Фінансовий менеджмент 12

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.


Нажми чтобы узнать.
скачати

ФІЛІЯ

Федерального державного освітнього закладу
вищої професійної освіти
«ПІВНІЧНО-ЗАХІДНА АКАДЕМІЯ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ»
в м. Северодвінську (Архангельська область)

Курсова робота

з дисципліни: «Фінансовий менеджмент»
Варіант 3

Студент

Група 5 ФКТ-1

Науковий

керівник Оганджанянц С.І.

Оцінка

Северодвинск
2007

ЗМІСТ
ВСТУП ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. 3
Задача 1 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .5
Завдання 2 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. 10
Завдання 3 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. 13
Завдання 4 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. 16
Завдання 5 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. 18
Завдання 6 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. 22
Завдання 7 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. 25
Завдання 8 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. 30
Завдання 9 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. 33
Задача 10 .. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. 40
Задача 11 .. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. 41
ВИСНОВОК ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .43
Список використаних джерел ... ... ... ... ... ... ... ... .44

ВСТУП
Перехід економіки нашої країни до ринкових перетворень вимагає істотних змін у керівництві підприємствами. Це стосується всіх сторін діяльності підприємства. Особлива роль у цьому процесі належить фінансової складової діяльності підприємства, конкретно - управлінню фінансами.
Область економічної науки, що вивчає й аналізує питання руху фінансових ресурсів фірми, на Заході отримала назву фінансовий менеджмент. У Росії цей термін також закріпився за галуззю знання, що розглядає рух фінансових потоків підприємства. Таким чином, можна говорити, що фінансовий менеджмент являє собою систему принципів і методів розробки та реалізації управлінських рішень, пов'язаних з формуванням, розподілом і використанням фінансових ресурсів підприємства та організацією обороту його грошових коштів.
Однак у нас вона має свої специфічні риси. Російська економіка не є нормально ринкової. У нашій країні існує багато в чому не порівнянна з західними стандартами система обліку і статистики підприємства. Тому «напряму», без відповідної переробки неможливо застосувати теорію і практику фінансового менеджменту західного зразка.
Мета даної роботи - вивчення зарубіжного досвіду управління фінансами та практичне використання теорії фінансового менеджменту з урахуванням специфіки обліку і статистики підприємства в Росії.
Завдання: по - перше, - розкрити основні завдання відповідного розділу фінансового менеджменту, дати визначення основних понять і категорій, що характеризують досліджуване явище, по - друге, - описати систему показників і методи дослідження динаміки цих показників; по - третє, - вирішити завдання відповідно з номером варіанту.
В якості об'єкта курсової роботи виступає підприємство (фірма), а в якості мотиву діяльності - підприємницький, тому аналізуються питання управління фінансами на підприємстві, що займається підприємницькою, а не спекулятивною діяльністю.
Актуальність теми потрібна для більш докладного вивчення розвитку фінансового менеджменту.

ЗАДАЧА 1
Припустимо, за звітний період підприємство характеризується даними, наведеними в табл. (Тис. крб.):
АКТИВ
2002
2003
1. Основні засоби і необоротні активи:
30 000
45 000
основні фонди
35 000
52 000
амортизація
5 000
7 000
2. Оборотні кошти:
20 000
40 000
грошові кошти
4 000
8 000
дебіторська заборгованість
6 000
17 000
матеріально-виробничі запаси
7 000
15 000
короткострокові фінансові вкладення
3 000
-
РАЗОМ
50 000
85 000
ПАСИВ
3. Власний капітал:
акціонерний капітал
30 000
30 000
емісійна премія
1000
7 000
накопичена прибуток
4 000
8 000
4. Довгострокові кредити банку
-
20 000
5. Короткострокова заборгованість:
15 000
20 000
короткострокові кредити банку
6 000
5 000
заборгованість бюджету
1000
2 000
заборгованість постачальникам
7 000
9 000
заборгованість по заробітній платі
1000
4 000
РАЗОМ
50 000
85 000
Припустимо, далі, що чистий прибуток за період склала 3000 тис. руб. Дивіденди були виплачені на суму 1000 тис. руб. Короткострокові фінансові вкладення були реалізовані з прибутком в 100 тис. руб., Оскільки їх ринкова вартість перевищила фактичну собівартість, за якою вони відображені в балансі, і склала 3100 тис. руб.
Визначте чистий грошовий потік непрямим методом і проведіть аналіз грошового потоку методом фінансових коефіцієнтів. Зробіть висновки.
І. Теоретична частина
Однією з функцій фінансового менеджменту є управління грошовими потоками. Функціями цього управління є формування вхідних і вихідних потоків грошових коштів підприємства, їх синхронізація за обсягом і в часі по окремим майбутнім періодам, ефективне використання залишків грошових коштів.
Грошовий потік - це різниця між усіма надходженнями грошових коштів і витратами за певний період часу. Баланс грошового потоку, що розраховується за непрямим методом, грунтується на коригуванні чистого прибутку. Розрахунок потоку грошових коштів здійснюється за трьома основними напрямками діяльності: поточна, інвестиційна та фінансова.
При розрахунку величини грошового потоку можна керуватися наступною схемою розрахунку грошового потоку.
1. Грошовий потік від основної діяльності
Прибуток (за вирахуванням податків)
Чистий прибуток = прибуток до оподаткування звітного періоду / + відкладені податкові активи / + відкладені податкові зобов'язання поточний податок на прибуток
Плюс амортизаційні відрахування
Амортизаційні відрахування додаються до суми чистого прибутку, тому що вони не викликають відтоку грошових коштів
Мінус зміна поточних активів:
§ короткострокові фінансові вкладення;
§ дебіторська заборгованість;
§ запаси;
§ інші поточні активи;
Збільшення суми поточних активів означає, що грошові кошти зменшуються за рахунок зв'язування в дебіторській заборгованості, запаси і витрати
Плюс зміна суми поточних зобов'язань
§ кредиторська заборгованість;
§ інші поточні зобов'язання.
Збільшення поточних зобов'язань викликає збільшення грошових коштів за рахунок наданого відстрочення оплати кредиторам, отриманих авансів.
2. Грошовий потік від інвестиційної діяльності
Мінус зміна суми довгострокових активів
§ нематеріальні активи;
§ основні засоби;
§ незавершені капітальні вкладення;
§ довгострокові фінансові вкладення;
§ інші необоротні активи.
Збільшення суми довгострокових активів означає зменшення грошових коштів за рахунок інвестування в активи довгострокового використання. Реалізація довгострокових активів (основних засобів, акцій інших підприємств та ін) збільшує грошові кошти
3. Грошовий потік від фінансової діяльності
Плюс зміна суми заборгованості
§ короткострокові кредити і позики;
довгострокові кредити і позики.
Збільшення (зменшення) заборгованості вказує на збільшення (зменшення) грошових коштів за рахунок залучення (погашення)
Плюс зміна величини власних коштів
§ статутний капітал;
§ накопичений капітал;
§ цільові надходження
Збільшення власних коштів за рахунок розміщення акцій означає збільшення грошових коштів; викуп акцій і виплата дивідендів призводить до їх зменшення
ІІ. Розрахункова частина
Розрахунок грошового потоку за непрямим методом
1. Грошовий потік від основної діяльності:
2.
Показник
Приплив,
тис. руб.
Відтік,
тис. руб.
Чистий прибуток
3000
Амортизація
7000-5000 = 2000
Поточні активи
§ короткострокові фінансові вкладення;
§ дебіторська заборгованість;
§ запаси;
інші поточні активи;
3100
17000-6000 = (11000)
15000-7000 = (8000)
Разом
8100
(19000)
Баланс
(10900)

2. Грошовий потік від інвестиційної діяльності:
Показник
Приплив,
тис. руб.
Відтік,
тис. руб.
Зміна суми довгострокових активів:
§ нематеріальні активи;
§ основні засоби;
§ незавершені капітальні вкладення;
§ довгострокові фінансові вкладення;
інші необоротні активи.
52000-35000 = (17000)
Разом
(17000)
Баланс
(17000)
3. Грошовий потік від фінансової діяльності:
Показник
Приплив,
тис. руб.
Відтік,
тис. руб.
Довгострокові кредити банку
20000
Короткострокова заборгованість
20000-15000 = 5000
Дивіденди
1000
Разом
25000
(1000)
Баланс
24000
4. Баланс грошового потоку:
Показник
Приплив,
тис. руб.
Відтік,
тис. руб.
Основна діяльність
(10900)
Інвестиційна діяльність
(17000)
Фінансова діяльність
24000
Разом
24000
(27900)
Баланс
3900

ВИСНОВКИ.
1. Негативний грошовий потік отриманий за рахунок основної і інвестиційної діяльності. Для того, щоб знизити ефект відтоку від основної діяльності організація скористалася залученими кредитами, тобто фінансові активи склали 25000 тис. руб.
2. Негативний баланс грошового потоку склав 3900 тис. руб.

ЗАВДАННЯ 2
Підприємство спеціалізується на виробництві музичних інструментів. Загальні доходи від основної діяльності підприємства за поточний рік склали 1200 тис. руб., Позареалізаційні доходи склали 400 тис. руб., А прибуток (до сплати% за кредит та податку на прибуток) - 400 тис. руб. Актив підприємства становить 2000 тис. руб.
Визначте економічну рентабельність активів. Який результат експлуатації інвестицій підприємства дає кожен рубль обороту? Скільки рублів обороту знімається з кожної гривні активу?
І. Теоретична частина
У задачі потрібно визначити економічну рентабельність активів, тобто результат, пов'язаний з величиною НРЕІ, під якою розуміється чистий результат експлуатації - чистий прибуток плюс відсотки за кредит. Економічна рентабельність активів (ЕР) характеризує ефективність витрат і вкладень:
ЕР =
НРЕІ
* 100% =
БП + відсотки за кредит
* 100%
АКТИВ
АКТИВ
де БП - прибуток до оподаткування.
Далі необхідно чітко представляти два найважливіших елементи рентабельності:
перший: КОМЕРЦІЙНА МАРЖА (КМ). По суті, це економічна рентабельність обороту, або рентабельність продажів, рентабельність реалізованої продукції. Комерційна маржа показує, який результат експлуатації дають кожен 1 руб. обороту (зазвичай КМ виражається у відсотках).
другий: КОЕФІЦІЄНТ ТРАНСФОРМАЦІЇ (КТ) показує, скільки рублів обороту знімається з кожної гривні активу.
Для вирішення даної задачі необхідно знати визначення цих понять, а також такі формули розрахунку:
1. ЕР =
НРЕІ
* 100%,
АКТИВ
де ЕР - економічна рентабельність у відсотках;
НРЕІ - нетто-результат експлуатації інвестицій.
2. ЕР = КМ * КТ,
де КМ - комерційна маржа, у відсотках;
КТ - коефіцієнт трансформації.
3. КМ =
НРЕІ
* 100%,
ОБОРОТ
де оборот складається з доходів від звичайних видів діяльності та інших доходів підприємства.
4.КТ =
ОБОРОТ
,
АКТИВ
Оборот включає виручку плюс позареалізаційні доходи.
ІІ. Розрахункова частина
1. Визначимо економічну рентабельність активів:
ЕР =
НРЕІ
* 100% = 400 / 2000 * 100% = 20%.
АКТИВ
2. Розрахуємо який результат експлуатації інвестицій підприємства дають кожні 100 рубля обороту:
КМ =
НРЕІ
* 100% = 400 / (1200 + 400) * 100% = 25%.
ОБОРОТ
3. Визначимо скільки рублів обороту знімається з кожної гривні активу:
КТ =
ОБОРОТ
= (1200 + 400) / 2000 = 0,80,
АКТИВ
тоді економічна рентабельність:
ЕР = КМ * КТ = 25% * 0,80 = 20%
ВИСНОВКИ.
1. Економічна рентабельність активів склала 20%, показує, що на 1 рубль активів припадає 20 копійок чистого прибутку і відсотків за кредит.
2. Комерційна маржа склала 25%, свідчить, що кожен карбованець про-рота дає 25 копійок експлуатації інвестицій підприємства.
3. Коефіцієнт трансформації склав 0,8, показує, що з кожної гривні активу знімається 80 копійок обороту.

ЗАДАЧА 3
Розрахувати вигідність залучення позикових коштів, виходячи з таких умов підприємства:
1. АКТИВ
27 348 руб.
ПАСИВ:
власне джерело
позикові кошти
14 531 руб.
12 817 руб.
3. Фінансові витрати по заборгованості
2 691,6 руб.
4. Фінансовий результат
9398 руб.
5. Підприємству необхідно залучення коштів строком на 9 місяців в розмірі
15 500 руб.
Процентна ставка в КБ
35% річних
І. Теоретична частина
При вирішенні завдання слід розуміти, в чому полягає дія фінансового важеля: підприємство, що використовує позикові кошти, змінює чисту рентабельність власних коштів і свої дивідендні можливості.
Існуючі відмінності в розрахунку ефекту фінансового важеля пов'язані з різним поняттям корпоративного управління і з його моделями, які застосовуються в американській і західноєвропейській практиці корпоративного управління.
Акціонерне товариство об'єднує в собі сторони, кожна з яких переслідує свої приватні інтереси, - це, службовці, акціонери та інші, матеріально зацікавлені особи. Корпоративне управління описує механізм взаємодії їх між собою. На структуру цих відносин в різних країнах світу визначальний вплив надає законодавча база, що регулює права та обов'язки сторін, що склалася практика економічних відносин у даній країні, статут акціонерного товариства. На сьогоднішній день фахівці виділяють три основні моделі корпоративного управління: англо-американську, західноєвропейську та японську. Ці моделі визначили і відмінності в розрахунку показника ефекту фінансового важеля.
Західноєвропейські фінансисти визначають ефект фінансового важеля за формулою:
ЕФР = (1 - СНП) * (ЕР - СРСП) *
ЗС
СС
де СНП - ставка оподаткування прибутку;
ЕФВ - ефект фінансового важеля;
ЕР - економічна рентабельність;
ЗС - позикові кошти;
СС - власні кошти;
СРСП - середня розрахункова ставка відсотка.
При цьому СРСП визначається як відношення фактичних фінансових витрат за всіма отриманими кредитами за розрахунковий період (сума сплачених відсотків) до загальної суми позикових коштів, залучених підприємством у розрахунковому періоді.
Американські вчені трактують ефект фінансового важеля як процентна зміна чистого прибутку на акцію, що породжується даними процентним зміною прибутку до сплати відсотків за кредит, та податку на прибуток (нетто-результату експлуатації інвестицій).
У літературі таке трактування називають другою концепцією ефекту фінансового важеля:
Сила впливу фінансового важеля =
=
Dчістой прибутку на акцію,%
=
DНРЕІ
=
НРЕІ
=
НРЕІ - відсотки за кредит
=
БП + відсотки за кредит
=
БП
= 1 +
Відсотки за кредит
БП
Підприємство, яке використовує кредит, кожен відсоток зміни НРЕІ приносить більше відсотків чистого прибутку на акцію, ніж підприємство, яке використовує тільки власні кошти. Дана формула служить вимірником чутливості на звичайну акцію по відношенню до зміни прибутку до сплати відсотків і податку на прибуток. Ступінь цієї чутливості характеризує фінансовий ризик зміни чистого прибутку на звичайну акцію по відношенню до вкладеного позикового капіталу.
ІІ. Розрахункова частина
Для розрахунку вигідності залучення позикових коштів зробимо порівняльний аналіз економічної рентабельності (ЕР) активів, яка розраховується за формулою:

Показник
Без кредиту
З урахуванням кредиту
Зміни
Підсумок балансу, в т.ч.
27 348
38 500
+ 15 500
власні кошти
14 531
14 531
-
позикові кошти
12 817
28 317
(12 817 + 15 500)
+ 15 500
Фінансовий результат
9 398
9 398
-
Витрати по заборгованості
2 691,6
6 760,35
(2691,6 + 15500 * * 0,35 / 12 * 9)
+ 4 068,75
НРЕІ
12 300
14 505
+ 4 068,75
ЕР,%
44,2
37,7
-6,5
Таким чином, при сформованих умовах залучення кредиту недоцільно.

ЗАДАЧА 4
Підприємство «Алмаз» спеціалізується на випуску ювелірних виробів.
Актив підприємства становить 130 тис. руб.; Власні кошти - 70 тис. руб., Довгострокові позикові кошти - 37,6 тис. руб., А термінова кредиторська заборгованість - 22,4 тис. руб., Підприємство за поточний рік отримало прибуток в розмірі 80 тис. руб. (До сплати% за кредит та податку на прибуток) і йому необхідно взяти додатково кредит на купівлю нового обладнання, за умови, що середня розрахункова ставка відсотка становить 32%.
Розрахуйте рівень ефекту фінансового важеля для даного підприємства та економічну рентабельність активів, а також визначте бажані умови отримання кредиту, що запитується і розрахуйте його суму.
І. Теоретична частина
У задачі 4 використовується західноєвропейський підхід до розрахунку ефекту фінансового важеля (ЕФВ), тобто приріст рентабельності власних коштів підприємства (РСЗ), що отримується завдяки використанню позикового капіталу.
Показник економічної рентабельності визначається за формулою, наведеною в методичних вказівках до задачі № 2. Різниця між економічною рентабельністю і середньої розрахункової ставкою відсотка називається диференціалом (ЕР-СРСП). Співвідношення між позиковими і власними засобами називається плечем ефекту фінансового важеля (ЗС / СС). Слід зазначити, що роль диференціала і плеча в регулюванні ЕФР різна. Нарощувати диференціал ЕФР бажано. Це дозволить підвищувати РСЗ або за рахунок зростання економічної рентабельності активів, або за рахунок зниження СРСП. Це означає, що підприємство може впливати на диференціал тільки через ЕР. Значення диференціала має також важливе значення для банку при видачі їм нових кредитів підприємству.
ІІ. Розрахункова частина
1. Визначимо економічну рентабельність активів:
ЕР =
НРЕІ
* 100% = 80 / 130 * 100% = 61,5%.
АКТИВ
Економічна рентабельність активів склала 61,5%, показує, що на 1 рубль активів припадає 62 копійки чистого прибутку і відсотків за кредит.
2. Розрахуємо у скільки разів економічна рентабельність активів перевищує середню розрахункову ставку відсотка:
ЕР / СРСП = 61,5 / 32 = 1,9, тобто ЕР = 1,9 СРСП.
3. Визначимо диференціал:
ЕР - СРСП = 61,5 - 32 = 29,5%.
3. Розрахуємо рівень ефекту фінансового важеля для даного підприємства:
ЕФР = (1 - СНП) * (ЕР - СРСП) *
ЗС
= 2 / 3 * (61,5 - 32) * 60 / 70 = 16,9%
СС
Підприємству зараз взагалі не слід звертатися в банк за кредитом.

ЗАДАЧА 5
Підприємство має 900 000 шт. випущених і сплачених акцій на загальну суму 9 000 000 руб. і розглядає альтернативні можливості: або здійснити додаткову емісію акцій того ж номіналу (10 руб.) ще на 9 000 000 руб., або залучити кредиторів на цю ж суму під середню розрахункову ставку відсотка - 14 відсотків.
Що вигідніше? Аналіз проводиться для двох різних прогностичних сценаріїв нетто-результату експлуатації інвестицій: оптимістичний сценарій допускає досягнення НРЕІ величини 3600000 крб., Песимістичний обмежує НРЕІ сумою 1 800 000 руб. Весь чистий прибуток виплачують дивідендами, не залишаючи нерозподіленого прибутку.
І. Теоретична частина
Раціональна структура джерел коштів передбачає таке співвідношення позикових і власних коштів, при якому вартість акцій буде найвищою. При вирішенні завдання студент повинен визначити, що вигідно для підприємства: збільшити власні джерела коштів шляхом додаткової емісії акцій або розширити позикові, залучаючи кредити.
Послідовність виконання завдання повинна бути такою:
1. Проводиться порівняльний аналіз чистої рентабельності власних коштів та чистого прибутку в розрахунку на одну акцію для двох варіантів структури пасиву підприємства. Перший варіант ЗС = 0, другий варіант ЗС / СС = 1. Розрахункові показники заносяться до таблиці за двома варіантами:
- Внутрішнє (бездолговое) фінансування;
- Зовнішнє (боргове) фінансування.
При заповненні таблиці необхідно виконати деякі розрахунки (узагальнені із зарубіжної практики):
Прибуток, що підлягає оподаткуванню = НРЕІ - відсотки за кредит
Чистий прибуток = Прибуток, що підлягає оподаткуванню сума податку на прибуток
Чиста рентабельність власних коштів =
=
Чистий прибуток
* 100
Власні кошти
Таблиця 1
Показники
Бездолговое фінансування
Боргове фінансування
НРЕІ (прибуток до сплати відсотків за кредит та податку), грн.
X
X
X
X
Відсотки за кредит, руб.
Прибуток, що підлягає оподаткуванню, руб.
Сума податку на прибуток, руб.
Чистий прибуток, руб.
Кількість звичайних акцій, штук
Економічна рентабельність,%
СРСП%
Чистий прибуток на акцію, руб.
Чиста рентабельність власних коштів,%
2. Розрахунок порогового (критичного) значення НРЕІ.
На пороговому значенні НРЕІ однаково вигідно використовувати і позикові, і власні кошти. А це означає, що рівень ефекту фінансового важеля дорівнює нулю - або за рахунок нульового значення диференціалу (тоді ЕР = СРСП), або за рахунок нульового плеча важеля (і тоді позикових коштів немає). Правильність отриманого значення НРЕІ можна підтвердити, вирішивши рівняння:
ЕР =
НРЕІ
* 100 = СРСП
ЗС + СС
Вибирається оптимальний варіант фінансування.
ІІ. Розрахункова частина
Показники
Бездолговое фінансування
Боргове фінансування
НРЕІ (прибуток до сплати відсотків за кредит та податку), грн.
X
1800000
X
3600000
X
1800000
X
3600000
Відсотки за кредит, руб.
-
-
1260000
1260000
Прибуток, що підлягає оподаткуванню, руб.
1800000
3600000
540000
2340000
Сума податку на прибуток, руб.
(Ставка 24% або 0,24)
432000
864000
129600
561600
Чистий прибуток, руб.
1368000
2736000
410400
1778400
Кількість звичайних акцій, штук
1800000
1800000
900000
900000
Економічна рентабельність,%
10
20
10
20
СРСП%
-
-
20
20
Чистий прибуток на акцію, руб.
0,76
1,52
0,456
1,976
Чиста рентабельність власних коштів,%
7,6
15,2
4,56
19,76
Розрахунки показують, що найменшу чисту рентабельність власних коштів підприємство буде мати при зниженому НРЕІ = 1 800 тис. руб. у разі залучення кредиту. Відсотки за кредит виявляються непосильним тягарем для підприємства.
При фінансуванні виробництва такого ж нетто-результату експлуатації інвестицій виключно за рахунок власних коштів чиста рентабельність власних коштів (7,6%) і чистий прибуток на акцію (0,76 руб.) Поліпшуються, але підприємство недоотримує доходів через обмеженість своїх можливостей: нестача капіталу обертається недобором нетто-результату експлуатації інвестицій.
Наполягаючи на гаслі опори на власні сили, підприємство може при хорошому розкладі довести НРЕІ до 3 600 тис. руб. і досягти більш високого рівня РСЗ і чистого прибутку на акцію (15,2% і 1,52 руб. відповідно), проте завдяки чому будуть отримані і наскільки стійкими опиняться такі результати? Ставка явно робиться на посилений операційний важіль. Але напевно в міру віддалення від порога рентабельності і зниження сили впливу операційного важеля перед підприємством буде все настійніше вставати жорстка необхідність серйозного збільшення постійних витрат, інакше просто не вдасться підтримати високі обсяги продажів і максимальні суми НРЕІ, - але ж на них вся надія. Звідки тоді будуть черпаться кошти, щоб зробити новий стрибок постійних витрат? Знову постане питання вибору джерел фінансування ... Крім того, в цьому варіанті при спочатку передбачуваної високій силі впливу операційного важеля підприємство виплачує найвищі суми податку на прибуток, навіть частково не нейтралізуемие ефектом фінансового важеля. Це може посилити майбутній нестача коштів на масштабні витрати.
В останньому з розглянутих варіантів є і податкова економія, і одне з найвищих винагород акціонерів. Чистий прибуток на акцію - 1,976 руб., Чиста рентабельність власних коштів сягає 19,76%. Виникає, звичайно, фінансовий ризик, але з'являється й реальна перспектива підвищення курсу акцій підприємства, зменшується небезпека скуповування контрольного пакета «чужаком». Адміністрація відчуває себе господинею становища: знижується акціонерний ризик.

ЗАДАЧА 6
За наведеним нижче даними про діяльність фірми «Алкор», що спеціалізується на продажі комп'ютерів та аксесуарів до них, розрахуйте:
- Комерційну маржу;
- Економічну рентабельність;
- Ефект фінансового важеля;
- Рентабельність власних коштів;
- Внутрішні темпи зростання.
Вихідні дані:
- Актив, за вирахуванням кредиторської заборгованості 12 тис. руб.;
- Пасив:
• власні кошти 4,8 тис. руб.;
• позикові кошти 7,2 тис. руб.;
- Оборот становить 36 тис. руб.;
- НРЕІ досягає 2,16 тис. руб.;
- СРСП становить 16,8%;
- На дивіденди розподіляється 30% прибутку.
Який величини досягне обсяг пасиву, активу та обороту?
І. Теоретична частина
У цьому завданню необхідно керуватися наступними поняття-ми:
■ внутрішні темпи зростання власних коштів
(ВТР = РСЗ (1-НР));
норма розподілу прибутку на дивіденди (HP).
Норма розподілу прибутку показує, яку частину чистого прибутку направляє підприємство на виплату дивідендів. Внутрішні темпи зростання власних коштів фактично дають інформацію про наростання власних коштів підприємства та його пасиву і обороту. Слід мати на увазі, що отриманий чистий прибуток використовується подвійно: одна частина направляється до фонду розвитку підприємства, інша - використовується на виплату дивідендів. Цей процес здійснюється під впливом норми розподілу прибутку. Якщо підприємство направляє весь чистий прибуток, на виплату дивідендів, то воно обмежує свої внутрішні темпи росту, вони стають рівні рентабельності власних коштів.
Для вирішення завдання необхідно:
1. Визначити вже відомі показники:
■ економічну рентабельність;
■ ефект фінансового важеля;
■ рентабельність власних коштів.
2. Визначити внутрішні темпи зростання власних коштів.
3. Визначити новий актив і пасив підприємства з урахуванням внутрішніх темпів зростання власних коштів.
4. Визначити збільшення обороту підприємства.
ІІ. Розрахункова частина
1. Розрахуємо комерційну маржу:
КМ =
НРЕІ
* 100% = 2,16 / 36 * 100% = 6%.
ОБОРОТ
2. Визначимо економічну рентабельність активів:
ЕР =
НРЕІ
* 100% = 2,16 / 12 * 100% = 18%.
АКТИВ

3. Розрахуємо рівень ефекту фінансового важеля для даного підприємства:
ЕФР = (1 - СНП) * (ЕР - СРСП) *
ЗС
= (1 - 0,24) * (18 - 16,8) * 7,2 / 4,8 = 1,368%.
СС
4. Визначимо рентабельність власних коштів:
%.
5. Визначимо внутрішні темпи зростання власних коштів:
ВТР = РСЗ * (1-НР) = 13,37 * (1 - 0,33) = 9,0%.
Таким чином, підприємство при внутрішніх темпах зростання 9,0% має можливість збільшити власні кошти з 4,8 тис. руб. до 5,23 тис. руб. Але тоді, не порушуючи співвідношення між позиковими і власними засобами, можна довести заборгованість до 7,85 тис. руб.:
7,85 тис. руб. 7,2 тис. руб.
5,23 тис. руб. 4,8 тис. руб.
Значить, не змінюючи структури пасиву, можна збільшити його обсяг (не рахуючи боргових зобов'язань постачальникам) до (7,85 тис. руб. + 5,23 тис. руб.) = 13,08 тис. руб. Це плюс 9,0% в порівнянні з минулим періодом. Відповідно і актив зросте на 9,0% і складе 13,08 тис. руб. Отже, зауважимо, скільки відсотків нарахуємо внутрішніх темпів зростання - на стільки відсотків можемо збільшити і актив.
Тому перший висновок: при незмінній структурі пасиву внутрішні темпи зростання застосовні до зростання активу.
Далі, якщо коефіцієнт трансформації, що дорівнює трьом, підтримується на колишньому рівні, то актив обсягом 13,08 тис. руб. принесе 39,24 тис. руб. обороту. Знову плюс 9,0%!
Другий висновок: при незмінній структурі пасиву і незмінному коефіцієнті трансформації внутрішні темпи зростання застосовні до зростання обороту.
ЗАВДАННЯ 7
Комісійний магазин приймає на реалізацію у оптової фірми телевізори за ціною 250 у. д. е. за штуку і реалізує за ціною 300 у. д. е. за штуку. Непроданий товар повертається оптовій фірмі по вихідної ціною - 250 у. д. е. за штуку.
Постійні витрати магазину становлять 1500 у. д. е.
1. Який поріг рентабельності магазину? Як він зміниться, якщо вдасться збільшити ціну реалізації з 300 у. д. е. до 310 у. ВО?
2. Яка кількість телевізорів необхідно продати для отримання прибутку у розмірі 750 у. ВО? Який запас фінансової міцності має магазин при даній прибутку?
3. Який прибуток можна очікувати за різних умов продажу?
І. Теоретична частина
Ключовими елементами операційного аналізу є: фінансовий та операційний важелі, поріг рентабельності і запас фінансової міцності підприємства.
Дія операційного (виробничого, господарського) важеля проявляється у тому, що будь-яка зміна виручки від реалізації завжди породжує більш сильна зміна прибутку. Цей ефект обумовлений різним ступенем впливу динаміки постійних та змінних витрат на формування фінансових результатів діяльності підприємства при зміні обсягу виробництва.
Для визначення сили впливу операційного важеля (Зграя) слід скористатися наступною формулою:
Зграя =
Валова маржа
Прибуток
де валова маржа (ВМ) - різниця між виручкою від реалізації і змінними витратами. Для визначення порогу рентабельності (критичної точки, «мертвої точки», точки беззбитковості, точки самоокупності, точки переелома і т. д.) скористаємося наступними формулами:
Поріг рентабельності =
=
Постійні витрати (руб.)
, (1)
Валова маржа у відносному вираженні
Валова маржа у відносному вираженні =
=
Валова маржа (грн.)
Виручка від реалізації (грн.)
Порогова кількість товару =
=
Постійні витрати, необхідні для деят - ти пред-ия
(Шт.) (2)
Ціна реалізації
або
Порогова кількість товару =
=
Постійні витрати, необхідні для деят - ти пред-ия
(3)
Ціна од. товару - Змінні витрати на од.
Порогове значення обсягу виробництва, розрахована за формулою 2, співпадає з таким значенням, розрахованим за формулою 3, тільки коли мова йде про одному-єдиному товарі, який своєю виручкою від реалізації покриває всі постійні витрати підприємства.
Але якщо передбачається випускати декілька товарів, то розрахунок обсягу виробництва, що забезпечує беззбитковість, наприклад, товару 1, здійснюється за формулою, що враховує роль цього товару в загальній виручці від реалізації і припадає на нього частку в постійних витратах. Тоді замість формули (3) скористаємося формулою (4).
Порогова кількість товару =
=
Постійні витрати підприємствах * Уд. вага товару 1 у зв. вир.
(4)
Ціна товару 1 - Змінні витрати на од. товару 1
Для визначення порогу рентабельності при заданому рівні прибутку доцільно скористатися формулою:
Поріг рентабельності =
=
Постійні витрати + Прибуток
(5)
Ціна реалізації - Змінні витрати на од. товару
Запас фінансової міцності (кромка безпеки) - показує можливе падіння виручки, що може витримати підприємство, перш ніж почне нести збитки. Цей показник можна розрахувати за такими формулами:
Запас фінанс. міцності =
=
Очікуваний обсяг продукції (шт)
(6)
Поріг рентабельності (шт.)
Запас фінанс. міцності = Виручка від реалізації (грн.) - Поріг рентабельності (грн.)
При вирішенні питання про доцільність випуску якого-небудь виробу рекомендується дотримуватися наступної політики: якщо при припиненні випуску якого-небудь одного товару запас фінансової міцності всього підприємства буде величиною негативною, оскільки всі постійні витрати лягають на, що випускає товар, а при випуску обох видів вироби запас фінансової міцності - позитивний чи хоча б дорівнює нулю, то не слід припиняти випуск товару, так як товар може бути нерентабельний, але він бере на себе покриття частини постійних витрат.
Необхідність покриття постійних витрат одним товаром, як правило, віддаляє беззбитковість при заданій ціні.
ІІ. Розрахункова частина
1. Для визначення порогу рентабельності розрахуємо валовий маржу у відносному вираженні:
Валова маржа у відносному вираженні =
=
Валова маржа (грн.)
= (300-250) / 300 = 0,16667
Виручка від реалізації (грн.)
тоді:
Поріг рентабельності =
=
Постійні витрати (руб.)
= 1500 / 0,16667 = 9000 (грн.)
Валова маржа у відносному вираженні
Порогова кількість товару =
=
Постійні витрати, необхідні для деят - ти пред-ия
Ціна од. товару - Змінні витрати на од.
= 1500 / (300 - 250) = 30 (шт.)
2. Якщо вдасться збільшити ціну реалізації з 300 у. д. е. до 310 у. д. е., то поріг рентабельності відповідно буде дорівнює:
Валова маржа у відносному вираженні =
=
Валова маржа (грн.)
= (310-250) / 310 = 0,19355
Виручка від реалізації (грн.)
тоді:
Поріг рентабельності =
=
Постійні витрати (руб.)
= 1500 / 0,19355 = 7750 (грн.)
Валова маржа у відносному вираженні
3. Для визначення порогу рентабельності при заданому рівні прибутку у розмірі 750 у.г.о. скористаємося формулою:
Поріг рентабельності =
=
Постійні витрати + Прибуток
=
Ціна реалізації - Змінні витрати на од. товару
= (1500 + 750) / (300 - 250) = 45 (шт.)
4. Розрахуємо який запас фінансової міцності має магазин при даній прибутку:
Запас фінанс. міцності =
=
Очікуваний обсяг продукції (шт)
= 45 / 30 = 1,5
Поріг рентабельності (шт.)
Запас фінанс. міцності = Виручка від реалізації (грн.) - Поріг рентабельності (грн.) = 45 * 300 - 9000 = 4500 (грн.)
5. Визначимо силу впливу операційного важеля:
Зграя =
Валова маржа
= 45 * 50 / 750 = 3
Прибуток
ВИСНОВКИ.
1. Поріг рентабельності магазину склав 9000 руб. у грошовому вираженні, порогове кількість товару або точка беззбитковості - 30 шт., в цій точці і далі наступає окупність всіх витрат і підприємство починає отримувати прибуток.
2. З підвищенням ціни на реалізований товар (телевізори) з 300 у. д. е. до 310 у. ВО мінімальний обсяг товару, який відповідає критичній точці, зменшиться до 7750 руб.
3. Для отримання прибутку у розмірі 750 у. ВО необхідно продати 45 телевізорів.
4. При даній прибутку магазин має запас фінансової міцності в розмірі 4500 руб. - Це сума, на яку магазин може собі дозволити знизити виручку, не виходячи із зони прибутку.
5. Визначивши силу впливу операційного важеля, можна зробити висновок:
- При збільшенні виручки на 10%, прибуток зросте також на 10%,
- При зменшенні виручки на 10%, прибуток знизиться також на 10%, отже, зв'язок між різними умовами продажу та прибутком пряма.

ЗАДАЧА 8
ВАТ «Салют» шиє 5000 виробів на місяць і продає їх за ціною 300 руб. за штуку. Витрачаються на одне вироби матеріали становить 253 руб., А постійні витрати підприємства складають 92,5 тис. руб.
1. Як зміниться прибуток, якщо ціна реалізації зміниться на 8%? На скільки одиниць продукції можна скоротити обсяг реалізації без втрати прибутку?
2. Як зміниться прибуток при 8% збільшення обсягу реалізації?
3. Визначити запас фінансової міцності підприємства.
4. Визначити силу впливу операційного важеля.
І. Теоретична частина
Задача 8 заснована на аналізі чутливості прибутку. Сутність поняття чутливості прибутку показує ступінь впливу основних елементів вартості на прибуток.
В основі аналізу чутливості лежать наступні умови:
1. Зміна елементів вартості повинно бути пропорційними.
2. Ці зміни повинні бути паралельними, а не послідовними.
Для вирішення завдання необхідно скористатися формулами для обчислення обсягу реалізації, що забезпечує постійний результат при зміні одного з елементів операційного важеля.
1. Змінюється ціна реалізації:
S o =
Вихідна сума валової маржі
: Нова ціна реалізації
Новий коефіцієнт валової маржі
2. Змінюються постійні витрати:
S o =
Нова сума валової маржі
: Ціна реалізації
Вихідний коефіцієнт валової маржі
3. Змінюються змінні витрати:
S o =
Вихідна сума валової маржі
: Ціна реалізації
Новий коефіцієнт валової маржі
ІІ. Розрахункова частина
1. Розрахуємо прибуток ВАТ «Салют»:
П = (300 - 253) * 5000 - 92500 = 142500 (грн.).
2. Розрахуємо прибуток ВАТ «Салют», якщо змінитися ціна реалізації на 8%:
П = (300 * 1,08 - 253) * 5000 - 92500 = 262500 (грн.),
П = (300 * 0,92 - 253) * 5000 - 92500 = 22500 (грн.).
3. Визначимо зміну обсягу реалізації без втрати прибутку:
П = (262500 - 142500) / (300 * 1,08) = 370 (од.).
4. Розрахуємо прибуток ВАТ «Салют», якщо обсяг реалізації збільшиться на 8%:
П = (300 - 253) * (5000 * 1,08) - 92 500 = 161 300 (грн.).
5. Визначимо поріг рентабельності:
Валова маржа у відносному вираженні =
=
Валова маржа (грн.)
= (300-253) / 300 = 0,15667
Виручка від реалізації (грн.)
тоді:
Поріг рентабельності =
=
Постійні витрати (руб.)
= 92500 / 0,15667 = 590413 (грн.)
Валова маржа у відносному вираженні

Порогова кількість товару =
=
Постійні витрати, необхідні для деят - ти пред-ия
Ціна од. товару - Змінні витрати на од.
= 92500 / (300 - 253) = 1968 (шт.)
6. Розрахуємо який запас фінансової міцності має магазин при збільшен-ня обсягу реалізації на 8%:
Запас фінанс. міцності =
=
Очікуваний обсяг продукції (шт)
= 5400 / 1968 = 2,7
Поріг рентабельності (шт.)
Запас фінанс. міцності = Виручка від реалізації (грн.) - Поріг рентабельності (грн.) = 5400 * 300 - 590 413 = 1029587 (грн.)
6. Визначимо силу впливу операційного важеля:
Зграя =
Валова маржа
= 5400 * 47 / 161 300 = 1,6
Прибуток
ВИСНОВКИ.
1. Якщо ціна реалізації змінитися на 8%, то прибуток: зросте на 120000 крб. або на 84%; знизиться на 120000 крб. або на 16%.
2. Обсяг реалізації без втрати прибутку можна скоротити на 370 од. продукції.
3. Якщо обсяг реалізації збільшиться на 8%, то прибуток зросте на 18800 руб. або на 13%.
4. При даному обсязі реалізації ВАТ «Салют» має запас фінансової міцності в розмірі 1029587 крб. - Це сума, на яку ательє може собі дозволити знизити виручку, не виходячи із зони прибутку.
5. Сила впливу операційного важеля становить 1,6.
ЗАВДАННЯ 9
Фірма спеціалізується на виробництві аудіокасет. У 2003 році при обсязі реалізації 61500 руб. (Включаючи ПДВ) фірма несе збитки.
Кон'юнктурні дослідження показали, що аналогічні підприємства (фірми), що працюють у тих же умовах і за тим же принципом, мають прибуток на рівні 6% обороту.
З метою досягнення прибутку в розмірі 6% сьогоднішньої виручки від реалізації, керівництво фірми намітило чотири альтернативних виходу з кризової ситуації:
1) Збільшення обсягу реалізації.
2) Скорочення витрат.
3) Одночасне збільшення реалізації та скорочення витрат.
4) Зміна орієнтації реалізації (вибір більш рентабельних виробів, більш вигідних замовників, більш прибуткових обсягів замовлень та шляхів реалізації).
руб.
Змінні витрати: 39 072,35
сировину і матеріали 20 800,00
заробітна плата основних виробничих робітників 12 110,00
ЕСН і відрахування до ФСС 4662,35
інші змінні витрати 1500,00
Постійні витрати: 16 160,00
заробітна плата 7000,00
ЕСН і відрахування до ФСС 2695,00
оренда 950,00
амортизація 740,00
інші постійні витрати 3870,00
До складу постійних витрат по заробітній платі входить заробітна плата майстра, контролюючого випуск певного виду продукції - 2785 руб. (З нарахуваннями у сумі 3857,25 руб.).
1. Провести аналіз чутливості прибутку до змін для кожного з трьох напрямів збільшення рентабельності.
Характеризуючи четверте напрямок виходу з кризи (зміна асортиментної політики), використовувати дані за основними видами продукції фірми, представлені в таблиці, руб.:
Показник
Основа
Стрічка
Футляр
Разом
касети
Виручка від реалізації
20 000,00
10 000,00
20 000,00
50 000,00
Змінні витрати:
15 432,60
7051,00
16 588,75
39 072,35
матеріали
7040,00
3050,00
10 710,0
20 800,00
заробітна плата
5760,00
2600,00
3750,00
12 110,00
нарахування
2217,60
1001,00
1443,75
4662,35
інші витрати
415,00
400,00
685,00
1500,00
Постійні витрати:
16 160,00
заробітна плата
4215,00
нарахування
1622,75
оренда
950,00
амортизація
740 00
заробітна плата
майстра з нарахуваннями
1100,00
900,00
1875,25
3857,25
інші постійні
витрати
3870,00
2. Фірма вирішила повністю припинити випуск найменш рентабельної продукції та зосередити свою увагу на виробництві прибуткових виробів.
Маркетингові дослідження показали, що розширити реалізацію футлярів без зниження ціни неможливо; в той же час на ринку більше рентабельної продукції - стрічки - платоспроможний попит перевищує пропозицію. Фірма зняла з виробництва основу касети і різко збільшила виробництво стрічки. Фірма для виходу з кризової ситуації взяла кредит,% за яким становлять 0,6 тис. руб.
Провести оцінку перерахованих в умовах завдання напрямків виходу з кризи.
І. Теоретична частина
Теоретичний інструментарій вирішення даної задачі аналогічний попередньому. Послідовність виконання завдання наступна:
1. Визначаються основні елементи вартості.
2. Збільшення обсягу реалізації призведе до пропорційного збільшення змінних витрат.
3. Скорочення витрат необхідно здійснити на величину = збитки + прибуток, тобто покрити збитки і прогнозований прибуток.
4. Збільшити реалізацію і скоротити витрати.
5. Для визначення напрямів зміни асортиментної політики необхідно провести порівняльний аналіз рентабельності різних груп виробів.
ІІ. Розрахункова частина
Проведемо аналіз чутливості прибутку до змін для кожного з трьох напрямів збільшення рентабельності.
1. Мета розрахунку: досягнення фірмою 6% рентабельності обороту, тобто одержання 3 тис. руб. прибутку. Розрахуємо за допомогою таблиці основні елементи операційного важеля:
%
руб.
руб.
Показник
Основа
Стрічка
Футляр
Разом
%
касети
Обсяг реалізації
61500,00
Непрямі податки
11500,00
Виручка від реалізації за вирахуванням непрямих податків
20000,00
10000,00
20000,00
50000,00
100
Змінні витрати
15432,60
7051,00
16588,75
39072,35
78,1
Валова маржа 1
4567,40
2949,00
3411,25
10927,65
21,9
Те ж, у% до виручки
22,8
29,5
17,1
Постійні витрати з оплати праці майстра
1100,00
900,00
1875,25
3857,25
7,7
Валова маржа 2
3467,40
2049,00
1536,00
7070,40
14,2
Те ж, у% до виручки
17,3
20,5
7,7
Постійні витрати
12302,75
24,6
Прибуток (збиток)
-5232,35
-10,4
Збільшення обсягу реалізації призведе до пропорційного збільшен-ню змінних витрат. Якщо змінні витрати по відношенню до обсягу реалізації залишаються на колишньому рівні (тобто відсоток валового маржі не змінюється), то обсяг виручки від реалізації, відповідний нового рівня валової маржі повинен скласти
.
Нова валова маржа повинна досягти такого рівня, щоб покрити постійні витрати і забезпечити одержання прибутку в сумі 3,0 тис. руб.:
16 160,00 + 3 000,00 = 19 160,00 руб.
Тоді нова виручка від реалізації складе:
руб.
2. Скорочення витрат має скласти:
5232,00 + 3 000,00 = 8232,00 руб.
Припустимо, що фірмі вдасться знизити постійні витрати на 1 тис. руб., Після чого збитки складуть 4232 руб. Нова валова маржа повинна покрити новий рівень постійних витрат і забезпечити колишню прибуток в 3,0 тис. руб.:
10 927,65 + 4232,00 + 3 000,00 = 18159,65 руб.
Тоді обсяг реалізації повинен скласти:
руб.
3. Для визначення напрямів зміни асортиментної політики необхідно провести порівняльний аналіз рентабельності різних груп виробів. Розрахунок складено на основі двох величин валової маржі, що відповідають двом різним напрямкам виходу з кризи. Валова маржа виходить після відшкодування змінних витрат, обумовлених виробництвом даного виду продукції. Кожен з представлених видів продукції має й накладні витрати постійного характеру. До них можна віднести зарплату майстра. Якщо один з трьох видів продукції виключається з виробничої програми, то і змінні витрати, пов'язані з цією продукцією, виключаються з розрахунку рентабельності. Постійні витрати з оплати праці майстра перерозподіляються на інші вироби. Після заміни цієї статті Валовий мажой 1, отримуємо Валову мажу 2, яка є цінним характеристикою рентабельності різних груп виробів для другого напрямку виходу з кризи.
Аналіз показує, що найменш рентабельним є випуск футлярів, відсоток валової маржі 2 по яким складає 1536,00 руб.: 20000,00 руб. * 100 = 7,7%. Відсоток валовий маржі 2 виробництва основи касети складає 17,3%, а найбільш рентабельним є виробництво стрічки з відсотком валовий маржі 2 на рівні 20,5%.
Фірма вирішила повністю припинити випуск найменш рентабельної продукції та зосередити свою увагу на виробництві основи касети і стрічки. Маркетингові дослідження показали, що розширити реалізацію футлярів без відповідного зниження ціни практично неможливо; в той же час на ринку більше рентабельної продукції - стрічки - платоспроможний попит значно перевищує пропозицію. Фірма зняла з виробництва футляри і різко збільшила виробництво стрічки. Фірма для виходу з кризової ситуації взяла кредит,% за яким становлять 0,6 тис. руб.
Прибуток повинен скласти 3 тис. руб., Обсяг реалізації основи касети не змінився.
- Валова маржа всієї фірми дорівнює:
(12 302,75 + 3 000,00) = 15 302,75 руб.
- Валова маржа стрічки становить:
(15 302,75 - 3467,40) = 11835,35 руб.
- Виручка від реалізації стрічки в нових умовах складає:
(11835,35 + 900,00 + 1875,25): 0,4 = 36526,50 руб.
- Виручка від реалізації всієї фірми дорівнює:
(36526,50 + 20 000,00) = 56526,50 руб.
- Для виходу з кризової ситуації фірма взяла кредит, відсотки за яким становлять 0,6 тис. руб.; Тепер сила впливу фінансового важеля дорівнює 1,2 (0,6 / 3,0).
Далі проведемо оцінку перерахованих трьох напрямків виходу з кризи.
Оцінку переваг різних напрямків виходу з кризи представимо у вигляді таблиці:
Напрямки виходу з кризи
Виручка від реалізації, руб.
Валова маржа,
руб.
Сила операційного важеля
Сполучений ефект фінансового та операційного важелів
1. Збільшення виручки від реалізації
87 488,58
19 160,00
2. Збільшення виручки і зниження витрат
82920,78
18159,65
3. Зміна асортиментної політики
56526,50
19 160,00
Очевидно перевагу другого напрямку виходу з кризи, яке дозволяє зберегти значний ринковий сегмент при відносно меншому підприємницькому ризику.

ЗАВДАННЯ 10
Фірма, що спеціалізується на випуску телевізорів, закуповує необхідну сировину і матеріали. Вартість зберігання одиниці запасу складає 60 руб. Організаційні витрати на виконання замовлення становлять 400 руб. на кожну партію. Загальна річна потреба в сировині і матеріалах - 500 тис. одиниць.
Визначте оптимальний розмір замовлення для фірми.
І. Теоретична частина
Економний розмір замовлення - це таке замовлення, при якому сумарні витрати на зберігання та підготовку одиниці замовлення мінімальні.
Для визначення економного розміру замовлення слід скористатися наступною формулою:
Економний розмір замовлення = ,
де: П - річна потреба в запасах, од.; З-витрати на підготовку одного пар-тії замовлення, руб.; С - вартість зберігання одиниці замовлення, руб.
ІІ. Розрахункова частина
Економний розмір замовлення = = = 2582 од.
ВИСНОВКИ.
Оптимальний розмір замовлення для фірми становить 2582 одиниці.

ЗАВДАННЯ 11
Фірма пропонує спецодяг на наступних умовах: 4% знижка при платежі в 5-денний термін при максимальній відстрочення платежу - 12 днів. Рівень банківського відсотка становить 60% річних. Начальник вважає, що слід відмовитися від цієї пропозиції фірми.
Чи згодні ви з ним? Поясніть свою відповідь.
І. Теоретична частина
Одним з ключових моментів фінансового менеджменту є спонтанне фінансування.
Спонтанне фінансування - це визначення знижок покупцям за скорочення строків розрахунку.
Завжди виникає питання, чи варто оплачувати товар до закінчення визначеного терміну, і при цьому покупець може скористатися солідної знижкою з ціни.
При вирішенні завдань за цим методом фінансування необхідно зіставити ціну відмови від знижки зі ставкою банківського відсотка за кредитом.
Ціна відмови від знижки розраховується за наступною формулою:
Ціна відмови від знижки =
Ціна відмови від знижки =
Відсоток знижки
* 100 *
100%-відсоток знижки
*
360 днів
максим. довгих. відстрочки платежу - період, на протязі. кіт. предоставл. знижка (дн.)
Якщо ціна відмови від знижки перевищить ставку банківського відсотка, то слід звернутися в банк за кредитом і оплатити товар протягом пільгового пери-ода.
ІІ. Розрахункова частина
Ціна відмови від знижки =
Відсоток знижки
* 100 *
100%-відсоток знижки
=
*
360 днів
максим. довгих. відстрочки платежу - період, на протязі. кіт. предоставл. знижка (дн.)
= 4 / (100 - 4) * 100 * 360 / (12 - 5) = 214,3%
ВИСНОВКИ.
Ціна відмови від знижки склала 214,3%, що перевищила рівень ставки банківського відсотка (60%) на 154,3%; у зв'язку з цим, начальнику слід відмовитися від цієї пропозиції фірми і звернутися в банк за кредитом, щоб оплатити товар протягом пільгового періоду.

ВИСНОВОК
Таким чином, автором даної роботи досліджені наступні моменти:
- Обгрунтована ефективність залучення коштів на розвиток підприємства,
- Розрахована оптимальна структура джерел фінансування,
- Обрана дивідендна політика підприємства,
- Дана оцінка ризику інвестиційної діяльності підприємства,
- Проведено аналіз різних методів фінансування організації,
- Обгрунтована фінансова політика підприємства.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
1. Балабанов І.Т. Основи фінансового менеджменту. Як управляти капіталом? - М.: Фінанси і статистика, 1995.
2. Балабанов І.Т. Збірник завдань з фінансового менеджменту: Навчальний посібник. - М.: Фінанси і статистика, 1994.
3. Ковальов В.В. Фінансовий менеджмент: Теорія і практика. - М.: ТК Велбі, Вид-во Проспект, 2006. - 1016с.
4. Мухачов В.М. Фінансовий менеджмент: Навчально-методичний комплекс. - М.: Изд-во СЗАГС, 2005. - 96с.
5. Фінансовий менеджмент: теорія і практика: Підручник / За ред. Є.С. Стоянової. - М.: Изд-во «Перспектива», 2007. - 656с.
Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Фінанси, гроші і податки | Контрольна робота
294.2кб. | скачати


Схожі роботи:
Фінансовий менеджмент 10
Фінансовий менеджмент 13
Фінансовий менеджмент 9
Фінансовий менеджмент
Фінансовий менеджмент 6
Фінансовий менеджмент 4
Фінансовий менеджмент 11
Фінансовий менеджмент 2
Фінансовий менеджмент
© Усі права захищені
написати до нас
Рейтинг@Mail.ru