Форми і методи психологічних досліджень

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.


Нажми чтобы узнать.
скачати

ЗМІСТ
Введення ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .... 3
1. Методи психологічних досліджень ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .... 4
1.1. Не експериментальні психологічні методи ... ... ... ... ... ... ... ... .. 4
1.1.1. Спостереження ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .... 4
1.1.2. Анкетування ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 9
1.1.3. Бесіда ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .... 10
1.1.4. Монографічний метод ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. 11
1.2. Діагностичні методи ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .... 11 1.3. Експериментальні методи ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 13
1.3.1. Природний (польовий) експеримент ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 14
1.3.2. Моделюючий експеримент ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. 14
1.3.3. Лабораторний експеримент ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .... 15
1.4. Формують методи ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 16
Висновок ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. 18
Список використаних джерел ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 20

ВСТУП
Будь-яка наука розвивається динамічно і прогресивно, якщо вона має у своєму розпорядженні з одного боку, творчими ідеями, які висувають вчені, а з іншого - достатньо об'єктивними точними і надійними методами, що дозволяють перевірити ці ідеї. Роль методу як способу пізнання та дослідження явищ природи і соціального життя полягає в тому, щоб за допомогою спеціальних прийомів (або методів) проникати за межі явищ, доступних безпосередньому спостереженню, тобто проникати в ті внутрішні закони, які складають сутність досліджуваного явища. За визначенням С.Л. Рубінштейна, метод - це шлях пізнання, спосіб за допомогою якого пізнається предмет науки.
Сучасний учений, що працює в загальній психології, орієнтований у своїй методології на те, що існують загальні для всіх людей закономірності психологічної реальності, які виявляють себе у взаємодії людей в історичних умовах конкретного часу їх життя. Для вивчення цих закономірностей він вдається до досліджень, до впливу на психічну реальність з метою пізнання її закономірностей. Вплив здійснюється методами спостереження й експерименту. У сучасній психологічній науці використання методів зумовлено науковим підходом до вивчення психічних явищ, яким керується певний психологічний напрямок.
Психологія, як і кожна наука, користується цілою системою різних приватних методів, або методик. Основними методами отримання фактів в психології є спостереження, бесіда і експеримент. Кожен з цих загальних методів має ряд модифікацій, які уточнюють, але не змінюють їх сутність; всі методи психології спираються на основні закономірності предмета науки. Таким чином, метою написання даного реферату є розгляд методів психологічного дослідження, проведення їхньої класифікації.

1. МЕТОДИ ПСИХОЛОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ
Будь-яка наука заснована на фактах. Вона збирає факти, зіставляє їх і робить висновки - встановлює закони тієї області діяльності, яку вивчає.
Специфіка наукової психології полягає в тому, що вона для нагромадження своїх даних використовує цілий арсенал наукових методів.
Методи психологічних досліджень можна розділити за такими групами:
a) не експериментальні психологічні методи;
б) діагностичні методи;
в) експериментальні методи;
г) формують методи.
Розглянемо вищезгадані методи докладніше.
1.1. Не експериментальні психологічні методи
Чи не експериментальними методами психологічного дослідження є спостереження, анкетування, бесіда, монографічний метод. [1]
1.1.1. Спостереження
Спостереження є одним найбільш часто використовуваних у психології дослідницьких методів. Спостереження може застосовуватися в якості самостійного методу, але зазвичай воно органічно включається до складу інших методів дослідження, таких, як бесіда, вивчення продуктів діяльності, різні типи експерименту і т.д.
Спостереженням називається цілеспрямоване, організоване сприйняття і реєстрація об'єкта.
Спостереження в психології виступає у двох основних формах - як самоспостереження, або інтроспекція, і як зовнішній, або так зване об'єктивне, спостереження.
Самоспостереження, або інтроспекція, тобто спостереження за власними внутрішніми психічними процесами, невідривно від спостереження за їхніми зовнішніми проявами. Пізнання власної психіки самоспостереження, або інтроспекцією, завжди здійснюється в тій чи іншій мірі опосередковано через спостереження зовнішньої діяльності. Самоспостереження може бути лише фазою, моментом, стороною дослідження, яке при спробі перевірити його дані саме неминуче переходить в об'єктивне спостереження. Спостереження, дослідження й у психології має вестися в основному об'єктивними методами.
Новий специфічний характер набуває в нашій психології і зовнішнє, так зване об'єктивне, спостереження. І воно повинне виходити з єдності внутрішнього і зовнішнього, суб'єктивного та об'єктивного. Спостерігаючи зовнішнє протікання дій людини, ми вивчаємо не зовнішнє поведінка саме по собі, як якщо б було дано в відриві від внутрішнього психічного змісту діяльності, а саме це внутрішнє психічний зміст, яке повинне розкрити спостереження. Таким чином, в зовнішньому, так званому об'єктивному, спостереженні зовнішня сторона діяльності є лише вихідним матеріалом спостереження, а справжнім його предметом служить її внутрішнє психічний зміст. У цьому основна принципова установка спостереження в нашій психології на відміну від поведінкової психології, яка робила саме зовнішню сторону єдиним предметом психологічного спостереження.
Так зване об'єктивне, тобто зовнішнє, спостереження - найпростіший і найбільш поширений з усіх об'єктивних методів дослідження. Він широко застосовується в психології, так само як і в інших науках. Основна перевага методу об'єктивного спостереження полягає в тому, що він дає можливість вивчати психічні процеси в природних умовах; зокрема, дитину можна спостерігати в умовах навчання в школі. Однак при вивченні явищ, в яких відношення між зовнішньою стороною поведінки та її внутрішнім психологічним змістом більш-менш складно, об'єктивне спостереження, зберігаючи своє значення, по більшій частині повинно доповнюватися іншими методами дослідження. При цьому завжди істотно зберігати в полі зору конкретного випробуваного, живої дитини, що підлягає вивченню.
Розрізняють несистематичний і систематичний нагляд. Не-систематичне спостереження проводиться в ході польового дослідження і широко застосовується в етнопсихології, психології розвитку, соціальної психології. Для дослідника, що проводить несистематичне спостереження, важливі не фіксація причинних залежностей і строгий опис явища, а створення деякої узагальненої картини поведінки індивіда або групи в певних умовах. Систематичне спостереження проводиться за певним планом. Дослідник виділяє реєстровані особливості поведінки (змінні) і класифікує умови зовнішнього середовища. План систематичного спостереження відповідає кореляційному дослідженню (про нього мова піде далі).
Розрізняють "суцільне" і вибіркове спостереження.
У першому випадку дослідник або група дослідників фіксує всі особливості поведінки, доступні для максимально докладного спостереження. У другому випадку він звертає увагу лише на певні параметри поведінки або типи поведінкових актів, наприклад, фіксує тільки частоту прояву агресії або час взаємодії матері та дитини протягом дня і т.п.
Спостереження може проводитися безпосередньо, або з використанням наглядових приладів та засобів фіксації результатів. До числа їх відносяться: аудіо-, фото-і відеоапаратура, особливі карти спостереження і т.д.
Фіксація результатів спостереження може проводитися в процесі спостереження або відстрочено. В останньому випадку зростає значення пам'яті спостерігача, "страждає" повнота і надійність реєстрації поведінки, а отже, і достовірність отриманих результатів. Особливе значення має проблема спостерігача. Поведінка людини або групи людей змінюється, якщо вони знають, що за ними спостерігають з боку. Цей ефект зростає, якщо спостерігач невідомий групі чи індивіду, значущий і може компетентно оцінити поведінку. Особливо сильно ефект спостерігача проявляється при навчанні складним навичкам, виконанні нових і складних завдань, наприклад, при дослідженні "закритих груп" (банд, військових колективів, підліткових угрупувань і т.д.) зовнішнє спостереження виключено. Включене спостереження передбачає, що спостерігач сам є членом групи, поведінка якої він досліджує. При дослідженні індивіда, наприклад дитини, спостерігач знаходиться в постійному, природне спілкування з ним.
Є два варіанти включеного спостереження: спостережувані знають про те, що їх поведінка фіксується дослідником; спостережувані не знають, що їх поведінка фіксується. У будь-якому випадку найважливішу роль відіграє особистість психолога - його професійно важливі якості. При відкритому спостереженні через певний час люди звикають до психолога і починають вести себе природно, якщо він сам не провокує "особливе" ставлення до себе. У тому випадку, коли застосовується приховане спостереження, "викриття" дослідника може мати найсерйозніші наслідки не тільки для успіху, але і для здоров'я і життя самого спостерігача. Крім того, включене спостереження, при якому дослідник маскується, а цілі спостереження ховаються, породжує серйозні етичні проблеми. Багато психологів вважають неприпустимим проведення досліджень "методом обману", коли його цілі ховаються від досліджуваних людей і коли випробовувані не знають, що вони - об'єкти спостереження або експериментальних маніпуляцій.
Модифікацією методу включеного спостереження, що поєднує спостереження з самоспостереження, є "трудовий метод", який дуже часто використовували зарубіжні та вітчизняні психологи в 20 - 30-х роках нашого століття.
Мета спостереження визначається загальними завданнями і гіпотезами дослідження. Ця мета, у свою чергу, визначає використовуваний тип спостереження, тобто чи буде воно безперервним або дискретним, фронтальним або вибірковим і т.п.
Результати спостережень зазвичай систематизуються у вигляді індивідуальних (або групових) характеристик. Такі характеристики являють собою розгорнуті описи найбільш істотних особливостей предмета дослідження. Тим самим результати спостережень є одночасно вихідним матеріалом для подальшого психологічного аналізу. Перехід від даних спостереження до пояснення спостережуваного, що є вираженням загальних законів пізнання, властивий і іншим не експериментальним (клінічним) методів: анкетування, бесіди і вивчення продуктів діяльності.
Які ж конкретні недоліки методу спостереження не можна виключити? В першу чергу всі помилки, допущені спостерігачем. Спотворення сприйняття подій тим більше, чим сильніше спостерігач прагне підтвердити свою гіпотезу. Можливими помилками спостереження є гало - ефект, ефект поблажливості, помилка центральної тенденції, помилка кореляції, помилка контрасту, помилка першого враження.
Галло-ефект, тобто узагальнене враження спостерігача веде до грубого сприйняття поведінки, ігнорування тонких відмінностей. Ефект поблажливості виражається в тенденції завжди давати позитивну оцінку що відбувається. Помилка центральної тенденції відбувається, коли спостерігач прагне давати старанну оцінку спостерігається поведінки. Помилка кореляції спостерігається, коли оцінка однієї ознаки поведінки дається на підставі іншого спостережуваного ознаки (інтелект оцінюється за беглості мови). Помилкою контрасту є схильність спостерігача виділяти у спостережуваних рис, протилежні власним. Помилка першого враження виникає, коли перше враження про особистість визначає сприйняття і оцінку його подальшої поведінки.
Проте спостереження, яке є незамінним методом, якщо необхідно дослідити природну поведінку без втручання ззовні в ситуацію, коли потрібно отримати цілісну картину того, що відбувається і відобразити поведінку індивідів у всій повноті. Спостереження може виступати в якості самостійної процедури і розглядатися як метод, що входить у процес експериментування. Результати спостереження за досліджуваними в ході виконання ними експериментального завдання є найважливішою додатковою інформацією для дослідника.
1.1.2. Анкетування
Анкетування, як і спостереження, є одним з найбільш поширених дослідницьких методів у психології. Анкетування зазвичай проводиться з використанням даних спостереження, які (поряд з даними, отриманими за допомогою інших дослідницьких методів) використовуються при складанні анкет.
Існують три основні типи анкет, що застосовуються у психології:
1. Анкети, складені з прямих запитань і спрямовані на виявлення усвідомлюваних якостей піддослідних.
2. Анкети селективного типу, де випробуваним на кожне питання анкети пропонується кілька готових відповідей; завданням піддослідних є вибір найбільш підходящого відповіді.
3. Анкети - шкали; при відповіді на запитання анкет - шкал випробовуваний повинен не просто вибрати найбільш правильний з готових відповідей, а проаналізувати (оцінити в балах) правильність із запропонованих відповідей.
Безперечною перевагою методу анкетування є швидке отримання масового матеріалу, що дозволяє простежити низку загальних змін у залежності від характеру навчально-виховного процесу і т.п. Недоліком методу анкетування є те, що він дозволяє розкривати, як правило, тільки самий верхній шар факторів: матеріали, за допомогою анкет і опитувальників (складених з прямих запитань до випробуваним), не можуть дати досліднику уявлення про багатьох закономірності і причинних залежностях, що відносяться до психології. Анкетування - це засіб першої орієнтування, засіб попередньої розвідки. Щоб компенсувати зазначені недоліки анкетування, застосування цього методу слід поєднувати з використанням більш змістовних дослідницьких методів, а також проводити повторні анкетування, маскувати від піддослідних справжні цілі опитувань і т.д.
1.1.3. Бесіда
Бесіда - специфічний для психології метод дослідження людської поведінки, так як в інших природничих науках комунікація між суб'єктом і об'єктом дослідження неможлива. Діалог між двома людьми, в ході якого одна людина виявляє психологічні особливості іншого, називається методом бесіди. Психологи різних шкіл і напрямків широко використовують її у своїх дослідженнях.
Бесіда включається як додатковий метод у структуру експерименту на першому етапі, коли дослідник збирає первинну інформацію про досліджуваного, дає йому інструкцію, мотивує і т.д., і на останньому етапі - у формі пост-експериментального інтерв'ю. Дослідники розрізняють клінічну бесіду, складову частину "клінічного методу", і цілеспрямований опитування "обличчям до обличчя" - інтерв'ю.
Дотримання всіх необхідних умов проведення бесіди, включаючи збір попередніх відомостей про випробовуваних, робить цей метод дуже ефективним засобом психологічного дослідження. Тому бажано, щоб розмова проводилася з урахуванням даних, отриманих за допомогою таких методів, як спостереження та анкетування. У цьому випадку в її мети може входити перевірка попередніх висновків, що випливають з результатів психологічного аналізу та отриманих при використанні даних методів первинної орієнтування в досліджуваних психологічних особливостях випробуваних.
1.1.4. Монографічний метод
Даний дослідницький метод, не може бути втілений в якій або однією методикою. Він є синтетичним методом і конкретизується в сукупності найрізноманітніших неексперіментальних (а іноді і експериментальних) методик. Монографічний метод використовується, як правило, для глибшого, ретельного, поздовжнього вивчення вікових та індивідуальних особливостей окремих випробуваних з фіксацією їх поведінки, діяльності та взаємовідносин з оточуючими в усіх основних сферах життя. При цьому дослідники прагнуть, виходячи з вивчення конкретних випадків, виявити загальні закономірності будови та розвитку тих чи інших психічних утворень.
Однак, зазвичай у психологічних дослідженнях використовується не один який-небудь метод, а цілий набір різних методів, які взаємно контролюють і доповнюють один одного.
1.2. Діагностичні методи
До діагностичних дослідним методів відносяться різні тести, тобто методы, позволяющие исследователю давать количественную квалификацию изучаемому явлению, а также различные приемы качественной диагностики, при помощи которых выявляются, например, различные уровни развития психологических свойств и характеристик испытуемых.[2]
Тест – это стандартизированное задание, результат выполнения которого позволяет измерить психологические характеристики испытуемого. Таким образом, целью тестового исследования является испытание, диагностика определенных психологических особенностей человека, а его результатом – количественный показатель, соотносимый с ранее установленными соответствующими нормами и стандартами.
Использование определенных и конкретных тестов в психологии наиболее отчетливо проявляет общие теоретические установки исследователя и всего исследования. В отечественной психологии различные диагностические методы рассматриваются в качестве средств определения наличного уровня развития психологических особенностей. Именно потому, что результаты любых тестирований характеризуют наличный и сравнительный уровень психического развития человека, обусловленный влиянием множества факторов, обычно неконтролируемых в тестовом испытании, результаты диагностического испытания не могут и не должны соотносится с возможностями человека, с особенностями его дальнейшего развития, т.е. эти результаты не имеют прогностического значения.
Основным недостатком большинства диагностических методик является осознание испытуемым искусственной ситуации обследования, которое часто приводит к актуализации у испытуемых неконтролируемых методикой мотивов (иногда начинает действовать желание испытуемых угадать, что от них хочет экспериментатор, иногда – стремление поднять свой престиж в глазах экспериментатора или других испытуемых и т.п.), что искажает результаты эксперимента. Данный недостаток диагностических методик требует тщательного подбора значимого для испытуемых экспериментального материала и сочетания их с беседой, включающей прямые и косвенные вопросы к испытуемому, и с психологическим наблюдением за особенностями поведения испытуемых в ходе эксперимента.
Достоинство диагностических методов состоит в очень широком спектре исследовательских задач, которые могут решаться с помощью данных методов, – от исследования степени овладения дошкольниками различными персептивными и мыслительными действиями и некоторыми предпосылками формирования операционально-технической стороны учебной деятельности и выявления личностных особенностей испытуемых до изучения специфики внутриколлективных отношений.
Итак, отличие диагностических методов от методов неэкспериментальных состоит в том, что они не просто описывают изучаемое явление, но и дают этому явлению количественную или качественную квалификацию, измеряют его. Общей особенностью этих двух классов исследовательских методов является то, что они не дают возможности исследователю проникнуть за изучаемое явление, не вскрывают закономерности его изменения и развития, не объясняют его.
1.3. Экспериментальные методы
В отличие от не экспериментальных и диагностических методов психологический эксперимент предполагает возможность активного вмешательства исследователя в деятельность испытуемого с целью создания условий, отчетливо выявляющих психологический факт.[3] Специфика экспериментальных методов, таким образом, состоит в том, что они предполагают:
а) организацию специальных условий деятельности, влияющих на исследуемые психологические особенности испытуемых;
б) изменение этих условий в ходе исследования.
Вместе с тем экспериментальные методы предполагают использование не экспериментальных и диагностических методов, непосредственно включают их в себя в качестве своих естественных моментов.
В психологии существуют три типа собственно экспериментального метода:
1. Естественный (полевой) эксперимент.
2. Моделирующий эксперимент.
3. Лабораторный эксперимент.

1.3.1. Естественный (полевой) эксперимент
Естественный (полевой) эксперимент, как говорит само название этого метода, наиболее приближен к неэкспериментальным исследовательским методам. Условия, используемые при проведении естественного эксперимента, организует не экспериментатор, а сама жизнь (в высшем учебном заведении, например, они органично включены в учебно-воспитательный процесс). Экспериментатор в данном случае пользуется лишь сочетанием различных, как правило, контрастных условий деятельности испытуемых и фиксирует при помощи неэкспериментальных или диагностических методик исследуемые психологические особенности испытуемых.
Достоинства естественного (полевого) эксперимента являются следствием его органической включенности в условия жизни и деятельности испытуемых. К недостаткам этого метода относятся сложность подбора контрастных естественных условий и, в частности, все недостатки тех неэкспериментальных и диагностических методик, которые применяются в составе естественного эксперимента и служат для отбора экспериментальных данных.
1.3.2. Моделирующий эксперимент
При проведении моделирующего эксперимента испытуемый действует по инструкции экспериментатора и знает, что участвует в эксперименте в качестве испытуемого. Характерной особенностью эксперимента данного типа является то, что поведение испытуемых в экспериментальной ситуации моделирует (воспроизводит) на разных уровнях абстракции вполне типичные для жизненных ситуаций действия или деятельности: запоминание различных сведений, выбор или постановку целей, выполнение различных интеллектуальных и практических действий и т.д. Моделирующий эксперимент позволяет решать самые разнообразные исследовательские задачи.

1.3.3. Лабораторный эксперимент
Лабораторный эксперимент – особый тип экспериментального метода – предполагает проведение исследований в психологической лаборатории, оснащенной специальными приборами и приспособлениями. Этот тип эксперимента, отличающийся также наибольшей искусственностью экспериментальных условий, применяется обычно при изучении элементарных психических функций (сенсорной и моторной реакций, реакции выбора, различий сенсорных порогов и т.п.) и гораздо реже - при изучении более сложных психических явлений (процессов мышления, речевых функций и т.п.). Лабораторный эксперимент более соответствует предмету психологического исследования.
Пользуясь экспериментом в психологии, никогда нельзя забывать того, что всякое вмешательство экспериментатора, в целях изучения психических явлений, вместе с тем неизбежно оказывается и средством полезного или вредного воздействия на изучаемую личность. Особое значение это положение приобретает при изучении психологии ребенка. Оно накладывает ограничение на использование эксперимента, с которым нельзя не считаться. Необходимо также иметь в виду, что данные, полученные в экспериментальной ситуации, могут быть правильно истолкованы, только взятые в соотношении с условиями, в которых они получены. Поэтому, чтобы правильно интерпретировать результаты психологического эксперимента, необходимо сопоставить условия эксперимента с предэкспериментальной ситуацией и с условиями всего пути развития данного человека и интерпретировать непосредственные данные эксперимента применительно к ним.
1.4. Формирующие методы
Все описанные выше исследовательские методы (неэкспериментальные, диагностические и экспериментальные) отличаются констатирующим характером: описанию измерению и объяснению подвергаются эмпирические, стихийно сложившиеся (или, в крайнем случае, моделируемые в узких и искусственных рамках лабораторного эксперимента) особенности и уровни психического развития.
Использование всех этих методов не предполагает задачи существенного изменения наличного предмета исследования, задачи формирования. Такая принципиально новая исследовательская цель требует применения особых, формирующих методов.
К формирующим исследовательским методам в психологии относятся различные разновидности так называемого социального эксперимента, объектом которого выступает определенная группа людей: преобразующий эксперимент, психолого-педагогический эксперимент, формирующий эксперимент, экспериментально-генетический метод, метод поэтапного формирования и т.п. [4]
Использование формирующих исследовательских методов связано с перестройкой определенных характеристик учебно-воспитательного процесса и выявлением влияния этой перестройки на возрастные, интеллектуальные и характерологические особенности испытуемых. По существу, данный исследовательский метод выступает в качестве средства создания широкого экспериментального контекста для использования всех других методов психологии.
Формирующий эксперимент часто используется в целях сопоставления влияния различных обучающих программ на психическое развитие испытуемых.
Формирующий эксперимент это:
1. Массовый эксперимент, т.е. статистически значимый (это значит, что его ареалом является минимум - школа, педагогический коллектив).
2. Длительный, пролонгированный эксперимент.
3. Эксперимент не ради эксперимента, а ради реализации той или иной общетеоретической концепции в определенной области психологии (возрастной, детской, педагогической и других отраслях).
4. Эксперимент комплексный, требующий совместных усилий психологов-теоретиков, психологов-практиков, психологов-исследователей, дидактиков, методистов и др. И поэтому это есть эксперимент, протекающий в особых учреждениях, где все это можно организовать.
Таким образом, формирующий эксперимент является существенной перестройкой психолого-педагогической практики (как совместной деятельности исследователя и испытуемого) и, в первую очередь, перестройкой ее содержания и методов, приводящей к существенным видоизменениям хода психического развития и характерологических особенностей испытуемых. Именно в силу этих своих характеристик данный тип исследовательских методов различных отраслей психологии выявляет резервы психического развития и одновременно конструирует, создает новые психологические особенности испытуемых. Поэтому формирующие и обучающие эксперименты входят в особую категорию методов психологического исследования и воздействия. Они позволяют направленно формировать особенности таких психических процессов, как восприятие, внимание, память, мышление.
Итак, мы рассмотрели методы, которые используют ученые для проведения психологических исследований с целью раскрытия закономерностей науки, познания её предмета.

ВИСНОВОК
В данной работе было показано, что психология действительно обладает целым арсеналом методов, позволяющих эффективно проводить психологические исследования, эти методы были подробно рассмотрены в реферате.
Я пришла к выводу, что если необходимо исследовать естественное поведение без вмешательства извне в ситуацию, чтобы получить целостную картину происходящего и отразить поведение индивидов во всей полноте, незаменимым методом будет наблюдение. Для быстрого получения массового материала, что позволяет проследить ряд общих изменений, наиболее подходит другая разновидность не экспериментального метода – анкетирование. Учитывая данные, полученные при помощи таких методов, как наблюдение и анкетирование, эффективным методом психологического исследования является беседа. Для получения количественной или качественной квалификации изучаемого явления, его измерения применяются диагностические исследовательские методы, к которым относятся различные тесты. Методы, предполагающие возможность активного вмешательства исследователя в деятельность испытуемого с целью создания условий, отчетливо выявляющих психологический факт, являются экспериментальными методами психологического исследования. Было выяснено, что экспериментальные методы включают в себя в качестве своих естественных моментов неэкспериментальные и диагностические методы. Экспериментальные методы имеют множество достоинств, так достоинства естественного (полевого) эксперимента являются следствием его органической включенности в условия жизни и деятельности испытуемых. В процессе моделирующего эксперимента испытуемый действует по инструкции экспериментатора и знает, что участвует в эксперименте в качестве испытуемого; данный вид эксперимента позволяет решать самые разнообразные исследовательские задачи. Лабораторный эксперимент отличается наибольшей искусственностью экспериментальных условий, применяется обычно при изучении элементарных психических функций (сенсорной и моторной реакций, реакции выбора и т.п.) и гораздо реже – при изучении более сложных психических явлений (процессов мышления, речевых функций и т.п.). В особую категорию методов психологического исследования и воздействия входят формирующие и обучающие эксперименты. В силу этих своих характеристик данный тип исследовательских методов выявляет резервы психического развития и одновременно конструирует, создает новые психологические особенности испытуемых. Формирующий метод позволяет направленно формировать особенности таких психических процессов, как восприятие, внимание, память, мышление.
Любой из рассмотренных в реферате методов психологического исследования имеет свои недостатки, но всё же проведение эксперимента без их использования невозможно.
В заключении необходимо отметить, что в процессе развития психологии изменяются не только теории и понятия, но и исследовательские методы: они утрачивают созерцательный, констатирующий характер, становятся формирующими или, точнее, трансформирующими. Таким образом, развитие методического арсенала современной психологии заключается в особой консолидации всех исследовательских методов, результатом которой является образование нового комплекса исследовательских методов - формирующего эксперимента.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
1. Абрамова Г.С. Загальна психологія. – М.: Академический проект,
2003. – 435 с.
2. Ганзен В.А., Балин В.Д. Теория и методология психологического исследования: Учеб. посібник. – СПб.: РИО СПб ГУ, 2001. - 75 с.
3. Ительсон Л.Б. Лекции по общей психологии. – М.: АСТ, 2000. – 896 с.
4. Краснов А.Н. Загальна психологія. – М.: Феникс, 2006. - 536 с.
5. Немов Р.С. Загальна психологія. - СПб.: Питер, 2005. – 386 с.
6. Першина Л.А. Загальна психологія. – М.: Академический проект,
2004.– 411 с.


[1] Ганзен В.А., Балин В.Д. Теория и методология психологического иссле-
дования: Учеб. посібник. – СПб.: РИО СПб ГУ, 2001. - С. 47.
[2] Ганзен В.А., Балин В.Д. Указ. соч. - С. 51.
[3] Краснов А.Н. Загальна психологія. – М.: Феникс, 2006. – С. 274.
[4] Краснов А.Н. Загальна психологія. – М.: Феникс, 2006. - С. 319.
Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Психологія | Реферат
62.8кб. | скачати


Схожі роботи:
Основні методи психологічних досліджень
Класифікація методів психологічних досліджень
Статистика в обробці матеріалів психологічних досліджень
Здібності як предмет сучасних психологічних досліджень
Методи практичної психології Структура психологічних дисциплін та основні завдання
Методологічні проблеми порівняння Форми і типи порівняльних досліджень
Методи педагогічних досліджень
Методи соціологічних досліджень
Методи наукових досліджень
© Усі права захищені
написати до нас
Рейтинг@Mail.ru