Фінансовий аналіз діяльності підприємства 2

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.


Нажми чтобы узнать.
скачати

Фінансовий аналіз діяльності ЗАТ «Техноткані» за 2004 рік.
Таблиця 1
Загальна оцінка динаміки активів ЗАТ «Техноткані», тис. руб.
Показники
База
Звіт
Темп приросту (%)
Середня за період величина активів
27149
33301
22,6
Виручка від продажу товарів, продукції, робіт, послуг
144652
152161
5,2
Прибуток (збиток) від продажу
2571
(278)
-10,8
У 2004 році темп приросту активів склав 22,6%, виручки від продажу - 5,2%, у той час як темп приросту прибутку від продажів знизився на 10,8%. ЗАТ «Техноткані» ефективно використовувало свої активи в аналізованому періоді і домоглося достатнього приросту активів і виручки. Однак темп приросту прибутку від продажів виявився негативним, що говорить про неефективне виробництві.
Аналіз структури активів і пасивів.
Аналіз структури активів і пасивів та її змін у цілому і по кожному укрупненому виду активів і пасивів проводиться в таблицях № .2,3,4,5
Таблиця 2
Аналіз структури активів.
Найменування
виду активів
Абсолютні значення (Аi)
Питомі ваги у% (Увi)
Зміни
База
звіт
база
Звіт
ІАi
ІУВi
ІСi
1.Внеоборотние активи
7611
9364
28,0
28,1
1753
0.1
28,5
2.Оборотние активи
19538
23937
72,0
71,9
4399
-0.1
71,5
Разом
27149
33301
100.00
100.00
6152
0.00
100.00
За 2004 рік загальна величина активів ЗАТ «Техноткані» збільшилася на 6152 тис. руб. і на кінець звітного періоду склала 33301 тис.руб. Основний вплив на цю зміну зробило значне збільшення величини оборотних активів на 4399 тис.руб., Що склало 71.5% від зміни загальної величини активів. Необоротні активи ЗАТ «Техноткані» на 1753 тис.руб.
У структурі активів ЗАТ «Техноткані» основну частку займають оборотні активи, у звітному році вона становить 71,9%. У 2004 році відбулася зміна в структурі активів і питома вага оборотних активів скоротився на 0,1%, тоді як необоротні активи збільшилися на 0,1%.
Таблиця 3
Вид майна
АКТИВ
Абсолютні значення, тис. руб.
Питомі ваги, у%
Зміни
на початок року
на кінець року
на початок року
на кінець року
Абс. ізм
Від. ізм.
Частка абс. ізм.
1. Необоротні активи
Основні засоби
6409
9121
23,6
27,3
2712
3,7
44,1
Незавершене будівництво
1044
-
3,8
-
-1044
-3,8
-17
Довгострокові фінансові вкладення
158
158
0,6
0,5
-
-0,1
-
Відкладені податкові активи
-
85
-
0,2
85
0,2
1,4
Разом у розділі 1:
7611
9364
28
28
1753
0
28,5
2. Оборотні активи
Запаси
12933
13002
47,6
39
69
-8,6
1,1
в тому числі:
сировину, матеріали та інші аналогічні цінності
3733
5071
13,7
15,2
1338
1,5
21,8
витрати в НЗВ
3042
3205
11,2
9,6
163
-1,6
2,6
готова продукція і товари для перепродажу
6074
4665
22,4
14
-1409
-8,4
-23
витрати майбутніх періодів
84
47
0,3
0,1
-37
-0,2
-0,6
інші запаси і витрати
-
13
-
0,1
13
0,1
0,2
Податок на додану вартість по придбаних цінностей
748
972
2,7
2,9
224
0,2
3,6
Дебіторська заборгованість
(До 12 місяців)
5805
9815
21,4
29,5
4010
8,1
65,2
в тому числі:
покупці і замовники
5805
9468
21,4
28,4
3663
7
59,5
Короткострокові фінансові вкладення
50
-
0,2
-
-50
-0,2
-0,8
Грошові кошти
2
148
0,1
0,4
146
0,3
2,4
Разом по розділу 2:
19538
23937
72
72
4399
0
71,5
БАЛАНС
27149
33301
100
100
6152
0
100
Зміна величини необоротних активів ЗАТ «Техноткані» відбулося в основному за рахунок збільшення основних засобів, воно склало 2712 тис.руб. (44,1%). У структурі необоротних активів на частку основних коштів припадає 23,6% на 2003р., Що на 3,7% більше, ніж у 2004р. (27,3%). На частку основних статей в кінці року припадають лише 0,7% від усіх активів.
Зміна в структурі оборотних активів відбулося за такими статтями:
- Збільшилася величина запасів на 69 тис. руб. (1.1% від зміни загальної величини оборотних активів);
- Зросла сума за статтею «ПДВ по придбаних цінностей" на 224 тис. руб. (3,6% від зміни загальної величини оборотних активів).
- Величина короткострокової дебіторської заборгованості збільшилася на 4010 тис. руб. (65,2% від зміни загальної величини оборотних активів);
- Величина грошових засобів зросла на 146 тис. руб. (2,4% від зміни загальної величини оборотних активів);
У структурі оборотних активів за звітний період відбулися суттєві зміни. Частка короткострокової дебіторської заборгованості в 2004 році збільшилася з 21,4% до 28,4% (на 7,0%). Частка запасів скоротилася з 47,6% до 39,0%, тобто на 8,6%. Питома вага грошових коштів збільшився з 0,1% до 0,4% (на 0,3%), тобто значно підвищилася частка найбільш ліквідних активів.
Структура пасиву балансу підрозділяє джерела коштів на власні і позикові. Внутрішні нагромадження утворюються за рахунок розподілу валової, а потім і чистого прибутку.
Пасиви підприємства (тобто джерела фінансування його активів) складаються з власного капіталу і резервів, довгострокових позикових коштів, короткострокових позикових коштів і кредиторської заборгованості.
Таблиця 4
Аналіз структури пасивів.
Найменування
виду пасивів
Абсолютні значення (Аi)
Питомі ваги у% (Увi)
Зміни
база
звіт
база
звіт
ІАi
ІУВi
ІСi
Капітал і резерви
4819
4845
17,7
14,6
26
-3,1
0,4
Довгострокові зобов'язання
157
85
0,7
0,2
-72
-0,5
-1,2
Короткострокові зобов'язання
22173
28371
81,6
85,2
6198
3,6
100,8
Разом
27149
33301
100.00
100.00
6152
0.00
100.00
За 2004 рік у структурі пасивів ЗА «Техноткані» відбувся ряд змін.
Найбільшу частку в структурі пасивів займають короткострокові зобов'язання (85,2%). Вони в 2004 році зросли на 6198 тис. руб., Їх частка в загальній величині пасивів збільшилася на 3,6%. Сума довгострокових зобов'язань скоротилася на 72 тис. руб., Що призвело до скорочення їх частки в загальній величині пасивів на 0,5%. Сума позикових коштів за підсумками року зросла на 6126 тис. руб. Величина власного капіталу зросла при цьому на 26 тис. руб.
Таблиця 5
Джерела коштів
ПАСИВ
Абсолютні значення, тис. руб.
Питомі ваги, у%
Зміни
На початок року
На кінець року
На початок року
На кінець року
Абс. ізм.
Від. ізм.
Частка абс. ізм.
3. Капітал і резерви
Статутний капітал
4
4
0,01
0,01
0
0
0
Власні акції, викуплені в акціонерів
-
-
-
-
-
-
-
Додатковий капітал
4840
4841
17,83
14,54
1
-3,29
0,01
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)
(25)
-
-0,09
-
25
0,09
0,41
Разом по розділу 3:
4819
4845
17,75
14,55
26
-3,2
0,42
4. Довгострокові зобов'язання
Відкладені податкові зобов'язання
157
85
0,6
0,25
-72
-0,35
-1,17
Разом по розділу 4:
157
85
0,6
0,25
-72
-0,35
-1,17
5. Короткострокові зобов'язання
Позики і кредити
13529
17489
50
52,5
3960
2,5
64,4
Кредиторська заборгованість
8644
10881
31,85
32,7
2237
0,85
36,4
в тому числі:
постачальники та підрядники
5997
8494
22,1
25,5
2497
3,4
40,6
заборгованість перед персоналом організації
1604
1387
5,9
4,1
-217
-3,52
заборгованість перед державними позабюджетними фондами
235
-
0,8
-
-235
-0,8
-3,82
заборгованість з податків і зборів
808
806
3
2,4
-2
-0,6
-0,03
інші кредитори
-
194
-
0,6
194
0,6
3,1
Разом у розділі 5:
22173
28371
81,65
85,2
6198
3,55
100,74
БАЛАНС
27149
33301
100
100
6152
0
100
Основна частка у 3 розділі доводиться на додатковий капітал. У 2004 році його величина збільшилася на 1 тис. руб., А його частка зменшилася на 3,29% і склала на кінець періоду 14,54% від загальної величини пасивів.
До довгострокових зобов'язань відносяться відкладені податкові зобов'язання. Їх кількість становить на кінець періоду 85 тис. руб., За звітний період питома вага податкових зобов'язань, в структурі довгострокових зобов'язань зменшився у зв'язку з їх погашенням.
Величина короткострокових зобов'язань збільшилася в 2004 році на 6198 тис. руб. (100,74% у загальному зміну активів) і склала 28371 тис. руб. Це викликано збільшенням показників кредиторська заборгованість, позики і кредити.
Питома вага короткострокових кредитів і позик за 2004 рік зріс на 2,5% і на звітну дату склав 52,5%. Частка кредиторської заборгованості також збільшилася в 2004 році на 0,85% і склала 32,7%.
Аналіз структури реального власного капіталу.
Аналіз структури реального власного капіталу дозволить встановити стратегію підприємства відносно накопичення власного капіталу.
Таблиця 6
Найменування показника
Абсолютні значення (Аi)
Питомі ваги у% (Увi)
Зміни
база
звіт
база
звіт
ІАi
ІУВi
Ісi
Статутний капітал
4
4
0,083
0,082
0
0
0
Власні акції, викуплені в акціонерів
-
-
-
-
-
-
-
Додатковий капітал
4840
4841
100,43
99,918
1
-0,51
3,8
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)
(25)
-
-0,51
-
25
0,51
96,2
Разом реальний власний капітал
4819
4845
100
100
26
0
100
Структура реального власного капіталу (РСК) за 2004 рік практично не змінилася. Основна частка припадає на додатковий та статутний капітали. Інші статті в 2004 році рівні 0, а отже їх зміни не можуть мати істотного впливу на зміну в структурі РСК.
Аналіз структури скоригованих позикових коштів.
Аналіз структури скоригованих позикових засобів наводиться в таблиці.
Таблиця 7
Найменування
виду пасивів
Абсолютні значення (Аi)
Питомі ваги у% (Увi)
Зміни
база
звіт
база
звіт
ІАi
ІУВi
ІСi
Відкладені податкові зобов'язання
157
85
0,7
0,3
-72
-0,4
-1,2
Позики і кредити короткострокові
13529
17489
60,6
61,4
3960
0,8
64,6
Короткострокова кредиторська заборгованість
8644
10881
38,7
38,3
2237
-0,4
36,6
Разом скоригованих позикових коштів
22330
28456
100.00
100.00
6125
0.00
100.00
Найбільш сильний вплив на зростання скоригованих позикових коштів надало зростання короткострокових кредитів і позик, за 2004 рік він склав 17489 тис. руб., А питома вага цієї статті зріс на 0,8%. За статтею відкладені податкові зобов'язання відбулося зменшення на суму 72 тис. руб., Її частка в структурі знизилася на 0,4%. Значне зростання величини кредиторської заборгованості - 2237 тис. руб. обумовлений, в основному, збільшенням заборгованості перед постачальниками і підрядниками.
У методиці аналізу структури активів і пасивів використовуються також фінансові коефіцієнти, які розраховуються на початок і кінець аналізованого періоду і порівнюються з нормативними значеннями:
1. Коефіцієнт автономії (незалежності) (Ка), що показує частку власного капіталу в загальній сумі джерел фінансування. Цей коефіцієнт важливий для інвесторів і кредиторів, так як вони віддають перевагу підприємствам з високою часткою власного капіталу, з великою фінансовою стійкістю:
Ка = РСК / СП
де РСК - реальний власний капітал;
СП - загальна величина пасивів.
Нормативне значення коефіцієнта автономії - 0,5.
Ка б. = 4819/27149 = 0,17
Ка о. = 4845/33301 = 0,14
Коефіцієнт автономії і в базовому, і в звітному періодах менше нормативного. На частку власних коштів припадає лише 17% і 14% усіх пасивів в базовому та звітному періодах відповідно. На підприємстві помітна тенденція незначного зниження коефіцієнта автономії у звітному періоді. Це відбувається за рахунок того, що реальний власний капітал збільшується повільніше, ніж величина пасивів.
2. Коефіцієнт фінансового ризику (плече фінансового важеля) (Кз / с), що характеризує співвідношення позикового і власного капіталу:
Кз / с = СЗС / РСК,
де СЗС - скоригований розмір позикових коштів;
РСК - реальний власний капітал.
Рекомендований рівень коефіцієнта фінансового ризику не більше 1.
Кз / с б. = 22330/4819 = 4,6
Кз / з о. = 28456/4845 = 5,8
3. Коефіцієнт майна виробничого призначення (Кіп):
Кіп б. = (ОПВ + НС + ПЗ + ЗНП) / СА = 14228/27149 = 0,5
Кіп. про .= 17397/33301 = 0,5
де ОПВ - вартість основних виробничих засобів;
НС - незавершене будівництво;
ПЗ - виробничі запаси (сировина та матеріали);
ЗНП - витрати у незавершеному виробництві;
СА - загальна вартість активів.
Норматив для промислових підприємств складає - 0,5.
4. Коефіцієнт співвідношення короткострокових пасивів і перманентного капіталу (К кп / пк), що характеризує можливість погашення короткострокових зобов'язань за рахунок власних коштів і довгострокових пасивів:
До кп / пк = КП / ПК,
де КП - підсумок розділу балансу "Короткострокові пасиви» скоригований на величину «Доходів майбутніх періодів».
ПК - величина перманентного капіталу.
Величина перманентного капіталу визначається:
ПК = РСК + ДП,
де РСК - реальний власний капітал;
ДП - підсумок розділу балансу «Довгострокові пасиви».
Розрахункове значення коефіцієнта повинно бути менше 1.
До кп / пк б = 22173/4976 = 4,4
До кп / пк о = 28371/4930 = 5,7
Результати розрахунків зводяться в таблицю 8. За результатами таблиці 8, можна відзначити, що ЗАТ «Техноткані» у 2004 році у своїй діяльності починає активно використовувати позикові кошти, тому частка власних коштів різко зменшується, що призвело до погіршення таких показників як: коефіцієнт автономії, коефіцієнт фінансового ризику, коефіцієнт співвідношення короткострокових пасивів і перманентного капіталу.

Таблиця 8
Найменування показника
Оптим.
Значення
База
Звіт
Абс.
зміна
1.Коеффіціент майна виробничого призначення (Кіп)
0,5
0,5
0,5
0,0
2.Коеффіціент автономії (незалежності) (Ка)
0,5
0,17
0,14
-0,03
3.Коеффіціент фінансового ризику (плече фінансового важеля) (Кз / с)
менше 1
4,6
5,8
1,2
4.Коеффіціент співвідношення короткострокових пасивів і перманентного капіталу (К кп / пк)
менше 1
4,4
5,7
1,3
Як видно з таблиці 8 практично всі коефіцієнти не відповідають нормативним значенням. На підставі коефіцієнтного аналізу пасивів можна сказати про фінансову залежність ЗАТ «Техноткані». За 2004 рік спостерігається деяке зниження за коефіцієнтами автономії а по іншим коефіцієнтам спостерігається зворотна тенденція - до збільшення. Отже фінансова залежність компанії за період збільшилася.
Аналіз фінансової стійкості
Для оцінки фінансової стійкості підприємства розраховуються абсолютні показники наявності власних, довгострокових та загальних джерел формування, розрахунок яких наведено в таблиці 9.

Таблиця 9

Показники
На початок року
На кінець року
Зміна
1. Реальний власний капітал
4819
4845
26
2. Необоротні активи
7611
9364
1753
3. Довгострокова дебіторська заборгованість
0
0
0
4. Наявність власних оборотних коштів (1-2-3)
-2792
-4519
-1727
5. Довгострокові відкладені податкові зобов'язання
157
85
-72
6. Наявність довгострокових джерел формування запасів (4 +5)
-2635
-4434
-1799
7. Короткострокові кредити і позики
13529
17489
3960
8. Загальна величина основних джерел формування запасів (6 +7)
10894
13055
2161
9. Загальна величина запасів (запаси + ПДВ)
13681
13974
293
10. Надлишок (+) або нестача (-) власних оборотних коштів (4-9)
-16321
-18493
-2172
11. Надлишок (+) або нестача (-) довгострокових джерел формування запасів (6-9)
-16316
-18408
-2092
12. Надлишок (+) або нестача (-) загальної величини основних джерел формування запасів (8-9)
-2787
-919
1868
13. Тип фінансової ситуації
(-)
(-)
(-)
Аналіз фінансової стійкості показав, що ЗАТ «Техноткані» не має власних оборотних коштів, таким чином, підприємство не може погасити ними загальну величину запасів. За 2004 рік їх величина скоротилася на 1727 тис. руб., Що призвело до збільшення цього недоліку.
За показником довгострокові джерела формування запасів був зафіксований недолік, який за 2004 рік сильно збільшився на 1799 тис. руб. Керівництву ЗАТ «Техноткані» слід звернути увагу на залучення довгострокових позикових коштів, і збільшення величини власних оборотних коштів.
У цілому ж на звітну дату отримано недолік величини основних джерел формування запасів -919 тис. руб., За рахунок великого скорочення довгострокових джерел формування запасів.
Для ЗАТ «Техноткані» склалося кризовий фінансовий стан, що характеризується недоліком (-) всіх видів джерел.
Крім абсолютних показників наявність власних оборотних коштів відображають коефіцієнти:
1. Коефіцієнт маневреності (Км), що показує яка частина власного капіталу знаходиться в мобільній формі:
Км = ВОК / РСК,
де СОС - власні оборотні кошти;
РСК - реальний власний капітал.
Значення коефіцієнта повинно бути більше 0,5.
Км б .= -2792/4819 =- 0,6
Км про .= -4519/4845 =- 0,9
Коефіцієнт маневреності в 2004 році в порівнянні з 2003 роком зменшився на -0,3 і склав -0,9, тим самим значення коефіцієнта маневреності не відповідає нормативному значенню (> = 0,5). Зниження даного показника свідчить про погіршення фінансового стану підприємства.
2. Коефіцієнт автономії джерел формування коштів (Каї), що характеризує частку власних оборотних коштів у загальній сумі джерел:
Каї = ВОК / ОІ,
де СОС - власні оборотні кошти;
ОІ - загальна величина основних джерел формування запасів.
Зростання коефіцієнта автономії джерел характеризує зниження залежності підприємства від позикових джерел фінансування господарського кругообігу.
Каї б .= -2792/10894 =- 0,2
Каї о = -4519/13055 =- 0,3
Коефіцієнт автономії джерел формування коштів у 2003 році в порівнянні з 2004 роком знизився на -0,1 і склав -0,3, що також свідчить про погіршення фінансового стану підприємства.
3. Коефіцієнт забезпеченості запасів власними джерелами (Кобз), що показує ступінь покриття матеріальних запасів власними коштами або необхідність залучення позикових коштів:
Кобз = ВОК / ОЗ,
де СОС - власні оборотні кошти;
ОЗ - загальна величина запасів (з ПДВ).
Нормальне обмеження для даного коефіцієнта 0,6-0,8.
Крім того, повинно задовольняться нерівність Кобз> = Каї.
Кобз б. = -2792/13681 =- 0,2
Кобз о. = -4519/13974 =- 0,3
Коефіцієнти забезпеченості запасів власними джерелами в 2003 році і 2004 році не відповідають нормативної величиною (> = 0,6). Отже, покриття запасів власними джерелами фінансування не можливо, тому що на підприємстві є недолік власних оборотних коштів.
4. Коефіцієнт забезпеченості власними засобами (Коб), що характеризує ступінь забезпеченості підприємства власними оборотними засобами, структуру балансу підприємства і його платоспроможність:
Коб = ВОК / ОА,
де СОС - власні оборотні кошти;
ОА - підсумок розділу балансу «Оборотні активи».
ВОК = РСК-ВА-ДДЗ,
де РСК - реальний власний капітал;
ВА - необоротні активи;
ДДЗ - довгострокова дебіторська заборгованість.
Коефіцієнт забезпеченості власними коштами має бути більше 0,1. Якщо його значення менше граничного, то структура балансу вважається незадовільною, а організація - неплатоспроможною.
Коб б. = -2792 / 19538 = -0,14
Коб о. = -4519/23937 = -0,2
Коефіцієнт забезпеченості власними оборотними засобами в обох періодах нижче допустимого, отже, структура балансу підприємства є незадовільною, а підприємство - неплатоспроможним. У звітному періоді спостерігається зниження даного коефіцієнта, що негативно позначається на фінансовій стійкості підприємства.
Значення коефіцієнтів фінансової стійкості підприємства зведені у таблиці 10.
Таблиця 10
Показники фінансової стійкості ЗАТ «Техноткані».
Показники
На початок року
На кінець року
Абс. Зрад.
1. Коефіцієнт маневреності (Км)
-0,6
-0,9
-0,3
2. Коефіцієнт автономії джерел формування коштів (Каї)
-0,2
-0,3
-0,1
3. Коефіцієнт забезпеченості запасів власними джерелами (Кобз)
-0,2
-0,3
-0,1
4. Коефіцієнт забезпеченості власними засобами (Коб)
-0,14
-0,2
-0,06
У цілому можна зробити висновок, що намітилася тенденція до зниження фінансової стійкості підприємства. Підприємство знаходиться в кризовому стані, воно недостатньо забезпечене власними коштами, переважають позикові кошти. Таке становище досить ризиковано, тому що при необхідності може не вистачити власних коштів для покриття боргів.
Керівництву ЗАТ «Техноткані» необхідно проводити заходи щодо поліпшення його фінансового стану, наприклад, збільшити частку реального власного капіталу, збільшити частку власних оборотних коштів, знизити частку позикових коштів.
Аналіз платоспроможності та ліквідності
Аналіз платоспроможності (ліквідності) підприємства, тобто можливості підприємства готівкою грошовими ресурсами своєчасно погашати свої платіжні зобов'язання, починається з аналізу ліквідності балансу, який показує ступінь покриття боргових зобов'язань підприємства його активами, термін інкасації яких відповідає терміну погашення платіжних зобов'язань.
Аналіз ліквідності балансу полягає в порівнянні коштів по активу, згрупованих за ступенем спадної ліквідності, з короткостроковими зобов'язаннями, які групуються за ступенем терміновості їх погашення (таблиця 11).
Баланс вважається ліквідним, якщо дотримуються наступні співвідношення:
А1> П1 А2> П2 А3> П3 А4 <П4
Необхідно відзначити деяку відносність такого категоричного висновку про ліквідність балансу на підставі загальної угруповання активів і пасивів. Для отримання більш об'єктивної картини необхідно провести детальний аналіз щодо кожного виду активів і пасивів.
Для комплексної оцінки ліквідності балансу може бути розрахований коефіцієнт загальної ліквідності балансу:
Кількість = А1 * а1 + а2 * А2 + а3 * А3 / П1 * а1 + а2 * П2 + а3 * П3
де К О.Л. - коефіцієнт загальної ліквідності;
а 1, а 2, а 3 - вагові коефіцієнти;
А 1, А 2, А 3 - підсумки відповідних груп по активу балансу;
П 1, П 2, П 3 - підсумки відповідних груп по пасиву балансу.
Загальний показник ліквідності балансу показує відношення суми всіх ліквідних оборотних коштів підприємства в сумі всіх платіжних зобов'язань (як короткострокових, так і довгострокових) за умови, що різні групи ліквідних засобів і платіжних зобов'язань входять до зазначених сум з ваговими коефіцієнтами, що враховують їх значимість з точки зору термінів надходження коштів та погашення зобов'язань. Можна застосувати наступний набір вагових коефіцієнтів: а 1 = 1; а 2 = 0,5; а 3 = 0,3 Для дотримання ліквідності коефіцієнт повинен бути більше або дорівнює одиниці.
За допомогою цього показника здійснюється загальна оцінка платоспроможності підприємства, застосування фінансової ситуації на підприємстві з точки зору ліквідності. Даний показник застосовується також при виборі найбільш надійного партнера з декількох потенційних партнерів на основі звітності.
Потреба в аналізі ліквідності балансу виникає в умовах ринку у зв'язку з посиленням фінансових обмежень і необхідністю оцінки кредитоспроможності підприємства.
У залежності від ступеня ліквідності, тобто швидкості перетворення в грошові кошти, активи підприємства поділяються на 4 групи. У таблиці 11 представлений баланс ЗАТ «Техноткані» за 2004 р. в тис. руб. (Бухгалтерський баланс форми № 1 см. у додатку 1).
Таблиця 11
Актив
На початок року
На кінець року
Пасив
На початок року
На кінець року
Платіжний надлишок або недолік
1
2
3
4
5
6
7 = 2-5
8 = 3-6
1. Найбільш ліквідні активи (А1)
52
148
1. Найбільш термінові зобов'язання (П1)
8644
10881
-8592
-10733
2. Швидко реалізовані активи (А2)
11879
14480
2.Краткосрочние пасиви (П2)
13529
17489
-1650
-3009
3. Повільно реалізовані активи (А3)
7607
9308
3. Довгострокові пасиви (ПЗ)
157
85
7450
9223
4. Важко реалізовані активи (А4)
7611
9364
4. Постійні пасиви (П4)
4819
4845
2792
4522
БАЛАНС
27149
39901
БАЛАНС
27149
33301
2763
6600
Для визначення ліквідності балансу слід зіставити підсумки наведених груп по активу і пасиву. Співвідношення активів і пасивів для підприємства ЗАТ «Техноткані»:
А 1 £ П 1
А 2 £ П 2
А 3 ³ П 3
А 4 ³ П 4
За результатом оцінки показників ліквідності балансу (таблиця 2) можна визнати баланс 2004 року підприємствами ЗАТ «Техноткані» не ліквідним.
Це відбулося в результаті того, що в структурі балансу питома вага найбільш ліквідних активів зменшився, а питома вага найбільш термінових зобов'язань навпаки зріс. Спостерігається брак погашення кредиторської заборгованості на початок і на кінець 2004 року (-8592 і -10733 тис. руб. Відповідно). Протягом аналізованого періоду цей недолік збільшився, що говорить про негативну тенденції в управлінні короткостроковими фінансовими вкладеннями та грошовими коштами підприємства.
Така ситуація особливо небезпечна для підприємства, так як існує платіжний недолік, який утворився за рахунок різниці величини готової продукції, товарів відвантажених, короткострокової дебіторської заборгованості, та суми короткострокових позик і кредитів. Цей надлишок склав -1650 тис. руб. на початок року та -3009 тис. руб. на кінець року. Таким чином, короткострокові позики і кредити, а також інші короткострокові зобов'язання не можуть бути покриті швидко реалізованими активами.
Позитивним моментом балансу є перевищення запасів над довгостроковими зобов'язаннями. На початок і кінець року це перевищення склало 7450 тис. руб. і 9223 тис. руб. Спостерігається позитивна тенденція зростання платіжного надлишку, що говорить про правильне розпорядженні довгостроковими зобов'язаннями і запасами.
Перевищення ж важкореалізованих активів над постійними пасивами говорить про неефективність використання грошових коштів. Власний реальний капітал повинен бути більше, ніж величина позаоборотних активів. Тоді підприємство буде фінансово стійким.
Для комплексної оцінки ліквідності балансу розрахуємо коефіцієнт загальної ліквідності балансу:

Коефіцієнт загальної ліквідності

На початок періоду
Кількість = (А1 +0,5 А2 +0,3 А3) / (П1 +0,5 П2 +0,3 П3) = (52 +0,5 * 11879 +0,3 * 7607) / (8644 +0,5 * 13529 +0,3 * 157) = (52 +5939,5 +2282,1) / (8644 +6764,5 +47,1) = 8273,6 / 15455,6 = 0,53
На кінець періоду
Кількість = (148 +7240 +2792,4) / (10881 +8744,5 +25,5) = 10180,4 / 19651 = 0,52
Для дотримання ліквідності коефіцієнт повинен бути більше або дорівнює одиниці. У даному випадку коефіцієнт дорівнює 0,53 на початок року та 0,52 на кінець року. Спостерігається слабка тенденція зниження коефіцієнта, тобто в цілому ліквідність балансу знижується. Можна сказати, що загальна оцінка платоспроможності підприємства не відповідає нормі, тобто величина термінових зобов'язань, короткострокових кредитів і позик велика, в той час як ліквідних, швидко реалізованих активів не вистачає. Це погано позначиться на репутації підприємства, так як даний показник застосовується при виборі найбільш надійного партнера з декількох потенційних партнерів.
Для оцінки платоспроможності в короткостроковій перспективі розраховуються такі показники:
Коефіцієнт абсолютної ліквідності
На початок періоду
До А.Л. = ДС + КФВ / КО = 52/22173 = 0,023
На кінець періоду
До А.Л. = ДС + КФВ / КО = 148/28371 = 0,005
Цей коефіцієнт показує, яку частина короткострокової заборгованості може покрити організація за рахунок наявних грошових коштів і короткострокових фінансових вкладень, швидко реалізованих у випадку потреби.
Оптимальне значення показника 0,2-0,25. Отримані коефіцієнти набагато нижче нормативних значень: 0,023 - на початку року і 0,005 - на кінець року. Протягом року значення показника зменшилося.
Це означає, що на поточний момент підприємство може погасити 0,5% своїх боргів.
Таким чином, гарантія погашення боргів не велика.
Коефіцієнт швидкої ліквідності
На початок періоду
До д.а. = ДС + КФВ + КДЗ / КО = 52 +5805 / 22173 = 0,26
На кінець періоду
До д.а. = ДС + КФВ + КДЗ / КО = 148 +9815 / 28371 = 0,35
Оптимальне значення цього коефіцієнта 0,7-1. Отримані значення в 2 рази нижче необхідної величини. Цей коефіцієнт показує, що тільки 35% короткострокових зобов'язань підприємства можуть бути погашені найближчим часом за рахунок засобів на різних рахунках, у короткострокових цінних паперах, а також за рахунок надходжень по розрахунках з дебіторами.
Також цей показник відображає прогнозовані платіжні можливості підприємства за умови своєчасного проведення розрахунків з дебіторами. Тобто лише третина поточних зобов'язань може бути погашена не тільки за рахунок готівки, але і за рахунок очікуваних надходжень за відвантажену продукцію, виконані роботи або надані послуги.
Проте спостерігається тенденція зростання значення показника за рахунок надходжень по розрахунках з дебіторами, за рахунок грошових надходжень за відвантажену продукцію.
Коефіцієнт поточної ліквідності
На початок періоду
Кп = ДС + КФВ + КДЗ + ОЗ / КО = 52 +5805 +12933 +748 / 22173 = 19538/22173 = 0,88
На кінець періоду
Кп = ДС + КФВ + КДЗ + ОЗ / КО = 148 +9815 +13002 +972 / 28371 = 0,84
Нормативне значення коефіцієнта покриття більше або дорівнює 2. У даному випадку отримані значення менше нормативного (0,88 і 0,84). Цей коефіцієнт дозволяє встановити, що поточні активи не покривають короткострокові зобов'язання. Таким чином, платіжні можливості підприємства оцінюються як досить слабкі, підприємство не зможе швидко розрахуватися за своїми боргами.
Для підвищення рівня даного коефіцієнта необхідно поповнювати реальний власний капітал, стримувати зростання необоротних активів та дебіторської заборгованості, особливо довгострокового характеру.
Коефіцієнт загальної платоспроможності
На початок періоду
Ко.п = ВА + ОА / ДП + КЗ = 27149/22173 +157 = 27149/22330 = 1,2
На кінець періоду
Ко.п = ВА + ОА / ДП + КЗ = 33301/28456 = 1,2
Нормальний рівень коефіцієнта більше або дорівнює 2. Отримані значення менше нормативного, вони рівні 1,2. Значення коефіцієнта говорить нам про не здатності підприємства покрити всі свої зобов'язання (короткострокові і довгострокові) всіма активами.
Підприємству необхідно поповнити свої рахунки, позбутися від прострочених кредитів банку, позик, заборгованості фінансовим органам.
Значення коефіцієнтів поточної ліквідності (платоспроможності) наведені в таблиці 12.

Таблиця 12
Найменування показника
Норма
База
Звіт
Абс.
зрад.
1. Коефіцієнт абсолютної ліквідності (Ка.л.)
0,2-0,25
0,023
0,005
-0,018
2. Коефіцієнт швидкої ліквідності (Кб.л.)
0,7-1
0,26
0,35
0,09
3. Коефіцієнт покриття (коефіцієнт поточної ліквідності) (Кп)
> 2
0,88
0,84
-0,04
4. Коефіцієнт загальної платоспроможності (Ко.п.)
> 2
1,2
1,2
0
Проаналізувавши баланс, коефіцієнти платоспроможності та ліквідності, можна зробити висновок про неплатоспроможність підприємства ЗАТ «Техноткані».
За результатами оцінки показників ліквідності балансу (таблиця 11) баланс 2004 року підприємствами ЗАТ «Техноткані» визнано не ліквідним.
Це відбулося в результаті того, що в структурі балансу питома вага найбільш ліквідних активів зменшився, а питома вага найбільш термінових зобов'язань зріс. Крім того, короткострокові позики і кредити, а також інші короткострокові зобов'язання не можуть бути покриті швидко реалізованими активами. Перевищення ж важкореалізованих активів над постійними пасивами говорить про неефективність використання грошових коштів.
Коефіцієнти абсолютної, поточної, швидкої ліквідності нижче нормативів і свідчать слабких платіжних можливостях ЗАТ «Техноткані».
Значення коефіцієнта загальної платоспроможності говорить нам про не здатності підприємства покрити всі свої зобов'язання (короткострокові і довгострокові) всіма активами. Підприємству необхідно поповнити свої рахунки, позбутися від прострочених кредитів банку, позик, заборгованості фінансовим органам.
Для керівництва ЗАТ «Техноткані» особливо важливо проводити систематичний аналіз платоспроможності підприємства для ефективного управління ним, для попередження виникнення та своєчасного припинення вже виникли кризових ситуацій.
Для підвищення своєї ліквідності необхідно збільшення власного капіталу, скорочення зайвих запасів, скорочення дебіторської, кредиторської заборгованості.
Аналіз ділової активності і рентабельності
Аналіз ділової активності та рентабельності підприємства здійснюється шляхом розрахунку і аналізу коефіцієнтів рентабельності і ділової активності в динаміці.
Для оцінки ділової активності розраховуються такі основні коефіцієнти:
1. Коефіцієнт оборотності активів
Коб. ак. = В / СА
де В - виручка від реалізації продукції;
СА - середня за період вартість активів.
Коб. ак. б = 144652 / 27149 = 5,3
Коб. ак. о = 152161 / 33301 = 4,5
2. Коефіцієнт оборотності основних засобів
Коб.ос.ср. = В / ВА
де В - виручка від реалізації продукції;
ВА - середня величина за період необоротних активів.
Коб.ос.ср. б = 144652 / 7611 = 19,0
Коб.ос.ср. о = 152161 / 9364 = 16,3
3. Коефіцієнт оборотності оборотних коштів
Коб.об.ср. = В / ОА
де В - виручка від реалізації продукції;
ОА - середня за період величина оборотних активів.
Коб.об.ср. б = 144652 / 19538 = 7,4
Коб.об.ср. о = 152161 / 23937 = 6,3
4. Коефіцієнт оборотності запасів і витрат:
До об.зап. = В / ОЗ
де ОЗ - середня за період величина запасів (без ПДВ).
До об.зап. б = 144652 / 12933 = 11,2
До об.зап. о = 152161 / 13002 = 11,7
5. Коефіцієнт оборотності дебіторської заборгованості
Коб.деб = В / КДЗ,
де КДЗ - середня за період короткострокова дебіторська заборгованість терміном погашення менш 12 місяців.
Коб. деб б = 144652 / 5805 = 24,9
Коб. деб о = 152161 / 9815 = 15,5
6. Коефіцієнт оборотності кредиторської заборгованості
Коб.кред .= В / КЗ,
де КЗ - середня за період величина кредиторської заборгованості.
Коб.кред. б = 144652 / 8644 = 16,7
Коб.кред. о = 152161 / 10881 = 13,9
Тривалість обороту активів, основних засобів, обігових коштів, запасів, дебіторської і кредиторської заборгованості визначається часткою від ділення кількості днів аналізованого періоду (рік - 360 днів) на величину відповідного коефіцієнта оборотності.
Результати розрахунків зводяться в таблицю 13.
Таблиця 13
Показники
I період
II період
Зміни
Абс.
%
1
2
3
4
5
1. Коефіцієнт оборотності активів
5,3
4,5
-0,8
-15,09
Тривалість обороту активів (дні)
67,9
80
12,1
17,8
2. Коефіцієнт оборотності основних засобів
19,0
16,3
-2,7
-14,2
Тривалість обороту основних засобів (дні)
18,9
22,1
3,2
16,9
3. Коефіцієнт оборотності оборотних коштів
7,4
6,3
-1,1
-14,8
Тривалість обороту оборотних коштів (дні)
48,6
57,1
8,5
17,5
4. Коефіцієнт оборотності запасів і витрат
11,2
11,7
0,5
4,5
Тривалість обороту запасів і витрат (дні)
32,1
30,7
-1,4
-4,3
5. Коефіцієнт оборотності дебіторської заборгованості
24,9
15,5
-9,4
-37,7
Тривалість обороту дебіторської заборгованості (дні)
14,4
23,2
8,8
61,1
6. Коефіцієнт оборотності кредиторської заборгованості
16,7
13,9
-2,8
-16,7
Тривалість обороту кредиторської заборгованості (дні)
21,5
25,9
4,4
20,4
За аналізований період значення коефіцієнта оборотності активів знизилася на 15,09% тобто тривалість обороту капіталу ЗАТ «Техноткані» збільшилася з 68 днів до 80 днів (на 12 днів). Коефіцієнт оборотності основних засобів знизився на 14,2%, а тривалість обороту основних засобів збільшилася на 3 дні. Коефіцієнт оборотності оборотних активів так само знизився на 14,8%. Тривалість обороту оборотних коштів на кінець 2004 року склала 57 днів.
Зростання значення коефіцієнта оборотності запасів на 4,5% є позитивним моментом у роботі підприємства.
Найбільше зниження за період спостерігався у коефіцієнта оборотності дебіторської заборгованості, і склало -37,7%. Це говорить про погіршення платіжної дисципліни у покупців або про підвищення суми комерційного кредиту. У відношенні кредиторської заборгованості, платіжна дисципліна компанії також погіршилася, і коефіцієнт оборотності знизився на 16,7%.
Таким чином, ділова активність ЗАТ «Техноткані» за 2004 рік погіршилася. За всіма показниками відмічено зниження швидкості обігу коштів. Отже, компанії гірше, ніж у попередньому періоді, вдалося використати свої кошти.
Рентабельність роботи підприємства визначається прибутком, яку воно отримує. Показники рентабельності відображають ефективність використання підприємством свої засобів з метою отримання прибутку.
1. Показник рентабельності активів
Рак. = П / СА * 100%
де П - прибуток до оподаткування;
СА - середня за період вартість активів.
Рак. б = 172 / 27149 * 100% = 0,6%
Рак. о = 724 / 33301 * 100% = 2,2%
2. Коефіцієнт рентабельності власного капіталу
Рс.к. = П / РСК,
де П - чистий прибуток;
де РСК - середня за період величина реального власного капіталу.
Рс.к. б = 625 / 4819 * 100% = 12,9%
Рс.к. о = 1601 / 4845 * 100% = 33,0%
3. Коефіцієнт рентабельності продажів
Рпр = Пр / В,
де Пр - прибуток від продажів.
Рпр б = 2571 / 144652 * 100% = 1,7%
Рпр о = -278 / 152161 * 100% =- 0,18%
Результати розрахунків показників рентабельності зводяться в таблицю 14.

Таблиця 14
Показники
I період
II період
Зміни
абс.
%
1. Рентабельність активів
0,6
2,2
1,6
266.6
2. Рентабельність власного капіталу
12,9
33,09
20,19
156,5
3. Рентабельність продажів
1,7
-0,18
-1,88
-110,6
Прибутковість активів на підприємстві за аналізований період виросла більш ніж в 2,5 рази і на звітну дату ставила 2,2%. Зростання рентабельності активів є позитивною тенденцією, однак значення цього показника все одно є заниженим. Прибутковість власного капіталу також виросла в 1,5 рази.
У той же час рентабельність продажів знизилася на 1,88%. Це є негативним моментом в діяльності підприємства. Це говорить про зниження прибутку від основної детельних.
У цілому за показниками рентабельності була відзначена не погана тенденція до зростання прибутку ЗАТ «Техноткані».

Висновок.
У роботі були розглянуті основні аспекти аналізу грошових коштів організації, а також був проведений аналіз грошових коштів на прикладі ВАТ "Мосенерго" за 2003 рік, на підставі відкритої фінансової звітності акціонерного товариства.
Результати проведеного аналізу дозволяють зробити наступні висновки:
· Організація за аналізований період збільшила обсяг грошових коштів у 2,6 рази. Це збільшення було викликано перш за все ризиком неплатоспроможності, так як в попередньому періоді величина чистого грошового потоку була негативною.
· У результаті збільшення грошової маси знизилася швидкість оборотності грошових коштів, але це зниження незначно, і не робить негативного впливу на ефективність роботи організації.
· Зросла рентабельність грошових коштів.
Грошові кошти, як зазначалося раніше, це найбільш високоліквідний актив, який, однак, найбільш чутливий до дії інфляції і знецінення. Надмірна величина грошових коштів створює витрати втрачених можливостей, пов'язані з відмовою від їх розміщення і отримання доходу. Відповідно важливо дотримувати баланс між ліквідністю і рентабельністю, тобто мати в наявності необхідну і достатню кількість грошових коштів.
Як показав аналіз ВАТ "Мосенерго" з цим завданням успішно справляється, і при зростанні маси найбільш ліквідних активів має досить високий приріст рентабельності.
У цілому ж в порівнянні з попереднім роком була відновлена ​​збалансованість грошових потоків. У структурі грошових потоків організації основну частку займають кошти від поточної діяльності, це є позитивним показником. Керівництво організації веде ефективну політику щодо організації руху грошових коштів.
Потім був проведений загальний аналіз фінансового стану ВАТ "Мосенерго" за 2003 рік., В результаті якого були виявлені наступні основні тенденції:
ВАТ "Мосенерго" в 2003 році, дотримувалося стратегії розширення основної діяльності.
У структурі балансу зросла частка оборотних коштів і короткострокових кредитів. Збільшилася фінансова залежність організації від позикових коштів.
Спостерігалась тенденція до зниження фінансової стійкості організації, в основному за рахунок різкого скорочення частки довгострокових позикових коштів. Проте було встановлено, що у підприємства в наявність є власні оборотні кошти, та відзначено надлишок загальної величини джерел формування запасів, що дозволяє на характеризувати ВАТ "Мосенерго" як організацію з нормальною фінансовою стійкістю.
В аналізованому періоді загальна ліквідність мала тенденцію до зниження, хоча і значення коефіцієнта абсолютної ліквідності зросла. Зростання грошової маси, швидше за все, спрямований на стримування темпів скорочення ліквідності. Однак за показниками ліквідності різких негативних відхилень не відзначалося. І в поєднанні зі зростанням рентабельності, можна зробити висновок про те, що діяльність організації спрямована на збільшення прибутковості.
На це ж вказує збільшення ділової активності, які характеризуються зменшенням терміну оборотності активів.
У цілому організація ефективно використовувало свої активи. І збільшило величину валюти балансу на 7041784 тис. крб. (5%). Домоглася високого темпу приросту прибутку і виторгу від продажів.
Можна зробити висновок, що ВАТ "Мосенерго" в 2003 році успішно розвивалося.
Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Фінанси, гроші і податки | Курсова
301.4кб. | скачати


Схожі роботи:
Фінансовий аналіз діяльності підприємства
Фінансовий аналіз діяльності підприємства
Фінансовий аналіз діяльності підприємства 2 Аналіз динаміки
Фінансовий аналіз діяльності умовного підприємства
Фінансовий аналіз господарської діяльності підприємства в будівництві
Необоротні активи Фінансовий аналіз діяльності підприємства
Фінансовий аналіз діяльності підприємства 2 Порядок проведення
Фінансовий аналіз діяльності підприємства на прикладі ТОВ Техмашсервіс
Фінансовий аналіз діяльності торгового підприємства з метою підвищення ефективності управління
© Усі права захищені
написати до нас
Рейтинг@Mail.ru