додати матеріал


Фінансовий результат організації

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.

скачати

ВСЕРОСІЙСЬКИЙ ЗАОЧНИЙ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНИЙ ІНСТИТУТ

Курсова робота

З дисципліни: Бухгалтерська фінансова звітність

На тему:

Фінансовий результат організації

Виконавець: Косолапова М. В.

Факультет Обліково-статистичний

Спеціальність Бух. облік, аналіз і аудит

Група 4 курс (вечір)

залікової книжки 03УБД11499

Керівник: Унтілова Л А

Калуга

2007

Зміст

1 Введення

2 Зміст звіту про прибутки та збитки

3 Аналіз рівня і динаміки фінансових результатів

4 Основні види і ознаки класифікації витрат організації

5 Аналіз витрат за елементами

6 Зведена система показників рентабельності організації

7 Висновок

8 Практична частина

9 Список літератури

1 Введення

Фінансовий результат діяльності підприємства виражається в зміні величини його власного капіталу за звітний період. Здатність підприємства забезпечити неухильне зростання власного капіталу може бути оцінена системою показників фінансових результатів. Узагальнено найбільш важливі показники фінансових результатів діяльності підприємства представлені у формі № 2 річної та квартальної бухгалтерської звітності.

Показники фінансових результатів (прибутку) характеризують абсолютну ефективність господарювання підприємства в усіх напрямках його діяльності: виробничої, збутової, постачальницької, фінансової та інвестиційної. Вони складають основу економічного розвитку підприємства та зміцнення його фінансових відносин з усіма учасниками комерційної справи.

Ефект - результат, що досягається за рахунок здійснення різних видів діяльності або проведення окремих заходів і операцій. Він може виражатися в додатковій сумі одержуваного валового або чистого доходу; в розмірі зниження витрат; в отриманні додаткової валової або чистого прибутку; в сумі приросту ринкової вартості підприємства, в розмірі чистого грошового потоку і т.п.

Ефективність - співвідношення показників результату і витрат використовуються для його досягнення. Найбільш узагальнену оцінку ефективності фінансово-господарської діяльності підприємства дає система коефіцієнтів рентабельності.

Зростання прибутку створює фінансову базу для самофінансування, розширеного відтворення, рішення проблем соціального та матеріального заохочення персоналу. Прибуток є також найважливішим джерелом формування доходів бюджету та погашення боргових зобов'язань організації перед банками, іншими кредиторами та інвесторами. Таким чином, показники прибутку є найважливішими в системі оцінки результативності та ділових якостей підприємства, ступеня його надійності і фінансового благополуччя як партнера.

Прибуток (збиток) - це різниця між усіма доходами організації і всіма її витратами.

Прибуток - це позитивний фінансовий результат діяльності організації. Негативний результат називається збиток.

2 Зміст звіту про прибутки та збитки

Класифікація доходів і витрат встановлено в положеннях з бухгалтерського обліку «доходи організації» (ПБУ 9 / 99) і «Витрати організації» (ПБУ 10/99).

У ПБУ 9 / 99 дано визначення доходів організації в цілому, їх видів, а також виручки. Положення визначає порядок визнання доходів у бухгалтерському обліку та порядок розкриття інформації про доходи організації в бухгалтерській звітності.

Доходами організації визнається збільшення економічних вигод у результаті надходження активів і погашення зобов'язань, що приводить до збільшення капіталу цієї організації, за винятком внесків учасників.

Для цілей Положення не визнаються доходами організації надходження від інших юридичних і фізичних осіб:

-Суми податку на додану вартість, акцизів, податку із продажів, експортних мит і інших аналогічних обов'язкових платежів,

-За договорами комісії, агентськими та іншим аналогічним договорами на користь комітента, принципала тощо

- В порядку попередньої оплати продукції, товарів робіт, послуг;

-У вигляді авансів в рахунок оплати продукції, товарів, робіт, послуг;

- Завдатку;

- В заставу, якщо договором передбачена передача заставленого майна заставодержателю:

- В погашення кредиту, позики, наданого позичальнику.

Виручка, операційні і позареалізаційні доходи (виручка o т продажу продукції виручка від виконання робіт складові п'ять і більше відсотків від загальної суми доходів організації за звітний період, демонструються за кожним видом окремо.

Відповідно до ПБО 9 / 99 і ПБУ 10/99 у форму № 2 необхідно включати наступні доходи і витрати:

доходи та витрати по звичайних видах діяльності;

операційні доходи і витрати;

позареалізаційні доходи і витрати;

надзвичайні доходи і витрати.

Доходами від звичайних видів діяльності є виручка від продажу продукції і товарів, надходження, пов'язані з виконанням робіт, наданням послуг.

У op нізація предметом діяльності яких є надання за плату в тимчасове користування своїх активів за договором оренди, виручкою вважаються надходження, отримання яких пов'язане з цією діяльністю.

В організаціях предметом діяльності, яких є надання за плату прав виникають з патентів на винаходи, промислові зразки та інших видів інтелектуальної, власності, виручкою вважаються надходження, отримання яких пов'язане з цією діяльністю.

В організаціях, предметом діяльності які є участь у статутних капіталах інших організацій, виручкою вважаються надходження, отримання яких пов'язане з цією діяльністю.

Доходи, одержувані організацією від надання за плату в тимчасове користування своїх активів, прав, що виникають з патентів на винаходи, промислові зразки та інших видів інтелектуальної власності, і від участі в статутних капіталах інших організацій, коли це не є предметом діяльності організації, ставляться операційних доходам.

Витратами організації визнається зменшення економічних вигод у результаті вибуття активів і виникнення зобов'язань, що приводить до зменшення капіталу цієї організації, за винятком зменшення внесків за рішенням учасників.

ПБО 10/99 не визнається витратами організацій вибуття активів;

у зв'язку з придбанням необоротних та активів (основних засобів, незавершеного будівництва, нематеріальних активів)

внески в статутні капітали інших організацій, придбання акцій акціонерних товариств та інших цінних паперів з метою перепродажу

за договорами комісії, агентськими та іншим аналогічним договорами на користь комітента, принципала.

про порядок попередньої оплати матеріально виробничих запасів та інших цінностей, робіт, послуг;

в погашення кредиту, займи, отриманого організацією.

Витратами по звичайних видах діяльності є витрати, пов'язані з виготовленням продукції і продажем товарів.

В організаціях, предметом діяльності яких є надання за плату прав, що виникають з патентів на винаходи, промислові зразки та інших видів інтелектуальної власності, витратами, але звичайним видам діяльності вважаються витрати, здійснення яких пов'язане з цією діяльністю.

В організаціях, предметом діяльності яких є участь у статутних капіталах інших організацій, витратами по звичайних видах діяльності вважаються витрати, здійснення яких пов'язане з цією діяльністю.

Витрати, здійснення яких знизилася з наданням за плату в тимчасове користування своїх активів, прав, що виникають з патентів на винаходи, промислові зразки та інших видів інтелектуальної власності, і з участю в статутних капіталах інших організацій, коли це не є предметом діяльності організації, ставляться до операційних витрат.

Витратами, але звичайних видах діяльності вважається також відшкодування вартості основних засобів, нематеріальних активів та інших активів, що амортизуються, здійснюваних у вигляді амортизаційний відрахувань.

Витрати по звичайних видах діяльності формують:

витрати, пов'язані з придбанням сировини, матеріалів, товарів та інших матеріально-виробничих запасів.

витрати, що виникають безпосередньо в процесі переробки матеріально-виробничих запасів для цілей виробництва продукції, виконання робіт і надання послуг та їх продажу, а також продажу товарів.

При формуванні витрат по звичайних видах діяльності повинна бути забезпечена їх угруповання по наступним елементам:

матеріальні витрати;

витрати па оплату купа;

відрахування на соціальні потреби;

амортизація;

інші витрати.

Перейдемо до прогресивним коментарю показників «Звіту про прибутки та збитки" (форма № 2).

За статтею «виручка від продажу товарів, продукції, робіт, послуг (за мінусом податку на додану вартість, акцизів і аналогічних обов'язкових платежів)" показується виручка від продажу продукції і товарів, надходження, пов'язані з виконанням робіт до наданням послуг. Виручка від продажу визначається в міру відвантаження продукції, товарів і пред'явлення рахунків покупцям. Застосування касового метолу, тобто відображення виручки за фактом оплати за реалізовану продукцію, дозволяється при переході права власності до покупця лише після оплати. Сума виручки від продажів формується виходячи з умов договорів з продажу товарів, продукції, виконання робіт та надання послуг з обліками знижок сумових різниць, змін умов договору. Відсотки по комерційних кредитах у вигляді відстрочки платежу, оформлені векселями покупця, включаються до виручки від продажу товарів продукції.

виручка приймається до бухгалтерського обліку в сумі обчисленої в грошовому вираженні, рівній величині надходження грошових коштів та іншого майна і величини дебіторської заборгованості.

виручка визнається в Бухгалтерському обліку при наявності таких умов;

1) організація має право на отримання цієї виручки, що випливає з конкретного договору або підтверджений іншим відповідним чином.

2) сума виручки може бути визначена;

3) є впевненість в тому, що в результаті конкретної операції відбудеться збільшення економічних вигод організації.

4) право власності на продукцію перейшло від організації до покупця або робота прийнята замовником.

5) витрати, які вироблені або будуть, проведені у зв'язку з цією операцією можуть бути визначені.

за статтею «собівартість проданих товарів, продукції, робіт, послуг" відображаються облікові витрати на виробництво продукції, робіт, послуг у паї, що належить до проданих у звітному періоді продукції, робіт, послуг.

Організації торгівлі віддзеркалюють, з даної статті покупну вартість товарів, виручка від продажу яких відображена в даному звітному періоді.

Організації, що є професійними учасниками ринки цінних паперів, відображають по даній статті покупну вартість цінних паперів виручка o т продажу яких відображена в даному звітному періоді.

При використанні для обліку витрат на виробництво рахунку «Випуск продукції сума перевищення фактичної виробничої собівартості випущеної з виробництва продукції зданих робіт і наданих послуг над нормативною їх собівартістю включається в статтю« Собівартість проданих товарів, продукції, робіт, послуг ».

Витрати визнаються в бухгалтерському обліку при наявності таких умов:

витрата проводиться відповідно до конкретного договором, вимогою законодавчих і нормативних актів, звичаями ділового обороту;

сума витрат може бути визначена;

є впевненість в тому, що і результаті конкретної операції відбудеться зменшення економічних вигод організації.

Якщо відносно будь-яких витрат здійснених організацією, не виконано хоча б одне з названих умов, то в бухгалтерському обліку організації визнається дебіторська заборгованість.

Витрати визнаються у тому звітному періоді, в якому вони мали місце, незалежно від часу фактичної виплати коштів і іншої форми здійснення (допущення тимчасової визначеності фактів господарської діяльності).

Витрати, пов'язані зі збутом продукції, а також витрати обігу в шапок статті «Собівартість проданих товарів, продукції, робіт, послуг» не включаються, а відображаються за статтею «Комерційні витрати»

По рядку "Прибуток (збиток) від продажу" показується прибуток (збиток) від продажу товарів, продукції, pa б o т, послуг, тобто фінансовий результат організації за звичайними видами діяльності.

для розрахунку прибутку (збитку; від продажів з виручки від продажу товарів, продукція, робіт, послуг віднімається сума витрат, відображених по рядках «Собівартість проданих товарів, продукції, робіт, послуг», «Комерційні витрати» і «Управлінські витрати»

Якщо організація терпить збиток o т продажу товарів (робіт послуг) то його відбивають у цьому ж рядку в круглих дужках.

Операційні доходи і розколи

Операційними доходами є:

- Надходження, пов'язані з наданням за плату у користування активів організації;

- Надходження пов'язані з наданням за плату прав виникають з патентів на винаходи, промислові зразки та з інших видів інтелектуальної власності;

-Надходження, пов'язані з участю в статутних капіталах інших організацій

-Прибуток, отриманий організацією в результаті спільної діяльності.

- Надходження o т продажу основних засобів та інших активів відмінних від грошові коштів, продукції, товарів.

Операційними витратами є:

витрати пов'язані з наданням за плату в тимчасове користування активів організації;

витрати, пов'язані з прілої маєтком за плату прав виникають на патентів на винаходи, промислові зразки та з інших видів інтелектуальної власності;

витрати, пов'язані з участю в статутних капіталах інших організацій:

витрати, пов'язані з продажем, вибуттям та іншим списанням основних засобів та інших активів, відмінних від грошових коштів.

За статтею «відсотки до отримання» розділу «Операційні доходи і витрати" відображаються операційні доходи в сумі належних відповідно до договорів відсотків за облігаціями, депозитами, по державних цінних паперів, за доставляння до користування грошових коштів організації.

Доходи, пов'язані з участю в статутних капіталах інші організацій і підлягають отриманню по терміну відповідно до установчими документами не інших доходів у частині операційних за статтею "доходи від участі в інших організаціях» зазначеного розділу.

За статтею «Відсотки до сплати» відбиваються операційні витрати в сумі належних відповідно до договорів до сплати відсотків за облігаціями, акціями, за надання організації в користування грошових коштів.

Решта доходу і витрати, пов'язані з операційних доходів і витрат, відображаються за статтями «Інші операційні доходи» чи «Інші операційні витрати».

зокрема, за статтею «Інші операційні доходи" відображаються прибуток, отриманий організацією в результаті спільної діяльності, сума винагороди за a передане в суспільстві володіння або користування майно або повернення майна при його поділі понад величину вкладу прибуток від продажу основних засобів;

Внереалізованних доходи і витрати за ПБО 9 / 99 позареалізаційними доходами є:

штрафи, пені, неустойки з a порушення умов договорів;

активи, отримані безоплатно, у тому числі за договором дарування:

надходження у відшкодування заподіяних організації збитків;

прибуток минулих років, виявлена ​​у звітному році,

інші позареалізаційні доходи.

Крім того, за статтею - «Внереаліраціонние доходи» звіту про прибутки та збитки відображається сума доходу, пов'язана з отриманням активів (основних засобів, сировини та матеріалів, цінних паперів, грошових коштів) у тому числі за договорами дарування.

Позареалізаційними витратами згідно ПБУ 10/99 є:

Штрафи, пені, неустойки з a порушення умов договорів.

відшкодування заподіяних організацією збитків;

збитки минулих років, визнані і звітному році;

суми дебіторської заборгованості, за якою минув строк позовної давності, інших боргів

кубові різниці;

перерахування коштів пов'язаних з благодійною діяльністю,

суми уцінки активів:

інші позареалізаційні витрати.

Перелічені витрати відображаються за статтею «Позареалізаційні витрати» звіту про прибутки та збитки. Сумові різниці, що виникають у зв'язку з погашенням заборгованостей за отриманими кредитами, отриманими позиками, відображаються у складі позареалізаційних доходів або витрат.

Величина прибутку (збитку) до оподаткування визначається як сальдо по всіх доходах і видатках за звичайними видами діяльності, а також операційним і позареалізаційних доходів і витрат.

Рядок «Чистий прибуток (збиток) звітного періоду» формується виходячи з прибутку або збитку до оподаткування з урахуванням впливу на результат відкладених податкових активів, відкладених податкових зобов'язань та поточного податку на прибуток. Якщо правильно заповнені всі попередні рядки, то результат

по цьому рядку повинен збігатися з сальдо рахунку 99 «Прибутки та збитки».

Крім того, у звіті можна відобразити окремими рядками надзвичайні доходи і витрати підприємства, якщо такі мали місце у звітному періоді. За статтею Надзвичайні доходи відображаються суми страхового відшкодування і покриття з інших джерел збитків від стихійних лих пожеж, аварії, інших надзвичайних подій, що підлягають отриманню організацією; вартість матеріальних цінностей. За статтею «Надзвичайні витрати відображаються вартість втрачених матеріально-виробничих цінностей, збитки від списання які прийшли в непридатність в результаті пожеж, аварій, стихійних лих, інших надзвичайних подію і не підлягають відновленню і подальшому використанню об'єктів основних засобів.

Будь-яка істотна для користувачів бухгалтерської звітності інформації і щодо показників прибутку (збитку) на акцію підлягає розкриттю та пояснювальній описки.

3 Аналіз рівня і динаміки фінансових результатів

Аналіз кожного доданка прибутку підприємства має не абстрактний, а цілком конкретний характер, тому що дозволяє засновникам та акціонерам, адміністрації вибрати найбільш важливі напрями активізації діяльності організації.

Аналіз фінансових результатів діяльності організації включає:

1. Дослідження змін кожного показника за поточний аналізований період (горизонтальний аналіз, розрахунок у колонці 5 таблиці 4.1);

2. Дослідження структури відповідних показників і їх змін (вертикальний аналіз, розрахунок у колонках 6, 7, 8 таблиці 4.1);

3. Вивчення динаміки зміни показників за ряд звітних періодів (трендовий аналіз);

4. Дослідження впливу факторів на прибуток (факторний аналіз).

Аналіз прибутку

Таблиця1 (тис.руб.)

Найменування показника

Код рядка

За звітний період

За аналогічний період минулого року

Відхилення (+,-)

Рівень в% до виручки у звітному періоді

Рівень в% до виручки у минулому періоді

Відхилення рівня,%

1

2

3

4

5 = 3-4

6

7

8 = 6-7

Виручка (нетто) від продажу товарів, робіт, послуг (за мінусом ПДВ, акцизів і аналогічних обов'язкових платежів (В)

010

106969

99017

+7952

100

100


Собівартість проданих товарів, продукції, робіт, послуг (С)

020

69744

70203

-459

65,2

70,9

-5,7

У тому числі: готової продукції

011

88988

80504

+8484

83,2

81,3

+ 1,9

товарів

012

12533

14652

-2119

11,7

14,8

-3,1

послуг промислового характеру

013

5448

3861

+ 1587

5,1

3,9

+1,2

Комерційні витрати (КР)

030

5562

594

+ 4968

5,2

0,6

+4,6

Управлінські витрати (УР)

040

3102

198

+2904

2,9

0,2

+2,7

Прибуток (збиток) від продажу (стор. 010-020-030-040) (Пп)

050

28561

28022

+539

26,7

28,3

-1,6

Відсотки отримані (% підлогу)

060

1610

4654

-3044

1,5

4,7

-3,2

Відсотки до сплати (% ущ)

070

3102

4188

-1086

2,9

4,2

-1,3

Доходи від участі в інших організаціях (ДРД)

080

4814

1064

+3750

4,6

1,1

+3,5

Інші операційні доходи (продам)

090

749

600

+ 149

0,7

0,6

+0,1

Інші операційні витрати (прорив)

100

11344

3584

+7760

10,6

3,6

+7,0

__ Інші позареалізаційні доходи (ВНД)

120

1604

495

+ 1109

1,5

0,5

+1,0

Інші позареалізаційні витрати (УНР)

130

642

1715

-1073

0,6

1,7

-1,1

Прибуток (збиток) до оподаткування (стр.050 +060-070 +080 +090- -100 +120-130) (ПБ)

140

22250

25348

-3098

20,8

25,6

-4,8

Відкладені податкові активи

141

2150

-

+2150

2,010

-

+2,010

Відкладені податкові зобов'язання

142

1620

-

+ 1620

1,514

-

-1,514

Податок на прибуток (н / п)

150

7205

8872

-1667

6,736

8,960

+2,224

Чистий прибуток (збиток) звітного періоду (ряд. 140 + 141 - 142 - 150) (Пч)

190

15575

16476

-901

14,6

16,6

-2,079

Всього доходів (010 + 060 + 080 + 090 + + 120 + 141), (Д)


117896

105830

12066_

Всього витрат (020 + 030 + 040 + + 070 + 100 + 130 + 142 + 150), (Р)


102321

89354

12967


_

_

Коефіцієнт співвідношення доходів і витрат

д / р

1,152

1,184

-0,032

_

_

-

У ході аналізу розраховуються такі показники:

1. Абсолютне відхилення:

± ДП = П1 - По,

де П0 - прибуток базисного періоду;

П1 - прибуток звітного періоду;

ДП - зміна прибутку.

2. Темп зростання

Темп зростання = П1/П0 * 100%

3. Рівень кожного показника щодо виручки від продажу (у%)

Рівень кожного показника щодо виручки від продажу = П i / За * 100%

Показники розраховуються в базисному і звітному періодах.

4. Зміна структури:

Δ У = УП1 - УП0 (рівень звітного періоду - рівень базисного періоду).

5. Факторний аналіз

На величину прибутку організації впливають різні фактори. По суті, всі ці фактори впливають на фінансово-господарську діяльність організації. Одні з них здійснюють прямий вплив, і їх вплив можна досить точно визначити за допомогою методів факторного аналізу. А інші надають непрямий вплив, через будь-які показники (рис. 4.1). У даному випадку величину впливу визначити можна тільки з певною часткою ймовірності або взагалі неможливо.

На суму чистого прибутку впливають всі показники-фактори, що визначають її:

Пч = В - З - КР - УР +% підлогу -% ущ + ДРД + Проді - ПРОРИВ + ВНД - ВНР + отл. Н / а - отл. Н / о - н / п = ΣХ i

Це факторна модель адитивного виду.

Фактори, що впливають на прибуток

Зовнішні фактори (незалежні від діяльності підприємства)

-Стан ринку.

-Ціни і тарифи на паливо, енергію, регульовані державою відпускні ціни на деякі товари та продукцію,

- Норми амортизації.

-Система оподаткування (ставки податків).

- Рівень процентних ставок за позиковими коштами.

-Порушення дисципліни з боку ділових партнерів.

-Сприятливі чи несприятливі соціальні та інші умови.

-Обсяг і якість природних ресурсів, наданих суспільством.

Внутрішні чинники (залежні від діяльності підприємства)

-Обсяг і якість проданої продукції,

товарів;

-Політика ціноутворення на підприємстві;

-Рівень собівартості та інших витрат;

-Якість менеджменту різних рівнів;

-Рівень організації праці і виробництва;

-Рівень освіти і кваліфікація кадрів;

-Технічний рівень виробничих

фондів;

-Науково-технічна творчість, творча

ініціатива працівників;

-Матеріальне становище і економічна

зацікавленість працівників

Прибуток валовий - це валовий дохід підприємства, тобто додана вартість.

Прибуток від продажів - це фінансовий результат від основної діяльності підприємства

Чистий прибуток - остаточна сума прибутку, що залишається в розпорядженні підприємства після сплати податків та інших обов'язкових платежів із суми облікового прибутку.

Нерозподілений прибуток - прибуток, отриманий в певному періоді і не спрямована на споживання шляхом розподілу між акціонерами. Ця частина прибутку призначена для капіталізації, тобто для реінвестування у виробництво. За своїм економічним змістом вона є однією з форм резерву власних фінансових ресурсів підприємства, що забезпечують його виробничий розвиток у майбутньому періоді.

4 Основні види і ознаки класифікації витрат організації

Основними факторами, що впливають на прибуток підприємства, є перш за все виручка від продажу продукції, товарів або прибуток від основної діяльності та витрати Що стосується виручки, то на її обсяг впливають такі показники, як кількість реалізованої продукції і ціна продажу.

Маючи під рукою лише звіт про прибутки і збитки, проаналізувати вплив зміни витрат на прибуток можна але оцінити вплив факторів на зміну самих витрат - не можна. Для такого аналізу необхідно розташовувати даними управлінського обліку та формою № 5. У розділі 8 форми № 5 відображені витрати, зроблені організацією в звітному і минулому роках, згруповані за економічними елементами. На малюнку 4.2. показана схема класифікації складу витрат за різними ознаками.

Ознаки класифікації витрат

Перш ніж приступити до аналізу витрат, необхідно визначити відмінності в поняттях: «виплати», «собівартість», «витрати», «витрати».

Виплата - це передача або перерахування грошових коштів організації іншій організації або фізичній особі з повним відчуженням цих коштів.

Собівартість продукції - це виражені в грошовому вимірі витрати підприємства за певний період часу на виготовлення продукції, що знаходиться на різних стадіях готовності: у незавершеному виробництві, на складі готової продукції, відвантаженої в даному періоді покупцеві. Розрізняють загальну собівартість продукції і собівартість одиниці продукції. Чим вище виробничі витрати, тим вища собівартість.

Собівартість - це витрати на просте відтворення, поточні витрати конкретного виробника.

Витратами організації визнається зменшення економічних вигод у результаті вибуття активів виникнення зобов'язань, що приводить до зменшення капіталу цієї організації, за винятком зменшення внесків за рішенням учасників.

Витрати - це виражена в грошовому вимірі вартість будь-яких ресурсів, використаних на забезпечення процесу розширеного відтворення. На відміну від загального поняття «витрат» поняття «витрат» в бухгалтерському обліку відноситься перш за все не до поглинаючим об'єктах, а до поглинаючим ресурсів. Поняття «витрати» ширше, ніж поняття «собівартість», яка являє собою витрати на просте відтворення, поточні витрати конкретного виробника. Витрати збільшують 'вартість певного виду активів.

При цьому або зменшується вартість інших активів

або збільшуються зобов'язання до виплати. Витрати відображаються дебетовими оборотами відповідних активних рахунків: 20 «Основне виробництво», 21 «Напівфабрикати власного виробництва», 23 «Допоміжні виробництва» 25 «Загальновиробничі витрати», 26 «Загальногосподарські витрати», 29 «Обслуговуючі виробництва та господарства» та інших. До категорії витрат також відносяться активи обліковуються на рахунку 44 «Витрати на продаж».

Класифікація витрат

За економічними елементами:

Матеріальні витрати (сировина, матеріали, покупні комплектуючі вироби і напівфабрикати, паливо, електроенергія, теплоенергія ..)

Витрати на оплату праці та відрахування на соціальні потреби

Амортизація основних засобів

Інші витрати (витрати на відрядження, витрати по рекламі, представницькі витрати, знос нематеріальних активів, орендна плата, обов'язкові страхові платежі, відсотки по кредитах банку, податки, що включаються до собівартості продукції, відрахування в позабюджетні фонди)

За статтями калькуляції собівартості:

-Сировина і матеріали

-Покупні вироби і напівфабрикати

-Паливо та енергія на технологічні цілі

-Основна і додаткова зарплата виробничих робітників

-Відрахувань на соціальне та медичне страхування

-Витрати на утримання та експлуатацію машин і устаткування

-Зворотні відходи

-Загальновиробничі витрати

-Загальногосподарські витрати

-Втрати від браку

-Відсотки по кредитах банку

-Витрати на рекламу

-Інші виробничі витрати

За способом віднесення на собівартість продукту:

Прямі пов'язані з виробництвом певних видів продукції (сировина, матеріали, зарплата виробничих робітників і ін) Вони прямо відносяться на той чи інший об'єкт калькуляції

Непрямі пов'язані з виробництвом кількох видів продукції і відносяться на об'єкти калькуляції методом розподілу пропорційно відповідній базі (основної та додаткової зарплати робітників або всім прямим витратам, виробничої площі і т.п.). До них відносяться загальновиробничі та загальногосподарські витрати, витрати на утримання основних засобів та ін

За способом відображення у бухгалтерському обліку:

Явні (змінні), що приймають форму прямих платежів постачальникам, іншим кредиторам До них відносяться, зарплата робітників, менеджерів, службовців, комісійні виплати торговим організаціям, виплати банкам і іншим постачальникам матеріальних і фінансових ресурсів, оплата послуг, транспортних витрат та ін

Неявні (імпліцитні) - це витрати по використанню ресурсів, які не належать підприємству - юридичній особі, а знаходяться у власності, наприклад, якогось співробітника (власника) підприємства. Вони не відображаються в регістрах бухгалтерського обліку, але цілком реальні. Наприклад, використання приміщення або транспорту, що належить комусь зі співробітників підприємства і т.п. Ці витрати дорівнюють можливості отримання грошових платежів за це використання, але звичайно не відображаються в бухгалтерській звітності

По відношенню до обсягу виробництва:

Постійні витрати - їх сума залишається відносно незмінною при зміні обсягу виробництва.

- Оренда приміщень,

- Амортизація,

- Податок на майно,

- Погодинна оплата праці,

- Податкові нарахування на погодинну зарплату.

Змінні витрати - їх сума змінюється пропорційно обсягу виробництва продукції-

- Сировина і матеріали,

- Відрядна оплата праці,

- Податкові нарахування на відрядну зарплату,

- Транспортні витрати,

- Технологічне паливо і електроенергія,

- Витрати по утриманню та експлуатації машин і устаткування (виключаючи амортизацію) та ін

5 Аналіз витрат за елементами

Якість аналізу витрат залежить від якості вихідної інформації. За даними фінансової звітності виконати повний аналіз витрат неможливо. Для цього необхідно розташовувати даними аналітичного і синтетичного обліку. Для того щоб проаналізувати витрати і за видами, і по продуктах, і по витратним центрам можна складати відповідні аналітичні таблиці.

Використовуючи дані розділу 8 форми № 5, складемо таблицю 4.2. У звітному році в порівнянні з попереднім роком витрати підприємства зросли на 7413 тис. крб., Або на 10,4%. У складі всіх елементів витрат відбулися деякі зміни. Так, у звітному році на 19,3% в порівнянні з попереднім роком знизилися матеріальні витрати, а їх частка скоротилася на 17,5 процентного пункту. Інші елементи витрат організації у звітному році збільшилися. Сума витрат на оплату праці зросла на 7647 тис. руб. - Або на 57,5%, а їх частка збільшилася в порівнянні з попереднім роком на 7,98 процентного пункту. Відрахування на соціальні потреби і амортизація основних засобів також зросли - на 66,7 і 57,8% відповідно. Значний темп росту (у 2 рази) інших витрат в організації відбувся за рахунок істотного збільшення управлінських витрат, а також інших непрямих витрат.

Зведена таблиця впливу факторів на чистий прибуток звітного періоду

Показники-фактори

Сума, тис. руб.

1Колічество проданої продукції (робіт, послуг)

-993

-

2 Зміна цін на реалізовану продукцію

+3243,5

+

3 Собівартість проданої продукції, товарів, робіт, послуг

+6097

+

4. Комерційні витрати

-1920,5

-

5. Управлінські витрати

-2888

-

6. Відсотки до отримання

-3044

-

7. Відсотки до сплати

+ 1086

+

8. Доходи від участі в інших організаціях

+3750

+

9 Інші операційні доходи

+ 149

+

10. Інші операційні витрати

-7760

-

11. Інші позареалізаційні доходи

+ 1109

+

12. Інші позареалізаційні витрати

+1073

+

13. Відкладені податкові активи

+2150

+

14. Відкладені податкові зобов'язання

-1620

-

15. Податок на прибуток

+ 1667

+

Сукупний вплив чинників

-901

-

Важливим моментом у діяльності підприємства є питання розподілу отриманого прибутку, але так, щоб цей розподіл призвело до зростання прибутку підприємства у подальшому. Існують два основні напрями підвищення прибутку - це поліпшення продуктивності і зростання продажів.

6 Зведена система показників рентабельності організації

Крім проаналізованих коефіцієнтів рентабельності розрізняють рентабельність всього капіталу, власних коштів, виробничих фондів, фінансових вкладень, перманентних коштів.

Слід зазначити, що в країнах з розвиненими ринковими відносинами зазвичай щорічно торговою палатою, промисловими асоціаціями чи урядом публікується інформація про «нормальних» значеннях показників рентабельності. Зіставлення своїх показників з їх допустимими величинами дозволяє зробити висновок про стан фінансового становища підприємства.

Валова рентабельність (R 6) відображає величину валового прибутку в кожному рублі реалізованої продукції зарубіжній практиці, цей показник називається маржинальним доходом.

Особливий інтерес для зовнішньої оцінки результативності фінансово-господарської діяльності організації представляє аналіз не таких традиційних показників прибутковості, яка показує, скільки прибутку від продажу припадає на 1 карбованець витрат. Більш інформативним є аналіз рентабельності активів і рентабельності власного капіталу.

Щоб оцінити результати діяльності організації в цілому і проаналізувати її сильні і слабкі сторони, необхідно синтезувати показники, причому таким чином, щоб виявити причинно-наслідкові зв'язки, що впливають на фінансове становище та його компоненти.

Одним із синтетичних показників економічної діяльності організації в цілому є економічна рентабельність

Таким чином, ми приходимо до відомої формули, розробленої у фірмі «Дюпон де Немур». Ця формула Дюпона дозволяє визначити, які чинники найбільшою мірою впливають на економічну рентабельність.

Дюпоновская система фінансового аналізу система рубленого інтегрального фінансового аналізу діяльності підприємства, основою якого є «модель Дюпона». Ця система фінансового аналізу передбачає розкладання показника «коефіцієнт рентабельності активів» на ряд приватних фінансових коефіцієнтів його формування, взаємопов'язаних в єдиній системі.

Можна сказати, що рентабельність активів - показник, похідний від виручки.

7 Висновок

При аналізі економічної рентабельності, безумовно, потрібно брати до уваги роль окремих його елементів. Але залежність, на наш погляд, доцільно будувати не через оборотність елементів, а через оцінку структури капіталу в ув'язці з динамікою його оборотності і рентабельності. З формули ^ добре видно можливі шляхи підвищення економічної рентабельності - шляхи збільшення прибутковості капіталу.

Показник рентабельності власного капіталу дозволяє встановити залежність між величиною інвестуються власних ресурсів і розміром прибутку, отриманого від їх використання.

Слід зазначити, що чинникам, представленим на цій схемі, і за рівнем значень, і по тенденції зміни про яку не слід забувати.

Таким чином, в залежності від галузевої специфіки, а фінансово-господарських умов організація може робити ставку на той чи інший фактор підвищення рентабельності власного капіталу.

На мою думку, аналізуючи рентабельність у просторово-часовому аспекті, необхідно брати до уваги три ключові особливості цього показника.

І, нарешті, третя особливість пов'язана з тимчасовим аспектом діяльності організації, Коефіцієнт чистої рентабельності, що впливає на рентабельність власного капіталу, визначається результативністю роботи звітного періоду, а майбутній ефект довгострокових інвестицій він не відображає. Якщо організація планує перехід на нові технології або іншу діяльність, що потребує великих інвестицій, то рентабельність капіталу може знижуватися. Однак якщо витрати надалі зниження рентабельності не можна розглядати як негативну характеристик поточної діяльності.

8. Практична частина

Стан активів і зобов'язань ТОВ «Еталон» на 1 грудня 2006 р., (згідно з робочим планом рахунків)

Номер рахунку

Активи та зобов'язання

Сума, руб.

1

2

3

01

Основні засоби

4039650

02

Амортизація основних засобів

2419170

04

Нематеріальні активи

145000

05

Амортизація нематеріальних активів

25015

09

Відкладені податкові активи

97320

10

Матеріали

1397500


Відхилення у вартості матеріальних цінностей

71000

19-3

Податок на додану вартість (ПДВ) за придбаними матеріально-виробничих запасів

239914

20

Основне виробництво - усього

33090


в тому числі виробу А

33090

43

Готова продукція

666673

50

Каса

7300

51

Розрахункові рахунки

448349

58

Фінансові вкладення (довгострокові)

140000

60-1

Розрахунки з постачальниками та підрядниками (кредит)

843104

62-1

Розрахунки з покупцями і замовниками (дебет)

327970

62-2

Розрахунки за авансами одержаними (кредит)

236700

66

Розрахунки за короткостроковими кредитами і позиками

679870

68

Розрахунки по податках і зборах - всього,

155286


в тому числі:


68-1

ПДВ

110400

68-2

податок на прибуток

32686

68-3

податок на доходи фізичних осіб

12200

69

Розрахунки по соціальному страхуванню і забезпеченню - всього,

51700


У тому числі:


69-1-1

Фонд соціального страхування

5887

69-1-2

страхові платежі від нещасних випадків

3864

69-2

Пенсійний фонд

36797

69-3-1

Федеральний фонд обов'язкового медичного страхування

1472

69-3-2

територіальний фонд обов'язкового медичного страхування

3680

70

Розрахунки з персоналом з оплати праці

213475

71

Розрахунки з підзвітними особами

4300

73

Розрахунки з персоналом за іншими операціями

128000

76-1

Розрахунки з різними дебіторами

30000

76-2

Розрахунки з іншими кредиторами

28726

77

Відкладені податкові зобов'язання

19960

80

Статутний капітал

1000000

82

Резервний капітал

150000

83

Додатковий капітал

730012

84

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток),

523401


У тому числі:


84-2

нерозподілений прибуток у зверненні

462492

84-3

нерозподілений прибуток у використанні

60909

90-1

Виручка

9150800

90-2

Собівартості продажів

6071217

90-3

ПДВ

1395885

90-5

Загальногосподарські витрати

633190

90-6

Комерційні витрати

181400

90-9

Прибуток / збиток від продажу (прибуток)

869108

91-1

Інші доходи

250760

91-2

Інші витрати

174118

91-9

Сальдо інших доходів і витрат

76642

99

Прибутки та збитки

699647

Сальдо на початок року та обороти за січень-листопад 2006 р. по рахунках синтетичного обліку (виписка з Головної книги)

Найменування і шифр рахунку

Сальдо на початок року, руб.

Оборот за січень-листопад, руб.


дебет

кредит

дебет

кредит

1

2

3

4

5

Основні засоби (01)

3561620


955000

476970

Амортизація основних засобів (02)


2030070

475000

864100

Нематеріальні активи (04)

85000


60000


Амортизація нематеріальних активів (05)


10000


15015

Вкладення у необоротні активи - всього,1015000

1015000

в тому числі:

будівництво об'єктів основних засобів (08-3)701000

701000

придбання об'єктів основних засобів (08-4)254000

254000

придбання нематеріальних активів (08-5)60000

60000

Відкладені податкові активи (09)

15000


97320

15000

Матеріали (10)

832500


2100070

1535070

Заготівельні і придбання матеріальних цінностей (15)2150170

2150170

Відхилення у вартості матеріальних цінностей (16)

110000


121000

160000

ПДВ по придбаних цінностей - всього,

138680


648934

547700

У тому числі:

ПДВ при придбанні основних засобів (19-1)171900

171900

ПДВ при придбанні нематеріальних активів (19-2)10800

10800

ПДВ при придбанні матеріально-виробничих запасів (19-3)

138680


466234

365000

Основне виробництво (20)-всього,

75720


6570710

6613340

в тому числі виробу А

75720


6570710

6613340

Допоміжні виробництва (23)390000

390000

Загальновиробничі витрати (25)2108995

2108995

Загальногосподарські витрати (26)633190

633190

Брак у виробництві (28)26150

26150

Випуск продукції (робіт, послуг) (40)6587190

6587190

Готова продукція (43)

150700


7141873

6625900

Витрати на продаж - всього,181400

181400

у тому числі витрати на продаж, субрахунок «Комерційні витрати» (44 - 1)181400

181400

Каса (50)

5150


3310189

3308039

Розрахункові рахунки (51)

560300


10774590

10886541

Фінансові вкладення, субрахунок «Довгострокові фінансові вкладення» (58-1)140000


Розрахунки з постачальниками і підрядниками - всього


452900

4750463

5140667

в тому числі:

розрахунки з постачальниками та підрядниками (60-1)


452900

3408000

3798204

розрахунки за авансами виданими (60-2)1342463

1342463

розрахунки з покупцями і замовниками - всього

277000


11974677

12160407

розрахунки з покупцями і замовниками (62 - 1)

277000


9150800

9099830

розрахунки за авансами отриманими (62-2)2823877

3060577

Розрахунки за короткостроковими кредитами і позиками (66) - всього,


370000

980340

1290210

в тому числі розрахунки за короткостроковими кредитами (66 - 1)


370000

980340

1290210

Розрахунки по податках і зборах (68) - всього,


172612

2097567

2080241

в тому числі:

ПДВ (68-1)


127503

1442340

1425237

податок на прибуток (68-2)


28609

303511

307588

податок на доходи фізичних осіб (68-3)


16500

316460

312160

податок на користувачів автомобільних доріг (68-4)

податок на майно (68-5)25364

25364

транспортний податок (68-6)9892

9892

Розрахунки по соціальному страхуванню і забезпечення (69)-всього,


44200

1196100

1203600

в тому числі:

Фонд соціального страхування (69-1-1)


5034

136210

137063

страхові платежі від нещасних випадків (69 - 1 -2)


3303

89388

89949

Пенсійний фонд (69-2)


31459

851317

856655

Федеральний ФОМС (69-3-1)


1258

34053

34267

територіальний ФОМС (69-3-2)


3146

85132

85666

Розрахунки з персоналом з оплати праці (70)


169900

3274025

3317600

Розрахунки з підзвітними особами (71)

6200


131600

133500

Розрахунки з персоналом за іншими операціями (73)128000


Розрахунки з різними дебіторами і кредиторами (76) - всього,

30000

17800

454444

465370

У тому числі:

розрахунки з різними дебіторами (76-1)

30000


181060

181060

розрахунки з різними кредиторами (76-2)


17800

273384

284310

Відкладені податкові зобов'язання (77)


8200

10600

22360

Статутний капітал (80)


1000000Резервний капітал (82)


150000Додатковий капітал (83)


730012Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) (84):


692176

921860

753085

в тому числі:

прибуток, що підлягає розподілу (84-1)


692176

692176


нерозподілений прибуток в обігу (84-2)229684

692176

нерозподілений прибуток у використанні (84-3)
60909

Продажі (90):9150800

9150800

в тому числі:

виручка (90 - 1)
9150800

собівартість (90-2)6071217


ПДВ (90-3)1395885


загальногосподарські витрати (90-5)633190


комерційні витрати (90-6)181400


прибуток / збиток від продажу (90-9)869108


Інші доходи і витрати (91):250760

250760

в тому числі:

інші доходи (91 - 1)
250760

інші витрати (91-2)174118


сальдо інших доходів і витрат (91-9)76642


Прибутки та збитки (99)246103

945750

Разом

5847870

5847870

81054120

81054120

Виписка з наказу про облікову політику ТОВ «Еталон» 2005 р. з метою бухгалтерського обліку

Фактична собівартість матеріалів, що надійшли виявляється на рахунку 15 «Заготівля та придбання матеріальних цінностей». Поточний облік матеріалів на рахунку 10 «Матеріали» ведеться за среднепокупним (договірними) цінами постачальників. Для обліку відхилень від облікових цін застосовується рахунок 16 «Відхилення вартості матеріальних цінностей». Відхилення фактичної собівартості матеріальних цінностей від їх вартості за обліковими цінами списуються пропорційно вартості витрачених матеріалів за обліковими цінами.

Амортизація по основних засобах нараховується методом зменшуваного залишку.

Амортизація по нематеріальних активах нараховується лінійним способом.

Витрати на поточний ремонт основних засобів списуються щомісяця на собівартість продукції.

Загальновиробничі витрати розподіляються між видами готової продукції пропорційно заробітній платі виробничих робітників, зайнятих безпосереднім виготовленням продукції.

Загальногосподарські витрати щомісяця списуються на собівартість реалізованої продукції як умовно-постійні витрати.

Незавершене виробництво оцінюється за нормативною собівартістю.

Готова продукція оприбутковується за нормативною (плановою) собівартістю. Відхилення від фактичної собівартості готової продукції за звітний місяць списуються на реалізацію продукції.

Продукція вважається реалізованою в міру її відвантаження і пред'явлення рахунків покупцям.

Виписка з наказу про облікову політику ТОВ «Еталон» 2005 р. з метою податкового обліку

  1. Для цілей оподаткування амортизація по основних засобів нараховується лінійним способом.

  2. Податок на прибуток сплачується щомісяця авансовими платежами виходячи з фактично одержаного прибутку за попередній місяць.

Журнал реєстрації господарських операцій ТОВ «Еталон»

за грудень 2006 р.

операції

Зміст операції, первинний документ

Сума, руб.

Кореспондуючі рахунки
дебет

кредит

1

2

3

4

5

1. Облік довгострокових інвестицій, основних засобів і нематеріальних активів

1

Рахунок-фактура № 40

Придбано верстат:

а) відпускна ціна з урахуванням доставки

38000

08-4

60-1


б) сума ПДВ

6840

19-1

60-1

2

Акт-накладна приймання-передачі основних засобів № 30

Верстат введений в експлуатацію

38000

01

08-4

3

Акт на списання основних засобів № 15

Внаслідок фізичного зносу ліквідується виробниче обладнання:

а) знос на дату вибуття

50000

02

01


б) залишкова вартість

1000

91-2

01


в) оприбутковані на склад інші матеріали

12300

10

91-1


г) витрати по демонтажу устаткування:

нарахована заробітна плата

2342

91-2

70


вироблені обов'язкові відрахування - всього,

658

91-2

69


в тому числі:

Фонд соціального страхування

68

91-2

69-1-1


страхові платежі від нещасних випадків

49

91-2

69-1-2


Пенсійний фонд

468

91-2

69-2


Федеральний ФОМС

26

91-2

69-3-1


територіальний ФОМС

47

91-2

69-3-2

4

Акт на списання основних засобів № 16

Продан малому підприємству «Квант» комп'ютер, придбаний у жовтні звітного року:

а) знос

1000

02

01


б) залишкова вартість

39000

91-2

01


в) вартість реалізації

49200

76-1

91-1


г) сума ПДВ

7505

91-2

68-1

5

Рахунок-фактура № 18

Придбано виключне авторське право на програмний продукт:

а) фактична ціна придбання

26000

08-5

60-1


б) сума ПДВ

4680

19-2

60-1

6

Акт приймання-передачі нематеріальних активів № 4

Оприбутковано виключне право на програмний продукт у складі нематеріальних активів

26000

04

08-5

7

Виписка банку

Оплачено рахунки постачальників за придбане майно й зроблені роботи:

а) механічний завод (25.12; рахунок-фактура № 40)

44840

60-1

51


б) мале підприємство «Програміст» (27.12; рахунок-фактура № 18)

30680

60-1

51


Разом

755208

Розроблювальна таблиця № 6 Нарахована амортизація основних засобів:

а) виробничого обладнання:

цеху № 1

20100

25

02


цеху № 2

17200

25

02


ремонтного цеху

6050

25

02


Разом

43350
б) будівель та господарського інвентарю:

цеху № 1

10600

25

02


цеху № 2

10200

25

02


ремонтного цеху

1400

25

02


Разом

22200
в) будівель та інвентарю заводоуправління

7700

26

02


Всього

732509

Відомість № 17

Нараховано амортизацію по програмному забезпеченню обчислювальної техніки, використовуваної в управлінні підприємством

1726

26

05

2. Облік фінансових вкладень

10

Договір купівлі-продажу, виписка банку

На початку грудня придбані 1000 акцій ВАТ «Оріон» за їх номінальною вартістю за 60 руб. з метою вкладення тимчасово вільних грошових коштів на термін менше року. В кінці грудня акції були продані за 80 руб.

а) придбання акцій за їх номінальною вартістю

60000

58

76-2


б) перерахування грошових коштів (на суму фактичних витрат на купівлю акцій)

60000

76-2

51


в) списання акцій за балансовою вартістю

60000

91-2

58


г) реалізація акцій

80000

76-1

91-1

11

Довідка-розрахунок бухгалтерії, виписка банку

1 жовтня звітного року придбано облігації АТ «Статус» за 140000 крб. при їх номінальної вартості 120000 руб. Відсотки за облігаціями становлять 50% річних. Виплата відсотків проводиться щокварталу. Термін погашення облігацій настане через 2 роки:

а) нараховані відсотки за квартал

15000

76-1

91-1


б) погашена різниця між ціною купівлі та номінальною вартістю облігацій за квартал

2500

91-2

58


в) надходження доходу за облігаціями

15000

51

76-1

3. Облік матеріалів

12

Рахунки-фактури, рахунки, платіжні вимоги

Акцептовані рахунки постачальників за надійшли матеріали:

а) рахунок-фактура № 145 ВАТ «Тракторний завод»:

покупна вартість

25000

15

60-1


сума ПДВ

4500

19-3

60-1


б) рахунок-фактура № 780 ВАТ «Автоприбор»:

покупна вартість

40000

15

60-1


сума ПДВ

7200

19-3

60-1


Разом

7670013

Виписка з розрахункового рахунку

Сплачено рахунок 201 малого підприємства «Техніка» за матеріали, що надійшли в листопаді

582000

60-1

51

14

Виписка з розрахункового рахунку

Оплачено рахунки постачальників за матеріали, що надійшли в грудні:

а) ВАТ «Тракторний завод» (17.12; рахунок-фактура № 145)

29500

60-1

51


б) ВАТ «Автоприбор» (18.12; рахунок-фактура № 780)

47200

60-1

51


Разом

7670015

Прибуткові ордери

Оприбутковано матеріали на складі за обліковими цінами, що надійшли:

а) від ВАТ «Тракторний завод»

24000

10

15


б) від ВАТ «Автоприбор»

39000

10

15


Разом

6300016

Розрахунок бухгалтерії

Списано відхилення фактичної собівартості придбаних матеріалів від облікових цін

2000

16

15

17

Лімітно-забірні карти, вимоги-накладні

Відпущені зі складу і витрачено у звітному місяці матеріали (за обліковими цінами):

а) цеху № 1 для виробництва

виробів А

70500

20

10


виробів Б

60100

20

10


б) цеху № 2 для виробництва

виробів А

90400

20

10


виробів Б

58700

20

10


в) ремонтному цеху для виконання

замовлення № 301

6300

23

10


замовлення № 302

4700

23

10


г) на господарські потреби

цеху № 1

2200

25

10


цеху № 2

2400

25

10


ремонтного цеху

1500

25

10


д) заводоуправління

1100

26

10


Разом

29790018

Довідка бухгалтерії

Списані і розподілені відхилення у вартості матеріалів, що належать до матеріалів, відпущених

а) цеху № 1 для виробництва

виробів А

3525

20

16


виробів Б

3005

20

16


б) цеху № 2 для виробництва

виробів А

4520

20

16


виробів Б

2935

20

16


в) ремонтному цеху для виконання

замовлення № 301

315

23

16


замовлення № 302

235

23

16


г) на господарські потреби

цеху № 1

110

25

16


цеху № 2

120

25

16


ремонтного цеху

75

25

16


д) заводоуправління

55

26

16


Разом

14895
4. Облік розрахунків з персоналом з оплати праці

19

Наряди, розрахункові відомості

Нараховано і розподілена основна і додаткова заробітна плата за грудень:

а) робочим цеху № 1 з виробництва

виробів А

64643

20

70


виробів Б

61112

20

70


б) робочим цеху № 2 по виробництву

виробів А

48482

20

70


виробів Б

44094

20

70


в) робочим ремонтного цеху:

замовлення № 301

16910

23

70


замовлення № 302

13593

23

70


г) робочим, обслуговуючим обладнання:

цеху № 1

13379

25

70


цеху № 2

12094

25

70


ремонтного цеху

8669

25

70


д) службовцям:

цеху № 1

20549

25

70


цеху № 2

21298

25

70


ремонтного цеху

16482

25

70


е) персоналу заводоуправління

32964

26

70


Разом

37426920

Листки про тимчасову непрацездатність

Нараховано допомоги по тимчасовій непрацездатності

За рахунок коштів ФСС

2120

69-1-1

70


За рахунок коштів підприємства

430

26

70


Разом:

255021

Розрахункові відомості

Нараховано єдиний соціальний податок на заробітну плату:

а) робітників цеху № 1 з виробництва

виробів А

18165

20

69


виробів Б

17172

20

69


б) робітників цеху № 2 по виробництву

виробів А

13624

20

69


виробів Б

12391

20

69


в) робочих ремонтного цеху:

замовлення № 301

4752

23

69


замовлення № 302

3819

23

69


г) робітників, які обслуговують обладнання:

цеху № 1

3759

25

69


цеху № 2

3398

25

69


ремонтного цеху

2436

25

69


д) службовців:

цеху № 1

5774

25

69


цеху № 2

5985

25

69


ремонтного цеху

4631

25

69


е) персоналу заводоуправління

9263

26

69


Всього

105169
в тому числі:

Фонд соціального страхування

10854
страхові платежі від нещасних випадків

7860
Пенсійний фонд

74853
Федеральний ФОМС

4117
територіальний ФОМС

748522

Розрахункові відомості

Здійснені утримання із заробітної плати персоналу підприємства

а) податок на доходи фізичних осіб

27800

70

68-3


б) за виконавчими листами

2600

70

76-2


в) на відшкодування втрат від браку (вироби А)

300

70

28


Разом

3070023

Виписка з розрахункового рахунку

Одержано в касу за чеками з розрахункового рахунку на виплату заробітної плати та поточні витрати

350495

50

51

24

Платіжна відомість, видаткові касові ордери

Видано з каси:

а) заробітна плата за листопад

213475

70

50


б) аванс за першу половину грудня

117000

70

50


в) підзвітним особам на відрядження

5400

71

50


г) допомоги по догляду за дитиною до досягнення нею півтора року

2900

69-1

50


д) допомога з тимчасової непрацездатності

2550

70

50


Разом

34132525

Платіжна відомість

Депонована заробітна плата

9170

70

76-2

26

Виписка банку

Здано в банк депонована заробітна плата

9170

51

50


5. Облік інших витрат на виробництво

27

Відомість надходження матеріалів

Оприбутковані на склад зворотні відходи за ціною можливого використання:

виробу А

2500

10

20


виробу Б

1300

10

20


Разом

380028

Рахунки-фактури, рахунки ВАТ «Енергоресурси»

Списані витрати за отриману електроенергію, пар, воду, газ, використані в процесі основного виробництва:

а) цех № 1

2050

25

60-1


б) цех № 2

1700

25

60-1


в) ремонтний цех

850

25

60-1


г) заводоуправління

625

26

60-1


д) сума ПДВ

941

19-4

60-1


Разом:

616629

Авансовий звіт Фролова С.І.

Списані витрати на відрядження (у т.ч. понад норми 500 руб., ПДВ - ні):

а) на витрати

4000

26

71


б) сума ПДВ

300

19-4

71


Разом

430030

Розрахунок бухгалтерії

Розподілені загальновиробничі витрати ремонтного цеху між замовленнями № 301 і № 302 пропорційно прямій заробітній платі ремонтних робітників:

Замовлення № 301

23336

23

25


замовлення № 302

18757

23

25


Разом

4209331

Розроблювальна таблиця розподілу послуг допоміжних виробництв

Списуються витрати на ремонт:

цех № 1 - замовлення № 301

51613

25

23


цех № 2 - замовлення № 302

41104

25

23


Разом

9271732

Розрахунок бухгалтерії

Розподілені загальновиробничі витрати основних цехів між виробами А і Б пропорційно прямій заробітній платі виробничих робітників:

цеху № 1

виробу А

66894

20

25


виробу Б

63240

20

25


Разом

130134
цеху № 2

виробу А

60487

20

25


виробу Б

55012

20

25


Разом

11549933

Розрахунок бухгалтерії

Нараховано банку відсотки за кредит (у межах облік. Ставки)

30000

91-2

66

34

Нараховано транспортний податок за IV квартал

3298

26

68-6

35

Акти про шлюб

Виявлено остаточний виробничий брак в цеху № 1 і списаний з цехової собівартості (виріб А)

2780

28

20

36

Вимога-накладна

Оприбутковано на склад остаточний шлюб за ціною можливого використання (виріб А)

130

10

28

37

Відомість втрат від браку

Визначені та списані остаточні втрати від браку (виріб А)

2350

20

28

6. Облік готової продукції і товарів

38

Відомість випуску готової продукції

Списано фактична виробнича собівартість готових виробів.

Вироби А

439699

40

20


Вироби Б

346319

40

20


Разом:

786018
Незавершене виробництво на кінець місяця становило по:

виробу А-31 701 руб.

виробу Б - 30 142 руб.
39

Відомість випуску готової продукції

Оприбутковано на складі готова продукція за нормативною собівартістю:

виробу А

422600

43

40


виробу Б

329400

43

40


Разом

75200040

Відомість випуску готової продукції

Відхилення фактичної собівартості готової продукції від нормативної собівартості списані на реалізацію:

-
по виробу А

17099

90-2

40


по виробу Б

16919

90-2

40


Разом

3401841

Розрахунок бухгалтерії

Списані загальногосподарські витрати загальною сумою на собівартість реалізованої продукції

61161

90-5

26

42

Накладні на відпуск, відомість руху готової продукції

Видана зі складу і відвантажена споживачам готова продукція:

а) нормативна собівартість

427440

90-2

43


б) продажна вартість, включаючи ПДВ

790800

62-1

90-1

43

Книга продаж, рахунки-фактури Нараховано ПДВ

120630

90-3

68

44

Договір на послуги, рахунок-фактура № 17

Оплачені транспортним організаціям витрати з відвантаження готової продукції:

до станції відправлення

38700

44-1

76-2


ПДВ

6966

19-4

76-2


Разом:

4566645

Виписка з розрахункового рахунку

Оплачено покупцями реалізована продукція

679215

51

62-1

46

Відомість-розрахунок собівартості реалізованої продукції

Списані комерційні витрати на реалізацію продукції

38700

90-6

44-1

7. Облік фінансових результатів, кредитів, грошових коштів

47

Відомість результатів від реалізації

Списані фінансові результати від продажу продукції

108851

90-9

99

48

Розрахунок бухгалтерії, претензія

Визнана боржником фірма «Стандарт»

сума штрафу за порушення умов господарського договору

1320

76-1

91-1


нарахований ПДВ

201

91-2

68

49

Виписка з розрахункового рахунку

Надійшло на розрахунковий рахунок:

а) від дебіторів у погашення їх заборгованості - всього,

148100

51

76-1


в тому числі:

за основними засобами

49200
з цінних паперів

80000
інші

18900
б) штраф від фірми «Стандарт» за постачання неякісних матеріалів

1320

51

76-1


в) короткострокова позика банку

936000

51

66

50

Розрахунок бухгалтерії

Нараховано штраф на користь організації «Контакт» за недопоставку продукції

11700

91-2

76-2

51

Виписка з розрахункового рахунку

Перераховано з розрахункового рахунку:

а) єдиний соціальний податок і страхові платежі від нещасних випадків на виробництві - всього,

51700

69

51


в тому числі:

ЄСП до Фонду соціального страхування

5887
страхові платежі від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань

3864
ЄСП підлягає сплаті до бюджету, внески за страхової та накопичувальної частини трудової пенсії

36797
ЄСП у Федеральний фонд ОМС

1472
ЄСП до територіального фонду ОМС

3680
б) утримані із заробітної плати податки за листопад

12200

68-3

51


в) штраф за недопоставку продукції

11700

76-2

51


г) транспортної організації за доставку продукції

45666

76-2

51


Разом

12126652

Розрахунок бухгалтерії

Нараховано податок на майно

9442

91-2

68-5

53

Довідка-розрахунок бухгалтерії

Списання в кінці місяця сальдо інших доходів і витрат (визначити суму)

6528

99

91-9

54

Розрахунок бухгалтерії

Нараховано умовний витрата з податку на прибуток за грудень (суму визначити)

24558

99

68-2

55

Розрахунок бухгалтерії

Розраховано постійне податкове зобов'язання

120

99

68-2

56

Розрахунок бухгалтерії

Визначено суму відкладеного податкового активу за грудень

7500

09

68-2

57

Розрахунок бухгалтерії

Визначено суму відстроченого податкового зобов'язання за грудень

3033

68-2

77

58

Розрахунок бухгалтерії

Списано частину відкладеного податкового зобов'язання

240

77

68-2

59

Виписка з розрахункового рахунку

Перераховано з розрахункового рахунку:

а) ПДВ за листопад

110400

68-1

51


б) податок на прибуток (виходячи з фактичного прибутку за листопад)

32686

68-2

51


г) для погашення короткострокових позик

290000

66

51


д) в оплату відсотків за кредит

30000

66

51


Разом

46308660

Розрахунок бухгалтерії. Книга покупок

Прийнято до податкового відрахування ПДВ по транспортних послуг

120207

68-1

19-4


а) за основними засобами

6840

68-1

19-1


б) по нематеріальних активах

4680

68-1

19-2


в) за матеріалами надійшли:

в листопаді

88780

68-1

19-3


в грудні

11700

68-1

19-3


г) по послугах

7907

68-1

19-4


д) за витратами на відрядження

300

68-1

19-5


Разом:
61

Розрахунок бухгалтерії

120207
Закриті рахунки 99 «Прибули і збитки» заключній проводкою в кінці року: виявлено чиста (нерозподілений) прибуток (суму визначити)

777292

99

84-1

62

Розрахунок бухгалтерії

Закриття субрахунків по рахунку 90 «Продажі» наприкінці звітного року:

а) субрахунку 90 - 1 «Виручка»

9941600

90-1

90-9


б) субрахунку 90-2 "Собівартість продажів»

6532675

90-9

90-2


в) субрахунку 90-3 «ПДВ»

1516515

90-9

90-3


г) субрахунку 90-5 «Загальногосподарські витрати»

694351

90-9

90-5


д) субрахунку 90-6 «Комерційні витрати»

220100

90-9

90-6

63

Розрахунок бухгалтерії

Закриття субрахунків по рахунку 91 «Інші доходи і витрати» у кінці року:

а) субрахунку 91-1

408580

91-1

91-9


б) субрахунку 91-2

338466

91-9

91-2

Облікові регістри

Журнал-ордер № 1 за грудень 2005 року за кредитом рахунку 50 "Каса" в дебет рахунків

дата касового звіту

51

69

70

71

Разом

1-31 грудня

9170

2900

333025

5400

350495

Разом

9170

2900

333025

5400

350495

Журнал-ордер № 2 за грудень 2005 р. по кредиту рахунку 51 "Розрахункові рахунки" в дебет рахунків

Дата виписки з банку

50

60

68

69

66

76

Разом

з 1 по 31 грудня

350495

734220

155286

51700

320000

117366

1729067

РАЗОМ

350495

734220

155286

51700

320000

117366

1729067

Журнал ордер № 4 за грудень 2006 року за кредитом рахунку 66 "Короткострокові кредити банків і позики"

Дата виписка банку

З кредиту рахунку 66 в дебет рахунків

Разом


51

91-2


7 - 13 грудня

936000

30000

966000

Разом

936000

30000

966000

Журнал-ордер № 6 за грудень 2006 р. по кредиту рахунку 60 "Розрахунки з постачальниками та підрядниками"прибуткового документа

Вартість матеріалу за обліковою ціною

З кредиту рахунку в дебет рахунків

Сума акцепту по рахунку або невідфактуровані поставки

Відмітка про оплату

На кінець місяця

08

15

19

25

26


Дата оплати

З розрахункового рахунку

за непрібившій вантаж

сальдо по рахунку неоплаченному

А

Б

У

Г

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

201

МП "Техніка"

151582000

16.дек

582000145

ВАТ "Тракторний завод"

152

25000


25000

450029500

17.дек

2950078

ВАТ "Автоприбор"

153

40000


40000

720047200

18.дек

4720051

ЗАТ "Механічний завод"

40

38000

38000


684044840

25.дек

4484010

МП "Програміст"

18

26000

26000


468030680

27.дек

30680116

ВАТ "Енергоресурс

-
941

4600

625

6166
6166

РАЗОМ64000

65000

24161

4600

625

740386


734220


6166

Журнал-ордер № 7 за грудень 2006 р. по кредиту рахунку 71 "Розрахунки з підзвітними особами" і аналітичні дані до цього рахунку

Авансовий звіт

П.І.Б. підзвітної особи

Залишок на початок місяця

Видано під звіт

Видано у відшкодування перевитрати

Повернуто невикористані суми

Витрачено з підзвітних сумдата виникнення заборгованості

дебет

кредит

кореспондуючий рахунок

сума

дата

дата

кореспондуючий рахунок

сума

дата

кредит рахунку 71 в дебет рахунків

за пред'явленим звіту

з кредиту рахунку 71 в дебет рахунків

50

70

дата

затверджена сума

26

19

А

Б

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

51

Фролов С.І.

25.11

4300

4000

300

52

Котова М.К.
50

1550

26.1253

Вєтров І.І.
50

2700

26.1254

Сєрова Л.П.
50

1150

26.12РАЗОМ


43005400


4000

300

Аналітичні дані до рахунку 76 «Розрахунки з різними дебіторами і кредиторами» (виписка з відомостей № 7 за січень-грудень 2006 р.)


Обороти за січень-листопад

Оборот за грудень

Разом за рік


дебет

кредит

дебет

кредит

дебет

кредит

Дебіторська короткострокова заборгованість

181060

181 060

145520

164420

326580

345 480

Кредиторська короткострокова заборгованість

273 384

284 310

117366

129136

390750

413 446

Разом

454 444

465 370

262886

293556

717330

758 926

Журнал-ордер № 8 за грудень 2006 р. за кредитом рахунків 09, 19, 58, 68, 76,77

Підстава, № документа

З кредиту 19, 58, 68, 76 в дебет рахунків

РАЗОМ


09

19

26

44-1

51

58

68

70

77

90-3

91-2

99


Розрахунок бухгалтерії: різниця між ціною купівлі та номінальною вартістю облігацій

З кредиту рахунка 58


Списання акцій62500


62500

Разом62500


62500

Розрахунок бухгалтерії

З кредиту рахунку 68


Умовний витрата з податку на прибуток (УРНП)
24558

24558

Відкладені податкові активи (ВПА)

7500
7500

Відкладені податкові зобов'язання (ВПЗ)

240
240

Постійні податкові зобов'язання (ВНО)
120

120

Податок на додану вартість


120630

7706


128336

Податок на майно9442


9442

Податок на доходи фізичних осіб
27800

27800

Транспортний податок3298


3298

Разом

7500

0

3298

0

0

0

0

27800

240

120630

17148

24678

201294

Розрахунок бухгалтерії

З кредиту рахунку 19

ПДВ120207


120207

Відомість

З кредиту рахунку 76


7


6966


38700

164420

60000


1177011700


293556

Розрахунок бухгалтерії

З кредиту рахунку 77


Відкладені податкові зобов'язання3033


3033

Відомість обліку витрат по ремонтному цеху № 3 (допоміжні виробництва) за грудень 2006 р.

рядка

Дебетуемого рахунку, статті аналітичного обліку

02

10

16

25

69

70

Різні суми, вже відображені в ін ж / о

Разом за місяць по цеху

А

Б

1

2

3

4

5

6

7

8

1

25 "Загальновиробничі. Витрати"

Амортизація виробничого обладнання та транспортних засобів

60506050

2

Експлуатація обладнання

2436

8669


11105

3

Утримання апарату управління

4631

16482


21113

4

Амортизація будівель, споруд, інвентарю

14001400

5

Утримання будинків, споруд, інвентарю


1500

75
850

2425


РАЗОМ по рахунку 25

7450

1500

75

0

7067

25151

850

42093


23 "Допоміжні виробництва"
0


замовлення № 301


6300

315

23336

4752

16910


51613


замовлення № 302


4700

235

18757

3819

13593


41104


Разом по рахунку 23

0

11000

550

42093

8571

30503

0

92717

Відомість облік витрат по цеху № 1 (основне виробництво) за грудень 2006 р.

рядка

Дебетуемого рахунку, статті аналітичного обліку

02

10

16

20

23

25

28

69

70

Різні суми вже відображені в ж / о

Разом за місяць

А

Б

1

2

3

4

5

6

7

7

1

25 "Загальновиробничі витрати" Амортизація виробничого обладнання та транспортних засобів

20100


20100

2

Витрати по ремонту виробничого обладнання та транспортних засобів

516133759

13379


68751

3

Експлуатація обладнання


2050

2050

9

Утримання апарату управління
5774

20549


26323

11

Амортизація будівель, споруд, інвентарю

10600


10600

13

Утримання будинків, споруд, інвентарю


2200

110
2310


РАЗОМ по рахунку 25

30700

2200

110

0

51613

0

0

9533

33928

2050

130134


20 "Основне виробництво"0


виріб А


70500

352566894

2350

18165

64643


226077


виріб Б


60100

300563240


17172

61112


204629


РАЗОМ по рахунку 20

0

130600

6530

0

0

130134

2350

35337

125755

0

430706


28 "Брак у виробництві"
27802780

Відомість обліку витрат по цеху № 2 (основне виробництво) за грудень 2006р.

рядка

Дебетуемого рахунку, статті аналітичного обліку

02

10

16

20

23

25

28

69

70

Різн. суми вже відображені в ж / о

Разом за місяць

А

Б

1

2

3

4

5

6

7

7

1

25 "Загальновиробничі витрати" Амортизація виробничого обладнання та транспортних засобів

17200


17200

2

Витрати по ремонту виробничого обладнання та транспортних засобів

411043398

12094


56596

3

Експлуатація обладнання


1700

1700

9

Утримання апарату управління
5985

21298


27283

11

Амортизація будівель, споруд, інвентарю

10200


10200

13

Утримання будинків, споруд, інвентарю


2400

120
2520

РАЗОМ по рахунку 25

27400

2400

120

0

41104

0

0

9383

33392

1700

115499

20 "Основне виробництво"0

виріб А


90400

452060487


13624

48482


217513

виріб Б


58700

293555012


12391

44094


173132

РАЗОМ по рахунку 20

0

149100

7455

0

0

115499

0

26015

92576

0

390645


Відомість за грудень 2006 р. Загальногосподарські витрати

рядка

Дебетуемого рахунки і статті аналітичного обліку

Оборот за дебетом з кредиту рахунків

Різн. суми вже отраж. в ж / о

Разом за місяць02

05

10

16

69

701

Утримання апарату управління підприємством

9263

33394


42657

2

Службові відрядження апарату управління підприємством4000

4000

7

Амортизація нематеріальних активів


1726


1726

Амортизація основних засобів загальногосподарського управління

77007700

9

Утримання та поточний ремонт будівель, споруд та інвентарю загальногосподарського призначення1100

55
1155

15

Загальногосподарські витрати625

625

16

Обов'язкові відрахування3298

3298

РАЗОМ по рахунку 26

7700

1726

1100

55

9263

33394

7923

61161

Зведена відомість обліку витрат за грудень 2006 року (журнал-ордер № 10)

Розділ 1. Витрати виробництва

З кредиту рахунків В дебет рахунків

02

05

10

16

20

23

28

69

70

суми, вже відображено. в журн.-ордерах

25

26

Разом

а

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

25 «Загальновиробничі витрати»

65550

0

6100

305

0

92717

0

25983

92471

4600

0

0

287726

Цех № 1

30700


2200

110


51613


9533

33928

2050130134

Цех № 2

27400


2400

120


41104


9383

33392

1700115499

Цех № 3

7450


1500

75
7067

25151

85042093

23 «Допоміжні виробництва»11000

550
8571

30503


42093


92717

20 «Основне виробництво»

0

0

279700

13985

0

0

2350

61352

218331

0

245633

0

821351

Цех № 1130600

65302350

35337

125755


130134


430706

Цех № 2149100

7455
26015

92576


115499


390645

28 «Брак у виробництві»

2780
2780

Усього за рахунками 20, 23, 25, 28

65550

0

296800

14840

2780

92717

2350

95906

341305

4600

287726

0

1204574

26 «Загальногосподарські витрати»

7700

1726

1100

55
9263

33394

792361161

97 «Витрати майбутніх періодів»

0

Всього по журналу: за економічними елементами

73250

1726

297900

14895

X

X

X

105169

374699

12523

X

X

880162

комплексних витрат

X

X

X

X

2780

92717

2350

X

X

X

287726

0

385573

Розділ 2. Розрахунок витрат на виробництво за економічними елементами

рядка

Найменування показників

Матеріальні витрати

Витрати на оплату праці

Відрахування на соц. потреби

Амортизація

Інші витрати

Разом

1

Всього витрат за економічними елементами (1 розділ ж / о № 10)

297900

374699

105169

74976

27418

880162

2

Виключаються внутрішній оборот: вартість оприбуткованих з рах. № 20, 23, 28 відходів, матеріалів, тари та палива власного вироблення ін

3930

3930

3

Витрати на виробництво за елементами без внутрішнього обороту

за місяць

293970

374699

105169

74976

27418

876232з початку року

1 987 840

3 446 469

1 303 159

939076

252175

7928719

Виписка з розділу 2 зведеної відомості за листопад

(Наростаючий підсумок за 11 місяців) 2006 р.


Матеріальні витрати

Витрати на оплату праці

Відрахування на соц. потреби

Амортизація

Інші витрати

Разом

Витрати на виробництво за елементами без внутрішньозаводського обороту з початку року

1 693 870

3 071 770

1197990

864100

224757

7052487

Журнал-ордер № 10 / 1 за грудень 2006 р. за кредитом рахунків 02, 05, 10, 15, 16, 20, 23, 25, 26, 28 і ін

З кредиту рахунків в дебет рахунків

02

05

10

15

16

20

23

28

69

70

25

26

Різні суми з інших журналів-ордерів

Разом

40

10
63000


3800


130

12300

79230


16
2000


2000


40


786018
786018


43

752000

752000

752000

69


212054600

56720


70
300

372595

372895


90-2

461458

461458

34018

90-5
61161


61161


91-2

658

2342161348

164348


Разом

0

0

0

65000

0

789818

0

430

658

4462

0

61161

1814301

2735830


За ж / о № 10

73250

1726

297900

0

14895

2780

92717

2350

105169

374699

287726


12523

1265735


Всього

73250

1726

297900

65000

14895

792598

92717

2780

105827

379161

287726

61161

1826824

4001565

786018

Журнал-ордер № 11 за грудень 2006 р. за кредитом рахунків 43 «Готова продукція», 44-1 «Комерційні витрати», 90-1 «Дохід",

62 «Розрахунки з покупцями і замовниками»

У дебет рахунків

З кредиту рахунків

рахунку

Найменування

43

44-1

62

90-1

90-2

Собівартість продажів

427440
51

Розрахункові рахунки679215


62

Розрахунки з покупцями і замовниками
790800

90-6

Комерційні витрати


38700Разом

427440

38700

679215

790800

Аналітичні дані до рахунку 90 за січень-листопад 2006 р.

Вид продукції (робіт, послуг) показник

Готова продукція

З початку року по звітний місяць включно

Оборот за кредитом


Суми виручені, списані

9 150 800

Оборот за дебетом


Нормативна вартість

6 625 900

Відхилення фактичної собівартості від нормативної (сторно)

554 683

ПДВ

1395885

Комерційні витрати

181 400

Управлінські витрати

633190

Прибуток

869 108

Аналітичні дані по рахунку 90 за грудень 2006 р.

в цілому за рік


Вид продукції (робіт, послуг) Найменування

Готова продукція

За звітний місяць

Оборот за кредитом

Суми виручені, списані

790800


Оборот за дебетом

Нормативна собівартість

427440


Відхилення фактичної собівартості від нормативної (сторно)

-34018


Податок на додану вартість

120630


Комерційні витрати

38700


Управлінські витрати

61161


Прибуток від продажів

108851

Спочатку року по звітний місяць включно

Оборот за кредитом

Суми виручені, списані

9 941 600


Оборот за дебетом

Нормативна собівартість

7 053 340


Відхилення фактичної собівартості від нормативної (сторно)

-588 701


Податок на додану вартість

1516515


Комерційні витрати

220 100


Управлінські витрати

694351


Прибуток від продажів

977 959

Журнал-ордер № 12 за грудень 2006 р. по кредиту

рахунку 84 «Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)»

Зміст операції

З кредиту рахунку 84-1 У дебет рахунків

Разом


99Виявлено нерозподілений прибуток

777292

-


Разом

777292

-


Журнал-ордер № 13 за грудень 2006 р. за кредитом рахунків 01 «Основні засоби», 91 «Інші доходи і витрати»

запису

Підстава (де потрібно і зміст запису)

З кредиту рахунку 01 в дебет

З кредиту рахунку 91-1, в дебет02

91-2

Разом

10

76

Разом

1.

Виробниче обладнання

50000

1000

51000

12300


12300

2.

Комп'ютер

1000

39000

40000


49200

49200

3.

Акції

80000

80000

4.

Штрафи, пені, неустойки

1320

1320

5.

Облігації

15000

15000


Разом

51000

40000

91000

12300

145520

157820

Виписки з карток руху основних засобів за січень-листопад 2006 р.

Основні засоби

Залишок на початок року

Надійшло (введено)

Вибуло

Залишок на кінець місяця, руб.

1

2

3

4

5

Будинки

444 560

701 000


1 145560

Споруди

350 100350100

Машини та обладнання

1 300 970

254 000

230 270

1 324 700

Транспортні засоби

450 000


185 000

265 000

Виробничий і господарський інвентар

836 100


61 700

774 400

Робоча худоба

Продуктивна худоба

Багаторічні насадження

Інші види основних засобів

179 890179 890

Разом

3 561 620

955 000

476 970

4 039 650

У тому числі: виробничі

2 886 890

955 000

476 970

3 364 920

невиробничі

674 730


-

674 730

Виписки з карток руху основних засобів за січень-грудень 2006 р.

Основні засоби

Залишок на початок року

Надійшло (введено)

Вибуло

Залишок на кінець року, руб.

1

2

3

4

5

За грудень

Машини та обладнання

1 324 700

38000

91000

1 271 700

За січень - грудень

Будинки

444 560

701 000


1 145 560

Споруди

350 100

0

0

350 100

Машини та обладнання

1 300 970

292 000

321 270

1 271 700

Транспортні засоби

450 000


185 000

265 000

Виробничий і господарський інвентар

836 100


61 700

774 400

Робоча худоба

Продуктивна худоба

Багаторічні насадження

Інші види основних засобів

179 890179 890

Разом

3 561 620

993 000

567 970

3 986 650

У тому числі: виробничі

2 886 890

993 000

527 970

3 351 920

невиробничі

674 730


40 000

634 730

Відомість «Облік нематеріальних активів та нарахування амортизації» за січень-листопад 2006 р.

Вид нематеріальних активів

Залишок на початок року

Рух нематеріальних активів

Залишок на кінець звітного періоду

Амортизація НМАдебет

кредит


На початок року

Нараховано за січень - листопад

На кінець місяця

Виключне право патентовласника на винахід

85000

60000


145000

10000

15015

25015

Разом

85000

60000


145000

10000

15015

25015

Відомість № 17 «Облік нематеріальних активів та нарахування амортизації» за січень - грудень 2006 р.

Вид нематеріальних активів

Залишок на початок звітного періоду

Рух нематеріальних активів (рахунок 04)

Залишок на кінець року

Амортизація НМАдебет

кредит


На початок року

Нараховано за січень - грудень

На кінець року

Виключне авторське право на програмне забезпечення для комп'ютера


26000


26000

-

1726

1726

Виключне право патентовласника на винахід

85000

60000


145000

10000

15015

25015

Разом

85000

86000


171000

10000

16741

26741

Аналітичні дані по рахунку 91 «Інші доходи і витрати» (за січень-грудень 2006 р.)

Стаття аналітичного обліку

Обороти, руб.


З початку року до звітного місяця

За звітний місяць

Разом за рік


дебет

кредит

дебет

кредит

дебет

кредит

Виручка від реалізації цінних паперів
80 000


80 000

Балансова вартість акцій60 000


60 000


Виручка від реалізації основних засобів
49 200


49 200

ПДВ по реалізованих основних засобів7 505


7 505


Залишкова вартість вибулих основних засобів

1 970


40 000


41 970


Матеріали від ліквідації основних засобів


69 700


12 300


82 000

Витрати на демонтаж обладнання

20 000


3 000


23 000


Різниця між ціною купівлі та номінальною вартістю облігацій2 500


2 500


Відсотки по облігаціях
15 000


15 000

За користування грошовими коштами на розрахунковому рахунку


4 950
4 950

Штрафи, пені, неустойки

47 710

176 110

11 700

1 320

59 410

177 430

ПДВ по штрафах

26 864


201


27 065


Відсотки за кредитами банку

52 210


30 000


82 210


Податок на майно

25 364


9 442


34 806


Списання сальдо інших доходів і витрат

76 6426 528

70 114


Разом

250 760

250 760

164 348

164 348

408 580

408 580

Аналітичні дані по рахунку 99 «Прибутки та збитки»

за січень-грудень 2006 р.

Стаття аналітичного обліку

Оборот, руб.


З початку року до звітного місяця

За звітний місяць

Разом за рік


дебет

кредит

дебет

кредит

дебет

кредит

Прибуток / збиток від продажу


869 108


108851


977959

Сальдо інших доходів і витрат


76 642

6 52870 114

Умовний витрата податку на прибуток

226 980


24 558


251 538


Постійне податкове зобов'язання

19 123


120


19 243


Чистий прибуток (нерозподілений прибуток (збиток) звітного року777292


777 292


Разом

246103

945 750

808498

108851

1048073

1048073

Журнал-ордер № 16 за грудень 2006 р. за кредитом рахунків 08 «Вкладення у необоротні активи»

Підстава (де потрібно) і зміст запису

З кредиту рахунку 08 в дебет рахунків


01

04

Разом

1. Виробниче обладнання

38000


38000

2. Виключне авторське право на програмний продукт


26000

26000

Разом

38000

26000

64000

Довідка-розрахунок бухгалтерії про стан короткострокової кредиторської заборгованості у 2006 р., руб

Показник

На початок року

Виникло зобов'язань

Погашено зобов'язань

На кінець року

Кредиторська заборгованість-всього

857412

14718336

14632680

943068

У т.ч. за товари та послуги (рахунок 60)

452900

3956590

4142220

267270

З оплати праці (рахунок 70)

169900

3696761

3646920

219741

За розрахунками по соц. Страхуванню і забезпечення (рахунок 69)

44200

1309427

1252820

100807

По платежах до бюджету (рахунок 68)

172612

2281535

2376093

78054

За авансами одержаними (рахунок 62-2)


3060577

2823877

236700

За іншим кредиторам (рахунок 76)

17800

413446

390750

40496

Довідка-розрахунок бухгалтерії про амортизацію основних засобів у 2006 році, руб.

Вид основних засобів

Залишок на початок року

Залишок на кінець року

Будинки і споруди

650120

745470

Машини та обладнання

920810

1148530

Транспортні засоби

110000

160000

Інші

349140

387420

Разом

2030070

2441420

Довідка-розрахунок бухгалтерії про витрачання грошових коштів у 2006 р., руб.

Показник

Джерело інформації

Січень-листопад

Грудень

Січень-грудень

Поточна діяльність Оплата придбаних товарів, матеріалів

операції за дебетом рахунка 60-1

847537

658700

1506237

Оплата праці

операції за дебетом рахунка 70 і кредиту рахунку 50

2938865

333025

3271890

Виплати у позабюджетні соціальні фонди

оборот за дебетом рахунка 69

1113600

54600

1168200

Видача підзвітних сум

операції за дебетом рахунка 71 і кредиту рахунку 50

131600

5400

137000

Видача авансів

оборот за дебетом рахунка 60-2

1342463


1342463

Виплата податків

операції за дебетом рахунка 68

1669102

155 286

1824388

Оплата відсотків за отриманими кредитами

операції за дебетом рахунка 66

52210

30000

82210

Погашення кредиторської заборгованості

операції за дебетом рахунка 76 і кредитом рахунка 50,51

273 384

117366

390750

в т.ч. штрафи сплачені


47 710

11 700

59410

З каси в банк

оборот по кредиту рахунку 50 і дебетом рахунка 51

19000

9170

28170

З банку в касу

оборот за дебетом рахунка 50 і кредиту рахунку 51

3310189

350495

3660684

Інші виплати

операції за дебетом рахунків 69,73

210500


210500

Разом


11 908 450

1 714 042

13 622 492

Інвестиційна діяльність

Придбання машин, обладнання, транспортних засобів, нематеріальних активів

обороти за дебетом рахунків 60,76

1218000

75520

1 293 520

Довгострокові фінансові вкладення

оборот за дебетом рахунка 58

140000


140 000

Разом


1358000

75 520

1 433 520

Фінансова діяльність

Повернення кредитів

обороти за дебетом рахунка 66

928130

290 000

1 218 130

Короткострокові фінансові вкладення

оборот за дебетом рахунка 58
Разом


928130

290 000

1 218 130

Всього


14 194 580

2 079 562

16 274 142

Довідка-розрахунок бухгалтерії про надходження грошових коштів у 2006 р., руб.

Показник

Джерело інформації

Січень-листопад

Грудень

Січень-грудень

Поточна діяльність

Виручка від реалізації товарів, продукції

операції по кредиту рахунку 62 і за дебетом рахунка 51

6275953

679215

6955168

Аванси, отримані від покупців

оборот по кредиту рахунку 62-2

3060577


3060577

З банку в касу підприємства

оборот за дебетом рахунка 50 і за кредитом рахунку 51

3310189

350495

3660684

З каси в банк

обороти за дебетом рахунка 51 і кредитом рахунка 50

19000

9170

28170

Інші надходження від інших дебіторів,

операції по кредиту рахунку 76 і дебетом рахунків 50, 51

181060

20220

201280

у тому числі отримані штрафи

операції по кредиту рахунку 91-1

176110

1320

177430

Разом


12846779

1059100

13905879

Інвестиційна діяльність

Виручка від реалізації:

основних засобів

операції за кредитом рахунка 76


49200

49200

відсотки по облігаціях

операції за кредитом рахунка 76


15000

15000

Разом


0

64200

64200

Фінансова діяльність

Отримання кредитів

кредитові обороти за рахунком 60

1238000

936000

2174000

Виручка від реалізації короткострокових цінних паперів

операції за кредитом рахунка 76


80000

80000

Разом


1238000

1016000

2254000

Всього


14084779

2139300

16224079

Довідка бухгалтерії «розрахунок фактичної собівартості готової продукції» (грудень 2006 року)

п / п

Показники розрахунку

ВиробиА

У

1

Незавершене виробництво на початок місяця (сальдо по рахунку 20)

33090

-

2

Витрати за місяць (зведена відомість витрат. Розділ 1)

443590

377761

3

Незавершене виробництво на кінець місяця (операція 38)

31701

30142

4

Собівартість кінечного браку (операція 35)

2780

-

5

Вартість зворотних відходів (операція 27)

2500

1300

6

Фактична виробнича собівартість готової продукції (операція 38)

439699

346319

7

Нормативна виробнича собівартість готової продукції (операція 39)

422600

329400

8

Відхилення фактичної собівартості готової продукції від нормативної собівартості (операція 40)

17099

16919

Довідка бухгалтерії «Розрахунок втрат від остаточного браку

в грудні 2006 р. »

п / п

Показники

Сума, руб.

1

Собівартість кінечного браку (операція 35)

2780

2

Вартість браку за ціною можливого використання (операція 36)

130

3

Утримання із заробітної плати за шлюб (операція 22)

300

4

Втрати від браку (операція 37)

2350

Розрахунок суми ПДВ, що приймається до податкового відрахування за грудень 2006 р.

п / п

Показники

Сума, руб.

1

Сума ПДВ, пред'явлена ​​підприємству і сплачена ним при придбанні товарів (робіт, послуг), що підлягає вирахуванню - всього в тому числі:

120207

1.1

за основними засобами

6840

1.2

по НМА

4680

1.3

по видатках на відрядження

300

1.4

за матеріалами

100480

1.5

по послугах

7907

Розрахунок податку на майно організації за 2006 р.

(Довідка бухгалтерії)

I. Розрахунок середньорічної (середньої) вартості майна за звітний період

Станом на

Первісна вартість основних засобів (рахунок 01)

Сума нарахованої амортизації (рахунок 02)

Залишкова вартість майна

1 січня 2005

3 561 620

2 030 070

1 531 550

1 лютого 2005

3 657 120

2 185 962

1 471 158

1 березня 2005

3 848 120

2 344 370

1 503 750

1 квітня 2005

3 848 120

2 373 752

1 474 368

1 травня 2005

3 943 620

2 420 180

1 523 440

1 червня 2005

4 039 120

2 445 585

1 593 535

1 липня 2005

4 134 620

2 475 709

1 658 911

1 серпня 2005

4 325 620

2 574 423

1 751 197

1 вересня 2005

4 325 620

2 677 340

1 648 280

1 жовтня 2005

4 516 620

2 874 613

1 642 007

1 листопада 2005

4 516 620

2 894 170

1 622 450

1 грудня 2005

4 039 650

2 419 170

1 620 480

1 січня 2006

3 967 650

2 441 420

1 526 230

Разом

52 724 120

32 156 764

20 567 356

II. Розрахунок суми податку

п / п

Показники

Сума, руб.

1

Середньорічна вартість майна за 2005 р. (залишкова вартість основних засобів на початок звітного року + залишкова вартість основних засобів на початок кожного місяця всередині звітного періоду + залишкова вартість основних засобів на початок місяця, наступного за звітним періодом): 13

1582104

2

Податкова ставка. %

2,2

3

Сума податку за рік

34806

4

Сума податку, обчислена за 9 місяців

25364

5

Сума податку, належна до сплати за підсумками звітного періоду (операція 52)

9442

Розрахунок транспортного податку за 2006 р.

(Довідка бухгалтерії)

I. Довідкові дані по транспортним засобам в 2006 р.

п / п

Найменування транспортного засобу

Кількість

Вартість транспортного засобу, руб.

Потужність двигуна, л з

Податкова ставка, крб.

1

2

3

4

5

6

1

ГАЗ 33021 - бортовий

1

90000

100

20

2

КАМАЗ 5410

1

100000

210

39

3

ЗСА 3370-20

1

75000

125

24


Разом

3

265 000II. Розрахунок суми транспортного податку

п / п

Показники

Сума, руб.

1

Обчислена сума транспортного податку за рік - усього у тому числі

13190


ГАЗ 33021 - бортовий

2000


КАМАЗ 5410

8190


ЗСА 3370-20

3000

2

Сума податку, сплачена за 9 місяців

9892

3

Сума податку, належна до сплати за підсумками звітного періоду (операція 34)

3298

Розрахунок умовного витрати з податку на прибуток за грудень 2006 р.

(Довідка бухгалтерії)

п / п

Показники

Сума, руб.

1

Прибуток (збиток) від продажу продукції (операція 47)

108851

2

Сальдо інших доходів і витрат (операція 53)

(6528)

3

Прибуток (збиток) до оподаткування

102323

4

Ставка податку на прибуток,%

24

5

Умовний витрата з податку на прибуток за грудень 2006 р (операція 54)

24558

Головна книга

Рахунок 01 «Основні засоби»

Місяць

Оборот за дебетом

Оборот за кредитом

Сальдо


за кредитом рахунків

Разом по дебету


Дебет

Кредит


08


4039650

на 1 грудня

Грудень

38000

38000

91000

3986650Рахунок 02 «Амортизація основних засобів»

Місяць

Оборот за дебетом

Оборот за кредитом

Сальдо


за кредитом рахунків

Разом по дебету


Дебет

Кредит


01


2419170

на 1 грудня

Грудень

51000

51000

73250

2441420Рахунок 04 - «Нематеріальні активи» -

Місяць

Оборот за дебетом

Оборот за кредитом

Сальдо


за кредитом рахунків

Разом по дебету


Дебет

Кредит


08


145000

на 1 грудня

Грудень

26000

26000

0

171000Рахунок 05 «Амортизація нематеріальних активів»

Місяць

Оборот за дебетом

Оборот за кредитом

Сальдо


за кредитом рахунків

Разом по дебету


Дебет

Кредит
25015

на 1 грудня

Грудень

0

1726

26741Рахунок 08 «Вкладення у необоротні активи»

Місяць

Оборот за дебетом

Оборот за кредитом

Сальдо


за кредитом рахунків

Разом по дебету


Дебет

Кредит


60на 1 грудня

Грудень

64000

64000

64000Рахунок 09 «Відстрочені податкові активи»

Місяць

Оборот за дебетом

Оборот за кредитом

Сальдо


за кредитом рахунків

Разом по дебету


Дебет

Кредит


68


97320

на 1 грудня

Грудень

7500

7500

104820Рахунок 10 «Матеріали»

Місяць

Оборот за дебетом

Оборот за кредитом

Сальдо


за кредитом рахунків

Разом по дебету


Дебет

Кредит


15

20

28

91-11397500

на 1 грудня

Грудень

63000

3800

130

12300

79230

297900

1178830Рахунок 15 «Заготівля та придбання матеріальних цінностей»

Місяць

Оборот за дебетом

Оборот за кредитом

Сальдо


за кредитом рахунків

Разом по дебету


Дебет

Кредит


60-1на 1 грудня

Грудень

65000

65000

65000Рахунок 16 «Відхилення вартості матеріальних цінностей»

Місяць

Оборот за дебетом

Оборот за кредитом

Сальдо


за кредитом рахунків

Разом по дебету


Дебет

Кредит


15


71000

на 1 грудня

Грудень

2000

2000

14895

58105
Рахунок 19 «Податок на додану вартість по придбаним цінностям»

Місяць

Оборот за дебетом

Оборот за кредитом

Сальдо


за кредитом рахунків

Разом по дебету


Дебет

Кредит


60-1

71

76-2
239914

на 1 грудня

Грудень

24161

300

6966

31427

120207

151134Рахунок 20 «Основне виробництво»

Місяць

Оборот за дебетом

Оборот за кредитом

Сальдо


за кредитом рахунків

Разом по дебету


Дебет

Кредит


10

16

25

28

69

70

Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Бухгалтерія | Курсова
858.5кб. | скачати


Схожі роботи:
Маркетинг та його вплив на фінансовий результат
Фінансовий результат діяльності витрати по позиках договори подр
Вплив методу обліку попутної продукції на фінансовий результат
Маркетинг та його вплив на фінансовий результат на прикладі ТОВ Велетень Глухівського району
Фінансовий результат діяльності витрати по позиках договори підряду прибуток на акцію що припиняється
Позареалізаційні доходи і витрати організації Фінансовий контроль в організації
Фінансовий аналіз в організації
Фінансовий стан організації
Фінансовий менеджмент як основа організації
© Усі права захищені
написати до нас
Рейтинг@Mail.ru