Формування і розподіл прибутку

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.


Нажми чтобы узнать.
скачати

ЗМІСТ
Введення
1. Планування і розподіл прибутку
1.1 Прибуток і його роль в ринковій економіці
1.2 Методи планування прибутку
1.3 Розподіл і використання прибутку на підприємстві
2. Формування фінансових результатів на ВАТ «Алтайкокс»
2.1 Техніко-економічна характеристика підприємства
2.3 Формування і розподіл прибутку на ВАТ «Алтайкокс»
3. Розрахункова частина
3.1 Розрахункові таблиці
3.2 Пояснювальна записка
Висновок
Список використаної літератури

ВСТУП
Актуальність даної теми виражається у тому, що основну мету діяльності будь-якого виробника (фірми, ділового підприємства) складає максимізація прибутку.
Показники фінансових результатів характеризують абсолютну ефективність господарювання підприємства. Найважливішими з них є показники прибутку, які в умовах ринкової економіки становлять основу економічного розвитку підприємств і організацій. Зростання прибутку створює фінансову базу для самофінансування, розширеного відтворення, рішення проблем соціальних і матеріальних потреб трудових колективів. Показники прибутку є найважливішими для оцінки виробничої та фінансової діяльності підприємств. Вони характеризують ступінь його ділової активності та фінансового благополуччя.
За прибутком визначається рівень віддачі авансованих коштів та дохідність вкладень в активи даного підприємства. За рахунок прибутку виконується також частина зобов'язань підприємства перед бюджетом, банками та іншими підприємствами і організаціями.
Прибуток є реальною базою оподаткування і, як правило, джерело сплати податків. Прибуток займає одне з центральних місць у загальній системі вартісних інструментів і важелів управління економікою. Це виражається в тому, що фінанси, кредит, ціни, собівартість і інші важелі прямо чи опосередковано пов'язані з прибутком.
Виходячи з усього вищесказаного, головною метою даної роботи є необхідність охарактеризувати процес формування фінансових результатів підприємства і його оптимізації в практичній діяльності підприємства.
Дана мета передбачає вирішення таких завдань:
1. Охарактеризувати економічний зміст та значення прибутку.
2. Розрахувати і проаналізувати баланс доходів і витрат (фінансового плану підприємства)
Предмет даної курсової роботи - фінансові результати діяльності підприємства.
Об'єкт даної роботи - виробнича діяльність підприємства
Ця курсова робота складається з вступу, трьох розділів, висновків, списку літератури та додатків.
У першому розділі мова йде про поняття прибутку, її функціях, складі. Прибуток як головний результат підприємницької діяльності забезпечує потреби самого підприємства і держави в цілому.
Для прийняття управлінських рішень на основі наявних у підприємства фінансових результатів важливу роль відіграє аналіз факторів, що впливають як на кінцевий результат (прибуток або збиток) звітного періоду так і на його складові. У рамках даного розділу також будуть висвітлені основні шляхи збільшення прибутку підприємства.
У кінцевому підсумку рівень отриманого прибутку залежить від кількості та якості товару, його ціни, кон'юнктури ринку.
Одне з головних умов підвищення ефективності роботи підприємства - зниження собівартості продукції (робіт, послуг).
До факторів, які забезпечують зниження собівартості, ставляться застосування новітніх технологій, економія сировини, палива, електроенергії, підвищення продуктивності праці, зниження втрат від браку і простоїв, поліпшення використання основних фондів, скорочення витрат по збуту продукції та інші.

Існує безліч методик оцінки фінансових результатів підприємства. Для нашого підприємства, на думку автора, найбільш близько підходить методика Шеремета А.Д. і Сайфуліна Р.С., а також розробка Ковальова В.В.


1. Планування і розподіл прибутку
1.1 Прибуток і його роль в ринковій економіці
Прибуток є однією з основних категорій товарного виробництва.
Незважаючи на важливість даної категорії для виробничо - господарського життя будь-якого підприємства, в трактуванні цього поняття єдності думок серед учених не спостерігається. Тому можна виділити наступні підходи до трактування сутності та змісту прибутку.
Представники першого підходу, яких можна умовно віднести до представників мікроекономічного підходу, вважають, що це, перш за все, виробнича категорія, що характеризує відносини, які складаються в процесі суспільного виробництва.
Прибуток як мікроекономічна категорія відбиває чистий дохід, створений у сфері матеріального виробництва в процесі підприємницької діяльності [7, с.64].
Вона є результатом з'єднання факторів виробництва (праці, капіталу, природних ресурсів) і корисної виробничої діяльності господарюючих суб'єктів є вироблена продукція, що стає товаром за умови її реалізації споживачеві.
На стадії продажу виявляється вартість товару, що включає вартість минулого уречевленої праці і живої праці. Вартість живої праці відбиває знову створену вартість і розпадається на дві частини. Перша являє собою заробітну плату працівників, що беруть участь у виробництві продукції. Друга частина знову створеної вартості відбиває чистий дохід, який реалізується тільки в результаті продажу продукції, що означає суспільне визнання її корисності.
Таким чином, на рівні підприємства в умовах товарно-грошових відносин чистий доход приймає форму прибутку.
На ринку товарів підприємство виступає як відносно відокремлений товаровиробник. Установивши ціну на продукцію, воно реалізує її споживачу, одержуючи при цьому грошовий виторг, що не означає отримання прибутку. Для виявлення фінансового результату необхідно зіставити виторг із витратами на виробництво і реалізацію, що приймають форму собівартості продукції.
Коли виручка перевищує собівартість, фінансовий результат свідчить про одержання прибутку. Підприємство завжди ставить своєю метою прибуток, але не завжди її витягує. Якщо виторг дорівнює собівартості, то вдалося лише відшкодувати витрати на виробництво і реалізацію продукції.
Реалізація відбулася без збитків, але відсутній і прибуток як джерело виробничого, науково-технічного і соціального розвитку. При витратах, що перевищують виторг, підприємство одержує збитки - негативний фінансовий результат, що ставить його в досить складне фінансове становище, не виключаючи і банкрутство.
Таким чином, в рамках даного підходу можна констатувати, що прибуток - це частина вартості продукту, що реалізується підприємством, яка залишається після відшкодування витрат виробництва [14, с.79].
Другий підхід до трактування сутності категорії «прибуток» можна умовно позначити як макроекономічний. Представники даного підходу стверджують, що прибуток є однією з важливих форм розподілу національного доходу [8, с. 15].
Відокремлення частини вартості продукції у вигляді витрат виступає в грошовому виразі як собівартість продукції.
Визначення економічної сутності прибутку, як і інших форм, що їх набирає національний дохід за його первинного розподілу і наступного перерозподілу, неможливе без правильного тлумачення сутності необхідного й додаткового продукту в суспільстві.
Необхідний і додатковий продукт це категорії виробництва. Для з'ясування сутності цих категорій необхідно уточнити, що лежить в основі поділу чистого продукту на необхідний і додатковий. Згідно з економічною теорією це поділ часу праці, витраченої у сфері матеріального виробництва, на: необхідний і додатковий. Протягом необхідного часу забезпечується створення «... фонду життєвих коштів або робочого фонду, що необхідний робітнику для підтримання і відтворення його життя і що за всіх систем суспільного виробництва він сам постійно повинен виробляти й відтворювати »[8, с. 16]
Таким чином, прибуток як найважливіша категорія ринкових відносин виконує певні функції.
По-перше, прибуток характеризує економічний ефект, отриманий у результаті діяльності підприємства. Значення прибутку завжди полягає в тому, що вона відображає кінцевий фінансовий результат.
По-друге, прибуток має стимулюючою функцією. Її зміст полягає в тому, що прибуток одночасно є фінансовим результатом і основним елементом фінансових ресурсів підприємства. Реальне забезпечення принципу самофінансування визначається отриманим прибутком. Частка чистого прибутку, що залишилася в розпорядженні підприємства після сплати податків та інших обов'язкових платежів, повинна бути достатньою для фінансування розширення виробничої діяльності, науково-технічного і соціального розвитку підприємства, матеріального заохочення працівників.
По-третє, прибуток є одним із джерел формування бюджетів різних рівнів. Вона надходить до бюджетів у вигляді податків і поряд з іншими дохідними надходженнями використовується для фінансування задоволення спільних суспільних потреб, забезпечення виконання державою своїх функцій, державних, інвестиційних, виробничих, науково-технічних і соціальних програм.

1.2 Методи планування прибутку
На величину прибутку і його динаміку впливають два фактори, як залежні, так і не залежні від зусиль підприємства (рис.1.1) [5, с. 116].
зовнішні
позавиробничі
Фактори, що впливають на величину прибутку
внутрішні
виробничі
екстенсивні
інтенсивні


Рис.1.1 Класифікація факторів, що впливають на величину прибутку
До зовнішніх факторів відносяться природні умови: рівень цін на споживані матеріально-сировинні і паливно-енергетичні ресурси, тарифів, відсотків, податків ставок і пільг, штрафних санкцій, норми амортизаційних відрахувань.
Ці фактори не залежать від діяльності підприємства, але можуть мати значний вплив на величину прибутку.
Внутрішні фактори поділяються на виробничі і позавиробничі. Виробничі фактори характеризують наявність і використання засобів і предметів праці, трудових і фінансових ресурсів і, у свою чергу, можуть підрозділятися на екстенсивні і інтенсивні.
Екстенсивні фактори впливають на процес отримання прибутку через «кількісні» зміни:
* Обсягу засобів і предметів праці
* Фінансових ресурсів
* Часу роботи обладнання
* Чисельності персоналу
* Фонду робочого часу та ін
Інтенсивні фактори впливають на процес отримання прибутку через "якісні" зміни:
* Підвищення продуктивності обладнання і його якості
* Використання прогресивних видів матеріалів і вдосконалення видів їх обробки
* Прискорення оборотності оборотних коштів
* Підвищення кваліфікації та продуктивності праці персоналу
* Зниження трудомісткості і матеріаломісткості продукції
* Вдосконалення організації праці і більш ефективне використання фінансових ресурсів.
До позавиробничих факторів належать: постачальницько-збутова і природоохоронна діяльність, соціальні умови праці і збуту та ін
При здійсненні фінансово-господарської діяльності підприємства всі ці фактори знаходяться в тісному взаємозв'язку і взаємозалежності.
Прибуток від реалізації продукції, робіт, послуг займає найбільшу питому вагу в структурі балансового прибутку підприємства. Її величина формується під впливом трьох основних чинників: собівартості продукції, обсягу реалізації і рівня діючих цін на реалізовану продукцію. Найважливішим із них є собівартість. Кількісно в структурі ціни на неї припадає значна питома вага, тому зниження собівартості позначається на зростанні прибутку за інших рівних умовах. Постатейний аналіз собівартості і пошук шляхів її зниження в значній мірі знецінюється інфляцією і зростанням цін на вихідну сировину і паливно-енергетичні ресурси.
Формування фінансових результатів діяльності підприємства регламентується Положенням про склад витрат по виробництву і реалізації продукції (робіт, послуг), що включаються до собівартості продукції (робіт, послуг), та про порядок формування фінансових результатів, що враховуються при оподаткуванні прибутку, затвердженим постановою Уряду РФ від 5 серпня 1992 року № 552 (з наступними доповненнями та змінами).
Згідно з цим Положенням, «... кінцевий фінансовий результат (прибуток або збиток) складається від фінансового результату від реалізації продукції (робіт, послуг), основних засобів і іншого майна підприємства, і доходів від позареалізаційних операцій, зменшених на суму витрат по цих операціях».
Прибуток, як головний результат підприємницької діяльності, забезпечує потреби самого підприємства і держави в цілому. Тому, перш за все, важливо визначити склад прибутку підприємства. Загальний обсяг прибутку підприємства являє собою балансовий прибуток.
Балансовий прибуток - сума прибутків (збитків) підприємства від реалізації продукції і доходів (збитків), не пов'язаних з її виробництвом і реалізацією. Під реалізацією продукції розуміється не тільки продаж зроблених товарів, що мають натурально-речову форму, а й виконання робіт, надання послуг. Балансова прибуток як кінцевий фінансовий результат виявляється на підставі бухгалтерського обліку всіх господарських операцій організації та оцінки статей балансу.
До 1 січня 2000 року фінансовий результат діяльності підприємства складався з наступних складових: прибутку (збитку) від реалізації, відсотків від одержання, відсотків до сплати, доходів від участі в інших організаціях, інших операційних доходів та витрат і результату від позареалізаційних операцій. Сукупність прибутку (збитку) від реалізації, відсотків до отримання, відсотків до сплати та доходів від участі в інших організаціях та інших операційних доходів і витрат становила прибуток (збиток) від фінансово-господарської діяльності. Сума прибутку (збитку) від фінансово-господарської діяльності і результату від позареалізаційних операцій становила прибуток (збиток) звітного періоду. Прибуток (збиток) після оподаткування представляла собою нерозподілений прибуток (непокритий збиток) звітного періоду.
Відомі три методи формування, а точніше, планування прибутку.
1. Прямий метод, або метод прямого рахунку.
Цей метод передбачає як глобальний розрахунок прибутку - по всьому об'єму випуску (реалізації) продукції або послуг, так і локальний - за кожним видом товару або асортиментної групі з подальшим підсумовуванням згідно з обсягом виробництва.
2. Нормативний метод, що оцінює масу прибутку за коефіцієнтом рентабельності.
Він незамінний для оптимізації асортименту за критерієм рентабельності продукції, а також для зведених та орієнтовних розрахунків прибутку. Сюди ж можна віднести розрахунок і корективи прибутку з фінансового та операційного важелю.
1. Контрольний, чи економічний, або аналітичний (факторний) метод, який можна застосовувати і як контрольний, і як самостійний, яка придатна для многоассортіментних виробництв.
Він дозволяє також врахувати індекси інфляції по мінімум чотирьом факторам:
1) відпускними цінами;
2) покупними цінами і тарифами на компоненти виробництва;
3) заробітної плати;
4) нормами амортизації, вартості обладнання та інших основних засобів.

1.3 Розподіл і використання прибутку на підприємстві
Починаючи зі звітності за 2000 рік, фінансовий результат діяльності підприємства тепер складається з наступних складових:
· Доходи та витрати від звичайних видів діяльності,
· Операційні доходи і витрати,
· Позареалізаційні доходи і витрати
· Надзвичайні доходи і витрати.
Операційні і позареалізаційні доходи та витрати відносяться до групи інших надходжень і витрат. До інших надходженнях і видатках ставляться надзвичайні доходи і витрати. Слід зазначити, що поняття «надзвичайні витрати» і «надзвичайні доходи» вживаються у практиці вітчизняного бухгалтерського обліку вперше.
У Положенні з бухгалтерського обліку «Доходи організації» ПБУ 9 / 99 визначено, що доходами організації не є наступні надходження:
· Суми податку на додану вартість, акцизів, податку із продажів, експортних мит і інших аналогічних обов'язкових платежів;
· За договорами комісії, агентськими та іншим аналогічним договорами на користь комітента, принципала;
· В порядку попередньої оплати продукції (робіт, послуг);
· Аванси в рахунок оплати продукції (робіт, послуг);
· Завдаток;
· В заставу, якщо договором передбачено, що заставлене майно буде передано заставодержателю;
· В погашення кредиту або позики.
Доходами від звичайних видів діяльності є виручка від продажу продукції і товарів, виконання робіт і надання послуг.
Витратами по звичайних видах діяльності є витрати, пов'язані з виготовленням продукції, придбанням і продажем товарів, виконанням робіт і наданням послуг. Витратами по звичайних видах діяльності вважається також відшкодування вартості основних засобів, нематеріальних активів та інших амортизованих активів, здійснюваними у вигляді амортизаційних відрахувань.
Витрати по звичайних видах діяльності формують:
· Витрати, пов'язані з придбанням сировини, матеріалів, товарів, та інших матеріально-виробничих запасів;
· Витрати, що виникають безпосередньо в процесі переробки (доопрацювання) матеріально-виробничих запасів для цілей виробництва продукції, виконання робіт і надання послуг та їх продажу, а також продажу (перепродажу) товарів (витрати по утриманню та експлуатації основних засобів та інших необоротних активів, а також підтримання їх у справному стані, комерційні витрати, управлінські витрати та ін.)
При формуванні витрат по звичайних видах діяльності повинна бути забезпечена їх угруповання по наступним елементам:
· Матеріальні витрати;
· Витрати на оплату праці;
· Відрахування на соціальні потреби;
· Амортизація;
· Інші витрати.
До доходів і витрат від звичайних видів діяльності належать, згідно даним Положенням з бухгалтерського обліку, також надходження і витрати, пов'язані:
· З наданням за плату в тимчасове користування (тимчасове володіння і користування) активів організації за договором оренди;
· З наданням за плату прав, що виникають з патентів за винахід, промислові зразки та інші види інтелектуальної власності;
· З участю в статутних капіталах інших організацій.
При цьому зазначені надходження і витрати повинні бути пов'язані з предметом діяльності організації.
До цих пір основний вид діяльності організації визначався за її статуту. Але зі статуту організації не завжди можна чітко визначити, який вид діяльності є основним, а який ні. Тому, було б доцільно закріпити в обліковій політиці, які із зазначених у статуті видів діяльності є основними, а які - другорядними. Зміни, що вносяться до облікової політики затверджуються наказами керівника підприємства.
Як вже зазначалося, до інших надходженнях і видатках ставляться операційні доходи і витрати. У ПБУ 9 / 99 і ПБУ 10/10 встановлено перелік таких витрат і доходів:
· Доходи та витрати, пов'язані з наданням у тимчасове користування активів організації;
· Надходження і витрати, пов'язані з наданням за плату прав, що виникають з патентів на винахід, промислові зразки та інші види інтелектуальної власності;
· Надходження і витрати, пов'язані з участю в статутних капіталах інших організацій;
· Надходження і витрати, пов'язані з продажем, вибуттям основних засобів та інших активів, відмінних від грошових коштів (крім іноземної валюти), продукції, товарів;
· Прибуток, отриманий організацією в результаті спільної діяльності (за договором простого товариства);
· Відсотки до отримання або відсотки до сплати за надання або отримання в користування грошових коштів;
· Витрати, пов'язані з оплатою послуг, що надаються кредитними організаціями;
· Інші операційні доходи і витрати.
Згідно ПБУ 9 / 99 і ПБУ 10/10 до позареалізаційних доходів і витрат належать:
· Штрафи, пені, неустойки за порушення господарських договорів;
· Надходження до відшкодування або відшкодування завданих збитків;
· Прибуток (збиток) минулих років, виявлена ​​у звітному періоді;
· Активи, отримані безоплатно, у тому числі за договором дарування;
· Суми кредиторської і депонентської заборгованості, по яких минув термін позовної давності;
· Курсові різниці;
· Сума дооцінки (уцінки) активів (за винятком необоротних активів);
· Суми дебіторської заборгованості, за якою минув строк позовної давності, інших боргів, нереальних для стягнення;
· Інші позареалізаційні доходи і витрати.
Таким чином, порівнюючи встановлені Положенням з бухгалтерського обліку ПБО 9 / 99 «Доходи організації» та Положенням з бухгалтерського обліку ПБО 10/10 «Витрати організації» складу інших надходжень і витрат (куди входять операційні і позареалізаційні доходи і витрати) з переліком надходжень і витрат , що діяли до 1 січня 2000 року, можна зробити висновок про перегрупування доходів і видатків між статтями.
Так, до складу операційних доходів включені такі види доходів:
· Надходження і витрати, пов'язані з участю в статутних капіталах інших організацій, включаючи відсотки та інші доходи за цінними паперами. Раніше надходження від діяльності, пов'язані з участю в статутних капіталах інших організацій, відображалися за статтею «Доходи від участі в інших організаціях» Звіту про прибутки та збитки;
· Відсотки, які організація отримала за те, що надала свої грошові кошти у використання стороннім організаціям або фізичним особам і відсотки, які сплачуються організацією за надання їй в користування грошових коштів. Раніше ці доходи і витрати відображалися за статтями «Відсотки до отримання» і «Відсотки до сплати» Звіту про прибутки та збитки;
· Прибуток, отриманий організацією від спільної діяльності. Раніше цей прибуток відбивалася за статтею "доходи від участі в інших організаціях» Звіту про прибутки та збитки.
Крім того, до позареалізаційних витрат і доходів відносяться тепер курсові різниці, які раніше відображалися за статтею «Інші операційні доходи» та «Інші операційні витрати» Звіту про прибутки та збитки (форми № 2).
Вперше в практиці вітчизняного бухгалтерського обліку в окрему підгрупу були виділені надзвичайні доходи і витрати, що виникають як наслідок надзвичайних обставин господарської діяльності (стихійного лиха, пожежі, аварії, націоналізації і т.п.). Раніше, надзвичайні надходження та витрати не виділялися в окрему групу і в бухгалтерському обліку відображалися у складі позареалізаційних доходів і витрат.
Величина інших надходжень (від реалізації основних засобів і іншого майна організації) визначається в тому ж порядку, що і виручка від реалізації продукції (робіт, послуг).
Величина інших видів операційних і позареалізаційних доходів визначається в колишньому порядку. Так, штрафи, пені, неустойки за порушення умов договорів, а також відшкодування заподіяних організації збитків приймається до бухгалтерського обліку в сумах, присуджених судом або визнаних боржником. Величина операційних і позареалізаційних витрат визначається також у колишньому порядку. Штрафи, пені, неустойки за порушення умов договорів, а також відшкодування збитків завданих організацією збитків приймається в сумах, присуджених судом або визнаних організацією. Майно, отримане безоплатно приймається до бухгалтерського обліку за ринковою вартістю.
Положення з бухгалтерського обліку «Доходи організації» ПБУ 9 / 99 і «Витрати організації» ПБУ 10/10 вводяться в дію з 1 січня 2000 року. Таким чином, у 2000 році починаючи зі звітності за перший квартал, всі доходи і витрати повинні підрозділятися на звичайні та надзвичайні і саме з такими підрозділами повинні відображатися у Звіті про прибутки та збитки. Положення з бухгалтерського обліку «Доходи організації» ПБУ 9 / 99 встановлює, що у Звіті про прибутки та збитки доходи організації за звітний період відображається з підрозділом на виручку, операційні і позареалізаційні доходи, у разі виникнення - надзвичайні доходи. Відповідно до Положення по бухгалтерському обліку «Витрати організації» ПБУ 10/10, витрати організації відображаються у Звіті про прибутки і збитки з підрозділом на собівартість проданих товарів, продукції, виконаних робіт і наданих послуг, комерційні витрати, управлінські витрати, операційні і позареалізаційні витрати, а у разі виникнення - надзвичайні витрати. Таким чином, числові показники Звіту про прибутки та збитки (форма № 2) істотно зміняться. У новій формі Звіту про прибутки та збитки виручку (нетто) і собівартість проданих товарів, продукції, робіт і послуг потрібно не лише показати в загальній сумі (в цілому по підприємству), але і розшифрувати цю суму - вказати, скільки припадає на кожний вид діяльності . У Звіті про прибутки та збитки тепер є нові рядки - «Валовий прибуток», «Прибуток (збиток) до оподаткування», «Прибуток (збиток) від звичайної діяльності».
Це дозволить зацікавленим користувачам отримати більш детальну інформацію про фінансові результати підприємства. Із звіту виключені застарілі поняття. Так, в колишньої форми Звіту про прибутки та збитки витрачання прибутку для сплати податку на прибуток показували по рядку «Податок на прибуток».
Всі інші платежі з прибутку (штрафи, пені та неустойки при розрахунках з бюджетом і державними позабюджетними фондами) показували по рядку «Абстрактні кошти». Але поняття «Абстрактні кошти» втратило своє значення після того, як був змінений порядок використання прибутку звітного року.
Тепер всі зазначені вище платежі, згідно з новою формою № 2, слід показувати по рядку «Податок на прибуток та інші аналогічні платежі».
Починаючи із 2000 року Звіт про прибутки та збитки повинен містити довідкову інформацію: відомості про дивіденди, що припадають на одну привілейовану і одну звичайну акцію, а також суми дивідендів на одну акцію, які підприємство планує нарахувати в майбутньому році. Таку інформацію слід вказувати тільки в річної бухгалтерської звітності. Змінено періодичність заповнення Розшифровки окремих прибутків і збитків за звітний період. Тепер бухгалтери будуть складати її не раз на рік, а щоквартально, у проміжній звітності.
Формування підсумків річного фінансового результату здійснюється накопичувальним шляхом протягом усього року на рахунку 80 «Прибутки та збитки» - у вигляді його «згорнутого» залишку, що відображає або прибуток, або збиток. По завершенні першого кварталу на цьому рахунку підводиться проміжний підсумок фінансового результату за перший квартал, після закінчення другого кварталу - за 9 місяців року і по завершенні четвертого кварталу формується підсумковий фінансовий результат за весь звітний рік.
Таким чином, ми спостерігаємо зміну структури формування кінцевого фінансового результату діяльності підприємства.
Сукупність доходів і витрат від звичайних видів діяльності складає прибуток (збиток) від продажів. Різниця між виторгом (нетто) від продажу товарів, продукції, робіт, послуг (за мінусом ПДВ, акцизів і аналогічних обов'язкових платежів) та собівартістю товарів, продукції, робіт, послуг утворює валовий прибуток, яка показується по рядку 029 Звіту про прибутки та збитки. Прибуток (збиток) від продажу, операційні доходи і витрати, позареалізаційні доходи і витрати складають фінансовий результат до оподаткування, а саме прибуток (збиток) до оподаткування. Прибуток (збиток) після оподаткування складає прибуток (збиток) від звичайної діяльності. Сукупність прибутку (збитку) від звичайної діяльності та надзвичайних доходів і витрат представляє чистий прибуток (нерозподілений прибуток (збиток) звітного періоду).
Таким чином, спостерігається деякі зміни у структурі формування фінансового результату діяльності підприємства.
По-перше, це пов'язано з появою в Російському бухгалтерському обліку понять «надзвичайні доходи» і «надзвичайні витрати», що виникають в результаті надзвичайних обставин фінансово-господарської діяльності підприємства. Відповідно до структури Звіту про прибутки та збитки (форма № 2) дані види доходів і витрат не включаються у фінансовий результат від звичайної діяльності.
По-друге, починаючи з 2000 року, відсотки до отримання, відсотки до сплати та доходи від участі в інших організаціях включені до складу операційних доходів і витрат і знайшли відповідні відображення у Звіті про прибутки і збитки (форма № 2).
По-третє, відбулася деяка перегрупування доходів і витрат. Так, наприклад, до позареалізаційних доходів та витрат стали ставитися курсові різниці. Крім того, з набранням чинності Положення з бухгалтерського обліку «Облік активів і зобов'язань, вартість яких виражена в іноземній валюті» (ПБУ 3 / 2000) порядок відображення курсових різниць у бухгалтерському обліку змінився. Тепер курсові різниці відображаються на рахунку 80 «Прибутки та збитки». Змінився і порядок обліку сумових різниць, які раніше відображалися як позареалізаційні доходи (витрати) підприємств.
Фінансовий результат діяльності підприємства обліковується на рахунку 80 протягом року наростаючим підсумком без виключення вже використаної прибутку з початку року. Згідно з Положенням про бухгалтерський облік та звітності балансовий прибуток (збиток) являє собою кінцевий фінансовий результат (прибуток або збиток), виявлений за звітний період на підставі бухгалтерського обліку всіх господарських операцій організації та оцінки статей балансу.
Прибуток або збитки, виявлені у звітному році, але які відносяться до операцій минулих років, включаються до фінансових результатів звітного року.
Доходи, отримані у звітному періоді, але відносяться до наступних звітних періодів, відображаються в обліку і звітності окремою статтею як доходи майбутніх періодів. Ці доходи підлягають віднесенню на фінансові результати при настанні звітного періоду, до якого вони відносяться.
Балансова прибуток звітного періоду та її використання відображається в балансі окремо: в пасиві балансу - отриманий прибуток і її авансове використання, нерозподілений прибуток, а в активі балансу - фактично отриманий збиток. У валюту балансу включається лише непокритий збиток або нерозподілений прибуток звітного періоду минулих років.
Особливим і надзвичайно важливим для фінансового менеджменту є комплекс проблем оподаткування прибутку, що включає:
• принцип і критерії побудови податку;
• методику обчислення оподатковуваного прибутку;
• пільги та санкції, що стимулюють або не стимулюють ефективність економічного і соціального розвитку;
• рівень ставок податку, їх уніфікований або диференційований для різних комерційних структур характер;
• гранично допустимий для стимулюючої ролі податку розмір і частоту вилучається у підприємства прибутку;
• узгодженість даного податку з іншими, аналогічними вилученнями до бюджету і в позабюджетні фонди;
• можливість і вміння фінансового менеджера в законних рамках скоротити податок або оптимізувати його.
Податкові пільги можна згрупувати за принципом стимулюючої спрямованості:
• сприяють науково-виробничому розвитку матеріальної сфери;
• спеціально огороджувальні малий бізнес усіх галузей, в тому числі на початковій стадії діяльності, а також соціально значущі галузі економіки, особливо сільське господарство, від високих податків.
Повертаючись до схеми формування та розподілу прибутку, ми бачимо, що це - зв'язані процеси.
Звільнивши податковий прибуток від основного прямого податку - податку на прибуток і перерахувавши (за наявності відповідних угод) необхідні суми у свій резервний фонд, а також фонд галузевої вищестоящої організації, підприємство обчислює чисту (залишкову) прибуток. Розподіл чистого прибутку представлено на рис. 1.


Рис.1 Схема розподілу чистого прибутку.
Слід зауважити, що всі напрями використання фонду споживання, за винятком пп. 2, 3, 5, обкладаються прибутковим податком з фізичних осіб (по фіскальній логіці: роботодавець оплачує працівнику відповідні витрати в сумі передбачуваного доходу) і є об'єктом відрахувань до Пенсійного фонду у розмірі до 28% (по страхових платежів).

2 ФОРМУВАННЯ ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ ВАТ «АЛТАЙ-КОКС»
2.1 Техніко-економічна характеристика підприємства ВАТ «Алтай-кокс"
ВАТ «Алтай-кокс» - це сучасний промисловий комплекс, що виробляє кокс і хімічну продукцію для металургійної промисловості.
Організаційно-правовою формою підприємства є відкрите акціонерне товариство (ВАТ).
Під ВАТ розуміється акціонерне підприємство, акції якого вільно продаються на фондовому ринку, ВАТ зобов'язане щорічно публікувати для загального відома річний звіт, бухгалтерський баланс, рахунок прибутків і збитків.
Акціонерне товариство відкритого типу - за законодавством РФ - об'єднання декількох громадян та / або юридичних осіб для спільної господарської діяльності. Акціонери ВАТ типу несуть відповідальність за зобов'язаннями товариства в межах свого внеску (пакета належних їм акцій).
Основною господарською діяльністю ВАТ «Алтай-кокс" є виробництво та реалізація коксу і коксохімічної продукції, а також розширення ринку збуту товарів і послуг.
Таблиця 2.1
Асортимент випускається коксу
Продукція
Фракція
Застосування
Кокс доменний
+25 Мм, +40 мм,
25-40мм, 25-80мм
У доменному виробництві, для виплавки чавуну. Для відновлення свинцевих, олов'яних і мідних руд, у виробництві цинку, для випалу вапняку і цементу.
Кокс ливарний
+40 Мм, +60 мм
У вагранках в ливарному виробництві.
Коксовий орешек
10-25мм
У виробництві феросплавів (феросиліцію, ферохрому, феромарганцю і т.д.).
Коксова дрібниця
0-10мм
Для агломерації залізних руд.
Таким чином, продукція ВАТ «Алтай-кокс» - продукція, що відповідає вимогам стандартів і технічним умовам, прийнятим відділом технічного контролю.
Таблиця 2.2
Виробництво продукції ВАТ «Алтай-кокс", тис.т.
Найменування
2004
2005
Кокс 6% вологості
3 156,00
3 550,00
Смола
150,6
162,3
Бензол
38,9
43,8
Сульфат 20,5 -%
75,2
81,3

Географічна структура ринків збуту продукції включає в себе російських споживачів і зарубіжних партнерів.
Найбільш великими партнерами ВАТ «Алтай-кокс» є ВАТ «НЛМК», ВАТ «Маріупольський меткомбінат ім. Ілліча », ВАТ« Северсталь »та інші компанії. Основними споживачами продукції ВАТ «Алтай-кокс» на російському ринку є ВАТ «Новолипецький МК», ВАТ «МЗ ім. Сєрова », ВАТ« Уралелектромедь », ВАТ« Ковальські феросплави »та інші. Серед країн ближнього зарубіжжя поставки здійснюються в Україні і в Казахстан, на міжнародному ринку - фірмам Індії, Бельгії, В'єтнаму.
Хотілося б відзначити ще такі моменти, як наявність конкурентів і пряме співробітництво у різних сферах з приводу свого розвитку. Конкурентів, хоча точніше буде сказати тих, завдяки кому концерн веде свою пряму діяльність, у концерну мало. Так як за здійснення всіх етапів своїх планів концерн відповідає сам, тобто концерн сам є постачальником сировини, сам (здебільшого) виступає інвестором своїх планів, сам є ініціатором всіх своїх проектів
Вищим органом управління ВАТ «Алтай-кокс» є загальні збори акціонерів.
Загальне керівництво діяльністю Товариства здійснює Рада директорів. Рада директорів має право приймати рішення по всіх питаннях діяльності Товариства та його внутрішніх справах, за винятком питань, віднесених законом та Статутом Товариства до виключної компетенції Загальних зборів акціонерів.
Виконавчими органами, які здійснюють оперативне керівництво поточною діяльністю, є Генеральний директор та Правління.
2.2 Формування фінансових результатів на підприємстві ВАТ «Алтай-кокс"
Приступаючи до аналізу фінансових результатів, необхідно, насамперед, виявити, судовою до встановленого порядку розрахована балансовий прибуток (збиток) і всі вихідні складові для її формування, зокрема такі, як виручка від реалізації товарів, продукції, робіт, послуг; собівартість реалізації товарів, продукції, робіт, послуг; комерційні й управлінські витрати; відсотки до отримання та сплати; інші операційні і позареалізаційні доходи і витрати.
На основі представлених у формі № 2 «Звіт про фінансові результати» за 2007 рік ВАТ «Алтай - кокс» необхідно оцінити склад, структуру і динаміку факторів (елементів) формування фінансових результатів організації (табл.2.3).

Таблиця 2.3
Динаміка і фактори зміни структури формування фінансових результатів, (тис. рублів).
Показники
Попередній рік
Звітний рік
Відхилення (+,-)
Темп росту,%
сума
сума
А
1
2
3
4
1. Виручка (нетто) від реалізації товарів, продукції, робіт, послуг (за мінусом ПДВ, акцизів і аналогічних обов'язкових платежів)
13045431
12228567
-816864
93,7
2. Собівартість реалізації товарів, продукції, робіт, послуг
10950739
10204253
-746486
93,2
3. Комерційні витрати
1585349
1602182
+16833
101,07
4. Управлінські витрати
Х
Х
Х
Х
5. Прибуток (збиток) від реалізації
509343
422132
-87211
82,9
6. Відсотки до отримання
Х
Х
Х
Х
7. Відсотки до сплати
217448
251768
34320
115,8
8. Доходи від участі в інших організаціях
Х
76930
76930
100
9. Інші операційні доходи
9071927
9594609
522682
105,8
10. Інші операційні витрати
9109549
9632852
523303
105,8
11. Прибуток (збиток) від фінансово-господарської діяльності
115309
51941
-63368
45
12. Інші позареалізаційні доходи
16482
35952
19470
218,2
13. Інші позареалізаційні витрати
155520
196455
40935
126,3
14. Балансовий прибуток (збиток) звітного періоду
66937
23375
-43562
34
Як свідчить подана у таблиці 2.3 бухгалтерська та аналітична інформація, балансовий прибуток у 2007 році в порівнянні з попереднім роком зросла впала на 34%, в той час як прибуток від реалізації-на 82,9%, прибуток від фінансово-господарської діяльності-впала на 45%.
Падіння прибутку від реалізації та фінансово-господарської діяльності супроводжувався падінням виручки від реалізації на 93,7% собівартості реалізації товарів, продукції, робіт, послуг - 93,2%. Слід також зазначити зростання операційних доходів, а також зменшення операційних витрат - в 1,05 разів.
Особливу увагу в процесі аналізу та оцінки фінансових результатів слід звернути на найбільш значиму статтю їх формування - прибуток (збиток) від реалізації товарів, продукції, робіт, послуг як найважливішу складову балансового прибутку і часто за своїм обсягом перевищує її.
Так дані таблиці 2.3 свідчать про те, що якщо в попередньому періоді прибуток від реалізації становила 115309 карбованців, то в звітному періоді, тобто в 2007 році впала на 45%, тобто до відмітки в 51941 рубль. Таким чином, падіння суми балансового прибутку відбувається переважно за рахунок прибутку від реалізації і тих об'єктивних і суб'єктивних факторів, які впливають на її величину.
У цих цілях рекомендується проводити багатофакторний аналіз зміни прибутку від реалізації продукції у звітному періоді за порівнянням з попереднім під впливом факторів, що роблять або позитивне, або негативний вплив на її зміну.
Для проведення факторного аналізу використовується необхідна інформаційна таблиця 2.3 та аналітична таблиця 2.4, вихідні дані яких дозволяють розрахувати вплив факторів на зміну прибутку від реалізації продукції.
Необхідно відзначити те, що індекс цін на продукцію в 2007 році склав 1,8 (даний індекс розрахований бухгалтером розглянутого нами підприємства). Мало місце збільшення собівартості умовної одиниці продукції в 1,7 рази за рахунок інфляції.
Таблиця 2.4
Динаміка факторів формування прибутку від реалізації товарів, продукції, робіт, послуг (тис. рублів).
Показники
Попе
щий рік (базисний)
Ціни та витрати за базисом на фактичний обсяг реалізації звітного року
Звітний рік
А
1
2
3
1. Виручка від реалізації товарів, продукції, робіт, послуг (без ПДВ, акцизів і аналогічних бязат.платежей)
13045431
13045401
12228567
2. Собівартість (виробнича) реалізації товарів, робіт, послуг
10950739
10950709
10204253
3. Комерційні витрати
1585349
1585300
1602182
4. Управлінські витрати
Х
Х
Х
5. Повна собівартість реалізації товарів, продукції, робіт, послуг
9365390
9365200
8602071
6. Прибуток (збиток) від реалізації
509343
5093340
422132
Аналіз даної таблиці показує, що падіння показників важливих для розгляду фінансових результатів підприємства формується в основному за рахунок впливу зміни цін на продукцію підприємства.
Розрахунок впливу факторів на зміну прибутку (збитків) від реалізації наведено в таблиці 2.5
Таблиця 2.5
Розрахунок впливу факторів на зміну прибутку (збитків) від реалізації товарів, продукції, робіт, послуг
Фактор зміни прибутку від реалізації
Результат розрахунку,
тис. р..
Вплив фактора на зміну прибутку, тис. р.. (+,-)
А. Загальна зміна прибутку від реалізації
-87211
Х
1. Зміни обсягу реалізації
509343 * 117.5:100 = 598478
598478
2. Зміни виробничої собівартості реалізації
10204253-10950709
-746456
3. Зміна комерційних витрат
1602182 -1585349
+16833
4. Зміна управлінських витрат
Х
Х
5. Зміна цін
12228567-13045401
-816834
6. Структура реалізації
892 - (-253,9-2164 +2878) = 431,9
+431,9
7. Сукупний вплив чинників на зміну прибутку від реалізації
-
+892
Використовуючи дані форми № 2 «Звіт про фінансові результати» і табл.2.3, можна розрахувати ряд показників оцінки якісного рівня досягнення певних фінансових результатів діяльності господарюючих суб'єктів, зокрема таких як:
· Маржинальний дохід, що забезпечує покриття постійних витрат і отримання прибутку (МД), тис. р..;
· Запас фінансової міцності (ЗВП), тис. р.. Оптимальне значення цього показника - понад 60% від обсягів продажів;
Порядок обчислення названих показників представлений у табл.2.6
Таблиця 2.6
Вихідні дані для розрахунку показників оцінки якісного рівня досягнення фінансових результатів
Показники
Код рядка ф. № 2
Сума, тис. р..
Зміна (+,-)
баз.
отч.
А
1
2
3
4
1. Обсяг продажів N
010
13045431
12228567
-816864
2.Себестоімость (виробнича) продажів - змінні витрати Sпре
020
9365390
8602071
-763319
3. Маржинальний дохід МД
Х
509343
422132
-87211
4.Доля маржинального доходу в обсязі продажів До
Х
0,0390
0,0345
-0,0045
5. Постійні витрати Sпос
030 +040
1585349
1602182
+16833
6.Запас фінансової міцності ЗФП
13045431
12228567
-816864
7. Прибуток від обсягу продажів
-
509343
422132
-87211
Дані табл.4 свідчать, що маржинальний дохід у 2007 році в порівнянні з попереднім впав на 87211тисяч рублів, і на тугіше суму зменшилася прибуток від обсягу продажів а обсяг продажів - у 3,05 разів.
Балансова прибуток теж своєму розпорядженні можливості збільшення не тільки за рахунок мобілізації резервів зростання прибутку від реалізації, але і за рахунок зниження операційних і позареалізаційних витрат.

3. РОЗРАХУНКОВА ЧАСТИНА
3.1 Розрахункові таблиці
Таблиця 3.1
Кошторис витрат на виробництво продукції товариства з обмеженою відповідальністю
№ стор
Стаття витрат
всього на рік
в т.ч. на IV квартал
1
2
3
4
1
Матеріальні витрати (за вирахуванням зворотних відходів)
10520
2630
2
Витрати на оплату праці
17300
4325
3
Амортизація основних фондів
3167
792
4
Інші витрати - всього
5738
1436

в тому числі:


4.1
а) сплата відсотків за короткостроковий кредит
35
10
4.2
б) податки, що включаються до собівартості
5487
1372

в тому числі:


4.2.1
Єдиний соціальний податок (26%)
4498
1125
4.2.2
інші податки
989
247
4.3
в) орендні платежі та інші витрати
216
54
5
Разом витрат на виробництво
36725
9182
6
Списано на невиробничі рахунки
400
100
7
Витрати на валову продукцію
36325
9082
8
Зміна залишків незавершеного виробництва
268
67
9
Зміна залишків за витратами майбутніх періодів
30
8
10
Виробнича собівартість товарної продукції
36026
9008
11
Позавиробничі (комерційні) витрати
1463
369
12
Повна собівартість товарної продукції
37489
9377
13
Товарна продукція у відпускних цінах (без ПДВ і акцизів)
81560
20390
14
Прибуток на випуск товарної продукції
44071
11013
15
Витрати на 1 карбованець товарної продукції
0,46
0,46
Вартість основних фондів, на які нараховується амортизація на початок року 22420 тис. рублів.
Середньорічна вартість повністю амортизаційного обладнання (у діючих цінах) 2780 тис. рублів. Середньозважена норма амортизаційних відрахувань 12,5%. Дані про надходження та вибуття основних засобів представлені в таблиці 2.
Таблиця 3.2
Дані до розрахунку амортизаційних відрахувань
Показники
Лютий
Травень
Серпень
Листопад
Плановий введення в дію основних фондів, тис. руб.

5 200
10 450

Планове вибуття основних фондів, тис. руб.9 890
Таблиця 3.3
Розрахунок амортизаційних відрахувань

стор
Показник
Сума,
тис.руб.
1
2
3
1
Вартість амортизованих основних
виробничих фондів на початок року
22420
2
Середньорічна вартість вводяться
основних фондів
6517
3
Середньорічна вартість вибувають
основних виробничих фондів
824
4
Середньорічна вартість повністю амортизованого обладнання (у діючих цінах)
2780
5
Середньорічна вартість амортизованих основних фондів (у діючих цінах) - всього
25333
6
Середня норма амортизації
12,5%
7
Сума амортизаційних відрахувань - всього
3167
8
Використання амортизаційних відрахувань на вкладення у необоротні активи
3167

Таблиця 3.4
Дані до розрахунку обсягу реалізації та розподілу прибутку
№ стор
Показник
Сума, тис. грн.
1
2
3
1
Фактичні залишки нереалізованої продукції на початок року:

1.1
а) в цінах базисного року без ПДВ і акцизів
2 430
1.2
б) за виробничою собівартістю
1 460
2
Плановані залишки нереалізованої продукції на кінець року:

2.1
а) в днях запасу
9
2.2
б) у діючих цінах (без ПДВ і акцизів)
2 039
2.3
в) за виробничою собівартістю
901

Інші доходи і витрати

3
Виручка від реалізації вибулого майна
8 200
4
Доходи, отримані з цінних паперів (облігацій)
2 040
5
Прибуток від дольової участі в діяльності інших підприємств
3 442
6
Витрати від реалізації вибулого майна
4 900
7
Відсотки до сплати
898,96
8
Витрати на оплату послуг банків
120
9
Доходи від інших операцій
17 942
10
Витрати за іншими операціями
12 460
11
Податки, які відносять на фінансові результати
2 658
12
Утримання об'єктів соціальної сфери - всього
2 820
Таблиця 3.5
Розрахунок обсягу реалізованої продукції і прибутку

стор
Показник
Сума,
тис.руб.
1
Фактичні залишки нереалізованої продукції на початок року:

1.1
а) в цінах базисного року без ПДВ і акцизів
2 430
1.2
б) за виробничою собівартістю
1 460
1.3
в) прибуток
970
2.
Випуск товарної продукції (виконання робіт,
надання послуг):

2.1
а) у діючих цінах (без ПДВ і акцизів)
81 560
2.2
б) по повній собівартості
37489
2.3
в) прибуток
44071
3.
Плановані залишки нереалізованої продукції
на кінець року:

3.1
а) в днях запасу
7
3.2
в) у діючих цінах без ПДВ і акцизів
2039,00
3.3
в) за виробничою собівартістю
901
3.4
г) прибуток
1138
4
Обсяг продажів продукції в планованому році:

4.1
а) у діючих цінах без ПДВ і акцизів
81951
4.2
б) по повній собівартості
38049
4.3
в) прибуток від продажу товарної продукції (робіт, послуг)
43902
Таблиця 3.6
Показники по капітальному будівництву
№ стор
Показник
Сума, тис. грн.
1
2
3
1
Капітальні витрати виробничого призначення
16 725
2
в тому числі: обсяг СМР, виконуваних господарським способом
8 100
3
Капітальні витрати невиробничого призначення
6 000
4
Норма планових накопичень за кошторисом на БМР, виконуваних господарським способом,%
8,20
5
Кошти, що надходять у порядку пайової участі в житловому будівництві
1 000
6
Ставка відсотка за довгостроковий кредит, що направляється на капітальні вкладення,%
18
Таблиця 3.7
Розрахунок джерел фінансування вкладень у необоротні активи, тис. грн.
№ стор
Джерело
Капітальні вкладення виробничого призначення
Капітальні вкладення невиробничого призначення
1
Асигнування з бюджету


2
Прибуток, що спрямовується на кап. вкладення
8 900
4 000
3
Амортизаційні відрахування на основні виробничі фонди
3 167

4
Планові накопичення за кошторисом на БМР, що виконуються господарським способом
664

5
Надходження коштів на житлове будівництво в порядку пайової участі

1 000
6
Інші джерела


7
Довгостроковий кредит банку
3 994
1 000
8
Разом вкладень у необоротні активи
16 725
6 000
9
Відсотки по кредиту до сплати (ставка 18% річних)
719
180,00
Таблиця 3. 8
Дані до розрахунку потреби в оборотних коштах
№ стор
Показник
Сума, тис. грн.
1
Зміна витрат майбутніх періодів
30
2
Приріст стійких пасивів
280
3
Норматив на початок року:

3.1
виробничі запаси
1 416
3.2
незавершене виробництво
539
3.3
витрати майбутніх періодів
70
3.4
готова продукція
1567
4
Норми запасу в днях

4.1
виробничі запаси
53
4.2
незавершене виробництво
8
4.3
готова продукція
16
Таблиця 9
Розрахунок потреби в оборотних коштах

стор
Статті витрат
Нор
мативен на
початок року,
тис.руб.
Витрати IVкв.,
тис.руб. -
всього
Витрати IVкв.,
тис.руб. / день
Норми запасів,
в днях
Норматив
на кінець року,
тис.руб.
Приріст (+),
зниження (-)
1
Виробничі запаси
1416
2 630
29,22
53
1549
133
2
Незавершене виробництво
539
9082
101
8
807
268
3
Витрати майбутніх періодів
70
х
х
х
100
30
4
Готові вироби
1567
9008
100
16
1601
34
5
Разом
3592
х
х
х
4057
465
Джерела приросту
6
Стійкі пасиви
280
7
Прибуток
185
Таблиця 3. 10
Дані до розподілу прибутку
№ стор
Показник
Сума, тис. грн.
1
2
3
1
Відрахування до резервного фонду
5 000
2
Кап.вложений виробничого призначення (реконструкція цеху)
8 900
3
Кап.вложений невиробничого призначення (будівництво житлового будинку)
4 000
4
Відрахування до фонду споживання - всього,
в тому числі:
7 980
4.1
а) на виплату матеріальної допомоги працівникам
4 980
4.2
б) здешевлення харчування в їдальні
1 500
4.3
в) на виплату винагороди за підсумками року
1 500
5
Податки, сплачувані з прибутку
2 500
6
Погашення довгострокового кредиту
2 497,12
Таблиця 3.11
Проект звіту про прибутки та збитки
№ стор
Показник
Сума, тис. грн.
I. Доходи і витрати по звичайних видах діяльності
1
Виручка (нетто) від продажу продукції в планованому році
81 951
2
Собівартість реалізованої продукції в планованому році
38 049
3
Прибуток (збиток) від продажу
43 903
II. Інші доходи і витрати
4
Відсотки до отримання
2 040
5
Відсотки до сплати
899
6
Доходи від участі в інших організаціях
3 442
7
Інші доходи
26 142
8
Інші витрати
22 958
8.1
а) податки, зараховують на фінансовий результат
2 658
8.2
б) інші витрати
20 300
9
Прибуток (збиток) планованого року
51 670
Таблиця 3.12
Розрахунок податку на прибуток
№ стор
Показник
Сума, тис. грн.
1
2
3
1
Прибуток - всього,
в тому числі:
51 670
1.1
прибуток, оподатковується за ставкою 9%
2 040
1.2
прибуток, оподатковується за ставкою 24%
49 630
2
Сума податку до сплати за ставкою 24% - всього,
в тому числі:
11 911
2.1
у федеральний бюджет
3 226
2.2
до бюджету суб'єкта Федерації
8 685
3
Сума податку до сплати за ставкою 9%
4 467
4
Разом сума податку на прибуток (за ставками 24 і 9%)
16 378
5
Прибуток, що залишається в розпорядженні підприємства після сплати податку на прибуток (за ставками 24 і 9%)
35 292
Таблиця 3.13
Розподіл прибутку планованого року
№ стор
Показник
Сума, тис. грн.
1
Всього прибуток
51 670
2
Відрахування до резервного фонду
5 000
3
Кап.вложений виробничого призначення (реконструкція цеху)
8 900
4
Кап.вложений невиробничого призначення (будівництво житлового будинку)
4 000
5
Відрахування до фонду споживання - всього,
в тому числі:
7 980
6
а) на виплату матеріальної допомоги працівникам
4 980
7
б) здешевлення харчування в їдальні
1 500
8
в) на виплату винагороди за підсумками року
1 500
9
Приріст оборотних коштів
185
10
Податки, сплачувані з прибутку
2 500
11
Податок на прибуток 24%
11 911
12
Податок на інші доходи 9%
2 040
13
Погашення довгострокового кредиту
2 497
14
Залишок нерозподіленого прибутку до виплати дивідендів
6 656
15
Виплата дивідендів
3 000
16
Нерозподілений прибуток після виплати дивідендів
3 656
Таблиця 3.15
Баланс доходів і витрат (фінансовий план)
Шифр
рядки
Розділи і статті балансу
Сума,
тис.руб.
001
I. Надходження (приплив грошових коштів)

002
А. Від поточної діяльності

003
Виручка від реалізації продукції, робіт, послуг
(Без ПДВ, акцизів і митних зборів)
81951
004
Інші надходження:

005
кошти цільового фінансування
0
006
надходження батьків за утримання дітей
в дошкільних установах
0
007
Приріст стійких пасивів
280
008
Разом у розділі А
82231
009
Б. Від інвестиційної діяльності

010
Виручка від іншої реалізації (без ПДВ)
8200
011
Доходи від інших операцій
21034
012
Накопичення з СМР, виконуваних
господарським способом
664
013
Кошти, що надходять від замовників по
договорами на НДДКР
0
014
Кошти, що надходять у порядку пайової
участі в житловому будівництві
1000
015
Вивільнення коштів з обороту

016
Разом у розділі Б.
30899
017
В. Від фінансової діяльності

018
Збільшення статутного капіталу

019
Доходи від фінансових вкладень

020
Збільшення заборгованості, в тому числі:
4994
021
Отримання нових позик, кредитів
4994
022
Випуск облігацій

023
Разом у розділі У
4994
024
Разом доходів
118124
025
II. Витрати (відтік грошових коштів)

026
А. За поточною діяльністю

027
Витрати на виробництво реалізованої
продукції (без амортизаційних відрахувань
і податків, що відносяться на собівартість)
29395
028
Платежі до бюджету - всього,
в тому числі
22529
029
податки, що включаються до собівартості
продукції
5487
030
податок на прибуток
11575
031
Податки, які сплачуються за рахунок прибутку,
що залишається в розпорядженні підприємства
2500
032
Податки, які відносять на фінансові результати
2968
033
Виплати з фонду споживання (матеріальна
допомога та ін)
7980
034
Приріст власних оборотних коштів
465
035
Разом у розділі А
60370
036
Б. За інвестиційної діяльності

037
Інвестиції в основні фонди та
нематеріальні активи - всього, з них:
22725
038
Вкладення у необоротні активи
виробничого призначення
16725
039
Вкладення у необоротні активи
невиробничого призначення
6000
040
Витрати на проведення НДДКР

041
Платежі за лізинговими операціями

042
Довгострокові фінансові вкладення

043
Витрати по іншої реалізації
4900
044
Витрати за іншими операціями
12580
045
Утримання об'єктів соціальної сфери
0
046


047
Разом у розділі Б.
40205
048
В. Від фінансової діяльності

049
Погашення довгострокових кредитів
4994
050
Сплата відсотків за довгостроковими кредитами
899
051
Короткострокові фінансові вкладення

052
Виплата дивідендів
3000
053
Відрахування до резервного фонду
5000
054
Залишок нерозподіленого прибутку
3656
055
Разом у розділі У
17549
056
Разом витрат
118124
057
Перевищення доходів над видатками (+)
0
058
Перевищення витрат над доходами (-)

059
Сальдо за поточної діяльності
21861
060
Сальдо з інвестиційної діяльності
-9306
061
Сальдо за фінансової діяльності
-12555
3.2 Пояснювальна записка
Розрахунки проводяться наступним чином.
Для визначення планованих залишків нереалізованої продукції в таблиці 5 на кінець року рядок 9 використовується методика розрахунку нормативу оборотних коштів по готовій продукції.
Ок.г .= ОВ * N,
Де ОВ-одноденний випуск продукції;
N-норма запасу в днях (табл.табл.5стр.5 = 9 днів)
Для розрахунку одноденного випуску продукції в діючих цінах береться випуск товарної продукції за IV квартал (табл.1стр.18) і ділиться на кількість днів у кварталі (90):
ВВ = = = 226,5 тис.рублей / день
Ок.г. = 226,5 * 9 = 2039 тис.рублей-строка11 табл.4
Одноденний випуск продукції по виробничій собівартості визначається діленням виробничої собівартості товарної продукції за IV квартал (табл.1стр.17) на кількість днів у кварталі (90):
ВВ = = 100,08 тис.рублей / день
Ок.г. = 100,08 * 9 = 900,76 - строка12 табл.4
Розрахунок до таблиці 7:
Прибуток, який спрямовується на вкладення у необоротні активи (виробнича і невиробнича), беремо з таблиці 10 «Дані до розподілу прибутку».
Рядок 2 гр.3 = Виробнича - це реконструкція цеху (8900),
Рядок 2 гр.4 = невиробнича - будівництво житлового будинку (4000).
Амортизаційні відрахування на основні виробничі фонди ми беремо з таблиці 3 «Розрахунок амортизаційних відрахувань», рядок 8 «Використання амортизаційних відрахувань на вкладення у необоротні активи». Амортизаційні відрахування на основні виробничі фонди = 3167 тис.рублей - строка3 гр.3
Планові накопичення за кошторисом на БМР, що виконуються господарським способом ми знаходимо з таблиці 6 «Показники по капітальному будівництву» беремо обсяг СМР, що виконуються господарським способом множимо на норму планових накопичень підлогу кошторисі на БМР, що виконуються господарським способом і ділимо на 100%.
Планові накопичення за кошторисом на БМР, що виконуються господарським способом:
8100 * 8,20 / 100 = 664,2 тис. рублів - рядок 4 гр.3
Надходження коштів на житлове будівництво в порядку пайової участі беремо з табл.6стр.5 = 1000 тис. рублів - табл.7стр.4гр.4
Разом вкладення у необоротні активи виробничого призначення будуть рівні 16725 тис.рублей (стр.8гр.3), а невиробничого призначення - 6000 тис.рублей (стр.8гр.4).
Довгостроковий кредит банку дорівнює:
16725 - 8900 - 3167 - 664 = 3994 тис.рублей (на виробничі потреби).
6000 - 4000 - 100 = 1000 тис.рублей (на невиробничі потреби)
Строка7гр.3 і гр.4 = 3994 і 1000 тис.рублей.
Відсотки по кредиту до сплати (ставка 18% річних) розраховуються:
3994,24 * 0,18 = 718,96 (на виробничі потреби),
1000 * 0,18 = 180 (на невиробничі потреби).
Рядок 9 гр.3 та гр.4 = 718,96 + 180 = 898,96 тис. рублів
Проведемо фінансовий аналіз обчислених показників.
Проаналізуємо структуру планованих доходів і витрат.
Таблиця 3.16
Структура доходів і витрат
Показник
Сума,
тис.руб.
Частка в загальній
величиною,%
Доходи
118124
100,00
Від поточної діяльності
82 231
69,61
Від інвестиційної діяльності
30 899
26,16
Від фінансової діяльності
4994
4,23
Витрати
118124
100,00
Від поточної діяльності
60 370
51,11
Від інвестиційної діяльності
40 205
34,04
Від фінансової діяльності
17 549
14,86
Найбільшу питому вагу мають надходження від поточної дiяльностi, надходження від інвестиційної діяльності - 26,16%, від фінансової діяльності - 4,23% від загального надходження грошових засобів.
Максимальні витрати будуть проведені підприємством на забезпечення поточного діяльності, витрати на інвестиції - 34,04%, а видатки по фінансовій діяльності - 14,86%.
Витрати з інвестиційної та фінансової діяльності не перекриваються надходженнями від даних видів діяльності, тому вони будуть покриватися за рахунок доходів від поточної діяльності.
Проаналізуємо структуру капітальних вкладень.
Таблиця 3.17
Витрати за цільовим призначенням
№ стор
Джерело
Капітальні вкладення виробничого призначення
Капітальні вкладення невиробничого призначення
Сума, тис. руб.
Уд.вес,%
1
2
3
4
3
4
1
Асигнування з бюджету
2
Прибуток, що спрямовується на кап. вкладення
8 900
4 000
12 900
56,77
3
Амортизаційні відрахування на основні виробничі фонди
3 166,56

3 167
13,93
4
Планові накопичення за кошторисом на БМР, що виконуються господарським способом
664,20

664
2,92
5
Надходження коштів на житлове будівництво в порядку пайової участі

1 000
1 000
4,40
6
Інші джерела
7
Довгостроковий кредит банку
3 994,24
1 000
4 994
21,98
8
Разом вкладень у необоротні активи
16 725
6 000
22 725
100,00
9
Відсотки по кредиту до сплати (ставка 18% річних)
718,96
180,00
899
3,96
Таким чином, в структурі капіталовкладень більше половини займає прибуток, близько 22% - довгостроковий кредит банку, майже 14% - амортизація.
Проаналізуємо структуру розподілу прибутку
Таблиця 3.18
Структура розподілу прибутку
№ стор
Показник
Сума, тис. грн.
Уд.вес,%
1
2
3
4
1
Всього прибуток
51 670
100
2
Відрахування до резервного фонду
5 000
9,68
3
Кап.вложений виробничого призначення (реконструкція цеху)
8 900
17,22
4
Кап.вложений невиробничого призначення (будівництво житлового будинку)
4 000
7,74
5
Відрахування до фонду споживання - всього,
в тому числі:
7 980
15,44
6
а) на виплату матеріальної допомоги працівникам
4 980
9,64
7
б) здешевлення харчування в їдальні
1 500
2,90
8
в) на виплату винагороди за підсумками року
1 500
2,90
9
Приріст оборотних коштів
185
0,36
10
Податки, сплачувані з прибутку
2 500
4,84
11
Податок на прибуток 24%
11 911
23,05
12
Податок на інші доходи 9%
2 040
3,95
13
Погашення довгострокового кредиту
2 497
4,83
14
Залишок нерозподіленого прибутку до виплати дивідендів
6 656
12,88
15
Виплата дивідендів
3 000
5,81
16
Нерозподілений прибуток після виплати дивідендів
3 656
7,08
Отже, 17,22% від загальної кількості прибутку направляється на реконструкцію, 15,44% - відрахування до фонду споживання, по 9,68% і 7,74% відрахування до резервного фонду і на будівництво житлового будинку відповідно; 6% - вкладення в статутній капітал, 4,83% і 5,81% - погашення довгострокових кредитів і виплата дивідендів відповідно.
Розрахуємо показники рентабельності.
Рентабельність продукції характеризує вихід прибутку на одиницю витрат в основній діяльності підприємства.
= 44070,74 / 37489,26 * 100 = 117,56%
Таким чином, підприємство має дуже високу норму рентабельності продукції, яка становить 117,56%, тобто продукція підприємства приносить високі доходи.
Рентабельність продажів - це відношення прибутку від реалізації продукції, до виручки від її реалізації, показує частку прибутку у виручці:
= 43902,5 / 81951 * 100 = 53,57%
Частка прибутку у виручці становить 53,57%, що позитивно характеризує діяльність підприємства.
У цілому діяльність підприємства можна оцінити позитивно.

ВИСНОВОК
Фінанси займають особливе місце в економічних відносинах. Їх специфіка проявляється в тому, що вони завжди виступають у грошовій формі, мають розподільний характер і відбивають формування і використання різних видів доходів і нагромаджень суб'єктів господарської діяльності сфери матеріального виробництва, держави й учасників невиробничої сфери.
Фінансові відносини існують об'єктивно, але мають конкретні форми прояву, що відповідають характеру виробничих відносин у суспільстві. У сучасних умовах форми фінансових відносин перетерплюють серйозні зміни. Становлення ринку та підприємництва в Росії припускає не тільки роздержавлення економіки, приватизацію підприємств, їх демонополізацію для створення вільного економічного сектора, розвиток конкуренції, лібералізацію цін і зовнішньоекономічних зв'язків підприємств, але і фінансове оздоровлення народного господарства, створення адекватної системи фінансових відносин.
Фінанси підприємств, будучи частиною системи фінансових відносин, відбивають процес утворення, розподілу і використання прибутків на підприємствах різних галузей народного господарства і тісно пов'язані з підприємництвом, оскільки підприємство є формою підприємницької діяльності. Функції фінансів: відтворювальна, розподільна і контрольна. Принципи організації фінансів: принцип повної самостійності, відповідальність за результати господарської діяльності, самофінансування, забезпечення фінансових резервів, фінансова дисципліна, самоокупність підприємства.
Управління фінансами - це значною мірою мистецтво, залежне від виконавця, його вміння швидко приймати рішення в умовах невизначеності.
Розподіл обов'язків і повноважень усередині фінансової служби важлива проблема для керівника підприємства. Недооцінка її може призвести до дезорганізації роботи фінансової служби і важким фінансовим наслідків.
У ході управління фінансами застосовують широке коло методів, основними з яких є: прогнозування, планування, оподаткування, страхування, кредитування, застосування фінансових санкцій і важелів економічного впливу на підприємство, стимулювання, ціноутворення, інвестування, лізинг, оренда. Для здійснення перерахованих методів використовуються такі інструменти фінансового управління, як кредити, позики, процентні ставки, дивіденди, котирування валютних курсів, дисконт.
Будь-яка система управління фінансами функціонує в рамках чинних законодавчих актів та нормативної бази, починаючи із законів і указів Президента і закінчуючи відомчими вказівками та інструкціями. Крім того, управління має на увазі використання інформації фінансового характеру, що міститься в бухгалтерській звітності, що надходить з товарно-фондових бірж і кредитної системи.
Аналіз діяльності ВАТ «Алтайкрайгазавтосервіс» показав, що в цілому підприємство розвивається цілком динамічно і є досить рентабельним. В якості рекомендацій була запропонована система розподілу прибутку, яка передбачає створення фонду накопичення й фонду споживання з метою поліпшення діяльності підприємства за рахунок удосконалення техніки та поліпшення соціального клімату в колективі.
Крім того, частина коштів від прибутку необхідно направити на оновлення обладнання, яке дозволить значно скоротити витрати на обробку матеріалів і тим самим підвищити прибуток підприємства.

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ
1. Закон РФ від 27.12.91 р. № 2116-1 «Про податок на прибуток підприємств і організацій» (зі змінами та доповненнями) / / УПС Гарант .- 2007 .- № 15.
2. Інструкції ГНС РФ від 10.08.95 р. № 37 «Про порядок обчислення і сплати до бюджету податку на прибуток підприємств і організацій» (зі змінами та доповненнями) / / УПС Гарант .- 2007 .- 15 №
3. Бурмістрова Л.М. Фінанси організацій (підприємств). - М.: ИНФРА-М, 2007. - 240 с.
4. Большаков С.В. Фінанси підприємств: теорія і практика. - М.: Книжковий світ, 2005. - 617 с.
5. Володін А.А., Самсонов Н.Ф., Бурмістрова Л.А. та ін Управління фінансами (сінанси підприємств). - М.: ИНФРА-М, 2004. - 503 с.
6. Гаврилова О.М., Попов А.А. Фінанси організацій (підприємств). -М.: КноРус, 2007. - 608 с.
7. Грузинів В. Економіка підприємства і підприємництва. - М.: Софіт, 2004. - 461 с.
8. Ковальов В.В. Фінанси організацій (підприємств). - М.: Проспект, 2007. - 350 с.
9. Незамайкін В.М., Юрзінова І.Л. Фінанси організацій: менеджмент і аналіз. - М.: Ексмо, 2005. - 511 с.
10. Остапенко В.В. Фінанси підприємств. - М.: Омега-Л, 2006. - 303 с.
11. Павлова Л.М. Фінанси підприємств. - М.: Фінанси, 1998. - 639 с.
12. Попова Р.Г., Самонова І.М., Добросердова І.І. Фінанси підприємств. - СПб: Питер, 2005. - 223 с.
13. Румянцева Є.Є. Фінанси організацій: фінансові технології управління підприємством. - М.: ИНФРА-М, 2003. - 458 с.
14. Степаненко В.В. Фінанси підприємств. - М.: Омега-Л, 2003. - 303 с.
15. Тютюкин Є.Б. Фінанси підприємств. - М.: Дашков і К, 2002. - 251 с.
16. Фінанси підприємств / за ред. Н. В. Колчина. - Мінськ: ЮНИТИ-ДАНА, 2007. - 382 с.
17. Фінанси підприємств і галузей народного господарства. / Під ред. Д. С. Молякова. - М.: Фінанси і статистика, 2005 - 400 с.
18. Фінанси підприємств. Під ред. Зайця М.В. - М: Фінанси і статистика, 2005 - 492 с.
19. Шеремет А.Д., Сайфулін Р.С. Фінанси підприємств .- М.: ИНФРА-М, 2004-343с.
20. Економіка і бізнес / Под ред. В. В. Кашаєва. - М.: МГТУ ім.Баумана, 2003
21. Економіка і статистика фірм / під ред. д-ра екон. наук, проф. С.Д. Ильенковой. - М.: Фінанси і статистика, - 2007. - 471 с.
22. Економіка підприємства. Підручник / За ред. О.І. Волкова.-М.: ИНФРА-М.: Фінанси, -2007. - 479 с.
Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Фінанси, гроші і податки | Курсова
483кб. | скачати


Схожі роботи:
Формування і розподіл прибутку 2
Формування та розподіл прибутку
Формування і розподіл прибутку 2
Формування і розподіл прибутку на підприємстві
Формування розподіл і використання прибутку
Формування і розподіл прибутку на підприємстві 2
Формування і розподіл прибутку промислового підприємства
Формування і розподіл прибутку комерційного банку
Формування і розподіл прибутку Шляхи її підвищення
© Усі права захищені
написати до нас
Рейтинг@Mail.ru