Фінансовий менеджмент 13

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.


Нажми чтобы узнать.
скачати

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
УО «Білоруський державний ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ»
БОБРУЙСЬК ФІЛІЯ
Кафедра БО
Контрольна робота
З дисципліни «Фінансовий менеджмент»
Студента 5-го курсу ЕУПЗ-021
Судько М.М.
№ зач. кн. 20662
Адреса: Крилова 40А-43.
Бобруйськ 2007

Питання
2 варіант
1. Фінансовий аналіз на підприємстві
2. Шляхи максимізації прибутку на підприємствах Республіки Білорусь
3. Визначити внутрішню норму прибутковості проекту, розрахованого на 3 роки, якщо необхідні вкладення 20 тис.у.о., а передбачувані грошові надходження по роках складуть 6 тис.у.о. (Перший рік), 8 тис.у.о. (Другий рік) і 14 тис.у.о. (Третій рік).

1. Фінансовий аналіз на підприємстві
Оцінка фінансової діяльності кожного господарюючого суб'єкта проводиться за допомогою економічного аналізу, який дозволяє в синтетичній формі всебічно визначити її результативність. В якості головних об'єктів фінансового аналізу виступають кінцеві результати господарювання та фінансове становище підприємства. Ці два підсумкових показника характеризують не тільки ефективність діяльності суб'єкта, але й у ринковій економіці стають вирішальною передумовою його безперервного функціонування та розвитку.
Не випадково в теорії та практиці управління підприємством фінансовий аналіз прийнято вважати найважливішим інструментом, одночасно обов'язковим етапом цього процесу. З його допомогою:
здійснюється контроль за ходом виробничих процесів, належним узгодженням руху матеріальних і фінансових ресурсів, виявляються недоліки, які слід усунути;
визначаються вихідні дані для обгрунтування поточних і стратегічних рішень з урахуванням фактичного стану ресурсів, фінансових можливостей і передбачуваних результатів;
забезпечується вибір оптимальних варіантів планових завдань та їх реалізації з точки зору передбачуваних витрат і доходів.
Реальною оцінкою фінансового становища підприємства цікавляться не тільки його керівники, працівники, акціонери, але також партнери всіх фінансових трансакцій (банки, фінансові та страхові компанії, продавці, покупці). Їх головним чином турбує платоспроможність суб'єкта, реальні можливості виконання у строк своїх фінансових зобов'язань.
Оцінка фінансової діяльності здійснюється на основі узагальнення та аналізу великої інформації, яка характеризує внутрішні процеси господарювання у їх вартісному вираженні. Вирішальними джерелами інформації виступають:
бухгалтерська звітність (баланс активів і пасивів, звіт про прибуток, звіт про рух грошових коштів);
дані синтетичного та аналітичного бухгалтерського обліку (стан і рух вирішальних позицій основних фондів, оборотних коштів, доходів і витрат, запасів матеріальних цінностей, дебіторської і кредиторської заборгованості і т.д.);
статистичні матеріали про виробничу і комерційної діяльності підприємства, планові завдання, а також норми, нормативи, середньогалузеві або світові стандарти найважливіших фінансових показників;
матеріали поточних перевірок, здійснених аналізу діяльності минулих років.
Оцінка фінансової діяльності здійснюється за допомогою специфічних показників, що встановлюються для кожного її ділянки або об'єкта. При цьому застосовуються загальноприйняті в економічному аналізі такі методи.
1. Порівняльний аналіз, метою якого стає виявлення відхилень фактичних даних від прийнятих постулатів. Досягається це шляхом порівняння звітних матеріалів з плановими завданнями чи досягненнями минулих періодів, іноді з відповідними показниками аналогічних підприємств, середньогалузевими даними і навіть світовими стандартами.
2. Багатофакторний аналіз, що полягає у визначенні впливу вирішальних факторів на зміну аналізованих показників, розтин причин цих явищ та їх оцінка. При цьому слід встановити характер впливу даних факторів на загальні фінансові результати підприємства та його стан. Як відомо, вони можуть мати характер об'єктивний (незалежний від його діяльності, наприклад зміни податкових ставок, позичкового відсотка і т.д.) або суб'єктивний, безпосередньо викликаний прийнятими рішеннями і діями. Суб'єктивні чинники доцільно аналізувати більш глибоко, детально у взаємозв'язку з залежними показниками.
Правильна оцінка фінансової діяльності підприємства досягається тільки в тому випадку, коли одночасно застосовується порівняльний та багатофакторний аналіз достовірної та порівняльної (у вимірі і в часі) великої інформації.
Не менш важливе значення має форма презентації результатів проведеного аналізу. Вона повинна в письмовому вигляді всебічно характеризувати реальну фінансову, ситуацію аналізованого суб'єкта, результативність дій на всіх ділянках господарської діяльності. Основні висновки необхідно підтвердити відповідними розрахунками, таблицями та графіками, які відображають найважливіші зміни в абсолютних цифрах, відносних показниках (у коефіцієнтах, відсотках відхилень від заданих вимог, середніх даних і т.д.). На їх основі можна правильно оцінити фінансовий стан підприємства і його фінансові результати, розкрити причини їх змін та вжити невідкладних заходів щодо їх поліпшення.
2. Шляхи максимізації прибутку на підприємствах Республіки Білорусь
Прибуток - найважливіший показник, що характеризує фінансовий результат діяльності підприємства в ринковій економіці. Ефективність його роботи є основним джерелом виробничого і соціального розвитку трудового колективу. Зростання прибутку визначає потенційні можливості підприємства, підвищує ступінь його ділової активності. У залежності від розміру прибутку визначається частка доходів засновників і власників, розміри дивідендів та інших доходів. За прибутком визначаються також рентабельність власних і позикових коштів, основних фондів, всього авансованого капіталу і кожної акції. Характеризуючи рентабельність вкладень коштів в активи даного підприємства і ступінь ефективності його господарювання, прибуток є кращим мірилом фінансового здоров'я підприємства.
Основними показниками прибутку є:
• загальний прибуток (збиток) звітного періоду;
прибуток (збиток) від видів діяльності, вказаних у статуті підприємства;
операційні доходи;
• позареалізаційні доходи;
• оподатковуваний прибуток;
• чистий прибуток.
Загальний прибуток (збиток) включає три укрупнених елементи: прибуток (збиток) від видів діяльності, операційні доходи і доходи від інших позареалізаційних операцій, зменшених на суму витрат по цих операціях.
Прибуток (збиток) від видів діяльності визначається як різниця між виручкою від реалізації продукції (робіт, послуг) у діючих цінах без податку на додану вартість, акцизів, Відрахувань в централізовані фонди держави і витратами на її виробництво і реалізацію продукції.
Операційні доходи - це фінансовий результат, не пов'язаний з основними видами діяльності підприємства, він відображає прибуток (збиток) за іншої реалізації, до якої відноситься продаж на сторону різних видів майна, що значиться на балансі підприємства та ін Фінансовий результат визначається як різниця між операційними доходами і витратами та податками, що сплачуються до бюджету з виручки від реалізації.
Фінансові результати від позареалізаційних операцій - прибуток (збиток) - визначаються як різниця між доходами (збитками) і витратами по позареалізаційних операцій.
До складу позареалізаційних доходів і витрат входять:
- Штрафи, пені, неустойки та інші економічні санкції;
- Відсотки, отримані за сумами коштів, що значаться на рахунках підприємства;
- Курсові різниці по валютних рахунках і по операціях в іноземній валюті;
- Прибуток і збитки минулих років, виявлені у звітному році;
- Збитки від стихійних лих;
- Втрати від списання боргів і дебіторської заборгованості;
- Надходження боргів, раніше списаних як безнадійні;
- Інші доходи, втрати, і витрати, що відносяться відповідно до чинного законодавства на рахунок прибутків і збитків.
При цьому суми, внесені до бюджету у вигляді санкцій, до складу витрат від позареалізаційних операцій не включаються, а відносяться на зменшення чистого прибутку, що залишається в розпорядженні підприємства після сплати податків з прибутку.
Оподатковуваний прибуток визначається спеціальним розрахунком, вона дорівнює загального прибутку, зменшеної на суму:
• доходів, оподатковуваних податком на прибуток;
• податків, що сплачуються до бюджету з прибутку у першочерговому порядку;
• пільгованою прибутку;
• доходів від казино, відеосалонів та інших доходів.
Чистий прибуток підприємства - це прибуток, що залишається в його розпорядженні після сплати податків до бюджету з прибутку та фінансових санкцій. Вона розраховується як різниця між загальним прибутком і сумою податків на прибуток, на нерухомості, доходи, фінансових санкцій, джерелом сплати яких є прибуток.
Для збільшення прибутку від реалізації товарів, послуг, робіт потрібно рішення двох головних завдань: забезпечити зростання виручки від їх продажу і добитися зниження їх собівартості.
Обсяг прибутку
Зростання надходжень від реалізації продукції
Оптимізація витрат
Рівень рентабельності
Збільшення випуску продукції
Зниження запасів готової продукції
Підвищення цін на товари
Оптимізація структури витрат
Підвищення частки високорентабельної продукції
Зниження збитковості окремих груп товарів
Підпис: Збільшення випуску продукціїПідпис: Зниження запасів готової продукціїПідпис: Підвищення цін на товариПідпис: Зниження собівартості продукціїПідпис: Оптимізація структури витратПідпис: Підвищення частки високорентабельної продукціїПідпис: Зниження збитковості окремих груп товарів

Рісунок.1. Основні фактори, що впливають на прибуток від реалізації
Примітка: [1, с172]
У розпорядженні фінансового менеджера є ряд форм, методів, які дозволяють позитивно впливати на фактори, що впливають на обсяг прибутку від реалізації продукції. Вирішальні фактори можна умовно поділити на три групи. Перша з них впливає на зростання (зменшення) надходжень від реалізації, друга - на обсяг витрат, третя - на зміни рівня рентабельності реалізованої продукції. (Рис.1.) Всі ці фактори тісно пов'язані між собою, їх позитивний вплив досягається лише при прийнятті та реалізації обгрунтованих рішень з урахуванням реальних економічних умов. Зокрема, стимулювання зростання виробництва продукції доцільно здійснювати тільки при наявності можливості продажу цих товарів. Вивчення кон'юнктури ринку, співвідношення попиту і пропозиції може підказати, в якій кількості й асортименті випускати ці вироби, якою має бути кредитна та цінова політика підприємства.
Виходячи з вищесказаного можна сказати, що максимізувати прибуток можна наступними методами:
- Збільшити випуск продукції.
- Знизити запаси готової продукції.
- Підвищити ціни на товари.
- Знизити витрати на закупівлю матеріалу, сировини, транспортних послуг ... Звичайно це складно, оскільки якісний товар відповідно коштує дорого, але завжди можна знайти компроміс. Припустимо, укласти зустрічний договір з підприємством-постачальником на надання будь-яких цікавлять постачальника послуг. Також можна розмістити рекламу підприємства-постачальника на території свого підприємства. Знизити витрати на транспорт можна за рахунок зниження витрати палива, простеживши його витрата по кілометражу потрібного маршруту, за перевитрату покарати водія. Також бувають підприємства-постачальники, що здійснюють доставку за свій рахунок.
- Створити імідж підприємства, давши рекламу на продукцію, що випускається, випустимо безкоштовні зразки. Це, звичайно, призведе до додаткових витрат, однак, хороша реклама завжди дає результат, тим більше, якщо товар «знають в обличчя».
- Не допускати внерелезаціонних витрат, шляхом своєчасної оплати постачальникам, податковим органам, банку, службам обслуговування ...
Багато підприємств РБ вже мають достатній прибуток, так як знайшли свого покупця, свої постійні ринки збуту, мають непогану рекламу, наприклад, наші трактори, сільськогосподарські машини МТЗ, або машини МАЗу. Але на жаль, таких підприємств небагато, тому що в нашій республіці більшість підприємств збиткові через те, що неправильно вибрали політику підприємства, випускають недостатньо якісний матеріал, товар.
Багато підприємств працюють по-старому, використовуючи вже давно застарілі методики роботи, випускаючи вже непотрібний товар. Візьмемо наші взуттєві підприємства: Взуттєва фабрика, Марка, Бєлвєст ... - все випускають взуття одного стандарту. Так, є цікаві моделі, але їх повинно бути багато. Час іде, змінюється мода, а наші підприємства все одно працюють, як працювали.
Я вважаю, що максимізація прибутку є досить складним питанням, до якого потрібно підходити обгрунтовано, розумно. На багатьох білоруських підприємствах просто не вистачає «свіжих голів», які б не побоялися багато чого змінити, вдосконалити, модернізувати. Та на це потрібні великі витрати, але при хорошому бізнес-плані, можна отримати позику, яка з часом окупиться. Ризик великий, але це краще, ніж втрачати підприємства одне за одним через випуску несучасного товару, або використання застарілого обладнання.
Я думаю, що одним з найбільш точних методів збільшення прибутку є правильний підхід до справи. Підприємець, директор, акціонери повинні чітко розуміти чого вони хочуть, яких успіхів домогтися, який прибуток отримати, скільки на це знадобиться часу і коштів.
Завдання
Визначити внутрішню норму прибутковості проекту, розрахованого на 3 роки, якщо необхідні вкладення 20 тис.у.о., а передбачувані грошові надходження по роках складуть 6 тис.у.о. (Перший рік), 8 тис.у.о. (Другий рік) і 14 тис.у.о. (Третій рік).
Рішення
a Pi
NPV = Σ - IC
i = 1 (1 + d) ª
NPV1 = 6000 / (1 +0,1) ¹ + 8000 / (1 +0,1) ² + 14000 / (1 +0,1) ³ - 20000 = 2585 у.о.
NPV2 = 6000 / (1 +0,2) ¹ + 8000 / (1 +0,2) ² + 14000 / (1 +0,2) ³ - 20000 =- 1343 у.о.
NPV1
IRR = d1 + NPV1 - NPV2 * (d2-d1)
2585
IRR = 0,1 + 2585 - (-1343) * (0,2-0,1) = 0,166
Де, NPV-чиста приведена вартість,
Рi-дохід від проекту в i-му році,
d-ставка дисконту,
t-число років циклу життя проекту,
IRR-внутрішня норма прибутковості.
Відповідь: 16,6%

Список використаних джерел
1. М.І. Ткачук, Є.Ф. Кірєєва. Основи фінансового менеджменту: Уч. Пос. - Мн.: Інтерпрессервіс, Екоперспектіва, 2002. - 416с.
2.Фінансово менеджмент / Під ред.В.С.Золотарева-Ростов н / Д: Фенікс, 2000.
3. Фінанси підприємств: Уч. сел / Н.Є. Заєць, Т.І, Василевська. - Мн. Обчислюємо. Шк., 2005. - 528с.
4. Марочкіна В.М., Колпина Л.Г., Тіткін А.Г. Основи фінансового менеджменту на підприємстві-Мн.: БГЕУ, 2000
5. Лобан Л.А. Економіка підприємства: Посібник для підготовки до іспиту / - Мн.: ТОВ «Місанта», 2002. - 142с.
Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Фінанси, гроші і податки | Контрольна робота
34кб. | скачати


Схожі роботи:
Фінансовий менеджмент 10
Фінансовий менеджмент 9
Фінансовий менеджмент
Фінансовий менеджмент 6
Фінансовий менеджмент 4
Фінансовий менеджмент 11
Фінансовий менеджмент 2
Фінансовий менеджмент 12
Фінансовий менеджмент
© Усі права захищені
написати до нас
Рейтинг@Mail.ru