Шляхи вдосконалення оборотності оборотних коштів підприємства

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.


Нажми чтобы узнать.
скачати

Зміст
Введення
1. Теоретичні аспекти аналізу оборотних коштів підприємства
1.1 Цілі, завдання та основні напрямки аналізу ефективності використання оборотних коштів підприємства
1.2 Система приватних і узагальнюючих показників аналізу стану оборотного капіталу і його використання
1.3 Методологічні аспекти аналізу ефективності використання оборотних коштів
2. Аналіз оборотних коштів підприємства
2.1 Характеристика підприємства
2.2 Аналіз структури та динаміки оборотних активів
2.3 Аналіз приватних і узагальнюючих показників стану оборотних коштів і його використання
3. Шляхи вдосконалення оборотності оборотних коштів підприємства
Висновок
Список використаних джерел

Введення

Неодмінною умовою для здійснення підприємством господарської діяльності є наявність оборотних коштів (оборотного капіталу). Оборотні кошти - це грошові кошти, авансовані в оборотні виробничі фонди і фонди обігу.
Сутність оборотних коштів визначається їх економічною роллю, необхідністю забезпечення відтворювального процесу, що включає як процес виробництва, так і процес звернення. На відміну від основних фондів, неодноразово беруть участь у процесі виробництва, оборотні кошти функціонують тільки в одному виробничому циклі і незалежно від способу виробничого споживання повністю переносять свою вартість на готовий продукт.
Уміння підприємства управляти своїми оборотними засобами, робить його більш конкурентоспроможним на ринку. Для цього потрібно аналізувати поточні активи і зобов'язання, що дає інформацію про поточний стан виробничо-господарської діяльності підприємства.
Вибір того чи іншого методу проведення аналізу оборотних коштів на підприємстві, дозволяє отримати достовірну та об'єктивну інформацію про хід справ на даному підприємстві.
Також вплив оборотності на ділову активність підприємства має таке ж велике значення, в явищі проблемних ситуації на даному підприємств.

1. Теоретичні аспекти аналізу оборотних коштів підприємства

1.1 Цілі, завдання та основні напрямки аналізу ефективності використання оборотних коштів підприємства

Оборотні активи займають велику питому вагу в загальній валюті балансу. Це найбільш мобільна частина капіталу, від стану і раціонального використання якого багато в чому залежать результати господарської діяльності та фінансовий стан підприємства.
Основна мета аналізу - своєчасне виявлення і усунення недоліків управління оборотним капіталом і знаходження резервів підвищення інтенсивності та ефективності його використання.
Аналізуючи структуру оборотних активів, слід мати на увазі, що стійкість фінансового стану значною мірою залежить від оптимального розміщення коштів за стадіями процесу кругообігу: постачання, виробництва і збуту продукції. Розміри вкладення капіталу в кожну стадію кругообігу залежить від галузевих і технологічних особливостей підприємств. Так, для підприємства з матеріаломістким виробництвом потрібно значні вкладення капіталу у виробничі запаси, для підприємств з тривалим циклом виробництва - у незавершене виробництво і т.д.
За характером участі в операційному процесі розрізняють оборотні активи, що перебувають у сфері виробництва (запаси) і в сфері обігу 9дебіторская заборгованість, готівка).
За періодом функціонування оборотні активи складаються з постійної і змінної частини, тобто залежної і не залежить від сезонних коливань обсягів діяльності підприємства.
Залежно від ступеня ризику вкладення капіталу розрізняють оборотні активи:
з мінімальним ризиком вкладення (грошових коштів, короткострокові фінансові вкладення);
з малим ризиком вкладень (дебіторська заборгованість за вирахуванням залежаних, залишки готової продукції за вирахуванням не користується попитом, незавершене виробництво);
з високим ризиком вкладень (сумнівна дебіторська заборгованість, перелоги запаси, що не користується попитом готова продукція).
У процесі аналізу перш за все необхідно вивчити зміни в наявності і структурі оборотних активів. При цьому слід мати на увазі, що стабільна структура оборотного капіталу свідчить про стабільний, добре налагодженому процесі виробництва і збуту продукції. Істотні її зміни говорять про нестабільну роботу підприємства.
Слід відзначити також підвищення рівня ризику вкладень оборотні активи у зв'язку зі збільшенням частки високоризикових і зменшенням частки низькоризикових активів.
Після цього більш детально вивчається окремі види оборотних активів, причини і наслідки їх зміни.

1.2 Система приватних і узагальнюючих показників аналізу стану оборотного капіталу і його використання

Економічна оцінка стану оборотних активів (ОА) заснована на застосуванні показника, що характеризують ступінь ефективності та корисності їх використання в процесі виробництва. По суті вони є вартісними (економічними) критеріями оцінки на відміну від виробничо - технологічних показників, а за формою - синтетичними показниками.
Ці показники повинні відображати ефективність використання всіх оборотних коштів у господарському обороті незалежно від джерел їх формування (власні або позикові), оскільки якість використання оборотних коштів завжди залежить від співвідношення між кількістю вкладених у виробництва грошових ресурсів і кінцевим результатом виробництва - обсягом продажів і обсягом чистого доходу (прибутку).
У процесі проведення аналізу доцільно застосовувати таку систему показників оцінки використання оборотних активів господарюючого суб'єкта:
показники оборотності - тривалість одного обороту (у днях) і кількість оборотів за аналізований період (коефіцієнт оборотності, в оборотах);
показник якості використання оборотних коштів - коефіцієнт ефективності їх використання, що представляє співвідношення відхилень у прирості виручки продажів (N) і приросту оборотних активів .
Від ефективності використання оборотних коштів залежать не тільки розмір оптимально необхідних для господарської діяльності оборотних коштів, але і розмір витрат, пов'язаних з володіння та зберіганням запасів, що відбивається на собівартості продукції і в кінцевому підсумку - на фінансових результатах.
Оборотність оборотних коштів являє собою тривалість одного повного кругообігу коштів з моменту перетворення оборотних коштів у грошовій формі у виробничі запаси і до виходу готової продукції та її реалізації. Кругообіг коштів завершується зарахуванням виторгу від продажів на рахунок організації.
Розглянутий показник неоднаковий у економічних суб'єктів як однієї, так і різних галузей економіки. Це залежить від організації виробництва і збуту продукції, розміщення оборотних коштів та інших факторів. Оскільки критерієм оцінки ефективності управління оборотним капіталом є фактором часу, використовується показники, що відображають, по-перше, загальний час обороту, або тривалість одного обороту в днях, і, по-друге, швидкість обороту.
Аналіз оборотності оборотних активів включає наступні напрямки:
оборотність оборотних активів організації;
оборотність дебіторської заборгованості;
оборотність товарно-матеріальних запасів;
оборотність короткострокових фінансових вкладень.
Головну увагу нам необхідно приділити розрахунку та аналізу змін швидкості обігу оборотних коштів (тобто кількості оборотів активів за певний період), а також періоду обороту (тобто терміну повернення компанії вкладених у господарську діяльність засобів).
Аналіз оборотності активів проводиться на основі представлених нижче показників.

Даний показник характеризує швидкість обороту оборотних засобів економічного суб'єкта. При цьому середня величина активів розраховується як середньоарифметична величина активів на початок і кінець періоду:

Швидкість обороту відображає число кругообігів, скоєних оборотними засобами господарюючого суб'єкта за певний період. Вона показує величину реалізованої продукції, що припадає на 1 тенге оборотних коштів. Збільшення показника означає, що зростання числа обертів і веде до зростання обсягу продажів на кожен вкладений тенге оборотних коштів; на той же обсяг продукції потрібно менше оборотних коштів; змінюється рівень виробничого споживання оборотного капіталу; крім того, оборотні кошти раціонально і ефективно використовуються. Зниження числа оборотів свідчить про погіршення фінансового стану компанії.
Інший показник оборотності оборотних активів - тривалість одного обороту, в днях (l дн) - розраховується за формулою

Чим менше тривалість періоду обігу або одного обороту оборотного капіталу, тим, за інших рівних умов, економічному суб'єкту потрібно менше оборотних коштів. Чим швидше оборотні кошти роблять кругообіг, тим краще і ефективніше вони використовуються.
Таким чином, час обороту капіталу впливає на потребу в сукупному оборотному капіталі. Скорочення даного часу - найважливіший напрям фінансового управління, що веде до підвищення ефективності використання оборотних коштів і збільшення їх віддачі.
Для оцінки динаміки закріплення в 1 тенге виручки від продажу середньої величини оборотних активів пропонується розраховувати як мінімум за два періоди коефіцієнт завантаження (закріплення) оборотних активів:

або

Пропонований далі для аналізу показника характеризує додаткове залучення (вивільнення) коштів в оборот, викликане уповільненням (прискоренням) оборотності оборотного капіталу. При уповільненні в оборот утягуються додаткові кошти. Ефект прискорення оборотності виражається в скороченні потреби в оборотних коштах у зв'язку у поліпшенням їх використання, економії, що впливає на приріст обсягів виробництва, і як наслідок - на фінансовий результати.
Вивільнення оборотних коштів унаслідок прискорення їм оборотності може бути абсолютним і відносним. Абсолютне вивільнення має місце в тому випадку, якщо фактичні залишки оборотних коштів менше нормативу чи залишків попереднього періоду при скороченні або перевищенні обсягу реалізації за досліджуваний період (це пряме скорочення потреби в оборотному капіталі). Відносне вивільнення відбувається у випадках, коли за наявності оборотних активів у межах потреби в них забезпечуються прискорене зростання виробництва продукції. Порівняння коефіцієнтів дозволяє виявити тенденції у зміні даних показників і визначити, наскільки раціонально і ефективно використовуються оборотні кошти господарюючого суб'єкта. Розрахунок додатково залучених оборот (+) або вивільнених з обороту (-) оборотних коштів можна виконати з використанням наступної формули:


Крім зазначених розрахунків рекомендується обчислювати показник віддачі оборотних коштів за формулою

Величину приросту обсягу продукції за рахунок прискорення оборотності оборотних активів (за інших рівних умовах) можна визначити, застосовуючи метод ланцюгових постановок:

Узагальнюючим показником ефективності використання оборотного капіталу є показник його рентабельності, обчислюваний як відношення прибутку від продажів або іншого фінансового результату до величини оборотного капіталу:

Вплив оборотності оборотного капіталу на прирощення прибутку (dP) можна розрахувати за формулою:

Можна запропонувати більш інформативний і точний метод розрахунку впливу оборотності оборотних активів на зміну прибутку від продажів (Р). Для цього попередньо складаються мультиплікативна модель залежності прибутку від трьох чинників типу

Як видно з формули, прибуток від продажів прямо пропорційна зміні середньої величини оборотних активів (ОА), оборотності оборотних активів і рентабельності продажів ми маємо модель типу: .
Формули розрахунку впливу факторів:
;
;
;
.
Поглиблений аналіз використання оборотних активів можна провести за допомогою приватних показників оборотності.
Аналіз дебіторської заборгованості має особливе значення в періоди інфляції. Коли така іммобілізація власних оборотних коштів стає особливо невигідною. Аналіз починають з розгляду абсолютної і відносної величин дебіторської заборгованості за рік можуть бути охарактеризовані даними горизонтального та вертикального аналізів бухгалтерського балансу організації.
Збільшення статтею дебіторської заборгованості може бути викликано:
необачною кредитної політики організації по відношенню до покупців, нерозбірливим вибором партнерів;
настанням неплатоспроможності або банкрутства деяких споживачів;
занадто високими темпами нарощування обсягу продажів;
труднощами в реалізації продукції.
У той же час різке зниження дебіторської заборгованості є наслідком негативних моментів у взаєминах з клієнтами (зниження продажів у кредит, втрата покупців).
Дуже актуальним є питання про порівнянності дебіторської та кредиторської заборгованостей, що дозволяє виявити причини утворення дебіторської заборгованості.
Далі доцільно провести аналіз дебіторської заборгованості за термінами освіти, так як тривалі неплатежі надовго відволікають кошти з господарського обороту. У балансі даний вид заборгованості поділяється на заборгованість, платежі по якій очікуються більш ніж через 12 місяців після звітної дати, і заборгованість, платежі по якій очікуються протягом 12 місяців після звітної дати. Дебіторську заборгованість можна згрупувати наступним чином: до одного місяця: від понад одного до трьох місяців; понад трьох до шести місяців; понад шість місяців до одного року; понад один рік. Крім того, з причин утворення розрізняють термінову і прострочену дебіторську заборгованість. Термінова дебіторська заборгованість виникає внаслідок застосовуваних форм розрахунків. Прострочена дебіторська заборгованість виникає через недоліки в роботі організації і включає: не оплачені в строк покупцями рахунки з відвантажених товарів і зданих робіт; розрахунки за товари, продані в кредит і не оплачені в строк; векселі, за якими грошові кошти не надійшли в строк , і т.д. далі необхідно провести детальний аналіз неприпустимою дебіторської заборгованості. Для оцінки оборотності дебіторської заборгованості використовуються наступні коефіцієнти.


Коефіцієнт оборотності дебіторської заборгованості показує розширення або зниження комерційного кредиту, наданого організацією. Якщо при розрахунку цього коефіцієнта виручка від реалізації вважається на момент переходу права власності, то збільшення коефіцієнта означає скорочення продажів в кредит, а його зниження свідчить про збільшення обсягу кредиту, що надається.

Чим триваліший період погашення дебіторської заборгованості. Тим вище ризик її повернення. Даний показник слід аналізувати по юридичним і фізичним особам, видам продукції, умов розрахунків, умов укладання угод і т.п.
Рекомендується розрахувати й інший показник руху дебіторської заборгованості - частку дебіторської заборгованості (ДЗ) в загальній величині оборотних активів організації (на початок і кінець періоду):

На базі сформованих даних про частку дебіторської заборгованості станом на початок і кінець періоду необхідно дослідити її динаміку, чинники та причини зміни.
Чим більша питома вага дебіторської заборгованості і особливо простроченої (понад три і дванадцяти місяців), тим менш мобільна структура майна (активів) організації, а також все більше збільшується обсяг сумнівної заборгованості.
У цих цілях організації слід жорстко і повсякденно контролювати факти нарощення сумнівної заборгованості в загальному обсязі дебіторської заборгованості і приймати адекватні заходи щодо її зменшення. Цей показник розраховується так:

Даний показник характеризується "якість" дебіторської заборгованості. Тенденція до його зростання свідчить про зниження ліквідності активів.
Наступною етапом оцінки стану оборотних активів є аналіз оборотності запасів товарно-матеріальних цінностей, при якому фактичну оборотність за один період порівнюють з аналогічним показником за інший період.
При аналізі нормованих оборотних запасів можна порівнювати їх фактичне значення з нормованою величиною.
Швидкість обігу товарно-матеріальних запасів, зокрема готової продукції, виробничих запасів є одним з головних факторів, що впливають на загальну оборотність оборотного капіталу.
Виробничі запаси (сировина, матеріали надають організації свободу у здійсненні закупівель.
Рівень запасів повинен бути достатньо високим для задоволення потреби в них у випадках необхідності.
Основними показниками, що розраховуються в даному блоці аналізу оборотних активів, є:


Аналогічно розраховуються оборотність та тривалість обороту сировини, матеріалів, палива і готової продукції господарюючого суб'єкта за станом на початок і кінець періоду. Період обертання запасів - це середній період часу, необхідний для перетворення сировини в готову продукцію і наступного продажу.
Ефективне використання оборотного капіталу відіграє значну роль у забезпеченні нормалізації роботи економічного суб'єкта, підвищення рівня рентабельності виробництва і залежить від безлічі факторів. До зовнішніх факторів, як правило, відносять загальноекономічну ситуацію: податкове законодавство, умови одержання кредитів і процентні ставки по них, можливість цільового фінансування, участь у програмах, що фінансуються з бюджету. На звані фактори визначають рамки, в яких будь-який економічний суб'єкт може скористатися внутрішніми резервами раціонального руху оборотних коштів.
У теперішній час негативно вплив на зміну ефективності використання оборотних коштів і уповільнення їх оборотності надають елементи кризового стану економіки: спад обсягів виробництва і споживчого попиту, розрив господарських зв'язків; порушення договірної та платіжно-розрахункової дисципліни і т.п.
Разом з тим значні резерви зростання ефективності використання оборотних коштів криється безпосередньо в самому господарюючого суб'єкта. У сфері виробництва це відноситься насамперед до виробничих запасів. Будучи однією із складових частин оборотного капіталу, вони грають важливу роль у забезпеченні безперервності процесу виробництва. У той же час виробничі запаси представляють ту частину засобів виробництва, яка тимчасово не беруть участь у виробничому процесі. Раціональне організація виробничих запасів - важлива умова підвищення ефективності їх використання. Скорочення перебування оборотних активів у незавершеному виробництві досягається шляхом подолання негативної тенденції до зниження фондовіддачі, впровадження новітніх технологій, оновлення виробничого апарату і т.д. Розташування оборотного капіталу у сфері обігу не сприяє створенню нового продукту. Найважливішими передумовами скорочення вкладень оборотних засобів у дану сферу є ефективна організація звернення, в тому числі вдосконалення системи розрахунків, раціональна організація збуту, наближення споживачів продукції до її виробникам і багато іншого.
Прискорення обороту оборотного капіталу дозволить вивільнити значні суми і, таким чином, збільшити обсяги виробництва без додаткових фінансових вкладень, а вивільнені кошти використати відповідно до потреб господарюючого суб'єкта.
Проте не можна обмежуватися лише проведенням аналізу оборотності оборотних активів в цілому, необхідного оцінити динаміку оборотності за складовими елементами: запасів; дебіторської заборгованості; короткострокових фінансових вкладень; коштах; іншим оборотним активом.
На закінчення слід розрахувати вплив оборотності оборотних активів на зміну прибутку від продажів, бо прискорення їх оборотності надає позитивний вплив на приріст виручки від реалізації, а отже, з кожним актом продажу нарощується отримання прибутку, що містять у кожному тенге реалізованої продукції.
Складемо модель залежності зміни прибутку (Р) від факторів x, y, z, тобто
, Або
Представлена ​​модель залежності зміни прибутку від дії факторів рентабельності продажів , Оборотності оборотних активів і їх загальної вартості, що бере участь в обороті, - мультиплікативна.

1.3 Методологічні аспекти аналізу ефективності використання оборотних коштів

Управління грошовим засобами має таке ж значення, як і управління запасами і дебіторською заборгованістю. Мистецтво управління грошовими потоками полягає в тому, щоб тримати на рахунках мінімально необхідну суму готівки, яка потрібна для поточної оперативної діяльності.
Сума грошових коштів, яка необхідна добре керованого підприємству, - це, по суті, страховий запас, призначений для покриття короткочасної нестабільності грошових потоків.
Вона повинна бути такою, щоб її вистачало для виробництва всіх першочергових платежів. Оскільки грошові кошти, перебуваючи в касі або на рахунках в банку, не приносять доходу, а їх еквіваленти - короткострокові фінансові вкладення мають низьку прибутковість, їх потрібно мати в наявності на рівні безпечного мінімуму.
Наявність великих залишків грошей протягом тривалого часу може бути результатом неправильного використання оборотного капіталу.
Збільшення або зменшення залишків готівки на рахунках в банку обумовлюється рівнем незбалансованості грошових потоків, тобто припливом і відтоком грошей. Перевищення приток над відтоками збільшує залишок готівки, і навпаки, перевищення відтоків над притоками призводить до нестачі коштів і збільшення потреби в кредиті.
У процесі аналізу необхідно вивчити динаміку залишків готівки на рахунках в банку і період знаходження капіталу в даному вигляді активів.
Період знаходження капіталу в грошовій готівки визначається наступним чином:

Для розрахунку прогнозованої суми залишку грошових коштів можна використовувати наступну формулу:

Потреба у страховому (резервному) запасі грошових коштів визначається шляхом множення отриманого результату на коефіцієнт варіації (нерівномірності) надходження грошових коштів:

У закордонній практиці застосовуються й більш складні моделі визначення необхідного залишку грошових коштів:


Де - Оптимальний розмір середнього залишку грошових коштів;
ФР о - фінансові витрати з обслуговування однієї операції пов'язаної з залученням грошових коштів;
ПД - рівень втрати альтернативних доходів при зберіганні грошових коштів (середня ставка відсотка за депозитами у вигляді десяткового дробу);
ДО пл - запланований обсяг грошового обороту (негативного потоку грошових коштів).
Для вивчення причин зміни залишку готівки та прогнозування його величини необхідного вивчити рух грошових коштів у звітному і прогнозованому періоді.

2. Аналіз оборотних коштів підприємства

2.1 Характеристика підприємства

Товариство з обмеженою відповідальністю "Борошно Казахстану" зареєстровано в Управлінні юстиції Павлодарської області 05 грудня 2001 року, свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи № 9919-1945-ТОО.
Основним видом діяльності ТОВ "Борошно Казахстану" є закуп, зберігання і переробка зерна. Свою діяльність підприємство розпочало з оренди млинового комплексу у ТОО Зернова компанія "Іртишський млини" з правом подальшого викупу.
На момент придбання продуктивність майнового комплексу становила до 200 тонн зерна на добу. Якість продукції, зважаючи на невідладженої виробничого процесу і відсутності тривалий час капітального ремонту, було нестабільним, мали місце невисокі показники виходу готової продукції. Був потрібен ремонт покрівлі виробничих будівель, висотних силосів та іншого технологічного обладнання.
Поряд з капітальним ремонтом ТОО "Борошно Казахстану" протягом 2002-2004 рр.. цілеспрямовано збільшувало обсяги переробки зерна, не маючи достатніх обігових коштів на закуп зерна, свідомо працювало на мінімальної рентабельності, домагаючись тим самим завоювання істотної частки на борошномельному ринку. Завдяки цьому охоплені практично всі регіони Казахстану, відкрито представництво компанії в м. Алмати. Є постійні партнери в Узбекистані і Таджикистані. З країн далекого зарубіжжя ми налагодили партнерські відносини з великим торговим домом в Улан-Баторі, Монголія. Крім цього, постійно надходять пропозиції про поставку борошна в Росію, Киргизстан, Туркменістан, Афганістан, Азербайджан і Грузію. Ведеться робота з пошуку каналів збуту в Китай. У результаті, на сьогоднішній день попит на продукцію перевищує технічні можливості підприємства у кілька разів, що підтверджує правильність прийнятого рішення про збільшення виробничої потужності.
Враховуючи потребу ринку і з метою подальшого зростання компанії ТОО "Борошно Казахстану" в середині 2004р. відкрита дочірня компанія зі 100% участю ТОО "Борошно Казахстану" - ТОВ "Pavlodar Uni" в Узбекистані в м. Ташкенті. Приблизно в цей же час в іртишських районі Павлодарської області був придбаний елеватор ємністю по зберіганню зерна 70000 тонн, з метою обслуговування якого було створено дочірнє ТОВ "Зерно Прііртишья". Паралельно було закуплено італійське макаронне обладнання та розпочато будівництво на території ТОВ "Борошно Казахстану" макаронної фабрики. Ще однією афілійованою компанією є ТОВ "Верес", на базі якого розвивається зернове виробництво. У 2005р. було засіяне пшеницею близько 7000 га, на 12000 га вперше в Павлодарської області підготовлені хімічні пари.

2.2 Аналіз структури та динаміки оборотних активів

У процесі аналізу перш за все необхідно вивчити зміни в наявності і структурі оборотних активів. При цьому слід мати на увазі, що стабільна структура оборотного капіталу свідчить про стабільний, добре налагодженому процесі виробництва і збуту продукції. Істотні її зміни говорять про нестабільну роботу підприємства.

Таблиця 1 - Аналіз динаміки і структури оборотних активів за 2005-2006 рр..
Вид оборотних активів
Наявність коштів, тис. тенге
Структура коштів,%
за попередній період
за звітний період
зміна
за попередній період
за звітний період
зміна
Загальна сума оборотних активів
860540,576
571356,66
-289183,91
100,0
100,0
-
У тому числі за видами:


Грошові кошти
17373,634
20687,549
+3313,915
2,0
3,6
+1,6
Короткострокові фінансові вкладення
0
0
0
0,0
0,0
0,0
Дебіторська заборгованість
662590,372
411639,9
-250950,47
77,0
72,0
-5,0
У тому числі забезпечена векселями
0
0
0
0,0
0,0
0,0
Податки з придбаним цінностям
12387,049
6786,278
-5600,771
1,4
1,2
-0,3
Запаси
168189,521
132242,93
-35946,588
19,5
23,1
+3,6
У тому числі:


сировину і матеріали
72219,276
65368,874
-6850,402
8,4
11,4
+3,0
незавершене виробництво
0
0
0
0,0
0,0
0,0
готова продукція
95233,984
66281,699
-28952,285
11,1
11,6
+0,5
витрати майбутніх періодів
736,261
592,36
-143,901
0,086
0,104
+0,018
По участі в операційному процесі:


у сфері виробництва
168189,521
132242,93
-35946,588
19,5
23,1
+3,6
у сфері поводження
692351,055
439113,73
-253237,33
80,5
76,9
-3,6
Як видно з таблиці 1, на аналізованому підприємств спостерігається зниження загальної суми оборотних активів на 289183,91 тис. тенге. На це вплинуло значне зниження в звітному періоді частки дебіторської заборгованості, податки за придбаним цінностям і запаси на - 250950,47 тис. тенге (або - 5%), - 5600,771 тис. тенге (-0,3%) і - 35946 , 588 тис. тенге (а в частковому співвідношенні збільшилася на 3,6%) відповідно. Незважаючи на зниження найбільшу питому вагу в оборотних активах займає дебіторська заборгованість. На їх частку доводиться 77% в 2005 році і 72% у звітному році.
Частка готівки збільшилася на 1,6% або на 3313,915 тис. тенге, що свідчить про великий збуті продукції або ритмічній роботі підприємства і про покращення фінансової ситуації.
Більш наочно це видно на малюнках 1 і 2.

Рисунок 1 - Структура оборотних активів на 2005 рік.


Малюнок 2 - Структура оборотних активів на 2006 рік.
Після цього більш детально вивчаються окремі види оборотних активів, причини і наслідки їх зміни. (Див. пункт 2,3)

2.3 Аналіз приватних і узагальнюючих показників стану оборотних коштів і його використання

Аналіз дебіторської заборгованості має особливе значення в період інфляції, коли така іммобілізація власних оборотних коштів з розглядом абсолютної і відносної величин дебіторської заборгованості.
Дуже актуальним є питання про порівнянності дебіторської та кредиторської заборгованостей, що дозволяє виявити причини утворення дебіторської заборгованості (див. таблицю 2).

Таблиця 2 - Динаміка співвідношення кредиторської та дебіторської заборгованості у ТОВ "Борошно Казахстану" за 2005-2006 рр..
Вид заборгованості
Середньорічні дані про заборгованість
Питома вага,% до підсумку звітного року
Стан заборгованості звітного року
Питома вага,% до підсумку звітного року
попередній рік
звітний рік
на початок року
на кінець року
1. Кредиторська заборгованість
74062,255
74604, 199
12,2
140561,931
86464,660
17,4
2. Дебіторська заборгованість
514847,672
537115,138
87,8
662590,372
411639,903
82,6
3. Співвідношення кредиторської та дебіторської заборгованості (п.1/п.2)
0,14
0,14
-
0,21
0,21

4. Всього
588909,927
611719,337
100
803152,303
498104,563
100
Дані таблиці свідчать про те, що кредиторська заборгованість в загально обсязі дебіторської заборгованості становить найменша питома вага до підсумку звітного року 12,2% та 17,4% до кінця звітного року. Дебіторська заборгованість перевищує кредиторську заборгованість на 7,2 рази до підсумку звітного року і 4,8 рази до кінця звітного року. Це говорить про те, що підприємству заборгували більше, ніж він сам.
Запропоновані для аналізу показники використання оборотних активів розраховуємо за даними ТзОВ "Борошно Казахстану" за два роки, що дозволить оцінити реальний стан в організації і сформулювати рекомендації, спрямовані на покращення їх структури і динаміки цих коштів. Перш за все слід оцінити динаміку таких показників використання оборотних активів, як зміна їх залишків у звітному році в порівнянні з попереднім роком, а також розрахувати коефіцієнт оборотності оборотних активів; тривалість оборотності (у днях) і коефіцієнт закріплення оборотних активів на 1 тенге (див. таблицю 3)
Таблиця 3 - Оцінка динаміки основних показників використання оборотних активів ТОВ "Борошно Казахстану", тис. тенге за 2005-2006 рр..
№ п / п
Показник
Звітний рік
Попередній рік
Зміна (+,-) гр.1 - гр.2
Темп росту,% гр1/гр.2
А
У
1
2
3
4
1
Виручка від продажів
502035,514
1226318,17
-724282,656
40,9
2
Середньорічні залишки оборотних активів
643398,935
705993,827
-62594,892
91,1
3
Коефіцієнт оборотності оборотних активів, в оборотах (п.1/п.2)
0,7803
1,7370
-0,957
44,92
4
Коефіцієнт завантаження оборотних активів в 1 тенге від продажів (п.2/п.1)
1,28158
0,57570
0,706
222,61
5
Тривалість одного обороту всіх оборотних активів, дн. (П.2/п.1 * 360)
461,37
207,25
254,116
222,61
Дані таблиці підтверджують значний зниження оборотних активів у звітному році в порівнянні з попереднім роком на 33,6% або на - 289183,91 тис. тенге при зниженні обсягу продажів 59,1% або - 724282,656 тис. тенге, що вплинуло на погіршення якісних показників оцінки ефективності їх використання: сповільнилося оборотність оборотних активів на 0,96 обороту на рік; збільшилася тривалість звернення одного обороту на 0,706 дня; збільшилася більш ніж в 2,23 рази закріплення оборотних коштів в 1 тенге виручки від продажу.
Погіршення якісних показників оборотних активів було відносним, тобто внаслідок зниження виручки від продажу і середньорічних залишків оборотних активів.

Таблиця 4 - Оцінка впливу факторів на економічний результат від прискорення (уповільнення) оборотності оборотних активів в ТОВ "Борошно Казахстану" за 2005-2006 рр..
Показник
Звітний рік
Попередній рік
Зміна (+,-)
Економічний результат, тис. тенге (п.4 * п.6а і п.6б)
1. Виручка від продажу, тис. тенге
502035,514
1226318,17
-724282,7
-
2. Середньорічні залишки оборотних активів, тис. тенге
643398,935
705993,827
-62594,89
-
3. Тривалість оборотності оборотних активів, дн. (З точністю до 0,01 дн)
461,37
207,25
+254,12
-
4. Одноденний оборот, тис. тенге (п.1/360)
1394,54
-
-
-
5. Економічний результат:
-
-
+354376,08
-
5а. Прискорення (-), уповільнення (+) оборотності, дн.
-
-
+254,12
-
5б. Сума вивільнених з обороту коштів за рахунок прискорення оборотності (-), тис. тенге
-
-
+354376,08
-
5в. Сума залучених в оборот коштів у зв'язку з уповільненням оборотності (+), тис. тенге
-
-
-
-
6. Розрахунок впливу факторів на економічний результат (+,-), дн.
-
-
+254,12
+354376,084
У тому числі за рахунок:
6а. Зміни середньорічних залишків оборотних активів
-
-
-18,38
-25625,372
6б. Зміни виручки від продажів
-
-
+272,49
+380001,456
7. Баланс відхилень (6а. +6 б)
-
-
+254,12
+354376,084
Нам належить оцінити вплив факторів на зміну економічного результату, отриманого у зв'язку з уповільненням оборотності оборотних активів (за даними табл.4) на 254,12 дня. Пропонується наступний порядок розрахунку впливу факторів на зміну тривалості оборотності оборотних активів у днях (254,12 дн), в результаті чого сформувався вартісної економічний результат, що свідчить про залучення в обіг додаткових коштів через уповільнення оборотності оборотних активів на суму 354376,084 тис. тенге . На зміну тривалості оборотності оборотних активів вплинули два фактори: середньорічні залишки оборотних активів (Е) і виручка від продажів (N). Формалізуємо розрахунки впливу факторів Е і N, використовуючи модель показника тривалості оборотності оборотних активів (L) в днях:

Використовуючи прийом ланцюгових підстановок, розрахуємо вплив факторів Е і N на зміну тривалості оборотності:


Сукупний вплив двох факторів (Е і N) на зміну економічного результату у зв'язку з уповільненням оборотності оборотних коштів на 254,12 дн.: - 25625,37 +380001,5 = 354376,084 тис. тенге, тобто за рахунок зниження оборотних активів на - 62594,89 тис. тенге оборотність прискорилася на - 18,38 дн., у зв'язку з чим були вивільнені обігові кошти на суму - 25625,37 тис. тенге. А ось через зниження обсягу продажів на - 724282,7 тис. тенге сповільнилося оборотність оборотних активів на 272,49 дн., І в обіг було додатково залучено оборотних коштів на суму 380001,5 тис. тенге.
Однак не можна обмежиться тільки проведенням аналізу оборотності оборотних активів в цілому, необхідно оцінити динаміку оборотності за складовими елементами: запасів; дебіторської заборгованості; короткострокових фінансових вкладень; коштах; іншим оборотними активами (див. таблицю 5)
Таблиця 5 - Динаміка оборотності оборотних активів ТОВ "Борошно Казахстану" в цілому та їх складові елементів
Показник
Звітний рік
Попередній рік
Зміна (+,-)
1. Середньорічні залишки оборотних активів, тис. тенге
643398,935
705993,827
-62594,892
У тому числі:1а. Середньорічні залишки запасів, включаючи ПДВ
108374,591
149848,097
-41473,506
1б. Середньорічні залишки короткострокової дебіторської заборгованості
514847,672
537115,138
-22267,466
1в. Середньорічні залишки короткострокових фінансових вкладень
0
0
0
1г. Середньорічні залишки грошових коштів
20176,672
19030,592
1146,08
2. Виручка від продажу, тис. тенге
502035,514
1226318,170
-724282,66
3. Тривалість одного обороту всіх оборотних активів, дн. (З точністю до 0,01 дн)
461,4
207,3
254,1
У тому числі:3а. Запасів
77,7
44,0
33,7
3б. Дебіторської заборгованості
369,2
157,7
211,5
3в. Короткострокових фінансових вкладень
0
0
0
3г. Грошові коштів
14,5
5,6
8,9
4. Коефіцієнт оборотності всіх оборотних активів, оборотів
0,8
1,7
-1,0
У тому числі:4а. Запасів
4,6
8,2
-3,6
4б. Короткострокової дебіторської заборгованості
1,0
2,3
-1,3
4в. Короткострокових фінансових вкладень
0
0
0
4р. Грошові коштів
24,9
64,4
-39,6

Дані таблиці показують, що на підприємств складається негативна тенденція. Так, за розглянутий період було виявлено, що підприємству потрібно додатковий кошти в обігу.
Простежується тенденція до зниження коефіцієнта оборотності всіх оборотних активів, так: за запасами це зниження склало - 3,6 обертів; щодо короткострокової дебіторської заборгованості - 1,3 обороту і грошові коштів на - 39,6.
Всі цьому сприяло зниження виручки від продажу і середніх залишків по всіх оборотних активів. Причиною цього могло бути погана політика збуту продукції, недостатність грошової готівки в касі підприємства, велика дебіторська заборгованість за попередні роки.
Для формування об'єктивного надання про використання оборотних активів слід зіставити сформований рівень оборотності дебіторської заборгованості з рівнем оборотності кредиторської заборгованості, використовуючи дані таблиці 6.
Таблиця 6 - Динаміка оборотності кредиторської заборгованості за 2005-2006 рр..
Показник
Звітний рік
Попередній рік
Зміна (+,-)
1. Середньорічні залишки кредиторської заборгованості, тис. тенге
74062,255
74604, 199
-541,944
2. Виручка від продажу, тис. тенге
502035,514
1226318,170
-724282,66
3. Собівартість проданих товарів, продукції і послуг, тис. тенге
479826,812
994885,252
-515058,44
4. Коефіцієнт оборотності кредиторської заборгованості за даними обсягу продажів, оборотів (п.2/п.1)
6,8
16,4
-9,66
5. Коефіцієнт оборотності кредиторської заборгованості за даними про собівартість проданих товарів, продукції і послуг (п.3/п.1)
6,5
13,3
-6,9
6. Тривалість погашення кредиторської заборгованості, дн.
-
-
-
6.1. Розрахунок тривалості обороту виходячи з обсягу продажів (п.1/п.2) * 360
53,1
21,9
+31,2
6.2. Розрахунок тривалості обороту виходячи з собівартості проданих товарів, продукції і послуг (п.1/п.3) * 360
55,6
27,0
+28,6
Як свідчать дані таблиці, які підтверджують вище сказані слова, що на даному періоді свого розвитку підприємстві потрібен додатковий кошти для розвитку свого бізнесу.
Про що свідчить збільшення тривалості обороту виходячи з обсягу продажів на 31,2 обороту і виходячи з собівартості проданих товарів, продукції і послуг на 28,6 обороту, що склало у звітному році 53,1 та 55,6 оборотів відповідно.
Вихідні та аналітичні дані для розрахунку впливу факторів міститься в таблиці 7.
Таблиця 7 - Розрахунок впливу оборотності оборотних активів на зміну прибутку від продажів за даними ТзОВ "Борошно Казахстану" за 2005-2006 рр..
Показник
Звітний рік
Попередній рік
Зміна (+,-)
1. Виручка від продажу, тис. тенге (N)
502035,514
1226318,170
-724282,656
2. Прибуток від продажу, тис. тенге (Р)
22208,702
231432,918
-209224,216
3. Середньорічні залишки оборотних активів, тис. тенге (ОА)
643398,935
705993,827
-62594,892
4. Рентабельність продажів, коеф. (П.2/п.1)
0,04
0, 19
-0,14
5. Коефіцієнт оборотності оборотних активів (до 0,001), об. (П.1/п.3)
0,780
1,737
-0,957
6. Приріст (зменшення) прибутку () від продажів за рахунок маєтки:
-
-
-209224
6а. Рентабельності продажів (x)
-
-
-177184
6б. Коефіцієнт оборотності оборотних активів (Y)
-
-
-29880
6в. Зміни середніх залишків оборотних активів (z)
-
-
-2161
7. Баланс відхилень (6а. +6 б. +6 В)
-
-
-209224
На базі даних табл.7 пропонується розрахувати вплив зазначених вище факторів на зміну узагальнюючого (результативного) показника прибутку, використовуючи метод ланцюгових підстановок. Тоді;
;
;
;
Сукупний вплив чинників; - 177184 + (-29880) + (-2161) =- 209224 тис. тенге.
Розрахунки показують, що на зміну прибутку істотно вплив зробило зниження рентабельності продажів до 4% у звітному році в порівнянні з минулим роком - 19, через що зменшилася і прибуток на 177184 тис. тенге. Наведені дані свідчать проте про наявність невикористаних можливостей, які організації слід виявити і врахувати в майбутньому, забезпечуючи таким шляхом додаткове збільшення прибутку за рахунок зростання рентабельності продажів, наприклад шляхом зниження поточних витрат на виробництво і реалізацію продукції, підвищення ефективності використання всіх ресурсів.
Аналіз та оцінка ділової активності та ефективності діяльності підприємства є завершальним етапом фінансового аналізу.
Ділова активність підприємства у фінансовому аспекті проявляється передусім у швидкості обороту його засобів. Аналіз ділової активності полягає в досліджень рівня і динаміки різноманітних фінансових коефіцієнтів оборотності, що дозволяють визначити, наскільки ефективно підприємство використовує свої кошти.
Фінансове становище підприємства знаходиться в безпосередній залежності від того, наскільки швидко кошти, вкладені в активи, перетворюються в реальні гроші.
У той же час слід підкреслити, що період перебування коштів в обороті в значній мірі визначається внутрішніми умовами діяльності підприємства, в першу чергу ефективністю стратегії управління його активами (або її відсутністю).
Дійсно, в залежності від застосовуваної цінової політики, сформованої структури активу, використовуваної методики оцінки товарно-матеріальних запасів підприємство має більшу чи меншу свободу впливу на тривалість обороту своїх коштів.
Коефіцієнти ділової активності мають велике значення для оцінки фінансового стану підприємства, оскільки швидкість обороту коштів безпосередньо впливає на платоспроможність підприємства. Крім того, збільшення швидкості обороту коштів відображає за інших рівних умов підвищення виробничо-технічного потенціалу підприємства. Для того щоб дізнатися як впливає оборотність оборотних активів на ділову активність підприємства розглянемо таблицю 8.
Таблиця 8 - Показники впливу оборотності оборотних активів на ділову активність підприємства за 2005-2006 рр..
Показник
Звітний рік
Попередній рік
Зміна (+,-)
Коефіцієнт оборотності капіталу
0,30
0,95
-0,65
Оборотність основних засобів
1,13
2,80
-1,67
Коефіцієнт оборотності власного капіталу
0,30
0,95
-0,65
Коефіцієнт оборотності поточних активів (мобільних коштів) або оборотного капіталу
0,78
1,74
-0,96
Коефіцієнт оборотності матеріальних оборотних коштів
3, 20
5,18
-1,98
Коефіцієнт оборотності готової продукції
5,23
14,64
-9,41
Коефіцієнт оборотності дебіторської заборгованості
0,93
2,38
-1,45
Коефіцієнт оборотності кредиторської заборгованості
6,73
16,56
-9,83
Коефіцієнт оборотності грошових коштів
26,27
24,58
+1,70
Оборотність інвестованого капіталу
1,82
0,00
+1,82
Оборотність функціонуючого капіталу
0,70
1,67
-0,97
Швидкість обороту перманентного капіталу
0,28
0,90
-0,63
Індекс ділової активності
0,032
0,388
-0,356
Проаналізувавши вище вказану таблицю за два періоди, виявили наступні особливості впливу оборотності на ділову активність підприємства. Так, коефіцієнт оборотності капіталу в звітному році склав 0,30, що менше на - 0,65 у порівнянні з попереднім періодом. Показник відображає зниження ефективності використання загального капіталу (усіх наявних ресурсів) підприємства. Якщо в минулому році на підприємств кожна грошова одиниця активів приносила 95 тіинов, то у звітному році вона принесла на 65 тіинов менше.
Оборотність основних засобів знизилася на - 1,67 рази і склала в звітному році 1,13, це свідчить про підвищення витрат виробництва, або про недостатній доході від реалізації продукції, або про занадто високому рівні вкладень у ці види активів.
Коефіцієнт оборотності власного капіталу також знизився на - 0,65 рази і склав у звітному році 0,30, що свідчить про зниження ефективності використання власних коштів. У цьому випадку коефіцієнт вказує на необхідність вкладення власних коштів до іншого, більш відповідний даними умови джерела доходу. Також можна сказати, що підприємство стало менше ризикувати своїми грошима.
Коефіцієнт оборотності поточних активів (мобільних коштів) або оборотного капіталу характеризує уповільнення оборотних активів на 0,96, що склало у звітному році 0,74 рази. Це говорить про те, що підприємству додатково потрібно грошові кошти. Більш повно цей показник був розглянутий у таблиці 3.
Коефіцієнт оборотності матеріальних оборотних коштів відображає число оборотів запасів і витрат підприємства за аналізований період, тобто швидкість їх реалізації. На даному підприємств даний коефіцієнт знизився на 1,98 рази, зниження його свідчить про відносне збільшення виробничих запасів або зниженні попиту на готову продукцію. З метою нормального ходу виробництва і збуту продукції запаси повинні бути оптимальними.
Слід мати на увазі, що на величину коефіцієнта оборотності матеріальних оборотних коштів впливає не тільки методика їх розрахунку, але не в меншій мірі і прийнята на підприємств методика оцінки матеріальних запасів.
На нашому підприємстві коефіцієнт оборотності готової продукції в минулому році склав 14,64 рази, а в звітному році - 5,23 рази. Дане зниження коефіцієнта пов'язане з неплатоспроможністю покупців і зниженням попиту на продукцію на підприємстві відбулося затоварення складів готовою продукцією.
Також відбувається зниження коефіцієнта дебіторської заборгованості на 1,45 рази, що склало у звітному році 0,93 рази, але це оцінюється позитивно. Так як відбулося зниження комерційного кредиту, що надається підприємством.
Коефіцієнт оборотності кредиторської заборгованості знизився на 9,83 рази і склав у звітному році 6,73 рази, що свідчить про зростання закупівель у кредит.
Особливе значення для стабільної діяльності підприємства має швидкість руху грошових коштів. На даному підприємстві коефіцієнт оборотності грошових коштів збільшився на 1,7 рази, що склало у звітному році 26,27 рази. Це свідчить про надмірну величиною грошових коштів говорить про те, що реально підприємство зазнає збитків, пов'язані з інфляцією і знеціненням грошей. У зв'язку з цим виникає необхідність оцінки раціональність управління грошовими коштами на підприємстві.
Існують різні способи такого аналізу. Зокрема, барометром виникнення фінансових труднощів є тенденція скорочення частки грошових коштів у складі поточних активів підприємства при зростаючому обсязі його поточних зобов'язань.
Оборотність інвестованого капіталу збільшилася в порівнянні з попереднім періодом на 1,82 рази, що говорить про збільшення грошових коштів на розвиток підприємства в довгостроковому періоді.
Не дивлячись на те, що оборотність попереднього показника збільшилася, це не як не відбилася на наступному показнику. Оборотність функціонуючого капіталу також як усі попередні показники має тенденцію до зниження. Так, за розглянутий період він знизився на 0,97 рази і склав у звітному році 0,7 рази. Аналізуючи значення цього коефіцієнта, можна побачити, що відбулося уповільнення оборотності капіталу.
Швидкість обороту перманентного капіталу склав у звітному році 0,28 рази, що менше в порівнянні з попереднім роком на 0,63 раза.Т. е. відбулося уповільнення оборотності капіталу, що знаходиться в довгостроковому користуванні у підприємства.
Індекс ділової активності характеризує ефективність підприємництва по основній діяльності підприємства за період у сфері управління оборотним капіталом. На даному підприємств цей коефіцієнт також знизився на 0,356 рази і склав у звітному році 0,032 рази. Це свідчить про неефективне управління оборотним капіталом.
За розглянутий період підприємство неефективно працює, виникають проблеми у фінансовій сфері, що негативно позначається на стабільності діяльності підприємства. Про що свідчить вища проведений аналіз оборотних активів підприємства.

3. Шляхи вдосконалення оборотності оборотних коштів підприємства

У процесі аналізу були виявлені проблеми, для вирішення виявлених проблем пропонується наступні:
1. У результаті вивчення основних закономірностей формування оптимальної структури капіталу запропонована модель оптимізації власного і позикового капіталу, що включає методику розрахунку середньозваженої вартості капіталу, методи дисконтування дивідендів, визначення ціни фіксованих активів і коефіцієнта фінансового левериджу, прогнозування приросту величини оборотного капіталу і розроблену автором математичну модель "Оптимізація структури оборотного капіталу ".
2. Роль нормування набуває в останні роки все більш актуальне значення. Реалізацію ідеї нормування оборотних засобів виконує методологічна база, що представляє комплексну систему показників багатофакторного аналізу матеріально-виробничих запасів, що включає метод прямого рахунку, метод оптимального замовлення, оцінку сезонності: метод оптимізації співвідношення постійної і змінної частин оборотних активів і розрахунок коефіцієнта варіації; методи виявлення внутрішньовиробничих резервів запасів по галузях. Комплексна модель має оригінальні методики розрахунку потреби в запасі допоміжних матеріалів, що дозволяють спростити розрахунки і полегшити роботу менеджера.
Розроблена інформаційна програма "Визначення потреби в оборотних коштах" забезпечує можливість сортування та вибірки даних за заданими умовами, виконання аналітичних розрахунків і вилучення необхідної аналітику інформації.
3. На основі вивчення умов ефективного аналізу дебіторської заборгованості, спрямованих на оптимізацію розмірів і своєчасність погашення, запропоновано алгоритм аналізу дебіторської заборгованості, що включає її регулярний моніторинг, який дозволить підприємству своєчасно вносити корективи до зміни зовнішнього і внутрішнього середовища, не допускати подальшого збільшення заборгованості вище допустимого рівня, доцільно планувати і управляти дебіторською заборгованістю, запропонована методика з визначення граничної величини дебіторської заборгованості, тобто суми, яка дозволяє підприємству придбання кредитів без додаткових витрат.
4. Важливим чинником підвищення платоспроможності підприємства є ефективне використання оборотних коштів. Оригінальні рішення цього напрямку включають композицію з чотирьох напрямків: дослідження комплексної системи показників, оцінка тривалості операційного циклу, аналіз рентабельності і модель аналізу факторів підвищення ефективності оборотних коштів. Застосування алгоритму аналізу ефективного використання оборотних коштів дозволяє кількісно уявити економічну вигоду від прискорення оборотності матеріальних запасів, виробничих витрат, готової продукції, дебіторської заборгованості.
5. Показники оборотності є синтетичними. Вони узагальнюють стан постачання, виробництва і реалізації продукції. Методика обліку інфляційних очікувань при аналізі оборотних коштів, що включає розрахунок оборотності оборотних коштів, що містить показник повної собівартості, скоригований на величину інфляції та амортизації, дозволить більш точно оцінити ефективність використання капіталу, авансованого в оборотні фонди. Це дасть можливість раціонального планування потреби в оборотних коштах і тим самим підвищити рівень рентабельності виробництва.
6. Ефективне використання оборотних коштів на підприємстві дуже впливає на загальну ефективність використання всієї сукупності капіталу, що залучається організацією. Запропоновано модель аналізу чинників ефективного використання оборотних коштів, яка дозволить підприємству визначити шляхи та розробити заходи щодо підвищення їх ефективного використання. Одним з практичних застосувань пропонованої моделі є оптимальний підбір рецептури харчових продуктів, за допомогою видозміненій і уточненої математичної моделі "Оптимальна рецептура сировини".
7. Аналіз оборотності оборотних коштів підприємств харчової промисловості показав, що необхідний методологічний підхід, який розширює інструментарій виявлення шляхів прискорення оборотності оборотних коштів. Особливе методологічне та практичне значення для підприємств харчової промисловості має запропонована методика детального аналізу витрат оборотних коштів у ході операційного циклу, яка є вектором такого важливого показника, як оборотність оборотних коштів. Її застосування дозволяє доцільно використовувати обігові кошти, фокусує увагу економіста на досягнення найкращих шляхів їх використання та створення необхідних процедур і операцій для досягнення мети.
8. У зв'язку з тим, що в роботі виявлено два значних недоліку в роботі підприємств харчової промисловості: висока дебіторська заборгованість і низька оборотність запасів, запропоновані рекомендації, спрямовані, в першу чергу, на вирішення цих проблем. Для цього пропонується використовувати алгоритм аналізу дебіторської заборгованості з включеними до нього методикою оцінки її граничного рівня та регулярного моніторингу. Для вирішення проблеми надмірних запасів пропонується ввести обов'язкове нормування сировини і матеріалів та проводити комплексний розгорнутий аналіз запасів товарно-матеріальних цінностей. У фінансовий план на додаток включати окремий розрахунок попиту на оборотні кошти. Практична реалізація висловлених у роботі пропозицій щодо вдосконалення організації та підвищення ефективності використання оборотного капіталу і оборотних коштів підвищить відповідальність керівників підприємств за поліпшення якості фінансової роботи, значно вдосконалити організацію оборотних коштів, сприяти прискоренню їх оборотності.

Висновок

Поліпшити ці показники можна за рахунок науково-технічного прогресу, вдосконалення структури основних фондів, скорочення всіляких простоїв обладнання, вдосконалення виробництва і праці, розвитку нових форм господарювання. Поряд з прибутком основне джерело вдосконалення основних фондів підприємства - амортизаційні відрахування. Для нормального функціонування кожного підприємства необхідні оборотні кошти, що представляють собою грошові кошти, використовувані підприємством для придбання оборотних фондів і фондів обігу.
Раціональне та економне використання оборотних фондів - першочергова задача підприємств, тому що матеріальні витрати складають 3 / 4 собівартості промислової продукції. Зниження матеріалоємності виробу (витрата матеріальних ресурсів у натуральному та вартісному виразі на одиницю є впровадження нової техніки, технології, удосконалення організації виробництва і праці.

Список використаних джерел

1. Герасимова, Л.М. Концепція ефективного аналізу та оцінки оборотним капіталом підприємств харчової промисловості: моногр. / Л.М. Герасимова. - Ставрополь: СевКавГТУ, 2006. - 314 с.
2. Герасимова, Л.М. Особливості аналізу та оцінки оборотного капіталу підприємств харчової промисловості: моногр. / Л.М. Герасимова. - Ставрополь: СевКавГТУ, 2005.
3. Алексанов, Д.С. Консультування сільських товаровиробників зі спеціальних питань: навч. - Метод. посібник / Д.С. Алексанов, Є.Г. Барбіцкая, Л.М. Герасимова, А.В. Краснокутський, О.А. Россохіна. - М.: Проект Європейського Союзу TEMPUS, 2005. - Т.3. - 143 с.
4. Герасимова, Л.М. Управління оборотним капіталом підприємств: моногр. / Л.М. Герасимова. - Ставрополь: СевКавГТУ, 2004. - 130 с.
5. Герасимова, Л.М. Особливості фінансування оборотного капіталу підприємств харчової промисловості: моногр. / Л.М. Герасимова. - Ставрополь: СевКавГТУ, 2003. - 153 с.
6. Миколаєва С.А. Особливості обліку витрат в умовах ринку: система "директ-костинг": Теорія і практика. М.: Фінанси і статистика, 1999.
7. Олехнович Г.І. "Нематеріальні активи і механізм їх використання", Видавництво: "Амалфея", 2003.
8. Родіонов Н.В., Радіонова С.П. Основи фінансового аналізу: Математичні методи. Системний підхід. СПб.: "Альфа", 2003.
9. Словник по економіці: Пер. з англ. / Под ред. П.А. Ватянки. СПб.: Економічна школа, 1998.
10. Соколов Я.В. Основи теорії бухгалтерського обліку. М.: Фінанси і статистика, 2002.
11. Фінансовий менеджмент. Комп'ютерний практикум: Навчальний посібник / За ред. проф.В. В. Ковальова, проф. В.А. Ірікова. М.: Фінанси і статистика, 2002.
12. Фінансовий менеджмент. Під ред. Берзон Н.І. -М., Академія. 2003.
Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Міжнародні відносини та світова економіка | Курсова
271.2кб. | скачати


Схожі роботи:
Шляхи прискорення оборотності оборотних коштів
Аналіз оборотності оборотних коштів підприємства
Показники і способи прискорення оборотності оборотних коштів
Шляхи підвищення ефективності використання оборотних коштів підприємства на прикладі МО УП Столбцовського
Аналіз складу структури динаміки оборотних коштів і оцінка їх оборотності РУП ПСЗ Оптрон
Аналіз оборотності оборотних активів підприємства як один з ел
Аналіз оборотності оборотних активів підприємства як один з елементів аналізу платоспроможності
Показники та шляхи поліпшення використання оборотних коштів
Кругообіг оборотних коштів і шляхи його прискорення
© Усі права захищені
написати до нас
Рейтинг@Mail.ru