Характер 2

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.


Нажми чтобы узнать.
скачати

ДЕРЖАВНА АКАДЕМІЯ УПРАВЛІННЯ

ім. СЕРГО ОРДЖОНІКІДЗЕ

Курсова робота за темою
Характер
Студент гр. ПС342, курс 3
Виконав: Доценко О.С.
Перевірив:
доцент Корнєва Л.С.

ПЛАН.

· Визначення "характер" і "структура особистості"
· Будова характеру
· Основний принцип класифікації особистостей
· Історія вчень про характер
· Риси характеру
· Характер і темперамент
· Класифікація характеру
· Психопат і акцентуації характеру у підлітків
· Висновок
· Психологічний тест
· Список використаної літератури

ХАРАКТЕР У СТРУКТУРІ ОСОБИСТОСТІ

СТРУКТУРА ОСОБИСТОСТІ - концепція особистості, що узагальнює процесуально-ієрархічні підструктури особистості із субординацією нижчих підструктур вищим, що включає накладені на них підструктури здібностей і характеру.
У психології поняття ХАРАКТЕР (від грец. Charakter - "печатка", "карбування"), означає сукупність стійких індивідуальних особливостей особистості, створених і проявляються в діяльності і спілкуванні, обумовлюючи типові для неї способи поведінки.
ХАРАКТЕР - якість особистості, що узагальнює найбільш виражені, тісно взаємозалежні і тому чітко виявляються в різних видах діяльності властивості особистості. Характер - "каркас" і підструктура особистості, накладена на її основні підструктури.
Характерними можна вважати не всі особливості людини, а тільки істотні і стійкі.
БУДОВА ХАРАКТЕРУ
Виступаючи як прижиттєве утворення людини, характер) визначається і формується протягом усього життя людини. Спосіб життя включає в себе образ думок, почуттів, спонукань, дій у їхній єдності. Тому в міру того, як формується певний образ життя людини, формується Я, сама людина. Велику роль тут грають суспільні умови і конкретні життєві обставини, в яких проходить життєвий шлях людини, на основі його природних властивістю в результаті його діянь і вчинків. Однак безпосередньо формування характеру відбувається в різних за рівнем розвитку групах (родина, дружня компанія, клас, спортивна команда, трудовий колектив тощо). У залежності від того, яка група є для особистості референтної і які цінності підтримує і культивує у своєму середовищі, відповідні риси характеру будуть розвиватися в її членів. Риси характеру також будуть залежати від позиції індивіда в групі, від того як він інтегрується в ній. У колективі як групі високого рівня розвитку створюються найбільш сприятливі можливості для становлення кращих рис характеру. Цей процес взаємний, і завдяки розвитку особистості, розвивається і сам колектив,
Зміст характеру, що відбиває суспільні впливи, впливи, складає життєву спрямованість особистості, тобто її матеріальні і духовні потреби, інтереси, переконання, ідеали і т.д. Спрямованість особистості визначає мети, життєвий план людини, ступінь його життєвої активності. Характер людини припускає наявність чогось значимого для нього у світі, в житті, щось, від чого залежать мотиви його вчинків, мети його дій, які він собі ставить.
Вирішальним для розуміння характеру є взаємини між суспільно і особистісно значущим для людини кожному суспільстві є свої найважливіші й істотні, завдання. Саме на них формується і перевіряється характер людей. Тому поняття "характер" належить більшою степу до відношення цих об'єктивно існуючих задач. Поему характер - це не просто будь-яке, прояв твердості, завзятості і т.п. (Формальне завзятість може бути просто упертістю), а спрямованість на суспільно значиму діяльність. Саме спрямованість особистості лежить в основі єдності, цілісності, сили характеру. Володіння цілями життя - головна умова освіти характеру. Безхарактерним людині властиво відсутність або розкиданість цілей. Однак характер і спрямованість особистості - це не однієї те ж, добродушним і веселим може бути як порядна, високоморальна людина, так і людина з низькими, нечистоплотними помислами. Спрямованість особистості накладає величезний відбиток на все поводження людини. І хоча поведінка визначається не одним спонуканням, а цілісною системою відносин, у цій-системі завжди щось висувається на перший план, домінуючи в ній, додаючи характеру людини своєрідний колорит.
У сформованому характері провідним компонентом є система переконання. Переконаність визначає довгострокову спрямованість поводження людини, його непохитність у досягненні поставлених цілей, впевненість у справедливості і важливості справи, яку він виконує. Особливості характеру тісно пов'язані з інтересами людини при тій умові, що ці інтереси стійкі і глибокі. Поверховість і нестійкість інтересів нерідко сполучені з великою подражательностью, з недоліком самостійності і цілісності., Особистості людини. І, навпаки, глибина і змістовність інтересів свідчать про цілеспрямованість, наполегливості особистості. Подібність інтересів не припускає аналогічних особливостей характеру. Так, серед раціоналізаторів можна виявити людей веселих і сумних, скромних і нав'язливих, егоїстів і альтруїстів.
Показовими для розуміння характеру можуть бути також прихильності й інтереси людини, пов'язані з його дозвіллям. Вони розкривають нові особливості, грані характеру: наприклад, Л. Н. Толстой захоплювався грою в шахи, І. П. Павлов - городками, Д. І. Менделєєв - читанням пригодницьких романів. Домінують чи є у людини духовні і матеріальні потреби й інтереси, визначають не тільки помисли і почуття особистості, а й спрямованість його діяльності. Не менш важливо і відповідність дій людини поставленим цілям, тому що особистість характеризується не тільки тим, що вона робить, але і тим, як вона це робить. Характер можливо зрозуміти тільки як певну єдність спрямованості й образа дій.
Люди з подібною спрямованістю можуть йти зовсім різними шляхами до досягнення цілей і використовуючи для цього свої, особливі, прийоми і способи. Це відмінність визначає і специфіку характеру особистості. Риси характеру, володіючи певною спонукає силою, яскраво виявляється у ситуації вибору дій чи способів поведінки. З такої точки зору як риси характеру можна розглядати ступінь виразності в індивіда мотивації досягнення - його, потреби в досягненні успіху. У залежності від цього для одних людей характерний вибір дій, які забезпечують успіх (прояв ініціативи, змагальної активності, прагнення до ризику і т.д.), у той час як для інших більш характерне прагнення просто уникати невдач (відхилення від ризику і відповідальності, уникнення прояви активності, ініціативи і т.д.).

ОСНОВНИЙ ПРИНЦИП КЛАСИФІКАЦІЇ ОСОБИСТОСТЕЙ

А.Ф. Лазурський (12.04.1874-12.03.1917)
Ідеальною класифікацією повинна вважатися така, яка в кожному зі своїх типів давала б не тільки суб'єктивні особливості даної людини, але також його світогляд і соціальну фізіономію, оскільки вони складаються у зв'язку з його характером. Пропонована тут спроба, анітрохи не претендує на досконалість або закінченість, є тим не менше кроком саме в цьому напрямку.
В основу класифікації покладено принцип активного пристосування особистості до навколишнього середовища, при цьому поняття "Середовища" береться в самому широкому сенсі цього слова, включаючи сюди, не тільки речі, природу, людей і людські взаємини, але також ідеї, духовні блага, естетичні, моральні і релігійні цінності і т.п. Послідовне застосування згаданого основного принципу до психології окремих людських індивідуумів приводить до встановлення двох найважливіших підрозділів: по психічному рівня - на три послідовно підвищуються рівня і за психічним змістом - на цілий ряд різних типів та їх різновидів.
Таке подвійне поділ прямо і цілком випливає зі згаданого вище основного принципу, цілком відповідаючи способам росту і духовного розвитку кожної окремої людської особистості. Пристосування людини до навколишнього середовища може бути більш-менш повним, глибоким і всебічним, причому ступінь і обсяг цього пристосування визначаються з одного боку, сприятливими чи несприятливими зовнішніми умовами, а з іншого (і це найважливіше) - тим природженим запасом фізичних і духовних сил , який у загальній сукупності зветься "ступеня обдарованості". У той час як бідно обдаровані індивідууми звичайно цілком підкоряються впливам Середовища, обмежуючись, в кращому разі, чисто пасивним пристосуванням до її умов і вимог, натури багато обдаровані прагнуть, навпаки, активно впливати на навколишнє їхнє життя, пристосовуючи і переробляючи її згідно своїм запитам і прагненням; починаючи, подібно більш примітивним натурам, з наслідування і пасивного пристосування, вони потім, у міру свого духовного зростання, перетворюються поступово у творців і перетворювачів життя.
Якщо поділ за психічним рівнями виражає собою ступінь активності пристосування особистості до навколишнього середовища (або, на більш високих рівнях, ступінь пристосування Середовища до власних запитам і прагненням особистості), то не слід забувати й того, що саме це пристосування може йти різними шляхами в залежності від суто якісних відмінностей між окремими людськими індивідуумами. Відмінності ці обумовлюються, перш за все, тим, що ні однієї людини не можна зустріти абсолютно однакового розвитку всіх окремих психічних функцій чи здібностей.
Само собою зрозуміло, що залежно від відмінностей темпераменту і характеру вкрай різні будуть також і ті шляхи і способи, якими людина впливає на навколишнє життя, прагнучи так чи інакше пристосуватися до неї, і ось ці-то саме індивідуальні відмінності у реакції індивідуума на навколишнє середовище і лежать в основі того, що називають розподілом особистостей за їх психічному змістом.

ІСТОРІЯ ВЧЕНЬ Про ХАРАКТЕРІ

Характерологія - галузь психології особистості (іноді розглядається як самостійна психологічна наука в стовбурі індивідуальної психології дерева психологічної науки, предмет якої характер
Вчення про характер - характерологія має тривалу історію свого розвитку. Найважливішими проблемами характерології протягом століть було встановлення типів характеру та їх визначення за її проявами з метою прогнозувати поведінку людини в різних ситуаціях. Так як характер є прижиттєвим утворенням особистості, більшість існуючих його класифікацій виходять з підстав, що є зовнішніми, опосередкованими факторами розвитку особистості.
Однією з найбільш древніх спроб прогнозування поведінки людини є пояснення його характеру датою народження. Різноманітні способи пророкування долі і характеру людини отримали назву - гороскопів. Практично, всі гороскопи складаються однаково: загальноприйнятий часовий період розбивається на певні інтервали, кожному з яких присвоюється певний знак, символ. Опис характеру людини дається через призму різних властивостей цього символу. Однак характери людей, що народилися в один і той же час, за різними гороскопам виявляються різними. Так, наприклад, у відповідності з гороскопом друїдів, які проводять зв'язок людських характерів з деревами, людина, що народилася в інтервалі з 22 грудня по 1 січня, є яблунею. Згідно гороскопу яблуня рідко буває високою, багато в ній симпатичного, багато чарівності, сердечності. Вселяє думку про любов, навіть коли сама про неї і не думає. За астрологічними знакам Зодіаку людина, що народилася в період з 22 грудня по 20 січня - Козеріг. За цим гороскопом це передбачає впертий характер, найбільш стійкий, витривалий, прихований, таємно самолюбний. Живе реальною дійсністю, долаючи неприємності і перешкоди. Східні гороскопи встановлюють 12-річні цикли, кожен з яких проходить під знаком якої-небудь тварини. Людина, народжена в певному році, отримує ряд вроджених властивостей, відповідно до яких і складається її характер. Однак порівняння характеристик аналогічних тварин в японському або, скажімо, китайською гороскопах також істотно відрізняється.
Не менш популярні спроби пов'язати характер людини з його ім'ям. Останнім часом ця гілка характерології отримала новий імпульс розвитку. Теоретики цього напряму вважають, що визначальний вплив імені людини на її характер викликано наступними факторами. З одного боку, максимальна швидкість росту м'язової тканини у дитини спостерігається в перші місяці життя, з іншого - в цей же час самої гамою звуків, яку спостерігає дитина, є його власне ім'я. Немовля не наслідує почутим звуків, а наслідує озвученої міміці. В результаті у дитини рефлекторно збуджуються нервові імпульси саме в тих групах м'язів - мімічних, артикуляційних і дихальних, які беруть участь у проголошення імені. Обмін речовин у м'язах, де виникає імпульс, прискорюється на фоні і без того стрімкого зростання. Врешті-решт ці маленькі, але помітні в своєму впливі на будову м'язів обличчя мімічні м'язи виявляться акцентовано розвиненими. Саме тому люди з однаковими іменами схожі один на одного. Подібним чином формується і характер.
Значний вплив на розвиток характерології справила фізіогноміка - вчення про зв'язок між зовнішнім виглядом людини та її приналежністю до певного типу особистості, завдяки чому за зовнішніми ознаками можуть бути встановлені психологічні характеристики цього типу. Вже Аристотель і Платон пропонували визначати характер людини, шукаючи в його зовнішності риси подібності з яким-небудь твариною, а потім ототожнювали його характер, як у східному гороскопі, з характером цієї тварини. Так, за Арістотелем, товстий, як у бика, ніс означав лінь, широкий ніс з великими ніздрями, як у свині, - дурість, ніс, як у лева, - важливість, волосся тонке, як шерсть у кіз, овець і зайців, боязкість , волосся жорсткі, як у левів і кабанів, - хоробрість.
Найбільш відомою стала Физиогномические система Йоганна Каспера Лафатера, який вважав основним шляхом пізнання людського характеру вивчення будови голови, конфігурації черепа, міміки і т.д. Так, про геніальність Гете, на думку Лафатера, найбільшою мірою свідчить його ніс, який "знаменує продуктивність, смак і любов - словом поезію".
При визначенні характеру людини фізіономісти використовували у якості визначальних найрізноманітніші ознаки. Так, крім носа, увага приділялася роті людини. А. Делестр зазначав, що ступінь стискання губ прямо пропорційна твердості характеру; розслаблені губи - ознака володіння "жіночими" рисами характеру (м'якість, люб'язність), і чим більше - тим виражено (у дурного людини, наприклад, рот взагалі відкритий). Це пояснювалося тим, що навіть коли людина сміється, на його обличчі рефлекторно виникає певна маска, відповідним чином пов'язана з характером. Посмішка може бути самовдоволеної, солодкої, щасливою, світлої, холодної, глузливою, лагідної, дурною і пр.
Однак найважливішим показником характеру були очі людини. Аристотель вказував, що великі добродушні, але опуклі очі є ознакою дурості. Л. М. Толстой розрізняв, наприклад, хитрі очі, променисті, світлий погляд, сумний, холодний, позбавлений життя. Він писав: "Є люди, у яких одні очі сміються, - ці люди хитрі і егоїсти. Є люди, у яких рот сміються без очей, - це люди слабкі, нерішучі, і обидва ці сміху неприємні ".
В даний час під ці чисто беллітріческіе факти намагаються підвести наукові докази Американські психологи Дж. Глайв і Е. Клер після п'ятирічного вивчення рис характеру приблизно 10 тис. дітей довели, що діти з темними очима мають більшу життям, ініціативою і більше неспокійним характером, ніж діти зі світлими очима. У дорослих можливі деякі відхилення. Автори стверджують, що люди з темно-блакитними очима дуже наполегливі, але мають схильність до сентиментальності. Вони легко піддаються настрою, довго пам'ятають образи, бувають примхливі, іноді їх вчинки непередбачувані. Люди з темно-сірим кольором очей - уперті і сміливі, вони наполегливі і домагаються свого, незважаючи на різні труднощі. Бувають запальні і злопам'ятні. Ревниві, більшою частиною однолюби. Ті, хто має темно карими очима, веселі, дотепні, запальні, але відхідливі. Вони влюбливі, але не дуже постійні. Як правило, товариські, люблять гумор, легко сходяться з людьми. Володарі світло-карих очей соромливі, схильні до усамітнення, мрійливі, важко переносять нанесену їм образу. Працьовиті, старанні, на них можна покластися - вони не підведуть. Сині очі свідчать про романтичні схильності, але в той же час про егоїзм і зарозумілості. Синьоокі легко піддаються поривам, але швидко остигають. Їх безсумнівно позитивна риса - правдивість. Що ж стосується людей з зеленими і сіро зеленими очима, то, як стверджують Дж. Глайв і Е. Клер, в більшості випадків вони мають сильну волю, рішучі й неухильно йдуть до своєї мети. Вони відрізняються сталістю. Бувають жорсткими і незговірливими.
В якості окремого напрямку характерології можна виділити визначення індивідуальних особливостей людини по його позі, положення тіла. На думку деяких психологів, найбільш яскраво характер розкривається в позі людини: як він стоїть, як йде. як сидить і навіть в якій позі засинає.
Не менш знамениту і багату історію, ніж Физиогномические напрямок в характерології, має хіромантія. Хіромантія-система прогнозів рис характеру людини та її долі за шкірним рельєфом долонь. Хіромантія відома з глибокої давнини, але найбільший світанок припадає на XVI-XVIII ст., Коли в багатьох університетах країн Європи існували кафедри хіромантії. У своїх витоках хіромантія тісно пов'язана з астрологією, оскільки головними ознаками руки, які приймаються до уваги, є "7 пагорбів" на долоні, звані іменами Сонця і планет: Венери, Юпітера, Сатурна, Меркурія, Марса і Місяця.
До останнього часу наукова психологія незмінно відкидала хіромантію, проте вивчення ембріонального розвитку пальцевих візерунків у зв'язку зі спадковістю дало новий поштовх до виникнення нової галузі знання - дерматогліфіки. Було, зокрема показано, що формування малюнка долонь кожної людини, як і розвиток мозку, відбувається на 3-4 місяці внутрішньоутробного розвитку та зумовлене одним і тим же впливом генного набору батьків або хромосомними відхиленнями плоду. Тому хіромантію слід розглядати скоріше як анатомічну або фізіологічну особливість організму, і вона може поставлена ​​в один ряд з конституційним напрямком характерології, яскравим представником якого був Е. Кречмер. Кречмер розглядав характер у зв'язку з будовою тіла як психічну конституцію людини, відповідну його тілесної конституції, і пояснював характер, в кінцевому рахунку, вродженими, перш за все ендокринними факторами.
Проте в даний час ні антропологія, ні анатомія, ні психологія не мають у своєму розпорядженні ніякими скільки-небудь достовірних даних про те, що характер людини залежить від будови тіла, конфігурації обличчя, кольору очей і т.д. Чи випливає з цього, що визначення характеру людини на підставі вивчення його зовнішності неможливо? Мабуть, є сенс згадати вислів Чарльза Дарвіна про те, що фізіогноміст істотно знати, що "... кожен індивідуум скорочує переважно тільки певні м'язи особи, утворені їх звичайними скороченнями, можуть стати більш глибокими і видимими ". Зв'язок між зовнішністю людини і складом його характеру чітко простежується як у літературних творах, так і в зображенні великих майстрів портрета. Однак наукова психологія виходить з положення, що залежність між звичним виразом обличчя людини і складом його характеру не є однозначною. Те чи інше вираз обличчя, складки, зморшки можуть мати самі різні причини виникнення. І тут не можна не погодитися з А. В. Петровським, що причиною трохи відчиненого рота може бути не тільки дурість людини, але і глухота, і хвора носоглотка, і напружену увагу.
Найбільш яскраве, чітке уявлення про характер людини можна отримати, знаючи специфіку його вчинків, поведінки, діяльності. Рухи і дії, виконання яких стає в певних умовах потребою, як відомо, називають звичками. Звичні дії людини, повторюючись, стають рисами характеру, становлячи його істота, впливаючи на положення людини в суспільному житті й ​​на відношення до нього з боку інших людей. На це ж вказували Андре і Гастон Дюрвіль, на їхню думку, вираз - це жест, закріплений довгим повторенням, ідея і зовнішній образ тісно пов'язані між собою.
У цьому плані більш цінним у діагностичному відношенні, можна вважати графологія - науку, яка розглядає почерк як різновид виразних рухів, що відображають психологічні властивості пише. Графологічні відомості, що накопичуються століттями, встановлювали зв'язок між рядами фактів - особливостями почерку і характером.
РИСИ ХАРАКТЕРУ.
Найбільш об'єктивні і незаперечні дані про характер людини дають не його паспортні дані, не риси зовнішнього вигляду, не його мимовільні дії, а свідома поведінка. Саме з того, не з можливих дій вибирає людина в тій чи іншій ситуації, оцінюється його характер. Характер людини досить багатогранний. Це видно вже в процесі діяльності: один робить все швидко, інший повільно і грунтовно, ретельно обмірковує, діючи напевно, а третій відразу ж хапається за роботу, не подумавши, і тільки через якийсь період часу, не вирішивши проблему з наскоку, оглядається і координує свої дій з урахуванням обставин. Ці особливості, виділювані в поведінці людини, називають рисами, чи сторонами, характеру. Будь-яка риса є деякий стійкий стереотип поведінки.
Проте риси характеру не можуть бути вирвані з типових ситуацій, в яких вони проявляються, в деяких ситуаціях навіть ввічлива людина може бути грубим. Тому будь-яка риса характеру - це стійка форма поведінки у зв'язку з конкретними, типовими для даного виду поведінки ситуаціями.
На думку Ю.М. Орлова, поряд з ситуаціями, в яких можна знайти певна риса людини, її істотною характеристикою є імовірність того, що даний вид поведінки в цій ситуації відбудеться. Про яку-небудь риси можна говорити як про стійку характеристиці людини, якщо імовірність її прояви в певній ситуації досить велика. Однак імовірність означає, що ця риса виявляється не завжди, у противному випадку мова б йшла просто про механічне поведінці. Таке розуміння рис характеру дуже нагадує прояв звички людини: у визначених умовах діяти певним чином. Риса характеру включає в себе певний спосіб мислення, розуміння. У скоєнні характерного вчинку включені вольові механізми, задіяні почуття. Обумовлюючи поведінку людини, риса характеру в поводженні і формується. Формування рис характеру не може бути відірване від формування мотивів поведінки. Мотиви поведінки, реалізуючись у дії, закріплюючись в ньому, фіксуються в характері. Кожен дієвий мотив, який набуває стійкість, на думку С.Л. Рубінштейна, - це в потенції майбутня риса характеру в її походження і розвиток, у мотивах риси характеру виступають вперше ще у вигляді тенденцій, дія приводить їх потім у стійкі властивості. Шлях до формування риси характеру лежить тому через формування належних мотивів поведінки і організацію спрямованих на їх закріплення вчинків.
Найбільш загальні властивості характеру розташовуються по осях: сила - слабкість; твердість - м'якість; цілісність - суперечливість; широта - вузькість. Якщо під силою характеру розуміють ту енергію, з якою людина переслідує поставлені цілі, його здатність жагуче захопитися і розвивати велику напругу сил при зустрічі з труднощами, уміння долати їх, то слабкість характеру пов'язують з проявом малодушності, нерішучості, "стомлюваність" у досягненнях цілей, нестійкості поглядів і т.д. Твердість характеру означає жорстку послідовність, наполегливість у досягненні цілей, відстоюванні поглядів і т.д., в той час як м'якість характеру виявляється в гнучкому пристосуванні до мінливих умов, досягненні мети за рахунок деяких поступок, перебуванні розумних компромісів. Цілісність або суперечливість характеру визначається ступенем поєднання провідних і другорядних рис характеру. Якщо провідні та другорядні гармоніюють, якщо відсутні протиріччя в прагненнях і інтересах, то такий характер називають цільним, якщо ж вони різко контрастують - то суперечливим.
При цьому єдність, багатогранність характеру не виключає того, що в різних ситуаціях у однієї й тієї ж людини проявляються різні і навіть протилежні властивості. Людина може бути одночасно і дуже ніжним і дуже вимогливим, м'яким, поступливим і одночасно твердим до непохитність. І єдність його характеру може не тільки збережуться, не дивлячись на це, але саме в цьому і проявляється.
Велике значення для характерологічних проявів має взаємовідношення інтелектуальних рис особистості. Глибина і гострота думки, незвичайність постановки питання і його рішення. Інтелектуальна ініціатива, впевненість і самостійність мислення - все це складає оригінальність розуму як одну зі сторін характеру. Однак те, як людина використовує свої розумові здібності, буде істотно залежати від характеру. Нерідко зустрічаються люди, які мають високо інтелектуальні дані, але не дають нічого цінного саме в силу своїх характерологічних особливостей.
Реальні досягнення людини залежать не від одних абстрактно узятих розумових можливостей, а від специфічного поєднання його особливостей і характерологічних властивостей.
Однак більшість індивідуальних проявів, що утворюють характер людини, є комплексним і практично не піддаються класифікації по окремих властивостях і станів (так, наприклад, злопам'ятність, підозрілість, щедрість тощо). У той же час окремі якості вольової (рішучість, самостійність тощо) та інтелектуальної (глибина розуму, критичність і т.д.) сфер можуть бути розглянуті як складові особливості характеру людини і використані для його аналізу. Усі риси характеру мають між собою закономірну залежність.
У найзагальнішому вигляді риси характеру можна розділити на основні, ведучі, що задають загальну спрямованість розвитку всього комплексу його проявів, і другорядні, обумовлені основними.
Знання провідних рис дозволяє відобразити основну суть характеру, показати його основні прояви.
Хоча будь-яка риса характеру відбиває один із проявів ставлення людини до дійсності, це не означає, що будь-яке відношення буде рисою характеру. Лише деякі відносини в залежності від умов стають рисами характеру.
З усієї сукупності відносин особистості до навколишньої реальності слід виділити характерообразующіе форми відносин є вирішальне, першорядне і загальне життєве значення тих об'єктів, до яких належить людина. Ці відносини одночасно виступають підставою класифікації найважливіших рис характеру. Характер людини виявляється в системі відносин:
У ставленні до інших людей (при цьому можна виділити такі риси характеру, як товариськість - замкнутість, правдивість - облудність, тактовність - брутальність і т.д.)
У ставленні до справи (відповідальність - несумлінність, працьовитість - лінощі тощо).
У ставленні до себе (скромність-самозакоханість, самокритичність-самовпевненість тощо)
У ставленні до власності (щедрість - жадібність, ощадливість-марнотратність. Акуратність - неохайність тощо). Слід відзначити певну умовність такої класифікації і тісний взаємозв'язок, взаємопроникнення зазначених аспектів відносин.
Незважаючи на те, що зазначені відносини виступають найважливішими з точки зору формування характеру, вони не одночасно і не відразу стають рисами характеру. Існує відома послідовність у переході цих відносин у властивості характеру, і в цьому сенсі не можна поставити в один ряд, скажімо, ставлення до інших людей і ставлення до власності, тому що сам зміст їх виконує різну роль у реальному бутті людини. Визначальну роль у формуванні характеру відіграє ставлення людини до суспільства, до людей. Характер людини не може бути розкритий і зрозумілий поза колективом, без урахування його уподобань у формі товариства, дружби, любові і т.д.
Взаємовідносини людини з іншими людьми виступають визначальним у ставленні до діяльності, породжуючи підвищену активність, напруга, раціоналізаторство або, навпаки, заспокоєність, безініціативність. Ставлення до інших людей і до діяльності в свою чергу обумовлює ставлення людини до власної особистості, до самого себе. Правильне, оцінне ставлення до іншої людини, є основною умовою самооцінки.
Ставлення до інших людей не тільки виступає важливою частиною характеру, але і становить основу формування свідомості особистості, обов'язково включаючи і ставлення до себе як діячеві, залежне перш за все від самої форми діяльності. При зміні діяльності змінюється не тільки предмет, методи та операції цієї діяльності, відбувається разом з тим і перебудова ставлення до себе як діячеві.

ХАРАКТЕР І ТЕМПЕРАМЕНТ

Характер нерідко порівнюють з темпераментом, а в деяких випадках і підміняють ці поняття одне одним. У науці серед панівних поглядів на взаємовідносини характеру та темпераменту можна виділити чотири основних:
- Ототожнення характеру та темпераменту (Е. Кречмер, А. Ружицький);
- Протиставлення характеру та темпераменту, підкреслення антагонізму між ними (П. Вікторов, В. Віреніус);
- Визнання темпераменту елементом характеру, його ядром, незмінною частиною (С. Л. Рубінштейн, С. Городецький);
- Визнання темпераменту природною основою характеру (Л. С. Виготський, Б. Г. Ананьєв).
Виходячи з матеріалістичного розуміння людських явищ, слід зазначити, що загальним для характеру та темпераменту, є залежність від фізіологічних особливостей людини. Формування характеру істотно залежить від властивостей темпераменту, більш тісно пов'язаного з властивостями нервової системи. Крім того, риси характеру виникають тоді, коду темперамент вже досить розвинений. Характер розвивається на основі, з урахуванням темпераменту. Темперамент визначає характері такі риси, як врівноваженість або труднощі входження в нову ситуацію, рухливість або інертність реакції і т.д. Проте темперамент не визначає характер. У людей з однаковими властивостями темпераменту може бути абсолютно різний характер. Особливості темпераменту можуть сприяти або протидіяти формуванню тих чи інших рис характеру.
Властивості темпераменту можуть у якійсь мірі навіть входити в суперечність з характером.
Людина зі сформованим характером темперамент перестає бути самостійною формою прояву особистості, а стає його динамічної стороною, полягаючи у певної емоційної спрямованості властивостей характеру, певної швидкості протікання психічних процесів і проявів особистості, певної характеристиці виразних рухів і дій особистості. Тут же слід зазначити вплив, який чиниться на формування характеру динамічним стереотипом, тобто системою умовних рефлексів, що утворюють у відповідь на стійко повторювану систему подразників. На формування динамічних стереотипів у людини в різних повторюваних ситуаціях впливає його ставлення до обстановки, в результаті чого можуть зміняться збудження, гальмування, рухливість нервових процесів, а, отже, загальний функціональний стан нервової системи. Необхідно також відзначити роль в утворенні динамічних стереотипів також визначальну роль в утворенні динамічних стереотипів другої сигнальної системи, через яку здійснюють соціальні впливу.
Риси темпераменту і характеру органічно пов'язані і взаємодіють один з одним у цілісному єдиному вигляді людини, утворюючи нероздільний сплав - інтегральну характеристику його індивідуальності.
Незважаючи на те, що характер відносять до індивідуальних особливостей особистості, у структурі характеру можна виділити риси, загальні для певної групи людей. Навіть у самого оригінального людини можна знайти якусь рису (наприклад, незвичайність, непередбачуваність поведінки), володіння якої дозволяє віднести його до групи людей з аналогічним поведінкою.
У даному випадку потрібно говорити про типові риси характеру М. Д. Левинтов вважає, що тип характеру - це конкретне вираження в індивідуальному характері рис, загальних для деякої групи людей.
Характер не є природженим, - він формується в житті і діяльності людини як представника певної групи, певного суспільства. Тому характер людини - це завжди продукт суспільства, чим і пояснюється схожість і відмінність у характерах людей, що належать до різних груп.
В індивідуальному характері відбиваються різноманітні типові риси: національні, професійні, вікові. Типові риси нерідко фіксуються повсякденним свідомістю в різних установках і стереотипах. Своєрідно переломлюючись, в національні особливості виявляються типові риси, властиві дошкільнятам, підліткам, літнім людям і т.д. неважко описати типовий характер лікаря, військового, в той же час кожен типовий характер має свої індивідуальні риси.
Незважаючи на стійкість, тип характеру має певної пластичністю, Під впливом життєвих обставин і виховання, вимог суспільства тип характеру змінюється і розвивається.
Класифікації характерів.
У цілому не може бути абсолютною або універсальної класифікації характерів, розподілу їх на типи. Підстави для типізації, як правило вводяться дослідником або зацікавленою особою для того, щоб відповідно до наявної завданням роздягнути людей на групи з переважаючим якостям. Так подібні характери можуть спостерігатися у людей які мають домінуючі вольові або емоційні якості. Відповідно ділять характери на типи: вольовий (активний, цілеспрямований, діяльний); емоційний (діючий під впливом пориву, переживань); розумовий (оцінює все з точки зору розумності).
К. Юнг запропонував класифікувати характери в залежності від приналежності до екстравертірованний і інтравертірованному типу.

ЗАГАЛЬНИЙ ОПИС ТИПІВ

Екстравертований тип. Характеризується спрямованістю особистості на навколишній світ, об'єкти якого подібно магніту, притягають до себе інтереси, життєву енергію суб'єкта, у відомому сенсі веде до приниженню особистісної значущості явищ його суб'єктивного світу. Йому властиві імпульсивність, ініціативність, гнучкість поведінки, товариськість.
Інровертірованний тип. Для нього характерна фіксація інтересів особистості на явищах власного внутрішнього світу, яким вона надає вищу цінність, нетовариськість, замкнутість, схильність до самоаналізу, утруднена адаптація.
Можлива також класифікація на комфорного і самостійний; домінуючий і підпорядкований; нормативний і анархічний і інші типи.
Рис характеру надзвичайно велике, кожна з рис має різну якісну ступінь вираженості.
Надмірну виразність окремих рис характеру та їх поєднань, представляє крайні варіанти норми, називають акцентуацією характеру. Практична акцентуація - це гранична величина, крайній варіант прояву норми. Акцентуації характеру властива підвищена уразливість лише до певного роду психотравматичні впливів, адресованим до так званого "місця найменшого опору" даного типу характеру за збереження стійкості до інших. Це слабка ланка в характері людини виявляється тільки в ситуаціях, що пред'являють підвищені вимоги до функціонування саме цієї ланки, у всіх інших ситуаціях, які не зачіпають вразливих точок характеру, індивід поводиться без зривів не доставляючи неприємностей ні оточуючим, ні собі.
У залежності від ступеня вираженості розрізняють явні і приховані (латентні) акцентуації характеру. Явні, або виражені, акцентуації відносять до крайньої межі норми і відрізняються постійними рисами певного типу характеру. Прихована акцентуація представляє собою звичайний варіант норми, виражений слабо або не виражений зовсім. Такі акцентуації можуть виявлятися несподівано під впливом ситуацій і травм, що представляють вимоги до місця найменшого опору, в той час як психогенні чинники іншого роду, навіть важкі, не тільки не викликають психічних розладів, але можуть і не виявити типу характеру. Обидва типи акцентуації можуть переходити один в одного під впливом різних факторів, серед яких важливу роль відіграють особливості сімейного виховання, соціального оточення, професійної діяльності і т.д.

Психопатія І АКЦЕНТУАЦІЇ ХАРАКТЕРУ У ПІДЛІТКІВ

Оскільки акцентуації характеру межують з відповідними видами психопатичних розладів, їх типологія базується на детально розробленої класифікації подібних розладів в психіатрії, відображаючи, тим не менш і властивість характеру психічно здорової людини, у зв'язку з тим, що більшість акцентуацій характеру оформляється до підліткового віку і нерідко найбільш яскраво проявляється і саме в ньому, доцільно розглянути класифікацію акцентуацією на прикладі підлітків.
Гіпертимний тип. Підлітки цього типу відрізняються рухливістю, товариськістю, схильністю до пустощів. У відбуваються навколо події вони завжди вносять багато шуму, люблять неспокійні компанії однолітків, при гарних загальних здібностях вони виявляють непосидючість, недостатню дисциплінованість, вчаться нерівно. Настрій у них завжди гарний, піднесений. З дорослими, батьками, педагогами у них нерідко виникають конфлікти. Такі підлітки мають багато різноманітних захоплень, але ці захоплення, як правило, поверхові й швидко проходять. Підлітки гіпертимного типу найчастіше переоцінюють свої здібності, бувають занадто самовпевненими, прагнуть показати себе, похвалитися, справити на оточуючих враження.
Циклоїдний тип. Він характеризується підвищеною дратівливістю і схильністю до апатії. Підлітки даного типу воліють перебувати вдома самі замість того, щоб десь бути зі своїми однолітками. Вони важко переживають навіть незначні неприємності, на зауваження реагують украй дратівливо. Настрій у них періодично змінюється від піднесеного до пригніченого (звідси назва даного типу) з періодами приблизно в два-три тижні.
Лабільний тип. Цей тип украй мінливий у настрої, причому воно найчастіше непередбачуваний. Приводи для несподіваної зміни настрою можуть бути самі незначні, наприклад, кимось випадково зронене образливе слово, чийсь непривітний погляд. Всі вони "здатні поринути в зневіру і похмурий настрій при відсутності будь-яких серйозних неприємностей і невдач". Від миттєвого настрою цих підлітків залежить багато чого в їхній психології і поведінці. Відповідно до цього настрою теперішнє і майбутнє для них може розцвічувати то райдужними, то темними фарбами. Такі підлітки, коли вони знаходяться в пригніченому настрої, украй потребують допомоги та підтримки з боку тих, хто міг би їх настрій поправити, здатний їх відвернути, підбадьорити і розважити.
Астено-невротичний тип. Цей тип характеризується підвищеною підозрілістю і примхливістю, стомлюваністю і дратівливістю. Особливо часто стомлюваність виявляється при виконанні важкого завдання. Схильність до іпохондрії є особливо типовою рисою.
Сентизивні тип. Йому властива підвищена чутливість до всього: до того, що радує, і до того, що засмучує або лякає. Ці підлітки не люблять великих компаній, занадто азартних, рухливих, пустотливі ігор. Вони звичайно соромливі і боязкі при сторонніх людях і тому часто справляють враження замкнутості. Відкрито й товариські вони бувають тільки з тими, хто їм добре знайомий, спілкуванню з однолітками віддають перевагу спілкуванню з малюками та дорослими. Вони відрізняються слухняністю і виявляють велику прихильність до батьків. У юнацькому віці у таких підлітків можуть виникати труднощі адаптації до кола однолітків, а також "комплекс неповноцінності". Разом з тим у цих же підлітків досить рано формується почуття обов'язку, виявляються високі моральні вимоги до себе і навколишніх людей. Недоліки у своїх здібностях вони часто компенсують вибором складних видів діяльності і підвищеним ретельністю. Ці підлітки розбірливі в знаходженні для себе друзів і приятелів, виявляють велику прихильність в дружбі, обожнюють друзів, які старші їх за віком.
Псіхастеніческій тип. Ці підлітки характеризуються раннім інтелектуальним розвитком, схильністю до роздумів і міркувань, до самоаналізу та оцінок поведінки інших людей. Такі підлітки, однак, нерідко бувають більше сильні на словах, ніж у справі. Самовпевненість у них поєднується з нерішучістю, а безапеляційність суджень - зі швидкими діями, що вживаються якраз в ті моменти, коли потрібно обережність і обачність.
Шизофренік. Його найбільш істотною рисою є замкнутість, Ці підлітки не дуже тягнуться до однолітків, воліють бути одні, знаходитися в компанії дорослих. "Душевне самотність навіть не обтяжує шизоїдного підлітка, який живе у своєму світі, своїми незвичними для дітей цього віку інтересами". Такі підлітки нерідко демонструють зовнішню байдужість до інших людей, відсутність до них інтересу. Вони погано розуміють стани інших людей, їх переживання, не вміють співчувати. Їх внутрішній світ найчастіше наповнений різними фантазіями, особливими захопленнями. У зовнішньому прояві своїх почуттів вони досить стримані, не завжди зрозумілі оточуючим, перш за все для своїх однолітків, які їх, як правило, не дуже люблять.
Епілептоїдний тип. Ці підлітки часто плачуть, переводять оточуючих, особливо в ранньому дитинстві. "Такі діти, - люблять мучити тварин, бити і дражнити молодших і слабких, знущатися з безпорадних і нездатних дати відсіч. У дитячій компанії вони претендують не просто на лідерство, а на роль володаря. У групі дітей, якими вони управляють, такі підлітки встановлюють свої жорсткі, майже терористичні порядки, причому їхня особиста влада в таких групах тримається в основному на добровільній покірності інших дітей або на страху. В умовах жорсткого дисциплінарного режиму вони почувають себе нерідко на висоті, "уміють догодити начальству, домогтися певних переваг, заволодіти ... постами, що дають в руки ... влада, встановити диктат над іншим ".
Істероїдний тип. Головна риса цього типу - егоцентризм, спрага постійної уваги до своєї особи. У підлітків даного типу виражена схильність до театральності, позерства, хизування. Такі діти важко виносять, коли в їхній присутності хвалять їхнього товариша, коли іншим приділяють більше уваги, ніж їм самим. "Бажання залучати до себе погляди, слухати захвати і похвали ставати для них насущною потребою". Для таких підлітків характерні претензії на виняткове становище серед однолітків, і щоб вплинути на оточуючих, привернути до себе увагу, вони часто виступають у групах у ролі призвідників і заводив. Разом з тим, будучи нездатними виступити як справжні лідери й організатори справи, завоювати собі неформальний авторитет, вони часто і швидко терплять фіаско.
Нестійкий тип. Його іноді невірно характеризують як слабовільний, що пливе за течією. Підлітки даного типу виявляють підвищену схильність і тягу до розваг, причому без розбору, а також до неробства і ледарства. У них відсутні будь-які серйозні, в тому числі професійні інтереси, вони майже не думають про своє майбутнє.
Конформний тип. Даний тип демонструє бездумне, некритичне, а часто кон'юнктурне підпорядкування будь-яких авторитетів, більшості групи. Такі підлітки зазвичай схильні до моралізаторства і консерватизму, а їх головне життєве кредо - "бути, як всі". Це тип пристосуванця, який заради своїх власних інтересів готовий зрадити товариша, залишити його у важку хвилину, але, що б він не зробив, він завжди знайде виправдання своєму вчинку, причому нерідко не одне.
Акцентуація характеру при дії несприятливих умов може призвести до патологічних порушень і змін поведінки особистості, до психопатії.
Психопатія (від грец. Psyche - душа і pathos - "хвороба") - патологія характеру, при якій у суб'єкта спостерігається практично необоротна вираженість властивостей, що перешкоджають його адекватної адаптації в соціальному середовищі. На відміну від акцентуацій психопатії, носять постійний характер, виявляються у всіх ситуаціях і перешкоджають соціальній адаптації індивіда. Реакція особистості з загостреними особливостями характеру в порівнянні з реакціями психопата тісніше пов'язані з пісіхотравматіческімі факторами, при цьому зберігається певний самоконтроль. Для психопата обмежень не існує.
Коли говорять про наявність у когось визначеного характеру, тим самим вказують на відому однобокість його психічної організації, відому дисгармонію психіки, По суті справи, про нормальний "ідеальному" людині не можна сказати, який у нього характер, тому що всі його поведінка є простою реакцією на зовнішні впливи.
потрібно відзначити розпливчастість і невизначеність границь і між окремими психопатіями. Виділені форми психопатій здебільшого являють собою штучний продукт схематичної обробки того, що спостерігається в дійсності. У той же час поведінка психопатів одного типу може бути різним: один параноїк може бути усіма визнаним ученим, іншої - душевнохворим і т.п. Виходячи з того, що в нерезкой формі ті чи інші психопатичні особливості властиві всім нормальним людям, зрозуміло, чим різкіше виражена індивідуальність, тим яскравіше стають і властиві їй психопатичні риси. Ймовірно, тому серед людей високообдарованих, з багато розвитий емоційним життям і легко збудливою фантазією мається значна кількість безсумнівних психопатів.

ПСИХОЛОГІЧНИЙ ТЕСТ

"Що ви знаєте про себе" або виявлення акцентуації характеру.
Тест призначений для виявлення акцентуації особистості. Теоретичною основою тесту є концепція "акцентуації особистостей" К. Леонгарда, який вважає, що властиві особистості риси можуть бути розділені на основні та додаткові. У випадку яскравої вираженості основні риси характеру стають акцентуацією характеру.
Тест містить 10 шкал, згідно з 10 виділеними Леонгардом типами акцентуйованих особистостей, і складається з 88 питань, на які треба відповісти "так" чи "ні".
ПИТАННЯ:
1. Чи є ваш настрій у загальному веселим і безтурботним?
2. Чи схильні ви до образ?
3. Чи траплялося вам іноді швидко заплакати?
4. Чи завжди ви вважаєте себе правим у тій справі, яку робите, і ви не заспокоїтеся, поки не переконаєтеся в цьому?
5. Чи вважаєте ви себе більш сміливим, ніж у дитячому віці?
6. Чи може ваш настрій змінюватися від глибокої радості до глибокої печалі?
7. Чи знаходитеся ви в компанії в центрі уваги?
8. Чи бувають у вас дні, коли ви без достатніх підстав перебуваєте в похмурому і роздратований настрій і ні з ким не хочете розмовляти?
9. Серйозний ви людина?
10. Чи можете ви сильно воодешевіться?
11. Заповзятливі ви?
12. Чи швидко забуваєте, якщо хто-то вас образить?
13. М'якосердий ви людина?
14. Чи намагаєтеся ви перевірити після того, як опустили лист у ящик, чи не залишилося воно висіти в прорізі?
15. Чи завжди ви намагаєтеся бути сумлінним в роботі?
16. Чи відчували ви в дитинстві страх перед грозою або собаками?
17. Чи вважаєте ви інших людей недостатньо вимогливими один до одного?
18. Чи сильно залежить Ваш настрій від життєвих подій і переживань?
19. Чи завжди ви прямодушні зі своїми знайомими?
20. Чи часто ваш настрій буває пригніченим?
21. Був ді у вас раніше істеричний припадок або виснаження нервової системи?
22. Чи схильні ви до станів внутрішнього занепокоєння чи пристрасного прагнення?
23. Чи важко вам тривалий час просидіти на стільці?
24. Чи боретеся ви за свої інтереси, якщо хтось надходить з вами несправедливо?
25. Змогли б ви вбити людину?
26. Чи сильно вам заважає косо висить гардина або нерівно настелений скатертину, настільки, що вам хочеться усунути ці недоліки?
27. Чи відчували ви в дитинстві страх, коли залишалися самі вдома?
28. Чи часто у вас без причини змінюється настрій?
29. Чи завжди ви старанно ви ставитеся до своєї діяльності?
30. Чи швидко ви можете розгніватися?
31. Чи можете ви бути відчайдушно веселим?
32. Чи можете ви іноді повністю перейнятися почуттям радості?
33. Підходьте Чи ви для проведення розважальних заходів?
34. Висловлюєте ви зазвичай людям своє відверте думку з того чи іншого питання?
35. Чи впливає на вас вид крові?
36. Чи охоче ви займаєтеся діяльністю, пов'язаною з великою відповідальністю?
37. Чи схильні ви заступитися за людину, з яким вчинили несправедливо?
38. Чи важко вам входити в темний підвал?
39. Чи виконуєте ви копітку чорну роботу так само повільно й ретельно, як і улюблена справа?
40. Чи є ви товариською людиною?
41. Чи охоче ви декламували вірші в школі?
42. Тікали ви дитиною з дому?
43. Чи важко ви сприймаєте життя?
44. Чи бували у вас конфлікти і неприємності, які так вимотували нерви, що ви не виходили на роботу?
45. Чи можна сказати, що ви при невдачах не втрачаєте почуття гумору?
46. Зробите ви першим крок до примирення, якщо хто-то вас образить?
47. Чи любите ви тварин?
48. Підете ви з дому або з роботи, якщо у вас там щось не в порядку?
49. Мучать вас невизначені думки, що з вами або з вашими родичами трапиться якесь нещастя?
50. Чи вважаєте ви, що настрій залежить від погоди?
51. Ускладнює вас виступати на сцені перед великою кількістю народу?
52. Можете йшли ви вийти з себе і дати волю рукам, якщо вас хтось навмисне грубо розсердить?
53. Чи багато ви спілкуєтеся?
54. Якщо ви будете чим-небудь розчаровані, прийдете ви у відчай?
55. Чи подобається Вам робота організаторського характеру?
56. Завзято ви прагнете до своєї мети, навіть якщо на шляху зустрічається багато перешкод?
57. Чи може вас так захопити кінофільм, що сльози виступлять на очах?
58. Чи важко вам буде заснути, якщо ви цілий день міркували над своїм майбутнім або який-небудь проблемою?
59. Чи доводилося вам у шкільні роки користуватися підказками або списувати у товаришів домашнє завдання?
60. Чи важко вам піти вночі на кладовище?
61. Чи стежите ви з великою увагою, щоб кожна річ у домі лежала на своєму місці?
62. Чи доводилося вам лягти спати в гарному настрої,, а прокинутися в пригніченому і кілька годин залишатися в ньому?
63. Чи можете ви з легкістю пристосуватися до нової ситуації?
64. Чи є у вас схильність до головного болю?
65. Чи часто ви смієтеся?
66. Чи можете ви бути привітними з людьми, не відкриваючи свого справжнього ставлення до них?
67. Чи можна вас назвати жвавим і жвавим людиною?
68. Чи сильно ви страждаєте через несправедливість?
69. Чи можна вас назвати пристрасним любителем природи?
70. Чи є у вас звичка перевіряти перед сном або перед тим, як піти, чи вимкнений газ і світло, закрита двері?
71. Полохливі ви?
72. Чи буває, що ви відчуваєте себе на сьомому небі, хоча об'єктивних причин для цього немає?
73. Чи охоче ви брали участь в юності в гуртках худ. самодіяльності, в театральному гуртку?
74. Тягне вас іноді дивитися вдалину?
75. Чи дивитеся ви на майбутнє песимістично?
76. Чи може ваш настрій змінитися від найвищої радості до глибокої туги за короткий період часу?
77. Чи легко піднімається ваш настрій у дружній компанії?
78. Переносите ви злість тривалий час?
79. Чи сильно ви переживаєте, якщо горе трапилося в іншої людини?
80. Чи була у вас в школі звичка переписувати лист у зошиті, якщо ви поставили на нього пляму?
81. Чи можна сказати, що ви більше недовірливі і обережні, ніж довірливі?
82. Чи часто ви бачите страшні сни?
83. Чи виникала у вас думка проти волі кинутися з вікна під поїзд, що наближається?
84. Ставайте ви радісним у веселому оточенні?
85. Чи легко ви можете відвернутися від обтяжливих питань і не думати про них?
86. Чи важко вам стримати себе, якщо ви розсердилися?
87. Чи вважаєте ви мовчати (так), або ви балакучі (немає)?
88. Могли б ви, якщо довелося б брати участь у театральній постановці, з повним проникненням і перевтіленням увійти в роль і забути про себе?
КЛЮЧ:
1. Демостратівний тип:
+: 7, 19, 22, 29, 41, 44, 63, 66, 73, 85, 88.
-: 51.
Суму відповідей помножити на 2.
2. Застревающий тип:
+: 2, 15, 24, 34, 37, 56, 68, 78, 81.
-: 12, 46, 59.
Суму відповідей помножити на 2.
3. Педантичний тип:
+: 4, 14, 17, 26, 39, 48, 58, 61, 70, 80, 83.
-: 36.
Суму відповідей помножити на 2.
4. Збудливий тип:
+: 8, 20, 30, 42, 52, 64, 74, 81.
Суму відповідей помножити на 3.
5. Гіпертимний тип:
+: 1, 11, 23, 33, 45, 55, 67, 77.
Суму відповідей помножити на 3.
6. Дистимической тип:
+: 9, 21, 43, 75, 87.
Суму відповідей помножити на 3.
7. Тривожно-боязкий тип:
+: 16, 27, 38, 49, 60, 71, 82.
-: 5.
Суму відповідей помножити на 3.
8. Ефективно-екзальтований тип:
+: 10, 32, 54, 76.
Суму відповідей помножити на шість.
9. Емотивний тип:
+: 3, 13, 35, 47, 57, 69, 79.
-: 25.
Суму відповідей помножити на 3.
10. Ціклотімний тип:
+: 6, 18, 28, 40, 50, 62, 72, 84.
Суму відповідей помножити на 3.
Максимальна сума балів після множення - 24. За деякими джерелами, ознакою акцентуації вважається величина, що перевершує 12 балів. Інші ж на підставі практичного застосування тесту вважають, що сума балів у діапазоні від 15 до 19 говорить лише про тенденції до того чи іншого типу акцентуації. І лише у випадку перевищення 19 балів риса характеру є акцентуйованої.
Виділені Леонгардом 10 типів акцентуйованих особистостей розділені на 2 групи: акцентуації характеру (демонстративний, педантичний, застревающий, збудливий) і акцентуації темпераменту (гіпертіміческій, дистимической, тривожно-боязливий, циклотимічний, афективний).
На прикладі 3 опитаних мною людей хочу проілюструвати визначення цим тестом акцентуації особистості:
1 людина.
2 осіб.
3 чоловік.
1) -
30) +
60) +
1) -
30) +
60) -
1) -
30) +
60) +
2) +
31) +
61) -
2) +
31) +
61) +
2) +
31) -
61) +
3) +
32) +
62) +
3) +
32) +
62) -
3) +
32) -
62) -
4) -
33) -
63) +
4) -
33) +
63) -
4) -
33) -
63) -
5) +
34) -
64) -
5) +
34) +
64) +
5) -
34) -
64) +
6) +
35) +
65) +
6) +
35) +
65) -
6) +
35) +
65) -
7) -
36) -
66) +
7) -
36) -
66) +
7) -
36) -
66) +
8) -
37) +
67) -
8) +
37) +
67) -
8) +
37) +
67) -
9) +
38) +
68) -
9) +
38) -
68) +
9) +
38) +
68) +
10) +
39) -
69) +
10) +
39) +
69) -
10) -
39) +
69) -
11) -
40) -
70) -
11) +
40) -
70) -
11) -
40) -
70) +
12) +
41) -
71) +
12) -
41) -
71) -
12) +
41) -
71) +
13) +
42) -
72) +
13) +
42) +
72) -
13) +
42) -
72) -
14) +
43) -
73) -
14) -
43) +
73) -
14) -
43) +
73) +
15) +
44) -
74) +
15) +
44) +
74) +
15) +
44) -
74) +
16) +
45) +
75) -
16) +
45) -
75) +
16) -
45) -
75) +
17) +
46) -
76) +
17) +
46) -
76) +
17) +
46) -
76) +
18) +
47) +
77) +
18) +
47) +
77) +
18) +
47) +
77) +
19) -
48) -
78) -
19) -
48) -
78) +
19) -
48) -
78) -
20) +
49) -
79) -
20) +
49) +
79) +
20) +
49) +
79) +
21) -
50) -
80) -
21) +
50) +
80) -
21) -
50) -
80) +
22) -
51) +
81) +
22) +
51) +
81) -
22) +
51) +
81) +
23) -
52) -
82) -
23) +
52) -
82) +
23) +
52) -
82) +
24) +
53) -
83) -
24) +
53) +
83) -
24) -
53) -
83) -
25) -
54) -
84) +
25) +
54) +
84) +
25) -
54) -
84) -
26) -
55) -
85) -
26) +
55) +
85) -
26) +
55) +
85) +
27) -
56) +
86) +
27) -
56) +
86) +
27) +
56) -
86) -
28) +
57) +
87) -
28) -
57) +
87) +
28) +
57) +
87) +
29) +
58) +
88) -
29) -
58) +
88) -
29) +
58) +
88) -
59) +
59) -
59) +
Після обробки результатів виявляється наступний розподіл балів за типами характеру:
№ №
п / п
Тип характеру
1 опр.
людина
2 опр.
людина
3 опр.
людина
1
Демонстративна
4
6
10
2
Застревающий
14
22
12
3
Педантичний
8
12
16
4
Збудливий
12
21
15
5
Гіпертимний
6
12
9
6
Дистимической
3
18
12
7
Тривожно-боязкий
12
9
21
8
Ефектно-екзальтований
18
24
8
9
Емотивний
21
18
21
10
Ціклотімний
18
9
9
Звідси видно, що у перші опитаного людини переважає емотивний тип характеру, який означає, що для цієї людини характерні емоційність, чутливість, тривожність, балакучість, боязкість, глибокі реакції в області тонких почуттів. Найбільш сильно виражена їх риса - гуманність, співпереживання іншим людям чи тваринам, чуйність, м'якосердий, вони радіють чужим успіхам. Вразливі, сльозливість, будь-які життєві події сприймають серйозніше, ніж інші люди.
Акцентуація особистості другого опитаного людини - ефектно - екзальтований тип, яскравою рисою якого є здатність захоплюватися, захоплюватися, а також усмішливість, відчуття щастя, радості, насолоди. Ці почуття у них можуть виникати з причини, яка не викликає великого підйому, вони легко приходять в захват від радісних подій і в повний відчай - від сумних. Їм властива висока контактність, балакучість, влюбливість. Такі люди часто сперечаються, але не доводять справу до відкритих конфліктів. Вони прив'язані до друзів, близьких, альтруїстичні, мають відчуття співчуття, добрий смак, проявляють яскравість щирість почуттів. Можуть бути панікерами, схильні до миттєвим настроям, поривчасті.
У третьому опитаного людини за тривожним і емотивно типами характеру набрано однакову кількість балів, це означає, що у нього переважають два ці типу. Тривожний тип - людям даного типу властива низька контактність, мінорний настрій, боязкість, полохливість, невпевненість у собі. Властиві їм з дитинства образливість, чутливість, сором'язливість заважають зблизитися з тими, з ким хочеться, особливим слабкою ланкою є реакція на ставлення до них оточуючих. Непереносимість насмішок, підозри супроводжуються невмінням постояти за себе, відстояти правду при несправедливих звинуваченнях. Рідко вступають у конфлікти з оточуючими, граючи в них в основному пасивну роль, в конфліктних ситуаціях шукають підтримки і опори. Вони мають дружелюбністю, самокритичністю, ретельністю. Внаслідок своєї беззахисності нерідко служать козлами відпущення, мішенню для жартів.
ВИСНОВОК.
Характер не є застиглим утворенням, він формується на всьому життєвому шляху людини. Анотомо-фізіологічні задатки не визначає абсолютно розвиток того чи іншого характеру. Визнання ж залежності характеру від таких факторів, як зовнішній вигляд, конституція тіла, дата народження, ім'я і т.п., веде до визнання неможливості скільки-небудь істотно змінювати і виховувати характер. Однак уся практика виховання спростовує тезу про сталість характеру, подібні випадки можливі лише у випадку патології особистості.
Характер, незважаючи на свою багатогранність, лише одна зі сторін, але не вся особистість. Людина здатна піднятися над своїм характером, здатний змінити його, тому, року говорять про прогнозування поводження, не забувають, що воно має певну ймовірність і не може бути абсолютним. Особистість може кинути виклик обставинам і стати іншої (якщо, звичайно, вона не приховує своє безсилля за фразою "Такий вже в мене характер").

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ.

Загальна психологія / Склад. Є.І. Рогов - М. ВЛАДОС, 1995 р.
Психологія індивідуальних відмінностей ТЕКСТИ / під ред. Ю. Б. Гіппенрейдера, В. Я. Романова - М. изд-во МГУ, 1982 р.
Короткий словник системи психологічних понять / К. К. Платонов - М. Вища школа 1984
Практична психологія в тестах.
Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Психологія | Курсова
216.3кб. | скачати


Схожі роботи:
Характер
Характер 4
Характер 3
Характер особистості
Римський характер
Характер і темперамент
Темперамент і характер
Характер як психологічний феномен
Характер фізичних законів
© Усі права захищені
написати до нас