Фінанси держави

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.


Нажми чтобы узнать.
скачати

Прямі податки та їх хар-ка
Прямий податок - податок, що стягується безпосередньо з доходів і майна платника податків. До прямих податків відносяться прибутковий податок з фізичних осіб, податок на прибуток, податок на майно.
Податкова система держави
Сукупність різних видів податків, у побудові та методах розрахунку яких реалізуються певні принципи. Прямі встановлюються безпосередньо на дохід або майно платника податків, другі включаються у вигляді надбавки до ціни товару (тарифу на послугу) і оплачуються споживачем. У складі непрямих податків виділяють: акцизи, фіскальні монополії, мита.
У поняття податкової системи також включаються форми і методи податкового контролю і система відповідальності за порушення податкового законодавства.
Вводячи податки, держава вилучає у підприємств і населення частина їх доходів на свою користь. Через податковий механізм держава впливає на процеси виробництва та обігу, стимулює або стримує їх темпи, посилює чи послаблює накопичення капіталу, впливає на зростання чи зниження платоспроможного попиту населення.
Фінансові ресурси, їх склад
Фін. ресурси - сукупність фондів грошових коштів, що знаходяться в розпорядженні господарюючих суб'єктів, держави, будинок. господарств, тобто це гроші, які обслуговують фінансові відносини. Вони утворюються в процесі матеріального виробництва, де створюється нова вартість і виникають ВВП і НД. Тому обсяг фін. ресурсів залежить від величини ВВП і НД.
Склад фін. ресурсів: 1) власні ср-ва: а) на рівні підприємств і будинок. госп-в - прибуток, з / п, доходи будинок. госп-в; б) на рівні гос-ва - доходи від держпідприємств, приватизації, а також від зовнішньоекономічної діяльності; 2) мобілізовані на ринку: а) на рівні підпр-ий і будинок. госп-в - купівля-продаж ц.бумаг, банківський кредит; б) на рівні гос-ва - емісія ц.бумаг і грошей, держ. кредит. 3) ср-ва, поступівш. У порядку перерозподілить-я: а) на рівні підпр-йй - відсотки і дивіденди за ц. паперів, що випускаються іншими власниками; б) на рівні гос-ва - обов'язкові платежі (податки, збори, мита).
Функції фінансів в ринковій економіці
1) розподільна. Осущ-ся у всіх сферах громадськості. життя: в мат. произв-ве у нематеріальній сфері, у сфері обігу. За допомогою цієї функції осущ-ся розподіл нової вартості (на мікрорівні) і перерозподіл цієї вартості (на макрорівні). В рез-ті розподілу ВВП і НД створюються доходи суспільства. Розподі ф-ція дозволяє: а) утворювати ден фонди на рівні підприємства і будинок. госп-ва, а також гос-ва, б) утворювати не просто ден фонди, а фонди цільового призн-я; в) здійснювати міжгалузеве, межтерр-ное перераспреде-е, а також між сферами і соц групами; г) створювати необх. резерви як на рівні підпр-ий, так і д-ви.
2) контрольна ф-ція. Наочно представляє відтворювальний процес, сигналізує про виникаючі відхиленнях в пропорціях розподіль-я ВВП і НД, у вчасному та повному освіту цільових ден фондів, у забезпеченості необх ресурсами произв процесу. Контр ф-ція фінансів виявлю-ся: а) до настання розподілить-го процесу, коли составл-ся програми, прогнози, бюджети, б) в процесі використання фондів ден ср-в, при виконанні намічених програм, планів, кошторисів, в) в процесі підведення підсумків, складання оцінок виконання ден фондів.
Контр ф-ція реал-ся через: а) фін.-госп контроль на отд підприємствах, на основі виконання госп договорів, осущ-ня комерційного розрахунку, б) фін-бюджетний контроль, при виконанні податкових платежів і виконання финансир-я з бюдж ресурсів; в) кредитно-банківський контроль, при использ-ванні принципів кредитування і ден розрахунків.
3) регулююча ф-ція. Тісно пов'язана з вмешат-вом д-ви з пом фінансів у процес Відтворити-ва. На мікрорівні (підпр-е) - ця ф-ція стимулює його деят-ть, створюючи разл фонди, кіт. сприяють поліпшенню кач-ва виробничих процесу, увелич-ю його обсягу, покр-ю мат становища працюючих. На макрорівні (гос-во) ця ф-ція, використовуючи держ витрати, податки, держкредит, досягає таких же результатів.
Фінансовий контроль, форми, види, методи
Фін.контроль - невід'ємна складова частина процесу управління фінансами, зумовлена ​​важливим ф-ціями фінансів: розподіль і контр.
Фін.контроль - законодавчо регламентована деят-ть СПЦ створених установ контролю і контролерів - аудиторів за соблюд-ем фін законодавчих-ва і фін дисципліни усіх економ-ких суб'єктів, а також за доцільність-ма і ефект-ма їх фін операцій.
Форми контролю: 1) за регламентом здійснення - обов'язковий (зовнішній), ініціативний (внутр.) 2) час проведення - попередній, поточний (оперативний), наступний; 3) суб'єкти контролю - президентський, законодавчих органів влади та місцевого самоуправл-я, контроль виконає органів влади, контроль фін-кредитних органів, фнутріфірменний відомчий аудиторський; 4) по об'єктах контролю - бюджетний, контроль за внебюдж фондами, податковий, валютний, кредитний, страховий, інвестиційний, митний контроль, контроль за ден масою.
Методи: 1) перевірки документальні та камеральні; 2) обстеження; 3) нагляд; 4) аналіз фін. стану; 5) спостереження (моніторинг); 6) ревізії.
Особливе місце в системі фін контролю належить Рахункової палати РФ.
Фінансові механізми в рин. економіці
Ф-ції фінансів реалізуються через фін механізм, предст собою частину госп-го механізму. Фін механізм вкл-ет сукупність організаційних форм фін відносин у народному госп-ві, порядок формую-я і использ-я централиз-их і децентралізованих-их фондів ден ср-в, методи фін планування, форми управління фінансами і фін сис-мій, фін законодавчих-во. В умовах поглиблення ринкових реформ прим-ся якісно новий фін механізм. Це стосується взаємовідносин підприємств і населення з бюдж сис-мій, внебюдж фондами, органами майнового і особистого страхування та ін
Цілі і завдання фін. політики д-ва
Фінансова політика - сукупність цілеспрямованих дій з використанням фінансових відносин (фінансів). Фінансова політика передбачає встановлення цілей і засобів досягнення поставлених цілей; це державна економічна політика, що виявляється у використанні державних фінансових ресурсів, регулювання доходів і витрат, формуванні та виконанні державного бюджету, в податковому регулюванні, в управлінні грошовим обігом, у впливі на курс національної валюти.
Цілі фінансової політики:
· Політичні цілі, тобто досягнення цілей у сфері зовнішньої і внутрішньої політики
· Економічні цілі, тобто досягнення цілей у сфері економіки на різному рівні
· Соціальні цілі, тобто досягнення цілей у сфері суспільних відносин (суспільні класи і верстви населення, соціальні блага, розподіл соціальних благ).
Задачі фінансової політики:
· Забезпечення умов для формування максимально можливих фінансових ресурсів;
· Встановлення раціонального з точки зору держави розподілу та використання фінансових ресурсів;
· Організація регулювання і стимулювання економічних та соціальних процесів фінансовими методами;
· Вироблення фінансового механізму і його розвиток відповідно до мінливих цілями і завданнями стратегії;
· Створення ефективної і максимально ділової системи управління фінансами.
Метою фінансової політики є найбільш повна мобілізація фінансових ресурсів, необхідних для задоволення нагальних потреб розвитку суспільства.
Типи фін. політики
Класична. До кінця 20-х років поточного сторіччя основним типом фінансової політики більшості країн був класичний її варіант. Така фінансова політика була заснована на працях класиків політекономії А. Сміта і Д. Рікардо та їх послідовників. Основне її напрямок - невтручання держави в економіку, збереження вільної конкуренції, використання ринкового механізму як головного регулятора господарських процесів. Наслідком цього було обмеження державних витрат і податків, забезпечення умов для формування та виконання рівноважного (збалансованого) бюджету.
Регулююча Бурхливий розвиток продуктивних сил поставило перед державою ще в XIX ст. питання про зміну підходів до фінансової політики. Особливо гостро постало питання про це в кінці 20-х років 20-го століття, коли загострився весь комплекс економічних, політичних і соціальних проблем більшості держав. У цей період в західних країнах здійснювався перехід до регулюючої фінансової політики. В її основу спочатку була покладена економічна теорія англійського економіста Дж. Кейнса (1883-1946) і його послідовників. Вони виходили з необхідності втручання і регулювання державою циклічного розвитку економіки. Фінансова політика поряд з її традиційними завданнями стала переслідувати мету використовувати фінансовий механізм для регулювання економіки і соціальних відносин з метою забезпечення повної зайнятості населення. Основними інструментами втручання в економіку стають державні видатки, за рахунок яких формується додатковий попит.
Планово-директивна Застосовується в країнах, що використовують адміністративно-командну систему управління економікою. Заснована на державній власності на засоби виробництва, планова система управління дозволяє здійснити пряме директивне керівництво всіма сферами економіки і соціального життя, в тому числі й фінансами. Мета фінансової політики в цих умовах - забезпечення максимальної концентрації фінансових ресурсів у держави (в першу чергу у центральних органів влади та управління) для їх подальшого перерозподілу у відповідності з основними напрямками державного плану.

Фінансовий ринок, його особливості в РФ, види ц. паперів
Для нормального розвитку економіки постійно потрібна мобілізація тимчасово вільних грошових коштів фізичних і юридичних осіб та їх розподіл і перерозподіл на комерційній основі між різними секторами економіки. У ефективно функціонуючій економіці цей процес здійснюється на фінансових ринках.
Фінансові ринки - це загальне позначення тих ринків, на яких виявляються попит і пропозиція на різні платіжні засоби.
На сучасному етапі розвитку ринкових відносин у Росії фінансовий ринок має такі особливості:
• різка диференціація ступеня розвиненості по регіонах;
• обмеження по номенклатурі використовуваних інструментів;
• переважне становище комерційних банків на фінансовому ринку як основних агентів;
• недостатня готовність за економічним потенціалом самих комерційних банків до роботи на активному фінансовому ринку;
• вузькість фінансового ринку, обумовлена ​​його двома секторами - ринком іноземної валюти (долари США) і емісійних цінних паперів (державних короткострокових і довгострокових зобов'язань).
Ц. папір - це особлива форма існування капітал, кіт замінює його реальні форми, висловлює майнові відносини, може самост-но обертатися на ринку як товар і приносити дохід.
Види: 1) акції - це емісійний цінний папір, що закріплює права власника на отримання частини прибутку акціонерного т-ва у вигляді дивідендів, на участь в управлінні та на частину майна, що залишилося після ліквідації. 2) облігація засвідчує внесення її власником ден ср-в і підтверджує обязат-ва відшкодувати йому номінальну вартість цієї ц.бумагі в передбачений термін зі сплатою фіксованого відсотка. 3) вексель простий і переказний 4) депозитних і сберегат-ті сертифікати. 5) чек 6) складське свідоцтво - документ, що засвідчує заключ між сторонами договір храненія7) коносамент - товарораспорядіт-ий док-т.
Сучасна фін політика РФ.
Особливістю сучасної складної ситуації у світовій економіці є накладення один на одного відразу двох криз: кризи міжнародних кредитно-грошових відносин і кризи у фінансовому секторі США. Обидва ці кризи пов'язані між собою, і хоча їх збіг у часі - випадковість, але розвиток і загострення кожного з них закономірно і навіть неминуче.
Осн. етапи розвитку д-них фінансів в РФ
Возн-ие фінансів як економіч категорії обумовлено такими факторами як: 1) заг-ное поділ праці та розподіл т-ва на соц. групи; 2) розвиток товарно-ден отнош-ий у зв'язку із зростанням вироби, і збільшенням ВВП і НД; 3) поява самостійних, незалежних господарюючих суб'єктів, що здійснюють предпринимат-у деят-ть і створюють для произв-ва необхідні ден фонди; 4) створення централізованого гос-ва.
В умовах капіталізму, коли товарно-ден відносини набувають всеохоплюючий характер, фінанси висловлюють економіч відносини у зв'язку з утворенням, розподілом і использ-ем ВВП і НД. З увелич-ем об'хема произв-ва і освітою монополістіч об'єднань на рубежі XIX-XX ст., А також розширенням деят-ти д-ва фінанси отримали подальший розвиток.
У розвинених зарубіжних країнах важливою сферою фін відносин явл-ся фінанси приватних національних і транснаціональних корпорацій.
Осн ресурси гос-ва стали конц-ся в централиз-их ден фондах - бюджету, позабюджетних фондів. У всіх країнах відбулося одержавлення значить частини нац доходу (від 30 до 50%). Напрямок витрат изм-ся. Військові та управлінські витрати дополн-ся витратами на вмешат-во в економіку (капіталовкладень я в енергетику, газ. Пром-ть). Главн доходами гос-ва стають податки, спочатку непрямі а потім прямі. Брак коштів і поява дефіциту бюджету призводять до збільшення держ кредиту і як наслідок - до держ боргу.
Після 2 світ війни сфера фін отнош різко расшир-ся за рахунок розвитку территор-их фінансів, внебюдж спец фондів.
Розвиток держ фінансів у XIX-XX (у світі)
У розвинених зарубіжних країнах важливою сферою фінансових відносин явл-ся фінанси чатсних національних і транснаціональних. За своєю організаційною структурою корпорації предст є акціонерними т-ва. Акціонерна форма підприємств у країнах з розвиненою ринковою економікою отримала виключне широкий розвиток. Випуск акцій - одна з потужних форм мобілізації капіталу, дозволяє трансформувати грошові заощадження у виробничі інвестиції. Без акцій, облігацій, кредитів банків та інших елементів фінансового ринку корпорації повинні були б знаходитися на самофінансуванні, що різко обмежило б можливості їх зростання. Фінансова сторона деят-ти акціонерних товариств і підприємств інших форм власності набуває все більшого значення.
Фінансова система країни, хар-ка її ланок
Фін. сис-мапредст собою сукупність функціональних ланок, де особливими методами і в особливих формах формується і використовується фонди ден коштів. Фін. сис-ма ділиться на: централиз і децентралізованих. До централиз относ-ся: бюдж сис-ма, внебюдж фонд і держ кредит. До децентр относ-ся фінанси організацій та фінанси будинок. госп-в.
Основою фін сис-ми явл-ся фінанси організацій, тому що саме тут створюються і використовуються значні фінансові ресурси. Фінанси організації - через це ланка гос-во осущ-ет соц політику.
Фін сис-ма зарубіжних д-в розрізняється по структурі в залежності від д-го устрою країни. Держ пристрій визначає бюджетноеустр-во і кол-во рівнів у бюджетній сис-ме. В унітарних єдиних д-вах два рівні бюджетної системи: центральний (гос) бюджет і місцевий. У федеральному гос-ве 3 рівня: федеральний, бюджети суб'єктів і місцеві бюджети.
Позабюджетні фонди, їх хар-ка
У наст час у РФ здійснюють діяльність 3 гос-них соц внебюдж фонду - пенсійний фонд РФ був створений в грудні 1991 р., бюджет фонду форм-ся за рахунок слід. джерел: страхові внески роботодавців, підприємців, бюджетні кошти, доходи від капіталізації коштів фонду. Ср-ва фонду йдуть на виплату трудової пенсії та пенсії по інвалідності, а також різного при допомоги. Фонд соц страхування, створений в 1990 р. Ср-ва формується-я: страхові внески, ср-ва від капіталізації. Ср-ва фонду йдуть на виплату допомоги з тимчасової непрацездатності та пологах, санаторно-курортне обслуговування, утримання дитячих таборів і т.д. фонд обязат. мед. страхування (створений в 1991 р.) бюджет формується-ся за рахунок страхових внесків, бюджетних ресурсів і ср-в від капіталізації. ЕСН (26%): а) пенс фонд 20%: фед бюджету 6%, пенс фонд 14% б) фонд соц страх-я 2,9% в) фонд зобов мед страх 3,1%: федеральний 1,1%, територі-ний 2%.

Пенсійний фонд і його роль в фін сис-ме країни
Пенсійний фонд РФ був створений в грудні 1991 р., бюджет фонду форм-ся за рахунок слід. джерел: страхові внески роботодавців, підприємців, бюджетні кошти, доходи від капіталізації коштів фонду. Ср-ва фонду йдуть на виплату трудової пенсії та пенсії по інвалідності, а також різного при допомоги. Фонд може брати участь у фінансуванні програм соц захисту літніх і непрацездатних громадян та ін
Страхування, форми, види
Це економічні відносини з захисту майнових інтересів фіз і юр осіб при настанні страхового випадку, відшкодування здійснюється за рахунок коштів у страхових фондах, які формуються за допомогою страхових внесків.
Види: обов'язкове, добровільне, соціальне, комерційне, особисте, майнове, цивільної відповідальності, ризиків, перестрахування.
Державний кредит
Це сис-ма економіч. відносин в кіт гос-во може виступати як у ролі кредитора так і в ролі боржника. У 90-і роки переважала позикової діяльності гос-ва.
Осн.форми позик: 1) кредити в комерційних банках, кредити зарубіжних країн, міжнар фін організацій, 2) емісія держ. цінних паперів. У 90-і роки в РФ випускалися слід. ц.бумагі: ГДО (гос долгосроч облігації), ОБВЗ (валютного позики), КО (казначейські обязат-ва, ОФЗ (облиг ​​фед позики). Держ позики класифікуються за: 1) місцем розміщення: внутр та зовн 2) за формою: облігаційні і Безоблігаційні 3) за характером розміщення: ринкові і неринкові 4) за видом доходів: лотерейні, у вигляді%-ного доходу, з дисконтними доходом.
Основні форми держ. запозичень
Осн.форми позик: 1) кредити в комерційних банках, кредити зарубіжних країн, міжнар фін організацій, 2) емісія держ. цінних паперів. У 90-і роки в РФ випускалися слід. ц.бумагі: ГДО (гос долгосроч облігації), ОБВЗ (валютного позики), КО (казначейські обязат-ва, ОФЗ (облиг ​​фед позики). Держ позики класифікуються за: 1) місцем розміщення: внутр та зовн 2) за формою: облігаційні і Безоблігаційні 3) за характером розміщення: ринкові і неринкові 4) за видом доходів: лотерейні, у вигляді%-ного доходу, з дисконтними доходом.
У результаті позикової діяльності утворюється держ борг. Позикові ср-ва РФ мобілізує в основному двома шляхами: 1) розміщенням боргових ц.бумаг 2) отримання кредитів у спеціалізованих фінансово-кредитних інститутів.
Управління фінансами, зміст і функції
Управління - це целенарпавл-е пов-ие суб'єкта на об'єкта з пом опред прийомів і методів. Об'єктами фін управл-я явл-ся сфери і ланки фін отнош-ій: централиз фінанси, страхів-е, фінанси організацій. Суб'єкти: держ фін апарат, дирекції страх фондів і фінансові служби орг-цій. Стратег-е управл-е осущ-ют органи законодавчої влади, (фед зібр-е, обл рада депутатів, рада депутатів на місцевому рівні). Оперативне упр-е осущ органи виконає влади.
Методи управл-я: 1) фін планування і прогнозування осущ-ся на макро-та мікрорівні. На макро при розробці бюджету на мікро при розробці фін плану підприємства. Планир-е передбачає опред-е витрат, розрахунок можл доходів і їх балансування. 2) фін регулювання осн інструменти: ставки та пільги по податках, бюджетні нормативи, ставка рефінансування. 3) оперативне управління: виконання бюджету або фін плану. 4) фін контроль.
Держ органи управл-я фінансами: правит-во РФ, Мінфін, казначейство, ФНП і ін контрольні органи.
Система органів управління фінансами
Управління - це целенарпавл-е пов-ие суб'єкта на об'єкта з пом опред прийомів і методів. Об'єктами фін управл-я явл-ся сфери і ланки фін отнош-ій: централиз фінанси, страхів-е, фінанси організацій. Суб'єкти: держ фін апарат, дирекції страх фондів і фінансові служби орг-цій. Стратег-е управл-е осущ-ют органи законодавчої влади, (фед зібр-е, обл рада депутатів, рада депутатів на місцевому рівні). Оперативне упр-е осущ органи виконає влади.
Методи управл-я: 1) фін планування і прогнозування осущ-ся на макро-та мікрорівні. На макро при розробці бюджету на мікро при розробці фін плану підприємства. Планир-е передбачає опред-е витрат, розрахунок можл доходів і їх балансування. 2) фін регулювання осн інструменти: ставки та пільги по податках, бюджетні нормативи, ставка рефінансування. 3) оперативне управління: виконання бюджету або фін плану. 4) фін контроль.
Держ органи управл-я фінансами: правит-во РФ, Мінфін, казначейство, ФНП і ін контрольні органи.
Бюджет гос-ва, його функції
Бюджет як економічна категорія це отнош-я між д-вою і фіз і юр особами, пов'язані з формир-му та розподіль централізованих ден фондів, необхідних гос-ву для виконання своїх економічних, політичних і соціальних функцій.
Ф-ції бюджету: 1) формують-е централиз ден фонду 2) використання центр фонду 3) контрольна. Через бюджет розподіль близько 40% ВВП.
Держ бюджет - це осн фін план д-ви, дає органам влади реальну економічну можливість здійснення владних повноважень. Бюджет відображає розміри необхідних гос-ву фін ресурсів і визначає тим самим податкову політику в країні.
Бюджетне пристрій, бюджетна сис-ма держави
Бюдж пристрої по-це регульована нормами фінансового права організація бюджетної системи країни.
Бюдж сис-ма - це сукупність всіх бюджетів країни. У РФ вид-ся три рівні в бюдж сис-ме: 1) фед бюджет, 2) консолідований: бюджет суб'єкта РФ 3) многочисл місцеві бюджети.
Бюдж сис-ма федеративного д-ва функціонує на принципах бюдж федералізму.
Бюдж федералізм - це сис-ма відносин між органами державної влади та місцевого самоврядування з приводу розподілу доходних джерел і витратних повноважень. Основною рисою кіт явл-ся самостійність бюджету всіх рівнів.
Бюджетний процес, хар-ка його стадій
Це деят-ть органів держ влади щодо складання проекту бюджету, його розгляду і твердження по виконанню бюджету та контролю за виконанням. Загальна тривалість всіх стадій процесу 3 роки.
Бюджетний фінансовий рік - це рік, протягом якого відбувається виконання бюджету (може не збігтися з календарним). Учасники бюдж процесу: президент, органи законодавчої влади, органи виконає влади, ЦБ, ГРБС (головні розпорядники бюджетних ср-в), бюджетні установи, вони отримують ср-ва і витрачають їх на свою роботу.
Стадії: 1) складання проекту бюджету (за 1,5 року до початку чергового бюджетного року). Складає проект Мінфін, перші 10 міс готуються передпланових документи, а саме прогноз економічного і соц розвитку країни, зведений баланс фін ресурсів, 3-х річний фін план (бюджет), план розвитку д сектора економіки, держ інвестиційна програма. Проект бюджету розробляється на основі бюджетного послання за кількома сценаріями. 2) розгляд і затвердження бюджету в органах виконавчої влади. 1 читання - 30 днів, 2 читання - розподіл витрат за функціональною класифікацією, за відомчою классифик., Розподіл фонду фін підтримки регіонів (35 днів). 3 читання - 15 днів, розгляд поправок і ухвалення бюджету в цілому. Далі бюджет направляється до Ради Федерації, рассм в теч 14 днів і прини-ся 2 / 3 голосів. Далі президенту. 3) виконання бюджету (від - фед казначейство) осн принцип казначейської сис-ми виконання бюджету - принцип єдності каси.
Виконання бюджету, роль і значення казначейства
Виконання бюджету (від - фед казначейство) осн принцип казначейської сис-ми виконання бюджету - принцип єдності каси.
Виконання бюджету - це дії з мобілізації та використання бюджетних коштів. у фінансовому органі на підставі показників бюджету складається бюджетний розпис доходів і витрат, кіт затверджується виконавчим органом влади.
Касове виконання бюджету, тобто операції з коштами на бюдж рахунках по зарахуванню доходів бюджету і платежами за рахунок бюдж коштів, здійснюється або органом Фед казначейства, або уповноваженим банком, у кіт відкрито рахунок бюджету. фед казначейству належить право відкриття та закриття рахунків фед бюджету, а також визначення їх режиму. Єдиний рахунок фед бюджету - він же єдиний рахунок фед казначейства - зна-ся в ЦБ РФ.
Доходи бюджету
Доходи бюдж - це економічне відносини між д-вою і фіз і юр особами, пов'язані з формуванням централізованого грошового фонду.
Фактори, влияющ на обсяг і структуру доходів: економіч розвиток країни, податкова система країни, фін політика. Джерела доходу бюджету: нац дохід, за формою: податкові, неподаткові, безвозмездн перерахування; за методами мобілізації: обязат, Добровілля.; По використанню: цільові, загальні; за рівнем бюджету: федерального, регіонального, місцевого; з розподілу: закріплені, регулюючі.
Осн частина доходів бюджету надходить у вигляді податкових платежів. Податки поділяються на: податки на доходи (ПДФО, на поставлений дохід, на прибуток), податки на майно, податки на товари та послуги, податки за природн ресурси ПВКК і т.д. Неподаткові доходи: доходи від держ власності, доходи від продажу держ і муницип власності, дохід від реалізації землі і немат активів, трансферти з внебюдж джерел ...
Витрати бюджету
Видатки бюджету - це економічні відносини гос-ва з фіз та юр особами, зв'я з использ-ем централиз-го ден фонду. На склад і структуру д витрат впливають такі чинники: економіч розвиток країни, функції держ органів і органів місцевого самоврядування, фін політика д-ви. Класифікація витрат: поточні, капітальні. Функціональна класифікація видатків: загальнодерж-ні витрати, національна оборона (виключить-но з фед бюджету), витрати на правоохоронну діяльність і забезпечення безпеки країни (финансир-е МВС, прикордонної служби ....), Витрати на економіку, ЖКГ, охорона окр середовища, освіта (финансир-є з усіх рівнів бюджету), охорона здоров'я, культура, мистецтво, ЗМІ, соц політика, міжбюджетні трансферти.
Ведомственнафя классифик-я - розподіл витрат по міністерствах і ведомствамю
Соц витрати - 80% місцевого бюджету, крім бюджетних джерел до джерел финансир-я відносять ср-ва внебюдж фондів, ср-ва населення, благодійні внески, пор - підприємств.
Проблеми бюдж федералізму
Бюдж федералізм - це сис-ма відносин між органами державної влади та місцевого самоврядування з приводу розподіль-я дохідних джерел і витратних повноважень. Осн рисою кіт є самостійність бюджету всіх рівнів.
Осн риси сис-ми бюдж фед-ма: 1) наявність собств дохідних джерел а) можна самост-но використовувати б) право на компенсацію доп витрат Ьез прийняття рішення держ органів влади в) право встановлювати пільги і ставки по метсним податків; 2) чітке законодавче розмежування расхродних повноважень за рівнями влади. 3) забезпечення збалансованості бюджету кожного рівня. 4) чітка прозора методика міжбюджетного вирівнювання (регулювання)
Соц витрати, джерела фін-ня
80% місцевого бюджету, крім бюджетних джерел до джерел финансир-я відносять ср-ва внебюдж фондів, ср-ва населення, благодійні внески, пор - підприємств.

Військові витрати гос-ва
Кошти на забезпечення воєнної безпеки виділяються тільки з федерального бюджету.
Формування основного капіталу організації
Учасники повного товариства створюють статутний капітал за рахунок внесків учасників і по суті статутний капітал повного товар-ва явл-ся складовим. В установчому договорі товар-ва на вірі обумовлюються умови про величину і склад складеного капіталу, а також розмір і порядок зміни часток кожного з повних товаришів у складеному капіталі, склад, терміни внесення вкладів та відповідальність за порушення зобов'язань. Статутний капітал ТОВ форм-ся також за рахунок внесків його учасників. Мінімальний розмір статутного капіталу відповідно до законодавства встановлено у розмірі 100 МРОТ. Аналогічно формується капітал т-ва з додатковою відповідальністю. Відкрите і закрите акціонерне товариство утворюють статутний капітал виходячи з номінальної вартості акцій общ-ва, вуст капітал формують-ся шляхом розміщення простих і привілейованих акцій.
Прибуток організації, особливості її розподілу
Прибуток - осн джерело формування доходної частини бюджетів різних рівнів, збільшення капіталу господарюючого суб'єкта. Прибуток є джерелом фінансування різних за економічним змістом потреб. При її розподілі перетинаються інтереси як общ-ва в цілому в особі гос-ва, так і підприємницькі інтереси. Об'єктом розподіль-я явля-ся валовий прибуток. Законодавчо розподіл прибутку реалізується в частині, що надходить в федер бюджет і бюджети суб'єктів Федерації у вигляді податків та ін зобов платежів.
Економічний зміст, значення податків
Податок - обов'язковий, індивідуально-безоплатний платіж, що стягується з організацій і з осіб у формі відчуження належних їм на праві власності, господарського відання та оперативного управління грошових коштів з метою фінансового забезпечення деят-ти д-ва і муницип. утворень.
Елементи податку
Принципи побудови та організації справляння податків.
Визначаються законодавчими актами держави. При всьому розмаїтті податків елементи податку мають універсальне значення.
Згідно НК РФ податок вважається встановленим лише в тому випадку, коли визначені платники податків і наступні елементи податку: об'єкт оподаткування; податкова база; податковий період; податкова ставка, порядок обчислення податку, порядок та строки сплати податку. У необхідних випадках при встановленні податку в нормативному правовому акті можуть також передбачатися податкові пільги та підстави для їх використання платником податків.
Ті елементи податку, без яких податкове зобов'язання і порядок його виконання не можуть вважатися визначеними, можна назвати істотними.
До них відносяться: суб'єкт податку (платник податку); об'єкт податку, джерело податку; масштаб податку; податкова база; податковий період; одиниця оподаткування; податкова ставка; метод оподаткування (див. відповідні статті в цьому словнику).
Важливе значення для законодавчого встановлення податку має також визначення порядку обчислення податку, строків сплати, способу і порядку сплати податку. Дані елементи відносяться до елементів податкового виробництва.
Крім зазначених Е.Н. існують і так звані факультативні елементи.
До факультативних Е.Н. частіше за все відносяться: податкові пільги; податковий оклад; відповідальність за податкові порушення; порядок утримання і повернення неправильно утриманих сум податку. Закон РФ Про основи податкової системи РФ передбачає, що перераховані елементи повинні бути встановлені і визначені у кожному конкретному законі про податок.
Податки адвалорні (від латинського ad valorem - від вартості) - вид податків, ставки яких виражаються у відсотках від вартості оподатковуваних товарів та послуг. Найчастіше застосовуються в митній справі при обчисленні платежів за перевезення цінних вантажів або митних зборів, що припускає, що таке числення проводиться не за одиницю вантажу, а у відсотках від його ціни чи вартості (адвалорний метод обчислення). Так, адвалорні ставки встановлюються у відсотках до митної вартості товарів. Адвалорні ставки переважають у Митному Тарифі РФ. податки дорожні - податки, службовці джерелами утворення дорожніх фондів. Відповідно до Закону РФ Про основи податкової системи в Російській Федерації встановлені 4 податки, що зараховуються: у Федеральний дорожній фонд - податок на реалізацію паливно-мастильних матеріалів; в територіальні дорожні фонди - податок на користувачів автомобільних доріг; податок на власників транспортних засобів; податок на придбання автотранспортних засобів (див. відповідні статті в цьому словнику). Податковий кодекс РФ передбачає заміну перерахованих податків єдиним дорожнім податком, встановлюються законодавчим органом суб'єкта РФ.
Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Фінанси, гроші і податки | Шпаргалка
69.7кб. | скачати


Схожі роботи:
Фінанси держави 2
Фінанси та фінансова діяльність держави
Фінанси і кредит Фінанси як
Сутність держави Поняття та ознаки держави Проблема відносної самостійності
Походження держави як політичного інституту Місце і роль держави і політичній системі суспільст
Визнання на території держави рішень судів іншої держави
Сутність держави Поняття та ознаки держави Проблема относ
Форма держави і соціальна функція держави Проблеми їх взаємо
Поняття держави та державної влади Функції держави
© Усі права захищені
написати до нас