Формування і розподіл прибутку Шляхи її підвищення

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.


Нажми чтобы узнать.
скачати

Зміст
Введення
1. Поняття та роль прибутку на підприємстві
1.1 Економічна сутність прибутку та його функції
1.2 Планування прибутку
1.3 Розподіл прибутку та його використання
2. Розрахунок прибутку на прикладі підприємства ГУ «Республіканського
кіновідеоцентр »
2.1 Техніко-економічна характеристика підприємства ГУ
«Республіканського кіновідеоцентр»
2.2 Розрахунок показників прибутку на підприємстві ГУ «Республіканського
кіновідеоцентр »
2.3 Формування та використання прибутку на підприємстві ГУ
«Республіканського кіновідеоцентр»
2.4. Шляхи підвищення прибутку на ГУ «Республіканського кіновідеоцентр»
Висновок
Список використаної літератури

Введення
Прибуток, найвідоміша з давніх пір категорія, займає одне з центральних місць серед сукупності проблем, що стоять перед суспільством. Вона хвилює економічну науку і господарську практику впродовж багатьох століть. Особливо актуальною ця проблема стає на сучасному етапі розвитку економіки у зв'язку зі зростанням дефіциту сировинних ресурсів, посиленням конкуренції, глобалізацією бізнесу, збільшенням підприємницьких ризиків.
У ринковій економіці виживають і успішно функціонують лише ті торговельні підприємства, які порівнюють свої доходи з витратами і величиною вкладеного капіталу. Орієнтація діяльності тільки на обсяг товарообігу, на виконання намічених програм будь-яку ціну - це явний шлях до банкрутства. Для успішної роботи кожен господарюючий суб'єкт повинен прагнути до підвищення ефективності своєї діяльності на основі раціонального використання ресурсного потенціалу, збільшення прибутковості підприємства.
У зв'язку з цим змінюється підхід до оцінки ефективності функціонування підприємства. У плановій економіці, орієнтованої на збільшення обсягу товарообігу, основна увага приділялася такими показниками ефективності, як продуктивність праці і фондовіддача. У ринковій економіці, де цільовою функцією господарюючого суб'єкта є максимізація прибутку, на перше місце виходить фінансовий блок показників ефективності, в основі яких лежить прибуток. Причому в сучасних умовах господарювання показник прибутку є не тільки основним оціночним показником господарської діяльності, а й показником, здатним забезпечити подальший розвиток підприємства, накопичення його ресурсного потенціалу, здатного створити сприятливі умови для матеріального стимулювання праці персоналу. Тому одним із актуальних завдань сучасного етапу є оволодіння керівниками та фінансовими менеджерами прогресивними методами ефективного управління формуванням прибутку в процесі діяльності торгового підприємства.
Грамотне, ефективне управління формуванням прибутку передбачає побудову на підприємстві відповідних організаційно-методичних систем забезпечення цього управління, знання механізмів формування прибутку, використання сучасних методів її аналізу і планування.
За останні роки опубліковано чимало робіт, присвячених поняттю прибутку і можливих напрямках та шляхам її збільшення в нових умовах. Слід зазначити, що погляди сучасних дослідників на сутність прибутку в основному збігаються, і проблема полягає лише у визначенні найбільш ефективних методів її аналізу, формування та планування, шляхів її збільшення. Вчені сходяться на думці, що прибуток - це основний оціночний показник господарської діяльності торговельного підприємства.
Але незважаючи на схожість думок про сутність прибутку, критерії та індикатори для її оцінки висуваються різні. Існують питання, недостатньо розроблені стосовно до нинішньої ситуації перехідного періоду. Багато проблем, що відносяться до цієї предметної області, трактуються по-різному. На сьогоднішній день відсутня єдина система показників прибутку, не склалося спільної думки щодо конкретних форм і методів розрахунку прибутку, методики її аналізу, пошуку шляхів підвищення прибутку і рентабельності.

1.Поняття та роль прибутку на підприємстві
Прибуток - це основне джерело фінансових ресурсів підприємства, пов'язаний з отриманням валового доходу, вона є найважливішою економічною категорією і основою метою діяльності будь-якої комерційної організації. Як економічна категорія прибуток відображає чистий дохід, створений у сфері матеріального виробництва, і виконує ряд функцій.
По-перше, прибуток характеризує економічний ефект, отриманий у результаті діяльності підприємства. Отримання прибутку на підприємстві означає, що отримані доходи перевищують всі витрати, пов'язані з його діяльністю.
По-друге, прибуток має стимулюючою функцією. Це пов'язано з тим, що прибуток є одночасно не тільки фінансовим результатом, а й основним елементом фінансових ресурсів підприємства. Тому підприємство зацікавлене в отриманні максимального прибутку, так як це є основою для розширення виробничої діяльності, науково-технічного і соціального розвитку підприємства, матеріального заохочення працівників.
По-третє, прибуток є одним з найважливіших джерел формування бюджетів різних рівнів.
На ринку підприємства виступають як відносно відособлені товаровиробники. Установивши ціну на продукцію, вони реалізують її споживачу, одержуючи при це грошову виручку, що не означає ще отримання прибутку. Для виявлення фінансового результату необхідно зіставити виторг із витратами на виробництво і реалізацію, що приймають форму собівартості продукції.

1.1 Економічна сутність прибутку та його функції.
На кожному підприємство формується чотири показники прибутку, що істотно розрізняються по величині, економічному змісту і функціональному призначенню. Базою всіх розрахунків служить балансовий прибуток - основний фінансовий показник виробничо-холяйсвенной діяльності підприємства. Для цілей оподаткування розраховується спеціальний показник - валовий прибуток, а на її основі - прибуток, оподатковувана податком, і прибуток, не оподатковувана податком. Що залишається в розпорядженні підприємства після внесення податків і інших платежів до бюджету частина балансового прибутку називається чистим прибутком. Вона характеризує кінцевий фінансовий результат діяльності підприємства.
Основними складовими елементами балансового прибутку є:
1. Прибуток від реалізації товарної продукції визначається шляхом вирахування із загальної суми виручки від реалізації продукції в діючих цінах (без ПДВ і акцизів) витрат на виробництво і реалізацію товарної продукції, що включаються до собівартості продукції (рис. 1.1).
2. Прибуток (або збиток) від реалізації іншої продукції і послуг нетоварного характеру визначається аналогічно, окремо за всіма видами діяльності, тобто прибуток (або збитки) підсобних сільських господарств, автогосподарств, лісозаготівельних та інших господарств, що знаходяться на балансі основного підприємства (рис.1.1).
3. Прибуток (або збитки) від реалізації основних фондів та іншого майна розраховується як різниця між виручкою від реалізації цього майна (за вирахуванням ПДВ, акцизів) і залишковою вартістю по балансу, скоригованого на коефіцієнт, відповідний індексу інфляції (рис.1.2).
4. Прибуток (або збитки) від позареалізаційних доходів і витрат визначається різними способами, зокрема на основі досвіду минулих років.
ПДВ одержувані
з покупців
+
Акцизи (на окремі
види товарів)
прибуток від виручка від +
реалізації реалізації - Собівартість
продукції = пролдукціі продукції (робіт, послуг)
(Робіт, послуг) (робіт, послуг) +
Експортні тарифи
Рис. 1.1 Виручка підприємства за реалізовану продукцію
 

Витрати на реалізацію:
реклама, транспортування
підготовка до реалізації
прибуток від виручка від +
реалізації реалізації Залишкова
основних засобів = О.С., излиш - - вартість
та іншого майна нього устатку-
підприємства вання та ін


Рис. 1.2 Прибуток від реалізації основних засобів
Таким чином, балансовий прибуток (Пб) може бути визначена за формулою
Пб = ± Пр ± Пі ± Пв.о,
де Пр - прибуток (збиток) від реалізації продукції, виконання робіт і надання послуг
Пі - прибуток (збиток) від реалізації майна підприємства
Пв.о - доходи (збитки) від реалізації позареалізаційних операцій.
Н-р:
Пр = 200млн.руб., Пі = 152млн. руб., Пв.о. = 2млн. руб., то за формулою можна обчислити Пб = 200 ± 152 ± 2 = 50; 454.
Як правило, основний елемент балансового прибутку становить прибуток від реалізації продукції, виконання робіт або надання послуг.
Прибуток від реалізації майна - це фінансовий результат, не пов'язаний з основними видами діяльності підприємства. Він відображає прибуток (збитки) за іншої реалізації, до якої відноситься продаж на сторону різних видів майна, що значиться на балансі підприємства.
Перелік позареалізаційних прибутків (збитків) підприємства різнорідний і досить великий. Це доходи від довгострокових і короткострокових фінансових вкладень, доходи від здачі майна в оренду, сальдо отриманих і сплачених штрафів, пені, неустойок і інших видів санкцій, прибуток минулих років, виявлена ​​у звітному році, доходи від дооцінки товарів, позитивні курсові різниці по валютних рахунках та операціями в іноземній валюті, відсотки, отримані по коштах, які значаться на рахунках підприємства.
Валовий прибуток підприємства може відрізняться від балансового прибутку в силу ряду причин:
1. Валовий прибуток збільшується для підприємств, що здійснюють прямий обмін чи реалізацію продукції за цінами не вище собівартості
2. При здійсненні прямого обміну по основних засобів та іншого майна або реалізації цих видів майна за цінами нижче їх балансової вартості сума угоди визначається за ринковою вартістю майна за вирахуванням балансової вартості реалізованого або вибулого майна.
3. Виручка в валюті перераховується в рублі за курсом на день оформлення митних документів для оподаткування прибутку за цими операціями
4. Оподаткуванню підлягають грошові кошти, що отримуються безоплатно від інших підприємств при відсутності спільної діяльності.
5. За майну, отриманому безоплатно, його вартість оцінюється не нижче балансової, за якою воно значиться у передавального підприємства.
6. Валовий прибуток враховує також сплачені штрафи та пені (за винятком суми штрафів і пені, перерахованих до бюджету і позабюджетні фонди).
Обчислена у встановленому вище порядку валовий прибуток є базою для визначення оподатковуваного прибутку, розрахунок якої проводиться в такій послідовності.
Валовий прибуток зменшується на наступні види доходів (прибутку):
а) дохід від пайової участі в діяльності інших підприємств
б) дохід від здавання в оренду та інших видів використання майна, а також від посередницьких операцій та угод.
в) дохід юридичних осіб за державними облігаціями і іншим державним, цінних паперів, а також доходи від надання послуг з їх розміщення
г) суми прибутку, для яких встановлені податкові пільги.
Після всіх перерахованих коригувань валового прибутку залишається оподатковуваний прибуток, з якого сплачується податок на прибуток.
Відповідно до законодавства валовий прибуток за вирахуванням всіх податків на прибуток, отриману від різних форм господарської діяльності, називається чистий прибуток, що залишається в розпорядженні підприємства, використовується ним самостійно і направляється на подальший розвиток підприємницької діяльності.
Формування прибутку виглядає таким чином (рис. 1.3)
Виручка
Собівартість (-)

Прибуток від реалізації
Прибуток від іншої реалізації
Позареалізаційні доходи (збитки)

Балансова прибуток
Коригування прибутку (-)

Оподатковуваний прибуток
Не оподатковувана податком прибуток
Податок на прибуток (-)

Чистий прибуток


Рис. 1.3 Схема формування прибутку
1.2 Планування прибутку
Прибуток є основним фактором економічного і соціального розвитку не тільки для підприємства, але і для економіки країни в цілому. Тому економічно обгрунтоване планування прибутку на підприємствах має дуже велике значення.
Прибуток планується окремо за видами, а саме:
прибуток від продажу продукції і товарів;
прибуток від реалізації іншої продукції і послуг нетоварного характеру;
прибуток від реалізації основних засобів;
прибуток від реалізації іншого майна та майнових прав;
прибуток від оплати виконаних робіт і наданих послуг і т.д.;
прибуток (збиток) від позареалізаційних операцій
Існує три основні методи планування прибутку:
1. метод прямого рахунку
2. аналітичний метод
3. метод суміщеного розрахунку
Метод прямого рахунку застосовується, як правило, при невеликому асортименті продукції, що випускається; прибуток при цьому обчислюється як різниця між виручкою від реалізації товарної продукції у відповідних цінах (за вирахуванням ПДВ і акцизів) і повною її собівартістю:
П = (О Ч Ц) - (Про Ч С),
де П - плановий прибуток
О - обсяг випуску товарної продукції в планованому періоді в натуральному вираженні
Ц - ціна на одиницю продукції (за вирахуванням ПДВ і акцизів)
С - повна собівартість одиниці продукції
Прибуток від реалізованої продукції (Прп) розраховується за формулою
Прп = Врп - Срп,
де Врп - планована виручка від реалізації продукції в діючих цінах (без ПДВ, акцизів, торгових і збутових знижок)
Срп - повна собівартість реалізованої в майбутньому періоді продукції
Обсяг реалізованої продукції майбутнього планового періоду в натуральному виразі визначається як сума залишків нереалізованої продукції на початок планованого періоду (пн) і обсягу випуску товарної продукції протягом планованого періоду (ПТП) без залишків готової продукції, які не будуть реалізовані в кінці періоду (Пк). Планова прибуток від реалізації продукції розраховується за формулою
Прп = Пн + ПТП - Пк
Перевагою даного методу є його простота. Однак його доцільно використовувати при плануванні прибутку на короткостроковий період.
Аналітичний метод планування прибутку застосовується при великому асортименті продукції, що випускається і полягає у визначенні впливу окремих факторів на плановий прибуток. При аналітичному методі прибуток визначається не по кожному виду продукції, що випускається в планованому році продукції, а по всій порівнянній продукції в цілому. Прибуток по непорівнянної продукції визначається окремо.
Метод сполученого розрахунку включає елементи першого і другого способів. Так, вартість товарної продукції в цінах планованого року і за собівартістю звітного року визначається методом прямого рахунку, а вплив на плановий прибуток таких факторів, як зміна собівартості, підвищення якості, зміна асортименту, цін і інші, виявляється за допомогою аналітичного методу.
Зазначені вище методи не єдині, існують і інші способи складання плану прибутку, такі як аналіз ліміту рентабельності, прогноз рентабельності, аналіз перекриття ліквідності і багато інші аналітичні методи.
Існують фактори, які впливають на величину прибутку. Вони класифікуються за різними ознаками:
- Зовнішні
- Внутрішні
У свою чергу внутрішні чинники поділяються на:
- Позавиробничі
- Виробничі (екстенсивні і інтенсивні)
Фактори, що впливають на величину прибутку

Внутрішні
Зовнішні
Виробничі
Позавиробничі
Екстенсивні
Інтенсивні
Рис. 1.4 Класифікація факторів, що впливають на величину прибутку
Зовнішні чинники - це природні умови, державне регулювання цін, тарифів, відсотків, податкових ставок і пільг, штрафних санкцій та ін Ці фактори не залежать від діяльності підприємства, але мають значний вплив на величину прибутку.
Виробничі фактори - це фактори які безпосередньо впливають на виробництво; інтенсивні - якісні зміни, екстенсивний - кількісне зміна.
Позавиробничі чинники - постачальницько-збутова і природоохоронна діяльність, соціальні умови праці та побуту та ін

1.3 Розподіл прибутку та його використання
Для оподаткування балансовий прибуток коригується відповідно до податкового стандартами (Положенням про склад витрат, що включаються до собівартості продукції, та іншими.). Треба відзначити, що поняття чистого прибутку в Росії не відповідає поняттю чистого прибутку за міжнародними стандартами, «наша» чистий прибуток за ситу не є чистою, а включає в себе значні витрати (фонди споживання, соціальної сфери і т.д.), що неприпустимо за західними стандартами.
З прибутку, що залишається в розпорядженні підприємства (чистий прибуток) відповідно до законодавства та установчих документів підприємство може створювати фонд нагромадження, фонд споживання, резервний фонд та інші спеціальні фонди та резерви. Нормативи відрахувань від прибутку у фонди спеціального призначення встановлюється самим підприємством за погодженням із засновником. Відрахування від прибутку до спеціальних фондів виробляються щоквартально. На суму зроблених відрахувань від прибутку відбувається перерозподіл прибутку всередині підприємства: зменшується сума нерозподіленого прибутку і збільшуються утворені з неї фонди та резерви.
Цей прибуток спрямовується на капітальні вкладення і приріст основного й оборотного капіталу; на покриття збитків минулих років, на відрахування в резервний капітал, на видатки соціального характеру, а також на виплату дивідендів і доходів.
При цьому під фондом накопичення розуміються кошти, спрямовані на виробничий розвиток підприємства, технічне переозброєння, реконструкцію, розширення, освоєння виробництва нової продукції, на будівництво та оновлення основних виробничих фондів, освоєння нової техніки і технологій у діючих організаціях і інші аналогічні цілі, передбачені установчими документами підприємства (на створення нового майна підприємства).
За рахунок коштів фондів накопичення фінансуються головним чином капітальні вкладення на виробничий розвиток. При цьому здійснення капітальних вкладень за рахунок власного прибутку не зменшує величину фонду накопичення. Відбувається перетворення фінансових засобів у майнові цінності. Фонд накопичення зменшується тільки при використанні його коштів на погашення збитків звітного року, а також у результаті списання за рахунок накопичувальних фондів витрат, не включених до первісної вартості вводяться в експлуатацію об'єктів основних засобів.
Під фондами споживання розуміються кошти направляються на здійснення заходів з соціального розвитку (крім капітальних вкладень), матеріального заохочення колективу підприємства, придбання проїзних квитків, путівок в санаторії, одноразове преміювання та інших аналогічних заходів і робіт, що не приводять до утворення нового майна підприємства.
Фонд споживання складається з двох частин: фонд оплати праці та виплати з фонду соціального розвитку. Фонд оплати праці є джерелом оплати по праці, будь-яких видів винагороди та стимулювання працівників підприємства. Виплати з фонду соціального розвитку витрачаються на проведення оздоровчих заходів, часткове погашення кредитів за кооператив, індивідуальне житлове будівництво, безпроцентні позики молодим сім'ям та інші цілі, передбачені заходами з соціального розвитку трудових колективів.
Резервний фонд призначений для забезпечення фінансової стійкості в період тимчасового погіршення виробничо - фінансових показників. Він також служить для компенсації низки грошових витрат, що виникають у процесі виробництва і споживання продукції.
Для підвищення ефективності виробництва дуже важливо, щоб при розподілі прибутку була досягнута оптимальність у сумі відрахувань.
Розподіл чистого прибутку дозволяє розширювати діяльність організації за рахунок власних, більш дешевих джерел фінансування. При цьому знижуються фінансові витрати організації на залучення додаткових джерел.


Чистий прибуток = резервний ф. + Ф. накопичення + ф. споживання
Рис. 1.5 Розподіл чистого прибутку підприємства
Розподіл прибутку товариства така ж, як на малюнку 1.5 і плюс прибуток, що розподіляється між засновниками.
Розподіл прибутку акціонерних товариств виглядає так само як на малюнку 1.5 тільки фонд споживання в свою чергу буде розподіляться на: відсотки за облігаціями, танто, благодійні цілі, соціальні потреби, дивіденди за привілейованими акціями, дивіденди по звичайних акціях, цільові відрахування.
Об'єктом розподілу на будь-якому підприємстві є балансовий прибуток підприємства. Під її розподілом розуміється направлення прибутку в бюджет і по статтях використання на підприємстві. Розподіл прибутку регулюється законодавчо в тій частині, яка надходить до бюджетів різних рівнів у вигляді податків та інших обов'язкових платежів.

2.Расчет прибутку на прикладі підприємства ГУ «Республіканського кіновідеоцентр»
2.1 Техніко-економічна характеристика підприємства
ДУ «Республіканський кіновідеоцентр» - установа, якій орган державної влади, у віданні якого знаходяться питання культури (Міністерство освіти), делегував повноваження з реалізації заходів з метою задоволення потреб населення та надання послуг у сфері кінематографії.
Діяльність ГУ «Республіканський кіновідеоцентр» здійснюється на базі ККК «Тирасполь».
ДУ «Республіканський кіновідеоцентр» входить до структури Міністерства освіти, як заклад культури республіканського значення, і здійснює діяльність в рамках статутних функцій, цілей і завдань, а саме: здійснює методичне керівництво районними кіновідеопредпріятіямі, планує діяльність підприємств в рамках республіканських заходів, систематизує статистичну звітність, проводить консультації з нормативно-правовим документам по лінії кіногалузі, надає допомогу у формуванні репертуарного плану, часткове забезпечення кіновідеопродукції, діяльність, пов'язана із задоволенням попиту населення на кінопродукцію (укладення договорів з дистриб'юторами та виробниками кінопродукції), аналізує показники діяльності кіногалузі республіки, визначає тенденції, вносить пропозиції та розробляє проекти нормативно-правових документів у сфері кінематографії кінообслуговування.
У 1994 році всі кінопідприємства республіки були об'єднані в єдину систему, на базі кінотеатру
«Тирасполь» створена її головна організація Республіканський кіноцентр (з 2001 року Державна установа «Республіканський кіновідеоцентр»).
Основними напрямками діяльності установи є:
- Організація кінопрокату, фільмопродвіженія, кіноконцертний діяльності на території республіки;
- Задоволення потреб населення в громадських формах споживання кіно і відеофільмів;
організація правильної експлуатації кінотеатрів, кіноустановок, кінопересувок, відеоустановок;
- Впровадження нових форм і видів послуг кіновиробництва;
- Закупівля кіновідеопродукції і наступна її передача в кінопрокат;
- Організація централізованої закупівлі кіновідеоборудованія і запасних частин для його ремонту;
- Координація взаємовідносин між кіновідеопредпріятіямі республіки.;
- Надання методичної допомоги кіновідеопредпріятіям;
- Розробка нормативних і законодавчих документів у сфері розвитку кінотраслі.
ГУ РКВЦ знаходиться в тісній взаємодії і співпраці з установами культури, організаціями освіти, міністерствами і відомствами республіки. У зв'язку із здійсненням діяльності з організації кінообслуговування, кінопрокату і фільмопродвіженія Республіканським кіновідеоцентр налагоджені зв'язки з компаніями - дистриб'юторами кінопродукції Росії, Молдови, України.
ДП «Республіканський кінопрокат» входить в структуру ГУ «Республіканський кіновідеоцентр» (Постанова Уряду ПМР від 27 березня 1998р. № 60), як організація кінематографії, основною функцією якої є організація прокату кінопродукції на території Придністров'я, отже надає районним кіновідЗееопредпріятіям в користування кінопродукцію з республіканського кінофундації, що дозволяє їм здійснювати діяльність з кінообслуговування населення, оскільки кіноустановки, що є в наявності, розраховані на використання кіноматеріалів, зафіксованих на 35-мм плівці. Умови надання фільмокопій з фонду РКВП, який налічує понад 900 найменувань кіноматеріалів, є перерахування 50% від валового збору.
На даний момент ГУ «Республіканський кіновідеоцентр» та ДП «Республіканський кіновідеопрокат» перебувають у стадії реорганізації шляхом злиття.
Державна система кінообслуговування населення Придністров'я включає 34 діючі кіноустановки, включаючи кіноустановки 3 кінотеатрів у містах Кам'янка, Григоріополь, Тирасполь. За винятком кіноконцертного комплексу «Тирасполь», що є республіканською власністю, кіновидовищних підприємства є муніципальною власністю і здійснюють свою господарську діяльність на основі дотацій з місцевих бюджетів, з підпорядкуванням міським та районним адміністраціям. У рр.. Григоріополь, Слободзея кіновідеопредпріятія реорганізовані у відділи по кінообслуговування при районних (міських) управліннях культури. Кам'янське кіновідеопредпріятіе входить в структуру районного управління культури, але зберіг статус муніципального унітарного підприємства.
До кіновідеозреліщним підприємствам недержавної форми власності на 01.10.05 віднесені до / р «Юність» (м. Тирасполь, довгострокова оренда), к / ім.Горького (Бендери, приватизована), к / р «Світ» (Рибниця, приватизована), « Іскра »(г.Дубоссари, приватизована). К / р «Жовтень» приватизований, фактично змінено профіль діяльності.
кінематографія - галузь культури і мистецтва, що об'єднує діяльність, пов'язану зі створенням, виробництвом, фінансуванням, розподілом, розповсюдженням і використанням (тиражуванням, відновленням, прокатом, показом) фільмів та інших творів кінематографії;
кінематографічна діяльність - вид діяльності, спрямованої на створення кінематографічних творів, фінансування їх створення та просування, використання та поширення за допомогою публічної демонстрації, тиражування, прокату та продажу.
кіновидовищних підприємства - фізичні або юридичні особи, які мають право розповсюдження фільму, організують або здійснюють його використання і сприяють формуванню репертуару в кінотеатрах і кіновідеоустановках;
організація кінематографії - організація незалежно від організаційно-правової форми та форми власності, основними видами діяльності якої є: виробництво фільму, виробництво кінолітопису, тиражування фільму, прокат фільму, показ фільму, технічне обслуговування кінозалу, виготовлення кіноматеріалів і кінообладнання, освітня, дослідницька, рекламно- пропагандистська діяльність у галузі кінематографії, зберігання фільмів, вихідних матеріалів кінолітопису.
Організаційна структура підприємстві ГУ «Республіканського кіновідеоцентр» зображено на Рис. 2.1
2.2. Розрахунок показників прибутку на підприємстві
Таблиця 2.1.Дінаміка показників прибутку

Показники
Звітний період 2006р, тис.р.
Аналогічний період 2007р., Тис.р.
Звітний у% до попереднього періоду
1. Виручка (нетто) від реалізації товарів, продукції, послуг
11 375
8 680
131%
2. Собівартість (виробнича) реалізація товарів, продукції, робіт, послуг.
10 656
8 075
131,96%
3. Валовий дохід
719
605
118, 80
4.Расходи періоду
комерційні
управлінські
81
342
67
283
120,90
120,80
5. Прибуток (збиток) від реалізації
296
255
116
6. Сальдо операційних результатів
-9
-105
8, 60
7. прибуток (збиток) від фінансово-господарської діяльності
287
150
191,30
8. Сальдо позареалізаційних результатів
-
-
-
9. прибуток (збиток) звітного періоду
287
150
191, 30
10. Прибуток залишається у розпорядженні організації
180
107
168, 20
11. Нерозподілений прибуток (збиток) звітного періоду
Зміни в структурі прибутку звітного періоду характеризуються даними табл. 2.2.
Таблиця 2.2. Структура прибутку
                       
Показники
Звітний період
2006
Аналогічний період минулого року 2007
Відхилення
(+, -)
Прибуток (збиток) звітного періоду-всього в%
100%
100%
У тому числі:
а) прибуток (збиток) від реалізації
103%
170%
-67
б) від фінансових операцій
в) від іншої реалізації
3,14%
70,67%
-67,53%
г) від фінансово-господарської діяльності
100%
100%
-
д) від позареалізаційних операцій
-
-
-
е) чистий прибуток
62,72%
71,33%
-8,61
ж) нерозподілений прибуток
Як випливає з даних табл. 2.2., У звітному періоді відбулися негативні зміни в структурі прибутку. Зменшилася частка прибутку від реалізації товарів (продукції, робіт, послуг), від іншої реалізації. Зменшилася також проти попереднього періоду частка прибутку, що залишається в розпорядженні підприємства (чистий прибуток).
З таблиці. 2.3. видно, що сума оподатковуваного прибутку збільшилася в основному за рахунок збільшення прибутку від реалізації продукції (послуг), зменшення операційних витрат і за рахунок оплати замовниками виконаних робіт минулого року (відповідно до облікової політики «по оплаті»).
Але зростання собівартості сприяв зменшенню суми оподатковуваного прибутку.
       
Таблиця 2. 3. Розрахунок оподатковуваного прибутку, тис. руб.
Показники
2006
тис.р.
2007
тис.р.
Відхилення
(+, -)
1. Виручка від реалізації товарів, продукції, послуг
11375
8680
+2695
2. Собівартість (виробнича) реалізації товарів, продукції, робіт, послуг.
10656
8075
+2581
3.Расходи періоду
комерційні
управлінські
81
342
67
283
+14
+59
1. Прибуток від реалізації продукції і послуг
296
255
+41
2. Прибуток від іншої реалізації
-
-
3. Операційним доходи
1
1
0
4. Операційні витрати
10
106
-96
5. Балансова прибуток
287
150
+137
6. Збільшення (+), зменшення (-) суми прибутку в результаті її коригування для потреб оподаткування
+19
-8
+27
7. Пільги з податку на прибуток
-
-
8. Оподатковуваний прибуток
306
142
+164
9. Ставка податку на прибуток
35%
30%
+5%
10. Сума податку на прибуток
107
43
+64
Далі розглянемо формування чистого прибутку.

Таблиця 2.4. Розрахунок впливу податку на прибуток на величину чистого прибутку
Показники
2006
2007
Відхилення
(+, -)
1. Прибуток від реалізації продукції і послуг
296
255
+41
2. Прибуток від іншої реалізації
-
-
3. Операційним доходи
1
1
0
4. Операційні витрати
10
106
-96
5. Балансова прибуток
287
150
+137
6. Збільшення (+), зменшення (-) суми прибутку в результаті її коригування для потреб оподаткування
+19
-8
+27
7. Пільги з податку на прибуток
-
-
8. Оподатковуваний прибуток (стр.1 + стр.3-стор.4)
306
142
+164
9. Ставка податку на прибуток
35%
30%
+5%
10. Сума податку на прибуток
107
43
+64
11.Чістая прибуток
180
107
+73
Сума податку на прибуток збільшився на 64 тис. руб., На ту ж суму зменшилася чистий прибуток, за рахунок збільшення оподатковуваного прибутку та збільшення податкової ставки (з 30% до 35%).
На розглянутому підприємстві не було доходів, які оподатковуються за спеціальними ставками, що не вироблялися відрахування в резервний фонд (резервний фонд на даному підприємстві не сформовано, тому кошти на поповнення резервного фонду не направлялися) і підприємство не має пільг з податку на прибуток.
Отже з табл.2.4. випливає, що сума чистого прибутку збільшилася основному за рахунок зростання прибутку від реалізації. Але зростання собівартості викликали зменшення суми чистого прибутку. Тому, вишукуючи шляхи збільшення чистого прибутку, даному підприємству необхідно в першу чергу звернути увагу на чинники, які впливають на формування її величини.

2.3 Розрахунок формування, розподілу і використання
прибутку
Таблиця 2. 5. Формування і розподіл балансового прибутку ГУ «Республіканського кіновідеоцентр»
Показники
Звітний період
2006р., Тис.р.
Аналогічний період 2007 р., тис.р.
1. Виручка (нетто) від реалізації товарів, продукції, послуг
11 375
8 680
2. Собівартість (виробнича) реалізація товарів, продукції, робіт, послуг.
10 656
8 075
3. Валовий дохід
719
605
4.Расходи періоду:
комерційні
управлінські
423
81
342
350
67
283
5. Прибуток (збиток) від реалізації
296
255
6. Сальдо операційних результатів
-9
-105
7. прибуток (збиток) від фінансово-господарської діяльності
287
150
8. Сальдо позареалізаційних результатів
-
-
9. прибуток (збиток) звітного періоду
балансовий прибуток
287
150
Виявлено фінансовий результат: прибуток в 2006 р. становила - 150тис. руб., а в 2001р. - 287 тис. руб.
Таким чином, в даному пункті розглянуті формування фінансового результату ГУ «Республіканського кіновідеоцентр»
за 2006 рік і 2007 рік.
Після формування балансового прибутку підприємство сплачує податки у бюджет держави, а решта, частина прибутку залишається в розпорядженні підприємства.

Таблиця 2.6. Податки з прибутку
                                  

Види податку

Сума, тис. руб.
Частка відрахувань%
Минулий рік
2006
Звітний рік
2007
2006р.
2007р.
Податок на міліцію
1262
1512
3%
3%
Податок на ЖКГ
95 000
-
1,5%
-
Податок на майно
9 584
8 810
2%
2%
Податок на прибуток
42 500
10 705
30%
35%
Для аналізу і оцінки рівня і динаміки показників прибутку складається таблиця (табл. 2.1.).
Загальний фінансовий результат звітного періоду відображається у звітності в розгорнутому вигляді і являє собою суму прибутку (збитку) від реалізації продукції (робіт, послуг), реалізації основних засобів, нематеріальних активів та іншого майна і результату від фінансової й іншої діяльності; інших позареалізаційних операцій.
З даних табл. 2.1. випливає, що прибуток по відношенню до попереднього періоду зросла на 191,30%, що призвело також до відповідного збільшення прибутку, що залишилася в розпорядженні організації.
Виручка від реалізації товарів, послуг, робіт зростає швидше, ніж прибуток від реалізації товарів, робіт, послуг. Це свідчить про відносне збільшення витрат на виробництво продукції.
Чистий прибуток зростає швидше, ніж прибуток від реалізації продукції (робіт, послуг). Це пов'язано з відміною нарахування податку на ЖКГ, який збільшував операційні витрати, тим самим зменшував оподатковуваний прибуток. Все це призвело до збільшення прибутку звітного періоду.

Розглянемо на прикладі ГУ «Республіканського кіновідеоцентр» розрахунок розподілу та використання прибутку.
Резервний фонд на даному підприємстві не сформовано, тому кошти на поповнення резервного фонду не направлялися.
Провівши розрахунок розподілу чистого прибутку у фонди спеціального призначення, необхідно знати чинники формування цих фондів. Основним чинником є ​​- чистий прибуток.

Таблиця 2.7. Дані про використання чистого прибутку, тис.р.

Показник
Звітний рік
2001
Аналогічний період минулого року 2000
Відхилення (+, -)
1. Чистий прибуток
180
107
+73
2. Розподіл чистого прибутку:
до фонду накопичення
45
32.1
+12.9
до фонду споживання
108
54
+54
до фонду соціальної сфери
18
16
+2
3. Частка в чистому прибутку,%
фонду накопичення
25
30
-5
фонду споживання
60
50
10
до фонду соціальної сфери
10
15
-5
2.4. Шляхи підвищення прибутку на ГУ «Республіканського
кіновідеоцентр »
Як показує розрахунок ГУ «Республіканського кіновідеоцентр»
спостерігається підвищення прибутку від реалізації продукції. Так в 2006 році вона склала 150 тис. руб., А в 2007 році - 287 тис. руб.
На зміну прибутку вплинули наступні фактори: собівартість, різновид виконуваних робіт, обсяг реалізації. Широка гамма виконуваних робіт і послуг зміцнює позиції ГУ «Республіканського кіновідеоцентр» на ринку, розширює обсяг послуг, що надаються.
Розрахунок використання прибутку ГУ «Республіканського кіновідеоцентр»
показав, як розподілялися кошти до фонду споживання і в фонд накопичення.
На ДУ «Республіканському кіновідеоцентр» велика частина прибутку була спрямована у фонд споживання і використовувалася на виплати соціального характеру, що спричинило за собою уповільнення оборотності оборотних активів, обмеження можливості зростання товарообігу і прибутку.
Недостатність коштів, що спрямовуються на нагромадження, стримує зростання обороту, приводить до збільшення потреби в позикових коштах.
Спрямування коштів до фонду накопичення збільшить економічний потенціал, підвищить платоспроможність підприємства та фінансову незалежність, буде сприяти росту обсягу виконання робіт та реалізації без збільшення розміру позикових коштів.
Таким чином ДУ «Республіканському кіновідеоцентр»
потрібно переглянути порядок розподілу прибутку, направляючи більшу частину на формування фонду нагромадження.
Таким чином, для збільшення позитивного результату ДУ «Республіканському кіновідеоцентр» пропонується розробити заходи, що забезпечують:
1. Основними джерелами збільшення суми прибутку є збільшення обсягу реалізації продукції, послуг, зниження її собівартості, підвищення якості товарної продукції, реалізація її на більш вигідних ринках збуту.
2. Суворе дотримання укладених договорів на виконання робіт. Особливо важливо підприємству, знайти замовників на виконання престижних і найбільш потрібних для ринку робіт.
3. Проведення масштабної і ефективної політики в галузі підготовки персоналу, що являє собою особливу форму вкладення капіталу.
4. Підвищення ефективності діяльності підприємства по збуту продукції, послуг. Перш за все, необхідно більше уваги приділяти підвищенню швидкості руху оборотних коштів, скорочення всіх видів запасів, домагатися максимально швидкого просування готових виробів від виробника до споживача.
5. Покращувати якість виконуваних робіт, що призведе до конкурентоспроможності і зацікавленості вибору даного підприємства замовниками робіт.
6. Так само не останню роль займає збільшення обсягу виробництва виконуваних робіт за рахунок більш повного використання виробничих потужностей підприємства.
7. Скорочення витрат на виробництво за рахунок підвищення рівня продуктивності праці, економічного використання сировини, матеріалів, палива, електроенергії, обладнання
8. Скорочення не виробничих витрат і виробничого браку.
9. Застосування найсучасніших механізованих і автоматизованих засобів для виконання робіт.
Виконання цих пропозицій значно підвищить одержуваний прибуток на підприємстві.
Прибуток повинен бути настільки вагомою, щоб забезпечувати всі розширене відтворення, рішення що стоять перед підприємством задач. У сучасний період ринкова конкуренція повинна бути більш жорсткою, але не за рахунок чинника ціни, а в результаті появи більш витончених, тонких методів і форм суперництва підприємств на ринку. Необхідно, щоб підприємство набагато більше часу приділяло таких сфер, як реалізація і збут продукції і послуг, так як потреби і запити споживачів стають надзвичайно індивідуалізованими, а ринки дуже різноманітними за своєю структурою.
Як вже згадувалося, максимальне отримання прибутку в основному зв'язується зі зниженням виробничих витрат. Однак, в умовах, коли самими витратами підприємство може управляти, в основному тільки витрата їх кількості, а ціна на кожен вхідний матеріал (ресурс) практично некерована, а в умовах не сповільнюється інфляції і безконтрольності, підприємство вкрай обмежена у можливості знижувати виробничі витрати, домагаючись таким шляхом збільшення прибутку. Тому, тут виникає необхідність переоцінки інших якісних характеристик, що впливають на збільшення доходів підприємства.
Сучасне виробництво має відповідати наступним параметрам:
1. Володіти великою гнучкістю, здатністю швидко змінювати пропоновані послуги, оскільки нездатність постійно пристосовуватися до запитів споживачів, прирече підприємство на банкрутство.
2. Технологія виробництва ускладнилася на стільки, що вимагає зовсім нові форми контролю, організації та поділу праці.
3. Вимоги до якості не просто зросли, а зовсім змінили характер. Мало виконувати добре роботи, необхідно ще думати про пошук нових замовників, про надання споживачам додаткових фірмових послуг.
4. Різко змінилася структура витрат виробництва. Одночасно все більш зростає частка витрат, пов'язаних з реалізацією продукції. Все це вимагає принципово нових підходів до управління та організації виробництва, безпосередньо стосується і управління прибутком. Більше того, вони повинні знайти гідне місце в розробці управління нею в рамках підприємства в цілому.
Особливою проблемою є і підвищення ефективності діяльності підприємства з пошуку замовника. Перш за все необхідно більше уваги приділяти підвищенню швидкості руху оборотних коштів, скорочення всіх видів запасів, домагатися максимально швидкого виконання робіт.
Здійснюючи тактику постійних поліпшень навіть у давно відомих послуги і робіт, можна забезпечити собі неухильне зростання частки ринку, обсягів пропонованих робіт і доходів.

Висновок:
Постійне поліпшення технологічного процесу виробництва, підвищення якості наданих послуг, «нормальне» податкове законодавство, розширення виробництва, зниження собівартості продукції або послуги, грамотне і ефективне управління - це найголовніші, але далеко не всі, складові максимізації прибутку підприємства в країні з ринковою економікою.
Прибуток, ось для чого, і заради чого, людина - підприємець, ризикує своїми капіталовкладеннями. Адже вкладаючи кожен рубль, наявний у нього в кишені, він сподівається отримати від нього віддачу, у вигляді прибутку.
Держава повинна всіляко допомагати розвиватися підприємництву в країні, адже це одна з основних частин державного доходу. А здійснювати воно це може через законодавчі акти.
Постійна нестабільність податкового законодавства примушує кожного охочого людини стати підприємцем сто разів замислитися, а чи не виявиться він в збитку після чергової зміни податкового кодексу, чи не станеться так, що прибуток, заради якої, перш за все, ризикує саме він, перетвориться на «копійки» , заради яких і зовсім не варто було б ризикувати.

Список літератури:
1. Баканов М.І., Шеремет А.Д. Економіка підприємства-М.: Фінанси і статистика, 2000.
2. Бланк І. А. Управління прибутком - М.: Ніка-Центр, 2000.
3. Бороненкова С.А. Економіка підприємства-Єкатеринбург: УГЕУ, 2000.
4. Глушков І. Є. Бухгалтерський облік на сучасному підприємстві. Ефективне посібник з бухгалтерського обліку: 6-е видання, перероб. і доп. - К.: ЕКОР, 2000.
5. Дьякова В. Г., Лещева В. Б., Любушин М. П. Фінансово-економічна діяльність підприємства - М.; 2001.
6. Ковальов В.В. Кошти підприємства та їх використання. Бухгалтерський облік. - М.; 2000.
7. Кодацький В.П. Проблеми формування прибутку-М.: Жур. "Економіст", № 3,2000, с.49-60.
8. Кондраков Н.П., Бухгалтерський облік: навчальний посібник. - 4-еізд., Пере-роб. і доп. - М.: ИНФРА-М.; 2002.
9. Негашев Є. В. Фінанси підприємства в умовах ринку - М.: Вища школа, 2000.
10. Полтрак А. Ф. Економіка підприємства-М.: Инфра-М, 2001.
11. Савицька Г.В. Економіка підприємства - М.: Инфра-М., 2004.
12. Сайфулін Н.Є. Аналіз фінансових результатів діяльності пiдприємствi. Консультант директора. - М.; 2000.
13. Селезньова М.М., Іонова А.Ф. Витрати і прибуток - М.: ЮНИТИ - Дана, 2002.
14. Сумцова Н. В., Орлової Л. Г. Економічна теорія: Підручник для вузів - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2000.
15. Шадріна Г.В. Економіка підприємства - М.: фінанси і статистика, 2003.
16. Шаман Л.Г., Трубочніна М.І. Економічна діяльність підприємств - М.: ИНФРА - М, 2004р.
Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Міжнародні відносини та світова економіка | Курсова
191.5кб. | скачати


Схожі роботи:
Формування та розподіл прибутку
Формування і розподіл прибутку 2
Формування і розподіл прибутку
Формування і розподіл прибутку 2
Формування і розподіл прибутку на підприємстві 2
Формування розподіл і використання прибутку
Формування і розподіл прибутку на підприємстві
Формування і розподіл прибутку комерційного банку
Формування і розподіл прибутку сільськогосподарського підприємства
© Усі права захищені
написати до нас
Рейтинг@Mail.ru