Фізичне виховання дітей - справа всього педагогічного колективу

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.

скачати

Миколаївський державний

педагогічний інститут


Кафедра теороіі та методики

фізичного виховання


Салютін Юрій Михайлович

студент   -го курсу; 313 групи

факультету фізичної культури

спеціальність «фізичне виховання»

Курсова робота

з теорії і методики фізичного виховання

на тему:

«Фізичне виховання дітей - справа всього педагогічного колективу."


Н аучний керівник:

доцент кафедри

теорії та методики

фізичного виховання

Сацюк П.П.


Миколаїв 1998

План.

 1. Фізичне виховання як педагогічний

процес с.3

II.Положеніе про колектив фізичної

культур загальноосвітньої школи с.4

 1. Загальні положення с.4

 2. Завдання колективу фізичної культури с.5

 3. Організація і зміст роботи

колективу с.6

 1. Права ради колективу с.8

 2. Права та обов'язки членів

колективу фізичної культури с.8

 1. Спортивна форма с.10

 2. Облік і звітність с.10

III.Організація роботи з фізичного

вихованню с.17

в школі

 1. Керівництво фізичним вихованням

учнів с.23

 1. Справа всіх і кожного с.27

 2. Висновок с.29

VII. Література с.31


Фізичне виховання як педагогічний процес


Завдання фізичного вдосконалення підростаючого покоління вирішуються в рамках фізичного виховання. Як форма організації рухової діяльності фізичне виховання характеризується:

- Чітко поставленої і соціально обумовленою метою, завданнями, конкретизують її, і прогнозованим результатом;

- Наявністю перетворюючого процесу, що відповідає поставленої мети і включає форми і методи поліпшення фізичних можливостей школярів;

- Специфічними умовами і засобами, які забезпечують ефективність перетворюючого процесу відповідно до принципів фізичної культури.

Мета фізичного виховання та її прогнозований результат пов'язані з програмою соціально-економічного розвитку суспільства, яка передбачає всебічний і гармонійний розвиток особистості, найбільш повне розкриття її фізичних сил.

Мета фізичного виховання конкретизується в її прикладної спрямованості і полягає у всебічній фізичній підготовці підростаючого покоління до активної творчої праці і захисту Батьківщини. Прикладна спрямованість фізичного виховання в рамках школи обмежує можливість максимального розвитку фізичних потенцій дітей та підлітків. Вона лише визначає межі спрямованого перетворення їх фізичної природи. Вийти з рамки цих кордонів можна за рахунок залучення школярів до інших форм організації рухової діяльності і в першу чергу до спорту, який дозволяє розкрити їх максимальні функціональні можливості.

Прогнозований результат фізичного виховання закладений у вимогах державних тестів і навчальних програмах з фізичного виховання, а в спорті - у нормах Єдиної всесоюзної спортивної класифікації та програмах дитячо-юнацьких спортивних шкіл.

Перетворюючий процес рухової діяльності у фізичному вихованні становить суть навчально-виховної роботи, що включає навчання рухових дій, виховання фізичних якостей, а також оволодіння знаннями основ теорії фізичної культури.


Положення про колектив фізичної культури загальноосвітньої школи


 1. Загальні положення


Колектив фізичної культури загальноосвітньої школи є самодіяльної організацією, покликаної всесвітньо розвивати масову фізичну культуру, спорт і туризм серед учнів.

Основною метою колективу фізичної культури є сприяння школі та сім'ї у вихованні учнів у дусі вимог моралі, у зміцненні їхнього здоров'я та всебічного фізичного розвитку, підготовки до праці і захисту Батьківщини.

Колектив фізичної культури організовує свою роботу на основі учнівського самоврядування, широкої творчої ініціативи і самодіяльності.

Загальну відповідальність за організацію колективу фізичної культури в школі несе директор. Методична допомога у діяльності колективу забезпечується вчителем фізичної культури, організатором позакласної та позашкільної роботи. Безпосереднє керівництво роботою колективу здійснює його рада.


 1. Завдання колективу фізичної культури


Під колективом фізичної культури ставляться такі завдання:

 • всіляко сприяти вихованню у школярів відданості Батьківщині, громадської активності, працьовитості, розвитку ініціативи, творчості і організаторських здібностей;

 • залучити всіх школярів в систематичні заняття фізичною культурою, спортом і туризмом;

 • здійснювати позаурочні заходи щодо зміцнення здоров'я і вдосконалення всебічного фізичного розвитку учнів, навичок і вмінь у заняттях спортом і туризмом, вихованню стійкої звички до систематичних занять фізичними вправами, дотримуватися правил особистої та громадської гігієни;

 • учавствовать в планомірної і систематичної підготовки школярів до складання норм вимог державних тестів, нормативів Єдиної спортивної класифікації;

 • організовувати фізкультурно-оздоровчі заходи в режимі навчального дня школи, надавати допомогу у проведенні щоденних фізкультурних занять в подовженому дні, активно брати участь у масових змаганнях: дитячих спортивних іграх «Старти надій», ігри на призи всесоюзних клубів з різних видів спорту та інші, в щомісячних днями здоров'я і спорту;

 • учавствовать в організації масової спортивно-оздоровчої роботи серед дітей і підлітків за місцем проживання, в прилеглому житловому кварталі і мікрорайоні школи;

 • брати активну участь у зміцненні та благоустрої шкільної навчально спортивної бази;

 • готувати з числа учнів фізкультурний актив на допомогу вчителям для проведення масової фізкультурної та спортивної роботи в школі;

 • вести пропаганду фізичної культури і спорту серед учнів як неодмінних засобів зміцнення здоров'я і підтримки високої працездатності.


3. Організація і зміст роботи колективу


Колектив фізичної культури створюється у восьмирічних і середніх школах, школах-інтернатах з учнів I - X (XI) класів.


Примітка. Колективи фізичної культури восьмирічних і середніх загальноосвітніх шкіл організують у прилеглих від них початкових школах спортивні групи та секції, допомагають в організації масової фізкультурно-оздоровчої та спортивної роботи.


Рада колективу обирається (у складі 7 -11 і більше осіб) на загальних зборах представників класів. До складу ради обираються найбільш активні учні школи, представники учнівського комітету школи.

Рада колективу фізкультури обирає зі свого складу голову, заступника і секретаря.

При раді колективу фізкультури створюються комісії з масової фізичної культури, зі спортивних заходів, з підготовки фізкультурного активу, з пропаганди, господарська та ін

Керівництво комісіями покладається на членів ради колективу. До складу комісій рішенням ради включається фізкультурний актив школи.

Комісія з масової фізичної культури допомагає керівництву школи, класним керівникам і вчителям фізичної культури в організації фізкультурно-оздоровчих заходів у режимі навчального дня (гімнастика до навчальних занять, фізкультурні мінімуми на уроках, рухливі зміни), у проведенні щоденних фізкультурних занять в режимі продовженого дня, виділяючи на допомогу вихователям фізкультурний актив, в організації щомісячних днів здоров'я. Виявляє ініціативу по створенню груп початкової підготовки дитячо-юнацьких спортивних шкіл у своїй школі, організовує спільно з педагогічним колективом підготовку та здачу норм державних тестів.

Комісія зі спортивних заходів організовує внутрішньошкільні змагання, допомагає вчителю фізичної культури проводити заняття в спортивних секціях, разом з ним комплектує команди класів і школи для учястія у районних (міських) змаганнях, оформляє рекорди школи, веде облік школярів, які виконали нормативи спортивної класифікації.

Комісія з підготовки фізкультурного активу допомагає вчителю фізичної культури готувати і направляти громадських інструкторів, суддів і фізоргів для організації та проведення фізкультурно-оздоровчих і спортивних заходів як у школі, так і за місцем проживання учнів.

Комісія з пропаганди фізичної культури, спорту, туризму організує свою роботу через стінну друк, шкільне радіо, спортивні свята, показові виступи спортсменів. Вона створює куточок фізичної культури, поміщаючи в ньому ілюстративні та інші матеріали. Організує бесіди на теми про значення фізичної культури, правила гігієни, режиму харчування, рухової активності, залучаючи для цього педагогів, батьків, представників медичного персоналу.

Господарська комісія сприяє керівництву школи у благоустрої спортивних споруд, забезпечення збереження спортивного обладнання та інвентарю.

Інші комісії, що створюються на розсуд ради колективу, проводять роботу згідно зі своїм призначенням.

План роботи колективу складається з урахуванням планів роботи школи та учнівського комітету школи.

Рада колективу фізкультури звітує один раз на рік перед загальними зборами представників класів.


4. Права ради колективу


Рада має право:

 • давати рекомендації учням для вступу в ДЮСШ;

 • представляти активістів, фізкультурників і спортсменів до заохочення та нагородженню дирекцією школи і вищестоящими фізкультурними організаціями;

 • нагороджувати громадських інструкторів і суддів з числа учнів спеціальними значками («Юний інструктор зі спорту», ​​«Юний суддя зі спорту»);

 • заносити до книги Пошани колективу фізичної культури кращих організаторів фізкультурної роботи.


5. Права і обов'язки членів колективу фізичної культури


Члени колективу мають право:

 • займатися в спортивних секціях, групах загальної фізичної підготовки, виступаючи у змаганнях;

 • обирати і бути обраним до органів колективу фізичної культури;

 • користуватися спортивним обладнанням, інвентарем та іншими видами спортивно-туристського спорядження, що належать школі.


Члени колективу зобов'язані:

 • вести себе в дусі морального кодексу і вимог спортивної етики;

 • успішно сочитать навчання у школі з регулярними заняттями фізичною культурою і спортом;

 • активно приймати участь у роботі колективу фізкультури, виконувати всі рішення ради колективу, дорожити честю свого колективу, постійно дбати про його авторитеті;

 • готуватися до здачі відповідно до віку нормативів державних тестів та виконання спортивних розрядів;

 • активно приймати участь у всіх спортивно-оздоровчих заходах школи;

 • берегти спортивні споруди, обладнання, інвентар і шкільну спортивну форму; брати активну участь в роботах з будівництва, ремонту та благоустрою шкільних спортивних споруд, обладнання та інвентарю;

 • бути активним пропагандистом фізкультури, спорту і туризму;

 • дотримуватися вказівки шкільного лікаря по самоконтролю за розвитком організму і правилам особистої гігієни.


До членів шкільного колективу, допускають порушення дисципліни, негідну поведінку в громадських місцях, вдома, серед товаришів, під час змагань, радою колективу фізичної культури застосовуються різні виховують заходи (тимчасове відсторонення від занять у групі, секції; позбавлення права брати участь у змаганнях; висновок з збірної команди школи тощо). При цьому рада керується Правилами поведінки учнів.


6. Спортивна форма


Колектив фізичної культури може мати свою спортивну форму одягу та емблему, затверджені радою.


7. Облік і звітність


Облік роботи колективу фізичної культури здійснюється відповідно до типового журналом (додається).

Звітність проводиться за встановленою формою.


Додаток


Типовий журнал


обліку роботи колективу фізкультури школи_________________

на. . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Навчальний рік)


Склад ради колективу фізкультури


1 2 3 4

N

п / п

Прізвище,

ім'я

Робота, виконувана

в раді

Клас

План засідань ради


Чверть Місяць, день Основні питання порядку денного Відмітка про виконання

I

Вересень


Жовтень

II

Листопад


Грудень


Січень

III

Лютий


Березень

IV

Квітень


Травень


План роботи колективу фізкультури

на. . . . . . . . . навчальний рік


N

п / п

Заходи Терміни Відповідальний за виконання Відмітка про виконання


Спортивно-масові та оздоровчі заходи

на I чверть


N

п / п

Найменування заходів Терміни проведення Місце проведення Відповідальний-ний за виконання Відмітка про виконан-няСпортивно-масові та оздоровчі заходи

на II чверть


N

п / п

Найменування заходів Терміни проведення Місце проведення Відповідальний-ний за виконання Відмітка про виконан-няСпортивно-масові та оздоровчі заходи

на III чверть


N

п / п

Найменування заходів Терміни проведен-ня Місце проведення Відповідальний-ний за виконання Відмітка про виконан-няСпортивно-масові та оздоровчі заходи

на IV чверть


N

п / п

Найменування заходів Терміни проведення Місце проведен-ня Відповідальний-ний за виконання Відмітка про виконан-няСпортивно-масові і оздоровмтельние заходи

на I, II, III і IV чверті


N

п / п

Найменування заходів Терміни проведення Місце проведен-ня Відповідальний-ний за виконання Відмітка про виконан-няЗагальні відомості про класи в. . . . . . . . . . навчальному році
Чисельність займаються в спортивних секціях

в. . . . . . . . . . навчальному році

проводять заняття

п / п

найменування секції

кількість

займаються

вчитель-

тренер

громадськості

нік

123 ...8
Чисельність займаються в групах ЗФП

в. . . . . . . . . . . навчальному році

проводять заняття

п / п

Групи ОФП по

віком

кількість

займаються

вчитель-

тренер

громадськості

нік

1
23 ...8
Облік проведення спортивно-масових заходів

в школі


Дата Захід

Хто брав участь

(Класи, команди)

Кількість

учасників

Оцін-ка Примітка-няУчасть школи в районах і міських змаганнях

в. . . . . . . . . . навчальному роцінайменування дата і кол-во зайняте місце при-

п / п

спортивних

заходів

місце

проведен-ня

команд і

учасників

коман-ди призі-ри

меча-

ня

(Кл.)Число тих, що здали державні тести

за. . . . . . . . . навчальний рік


Клас Кількість значкістів примітка
п / п (Вік) срібло золотий


Кращі результати учасників шкільних та інших

змагань в. . . . . . . . навчальному році


п / п

клас, рік

народження

вид змагань і

результат

спортивний

розряд


Облік роботи суддів на громадських засадах

в. . . . . . . . . навчальному році


п / п

Прізвище, ім'я Клас Вид спорту

Відмітка про

суддівстві

ОцінкаОблік нагородження кращих спортсменів і активістів спорту

за. . . . . . . . . . навчальний рік


п / п

Прізвище, ім'я Клас

За що

нагороджений

Чим

нагороджений

Дата

нагородження
Короткі підсумки навчального року, зауваження та пропозиції

по роботі в новому навчальному році


Записи про відвідуванні та перевірці роботи

колективу фізкультури


п / п

Прізвище, ім'я, по батькові

перевіряючого

Посада Зауваження

Спеціалізовані класи з видів спорту

з продовженим днем навчання та поглибленим навчальним

процесом в позаурочний час


Вид спорту

Кількість

годин

Число

займаються

Який ДЮСШ

обслуговується

(Воно, ДСТ)


Організація роботи з фізичного виховання

в школі


Організація і зміст фізичного виховання регламентуються інструктивно-методичними та нормативними документами Міністерства освіти і документами Міністерства освіти, прийнятими ним спільно з Комітетом з фізичної культури і спорту та Міністерством охорони здоров'я.

До таких документів отнсітся навчальна програма з фізичної культури і спорту, програми з позакласної та позашкільної спортивної роботи зі школярами, програма занять з учнями, віднесеними за станом здоров'я до спеціальної медичної групи, положення про шкільному колективі фізичної культури і про позашкільних установах, а також інструктивно -методичні листи щодо організації процесу фізичного виховання і розвитку масової фізкультури і спорту.

Систему обов'язкових Взаємопов'язаність форм організації фізичного виховання школярів складають:

 • уроки з фізичної культури;

 • фізкультурно-оздоровчі заходи в режимі школи;

 • обов'язкові для школи форми позакласної спортивно-масової роботи;

 • за вибором учнів: позашкільна спортивно-масова робота.

Дієвість системи фізичного виховання забезпечується високою ефективністю уроків фізичної культури, їх інструктивної спрямованістю, раціональним змістом, кількістю та обсягом масових фізкультурно-оздоровчих заходів у режимі дня, широким залученням які в різні форми позакласної та позашкільної роботи з фізичної культури, спорту і туризму, регулярним лікарсько -педагогічним контролем за здоров'ям учнів, за навчально-виховним процесом. Основним організаційно-педагогічним принципом здійснення фізичного виховання учнів загальноосвітніх шкіл є диференційоване застосування засобів фізичної культури в заняттях зі школярами різної статі та віку з урахуванням стану їх здоров'я, рівня фізичного розвитку і рівня підготовленості.

Організація фізичного виховання школярів забезпечується органами народної освіти за сприяння комітетів з фізичної культури і спорту, а також спортивних та громадських організацій, органів охорони здоров'я.

Відповідальність за постановку фізвиховання в школі несуть непосркдственно директори шкіл.

Організатор позакласної та позашкільної виховної роботи з дітьми несе відповідальність за проведення позакласної фізкультурно-оздоровчої роботи. Він повинен приймати участь в організації колективу фізичної культури і в його роботі, залучаючи для цього всіх вчителів школи. Поряд з цим він покликаний надавати всебічну допомогу в організації фізкультурно-оздоровчих заходів у режимі дня школи, в роботі з підготовки та здачі норм державних тестів, а іакже залучати шевство організації, батьків і старшокласників до проведення спортивно-масової та оздоровчої роботи як в школі, так і за місцем проживання учнів. Він організовує також пропаганду та агітацію фізичної культури і спорту сркді учнів, батьків і вчителів.

Учитель фізкультури покликаний надавати постійну допомогу у проведенні фізкультурно-оздоровчих заходів у мікрорайоні, організаційно-методичну допомогу вихователям груп продовженого дня, широко залучаючи для цього фізкультурний актив у школі, забезпечувати разом з керівниками НВП здачу ущащіміся норм державних тестів. Він повинен спрямовувати роботу шкільного колективу фізкультури, а також готувати громадських інструкторів і суддів з числа школярів та залучати їх у доступних формах до проведення різних занять та заходів в школі та за місцем проживання. У коло його обов'язків також входить організація внутрішньошкільного змагань фізкультурних свят за програмою дитячих спортивних ігор «Старти надій» і т. д.

Керівник НВП також повинен брати участь в організації та проведенні різних фізкультурно-оздоровчих заходів, щомісячних днями здоров'я і спорту. Він організовує роботу спортивних секцій і гуртків і внутрішньошкільних змагань з військово-технічних видів спорту, проводить під час польових занять з учнями юнаками X (XI) класів огляди з фізичної підготовленості, одночасно він готує з числа фізкультурного активу учнів юних інструкт і суддів з військово- прикладних видів спорту.

Класні керівники та вчителі повинні більшою мірою домагатися дотримання учнями режиму дня та правил особистої гігієни, виконання ними ранкової гімнастики.

У практиці роботи повинен здійснюватись внутрішній контроль з боку дирекції за станом фізичного виховання нкольніков. Він повинен відповідати таким вимогам:

 • бути всебічним-охоплювати всі найважливіші сторони навчально-виховного процесу;

 • об'єктивним-грунтуватися на великій кількості ретельно зібраних фактів;

 • результативним-здатним до досягнення позитивних зрушень у рвботе.


Контроль повинен здійснюватись за наступними пораметрам:

 1. Чи правильно розуміє вчитель сучасні завдання фізичного виховання? Чи враховує віково-статеві особливості школярів, відмінності в їх фізичної підготовленості в процесі роботи?

 2. Чи достатньо ефективна система підбору вчителями засобів і методів фізичного виховання, що застосовуються на уроках і позакласних заняттях?

 3. Наявність і якість спортивного інвентарю, обладнання, наочних посібників.


Школа покликана готувати ідейно загартоване покоління, давати своїм вихованцям необхідний мінімум занять з предметів шкільного циклу. У школах має всіляко заохочуватися творчість Самий учнів, і з цією метою там створюються різного роду гуртки, секції, клуби. У регулярних заняттях фізкультурою - запорука здоров'я, а отже, і результат подальшої корисної діяльності для суспільства.


При всій значущості фізкультурно-оздоровчих заходів у режимі навчального і подовженого дня провідною формою організації позакласної спортивно-масової роботи є діяльність шкільного колективу фізичної культури. Він є самодіяльної організацією, покликаної всіляко розвивати масову фізичну культуру, спорт, туризм серед учнів.

Колектив фізичної культури створюється у восьмирічних і середніх школах, школах-інтернатах. Членами колективу є учні I - X (XI) класів. За своєю структурк колектив очолюється його радою у складі 7-11 чоловік, роботою якого керує голова. До складу ради колективу фізичної культури обираються найбільш активні учні школи.

При раді колективу фізкультури створюються комісії:

 • з масової фізичної культури;

 • з проведення спортивних заходів;

 • з підготовки фізкультурного активу;

 • з пропаганди та ін


Керівництво комісіями покладається на членів ради. До складу комісії рішенням ради залучаються члени фізкультурного активу школи. Від дієвості цих комісій в повній мерое залежить результативність роботи колективу в цілому, і особливо у забезпеченні масовості фізичної культури і спорту в школі.


Схема фізкультурно-оздоровчих та спортивно-масових форм позакласної

роботи в школі

Гімнастика

до занять

фізкультурні

хвилинки на уроках

рухливі

зміни

щоденні

фізкультурні

заняття

у групах

продовженого дня

щомісячні

дні здоров'я

та спорту

туристичні

походи

колектив

фізичної

культури


рада колективу

комісії:

 • з масової фізкультури

 • по спортивних заходів

 • з підготовки фізкультурного активу

 • з пропаганди

 • господарська

та ін

Гуртки

фізкультури

спортивні

секції

групи ОФП

групи державних тестів

групи початкової

підготовки ДЮСШ

спортивні

змагання


Так комісія з масовості фізичної культури допомагає керівництву школи, класним керівникам і вчителям фізичної культури в організації фізкультурно оздоровчих заходів у режиме навчального дня, у проведенні щоденних фізкультурних занять у групах продовженого дня. Для цього вона виділяє фізкультурний актив, громадських інститутів.

Комісія зі спортивних заходів організовує спільно з вчителями фізкультури внутрішньошкільні змагання, допомагає організовувати роботу спортивних секцій, бере участь у комплектуванні команд для участі в районних (міських) змаганнях, оформляє рекорди школи, веде облік учнів, які виконали нормативи спортивної класифікації.

Спортивні секції створюються для учнів, які бажають регулярно займатися тим чи іншим видом спорту. Поряд з радою колективу основна роль в організації роботи секцій належить вчителю фізичної культури. При створенні спортивної секції насамперед враховуються умови, що дозволяють забезпечити їх успішну роботу,-наявність відповідної бази і тих осіб, які можуть проводити заняття.

У кожній спортивній секції учні розподіляються за віковими групами: молодша - 11-12, 13-14 років; середня - 15-16 років; старша - 17-18 років. Заняття в секціях проводяться 2-3 рази на тиждень по 60-90 хв. Запис в секції проводиться через фізоргів класу.

Поряд із спортивними секціями у школі створюються секції або групи із загальної фізичної підготовки (ОФП). У їх завдання входить підвищення загальної фізичної підготовки учнів шляхом використання в заняттях з ними різних засобів фізичної культури і спорту, що становлять основу навчальної програми з фізичної культури. До занять у таких секціях або групах залучаються учні, які дещо відстають у своєму фізичному розвитку або потребують доплнительной заняттях як недостатньо підготовлені до виконання вимог навчальної програми.

Призначення ОФП цілком визначену - допомогти учням у підготовці до оволодіння нормативами державних тестів.

Головним напрямком у проведенні будь-яких фізкультурно-спортивних та інших заходів має бути живе, зацікавлена ​​участь перш за все самих школярів. Разом з тим ця робота не повинна бути стихійною, безконтрольною. Її слід систематично нааправлять адміністрацією, вчителями фізкультури, нарешті, всім педагогічним колективом даної школи.


Керівництво фізичним вихованням учнів


Згідно з положенням всі члени педагогічного колективу несуть відповідальність за фізичне виховання школярів відповідно до їх функціональних обов'язків.


Директор школи несе отвнтственность за організацію фізичного виховання в школі. На нього покладається:

 • створення матеріально-технічної бази, придбання інвентарю та обладнання для проведення всіх форм фізичного виховання в школі, контроль за ефективним використанням наявної бази;

 • організація регулярних мкдіцінскіх оглядів учнів відповідно до встановлених термінів;

 • сприяння роботі колективу школи з фізичного виховання учнів.


Замістітель директора школи з навчально-виховної роботи:

 • несе відповідальність за якість виконання навчальних програм і ефективне проведення уроків фізичної культури;

 • контролює заняття зі школярами, віднесеними за станом здоров'я до спеціальної медичної групи, а також організацію фізкультурних занять у режимі навчального дня, групах продовженого дня;

 • координує діяльність педагогів школи з формування в учнів гігієнічних та інших знань, пов'язаних зі зміцненням здоров'я.


Організатор позакласної та позашкільної виховної роботи:

 • бере участь у роботі колективу фізичної культури, координує та спрямовує зусилля педколективу та громадських організацій школи на проведення позаурочних форм фізичного виховання;

 • привертає шевство організації, батьків і фізкультурний актив до проведення спортивно-масової та оздоровчої роботи в школі і за місцем проживання;

 • організовує агітацію і пропаганду фізичної культури і спорту серед учнів, батьків і вчителів.


Керівник початкової військової підготували:

 • учавсівует в організації та проведенні позакласних форм фізичного виховання школярів;

 • прганізует роботу з військово-технічних видів спорту, для чого готує громадських інструкторів і суддів;

 • бере участь у підготовці учнів до здачі норм і вимог державних тестів.


Класні керівники:

 • розробляють і реалізують плани спортивно-оздоровчих заходів всередині класу;

 • організують, готують і представляють клас до участі в усіх внутрішньошкільного спортивно-масових і оздоровчих заходах;

 • разом з батьками домагаються дотримання учнями режиму дня та правил особистої гігієни, виконання ними ранкової гімнастики;

 • сприяють залученню учнів у секції колективу фізичної культури, ДЮСШ;

 • проводять агітаційно-пропагандистську роботу в класі.


Вихователь групи продовженого дня:

 • стежить за виконанням учнями режиму дня та правил особистої гігієни;

 • організовує проведення фізкультхвилинок і фізкультпаузи під час підготовки уроків;

 • сприяє проведенню ігор під час прогулянок;

 • організовує щодня протягом години фізкультурні заняття;

 • сприяє виконанню учнями домашніх завдань з фізичної культури.


Вчитель-предметник:

 • здійснює міжпредметні зв'язки;

 • проводить візкультмінуткі на своїх уроках, стежить за оспнкой учнів під вркмя уроків;

 • особисто приймає участь у проведенні фізкультурно-оздоровительныхмероприятий і змагань, виконує доручені йому педрадою обов'язки.


Учитель фізичної культури:

 • планує роботу з фізичного виховання школярів і розробляє разом з директором перспективи і напрями розвитку фізичної культури і спорту в школі на кожному етапі;

 • спрямовує роботу шкільного колективу фізкультури;

 • несе відповідальність за виконання навчальної програми;

 • забезпечує санітарно-гігієнічні умови та заходи безопосності на всіх видах занять фізичними вправами;

 • здійснює заходи щодо впровадження фізичної культури в побут учнів та педколективу;

 • організовує позакласну фізкультурно-оздоровчу та спортивно-іассовую роботу в школі, прагнути до залучення всіх учнів у різні форми занять і змагань;

 • проводить заняття з учнями, віднесеними до спеціальної медичної групи;

 • надає організаційну та методичну допомогу вихователям груп продовженого дня, класним керівникам, класовода, вчителям-предметникам;

 • бере участь у проведенні заходів з фізичного виховання за місцем проживання;

 • забезпечує підготовку учнів до виконання норм і вимог державних тестів;

 • готує громадський фізкультурний актив з числа учнів, вчителів, батьків для роботи в школі і за місцем проживання;

 • організовує внутрішньошкільні змагання та забезпечує участь команд школи у районних (міських) змаганнях;

 • підтримує контакт зі спортивними товариствами та позашкільними установами, які займаються фізичним вихованням школярів;

 • організовує спільно з директором школи навчання плаванню;

 • здійснює профорієнтацію і профподготовітельную роботу з учнями.


Для успішного виконання своїх обов'язків члени педколективу використовують методи, прийоми і форми організації, що відповідають сучасним вимогам теорії і методики фізичного виховання школярів.


Справа всіх і кожного


З досвіду роботи педагогічного колективу Шевченківської середньої школи Жовтневого району.

Практика показує, що досягнення справжньої масовості фізкультури і спорту немислимо без створення, регулярного освіти, зміцнення і вдосконалення навчально-спортивної бази. У шевченківській середній школі працею педагогічного та учнівського колективів, завдяки ентузіазму вчителів фізичної культури В.Ф. Данилевського, великої допомоги шефів - трудівників радгоспу імені Шевченка, батьків учнів створено сучасний спортивний комплекс. Маючи таку базу, педагоги вже багато років ведуть творчий пошук резервів підвищення якості навчально-виховного процесу, залучення до занять фізкультурою і спортом усіх хлопців.

Важливе місце в діяльності всього педагогічного колективу та вчителів фізичної культури займає організація підготовки та складання учнями норм комплексу ГТ. Для цього в школі створено спеціальну комісію, куди входить організатор позакласної та позашкільної виховної роботи, керівник початкової військової підготовки, вчителі фізичної культури, медсестра, голова ради колективу фізкультури, шефів і батьківського комітету. Всі найважливіші питання вирішуються на засіданнях комісії, які проводяться п'ять разів на рік. На них заслуховуються класні керівники про хід здачі норм, комісія інформує педрада про стан роботи по комплексу. Систематично працюють групи громадської підготовки і ГТ, спортивні секції та гуртки для учнів 1 - 3 класів.

Вчителі фізичної культури Володимир Федорович Данилевський спільно з класного керівника проводять велику роз'яснювальну роботу серед учнів та батьків про необхідність занять фізкультурою, участі в змаганнях, тренуваннях, щоденного виконання рухового режиму. Систематично проводяться бесіди, лекції для учнів, наприклад, такі: «Зарядка допоможе силу помножити», «Миколаїв спортивний» та ін

У школі регулярно проходять Тижні фізичної культури і спорту. Їх зазвичай одинадцять. Наприклад, на початку вересня - тиждень плавця, перший тиждень жовтня - спринтера, четвертий тиждень жовтня - стрибуна і т.п. У них беруть участь всі учні з першого по десятий класи.

До числа обов'язкових і цікавих заходів у режимі дня Шевченківської школи ставляться рухливі ігри та фізичні вправи на великих перервах. У такі хвилини школа нагадує великий потривожений мурашник: всі бігають, стрибають, грають.

Своє головне завдання вчитель фізкультури В.Ф. Данилевський бачить не в підготовці чемпіонів-одинаків, а у фізичному розвитку всіх своїх вихованців. Тому центр фізкультурно-масової роботи перенесений в класний колектив. У всіх внутрішньошкільних змаганнях бере участь команда-клас. Переможець визначається за сумою середніх результатів, показаних хлопчиками і дівчатками. При такій методиці підведення підсумків змагань клас вже не може вийти переможцем за рахунок декількох сильних спортсменів. І що найважливіше, кожен школяр протягом року приймає участь в 10 - 11 змаганнях, які, як правило, проводяться в недільні дні. Їх підсумки підбиваються на радіолінейке. Переможці нагороджуються грамотами, пам'ятними подарунками.

Уміле використання добре обладнаних спортивного комплексу, спортивного залу, застосування сучасної методики навчання і тренування приносять позитивні результати: щороку 96% учнів 2, 4, 6, 8, 10-х класів складають ГТ. Кожен другий учень-розрядник. У школі майже немає хлопців, віднесених за станом здоров'я до спеціальної медичної групи.

Учні Шевченківської школи не припиняють заняття спортом і тоді, коли стають дорослими. Для декого це стало пофессіей: понад двадцять її вихованців працюють вчителями у школах району та області, викладачами у вузах та тренерами ДЮСШ.


Висновок


Фізичне виховання подростаючего покоління є органічною частиною системи виховання і освіти дітей та має на меті сприяння всебічного розвитку особистості і духовних сил школярів, їх підготовки до життя, праці і захисту Батьківщини.

У процесі фізичного виховання загальноосвітніх шкіл вирішуються завдання зміцнення здоров'я школярів, розвиток їх фізичних здібностей, розширення функціональних можливостей організму, формування рухових навичок, виховання їх моральності і вольових якостей: патреотізма, колективізму, сміливості, рішучості, наполегливості, цілеспрямованості.

Виходячи з цього директору школи, вчителям фізичної культури, а також раді колективу фізкультури при активній допомозі всього педагогічного колективу необхідно здійснювати позакласну спортивно-масову і оздоровчу роботу.

Вчителям фізичної культури слід передусім спрямовувати зусилля на розвиток самостійності учнів, всіляко домагатися активної роботи ради колективу фізичної культури по масовому залученню всіх хлопців у різні фізкультурно-оздоровчі заходи і заняття спортом.

Для успішної роботи колективу фізичної культури важливо, щоб його очолював раду в складі найбільш активних учнів, хороших спортсменів, що представляють різні групи класів, що дозволить забезпечити необхідну спадкоємність, накопичення досвіду, поступове оволодіння організаторськими вміннями і навичками.

Направляючи діяльність ради, вчителям фізичної культури потрібно прагнути до того, щоб рада постійно використовував свої права, викладені в Положенні про колектив, Вплив дитячого колективу на особистість школяра в цьому напрямку з'явиться ефективним засобом виховної роботи.


Література:

 1. Мінаєв Б.М., Шиян Б.М. Основи методики фізичного виховання школьников.-М.: 1989.-С.42-47

 2. Оленчук П.Т. Здоров'я дарує спорт. -Миколаїв: 1985.-С.9-14

 3. Ріпа М.Д. Фізична культура і спорт в загальноосвітній школе.-М.: 1985.-С.63-69

 4. Горчаков Л. - Фізичне виховання-турбота всього педагогічного колективу. / / Народна освіта-1981 .- № 1.-С.30-45.

 5. Фомін Н.А., Фоліна В.Є. Вікові основи фізичного воспітанія.-М.: Фізіологія і спорт.-1972 .- С.5-20.

 6. Подсітков Н.Ф. - Справа всього педагогічного колективу. / / Фізична культура в школі .- № 12.-1983.-С.10-12.

7.Вавілова Р. І. Збірник інструктивно-методичних матеріалів з фізичної культуре.-М.: Просвещеніе_1984.-С.138-150

8.Сацюк П.П. Справа всіх і кожного / / Фізична культура в школі .- № 8.-1975.-С.45

9.Похлебін В.П. Рада колективу фізичної культури в дії / / Фізична культура в школі .- № 9.-1981.-С.35-39

10.Мерзлікіна А. Кожному вчителю - спортивно-педагогічну підготовку / / Фізична культура в школі .- № 12.-1990.-С.54-56

Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Медицина | Реферат
82.6кб. | скачати


Схожі роботи:
Фізичне виховання дітей
Фізичне виховання дітей в ДОП
Фізичне виховання дітей у сім`ї
Фізичне виховання дітей в сім`ї 2
Фізичне виховання дітей дошкільного віку
Фізичне виховання дітей дошкільного віку 2
Фізичне виховання дітей шкільного віку в сім`ї
Фізичне виховання дітей від народження до 7 років
Фізичне виховання дітей мають відхилення у стані здоров`я
© Усі права захищені
написати до нас
Рейтинг@Mail.ru