Широкосмуговий підсилювач

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.


Нажми чтобы узнать.
скачати

Пояснювальна записка до курсового проекту з дисципліни "Схемотехніка аналогових пристроїв"

Студент гр. 180 Т. А. Сізіков

Міністерство освіти Російської Федерації

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ УНІВЕРСИТЕТ СИСТЕМ УПРАВЛІННЯ ТА РАДІОЕЛЕКТРОНІКИ (ТУСУР)

Кафедра радіоелектроніки та захисту інформації (РЗИ)

РТФ КП 468714.001 ПЗ

2003

Реферат

Курсовий проект 48 стор, 1 табл., 20 рис., 8 іст.

Широкосмуговий підсилювач, РОБОЧА ТОЧКА, дросельна КАСКАД, вхідні ланцюг, навантажувальні прямі, термостабілізації, емітерний КОРЕКЦІЯ, односпрямовані Модель транзистора, Еквівалентна схема Джіаколетто.

Об'єктом розробки є широкосмуговий підсилювач.

Мета даної роботи - придбання практичних навичок у розрахунку підсилювачів на прикладі конкретного завдання.

У процесі роботи проводився аналіз різних схем реалізації підсилювального пристрою, розрахунок його параметрів і елементів. У результаті була розроблена схема підсилювача, що відповідає вимогам технічного завдання.

Пояснювальна записка виконана в текстовому редакторі Microsoft World 2000, а малюнки в графічному редакторі Paint Brush.

Технічне завдання

Підсилювач повинен відповідати наступним вимогам:

1 Робоча смуга частот: 0,8-30 МГц

2 Допустимі частотні спотворення

в області нижніх частот не більше 1,5 дБ

в області верхніх частот не більше 3 дБ

3 Коефіцієнт посилення 30 дБ

4 Амплітуда вихідного сигналу Uвих = 8В

5 Діапазон робочих температур: від +25 до +50 градусів Цельсія

6 Опір джерела сигналу і навантаження Rг = Rн = 50 Ом

Зміст

1 Введеніе5

2 Структурна схема усілітеля6

2.1 Визначення числа каскадов6

3 Розподіл спотворень АЧХ6

4 Розрахунок вихідного каскада7

4.1 Розрахунок робочої точкі7

4.1.1 Розрахунок робочої точки для резистивного каскада7

4.1.2 Розрахунок робочої точки для дросельного каскада11

4.2 Вибір транзистора вихідного каскада13

4.3 Розрахунок еквівалентних схем транзістора14

4.3.1 Розрахунок схеми Джіаколетто14

4.3.2 Розрахунок високочастотної односпрямованої моделі17

4.4 Розрахунок ланцюгів термостабілізаціі18

4.4.1 емітерна термостабілізація18

4.4.2 Пасивна колекторна термостабілізація20

4.4.3 Активна колекторна термостабілізація21

4.5 Розрахунок некорректірованного каскада24

4.5.1 Аналіз каскаду в області верхніх частот24

4.5.2 Розрахунок спотворень, що вносяться вхідний цепью27

4.6 Розрахунок елементів емітерний коррекціі29

5 Розрахунок вхідного каскада32

5.1 Розрахунок робочої точкі32

5.2 Вибір транзистора вхідного каскада33

5.3 Розрахунок еквівалентних схем транзістора33

5.4 Розрахунок схеми термостабілізаціі34

5.5 Розрахунок не коректованого каскада35

5.6 Розрахунок елементів емітерний коррекціі36

5.7 Розрахунок спотворень, що вносяться вхідний цепью38

6 Розрахунок колекторних дроселів і розділових емкостей40

7 Амплітудно-частотна характеристика усілітеля43

8 Заключеніе45

Список використаних істочніков46

Схема електрична прінціпіальная47

Перелік елементов48

1 Введення

У даному курсовому проекті розраховується широкосмуговий підсилювач НВЧ. В даний час такі підсилювачі можуть застосовуватися в осциллографии, в дослідженнях проходження радіохвиль в різних середовищах, в тому числі проходження різних довжин хвиль в міських умовах. Також останнім часом вельми актуальне завдання пошуку і виявлення подслушівающе-передавальних пристроїв ("жучків"). Одним з основних вимог у даному випадку є забезпечення необхідного посилення прийнятого сигналу в широкій смузі частот. Але так як коефіцієнт посилення транзистора на високих частотах складає одиниці раз, то при створенні підсилювача необхідно застосовувати коригувальні ланцюги, що забезпечують максимально можливий коефіцієнт підсилення кожного каскаду підсилювача в заданій смузі частот.

2 Структурна схема підсилювача 2.1 Визначення числа каскадів

Так як на одному каскаді важко реалізувати посилення 30дБ, то для того, щоб забезпечити такий коефіцієнт посилення, використовуємо складання двох каскадів. Враховуючи, що вхідні ланцюг послаблює загальний коефіцієнт посилення всього підсилювача вважаємо, що кожен каскад в середньому дає посилення в 9 разів, або 19,085 дБ.

Широкосмуговий підсилювач

Структурна схема підсилювача, представлена ​​на малюнку 2.1, містить крім підсилювальних каскадів джерело сигналу і навантаження.

Рісунок2.1-Структурна схема підсилювача

3 Розподіл спотворень АЧХ

Виходячи з технічного завдання, пристрій повинен забезпечувати спотворення в області верхніх не більше 3дБ і в області нижніх частот не більше 1.5дБ. Оскільки використовується два каскади, то отримуємо, що кожен може вносити не більше 1.5дБ спотворень в загальну АЧХ. Так як найбільші спотворення в АЧХ підсилювача зазвичай вносить вхідні ланцюг, то розподілимо їх із запасом, тобто YB для кожного каскаду візьмемо по 0.5дБ а на вхідний ланцюг залишимо 2дБ.

Ці вимоги накладають обмеження на номінали елементів, вносять спотворення.

4 Розрахунок вихідного каскаду 4.1 Розрахунок робочої точки

Робочої точкою називаються струм і напруга на активному елементі при відсутності вхідного впливу.

Розглянемо дві схеми реалізації вихідного каскаду: резистивную і дросельну. Вибір тієї чи іншої схеми здійснимо на основі отриманих даних розрахунку. Критерій вибору - оптимальні енергетичні характеристики схеми.

4.1.1 Розрахунок робочої точки для резистивного каскаду

Принципова схема резистивного каскаду і еквівалентна схема по перемінному току представлені на малюнках 4.1, а і 4.1, б відповідно.

Широкосмуговий підсилювачШирокосмуговий підсилювач

Малюнок 4.1, а - Принципова схема резистивного каскаду Малюнок 4.1, б-Еквівалентна схема по змінному струмі

Опором по змінному струму для резистивного каскаду буде паралельне з'єднання опорів Rk і Rн (малюнок 4.1, б):

Широкосмуговий підсилювач (4.1)

Приймаючи опір колекторному ланцюзі транзистора Rk рівним опору навантаження Rн (Rн = 50 Ом), згідно з формулою (4.1), отримуємо:

Широкосмуговий підсилювач

За відомим опору навантаження по змінному струмі і вихідною напругою можна знайти вихідний струм:

Широкосмуговий підсилювач (4.2)

У результаті струм дорівнює:

Широкосмуговий підсилювач

Знаючи вихідна напруга і струм, визначимо координати робочої точки згідно наступними формулами:

Широкосмуговий підсилювач , (4.3)

де Ікс - струм в робочій точці;

Iвих - вихідний струм;

Iост - залишковий струм, приймається рівним 0.1 * Iвих.

Широкосмуговий підсилювач , (4.4)

де Uкео - напруга в робочій точці;

U вих - вихідна напруга;

Uнас - початкова напруга нелінійного ділянки вихідних

характеристик транзистора, вибирається від 1В до 2В.

Вважаючи Uнас = 1.5В, за формулами (4.3) і (4.4) знаходимо:

Широкосмуговий підсилювач

Широкосмуговий підсилювач

Напруга джерела живлення для схеми, представленої на рисунку 4.1, а, буде становити суму падінь напруг на опір Rк і транзисторі:

Широкосмуговий підсилювач . (4.5)

Перепишемо вираз (4.5) в наступному вигляді:

Широкосмуговий підсилювач . (4.6)

Вираз (4.6) є ні що інше, як рівняння прямої (у даному випадку струм Iкo є функцією аргументу Uкео), яка називається навантажувальної прямої по постійному струму. У межах цієї прямої і буде змінюватися робоча крапка.

Для проведення прямої виберемо дві точки з координатами (Еп, 0) і (0, Iкmax):

Широкосмуговий підсилювач

У сигнальному режимі будується навантажувальна пряма по змінному струму. Для побудови даної прямої задамося деяким приростом струму і відповідним збільшенням напруги, враховуючи, що в даному випадку опір навантаження буде визначатися виразом (4.1):

Широкосмуговий підсилювач . (4.7)

Для спрощення розрахунків приймемо Широкосмуговий підсилювач . Тоді після підстановки в вираз (4.7) числових значень отримуємо:

Широкосмуговий підсилювач

Навантажувальні прямі по постійному і змінному струмах представлені на малюнку 4.2.

Широкосмуговий підсилювач

Малюнок 4.2 - навантажувальні прямі для резистивного каскаду

Потужності, що розсіюється на транзисторі, споживана каскадом і вихідна, визначаються відповідно до наступних виразів:

Широкосмуговий підсилювач , (4.8)

Широкосмуговий підсилювач , (4.9)

Широкосмуговий підсилювач . (4.10)

За формулами (4.8), (4.9) і (4.10) обчислюємо відповідні потужності:

Широкосмуговий підсилювач

Коефіцієнт корисної дії (ККД) розраховується за формулою

Широкосмуговий підсилювач (4.11)

Підставляючи в (4.11) числові значення, отримуємо:

Широкосмуговий підсилювач

4.1.2 Розрахунок робочої точки для дросельного каскаду

На відміну від попереднього каскаду дросельний має в ланцюзі колектора замість опору Rк дросель Lдр.

Принципова схема дросельного каскаду і еквівалентна схема по перемінному току представлені на малюнках 4.3, а та 4.3, б відповідно.

Широкосмуговий підсилювачШирокосмуговий підсилювач

Малюнок 4.3, а-Принципова схема дросельного каскаду Малюнок 4.3, б-Еквівалентна схема по змінному струмі

Оскільки для сигналу дросель є холостим ходом, то в даному випадку опір навантаження по змінному струму буде дорівнює опору навантаження:

Широкосмуговий підсилювач

Розрахунок робочої точки проводиться за тими ж виразами, що і для попереднього каскаду.

За формулою (4.2) розрахуємо вихідний струм:

Широкосмуговий підсилювач

Тоді відповідно до виражень (4.3) і (4.4) робоча точка матиме наступні координати:

Широкосмуговий підсилювач

Так як дросель по постійному току є короткозамкненим провідником, то напруга живлення буде рівним падіння напруги на транзисторі:

Широкосмуговий підсилювач

Таким чином отримуємо всі необхідні дані для побудови навантажувальної прямої по постійному струму.

Для побудови навантажувальної прямої по змінному струму приймемо прирощення колекторного струму рівним струму в робочій точці:

Широкосмуговий підсилювач

Тоді відповідно до виразу (4.7) відповідне збільшення напруги дорівнюватиме:

Широкосмуговий підсилювач

Навантажувальні прямі по постійному і змінному струмах представлені на малюнку 4.4.

Широкосмуговий підсилювач

Малюнок 4.4-Навантажувальні прямі для дросельного каскаду

Потужності, що розсіюється на транзисторі, споживана каскадом і вихідна, аналогічно визначаються за виразами (4.8), (4.9) і (4.10):

Широкосмуговий підсилювач

Видно, що потужність розсіювання дорівнює споживаної.

За формулою (4.11) розрахуємо ККД дросельного каскаду:

Широкосмуговий підсилювач

Проведемо порівняльний аналіз двох схем. Енергетичні характеристики резистивного і дросельного каскадів представлені в таблиці 4.1.

Параметр Еп, У Ррас, Вт Рпот, Вт Ікс, мА Uкео, У h,%
Резистивний каскад 26.6 3.168 9.363 352 9 13.7
Дросельний каскад 9 1.584 1.584 176 9 40.4

Таблиця 4.1 - Енергетичні характеристики резистивного і дросельного каскадів

Порівнюючи енергетичні характеристики двох каскадів, можна зробити висновок, що краще взяти дросельний каскад, так як він має найменше споживання, напруга живлення і струм, а також більш високий ККД.

4.2 Вибір транзистора вихідного каскаду  

Вибір транзистора здійснюється за наступними граничних параметрів:

граничний допустимий струм колектора

Широкосмуговий підсилювач ; (4.12)

граничне допустиме напруження колектор-емітер

Широкосмуговий підсилювач (4.13)

гранична потужність, що розсіюється на колекторі

Широкосмуговий підсилювач ; (4.14)

гранична частота підсилення транзистора по струму в схемі з ОЕ

Широкосмуговий підсилювач . (4.15)

Вимогам (4.12), (4.13), (4.14) і (4.15) задовольняє транзистор КТ911А [3]. Основні технічні характеристики цього транзистора наведені нижче.

Електричні параметри:

-Гранична частота коефіцієнта передачі струму в схемі з ОЕ Широкосмуговий підсилювач МГц;

-Статичний коефіцієнт передачі струму в схемі з ОЕ Широкосмуговий підсилювач ;

-Постійна часу ланцюга ГР при Uкб = 10В, IЕ = 30мА tос = 25пс

-Ємність колекторного переходу при Широкосмуговий підсилювач У Широкосмуговий підсилювач пФ.

Граничні експлуатаційні дані:

-Постійна напруга колектор-емітер Широкосмуговий підсилювач В;

-Постійний струм колектора Широкосмуговий підсилювач мА;

-Постійна розсіює потужність колектора Широкосмуговий підсилювач Вт;

-Температура переходу Широкосмуговий підсилювач .

4.3 Розрахунок еквівалентних схем транзистора 4.3.1 Розрахунок схеми Джиаколетто

Співвідношення для розрахунку підсилювальних каскадів засновані на використанні еквівалентної схеми транзистора, запропонованої Джиаколетто, справедливої ​​для області відносно низьких частот [4].

Еквівалентна схема Джиаколетто представлена ​​на малюнку 4.5.

Широкосмуговий підсилювач

Малюнок 4.5-Еквівалентна схема Джиаколетто

Знаючи паспортні дані транзистора, можна розрахувати елементи схеми, представленої на малюнку 4.5, згідно з такими формулами [4]:

Провідність бази обчислюємо за формулою

Широкосмуговий підсилювач (4.16)

де Ск - ємність колекторного переходу;

Широкосмуговий підсилювач - Постійна часу ланцюга зворотного зв'язку. (Паспортні дані, надалі - *)

У довідковій літературі значення Широкосмуговий підсилювач і Широкосмуговий підсилювач часто наводяться виміряними при різних значеннях напруги колектор-емітер Широкосмуговий підсилювач . Тому при розрахунках Широкосмуговий підсилювач значення Широкосмуговий підсилювач слід перерахувати за формулою

Широкосмуговий підсилювач (4.17, а)

де Широкосмуговий підсилювач - Напруга Широкосмуговий підсилювач , При якій відбувалося вимір Широкосмуговий підсилювач ;

Широкосмуговий підсилювач - Напруга Широкосмуговий підсилювач , При якій відбувалося вимір Широкосмуговий підсилювач .

Також слід перерахувати ємність колекторного переходу для напруги колектор-емітер, рівному напрузі в робочій точці:

Широкосмуговий підсилювач (4.17, б)

Опір емітерного переходу розраховується за формулою

Широкосмуговий підсилювач (4.18)

де Ікс - струм в робочій точці в міліамперах;

а = 3 - для планарних кремнієвих транзисторів,

а = 4 - для решти транзисторів.

Провідність переходу база-емітер розраховується за формулою

Широкосмуговий підсилювач (4.19)

де Широкосмуговий підсилювач - Опір емітерного переходу;

Широкосмуговий підсилювач - Статичний коефіцієнт передачі струму в схемі з ОЕ (*).

Ємність емітера розраховується за формулою

Широкосмуговий підсилювач (4.20)

де fт - гранична частота коефіцієнта посилення струму бази (*).

Крутизна внутрішнього джерела розраховується за формулою

Широкосмуговий підсилювач (4.21)

де Широкосмуговий підсилювач - Статичний коефіцієнт передачі струму в схемі з ПРО.

Широкосмуговий підсилювач (4.22)

Провідності gБК і gi виявляються багато менше провідності навантаження підсилювальних каскадів, в розрахунках вони зазвичай не враховуються.

Підставляючи чисельні значення, за формулами (4.16) ¸ (4.22) проводимо розрахунок елементів схеми.

Широкосмуговий підсилювач За формулами (4.17а) і (4.17б) перерахуємо ємність колектора для напруги, при якому виміряна постійна часу ланцюга зворотного зв'язку, а також для напруги, рівного напрузі в робочій точці:

Широкосмуговий підсилювач За формулою (4.16) виробляємо розрахунок провідності бази:

Широкосмуговий підсилювач

За формулою (4.18) виробляємо розрахунок опору емітерного переходу:

Широкосмуговий підсилювач

Провідність база-емітер обчислюємо згідно з формулою (4.19):

Широкосмуговий підсилювач

За формулою (4.20) розраховуємо ємність емітера:

Широкосмуговий підсилювач Крутизну внутрішнього джерела обчислюємо за формулами (4.21) і (4.22):

Широкосмуговий підсилювач

4.3.2 Розрахунок високочастотної односпрямованої моделі

Односпрямована модель справедлива в області частот більше Широкосмуговий підсилювач , Де Широкосмуговий підсилювач = Широкосмуговий підсилювач ( Широкосмуговий підсилювач - Гранична частота коефіцієнта передачі струму, Широкосмуговий підсилювач - Статичний коефіцієнт передачі струму в схемі із загальним емітером) [4].

Односпрямована модель транзистора представлена ​​на малюнку 4.6.

Широкосмуговий підсилювач

Малюнок 4.6 - Односпрямована модель транзистора

Елементи схеми заміщення, наведеної на малюнку 4.6, можуть бути розраховані за наступними емпіричними формулами [4].

Вхідний опір:

Широкосмуговий підсилювач (4.24)

де Широкосмуговий підсилювач - Опір бази у схемі Джиаколетто (див. рісунок.4.5).

Широкосмуговий підсилювач

Вихідний опір:

Широкосмуговий підсилювач (4.25)

де UКЕМАХ - граничне значення напруги колектор-емітер (*);

IКМАХ - граничне значення постійного струму колектора (*).

Підставляючи у вираз (4.25) числові значення, отримуємо:

Широкосмуговий підсилювач

Вихідна ємність:

Широкосмуговий підсилювач (4.26)

де СК - ємність колектора, розрахована відповідно до формули

(4.17, б)

Широкосмуговий підсилювач

4.4 Розрахунок ланцюгів термостабілізації

Існує кілька видів схем термостабілізації [5,6]. Використання цих схем залежить від потужності каскаду і вимог до термостабільності. У даній роботі розглянуті наступні три схеми термостабілізації: емітерна, пасивна колекторна, активна колекторна. Необхідно порівняти ефективність використання даних схем.

4.4.1 емітерна термостабилизация

Розглянемо еміттерную термостабілізації, схема якої наведена на малюнку 4.7. Метод розрахунку та аналізу емітерний термостабілізації докладно описаний в [5,6].

Широкосмуговий підсилювач

Малюнок 4.7 - Схема емітерний термостабілізації

Розрахунок номіналів елементів здійснюється за відомою методикою, виходячи із заданої робочої точки.

Робоча точка досить жорстко стабілізована, якщо

Широкосмуговий підсилювач (4.27)

Номінал резистора RЕ знаходиться за законом Ома:

Широкосмуговий підсилювач (4.28)

Ємність СЕ дозволяє всьому сигналу від генератора виділятися на транзисторі. Номінал розраховується за формулою:

Широкосмуговий підсилювач . (4.29)

Напруга джерела живлення буде становити суму падінь напруг на транзисторі і резистори в ланцюзі емітера:

Широкосмуговий підсилювач (4.30)

Базовий струм в Широкосмуговий підсилювач разів менше струму колектора:

Широкосмуговий підсилювач (4.31)

Вибір струму дільника здійснюється наступним чином:

Широкосмуговий підсилювач (4.32)

Розрахунок номіналів резисторів базового подільника виробляємо за формулами:

Широкосмуговий підсилювач (4.33)

Широкосмуговий підсилювач (4.34)

Приймаючи Широкосмуговий підсилювач і Широкосмуговий підсилювач , Відповідно до виражень (4.27) - (4.34) виробляємо чисельний розрахунок:

Широкосмуговий підсилювач

Також проведемо розрахунок потужності, що розсіюється на резисторі RЕ.

Широкосмуговий підсилювач

4.4.2 Пасивна колекторна термостабилизация

Цей вид термостабілізації [5,6] застосовується в малопотужних каскадах і менш ефективний, ніж дві інші, тому що напруга негативного зворотного зв'язку, що регулює струм через транзистор подається на базу.

Схема каскаду з використанням пасивної колекторної термостабілізації представлена ​​на малюнку 4.8:

Широкосмуговий підсилювач

Малюнок 4.8 - Схема пасивної колекторної термостабілізації

Розрахунок починають з того, що вибирається напруга на резисторі Rk:

Широкосмуговий підсилювач (4.35)

Номінал резистора RК знаходиться за законом Ома:

Широкосмуговий підсилювач (4.36)

Напруга джерела живлення буде становити суму падінь напруг на транзисторі і резистори Rk:

Широкосмуговий підсилювач (4.37)

Базовий струм в Широкосмуговий підсилювач разів менше струму колектора:

Широкосмуговий підсилювач (4.38)

Розрахунок номіналу резистора Rб здійснюється за формулою:

Широкосмуговий підсилювач (4.39)

Приймаючи Широкосмуговий підсилювач , Відповідно до виражень (4.35) - (4.39) виробляємо чисельний розрахунок:

Широкосмуговий підсилювач

Розсіюється на резисторі Rk потужність при такій термостабілізації знаходиться за формулою:

Широкосмуговий підсилювач (4.40)

Широкосмуговий підсилювач

4.4.3 Активна колекторна термостабилизация

В активній колекторної термостабілізації використовується додатковий транзистор, який управляє роботою основного транзистора. Ця схема застосовується в потужних каскадах, де потрібен високий ККД [5,6].

Схема каскаду з використанням активної колекторної термостабілізації представлена ​​на малюнку 4.9.

Широкосмуговий підсилювач

Малюнок 4.9 - Схема активної колекторної термостабілізації

Як керованого активного опору вибраний малопотужний транзистор КТ361А (на малюнку 4.9 - VT1). Основні технічні параметри даного транзистора наведені нижче [4].

Електричні параметри:

-Статичний коефіцієнт передачі струму в схемі з ОЕ Широкосмуговий підсилювач ;

-Ємність колекторного переходу при Широкосмуговий підсилювач У Широкосмуговий підсилювач пФ.

Граничні експлуатаційні дані:

-Постійна напруга колектор-емітер Широкосмуговий підсилювач В;

-Постійний струм колектора Широкосмуговий підсилювач мА;

-Постійна розсіює потужність колектора при Тк = 298К Широкосмуговий підсилювач Вт

За умови, що на резисторі R4 за рахунок протікання струму спокою транзистора VT2 виділяється напруга UR4 більше одного вольта, нестабільність цього струму в діапазоні зміни температури від мінус 60 до плюс 60 градусів не перевищує 2%.

У даному випадку приймемо напруга UR4 рівним 1.5 В.

Енергетичний розрахунок схеми проводиться за наступними формулами:

Напруга джерела живлення буде становити суму падінь напруг на транзисторі VT2 і резистори R4 (рисунок 4.9):

Широкосмуговий підсилювач (4.41)

Робоча точка транзистора VT1 знаходиться відповідно до наступних виразів:

Широкосмуговий підсилювач (4.42)

Широкосмуговий підсилювач (4.43)

Базовий струм транзистора VT1 і струм дільника R1, R3 розраховуються відповідно за формулами:

Широкосмуговий підсилювач (4.44)

Широкосмуговий підсилювач (4.45)

Потужності, що розсіюються на транзисторі VT1 і на резисторі R4, знаходяться наступним чином:

Широкосмуговий підсилювач (4.46)

Широкосмуговий підсилювач (4.47)

Розрахунок номіналів схеми, представленої на малюнку 4.9, виробляється відповідно до наступних виразів:

Широкосмуговий підсилювач (4.48)

Широкосмуговий підсилювач (4.49)

Широкосмуговий підсилювач (4.50)

Широкосмуговий підсилювач (4.51)

Підставляючи у вираз (4.41) - (4.51) числові значення, отримуємо:

Широкосмуговий підсилювач

Широкосмуговий підсилювач

Дана схема вимагає значну кількість додаткових елементів, у тому числі і активних. Якщо СБЛ втратить свої властивості, то каскад самовозбудітся і буде не посилювати, а генерувати. Грунтуючись на проведеному вище аналізі схем термостабілізації виберемо емітерной.

4.5 Розрахунок некорректірованного каскаду 4.5.1 Аналіз каскаду в області верхніх частот

Принципова схема некорректірованного підсилювального каскаду наведена на малюнку 4.10, а еквівалентна схема по перемінному току - малюнку 4.10, б.

Широкосмуговий підсилювач

Малюнок 4.10, а - Принципова схема некорректірованного каскаду

Широкосмуговий підсилювач

Малюнок 4.10, б - Еквівалентна схема по змінному струмі

Відповідно до [8] коефіцієнт підсилення каскаду в області верхніх частот можна описати виразом:

Широкосмуговий підсилювач (4.52)

де К0 - коефіцієнт посилення в області середніх частот (де ще не виникають спотворення);

Широкосмуговий підсилювач - Постійна часу в області верхніх частот.

Розрахуємо коефіцієнт посилення в області середніх частот за формулою:

Широкосмуговий підсилювач (4.53)

Широкосмуговий підсилювач (4.54)

Крутизна S0 знаходиться за формулою:

Широкосмуговий підсилювач (4.55)

При підстановці числових значень у формули (4.53), (4.54) і (4.55) отримуємо:

Широкосмуговий підсилювач

Переведемо отриманий коефіцієнт підсилення зі разів в децибели:

Широкосмуговий підсилювач

Коефіцієнт посилення некорректірованного каскаду вийшов більше заданого. Але підключення вхідного ланцюга (генератора) дасть значні спотворення, що призведе до зменшення коефіцієнта підсилення. Таким чином, необхідна корекція.

Оцінимо спотворення на частоті, що відповідає верхній межі смуги пропускання:

Широкосмуговий підсилювач (4.56)

де постійна часу в області верхніх частот Широкосмуговий підсилювач розраховується за формулою

Широкосмуговий підсилювач (4.57)

де Широкосмуговий підсилювач (4.58)

При підстановці числових значень у формули (4.56) - (4.58) отримуємо:

Широкосмуговий підсилювач

Широкосмуговий підсилювач

Переведемо отримані спотворення в області верхніх частот із раз у децибели:

Широкосмуговий підсилювач

Виходить, що викривлення в області верхніх частот перевищують заданий рівень спотворень для одного каскаду.

4.5.2 Розрахунок спотворень, що вносяться вхідний ланцюгом

Схема вхідного ланцюга каскаду по змінному струму наведена на малюнку 4.12, де rг - внутрішній опір джерела сигналу.

Широкосмуговий підсилювач

Малюнок 4.12 - Схема вхідного ланцюга некорректірованного каскаду

За умови апроксимації вхідного опору каскаду паралельної RC-ланцюгом, коефіцієнт передачі вхідного ланцюга в області частот описується виразом [5]:

Широкосмуговий підсилювач (4.59)

де Широкосмуговий підсилювач , (4.60)

Широкосмуговий підсилювач (4.61)

Широкосмуговий підсилювач , (4.62)

Широкосмуговий підсилювач . (4.63)

Підставляючи у формули (4.59) - (4.63) чисельні значення, отримуємо:

Широкосмуговий підсилювач

Оцінимо спотворення, обумовлені наявністю вхідного ланцюга, на частоті, що відповідає верхній межі смуги пропускання:

Широкосмуговий підсилювач (4.64)

Широкосмуговий підсилювач

Переведемо отримані спотворення з раз у децибели:

Широкосмуговий підсилювач

Розрахуємо, на якій верхній граничній частоті будуть виникати допустимі спотворення (0.5дБ) за формулою

Широкосмуговий підсилювач (4.65)

Широкосмуговий підсилювач

Виходить, що спотворення, обумовлені наявністю вхідного ланцюга, значно перевищують заданий рівень. Крім того, некорректірованний каскад не забезпечує заданої смуги пропускання.

4.6 Розрахунок елементів емітерний корекції

Принципова схема каскаду з емітерний корекцією наведена на малюнку 4.13а, еквівалентна схема по перемінному току - малюнку 4.13б, де R1, C1 - елементи корекції. При відсутності реактивності навантаження емітерна корекція вводиться для корекції спотворень АЧХ внесених транзистором, збільшуючи амплітуду сигналу на переході база-емітер із зростанням частоти підсилюється сигналу.

Широкосмуговий підсилювач

Малюнок 4.13а - Принципова схема каскаду з емітерний корекцією

Широкосмуговий підсилювач

Малюнок 4.13а - еквівалентна схема по перемінному току

Відповідно до [8], коефіцієнт передачі каскаду в області верхніх частот, при виборі елементів корекції Широкосмуговий підсилювач і Широкосмуговий підсилювач відповідними оптимальної за Брауде формі АЧХ, описується виразом:

Широкосмуговий підсилювач , (4.66)

де Широкосмуговий підсилювач ;

Широкосмуговий підсилювач - Нормована частота;

Широкосмуговий підсилювач ;

Широкосмуговий підсилювач ;

Широкосмуговий підсилювач ; (4.67)

Широкосмуговий підсилювач ; (4.68)

Широкосмуговий підсилювач - Глибина ООС; (4.69)

Широкосмуговий підсилювач ; (4.70)

Широкосмуговий підсилювач ; (4.71)

Широкосмуговий підсилювач . (4.72)

При заданому значенні Широкосмуговий підсилювач , Значення Широкосмуговий підсилювач визначається виразом:

Широкосмуговий підсилювач . (4.73)

Підставляючи відомі Широкосмуговий підсилювач і Широкосмуговий підсилювач в (4.1) знайдемо:

Широкосмуговий підсилювач , (4.74)

де Широкосмуговий підсилювач .

Вхідний опір каскаду з емітерний корекцією може бути апроксимовані паралельної RC-ланцюгом [1]:

Широкосмуговий підсилювач ; (4.75)

Широкосмуговий підсилювач . (4.76)

Використовуючи дані, отримані при розрахунок схеми Джиаколетто, і формули (4.67-4.76), розрахуємо смугу пропускання (верхню граничну частоту) підсилювача, CВХ і Rвх.

Розрахуємо Широкосмуговий підсилювач , Широкосмуговий підсилювач , Широкосмуговий підсилювач , Широкосмуговий підсилювач , Широкосмуговий підсилювач каскаду з емітерний корекцією, схема якого наведена на малюнку 4.13, для нашої транзистора КТ911А (дані транзистора наведені у вище) і умов:

Широкосмуговий підсилювач = 0.5 дБ; Широкосмуговий підсилювач = 9; RH = 50 Ом.

За відомим Широкосмуговий підсилювач , Широкосмуговий підсилювач і Широкосмуговий підсилювач з (4.67), (4.68) отримаємо:

Широкосмуговий підсилювач .

Підставляючи Широкосмуговий підсилювач в (4.69) і (4.73) знайдемо

Широкосмуговий підсилювач Ом;

Широкосмуговий підсилювач .

Розраховуючи Широкосмуговий підсилювач по (4.72)

Широкосмуговий підсилювач

і підставляючи в (4.70), (4.71) отримаємо:

Широкосмуговий підсилювач с;

Широкосмуговий підсилювач Ф.

За відомим Широкосмуговий підсилювач , Широкосмуговий підсилювач , Широкосмуговий підсилювач , Широкосмуговий підсилювач і Широкосмуговий підсилювач з (4.74) визначимо:

Широкосмуговий підсилювач = 539.4 × 106Гц = 539.4МГц.

За формулами (4.75), (4.76) знайдемо

Широкосмуговий підсилювач = 52.5 × 10-12 Ф = 52.5 пФ;

Широкосмуговий підсилювач Ом-1.

5 Розрахунок вхідного каскаду 5.1 Розрахунок робочої точки

На високих частотах дросель в ланцюзі колектора починає пропускати якусь частину високочастотного сигналу, оскільки зростає роль паразитних параметрів (міжвиткових ємностей). У результаті на внутрішньому опорі джерела живлення можуть виникнути високочастотні пульсації. Якщо ці пульсації потраплять на вхід підсилювача, то пристрій може самовозбудіться. Для усунення паразитного зворотного зв'язку через джерело живлення вводять RC - фільтр [8].

Принципова схема вхідного каскаду представлена ​​на малюнку 6.1.

Широкосмуговий підсилювач

Малюнок 5.1 - Принципова схема вхідного каскаду

Виберемо падіння напруги на резисторі Rф рівне 2.5В. Тоді напруга в робочій точці транзистора VT1 зменшиться на цю величину і дорівнюватиме

Широкосмуговий підсилювач

Струм в робочій точці транзистора вхідного каскаду розрахуємо за формулою (5.1):

Широкосмуговий підсилювач

5.2 Вибір транзистора вхідного каскаду

Для розрахунку предоконечного каскаду візьмемо той же транзистор КТ911А, що був обраний у пункті 4.2, так як він повністю задовольняє всім вимогам. Його основні параметри наведені там же.

5.3 Розрахунок еквівалентних схем транзистора

Оскільки струм в робочій точці транзистора кінцевого каскаду має інше значення у порівнянні зі струмом в робочій точці вихідного каскаду, то значення елементів схеми Джиаколетто теж зміняться. За формулами (4.18) - (4.22) розрахуємо дані значення:

Розрахунок еквівалентних схем транзистора вхідного каскаду проводиться за тими ж формулами, які представлені в пунктах 4.3.1 і 4.3.2. Схема Джиаколетто і еквівалентна схема заміщення односпрямованої високочастотної моделі представлені на малюнках 4.5 та 4.6 відповідно.

- Опір базового переходу:

Широкосмуговий підсилювач ,

- Ємність колекторного переходу в робочій точці:

Широкосмуговий підсилювач

- Провідність база-емітер:

Широкосмуговий підсилювач ,

- Ємність емітерного переходу:

Широкосмуговий підсилювач ,

- Вихідний опір транзистора:

Широкосмуговий підсилювач .

Тоді

Широкосмуговий підсилювач ,

Широкосмуговий підсилювач

- Вхідний опір:

Широкосмуговий підсилювач ,

- Вихідна ємність:

Широкосмуговий підсилювач ,

- Крутизна:

Широкосмуговий підсилювач .

5.4 Розрахунок схеми термостабілізації

Як було сказано в пункті 4.4.3, для даного підсилювача краще вибрати в усіх каскадах еміттерную термостабілізації. Її схема представлена ​​на малюнку 4.7. Розрахунок проводиться аналогічно розрахунку вихідного каскаду. Відмінністю є лише те, що колекторний струм Широкосмуговий підсилювач буде мати інше значення.

Приймаючи Широкосмуговий підсилювач і Широкосмуговий підсилювач , Відповідно до виражень (4.27) - (4.34) виробляємо чисельний розрахунок:

напруга живлення:

Широкосмуговий підсилювач

базовий струм транзистора:

Широкосмуговий підсилювач ,

струм дільника:

Широкосмуговий підсилювач ,

резистори базових дільників і резистора в ланцюзі емітера:

Широкосмуговий підсилювач ,

Широкосмуговий підсилювач ,

Широкосмуговий підсилювач ,

Ємність конденсатора в ланцюзі емітера:

Широкосмуговий підсилювач

Також проведемо розрахунок потужності, що розсіюється на резисторі RЕ.

Широкосмуговий підсилювач

5.5 Розрахунок не коректованого каскаду

Відповідно до [8] коефіцієнт підсилення каскаду в області частот описується виразом:

Широкосмуговий підсилювач ,

де Широкосмуговий підсилювач ; (5.1)

Широкосмуговий підсилювач ; (5.2)

Широкосмуговий підсилювач ; (5.3)

Широкосмуговий підсилювач ; (5.4)

fB = Широкосмуговий підсилювач (5.5)

Широкосмуговий підсилювач - Вхідний опір і вхідна ємність навантажує каскаду.

Значення Широкосмуговий підсилювач , Вхідний опір і вхідна ємність каскаду розраховуються за формулами (2.5), (2.6), (2.7).

За відомим Широкосмуговий підсилювач і Широкосмуговий підсилювач з (2.8) отримаємо:

Широкосмуговий підсилювач ;

Широкосмуговий підсилювач .

За формулою (2.9) визначимо:

Широкосмуговий підсилювач

Підставляючи відомі Широкосмуговий підсилювач , Широкосмуговий підсилювач у співвідношення (55) отримаємо

Широкосмуговий підсилювач

Виходить, що некорректірованний вхідний каскад не забезпечує нам необхідної смуги.

5.6 Розрахунок елементів емітерний корекції

Широкосмуговий підсилювач

Малюнок 5.2 - Еквівалентна схема вхідного каскаду по змінному струмі

Відповідно до [8], коефіцієнт передачі каскаду в області верхніх частот, при виборі елементів корекції Широкосмуговий підсилювач і Широкосмуговий підсилювач відповідними оптимальної за Брауде формі АЧХ, описується виразом:

Широкосмуговий підсилювач , (5.6)

де Широкосмуговий підсилювач ;

Широкосмуговий підсилювач - Нормована частота;

Широкосмуговий підсилювач ;

Широкосмуговий підсилювач ;

Широкосмуговий підсилювач ; (5.7)

Широкосмуговий підсилювач ; (5.8)

Широкосмуговий підсилювач - Глибина ООС; (5.9)

Широкосмуговий підсилювач ; (5.10)

Широкосмуговий підсилювач ; (5.11)

Широкосмуговий підсилювач ; (5.12)

Широкосмуговий підсилювач ; (5.13)

Широкосмуговий підсилювач - Вхідний опір і ємність навантажує каскаду;

Широкосмуговий підсилювач і Широкосмуговий підсилювач розраховуються за (4.55) і (4.58) відповідно.

При заданому значенні Широкосмуговий підсилювач , Значення Широкосмуговий підсилювач визначається виразом:

Широкосмуговий підсилювач , (5.14)

Підставляючи відомі Широкосмуговий підсилювач і Широкосмуговий підсилювач в (4.12) знайдемо:

Широкосмуговий підсилювач , (5.15)

де Широкосмуговий підсилювач .

Вхідний опір і вхідна ємність каскаду розраховуються за співвідношенням (4.75) і (4.76).

Розрахуємо Широкосмуговий підсилювач , Широкосмуговий підсилювач , Широкосмуговий підсилювач , Широкосмуговий підсилювач , Широкосмуговий підсилювач каскаду з емітерний корекцією, схема якого наведена на малюнку 4.13, для нашої транзистора КТ911А (дані транзистора наведені у вище) і умов:

Широкосмуговий підсилювач = 0.5 дБ; Широкосмуговий підсилювач = 9; RЕКВ = Rвх = 222.22 Ом, СН = СТЗ = 52.5пФ.

Широкосмуговий підсилювач

За відомим Широкосмуговий підсилювач , Широкосмуговий підсилювач і Широкосмуговий підсилювач з (5.7), (5.8) отримаємо:

Широкосмуговий підсилювач .

Підставляючи Широкосмуговий підсилювач в (5.9) знайдемо

Широкосмуговий підсилювач Ом;

Розраховуючи Широкосмуговий підсилювач за (5.12)

Широкосмуговий підсилювач

і підставляючи в (5.13), (5.14) отримаємо:

Широкосмуговий підсилювач ;

Широкосмуговий підсилювач

Широкосмуговий підсилювач с;

Широкосмуговий підсилювач Ф.

За відомим Широкосмуговий підсилювач , Широкосмуговий підсилювач , Широкосмуговий підсилювач , Широкосмуговий підсилювач і Широкосмуговий підсилювач з (15) визначимо:

Широкосмуговий підсилювач = 40.19 × 106Гц = 40.19МГц.

За формулами (4.75), (4.76) знайдемо

Широкосмуговий підсилювач = 72.38 × 10-12 Ф = 72.38 пФ;

Широкосмуговий підсилювач

5.7 Розрахунок спотворень, що вносяться вхідний ланцюгом

Схема вхідного ланцюга каскаду по змінному струму наведена на малюнку 4.12, де Rг - внутрішній опір джерела сигналу.

Розрахунок ведеться за формулами (4.59) - (4.63), наведеним у пункті 4.5.2.

Підставляючи чисельні значення, отримуємо:

Широкосмуговий підсилювач

Оцінимо спотворення, обумовлені наявністю вхідного ланцюга, на частоті, що відповідає верхній межі смуги пропускання:

Широкосмуговий підсилювач

Широкосмуговий підсилювач

Переведемо отримані спотворення з раз у децибели:

Широкосмуговий підсилювач

Розрахуємо, на якій верхній граничній частоті будуть виникати допустимі спотворення (2 дБ) за формулою 4.65

Широкосмуговий підсилювач

Широкосмуговий підсилювач

Виходить, що спотворення, обумовлені наявністю вхідного ланцюга, задовольняють умові завдання.

Аналізуючи всі три каскаду, можна сказати, що загальний коефіцієнт посилення підсилювача буде дорівнює:

Широкосмуговий підсилювач

Висловлюючи коефіцієнт посилення в децибелах, отримуємо:

Широкосмуговий підсилювач

Підсилювач має запас по посиленню 7.742дБ. Це потрібно для того, щоб у разі погіршення підсилювальних властивостей коефіцієнт передачі підсилювача не опускався нижче заданого рівня, визначеного технічним завданням.

6 Розрахунок колекторних дроселів і розділових ємностей

Величина індуктивності дроселя вибирається таким чином, щоб змінна складова колекторного струму не відгалужується в колекторний ланцюг. Для цього величина реактивного опору дроселя XL повинна бути багато більше опору навантаження:

Широкосмуговий підсилювач , (6.1)

Дросель, розрахований за формулою (6.1) для вихідного каскаду буде дорівнює:

Широкосмуговий підсилювач

Для вхідного каскаду в якості навантажувального опору Rн у формулі (6.1) виступає вхідний опір і опору базових дільників кінцевого каскаду:

Широкосмуговий підсилювач

У схемі підсилювача на вході і на виході кожного каскаду ставиться розділовий конденсатор для розв'язки каскадів по постійному струму.

Так як спотворення на низьких частотах в основному визначаються розділової ємністю, то спотворень, що припадають на одну ємність рівні відношенню спотворень на нижніх частотах на число ємностей N підсилювача. У результаті спотворення, що припадають на одну ємність рівні:

Широкосмуговий підсилювач

Перекладаючи спотворення з децибел в рази, отримуємо:

Широкосмуговий підсилювач

Розрахунок τн проводиться за формулою [3]:

Широкосмуговий підсилювач
Широкосмуговий підсилювач (6.2)

де fн - нижня частота

Широкосмуговий підсилювач - Нормовані ісканниженія в разах.

Номінали розділових ємностей можна визначити з співвідношення:

Широкосмуговий підсилювач , Де (6.3)

Широкосмуговий підсилювач і Широкосмуговий підсилювач - Еквівалентні опори, які стоять ліворуч і праворуч від розділового конденсатора відповідно.

Широкосмуговий підсилювач .

Проведемо розрахунок для розділових конденсаторів.

- Широкосмуговий підсилювач , При Широкосмуговий підсилювач , RП = 100;

- Широкосмуговий підсилювач , При

Широкосмуговий підсилювач , Де

Широкосмуговий підсилювач - Вхідний опір і опору базових дільників кінцевого каскаду;

- Широкосмуговий підсилювач , При

Широкосмуговий підсилювач , Де

Широкосмуговий підсилювач - Вхідний опір і опору базових дільників вхідного каскаду;

Розрахуємо елементи RC-фільтра, що служить для усунення паразитного зворотного зв'язку через джерело живлення (пункт 6.1) за формулами

Широкосмуговий підсилювач (6.4)

де всі струми розраховані в пункті 4.4.1

При підстановці чисельних значень у формули (7.4) отримуємо

Широкосмуговий підсилювач

Для зменшення внутрішнього опору джерела живлення і опору з'єднувальних проводів (так як джерело харчування часто відділений від самого блоку підсилювача) паралельно включають конденсатор, опір якого на нижній частоті діапазону багато менше внутрішнього опору джерела живлення. Ємність даного конденсатора розрахуємо за формулою

Широкосмуговий підсилювач (6.5)

Вважаючи опір джерела RІСТ = 1ом, за формулою (6.5) розраховуємо:

Широкосмуговий підсилювач

7 Амплітудно-частотна характеристика підсилювача

Відповідно до [8], коефіцієнт передачі вихідного каскаду в області верхніх частот, при виборі елементів корекції Широкосмуговий підсилювач і Широкосмуговий підсилювач відповідними оптимальної за Брауде формі АЧХ, описується виразом:

Широкосмуговий підсилювач ,

де Широкосмуговий підсилювач ;

Широкосмуговий підсилювач - Нормована частота;

Широкосмуговий підсилювач ;

Широкосмуговий підсилювач .

Коефіцієнт передачі предоконечного каскаду в області частот описується виразом:

Широкосмуговий підсилювач ,

де Широкосмуговий підсилювач ;

Широкосмуговий підсилювач - Нормована частота;

Широкосмуговий підсилювач ;

Широкосмуговий підсилювач ;

Широкосмуговий підсилювач ;

Широкосмуговий підсилювач - Вхідний опір і ємність навантажує каскаду;

За умови апроксимації вхідного опору каскаду паралельної RC-ланцюгом, коефіцієнт передачі вхідного ланцюга в області частот описується виразом [5]:

Широкосмуговий підсилювач

де Широкосмуговий підсилювач ,

Широкосмуговий підсилювач .

Таким чином, загальний коефіцієнт передачі підсилювача в області верхніх частот буде дорівнює:

Широкосмуговий підсилювач

Так як спотворення на низьких частотах в основному визначаються розділової ємністю, то спотворень, що припадають на одну ємність рівні:

Широкосмуговий підсилювач

τн для всіх ємностей однакова, тому загальні спотворення в області нижніх частот будуть рівні:

Широкосмуговий підсилювач

Загальний коефіцієнт передачі підсилювача буде дорівнює:

Широкосмуговий підсилювач

Нормований графік амплітудно-частотної характеристики підсилювача представлений на малюнку 7.1

lg (f)
0.841
0.707
40.76МГц
0.8МГц
Широкосмуговий підсилювач

Малюнок 7.1 Нормована АЧХ підсилювача

8 Висновок

У результаті виконаного курсового проекту отримана схема електрична принципова широкосмугового підсилювача. Відомі топологія елементів і їх номінали. Поставлена ​​задача вирішена в повному обсязі.

Розрахований підсилювач має наступні технічні характеристики:

1 Робоча смуга частот: 0.8-35.4 МГц

2 Лінійні спотворення

-В області нижніх частот не більше 3 дБ

-В області верхніх частот не більше 1,5 дБ

3 Коефіцієнт посилення 37.742дБ

4 Амплітуда вихідного напруги Uвих = 8В

5 Напруга живлення Eп = 12В

6 Діапазон робочих температур: від +10 до +40 градусів Цельсія

Список джерел

1 Красько О.С. Проектування аналогових електронних пристроїв - Томськ: ТУСУР, 2000.-29с.

2 Мамонкин І.Г. Підсилювальні пристрої. Навчальний посібник для вузів - М.: Зв'язок. 1977

3 Напівпровідникові прилади. Транзистори середньої та великої потужності. Довідник / А.А. Зайцев, А.І. Міркін; Під ред. А.В. Голомедова. - М.: Радіо і зв'язок, 1989 - 640 с.

4 Розрахунок коригувальних ланцюгів широкосмугових підсилюючих каскадів на біполярних транзисторах. / Титов А.А-http: / / www.referat.ru/referats/015-0030.zip

5 Болтовский Ю.Г. Розрахунок ланцюгів термостабілізації електричного режиму транзисторів. Методичні вказівки. - Томськ: ТІАСУР, 1981 р.

6 Широкосмугові радіопередавальні пристрої / Под ред. О.В. Алексєєва. - М.: Зв'язок. 1978.

7 ГОСТ 2.755 - 74 і ін ЕСКД. Позначення умовні і графічні в схемах.

8 Титов А.А. Розрахунок широкосмугових підсилювачів на біполярних транзисторах / Навчальний посібник, Томськ: ТУСУР, 2002.

Широкосмуговий підсилювач

РТФ КП 468714.001 ПЕЗ
Підсилювач широкосмуговий Літ. Маса Масштаб
Змін Лист № докум. Підпис. Дата
Розробник. Сізіков
Перевірив Титов А.А.
Т. контроль Лист 47 Листів 48
Схема електрична принципова

ТУСУР, РТФ,

гр. 180

Н. контроль
Утв.
Поз. Позна-чення Найменування Кол. Примітка
Котушки індуктивності
L1 Індуктивність 183.5мГн ± 5% 1
L2 Індуктивність 199мГн ± 5% 1
Конденсатори
С1 КД-2-1.56нФ ± 5% ОЖО.460.203 ТУ 1
С2 КД-2-260.8пФ ± 5% ОЖО.460.203 ТУ 1
С3 КД-2-521.5пФ ± 5% ОЖО.460.203 ТУ 1
С4 КД-2-3.9нФ ± 5% ОЖО.460.203 ТУ 1
С5 КД-2-26нФ ± 5% ОЖО.460.203 ТУ 1
С6 КД-2-23.7пФ ± 5% ОЖО.460.203 ТУ 1
С7 КД-2-3.8нФ ± 5% ОЖО.460.203 ТУ 1
С8 КД-2-227.5нФ ± 5% ОЖО.460.203 ТУ 1
Резистори ГОСТ7113-77
R1 МЛТ - 0.125 - 1.19кОм ± 10% 1
R2 МЛТ - 0.125-757Ом ± 10% 1
R3 МЛТ - 0.125 - 154Ом ± 10% 1
R4 МЛТ - 0.125 - 23Ом ± 10% 1
R5 МЛТ - 0.125 - 11Ом ± 10% 1
R6 МЛТ - 0.125-189Ом ± 10% 1
R7 МЛТ - 0.125 - 84Ом ± 10% 1
R8 МЛТ - 0.125 - 17Ом ± 10% 1
R9 МЛТ - 0.125-5Ом ± 10% 1
Транзистори
VT1, VT2 КТ911А АА о.339150ТУ 2
РТФ КП 468714.001 ПЗ
Підсилювач широкосмуговий Літ. Маса Масштаб
Змін. Ліcт. № докум. Підпис. Дата
Розробив Сізіков
Перевірив Титов А.А.
Т. контроль Лист 48 Листів 48
Перелік елементів

ТУСУР, РТФ,

гр. 180

Н. контроль
Утв.
Поз. Позна-чення Найменування Кол. Примітка
Котушки індуктивності
L1 Індуктивність 183.5мГн ± 5% 1
L2 Індуктивність 199мГн ± 5% 1
Конденсатори
С1 КД-2-1.56нФ ± 5% ОЖО.460.203 ТУ 1
С2 КД-2-261пФ ± 5% ОЖО.460.203 ТУ 1
С3 КД-2-26.1нФ ± 5% ОЖО.460.203 ТУ 1
С4 КД-2-3.92нФ ± 5% ОЖО.460.203 ТУ 1
С5 КД-2-523пФ ± 5% ОЖО.460.203 ТУ 1
С6 КД-2-226нФ ± 5% ОЖО.460.203 ТУ 1
С7 КД-2-3.79нФ ± 5% ОЖО.460.203 ТУ 1
С8 КД-2-23.7пФ ± 5% ОЖО.460.203 ТУ 1
Резистори ГОСТ7113-77
R1 МЛТ - 0.125 - 1.18кОм ± 10% 1
R2 МЛТ - 0.125-759Ом ± 10% 1
R3 МЛТ - 0.125-22.6Ом ± 10% 1
R4 МЛТ - 0.125 - 130Ом ± 10% 1 R4 = RтсVT1-R3
R5 МЛТ - 0.125 - 11Ом ± 10% 1
R6 МЛТ - 0.125-189Ом ± 10% 1
R7 МЛТ - 0.125 - 83.5Ом ± 10% 1
R8 МЛТ - 0.125 - 4.99Ом ± 10% 1
R9 МЛТ - 0.125-12Ом ± 10% 1 R9 = RтсVT2-R8
Транзистори
VT1, VT2 КТ911А АА о.339150ТУ 2

РТФ КП 468714.001 ПЕЗ

Підсилювач широкосмуговий Літ. Маса Масштаб
Змін. Ліcт. № докум. Підпис. Дата
Розробив Сізіков
Перевірив Титов А.А.
Т. контроль Лист 48 Листів 48
Перелік елементів

ТУСУР, РТФ,

гр. 180

Н. контроль
Утв.

Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Програмування, комп'ютери, інформатика і кібернетика | Курсова
167.6кб. | скачати


Схожі роботи:
Широкосмуговий підсилювач потужності
Широкосмуговий підсилювач з підйомом АЧХ
Широкосмуговий підсилювач калібрування радіомовних станцій
Імпульсний підсилювач
Підсилювач-коректор
Диференціальний підсилювач
Електронний підсилювач
Підсилювач - коректор
Попередній підсилювач
© Усі права захищені
написати до нас
Рейтинг@Mail.ru