Функціонально-вартісний аналіз

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.


Нажми чтобы узнать.
скачати

ЗМІСТ

ВСТУП ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .... .... 3

I. Функціонально-вартісний аналіз ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..... 4

1.1. Поняття, сутність та об'єкти методу ФВА ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 4

1.2. Принципи і форми функціонально-вартісного аналізу ... ... ... 8

1.3. Проблематика впровадження обліку за методом ФВА ... ... ... ... ... ... .... 13

II. Розрахункова частина ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. .... 15

ВИСНОВОК ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 20

Список використаної літератури ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. 21

ВСТУП

В даний час одним із способів підвищення якості продукції та розвитку систем управління промисловим підприємством є застосування функціонально-вартісного аналізу (ФСА). Існують різні думки про ефективність застосування ФВА. Одні економісти вважають ФСА простим методом. Для застосування його в практичній діяльності, інші - складним, як в методичному плані, так і в області технології застосування ФВА. Можливо, це пов'язано з тим, що недостатньо інформації про досвід використання методу.

Мета даної роботи полягають у розкритті сутності функціонально-вартісного аналізу, а також способів його застосування для підвищення якості продукції та вдосконалення системи управління маркетингом на підприємстві. Згідно цим цілям в роботі поставлені відповідні завдання:

- Дати поняття системи за методом ФВА (АВС-cost);

- Визначити сферу застосування даного методу;

- Оцінити проблематику впровадження обліку за методом ФВА.

1.1. Поняття, сутність та об'єкти методу ФВА

В економічній літературі відзначають взаємозв'язок стратегії маркетингу і стратегії ФСА. Стратегія ФСА розвиває стратегію маркетингу, тому що є ефективним методом дослідження техніко-економічних характеристик товарів, та їх функціональних можливостей.

Під функціонально-вартісним аналізом розуміють метод комплексного системного дослідження вартості і характеристик продукції, включаючи функції та ресурси, задіяні у виробництві, діяльність з продажу, доставці, технічній підтримці, наданню послуг, а також щодо забезпечення якості. Даний метод направлений на оптимізацію співвідношення між якістю, корисністю функцій об'єкта і витратами на їх реалізацію на всіх етапах його життєвого циклу.

Цілі використання функціонально-вартісного аналізу на підприємстві можуть розрізнятися в залежності від об'єкта дослідження. Якщо об'єктом дослідження буде виступати підрозділ підприємства, наприклад відділ маркетингу, то мета дослідження буде полягати в досягненні поліпшень в роботі відділу за показниками вартості, трудомісткості та продуктивності. Якщо в якості об'єкта дослідження розглядати якість продукції підприємства, то цілями ФСА будуть: на стадіях науково-дослідної роботи та дослідно-конструкторських розробок - попередження виникнення зайвих витрат, на стадіях виробництва та експлуатації об'єкта - скорочення або виключення невиправданих витрат і втрат. Кінцевою метою ФВА є пошук найбільш економічних з точки зору споживача і виробника варіантів того чи іншого практичного рішення.

Відповідно розрізняють і завдання ФВА по об'єктах дослідження. У першому випадку аналізується діяльність персоналу відділу маркетингу і визначається вартість виконання функцій управління, досліджується ефективність використання трудових ресурсів відділу, виявляються джерела підвищення продуктивності праці, усунення «вузьких місць» в управлінні та ін У другому випадку основними завданнями будуть наступні: зниження матеріаломісткості, трудомісткості , енергоємності і фондоємності продукції, підвищення якості продукції, забезпечення скорочення витрат на поліпшення якості продукції за рахунок повного або часткового виключення зайвих витрат на малоефективні заходи.

Об'єктами ФСА можуть бути:

- Організаційні та управлінські процеси і структури, побудова (вдосконалення) організаційної структури, розподіл завдань, прав і відповідальності в системі управління підрозділом, створення умов для ефективної роботи співробітників служб;

- Якість продукції (виявлення резервів підвищення якості продукції, досягнення оптимального стану «якість - ціна»);

- Конструкція вироби (на стадіях проектування, підготовки виробництва, безпосередньо в процесі виготовлення), всі види технологічної оснастки та інструментів, спеціальне обладнання та спеціальні матеріали;

- Технологічний процес (на стадіях розробки технологічної документації, технологічної підготовки виробництва, організації та управління виробництвом), і інші процеси

виробництва (заготівельні, обработочного, складальні, контрольні, складські, транспортні).

Функціонально-вартісний аналіз дозволяє виконати наступні види робіт:

 1. визначити рівень (або ступінь) виконання різних бізнес-процесів на підприємстві, в тому числі ефективність управління маркетингом і управління якістю продукції;

 2. обгрунтувати вибір раціонального варіанта технології реалізації бізнес-планів;

 3. провести аналіз функцій, які виконуються структурними підрозділами підприємства;

 4. забезпечити високу якість продукції;

 5. проаналізувати інтегроване поліпшення результатів діяльності підприємства та ін

З метою забезпечення найбільшої віддачі від виконання робіт з ФВА необхідно дотримуватися ряду основних принципів аналізу (табл. 1.1).

Погляди різних авторів, які висвітлюють у своїх роботах методологію проведення ФВА, свідчать про те, що:

1) відсутня єдина методика ФВА, придатна для всіх напрямів і всіх об'єктів дослідження;

2) перед тим як прийняти рішення про застосування ФВА необхідно проаналізувати основні фактори, що впливають на процес і методику реалізації цього методу:

напрями проведення ФВА (система управління підприємством, система управління структурним підрозділом - відділ маркетингу, якість продукції);

об'єкт дослідження і його життєвий цикл;

цілі та завдання проведення методу;

обсяг фінансування проведення дослідження із застосуванням ФСА;

кваліфікація фахівців, які проводять ФСА.

Теорія ФВА широко використовується в галузях машинобудування, електротехнічної та електронної промисловості. Це пов'язано з системністю методу, який полягає в тому, що потрібно дослідження об'єкта як єдиного цілого і як системи, що включає в себе інші складові елементи, що знаходяться у взаємодії, а також як частини іншої системи, більш високого рівня, в якій аналізований об'єкт знаходиться з іншими підсистемами в певних взаєминах. В силу системності ФВА дозволяє виявити в кожному досліджуваному об'єкті причинно-наслідкові зв'язки між якістю, характеристиками і витратами.

Спеціалісти, які здійснюють ФСА повинні володіти високим рівнем розвитку абстрактного мислення та творчого (науково-технічного) уяви. Дані індивідуально-психологічні характеристики сприяють збільшенню різноманітності альтернатив при прийнятті управлінських рішень.

Угрупування витрат за факторами виробництва дозволяє виявити ієрархічну структуру напрямків зниження вартості виробів. Напрями доцільно деталізувати, ранжуючи за ступенем значущості, яка визначається методом експертної оцінки. Зіставлення функцій з витратами на їх здійснення дозволяє вибирати шляхи здешевлення продукції.

Співвіднесення питомої ваги витрат на функцію в загальних витратах і значимість відповідної йому функції, дозволяє обчислити коефіцієнт витрат по функціях. Оптимальним вважається . При істотному перевищенні даними коефіцієнтом одиниці ( ), Необхідно шукати шляхи здешевлення даної функції.

Результатом проведеного ФВА є альтернативні варіанти рішень, в яких враховується співвідношення сукупних витрат на вироби (що є сумою поелементний витрат), з базовими витратами. Базою можуть служити мінімально можливі витрати на виріб. Економічну ефективність ФВА, що показує, яку частку складає зниження витрат у їхній мінімально можливій величині можна визначити за формулою:

(1)

де, - Економічна ефективність ФВА (коефіцієнт зниження поточних витрат);

- Реально сформовані сукупні витрати;

- Мінімально можливі витрати, що відповідають спроектованому виробу.

Підсумком проведення ФСА як інструменту управління якістю продукції повинне стати зниження витрат на одиницю корисного ефекту, що досягається:

 • скороченням витрат при одночасному підвищенні споживчих властивостей виробу;

 • зменшенням витрат при збереженні рівня якості;

  скороченням витрат при обгрунтованому зниженні технічних параметрів до їх функціонально необхідного рівня.

  1.2. Принципи і форми функціонально-вартісного аналізу

  Принципи функціонально-вартісного аналізу

  Таблиця 1.1

  Об'єкт

  дослідження ФВА


  Принцип ФСА

  Зміст принципу ФСА

  Підрозділ підприємства (відділ маркетингу)

  Системний підхід

  Аналіз підрозділи як елемента системи більш високого порядку і як системи, що складається з взаємозалежних елементів


  Функціональний підхід

  Аналіз підрозділи як комплексу виконуваних функцій


  Творчий підхід

  Активізація творчої роботи з проблем структури та функцій підрозділу

  Якість продукції

  Функціональність

  Розгляд продукції як комплексу виконуваних функцій


  Системність

  Вивчення кожної функції продукції як самостійної системи


  Економічність

  Аналіз витрат на функції продукції на всіх стадіях життєвого циклу продукції


  Творчість

  Активізація колективної роботи над підвищенням якості продукції

  В даний час у вітчизняній і зарубіжній практиці застосовуються три основні форми ФВА.

  Перевагою ФВА є наявність достатньо простих розрахункових і графічних методів, що дозволяють дати оцінку виявлених причинно-наслідкових зв'язків. Це ще раз підкреслює, що ФСА-ефективний метод дослідження технічних, виробничих, економічних систем ефективний засіб прискорення впровадження нової продукції, підвищення якості продукції, оптимізації співвідношень між споживчою вартістю об'єкта і витратами на його розробку.

  Слід зазначити, що ФВА необхідно розглядати як внутрішньофірмовий метод маркетингових досліджень та управління маркетингом на підприємстві, і управління якістю продукції. Доцільна тісний взаємозв'язок між маркетинговими службами і групами, які проводять функціонально-вартісний аналіз.

  Форми функціонально-вартісного аналізу

  Таблиця 1.2.

  Форма ФСА

  Мета використання форм ФВА

  Сфера використання форм ФВА

  Коригуюча форма

  Виявлення зайвих витрат; визначення диспропорції між значимістю функцій для споживача і витратами на їх забезпечення; пошук резервів зниження собівартості і підвищення якості виробів

  Сфера виробництва (для вдосконалення освоєних і діючих об'єктів)

  Творча форма

  Пошук оптимальних технічних рішень; встановлення граничних нормативів витрат з виготовлення розроблюваних об'єктів

  Сфера проектування (при проектуванні нової продукції на стадіях НДР та ДКР)

  Інверсна форма

  Пошук найбільш ефективних умов використання об'єктів

  Сфера застосування (при пошуку нових сфер застосування продукції, уніфікації продукції)

  При проведенні функціонально-вартісного аналізу визначають функції елементів продукції і проводять оцінку витрат на реалізацію цих функцій з метою зниження витрат. Іншими словами, ФВА має сприяти виготовленню або модернізації продукції високої якості при одночасному накопиченні функціонально зайвих витрат, завдяки вирішенню наступних проблем:

  економія матеріалів і затрат праці;

  зниження собівартості продукції;

  цілеспрямоване забезпечення високої якості продукції;

  поліпшення споживчих властивостей продукції;

  досягнення оптимального співвідношення «якість-ціна»;

  пошук резервів зниження витрат на виробництво і експлуатацію продукції;

  пошук резервів підвищення якості продукції.

  Організація роботи по будь-якій формі ФВА передбачає виконання кількох етапів (табл. 1.3):

  Таблиця 1.3

  Етап

  Зміст етапу

  1


  2


  1. Підготовчий

  Створення організаційних передумов для впровадження ФСА. Визначення об'єкта аналізу з відповідним техніко-економічним обгрунтуванням. Підбір та затвердження дослідницької групи ФСА. Визначення цілей, завдань, глибини опрацювання техніки проведення ФСА по об'єкту. Розробка та затвердження плану-графіка проведення робіт з ФВА. Оформлення розпорядження по підприємству про проведення ФСА вибраного об'єкту.

  2. Інформаційний

  Збір, обробка і аналіз інформації про об'єкт. Побудова структурної моделі об'єкта ФВА.

  3. Аналітичний

  Визначення складу об'єкту і виявлення зв'язків між елементами. Виявлення і формулювання функцій. Класифікація функцій. Побудова функціональної моделі об'єкта. Оцінка рівня виконання функцій. Визначення функціональної, проблемної і витратної залежності об'єкта. Побудова суміщеної (функціонально-структурної) моделі об'єкта. Формулювання завдань вдосконалення об'єкта.

  4. Творчий

  Пошук ідей і варіантів рішень щодо вдосконалення об'єкта. Обробка і систематизація результатів проведення творчих нарад. Підготовка матеріалів для оцінки отриманих результатів.

  5. Дослідницький

  Оцінка, обговорення та відбір раціональних варіантів спільно з фахівцями функціональних служб. Комерційна оцінка варіантів рішень відповідно до обраних на даному етапі критеріями. Оцінка реальних пропозицій.

  6. Рекомендаційний

  Розгляд пропозицій відповідними службами підприємства. Проведення техніко-економічних розрахунків. Прийняття рішення комітетом ФСА про прийнятність пропозицій. Складання плану-графіка впровадження рекомендацій. Передача затверджених рекомендацій відповідним службам.

  7. Етап впровадження

  Затвердження керівництвом плану-графіка впровадження. Розробка і складання відповідної документації про впровадження. Впровадження отриманих результатів. Оцінка отриманих результатів.

  Отже, мета методу полягає в об'єднанні понять «резерв», «ефективність» і «якість», тобто функціонально-вартісний аналіз слід використовувати як інструмент підвищення ефективності промислового виробництва і з позиції маркетингу.

  Все більшого поширення в аналітичній роботі отримують принципи функціонально-вартісного аналізу якості продукції: функціональність, системність, економічність, творчість, - зміст яких було освітлено. Принципи проведення ФСА якості продукції універсальні. Вони сприяють пошуку можливостей раціонального розподілу на заходи щодо поліпшення якості продукції.

  При дослідженні якості продукції використовуються такі різновиди моделі ФСА.

  Функціонально-вартісний аналіз продукції може проводитися на будь-якому підприємстві, коли необхідно вирішити завдання розробки та постановки на виробництво нових виробів, підвищити техніко-економічний рівень продукції, модернізувати або модифіковані продукцію і т. д., включає наступні етапи.

  Різновиди моделей ФСА якості продукції

  Моделі ФСА

  Принцип побудови моделі ФСА

  Компонентна

  Систематизований перелік матеріальних компонентів об'єкта із зазначенням елементів надсістеми

  Потокове

  Графічне відображення характеру зв'язків між компонентами аналізованої системи в процесі їх функціонування

  Функціональна

  Умовне графічне відображення складу і взаємодії функцій об'єкта

  Функціонально-ідеальна

  Модель удосконалення об'єкта, позбавленого всіх або частини шкідливих функцій і небажаних ефектів, виявлених на попередніх етапах ФВА (при збереженні або вдосконаленні корисних функцій)

  Підсумком проведення ФСА повинно бути зниження витрат на одиницю корисного ефекту. Це досягається шляхом скорочення витрат (приблизно на 20-30%) при підвищенні споживчих властивостей продукції, при збереженні заданого рівня якості.

  Широта використання ФВА якості продукції в рамках моделі-комплексу «ФСА-маркетинг-якість» багато в чому залежить від розуміння важливості цього аналізу керівниками підприємства. Незважаючи на неможливість в результаті застосування ФВА об'єктивно визначити конкретні шляхи вдосконалення продукції та знайти ефективні резерви зниження витрат на виготовлення продукції, тому що вартість функцій елементів продукції в умовах інфляції не може повністю адекватно відображати реальний стан справ по їх формуванню, основні методичні положення методу функціонально- вартісного аналізу в умовах ринку не тільки не втрачають своєї значущості, але і як і раніше свідчать про доцільність його застосування.

  Таким чином, успішне вирішення проблем розвитку ринкового механізму управління якістю можливо з залученням методу функціонально-вартісного аналізу резервів підвищення якості продукції.

  1.3. Проблематика впровадження обліку за методом ФВА

  Перелічимо переваги та недоліки функціонально-вартісного аналізу. Переваги:

  Більш точне знання вартості продукції дає можливість приймати вірні стратегічні рішення з наступних питань:

  1. призначення цін на продукцію;

  2. оптимального поєднання продуктів;

  3. вибору між можливостями виготовляти самостійно або купувати;

  4. вкладення коштів у науково-дослідні роботи, автоматизацію процесів, просування продукції і т.п.

  Метод сприяє:

  1. якісної реалізації управлінських функцій, таких як підвищення ефективності дорогих операцій;

  2. виявлення та скорочення обсягів операцій, не підвищують цінність продукції.

  Недоліки цього методу:

  - Процес опису функцій може виявитися надмірно деталізованим, а модель обліку іноді занадто складна і її важко адаптувати до реальних умов;

  - Етап збору даних про джерела витрат по функціях (activity drivers) часто недооцінюється;

  - Для якісної реалізації методу потрібні спеціальні програмні засоби;

  - Зміни, що вносяться до модель не відповідають швидкості організаційних змін;

  - Реалізація розглядається як «примха» фінансового менеджменту і недостатньо підтримується оперативним керівництвом.

  Основними проблемами впровадження ФВА можуть стати:

  - Труднощі психологічного характеру, пов'язані з високим рівнем тривожності і низьким рівнем мотивації менеджерів по відношенню до впровадження прогресивних методів управління витратами;

  - Труднощі інформаційного характеру, пов'язані зі слабкою ступенем розвитку методологічного апарату проведення ФВА, недоліком програмного забезпечення і засобів автоматизації процесу управління витратами.

  II. Розрахункова частина

  Завдання № 1

  Організація виробляє посудомийні машини. Асортиментний перелік представлений чотирма моделями «Комуніст», «Комсомолець», «Піонер», «Жовтеня».

  Для виробництва використовується автоматизована складальна лінія, одна для всіх чотирьох моделей. Лінія завантажена на 70%.

  Для переходу з однієї моделі на іншу, лінію доводиться перенастроювати, тобто виробляти пуско-налагоджувальні роботи.

  Скорочення асортименту недоцільно через високу конкуренцію на ринку. Моделі «Комуніст» і «Комсомолець» продаються на незалежних один від одного сегментах ринку.

  Маркетингова служба здатна підвищити натуральний обсяг продажів однієї моделі (за винятком моделі «Комуніст») за рахунок зменшення натурального обсягу продажів іншої моделі, в межах 20%.

  Виробництво є машиноємкості.

  Таблиця 1. Дані для розрахунку.

  Показники

  Комуніст

  Комсомолець

  Піонер

  Жовтеня

  Продаж, шт.

  1500

  1500

  800

  800

  Ціна одиниці, грн.

  130

  140

  97

  120

  Прямі витрати, руб.

  82000

  106000

  34800

  42400

  в тому числі:

  матеріали, руб.

  54000

  75000

  24000

  28000

  праця, руб.

  28000

  31000

  10800

  14400

  Накладні витрати, руб.

  289000

  Таблиця 2. Дані для розподілу накладних витрат.

  Показники

  Комуніст

  Комсомолець

  Піонер

  Жовтеня

  Механічна обробка, час.

  750

  450

  160

  240

  Налаштування обладнання, раз

  3

  3

  4

  4

  Обробка заявки на матеріал, раз

  10

  10

  20

  20

  Контроль якості, раз

  3

  3

  4

  4

  Обробка замовлення на продаж, раз

  5

  3

  8

  4

  Таблиця 3. Вартість операцій.

  Вид операції

  Вартість

  Налаштування складальної лінії (на один прогон), грн.

  4000

  Контроль якості після настройки, руб.

  2000

  Обробка одного збутового замовлення, руб.

  1650

  Обробка одного замовлення матеріалів, руб.

  550

  Вартість одного машинного години, руб.

  50

  Визначте:

  1. Рентабельність кожної з моделей на підставі методу обліку повних витрат, рознесених по ставці розподілу (cost - driver).

  2. Рентабельність кожної з моделей за методом direct - cost.

  3. Визначте оптимальний асортиментний перелік (за методом direct - cost).

  4. Уточніть результати розрахунку з точки зору методу ФВА, використовуючи дані таблиць 2, 3.

  Рішення:

  «Діректкостінг» - система роздільного обліку змінних і постійних витрат. Для оцінки собівартості продукції використовуються тільки змінні витрати, постійні визнаються збитком періоду, в якому вони були зроблені.

  Змінні витрати змінюються зі зміною ступеня завантаження виробничих потужностей, але в розрахунку на одиницю продукції вони є постійними. Постійні витрати в сумі не змінюються при зміні рівня ділової активності, але в розрахунку на одиницю продукції вони залежать від обсягу виробництва.

  Обчислення собівартості продукції методом повних витрат передбачає облік усіх витрат, включаючи прямі і непрямі (розподілені накладні) витрати.

  1. Знайдемо рентабельність по кожній з моделей на підставі методу обліку повних витрат, рознесених по ставці розподілу (cost - driver) за формулою:

  П

  R п = ----- * 100,0%, де

  ПС

  П - прибуток від реалізації продукції;

  ПС - повна собівартість реалізованої продукції.

  Коефіцієнт розподілу на конкретний продукт становитиме: відношення суми операцій по даному продукту до загальної суми операцій (див. табл. № 1).

  Таблиця № 1.

  Розрахунок рентабельності кожної моделі на підставі методу (cost-driver)

  Показники

  Комуніст

  Комсомолець

  Піонер

  Жовтеня

  Усього механічна обробка, час.

  1600

  Коефіцієнт розподілу

  0,46875

  0,28125

  0,1

  0,15

  Накладні витрати продукту, руб.

  135468,75

  81281,25

  28900,00

  43350,00

  Повна собівартість продукту, руб.

  217468,75

  187281,25

  63700,00

  85750,00

  Виручка продукту, руб.

  195000,00

  210000,00

  77600,00

  96000,00

  Прибуток (збиток) продукту, руб.

  -22468,75

  22718,75

  13900,00

  10250,00

  Рентабельність моделі,%

  -10,3

  12,1

  21,8

  12,0

  Висновок: Розрахувавши рентабельність по кожній із запропонованих моделей, на основі методу обліку повної собівартості виробу, можна зробити висновок, що моделі «Комсомолець», «Піонер», «Жовтеня» є більш прибутковими і збитковою - модель «Комуніст». Загальний прибуток становить 24 400 руб. Якщо слідувати цим розрахунком, то прибуток можна збільшити на 22 469 руб., Знявши з виробництва модель «Комуніст».

  2. Знаходимо рентабельність кожної з моделей за методом direct - cost.

  Система «директ-костинг» полягає в тому, що собівартість враховується і планується тільки в частині змінних витрат, тобто лише змінні витрати розподіляються по носіях витрат. Частину витрат (постійні витрати) збирають на окремому рахунку, в калькуляцію не включають і періодично списують на фінансові результати, тобто враховують при розрахунку прибутків і збитків за звітний період. За змінними затратами оцінюються також запаси - залишки готової продукції на складах і незавершене виробництво.

  Таблиця № 2.

  Розрахунок рентабельності кожної моделі за методом direct-cost

  Показники

  Комуніст

  Комсомолець

  Піонер

  Жовтеня

  Виручка продукту, руб.

  195000,00

  210000,00

  77600,00

  96000,00

  Маржинальний прибуток продукту, руб.

  113000,00

  104000,00

  42800,00

  53600,00

  Усього маржинальний прибуток продукту, руб.

  313400,00

  Частка внеску (рентабельність моделі),%

  36,1

  33,2

  13,7

  17,1

  Висновок: Розрахувавши рентабельність по кожній з моделей за системою «директ-костинг» можна відзначити, що якщо підприємство зніме з виробництва модель «Комуніст», то прибуток підприємства зменшиться на 113 000 руб.

  Підвищення обсягу продажів однієї моделі (за винятком моделі «Комуніст») за рахунок зменшення натурального обсягу продажів іншої моделі (20%), прибуток зменшиться в розмірі 13,7%.

  1. Визначимо оптимальний асортиментний перелік (за методом direct - cost).

  Зробивши необхідні розрахунки можна сказати, що найбільш оптимальним обсягом виробництва є зростання обсягу продажів моделі «Жовтеня», за рахунок зниження обсягу продажів моделі «Комсомолець».

  4. Уточнимо результати розрахунку з точки зору методу ФВА.

  Функціонально-вартісний аналіз - це метод системного дослідження функцій об'єкта (виробу, процесу, структури), спрямований на мінімізацію витрат у сферах проектування, виробництва та експлуатації при збереженні (підвищення) якості та корисності об'єкта.

  Підсумком проведення ФСА повинно бути зниження витрат на одиницю корисного ефекту, це досягається шляхом скорочення витрат (20 -30%) при підвищенні споживчих властивостей продукції, при збереженні заданого рівня якості.

  Таблиця № 3.

  Розрахунок рентабельності кожної моделі за методом ФВА

  Показники

  Комуніст

  Комсомолець

  Піонер

  Жовтеня

  Змінні загальновиробничі витрати продукту, руб.

  69250,00

  50950,00

  56200,00

  53600,00

  Накладні витрати продукту, руб.

  59000,00

  Коефіцієнт розподілу

  0,46875

  0,28125

  0,1

  0,15

  Розподілені накладні витрати продукту, руб.

  27656,25

  16593,75

  5900,00

  8850,00

  Повна собівартість продукту, руб.

  178906,25

  173543,75

  96900,00

  104850,00

  Виручка продукту, руб.

  195000,00

  210000,00

  77600,00

  96000,00

  Прибуток (збиток) продукту, руб.

  16093,75

  36456,25

  -19300,00

  -8850,00

  Рентабельність моделі,%

  9,0

  21,0

  -19,9

  -8,4

  Висновок: Провівши необхідні розрахунки і проаналізувавши отримані результати, можна з упевненістю сказати, що найбільш рекомендованим методом для роботи будь-якого підприємства є метод ФВА. Цей метод дає найбільш точні результати, не дивлячись на те, що в порівнянні з двома іншими методами він є більш витратним.

  ВИСНОВОК

  Критерієм ефективності маркетингової діяльності промислового підприємства є якість продукції та її конкурентоспроможність на вітчизняному та світовому ринках. Це змушує керівників промислових підприємств шукати і використовувати у своїй діяльності найбільш ефективні механізми та інструменти.

  Найбільш ефективним інструментом маркетингу, який може відповісти на питання «який товар виробляти?», «Які функції товар повинен виконувати?», «З якими витратами товар виробляти?», На наш погляд, є функціонально-вартісний аналіз (ФВА), що дозволяє досліджувати всі фактори в процесі руху продукції від джерела сировини, тобто з моменту її зародження, до моменту споживання й утилізації, включаючи два основних фактори конкурентоспроможності: ціну і якість продукції. Такі можливості ФСА обумовлюють його актуальність, оскільки він виявляє джерела, економити матеріали і затрати праці, і цілеспрямовано забезпечити необхідний рівень якості продукції при зниженні витрат на її виготовлення, а також сприяє створенню органічної єдності функціональних можливостей і ціни товару, тобто функціональну придатність товару запитам споживачів. Тому слід вважати ФСА внутрішньофірмовим методом маркетингових досліджень якості продукції та управління маркетингом на підприємстві.

  У підсумку можна сказати, що основні методичні положення методу функціонально-вартісного аналізу в умовах ринку не втрачають своєї значущості та доцільності застосування.

  Список використаної літератури

  1. Гордашнікова О.Ю. Функціонально-вартісний аналіз якості продукції та управління маркетингом на підприємстві. - М.: Видавництво «Альфа-Прес». 2006. - 88 с.

  2. Кондраков, Н.П. Бухгалтерський управлінський облік: навч. посібник / Н.П. Кондраков, М.А. Іванова. - М.: ИНФРА-М, 2005. - С. 305.

  3. Селезнва М.М., Іонова А.Ф. Фінансовий аналіз. Управління фінансами: Учеб. посібник для вузів. - 2-е вид., Перераб. і доп. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2007. - 639 с.

  4. Соколова Н.А., Каверіна О.Д. Управлінський аналіз: Учеб. посібник. - М.: Изд-во «Бухгалтерський облік», 2007. - 184 с.

  5. Іванов В, В., Хан О.К. Управлінський облік ефективного менеджменту. - М.: ИНФРА - М, 2007. -208 С. (Національні проекти).

  6. Кукукіна І.Г. Управлінський облік: Учеб. посібник. - М.: Фінанси і статистика, 2005. - 400 с.: Іл.

  Додати в блог або на сайт

  Цей текст може містити помилки.

  Маркетинг, реклама и торгівля | Контрольна робота
  104.9кб. | скачати


  Схожі роботи:
  Функціонально вартісний аналіз
  Функціонально вартісний аналіз вироби авторучка
  Функціонально вартісний аналіз вироби авторучка 2
  Функціонально-вартісний аналіз вироби авторучка
  Функціонально-фізичний аналіз фотоапарата Зеніт
  Сутність і завдання функціонально-вартісного аналізу Аналіз фінансового стану підприємства
  Сутність і завдання функціонально-вартісного аналізу Аналіз фінансового стану підприємства
  Методика функціонально вартісного аналізу на підприємстві
  Функціонально стилістичні особливості придаткових пропозицій
  © Усі права захищені
  написати до нас
  Рейтинг@Mail.ru