Франчайзинг 3

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.


Нажми чтобы узнать.
скачати

Основи бізнесу
Курсова робота на тему:
"Франчайзинг"
Москва 2009

Зміст
  Введення
Глава 1.
1.1 Основне поняття франчайзингу, його риси і ознаки
1.2 Основна термінологія
Глава 2.
Критерії ефективності Франчайзингу
Глава 3.
3.1 Види франчайзингу
3.2 Методи франчайзингу
Глава 4.
Правове регулювання Франчайзингу в Росії
Висновок
Література

Введення

Для нашої економіки франчайзинг є відносно новим явищем, у той час як у розвинених країнах він сторіччями практикувався як засіб забезпечення споживачів суспільства в різних послугах.
Привабливість франчайзингу полягає в наявності незаперечних переваг для обох учасників франчайзингових відносин. Для малих підприємств і індивідуальних підприємців він надає в розпорядження стабільний дохідний бізнес, для відомих фірм і компаній - можливість розширити й усталити свої позиції на ринку. Саме цим можна пояснити настільки широке поширення франчайзингу як у Європі, так і в Америці. Для багатьох підприємств франчайзинг став символом успіху в бізнесі, в тому числі і для деяких російських фірм, які зважилися на розвиток бізнесу за допомогою франчайзингу.
В даний час розвиток російського підприємництва, у першу чергу малого, не може підвищеними комерційними ризиками. Реалізація сучасних бізнес-проектів жадає від підприємця широких знань в області управління, маркетингу, реклами й уміння враховувати особливості проекту. Відпрацьовування ефективної схеми і методів діловодства в кожному конкретному випадку вимагають великих тимчасових і матеріальних витрат.
Організація підприємства громадського харчування на умовах франшизи значно знижує підприємницькі ризики, тому що в цьому випадку відбувається використання уже відпрацьованого і довів свою ефективність бізнесу. Таким чином, розвиток франчайзингу може виявитися однією з найбільш ефективних форм підтримки малого підприємництва, одним з можливих рішень важливої ​​державної задачі.

Глава 1.

1.1 Основне поняття франчайзингу, його риси і ознаки

Слово "франчайзинг" походить від французького "fran-chise", що означає "пільга, привілей, звільнення від податку, внеску". Згодом це слово закріпилося в англомовних державах. У ДК РФ (ст.1027) [1] цей термін отримав назву "комерційна концесія" і "договір комерційної концесії" і йому дається наступне визначення: "За договором комерційної концесії одна сторона (правовласник) зобов'язується надати іншій стороні (користувачеві) за винагороду на строк або без зазначення строку право використовувати в підприємницькій діяльності користувача комплекс виключних прав, належних правоволодільцеві, в тому числі право на фірмове найменування і (або) комерційне позначення правовласника, на комерційну інформацію, а також на інші передбачені договором об'єкти виключних прав - товарний знак, знак обслуговування і т.д. ".
Інакше кажучи, по своїй суті франчайзинг являє собою систему взаємин, яка полягає в оплатній передачі однією стороною (фірмою, що має, як правило, яскраво виражений імідж і високу репутацію на ринку товарів і послуг) іншій стороні (фірмі або індивідуальному приватному підприємцю) своїх засобів індивідуалізації вироблених товарів, виконуваних робіт або послуг (товарного знака або знака обслуговування, фірмового стилю), технології ведення бізнесу та іншої комерційної інформації, використання якої іншою стороною буде сприяти зростанню і надійному закріпленню на ринку товарів і послуг.
При цьому передається сторона зобов'язується сприяти в становленні бізнесу, забезпечувати технічну та консультаційну допомогу.
Для франчайзингу характерні такі основні риси і ознаки:
франчайзинг передбачає собою наявність двох сторін угоди (договору) - франчайзера і франчайзі;
франчайзер є власником виключних прав: товарного знака, фірмового стилю, патенту, ідеї, авторського права і аналогічних прав. Застосовуючи російську термінологію, франчайзер є правовласником;
франчайзер, будучи правовласником, передає свої права франчайзі на певних умовах. Франчайзі здійснює свою діяльність під товарним знаком франчайзера, використовуючи його репутацію на ринку товарів (послуг), і по своєму фірмовому стилю ідентифікується з франчайзером;
франчайзер виступає в однині; франчайзі, що працюють за договором з правовласником, може бути кілька, тобто це свого роду мережа, що працює за єдиною методикою. Мета франчайзингу - ведення свого бізнесу, мета мереж - продаж більшої кількості товарів (послуг) та залучення якомога більшої кількості учасників;
для успішного ведення бізнесу франчайзер забезпечує франчайзі різними формами підтримки і користується правом регулювання діяльності франчайзі з метою збереження репутації на ринку, не порушуючи при цьому його юридичної та економічної самостійності;
за користування правами франчайзера і надану підтримку франчайзі робить певні платежі.

1.2 Основна термінологія

Франчайзинг - як правило, регулюється главою 54 ДК РФ. За договором комерційної концесії одна сторона (правовласник) зобов'язується надати іншій стороні (користувачеві) за винагороду на строк або без зазначення строку право використовувати в підприємницькій діяльності користувача комплекс виключних прав, належних правоволодільцеві, в тому числі право на фірмове найменування і (або) комерційне позначення правовласника, на комерційну інформацію, а також на інші передбачені договором об'єкти виключних прав - товарний знак, знак обслуговування і т.д.
Договір комерційної концесії передбачає використання комплексу виключних прав, ділової репутації і комерційного досвіду правоволодільця в певному обсязі (зокрема, з встановленням мінімального і (або) максимального обсягу використання), із зазначенням або без зазначення території використання стосовно певної сфери підприємницької діяльності (продажу товарів , отриманих від правовласника чи вироблених користувачем, здійснення іншої торгової діяльності, виконання робіт, надання послуг).
Сторонами за договором комерційної концесії можуть бути комерційні організації та громадяни, зареєстровані як індивідуальних підприємців (ст.1027 ЦК України) .1
У Росії, франчайзинг не завжди має на увазі використання договору комерційної концесії в основі своєї правової бази. У рамках франчайзингу можуть полягати наступні договори: договір комерційної концесії, договір поставки, агентський, ліцензування, товарного кредиту, відповідального зберігання, купівлі-продажу, і ще ряд інших.
Франшиза - право здійснювати певну економічну діяльність з використанням принципу франчайзингу, закріплене договором, угодою, а також діяльність (виробництво, надання послуг тощо) здійснюється з використанням принципу франчайзингу.
Франчайзер - фізична або юридична особа, яка пропонує на продаж угоди на умовах франшизи і забезпечує зі свого боку виконання умов такої угоди.
Франчайзі - фізична або юридична особа, що діє у відповідності з набутою франшизою.
Франчайзинговий договір - договір, за яким одна сторона (правовласник) передає іншій стороні (користувачеві) за відповідну плату і на визначений або невизначений термін права на використання фірмового найменування, на комерційну інформацію, на товарний знак, знак обслуговування і т.д. Сторонами за договором комерційної концесії можуть бути юридичні та фізичні особи, зареєстровані як індивідуальних підприємців.
Паушальний внесок - одноразову винагороду франчайзера у вигляді певної твердо зафіксованої в договорі (угоді) суми, яка встановлюється виходячи з оцінок можливого економічного ефекту і очікуваних прибутків франчайзі на основі використання франшизи, також може розраховуватися як оплата витрат франчайзера пов'язаних з продажем франшизи;
Роялті - винагорода у вигляді періодичних відрахувань фіксованих ставок, визначених франчайзером на підставі власної оцінки вартості права використання торговельної марки єдиної франчайзингової мережі, які виплачуються франчайзі франчайзеру щомісяця.

Глава 2.

Критерії ефективності Франчайзингу

Я вважаю, що найцінніша і корисна пільга, яка потрібна підприємцю, - це можливість використовувати вже відпрацьовані й підтверджені технології, вже відому і популярну марку, можливість навчатися і одержувати по ходу справи необхідні консультації. Всі ці можливості можуть надати ті, хто вже має досвід, знання, володіє технологічними секретами підприємців, тобто у своєму розпорядженні капітал не матеріальним, але дуже цінним і ефективним, якщо його правильно використовувати. Система ведення бізнесу під назвою "франчайзинг" як раз і створює необхідні передумови для такої реалізації.
Франчайзинг інтегрує елементи оренди, купівлі-продажу, підряду, представництва, однак у цілому є самостійною формою договірних взаємовідносин незалежних господарюючих суб'єктів.
Крім використання обладнання та технологій франчайзера, оператор отримує в нього сировину та матеріали, напівфабрикати і рецептуру, інвентар і меблі, уніформу та символіку. При цьому оператор повинен підтримувати стандарти якості і рівень обслуговування не нижче, ніж на підприємствах франчайзера. Неприпустимість подвійних стандартів якості - характерна риса франчайзингу, що дозволяє споживачам довіряти звичної торгової марки незалежно від того, наскільки далеко від головного підприємства розташована фірма оператора.
Притаманне малим підприємствам почуття господаря грає істотну мотиваційну роль у підвищенні інтенсивності праці і відповідальності за його результати. Тому випадки компрометації операторами торгової марки франчайзера дуже рідкісні і тягнуть за собою розірвання контракту і виплату франчайзеру неустойки. Питання фінансування франчайзингу вирішуються в залежності від його виду і кредитоспроможності учасників. Оператор може повністю здійснити капіталовкладення в основні фонди, які придбаваються у франчайзера. Однак, як правило, оператору не вистачає власних коштів, тому основні фонди можуть передаватися в оренду. Крім того, франчайзер має право сам кредитувати оператора на пільгових умовах або виступати в якості поручителя за договором банківського кредиту.
Крім одноразового внеску оператора і капіталовкладень в основні фонди франчайзер може визначити регулярну плату за рекламу торгової марки, яку використовує оператор. Ця плата складає від 1 до 5% від виручки і характерна для компаній, що здійснюють довгострокові рекламні проекти. Франчайзер також встановлює розмір відрахувань від обсягу поточних продажів оператора.
Система договірних відносин франчайзингу різноманітна, умови кожного контракту залежать від виду діяльності франчайзера, його стабільності і місця на певному ринку товарів і послуг, особливостей місцевого ринку. Існують три основних види франчайзингу.

Глава 3.

3.1 Види франчайзингу

Важливим складовим елементом успіху є чітке й повне знання підприємцем суті франчайзингу, його різновиду, структури, переваг і можливих ризиків при його використанні. Франчайзинг може бути визначений як спосіб доставки продукції або послуг споживачеві, спосіб розвитку бізнесу і завоювання ринку на основі кооперації матеріальних і фінансових коштів і зусиль різних підприємств. Франчайзинг може розглядатися також і як угоду, при якому виробник або одноосібний розповсюджувач продукту або послуги, захищених торговою маркою, дає ексклюзивні права на поширення на даній території своєї продукції або послуг незалежним підприємцям (роздрібним торговцям) в обмін на отримання від них платежів за умови дотримання технологій виробничих і обслуговуючих операцій.
Під франчайзинг, як уже зазначалося, беруть участь дві групи бізнесменів. Той, хто надає це право (франшизу), називається "франчайзер". Зазвичай він має багаторічний досвід у виробництві даного продукту, розвинув систему, присвоїв їй своє ім'я або товарний знак і володіє знаннями про те, що може привести до успіху, а що ні. "Франчайзі" - це особа, яка купує право на ведення бізнесу (франшизу) під ім'ям або торговою маркою франчайзера і, таким чином, отримує можливість відкривати нові підприємства з гарними видами на успіх.
Франчайзинг в залежності від напрямків буває чотирьох видів:
франчайзинг товару;
виробничий франчайзинг;
сервісний франчайзинг;
франчайзинг бізнес-формату.
1) Франчайзинг товару являє собою продаж товарів, вироблених франчайзером і яким-небудь чином маркованих його товарним знаком. Франчайзі, як правило, здійснює післяпродажне їх обслуговування.
Правовласником (франчайзером) при даному виді франчайзингу виступає виробник. Основним переданим правом є право на використання товарного знака франчайзера. У варіанті III передбачається безперервний зв'язок виробника з оптовою та роздрібною торгівлею, тобто оптовому підприємству надається право уступки прав правовласника на певних умовах.
Франчайзинг товару не знайшов широкого поширення. Такого роду відносини в більшості випадків вигідні франчайзеру, так як вони забезпечують йому просування товарного знака, розширення системи збуту і безперервний зв'язок із споживачами через систему збуту. Франчайзі при цьому є частиною контрольованої франчайзером системи збуту.
Оскільки в переважній більшості випадків для торгових підприємств важливе значення має асортиментна політика, торгівля обраним товаром не завжди є ефективною.
У тих випадках, коли торговельне підприємство спеціалізується на окремій групі товарів, франчайзинг товару має право на життя, тому що продавець організовує продаж товару конкретної фірми і має можливість привести свій імідж у відповідність з іміджем виробника і бути впізнаваним на ринку аналогічних товарів. Прикладом ефективної роботи в цьому напрямку може служити компанія "Дженерал Моторс", яка зараз є лідером в міжнародній автомобільній індустрії.
Франчайзинг товару може бути застосований у системі збуту нафтопродуктів, особливо при виділенні автозаправних станцій з більш великих збутових структур.
Франчайзинг товару може бути також використаний при продажу косметики та фірмового одягу. Прикладом товарного франчайзингу в Росії є компанія "Ло реаль". Проте в Росії в умовах повсюдного використання різних залікових і вексельних схем оплати продукції франчайзинг товару навряд чи отримає широке практичне застосування.
2) Виробничий франчайзинг - це найбільш ефективна організація виробництва певного виду продукції. Фірма, що володіє секретом виробництва сировини і запатентованою технологією виготовлення готового продукту, здійснює забезпечення кінцевого виробника сировиною і передає права на використання цієї технології.
Найбільш яскравим представником, що використовують систему виробничого франчайзингу, є компанія Coca-Cola. Централізоване виробництво безалкогольних напоїв невигідно у зв'язку з віддаленістю від споживачів і великими невиправданими витратами. Тому комісія забезпечує кінцевих виробників спеціальними концентратом та надає право на використання технології. У 1995 р. компанія вийшла на російський ринок шляхом укладення франчайзингових договорів. Вона не веде самостійного будівництва заводів з виробництва продукції; предметом продажу є рецепт виробництва і добре зарекомендувала себе торгова марка.
Виробничий франчайзинг грунтується на загальних для сторін цілях:
поділ праці та спеціалізація виробництва;
підвищення обсягу виробництва та розширення виробничої програми;
забезпечення економічності виробництва;
збільшення гнучкості виробництва і збуту відповідно до вимог ринку;
освоєння виробництва нових виробів залежно від змін на ринку.
Виробничий франчайзинг має багато спільного з ліцензійним договором, але не обмежується ним. Франчайзинг - не просто договір, це система тривалих відносин, деталізована основним договором і спеціальним Керівництвом по франчайзингу, яке також є власністю франчайзера. Умови ліцензійного договору є лише частиною відносин, передбачених системою франчайзингу.
3) Сервісний франчайзинг являє собою щось середнє між двома зазначеними вище видами. Сфера його застосування - послуги. Суть полягає в тому, що франчайзі надається право займатися певним видом діяльності під торговою маркою франчайзера. Франчайзер має ряд запатентованих прав, які на підставі договору передаються франчайзі. Сервисный Франчайзинг получил широкое распространение и является перспективной технологией ведения бизнеса. Основная направленность сервисного франчайзинга - высокий уровень обслуживания потребителей. Благодаря совместной политике, проводимой франчайзером и франчайзи, потребителю быстро становится известно, какое количество и качество услуг ему может быть гарантировано в определенный промежуток времени на предприятиях определенной торговой марки. Осведомленность экономит время потребителей на поиск и удовлетворение своих потребителей, а ожидаемое качество обслуживания оказывает, помимо всего прочего, положительное эмоциональное воздействие, что повышает вероятность повторных обращений к франчайзи. Потребитель идентифицирует правообладателя и пользователя товарной марки, что дает дополнительные импульсы развитию франчайзинговой системы.
Франчайзинг применим практически во всех направлениях сферы услуг. Все активнее выходят на российский рынок зарубежные сервисные компании с предложением покупки франшизы. Франшиза - это весь пакет прав, технологии, оборудования, услуг и т.д., предлагаемых франчайзером к продаже.
На российском рынке сервисный франчайзинг активно развивается в туристическом бизнесе, в области недвижимости, трудоустройства и образовательской деятельности.
4) Франчайзинг бизнес-формата является наиболее комплексным. Наряду со всеми перечисленными правами франчайзер передает франчайзи разработанную им технологию организации и ведения бизнеса. Франчайзи полностью идентифицируется с франчайзером и становится частью общей корпоративной системы. Франчайзер при таком франчайзинге может быть предприятием, добывающим сырье, производителем, оптовым или розничным торговцем, предприятием сферы услуг, а может быть только владельцем прав, которые по договору передаются франчайзи на определенных условиях. Но при этом все предприятия, работающие в системе, должны работать по единой методологии, в едином стиле и соблюдать внутрисистемные интересы. Система франчайзинга бизнес-формата дает возможность не только расширить бизнес во внутриотраслевом масштабе и сопредельных отраслях, но и включить в систему различные направления бизнеса. Высокая репутация фирмы в одной сфере деятельности при использовании системы франчайзинга бизнес-формата на практике дает колоссальные возможности для расширения деятельности как самой фирме (в данном случае она, естественно, будет франчайзером), так и предприятиям, которые будут использовать эту репутацию для организации и развития своего бизнеса.
В качестве примера Франчайзинга бизнес формата могу привести сеть фитнес-клубов " WORLD CLASS". [2]

Табл.1. Преимущества франчайзинга World Class[3]
SHAPE \ * MERGEFORMAT

ДОСВІД
ВОЗМОЖНОСТЬ ВЫБОРА БРЕНДА
ПРОДАЖА И РЕКЛАМА
ТРЕНІНГИ
ИНЖЕНЕРНО - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНСАЛТИНГ
ТЕХНОЛОГІЇ
ЦІНА
Более 14 лет на рынке, оперирование 47 клубами в России, Украине, Казахстане.
Максимально подходящего вам по формату. В управлении компании находится два известных федеральных бренда – World Class и «Физкульт».
Ценообразование, разработка стратегии продаж, рекламная и PR поддержка на федеральном уровне, предоставление брендбука.
Составление бизнес плана, финансовый консалтинг.
Набор и обучение персонала по всем направлениям (фитнес, продажи, рецепция, реклама и т. д.).
Архитектурно – планировочные решения, зонирование, технические задания.
Обеспечение уникальными продуктами в области фитнеса, IT, маркетинга, обслуживания клиентов.
Доступная стоимость вхождения в сеть. Срок средней окупаемости проекта и выхода на прибыль - от 6 месяцев.

3.2 Методы франчайзинга

Существует много вариантов классического франчайзинга. Три из них наиболее часто используются. А именно, региональный франчайзинг. (см. рис.1):

Рис.1 Региональный Франчайзинг
РЕГИОНАЛЬНЫЙ ФРАНЧАЙЗИНГ
ФРАНЧАЙЗИ
ФРАНЧАЙЗИ
ФРАНЧАЙЗЕР
ГЛАВНЫЙ ФРАНЧАЙЗЕР

Выбирая региональный франчайзинг, франчайзер решает охватить своей деятельностью какой-то географический район, которым может быть столичная область, штат или страна. Осознавая, что он, возможно, не обладает такими средствами или коллективом, чтобы развиваться так быстро, как хотелось бы, он опирается на поддержку главного франчайзи. В свою очередь, главный франчайзи имеет право не только подбирать новых франчайзи в своем географическом районе, но и обеспечивать их первоначальное обучение, и прочие услуги, что обычно делает сам франчайзер. Но главный франчайзи включен в разделение платежей и зачастую взносов в рекламный фонд. Он пользуется всеми благами, которые обычно дает франчайзинг, для этого он тоже платит лицензионные взносы, а, также взносы на рекламу непосредственно франчайзеру. Контракт между франчайзером и главным франчайзи устанавливает, что ожидается от каждой - стороны и какой определенный период франчайзи будет выполнять эту специфическую роль В ответ на первоначальную уплату франчайзеру взносов за деятельность на исключительной территории рынка главный франчайзи - в будущем получает от франчайзера роялти, величина которых зависит от доли в общем объеме реализации тех новых франчайзи, которых он вовлек в эту франчайзинговую систему. В отличие от других методов этот метод выгоден для всех сторон, так как главный франчайзи - выборное лицо, и он должен получать поддержку на протяжении всего времени сотрудничества, а это выгодно и франчайзеру. Второй наиболее часто используемый вид классического франчайзинга это Суб-Франчайзинг. (см. рис.2):
SHAPE \ * MERGEFORMAT
Суб - Франчайзинг
Франчайзер
Суб - Франчайзер
Франчайзи
Франчайзи

Рис.2. Суб - Франчайзинг
В суб-франчайзинге суб-франчайзер также осваивает какую-то определенную территорию и обеспечивает первоначальное обучение, выбор помещения и т.д. Разница только в том, что франчайзи работает напрямую с суб-франчайзером на долгосрочной основе и имеет очень ограниченный контакт с франчайзером. Он платит роялти и рекламные взносы суб-франчайзеру, который, в свою очередь, часть этих денег платит франчайзеру. Суб-франчайзер, таким образом, становится франчайзером на своей территории и франчайзи зависит от его долгосрочной поддержки. То, что суб-франчайзер может иметь ограниченные средства, управленческие и маркетинговые способности, отразится на франчайзи. Следовательно, потенциальный франчайзи должен очень тщательно выбирать суб-франчайзинговые отношения, так как он зависит от деловой и жизненной хватки как франчайзера, так и суб-франчайзера.
Третий вид классического франчайзинга - Развивающийся Франчайзинг (см. рис.3):
SHAPE \ * MERGEFORMAT
Развивающийся Франчайзинг
Франчайзер
Лицо, имеющее право развития территории
Франчайзи
Франчайзи

Рис.3. Развивающийся Франчайзинг
В соглашении по развитию территории франчайзер передает эксклюзивные права на развитие какого-то географического района группе инвесторов. Инвесторы; в свою очередь, либо развивают свои собственные франчайзеры, которыми они владеют на этой территории, либо подбирают франчайзи. В последнем случае положение инвестора как собственника ограничено. В ответ на право развития эксклюзивной территории лицо, владеющее этим правом, платит франчайзеру взносы и обязано открыть определенное количество точек в оговоренный период времени. Владельцы открытых франчайзи платят роялти и рекламные взносы непосредственно франчайзеру. Лицо, обладающее эксклюзивными правами, не имеет доли в этих взносах, его доля есть только в рентабельности индивидуальных франчайзов, которые он открыл.
Развивающийся франчайзинг - отличается от субфранчайзинга тем, что низовые франчайзи связаны контрактными отношениями как с субфранчайзером, так и с франчайзером. В соответствии с условиями контракта субфранчайзер обязуется подобрать и соответствующим образом обучить индивидуальных франчайзи, оказывать им практическую и методическую помощь и осуществлять контроль за их деятельностью. В то же время франчайзер выдает лицензию (франшизу) непосредственно индивидуальным франчайзи и имеет с ними прямые контрактные отношения.
В каждом из этих случаев франчайзи получает все преимущества, которые обычно связаны с франчайзингом: использование торговой марки и логотипа франчайзера, системы его бизнеса, первоначальное обучение, выбор места, поддержка и т.д. Основные отличия их друг от друга заключаются в следующих характеристиках: продолжительность отношений франчайзера и франчайзик кому франчайзи может обращаться за поддержкой, кому он платит установленные взносы.

Глава 4.

Правовое регулирование Франчайзинга в России

Франчайзинг в России регулируется рядом статей ГК РФ, которые предполагают использование на практике договоров коммерческой концессии (франшизы).
В соответствии со ст.1027 ГК РФ1 по договору коммерческой концессии одна сторона (правообладатель) обязуется предоставить другой стороне (пользователю) за вознаграждение на срок или без указания срока право использовать в предпринимательской деятельности пользователя комплекс исключительных прав, принадлежащих правообладателю, в том числе право на фирменное наименование и/или коммерческое обозначение правообладателя, на охраняемую коммерческую информацию, а также на другие предусмотренные договором объекты исключительных прав - товарный знак, знак обслуживания и т.д.
Договор коммерческой концессии предусматривает использование комплекса исключительных прав, деловой репутации и коммерческого опыта правообладателя в определенном объеме (в частности, с установлением минимального и/или максимального объема использования) с указанием или без указания территории использования применительно к определенной сфере предпринимательской деятельности (продаже товаров, полученных от правообладателя или произведенных пользователем, осуществлению иной торговой деятельности, выполнению работ, оказанию услуг).
Сторонами по договору коммерческой концессии могут быть коммерческие организации и граждане, зарегистрированные в качестве индивидуальных предпринимателей.
Договор коммерческой концессии должен быть заключен в письменной форме, иначе он считается недействительным (ничтожным). Договор регистрируется по месту регистрации правообладателя, а если правообладателем является иностранное лицо, то договор регистрируется по месту регистрации пользователя - российского резидента.
По договору коммерческой концессии передаются, как правило, на длительный срок права на использование ноу-хау (секреты производства, фирменные технологии) и права на использование объектов промышленной собственности (товарные знаки, промышленные образцы, изобретения). Приобретаемые по договору коммерческой концессии имущественные права на использование объектов исключительного права должны оформляться, оцениваться, учитываться в бухгалтерском учете и отражаться в бухгалтерской отчетности как объекты нематериальных активов.
Если предметом договора коммерческой концессии является объект, охраняемый патентным законодательством, то он подлежит регистрации в федеральном органе исполнительной власти в области патентов и товарных знаков. При несоблюдении этого условия договор считается ничтожным (ст.1028 ГК РФ). [4] Например, первым договором коммерческой концессии, содержащим объекты промышленной собственности и зарегистрированным в Патентном ведомстве России (Роспатенте) в июне 1996 г., стал договор между американской компанией “Колгейт-Палмолив" (правообладатель) и российским АО “Колгейт-Палмолив" (пользователь), по которому наряду с правом использования фирменного наименования российскому пользователю было передано право на использование 35 изобретений, 7 промышленных образцов в области производства предметов и средств гигиены, около 60 товарных знаков, техническое, технологическое, коммерческое ноу-хау.
В соответствии со ст.1031 ГК РФ[5] правообладатель по договору коммерческой концессии обязан:
передать пользователю техническую и коммерческую документацию и предоставить иную информацию, необходимую пользователю для осуществления прав, предоставленных ему по договору коммерческой концессии, а также проинструктировать пользователя и его работников по вопросам, связанным с осуществлением этих прав;
выдать пользователю предусмотренные договором лицензии, обеспечив их оформление в установленном порядке.
Если договором коммерческой концессии не предусмотрено иное, правообладатель обязан:
обеспечить регистрацию договора;
оказывать пользователю постоянное техническое и консультативное содействие, включая содействие в обучении и повышении квалификации работников;
контролировать качество товаров (работ, услуг), производимых (выполняемых, оказываемых) пользователем на основании договора коммерческой концессии (ст.1031 ГК РФ) 4.
С учетом характера и особенностей деятельности, осуществляемой по договору коммерческой концессии, пользователь обязан:
использовать при осуществлении предусмотренной договором деятельности фирменное наименование и/или коммерческое обозначение правообладателя указанным в договоре образом;
обеспечивать соответствие качества производимых им на основе договора товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг качеству аналогичных товаров, работ или услуг, производимых, выполняемых или оказываемых непосредственно правообладателем;
соблюдать инструкции и указания правообладателя, направленные на обеспечение соответствия характера, способов и условий использования комплекса исключительных прав тому, как они используются правообладателем. Речь идет в том числе об указаниях, касающихся внешнего и внутреннего оформления коммерческих помещений, используемых пользователем при осуществлении предоставленных ему по договору прав;
оказывать покупателю (заказчику) все дополнительные услуги, на которые он мог бы рассчитывать, приобретая (заказывая) товар (работу, услугу) непосредственно у правообладателя;
не разглашать секреты производства правообладателя и другую полученную от него конфиденциальную коммерческую информацию;
информировать покупателя (заказчика) о том, что фирменное наименование, коммерческое обозначение, товарный знак, знак обслуживания или иное средство индивидуализации используется в силу договора коммерческой концессии (ст.1032 ГК РФ) [6].
При этом правообладатель несет субсидиарную ответственность по предъявляемым к пользователю требованиям о несоответствии качества товаров (работ, услуг), продаваемых (выполняемых, оказываемых) пользователем по договору коммерческой концессии. По требованиям, предъявляемым к пользователю как изготовителю продукции (товаров) правообладателя, правообладатель отвечает солидарно с пользователем (ст.1034 ГК РФ) [7].
Содержание субсидиарной ответственности можно проиллюстрировать следующим образом. Если должник отказался удовлетворить требование кредитора или кредитор не получил от него в разумный срок ответ на предъявленное требование, это требование может быть предъявлено лицу, несущему субсидиарную ответственность (ст.399 ГК РФ) [8].
Солидарная ответственность характеризуется тем, что кредитор вправе требовать исполнения обязательств как от всех должников совместно, так и от любого из них в отдельности, притом как полностью, так и в части долга (ст.323 ГК РФ) [9].
Вознаграждение по договору коммерческой концессии может выплачиваться пользователем правообладателю в форме фиксированных разовых или периодических платежей, отчислений от выручки, наценки на оптовую цену товаров, передаваемых правообладателем для перепродажи, или в иной форме, предусмотренной договором (ст.1030 ГК РФ) [10].
Таким образом, франчайзинг интегрирует элементы аренды, купли-продажи, подряда, представительства, однако в целом является самостоятельной формой договорных взаимоотношений независимых хозяйствующих субъектов. Сторонами договора франчайзинга, как отмечалось, являются франчайзер - крупное предприятие и оператор (франчайзи) - малое предприятие. Ниже приводятся некоторые условия, которые должны быть учтены предпринимателями при заключении франшизы.
Договор коммерческой концессии (франшиза) содержит все специфические требования к предпринимателю и его обязательства. Такие пункты договора, как исключительные права на территорию, обеспечат защиту прав предпринимателя против возможного предоставления еще кому-либо аналогичной франшизы в пределах территории, на которой он осуществляет свой бизнес. В статье (разделе) о порядке возобновления договора должны быть указаны сроки договора и условия его возобновления. При этом финансовые требования будут являться определяющим началом в установлении стартовой цены франшизы, графика платежей, размеров роялти и т.д.
В статье о порядке прекращения франшизного договора оговариваются также условия, при которых соглашение расторгается. Эти условия предусматривают действия, которые необходимо предпринять в случае потери франчайзером или франчайзи трудоспособности или его смерти, а также определяют права родственников при указанных обстоятельствах.
Франчайзинг, как уже отмечалось выше, основан на использовании торговой марки. Поэтому в договор обязательно включают пункт о защите торговой марки и действиях франчайзера в случае незаконного ее использования. Для франчайзи торговая марка будет фундаментом его франчайзинговых отношений, за которую он выплачивает определенную договором сумму. Кроме того, франшизный договор должен обеспечивать франчайзеру получение справедливого вознаграждения в случае продажи франшизы, для чего в договоре предусматриваются специальные пункты. Как правило, соглашение о франчайзинге заключают на 10,20 или более лет.
К преимуществам рассматриваемой системы для франчайзи можно отнести следующее:
мощная реклама;
общественное признание;
обучение сотрудников;
помощь на начальном этапе;
централизованные закупки;
подготовка и, возможно, выбор месторасположения;
помощь в организации учета или бухгалтерское обслуживание.
Согласно действующему в России законодательству любой договор должен содержать такие обязательные условия, как предмет договора, цена, сроки исполнения.
Наряду с названными всякий договор о франчайзинге должен содержать еще целый ряд дополнительных условий, устанавливающих и конкретизирующих формы сотрудничества франчайзера и франчайзи.
Включение или невключение в договор этих дополнительных условий и их конкретное содержание с юридической точки зрения целиком зависит от воли сторон, т.е. потенциальных франчайзера и франчайзи, но в реальной действительности свобода здесь ограничена. Сам предмет договора требует, чтобы многие аспекты не оказались упущенными, а получили в нем то или иное отражение. Поэтому, приступая к составлению договора, стороны должны четко уяснить себе, о чем они хотят договориться и что будет являться предметом их договора. Этим будут предопределены все остальные статьи и пункты договора, которые в итоге составят окончательный его текст.
Предметом франшизы во всех случаях является право на использование имени, репутации и способов ведения бизнеса, имеющихся у франчайзера и зарекомендовавших себя на рынке. Какими бы ни были сферы бизнеса, ведущегося на условиях франчайзинга, предметом договора всегда является передача прав и возможностей эффективного ведения бизнеса, которыми располагает франчайзер и которые отсутствуют у франчайзи.
Заключая договор, нужно прежде всего определить, какой именно объект промышленной собственности будет передан от франчайзера к франчайзи и действительно ли он защищен от несанкционированного использования и может быть предметом продажи.
Следует обратить особое внимание на такой аспект предмета договора, как эксклюзивность (исключительность) передаваемых франшизопользователю прав. В договоре должно быть четко определено, будут ли передаваемые франчайзером права исключительными, и если это так, то в границах какой территории. Здесь могут быть различные варианты. Если одновременно с передачей права на товарный знак предусматривается поставка товаров для их последующей реализации, то в соглашении могут быть определены торговые квоты. Может быть также предоставлена возможность не только пользоваться передаваемыми исключительными правами, но и продавать их, в свою очередь, другим лицам. В этом случае будут иметь место отношения субфранчайзинга. Это значит, что франчайзи, купивший лицензию, будет выступать по отношению к тем лицам, которым он перепродает лицензию, в качестве франчайзера.
Специфика предмета договора о франчайзинге обусловливает необходимость передачи франчайзи не только самого права в виде лицензии, но и практической возможности пользоваться им. В большинстве случаев для этого необходимы передача технической документации, рабочих инструкций, поставка оборудования и материалов, обучение франчайзи методам работы, последующее оказание консультативной помощи. Все эти вопросы должны быть отражены в договоре.
Самостоятельный блок условий договора о франчайзинге - обязательства, которые берет на себя франчайзи. Они также в значительной мере определяются предметом договора. Основное из них - плата за пользование лицензией.
Способы установления платы могут быть весьма различными. Как правило, это может быть единовременный вступительный взнос, плата за лицензию и последующие периодические платежи в виде отчислений от прибыли (роялти). Однако могут устанавливаться и другие виды оплаты, в частности за услуги по обучению, взносы на рекламу.
Из специфики предмета договора следует также предусматривать среди прочих условий обязанность франчайзи по сохранению репутации франчайзинговой системы в целом. Это предполагает строгое соблюдение стандартов, установленных франчайзером, инструкций по организации и управлению предприятием, оговоренной политики цен, участие в маркетинге и рекламе, в совершенствовании методов работы.
Как правило, в договоре предусматривается и финансовый контроль за деятельностью франчайзи со стороны франчайзера, а также ряд стандартных условий, обычно включаемых в хозяйственные договоры всех видов: о сроках договора, ответственности сторон, правопреемственности, способах разрешения споров.

Висновок

Стремительный рост франчайзинга, который наблюдается практически во всем мире, похоже, будет продолжаться. Однако весьма мало вероятно, чтобы франчайзинговые системы завтрашнего дня были полностью идентичными тем, что существуют сегодня. При стремительно изменяющейся экономике и в то время, когда идея создания единого мирового рынка практически стала реальностью, некоторые внутренние аспекты природы франчайзинга как такового находятся на грани изменения.
Одним из ключевых факторов, стимулирующих рост франчайзинга, является уменьшение доли традиционного производства и вытеснение его сектором сферы услуг. Франчайзинг особенно хорошо подходит для бизнеса в сфере общественного питания, поэтому большую популярность, в наше время, приобретает деловой франчайзинг. Он предполагает приспособляемость к условиям рынка. Передача полной концепции бизнеса облегчает вхождение франчайзинга в предпринимательскую деятельность, по той причине, что данный вид франчайзинга регламентирует практически все аспекты деятельности данного предприятия. Также при использовании, делового франчайзинга, франчайзер предлагает различные льготы франчайзи, что в итоге не может оказать положительное влияние как на деятельность отдельного франчайзи, так и на функционирование всей системы в целом.
Однако, к сожалению, развитие франчайзинга в России не находит должной поддержки на государственном уровне. Первое, что тормозит развитие франчайзинга, - российское законодательство. Если в зарубежных странах этот вид деятельности не требует никаких официальных оформлений и регистраций, то согласно Гражданскому кодексу РФ договор о коммерческой концессии необходимо регистрировать в Роспатенте, что приводит к возникновению бюрократических проволочек. Помимо этого, отсутствует необходимая законодательная база. Например, в США только на федеральном уроне создано около сотни законов, так или иначе касающихся франчайзинга, в то время как в России отсутствует даже закон о франчайзинге. На ряду с этим, для франчайзи все складывается не так уж и гладко. Как показывают исследования, примерно половина из регистрируемых в России предприятий малого бизнеса так и не смогли развернуть свою деятельность из-за недостатка стартового капитала. Очевидно, что франчайзи придется столкнуться с теми же проблемами, что и остальным мелким предпринимателям.
Отсутствие собственных средств, сдерживало и будет сдерживать успешное развитие франшизных предприятий, но есть основания полагать, что благодаря специфическим особенностям франчайзинга рынок альтернативного финансирования в настоящий момент для них более благоприятен. К сожалению, на поддержку со стороны франчайзеров отечественным предпринимателям пока рассчитывать не приходится. Такая позиция основана на нестабильности российского инвестиционного рынка и зарубежные франчайзеры опасаются рисковать, не имея надежных гарантий. Тем не менее, несмотря на наличие отдельных тормозящих факторов, франчайзинг в России уже успешно развивается. Все больше предпринимательских кругов обращается к использованию этой эффективной формы ведения бизнеса. Однако значение его для российской экономики переоценить сложно: для франчайзера - это один из самых быстрых и эффективных способов создания новых независимых предприятий, объединенных в единую систему, для франчайзи - развивать свой собственный бизнес на базе проверенной бизнес-модели, а для государства - это эффективный инструмент поддержки малого и индивидуального предпринимательства, а следовательно, и развития всей российской экономики. Развитие франчайзинга в России будет проходить все большими темпами, поэтому не следует упускать шанс обойти своих конкурентов уже сейчас.

Література

1. Введение во франчайзинг / Под ред. С.А. Силинга. - Санкт-Петербург, 2004 год.
2. Довгань В. Франчайзинг путь к расширению бизнеса. - М.: Справа, 2006.
3. Як досягти успіху в бізнесі. - М.: Инф. - внедр. центр "Маркетинг", 2005.
4. Котлер Ф. Основи маркетингу. - М.: Прогрес, 2008.
5. Кохно П.А., Мікрюков В.А., Комаров С.Є. Менеджмент. - М.: Фінанси і статистика, 2007.
6. Мескон М.Х., Альберт М., Хедоурі Ф. Основи менеджменту. - М.: Справа, 2005.
7. Паркінсон С.М. Закони Паркінсона. - М.: Прогрес, 2004.
8. Питерс Т., Уотермай Р. В поисках эффективного управления, - М.: Прогресс, 2006.
9. Ринкова економіка: Підручник. - М.: Соминтэк, 2005.
10. http://ru. wikipedia. org/wiki/
11. http://www.gk-rf.ru/
12. http://www.worldclass.ru/wc/franchise/
13. http://www.worldclass.ru/wc/russian_fitness_group. php


[1] http://www.gk-rf.ru/statia1027
[2] http://www.worldclass.ru/wc/russian_fitness_group.php
[3] http://www.worldclass.ru/wc/franchise/
[4] http://www.gk-rf.ru/statia1028
[5] http://www.gk-rf.ru/statia1031
[6] http://www.gk-rf.ru/statia1032
[7] http://www.gk-rf.ru/statia1034
[8] http://www.gk-rf.ru/statia399
[9] http://www.gk-rf.ru/statia323
[10] http://www.gk-rf.ru/statia1030
Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Фінанси, гроші і податки | Курсова
91.5кб. | скачати


Схожі роботи:
Франчайзинг
Франчайзинг 2
Франчайзинг як особлива форма
Франчайзинг в Росії Міжнародний лізинг
Франчайзинг як форма організації бізнесу
Сутність міжнародної концесії франчайзинг
Франчайзинг як форма ведення міжнародного бізнесу
Франчайзинг в ресторанному бізнесі теорія і практика
Франчайзинг як спосіб організації свого бізнесу
© Усі права захищені
написати до нас
Рейтинг@Mail.ru