Фінансово промислові групи 2

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.


Нажми чтобы узнать.
скачати

Введення.
У практика розвитку провідних індустріальних країн показує, що одна з форм інтеграції фінансового та промислового капіталу фінансово-промислові групи (ФПГ) - утворюють найважливіший елемент економіки цих країн і світового господарства в цілому. Проведення активної промислової політики в Росії також немислимо без їх створення. Досвід підтверджує - ФПГ ефективно здійснюють відтворення і обіг фінансового, виробничого і товарного капіталу, його накопичення; концентрацію та інвестування в пріоритетні напрямки промисловості та економіки.
Концентрація виробництва в ряді країн у 1998 р.
Країни
Німеччина
США
Японія
Росія
Кількість емітентів,
акції яких обра-
щаются на фондовому
200 -
ринку, одиниць
630
6000
3000
300
Капіталізація фондо-
близько
вого ринку, трлн. $
1,2
10,0
2,2
0,2
Число компаній в
1 (РАВ
списку 200 крупней-
Газ-
ших у світі
12
96
28
пром)
У вітчизняній практиці ФПГ розглядаються як інтегровані комплекси, в рамках яких відбувається об'єднання фінансово-кредитних інститутів і промислових підприємств для здійснення координується виробничо-господарської діяльності. Основним принципом створення ФПГ є об'єднання фінансового, науково-виробничого і комерційного потенціалів. Рушійна сила їх формування полягає, як у прагненні забезпечити гарантований доступ до фінансово-кредитних і матеріально-технічних ресурсів, так і в найбільш надійному і прибутковому розміщенні капіталів.
В індустріально розвинених країнах ФПГ, що охоплюють досить великий спектр інтегрованих структур, мають різні назви (промислово-фінансові, фінансові групи) та існують у формі національних і транснаціональних корпорацій.
Основним критерієм регламентування групи виступає єдність стратегічного управління всіма вхідними в неї господарюючими структурами. У вітчизняній літературі є різні точки зору щодо частки ФПГ загалом, кількості корпоративних об'єднань. За розрахунками окремих вчених рівень концентрації економіки Росії має бути наступним: 100 промислових компаній з обсягом до 70% загального виробництва, 10 - 20 комерційних банків з обсягом активів до 80% від загального їх розміру та 50 торгових компаній з роздрібною торгівлею до 5% від загального обсягу.
Інші дотримуються іншої думки: 10-20 особливо потужних ФПГ, 100-110 великих груп приблизно однакових за розмірами з зарубіжними корпоративними об'єднаннями та зумовлюють приблизно 50% обсягу промислового виробництва. У Південній Кореї, ФПГ якої входять до числа двадцяти найбільших у світі, обмежень на їх кількість немає. Однак за умови погіршення ефективності діяльності таких груп держава може прийняти рішення про їх перепрофілювання або реорганізацію. Для більшості індустріально розвинених країн характерна відсутність формально закріпленої структури ФПГ. Співвідношення учасників досить часто змінюється, а основою їх спільної діяльності є, як правило, чисто довірчі угоди. У Бельгії, Італії та Франції фінансові групи створюються відповідно до чітко Регламентованими положеннями, як за складом, так і по організаційній структурі. В умовах сучасного етапу науково-технічної революції безперервно йдуть зміни в організаційно-фінансових зв'язках банків з великими промисловими суб'єктами. Найбільш характерні в даний час форми зрощування фінансового і промислового капіталу розвиваються в наступних напрямках:
розвиток кредитних зв'язків;
• розширення можливостей володіння акціями;
• збільшення особистих акцій;
• вдосконалення взаємних розрахункових операцій і ведення поточних рахунків. В останні роки значно розширилася потреба промислових компаній і корпорацій в позикових коштах. При цьому важливе значення набули кредитні зв'язки, виступаючі своєрідним важелем впливу банків на економічну політику входять до групи промислових суб'єктів. Особливе значення ФПГ набувають для країн, що знаходяться в економічній кризі. ФПГ сприяли різкого підйому промислового виробництва в ФРН і Японії в перші десять років після закінчення другої світової війни, а також у Південній Кореї. Аналіз витоків і сутності кризи в Росії дозволяє сформулювати такі об'єктивно існуючі передумови.
· Необхідність формування інтегрованих і виробничо-господарських структур, здатних до саморозвитку та виживання в ринкових умовах;
· Зростання активів фінансових інститутів, зацікавлених в інвестуванні промисловості;
· Наявність структурної кризи в промисловості, сфері науково-дослідних робіт і високих технологій;
· Необхідність відновлення частки внутрішнього товарного ринку Росії, втраченого внаслідок дезінтеграції економіки колишнього СРСР;
· Створення умов для виходу вітчизняних підприємств на зовнішній ринок.

1. Нормативне регулювання діяльності ФПГ.
У створенні та ефективній діяльності ФПГ зацікавлені її учасники: сама група, регіональна адміністрація та держава. Орієнтація економічної політики країни на розвиток корпоративних форм виробництва, підвищення результативності функціонування ФПГ один із шляхів стабілізації підйому економіки. Тому держава зацікавлена ​​у збільшенні попиту на продукцію ФПГ, у структурній перебудові економіки, підвищенні конкурентності та розширення ринків збуту та послуг, створення нових робочих місць. Реалізація цих інтересів можлива на основі вдосконалення організаційно-правових засад створення та функціонування ФПГ, їх законодавчої підтримки, внесення відповідних коректив в процес створення ФПГ.
Фінансово-Промислові Групи - активно зростаюча форма організації взаємодії фінансових і промислових організацій не тільки в нашій країні, але і за її межами.
Відповідно до російського законодавства, ФПГ - це «сукупність
юридичних осіб, що діють як основні і дочірні суспільства, або повністю, або частково об'єднали свої матеріальні і
нематеріальні активи (система участі) на основі договору про створення ФПГ з метою технологічної або економічної інтеграції для реалізації інвестиційних та інших проектів і програм, спрямованих на підвищення конкурентоспроможності та розширення ринків збуту товарів і послуг, підвищення ефективності виробництва, створення нових робочих місць. »*
Учасниками фінансово-промислової групи визнаються юридичні особи, що підписали договір про створення фінансово-промислової групи, і заснована ними центральна компанія фінансово-промислової групи, або основне і дочірні товариства, що утворюють фінансово-промислову групу. До складу фінансово-промислової групи можуть входити комерційні і некомерційні організації, в тому числі і
іноземні, за винятком суспільних і релігійних організацій (об'єднань). Участь більш ніж в одній фінансово-промисловій групі не допускається.
Серед учасників фінансово-промислової групи обов'язкова наявність організацій, що діють у сфері виробництва товарів і послуг, а також банків чи інших кредитних організацій.
Дочірні господарські товариства і підприємства можуть входити в
складу фінансово-промислової групи тільки разом зі своїм
основним суспільством (унітарним підприємством-засновником).
До складу учасників фінансово-промислової групи можуть входити інвестиційні інститути, недержавні пенсійні й інші фонди, страхові організації, участь яких обумовлено їх роллю в забезпеченні інвестиційного процесу у фінансово-промисловій групі .**
* Пєтухов В.М. Коментар до закону про фінансово-промислових групах. Юридичний Дім «Юстіцінформ» 2002 ст2. стр14.
** Пєтухов В.М. Коментар до закону про фінансово-промислових групах. Юридичний Дім «Юстіцінформ» 2002 ст3. стр15.
Фінансово-промислові групи, серед учасників яких є юридичні особи, які перебувають під юрисдикцією держав - учасників Співдружності Незалежних Держав, які мають відокремлені підрозділи на території зазначених держав або здійснюють на їхній території капітальні вкладення, реєструються як транснаціональні фінансово-промислові групи.
У разі створення транснаціональної фінансово-промислової групи на основі міжурядової угоди їй присвоюється статус міждержавної (міжнародної) фінансово-промислової групи .*
Для учасників міждержавної фінансово-промислової групи національний режим установлюється міжурядовими угодами на основі взаємності.
Вищим органом управління фінансово-промисловою групою є рада керуючих фінансово-промислової групи, до складу якого представників всіх її учасників.
Напрямок учасником фінансово-промислової групи представника до складу ради керуючих фінансово-промислової групи здійснюється рішенням компетентного органу управління учасника фінансово-промислової групи.
Компетенція ради керуючих фінансово-промислової
* Пєтухов В.М. Коментар до закону про фінансово-промислових групах. Юридичний Дім «Юстіцінформ» 2002 СТ4. стр22.
групи встановлюється договором про створення фінансово-промислової групи.
Центральна компанія фінансово-промислової групи є юридичною особою, заснованою всіма учасниками договору про створення фінансово-промислової групи або є по відношенню до них основним товариством та уповноваженим в силу закону або договору
на ведення справ фінансово-промислової групи .*
Центральна компанія фінансово-промислової групи, як правило, є інвестиційним інститутом. Допускається створення центральної компанії фінансово-промислової групи у формі господарського товариства, а також асоціації, союзу.
Центральна компанія фінансово-промислової групи у випадках, встановлених законом чи установчим договором групи: виступає від імені учасників фінансово-промислової групи у відносинах, пов'язаних зі створенням і діяльністю фінансово-промислової групи;
веде зведені (консолідовані) облік, звітність і баланс
фінансово-промислової групи; **
готує щорічний звіт про діяльність фінансово-промислової групи; виконує в інтересах учасників фінансово-промислової групи окремі банківські
* Пєтухов В.М. Коментар до закону про фінансово-промислових групах. Юридичний Дім «Юстіцінформ» 2002 ст11. стр44.
** Пєтухов В.М. Коментар до закону про фінансово-промислових групах. Юридичний Дім «Юстіцінформ» 2002 ст13. стр55
.
операції відповідно до Законодавства Російської Федерації про банки і банківську діяльність.
Інші види діяльності центральної компанії фінансово-промислової групи з ведення справ фінансово-промислової групи встановлюються її статутом, договором про створення фінансово-промислової групи.
У випадках і в порядку, встановлених законодавством Російської
Федерації про податки, договором про створення фінансово-промислової групи, учасники фінансово-промислової групи, зайняті у сфері виробництва товарів, послуг, можуть бути визнані консолідованою групою платників податків, а також можуть вести зведені (консолідовані) облік, звітність і баланс фінансово-промислової групи .
За зобов'язаннями центральної компанії фінансово-промислової групи, які виникли в результаті участі в діяльності фінансово-промислової групи, учасники фінансово-промислової групи несуть солідарну відповідальність. Особливості виконання солідарного обов'язку встановлюються договором про створення фінансово-промислової групи. Заходами державної підтримки діяльності фінансово-промислових груп, що встановлюються за рішенням Уряду Російської Федерації, є:
залік заборгованості учасника фінансово-промислової групи, акції якого реалізуються на інвестиційних конкурсах (торгах), в обсяг передбачених умовами інвестиційних конкурсів (торгів) інвестицій для покупця - центральної компанії тієї ж фінансово-промислової групи;
надання учасникам фінансово-промислової групи права самостійно визначати терміни амортизації обладнання і нагромадження амортизаційних відрахувань з направленням отриманих коштів на діяльність фінансово-промислової групи; передача в довірче управління центральної компанії фінансово-промислової групи тимчасово закріплених за державою пакетів акцій учасників цієї фінансово-промислової групи; надання державних гарантій для залучення різного роду інвестицій;
надання інвестиційних кредитів та іншої фінансової підтримки для реалізації проектів фінансово-промислової групи. Центральним банком Російської Федерації можуть бути надані банкам - учасникам фінансово-промислової групи, що здійснює в ній інвестиційну діяльність, пільги, що передбачають зниження норм обов'язкового резервування, зміна інших нормативів з метою підвищення їх інвестиційної активності .* Не пізніше 90 днів після закінчення фінансового року центральна
компанія фінансово-промислової групи представляє всім
учасникам фінансово-промислової групи, повноважному
державному органу звіт про діяльність фінансово-
* Пєтухов В.М. Коментар до закону про фінансово-промислових групах. Юридичний Дім «Юстіцінформ» 2002 ст15. стр57.
промислової групи за формою, що встановлюється Урядом Російської Федерації, а також публікує зазначений звіт. Звіт складається за результатами перевірки діяльності фінансово-промислової групи
незалежним аудитором. Аудиторська перевірка проводиться за рахунок
коштів центральної компанії фінансово-промислової групи.
2. Основні принципи функціонування ФПГ
У загальному випадку ФПГ можуть бути трьох видів: вертикально інтегровані, * горизонтально інтегровані ** і конгломератного типу .*** Так само поділяються одно-банкові структури та багато банкові структури.

Переваги та недоліки форм інтеграції фінансового та промислового капіталу .****
Форма інтеграції
Переваги
Недоліки
Картель
Учасники укладають взаємовигідні угоди про регулювання обсягів виробництва, про розподіл ринків збуту, встановлення рівня заробітної плати.
Є типовою формою монополії і суперечить основним принципам антимонопольного законодавства
Трест
Отриманий прибуток розподіляється відповідно до пайової участі окремих підприємств, що входять в трест.
Відсутність централізованих фондів капіталовкладень.
Синдикат
Централізація всієї комерційної діяльності учасників; можливість подолання труднощів зі збутом продукції.
Відсутність можливостей об'єднання фінансового і промислового капіталу.
Форма інтеграції
Переваги
Недоліки
Концерн
Єдина власність учасників, централізована система контролю, досить високий рівень кооперації виробництва.
Обмежена самостійність учасників.
Консорціум
Об'єднання учасників відбувається на основі цільового угоди про спільну діяльність з реалізації єдиного проекту.
Припинення діяльності після виконання поставленого завдання.
Корпорація
Створюється для захисту будь-яких привілеїв учасників; в найбільшій мірі відповідають завданням великого виробництва.
Складність регулювання правової діяльності; подвійне оподаткування (податки платить акціонер і корпорація); значні витрати на управління.
Холдинг
Узгоджена єдина для всіх учасників науково-технічна та економічна політика; широка самостійність учасників у виробничо-господарської діяльності.
Неможливість застосування у сільськогосподарському виробництві, переробці сільськогосподарської продукції та виробничо-технічному забезпеченні сільського господарства
ФПГ
Можливість збереження виробничих зв'язків і розвитку фінансових взаємовідносин учасників; контроль за використанням ресурсів; усунення негативних чинників у процесі трансформації економіки.
Труднощі визначення внеску окремих учасників у загальні результати; відсутність науково-обгрунтованих підходів до розрахунку частки учасників у распределяемой частини фінансових результатів
Так само можна назвати і наступну тенденцію. Нині ФПГ в Росії формуються в двох напрямках: товарному і галузевому. Під першим розуміється об'єднання з метою виробництва
* Зайцев Б.Ф. Механізм створення російських регіональних фінансово-промислових груп. Іспит »2001.стр.26
** Зайцев Б.Ф. Механізм створення російських регіональних фінансово-промислових груп. Іспит »2001.стр.26
*** Зайцев Б.Ф. Механізм створення російських регіональних фінансово-промислових груп. Іспит »2001.стр.26
**** Зайцев Б.Ф. Механізм створення російських регіональних фінансово-промислових груп. Іспит »2001.Таб. 1.7
переважно одного визначеного товару, під другим - формування за типом диверсифікованої галузі (пів-галузі). Перше об'єднання має незаперечну мінусом - його успіх залежить від попиту на даний товар чи однорідну групу товарів. Друга організація більш стійка в
довгостроковій перспективі, однак, виникають додаткові труднощі з оптимізацією аллокації ресурсів.
З точки зору структурної організації ФПГ цілі та спосіб її
формування визначають те, яким чином повинні бути об'єднані активи учасників і (як наслідок) яким повинен бути консолідований баланс учасників групи.
З історичної точки зору ініціатором створення ФПГ не завжди
виступали банки. Часто причиною їх створення є місцеве
законодавство, що забороняє небанківським структурам займатися
деякими банківськими операціями.
Банки альянсу у ФПГ повинні виконувати такі функції:
розрахунково-касове обслуговування промислових підприємств учасників групи: депозитарне обслуговування; гарантування емісії цінних паперів, що випускаються ФПГ, і ділерські функції щодо їх реалізації; фінансовий консалтинг: забезпечення реалізації зовнішньоекономічних контрактів;
проектне фінансування: трастові операції:
лізингові операції в інтересах учасників групи:
розміщення і управління вільними коштами на найбільш рентабельних сегментах фінансового ринку;
пошук інвестицій під цільові програми ФПГ та їх обслуговування;
кредитування окремих програм: фінансова опрацювання цільових
програм: розробка фінансових схем, спрямованих на мінімізацію витрат.
Об'єднання кредитних установ з промисловими підприємствами повинно здійснюватися на таких принципах:
добровільність і платність входження і можливість виходу при
відшкодування упущеної групою вигоди;
відкритість Альянсу для нових членів, якщо їх включення створює
синергетичний ефект; добровільність делегування частини управлінських функцій центральної компанії чи холдингу;
збереження автономності кожного з членів об'єднання;
обов'язковість проведення єдиної стратегічної політики; наявність розрахункових рахунків підприємств тільки в банках, що входять у ФПГ: пріоритетна орієнтація банків альянсу на обслуговування підприємств ФПГ і досягнення цілей ФПГ.
Використання ФПГ як форми співробітництва фінансових і промислових установ дозволяє: відновити розірвані раніше технологічні зв'язки в промисловості;
Наприклад; оцінимо на ефективності створення Ахтубінськ ФАПГ.

Обсяг виробництва сільськогосподарської продукції в Ахтубінськ районі до і після створення

ФАПГ *

Підприємства
Зерно, т
Карто ^
> Ялина, т
Овощід
Баштанні, т
Худоба та птиця, т
Молоко, т
Яйце, тис. шт.
Вовна, т
1998р.
2001р.
1998
2001р.
1998
2001
1998р.
2001р.
1998
2001
1998р.
2001
1998р.
2001
1998
2001р.
КСП «Володимирівське»
3767
3977
513
1151
85
102
257
275
160
350
27
'31
КСП ім. Леніна
735
985
123
501
1243
1340
24
42
32
49
7
10
КСП ім. Калініна
2350
2670
25
128
274
701
1766
1895
53
81
111
193
18
22
АТЗТ «Квінтет»
499
809
635
835
698
995
808
1105
95
105
104
210
2
3
КСП ім. Дзержинського
518
868
85
598
930
1214
3
102
4
25
1
2
КСП ім. 22 Партз'їзду
671
931
431
742
94
141
103
133
88
192
15
23
КСП «Покровське»
1091
1301
21
172
208
601
714
1001
99
124
205
420
16
20
КСП «Пам'ять Ілліча»
980
1216
15
45
230
2630
2861
108
117
74
138
18
21
КСП «Золотоухинського»
488
738
341
720
1707
1901
42
65
57
107
2
3
КСП «Заповіти Ілліча»
288
648
253
672
1637
1832
45
72
98
142
2
3
КСП «Батьківщина»
310
205
395
314
52
84
Радгосп «Капустіноярскій»
533
893
435
812
37
72
243
353
46
120
2
4
Радгосп «Успенський»
1365
1530
209
520
16
40
2
10
25
60
Радгосп «Актубінскій»
280
115
500
430
1
13
55
Птахофабрика
123
224
15400
17900
ВСП «Ахтубінський»
2799
2944
51
- 410
947
1352
Всього по району Приріст, у%
16078
20100 25,0
696
1500 15,5
3851
10000 160
12630
15600
23,5
1250
1800 44,0
1004
2061 105,2
15400
17900 16,2
110
142 29,1
створити фінансовий механізм для розвитку виробництва;
збільшити розміри (валюту балансу) банків альянсу за рахунок залучення в них додаткової клієнтури;
збільшити стійкість, як промислових підприємств, так і банківської коаліції;
підвищити конкурентоспроможність продукції, що випускається;
проводити інноваційну діяльність, новітні наукові розробки, впровадження яких підвищить якість вихідного продукту; акумулювати одержувані фінансові кошти тільки в банках ФПГ, запобігши їх розпорошення по іншим кредитним установам, що дозволить організувати їх роботу виключно в інтересах цільових програм:
одержувати іноземні інвестиції під гарантію уряду, що
** Зайцев Б.Ф. Механізм створення російських регіональних фінансово-промислових груп. Іспит »2001.Таб. 3.3
передбачено законом про ФПГ;
всім членам ФПГ, включаючи банки, отримувати додатковий прибуток від реалізації продукції:
використовувати механізм внутрішніх цін і тим самим уникати багаторазового оподаткування;
мати консолідований баланс, який при такому об'єднанні може досягти значних розмірів, що у багато разів полегшить як одержання іноземних інвестицій, так і великих кредитів;
зменшити трансакційні, технологічні та інформаційні витрати: банкам коаліції брати участь у проектному фінансуванні, що дозволить підвищити рентабельність проектів, що розробляються:
виступати на ринку в двох ролях - як самостійна компанія і як ФПГ, що дасть додаткові можливості з придбання замовлень та реалізації продукції;
використовувати інтегральний імідж процвітаючих компаній для отримання додаткового переваги не тільки на російському, але і на світовому ринку: скласти конкуренцію потужним іноземним компаніям, все більшою мірою займає російський ринок і мають перевагу перед роздробленими російськими фірмами, практично позбавленими інвестицій і зовнішнього фінансування, що працюють в режимі самофінансування. Що в значній мірі обмежує їхній розвиток. Отримувати банку надійну кредитну клієнтуру, що має ліквідне забезпечення, великий власний капітал, потужний консолідований баланс і тим самим вирішити задачу розміщення великих активів. Крім того, з успіхами тієї чи іншої ФПГ буде рости й імідж великого банку.
При формуванні ФПГ використовується і наступний метод. Він полягає у створенні в структурі групи так званих "фінансових басейнів", в які крім банків повинні входити страхові компанії, пенсійні фонди, інвестиційні компанії і фонди, ПІФи, брокерські контори, фонди взаємного страхування та інші органи, що акумулюють грошові кошти, частина яких також може бути спрямована на фінансування
проектів ФПГ. Крім того, створення силами груп або включення до складу вже діючих комерційних, торгових і експортно-орієнтованих сировинних компаній з великою нормою прибутку дозволить "переливати" частина їхніх доходів на розвиток програм ФПГ.
Особливо хотілося б відзначити, що функціонування ФПГ вигідно і
державі (інакше в законі не було б прописано стільки підтримуючих заходів). По-перше, вирішується проблема напрями банківського капіталу в промисловість; по-друге. збільшується надійність банківської системи в цілому, удосконалюється її структура, стаючи більш гнучкою і неоднорідною, по-третє, посилюється конкуренція: між банками усередині ФПГ за обслуговування найбільш вигідних учасників групи, між ФПГ за
залучення нових великих організацій.
2. Фінансові аспекти діяльності ФПГ.
Необхідність об'єднання фінансових та інших активів ставить перед ФПГ низку питань у сфері фінансової звітності. Висока ступінь об'єднання активів учасників аж до їх злиття в кінцевому підсумку призведе до того, що консолідований баланс групи буде повністю включати в себе баланси всіх її учасників. Тим часом структура балансу
комерційного банку абсолютно відмінна від структури балансів інших учасників фінансового ринку, що також мають право участі у ФПГ, наприклад пенсійних фондів, не кажучи вже про баланси торгових і промислових підприємств. Отже, будь-який учасник ФПГ повинен вести окремий від ФПГ баланс щодо частини власних ресурсів, використовуваних поза діяльності ФПГ. Визначення принципів ведення консолідованого балансу може мати вирішальне значення для всієї фінансової організації діяльності ФПГ, оскільки без консолідації балансу неможливе визнання учасників ФПГ консолідованою групою
платників податків, що відкриває значні можливості щодо вільного маневрування власними ресурсами і зниження собівартості кінцевого продукту.
В даний час основними факторами, що збільшують собівартість виробництва, можна вважати, по-перше, неплатежі покупців і замовників, по-друге, - високий рівень податкових відрахувань. Розглянемо кожен фактор окремо.
Об'єднання активів учасників ФПГ і ведення консолідованого балансу повинні надати значне сприяння у вирішенні проблеми неплатежів
як усередині ФПГ, так і по відношенню до зовнішніх контрагентам. Зведений баланс дозволяє вести централізований облік однорідних груп витрат і підсилити фінансовий контроль за використанням фінансових ресурсів, що разом із взаємозаліком неплатежів дає можливість уникнути їх неефективного витрачання.
По-друге, статус ФПГ як консолідованого платника податків може виявитися дієвим інструментом управління фінансами. Його послідовне використання дозволяє планувати собівартість виробництва. Статус консолідованого платника податків дозволяє центральної компанії ФПГ вільно розподіляти власні і залучені ресурси усередині групи. Ця свобода переміщення ресурсів виражається в тому, що розподіл коштів у рамках групи може
відбуватися між формально різними юридичними особами. Таке переміщення коштів не повинно супроводжуватися відповідними вилученнями податків до бюджету. Поза ФПГ будь-яке переміщення коштів від однієї юридичної особи до іншої без оподаткування, якщо це тільки не банківська позика, обов'язково оформляється або як авансовий платіж,
або як тимчасова фінансова допомога. В обох випадках в остаточному підсумку відбувається відрахування в бюджет ПДВ та податку на прибуток. Виняток становить переміщення коштів відповідно до договору про спільну діяльність, але практичні можливості його використання сильно обмежені.
Таким чином, право ведення консолідованого балансу надає центральної компанії безперешкодно з точки зору податкового законодавства розподіляти фінансові ресурси між учасниками ФПГ. Це, у свою чергу, дає можливість говорити про центральну компанії як про інститут формування і розподілу фінансових ресурсів усередині ФПГ і як про інвестиційний інституті. Консолідований баланс дозволяє групі при здійсненні податкового планування не обмежуватися визначенням термінів амортизації, а й використовувати дані податкові пільги. Ще одна перевага такої форми фінансової звітності полягає в тому, що учасники транснаціональних фінансових груп, принаймні, в рамках СНД, будуть позбавлені від подвійного оподаткування: «одна з допускаються законом Росії пільг для учасників ФПГ виключає їх« подвійне »оподаткування».
Не слід, однак, розглядати ФПГ як спосіб мінімізації податків. Консолідований баланс і скорочення оподатковуваної бази лише виправляє в деякій мірі закріпився в процесі приватизації практику дроблення взаємозалежних фінансово-господарських структур на
незалежні господарюючі суб'єкти. Незалежність господарюючих суб'єктів для цілей оподаткування визначається формально по ознаці відокремлення власності, що призводить до збільшення оподатковуваної бази усередині фактично неподільних виробничих ланцюгів. Поза цими виробничих ланцюгів виробничі стадії продукту найчастіше можуть не мати самостійного значення і цінності, але з точки зору
оподаткування вони відповідають формально незалежним юридичним особам. Це багаторазово збільшує кінцеву ціну реалізації продукту, більша частина з якої стягується до бюджету, щоб згодом повернутися у виробництво у вигляді державних дотацій та інших пільг. Тому з повною упевненістю можна говорити про те, що в даний час формування оподатковуваної бази в російській економіці відбувається за рахунок її багаторазового множення у виробничих ланцюгах, а не в результаті збільшення власне виробництва. Тим самим ми маємо справу з ситуацією податкової інфляції. У зв'язку з цим, у контексті відхилення Держдумою Податкового кодексу та його заміни на ряд податкових законів, пов'язаних з виконанням бюджету, хотілося б відзначити, що Росії потрібно не введення тих чи інших податків і перегляд окремих ставок, а комплексне формування податкової системи, істотною структуроутворюючої частиною якої могло б стати законодавство про ФПГ.
Висновок.
Економічна криза в країні, що почався на початку 90-х рр.. з моменту переходу до ринкових відносин, є наслідком суб'єктивних помилок реформаторів ринковиків. В основу проведених реформ закладалися ідеї західних ідеологів монетаристів, спрямовані на знищення вітчизняної економіки, перетворення Росії на сировинний придаток світового капіталу.
У результаті промислове виробництво в 1998 р. склало близько 55% до рівня 1990 р., а сільськогосподарське - не більше 65%. Валовий внутрішній продукт знизився до 50% в порівнянні з 1990 р.
Одна з причин різкого зниження обсягів промислового виробництва полягає в нестачі оборотних коштів. Ні оборотних коштів - немає виробництва - немає реалізації - немає виручки - немає оборотних коштів. Замкнуте коло. Становище загострюється відсутністю у підприємств інвестицій - власних і бюджетних. Кредитна політика протягом останніх років спрямована на сферу обігу, на забезпечення надприбутки для фінансових спекуляцій. Кредитування реальної сфери економіки практично відсутній
Досвід зарубіжних країн, які перебували в тривалому економічному кризі (Японії і ФРН в післявоєнні роки) показує, що один із шляхів відродження промислового виробництва і, як наслідок, всієї економіки полягає в розвитку пріоритетних, економічно ефективних галузей. У цьому необхідно зацікавити фінансовий капітал. Засобом реалізації цієї зацікавленості виступає інтеграція фінансового та промислового капіталу.
Практично у всіх промислово розвинених країнах фінансові інститути здавна управляють пакетами акцій промислових компаній.
Створення ефективної корпорації з урахуванням особливостей національного бізнесу та макроекономічного стану країни є виключно складним завданням. Найбільш активними суб'єктами цієї діяльності повинні бути банки, промислові та сільськогосподарські підприємства, а також органи державного управління.
Аналіз розвитку інтеграції фінансового та виробничого капіталів показав, що створення ФПГ об'єктивний процес організаційних та інституційних змін, який характеризується централізацією та інтеграцією фінансового та промислового капіталу і створенням в умовах первинного накопичення та перерозподілу фінансів саморозвиваються структур.
У Росії інтеграція фінансового та промислового капіталів в більшості випадків відбувається не в інтересах виробництва, що призводить до порушення фінансовими інститутами (банками, фінансовими капіталами, фондами тощо) своїх інвестиційних зобов'язань.
Оптимальною організаційно правовою формою інтеграції капіталів в російських регіонах у рамках великих адміністративних районів суб'єктів Федерації є фінансово - аграрної промисловості група. На її основі досягається централізація капіталу, концентрація виробництва, вирішення фінансово господарських проблем усіх учасників групи, підвищення ефективності їх діяльності.
Умови створення регіональних ФПГ практично ідентичні нормативно-правовим актам формування і функціонування діючих на теперішній час галузевим і диверсифікованим ФПГ. Однак є загальні та специфічні особливості інтеграції капіталів у межах територіальних утворень. Загальна особливість створення регіональних ФПГ-це включення в них підприємств, а також оптових і роздрібних підприємств з реалізації виробленої ФПГ продукції.
Специфічні особливості створення регіональних ФПГ складаються в обліку поряд з економічними соціальних, етнографічних та придатне кліматичних факторів.
Підвищення ефективності створення та функціонування, регіональних ФПГ залежить від рішення низки організаційно-правових проблем. Це відноситься до спрощення структури матеріалів техніці економічного обгрунтування створення ФПГ в рамках адміністративних районів суб'єктів Федерації та їх реєстрації, а також надання цим інтегрованим господарюючим суб'єктам більш широкого спектру фінансово економічних прав.
Для ФПГ необхідно змінити процедуру реєстрації: відмінити «дозвільний» характер і встановити «заявницький» характер реєстрації.
Рішення проблем підвищення ефективності створення і функціонування регіональних ФПГ, основні цілі яких пов'язані з розвитком місцевої економіки, поліпшенням забезпечення населення продовольством і товарами народного споживання, залежить від посилення ролі держави в регулюванні економічних процесів. Мається на увазі удосконалення податкового законодавства в напрямі надання пільг регіональної сфері економіки, встановлення митних перешкод на шляху конкурентів вітчизняним товарам, а також розширення прав центральних компаній ФПГ у фінансово кредитній сфері.
Для адміністрацій районних центрів створення ФПГ важливе і ефективний засіб вирішення проблем розвитку економіки регіону, підвищення добробуту і поліпшення соціально побутових умов населення. Місцеві органи влади мають значні можливості для створення сприятливих пільгових умов функціонування інтегрованих господарюючих організацій. Активний пошук і реалізація цих можливостей повинні стати пріоритетними напрямами діяльності представницької та виконавчої гілок районної влади.
Розроблені методичні положення механізму створення ФПГ є рішенням важливої ​​прикладної економічної задачі. Її сутність полягає в обгрунтуванні і формуванні методологічного забезпечення процесу організації нової для територіальних утворень суб'єктів Федерації організаційно правової форми інтеграції фінансового, виробничого та сільськогосподарського капіталів для стимулювання інвестиційної активності господарюючих суб'єктів і на цій основі прискорення розвитку регіональної економіки.
Аналіз ефективності створюваних ФПГ показує, що інтеграція фінансового, промислового і сільськогосподарського капіталів регіону доцільна. Вона сприяє підвищенню ефективності діяльності всіх підприємств учасників групи, прискоренню виходу економіки з кризи та вирішення його соціальних проблем.
На основі всього вищевикладеного можна зробити висновок, що ФПГ - бурхливо розвивається форма взаємодії фінансових і промислових структур, що дозволяє фінансовим установам найбільш ефективно не тільки розподіляти свої ресурси, але і деяким чином керувати їхнім використанням позичальником. З іншого боку, промислові структури одержують надійного і постійного контрагента, що здійснює гнучке і
всебічне фінансування і фінансове обслуговування його потреб.
Російське законодавство вже досить чітко визначило механізм і правила функціонування ФПГ. Великим єдиним недоліком даного нормативного ділянки є заборона банкам брати участь більш ніж в одній ФПГ. Дане питання спірне, але більшість економістів не бачать в участі банку в кількох ФПГ нічого поганого. Укрупнення виробничих комплексів, дедалі більша необхідність використання ефекту економії масштабу змушують консолідувати виробничі і фінансові ресурси в руках єдиної організації. Але
не можна забувати про гіркий досвід міжнародних фінансово-промислових груп, які протягом останнього десятиліття були змушені відмовитися від подальшої форсованої експансії і централізації. Їм довелося зайнятися перебудовою, як загальної організаційної структури, так і звернути більшу увагу на фінансові і маркетингові аспекти менеджменту. Багато мега корпорації зараз дотримуються загальної тенденції,
даючи дочірнім підприємствам велику свободу діяльності, наділяючи їх окремими бюджетами і т.д.
Отже, об'єднання і укрупнення - це добре, але у всьому треба знати міру.
Список літератури.
1. Пєтухов В.М. ., Коментар до закону про ФПГ. / / ЗАТ «Юридичний дім« Юстіціформ », 2002. - 80с.
2. А. Г. Мовсесян "Інтеграція банківського капіталу - необхідна умова розвитку сучасної економіки Росії", голова правління комерційного банку "Паритет"
3. Рожков М., Балтабаева М., Міжнародні фінансово-промислові групи в СНД: проблеми створення. / / Фінансова газета. Регіональний випуск. № 32, 1996 р
4. Рожков М., Попов І., Проблеми самофінансування
фінансово-промишленнних груп і консолідований баланс. / / Фінансова газета. Регіональний випуск. № 21, 1996 р
5. The Economist. "Survey of International corporations" 8 March 1996
Officer "Transnational corporations. Eastern Europe" Internet resources.
6. Зайцев Б.Ф., Агурбаш Н.Г., Ковальова Н.М., Малютіна О.А. / / Механізм створення російських регіональних фінансово-промислових груп. «Іспит», 2000 р. - 160с.
Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Міжнародні відносини та світова економіка | Курсова
214кб. | скачати


Схожі роботи:
Фінансово-промислові групи ФНП
Фінансово-промислові групи та холдинги
Фінансово промислові групи проблеми становлення та розвитку
Фінансово - промислові політичні групи та державна влада в Україні
Фінансово-промислові групи сутність і розвиток світовий досвід
Холдинг компанії і фінансово промислові групи в Росії і за кордоном
Фінансово-промислові групи сутність і розвиток світовий досвід
Ознаки організованої групи Відмінність від групи осіб за поперед
Ознаки організованої групи Відмінність від групи осіб за попередньою змовою і злочинного
© Усі права захищені
написати до нас
Рейтинг@Mail.ru