Фінансові ресурси підприємства 2 Принципи фінансового

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.


Нажми чтобы узнать.
скачати


Курсова робота

Тема: Фінансові ресурси підприємства

ЗМІСТ

ВСТУП

1 ПОНЯТТЯ ФІНАНСОВИХ РЕСУРСІВ ОРГАНІЗАЦІЇ

1.1 Фінансовий механізм

1.2 Поняття фінансових ресурсів

1.3 Поняття грошових коштів та грошових фондів, їх відмінність від фінансових ресурсів

2 ДЖЕРЕЛА ФІНАНСОВИХ РЕСУРСІВ

3 ФОРМУВАННЯ І ВИКОРИСТАННЯ ФІНАНСОВИХ РЕСУРСІВ НА ПІДПРИЄМСТВІ

ВИСНОВОК

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

ВСТУП

Під фінансами підприємств (установ, організацій) розуміється сукупність економічних (грошових) відносин, пов'язаних з формуванням, розподілом і використанням фондів грошових коштів і накопичень підприємств (установ, організацій).

Економічна природа фінансів підприємств, їх суспільне призначення і механізм функціонування проявляються у виконуваних ними функціях: розподільчої і контрольної.

Фінанси підприємств (установ, організацій) є основою фінансової системи держави, так як обслуговують найважливіша ланка суспільного виробництва, де створюються матеріальні та нематеріальні блага і формується переважна маса фінансових ресурсів країни.

Фінанси підприємств відображають грошові відносини:

1) пов'язані з формуванням і використанням цільових фондів внутрішньогосподарського значення (статутного фонду, прибутку, фондів спеціального призначення, ремонтного фонду та ін);

2) між підприємствами з приводу актів купівлі-продажу товарно-матеріальних цінностей, сплати і отримання штрафів (пені, неустойок), внесення коштів до статутних фондів інших підприємств, участі у розподілі прибутку, отриманого в результаті спільної діяльності з іншими підприємствами;

3) між підприємствами і державою, пов'язані з формуванням і використанням бюджетних і позабюджетних фондів і мають форму обов'язкових платежів (податків, зборів) та, у разі отримання коштів, форму асигнувань, дотацій, субсидій;

4) між підприємствами і кредитною системою, пов'язані з отриманням і погашенням банківських позичок, а також сплатою відсотків по них;

5) пов'язані з внутрішньогалузевого перерозподілу фінансових ресурсів;

6) між підприємствами і страховими організаціями, пов'язані з формуванням і використанням різного роду страхових фондів;

7) між підприємствами та їх працівниками при здійсненні оплати по праці.

Метою курсової роботи є вивчення фінансових ресурсів підприємств та класифікації їх джерел. Для досягнення поставленої мети необхідно вирішити такі завдання:

- Розглянути фінансовий механізм підприємства;

- Вивчити поняття фінансових ресурсів;

- Вивчити поняття грошових коштів та грошових фондів, їх відмінності від фінансових ресурсів;

- Розглянути основні джерела фінансових ресурсів;

- Вивчити процеси формування і використання фінансових ресурсів на підприємстві.

1 ПОНЯТТЯ ФІНАНСОВИХ РЕСУРСІВ ОРГАНІЗАЦІЇ

1.1 Фінансовий механізм

Фінанси підприємства - це система грошових відносин фірми, що виникають у процесі її функціонування і включають ряд елементів:

- Відносини з постачальниками щодо поставок сировини, матеріалів, палива і т. д.;

- Відносини із споживачами щодо реалізації товарів відповідно до укладених договорів;

- Відносини з контрагентами фірми по стягненню та сплату штрафів за порушення договірних зобов'язань;

- Відносини з банківською системою з отримання та погашення кредитів, сплати відсотків за ним, за розрахунками за банківські послуги з відкриття і ведення рахунків, факторингові та інші операції банків;

- Відносини зі страховими організаціями по страхуванню комерційних і фінансових ризиків;

- Відносини з інвестиційними фондами щодо здійснення фінансових інвестицій;

- Відносини з персоналом фірми з виплати заробітної плати;

- Відносини з акціонерами з виплати дивідендів;

- Відносини з засновниками з формування статутного капіталу і розподілу доходу;

- Відносини з державою по сплаті податків і платежів до бюджету та позабюджетні фонди;

- Відносини з філіями та представництвами, дочірніми і залежними товариствами;

- Відносини з аудиторськими, юридичними та консалтинговими фірмами.

Відмінною рисою перелічених відносин є те, що вони являють собою сукупність грошових надходжень і виплат.

Фінансовий механізм господарюючого суб'єкта будується на принципах:

- Самостійності здійснення господарської діяльності;

- Самофінансування, тобто витрати здійснюються за рахунок доходів, тимчасовий брак коштів поповнюється за рахунок позикових джерел фінансування;

- Відповідальності за дотримання кредитних договорів і розрахункової дисципліни, а також за іншими зобов'язаннями, які виникають у процесі виробничо-господарської діяльності;

- Прибутковості діяльності;

- Матеріальної зацікавленості персоналу фірми в результатах роботи.

Фінансовий механізм являє собою систему впливу на фінансові відносини за допомогою фінансових важелів, за допомогою фінансових методів і полягає в організації, плануванні і стимулюванні використання фінансових ресурсів. Таким чином, елементами фінансового механізму є фінансові відносини, фінансові важелі, фінансові методи, правове, нормативне та інформаційне забезпечення.

Фінансові відносини являють собою об'єкт управління, виникають в процесі виробничо-господарської діяльності організації і відображають грошові потоки підприємств, пов'язані з інвестуванням, кредитуванням, оподаткуванням і т. д.

Фінансові важелі - це прийоми впливу на діяльність підприємства. Вони включають набір показників, таких як прибуток, дохід, дивіденди, ціна, амортизаційні відрахування і т. п.

Фінансові методи - це способи впливу на систему, що об'єднують прогнозування, фінансове планування, фінансовий облік, аналіз, контроль, регулювання, кредитування, оподаткування, страхування.

Система управління фінансами на підприємстві включає керуючу систему (суб'єкт управління) і керовану систему (об'єкт управління). У залежності від розмірів підприємства організаційна структура управління фінансами може будуватися по-різному. На великих підприємствах, як правило, створюється спеціальна служба, очолювана фінансовим директором. На малих підприємствах функції фінансового управління виконує головний бухгалтер.

Правове забезпечення фінансового управління полягає, з одного боку, у формуванні податкового законодавства, у створенні законодавчої бази регулювання розрахунково-грошових відносин і т. д., з іншого - у виробленні законодавчих основ порядку складання фінансової звітності підприємства.

Метою інформаційного забезпечення фінансового управління є надання інформації, необхідної для прийняття управлінських рішень.

1.2 Поняття фінансових ресурсів

Під фінансовими ресурсами підприємств, що здійснюють комерційну діяльність, розуміються грошові доходи і надходження, що знаходяться в розпорядженні господарюючого суб'єкта і призначені для виконання фінансових зобов'язань, здійснення витрат по розширеному відтворенню і економічному стимулюванню працівників.

В економічній літературі і в нашій практиці широко використовується термін «фінансові ресурси», у який вкладають різні значення - від величини грошових коштів на рахунках в банку і інших рахунках до інших показників балансу підприємства.

Однозначне і обгрунтоване тлумачення сутності даної фінансової категорії важливо не тільки для теорії, але і для практичного здійснення фінансової роботи на підприємстві, у фірмі.

Поняття «фінансові ресурси» в нашій практиці було введено вперше при складанні першого п'ятирічного плану країни, до складу якого входив баланс фінансових ресурсів.

При широкому використанні в економічній науці і на практиці терміна «фінансові ресурси» його тлумачення різному. У Фінансово-кредитному словнику фінансові ресурси розглядаються як грошові кошти, що знаходяться в розпорядженні держави, підприємств, господарських організацій та установ, що використовуються для покриття витрат і утворення різних фондів і резервів.

Економічна енциклопедія дає таке визначення фінансових ресурсів: це складова частина економічних ресурсів, що представляє собою засоби грошово-кредитної і бюджетної системи, які використовуються для забезпечення безперебійного функціонування і розвитку народного господарства, витрачаються на соціально-культурні заходи, потреби управління і оборони. За такою методикою формувався плановий баланс фінансових ресурсів країни. Здійснювалося це за рахунок наступних джерел.

1. Грошові нагромадження народного господарства.

2. Амортизація.

3. Кошти підприємств, звернені на покриття власних витрат у фінансовому плані.

4. Доходи бюджету від колгоспів, споживчої кооперації та громадських організацій.

5. Державні податки з населення.

6. Доходи від зовнішньої торгівлі.

7. Надходження за державними внутрішніми позиками та грошово-речовим лотереям.

8. Надходження сум в погашення кредитів, раніше наданих закордонним країнам, і відсотків за ними.

9. Кредити, отримані від зарубіжних країн.

При такому тлумаченні фінансових ресурсів зникає різниця між грошима і фінансами, що суперечить самій сутності фінансів.

По-іншому трактується поняття фінансових ресурсів у монографіях і навчальній літературі. У нарисах теорії радянських фінансів фінансові ресурси визначені як виражена в грошах частину національного доходу, яка може бути використана державою (безпосередньо або через підприємства) на цілі розширеного відтворення і на загальнодержавні витрати. При надзвичайних обставинах у якості фінансових ресурсів можуть виступати оборотні кошти як частину створеного в минулому національного надбання. 1

Дане визначення виключає зі складу фінансових ресурсів амортизацію і в той же час вважає за можливе використовувати в якості фінансових ресурсів оборотні кошти підприємства.

Дане визначення не повністю розкриває зміст цієї категорії в частині джерел утворення фінансових ресурсів та їх використання за цільовим призначенням. Включення до складу власних джерел валового прибутку значно скорочує розмір фінансових ресурсів підприємства, призначених для виконання фінансових зобов'язань підприємства, що складаються з платежів до бюджету (податку на додану вартість, акцизів, податку на прибуток, податку з майна, плати за воду, земельного податку) та відрахувань у позабюджетні фонди - державного страхування, пенсійний, фонд зайнятості населення, дорожні фонди тощо Відомо, що джерелом цих платежів і відрахувань є не тільки прибуток. Значна частина їх відноситься на собівартість продукції. Отже, основним джерелом формування власних фінансових ресурсів підприємства є не валовий прибуток, а валовий дохід. 1

Формування та використання фінансових ресурсів здійснюються на двох рівнях: в масштабах країни; на кожному підприємстві.

Величина і структура джерел формування фінансових ресурсів у масштабах країни визначають можливості: розширеного відтворення народного господарства країни, підвищення рівня життя членів суспільства, зростання доходів державного бюджету.

Розмір фінансових ресурсів, сформованих на рівні підприємства, визначає можливості: здійснення необхідних капітальних вкладень; збільшення оборотних коштів; виконання всіх фінансових зобов'язань; забезпечення потреб соціального характеру.

Структура фінансових ресурсів визначається джерелами їх надходження. На загальнодержавному рівні основними джерелами надходження, що визначають структуру фінансових ресурсів, є національний дохід і доходи від зовнішньоекономічної діяльності за умови досить ефективної її організації. Частково фінансові ресурси можуть формуватися за рахунок національного багатства, утягненого в господарський оборот. Можливо також формування фінансових ресурсів за рахунок позикових і залучених коштів інших держав.

На рівні підприємства структура фінансових ресурсів в основному визначається власними джерелами - валовим доходом та амортизацією.

Установи та організації, що здійснюють некомерційну діяльність, надають різноманітні послуги, в тому числі соціального характеру, управлінські, з охорони громадського порядку, оборони країни і т.д. У радянський час майже всі витрати цих установ фінансувалися з бюджету, а послуги споживачам надавалися безкоштовно. В умовах ринкової економіки установи та організації, що здійснюють некомерційну діяльність, перейшли на нові умови господарювання, що призвело до значного розширення джерел їх фінансових ресурсів.

Під фінансовими ресурсами установ і організацій, що здійснюють некомерційну діяльність, розуміються грошові кошти, що мобілізуються ними з різних джерел на здійснення і розширення своєї діяльності.

Громадські об'єднання створюються на основі:

1) приналежності людей до однієї професії;

2) приналежність людей до певної соціальної групи;

3) загальних інтересів, захоплень;

4) загальних підходів до вирішення завдань загальногромадянського, ідеологічного значення. *

Прикладами громадських об'єднань є професійні спілки, політичні партії; творчі спілки; спортивні товариства; добровільні товариства; спеціальні цільові фонди; благодійні фонди.

Фінанси громадських об'єднань формуються за рахунок:

1) сплати вступних та членських внесків;

2) надання пільг і виплат з фондів об'єднань;

3) матеріальних пожертвувань підприємств, установ на користь громадських об'єднань;

4) формування та використання фондів об'єднань (фонду заробітної плати, фонду капітальних вкладень і т.д.);

5) передачі доходів вищими інстанціями та отримання від них допомоги.

1.3 Поняття грошових коштів та грошових фондів, їх відмінність від фінансових ресурсів

На практиці помилково сприймаються як єдині такі поняття: грошові кошти, фінансові ресурси і грошові фонди.

Грошові кошти - це більш широке поняття, ніж фінансові ресурси, які складають лише частину грошових коштів, що знаходяться в обігу підприємства. Фінансові ресурси - це грошове вираження новоствореної вартості. 1

Грошові фонди - це лише частина фінансових ресурсів, найбільш стабільна і формована у вигляді фондів цільового використання. 2

Різниця між грошовими коштами і фінансовими ресурсами наочно видно на прикладі виручки підприємства від реалізації продукції. Загальна сума виручки представляє собою величину грошових коштів, надійшли на рахунок підприємства в банку. З цієї суми грошових коштів значну частину становлять оборотні кошти, авансовані в процесі виробництва на оплату сировини, матеріалів, палива, електроенергії, і тільки залишкова частина, що представляє собою чистий прибуток у вигляді валового доходу, є джерелом фінансових ресурсів.

Прискорення темпів розвитку економіки, підвищення економічної ефективності виробництва, оздоровлення державного бюджету і фінансів підприємств багато в чому залежать від раціонального використання джерел формування фінансових ресурсів як на рівні підприємств, так і на рівні держави, що становить одну з найважливіших завдань в області правильної організації управління фінансами.

За джерелами утворення фінансові ресурси поділяються на власні та залучені. На рівні підприємства до перших належать валовий дохід, амортизація, до залучених - Пайові та інші внески членів колективу, кошти, що мобілізуються на фінансовому і кредитному ринку.

Велике значення має структура джерел формування фінансових ресурсів, і в першу чергу питома вага власних. Велика питома вага залучених коштів ускладнює фінансову діяльність підприємства додатковими витратами на сплату високих відсотків за кредитами комерційних банків, дивідендів по акціях і облігаціях і ускладнює ліквідність балансу підприємства. Тому фінансист фірми завжди повинен ретельно прораховувати доцільність або недоцільність використання залучених фінансових ресурсів у кожному конкретному випадку.

Розмір і структура фінансових ресурсів багато в чому залежать від обсягу виробництва та його ефективності. Постійне зростання виробництва та підвищення його ефективності є основою збільшення фінансових ресурсів як на загальнодержавному рівні, так і на рівні підприємств. У свою чергу, від величини фінансових ресурсів, що інвестуються у сферу виробництва, залежать зростання обсягу виробництва і ступінь його ефективності.

Наявність фінансових ресурсів у необхідних розмірах та ефективне їх використання багато в чому зумовлюють фінансове благополуччя підприємства (фірми), фінансову стійкість, платоспроможність і ліквідність балансу. Потрібних розмір цих ресурсів та ефективність їх використання в поточному періоді і на перспективу визначаються в процесі фінансового планування.

2 ДЖЕРЕЛА ФІНАНСОВИХ РЕСУРСІВ

У процесі управління фінансовою системою підприємства вирішуються питання отримання фінансових ресурсів, управління фінансовими ресурсами та їх використання. Основою діяльності виробничого підприємства є виробництво, і відповідно рух грошових коштів обумовлюється рухом матеріальних ресурсів. Іншими словами, галузеві особливості підприємства, його розміри, тривалість виробничого циклу виготовлення продукції визначають структуру і способи фінансування конкретного виду підприємницької діяльності.

Фінансові ресурси підприємств формуються за рахунок:

1) власних і прирівняних до них коштів;

2) мобілізації ресурсів на фінансовому ринку;

3) надходження грошових коштів від фінансово-банківської системи в порядку перерозподілу.

В якості першого джерела формування фінансових ресурсів підприємства виступають доходи і надходження. До доходів відносяться прибуток від основної діяльності; прибуток від виконаних науково-дослідних робіт та інші цільові доходи; прибуток від фінансових операцій; прибуток від будівельно-монтажних робіт, виконуваних господарським способом; інші види доходів. До надходжень відносяться: амортизаційні відрахування (залишаються на підприємстві), виручка від реалізації майна, стійкі (довгострокові) пасиви, цільові надходження, мобілізація внутрішніх ресурсів у будівництві, пайові та інші внески членів трудового колективу, інші види надходжень.

Другим джерелом формування фінансових ресурсів підприємства є кошти, виручені від розміщення на ринку цінних паперів власних акцій, облігацій та інших цінних паперів, а також кредити. Фінансування за рахунок розміщення власних цінних паперів переважно для новостворюваних або реконструйованих підприємств.

Третім джерелом формування фінансових ресурсів підприємств служать виплати страхового відшкодування, бюджетні та галузеві джерела, дивіденди і відсотки з цінних паперів інших емітентів, прибуток від проведення фінансових операцій і ін

Для здійснення господарської діяльності підприємства повинні мати у своєму розпорядженні виробничими фондами. Просте і розширене відтворення виробничих фондів здійснюється за безпосередньої участі фінансів. З їх допомогою формуються і використовуються грошові фонди спеціального цільового призначення.

На підприємствах формуються такі фонди:

1) статутний фонд;

2) виробничі фонди;

3) амортизаційний фонд;

4) спеціальні фонди та ін

Під статутним фондом розуміється сукупність засобів, внесених власниками (учасниками) у майно підприємства для забезпечення його діяльності в розмірах, визначених установчими документами. Величина статутного фонду відповідає розміру основних і оборотних коштів, інвестованих у процес виробництва.

Джерелами формування статутного фонду можуть бути:

1) акціонерний капітал;

2) кошти централізованих фондів і резервів, створюваних у міністерствах, відомствах, концернах, асоціаціях;

3) вклади інших підприємств;

4) бюджетні асигнування і пр.

Виробничі фонди являють собою сукупність основних і оборотних фондів. Основні фонди переносять свою вартість на виготовляється протягом кількох виробничих циклів. Оборотні фонди переносять свою вартість на виготовляється протягом одного виробничого циклу. Оборотні фонди являють собою вартість сировини, матеріалів, палива та інших матеріально-виробничих запасів, що знаходяться в процесі виробництва або очікують вступу в процес виробництва. Джерелами поповнення нестачі оборотних коштів можуть бути: власні кошти підприємства (прибуток, що залишається в розпорядженні підприємства, і фінансовий резерв), а також позикові кошти (короткостроковий банківський кредит, кредиторська заборгованість).

Крім оборотних фондів з метою забезпечення безперебійності виробництва та реалізації продукції підприємство повинно мати у своєму розпорядженні фондами обігу, які представляють собою готову продукцію. Оборотні фонди, фонди обігу, а також вільні грошові кошти підприємства називаються оборотними засобами.

Амортизаційний фонд формується для заміни зношеного обладнання. Економічний механізм поступового переносу вартості основних фондів на готову продукцію і формування фонду грошових коштів для заміни зношеного обладнання називається амортизацією. Амортизаційні відрахування, з яких формується амортизаційний фонд, проводяться протягом нормативного терміну або терміну, за який балансова вартість цих фондів повністю переноситься на витрати виробництва та обігу. Амортизаційні відрахування надходять на розрахунковий рахунок підприємства і витрачаються безпосередньо на фінансування нових капітальних вкладень, направляються в довгострокові фінансові вкладення, використовуються на придбання будівельних матеріалів, устаткування, нематеріальних активів.

Спеціальні фонди представлені фондом нагромадження і фондом споживання.

Джерелами формування спеціальних фондів можуть бути:

1) прибуток підприємства;

2) безоплатно отримані кошти інших підприємств;

3) бюджетні кошти;

4) кошти централізованих фондів вищестоящих організацій;

5) кошти добровільних об'єднань підприємств.

Отримана виручка ділиться підприємством на складові частини, що мають специфічне цільове призначення: собівартість, прибуток, податок на додану вартість, акцизи і т.д.

Під собівартістю продукції розуміється вартісна оцінка використовуваних у процесі виробництва продукції природних ресурсів, сировини, матеріалів, палива, енергії, основних фондів, трудових ресурсів та інших витрат на виробництво.

Різниця між виручкою від реалізації продукції та її собівартістю представляє собою прибуток від реалізації продукції (валовий прибуток). Крім валового прибутку існують інші види прибутку: прибуток від реалізації майна, доходи від позареалізаційних операцій, чистий прибуток, балансовий прибуток.

У зв'язку з повним відокремленням значної частини господарюючих суб'єктів від держави важливе значення має їх фінансове забезпечення, що включає: фінансове самозабезпечення (тобто самофінансування, самокредитование, самострахування), кредитування, бюджетне фінансування.

Під самофінансуванням розуміється фінансування діяльності підприємства за рахунок власних джерел фінансових ресурсів, до яких відносяться прибуток, що спрямовується до фонду нагромадження, і амортизаційні відрахування. Самофінансування являє собою метод здійснення розширеного відтворення.

Самокредитование - це мобілізація підприємством додаткових фінансових ресурсів за рахунок випуску й розміщення акцій трудового колективу та інвестиційних внесків працівників підприємства. Під інвестиційним внеском розуміється грошовий внесок працівника в розвиток даного господарюючого суб'єкта.

Самокредитование фактично означає участь працівників підприємства в його діяльності та будівництва об'єктів соціально-культурного призначення за допомогою передачі йому в борг власних грошових коштів.

Під самострахуванням розуміються такі заходи, що вживаються господарюючим суб'єктом з метою захисту від можливих втрат і збитків. Головним завданням самострахування є оперативне подолання тимчасових труднощів у фінансово-комерційної діяльності підприємств. Самострахування виражається у створенні на підприємстві резервних грошових фондів на випадок покриття непередбачених витрат, кредиторської заборгованості, витрат по ліквідації підприємства і т.д.

Одним із джерел фінансування підприємства є кредити банків, що витрачаються на виробничі цілі; на проведення торгово-посередницьких операцій; на тимчасові потреби (виплату заробітної плати та платежі до бюджету).

Бюджетне фінансування передбачає асигнування з бюджету. В даний час використовується вкрай рідко.

Основою організації фінансів підприємств є фінансовий план. Формою фінансового плану служить баланс доходів і витрат, в якому знаходять відображення результати фінансово-господарської діяльності підприємства, його взаємини з бюджетом, позабюджетними фондами, банками. Головне завдання балансу доходів і витрат - перевірка синхронності надходження і витрачання грошових коштів, яка забезпечує підтримку ліквідності та платоспроможності підприємства, що виражається у постійній наявності на рахунках в банку грошових сум, достатніх для розрахунків за зобов'язаннями.

Якщо доходи більше витрат, то сума перевищення направляється в резервні фонди. Якщо витрати перевищують доходи, то нестача грошових коштів заповнюється за рахунок випуску цінних паперів, отримання кредитів, різних благодійних внесків і т.д.

Джерелами формування фінансових ресурсів закладів та організацій, що здійснюють некомерційну діяльність, є:

1) бюджетні кошти, виділені з урахуванням встановлених нормативів;

2) грошові кошти, одержувані за надані платні послуги;

3) виручка від здачі в оренду приміщень, споруд, обладнання;

4) добровільні внески і безоплатно передані установам і організаціям матеріальні цінності;

5) інші грошові надходження.

Установи та організації, що здійснюють некомерційну діяльність, мають самостійний баланс і розрахунковий рахунок, можуть залучати коротко-і довгострокові кредити.

Мобілізація та використання фінансових ресурсів в некомерційних установах і організаціях здійснюється на основі кошторисного фінансування та самофінансування. Якщо послуги надаються споживачам безкоштовно, то головним джерелом формування фінансових ресурсів виступають бюджетні кошти, передбачені у кошторисі витрат і доходів. У кошторисі поряд з бюджетними можуть отрааться інші джерела фінансування. Функціонування некомерційних установ і організацій на засадах самоокупності та самофінансування означає повне відшкодування витрат за рахунок виручки від надання платних послуг. Формування та використання їх фінансових ресурсів відображається у фінансовому плані за відповідними статтями доходів і витрат.

На некомерційних засадах також функціонують громадські об'єднання: творчі спілки, громадські організації, благодійні фонди, асоціації та ін У силу добровільності створення громадських об'єднань основним джерелом їх фінансових ресурсів є вступні й членські внески. Використання громадськими об'єднаннями бюджетних коштів, що формуються на основі обов'язкових платежів платників податків, є неприпустимим.

Фінансові ресурси в некомерційних установах і організаціях використовуються для:

1) покриття поточних витрат, у тому числі розрахунків зі сторонніми організаціями, та сплати відсотків за кредит;

2) формування фондів економічного стимулювання.

До фондів економічного стимулювання відносяться:

1) фонд виробничого і соціального розвитку;

2) фонд матеріального заохочення (фонд оплати праці);

3) фонд валютних відрахувань,

Джерелами формування фондів економічного стимулювання виступають сукупний дохід установи та специфічні надходження.

Прикладами специфічних надходжень, за рахунок яких може поповнюватися фонд виробничого і соціального розвитку, є:

1) економія матеріальних витрат (крім економії витрат на харчування хворих, придбання медикаментів та перев'язувальних засобів);

2) економія на розрахунках зі сторонніми організаціями та виплатах відсотків за кредит;

3) виручка від реалізації зайвого, застарілого і зношеного обладнання, матеріалів та інших матеріальних цінностей;

4) кошти, отримані за надання в оренду будівель, споруд, обладнання, транспорту і т.д.

Основним джерелом фінансових ресурсів громадських об'єднань є вступні і членські внески. Громадські об'єднання також володіють нерухомістю і майном, у тому числі на пайових засадах, причому власність не виступає джерелом доходів для окремих членів громадських об'єднань. Організація фінансів цих об'єднань регламентується їх статутами і лише частково державою. Всі доходи громадських об'єднань спрямовуються на їх статутні потреби.

У господарсько-фінансової діяльності громадських об'єднань поєднуються комерційний розрахунок і кошторисна фінансування, що знаходить відображення в їх фінансових планах.

Дохідна частина фінансових планів громадських об'єднань складається з:

1) вступних та членських внесків;

2) доходів від діяльності господарських підприємств;

3) доходів від проведення платних заходів;

4) спеціальних грошових відрахувань з прибутку підприємств.

Видаткова частина фінансових планів громадських об'єднань включає:

1) витрати, пов'язані з основною діяльністю;

2) витрати на утримання апарату;

3) витрати на управління капітальним будівництвом і капітальним ремонтом;

4) адміністративно-господарські витрати;

5) витрати на міжнародні зв'язки.

Відповідно до статутної діяльності громадські об'єднання, як правило, не мають фінансових зобов'язань перед бюджетом.

Підвідомчі громадським об'єднанням підприємства функціонують на принципах комерційного розрахунку. Організація їх фінансів аналогічна фінансів підприємств різних організаційно-правових форм у частині формування основних і оборотних коштів, отримання і розподілу прибутку, взаємовідносин з бюджетом.

У разі збільшення доходів від діяльності підвідомчих підприємств вони направляються на придбання майна та зниження частки вступних та членських внесків у загальній сумі доходів.

3 ФОРМУВАННЯ І ВИКОРИСТАННЯ ФІНАНСОВИХ РЕСУРСІВ НА ПІДПРИЄМСТВІ

Основою організації фінансів підприємств усіх форм власності є наявність фінансових ресурсів у розмірах, необхідних для здійснення організує господарської та комерційної діяльності власника.

Первісне формування цих ресурсів проводиться в період створення підприємства шляхом утворення статутного фонду, що складається з основних і оборотних коштів.

Використання фінансових ресурсів здійснюється підприємством за багатьма напрямками, головними з яких є:

- Платежі органам фінансово-банківської системи, обумовлені виконанням фінансових зобов'язань. Сюди відносяться; податкові платежі до бюджету, сплата відсотків банкам за користування кредитами, погашення раніше взятих позик, страхові платежі тощо;

- Інвестування власних коштів у капітальні витрати (реінвестування), зв'язане з розширенням виробництва і технічним його відновленням, переходом на нові прогресивні технології, використання «ноу-хау» і т. д.;

- Інвестування фінансових ресурсів у цінні папери, придбані на ринку: акції та облігації інших фірм, зазвичай тісно пов'язаних кооперативними поставками з даним підприємством, у державні позики і т. п.;

- Напрям фінансових ресурсів на освіту грошових фондів заохочувального і соціального характеру;

- Використання фінансових ресурсів на благодійні цілі, спонсорство і т. п.

Мобілізуючи кошти інших власників на покриття витрат свого підприємства, працівники фінансової служби перш за все повинні мати чітке уявлення про мету інвестування ресурсів і вже відповідно до них давати рекомендації про форми залучення коштів. Для покриття короткострокової та середньострокової потреби у засобах доцільно використовувати позички кредитних установ. При здійсненні великих капітальних вкладень у реконструкцію і розширення підприємства можна скористатися випуском цінних паперів, а проте, подібна рекомендація може бути дана лише в тому випадку, якщо фінансисти грунтовно вивчили фінансовий ринок, проаналізували попит на різні види цінних паперів, врахували можливу зміну кон'юнктури і, зваживши все це, тим не менш упевнені в порівняно швидкій та вигідній реалізації цінних паперів свого підприємства.

Момент реалізації продукції, робіт, послуг у світовій практиці визначається моментом переходу права власності від перших власників до інших. Передача цього права здійснюється відповідно до умов договорів купівлі-продажу, договорів обміну і регулюється цивільним правом тієї країни, де здійснюється операція.

У Росії перехід прав здійснюється на основі законодавства за двома варіантами: по оплаті і по відвантаженню; За умов бартерної угоди моментом реалізації вважається момент надходження продукції, робіт, послуг

Вартість продукції, реалізованої покупцеві, можна визначити за різними цінами: оптовим; роздрібним; договірним, які в свою чергу діляться на відпускні та покупні; світовим.

На величину виручки впливають об'єктивні і суб'єктивні чинники.

До об'єктивних належать внутрішні і зовнішні.

Внутрішні - обсяг виробництва, рівень витрат, якість продукції, ритмічність випуску, асортимент (у виробництві); ритмічність відвантаження, своєчасне оформлення документів, оптимальні форми розрахунків (в обігу).

Зовнішні - ринок сировини, матеріалів, напівфабрикатів, обсяг виробництва в своїй компетенції, якість у порівнянні з аналогами інших підприємств, ритмічність поставок (у виробництві); терміни документообігу, дотримання умов договорів, оптимальна форма розрахунків (у сфері обігу).

Крім того, можуть бути додаткові витрати: порушення строків поставки матеріалів та інших ресурсів, помилки у транспортному забезпеченні, несвоєчасна плата.

До суб'єктивних факторів відносяться: фактори морального плану, політична обстановка на ринку, сфера діяльності, реклама або антиреклама.

У складі власних фінансових ресурсів підприємства, які використовуються на капітальні вкладення, важливе місце займає прибуток. Останнім часом спостерігається тенденція збільшення абсолютного розміру й частки прибутку в джерелах фінансування капітальних вкладень. На думку автора, цю тенденцію необхідно розвивати, тому що її прогресивність полягає в тому, що джерела відтворення основних фондів безпосередньо пов'язуються з результатами виробничої діяльності. У результаті посилюється матеріальна зацікавленість підприємств у досягненні кращих результатів виробництва, так як саме від них залежить своєчасність та повнота формування фінансових джерел капітальних витрат.

Поряд з прибутком для фінансування капітальних вкладень використовуються також кошти, що мобілізуються в самому будівництві (прибуток та економія по будівельно-монтажних робіт, виконуваних господарським способом, мобілізація внутрішніх ресурсів тощо), доходи від реалізації вибулого майна, кошти фондів соціального розвитку та житлового будівництва .

Раніше бюджетні кошти виділялися у формі прямих безповоротних асигнувань; тепер їх можна отримати через цільові субсидії (інвестиційні асигнування), субвенції та інвестиційні податкові кредити.

Інвестиційний кредит - це грошові кошти, залишені підприємствам малого бізнесу у зв'язку з наданням їм відстрочки платежів з податку на прибуток і податку на майно, якщо прибуток у розмірі зниженого податку реінвестується у виробництво, а грошові кошти від зменшення податку на майно направляються на викуп майна в процесі приватизації підприємства.

Фінансові відносини в сфері функціонування оборотних коштів виникають у трьох випадках:

- У ході утворення статутного фонду підприємства;

- У процесі використання фінансових ресурсів на збільшення власних оборотних коштів;

- При інвестуванні надлишку оборотних коштів у цінні папери.

Формування власних оборотних коштів відбувається у момент організації підприємства, коли створюється його статутний фонд. Джерела формування тут майже ті ж, що і в основних засобів: акціонерний капітал, пайові внески, стійкі пасиви, бюджетні кошти (у державному секторі), що перерозподіляються (якщо зберігається вертикальна система управління).

В умовах, коли прибуток задовольняє різноманітні потреби, важливим завданням стає розробка економічно обгрунтованої системи її розподілу. Головна вимога зводиться до того, щоб в системі розподілу прибутку органічно поєднувалися інтереси суб'єктів господарювання, суспільства в цілому і конкретних працівників. Реалізація цієї вимоги зумовлює основні принципи розподілу прибутку, які полягають у наступному:

- Першочергове виконання фінансових зобов'язань перед суспільством в цілому (в особі держави);

- Максимальне забезпечення за рахунок прибутку потреб розширеного відтворення;

- Використання прибутку на матеріальне стимулювання працюючих;

- Спрямування прибутку на соціально-культурні потреби.

Податок - обов'язковий внесок платником грошових коштів у бюджетну систему у визначених законом розмірах та у встановлені терміни.

Після сплати податку на прибуток та інших обов'язкових платежів, що надходять у бюджетні та позабюджетні фонди, галузева прибуток залишається в повному розпорядженні підприємства і використовується ним самостійно. Втручання держави та її органів у процес подальшого розподілу прибутку, що відбувається за межами сплачуваних податків, не допускається. Прибуток направляється на виплату дивідендів і відсотків, якщо статутний фонд підприємства був сформований за участю інших інвесторів, і відраховується на потреби виробничого, споживчого та соціального характеру. При цьому склад витрат та порядок їх фінансування за рахунок прибутку досить різноманітні, що і відображається в установчих документах підприємств різних організаційно-правових форм.

У сучасних умовах від обсягу і рівня прибутку багато в чому залежать можливості самофінансування підприємств. Воно застосовувалося і раніше, але поширювалося не на всі підприємства і до того ж часто доповнювалося бюджетним фінансуванням. З переходом на ринкові умови господарювання, поширенням принципів комерційного розрахунку самофінансування буде здійснюється повніше й послідовніше, причому основним джерелом покриття витрат, пов'язаних з розширенням виробництва, стає саме прибуток.

При розподілі прибутку, визначенні основних напрямів її використання насамперед враховується ринкова кон'юнктура, яка може диктувати необхідність істотного розширення і відновлення виробничого потенціалу підприємства. Відповідно до цього визначаються масштаби відрахувань від прибутку у фонди виробничого розвитку, ресурси яких призначаються для фінансування капітальних вкладень, збільшення оборотних коштів, забезпечення науково-дослідних і дослідно-конструкторських робіт, впровадження нових технологій, переходу на прогресивні методи праці і т. п. Частина прибутку використовується також на сплату відсотків за кредитними інвестиціям.

Головна вимога, яка пред'являється сьогодні до системи розподілу прибутку, що залишається на підприємстві, полягає в тому, щоб забезпечити фінансовими ресурсами потреби розширеного відтворення на основі встановлення оптимального співвідношення між засобами, що направляються на споживання і накопичення.

Важливе місце в системі розподілу прибутку займають сьогодні ті напрямки її використання, які пов'язані з формуванням заохочувальних фондів, призначених для стимулювання найкращих результатів роботи трудових колективів. Використання прибутку на формування заохочувальних фондів безпосередньо зацікавлює працівників підприємств у досягненні більш високих фінансових результатів, оскільки зростання прибутку прямо відображається на розмірі винагород, що виплачуються за рахунок прибутку. Остання використовується на преміювання робітників та службовців за встановленими преміальних системах, одноразове заохочення працівників, що відрізнилися за виконання особливо важливих виробничих завдань, виплату винагород за загальні результати роботи підприємства за підсумками року, надання одноразової допомоги і т. д.

ВИСНОВОК

Оскільки фінанси підприємства як відносини є частиною економічних відносин, що виникають у процесі господарської діяльності, принципи їхньої організації визначаються основами господарської діяльності підприємств. Виходячи їх цього, принципи організації фінансів можна сформулювати наступним чином: самостійність в області фінансової діяльності, самофінансування, зацікавленість у результатах фінансово - господарської діяльності, відповідальність за її результати, контроль за фінансово - господарською діяльністю підприємства.

Фінансові ресурси підприємства, що направляються на його розвиток, формуються за рахунок: амортизаційних відрахувань; прибутку, одержуваної від усіх видів господарської і фінансової діяльності; додаткових пайових внесків учасників у товариствах; коштів, одержуваних від випуску облігацій; коштів, що мобілізуються за допомогою випуску і розміщення акцій в акціонерних товариствах відкритого і закритого типів; довгострокового кредиту банку й інших кредиторів (крім облігаційних позик); інших законних джерел (наприклад, добровільних безоплатних внесків підприємств, організацій, громадян).

Організація господарської діяльності вимагає відповідного фінансового забезпечення, тобто початкового капіталу, що утворюється з внесків засновників підприємства і приймає форму статутного капіталу. Це найважливіше джерело формування майна будь-якого підприємства. Конкретні засоби утворення статутного капіталу залежать від організаційно - правової форми підприємства.

Виручка - це ще не прибуток, але джерело відшкодування витрачених на виробництво продукції коштів та формування грошових фондів і фінансових резервів підприємства. У результаті використання виторгу з її виділяються якісно різні складові частини створеної вартості.

Прибуток і амортизаційні відрахування є результатом кругообігу коштів, вкладених у виробництво, і відносяться до власних фінансових ресурсів підприємства, якими вони розпоряджаються самостійно. Оптимальне використання амортизаційних відрахувань і прибутку по цільовому призначенню дозволяє відновити виробництво продукції на розширеній основі.

Прибуток, що залишається в розпорядженні підприємства - це багатоцільовий джерело фінансування його потреб, але основні напрямки її використання можна визначити як нагромадження і споживання. Пропорції розподілу прибутку на нагромадження і споживання визначають перспективи розвитку підприємства.

Принцип самофінансування поки не може бути забезпечений на підприємствах, що випускають необхідну споживачу продукцію з високими витратами на її виробництво і не забезпечують достатній рівень рентабельності по різних об'єктивних причин. До них відносяться підприємства житлово-комунального господарства, пасажирського транспорту, сільськогосподарські й інші підприємства, що одержують асигнування з бюджету. Те ж характерно і для підприємств оборонного значення, господарська діяльність яких не може вважатися підприємницькою і фінансується за рахунок коштів, отриманих від реалізації продукції.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

 1. Бабич А.М., Павлова Л.М. Державні і муніципальні фінанси. ¾ М.: ЮНИТИ, 2002. ¾ 687 с.

 2. Благодатін А.А., Лозівський Л.Ш., Райзберг Б. А. Фінансовий словник. - М.: ИНФРА-М, 2005.

 3. Большаков С.В. Основи управління фінансами. - М.: ІД ФБК - ПРЕС, 2000. - 368 с.

 4. Вахрін П.І., Нешітой А.С. Фінанси. - М.: ІОЦ Маркетинг,

2000. - 502 с.

 1. Галицька С. В. Грошовий обіг. Кредит. Фінанси. - М.: Міжнародні відносини, 2002. - 272 с.

 2. Ковальов В.В., Ковальов В.В. Фінанси організацій (підприємств). - М.: Проспект, т.к Велбі, 2006. - 352 с.

 3. Колчина Н.В., Павлова Л.М., Поляк Г.Б. Фінанси підприємств. - М.: ЮНИТИ, 2003. - 447 с.

 4. Колчина Н.В., Поляк Г.Б., Бурмістрова Л. М. Фінанси організацій (підприємств). - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2005. - 368 с.

 5. Незамайкін В.М., Юрзінова І.Л. Фінанси організацій. - М.: Ексмо, 2005. - 512 с.

 6. Романенко І.В. Фінанси підприємства. - СПб.: Пітер,

2000. - 60 с.

 1. Фінанси, грошовий обіг і кредит / За ред. М.В. Романовського, О.В. Врублевської. - М.: Юрайт - М, 2003. - 543 с.

 2. Фінанси. Грошовий обіг, кредит / За ред. Проф. Г.Б. Поляка. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2-е видання 2001 .- 512 с.

 3. Фінанси підприємств / За ред. М.В. Романовського. - СПб.: Бізнес-преса, 2000. - 528 с.

 4. Фінанси. Грошовий обіг. Кредит / Под ред. Л.А. Дробозиной. - М.: Фінанси, ЮНИТИ, 1997. - 479 с.

 5. Фінанси / За ред. В.В. Ковальова. - М.: Проспект,

2001. - 384 с.

 1. Шеремет М. Фінанси підприємств. - М.: ИНФРА-М, 1999.

343 с.

 1. Шуляк П. М. Фінанси підприємства. - М.: Дашков і К0,

2001. - 750 с.

 1. Економіка: Підручник / За ред. А.С. Булатова. - М.: Бек, 1997.

604 з.

 1. Економіка підприємства / За ред. Волкова О.М. - М.: Инфра-М,

 2. 2002. - 453 с.

1 Фінанси. Грошовий обіг. Кредит / Под ред. Л. А. Дробозиной. - М.: Фінанси, ЮНИТИ, 1997. - С. 256.

1 Колчина Н. В., Поляк Г. Б., Бурмістрова Л. М. Фінанси організацій (підприємств). - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2005. - С. 241.

1 Фінанси, грошовий обіг і кредит / За ред. М.В. Романовського, О.В. Врублевської. - М.: Юрайт - М, 2003. - 325 с.

2 Шеремет М. Фінанси підприємств. - М.: ИНФРА-М, 1999. - С. 116.

Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Фінанси, гроші і податки | Курсова
124.6кб. | скачати


Схожі роботи:
Фінансові ресурси підприємства
Фінансові ресурси підприємства
Фінансові ресурси підприємства 2
Фінансові ресурси підприємства 2
Фінансові ресурси підприємства 2 Поняття джерела
Фінансові ресурси підприємства їх формування та ефективне використання
Фінансові показники підприємства Роль фінансового
Фінансові ресурси
Фінансові ресурси суспільства
© Усі права захищені
написати до нас
Рейтинг@Mail.ru