Фінанси підприємства 2 Класифікація витрат

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.


Нажми чтобы узнать.
скачати


Зміст

Завдання № 9 - 1

Завдання № 9 - 2

Тестове завдання № 9 - 3

Список використаної літератури

Завдання № 9 - 1

Розрахуйте річні показники ефективності інтенсивності використання оборотного капіталу і його елементів, якщо відомо

Показники

Од. ізм.

I квартал

II квартал

III квартал

IV кварталНа початок

На кінець
Виручка від продажів

Тис. руб.

-

26100

28200

29700

30500

Розмір оборотних коштів, в т.ч. по окремих елементах:

Тис. руб.

9860

9900

10100

10230

10300

- Запаси товарно-матеріальні

Тис. руб.

6500

6650

6400

6360

6600

- Дебіторська заборгованість

Тис. руб.

2850

3100

3050

2650

2900

- Грошові кошти

Тис. руб.

120

80

95

620

270

- Запаси готової продукції

Тис. руб.

390

70

555

600

530

Норматив запасу оборотних коштів 9300 тис. грн.

Залишок кредиторської заборгованості (середній) 1700 тис. крб.

Прибуток від реалізації продукції за квартал 7625 тис. руб.

Джерела власних оборотних коштів 6000 тис. руб.

Визначити

 1. Показники інтенсивності, що характеризують кількість обертів і тривалість обороту коштів, всього і в т.ч. за елементами, порівняти між собою.

 2. Показники ефективності використання характеризують: вивільнення (абсолютне і відносне) оборотних коштів, динаміку оборотних коштів за період, відповідність нормативним запасам і забезпеченість запасів джерелами фінансування, рентабельність оборотних коштів.

Рішення

Рішення даного завдання оформимо у вигляді таблиці 1.

Таблиця 1. Рішення завдання

Показники

Од. ізм.

Річні показники

Виручка від продажів

Тис. руб.

26100 + 28200 + 29700 + 30500 = 114500

Розмір оборотних коштів, в т.ч. по окремих елементах:

Тис. руб.

9860 + 9900 + 10100 + 10230 + 10300 = 50390

- Запаси товарно-матеріальні

Тис. руб.

6500 + 6650 + 6400 + 6360 + 6600 = 32510

- Дебіторська заборгованість

Тис. руб.

2850 + 3100 + 3050 + 2650 + 2900 = 14550

- Грошові кошти

Тис. руб.

120 + 80 + 95 + 620 + 270 = 1185

- Запаси готової продукції

Тис. руб.

390 + 70 + 555 + 600 + 530 = 2145

Прибуток від реалізації продукції

Тис. руб.

7625 * 4 = 30500

Розрахуємо показники інтенсивності в таблиці 2.

Таблиця 2. Розрахунок показників інтенсивності

Показники

Розрахунок

Кількість оборотів оборотних коштів визначають відношенням вартості проданої продукції за виробничою собівартістю до середніх залишків оборотних коштів, оборотів 1

Всього по оборотних коштів, в т.ч. по окремих елементах:

114500/50390 = 2,27

- Запаси товарно-матеріальні

114500/32510 = 3,5

- Дебіторська заборгованість

114500/14550 = 7,9

- Грошові кошти

114500/1185 = 96,6

- Запаси готової продукції

114500/2145 = 53,4

Період оборотності або тривалість одного обороту оборотних коштів визначають відношенням середнього залишку оборотних коштів до одноденного обороту з продажу продукції, який розраховується шляхом ділення вартості проданої продукції на число календарних днів в періоді, (дн.) 2

Всього по оборотних коштів, в т.ч. по окремих елементах:

- Запаси товарно-матеріальні

- Дебіторська заборгованість

- Грошові кошти

- Запаси готової продукції

Якщо розглядати показники за кількістю обертів за рік, то найбільше обертаються грошові кошти, а товарно-матеріальні цінності роблять менше всього обертів. За тривалістю одного обороту лідирують товарно-матеріальні запаси, а найкоротшими за тривалістю одного обороту виявляються грошові кошти.

Розрахуємо тепер показники ефективності використання оборотних коштів. Розрахунки подані в таблиці 3.

Таблиця 3. Розрахунок показників ефективності використання оборотних коштів

Показники

Розрахунок

Абсолютне вивільнення оборотних коштів можна визначити за формулою: , Де ОС 1 - середні залишки оборотних коштів у звітному періоді; ПП 1 - вартість проданої продукції у звітний період; t 0 - тривалість 1 обороту оборотних коштів у базовому періоді; П д - число календарних днів в періоді.

Всього по оборотних коштів, в т.ч. по окремих елементах:

- Запаси товарно-матеріальні

- Дебіторська заборгованість

- Грошові кошти

- Запаси готової продукції

Відносне вивільнення оборотних коштів можна визначити за формулою: .

Всього по оборотних коштів, в т.ч. по окремих елементах:

- Запаси товарно-матеріальні

- Дебіторська заборгованість

- Грошові кошти

- Запаси готової продукції

Відповідність нормативним запасам можна перевірити ставленням середнього залишку оборотних коштів до нормативу запасу оборотних коштів

Всього по оборотних коштів, в т.ч. по окремих елементах:

50390/9300 = 5,4

- Запаси товарно-матеріальні

32510/9300 = 3,49

- Дебіторська заборгованість

14550/9300 = 1,56

- Грошові кошти

1185/9300 = 0,12

- Запаси готової продукції

2145/9300 = 0,23

Забезпеченість запасів джерелами фінансування визначається відношенням середніх залишків оборотних коштів до джерел власних оборотних коштів та до решти дебіторської заборгованості

Всього по оборотних коштів, в т.ч. по окремих елементах:

50390 / (1700 + 6000) = 6,5

- Запаси товарно-матеріальні

32510/7700 = 4,2

- Дебіторська заборгованість

14550/7700 = 1,89

- Грошові кошти

1185/7700 = 0,15

- Запаси готової продукції

2145/7700 = 0,28

Рентабельність оборотних коштів знаходиться як відношення середнього залишки оборотних коштів до прибутку, отриманої за період.

Всього по оборотних коштів, в т.ч. по окремих елементах:

50390/30500 = 1,65

- Запаси товарно-матеріальні

32510/30500 = 1,066

- Дебіторська заборгованість

14550/30500 = 0,48

- Грошові кошти

1185/30500 = 0,039

- Запаси готової продукції

2145/30500 = 0,07

Динаміку оборотних коштів за рік розрахуємо ланцюговим методом і представимо в таблиці 4.

Таблиця 4. Розрахунок динаміки оборотних коштів ланцюговим методом

Показники

I квартал

II квартал / I квартал

III квартал / II квартал

IV квартал / III квартал

Розмір оборотних коштів, в т.ч. по окремих елементах:

9900 / 9860 = 1, 004

10100/9900 = 1,02

10230/10100 = 1,01

10300/10230 = 1,007

- Запаси товарно-матеріальні

6650/6500 = 1,02

6400/6650 = 0,96

6360/6400 = 0,99

6600/6360 = 1,04

- Дебіторська заборгованість

3100/2850 = 1,09

3050/3100 = 0,98

2650/3050 = 0,87

2900/2650 = 1,09

- Грошові кошти

80/120 = 0,67

95/80 = 1,19

620/95 = 6,53

270/620 = 0,44

- Запаси готової продукції

70/390 = 0,18

555/70 = 7,93

600/555 = 1,08

530/600 = 0,88

Виходячи з наведеної таблиці можна зробити висновок, що протягом усього року оборотні кошти мали стабільне зростання (101 - 102%). Якщо ж розглядати окремі статті, то по запасах товарно-матеріальних та дебіторської заборгованості спостерігалися невеликі скачки темпів зростання в межах від 102% до 96%. Що ж стосується грошових коштів та запасів готової продукції, то в цьому випадку ні про яку стабільність мови не може й бути. По коштах темп зростання коливається від 44% до 653%, а по запасу готової продукції від 18% до 793%.

Завдання № 9 - 2

Розрахуйте суму амортизаційних відрахувань в 3-ій рік експлуатації основних фондів вартістю 200 тис. руб., Строку корисного використання 5 років. Порівняйте суми і зробіть висновки про ймовірність перенесення початкової вартості на собівартість продукції за цей термін при різних методах списання амортизації:

- Лінійним методом,

- За сумою чисел років терміну корисного використання,

- Зменшуваного залишку,

- Пропорційно обсягу продукції (робіт), якщо передбачуваний пробіг автомобіля за 5 років 200 тис. км., А в звітному періоді пробіг дорівнює 50 тис. км.

Рішення:

Лінійний метод нарахування амортизації - річна амортизація визначається за первісною вартістю і нормою амортизації, виходячи з терміну корисного використання.

Н а = 1 / 5 = 0,2 = 20%.

А о = З пер * Н а.

1-ий рік А про = 200 000 * 0,2 = 40 000 руб.

2-ий рік А про = 200 000 * 0,2 = 40 000 руб.

3-ій рік А про = 200 000 * 0,2 = 40 000 руб.

При методі нарахування за сумою років терміну корисного використання основних фондів амортизація визначається, виходячи з первісної вартості основних фондів та річного співвідношення, де в чисельнику число років залишаються до кінця строку корисного використання об'єкта, а в знаменнику сума чисел років терміну корисного використання. 3

Сума років терміну корисного використання = 1 + 2 + 3 + 4 + 5 = 15.

1-ий рік А о = 200 000 * 5 / 15 = 66 666 руб.

2-ий рік А про = 200 000 * 4 / 15 = 53 400 руб.

3-ій рік А про = 200 000 * 3 / 15 = 40 000 руб.

Спосіб зменшення залишку застосовується тоді, коли необхідно зменшити кілька разів строк корисного використання.

А о = До УСК * Н а * З

де З - залишкова вартість основних фондів, До УСК = 2.

1-ий рік А о = 2 * 1 / 5 * 200 000 = 80 000 руб.

З = 200 000 - 80 000 = 120 000 крб.

2-ий рік А о = 2 * 1 / 15 * 120 000 = 48 000 руб.

З = 120 000 - 48 000 = 72 000 руб.

3-ій рік А о = 2 * 1 / 5 * 72 000 = 28 800 руб.

Спосіб списання вартості пропорційно обсягу продукції - амортизаційні відрахування провадяться виходячи з натурального показника обсягу продукції за весь строк корисного використання об'єкта основних фондів. 4

При способі нарахування амортизації в залежності від обсягу випуску продукції чи робіт сума амортизації визначається шляхом множення відсотка, обчисленого при постановці на облік даного об'єкта як відношення його первісної вартості до передбачуваного обсягу випуску продукції або робіт за термін його корисного використання, на показник фактично виконаного обсягу продукції або робіт за даний звітний період.

де А о - сума амортизаційних відрахувань;

P - первинна вартість основного засобу;

V - передбачуваний (нормативний) обсяг випуску продукції;

V ф - фактично виконаний обсяг продукції.

Н а = 200 000 / 200 000 * 100% = 100%

1-ий рік А о = 50 * 100% = 50 тис. руб.

Якщо пробіг кожен рік буде дорівнює 50 тис. км., То сума амортизаційних відрахувань буде однаковою.

2-ий рік А о = 50 * 100% = 50 тис. руб.

3-ій рік А о = 50 * 100% = 50 тис. руб.

Переваги лінійного методу нарахування амортизації - це рівномірність надходжень відрахувань в амортизаційний фонд, стабільність і пропорційність у віднесенні на собівартість продукції, що випускається, простота і висока точність розрахунків. Спосіб нарахування амортизації в залежності від обсягу випуску продукції або робіт являє собою різновид лінійного методу і враховує специфічні умови функціонування окремих видів об'єктів основних засобів. Нарахування зносу в залежності від обсягу виконаних робіт проводиться, головним чином, по рухомому складу автомобільного та міського транспорту.

Поряд з позитивними моментами пропорційні методи мають і свої недоліки. Вони не завжди забезпечують повне перенесення вартості основних засобів на вироблений продукт. Утворюється «недоамортизація» основних засобів, що представляє собою пряму втрату вартості, збиток. Рівномірний нарахування амортизації не забезпечує концентрацію ресурсів, необхідну для швидкої заміни обладнання, схильного до активного впливу морального зносу.

Стимулююча роль амортизації істотно зростає із застосуванням методів прискореної амортизації основних засобів. З точки зору автора, найбільш оптимальними методами нарахування амортизації в умовах ринку є прискорені методи. Вони дозволяють в перші роки роботи списувати великі суми в рамках амортизаційних відрахувань, що дозволяє зменшити базу оподаткування, а це, в свою чергу дає підприємству можливість заощадити певну частину грошових коштів. Останнє особливо важливо для підприємств, тільки що почали свою діяльність. Крім того, прискорена амортизація дозволяє наібистрейшім шляхом відновлювати кошти, витрачені на придбання основних засобів і набувати нові, більш сучасні і високопродуктивні основні засоби. Цей факт особливо важливий у останнім часом, коли науково-технічний прогрес все швидше впроваджується в наше життя, приносячи нове обладнання та високоефективні технології. 5

Тестове завдання № 9 - 3

 1. Який спосіб оцінки матеріалів більшою мірою збільшить прибуток при високій інфляції:

А) за середньої собівартості придбаних матеріальних ресурсів за період,

Б) за вартістю перших за часом закупівель матеріальних ресурсів,

В) за вартістю останніх закупівель матеріалів.

Правильна відповідь: Б.

Так як купуються в даний час матеріали в майбутньому при інфляції знеціняться, а отже витрати на їх придбання в майбутньому будуть малі в порівнянні з цим, а ось прибуток навпаки зросте.

 1. Маржинальний дохід розраховується як:

А) Відношення виторгу від реалізації продукції до прибутку від реалізації.

Б) Різниця між виторгом від реалізації і перемінними витратами,

В) Твір норми маржинального доходу і постійних витрат.

Правильна відповідь: Б.

Маржинальний дохід - виручка від реалізації продукції мінус змінні витрати. 6

 1. Обов'язкова умова утворення амортизаційного фонду, це:

А) Використання основних фондів для виробництва продукції,

Б) Віднесення частини вартості основних фондів на вартість виробленої продукції,

В) Реалізація продукції, виробленої за допомогою основних фондів та віднесення частини їх вартості на вартість реалізованої продукції.

Правильна відповідь: В.

Обов'язковою умовою утворення амортизаційного фонду є продаж зроблених товарів і надходження виторгу. Оскільки матеріальну основу утворюваного товару складають сировина, матеріали, покупні комплектуючі вироби і напівфабрикати, їхня вартість поряд з іншими матеріальними витратами, зносом основних виробничих фондів, заробітною платою працівників утворює витрати підприємства по виробництву продукції, що приймають форму собівартості.

 1. Класифікація витрат на виробництво і реалізацію продукції за економічними елементами використовується для:

А) Розрахунку собівартості одиниці продукції.

Б) Встановлення собівартості групи (виду) продукції,

В) Складання кошторису витрат на виробництво і реалізацію продукції.

Правильна відповідь: В.

Угруповання витрат по економічних елементах відбиває їхній розподіл по економічному змісті незалежно від форми використання у виробництві того чи іншого виду продукції і місце здійснення цих витрат. Ця угруповання застосовується при складанні кошторису витрат на виробництва всієї продукції, що випускається.

 1. Поточна вартість майбутнього капіталу:

А) Вище його майбутньої вартості,

Б) Нижче його майбутньої вартості,

В) Дорівнює його майбутньої вартості.

Правильна відповідь: Б.

Поточна вартість капіталу визначається формулою:

де FV - майбутня вартість, d - ставка дисконтування.

З цієї формули видно, що поточна вартість капіталу завжди нижче його майбутньої вартості.

 1. Рівень рентабельності основного капіталу залежить від:

А) Рентабельності продажів продукції,

Б) фондовіддача основних фондів,

В) Обох показників.

Правильна відповідь: В.

Рентабельність основного капіталу визначається за формулою:

де РК - рентабельність основного капіталу, П - прибуток від реалізації продукції, ВПФ - вартість основних виробничих фондів.

Фондовіддача - відношення виручки від реалізації продукції до вартості основних виробничих фондів, тобто

Рентабельність продажів продукції визначається за формулою:

Висловимо з формули фондовіддачі вартість основних фондів, а з формули рентабельності продажів - прибуток і підставимо в формулу рентабельності капіталу. Отримаємо:

Список використаної літератури

 1. Фінанси підприємств: Навч. посібник / Кол. Авторів під ред. Є. Бородіної. М., Банки і біржі, Юніті, 2005 р.

 2. Економіка підприємства: Підручник / за ред. Проф. Н.А. Сафронова. - М.: МАУП, 2002 р.

 3. Ю.С. Семенов. Амортизація основних засобів, придбаних у 2002 році / / журнал «Головбух», № 7 2002 року, с. 54.

 4. http://consulting.ru/econs_wp_4270

 5. http://www.businessvoc.ru/bv/Term.asp?word_id=7063

1

2

3 Ю.С. Семенов. Амортизація основних засобів, придбаних у 2002 році / / журнал «Головбух», № 7 2002 року, с. 54.

4 http://consulting.ru/econs_wp_4270

5 Економіка підприємства: Підручник / за ред. Проф. Н.А. Сафронова. - М.: МАУП, 2002 р.

6 http://www.businessvoc.ru/bv/Term.asp?word_id=7063

Посилання (links):
 • http://consulting.ru/econs_wp_4270
 • http://www.businessvoc.ru/bv/Term.asp?word_id=7063
  Додати в блог або на сайт

  Цей текст може містити помилки.

  Фінанси, гроші і податки | Контрольна робота
  69.9кб. | скачати


  Схожі роботи:
  Класифікація витрат підприємства
  Цілі завдання джерела аналізу витрат на виробництво Класифікація витрат
  Класифікація витрат
  Фінанси підприємства Оборотні активи підприємства
  Класифікація і характеристика витрат
  Поведінка витрат їх класифікація
  Поняття витрат та їх класифікація
  Класифікація витрат на виробництво
  Класифікація витрат їх поведінка облік
 • © Усі права захищені
  написати до нас
  Рейтинг@Mail.ru