Фінансовий аналіз ВАТ Стахановський вагонобудівний завод

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.


Нажми чтобы узнать.
скачати

Фінансовий аналіз ВАТ «Стахановський вагонобудівний завод»

Аналіз динаміки і структури статей бухгалтерського балансу

У цьому розділі за даними балансу визначаються зміни загальної суми балансу (валюти балансу), зміни окремих розділів і статей активу та пасиву протягом звітного року, визначається питома вага окремих статей балансу в загальній сумі балансу, визначаються співвідношення окремих статей у порівнянні з попереднім періодом. Результати розрахунків зводять в таблицю і за цими даними проводиться аналіз.

Таблиця 1.1 – Структура майна підприємства і джерел його фінансування

Показники

На початок (звітного періоду) 2009 р.

На кінець (звітного періоду) 2009 р.

Відхилення,

«+», «–»


тис. грн.

%

тис. грн.

%

тис. грн.

%

АКТИВ


1. Необоротні активи, усього

в т. ч.

– основні засоби

– нематеріальні активи

– довгострокові фінансові

інвестиції

2. Оборотні активи, усього

в т. ч.

– виробничі запаси

– готова продукція

– товари

– дебіторська заборгованість

– грошові кошти

– інші оборотні активи

ПАСИВ

1. Власний капітал, усього

в т. ч.

– статутний капітал

– додатковий капітал

– резервний капітал

– нерозподілений прибуток70838,469108,7


1235,4
494,3


142856


11607,3


910,1


0


4106


94391,2

1991,7


1217,8


1206101420,6

0


(101408,8)33,1532,34


0,58
0,23


66,85


5,43


0,43


0


1,92


44,17

0,93


0,57


0,5647,46

0


(47,45)132598,5130246,5


1928,6
423,4


269364,7


46256,9


992,4


0


8196,8


50482,4

5481,7


73843,6


1206162884,6

0


(90247)32,9832,39


0,48
0,11


66,99


11,5


0,25


0


2,04


12,56

1,36


18,37


0,340,51

0


(22,45)
61760,161137,8


693,2
-70,9


126508,7


34649,6


82,3


0


4090,8


-43908,8

3490


72625,8


061464

0


11161,8-0,170,05


-0,1
-0,12


0,14


6,07


-0,18


0


0,12


-31,61

0,43


17,8


-0,26-6,95

0


25,0

2. Забезпечення майбутніх витрат і платежів

3. Довгострокові зобовязання


4. Поточні зобовязання


5. Доходи майбутніх періодів


119,8
15207197161,30


0,06
7,1692,260


496,9
8467,2319267,90


0,12
2,1179,40


377,1
-6739,8122106,600,06
-5,05-12,860

Баланс (усього)

213705,9

100

402075,6

100

188369,7

0

Загальна характеристика фінансового стану підприємства за 2009 рік

Характеристика основних показників фінансової діяльності підприємства відображається за допомогою розрахованих коефіцієнтів фінансової стійкості.

Фінансовий стан – це одна з найважливіших характеристик виробничо-фінансової діяльності підприємства.

Метою оцінки фінансового стану підприємства виступає пошук резервів збільшення його прибутковості, рентабельності і платоспроможності.

Оцінка фінансового стану підприємства має здійснюватись за допомогою вирахування системи економічних показників, які характеризують господарсько-фінансовий стан господарюючих суб’єктів.

Під сутністю фінансової стійкості підприємства розуміють забезпечення запасів і витрат джерелами коштів для їх формування.

Фінансова стійкість – це такий стан підприємства, коли обсяг його майна (активів) достатній для погашення зобов’язань, тобто підприємство є платоспроможним. Або фінансова стійкість підприємства – це такий його стан, коли вкладені в підприємницьку діяльність ресурси окупаються за рахунок грошових надходжень від господарювання, а отриманий прибуток забезпечує самофінансування та незалежність підприємства від зовнішніх залучених джерел формування активів. Визначається фінансова стійкість відношенням вартості матеріальних обігових активів (запасів та витрат) до величини власних та позичених джерел коштів для їх формування.

1. Коефіцієнт фінансової незалежності. Коефіцієнт фінансової незалежності показує у якій мірі діяльність підприємства фінансується за рахунок власних коштів.

Кфн = ВК/ВБ,

де ВК – власний капітал, тис. грн.

ВБ – валюта баланса, тис. грн.

2. Коефіцієнт фінансової стійкості вказує на питому вагу фінансових джерел, які підприємство має можливість використовувати довгий час.

Кф.с. = ВК + ДЗ/ВБ,

де ВК – власний капітал, тис. грн.;

ДЗ – довгострокові зобовязання, тис. грн.;

ВБ – валюта балансу, тис. грн.

3. Коефіцієнт фінансування характеризує співвідношення між джерелами власних коштів підприємства і залученими.

Кфін = ВК/ЗК,

де ВК – власний капітал, тис. грн.;

ЗК – залучений капітал, тис. грн.

Отримані показники зведемо у таблицю 1.2 для порівняння з нормативними.

Таблиця 1.2 – Показники фінансової стійкості

Показники

На початок звітного

періоду

На кінець

звітного

періоду

Норативне значення


Коефіцієнт фінансової незалежності

Коефіцієнт фінансової стійкості

Коефіцієнт фінансування


0,006

0,077

0,006


0,184

0,205

0,225


>0,5

>0,7

>1,0

Коефіцієнт фінансової незалежності за нормою дорівнює 0,5 і вище. Проаналізував розрахований даний коефіцієнт можна зробити висновки, що фінансова незалежність ВАТ «СВЗ» є невисокою.

Нормативним вважається стан, коли коефіцієнт дорівнює 0,7 і більше. Перевищення власних коштів над позиченими вказує на те, що підприємство має стійкий фінансовий стан і відносно не залежить від зовнішніх фінансових джерел.

Судячи з отриманого результату видно, що підприємство не є фінансово стійким, тому що довгострокові зобов’язання не покриваються сумою власних джерел.

Чим вище коефіцієнт цього показника, тим більше та серйозніше здійснюється процес фінансування підприємства. За розрахункам видно, що стахановський вагонобудівний завод фінансується недостатньо.

Структура джерел фінансових ресурсів підприємства

Джерелом формування фінансових ресурсів підприємства є власні кошти і запозичені. Відображуються джерела фінансування в пасиві балансу. З метою проведення аналізу заповнюється таблиця 1.3, використовуючи дані, за якими проводиться аналіз джерел.

З таблиці 1.3 можна зробити висновки, що:

Власні кошти збільшились на кінець звітного періоду на 72625,8 тис. грн.

Статутний фонд не змінився.

Додатковій капітал зменшився на 8107,6 тис. грн., в результаті зменшення нерозподіленого прибутку.

Відсутність довгострокових кредитів, кредиторської заборгованості за товари, зменшення короткострокових кредитів банків, інших поточних зобов’язань та збільшення цільового фінансування характеризує стабільний стан економічної та фінансової діяльності підприємство, але нажаль вагонобудівний завод не залучає грошових коштів на подальший розвиток підприємства з багатьох причин, таких як економічна криза країни, невідповідність показників фінансової стійкості нормам та ін.

Таблица 1.3 – Склад і структура джерел формування діяльності підприємства ВАТ «СВЗ

Джерела фінансування

На початок 2009 р.

На кінець 2009 р.

Відхилення,

«+», «–»


тис. грн.

%

тис. грн.

%

тис. грн.

%


Власні кошти, усього

в т.ч.

– статутний фонд

– резервний фонд

– додатковий капітал

– нерозподілений прибуток


Залучені кошти, усього

в т.ч.

– цільове фінансування

– довгострокові кредити

– короткострокові кредити

– кредиторська заборгованість за товари

– кредиторська заборгованість за розрахунками

– інші поточні зобов’язання

– доході майбутніх періодів


1217,81206


0


101420,6

(101408,8)


212488,10,40


93493,81573,6


062347,1010099,03


0


8328,18

(8327,21)


10000

44,0
0,74


029,34073843,61206


0


162884,6

(90247)


3282320,70

85771
4534,4


0164397,601001,63


0


220,58

(122,21)


10000

26,13
1,38


050,09072625,80


0


61464

11161,8


115743,90,30

-7722,8
2960,8


0102050,500-97,4


0


-8107,6

-8205


000

-17,87
0,64


020,750

Анализ ліквідності балансу

Необхідність у визначенні ліквідності балансу і платоспроможності підприємства виникає в умовах ринку у зв’язку з посиленням фінансових обмежень в оцінки кредитоспроможності підприємств.

Ліквідність балансу – це одне з умов стійкості фінансового стану підприємства. Вона показує можливість підприємства мобілізувати активи для сплати у відповідний строк зобов’язань підприємства.

При цьому до активів, які беруть участь у розрахунках, включаються грошові кошти і цінні папери, дебіторська заборгованість, матеріальні запаси цінностей і незавершене виробництво, основні фонди, нематеріальні активи, незавершені капітальні вкладення й устаткування. Не включаються до активів заборгованість засновників по їх вкладах до основного фонду, збитки.

До складу пасивів, які беруть участь у розрахунках, включаються кредиторська заборгованість, короткострокові і довгострокові кредити та позичені кошти, джерела формування власних обігових активів, цільове фінансування та цільові надходження, резерви майбутніх витрат та платежів, а також інші пасиви.

При цьому найбільш ліквідні активи – грошові та цінні папери підприємства – повинні бути більші або дорівнювати найбільш терміновим зобов’язанням (кредиторській заборгованості). Активи, що швидко реалізовуються – дебіторська заборгованість та інші активи – повинні бути більшими або дорівнювати (короткостроковим кредитам і позиченим коштам). Активи, що повільно реалізовуються – запаси та втрати за винятком витрат майбутніх періодів,

повинні бути більшими або дорівнювати довгостроковим пасивам (довгостроковим кредитам та позиченим коштам). Активи, що важко реалізовуються – нематеріальні активи, основні фонди, незавершені капітальні вкладення й устаткування – повинні бути меньшими або дорівнювати сталим пасивам (джерелам власних коштів).

При виконанні зазначених умов баланс підприємства вважається абсолютно ліквідним.

Залежно від того, якими платіжними засобами підприємство має можливість погасити свої зобов’язання, розраховують кілька показників ліквідності (платоспроможності).

Коефіцієнт платоспроможності – показник, який характеризує рівень достатності обігових коштів (поточних активів) підприємства для погашення своїх поточних зобов’язань протягом року.

Для оцінки ліквідності балансу підприємства розраховують наступні показники:

1) Власний обіговий капітал підприємства:

ВК = ВОК – ПЗ,

де ВОК – власні оборотні кошти, тис. грн.;

ПЗ – поточні зобов’язання, тис. грн.

тис. грн.

тис. грн.

2) Коефіцієнт абсолютної ліквідності, який вказує на термінову здатність підприємства сплатити свої поточні зобов’язання.

Кабс.лікв = (ГК + КФІ)/ПЗ,

де ГК – грошові кошти, тис. грн.;

КФІ – короткострокові фінансові інвестиції, тис. грн.;

ПЗ – поточні зобов’язання, тис. грн.

3) Коефіцієнт уточнюючої ліквідності, вказує на здатність підприємства сплатити свої поточні зобов’язання за рахунок очікуваного доходу.

Куточн. лікв. = ДЗ + ГК + КФІ/ПЗ,

де ДЗ – дебіторська заборгованість, тис. грн.;

ГК – грошові кошти, тис. грн.;

КФІ – короткострокові фінансові інвестиції, тис. грн.;

ПЗ – поточні зобов’язання, тис. грн.

4) Коефіцієнт загальної ліквідності (коефіцієнт покриття), вказує на здатність підприємства сплатити усі свої поточні зобов’язання за рахунок усіх поточних (оборотних) активів.

Кзаг..лікв. = ОА/ПЗ,

де ОА – оборотні активи, тис. грн.;

ПЗ – поточні зобов’язання, тис. грн.

Показники зведемо у таблицю 1.4 для порівняння з нормативними.

Таблица 1.4 – Показники ліквідності

Показники

На початок звітного

періоду

На кінець звітного

періоду

Нормативне значення


Коефіцієнт абсолютної ліквідності

Коефіцієнт уточнюючої ліквідності

Коефіцієнт загальної ліквідності


0,479

0,5

0,725


0,158

0,184

0,844


>0,25

>0,5

>2,0

Значення коефіцієнта абсолютної ліквідності більше 0,25 є достатнім, щоб підприємство своєчасно розрахувалось по своїх боргах із кредиторами. Розрахований коефіцієнт вказує, що завод на початок 2009 року було безумовно платоспроможним, а на кінець звітного періоду коефіцієнт абсолютної ліквідності зменшився більше, ніж нормативний.

Коефіцієнт уточнюючої ліквідності також на початок звітного періоду відповідав норі, а на кінець – набагато знизився, це говорить про те, що дебіторська і кредиторська заборгованості погано (довгий час) взаємопокриваються.

З цілю глибокого аналізу ліквідності балансу слід проаналізувати усі оборотні активи підприємства по всім категоріям ризику. З цією метою заповнюємо таблицю 1.5

Таблиця 1.5 – Динаміка стану оборотних активів та їх класифікація за категоріями ризику

Ступінь ризику

Група оборотних активів

Частина групи у загальній сумі оборотних активів, %

Відхилення, «+», «–»на початок

звітного

періоду

на кінець звітного

періоду


Мінімальна

Грошові кошти та їх еквіваленти, поточні фінансові інвестиції

66,08

18,77

-47,31

Мала

Дебіторська заборгованість, векселя одержані, готова продукція, яка користується попитом

21,52

60,75

39,23

Середня

Виробничі запаси, незавершене виробництво, товари та інші оборотні активи

12,4

20,48

8,08

Висока

Готова продукція, яка не користується попитом

Відобразимо динамічну структуру групи оборотних активів (на початок 2009 року) за допомогою діаграми (рис. 1).

Рисунок 1 – Динамічна структура групи оборотних активів ВАТ «СВЗ» на початок 2009 року

Аналіз обігу оборотних активів

Найважливішим показником фінансового стану підприємства є його забезпеченість власними обіговими коштами та ефективність їх використання. В результаті прискорення обігу оборотних активів зменшується потреба в запасах сировини, матеріалів, палива, тобто становляться вільними грошові ресурси.

Для характеристики ефективності використання обігових активів на підприємстві розрахуємо такі показники:

1. Коефіцієнт обороту активів підприємства, який характеризує швидкість оберту сукупності активів:

Коа = ЧВ / Бср,

де ЧВ – чиста виручка, тис. грн.

Бср – середнє значення підсумку балансу підприємства

разів

разів

2. Коефіцієнт обороту оборотних активів, який вказує на швидкість оберту оборотних активів:

Коб.оа = В/АО,

де В-виручка від доходу, тис. грн.,

АО – оборотні активи, тис. грн.

раз

раз

1. Коефіцієнт обігу дебіторської заборгованості, який вказує у скільки разів виручка від реалізації продукції перевищує середню дебіторську заборгованість.

тис. грн.

разів

разів

4. Тривалість обороту сукупних активів:

днів

днів

5. Тривалість обороту оборотних активів:

днів

днів

6. Період погашення дебіторської заборгованості

днів

днів

Отримані розрахунки зведемо в таблицю 1.6.

Таблиця 1.6 – Показники оберту

Показники

Значення


на початок періоду

на кінець періоду

Коефіцієнт оберту активів

Коефіцієнт оберту оборотних активів

Коэффициент оборачиваемости дебіторської заборгованості

Тривалість оберту активів, дн.

Тривалість оберту оборотних активів, дн.

Період погашення дебіторської заборгованості, дн.

1,518

2,27

4,9

240

156,5

72

0,919

1,37

2,97

400

257,1

120

Підприємство забезпечено для нормального процесу відповідною кількістю обігових активів. Чим нижче значення коефіцієнту, тим краще воно працює. За даним показником можна сказати, що підприємство має нормальний результат.

Література

  1. Национальные положения (стандарты) бухгалтерского учета: нормативная база. Новая редакция. – Харьков: Курсар, 2003. – 214 с.

  2. Огійчук М.Ф. Бухгалтерський облік на сільськогосподарських підприємствах: Підручник. – 2-ге вид., перероб. і допов. / М.Ф. Огійчук, В.Я. Плаксієнко, Л.Г. Панченко та ін.; За ред. ироф. М.Ф. Огійчука. – К.: Вища освіта, 2006. – 849 с.

  3. Сопко В.В. Бухгалтерський облік: фінансовий та внутрішньогосподарський – навч. посібник. К. Фенікс, 2003. – 468 с.

  4. Ткаченко И.М. Бухгалтерский финансовый учет на предприятиях Украины. Учебник: для студ. высш. учеб. завед. экон. спец. – 7-е изд. дополн. и перераб. – К.: А.С.К., 2004. – 864 с.

  5. Усач Б.Ф. Теорія бухгалтерського обліку: Навч. посібн. – К.: «Знання». – 2004. – 301 с.

Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Фінанси, гроші і податки | Контрольна робота
134.5кб. | скачати


Схожі роботи:
Аудит дебіторської заборгованості на ВАТ Стахановський вагонобудівний завод
Особливості обліку розрахунків з дебіторами на ВАТ Стахановський вагонобудівний завод
Синтетичний та аналітичний облік дебіторської заборгованості на ВАТ Стахановський вагонобудівний
Аудит основних засобів та нематеріальних активів на прикладі ВАТ Стахановський вагонобудівний
Калькулювання собівартості продукції на ВАТ Стаханівський вагонобудівний завод
Фінансовий аналіз ВАТ Слобідської спиртогорілчаний завод
Облік касових і розрахункових операцій на ВАТ Стаханівський вагонобудівний завод
Облік власного капіталу та забезпечення зобов`язань ВАТ Стаханівський вагонобудівний завод
Аналіз прокату ВАТ Міжрічинський Трубний Завод
© Усі права захищені
написати до нас