Фінансовий леверидж в системі управління підприємством

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.


Нажми чтобы узнать.
скачати

Курсова робота

з дисципліни «Фінансовий менеджмент»

Тема «Фінансовий леверидж в системі управління підприємством»

Москва 2007 р.

Зміст
Реферат
Список використаних скорочень
Введення
1. Поняття левериджа і його види
1.1 Аналіз рентабельності капіталу
1.2 Ефект фінансового левериджу
2. Концепції розрахунку фінансового левериджу
2.1 Європейська концепція розрахунку
2.2 Американська концепція розрахунку
2.3 Специфіка розрахунку ефекту фінансового левериджу в наших умовах
3. Аналіз ефекту фінансового левериджу для ТОВ «Графіка»
3.1 Аналіз ефекту фінансового левериджу при включенні суми виплат по кредиту до оподаткованого прибутку
3.2 Аналіз ефекту фінансового левериджу при виключенні суми виплат по кредиту з оподатковуваного прибутку
3.3 За факторний аналіз зміни ефекту фінансового левериджу
3.4 Розрахунок ефекту фінансового левериджа в умовах інфляції
Висновки
Список літератури
Додаток 1
Додаток 2

СПИСОК ВИКОРИСТОВУЮТЬСЯ СКОРОЧЕНЬ

ЕФЛ - ефект фінансового левериджу;
РСЗ - рентабельність власних коштів;
СП - ставка позичкового відсотка;
Р - рентабельність капіталу;
Пб - балансовий прибуток;
К - сукупний капітал;
СРСП - середня розрахункова ставка відсотка;
ЗС - позикові кошти;
СС - власні кошти.

ВСТУП

Прибуток - найбільш проста і одночасно найбільш складна економічна категорія. Вона отримала новий зміст в умовах сучасного економічного розвитку країни, формування реальної самостійності суб'єктів господарювання. Будучи головною рушійною силою ринкової економіки, вона забезпечує інтереси держави, власників і персоналу підприємства. Тому одним із актуальних завдань сучасного етапу є оволодіння керівниками та фінансовими менеджерами сучасними методами ефективного управління формуванням прибутку в процесі виробничої, інвестиційної та фінансової діяльності підприємства.
Грамотне ефективне управління формуванням прибутку передбачає побудову на підприємстві відповідних організаційно-методичних систем забезпечення цього управління, знання основних механізмів формування прибутку, використання сучасних методів її аналізу і планування. Одним з основних механізмів реалізації цього завдання є фінансовий леверидж або у перекладі з англійської - важіль.
«Промислове виробництво знаходиться в залежності від цілого ряду чинників: стану техніки, робочої сили, ринку капіталу і т.п. Між всіма цими чинниками має існувати певна рівновага, але в кожній даній комбінації виробничих факторів завжди є слабкий елемент, який затримує розвиток всіх інших. На даний час для промисловості таким слабким елементом є капітал ». А.М. Гінзбург, 1925 рік.
У наш час це твердження якнайкраще підходить до ситуації, в яку потрапляє будь-яке підприємство, вдихнувши трохи ринкової свободи. Головним завданням фінансового управління на підприємстві є формування раціональної структури джерел коштів підприємства, тобто капіталу.
Капітал - це певна сума грошових коштів, з якої починається бізнес в будь-якій сфері діяльності. За рахунок нього отримується необхідну кількість ресурсів, організується процес виробництва та збут продукції. Капітал підрозділяється на дві складові частини:
- Власний капітал;
- Позиковий капітал.
Власний капітал представляє собою кілька підгруп:
- Статутний капітал - це капітал, спочатку інвестований власником в діяльність підприємства. Величина цього капіталу відображається в статуті підприємства і є незмінною весь період діяльності;
- Резервний капітал утворюється з чистого прибутку після сплати податку;
- Додатковий капітал - це капітал, який утворюється у випадках:
а) збільшення вартості основних засобів, обладнання до монтажу,
незавершених капітальних вкладень при переоцінці;
б) при формуванні емісійного доходу від продажу цінних паперів;
в) при безоплатному отриманні майна виробничого призначення.
Позиковий капітал - тимчасово перебуває у підприємства і повинен бути повернений позичальникові. До цього капіталу належать:
- Борги перед установами банків;
- Борги перед бюджетом;
- Борги перед персоналом підприємства.
Позиковий капітал ділять на дві групи:
- Кредити і позики;
- Кредиторська заборгованість.
«Кредит у широкому значенні - це система економічних відносин, що виникає при передачі майна в грошовій або натуральній формі від одних організацій або осіб іншим на умовах подальшого повернення грошових коштів або оплати вартості переданого майна і, як правило, зі сплатою відсотків за тимчасове користування переданим майном ».
Кредити і позики є позиковий капітал, що утворюється перед кредитними установами за отриманими позиками, а також перед іншими організаціями при випуску облігаційних позик, отриманні комерційного кредиту, отриманні кредиту в грошовій формі.
Кредиторська заборгованість є позиковий капітал, отриманий підприємством у вигляді:
- Заборгованості за товари, послуги перед постачальниками;
- Заборгованості перед бюджетом по нарахованих, але не оплачених податків;
- Заборгованості перед персоналом підприємства;
- Заборгованості перед позабюджетними соціальними фондами (із соціального страхування і забезпечення);
- Заборгованості за отриманими авансами;
- Заборгованості за нарахованими дивідендів засновникам.
І ось тому, для фінансового менеджера, який приймає рішення про структуру капіталу, важливо оцінити чисельно вигоди та ризики, пов'язані з фінансовим важелем.

1 ПОНЯТТЯ леверидж та її ВИДИ
Леверидж - фінансовий механізм управління формуванням прибутку, заснований на забезпеченні необхідного співвідношення окремих видів капіталу або окремих видів витрат.
У фінансовому менеджменті розрізняють наступні види левериджа:
- Фінансовий;
- Виробничий (операційний);
- Виробничо-фінансовий.
Будь-яке підприємство є джерелом ризику. При цьому ризик виникає на основі факторів виробничого та фінансового характеру. Ці чинники формують витрати підприємства. Витрати виробничого і фінансового характеру не є взаємозамінними, однак, величиною і структурою витрат виробничого та фінансового характеру можна керувати. Це керування відбувається в умовах свободи вибору джерел фінансування і джерел формування витрат виробничого характеру. У результаті використання різних джерел фінансування складається певне співвідношення між власним і позиковим капіталом, а так як позиковий капітал є платним, і по ньому утворюються фінансові витрати, виникає необхідність виміру впливу цих витрат на кінцевий результат діяльності підприємства. Тому фінансовий леверидж характеризує вплив структури капіталу на величину прибутку підприємства, а різні способи включення кредитних витрат у собівартість впливають на рівень чистого прибутку і чисту рентабельність власного капіталу.
Фінансовий леверидж характеризує взаємозв'язок між зміною чистого прибутку і зміною прибутку до виплати відсотків і податків.
Виробничий леверидж залежить від структури витрат виробництва і, зокрема, від співвідношення умовно-постійних та умовно-змінних витрат у структурі собівартості. Тому виробничий леверидж характеризує взаємозв'язок структури собівартості, обсягу випуску і продажів і прибутку. Виробничий леверидж показує зміна прибутку в залежності від зміни обсягів продажів.
Виробничо-фінансовий леверидж оцінює сукупний вплив виробничого і фінансового левериджу. Тут відбувається мультиплікація ризиків підприємства.
1.1 Аналіз рентабельності капіталу
Рентабельність - це загальноекономічний показник ефективності економічної діяльності, що характеризує рівень віддачі витрат і ступінь використання коштів підприємством. Тобто рентабельність - це завжди відношення прибутку (валовий, балансової, чистої) до:
- Суми основних / оборотних коштів;
- Валової виручки;
- Вартості матеріалів;
- Чисельності працівників;
- Вартості запасів;
- Вартості готової продукції;
- І так далі.
Під рентабельністю сукупного капіталу мають на увазі відношення
суми балансового прибутку до середньорічної суми всього капіталу.
Пб
Р = -------, де
До
Р - рентабельність капіталу;
Пб - балансовий прибуток;
К - сукупний капітал.
Так як К = Кс + Кз, то виходить, що формулу рентабельності можна записати й так:
Пб
Р = -----------, де
Кс + Кз
Кс - власний капітал;
Кз - позиковий капітал.
Таким чином, стає ясно, що загальна рентабельність капіталу складається з рентабельності власного капіталу та рентабельності позикового капіталу:
Рс = Пб / Кс, де
Рс - рентабельність власного капіталу.
Рз = Пб / Кз, де
Рз - рентабельність позикового капіталу.
Таким чином,
Пб = Р * К = Р * Кс + Р * Кз
З усього вище сказаного можна вивести формулу чистого прибутку:
Пч = (1-n) (Пб-(СП * Кз)), де

Пч - чистий прибуток;
n - ставка податку на прибуток;
СП - ставка позичкового відсотка (тобто відсотка за кредит).
1.2 Ефект фінансового левериджу
Для кожного підприємства (корпорації) велике значення має дотримання правила, при якому як власний, так і позиковий капітал повинні забезпечувати віддачу у формі прибутку (доходу). Якщо підприємство у виробничо-комерційному процесі використовує як власні, так і позикові кошти, то прибутковість власного капіталу може бути підвищена за счетпрівлеченія банківських кредитів.
У теорії фінансового менеджменту таке збільшення рентабельності власного капіталу називають ефектом фінансового левериджу (важеля).
Визначаючи чисту рентабельність власного капіталу, отримаємо:
РЧС = Пч / Кс = (1-n) Р + (Р (1-n) - СП) * Кз / Кс, де
Перший доданок отриманої формули - рентабельність всього капіталу;
Другий доданок - фінансовий важіль або леверидж.
Фінансовий леверидж - один з показників, що застосовується для оцінки ефективності використання позикового капіталу. Ефект фінансового важеля показує приріст (прибуток) до рентабельності власного капіталу (Рс), отримане завдяки залученню кредиту, не дивлячись на його платність та сплату податку на прибуток. Він виникає в тих випадках, якщо економічна рентабельність капіталу вище позичкового відсотка.
Ефект фінансового важеля або левериджа (ЕФР), представлений формулою:
ЕФР = [(1-n) * (Р-СП)] * Кз / Кз, де (1.1)
n - ставка оподаткування (відношення суми податків до суми прибутку);
Р - економічна рентабельність сукупного капіталу до сплати податків (відношення суми прибутку до середньорічної суми всього капіталу);
СП - ставка позичкового відсотка передбаченого контрактом;
Кз - позиковий капітал;
Кс - власний капітал.
Ефект фінансового важеля складається з трьох компонентів:
а) податковий коректор - (1-n) - показує, якою мірою проявляється ефект фінансового важеля у зв'язку з різним рівнем оподаткування прибутку; він не залежить від діяльності підприємства, так як ставку податку на прибуток встановлюють у законодавчому порядку;
б) диференціал - (Р-СП) - є основним чинником, що формує позитивне значення ефекту фінансового важеля. Для збереження позитивного ефекту має виконуватися умова: Р> СП. Чим вище позитивне значення, тим вагомішим пріпрочіх рівних умовах значення ефекту фінансового важеля. Негативне значення диференціала призводить до зниження рентабельності власного капіталу, що, робить залучення позикових коштів неефективним;
в) коефіцієнт заборгованості (коефіцієнт фінансового левериджу), плече - Кз / Кс - характеризує силу впливу фінансового важеля. Він є мультиплікатором, який змінює позитивне і негативне значення диференціала. При позитивному значенні останнього (Р> СП) будь-який приріст коефіцієнта заборгованості буде приводити до ще більшого приросту рентабельності власного капіталу. При негативному значенні диференціала (Р <СП) приріст коефіцієнта заборгованості буде приводити до ще більшого падіння прибутковості власного капіталу.
Даний спосіб дозволяє підприємству визначити безпечний обсяг позикових коштів, тобто допустимих умов кредитування. Його широко використовують у країнах континентальної Європи (Франція, Німеччина та ін.)
З вищесказаного можна зробити наступні висновки:
1. Якщо нове запозичення приносить підприємству зростання рівня ефекту фінансового важеля, то воно вигідне для нього. При цьому необхідно контролювати стан диференціала: при збільшенні коефіцієнта заборгованості банк змушений компенсувати зростання кредитного ризику підвищенням «ціни» позикових коштів.
2. Ризик кредитора (банку) виражають величиною диференціала: чим вище диференціал, тим менше кредитний ризик у банку. Якщо диференціал стане менше нуля, тоді ефект важеля буде діяти на шкоду підприємству, тобто відбудеться вирахування з рентабельності власного капіталу, і в інвесторів не буде бажання купувати акції підприємства-емітента з негативним диференціалом.

2. КОНЦЕПЦІЇ РОЗРАХУНКУ Фінансовий леверидж
Сучасна фірма, що діє в ринкових умовах, сповідує філософію зіставлення результатів і витрат при перевищенні першого над другим в якості найважливішої умови власного існування. Іншою формою прояву основного філософського постулату діяльності фірми є підвищення ефективності (виробництва, комерційної, фінансової діяльності). Отже, фірма зацікавлена ​​і у зростанні економічної рентабельності активів, і рентабельності власних коштів. Остання являє собою відношення нетто-результат експлуатації інвестицій до власних активів. Економічно рентабельність власних коштів - це ефективність використання фірмою власних коштів.
Помічено, що фірма, яка раціонально використовує позикові кошти, незважаючи на їх платність, має більш високу рентабельність власних коштів. Цьому можна дати пояснення, виходячи з фінансового механізму функціонування фірми.
Розглянемо простий приклад. У нас два підприємства. Перше має актив 200, у пасиві - ті ж 200, і всі кошти власні. У другого підприємства актив теж 200, але в пасиві - 100 власних та 100 позикових коштів (у формі банківських кредитів). НРЕІ (для простоти) в обох підприємств однаковий - 50. Введення в аналіз податків на прибуток нічого не змінює для наших підприємств, тому що податки треба платити, а з однієї величини НРЕІ вони також будуть однакові. Тому ми відмовимося від податків (уявімо, що підприємства працюють в «податковому раю»). У першого підприємства РСЗ дорівнює . Інша ж підприємство повинно виплатити відсотки за кредит, тільки після цього ми зможемо визначити РСЗ. Нехай ставка відсотка дорівнює 10% річних. Отже, при розрахунку РСЗ у другого підприємства будуть наступні цифри: . Таким чином, РСЗ у другого підприємства буде вище (хоча воно і використовує позикові кошти). Це відбувається тому, що економічна рентабельність більше ставки відсотка (25% і 10% відповідно). Дане явище отримало назву ефекту фінансового важеля. Отже, ефект фінансового важеля (ЕФВ) - це збільшення рентабельності власних коштів, одержуване при використанні позикових коштів, за умови, що економічна рентабельність активів фірми більше ставки відсотка по кредиту.
Для фінансового менеджера, який приймає рішення про структуру капіталу, важливо оцінити чисельно вигоди та ризики, пов'язані з фінансовим важелем. Існують два підходи до такої оцінки. Перший підхід (європейський) акцентує увагу на зростанні прибутковості власного капіталу в порівнянні з прибутковістю активів при залученні позикового капіталу. Інший підхід (американський) полягає у виділенні впливу фінансового важеля на чистий прибуток: наскільки чутлива чистий прибуток до зміни операційного прибутку. Отримана оцінка виражається в процентному зміну чистого прибутку.
Європейський підхід. Під ефектом фінансового важеля розуміється різниця між прибутковістю власного капіталу та прибутковістю активів, тобто додаткова прибутковість у власника власного капіталу, що виникає при залученні позикового капіталу з фіксованим відсотком.
Американський підхід. Під ефектом фінансового важеля (силою впливу) розуміють процентна зміна грошового потоку, одержуваного власником власного капіталу при однопроцентному зміні загальної віддачі від активу. Ефект виявляється у тому, що незначна зміна загальної віддачі приводить до значної зміни грошового потоку, одержуваного власником власного капіталу.

2.3 Специфіка розрахунку ефекту фінансового левериджу в наших умовах
Однак існує й модифікована формула фінансового важеля, яка виводиться з формули другої концепції (американський підхід).
Ефект фінансового важеля виражається наступною формулою:
ЕФР = НРЕІ / НРЕІ-% за кредитом = НРЕІ / (НРЕІ-% за кредитом - СП),
де
НРЕІ - прибуток до виплати податків і відсотків або валовий дохід.
НРЕІ-% за кредитом - прибуток до виплати податків (відрізняється від НРЕІ на суму виплачених відсотків).
СП - сума відсотків за кредитами, що виплачуються з прибутку.
ЕФР показує на скільки змінитися прибуток до виплати податків при зміні валового доходу (PBIT) на 1%. Очевидно, що ЕФР зростає при збільшенні частки позикових коштів.
Вищенаведеним варіанту притаманні як мінімум два недоліки.
По-перше, при такому підході не враховується те, що існують певні види обов'язкових платежів з прибутку після оподаткування. В Україні до таких платежів можна віднести наступні:
- Відсотки за банківський кредит, що перевищують ставку рефінансування, збільшену на 3 процентних пункти (у вказаних межах відсотки сплачуються за рахунок прибутку до оподаткування);
- Більшість місцевих податків, що сплачуються за рахунок чистого прибутку;
- Штрафні санкції, які підлягають внесенню до бюджету і т.д.
По-друге, не враховується вплив ставки податку на прибуток. У цьому випадку порівняння фінансового ризику підприємства в двох різних періодах стає складним, якщо відбулася зміна ставки податку на прибуток.
Деякі автори пропонують дещо інший варіант розрахунку ЕФР. Він вимірюється шляхом ділення прибутку за вирахуванням податку на прибуток до прибутку за вирахуванням обов'язкових витрат і платежів. Інтерпретація даного показника наступна - на скільки зміниться прибуток, що залишається в розпорядженні підприємства при зміні прибутку за вирахуванням податку на прибуток на 1%. При такому підході усуваються зазначені недоліки, так як розглядається прибуток, що залишається в розпорядженні підприємства. З іншого боку, не беруться до уваги чинники, що впливають на величину прибутку до оподаткування.
Беручи до уваги все вищесказане, можна зробити висновок, що ЕФР повинен враховувати всі вищевикладені фактори, тобто він повинен відображати взаємозв'язок валового доходу і прибутку, що залишається в розпорядженні підприємства. Для цього результуючий ЕФР слід розраховувати шляхом множення ЕФР, розрахованого за першим варіантом і ЕФР по другому варіанту. Дане твердження справедливо, тому що при використанні першого варіанту ми побачимо, як зміниться прибуток до оподаткування, а при використанні другого - як зміниться прибуток, що залишається в розпорядженні підприємства. Математично цей взаємозв'язок можна виразити таким чином:
ЕФР = (НРЕІ / (НРЕІ-% за кредитом ))*[( (НРЕІ-% за кредитом) * (1-T)) / ((НРЕІ-% за кредитом) * (1-T)-E)] = [НРЕІ / ((НРЕІ-% за кредитом) * (1-T)-E)] * (1-T),
де
НРЕІ - прибуток до виплати податків і відсотків чи валовий дохід;
НРЕІ-% за кредитом - прибуток до виплати податків (відрізняється від PBIT на суму виплачених відсотків);
T - ставка податку на прибуток (у частках одиниці);
E - сума обов'язкових платежів з прибутку після оподаткування.
З вищенаведеної формули видно, що податок на прибуток знижує рівень ризику. Наприклад, якби ставка податку на прибуток дорівнював 100%, то фінансовий ризик був би відсутній. На перший погляд це парадоксальний висновок, але він легко пояснити - чим більше ставка податку на прибуток, тим в більшій мірі зменшення прибутку відбивається на надходженнях до бюджету у вигляді податку на прибуток і в меншій мірі на прибуток, що залишається в розпорядженні підприємства. Більш того, чим більше податок на прибуток, тим менше прибутку залишається у підприємства і тим менше підприємство приймає зобов'язань з виплат за рахунок чистого прибутку. Якщо ж така цілком розумна політика відсутня, (тобто підприємство не регулює свої обов'язкові платежі в залежності від одержуваного прибутку), то підвищення ставки податку на прибуток тягне за собою підвищення фінансового ризику підприємства.
Використовуючи даний підхід, ми отримаємо показник, що характеризує фінансовий ризик підприємства в повній мірі.
Виходить, що в наших умовах, коли є безліч обов'язкових платежів за рахунок чистого прибутку, доцільно використовувати модифіковану формулу ЕФР.

3. Аналіз ефекту фінансового левериджу для ТОВ «Прованс»
ТОВ «Прованс» займається виготовленням візиток і друкованої рекламної продукції. Працює на ринку г.Дмітров, московської області з 2000 р. Дані для аналізу представлені у Додатку 1.
3.1 Аналіз ЕФР при включенні суми виплат по кредиту до оподаткованого прибутку
Розрахуємо вплив ЕФР поквартально за період 2002р. на рентабельність власного капіталу ТОВ «Прованс» (щокварталу).
У 1 кварталі весь капітал підприємства був власним, відповідно його чиста рентабельність становила:
Рс = 560/2000 * 100% = 28,0%
У 2-му кварталі підприємством було взято кредит під 12%-ную річну ставку на суму 1000 тис.руб. (З поквартальною виплатою відсотків за кредит, що дорівнює 3% від суми кредиту), сукупний капітал склав 3000 тис.руб.,
Тобто питома вага власного капіталу = 2000/3000 = 66,67% (рис.3.1)
\ S
Розрахуємо рентабельність власного капіталу на основі розрахунку ЕФР:
(40 (1-0,3) -3) / 2 = 12,5%
Рс = (1-n) Р + ЕФВ = 0.7 * 40 + 12,5 = 28 + 12,5 = 40,5%
Перевіримо розрахунок за формулою:
Рс = Пч / Кс = 810/2000 = 40,5%
Отже, в порівнянні з 1 кв. рентабельність власного капіталу у 2 кв. виросла на 12,5% завдяки ЕФР, тобто появи позикового капіталу.
У 3 кварталі сума позикового капіталу збільшилася на 500 тис.руб., На тих же умовах позички (ставка - 3% за квартал), співвідношення власного і позикового капіталу на рис. 3.2
\ S
Частка позикового капіталу збільшилася на 10,1%, розглянемо, як зростання суми позикового капіталу вплинув на рентабельність власного капіталу. Розрахуємо ЕФВ:
ЕФР = (40 (1-0.3) -3) * 0,75 = 18,75%
Рс = 40 * 0,7 +18,75 = 46,75%
Перевірка: Рс = 935/2000 = 46,75%
Рентабельність за рахунок зростання значення плеча фінансового важеля виросла на 6,25% в порівнянні з 2-м кварталом.
В 4-му кварталі підприємство частково розрахувалося з кредитором, сума позикового капіталу склала 1200 тис.руб., І за рахунок фонду валових накопичень збільшили суму власного капіталу на 600 тис.руб. (2600) Співвідношення - рис. 3.3
\ S
Частка позикового капіталу зменшилася в порівнянні з 3кв. на 11,85%, частка власного капіталу збільшилася на 11,85%, розглянемо, як зміна сум позикового і власного капіталу вплинув на рентабельність власного капіталу. Розрахуємо ЕФВ:
ЕФР = (40 (1-0.3) -3) * 12/26 = 11,54%
Рс = 40 * 0,7 +11,54 = 39,54%
Перевірка: Рс = 1028/2600 = 39,54%
Тобто зменшення частки позикового капіталу знизило значення ЕФР і знизило рентабельність власного капіталу.
Порівняльний аналіз наведено в Таблиці 3.1:

Таблиця 3.1

Квартал
Частка позикового капіталу (%)
ЕФР, (%)
Рентабельність власного капіталу, (%)
відхилення
(До попереднього періоду), (%)
Відхилення (до базового періоду), (%)
1кв
0
0
28
-
-
2кв
33,33
12,5
40,5
12,5
12,5
3кв
43,43
18,75
46,75
6,25
18,75
4кВ
31,58
11,54
39,54
-7,21
11,54
3.2 Аналіз ЕФР при виключенні суми виплат по кредиту з оподатковуваного прибутку
Ситуація дещо змінюється з ефектом фінансового важеля, якщо при обчисленні оподатковуваного прибутку враховують фінансові витрати з обслуговування боргу. Тоді за рахунок податкової економії реальна ставка відсотка за кредити зменшується в порівнянні з контрактною. Вона буде рівна: СП (1 - n). У таких випадках ЕФР рекомендується розраховувати наступним чином:
ЕФР = [Р (1 - n) - СП (1 - n)] Кз / Кс = (Р - СП) (1 - n) Кз / Пс. (3.1)
Дані наведено у Додатку 2.
У цьому випадку ЕФР для 1 кварталу не зміниться.
Для 2 кварталу ЕФР складе: ЕФР = (40-3) (1-0,3) / 2 = 12,95%
Рс = 40 (1-0,3) + ЕФВ = 28 +12,95 = 40,95%
Перевірка: Рс = 819/2000 = 40,95%
Для 3 кварталу ЕФР складе: ЕФР = (40-3) (1-0,3) 1500/2000 = 19,43%
Рс = 40 (1-0,3) + ЕФВ = 28 +19,43 = 47,43%
Перевірка: Рс = 948,5 / 2000 = 47,43%
Для 4 кварталу ЕФР складе: ЕФР = (40-3) (1-0,3) 1200/2600 = 11,95%
Рс = 40 (1-0,3) + ЕФВ = 28 +11,95 = 39,95%
Перевірка: Рс = 1038,8 / 2600 = 39,95%
Порівняльний аналіз за розрахунками ЕФР двома способами наведено в Таблиці 3.2

Таблиця 3.2
квартал
Частка позикового капіталу (%)
ЕФР (за формулою 1.1), (%)
Рентабельність власного капіталу (за ЕФР 1.1), (%)
ЕФР (за формулою 3.1), (%)
Рентабельність власного капіталу (за ЕФР 3.1), (%)
Відхилення по ЕФР (5-3), і по Рс (6-4)
1
2
3
4
5
6
7
1 кв
0
0
28
0
28
0
2 кв
33,33
12,5
40,5
12,95
40,95
0,45
3 кв
43,43
18,75
46,75
19,43
47,43
0,68
4 кв
31,58
11,54
39,54
11,95
39,95
0,41
З таблиці видно, що за рахунок зміни розрахунку оподатковуваного прибутку (податкова економія) ЕФР і рентабельність власного капіталу збільшилися.
3.3 За факторний аналіз зміни ЕФР
Як показують наведені дані, при однаковому рівні рентабельності сукупного капіталу в 40% рентабельність власного капіталу різна, залежно від частки позикового капіталу. Ефект фінансового важеля у випадку обліку фінансових витрат залежить від трьох чинників:
1) різниці між загальною рентабельністю всього капіталу після сплати податку та контрактної процентною ставкою;
2) скорочення процентної ставки через податкову економію;
3) плеча фінансового важеля.
Розрахуємо їх вплив на основі даних з Додатка 2.
Для 2-го кварталу:
1. Вплив різниці між загальною рентабельністю всього капіталу після сплати податку та контрактної процентною ставкою:
Р (1-n)-СП = 40 * 0,7-3 = 25

2. Вплив скорочення процентної ставки через податкової економії:
СП-СП (1-n) = 3-3 * 0,7 = 0,9%
3. Вплив плеча фінансового важеля:
1000/2000 = 0,5%
Тоді ЕФР = ([1] + [2]) * [3] = (25 +0,9) * 0,5 = 12,95%
Для 3-го кварталу:
1. Вплив різниці між загальною рентабельністю всього капіталу після сплати податку та контрактної процентною ставкою:
Р (1-n)-СП = 40 * 0,7-3 = 25
2. Вплив скорочення процентної ставки через податкової економії:
СП-СП (1-n) = 3-3 * 0,7 = 0,9%
3. Вплив плеча фінансового важеля:
1500/2000 = 0,75%
Тоді ЕФР = ([1] + [2]) * [3] = (25 +0,9) * 0,75 = 19,43%
Для 4-го кварталу:
1. Вплив різниці між загальною рентабельністю всього капіталу після сплати податку та контрактної процентною ставкою:
Р (1-n)-СП = 40 * 0,7-3 = 25
2. Вплив скорочення процентної ставки через податкової економії:

СП-СП (1-n) = 3-3 * 0,7 = 0,9%
3. Вплив плеча фінансового важеля
1200/2600 = 0,75%
Тоді ЕФР = ([1] + [2]) * [3] = (25 +0,9) * 0,46 = 11,95%
За наведеними розрахунками можна помітити, що для ТОВ «Прованс», ключовим чинником зміни ЕФР є безпосередньо плече фінансового важеля, тобто ставлення позикового капіталу до власного. (Таблиця 3.3)

Таблиця 3.3


Вплив на ЕФР (%)
фактори
2кв
3кв
4кВ
різниця між загальною рентабельністю всього капіталу після сплати податку та контрактної СП.
25
25
25
скорочення процентної ставки через податкову економію
0,9
0,9
0,9
плече фінансового важеля
0,5
0,75
0,46
ЕФР
12,95
19,43
11,95
Графічно участь факторів
\ S
3.4 Розрахунок ефекту фінансового важеля в умовах інфляції
Потрібно мати на увазі, що всі попередні розрахунки повністю абстрагуються від впливу інфляції. В умовах інфляції, якщо і відсотки по них не індексуються, ЕФР і Рс збільшуються, оскільки обслуговування боргу і сам борг оплачуються вже знеціненими грошима.
Тоді ефект фінансового важеля буде дорівнює:
ЕФР = [Р - СП / 1 + І] (1 - n) * Кз / Кс + І * Кз / (1 + І) * Кс * 100% (3.2)
Розглянемо зміну ЕФР в 3 і 4 кварталі з урахуванням інфляції.
Приймемо за рівень інфляції зростання курсу долара США, в кінці 2кв він склав 30,4 руб. / $, А в кінці 3кв - 30,6 руб. / $.
Тоді в 3 кварталі рівень інфляції склав 30,6 / 30,4 * 100-100 = 0,7% або індекс - 0,007, а в 4 кварталі - 31/30, 6 * 100 = 1,3% або індекс - 0,013.
Скорегуємо дані, наведені в Додатку 2 відповідно до рівня інфляції. (Таблиця 3.4)

Таблиця 3.4

Показники
3квартал
3кв (скоригований на рівень інфляції) (* 1.007)
4квартал
4кВ (скоригований на рівень інфляції) (* 1.013)
Середньорічна сума капіталу (тис. грн.)
3500,00
3514,00
3800,00
3833,80
в тому числі:
позикового (тис.руб.)
1500,00
1500,00
1200,00
1200,00
власного (тис.руб.)
2000,00
2014,00
2600,00
2633,80
Прибуток до оподаткування (тис.руб.)
1400,00
1409,80
1520,00
1539,76
Загальна рентабельність сукупного капіталу,%
40,00
40,12
40,00
40,16
ставка% за кредит (%)
3,00
3,00
3,00
3,00
Сума відсотків за кредит (тис. грн.)
45,00
45,00
36,00
36,00
Оподатковуваний прибуток (тис. грн.)
1355,00
1364,80
1484,00
1503,76
Податок на прибуток (30%) (тис. грн.)
406,50
409,44
445,20
451,13
Чистий прибуток (тис. грн.)
948,50
955,36
1038,80
1052,63
Ефект фінансового важеля з урахуванням інфляції в 3кв. становить:
ЕФР = (40-3/1, 007) (1 - 0,3) * 1500/2000 +0,007 * 1500 / 1,007 * 2000 * 100 =
(40-2,979) * 0,7 * 0,75 +10,5 / 2014 * 100 = 21-1,5639 +0,5213 = 19,96%
Таким чином, приріст ЕФР за рахунок інфляції становив:
19,96-19,43 = 0,53%
Інфляція створює дві додатково складові ЕФР:
1) збільшення прибутковості власного капіталу за рахунок не індексації відсотків по позиках:
(СП * І) * Кз (1-n) / Кс (1 + І) = 3 * 0,007 * 1500 (1 - 0,3) / 2000 * 1,007
= 22,05 / 2014 = 0,011%
2) зростання рентабельності власного капіталу за рахунок не індексації самих позикових коштів:
І * Кз / Кс (1 + І) * 100 = (0,007 * 1500/2000 * 1,007) * 100 =
= 10,5 / 2014 = 0,52%
Тобто приріст ЕФР = 0,011 +0,52 = 0,531%
Звідси випливає, що в умовах інфляційного середовища навіть при негативній величині диференціала [Р - СП / (1 + І)] <0 ефект фінансового важеля може бути позитивним за рахунок не індексації боргових зобов'язань, що створює додатковий дохід від застосування позикових коштів і збільшує суму власного капіталу.
Таким чином, в умовах інфляції ефект фінансового важеля залежить від наступних факторів:
-Різниці між ставкою дохідності всього інвестованого капіталу і ставкою позичкового відсотка;
-Рівня оподаткування;
-Суми боргових зобов'язань;
-Темпів інфляції.
Розрахуємо також ефект фінансового важеля за 4кВ з урахуванням інфляції (31/30, 6 = 1,013).
ЕФР = (40 - 3 / 1, 013) (1 - 0,3) * 1200/2600 +0,013 * 1200 / 1,013 * 2600 * 100 =
(28-2,96) * 0,46 +15,6 / 26,338 = 11,52 +0,59 = 12,11%
Таким чином, приріст ЕФР за рахунок інфляції у 4кВ склав:
12,11-11,95 = 0,16%
Отримані дані за 3кв і 4кВ згруповані в Таблиці 5.
На її основі розрахуємо методом ланцюгових підстановок ЕФР за 3кв і 4кВ для того, щоб дізнатися, як він змінився за рахунок кожної його складової.

Таблиця 5

Показники
3кв
4кВ
Балансовий прибуток, тис. руб.
1400
1520
Податки з прибутку, тис. руб
406,5
445,2
Рівень оподаткування, коефіцієнт
0,3
0,3
Середньорічна сума капіталу, тис. руб.:


Власного
2000
2600
Позики
1500
1200
Плече фінансового важеля (відношення позикового капіталу до власного)
0,75
0,46
Економічна рентабельність сукупного капіталу,%
40
40
Середня ставка відсотка за кредит,%
3
3
Темп інфляції,% (зміна курсу долара США)
0,7
1,3
Ефект фінансового важеля по формулі (3.1),%
19,43
11,95
Ефект фінансового важеля за формулою з урахуванням інфляції (3.2),%
19,96
12,11
Приріст ЕФР,%
0,53
0,16
Розрахунок ЕФР за 3 квартал:
ЕФР 0 = (40-3/1, 007) (1-0,3) 1500/2000 + (1500 * 0,007 / 2000 * 1,007) * 100 =
= 19,96%
Розрахунок ЕФР з підстановкою загальної рентабельності і ставки за кредит за 4 квартал ніяк не змінить ЕФР, тому що вони однакові в 3-му та 4-му кварталах:
ЕФР 1 = (40 ​​-3 / 1,007) (1-0,3) 1500/2000 + (1500 * 0,007 / 2000 * 1,007) * 100 = 19,96%
ЕФР 2 = (40 ​​- 3 / 1,007) (1-0,3) 1500/2000 + (1500 * 0,007 / 2000 * 1,007) * 100 = 19,96%
Розрахунок ЕФР з підстановкою індексу інфляції за 4 квартал:
ЕФР 3 = (40 ​​- 3 / 1,013) (1-0,3) 1500/2000 + (1500 * 0,013 / 2000 * 1,013) * 100 =
= 19,44 +0,96 = 20,40%
DЕФР = 20,4-19,96 = 0,44%
Зростання індексу інфляції в 4квартале викликав зростання ЕФР на 0,44%.
Розрахунок ЕФР з підстановкою податкової ставки теж не змінює його значення:
ЕФР 4 = (40 ​​- 3 / 1,013) (1 - 0,3) 1500/2000 + (1500 * 0,013 / 2000 * 1,013) * 100 =
19,44 +0,96 = 20,40%
Розрахунок ЕФР з підстановкою суми позикового капіталу за 4кВ:
ЕФР 5 = (40 ​​- 3 / 1,013) (1 - 0,3) 1200 / 2000 + (1200 * 0,013 / 2000 * 1,013) * 100 =
15,55 +0,77 = 16,32%
DЕФР = 16,32-20,4 =- 4,08%, тобто зменшення суми позикового капіталу зменшило значення ЕФР на 4,08%
Розрахунок ЕФР з підстановкою суми власного капіталу за 4кВ:
ЕФР 5 = (40 ​​- 3 / 1,013) (1 - 0,3) 1200/2600 + (1200 * 0,013 / 2600 * 1,013) * 100 =
11,52 +0,59 = 12,11%
DЕФР = 12,11-16,32 =- 4,21%, тобто збільшення суми власного капіталу зменшило значення ЕФР на 4,21%
Разом: DЕФР = 0,44-4,08-4,21 =- 7,85%
Перевірка: DЕФР = 12,11-19,96 =- 7,85%
Висновок: Загальна зміна ЕФВ в 4-му кварталі склало -7,85%, за рахунок збільшення індексу інфляції, зменшення суми позикових коштів, збільшення суми власних коштів. Графік на рис. 3.5:

\ S

ВИСНОВКИ
У висновку підведемо підсумки даної роботи.
Ефект фінансового важеля - це приріст до рентабельності власних коштів, одержуване завдяки використанню кредиту, незважаючи на платність останнього.
Диференціал - це різниця між економічною рентабельністю активів і середньою розрахунковою ставкою відсотка по позикових засобах.
Плече фінансового важеля - характеризує силу впливу фінансового важеля - це співвідношення між позиковими і власними засобами.
Якщо нове запозичення приносить підприємству збільшення рівня ефекту фінансового важеля, то таке запозичення вигідно. Але при цьому необхідно найуважнішим чином стежити за станом диференціала: при нарощуванні плеча фінансового важеля банкір схильний компенсувати зростання свого ризику підвищенням ціни кредиту.
Ризик кредитора виражений величиною диференціала: чим більше диференціал, тим менше ризик; чим менше диференціал, тим більше ризик.
Розумний фінансовий менеджер не стане збільшувати будь-якого цінного плече фінансового важеля, а буде регулювати його в залежності від диференціала.
Диференціал не повинен бути негативним.
Ефект фінансового важеля оптимально повинен дорівнювати одній третині - половині рівня економічної рентабельності активів.
Чим більше відсотки і чим менший прибуток, тим більше сила фінансового важеля і тим вище фінансовий ризик, пов'язаний з підприємством:
- Зростає ризик не відшкодування кредиту з відсотками для банкіра;
- Зростає ризик падіння дивіденду та курсу акцій для інвестора.
Виходячи з розрахунків в курсовій роботі можна зробити висновок:
зв'язок між рентабельністю власного капіталу і сумою позикового капіталу - пряма, тобто чим більше грошей підприємство бере позику, тим більший прибуток воно отримує з кожного гривні власного капіталу.
При зростанні частки позикового капіталу в 3-му кварталі на 10,1% ефект фінансового важеля (і рентабельність власного капіталу) виросли на 6,25%. А при зменшенні частки позикового капіталу в 4-му кварталі (порівняно з 3-їм) на 11,85% і ЕФР зменшився на 7,21%.
Розглянувши два варіанти розрахунку ефекту фінансового важеля, з включенням і виключенням суми виплат по кредиту до оподаткованого прибутку, ми побачили, на скільки режим податкової економії вигідніше. У 2 кварталі ЕФР виріс на 0,45%, в 3-му - 0,64%, в 4-му кварталі - 0,41%. Відповідно зросла і рентабельність власного капіталу.
При обліку інфляції в розрахунку ефекту фінансового важеля вона теж робить прямий вплив, оскільки суми позикового капіталу не індексуються.
На основі виконаної роботи можна стверджувати, що треба більше «брати в борг». Але в реальній економіці, це неможливо, так як співвідношення позикового і власного капіталу обмежена виробничими можливостями підприємства та місткістю ринку.
Розрахунок левериджу може бути використаний також при оцінці прибутковості випускаються підприємством облігацій. При заданій рентабельності власного капіталу.

Список літератури
1. Бочаров В.В Фінансовий менеджмент - 2007
2. Бикова О.В. і ін Фінансовий менеджмент. - М: 2002
3. Каракоз І.І., Самбірський В.І. Теорія економічного аналізу. - Київ: 1989р.
4. Ковальова А.М. та ін Фінанси і кредит. - М: 2002
5. Погостинського М.М., Погостінський Ю.А. та ін Економічна діагностика: теорія і методи. - Нальчик: 2000
6. Савицька Г.В. Аналіз господарської діяльності підприємства. - Мінськ: 2005
7. Стоянова Е.С. Фінансовий менеджмент: теорія і практика: підручник. - Перспектива, 2006 р.
8. Менеджмент в Росії і за кордоном, № 2 / 2000 р. Керімов В.Е., Батурин В.М. - Фінансовий леверидж як ефективний інструмент управління фінансовою діяльністю підприємства.
9. Ронова Г.Н., Ронова Л.А. Фінансовий менеджмент - Москва 2005
10. http://eup.ru/

Додаток 1
Показники
1квартал
2квартал
3квартал
4квартал
Середньорічна сума капіталу (тис. грн.)
2000
3000
3500
3800
в тому числі:
позикового (тис.руб.)
-
1000
1500
1200
власного (тис.руб.)
2000
2000
2000
2600
Прибуток до оподаткування (тис.руб.)
800
1200
1400
1520
Загальна рентабельність сукупного капіталу,%
40.0
40.0
40.0
40.0
Податок на прибуток (30%) (тис. грн.)
240
360
420
456
Прибуток після виплати податку (тис.руб.)
560
840
980
1064
ставка% за кредит (%)
-
10
10
10
Сума відсотків за кредит (тис. грн.)
100
150
120
Чистий прибуток (тис. грн.)
560
740
830
944

Додаток 2
Показники
1квартал
2квартал
3квартал
4квартал
Середньорічна сума капіталу (тис. грн.)
2000
3000
3500
3800
в тому числі:
позикового (тис.руб.)
-
1000
1500
1200
власного (тис.руб.)
2000
2000
2000
2600
Прибуток до оподаткування (тис.руб.)
800
1200
1400
1520
Загальна рентабельність сукупного капіталу,%
40.0
40.0
40.0
40.0
ставка% за кредит (%)
-
3
3
3
Сума відсотків за кредит (тис. грн.)
30
45
36
Оподатковуваний прибуток (тис. грн.)
800
1170
1355
1484
Податок на прибуток (30%) (тис. грн.)
240
351
406.5
445.2
Чистий прибуток (тис. грн.)
560
819
948.5
1038.8
Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Фінанси, гроші і податки | Курсова
175.6кб. | скачати


Схожі роботи:
Фінансовий леверидж
Факторний фінансовий аналіз з метою антикризового управління підприємством
Управління персоналом у системі управління підприємством
Роль контролінгу в системі управління підприємством
Мерчендайзинг в системі управління торговим підприємством
Бухгалтерський облік в системі управління підприємством
Повноваження і влада в системі управління підприємством
Фінансовий леверидж механізм дії та ефект фінансового важеля
Бухгалтерський облік в економічному аналізі в системі управління підприємством
© Усі права захищені
написати до нас
Рейтинг@Mail.ru