развитыми странами).

Реальну загрозу виникнення аварій з людськими жертвами, збільшення числа професійних захворювань, нещасних випадків на виробництві, шкідливих викидів та скидів у навколишнє середовище являє висока ступінь зносу основних фондів, що становить близько 43%, а машин і устаткування

Особливо тяжке становище склалося в АПК, де обсяг

капітальних вкладень зменшився на 70% в порівнянні з іншими галузями народного господарства, амортизаційний знос устаткування в переробних галузях досяг 85%, а в окремих - 100% і перейшов у розряд критичного стану. Не відпрацьовано економічний механізм, що спонукає роботодавця вживати ефективних заходів щодо забезпечення здорових і безпеку умов праці, хоча здоров'я і життя людини володіють найвищим пріоритетом серед загальнолюдських цінностей.

Від незадовільного стану справ з безпекою життєдіяльності країна щорічно несе великі людські, фінансово-економічні, матеріальні і моральні втрати. Забезпечення безпеки виробництва та охорони праці працівників - одна з основних проблем національної безпечне! країни.


Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Безпека життєдіяльності та охорона праці | Реферат
304кб. | скачати


Схожі роботи:
Зміст і мета вивчення БЖД. Основні положення БЖД.
Шпори
Шпори п`ят
Шпори з історії
Шпори по Достоєвському
Шпори по ТГП
Шпори твори
Шпори по датах
Шпори по страхуванню
© Усі права захищені
написати до нас
Рейтинг@Mail.ru