Фінанси торгового підприємства

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.


Нажми чтобы узнать.
скачати

Зміст
Введення. 3
1. Теоретичні аспекти фінансів торгового підприємства. 4
1.1 Особливості організації фінансів торгівлі. 4
1.2 Витрати обігу в торгівлі. 6
1.3 Оборотні кошти торгових підприємств. 7
1.4 Валовий дохід в торгівлі. 10
2. Аналіз фінансової діяльності торговельного підприємства на прикладі ТОВ «Колосок» 13
2.1 Загальна характеристика ТОВ «Колосок». 13
2.2 Аналіз показників фінансової діяльності ТОВ «Колосок». 15
2.3 Аналіз товарообігу підприємства. 18
2.4 Аналіз витрат торговельного підприємства. 24
2.5 Аналіз формування і розподілу доходів і прибутку торговельного підприємства 26
Висновок. 29
Список використаної літератури .. 30

Введення
Фінанси організації складова частина фінансів країни, самостійна економічна категорія, що функціонує, зокрема, в процесі створення і розподілу валового внутрішнього продукту і національного доходу. Фінанси організації представляють собою грошові відносини, за допомогою яких здійснюється виробничо-господарську діяльність по створенню, залучення, розподілу та використання доходів і ресурсів. Фінанси організації мають спільні цілі і завдання, функціонують на основі певних господарських принципів, виконують загальновизнані функції, що забезпечують їх розвиток.
З переходом до ринкової економіки роль фінансів організації незмірно зросла. У сучасних умовах, коли організація самостійно приймає рішення, різко підвищується ресурсний потенціал господарюючого суб'єкта. Це передбачає оптимізацію фінансових відносин та підвищення ефективності управління фінансовими ресурсами. Показники фінансового стану є як би індикаторами господарської діяльності. Фінансовий стан визначає конкурентоспроможність організації, її потенціал в ділових відносинах, в результаті - становище на фінансовому ринку. Тому тема курсової роботи є актуальною.
Головною метою роботи є вивчення особливостей фінансів торгової організації.
Основні завдання роботи:
-Вивчити теоретичні аспекти фінансів торгового підприємства;
-Проаналізувати фінансову діяльність торгового підприємства на прикладі ТОВ «Колосок».

1. Теоретичні аспекти фінансів торгового підприємства
1.1 Особливості організації фінансів торгівлі
Фінанси торгового підприємства - економічні відносини, що виникають у зв'язку з утворенням і використанням необхідних грошових фондів з метою здійснення безперебійного процесу продажу товарів.
Фінансів торгового підприємства властиві такі три основні функції: розподільча; регулююча; контрольна.
Фінансові ресурси підприємств торгівлі це результати функціонування фінансів, які виступають у якості грошових доходів і надходжень коштів.
Фінанси торгівлі це система економічних відносин, за допомогою яких здійснюються формування і розвиток фінансових ресурсів в умовах ринкових відносин, що обумовлено кругообігом товарно-грошових відносин у вигляді двох фаз: купівля товарів і їх продаж у роздрібній торгівлі. Перша фаза пов'язана з рухом товарів, а друга з рухом грошових коштів.
Фінансові ресурси підприємств торгівлі призначені для виконання фінансових зобов'язань, здійснення витрат та економічного стимулювання персоналу. Вони виступають матеріальними носіями фінансових відносин підприємств.
За економічним призначенням розрізняють фінансові ресурси, що забезпечують наступні напрямки діяльності підприємства: основну господарську діяльність, відтворення основних фондів, матеріальне заохочення персоналу, соціальний розвиток підприємства.
Роль і значення фінансових ресурсів зумовлюються необхідністю організації на підприємствах торгівлі сучасних систем управління фінансами і розробки фінансової політики. Джерелами формування фінансових ресурсів торговельного підприємства в організаційно економічному відношенні є: власні та прирівняні до них кошти, кошти, що мобілізуються на фінансовому ринку; надходження коштів в порядку перерозподілу.
Особливість торгівлі - завершення процесу виробництва і реалізації, по суті - завершення циклу товарного виробництва після того, як товар знайде покупця і відбудеться операція купівлі-продажу.
Для будь-якої економіки характерним є товарообіг, обсяги якого по суті відбивають розподіл створеного сукупного суспільного продукту, структуру споживання, процеси, що відбуваються в торгівлі, зумовлюють стан грошового обігу в країні.
В даний час розгалужена мережа торгових підприємств базується на приватній торгівлі.
Всі торговельні підприємства здійснюють свою виробничу діяльність виключно самостійно, несуть постійну відповідальність за результати господарювання, одержуваний фінансовий результат, самостійно розпоряджаються власними коштами.
Держава впливає на економіку торгових підприємств, використовуючи податкову систему і штрафні санкції.
Характерно для підприємств торгівлі те, що вони зазвичай складають комплексну систему, входячи в те чи інше об'єднання. Не всі підприємства є повністю самостійними юридичними особами, а лише обслуговують свою потребу в отриманні фінансового результату за допомогою рахунків головних підприємств і структур.
Характерно для структурних одиниць об'єднань те, що вони наділяються власними оборотними коштами за рахунок статутного фонду організації, але не мають розрахункового рахунку і ніяких відносин з банками, окрім як з приводу інкасації виручки, що надійшла. Вони мають «рахунки» у вищестоящої організації, а всі розрахунки проводяться через єдиний рахунок даної торгової організації.
Істотна частина виручки торговельних організацій має готівково-грошову форму (понад 80%).
Необхідність організації дотриманням суворого контролю за виконанням касової дисципліни, за своєчасною інкасацією виручки від реалізації та її правильним використанням, за дотриманням діючих норм і правил організації готівково-грошового обороту.
Дуже висока особиста відповідальність працівників торговельних підприємств за збереження матеріальних ресурсів та використання грошових коштів.
Так як підприємство торгівлі перебуває в сфері обігу, то характерна риса фінансів - залежність їх показників від швидкості обороту коштів (від тривалості реалізації товарів покупцеві).
Основними показниками діяльності торговельних підприємств є:
- Обсяг товарообігу в грошовому виразі;
- Абсолютна і відносна величина витрат обігу;
- Валовий дохід;
- Рентабельність. [1]
1.2 Витрати обігу в торгівлі
Витрати обігу - виробничі витрати підприємств торгівлі.
За своєю економічною значущістю витрати торгових підприємств можу підрозділятися на дві частини:
1) витрати, пов'язані з продовженням процесу виробництва у сфері обігу: доопрацювання товарів, запропонованих до реалізації (за згодою виробника); упаковка; асортиментний підбір; транспортування товару; зберігання та ін;
2) витрати, пов'язані з перетворенням товарної форми продукції, прийнятої на реалізацію, в грошову: заробітна плата працівникам з нарахуваннями; адміністративно-управлінські витрати; сплата відсотків за кредит; реклама; природний спад товарів.
Якщо витрати в сфері обігу збільшують ціну товару понад встановлену, то друга група витрат підлягає компенсації за рахунок знижок відповідних з ціни для торговельних організацій, які вказуються в договорі.
Витрати обігу, як один з головних показників діяльності, враховуються і плануються в абсолютному та відносному вираженні.
Відносні показники характеризують «ціну торгівлі» у відсотках до обсягу товарообігу.
Основні заходи щодо зниження питомої ваги витрат в обсязі товарообігу сприятимуть поліпшенню фінансового результату.
Для поліпшення фінансового результату діяльності торговельного підприємства необхідно: збільшення товарообігу, обсягів торгівлі; скорочення часу товарного обігу; підвищення якості товару і розширення асортименту реалізованих товарів. [2]
1.3 Оборотні кошти торговельних підприємств
Оборотні засоби торгівлі являють собою сукупність
грошових коштів, що інвестуються у сферу обігу на створення необхідних товарних запасів і здійснення витрат обігу.
Оборотні кошти за ступенем планування поділяються на
нормовані і ненормовані.
До нормованих належать:
-Запаси товарів поточного зберігання в роздрібній мережі, на складах, і в дорозі;
-Грошові кошти в касах і в дорозі;
-Запаси тари порожньої і під товаром;
-Малоцінні і швидкозношувані предмети, запаси палива, пального і матеріалів для господарських потреб;
-Витрати майбутніх періодів;
-Запаси сировини і товарів на підприємствах громадського харчування.
До ненормованих відносяться: грошові кошти на рахунках в банку, кошти в розрахунках (дебітори).
Структура оборотних засобів торгівлі характеризується високою часткою
товарних запасів - близько 90% від загальної вартості оборотних коштів, незначним питомою вагою грошових коштів - близько 5% і розрахунками - 5%.
За джерелами формування оборотні засоби торгівлі характеризуються високою участю кредитів банку у формуванні товарних запасів.
У зв'язку з тим, що обсяг товарообігу значно коливається по окремих кварталах року, у якості вихідних даних для розрахунку нормативів приймається товарообіг IV кварталу планованого року, обчислений за собівартістю з додаванням податку на додану вартість, що сплачується постачальникам товарів. При цьому собівартість включає в себе покупну ціну плюс витрати обігу за статтями: «Транспортні витрати''і« Витрати з доставки товарів на склад ».
Методи нормування власних оборотних коштів у торгівлі мають деякі відмінності від методів нормування оборотних коштів у промисловості. Ці відмінності стосуються статей: «Товарні запаси», «Грошові кошти в касах і в дорозі».
Методи нормування решти статей власних оборотних коштів однотипні з методами нормування в промисловості.
По товарних запасах нормування починається з визначення норми запасу в днях. Ця норма складається з наступних складових елементів:
1. Час перебування товару у формі торгового запасу в торговому залі, у продажу товарів та забезпечення регулярної продажу їх до чергового надходження від постачальників.
2. Час знаходження оплаченого товару в дорозі.
3. Час приймання товару, перевірки його якості та підготовки до продажу.
4. Час перебування товару у формі гарантійного (страхового) запасу.
На основі розрахованої норми запасу в днях визначається планова
потреба оборотних коштів за статтею «Товарні запаси». Для цього
плановий товарообіг IV кварталу планованого року, обчислений за собівартістю з додаванням податку на додану вартість, ділиться на 90 днів для визначення вартості одноденного обороту.
Планова потреба в оборотних коштах по статті «Товарні запаси» визначається шляхом множення одноденного обороту на норму запасу в днях.
Норма запасу по коштах в касі торговельних підприємств
встановлюється в залежності від годин роботи магазину і графіка заїзду за виручкою інкасаторів банку. Ця форма коливається від 0,1 до 0,3 дня. Крім того, встановлюється день на грошові кошти в дорозі, так як здана виручка зараховується на рахунок торговельного підприємства на другий день після надходження виручки в касу банку.
Для визначення нормативу власних оборотних коштів по даній статті необхідно плановий оборот IV кварталу паніруемого року, обчислений за повною продажної вартості, включаючи і податок на додану вартість, розділити на 90 днів. Отриманий одноденний оборот помножити на норму запасу грошових коштів в касі і в дорозі. [3]
1.4 Валовий дохід в торгівлі
Валовий дохід торговельного підприємства являє собою суму всіх доходів, отриманих як від реалізації товарів, так і від надання послуг за іншими видами діяльності. Основна частина валового доходу формується за рахунок різниці між роздрібною ціною без податку на додану вартість і ціною придбання товарів без податку на додану вартість.
В умовах лібералізації цін торговельним підприємствам надається право самостійно визначати торговельні надбавки на товари, що реалізуються за вільними роздрібними цінами.
Існують два методи визначення валового дохід: планований
період - метод прямого рахунку і аналітичний.
Вихідними даними для прямого рахунку є плановий обсяг
товарообігу окремих товарів (групи), величина надбавок і норм торговельних знижок за окремими видами товарів (груп).
Вихідними даними для аналітичного методу є результати економічного аналізу величини та складу доходів за період, що передує планованому. На основі цього визначаться середній рівень валового доходу у відсотках до товарообігу за період, що передує планованому. Для підвищення точності розрахунків на планований рік базову величину валового доходу коригують на можливі зрушення у структурі товарообігу, зміни цін, торговельних знижок і надбавок.
При визначенні валового доходу необхідно враховувати поряд з доходом від торгової діяльності доходи від інших видів діяльності, а саме:
1) від виконання ремонтно-будівельних робіт і надання платних послуг у розмірі кошторисної вартості;
2) доходи автотранспортних, сільськогосподарських підприємств, а також комунального господарства, тарних баз та інших підприємств.
Величина додаткових доходів обчислюється по кожному виду
діяльності виходячи з обсягу робіт та їх вартості або на підставі
звітних даних за період, що передує плановому, та додається до загальної суми валових доходів.
Валовий дохід коригується на суму позареалізаційних доходів і витрат.
Позареалізаційні доходи включають:
-Доходи від пайової участі у спільних підприємствах від здачі майна в оренду, дивіденди по акціях інших цінних паперів, що належать підприємству;
-Штрафи, одержувані з постачальників за недопоставку і порушення якості товарів, за порушення договірних умов, пені, отримані від покупців за несвоєчасну оплату рахунків;
-Суми часткового відшкодування збитків, неустойка в розмірі одного відсотка від вартості речей, зданих на комісію, при поверненні їх здавачам;
-Суми, що надійшли від раніше списаних боргів і дебіторської заборгованості.
До складу позареалізаційних витрат включаються:
1) штрафи та пені, сплачені за простій транспортних засобів, порушення договірних умов;
2) пені, сплачені за несвоєчасну оплату рахунків;
3) суми втрат по тарі;
4) втрати від списання дебіторської заборгованості;
5) втрати від стихійних лих.
Прибуток торговельного підприємства визначається як різниця валового доходу, позареалізаційного результату і витрат обігу. Особливостей у використанні прибутку торговельного підприємства немає.
Характерним є сезонний характер реалізації багатьох товарів. Якщо вони не реалізовані вчасно, то по них дається знижка.
Підприємства торгівлі роблять відрахування до фонду регулювання цін (покриття втрат від транспортування). Формується самостійно кожним підприємством з чистого прибутку.
Рентабельність торговельних підприємств визначається двома показниками.
1. Процентне відношення прибутку до товарообігу.
2. Процентне відношення прибутку до витрат обігу.
Проте перший показник, швидше, характеризує не ступінь ефективності роботи торгового підприємства, а частку прибутку в ціні реалізованих товарів.
Тому видається, що відношення прибутку до витрат обігу повніше відображає рентабельність роздрібної торгівлі. [4]

2. Аналіз фінансової діяльності торговельного підприємства на прикладі ТОВ «Колосок»
2.1 Загальна характеристика ТОВ «Колосок»
Товариство з обмеженою відповідальністю «Колосок» - це торгове підприємство, яке здійснює торгово-господарську діяльність на споживчому ринку Росії. Основним видом діяльності підприємства є оптова та роздрібна торгівля алкогольних і слабоалкогольних напоїв.
ТОВ «Колосок» є юридичною особою, має самостійний звітний баланс, розрахунковий рахунок і інші рахунки в Ощадбанку РФ, круглу печатку, штампи, бланки із зазначенням свого повного найменування, власний товарний знак.
Торговельне підприємство ТОВ «Колосок» було створено 26 квітня 1996 року в відповідно до чинного законодавства РФ. У своїй діяльності підприємство керується Статутом та Установчим договором, а також відповідними законодавчими актами у сфері підприємницької діяльності.
ТОВ «Колосок» відповідає за своїми зобов'язаннями які у його розпорядженні грошовими коштами. Від свого імені набуває майнові та особисті немайнові права і несе обов'язки, виступає позивачем і відповідачем у суді. Предприятие является самостоятельным хозяйствующим субъектом, созданным для производства продукции, выполнения работ и оказания услуг в целях удовлетворения общественных потребностей и получения прибыли.
Предприятие осуществляет свою деятельность на основе полного хозяйственного расчета, самофинансирования и самоокупаемости. Также данное предприятие самостоятельно отвечает за полученные результаты от своей производственной деятельности и выполнение обязательств перед заказчиками, бюджетами, банками и другими контрагентами.
Источниками формирования финансовых результатов предприятия являются прибыль, амортизационные отчисления, средства, полученные от продажи ценных бумаг. На предприятии созданы следующие фонды: уставный, социального развития, резервный и другие фонды общего и специального назначения.
Предприятие имеет самостоятельный баланс, в котором отражается его имущество. Имущество предприятия состоит из основных и оборотных средств, а также иных материальных и финансовых ценностей.
В ООО «Колосок» два учредителя. Оба учредителя могут принять участие в управлении, что отвечает их интересам, с одной стороны, а с другой, соответствует целям самого партнерского предприятия – получить максимальную прибыль – за счет четкой структуры управления отдельным направлением торговли.
Управление деятельностью предприятия осуществляется директором предприятия. Директор самостоятельно определяет структуру управления предприятия и формирует штаты.
Предприятие ведёт бухгалтерскую и статистическую отчётность в порядке, установленном законодательством РФ.
Предприятие осуществляет свою деятельность в соответствии с разрабатываемым и утверждаемым планом экономического и социального развития.
Основные виды деятельности предприятия в соответствии с учредительными документами:
1. Оптовая и розничная торговля алкогольных и слабоалкогольных напитков.
2. Купля – продажа всех видов движимого и недвижимого имущества, в том числе сырья и полуфабрикатов, строительных материалов, ТНП и продуктов питания.
3. Осуществление сбора и распространение коммерческой и экономической информации.
4. Оказание посреднических, дилерских, рекламных, консультационных и иных видов услуг.
2.2 Анализ показателей финансовой деятельности ООО «Колосок»
Основным видом деятельности торгового предприятия ООО «Колосок» является оптовая и розничная торговля алкогольной и слабоалкогольной продукции. Развитие оптовой и розничной реализации продукции предприятия за анализируемые два года характеризуется данными, представленными в табл. 1.
Таблиця 1
Анализ показателей финансовой деятельности ООО «Колосок»
Показники
Од. ізм.
2007
2008
Відхилення (+;-)
2008 р. в% до 2007 р.
1
2
3
4
5
6
Товарообіг
тис. руб.
43822,0
56728,0
+12906,0
129,45
Торгова площа
м.
300,0
300,0
0
0
Товарооборот на 1м. торгової площі
тыс. руб./м.
146,0
189,0
+43
129,45
Среднесписочная численность работников, всего:
чол.
20
21
+1
105
в т.ч. работников торгово-оперативного персонала
чол.
10
11
+1
110
Продуктивність праці одного працівника
тыс. руб./
чол.
2191,1
2701,3
+510,2
123,29
Производительность труда одного работника торгово-оперативного персонала
тыс. руб./
чол.
4382,2
5672,8
+1290,6
129,45
Фонд заработной платы – сумма
тис. руб.
889,8
972,9
+83,1
109,34
- Рівень
%
2,03
1,71
-0,32
84,24
Середньорічна заробітна плата одного працівника
тис. руб.
44,49
46,32
1,83
104
Середньорічна вартість основних фондів
тис. руб.
489
528,2
+39,2
108,0
Фондовіддача
руб./1руб.
89,3
107,3
+18
120,1
Фондовооружённость труда одного работника
тыс. руб./
чол.
24,45
25,15
+1,20
102,8
Коэффициент эффективности использования основных фондов
тыс. руб./
1руб.
89,3
107,3
+18
120,1
Середня вартість оборотних коштів
тис. руб.
5043,7
5480,1
+436,4
108,6
Час обігу обігових коштів
дні
10,02
8,32
-1,7
83,03
Коефіцієнт участі оборотних засобів у кожному рублі обороту
тыс. руб./
1руб. ОРТ
0,14
0,16
+0,02
114,29
Коефіцієнт рентабельності оборотних коштів
тыс. руб./
1руб.ОС
9,73
12,0
+2,27
123,33
Себестоимость проданных товаров, работ, услуг
тис. руб.
28560,7
29304,9
+744,22
102,6
Валовий прибуток:
-Сума
тис. руб.
6568,20
6873,65
+305,45
104,6
-уровень
%
11,5
15,9
+4,4
138,2
Витрати обігу:
-Сума
тис. руб.
5500,5
5571,5
+71
101,2
-уровень
%
9,69
12,75
+3,06
131,56
Прибуток (збиток) від продажів:
-Сума
тис. руб.
1540,00
1600,15
+60,15
103,9
-рентабельность продаж
%
2,71
3,65
+0,94
134,68
Відсотки до отримання
тис. руб.
0
0
0
0
Відсотки до сплати
тис. руб.
0
0
0
0
Доходы от деятельности других организаций
тис. руб.
0
0
0
0
Інші операційні доходи
тис. руб.
0
0
0
0
Інші операційні витрати
тис. руб.
25,5
30,8
+5,6
122,2
Позареалізаційні доходи
тис. руб.
5,2
6,8
+1,6
130,7
Позареалізаційні витрати
тис. руб.
4,8
5,3
+0,5
110,41
Прибыль (убыток) до налогообложения:
-Сума
тис. руб.
1205,2
1270,15
+64,95
105,3
-рентабельность предприятия
%
2,12
2,89
+0,77
136,32
Текущий налог на прибыль и иные аналогичные обязательные платежи
тис. руб.
156,85
175,35
+18,5
111,79
Чистая (нераспределённая) прибыль (убыток) отчётного периода
тис. руб.
987,9
1094,84
+106,94
110,82
Рентабельность конечной деятельности
%
1,74
2,49
+0,75
143,03
Рассматривая данные, отражающие результат проведенного анализа основных показателей финансовой деятельности торгового предприятия – ООО «Колосок» в динамике двух лет можно сделать следующие выводы.
Товарооборот данного предприятия в отчётном году составил 56728,0 тыс. руб., что по сравнению с прошлым годом больше на 12906 тыс. руб., т.е. увеличение составляет 29,45%. Объем товарооборота является основным валовым показателем деятельности торгового предприятия, который характеризует результат его деятельности. Именно реализация определенной массы товаров создает экономическое основание для получения определенного объема доходов и прибылей, то есть формирует предпосылки для реализации стратегических целей деятельности предприятия.
Из всех ресурсов наиболее эффективно используются основные средства. При увеличении их первоначальной стоимости на 8% (предприятием было приобретено новейшее оборудование), фондоотдача увеличилась на 20,1%.
Также достаточно эффективно используется и второй элемент материально-технической базы – торговая площадь, о чём свидетельствует повышение нагрузки на 1 кв. м. – на 29,45% при том, что площадь торговли в отчетном году осталась без изменения.
Производительность труда в отчётном году составила 2701,3 тыс. руб./чел, что по сравнению с прошлым годом больше на 510,2 тыс. руб./чел, это составляет 23,29%. Производительность труда торгово-оперативного персонала также увеличилась на 1290,6 тыс. руб./чел, что составляет 29,45%.
Фонд заработной платы в отчётном году составил 972,9 тыс. руб., по сравнению с прошлым годом увеличился на 83,1 тыс. руб., увеличение составляет 9,34%.
Среднегодовая заработная плата в отчётном году составила 46,32 тыс. руб., по сравнению с прошлым годом она увеличилась на 1,83 тыс. руб., что составляет 4% и оценивается как положительный аспект.
Оборотные средства предприятия в отчётном году по сравнению с прошлым годом в общем увеличились на 436,4 тыс. руб., что составляет 8,6%. Рост прибыли от продаж в отчетном году сопровождается некоторым повышением и снижением показателей прибыли. По основной деятельности наблюдается увеличение финансового результата, о чём свидетельствует увеличение прибыли от продаж на 3,9% (в отчетном году она составила 1600,15 тыс. руб.)
Совокупное влияние всех факторов привело к значительному увеличению чистой прибыли на 10,82%, в отчетном году сумма чистой прибыли составила 1094,84 тыс. руб.
В целом за данный период предприятие имеет тенденцию к дальнейшему развитию – расширению размеров реализации товарной продукции. Об этом говорит приобретение новых объектов основных средств, привлечение дополнительной рабочей силы, а также реализации товарной продукции.
2.3 Анализ товарооборота предприятия
Основную массу материальных благ, которые используются для личных нужд, население получает через торговлю. Количественная и качественная характеристики товарной массы, которая переходит из сферы производства в сферу потребления, соответственно закону товарного оборота, находит свое отображение в показателях товарооборота.
В общем контексте под товарооборотом понимают продажу товаров массового потребления и предоставление платных торговых услуг населению для удовлетворения личных нужд в обмен на его денежные доходы или другим предприятиям – для дальнейшей переработки или продажи. Экономические отношения, связанные с обменом денежных средств на товары, отображают экономическую сущность товарооборота.
Значение показателя «объем товарооборота» на уровне определенного предприятия зависит от типа экономической системы. Анализ динамики и характеристика показателя розничного товарооборота ООО «Колосок» представлена в таблице 2.
Таблиця 2. Анализ динамики розничного товарооборота ООО «Колосок» за 2006–2008 гг., (тыс. руб.)
Роки
Розничный товарооборот в действующих ценах
Індекси цін
Розничный товарооборот в сопоставимых ценах (к базисному году)
Прирост товарооборота по сравнению с базисным годом в сопоставимых ценах
Прирост товарооборота по сравнению с предшествующим годом в сопоставимых ценах
Темпы роста (снижения) в сопоставимых ценах, %
ланцюгові
базисные
ланцюгові
базисные
2006
38586,0
1,0
1,0
38586,0
-
-
-
-
2007
43822,0
1,15
1,15
36518,3
-2067,7
-2067,7
94,5
94,5
2008
56728,0
1,14
1,31
43636,9
+5050,9
7118,6
116,2
113,3

Как показывает таблица 2, в условиях рыночной экономики объем товарооборота остается одним из главных показателей деятельности торгового предприятия.
В результате проведённого анализа видно, что розничный товарооборот предприятия в 2007-м году по сравнению с 2006-ым годом в сопоставимых ценах уменьшился на 2067,7 тыс. руб., что составляет 5,5%. В 2008-ом году по сравнению с 2007-м годом товарооборот в сопоставимых ценах увеличился на 5050,9 тыс. руб., что составляет 16,2% (прирост товарооборота по сравнению с базисным годом).
Товарооборот предприятия в 2007-м году по сравнению с 2006-ым годом в сопоставимых ценах уменьшился на 2067,6 тыс. руб., что составляет 5,5%. В 2008-м году по сравнению со 2007-м годом товарооборот в сопоставимых ценах увеличился на 7118,6 тыс. руб., что составляет 13,3% (прирост товарооборота по сравнению с предшествующим годом).
Для продолжения анализа посчитаем абсолютный прирост (снижение) товарооборота предприятия за год за счет изменения:
1) физического объема: товарооборот в сопоставимых ценах отчетного года – товарооборот в сопоставимых ценах прошлого года=43636,9–43822= -185,1 тыс. руб. Абсолютный прирост товарооборота предприятия снизился за счет изменения физического объема товарооборота на 185,1 тыс. руб.
2) роста цен: товарооборот в действующих ценах отчетного года – товарооборот в сопоставимых ценах прошлого года = 56728–43636,9=13091,1 тыс. руб. За счет роста цен абсолютный прирост товарооборота составил 13091,1 тыс. руб. Оформим данные расчеты в таблицу 3.
Таблиця 3. Анализ влияния цен на изменение розничного товарооборота в 2008 году
Рік
Розничный товарооборот, тыс. руб.
Абсолютный прирост (снижение) за год, тыс. руб.
Темп зростання (зниження),%
у діючих цінах
индекс цен
в порівняних цінах
всього
в т.ч. за счёт изменения
у діючих цінах
в порівняних цінах
физического объёма товарооборота
роста цен
2007
43822,0
1,15
-
-
-
-
-
-
2008
56728,0
1,31
43636,9
12906,0
-185,1
13091,1
129,5
-
В результате проведённого анализа влияния цен на объём розничного товарооборота за анализируемый период можно сделать следующий вывод. В отчётном году по сравнению с прошлым годом произошло увеличение товарооборота в действующих ценах на 12906,0 тыс. руб., что оценивается положительно. На данное увеличение однонаправленное влияние оказал фактор роста цен, за счёт него в отчётном году товарооборот вырос на 13091,1 тыс. руб., а за счёт физического объёма товарооборота розничный товарооборот снизился на 185,1 тыс. руб., что оценивается положительно. Поскольку динамика товарооборота положительно направленная за счёт влияния интенсивного фактора, то деятельность предприятия следует признать экономически эффективной.
Анализ влияния трудовых ресурсов на динамику объема розничного товарооборота ООО «Колосок» представлен в таблице 4.
Таблиця 4. Анализ влияния трудовых ресурсов на динамику объема розничного товарооборота ООО «Колосок»
Наименование трудовых факторов
2007
Фактично за 2008 р .
Повлияли на динамику физического объема товарооборота
у діючих цінах
в порівняних цінах
методика расчета
размер влияния, тыс. руб.
Розничный товарооборот, тыс. руб.
43822
56728
43636,9
1
-13091,1
Численность работников всего, чел
20
21
21
2
274,9
У т.ч. работников торгово-оперативного персонала, чел
10
11
11
3
144,0
Производительность труда, тыс. руб/чел
2191,1
2701,3
3511,6
4
28618,7
У т.ч. работников торгово-оперативного персонала, тыс. руб/чел
4382,2
5672,8
7374,6
5
57367,8

Расчет показателей:
1. Розничный товарооборот в сопоставимых ценах за отчетный год – розничный товарооборот в действующих ценах отчетного года = размер влияния: 43636,9–56728=-13091,1 тыс. руб.
2. (Товарооборот в сопоставимых ценах за отчетный год – товарооборот в действующих ценах за отчетный год)*численность работников отчетного года = (43636,9–56728)*21= 274,9 тыс. руб.
3. (Товарооборот в сопоставимых ценах за отчетный год – товарооборот в действующих ценах за отчетный год)*численность торгово-оперативных работников отчетного года = (43636,9–56728)*11= 144,0 тыс. руб.
4. (Товарооборот в сопоставимых ценах за отчетный год – товарооборот в действующих ценах за отчетный год)* производительность труда фактическую за прошлый год = (43636,9–56728)*2191,1=28618,7 тыс. руб.
5. (Товарооборот в сопоставимых ценах за отчетный год – товарооборот в действующих ценах за отчетный год)* производительность труда торгово-оперативного персонала за прошлый год = (43636,9–56728)*4382,2=57367,8 тыс. руб.
Изучение существующих тенденций и возможностей предприятия, касающихся реализации товаров, определение факторов, которые позитивно и негативно влияют на объем товарооборота предприятия, достигаются в процессе анализа объема и структуры товарооборота предприятия.
Проведение экономического анализа разрешает:
1. Изучить состояние выполнения планов товарооборота, ритмичность и сезонность реализации товаров в ретроспективном периоде.
2. Изучить состав товарооборота по формам, видам, методам продажи, ассортиментной структуре.
3. Выявить основные тенденции и закономерности в реализации товаров.
4. Проанализировать и количественно оценить влияние отдельных факторов на объем, состав и структуру товарооборота.
Анализ розничного товарооборота ООО «Колосок»» в разрезе кварталов и расчет коэффициентов ритмичности и равномерности выполнения розничного товарооборота по кварталам анализируемых периодов представлены в таблице 5.
Таблиця 5. Анализ товарооборота торгового предприятия ООО «Колосок» по кварталам анализируемых периодов
Квартали
Товарообіг, тис. руб.
Темп росту,%
Удельный вес к итогу, %
2006
2007
2008
2007/2006
2008/2007
2006
2007
2008
I
8379,6
11236,2
15080,5
134,02
134,41
21,7
25,6
26,6
II
8723,4
9563,0
10112,0
109,64
105,74
22,6
21,8
17,8
III
9646,8
10930,3
12348,5
113,30
112,97
25,0
24,9
21,7
IV
11836,2
12068,5
19187,0
101,96
159,00
30,6
27,5
33,8
Разом
38586,0
43822,0
56728,0
113,56
129,00
100
100
100
Таблиця 6. Расчет равномерности развития товарооборота в 2007 – 2008 гг.
Квартали
Темп росту,%
(Х-Х), %
(Х-Х) І, %
2007/2006
2008/2006
2007
2008
2007
2008
I
134,02
134,41
-20,46
-5,41
418,61
29,26
II
109,64
105,74
+3,92
+23,26
15,36
541,03
III
113,30
112,97
+0,26
+16,03
0,067
256,96
IV
101,96
159,00
+11,6
-30,0
134,56
900,00
Разом
113,56
129,00
-4,68
+3,88
21,90
15,054
Главный фактор успешного развития розничного товарооборота торгового предприятия – это обеспеченность и рациональность использования товарных ресурсов.

2.4 Анализ расходов торгового предприятия
При формировании расходов по обычным видам деятельности на предприятии должна быть обеспечена их группировка по следующим элементам: материальные затраты; затраты на оплату труда; отчисления на социальные нужды; амортизация; прочие затраты.
Для целей управления на предприятии организуется учёт расходов по статьям затрат. Перелік статей витрат встановлюється організацією самостійно.
Рассмотрим состав и структуру расходов торгового предприятия ООО «Колосок» за 2007 – 2008 гг. в таблице 7.
Проанализировав расходы торгового предприятия ООО «Колосок» можно сделать следующие выводы. Расходы по торговому предприятию в отчетном году по сравнению с прошлым годом увеличились на 1,6%, что в сумме составляет 96,05 тыс. руб.; издержки обращения увеличились на 1,2% в сумме – 7,1 тыс. руб.; прочие операционные расходы увеличились на 22,2%; прочие внереализационные расходы увеличились на 10,4%; налог на прибыль и иные аналогичные обязательные платежи увеличились на 11,7%, что в сумме составляет 18,5 тыс. руб.
Таблиця 7. Анализ состава и структуры расходов ООО «Колосок» за 2008 год
Показники
2007
2008
Відхилення
(+,-)
Темп зміни,%
стоимость, тыс. руб
питома вага,%
стоимость, тыс. руб.
питома вага,%
по сумме, тыс. руб.
по удельному весу, %
Расходы всего, в т.ч
5686,8
100,0
5782,9
100,0
+96,05
-
101,6
-издержки обращения
5500,5
96,73
5571,5
96,31
+7,1
-0,41
101,2
-проценты к уплате
-
-
-
-
-
-
-
-прочие операционные расходы
25,2
0,44
30,8
0,53
+5,6
+0,11
122,2
– внереализационные расходы
4,8
0,084
5,3
0,091
+0,5
0,007
110,4
-текущий налог на прибыль и иные обязательные платежи
156,8
2,75
175,3
3,03
+18,5
+0,28
111,7
Проблема снижения расходов и себестоимости продукции требует проведения точного анализ поведения и динамику расходов – издержек обращения. Анализ динамики издержек обращения ООО «Колосок» представлен в таблице 8.
Таблиця 8. Анализ динамики издержек обращения ООО «Бокри»
Показники
Ед.ізмеренія
Роки
Темп изменения к 2006 г, %
2006
2007
2008
Роздрібний товарообіг
тис. руб.
38586
43822
56728
147,01
Витрати обігу:
-Сума
тис. руб.
5027,4
5500,5
5571,5
110,8
-уровень
%
1,30
9,69
12,75
-
В результате анализа динамики издержек обращения можно сделать следующие выводы, что в 2007 году по сравнению с 2006 годом издержки обращения увеличились на 473,1 тыс. руб. В 2008 году по сравнению с 2006 годом издержки увеличились на 544,1 тыс. руб., что составляет 10,8%
Сделанный анализ издержек обращения ООО «Колосок» даёт организации право определять состав и объём затрат на производство, формирующих себестоимость продукции и прямо влияющих на финансовый результат их деятельности. Отсюда понятен интерес и стремление руководителя каждого подразделения и директора предприятия к умению достаточно грамотно ориентироваться в видах, назначении и составе затрат.

2.5 Анализ формирования и распределения доходов и прибыли торгового предприятия
Прибыль, более чем какой либо другой показатель отражает результаты всех сторон деятельности предприятия, воздействуя на такие показатели как рентабельность и платежеспособность. В свою очередь на сумме прибыли сказывается объем реализуемой продукции, ее ассортимент, качество, уровень себестоимости, различные выплаты и другие факторы.
Все это отражает важность исследования такого понятия как доходы и прибыль, которые влияют на эволюцию производства и общества.
Анализ динамики состава и структуры доходов торгового предприятия ООО «Колосок» представлен в таблице 9.
Таблиця 9. Анализ состава и структуры доходов ООО «Колосок»
Показники
2007
2008
Відхилення
(+,-)
Темп зміни,%
сума, тис. руб.
питома вага,%
сума, тис. руб.
питома вага,%
по сумме, тыс. руб.
по удельному весу, %
Доходи, всього
6573,4
100
6880,4
100
+307,0
100
104,6
У тому числі:
-валовая прибыль
6568,2
99,9
6873,6
99,9
+305,4
-
104,6
-проценты к получению
-
-
-
-
-
-
-
-Інші операційні доходи
-
-
-
-
-
-
-
-доходы от участия в других организациях
-
-
-
-
-
-
-
– внереализационные доходы
5,2
0,1
6,8
0,1
+1,6
-
130,7
В результате анализа можно сделать следующие выводы, что доходы ООО «Колосок» в отчетном году увеличились на 4,6%, что в сумме составляет 307,0 тыс. руб., в том числе валовая прибыль 305,4 тыс. руб. и прочие внереализационные доходы 1,6 тыс. руб.
Проанализируем динамику валовой прибыли торгового предприятия за данный период времени и результаты анализа представим в таблице 10.
Таблиця 10. Анализ динамики валовой прибыли ООО «Колосок».
Показники
Од. вимірювання
Роки
Темп изменения к 2006, %
2006
2007
2008
Роздрібний товарообіг
тис. руб.
38586
43822
56728
147,01
Валовий прибуток:
– сумма
тис. руб.
6301,6
6568,2
6873,6
109,07
-уровень
%
16,3
11,5
15,9
-
Проанализировав динамику валовой прибыли торгового предприятия за анализируемый период можно сказать следующее. Наблюдается увеличение товарооборота каждый год, по сравнению к 2006 году увеличение составляет 47,01%. Валовая прибыль увеличилась на 9,07%.
Одним из синтетических показателей финансовой деятельности организации в целом является рентабельность.
Рентабельність - це відносний показник рівня прибутковості бізнесу. Показники рентабельності характеризують ефективність роботи підприємства в цілому, прибутковість різних напрямків діяльності (виробничої, комерційної, інвестиційної і т.д.). Они более полно, чем прибыль, отражают окончательные результаты хозяйствования, потому что их величина показывает соотношение эффекта с наличными или потребленными ресурсами. Їх використовують для оцінки діяльності підприємства і як інструмент в інвестиційній політиці і ціноутворенні.
В таблице 11 проведем анализ рентабельности ООО «Колосок» в 2008 году.

Таблиця 11. Анализ рентабельности ООО «Колосок»
Показники рентабельності
Методика розрахунку
2007
2008
Отклонение (+,–)
Рентабельність продажів
Ппр/Р*100
1,882
2,971
+1,089
Рентабельность обычной деятельности
Побыч/Р*100
1,74
2,49
+0,75
Рентабельність кінцевої діяльності
ЧП/Р*100
1,74
2,49
+0,75
Рентабельность общей деятельности
Пн.обл/Р*100
2,12
2,89
+0,76
Рентабельность использования производственных фондов
ЧП*100/ (ОФ+ОС)
14,2
24,3
+10,1
Рентабельность использования трудовых ресурсов (на 1 чел.)
ЧП / Чсрсп*100
4704,2
5474,2
+770
Рентабельность затрат (на 1тыс.руб. издержек обращения)
Ппр/ИО*100
19,41
23,37
+3,96
На основании анализа рентабельности можно сделать вывод, что торговое предприятие ООО «Колосок» имеет положительную тенденцию финансово-экономического развития и занимает твердую позицию на продовольственном рынке России.

Висновок
Финансы торгового предприятия – экономические отношения, возникающие в связи с образованием и использованием необходимых денежных фондов в целях осуществления бесперебойного процесса продажи товаров.
Финансам торгового предприятия свойственны следующие три основные функции: распределительная; регулирующая; контрольная.
По экономическому назначению различают финансовые ресурсы, обеспечивающие следующие направления деятельности предприятия: основную хозяйственную деятельность, воспроизводство основных фондов, материальное поощрение персонала, социальное развитие предприятия.
Все торговые предприятия осуществляют свою производственную деятельность исключительно самостоятельно, несут постоянную ответственность за результаты хозяйствования, получаемый финансовый результат, самостоятельно распоряжаются собственными средствами.
Государство воздействует на экономику торговых предприятий, используя налоговую систему и штрафные санкции.
Так как предприятие торговли находится в сфере обращения, то характерная черта финансов – зависимость их показателей от скорости оборота средств (от длительности реализации товаров покупателю).
Основными показателями деятельности торговых предприятий являются: объем товарооборота в денежном выражении; абсолютная и относительная величина издержек обращения; валовой доход; рентабельность.
В работе рассмотрели особенности финансов торгового предприятия на примере ООО «Колосок».

Список використаної літератури
1. Абрютина Н. С. Экономический анализ торговой деятельности. Учебное пособие – М: Дело и Сервис, 2000.
2. Анализ и диагностика финансово-хозяйственной деятельности предприятия / под ред. П. П. Табурчака, В. М. Тумина, М. С. Сапрыкина. Ростов н / Д.: Фенікс, 2004.
3. Греховодова М.М. Економіка торговельного підприємства. Навчальний посібник. – Ростов н/Д., 2001.
4. Добросердова И.И., Попова Р.Г., Самонова И.Н. Фінанси підприємств. Из-во: Питер, 2008.
5. Зимин Н. Е. Анализ и диагностика финансового состояния предприятия. М.: ИКФ ЭКМОС, 2004.
6. Ковалев А. И., Привалов В. П. Анализ финансового состояния предприятия. М.: Центр экономики и маркетинга, 2003.
7. Ковалев В. В., Волкова О. Н. Анализ хозяйственной деятельности предприятия. М.: Издательство Проспект, 2005.
8. Колчина Н.В., Поляк Г.Б., Бумистрова М.М. Фінанси організацій. Из-во: Юнити, 2006.
9. Лапуста М.Г., Мазурина Т.Ю. Финансы предприятий: учебное пособие. Из-во: Альфа Пресс, 2009.
10. Остапенко В.В. Фінанси підприємств. Из-во: Омега‑Л, 2008.
11. Савицкая Г. В. Экономический анализ. М.: Новое знание, 2005.
12. Торговельна справа: економіка, маркетинг, організація: Підручник. 2-е вид., Перераб. і доп. / За заг. ред. проф. Л.А. Брагіна та проф. Т.П. Данько. - М., 2000.
13. Шеремет А. Д., Негашев Е. В. Методика финансового анализа деятельности коммерческих организаций. М.: ИНФРА‑М, 2005.
14. Шеремет А. Д., Сайфулин Р. С., Негашев Е. В. Методика финансового анализа. М.: ИНФРА‑М, 2003.


[1] Остапенко В.В. Фінанси підприємств. Из-во: Омега-Л, 2008.
[2] Абрютина Н. С. Экономический анализ торговой деятельности. Учебное пособие - М: Дело и Сервис, 2000.
[3] Экономика и организация деятельности торгового предприятия: Учебное пособие / Под ред. А. И. Соломатина. - М.: ИНФРА - М, 2000.
[4]Торговое дело: экономика, маркетинг, организация: Учебник. 2-е вид., Перераб. і доп. / За заг. ред. проф. Л.А. Брагіна та проф. Т.П. Данько. - М., 2000.
Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Маркетинг, реклама и торгівля | Курсова
289.4кб. | скачати


Схожі роботи:
Економіка торгового підприємства 2
Характеристика торгового підприємства
Кредитування торгового підприємства
Господарська діяльність торгового підприємства
Планування діяльності торгового підприємства
Місце PR в діяльності торгового підприємства
Удосконалення іміджу торгового підприємства
Створення малого торгового підприємства
Товарне забезпечення Рентабельність торгового підприємства
© Усі права захищені
написати до нас
Рейтинг@Mail.ru