Цивільне право як галузь права 2

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.


Нажми чтобы узнать.
скачати

Зміст
Введення
1. Поняття цивільного права
2. Предмет і метод цивільного права
3. Відмінність цивільного права від інших галузей
Висновок
Бібліографічний список

ВСТУП
До недавнього часу вітчизняна правова система, що розвивалася як система радянського права, представляла собою комплекс дуже численних самостійних правових галузей, кількість яких мало кілька десятків. Її головною особливістю було різноманіття складових елементів при принциповій відмові від їх загальної, традиційного поділу на сфери приватного і публічного права.
До числа відомих переваг такого підходу можна було віднести можливість максимального врахування специфіки різноманітних видів суспільних відносин, регульованих правом, ретельність і розгалуженість їх регламентації. Однак при цьому неминучими стали складності і громіздкість сформованої системи, необхідність послідовного розмежування правових комплексів, що ускладнюють їх взаємну узгодженість. Це було особливо помітно в "прикордонних", перехідних ситуаціях, що складалися "на стику" окремих правових галузей. Рішення проблеми нерідко шукали у створенні нових, "комплексних", або "вторинних" правових галузей поруч із колишніми, загальновизнаними, що ще більше ускладнювало всю систему.
Проте головним завданням правової системи є не розмежування правових галузей та їх сфер (хоча очевидно, що без цього просто не можна говорити про їх системі), а забезпечення їх єдиного, комплексного впливу на регульовані суспільні відносини. Тому система права повинна характеризуватися внутрішньої узгодженістю всіх вхідних в неї підсистем (елементів), що спирається на соціально-економічні та організаційно-правові чинники.
Колишній правопорядок в тій чи іншій мірі досягав цих цілей за допомогою побудови системи правових галузей за ієрархічним принципом. Вона представляла собою якусь "піраміду", на чолі якої знаходилося конституційне (державне) право. Потім йшли підлеглі йому "основні" галузі - цивільне, карне, адміністративне, процесуальне право, - у свою чергу очолювали групи правових галузей, здебільшого виділилися з базових, "материнських" (наприклад, з цивільного права виводилося сімейне та трудове право, з адміністративного - фінансове і т.д.). Таким чином, всю цю систему пронизували публічні початку, оформляли безмежне, по суті, втручання держави в будь-які сфери життя суспільства і його членів і забезпечували переважну захист державних і суспільних (публічних) інтересів. Даний підхід цілком відповідав і адміністративно-планового характеру одержавленої економіки, і реальної ролі тодішньої держави в суспільному житті.
Кардинальне реформування економічного і суспільного ладу в якості одного з неминучих наслідків мало зміна даної системи. Відновлення приватноправових почав і перехід до принципового поділу всієї правової сфери на приватноправові і публічно-правову призвели до того, що місце "піраміди" супідрядних галузей зайняла нова їхня система, заснована на рівності приватноправового та публічно-правового підходів. У цій системі дві взаємодіючі, але не супідрядні сфери приватного і публічного права поглинають безліч окремих правових галузей та їх груп.
Система приватного права вже була охарактеризована раніше. Більш складну структуру має, вочевидь, придбати сфера публічного права, в основному зберігає різноманіття правових галузей (хоча, можливо, і вимагає їхнього відомого "укрупнення", наприклад, за рахунок розширення сфери дії класичного конституційного та адміністративного права). Очевидно також, що в цій системі не залишається місця для "комплексних правових утворень", що видавалися іноді у вигляді нових правових галузей. Однак обидві складові її сфери поки ще знаходяться в стані формування і остаточні відповіді на виникаючі при цьому питання повинна дати наука теорії держави і права, враховуючи також стан і висновки галузевих правових наук.
Ясно також, що нова система права більшою мірою відповідає завданням формування правової держави і громадянського суспільства, яке не повинно більш перебувати під постійним і всеосяжним державним впливом. Єдність та узгодженість цієї системи забезпечуються не ієрархічною соподчиненностью її елементів, а єдністю лежать в її основі загальних правових принципів, а також критеріїв виділення (відокремлення) правових галузей, визначальним функціональні особливості кожної з цих підсистем. Соціально-економічну базу такого положення складають визнання ключової ролі невід'ємних прав і свобод особистості, федеративна система державного устрою, заснована на зростаючій ролі регіонів і місцевого самоврядування, а також ринкова організація господарства.
Основними загальновизнаними критеріями самостійності галузей права є наявність самостійного предмета правового регулювання, тобто особливої ​​галузі суспільних відносин, і методу правового регулювання, тобто відомої сукупності прийомів, способів впливу на дану групу суспільних відносин, відповідних їх особливому характеру. В якості додаткових критеріїв вказується також наявність особливих, самостійних функцій галузі права, що пов'язане з її положенням елемента загальної системи права, і загальних положень (Загальної частини), що свідчать про юридичну однорідності складових галузь правових інститутів і норм. Цивільне право як самостійна правова галузь в повній мірі відповідає всім перерахованим критеріям.

1. Поняття цивільного права
Цивільне право становить основу приватноправового регулювання. Тим самим визначається його місце у правовій системі як основний, базової галузі, призначеної для регулювання приватних, перш за все майнових відносин.
В даний час відбувається відоме розширення сфери дії цивільного права. Так, до нього тепер відноситься ряд відносин землекористування і природокористування, що змінили свою економічну і юридичну природу у зв'язку з визнанням права приватної власності на деякі земельні ділянки та інші природні об'єкти. Цивільно-правові почала все більше проникають у сферу сімейних відносин. Взаємовідносини індивідуального керуючого з нанявшей його компанією (наприклад, акціонерним суспільством) будуються за нормами акціонерного (цивільного), а не трудового законодавства. Все це свідчить про зростання соціальної цінності громадянського права як найбільш ефективного регулятора формуються ринкових відносин.
Таким чином, цивільне право займає центральне, ключове місце у частноправовой сфері і в цілому в регламентації більшості майнових і багатьох немайнових відносин. Непрямим показником цього є навіть розповсюджені, хоча і необгрунтовані спроби застосування цивільно-правових норм до майнових відносин, що входять у предмет публічного, а не приватного права.
Так, при поверненні платникам податків неправильно утриманих сум податків на них іноді нараховуються відсотки, передбачені за порушення грошового (цивільно-правового) зобов'язання ст. 395 ГК РФ. Тим часом ніяких цивільно-правових, в тому числі зобов'язальних, відносин між платником податків і податковим органом не виникає, а тому немає і підстав для застосування приватноправових правил. (Інша річ, що цю ситуацію можна розглядати як делікт, тобто заподіяння платнику податків майнової шкоди державним податковим органом, в силу якого останній зобов'язаний відшкодувати потерпілому всі заподіяні збитки.) Насправді ж викладена ситуація свідчить про необхідність обліку в нормах публічного (податкового ) права утримання відповідних приватноправових відносин, а не тільки фіскальних (публічних) інтересів.
Цивільне право є однією з основних галузей всієї російської системи права і має глибокі історичні корені. Термін "цивільне право" використовувався ще римськими юристами, а римське право протягом кількох століть залишалося однією з фундаментальних аксіом в юриспруденції і справила сильне вплив на право багатьох країн континентальної Європи, в тому числі і на російське цивільне право. В основі російського громадянського права лежать основні концепції, вироблені континентальної системою права. З курсу теорії права відомо, що право Російської Федерації утворює певну систему, великі ланки якої є галузями права. Цивільне право, як будь-яка галузь в російській системі права, складається з правових норм, регулюючих певну сферу суспільних відносин. З метою відмежування громадських відносин, регульованих цивільним правом, від інших галузей права застосовуються поняття предмета і методу.
Цивільне право як складова частина (елемент) єдиної правової системи має властивими йому особливими функціями або завданнями. Функції правової галузі також характеризують її місце в системі права, оскільки окремі галузі різняться за змістом і характером виконуваних ними функцій. Основними функціями цивільного права є регулятивна і охоронна. Особливістю цивільно-правового регулювання є переважання регулятивних завдань (у порівнянні, наприклад, з охоронними функціями, виконуваними кримінальним правом), які надають суб'єктам цивільного права можливості організації і самостійного регулювання їх майнових правовідносин.
Таким чином, роль громадянського права полягає, насамперед, у регулюванні нормальних економічних відносин у суспільстві, тобто учасники майнових відносин самостійно організовують свою діяльність з метою досягнення необхідних їм результатів. Тому зміст і спрямованість цієї функції має мінімальна кількість необхідних заборон і максимум можливих дозволів. У цьому головна відмінність регулятивних завдань цивільних правовідносин від таких же завдань, що стоять перед публічним правом, де регламентація відповідних відносин носить жорсткий певний характер, майже не залишає місця вільному волевиявленню учасників.
Першочерговою метою охоронної функції цивільного права є захист майнових інтересів учасників цивільного обороту і направлена ​​на підтримку майнового стану сумлінних суб'єктів у положенні, що існували до порушення їх прав та інтересів. Охоронна функція, за загальним правилом, реалізується шляхом відновлення порушених прав або компенсацією потерпілому завданих йому збитків, тобто носить компенсаційно-відновну спрямованість, пов'язану з вартісним характером майнових товарно-грошових відносин.
Інший важливий аспект охоронної функції цивільного права полягає в постановці попереджувально-виховної задачі, що полягає в стимулюванні та організації такої поведінки учасників регульованих цивільних правовідносин, що виключало б необгрунтоване ущемлення чи порушення інших інтересів. Дана функція характерна для регулювання в делікатних та інших правоохоронних зобов'язаннях, а також у регламентації особистих немайнових відносин. В області особистих немайнових відносин, не пов'язаних з майновими, громадянське право обмежується тільки охоронними або захисними завданнями.
Під правовими принципами розуміються основні засади, найбільш загальні правозастосовні положення системи права, що мають в силу законодавчого закріплення загальнообов'язковий характер. Основні початку притаманні як правовій системі в цілому, так і окремих правових інститутів, підгалузей і окремих правових галузях.
При формуванні нового Цивільного кодексу Російської Федерації законодавець у ст. 1 заклав основні принципи цивільного права. Основні засади цивільного законодавства відображають істота змісту, соціальну спрямованість і головні галузеві особливості правового регулювання, що дозволяє краще розуміти їх значеннєву спрямованість, правильно застосовувати і тлумачити цивільно-правові норми.
Принципи цивільного права дозволяють при виявленні прогалин у чинному законодавстві застосовувати конкретні правові норми за аналогією, що характерно для цієї галузі права, яка частіше за інших галузей стикається з подібними ситуаціями. Справа в тому, що незалежність і самостійність учасників цивільного обороту носить дозволительної характер і цивільно-правове регулювання заздалегідь припускає можливість появи таких правовідносин, які не передбачаються чинним законодавством. Цивільно-правове регулювання таких відносин, з урахуванням правомірності можливого їх поведінки, здійснюється на загальних засадах цивільного законодавства (ст. 6, 8 ДК РФ). Одна з особливостей закріплення у цивільному законодавстві загальних правових принципів полягає в тому, що вони носять загальнообов'язковий характер і їх дотримання та застосування при розгляді конкретних правових ситуацій є обов'язковою вимогою закону.
Цивільний кодекс РФ в загальних положеннях заклав основні засади цивільного законодавства - основні принципи цивільного права, які слід розглянути більш докладно.
Принцип юридичної рівності учасників регульованих цивільно-правових відносин. Принцип юридичної рівності правого режиму для всіх суб'єктів цивільного права характеризує правовий статус учасників цивільних правовідносин. Усі суб'єкти цивільного права - фізичні особи, юридичні особи, муніципальні освіти, суб'єкти Російської Федерації і Російська Федерація - в цілому мають однакові юридичні можливості для участі в цивільному (товарному) обороті, жоден з них не володіє будь-якими перевагами перед іншими учасниками цивільного обороту, і на них поширюються одні й ті ж цивільно-правові норми. Усі винятки, пов'язані із застосуванням даного принципу, прямо вказуються в законі і переслідують додаткові правові гарантії для захисту цивільних інтересів деяких суб'єктів цивільного права. Наприклад: у Законі "Про захист прав споживачів" встановлюються більш жорсткі підвищені вимоги до суб'єктів, які займаються підприємницькою діяльністю, з метою захисту споживачів як найслабшою боку цивільних правовідносин.
Принцип недоторканності власності. Недоторканність власності є основою економічних перетворень у нашій державі і забезпечує власникам можливість стабільного здійснення правомочностей щодо володіння, користування і розпорядження належним їм майном. Даний принцип дозволяє як приватним, так і публічним власникам використовувати належне їм майно у своїх інтересах, не побоюючись його довільного вилучення, заборони або обмеження в його використанні. У статті 35 Конституції РФ зазначено: "Ніхто не може бути позбавлений свого майна інакше як за рішенням суду". Вилучення майна у власника в громадських чи публічних інтересах допускається тільки у встановлених законом випадках і з обов'язковим попереднім рівноцінної компенсацією. У той же час громадянське законодавство дає вичерпний перелік підстав припинення права власності всупереч волі власника, який розширювальному тлумаченню не підлягає. Однією з підстав виникнення права власності є його приватизація, тобто передача частини державного або муніципального майна приватному власнику, яка здійснюється з волі публічного власника і вписується в рамки, що розглядається.
Даний принцип дозволяє виключити можливості необгрунтованого переділу власності і покликаний гарантувати економічну стабільність у нашому суспільстві.
Принцип свободи договору. Цей принцип лежить в основі всього договірного права, норми якого закладені по всьому Цивільному кодексу. Законодавець, розробляючи кодифікований закон, присвятив цьому принципу ст. 421 ГК РФ, яка називається "Свобода договору". Даний принцип передбачає надання суб'єктам громадянського права можливості самостійно вибирати партнерів при укладенні договору, а також вибору виду договору і його умов, на яких він буде укладений. В окремих випадках, в інтересах суспільства, цивільне законодавство допускає відступ від принципу свободи договору, якщо дане положення прямо зазначено в законі і надає споживачеві певні гарантії на захист своїх громадянських прав (ст. 426 "Публічний договір", ст. 428 "Договір приєднання" ). Закріплення цього принципу в цивільному законодавстві означає неприпустимість спонукання до укладення договору з боку державних і муніципальних органів, що є одним з важливих елементів регулювання ринкової економіки.
Принцип неприпустимість довільного втручання кого-небудь в приватні справи. Норми права, що містяться у цивільному законодавстві, регулюють і захищають приватні інтереси всіх учасників цивільного обороту. Принцип неприпустимості в першу чергу стосується публічних органів влади та управління, які не мають права втручатися у приватні справи суб'єктів цивільного права, якщо вони здійснюють свою діяльність відповідно до чинного законодавства. Безпосереднє втручання органів державної влади та місцевого самоврядування допускається тільки у випадках, прямо зазначених законом. Крім того, дії даного принципу поширюються на сферу особистих немайнових відносин, що відповідає Конституції РФ (ст. 23, 24), де закладені норми про недоторканність приватного життя, особистої і сімейної таємниці, житла, а також не допускається поширення інформації про приватне життя громадян .
Принцип необхідності безперешкодного здійснення своїх цивільних прав. У даному принципі проявляється один з елементів методу цивільного права - автономія волі. Конституція РФ встановлює в ст. 34: "Кожен має право на вільне використання своїх здібностей і майна для підприємницької та іншої не забороненої законом економічної діяльності". З іншого боку, цивільні права можуть бути обмежені на підставі федерального закону і лише в тій мірі, в якій це необхідно з метою захисту основ конституційного ладу, моральності, здоров'я, прав і законних інтересів інших осіб, забезпечення оборони країни і безпеки держави. Принцип безперешкодного здійснення цивільних прав конкретизується в можливості всім суб'єктам цивільного права здійснювати підприємницьку та іншу не заборонену законом економічну діяльність, а також у свободі переміщення по всій території Російської Федерації товарів, послуг і фінансових коштів.
Принцип всілякої охорони цивільних прав, включаючи можливість відновлення порушених прав і забезпечення їх від впливу сторін судовим захистом. Побудова правової держави в Росії неможливе без всілякої охорони та судового захисту цивільних прав. Даний принцип відображає правоохоронну функцію цивільно-правового регулювання і дозволяє учасникам цивільних правовідносин використовувати надані законодавством всі способи захисту порушених цивільних прав. Цивільне право містить способи, що дозволяють суб'єктам цивільно-правового регулювання самостійно охороняти і захищати свої права та законні інтереси, а також вдаватися до застосування судового захисту цивільних прав (ст. 11-14 ЦК РФ).
Принцип самостійності та ініціативи у придбанні, здійсненні і захисту цивільних прав, а також принцип заборони зловживання правом і іншого неналежного здійснення цивільних прав не потрапили до переліку основних засад цивільного законодавства. У той же час реалізація цивільних прав учасниками цивільного обороту має певні рамки, як за змістом, так і за способами їх здійснення. У відповідності з цими принципами виключається безмежна свобода використання суб'єктами цивільних правовідносин наданих їм прав, а також зловживання правом. Наприклад, власник землі та інших природних ресурсів здійснює свої права вільно, якщо це не завдає шкоди навколишньому середовищу і не порушує прав і законних інтересів інших осіб (ст. 209 ЦК РФ).
2. Предмет і метод цивільного права
Предметом цивільного права є дві групи суспільних відносин. Треба зауважити, що коло суспільних відносин, регульованих цивільним правом, настільки великий і різноманітний, що досить важко дати їх вичерпний перелік. По-перше, це майнові відносини, які являють собою відносини, що виникають з приводу майна - матеріальних благ, що мають економічну форму товару. По-друге, це особисті немайнові відносини, пов'язані з майновими, а в деяких випадках і не пов'язані з ними.
Обидві ці групи відносин об'єднує те обставина, що вони засновані на рівності, автономії волі і майновій самостійності учасників, тобто виникають між юридично рівними і незалежними один від одного об'єктами, що мають власне майно. Майнові і немайнові відносини, що не володіють вищевказаними ознаками, не відносяться до предмета цивільного права і не можуть регулюватися його нормами.
Майнові відносини складають основну, переважну частину предмета цивільного права. Вони складаються з приводу конкретного майна - матеріальних благ товарного характеру.
До таких благ відносяться не тільки фізично відчутні речі, а й деякі права, ще в римському праві називались "res incorporates" - "нетелесного речі" (наприклад, банківський внесок, що є не гроші, а право вимоги вкладника до банку). Майнові відносини виникають і з приводу результатів робіт та надання послуг, у тому числі не обов'язково втілюються в речовинному результаті (наприклад, перевезення, зберігання, послуги культурно-видовищного характеру), оскільки такі результати також мають товарну форму.
Майнові відносини не є юридичною категорією. Це - фактичні, економічні по своїй соціальній природі відносини, що піддаються правовому регулюванню, тобто оформленню, упорядкуванню. У них втілюється товарне господарство, ринкова організація економіки. При цьому вони відображають як статику цього господарства - відносини приналежності, присвоєння матеріальних благ, складові передумову і результат товарообміну, так і його динаміку - відносини переходу матеріальних благ, тобто власне процес обміну товарами (речами, роботами, послугами). Зрозуміло, що обидві ці сторони тісно пов'язані і взаємообумовлені: товарообмін неможливий без присвоєння учасниками його об'єктів, а присвоєння в більшості випадків є результатом товарообміну.
Майнові відносини, що становлять предмет цивільно-правового регулювання, відрізняються деякими загальними ознаками.
По-перше, вони характеризуються майнової відособленістю учасників, що дозволяє їм самостійно розпоряджатися майном і разом з тим нести самостійну майнову відповідальність за результати своїх дій.
По-друге, за загальним правилом вони носять еквівалентно БЕЗОПЛАТНО характер, властивий нормальному товарообміну, вартісним економічним відносинам. Можливі, звичайно, і безоплатні майнові відносини (наприклад, дарування, безоплатний позику, безоплатне користування чужим майном і т.д.). Вони, однак, вторинні, похідні від відплатних майнових відносин і не є звичайною формою товарообміну.
По-третє, учасники даних відносин рівноправні і незалежні один від одного і не перебувають у стані адміністративної чи іншої владної підпорядкованості, оскільки є самостійними товаровласниками.
Неважко бачити, що всі перераховані ознаки обумовлені товарно-грошовим характером майнових відносин, що входять у предмет цивільного права. Майнові відносини, що мають іншу (нетоварну) природу і, отже, не відповідають вказаним ознаками (наприклад, податкові, бюджетні та інші фінансові відносини, відносини щодо використання землі та інших природних ресурсів, що перебувають у державній власності, тощо), не входять у предмет цивільного права і не можуть регулюватися ім.
Відносини статики товарного господарства, тобто приналежності, присвоєння матеріальних благ, оформляють володіння речами (конкретним майном) тим чи іншим учасником майнових відносин. Вони мають двоїстий характер, являючи собою, по-перше, відношення власника до належної йому речі і, по-друге, відносини між ним і всіма іншими особами з приводу даної речі.
Ставлення особи до речі - визначальна умова нормальної господарської діяльності, яка стає ефективною, як правило, лише тоді, коли суб'єкт відноситься до речі як до своєї. Очевидно, що до своїх речей люди зазвичай ставляться інакше, ніж до чужих, виявляючи необхідну, розумну ініціативу в їх використанні і піклуючись про їх збереження. Іншими словами, саме в цих випадках речі використовуються дійсно по-хазяйськи, економічно ефективно. Ставлення ж до чужого майна, особливо у найманого працівника, зазвичай не має такого економічного результату (що переконливо доведено досвідом функціонування про державну економіки, фактично перетворила трудящих у найманих працівників).
Нормальне господарювання неможливо і без усунення невиправданого стороннього втручання у використання свого майна. Тут на передній план виступає друга сторона речових відносин - відношення між володарем речі і всіма іншими (сторонніми) особами, або, інакше кажучи, відношення між особами з приводу речі. Воно полягає в можливості власника самостійно використовувати належне йому майно в своїх інтересах при одночасному виключення для всіх інших осіб можливості створення йому перешкод і перешкод, тобто необгрунтованого втручання в його діяльність. Оскільки в даному відношенні власнику протистоїть невизначене коло зобов'язаних осіб ("абсолютно всі обличчя"), прийнято говорити про абсолютний характер таких відносин.
Юридично майнові відносини по приналежності матеріальних благ оформляються як речові правовідносини. Ці останні розділяються на відносини власності і відносини інших (обмежених) речових прав. Відносини власності закріплюють приналежність речі власнику, що має максимальні законні можливості щодо її використання. Інші речові права регламентують правовий режим майна власника, яке поряд з ним має право одночасно використовувати й інші особи. Наприклад, в житловому будинку громадянина-власника вправі разом з ним проживати члени його сім'ї. Ясно, що їхні можливості завжди є більш вузькими у порівнянні з можливостями власника. Тому вони носять обмежений і похідний від прав власника характер.
Відносини динаміки товарного господарства, тобто переходу матеріальних благ від одних власників до інших, зазвичай пов'язані з відчуженням і придбанням учасниками певного майна. Юридично вони оформляються за допомогою категорії зобов'язань (зобов'язальних відносин). Такі відносини завжди виникають між конкретними учасниками товарно-грошових зв'язків - відокремленими товаровласниками, а тому мають відносний характер.
Найчастіше зобов'язальні відносини виникають в силу угод товаровласників про відчуження та (або) придбанні товарів (речей, результатів робіт або послуг, реалізації або передачі прав), тобто на підставі договорів. Зобов'язання можуть виникати і при відсутності угоди учасників, наприклад, внаслідок заподіяння однією особою іншій майнової шкоди (делікту) або в результаті безпідставного збагачення (придбання чужого майна або заощадження власного майна без достатніх законних підстав). Таким чином, зобов'язання як юридична форма економічних відносин товарообміну підрозділяються на договірні і позадоговірні (правоохоронні).
Перехід матеріальних благ від одних осіб до інших можливий не тільки у формі зобов'язань, але і при спадкуванні майна померлих громадян, а також при реорганізації та ліквідації юридичних осіб. У цьому випадку перехід матеріальних благ до нових власників обумовлений смертю або припиненням діяльності їхнього колишнього власника (власників), тобто вибуттям, зникненням учасника майнових відносин.
Ускладнення майнових відносин у результаті розвитку товарообміну викликало до життя поява ще однієї їх різновиди - відносин з управління приватними имуществами корпорацій (компаній). Вони складаються при управлінні господарськими товариствами і товариствами, а також виробничими кооперативами. Зазначені організації спеціально створюються суб'єктами майнових відносин для постійного, професійної участі у майновому обороті. Вони будуються на засадах самоврядування і строго фіксованого членства учасників. Останні, керуючи діяльністю та майном створеної ними організації, по суті, визначають її виступ у ролі особливого, самостійного суб'єкта майнових відносин.
Відносини учасників корпорації носять майновий характер і засновані на внесенні ними визначеного майнового внеску в її капітал. Зміст таких відносин зводиться до надання членам (учасникам) організації, яку вони створили шляхом передачі їй частини свого майна, можливості в тій чи іншій формі керувати її справами (голосувати на загальних зборах при прийнятті відповідних рішень, брати участь в органах її управління, отримувати інформацію про стані її справ і т.д.) і брати участь у майнових результати її діяльності (у розподілі прибутків і збитків, залишку майна при ліквідації організації і т.п.).
Юридичної формою розглянутої різновиди майнових відносин є корпоративні (членські) правовідносини. Корпоративні відносини близькі до зобов'язальних, оскільки теж мають відносний характер (оформляючи взаємозв'язку кожного члена корпорації з усією корпорацією в цілому). Але вони виникають тільки між учасниками конкретної організації, тобто закриті для інших суб'єктів майнового обороту. У ряді випадків вони на перший погляд стосуються не безпосереднього використання корпоративного майна, а тільки організації взаємин учасників, членів корпорації (що в найбільшій мірі проявляється в некомерційних організаціях). Насправді всі вони мають чітку майнову спрямованість, обумовлену самим характером діяльності створеної організації як юридичної особи. Усім цим корпоративні відносини відрізняються від зобов'язальних. Разом з тим очевидна близькість даних відносин дала можливість законодавцю кваліфікувати корпоративні відносини як різновид зобов'язальних.
У предмет цивільного права входять особисті немайнові відносини, пов'язані з майновими. Це відносини по створенню і головним чином використання результатів інтелектуальної творчості (творів науки, літератури і мистецтва, винаходів, промислових зразків, програм для ПК і т.д.), а також засобів індивідуалізації товарів і їх виробників (товарних знаків, фірмових найменувань і т . п.).
Особливості даної групи суспільних відносин визначаються нематеріальної (нематеріальної) природою їхніх об'єктів, що представляють собою ідеї, образи, символи, хоча і виражені у будь-якій матеріальній формі. Вони, як правило, тісно, ​​нерозривно пов'язані зі своїми творцями або носіями (бо ідея, наприклад, винаходу, алгоритму або роману назавжди залишається в голові у їх творця і не може бути безповоротно відчужена іншим особам навіть при його бажанні). Тим не менше, дані об'єкти можуть використовуватися як товари, а складаються з приводу такого їх використання відносини набувають товарну форму, стають майновими. Деякі з них, наприклад промислові зразки або кошти оформлення індивідуалізації товарів або їх виробників, взагалі не можуть існувати поза товарного обороту. У цьому і полягає взаємозв'язок розглянутих немайнових відносин з майновими.
Але такі стосунки зазвичай не втрачають і своєї основної, немайнової природи, бо більшість з них може існувати і поза рамками товарообміну, без прямого зв'язку з майновою формою. Так, відносини авторства на твори науки, літератури і мистецтва або на винахід виникають незалежно від можливості використання відповідних об'єктів в якості товарів у майновому обороті. Всі вони, однак, грунтуються на публічному, державному визнанні творців або носіїв відповідних нематеріальних об'єктів їх авторами або власниками та охорони їхніх інтересів від будь-яких зазіхань, тобто носять абсолютний характер.
Більш того, майнова сторона цих відносин завжди виступає як залежна, похідна від їх немайнової природи, бо завжди зумовлюється наявністю цієї останньої. Разом з тим саме їхній зв'язок з майновими відносинами зумовлює можливість їх цивільно-правового регулювання.
Дані відносини потребують, отже, в особливому правовому оформленні. Воно досягається за допомогою визнання за творцями або носіями відповідних нематеріальних об'єктів особливих, виняткових прав, за своєю правовою природою певною мірою близьких до речових прав. Оформлення і реалізація цих прав регулюється авторським і патентним правом (іноді охоплюються умовним поняттям "інтелектуальної власності"), а також інститутом, так званої промислової власності (визначає правовий режим засобів індивідуалізації товарів і їх виробників).
До предмета цивільно-правового регулювання належить також захист невідчужуваних прав і свобод людини та інших нематеріальних благ. Мова йде про такі блага, як життя і здоров'я людини, гідність особистості, її честь і добре ім'я, ділова репутація (остання може стосуватися і юридичних осіб, у ряді випадків маючи також майновий аспект), особиста і сімейна таємниця, право на ім'я, недоторканність приватного життя і т.д. З приводу названих об'єктів можуть складатися лише чисто особисті, немайнові відносини, тому що вони не можуть стати предметом товарообміну. Дані блага невіддільні (невідчужуваними) від людської особистості і не можуть ні передаватися іншим особам, ні припинятися з яких-небудь підстав.
Цивільне право захищає такого роду нематеріальні блага властивими йому засобами, наприклад, надаючи їх власникам можливості пред'явлення судових позовів про припинення дій, що порушують їх права і інтереси, в тому числі про спростування наклепів, про майнову компенсацію моральної шкоди та ін Однак застосування цивільно- правових засобів захисту ще не свідчить про те, що такі відносини можуть повною мірою регулюватися цивільним правом.
У теоретичній літературі було висловлено обгрунтовану думку про те, що особисті немайнові відносини, не пов'язані з майновими, лише охороняються і захищаються, але не регулюються цивільним правом. Щоправда, цю думку піддалося не менш переконливій критиці. Зокрема, зазначалося, що захист прав є одна з форм правового регулювання, а також що власник такого невідчужуваного блага має і деякі можливості розпорядження їм, наприклад вправі дозволити використовувати дані про свою особу в засобах масової інформації. Саме ж право на захист є звичайним цивільним правом - елементом механізму цивільно-правового регулювання.
З цього приводу змінювалася і позиція вітчизняного законодавця. Якщо у п. 2 ст. 1 Основ цивільного законодавства Союзу РСР та республік 1991 р . особисті немайнові відносини передбачалися складовою частиною предмета цивільного права, то п. 2 ст. 2 і п. 2 ст. 150 ДК 1994 р . виходять лише з можливості їх захисту, але не "позитивного" регулювання (незважаючи на істотне розширення кола таких відносин п. 1 ст. 150 ДК). Даний підхід пояснюється реальним відсутністю у цивільному законодавстві системи змістовних, "позитивних" правил, що встановлюють самостійний цивільно-правовий режим цих об'єктів, і невдачею спроб їх створення. Практично цивільне право поки дійсно використовується лише для захисту такого роду відносин, але не для їх прямої регламентації. Метод правового регулювання являє собою комплекс правових засобів і способів впливу на суспільні відносини, що становлять предмет цивільного права. Метод - це сукупність прийомів, способів впливу на суспільні відносини, сукупність юридичних особливостей даної галузі. Зміст методу правового регулювання зумовлюється характером правових регульованих відносин; щоб такий вплив був ефективним і досягало результату, на який воно розраховане, повинні бути використані засоби і способи, які відповідають природі регульованих відносин. Тому в сфері приватного права підлягають використанню методи, принципово відмінні від застосовуваних у сфері публічного права. У публічному праві, в силу його природи, панують методи влади і підпорядкування, владних приписів і заборон, в приватному праві характерні дозвіл і правонаделенія, що дають суб'єктам права можливість здійснення ініціативних юридичних дій щодо самостійного використання всього комплексу правових засобів і способів для задоволення своїх потреб і інтересів.
Основний метод приватноправового регулювання суспільних відносин у цивільному праві розкривається через наступні моменти:
· Характер правового становища учасників регульованих відносин;
· Особливості виникнення правових зв'язків між ними;
· Специфіка вирішення виникаючих конфліктів;
· Особливості заходів примусового впливу на правопорушників.
Економічна незалежність і самостійність учасників цивільних правовідносин закріплюються шляхом визнання їх юридичної рівності, що становить основну характеристику методу цивільного права. Юридичне, а не економічне (фактичне) рівність означає лише відсутність примусової влади одного учасника приватноправових відносин над іншим, і в той же час це нерівність у змісті конкретних прав сторін (наприклад, у відносинах позики боржник, як правило, взагалі не володіє ніякими правами, оскільки на ньому лежить лише обов'язок повернути борг).
Самостійність і незалежність учасників, як правило, виключає виникнення між ними будь-яких правовідносин крім їх узгодженої або загальної волі. Тому найбільш часто зустрічається, проте не єдиною підставою виникнення прав та обов'язків учасників цивільного обороту є договір - угода двох або декількох осіб про встановлення змін або припинення цивільних прав та обов'язків.
Надання сторонам права самим визначати свої взаємини і їх зміст відбивається у переважанні диспозитивних цивільно-правових норм, що дозволяють учасникам самостійно обирати найбільш доцільний для них варіант поведінки і на свій розсуд використовувати або не використовувати надані їм цивільним правом засоби захисту їх інтересів. Разом з тим отримання учасниками цивільного правовідносини необхідних результатів у вигляді задоволення тих чи інших майнових або особистих немайнових благ залежить, перш за все, від їх ініціативи та вміння організувати свої відносини, що несе в собі відомий майновий або комерційний ризик.
Незалежність і рівність учасників припускає, що виникають суперечки між ними дозволяють тільки незалежні від них органи, не пов'язані з ними організаційно-владними, майновими, особистими або іншими відносинами. Тому захист цивільних прав та розгляд виникаючих конфліктів передбачають судовий захист, яка здійснюється судами загальної юрисдикції, арбітражним або третейськими судами.
З урахуванням переважної кількості майнових відносин цивільно-правова відповідальність, як і більшість інших цивільно-правових заходів захисту, носить майновий характер і полягає в відшкодуванні збитків потерпілій стороні або у стягненні на її користь інших сум або майна, як правило, в межах, що не перевищують розмір збитків. Таким чином, цивільно-правова відповідальність носить компенсаційний характер, який відповідає принципу еквівалентності, що діє в сфері вартісних товарно-грошових відносин. Аналогічно діють норми цивільного права і при порушенні особистих немайнових прав, коли потерпілій стороні компенсуються майнові збитки і відшкодовується моральна шкода в грошовій формі (ст. 151, 152 ЦК РФ). З аналізу цих статей випливає, що у всіх випадках при посяганні на честь, гідність і ділову репутацію громадян їх захист здійснюється судом. Тому встановлене Законом "Про засоби масової інформації" (ЗМІ) правило, згідно з яким потерпілий повинен заздалегідь звернутися з вимогою про спростування до ЗМІ, не може розглядатися як обов'язкова, тому що дана норма суперечить Цивільному кодексу РФ.
Постанова Пленуму Верховного Суду РФ від 18 серпня 1998 р . N 11 підтверджує, що згідно з п. 1 та 7 ст. 152 ГК РФ громадянин вправі вимагати по суду спростування ганьблять його честь, гідність чи ділову репутацію відомостей, а юридична особа - відомостей, що ганьблять його ділову репутацію. При цьому законом не передбачено обов'язкового попереднього звернення з такою вимогою до відповідача, в тому числі і у випадку, коли позов пред'явлено до засобу масової інформації, поширюючи зазначену вище відомості.

3. Відмінність цивільного права від інших галузей
Цивільне право регулює майнові відносини, що мають економічну основу сучасного суспільства. Однак дана галузь права регулює не всі майнові відносини, що виникають у цивілізованому світі, частина правовідносин відноситься до трудової, фінансової, сімейної, адміністративної та природноресурсного галузям права.
Цивільне право та адміністративне право. У процесі будь-якої організаційної діяльності, виникає у сфері виробництва, розподілу, обміну чи споживання, утворюються майново-вартісні відносини, які регулюються за допомогою зобов'язуючих приписів, що спираються на владні повноваження органів державного або муніципального управління. Наприклад, для організації і здійснення будівельної діяльності суб'єкту цивільного права необхідно отримати відповідний дозвіл. У цьому випадку між будівельною організацією та органом державного або муніципального управління виникають правовідносини з отримання ліцензії для виконання будівельних робіт. Таким чином, складаються між суб'єктами цивільного права правовідносини, що мають майново-вартісний характер, незалежно від сфери організаційної діяльності спираються на метод влади і підпорядкування і регулюються нормами адміністративного права.
Цивільне право і трудове право. У процесі становлення ринкової економіки в Росії та формуванні ринку робочої сили все більше проглядається товарний характер відносин, що виникають у сфері трудової діяльності людини. Раніше діяли в нашій державі правові норми, пов'язані з регулюванням найму робочої сили, не визнавали її товаром, і тому до неї повинні застосовуватися деякі елементи цивільного законодавства. У той же час, чинне трудове законодавство продовжує регулювати ринок робочої сили без урахування її вартісної характеристики, що показує невідповідність правового регулювання у сфері праці сучасним економічним вимогам.
Цивільне право і фінансове право. Майнові відносини, що виникають у сфері діяльності державних органів та пов'язані з накопиченням та розподілом грошових коштів на загальнодержавні потреби, регулюються нормами фінансового права. Рух грошових мас, як об'єктів цивільного права, здійснюється за прямими безеквівалентних зв'язках і не носить вартісний характер. Дане положення законом закріплено в ст. 2 ДК РФ, де записано, що до майнових відносин, заснованих на адміністративному або іншому владному підпорядкуванні однієї сторони іншій, у тому числі до податкових, фінансових і адміністративних відносин, цивільне законодавство не застосовується, якщо інше не передбачено законом.
Разом з тим між суб'єктом цивільного обороту та органами влади і управління можуть складатися правовідносини, засновані на юридичній рівності сторін. У цьому випадку правове регулювання здійснюється нормами цивільного права, наприклад, правовідносини, що виникають з приводу необгрунтованого стягнення податковими органами грошових сум з юридичної особи.
Цивільне право і природоресурсне право. Земля та її надра, лісові ресурси, водні та інші природні об'єкти, створені самою природою, є об'єктами цивільних прав, але в той же час як би позбавлені вартісних ознак, звідси виникає багато питань з приводу їх правового регулювання. З урахуванням того, що природні ресурси все більше і більше є об'єктами товарного обороту, а виникаючі майнові відносини набувають вартісний характер, законодавець заклав у ЦК РФ гол. 17 "Право власності та інші речові права на землю".
Цивільне право та сімейне право. В умовах ринкової економіки характер майнових відносин, що виникають між членами родини, якісно змінюється. Це пов'язано з можливістю появи у членів сім'ї різного майна, яке має значну матеріальну цінність, тому майнові відносини в сім'ї набувають вартісний характер. Особистий характер взаємин між членами сім'ї накладає особливий відбиток на виникаючі між ними майнові відносини, але не змінює функцію сім'ї як економічного осередку суспільства, заснованої на товарному виробництві. У цих умовах цілий ряд правових норм, які традиційно належали до сімейного законодавства, законодавець переніс в цивільне право (наприклад, ст. 31-41, 47, 256 ЦК РФ). Стаття 4 Сімейного кодексу України встановлює, що до майнових і особистих немайнових відносин між членами сім'ї, які не врегульовані сімейним законодавством, застосовується громадянське законодавство, остільки оскільки це не суперечить суті сімейних відносин.

ВИСНОВОК
Розглянувши та підсумувавши всі основні характеристики громадянського права, можна дати наступне його визначення.
Цивільне право - це система правових норм, що складають основний зміст приватного права і регулюючих майнові і пов'язані з ними особисті немайнові відносини, засновані на незалежності та майнової самостійності їх учасників, методом юридичної рівності сторін з метою наділення приватних осіб можливостями самоорганізації їх діяльності щодо задоволення своїх потреб та інтересів.
З цього випливає, що загальні норми та принципи цивільного права можуть застосовуватися для регулювання будь-яких відносин, що входять до приватноправових сферу, якщо на цей рахунок відсутні прямі приписи спеціального законодавства (тобто в субсидіарність, у виконавчому порядку). Це стосується, перш за все, сфери сімейного права, де таке положення одержало пряме законодавче закріплення (ст. 4 Сімейного кодексу РФ), але також і приватноправових відносин, уражених інститутами трудового, природно-ресурсного, екологічного права. Саме на цьому, зокрема, базуються небезпідставні спроби судової практики використовувати у відносинах, що виникають при необгрунтованому розірванні чи зміні трудового договору, цивільно-правові норми про відшкодування моральної шкоди.
Таким чином, цивільне право займає центральне, ключове місце у частноправовой сфері і в цілому в регламентації більшості майнових і багатьох немайнових відносин. Непрямим показником цього є навіть розповсюджені, хоча і необгрунтовані спроби застосування цивільно-правових норм до майнових відносин, що входять у предмет публічного, а не приватного права.

Література
1. Конституція Російської Федерації М. 2003.
2. Цивільний кодекс Російської Федерації М. ИНФРА - М, 2005.
3. Цивільний процесуальний кодекс Російської Федерації М. ИНФРА - М, 2007.
4. Коментар до Цивільного кодексу Російської Федерації М. ИНФРА - М, 2006.
5. Братусь С.Н. Предмет і система радянського цивільного права. М., 1963.
6. Єгоров Н.Д. Цивільно-правове регулювання суспільних відносин. Л., 1988.
7. Калмиков Ю.X. Про значення загальних положень цивільного законодавства / Цивільний кодекс Росії. Проблеми. Теорія. Практика. М., 1998.
8. Цивільне право: Підручник / За ред. М.М. Агаркова, Д.М. Генкіна. - М., 2006.
9. Цивільне право: Підручник / За ред. Ю.К. Толстого, А.П. Сергєєва. - М.: Проспект, 2005.
10. Цивільне право Росії. Загальна частина: Курс лекцій (під ред. О. Н. Садикова). - "МАУП", 2001 р .
Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Держава і право | Курсова
93.4кб. | скачати


Схожі роботи:
Цивільне право як галузь права 2 Цивільне право
Цивільне право як галузь права
Цивільне право як галузь українського права
Цивільне право як галузь приватного права
Цивільне право як галузь приватного права Вивчення поняття
Цивільне право як галузь
Цивільне право 2 Авторські права
Екологічне право як галузь права
Кримінальне право як галузь права
© Усі права захищені
написати до нас
Рейтинг@Mail.ru