Фінансовий аналіз діяльності підприємства

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.


Нажми чтобы узнать.
скачати

Зміст
Завдання № 1
Завдання № 2
Завдання № 3
Завдання № 4
Завдання № 5
Завдання № 6
Завдання № 7
Список літератури

Завдання № 1
Дані про майновий стан і джерела фінансування активів відображені в таблиці 1.
Таблиця 1.
Структурно - динамічний аналіз активів і пасивів організації
Показник
Залишки по балансу, тис. руб.
Темп зростання (зниження),%
Структура активів і пасивів,%
на початок року
на кінець року
зміна (+,-)
на початок року
на кінець року
зміна (+,-)
1
2
3
4
5
6
7
8
АКТИВИ
1. Необоротні активи - всього, в тому числі:
70369
64745
-5624
0.92
15.05
11.68
-3.37
1.1. Нематеріальні активи
0
0.00
0.00
0.00
1.2. Основні засоби
70274
64215
-6059
0.91
15.03
11.59
-3.44
1.3. Незавершене будівництво
0
0.00
0.00
0.00
1.4. Довгострокові вкладення в матеріальні цінності
0
0.00
0.00
0.00
1.5. Довгострокові фінансові вкладення
0
0.00
0.00
0.00
1.6. Відкладені податкові активи
95
530
435
5.58
0.02
0.10
0.08
1.7. Інші необоротні активи
0
0.00
0.00
0.00
2. Оборотні активи - всього, в тому числі:
467600
554200
86600
1.19
100.00
100.00
0.00
2.1. Запаси
190660
326370
135710
1.71
40.77
58.89
18.12
2.2. Податок на додану вартість по придбаних товарах
58
89
31
1.53
0.01
0.02
0.00
2.3. Дебіторська заборгованість (більше ніж через 12 місяців)
0
0.00
0.00
0.00
2.4. Дебіторська заборгованість (протягом 12 місяців)
90887
83694
-7193
0.92
19.44
15.10
-4.34
2.5. Короткострокові фінансові вкладення
6540
8412
1872
1.29
1.40
1.52
0.12
2.6. Грошові кошти
109086
70890
-38196
0.65
23.33
12.79
-10.54
2.7. Інші оборотні активи
0
0.00
0.00
0.00
Разом активів
467600
554200
86600
1.19
100.00
100.00
0.00
ПАСИВИ
1. Капітал і резерви - все, в тому числі:
218257
341378
123121
1.56
46.68
61.60
14.92
1.1. Статутний капітал
45000
145000
100000
3.22
9.62
26.16
16.54
1.2. Власні акції, викуплені в акціонерів
0
0.00
0.00
0.00
1.3. Додатковий капітал
150051
150064
13
1.00
32.09
27.08
-5.01
1.4. Резервний капітал
15
35
20
2.33
0.00
0.01
0.00
1.5. Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)
23191
46279
23088
2.00
4.96
8.35
3.39
2.Обязательства - всього, в тому числі:
249343
212822
-36521
0.85
53.32
38.40
-14.92
2.1. Довгострокові зобов'язання
13000
7000
-6000
0.54
2.78
1.26
-1.52
2.1.1. Позики і кредити
12890
6220
-6670
0.48
2.76
1.12
-1.63
2.1.2. Відкладені податкові зобов'язання
110
780
670
7.09
0.02
0.14
0.12
2.1.3. Інші довгострокові зобов'язання
0
0.00
0.00
0.00
2.2. Короткострокові зобов'язання
236343
205822
-30521
0.87
50.54
37.14
-13.41
2.2.1. Позики і кредити
96800
53272
-43528
0.55
20.70
9.61
-11.09
2.2.2. Кредиторська заборгованість
139543
152550
13007
1.09
29.84
27.53
-2.32
2.2.3. Заборгованість перед учасниками (засновниками) по виплаті доходів
0
0.00
0.00
0.00
2.2.4.Доходи майбутніх періодів
0
0.00
0.00
0.00
2.2.5. резерви майбутніх витрат
0
0.00
0.00
0.00
2.2.6. Інші короткострокові зобов'язання
0
0.00
0.00
0.00
0
0.00
0.00
0.00
Всього пасивів
467600
554200
86600
1.19
100.00
100.00
0.00
Стійкість фінансового положення підприємства в значній мірі залежить від доцільності і правильності вкладення фінансових ресурсів в активи. У процесі функціонування підприємства і величина активів, і їхня структура перетерплюють постійні зміни. Найбільш загальне уявлення про які мали місце якісні зміни в структурі засобів та їх джерел, а також динаміці цих змін можна отримати за допомогою вертикального і горизонтального аналізу звітності.
Вертикальний аналіз показує структуру засобів підприємства і їх джерел. Є дві причини, які обумовлюють необхідність і доцільність проведення такого аналізу: з одного боку - перехід до відносних показників дозволяє проводити міжгосподарські порівняння економічного потенціалу і результатів діяльності підприємств, що розрізняються за величиною використовуваних ресурсів і іншим об'ємним показниками, з іншого боку - відносні показники деякою мірою згладжують негативний вплив інфляційних процесів, які можуть істотно спотворювати абсолютні показники фінансової звітності і тим самим ускладнити їх зіставлення в динаміці. Вертикальному аналізу можна піддати або вихідну звітність, або модифіковану звітність (з укрупненої або трансформованому номенклатурою статей).
Горизонтальний аналіз звітності полягає в побудові однієї або декількох аналітичних таблиць, у яких абсолютні показники доповнюються відносними темпами зростання (зниження). Як правило, беруться базисні темпи росту за суміжні періоди (роки), що дозволяє аналізувати не тільки зміни окремих показників, але і прогнозувати їхнього значення. Цінність результатів горизонтального аналізу істотно знижується в умовах інфляції. Тим не менше ці дані можна використовувати при міжгосподарських порівняннях. Горизонтальний і вертикальний аналізи взаємодоповнюють один одного, тому на практиці нерідко будують аналітичні таблиці, що характеризують як структуру, так і динаміку окремих показників звітної бухгалтерської форми. Ці види аналізу цінні при міжгосподарських порівняннях, тому що дозволяють порівнювати звітність зовсім різних за родом діяльності й обсягам виробництва підприємств.
Таблиця показує, що необоротні активи скоротилися на 8%, а оборотні - збільшилися на 19%. Близько 50% оборотних активів займає запаси. Власний капітал збільшився на 56%. Найбільші зміни підданий статутний і резервний капітал. Практично в 7 разів зросли відкладені податкові зобов'язання. Також зросла кредиторська заборгованість. Таким чином, баланс збільшився на 19%.

Завдання № 2
Проведення структурно - динамічного аналізу пасивів балансу
Таблиця 2.
Динаміка стану пасивів та їх угруповання по терміновості оплати
Пасиви
Рядки балансу
Залишки по балансу, тис. руб.
Темп зростання (зниження),%
Питома вага у складі пасивів,%
Зміна (+,-)
на початок року
на кінець року
на початок року
на кінець року
тис. руб.
%
1
2
3
4
5
6
7
8
9
П-1 Найбільш термінові зобов'язання
620
139543
152550
109.32%
29.84%
27.53%
13007
-2.32%
П-2 Короткострокові зобов'язання
610 +630 +660
96800
53272
55.03%
20.70%
9.61%
-43528
-11.09%
П-3 Довгострокові зобов'язання
590 +640 +650
13000
7000
53.85%
2.78%
1.26%
-6000
-1.52%
П-4 Власні кошти
490
218257
341378
156.41%
46.68%
61.60%
123121
14.92%
Баланс
467600
554200
118.52%
100.00%
100.00%
86600
0.00%
Структура пасивів представлена ​​у колонці 2. До найбільш термінових зобов'язань відносяться кредиторська заборгованість, позики, не погашені в строк, розрахунки по дивідендах і інші короткострокові зобов'язання. Як видно з таблиці, відбулося збільшення даної категорії на 9, 32% на кінець року. У складі пасивів найбільш короткострокові зобов'язання займають практично одну третину, але на кінець року їх вага зменшилася на 2, 31%.
До короткострокових зобов'язань відносяться короткострокові позикові кредити банків та інші позики, що підлягають погашенню в перебігу дванадцять місяців після звітної дати. Вони складаються з суми трьох рядків балансу. За розглянутий період короткострокові зобов'язання скоротилися на 45% на кінець року. Їх питома вага у складі пасивів на початок року складає одну п'яту, а на кінець року - одну десяту. Таким чином, по даному періоду відбулося погашення кредитів та інших зобов'язань, що позитивно позначається на діяльності підприємства.
Довгострокові зобов'язання включають в себе: довгострокові позикові кредити, інші довгострокові пасиви. Фінансовий ризик довгострокових зобов'язань нижче, ніж для всіх інших форм позикових коштів. Особливо якщо вони мають дуже великий термін погашення, то за своїм значенням наближаються до акціонерного капіталу. Фактично деякі форми довгострокових зобов'язань мають зв'язок з акціонерним капіталом. Таким чином, це боргові зобов'язання з терміном погашення, що перевищує один рік. Аналогічно короткострокових зобов'язаннях довгострокові знизилися на кінець року на 46,15%. Їх питома вага у складі пасивів дуже низький і на кінець року зменшення склало 1,52%.
Зменшення короткострокових і довгострокових зобов'язань пов'язано з підвищенням суми власних коштів, які відображені в терміні балансу 490. так на кінець року дана стаття збільшена на 56,41%. Питома вага у складі пасивів становить близько половини, саме на початок року - 46,68%, а на кінець року - збільшилася на 14,92% і склало 61,60%.
Темп зростання (зменшення) = залишки балансу на кінець року / залишки балансу на початок року. Відповідно визначається для кожного показника.
Питома вага у складі пасивів = Пасив / Баланс. Так, наприклад, питома вага найбільш термінових зобов'язань у складі пасивів на початок року = залишки по балансу на початок року / Баланс. Аналогічно розраховується для решти пасивів на початок і кінець року.
Зміна пасивів (тис. крб.) = Залишки на початок року - залишки на кінець року. Зміна пасивів (%) = питома вага у складі пасивів на початок року - питома вага пасивів на кінець року.
Зміна рівня ліквідності визначається по зміні (динаміці) абсолютного показника чистого оборотного капіталу. Він становить величину, що залишилася після погашення всіх короткострокових зобов'язань. Отже, зростання цього показника - підвищення рівня ліквідності підприємства. На аналізованому підприємстві короткострокові пасиви не повністю покриваються оборотними засобами. Власні кошти збільшилися на 56,41%., А зобов'язання зменшилися практично наполовину.
Завдання № 3
Визначення витрат на 1 грн. продажів, у тому числі за елементами витрат
Таблиця 3.
Склад і динаміка витрат на виробництво продукції
Показник
сума, тис. руб.
Витрати на 1 руб. продажів, руб.
Попередній рік
Звітний рік
зміна (+,-)
Попередній рік
Звітний рік
зміна (+,-)
1
2
3
4
6
7
8
1. Матеріальні витрати
142295
235790
93495
2.60
0.87
-1.73
2. Витрати на оплату праці
36652
60734
24082
10.09
3.39
-6.71
3.Отчісленія на соціальні потреби
15092
25008
9916
24.51
8.22
-16.29
4. Амортизація
2155
3572
1417
171.66
57.56
-114.10
5. Інші витрати
19404
32153
12749
19.06
6.39
-12.67
6. Разом по елементами витрат
215598
357257
141659
1.72
0.58
-1.14
7. Виручка (нетто) від продажу товарів, продукції, робіт, послуг
256240
432360
176120
1.44
0.48
- 0.97
Зміна в сумі показників розраховується як різниця між звітним і попереднім роком.
Витрати на 1 рубль продажу для кожного показника = собівартість проданої продукції (за попередній і за звітний період) / сума за даним показником (за попередній і за звітний період). Так наприклад, витрати на 1 карбованець продукції за таким показником як витрати на оплату праці за звітний період = 205616/60734 = 3,39. Аналогічно розраховуються витрати на 1 рубль продажів все залишилися показники.
Охарактеризуємо динаміку витрат проданої продукції (витрат на 1 грн. Продажів). Виявимо вплив на зміну структури проданої продукції, витрат одиниці окремих її видів і цін на неї. Важливий узагальнюючий показник собівартості продукції - витрати на 1 карбованець продукції, який характеризує издержкоемкость продукції. Він вигідний тим, що, по-перше, дуже універсальний і, по-друге, показує прямий зв'язок між собівартістю і прибутком. На зміну рівня витрат на 1 рубль продажів можуть впливати крім перерахованих зміни структури реалізованої продукції, собівартості окремих її видів і цін на неї. Для аналізу витрат на 1 рубль продажів на основі вихідних даних заповнюється таблиця.
Таблиця показує, що найбільше місце витрат на 1 рубль продажів займає амортизація. Але на кінець звітного року відбувається її різке зниження на 114%. У цілому за елементами відбувається збільшення на 141 659 тис. руб. За рештою показників мають місце досить низький рівень за витратами на 1 рубль продажів, і відбувається коливання від 2 до 19%. Як видно з таблиці за всіма показниками відбулося зниження витрат на 1 рубль продажів.
В елементі "Матеріальні витрати" відображається вартість:
- Придбаних з боку сировини і матеріалів,
- Покупних матеріалів,
- Покупних комплектуючих виробів та напівфабрикатів,
- Природної сировини (плата за воду);
- Придбання з боку палива всіх видів,
- Покупної енергії всіх видів,
- Втрат від недостачі надійшли матеріальних ресурсів у межах природних втрат.
Вартість матеріальних ресурсів, відображена по елементу «Матеріальні витрати», формується виходячи з цін їх придбання, націнок (надбавок), комісійних винагород, митних зборів, тари та упаковки (цей елемент становить 60-90% від собівартості).
З витрат на матеріальні ресурси, що включаються до собівартості продукції, виключається вартість поворотних відходів. Під зворотніми відходами виробництва розуміються залишки сировини, матеріалів, теплоносіїв та інших видів матеріальних ресурсів, що утворилися в процесі виробництва продукції, втратили повністю або частково споживчі якості і в силу цього використовуються з підвищеними витратами.
В елементі «Витрати на оплату праці" відображаються витрати на оплату праці основного виробничого персоналу підприємства, включаючи премії робітникам і службовцям за виробничі результати, компенсації, оплата відпусток, допомоги по звільненню, оплата лікарняних листів та інші види виплат.
В елементі "Відрахування на соціальні потреби" відображаються обов'язкові відрахування за встановленими законодавством нормами органам державного соціального страхування, Пенсійного фонду, державного фонду зайнятості і медичного страхування від витрат на оплату праці працівників, що включаються до собівартості продукції.
В елементі «Амортизація" відображається сума амортизаційних відрахувань на повне відновлення основних виробничих фондів, обчислена виходячи з їх балансової вартості та затверджених у встановленому порядку норм, включаючи і прискорену амортизацію їх активної частини, вироблену відповідно до законодавства.
Підприємства, що здійснюють свою діяльність на умовах оренди, по елементу «Амортизація» відбивають амортизаційні відрахування на повне відновлення, як за власними, так і за орендованими основними фондами.
До складу елемента «Інші витрати» входять податки, збори, відрахування в спеціальні позабюджетні фонди, вироблені відповідно до встановленого законодавством порядку, платежі за гранично допустимі викиди забруднюючих речовин, по обов'язковому страхуванню майна підприємства, що враховується у складі виробничих фондів, а також окремих категорій працівників, зайнятих у виробництві відповідних видів продукції, винагороди за раціоналізаторські пропозиції та винаходи, авторські винагороди за видання творів науки, літератури і мистецтва, платежі за кредитами, витрати на відрядження, плата стороннім організаціям за пожежну і сторожову охорону, за підготовку та перепідготовку кадрів, оплата послуг зв'язку, банків, знос по нематеріальних активів, а також інші витрати входять до складу собівартості продукції.
Угруповання витрат по елементах необхідна для того, щоб вивчити матеріаломісткість, енергоємність, трудомісткість, фондомісткість і встановити вплив технічного прогресу на структуру витрат. Якщо частка заробітної плати зменшується, а частка амортизації збільшується, то це свідчить про підвищення технічного рівня підприємства, про зростання продуктивності праці. Питома вага зарплати скорочується і в тому випадку, якщо збільшується частка покупних комплектуючих виробів, напівфабрикатів, що свідчить про підвищення рівня кооперації та спеціалізації.
За цим методом собівартість визначається шляхом додавання всіх елементів кошторису витрат. При аналізі витрат на карбованець продукції за економічними елементами виключається вплив ціни. Тобто з розрахунку використовуються тільки базисні ціни.
Завдання № 4
Аналіз впливу факторів на зміну прибутку від продажів
Таблиця 4.
Вихідна інформація для визначення факторного аналізу прибутку
від продажу, тис. руб.
Показник
Попередній рік
Фактично за цінами і витратами попереднього року
Звітний рік
1
2
3
4
1. Виручка від продажів
256240
344840
432360
2. Собівартість проданої продукції
205616
288470
369933
3. Комерційні витрати
8200
4190
6600
4. Управлінські витрати
6800
6250
5860
5. Прибуток від продажів
35624
45930
49967
Вплив обсягу продажів на зміну прибутку = Прибуток від продажів за попередній рік * темп зростання обсягу продажів = 35624 * (432 360 - 344 840) / 344 840 = 9041,34
Вплив собівартості продукції на зміну прибутку = Собівартість у звітному періоді - собівартість фактично за цінами і витратами попереднього року = 369 933 - 288 470 = вісімдесят одна тисяча чотиреста шістьдесят-три
Вплив комерційних витрат на зміну прибутку = Комерційні витрати у звітному періоді - Комерційні витрати фактично за цінами і витратами попереднього року = 6600 - 4 190 = 2410
Вплив управлінських витрат на зміну прибутку = Управлінські витрати за попередній рік * темп зростання управлінських витрат = 6 800 * (5 860 - 6250) / 6 250 = - 424,32
Вплив цін на продану продукцію на зміну прибутку = Виручка від продажів за звітний рік - прибуток від продажів фактично за цінами і витратами попереднього року = 432 360 - 344 840 = 87 520
Вплив структурних зрушень проданої продукції на зміну прибутку = Собівартість за попередній період * прирощення собівартості = 205 616 * (369 933 - 288 470) / 288 470 = 58 065, 34

Успішна реалізація цього завдання передбачає необхідність управління процесом формування прибутку, що включає в себе як виявлення резервів її зростання, так і її використання. Вихідним положенням у його здійсненні є проведення аналітичних розрахунків щодо визначення бажаної величини прибутку. Ці розрахунки слід вести в рамках прийнятого плану виробництва і реалізації продукції та фінансового плану.

Прибуток обчислюється як різниця між плановою сумою виручки від продажів (без податку на додану вартість і акцизів) і планової величиною собівартості товарної продукції, управлінських і комерційних витрат.

Разом з тим при плануванні прибутку важливо прагнути до її максимізації. Це складний процес, оскільки її величина залежить від обсягу продажів і асортименту продукції, рівня витрат виробництва і ціни за одиницю продукції, яка встановлюється підприємством, і кожен з них у свою чергу у своєму формуванні залежить від багатьох факторів.

Завдання № 5

Вплив факторів на зміну рентабельності власного капіталу
Таблиця 5.
Розрахунок впливу факторів на зміну рентабельності власного капіталу
Показник
Алгоритм розрахунку
Попередній рік
Звітний рік
Зміна (+,-)
1
2
3
4
5
1. Чистий прибуток, тис. руб.
форма № 2
36737
51746
15009
2.Середньорічна залишки власного капіталу, тис. руб.
(Власний капітал на початок року + Власний капітал на кінець року) / 2
278725
279817.5
1092.5
3. Середньорічні залишки позикового капіталу, тис. руб.
(Позиковий капітал на початок року + позиковий капітал на кінець року) / 2
245220
231082.5
-14137.5
4. Середньорічні залишки всіх активів, тис. руб.
(Активи на початок року + Активи на кінець року) / 2
505600
510900
5300
5. Виручка від продажу, тис. руб.
форма № 2
256240
432360
176120
6. Частка активів на 1 рубль позикового капіталу
Середньорічні залишки всіх активів / Середньорічні залишки позикового капіталу
2.0618
2.2109
0.1491
7. Коефіцієнт оборотності активів
Виручка / Середньорічні залишки всіх активів
0.51
0.85
0.339467
8. Коефіцієнт фінансового важеля
Позиковий капітал / Власний капітал
0.88
0.83
-0.05396
9. Рентабельність продажів,%
Прибуток / Виручка
14.34%
11.97%
-2.37%
10. Рентабельність власного капіталу,%
Чистий прибуток / Середні залишки власного капіталу
13.18%
18.49%
5.31%
11. Вплив факторів на зміну рентабельності власного капіталу факторів - всього,% у тому числі:
а) частки активів на 1 рубль позикового капіталу
Частка активів на 1 рубль позикового капіталу * Коефіцієнт фінансового важеля (левериджа) * Коефіцієнт оборотності активів
-0.7875
-1.3602
-0.57
б) коефіцієнта оборотності активів
Коефіцієнт фінансового важеля (левериджа) * Коефіцієнт оборотності активів) * Рентабельність продажів
0.0679
0.1013
0.03
в) коефіцієнта фінансового важеля (левериджа)
Коефіцієнт фінансового важеля (левериджа) * (Позиковий капітал / Виручка) * Рентабельність продажів
0.0586
0.1059
0.05
в) рентабельності продажів
Коефіцієнт фінансового важеля (левериджа) * Коефіцієнт оборотності активів * Рентабельність продажів
0.0679
0.0222
-0.05
Баланс відхилень,%
-0.5931
-1.1309
-0.54

Алгоритм розрахунку впливу факторів на зміну рентабельності власного капіталу представлений у колонці 2. Відповідно дані в 3 і 4 колонці розраховуються за цим формулами.
Коефіцієнт оборотності активів - фінансовий показник, що розраховується як відношення обороту компанії до середньорічної величини сумарних активів. Характеризує ефективність використання ресурсів, залучених для організації виробництва. Є показником, побічно відображає потенційну рентабельність роботи компанії.
Коефіцієнт фінансового левериджу (плече фінансового важеля) визначається як відношення позикового капіталу до власного капіталу. Коефіцієнт фінансового левериджу прямо пропорційний фінансового ризику підприємства.
На практиці аналізу застосовується безліч показників ефективності роботи підприємства. Показник рентабельності власного капіталу обраний тому, що він є найбільш важливим для акціонерів компанії. Він характеризує прибуток, яку власники отримують з рубля вкладених у підприємство коштів. Цей коефіцієнт враховує такі важливі параметри, як платежі за відсотками за кредит і податок на прибуток.
Таблиця показує, що найбільший вплив справляє такий показник як частка активів на 1 рубль позикового капіталу і коефіцієнт оборотності активів, що складає 0.06 і 0.078. У звітному році відбулося збільшення чистого прибутку на 15 009 тис. руб. Зменшенню піддані середньорічні залишки позикового капіталу, що говорить про платоспроможність підприємства. Це пов'язано зі збільшенням виручки більше, ніж наполовину.
У зв'язку з низьким збільшенням прибутку рентабельність продажів зменшилася на 2,37%, а рентабельність власного капіталу зросла на 5,31%.

Завдання № 6
Аналіз показників інтенсифікації використання основних ресурсів
Таблиця 6.
Розрахунок показників оцінки ресурсів організації
Показник
Попередній рік
Звітний рік
Темп зростання (зниження),%
1
2
3
4
1. Виручка від продажу, тис. руб.
256240
432360
1.69
2.Оплата праці з відрахуваннями на соціальні потреби
15092
25008
1.66
3. Матеріальні витрати
142295
235790
1.66
4. Основні засоби, тис. руб.
70274
64125
0.91
5. Оборотні кошти, тис. руб.
505600
510900
1.01
Розрахункові дані
1. Зарплатоотдача, коп.
496.07
504.26
1.02
2. Матеріаловіддача, коп.
180.08
183.37
1.02
3. Фондовіддача, коп.
364.63
674.25
1.85
4. Оборотність оборотних активів, кількість оборотів
0.65
0.88
1.37
Темп зростання (зменшення) = сума за звітний період - сума за попередній період.
Зарплатоотдача (за попередній період) = виручка від продажу / (оплата праці з відрахуваннями на соціальні потреби + витрати на оплату праці) * 100. Аналогічно розраховується показник за звітний рік. Даний показник показує, скільки доходу або прибутку повинні отримати, вкладаючи 1 рубль на оплату праці. У нашому прикладі відбулося невелике збільшення показника на 1,02% в порівнянні з попереднім роком.
Матеріаловіддача (за попередній і звітний рік) = (виручка від продажу / матеріальні витрати) * 100. Матеріаловіддача дозволяє оцінити скільки фактично матеріальних витрат припадає на одиницю продукції. Аналогічно попередньому показнику сума збільшилася на 1,02% по відношенню до попереднього року.
Фондовіддача (за попередній і звітний рік) = виручка від продажу / основні засоби. Даний показник показує, скільки доходу або прибутку повинні отримати, вкладаючи 1 рубль в основні фонди. Також відбулося збільшення на 1, 85% у звітному році.
Оборотність оборотних активів, кількість оборотів (за попередній і звітний рік) = виручка від продажу / середньорічний залишок активів. Цей показник враховує, скільки оборотів протягом звітного року робить оборотний капітал у процесі виробничо-збутової та заготівельної діяльності. Кількість оборотів у звітному році збільшилася на 1,37% і склало 0.88.
Таблиця 7.
Зведений аналіз показників ресурсів організації
Показник
Коефіцієнт динаміки якісних показників
Приріст ресурсу на 1% приросту виручки,%
Частка впливу на 100% приросту виручки
Відносна економія ресурсів (+,-)
екстенсивності
інтенсивності
1
2
3
4
1. Виручка від продажу, тис. руб.
1.69
1
1.00
1
297171.57
2.Оплата праці з відрахуваннями на соціальні потреби
1.02
0.9559
95.59
4.41
15707.12
3. Матеріальні витрати
1.02
0.9560
95.60
4.40
148102.07
4. Основні засоби, тис. руб.
1.85
-0.1273
12.73
87.27
714.31
5. Оборотні кошти, тис. руб.
1.37
0.0153
15.30
84.70
81.68
Комплексна оцінка всебічної інтенсифікації
5.26
-1.4549
145.49
-45.49
0.00
Приріст ресурсу на 1% приросту виручки = (темп зростання (зниження) показника * 100 - 100) / (темп зростання (зменшення) виручки від продажу * 100 - 100). Так наприклад, приріст оборотних коштів = (1.01 * 100 - 100) / (1.69 * 100 - 100) = 0.0153. Також розраховуються й інші показники.
Частка впливу на 100% приросту виручки екстенсивності = Приріст ресурсу на 1% приросту виручки * 100.
Частка впливу на 100% приросту виручки інтенсивності = 100 - частка впливу на 100% приросту виручки екстенсивності.
Відносна економія ресурсів = (сума показника за звітний період - сума показника за попередній період) * темп зростання або зниження * приріст ресурсу на 1% приросту виручки.
У даному випадку розрахунок зроблений за прямими показниками інтенсифікації виробництв. Його можна виконати за зворотним показниками: трудомісткості, матеріаломісткості, фондомісткості і рівнем запасів оборотних коштів на 1 рубль продукції. Наведені дані показують, що якісний рівень використання ресурсів збільшився, крім фондовіддачі основних засобів.
Ці дані свідчать, що для трудових ресурсів і матеріальних оборотних коштів на підприємстві характерно переважно інтенсивне використання, для матеріальних спожитих ресурсів - переважно екстенсивне використання, а для основних виробничих фондів - повністю екстенсивне використання при негативній інтенсифікації, тобто погіршення якісного рівня використання - фондовіддачі. Цей висновок більш наочно ілюструється розрахунком частки впливу інтенсивності і екстенсивності на приріст продукції.
У статистиці, плануванні та аналізі господарської діяльності для кількісної оцінки ролі окремих факторів офіційно використовується індексний метод. Вплив кількісного фактора визначається діленням темпу приросту ресурсу на темп приросту результативного показника і множенням на 100%. Для визначення частки впливу якісного чинника отриманий результат вираховується з 100%. Найбільшій динаміці схильні обсяги виручки і основні кошти, у зв'язку з цим приріст основних засобів на 1% виручки є негативним.
Завдання № 7
Порівняльна комплексна оцінка
Таблиця 8.
Вихідна інформація Х
Показник
Товариства з обмеженою відповідальністю
"АГАТ"
№ 1
№ 2
№ 3
Значимість показника, бал
1
2
3
4
5
6
1. Коефіцієнт поточної ліквідності
2.37
2.1478
2.4415
1.8421
4
2. Коефіцієнт оборотності активів
0.85
0.8514
0.7147
0.7578
5
3. Рентабельність продажів,%
11.97
10.27
15.67
11.98
6
4. Рентабельність власного капіталу,%
18.49
13.27
15.42
17.45
7
5. Коефіцієнт автономії (незалежності)
0.61
0.6027
0.5894
0.5749
2
6. Коефіцієнт маневреності
0.81
0.7594
0.5678
0.4258
3
7. Коефіцієнт фінансування
0.6286
1.1128
0.9478
0.8457
4
8. Коефіцієнт забезпеченості оборотних активів власними коштами,%
57.94
25.59
38.14
20.18
3
Таблиця 9.
Коефіцієнти відносини показників до еталону ХIХ max
Показник
Товариства з обмеженою відповідальністю
"АГАТ"
№ 1
№ 2
№ 3
Значимість показника, бал
1
2
3
4
5
6
1. Коефіцієнт поточної ліквідності
0.97
0.88
1.00
0.75
4
2. Коефіцієнт оборотності активів
1.00
1.00
0.84
0.89
5
3. Рентабельність продажів,%
0.76
0.66
1.00
0.76
6
4. Рентабельність власного капіталу,%
1.00
0.72
0.83
0.94
7
5. Коефіцієнт автономії (незалежності)
1.00
0.99
0.97
0.94
2
6. Коефіцієнт маневреності
1.00
0.94
0.70
0.53
3
7. Коефіцієнт фінансування
0.57
1.00
0.85
0.76
4
8. Коефіцієнт забезпеченості оборотних активів власними коштами,%
1.00
0.44
0.66
0.35
3

Таблиця 10.
Результати порівняльної рейтингової оцінки
Показник
Товариства з обмеженою відповідальністю
"АГАТ"
№ 1
№ 2
№ 3
1
2
3
4
5
1. Коефіцієнт поточної ліквідності
3.89
3.52
4.00
3.02
2. Коефіцієнт оборотності активів
5.00
5.01
4.20
4.46
3. Рентабельність продажів,%
4.58
3.93
6.00
4.59
4. Рентабельність власного капіталу,%
7.00
5.02
5.84
6.61
5. Коефіцієнт автономії (незалежності)
2.00
1.98
1.93
1.88
6. Коефіцієнт маневреності
3.00
2.81
2.10
1.58
7. Коефіцієнт фінансування
2.27
4.01
3.42
3.05
8. Коефіцієнт забезпеченості оборотних активів власними коштами,%
3.00
1.32
1.97
1.04
Сума квадратів показників
30.73
27.61
29.47
26.23
Рейтингова оцінка
5.5438
5.2544
5.4286
5.1211
Місце
1
3
2
4
У загальному вигляді алгоритм порівняльної рейтингової оцінки фінансового стану може бути представлений у вигляді наступних операцій.
1. Вихідні дані представляються у вигляді матриці (aij), тобто таблиці, де по рядках записані номери показників (i = 1, 2, 3, ... n), а по стовпцях - номери організації (j = 1, 2, 3, ... m).
2. За кожним показником знаходиться максимальне значення і заноситься у стовпець умовної еталонної організації (m +1).
3. Вихідні показники матриці стандартизуються у відношенні відповідного показника еталонної організації за формулою
xij = (aij) / (max aij),

де xij - стандартизовані показники j-й організації.
4. Для кожної організації значення її рейтингової оцінки визначається за формулою
R j = √ (1 - x 1 j) 2 + (1 - x 2 j) 2 + ... + (1 - x nj) 2
де R j - рейтингова оцінка для j-ої організації;
x 1j, x 2j, ..., x nj - стандартизовані показники j-й організації.
5. Організації упорядковуються (ранжуються) у порядку убування рейтингової оцінки. Найвищий рейтинг має організація з мінімальним значенням R. Для застосування даного алгоритму на практиці ніяких обмежень кількості порівнюваних показників і організацій не передбачено.
Узагальнюючу оцінку результатів господарської діяльності організації чи її підрозділу можна отримати, сформувавши комплексну оцінку на базі системи показників, агрегування яких тим чи іншим способом дозволить ранжувати результати. Одним з варіантів конструювання інтегрального показника для узагальнюючої комплексної оцінки є метод відстаней.
При його використанні встановлюється близькість об'єктів аналізу - акціонерних товариств, фірм, цехів, до об'єкта-еталону по кожному з порівнюваних показників. Спочатку визначаються коефіцієнти по кожному показнику як відношення його значення до показника-еталону з максимальним рівнем. Найвище з економічної точки зору значення кожного з порівнюваних показників приймається за еталон. Потім розраховується сума квадратів отриманих коефіцієнтів. Щоб врахувати порівняльну значимість індикаторів кожен квадрат множиться на відповідний ваговий коефіцієнт значущості. Із суми квадратів показників, обраних для комплексної оцінки, витягується квадратний корінь для отримання показника узагальнюючої рейтингової оцінки. Найбільше значення якого відповідає першому місцю в ранжировки за результатами їх діяльності. В основі даного показника лежить близькість до еталону.
Можна виділити наступні достоїнства запропонованої методики рейтингової оцінки фінансового стану.
По-перше, пропонована методика базується на комплексному, багатомірному підході до оцінки такого складного явища, як фінансовий стан організації. По-друге, рейтингова оцінка фінансового стану здійснюється на основі даних публічної звітності. Для її отримання використовуються найважливіші показники фінансової діяльності, що застосовують на практиці в ринковій економіці. По-третє, рейтингова оцінка є порівняльною. Вона враховує реальні досягнення всіх конкурентів.
По-четверте, для отримання рейтингової оцінки використовується гнучкий обчислювальний алгоритм, який реалізує можливості математичної моделі порівняльної комплексної оцінки виробничо - господарської діяльності організації, що пройшов широку апробацію на практиці.
Таким чином, комплексна оцінка результатів діяльності показала, що перше місце займає підприємство «АГАТ» », друге - № 3, третє - № 2 і відповідно четверте - № 4.

Список літератури
1. Аналіз фінансової звітності: підручник / Л.В. Донцова, Н.А. Никифорова. 5 - вид., Перераб. і доп. - М.: Видавництво «Справа і Сервіс», 2007. - 368 с.
2. Аналіз фінансової звітності: підручник / Б.Т. Жарилгасова, А.Є. Суглобов. - М.: КНОРУС, 2006. - 312 с.
3. Аналіз фінансової звітності: Навчальний посібник для вузів / Ю.В. Радченко. - 2 - ге вид., Доп. - Ростов н / Д: Фенікс, 2007. - 192 с.
4. Економічний аналіз фінансово - господарської діяльності. Підручник для СР проф. освіти / За заг. ред. М.В. Мельник; Фінансова Академія при Уряді РФ. - М.: Економіст, 2004. - 320 с.
5. Економічний аналіз господарської діяльності: Підручник Е.А, Маркар'ян, Г.П. Герасименко, С.Е. Маркар'ян. - Вид. 2-е, справність. і доп. - Ростов н / Д: Фенікс, 2005. - 560 с.
6. Економічний аналіз: Основи теорії. Комплексний аналіз господарської діяльності організації: Підручник / За ред. Н.В. Войтоловський, проф. А.П. Калініної, проф. І.І. Мазуровой. 2-е вид., Перераб. і доп. - М.: Вища освіта, 2006. - 513 с.
7. Економічний аналіз: Методичні вказівки щодо виконання контрольної роботи для самостійної роботи студентів V курсу спеціальності 080105 (060400) «Фінанси і кредит» (перше і друга вища освіта). -М.: ХТРЕІУ, 2008.
Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Бухгалтерія | Контрольна робота
314.9кб. | скачати


Схожі роботи:
Фінансовий аналіз діяльності підприємства 2
Фінансовий аналіз діяльності підприємства 2 Аналіз динаміки
Фінансовий аналіз діяльності умовного підприємства
Фінансовий аналіз господарської діяльності підприємства в будівництві
Необоротні активи Фінансовий аналіз діяльності підприємства
Фінансовий аналіз діяльності підприємства 2 Порядок проведення
Фінансовий аналіз діяльності підприємства на прикладі ТОВ Техмашсервіс
Фінансовий аналіз діяльності торгового підприємства з метою підвищення ефективності управління
© Усі права захищені
написати до нас
Рейтинг@Mail.ru