Фінансовий менеджмент 6

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.


Нажми чтобы узнать.
скачати

Зміст

ВСТУП. 3
1. ФОРМУВАННЯ ФІНАНСОВИХ ЗВІТІВ .. 5
1.1 Звіт про прибутки та збитки. 5
1.2 Баланс. 5
1.3 Звіт про джерела та використання фондів. 7
2. АНАЛІЗ ФІНАНСОВИХ ДОКУМЕНТІВ .. 9
2.1 Вертикальний аналіз. 9
2.2 Горизонтальний аналіз. 11
2.3 Коефіцієнтний аналіз. 13
2.4 Оцінка ймовірності настання банкрутства. 16
3. РОЗРАХУНОК І АНАЛІЗ ОПЕРАЦІЙНОГО і фінансових важелів І РИЗИКІВ ПІДПРИЄМСТВА .. 20
4. МОДЕЛЮВАННЯ ПОКАЗНИКІВ ЗРОСТАННЯ ПІДПРИЄМСТВА .. 23
4.1 Сценарій сталого зростання. 23
ВИСНОВОК. 27
Література. 29

ВСТУП

Розвиток ринкових відносин в країні зумовило підвищення ролі фінансів в цілому і фінансів підприємств зокрема. Фінанси підприємств стали основними показниками, що характеризують кінцеві результати їх діяльності, причому, кількісні та якісні параметри фінансового стану підприємства визначає його місце на ринку. Все це призвело до підвищення ролі управління фінансами, як на макро-, так і на мікрорівні.
Фінансовий менеджмент - мистецтво управління фінансами підприємств - впевнено входить у вітчизняну практику господарювання, використовуючи багатий арсенал методів, накопичених ринковою економікою.
Вітчизняний фінансовий менеджмент, на відміну від західного, "відстояного" в умовах ринкової економіки, характеризується динамізмом своїх підходів і методів (власне як і всі в Росії характеризується динамізмом та непередбачуваністю), обумовленими швидкими змінами зовнішніх та внутрішніх умов господарювання підприємств. Ті управлінські рішення, які вчора забезпечували підприємству фінансовий успіх, сьогодні можуть призвести до протилежного результату. У зв'язку з цим мистецтво управління фінансами підприємства вимагає на сучасному етапі своєчасної коригування його фінансової ідеології та стратегії, постійного пошуку нових методичних прийомів обгрунтування управлінських рішень, нових фінансових інструментів реалізації цих рішень.
Таким чином, актуальність і необхідність застосування методик фінансового менеджменту в умовах ринку не викликає сумнівів.
Мета даної курсової роботи - проведення Фінансово-економічних розрахунків з дисципліни "фінансовий менеджмент" згідно завдання.
У ході виконання курсової роботи виконуються наступні завдання:
складання звітності підприємства
проведення аналізу фінансової звітності,
розрахунок і аналіз фінансового та операційного ризику,
проведення фінансового прогнозування,
вироблення рекомендацій щодо поліпшення фінансових показників.

1. ФОРМУВАННЯ ФІНАНСОВИХ ЗВІТІВ

1.1 Звіт про прибутки та збитки

Складемо звіт про прибутки і збитки (Таблиця 1).
Таблиця 1
Звіт про прибутки та збитки за рік

Найменування статей
За 1-й рік
За 2-й рік
1
Продажі
3721
3992
2
Собівартість проданих товарів
2440
2614
3
Амортизація
60
66
4
Комерційні витрати
5
Управлінські витрати
841
912
6
Операційний прибуток (1-2-3-4-5)
380
400
7
Відсотки до отримання
8
Відсотки до сплати
70
85
9
Інші доходи
10
Інші витрати
11
Оподатковуваний прибуток (6 +1-8 +9-10)
310
315
12
Податок на прибуток
112
114
13
Чистий прибуток
198
201
14
Дивіденди
130
143
15
Нерозподілений прибуток (13-14)
68
58
Для визначення величини чистого прибутку з оподатковуваного прибутку слід відняти відповідний податок.
Нерозподілений прибуток = Чистий прибуток - Дивіденди.

1.2 Баланс

Таблиця 2
Балансовий звіт на кінець року
Найменування статей
31.12.1го року
31.12.2го року
I. Фіксовані активи
нематеріальні активи
матеріальні активи
1 538
1 596
мінус амортизація
791
857
разом амортизуються активи за залишковою
747
739
вартості
довгострокові фінансові вкладення
205
270
Разом у розділі I
952
1009
II. Поточні активи
Запаси
1 252
1 350
дебіторська заборгованість
740
678
короткострокові фінансові вкладення
29
35
Гроші
175
178
Разом по розділу II
2196
2241
БАЛАНС
3148
3250
III. Постійні пасиви
власний капітал - всього, в тому числі:
1 738
1 796
акціонерний капітал
421
421
додатковий капітал
361
361
нерозподілений прибуток
956
1 014
довгостроковий позиковий капітал
627
631
Разом у розділі III
2365
2427
IV. Поточні пасиви
короткострокова банківська позика
356
448
заборгованість перед постачальниками
136
148
рахунки до оплати
291
227
Разом у розділі IV
783
823
БАЛАНС
3148
3250
(Тис. дол)
Матеріальні активи = Земля + Будинки й устаткування (первісна вартість)
Запаси = Сировина і матеріали + Готова продукція
Короткострокові фінансові вкладення = цінні паперів "= 29 (35) Довгостроковий позиковий капітал = Довгострокова банківська позика (627; 631) Рахунки до оплати = Комерційна заборгованість
Для балансового звіт на кінець 2-го року необхідно знайти накопичену нерозподілений прибуток та амортизацію.
Нерозподілений прибуток розраховується за формулою
НП2 = НП1 + НП рік,
де НП2 - нерозподілений прибуток на кінець другого гола; НП1 нерозподілений прибуток на кінець першого року; НП рік - нерозподілений прибуток за другий рік (відповідно до звіту про при переказах та збитки - таб.2).
НП2 = 956 + 258 = 1014.
Аналогічно розраховується накопичена амортизація:
А2 = А1 + А рік,
де А2 - накопичена амортизація на кінець другого року; А1 амортизація на кінець першого року; НП рік - амортизація за другий рік підставимо:
A2 = 791 + 66 = 857.

1.3 Звіт про джерела та використання фондів

Таблиця 3
Звіт про фонди та їх використання за 2-й рік
(Тис. дол)
Найменування
Сума
Розрахунок
1
2
3
1. Джерела довгострокових коштів:
а) внутрішні:
чистий прибуток
201
(Зі звіту про прибуток)
амортизація *
66
Табл. l
б) зовнішні:
емісія акцій
емісія облігацій
банківська позика
4
631 - 627
(Таблиця 1)
інші
Разом (а)
271
2. Використання довгострокових
коштів (довгострокові вкладення):
придбання фіксованих активів
58
1 596 - 1 538 (з балансу)

погашення довгострокових позик
виплата дивідендів
143
(Таблиця 1)
Інше
65
270-205 (з балансу -
довгострокові фінансові
вкладення)
Разом (в)
266
Перевищення (недолік) за
5
довгостроковим засобам (а-в)
3. Зміни в працюючому капіталі:
зміни в поточних активах (с)
45
2241 - 2 196 (з балансу)

зміни в поточних пасивах (d)
40
823 - 783 (з балансу)

(З балансу)
Разом (cd)
5
За даними таблиці 4 довгострокові джерела коштів склали 271 тис. дол Використання довгострокових коштів склало 266 тис. дол Надлишок за довгостроковими засобам склав 5 тис. дол Таким чином, підприємство має достатню величину довгострокових джерел фінансування.
Працюючий капітал (чистий оборотний капітал) = поточні активи короткострокові зобов'язання. Працюючий капітал на початок 2-го року 45 тис. дол, на кінець 2-го року 40. Працюючий капітал підприємства збільшився на 5 тис. дол, що позитивно для його фінансового стану.
Таким чином, підприємство формує джерела фондів, головним чином, за рахунок прибутку та амортизації, використовуючи фонди на виплату дивідендів і довгострокові інвестиції. Джерела фондів перевищують надходження - використання фондів збалансовано.

2. АНАЛІЗ ФІНАНСОВИХ ДОКУМЕНТІВ

2.1 Вертикальний аналіз

Таблиця 4
Вертикальний аналіз фінансових документів (тис. дол)
БАЛАНС
1-й рік
2-й рік
1
2
3
АКТИВИ
I. Фіксовані активи
Амортизуються активи за залишковою вартістю
24%
23%
Довгострокові фінансові вкладення
7%
8%
Разом у розділі I
30%
31%
II. Поточні активи
Запаси
40%
42%
Дебіторська заборгованість
24%
21%
Короткострокові фінансові вкладення
1%
1%
Гроші
6%
5%
Разом по розділу II
70%
69%
РАЗОМ АКТИВІВ
100%
100%
ПАСИВИ
III. Постійні пасиви
Власний капітал - всього, у тому числі;
55%
55%
Акціонерний капітал
13%
13%
Додатковий капітал
11%
11%
Нерозподілений прибуток
30%
31%
Довгостроковий позиковий капітал
20%
19%
Разом у розділі III
75%
75%
IV. Поточні пасиви
Короткострокова банківська позика
11%
14%
Заборгованість перед постачальниками
4%
5%
Рахунки до оплати
9%
7%
Разом у розділі IV
25%
25%
РАЗОМ ПАСИВІВ
100%
100%
ЗВІТ ПРО ПРИБУТКИ І ЗБИТКИ
1-й рік
2-й рік
Продажі
100%
100%
Собівартості проданих товарів
65,6%
65,5%
Амортизація
1,6%
1,7%
Управлінські та комерційні витрати
22,6%
22,8%
Операційний прибуток
10,2%
10%
Відсотки до отримання
0%
0%
Відсотки до оплати
1,9%
2,1%
Інші доходи
0%
0%
Інші витрати
0%
0%
Оподатковуваний прибуток
8,3%
7,9%
Податок на прибуток
3%
2,9%
Чистий прибуток
5,3%
5%
Дивіденди
3,5%
3,6%
Нерозподілений прибуток
1,8%
1,5%
Амортизуються активи за залишковою вартістю 24% = 747/3148 * 100 (з табл.2), аналогічно розраховуються інші показники.
Собівартість проданих товарів 2 440 / 3721 = 65,6% (з табл.1), аналогічно інші.
В активах підприємства переважають поточні активи. Фіксовані активи займають 30% (31%), поточні активи - 70% (69%).
У пасиві балансу постійні пасиви займають в балансі 64%, поточні пасиви - 25%. Висока частка постійних активів говорить про високій частці власних джерел у балансі підприємства, що позитивно.
Таким чином, на підприємстві спостерігається нехарактерне для промислового підприємства переважання в активах поточних активів, а не фіксованих, що може означати або недолік засобів виробництва, або надмірне накопичення запасів на складах підприємства. Обидві дані тенденції вимагають уваги керівництва підприємства.
Собівартість проданих товарів складає 65,5% від виручки.
Управлінські та комерційні витрати - 22,6% (22,3%). Операційний прибуток - 10%). Оподатковуваний прибуток - 7,9%. Чистий прибуток - 5%. Мала частка нерозподіленого прибутку - 1,8% (1,5%).

2.2 Горизонтальний аналіз

Таблиця 5
Горизонтальний аналіз фінансових документів (тис. дол)
БАЛАНС
1-й рік
2-й рік
1
2
3
АКТИВИ
I. Фіксовані активи
Амортизуються активи за залишковою вартістю
100%
98,9%
Довгострокові фінансові вкладення
100%
131,7%
Разом у розділі I
100%
106%
II. Поточні активи
Запаси
100%
107,8%
Дебіторська заборгованість
100%
91,6%
Короткострокові фінансові вкладення
100%
120,7%
Гроші
100%
101,7%
Разом по розділу II
100%
102%
РАЗОМ АКТИВІВ
100%
103,2%
ПАСИВИ
III. Постійні пасиви
Власний капітал - всього, у тому числі;
100%
103,3%
Акціонерний капітал
100%
100%
Додатковий капітал
100%
100%
Нерозподілений прибуток
100%
106,1%
Довгостроковий позиковий капітал
100%
100,6%
Разом у розділі III
100%
102,6%
IV. Поточні пасиви
Короткострокова банківська позика
100%
125,8%
Заборгованість перед постачальниками
100%
108,8%
Рахунки до оплати
100%
778%
Разом у розділі IV
100%
105,1%
РАЗОМ ПАСИВІВ
100%
103,2%
ЗВІТ ПРО ПРИБУТКИ І ЗБИТКИ
1-й рік
2-й рік
Продажі
100%
107,3%
Собівартості проданих товарів
100%
107,1%
Амортизація
100%
110%
Управлінські витрати
100%
108,4%
Комерційні витрати
Операційний прибуток
100%
105,3%
Відсотки до отримання
Відсотки до оплати
100%
121,4%
Інші доходи
0%
0%
Інші витрати
0%
0%
Оподатковуваний прибуток
100%
101,6%
Податок на прибуток
100%
101,8%
Чистий прибуток
100%
101,5%
Дивіденди
100%
110%
Нерозподілений прибуток
100%
85,3%
Амортизуються активи за залишковою вартістю 98,9% (739/747 * 100 - з табл.2), аналогічно розраховуються інші показники.
За даними табл.5 фіксовані активи зросли на 6% (темп росту 106%), поточні активи - на 2%, разом активи темп зростання - 3,2%, постійні пасиви темп зростання 2,6%, поточні пасиви темп росту 3, 2%
Як позитивну тенденцію відзначимо випереджаючі темпи зростання постійних активів, що говорить про деяке зростання виробничого потенціалу підприємства.
Продажі зросли на 7,3%. Собівартість проданих товарів темп зростання 107,1%. Чистий прибуток і зросла незначно (на 1,5%). Істотно знизилася величина нерозподіленого прибутку - більш ніж на 14%, що напевно обумовлене високими дивідендними виплатами підприємством.
Чистий прибуток зріс з меншими темпами, ніж операційний прибуток у зв'язку з високим темпом зростання відсотків до сплати (що перевищують темп росту операційного прибутку), істотно зменшують величину чистого прибутку.

2.3 Коефіцієнтний аналіз

Таблиця 6
Коефіцієнтний аналіз
Найменування коефіцієнта
Чисельне
значення
Середній показник галузі
Коментарі
1-й рік
2-й рік
1
2
3
4
5
Коефіцієнт довгострокової залежності (довгострокові обязат-ва/фіксірованние пасиви)
0,27
0,26
0,24
627/2365 з табл.2; фіксовані пасиви здебільшого фінансуються за рахунок власного капіталу. Фінансування за рахунок позик лише на 27% (26%).
Коефіцієнт загальної залежності (всього зобов'язань * / Всього активів)
0,45
0,45
0,45
(956 +291) / 3148 з табл.2:
45% активів підприємства сформовано за рахунок позикових коштів.
Підприємство фінансово-незалежно.
Коефіцієнт залучення коштів (найбільше зобов'язань / власний капітал)
0,81
0,81
0,81
((627 (разделIII) +783 (розділ IV) / (2365-627)) з табл.2;
зобов'язання становлять 81% від власного капіталу.
Коефіцієнт покриття відсотків (операційний прибуток / відсотки до сплати)
5,43
4,71
4
380/70 з табл.1;
операційний прибуток значно перевищує процентні платежі. Коефіцієнт знизився у зв'язку з перевищенням темпу зростання відсотків до сплати над темпами росту операційного прибутку.
РЕНТАБЕЛЬНІСТЬ
Рентабельність продажів (чистий прибуток / обсяг продажу * 100%)
5,3%
5%
4,7%
198/3721 з табл.1;
рентабельність має тенденцію до зниження.
Рентабельність активів (чистий прибуток / Всього активів * 100%)
6,3%
6,2%
7,8%
198/3148 з табл.1;
коефіцієнт нижче середнього по галузі, тенденція до зниження у зв'язку з перевищенням темпів зростання активів над темпами зростання чистого прибутку
Рентабельність власного капіталу
11,4%
11,2%
14%
(198 / (2365-627)) з табл.1-2;
коефіцієнт нижче середнього по галузі, тенденція до зниження т.к темпи росту власного капіталу перевищують темпи зростання чистого прибутку.
ЛІКВІДНІСТЬ
Поточна ліквідність (поточні активи / поточні пасиви)
2,8
2,72
2,1
2196/783 з табл.1;
ліквідність падає, так як темпи зростання поточних активів менше ніж поточних пасивів-заборгованість підприємства зростає швидше ніж кошти для її погашення
Термінова ліквідність (поточні актіви-запаси/текущіе пасиви)
2,42
2,31
1,1
((2196-1252) / 783) з табл.1;
ліквідність падає, так як темпи зростання поточних активів за вирахуванням запасів менше ніж поточних пасивів.
ЯКІСТЬ УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ
Період інкасації (в днях) (дебіторська заборгованість * 360/об'ем продажів)
71,6
61,1
45
Тисяча двісті п'ятьдесят дві * 360/3721;
показник знизився-період витребування дебіторської заборгованості знизився. Це обумовлено тим, що темпи зростання дебіторської заборгованості відстають від темпів зростання продажів-т.е. підприємство поліпшило роботу з дебіторами, що позитивно.
Оборотність запасів (собівартість реалізованої продукції / запаси)
1,9
1,9
3,3
2440/1252;
коефіцієнт нижче середньогалузевого, потрібно прискорення оборотності
Оборотність активів (обсяг продажів / Всього активів)
1,2
1,2
1,66
3721/3148;
коефіцієнт не змінився.
РИНКОВІ КОЕФІЦІЄНТИ
Ціна / прибуток (ринкова ціна однієї акції / чистий прибуток у розрахунку на одну акцію)
25,52
25,13
(12 / (198/421));
показник дещо погіршився - ринкова оцінка компанії знижується.
Ринкова / балансова вартість акцій (ринкова ціна однієї акції / балансова вартість однієї акції)
2,91
2,81
(12 / (2365-627) / 421);
показник погіршився - ринкова оцінка компанії знижується.
Показники рентабельності підприємства мають тенденцію до зниження.
У той же час показники ліквідності підприємства значно перевищують середні по галузі, тобто ситуація з ліквідністю на підприємстві достатньо сприятлива. Показники оборотності не змінюються, хоча є тенденція зниження оборотності дебіторської заборгованості.
Ринкові коефіцієнти підприємства незначно знизилися.
Таким чином, аналіз коефіцієнтів показав, що підприємство відстає від середніх фінансових показників по галузі (за винятком показників ліквідності).
Взаємозв'язок між коефіцієнтами різних груп демонструє формула DuPont:
Чистий прибуток * Продажі * Активи = ROE
Продажі Активи Власний капітал
Розрахуємо:
l-й рік: 0,053 * (3721/3148 табл.2) * (3721 / (2365-627 табл.2)
= 0,053 * 1,182 * 1,811 = 0,114.
2-й рік: 0,05 * 1,228 * 1,81 = 0,112.
На зниження показника ROE (2-й рік у порівнянні з 1-им) вплинуло зниження показника рентабельності продажів, зниження показника ROE несприятливо і говорить про зниження прибутковості капіталу вкладеного в підприємство.

2.4 Оцінка ймовірності настання банкрутства

Модель Альтмана:
Z = 1.2X1 +1.4 X2 +3.3 X3 +0.6 X4 +1 X5,
де, ;
;
;
;
.
Щоб розрахувати ринкову ціну власного капіталу, треба ринкову ціну акції помножити на кількість акцій.
Індекс Альтмана, названий Z-рахунок, використовується для передбачення ймовірності настання банкрутства. Ситуація вважається тривожної, якщо Z <1,81; якщо Z> 2,99, то можна стверджувати, що у підприємства благополучне становище. Інтервал між 1,81 і 2,99 названий зоною невизначеності, тобто класифікувати ситуацію компанії не представляється можливим.
За 1-й рік:
Х1 = (2196 - 763) / 3148 = 0,449
Х2 = 68 / 3148 = 0,022
Х3 = 380 / 3148 = 0,121
Х4 = 12 * 421 / (627 + 783) = 3,583
Х5 = 3721 / 3 148 = 1,182
Z1 = 1,2 * 0,449 + 1,4 * 0,022 + 3,3 * 0,121 + 0,6 * 3,582 + 1 * 1,182 = 4,299 Аналогічно за 2-й рік. Z2 = 4,268.
Таблиця 7
Розрахунки для моделі Альтмана:
Показник
за 1-й рік
за 1-й рік
Х1
0,449
0,436
Х2
0,022
0,018
Х3
0,121
0,123
Х4
3,583
3,475
Х5
1,182
1,228
Z
4,299
4,268
Розрахунки для моделі Альтмана:
R-модель:
R = 8,38 Х1 + Х2 +0,054 Х3 +0,63 Х4,
де, ;
;
;
.
* До інтегральних витрат відносять виробничі, комерційні, управлінські та фінансові витрати.
Таблиця 8
Шкала ймовірності банкрутства
R-рахунок
Імовірність,%
Нижче 0
Найвища (90-100)
Від 0 до 0,18
Висока (60-80)
Від 0,18 до 0,32
Середня (35-50)
Від 0,32 до 0,42
Низька (15-20)
Вище 0,42
Мінімальна (до 10)
За 1-й рік:
Х1 = (2196 - 763) / 3148 = 0,449
Х2 = 198 / (2365 - 627) = 0,114
Х3 = 3721 / 3 148 = 1,182
Х4 = 198 / (2 440 + 60 + 841) = 0,059
R = 8,38 * 0,449 + 0,114 + 0,054 * 1,182 + 0,63 * 0,059 = 3,977.
Аналогічно за 2-й рік:
Таблиця 9
Розрахунки для R-моделі
Показник
за 1-йгод
за l-й рік
Х1
0,449
0,436
Х2
0,114
0,112
Х3
1,182
1,228
Х4
0,059
0,056
R
3,977
3,870

Для моделі Альтмана Z> 2,99, Т. е можна стверджувати, що у підприємства благополучне положення і банкрутство найближчим часом йому не загрожує.
Розрахунки для R - моделі показали R> 0,42, що також говорить нам про ймовірність банкрутства для даного підприємства.
Загальний висновок. Проведений аналіз показав, що в активах підприємства переважають поточні активи. Фіксовані активи займають приблизно 1 / 3 активів - на підприємстві спостерігається нехарактерне для промислового підприємства переважання в активах поточних активів.
У пасиві балансу постійні пасиви займають в балансі 64% переважання постійних активів говорить про високій частці власних джерел у балансі підприємства, що позитивно і говорить про незалежність підприємства.
Є тенденція зростання постійних активів, що говорить про деяке зростання виробничого потенціалу підприємства.
Продажі зросли на 7,3%, зростання чистого прибутку незначний, можливо через високу частку дивідендних виплат.
Показники рентабельності підприємства мають тенденцію до зниження.
У той же час ситуація з ліквідністю на підприємстві достатньо сприятлива.
Розрахунки ймовірності банкрутства показали, що найближчим часом банкрутство підприємству не загрожує.

3. РОЗРАХУНОК І АНАЛІЗ ОПЕРАЦІЙНОГО і фінансових важелів І РИЗИКІВ ПІДПРИЄМСТВА

Таблиця 10
Звіт про прибутки та збитки (управлінська модель) (тис. дол)
Найменування статей
1-й рік
2-й рік
Продажі
3721
3992
Змінні витрати
2019
2164
Постійні витрати
1322
1428
Операційний прибуток (3721-2019-1322)
380
400
Фінансові витрати
70
85
Оподатковуваний прибуток (380-70)
310
315
Податок на прибуток
112
114
Чистий прибуток (310-112)
198
201
Частка змінних витрат у собівартості проданих товарів - 80%, в управлінських і комерційних витратах - 8%.
За 1-й рік:
Змінні витрати = 2440 * 80% / 100 + 841 * 8% / 100 = 2019 (з табл.1).
Постійні витрати = Собівартість проданих товарів + комерційні та управлінські витрати-Змінні витрати + Амортизація = 3341 - 2019 = 1322 (з табл.1).
Аналогічно за 2-й рік.
Розрахунок контрибуційної маржі і її коефіцієнта.
Контрибуційної маржа = Продажі - Змінні витрати.
Коефіцієнт контрибуційної маржі = контрибуційної маржа / продажу

Запас фінансової міцності = Продажі - Точка беззбитковості.

Таблиця 11
Розрахунок контрибуційної маржі, точки беззбитковості і запасу
фінансової міцності
(Тис. дол)
Показники
1-й рік
2-й рік
1. Продажі
3721
3992
2. Змінні витрати (з табл.10)
2019
2164
3. Контрибуційної маржа (1-2)
1702
1828
4. Коефіцієнт контрибуційної маржі (3:
1)
0,4573
0,4579
5. Постійні витрати (з табл.10)
1322
1428
6. Точка беззбитковості (5: 4)
2890
3118
7. Запас фінансової міцності
- У вартісному вираженні (1-6)
у відсотках (6:
1)
831
77,7%
874
78,1%
Продажі у другому році збільшилися, контрибуційної маржа і коефіцієнт контрибуційної маржі також збільшилися. Точка беззбитковості зросла до 3118 тис. дол у зв'язку із зростанням постійних витрат.
Незважаючи на збільшення постійних витрат і точки беззбитковості запас фінансової міцності збільшився як у вартісному вираженні так і в про центах, що говорить про поліпшення фінансового становища підприємства.
Рівень операційного важеля, або його сила - є процентна зміна операційного прибутку як результат процентного зміни обсягу продажів:
Щоб розрахувати силу операційного важеля, користуються формулою

Сила фінансового важеля бути виміряна як відсоткове зміна чистого прибутку, викликане відсотковим зміною операційній. Щоб розрахувати силу фінансового важеля, користуються формулою:

Таблиця 12
Операційний і фінансовий важелі підприємства
Найменування
Розрахунок
1-й рік
2-й рік
Сила операційного важеля
1702/380
4,48
4,57
Сила фінансового важеля
380 / (380-70)
1,23
1,27
Сила операційного важеля має досить високі значення - при зміні виручки від продажу на 1% операційний прибуток змінюється на
4,48% (4,57%).
Сила фінансового важеля незначна у зв'язку з малою величиною фінансових витрат.
Таким чином, підприємство несе незначний фінансовий ризик, величина операційного важеля, а значить і ризику значна, але, у зв'язку з тим, що підприємство має досить значний запас фінансової міцності, можемо зробити висновок, що дане підприємство відчуває порівняно низький виробничо-фінансовий ризик.
В якості рекомендації щодо зниження ризиків потрібно застосовувати контроль величини постійних витрат підприємства, з метою недопущення їх неконтрольованого зростання.

4. МОДЕЛЮВАННЯ ПОКАЗНИКІВ ЗРОСТАННЯ ПІДПРИЄМСТВА

4.1 Сценарій сталого зростання

Модель SGR:

де g - потенційно можливе зростання обсягу продажів,%; b - частка чистого прибутку, що спрямовується на розвиток підприємства; NP - чистий прибуток; S - обсяг продажів; D - загальна величина зобов'язань; Е - власний капітал; А - величина активів (валюта балансу ).
Темп зростання обсягу продажів (g) являє собою відношення приросту обсягу продажів (S) до його початкової величини (S0) тобто
Рентабельність продаж характеризує ефективність діяльності підприємства.
Відношення активів до обсягу продажів - це величина зворотна традиційному коефіцієнту оборотності активів.
Співвідношення позикових і власних коштів показує структуру пасивів підприємства.
Присвоєння частка чистого прибутку (b), або коефіцієнт реінвестування розраховується за формулою
b = (1-d),
де d - коефіцієнт дивідендних виплат, рівний відношенню загальної суми дивідендів до чистого прибутку.

Таблиця 13
Розрахунок рівня досяжного зростання
Показники
1-й рік
2-й рік
Рентабельність продажів (NP / S)
0,05
0,05
Відношення активів до продажів (A / S)
0,85
0,81
Коефіцієнт залучення коштів (D / E)
0,81
0,81
Коефіцієнт реінвестування (b)
0,34
0,29
Рівень досяжного зростання (g)%
4,1%
3,3%
Фактичне зростання продажів (f)%
7,3%
-
1-й рік:
D / Е = (627 + 783) / (2365 - 627) = 0,81
NP / S = 198/3721 = 0,05
А / S = 3148 / 3721 = 0,85
(B) = (1 - 130 / 198) = 0,34
g = 0,34 * 0,05 * (1 + 0,81) / (0,85 - (0,34 * 0,05 * (1 +0,81))) = 0,041 = 4,1%
f = зміна продаж / продажу 1-й рік = (3 992 - 3 721) / 3 721 * 100% = 7,3%
Аналогічно 2-й рік (f не розраховується у зв'язку з відсутністю даних про продажі в 3-му році).
Потенційно можливий рівень продажів g (4,1%) нижче фактичного зростання продажів f (7,3%), тобто підприємство ефективно використовує свої фінансові ресурси, що навіть дозволило перевищити потенційні можливості. Це сталося у зв'язку з тим, що підприємство підтримувало хороші фінансові співвідношення в структурі активів і пасивів, а також з зв'язку із сприятливою ринковою кон'юнктурою, що дозволила істотно збільшити обсяг продажів.

Таблиця 14
Розрахунок варіантів
Змінні
Варіант
фактичні
1
2
3
Рентабельність продажів (NP / S)
0,05
0,05
0,05
0,05
Оборотність активів (S / A)
1,23
1,23
1,35
1,23
Коефіцієнт залучення коштів (D / E)
0,81
0,81
0,81
0,84
Абсолютна величина дивідендів (Div)
143
100
143
0
Приріст власного капіталу шляхом емісії акцій (En)
-
138,3
-
-
Рівень досяжного зростання
3,64%
15%
15%
15%
Варіант: фактичні дані (з табл.1-3):
%
Таким чином, бачимо, що фактична фінансова політика не забезпечує рівень досяжного зростання 15%.
Варіант 1: використовуючи електронні таблиці Excel фактичні · показники, крім Div і en, залишимо на колишньому рівні і розрахуємо при якому значенні En (при зниженні дивідендних виплат Div до 100) рівень досяжного зростання складе 15% (табл.14). Отримали En = 138,3 тис. долл.Т. о., підприємство повинне провести додаткову емісію акцій і частково відмовитися від виплати дивідендів, при цьому маючи можливість досягти рівень досяжного зростання 15%.
Варіант 2: фактичні змінні, крім S / А, залишимо на колишньому рівні і розрахуємо при якому значенні оборотності активів (S / А) рівень досяжного зростання складе 15%. Отримали S / A = 1,35, тобто підприємству необхідно покращувати оборотність активів (наприклад, оптимізувати запаси), про що вже зазначалося у 2-му розділі роботи.
Варіант 3: фактичні показники, крім D / E і Div, залишимо на фактичному рівні і розрахуємо рівень досяжного зростання (при значенні Div = 0). Отримали D / E = 0,84, тобто підприємство має скоротити свої зобов'язання (перейти на більш суворий кредитну політику і зменшити свої запозичення).
У процесі моделювання слід розглянути кілька можливих варіантів - сценаріїв розвитку підприємства, що призводять до заданого рівня досяжного зростання.
Як оптимальний вибираємо набір параметрів з варіанту 1.

ВИСНОВОК

В результаті виконання даної курсової роботи, грунтуючись на вихідних даних, були складені такі фінансові документи: звіт про прибутки і збитки, баланс, звіт про джерела і використання фондів.
Аналіз складених фінансових документів показав, що в активах підприємства переважають поточні активи. У пасиві балансу постійні пасиви займають більше половини за питомою вагою. Позитивним моментом є зростання величини працюючого капіталу підприємства.
Коефіцієнтний аналіз показав, що фінансові показники підприємства відстають від середніх фінансових показників по галузі, що характеризує фінансовий стан підприємства як незадовільний.
Аналіз ризиків виявив, що сила операційного важеля має досить високі значення, сила фінансового важеля також істотна в зв'язку з t наявністю фінансових витрат за позиковими коштами.
Однак, у зв'язку з тим, що підприємство має значний запас фінансової міцності, що дає можливість говорити про прийнятну ступеня виробничо-фінансового ризику на підприємстві.
Моделювання показників росту підприємства показало, що при сценарії сталого зростання потенційно можливий рівень продажів перевищив фактичне зростання продажів, Т. е. підприємство недостатньо ефективно використовує наявну в нього фінансові ресурси.
Були виконані розрахунки за сценарієм зміни умов різних варіантів можливості досягнення заданого зростання продажів без негативних наслідків шляхом підбору змінних, таким чином, щоб не погіршився фінансовий стан компанії.
Зазначені розрахунки показали, що фактична фінансова політика не забезпечує рівень досяжного зростання, що перевищує заданий рівень. Проведено моделювання показників для досягнення заданого зростання продажів. Був вказаний оптимальний варіант досягнення заданого рівня досяжного зростання.

Література

1. Ван Хорн Дж. К. Основи управління фінансами: Пер. з англ. / Дж.К. Ван Хорн. - М.: Фінанси і статистика, 2000.
2. Брігхем Ю.Ф. Енциклопедія фінансового менеджменту: Зменш. пер. з англ. / Ю.Ф. Брігхем. - 'М.: Економіка, 1998.
3. Бланк І.А. Основи фінансового менеджменту. Т.1.2 / І.А. Бланк. - Київ:
Ніка-Центр, 1999.
4. Кузнєцова В.А. Фінансовий менеджмент. Методичні вказівки. Красноярськ: Сиб Г АУ, 2002.
Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Фінанси, гроші і податки | Курсова
308.4кб. | скачати


Схожі роботи:
Фінансовий менеджмент 10
Фінансовий менеджмент 13
Фінансовий менеджмент 9
Фінансовий менеджмент
Фінансовий менеджмент 4
Фінансовий менеджмент 11
Фінансовий менеджмент 2
Фінансовий менеджмент 12
Фінансовий менеджмент
© Усі права захищені
написати до нас
Рейтинг@Mail.ru