Фізичне виховання дітей мають відхилення у стані здоров`я

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.

скачати

РЕФЕРАТ
дисципліна:
Теорія і методика фізичного виховання
ТЕМА:
Фізичне виховання дітей, мають відхилення у стані здоров'я
Мінськ 2009

Зміст
1. Завдання і організація роботи з фізичного виховання учнів спеціальних медичних груп (СМГ)
2. Основні періоди занять з фізичного виховання в СМГ
3. Особливості методики занять з фізичного виховання в СМГ
4. Диференційований підхід в роботі з учнями в СМГ
Література

1. Завдання і організація роботи з фізичного виховання учнів спеціальних медичних груп (СМГ)
На підставі даних медичного огляду про стан здоров'я та фізичного розвитку всі учні розподіляються на медичні групи (основну, підготовчу, спеціальну) для занять фізичною культурою.
До основної групи належать учні без відхилень у стані здоров'я або з незначними відхиленнями, але при наявності хороших показників фізичного розвитку.
До підготовчої медичної групи відносяться учні, які мають незначні відхилення у стані здоров'я, недостатнє фізичний розвиток і фізичну підготовленість.
До спеціальної медичної групи відносяться учні, які мають відхилення у стані здоров'я, які є протипоказанням до підвищеного фізичного навантаження.
Учні, віднесені за станом здоров'я до основної і підготовчої медичних груп, займаються під керівництвом вчителя з чинним навчальним програмам. На уроках фізичної культури для учнів підготовчої групи необхідно враховувати індивідуальні медичні показання та протипоказання. При вивченні і виконанні різних рухових дій, пов'язаних з підвищеними навантаженнями, вимоги до учнів підготовчої групи знижуються. Навчальну програму вони проходять із зменшенням складності: скорочення тривалості вправ і кількості повторень.
Заняття з учнями, віднесеними за станом здоров'я до спеціальної медичної групи, організуються безпосередньо в навчальному закладі і проводяться 3 години на тиждень по 45 хвилин окремо від уроків фізичної культури.
У разі неможливості проведення занять з дітьми СМГ окремо рекомендується залучати таких дітей до занять з усім класом. При цьому необхідно строго індивідуально регламентувати фізичне навантаження, не пред'являти до таких учням загальних вимог, не залучати їх до виконання контрольних і тестових вправ, та участі у змаганнях. У цьому випадку однією з основних завдань в роботі вчителя буде є поліпшення всіх показників здоров'я хворих учнів з подальшим переведенням їх у підготовчу або основну медичні групи.
Відвідування занять учнями СМГ є обов'язковим. Відповідальність за їх відвідуваність покладається на адміністрацію і вчителя, який проводить ці заняття.
Уроки повинні обов'язково доповнюватися системою домашніх завдань, фізкультхвилинок на уроках, організацією правильного рухового режиму на перервах, заняттями в групах продовженого дня, проведенням масових спортивних заходів.
Основними завданнями фізичного виховання учнів, віднесених до СМГ, є:
- Зміцнення здоров'я, поліпшення фізичного розвитку, загартування організму;
- Розширення діапазону функціональних можливостей основних фізіологічних систем організму, відповідальних за енергозабезпечення;
- Підвищення захисних сил організму і його опірності;
- Освоєння основних рухових навичок і якостей;
- Виховання морально-вольових якостей та інтересу до регулярних самостійних занять фізичною культурою;
- Роз'яснення значення здорового способу життя, принципів гігієни, правильного режиму праці та відпочинку, раціонального харчування (що особливо важливо для школярів мають надлишкову вагу), перебування на повітрі і т.п.

2. Основні періоди занять з фізичного виховання в СМГ
Заняття зі школярами в СМГ умовно діляться на 2 періоди: підготовчий і основний.
Підготовчий період зазвичай займає всю першу чверть. Його завдання: поступово підготувати серцево-судинну і дихальну системи і весь організм школяра до виконання фізичного навантаження; виховати в учнів потребу до систематичних занять фізичними вправами; навчити елементарним правилам самоконтролю.
У перші 6-8 тижнів занять з учнями необхідні спеціальні (показані при кожному конкретному захворюванні) вправи, які повинні застосовуватися тільки у поєднанні з общеразвивающими. При їх доборі потрібно враховувати характер захворювань, рівень функціональних можливостей, дані фізичного розвитку та підготовленості кожного учня. У підготовчий період особливу увагу приділяється навчанню школярів правильному поєднанню дихання з рухом. Співвідношення дихальних вправ з іншими вправами на перших 2-3 уроках - 1:1, 1:2, потім 1:3, 1:4. Як правило, в ослаблених дітей переважає поверхневе грудне дихання. Тому на перших уроках необхідно навчати правильно дихати в положенні сидячи і стоячи, роблячи особливий акцент на участь в акті дихання передньої стінки живота. Необхідно привчати дітей робити вдих і видих через ніс, так як видих через ніс сприяє кращій регуляції дихання. Поєднання рухів з диханням треба навчати в повільному і спокійному темпі. У I чверті 50% всіх вправ проводяться у вихідному положенні лежачи і сидячи в повільному темпі. Кожна вправа спочатку повторюється 3-4 рази, потім 6-8 разів.
Протягом I чверті вивчаються індивідуальні особливості кожного учня, його фізична підготовленість, побутові умови, психологічні особливості, здатність організму переносити фізичне навантаження уроку фізичної культури.
Основний період за тривалістю залежить від пристосовності організму школяра до фізичних навантажень, від стану здоров'я, від пластичності і рухливості нервової системи.
Основний період передує перекладу школяра до більш сильної за станом здоров'я групу. Його завдання: освоєння основних рухових умінь і навичок програми з фізичної культури для учнів СМГ, підвищення загальної тренованості та функціональної здатності організму до перенесення фізичного навантаження в школі і вдома.
У зміст уроків цього періоду поступово включаються всі загально-розвиваючі вправи, види легкої атлетики: метання малих м'ячів в ціль і на дальність правою і лівою рукою, повільний біг, естафетний біг з відрізками від 10 до 50м, стрибки в довжину з місця; елементи художньої та спортивної гімнастики: танцювальні кроки, деякі виси і упори, вправи в рівновазі; рухливі ігри та елементи спортивних ігор. Всі вправи суворо дозуються залежно від індивідуальних особливостей організму.
Уроки рекомендується проводити з кінця змін або на п'ятому-шостому уроках при однозмінних заняттях у школі.
Не слід проводити здвоєні уроки, у тому числі і по лижній підготовці.
3. Методика та особливості занять з фізичного виховання в СМГ
Схема побудови уроків СМГ в принципі не відрізняється від звичайних занять фізкультурою, але має ряд принципових особливостей.
Вступна частина (15-20 хвилин) включає в себе загальнорозвиваючі вправи, які доцільно проводити у повільному і середньому темпі, обов'язково чергуючи з дихальними вправами. Навантаження повинна підвищуватися дуже обережно і поступово, на основі гнучкого та раціонального застосування засобів і вправ, які забезпечують підготовку всіх органів і систем до виконання основної частини уроку. У вступну частину мають увійти такі елементи, як побудова, опитування про самопочуття, пояснення завдань занять, ходьба у різному темпі і напрямах, комплекс дихальних вправ, біг в повільному темпі, вправи на гімнастичній лаві.
В основній частині уроку (15-20 хвилин) школярі опановують основними руховими навичками, отримують оптимальну фізичну навантаження і оптимальне напруга. Вирішуються завдання загального розвитку м'язової системи, органів дихання і кровообігу, формування правильної постави, вдосконалення загальної координації рухів, оволодіння руховими навичками, виховання вольових якостей. Засобами є общеразвивающие і спеціальні вправи, спрямовані на підвищення рівня загального фізичного розвитку та активного відпочинку займаються. Коло цих коштів повинен бути широкий і різноманітний.
Велике значення при цьому набуває підбір і чергування вправ, дозування навантаження, організація санітарно-гігієнічних умов, використання природних сил природи.
Вправи для загального розвитку м'язової системи, гнучкості і сили можуть займати різне місце в залежності від типу уроку та його завдань.
Вправи на швидкість, а також нові і тому поки складні для учнів руху на координацію слід розучувати на початку основної частини уроку. Це обумовлено тим, що з настанням стомлення центральної нервової системи знижується швидкість зміни процесів збудження і гальмування, створюються утруднені умови для розмежування подразників.
Вправи, що дають велику загальне навантаження (ігри, біг тощо) і викликають сильне емоційне переживання, доцільніше використати наприкінці основної частини уроку. Сильне збудження, втома ускладнюють оволодіння технікою подальших вправ, виховання швидкості та спритності. Як показує практика, треба чергувати вправи, враховуючи особливості їх структури, вплив на групи м'язів і функції організму в цілому з тим, щоб створювати найбільш сприятливі умови для виконання подальших вправ. Для зняття втоми, а це дуже важливо, між виконанням різних вправ рекомендується застосування вправ на розслаблення. У заключній частині уроку (5-10 хвилин) необхідно створити умови для того, щоб відновити сили, усунути стомлення і підвести підсумки заняття. У цій частині рекомендується застосовувати прості вправи для окремих частин тіла, різні види ходьби, спокійні танцювальні кроки, вправи на розслаблення м'язів, дихальні, вправи на формування правильної постави і обов'язково відпочинок сидячи. В кінці уроку визначається частота пульсу займаються, підводяться підсумки, дається завдання додому.
При визначенні структури конкретного уроку вчителю треба прагне до його цілісності, особливо забезпечуючи органічний зв'язок усіх трьох його частин.
Уроки рекомендується проводити на відкритому повітрі, на шкільних майданчиках, стадіоні. При цьому має суворо дотримуватися відповідність спортивної форми погоді для попередження переохолодження чи перегрівання. У прохолодну погоду підготовчу і заключну частину уроку можна проводити в приміщенні.

4. Диференційований підхід в роботі з учнями в СМГ
Провідний принцип у роботі з учнями СМГ - диференційований підхід, дозування навантаження з урахуванням індивідуальних особливостей. Цей принцип можна успішно реалізувати на практиці, дотримуючись наступні умови:
- Побудова на занятті не по росту, а за ступенем фізичної підготовленості: на правому фланзі більш підготовлені діти, на лівому - менше;
- При проведенні естафет більш підготовлені школярі стоять на початку колони, починають і закінчують естафети, при необхідності зробивши 2 повторення, менш підготовлені - одне;
- При проведенні ігор слабоподготовленние учні замінюються через кожні 2 хвилини;
- В 1 чверті рекомендується 5-7 хвилин основної частини уроку приділяти виконанню індивідуальних завдань, які складаються з вправ, які рекомендуються лікарем в залежності від діагнозу захворювання.
Для дітей, котрі мають відхилення з боку серцево-судинної системи (неактивна фаза ревматизму, функціональні зміни та ін), протипоказані вправи, виконання яких пов'язане з затримкою дихання, натуживанием, з різким прискоренням темпу, зі статичною напругою. Їм рекомендуються загально-розвиваючі вправи, що охоплюють всі групи м'язів, у вихідних положеннях лежачи, сидячи, стоячи: ходьба; дозований біг в повільному темпі (від 20с наприкінці першої чверті першого року навчання до 2-3 хвилин в кінці 2-го року навчання).
Школярам із захворюваннями органів дихання (хронічний бронхіт, запалення легенів, бронхіальна астма та ін) протипоказані вправи, що викликають затримку дихання, натуживание, необхідно більше уваги приділяти дихальним вправам, які сприяють тренуванню повного дихання, особливо подовженому видиху. Подовженню фази видиху допомагають вправи, які виконуються на видиху через рот з одночасним вимовою голосних звуків а, у, е, і, о, е, і приголосних р, м, ш, щ, з, з або їх поєднань. Ці вправи треба рекомендувати для виконання по 3-5 разів на день; дозування для однієї вправи 2-3 рази, кількість вправ - 3-4. Доцільні заняття плаванням, лижами.
У заняттях з учнями, що мають захворювання нирок (нефрит, пілонефріт) значно знижується фізичне навантаження, виключаються стрибки, не допускається переохолодження тіла. При проведенні загальнорозвиваючих вправ особливу увагу приділяється зміцненню м'язів передньої стінки живота.
Для школярів з порушенням нервової системи обмежуються вправи, що викликають нервове перенапруження (вправи в рівновазі), обмежується час ігор і т.д.
При хронічних захворюваннях шлунково-кишкового тракту, жовчного міхура, печінки зменшується навантаження на м'язи черевного преса, обмежуються стрибки.

Література
1. Тимошенків В.В., Тимошенкова О.М. Фізичне виховання студентів і учнів, котрі мають відхилення у стані здоров'я. Учеб.пособіе.2-е вид., Перераб. і доп. - Мн.: «Веди», 2001.
2. Ріпа М.Д., Велитченко В.К., Волкова С.С. Заняття фізичною культурою з школярами, віднесеними до спеціальної медичної групи. - М.: ФиС, 1988.
3. Матвєєв Л.П., Новіков А.Д. Теорія і методика фізичного виховання: Учеб. для ін-тів фіз. культури .- М.: Просвещение, 1976.
4. Булич Е.Г. Фізичне виховання в спеціальних медичних групах .- М.: ФиС, 1986.
5. Велитченко В.К. Фізкультура для ослаблених дітей. 2-е вид., Перераб і доп .- М.: ФиС, 1989
Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Педагогіка | Реферат
28кб. | скачати


Схожі роботи:
Фізичне виховання - здоров я нації
Фізичне виховання та зміцнення здоров я людини
Фізичне виховання та зміцнення здоров я людини
Фізичне виховання дітей
Фізичне виховання дітей в сім`ї 2
Фізичне виховання дітей у сім`ї
Фізичне виховання дітей в ДОП
Фізичне виховання дітей дошкільного віку 2
Фізичне виховання дітей дошкільного віку
© Усі права захищені
написати до нас
Рейтинг@Mail.ru