Формування і розподіл прибутку 2

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.


Нажми чтобы узнать.
скачати

Міністерство освіти Російської Федерації
Алтайський державний технічний університет І.І. Ползунова
Кафедра: Економіка і виробничий менеджмент
Курсова робота захищена
з оцінкою ... ... ... ... ... ... ... ..
Керівник-
Курсова робота
з дисципліни: Економіка підприємства
Формування і розподіл прибутку
Курсову роботу виконав
студент гр. МА-
Нормоконтролер:
2004

Зміст
Введення
1. Характеристика організаційно-правової форми підприємства
2. Планування витрат на виробництво і реалізацію продукції
3. Кошторис витрат на виробництво і реалізацію продукції
4. Річні планові витрати за статтями калькуляції
5. Формування і розподіл прибутку підприємства
6. Розподіл прибутку за різним фондам
7. Побудова точки беззбитковості
8. Розрахунок планових техніко-економічних показників
9. Аналіз економічної ефективності виробництва
Список літератури
Додаток

Введення
Підприємство як економічне поняття являє собою підприємницьку виробничу одиницю, що функціонує в різних сферах діяльності і виступає суб'єктом власності у вигляді відокремленого майнового комплексу. З позиції права до складу підприємства як майнового комплексу можуть входити земельні ділянки, будівлі, споруди, обладнання, інвентар, сировина, продукція та інше майно. У багатоукладної ринкової економіки будь-який дієздатний власник майна має право засновувати і ліквідувати підприємство.
Основні риси підприємства:
1) Організаційна єдність, тобто певним чином організований колектив зі своєю внутрішньою структурою і порядком управління. Базується на ієрархічному принципі.
2) Визначений комплекс засобів виробництва.
3) Відокремлений майно.
4) Підприємство несе повну відповідальність всім своїм майном.
5) Грунтується на прямих адміністративних наказах.
6) Виступає в господарському обороті від власного імені
7) Оперативно - господарська самостійність.
Виділяють такі основні організаційні форми підприємств:
1) Господарські товариства.
2) Товариства обмеженої відповідальності.
3) Товариства додаткової відповідальності.
4) Відкриті акціонерні товариства.
5) Закриті акціонерні товариства.
6) Державні і муніципальні підприємства

1. Характеристика організаційно-правової форми підприємства
ВАТ «Алтайелектротехніка» виробляє наступні види продукції:
А: відеокамери
Б: відеомагнітофони
Статутний капітал ВАТ «Алтайелектротехніка» становить 1000000 рублів, з кількістю акціонерів 87 осіб, які не відповідають за його зобов'язаннями і несуть ризик збитків, пов'язаних з діяльністю товариства, у межах вартості приналежних їм акцій.
ВАТ «Алтайелектротехніка» зобов'язане щорічно публікувати для загального відома річний звіт, бухгалтерський баланс, рахунок прибутків і збитків.
Засновники ВАТ «Алтайелектротехніка» укладають між собою договір, що визначає порядок здійснення ними спільної діяльності щодо створення товариства, розмір статутного капіталу товариства, категорії акцій та порядок їх розміщення, а також інші умови, передбачені законом про акціонерні товариства. Договір про створення акціонерного товариства укладається в письмовій формі.
Установчим документом ВАТ «Алтайелектротехніка» є його статут, затверджений засновниками. Статут акціонерного товариства повинен містити умови про категорії випускаються товариством акцій, їх номінальної вартості та кількості; про розмір статутного капіталу товариства; про права акціонерів; про склад і компетенцію органів управління товариством і порядок прийняття ними рішень, в тому числі про питання, рішення по яких приймаються одноголосно чи кваліфікованою більшістю голосів. У статуті акціонерного товариства мають також міститися інші відомості, передбачені законом про акціонерні товариства.
Статутний капітал товариства визначає мінімальний розмір майна товариства, що гарантує інтереси його кредиторів. Він не може бути менше 1000 мінімальних розмірів оплати праці. У ВАТ «Алтайелектротехніка» статутний капітал складає 10000 мінімальних розмірів оплати праці.
Акціонерне товариство має право за рішенням загальних зборів акціонерів збільшити статутний капітал шляхом збільшення номінальної вартості акцій або випуску додаткових акцій.
Оскільки у ВАТ «Алтайелектротехніка» число акціонерів більше 50 осіб (87), то його органом управління є рада директорів (спостережну раду).
У разі створення ради директорів (наглядової ради) статутом товариства відповідно до закону про акціонерні товариства повинна бути визначена його виняткова компетенція. Питання, віднесені статутом до виключної компетенції ради директорів (наглядової ради), не можуть бути передані їм на вирішення виконавчих органів товариства.
ВАТ «Алтайелектротехніка» може бути реорганізовано або ліквідовано добровільно за рішенням загальних зборів акціонерів.
Інші підстави та порядок реорганізації та ліквідації акціонерного товариства визначаються цим Кодексом та іншими законами.
ВАТ «Алтайелектротехніка» має право перетворитися у товариство з обмеженою відповідальністю або у виробничий кооператив, а також у некомерційну організацію відповідно до закону.
2. Планування витрат на виробництво і реалізацію продукції
Центральним планом розвитку підприємства є план виробництва і реалізації продукції (виробнича програма), в якій встановлюються завдання з виробництва та реалізації окремих видів продукції встановленої якості в натуральному та вартісному вираженні.

Таблиця 1
Річний план виробництва і реалізації продукції
показник
Одиниця виміру
Значення показника
1.Об 'ем реалізованої продукції в натуральному вираженні:


шт
5800
9800
2.Ціна відпускна без ПДВ:


руб
2313,6
1909,25
3.Об'ем реалізованої продукції у вартісному вираженні
32129530
План виробництва у вартісному виразі розраховується після визначення витрат на запланований обсяг виробництва і після встановлення відпускної ціни (Ц отп = З п * (1 + R), де R = 25%). Це буде розраховано в наступному розділі.
3.Смета витрат на виробництво і реалізацію продукції
З метою визначення загальної суми витрат підприємства на виробництво і реалізацію продукції складається кошторис витрат - документ, що групує витрати за економічними елементами (матеріальні витрати за вирахуванням зворотних відходів; витрат на оплату праці, відрахування на соціальні потреби, амортизація основних фондів; інші витрати).

Таблиця 2
Річний кошторис витрат на виробництво і реалізацію продукції
Елементи витрат
Витрати, руб.
Питома вага,%
1.Матеріальние витрати, в тому числі:
-Метал
-Паливо
-Електроенергія
3787200
163680
12211200
2.Затрати на оплату праці
3600000
3.Отчісленія на соціальні потреби
1281600
4.Амортізація
805000
5.Прочіе витрати
3855649,4
15
Разом витрат
25704329,4
100
Витрати на сировину визначаються виходячи з планового обсягу продукції, норм витрат і цін. Дані для розрахунку були взяті з додатку № 2.
І з = норма витрати * ціна виробу * обсяг продукції
І м = (0,2 * 1440 * 5800) + (0,15 * 1440 * 9800) = 3787200руб.
За тим же принципом розраховуються витрати на паливо і електроенергію:
І т = (0,01 * 1200 * 5800) + (0,008 * 1200 * 9800) = 163 680 руб.
І е = (800 * 1,28 * 5800) + (500 * 1,28 * 9800) = 12211200 руб.
Фонд оплати праці обчислюється на основі середньомісячної заробітної плати одного працівника, чисельності працівників та кількості місяців у розрахунковому періоді.
І зп = кількість робочих * середньомісячна заробітна плата * кількість місяців
І зп = 3000 * 100 * 12 = 3600000 крб.
Єдиний державний податок, що зараховується в державні позабюджетні фонди (Пенсійний фонд, Фонд соціального страхування РФ, Фонди обов'язкового медичного страхування РФ) розраховується як:
Єдиний соціальний податок = податкова база «витрати на оплату праці» * податкова ставка 35,6%
І ЕСН = 3600000 * 35,6 / 100% = 1281600 руб.
Розрахунок планової суми амортизації проводиться за даними додатка № 3.Для машин і устаткування застосовувався лінійний метод нарахування амортизації, для будівель і споруд - нелінійний метод нарахування амортизації.
Норма амортизації (лінійна): а л = 1 / Т * 100%,
де Т-термін корисного використання (років);
Амортизаційні відрахування: А л = Ф п * 1 / Т, де Ф п - первісна вартість основних фондів.
А л = 3540000 * 1 / 6 = 590000 руб.
Норма амортизації (нелінійна): а н = 2 / Т * 100%
Амортизаційні відрахування:
А н = Ф ост * 2 / Т,
де Ф ост - залишкова вартість основних фондів;
А н = 2150000 * 2 / 20 = 215 000 руб.
Сума амортизаційних відрахувань складе: 215000 +590000 = 805000 руб.
Інші витрати в структурі планової кошторису витрат становить 15%.
Загальна сума інших витрат = 85%.
Інші витрати = 21848680 * 15% / 85% = 3855649,4 руб.
Виробнича собівартість товарної продукції = 27765129,4 руб.
4. Річні планові витрати за статтями калькуляції
Так як підприємство виробляє два види виробів (опалювальні і водонагрівальні котли), необхідно визначити планові витрати за статтями калькуляції.
Таблиця № 3
Річні планові витрати за статтями калькуляції
Калькуляційні статті витрат
Виріб А
Виріб В
Витрати, руб.
Питома вага,%
Витрати, руб.
Питома вага,%
1. метал
288
15,84
216
14,6
2.Топліво на технологічні потреби
12
0,66
9,6
0,66
3.Електроенергія на технологічні потреби
1024
56,35
640
43
4. Заробітна плата виробничих робітників (відрядників)
80
4,4
100
6,72
5.Отчісленія на соціальні потреби
28,48
1,57
35,6
2,4
6.Ітого змінні витрати
1432,48
78,82
1001,2
67,3
7.Накладние (умовно-постійні) витрати
384,9
21,18
486,57
32,7
Повна собівартість
1817,38
100
1487,77
100
Вартість матеріальних витрат на технологічні потреби визначається на основі норм витрат матеріальних ресурсів, цін і тарифів на них без ПДВ.
Ц м (А) = 0,2 * 1440 = 288 руб. Ц м (В) = 0,15 * 1440 = 216 руб.
Ц т (А) = 0,01 * 1200 = 12 руб.Ц т (В) = 0,008 * 1200 = 9,6 руб.
Ц е (А) = 800 * 1,28 = 1024 руб.Ц е (В) = 500 * 1,28 = 640 руб.
Заробітна плата виробничих робітників (відрядників) визначається на основі відрядних розцінок (по виробу А -80 руб / шт.; По виробу В -100 руб / шт.)
Відрахування на соціальні потреби вважаються з тієї ж податкової ставкою, що дорівнює 35,6%.
І осн (А) = 80 * 35,6 / 100 = 28,48 руб. І осн (В) = 100 * 35,6 / 100 = 35,6 руб.
Величина накладних (умовно-постійних) витрат розраховується як різниця між загальною сумою витрат по кошторису і величиною умовно-змінних витрат. Накладні витрати по виробах розраховуються відповідно з трудомісткістю виготовлення виробів за коефіцієнтом, який розраховується як відношення заробітної плати виробничих робітників на весь випуск вироби до загальної заробітної плати виробничих робітників на весь випуск виробів.
З пер = 1432,48 * 6600 +1001,2 * 10600 = 20067088 руб.
З пост = 27765129,4-20067088 = 7698041,4 руб.
Знайдемо коефіцієнти, відповідно до яких розподілимо постійні витрати на весь випуск по виробах.
К а = 528000/1588000 = 0,33; К в = 1060000/1588000 = 0,67.
З пост (А) = 7698041,4 * 33% / 100% = 2540353,662 руб.
З пост (В) = 7698041,4 * 67% / 100% = 5157687,738 руб.
Щоб знайти постійні витрати на одиницю виробу потрібно розділити на обсяг реалізації.
З пост (А) = 2540353,662 / 6600 = 384,9 руб.
З пост (У) = 5157687,738 / 10600 = 486,57 руб.
Після визначення собівартості по виробах розрахуємо відпускну ціну одиниці продукції, якщо рентабельність = 25%.
Ц отп = З п (1 + R);
Ц отп (А) = (1 +0,25) * 1817,38 = 2271,725 ​​руб.
Ц отп (В) = (1 +0,25) * 1487,77 = 1859,7125 руб.
Потім порахуємо, чому дорівнює обсяг реалізації у вартісному вираженні:
V реал = 2271, 725 * 6600 +1859, 7125 * 10600 = 34706337, 5 руб.
Результати занесемо в таблицю № 1.
5. Формування і розподіл прибутку
Розрахунок планових показників прибутку занесені в таблицю № 4.
Таблиця № 4
Розрахунок планових показників прибутку
Найменування показника
Значення показника, руб.
1. Виручка від реалізації
34706337,5
2. Витрати на виробництво і реалізацію
27765129,4
3.Прібиль від реалізації
6941208,1
4.Прібиль від позареалізаційних діяльності
440000
5.Налогооблагаемая прибуток
7301208,1
6.Налог на прибуток
1752289,944
7.Чістая прибуток
5616918,156
Виручка від реалізації - це обсяг продукції у вартісному вираженні. Витрати на виробництво та реалізацію-це виробнича собівартість продукції.
Прибуток від позареалізаційних діяльності складається з прибутку від зданого майна і дивідендів по цінних паперах. Дані взяті з додатка № 4. У оподатковуваний прибуток входять: прибуток від реалізації та прибуток від зданого майна.
Податок на прибуток визначається як значення прибутку, помножене на ставку податку на прибуток (24%).
Податок = 7301208,1 * 0,24 = 803932,296 руб.
Чистий прибуток визначається так: оподатковуваний прибуток мінус значення податку, який виплачується державі; плюс прибуток від дивідендів по цінних паперах і банківських депозитах (15%).
Чистий прибуток = (7301208,1-1752289,944) + (80000-12000) = 5616918,156 руб.
6. Розподіл прибутку за різним фондам
Після розрахунку чистого прибутку слід її розподілити за спеціальним фондом: фонд нагромадження, фонд розподілу і резервний фонд.
SHAPE \ * MERGEFORMAT
Фонд накопичення
42%
2358685,6 руб.
Фонд споживання
45%
2527163,17 руб.
Резервний фонд
13%
730069,36 руб.
Чистий прибуток
5615918,156 руб.

7. Побудова точки беззбитковості
Побудова графіка взаємозв'язку показників обсягу виробництва, витрат, прибутку і знаходження точки беззбитковості.
Графік знаходження точки беззбитковості для опалювальних котлів
SHAPE \ * MERGEFORMAT
збитки
прибуток
Змінні
витрати
Постійні витрати
Точка беззбитковості
Обсяг виробництва продукції, шт.
3027
6600
Виручка,
витрати, млн. руб.
14,9
11,9
6,8
2,5

Графік знаходження точки беззбитковості для водонагрівальних котлів
SHAPE \ * MERGEFORMAT
збитки
прибуток
повна
собівартість
Змінні
витрати
Постійні витрати
Точка беззбитковості
Обсяг виробництва продукції, шт.
6008
10600
Виручка,
витрати, млн. руб.
19,7
15,7
11,1
5,1


Точку беззбитковості розраховуємо, використовуючи величину маржинального доходу на одиницю продукції. Він визначається: МD = N-Cv, де N-виручка від реалізації; Сv-змінні витрати.
N крит (А) = 2540340 / (2271, 725-1432, 48) = 3027 шт.
N крит (В) = 5157642 / (1859, 7125-1001, 2) = 6008 шт.
8. Розрахунок планових техніко-економічних показників
Таблиця № 5
Планові техніко-економічні показники
Одиниці виміру
Значення
1. Річна виробнича програма
шт.
17200
2.Ціна за одиницю продукції:


руб. шт.
2271,725
1859,7125
3.Об'ем реалізованої продукції у вартісному вираженні
тис. руб.
34706,3375
4.Затрати на виробництво і реалізацію продукції
тис. руб.
27765,1294
5. Витрати на 1 руб. товарної продукції
руб.
0,80
6. Собівартість одиниці продукції:


руб. шт.
1817,38
1487,77
7.Балансовая прибуток
тис. руб.
35146,3375
8. Чистий прибуток
тис. руб.
5616,918156
9. Рентабельність продукції:


%
25
25
10. Рентабельність продажів
%
21
11. Виробнича програма самоокупності:


шт. рік
3027
6008
12. Фондовіддача
руб. руб.
0,7
13. Фондомісткість
руб. руб.
1,4
14.Коеффіціент оборотності оборотних коштів
оборот
23,14
15.Длітельность одного обороту
дні
15,5
Витрати на 1 карбованець товарної продукції розраховуються як відношення собівартості до обсягу реалізації продукції.
Фондовіддача - показник випуску продукції на 1 руб. вартості основних фондів - визначається як відношення обсягу випуску продукції до вартості основних виробничих фондів за порівнянний період часу.
Фондомісткість - величина, зворотна фондомісткості, показує частку вартості основних фондів, що припадає на кожен рубль випущеної продукції.
Рентабельність - це відносний показник ефективності виробництва, що характеризує рівень віддачі витрат і ступінь використання ресурсів.
Рентабельність продажів може бути обчислена як відношення валового прибутку до вартості, реалізованої продукції.
Коефіцієнт оборотності0) показує кількість оборотів, що здійснюються оборотними коштами за рік (півріччя, квартал), визначається за формулою К 0 = виручка від реалізації / величини оборотних коштів.
Тривалість одного обороту в днях (О) визначається за формулою:
О = 360 / К о

9. Аналіз економічної ефективності виробництва
Проаналізувавши техніко-економічні показники на підприємстві ВАТ «Котельний завод» можна зробити наступний висновок про те, що дане підприємство функціонує ефективно.
На початок року вартість будівель і споруд на підприємстві становила 4520000 крб., А машин і устаткування-3540000 крб.
На основі цих даних розраховані показники, за допомогою яких можна визначити рівень використання основного капіталу.
Показники випуску продукції на карбованець вартості основних фондів, (фондовіддача), дорівнює 0,7. Так як він менше 1, то підприємство не досить ефективно використовує основні фонди, тобто на 1 руб. основних фондів, вкладених у виробництво, воно отримує 70 коп., що на 30% менше, ніж могло б отримувати при повному завантаженні основних фондів. Щоб підвищити фондовіддачу можна застосувати як екстенсивну, так і інтенсивну форму використання обладнання. До першої належать: ступінь залучення наявного обладнання у виробництво, рівень використання цілозмінних і внутрішньозмінного часу роботи обладнання. До другої відноситься випуск продукції на окремих видах обладнання.
Фондомісткість, розрахована в даній роботі, дорівнює 1,4. Цей показник досить високий, що пов'язано, швидше, зі специфікою виробничого процесу, а саме з високим енергоспоживанням (в 74 рази більше витрат на паливо, в 3 рази більше витрат на метал). Для того щоб він знизився необхідно знизити собівартість продукції, наприклад, за рахунок введення енергозберігаючого обладнання.
Прямий зв'язок між собівартістю і прибутком показує значення витрат на 1 карбованець товарної продукції. Так як вони нижче одиниці, а саме 0,80 рублів, то виробництво котлів є рентабельним.
Показники рентабельності більш повно, ніж прибуток, відображають остаточні результати господарювання, тому що їх величина показує співвідношення ефекту з наявними або споживчими ресурсами.
Рентабельність продукції = 25% по тому і іншому виду продукції, говорить про те, що підприємство має прибуток з кожної гривні, витраченої на виробництво і реалізацію продукції, яка дорівнює 25% рублів.
Рентабельність продажів = 21%, характеризує ефективність виробничої і комерційної діяльності, тобто з рубля продажів підприємство отримує 0,21 рублів прибутку.
У даній галузі виробництва показники рентабельності, що переходять за 20-ти процентний бар'єр, є досить високими. Так як розраховані показники рентабельності є такими, то ВАТ «Котельний завод» є фінансово стійким підприємством.
На основі проведених досліджень, можна дати наступні рекомендації, з метою зменшення витрат на 1 карбованець ТП, зменшення фондомісткості, збільшення фондовіддачі, а також збільшення випуску продукції (прибутку), необхідно застосовувати інтенсивні фактори:
- Введення в дію більш досконалого обладнання, його заміна та модернізація;
- Скорочення цілоденних і внутрішньозмінних простоїв;
- Підвищення коефіцієнта змінності;
- Впровадження заходів НТП.
А також необхідно використовувати резервні джерела зниження собівартості продукції, що випускається (якщо це можливо).

Література
1.Гражданскій кодекс РФ. Частина1-М.: Юрид. Вид-во, 1996.
2. Зайцев Н. Л. Економіка промислового підприємства: Підручник. - М.: ИНФРА-М, 1997.
3.Економіка підприємства: Підручник для вузів / Під ред. В. Я. Горфінкеля, В. А. Швандара. - М.: Банки і біржі, ЮНИТИ, 2003.
4.Економіка підприємства. / За ред. Є. Л. Кантора .- СПб.: Пітер, 2003.-352с.: Іл. - (Серія «Підручники для вузів»).

Додаток
Плановий квартальний обсяг випуску продукції
Виріб А
Виріб В
Номер варіанта
Обсяг продукції в натуральному вираженні, шт.
Номер варіанта
Обсяг продукції в натуральному вираженні, шт.
14
1650
14
2650
Норми і нормативи для розрахунку матеріальних витрат
Показники
Норма витрати
Ціна придбання без ПДВ, руб.
Виріб А
Виріб В
Метал, т / шт.
0,2
0,15
1440 руб / шт.
Паливо, т / шт.
0,01
0,008
1200 руб / шт.
Електроенергія, кВтг / шт.
800
500
1,28 руб / кВтг
Стан основних фондів
Групи основних фондів
Вартість фондів на початок періоду, руб.
Вартість фондів на кінець періоду, руб.
Метод нарахування амортизації
Первісна
Залишкова
Парний варіант
Непарний варіант
1.Зданія та споруди
45250000
2150000
20
25
Нелінійний
2.Машіни та обладнання
3540000
2320000
6
8
Лінійний
Фінансові показники роботи підприємства
Показники
Значення показника
Оборотні кошти
1500 тис. грн.
1. Дохід від здачі приміщень в оренду (щомісяця)
30 тис. руб.
2. Дивіденди по цінних паперах і банківських депозитах
80 тис. руб.
3. Ставка податку на прибуток
24%
4.Ставка податку на дохід з цінних паперів та банківських депозитах
15%
Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Міжнародні відносини та світова економіка | Курсова
112.9кб. | скачати


Схожі роботи:
Формування та розподіл прибутку
Формування і розподіл прибутку
Формування і розподіл прибутку на підприємстві
Формування розподіл і використання прибутку
Формування і розподіл прибутку на підприємстві 2
Формування і розподіл прибутку промислового підприємства
Формування і розподіл прибутку комерційного банку
Формування і розподіл прибутку Шляхи її підвищення
© Усі права захищені
написати до нас
Рейтинг@Mail.ru