Уч т заробітної плати

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.


Нажми чтобы узнать.
скачати

Курсова робота
За «бухгалтерський облік»
На тему: «Облік заробітної плати»

Зміст
Введення ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. ... ... ... ... .... ... 2
1. Організація обліку розрахунків з персоналом підприємства по заробітній платі та інших виплатах ... ... ... ... ... ... ... ... ..... 4
1.1 Нормативна база нарахування заробітної плати ... ... ... ... .. ... ... ... ... ... ... 4
1.2 Завдання організації обліку заробітної плати ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .5
2. ВИДИ, ФОРМИ ТА СИСТЕМИ ОПЛАТИ ПРАЦІ ... ... ... ... ... ... ... .. ... ... .. 7
2.1 Системи і форми оплати праці ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .... ... ... ... ... .7
2.2 Облік доплат за відхилення від нормальних умов праці. Оплата невідпрацьованого часу ... ... ... .... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .... ... ... ... .. 11
3. Облік оплати праці ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. ... ... ... ... .... 15
3.1 Синтетичний і аналітичний облік оплати праці ... ... ... ... ... ... ... ... .. 15
3.2 Порядок оформлення розрахунків з персоналом з оплати праці ... ... .... ... .. 19
3.3 Облік оплати допомоги з тимчасової непрацездатності ... ... .. ... ... ... ... 20
3.4 Облік оплати премій ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. ... ... ... ... .23
4. Нарахування на заробітну плату ... ... ... ... ... ... ... .... ... ... ... .. 27
4.1 Єдиний соціальний податок ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .27
4.2 Податок на доходи фізичних осіб ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. ... ... ... ... 30
4.3 Облік утримань за виконавчими документами ... ... ... ... ... .... ... ... ... .32
4.4 Облік утримань за заподіяну матеріальну шкоду ... .... .... ... ... .. ... 33
5. Виплата заробітної плати ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 37
5.1. Порядок видачі зарплати ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .37
5.2. Депонована заробітна плата ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 37
6. ПРАКТИЧНІ РОЗРАХУНКИ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. 41
Висновок ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 46
Список літератури ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. 48
Програми ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .49

Введення
Облік оплати праці по праву займає одне з центральних місць у системі бухгалтерського обліку, оскільки є невід'ємною частиною діяльності будь-якої організації. Праця є найважливішим елементом витрат виробництва та обігу.
В умовах системи ринкового господарювання відповідно до змін в економічному і соціальному розвитку нашої країни істотно змінюється і політика в області оплати праці, соціальної підтримки і захисту працівників.
Багато функцій держави по реалізації цієї політики покладено безпосередньо на підприємства, які самостійно встановлюють форми, системи і розміри оплати праці, матеріального стимулювання його результатів. Поняття «заробітна плата» наповнилося новим змістом і охоплює всі види заробітків (а також різних видів премії, доплат, надбавок і соціальних пільг), нарахованих на грошових і натуральних формах (незалежно від джерел фінансування), включаючи грошові суми, нараховані працівникам відповідно до законодавством за опрацьованим час (щорічну відпустку, святкові дні тощо).
Заробітна плата - основне джерело доходу робітників і службовців, з її допомогою здійснюється контроль за мірою праці і споживання, вона використовується як найважливіший економічний важіль управління економікою.
Під оплатою праці згідно зі ст. 129 ТК РФ розуміється система відносин, пов'язаних із забезпеченням встановлення і здійснення роботодавцем виплат працівникам за їх працю відповідно до законів, іншими нормативними правовими актами, колективними договорами, угодами, локальними нормативними актами та трудовими договорами.
Метою даної роботи є теоретичне дослідження основних питань бухгалтерського обліку оплати праці, з'ясування особливостей чинного трудового законодавства і складнощів його застосування. Відповідно до цілей роботи були поставлені наступні завдання:
1) розгляд порядку організації обліку оплати праці на підприємстві;
2) розкриття питання відображення в обліку операцій нарахування заробітної плати та інших виплат;
3) вивчення основних видів утримань із заробітної плати та їх відображення в обліку.
Теоретичною та методологічною основою проведення дослідження послужили законодавчі акти, нормативно-правові документи, були використані джерела навчальної, монографічної та періодичної літератури («Бухгалтерський облік»), дані електронних інформаційних порталів, присвячені організації обліку оплати праці в Росії.
Одним з найважливіших напрямків діяльності бухгалтерії будь-якого підприємства, як у Росії, так і за кордоном, є облік і аналіз заробітної плати працівників підприємства. Облік заробітної плати - один з найбільш трудомістких і відповідальних ділянок роботи бухгалтера. Він по праву займає одне з центральних місць у всій системі обліку на підприємстві.
Будь-яка організація, незалежно від виду її діяльності, стикається з питанням оплати праці працівників. Звідси можна зробити висновок від безсумнівну актуальність теми даної роботи.

1. Організація обліку розрахунків з персоналом підприємства по заробітній платі та інших виплатах
1.1 Нормативна база нарахування заробітної плати
Трудові відносини всіх найманих працівників регулюються Трудовим кодексом РФ (13, с. 46). Стаття 129 ТК РФ визначає основні поняття і визначення оплати та нормування праці. Відповідно до ст. 135 ТК РФ підприємства вправі встановлювати (застосовувати) системи заробітної плати, розміри тарифних ставок (окладів), різного роду виплат, керуючись нормативно-правовими або локальними актами (13, с. 46). При цьому умови оплати праці, що передбачаються локальними актами організації або положеннями трудового договору з працівником, не можуть бути погіршені в порівнянні з положеннями ТК РФ і вимогами нормативних актів у сфері оплати праці.
За основу обчислення заробітної плати приймається розмір мінімальної заробітної плати, встановлений Федеральним законом. Нижче цього рівня не може оплачуватися праця працівників, які відпрацювали за місяць норму робочого часу і виконали норми праці (трудові обов'язки).
Для обліку персоналу організації, нарахування та виплати заробітної плати використовують уніфіковані форми первинних документів, затверджені Державним статистичним комітетом РФ. Дотримання принципу оплати за працю у відповідності з її кількістю і якістю вимагає від облікового персоналу точного обліку вироблення, відпрацьованого часу та оплати праці кожного працівника виробництва, систематичного зіставлення фактичних трудових витрат із запланованими даними. Існуючі нині регістри бухгалтерського обліку не повною мірою дозволяють отримувати своєчасну і достовірну інформацію про показники з обліку оплати праці. Тому важливу роль у системі заходів, спрямованих на оптимізацію собівартості продукції організацій, грає раціонально організований облік праці та її оплати.
1.2 Завдання організації обліку заробітної плати
Оплата праці являє собою сукупність коштів, виплачених працівникам у грошовій і натуральній формі як за відпрацьований час, виконану роботу, так і в установленому законодавством порядку за невідпрацьований час (11, с. 86).
Оплата праці - система відносин, пов'язаних із забезпеченням встановлення і здійснення роботодавцем виплат працівникам за їх працю відповідно до законів, іншими нормативними правовими актами, колективними договорами, угодами, локальними нормативними актами та трудовими договорами (ст. 129 ТК РФ).
Організація обліку заробітної плати передбачає:
ü визначення форм і систем оплати праці працівників підприємства;
ü розробку критеріїв і визначення розмірів доплат за окремі досягнення працівників та спеціалістів підприємства;
ü розробку системи посадових окладів службовців та спеціалістів;
ü обгрунтування показників та системи преміювання співробітників.
Необхідність організації чіткого контролю за мірою праці і споживання зумовлена, перш за все, значною трудомісткістю облікової роботи на даній ділянці. Крім того, заробітна плата є однією з основних статей, що формують собівартість продукції, виконаних робіт або наданих послуг. Все це пред'являє до організації обліку заробітної плати високі вимоги, основний зміст яких визначають наступні завдання:
- Забезпечити належний контроль за правильністю, своєчасністю і повнотою нарахування заробітної плати відповідно до кількості і якості витраченої праці кожним працівником і по підприємству в цілому;
- Правильно зробити утримання із заробітної плати кожного працівника податків та інших видів платежів;
- Вчасно здійснити розрахунки з виплати заробітної плати та ін
Перелік зазначених завдань однозначно підтверджує висновок, згідно з яким дана ділянка в бухгалтерії організації є одним з найбільш трудомістких

2. Види, форми і системи оплати праці
2.1 Системи і форми оплати праці
Для оплати праці працівників застосовуються дві форми - відрядна і погодинна, які поділяються на системи. Вибір системи оплати праці залежить від умов організації виробництва і праці, особливостей технологічного процесу та інших чинників. Під системою оплати праці розуміють спосіб обчислення розмірів винагороди, що підлягає виплаті працівникам відповідно до зробленими ними витратами праці або за результатами праці.
Система оплати праці включає три основних елементи:
1. тарифну систему;
2. норму праці;
3. форми оплати праці.
Тарифна система включає в себе: тарифні ставки (оклади), тарифну сітку, тарифні коефіцієнти. Тарифно-кваліфікаційні довідники містять докладні характеристики основних видів робіт із зазначенням вимог, що висуваються до кваліфікації виконавця. Необхідна кваліфікація при виконанні тієї або іншої роботи визначається розрядом.
Співвідношення між розмірами тарифних ставок залежно від розряду виконаної роботи визначається за допомогою тарифного коефіцієнта, який вказується у тарифній сітці для кожного розряду. Для кожного розряду встановлюється тарифний коефіцієнт (коефіцієнт кваліфікації), що показує, у скільки разів тарифна ставка робітника даного розряду вище ставки першого розряду.
Норма праці визначається кількістю календарних годин (днів) або числом нормованих годин, тобто годин, що покладаються на вироблення даної кількості продукції.
Види, системи оплати праці, розміри тарифних верстат, окладів, премії, інших заохочувальних виплат, а також співвідношення в їх розмірах між окремими категоріями персоналу, організація має право визначати самостійно. Конкретний вибір закріплюється в колективному або трудовому договорі.
Організації можуть встановлювати такі системи оплати праці своїм працівникам:
1) погодинна (тарифна) - оплачується той час, який працівник фактично відпрацював:
· Проста;
· Погодинно-преміальна;
2) відрядна - оплачується ту кількість продукції, яку працівник виготовив:
· Проста;
· Відрядно-преміальна;
· Відрядно-прогресивна;
· Побічно-відрядна;
· Акордна.
3) бестарифная - праця оплачується виходячи з трудового вкладу конкретного працівника в діяльність організації;
4) система плаваючих окладів - праця оплачується виходячи із суми коштів, яку організації може направити на виплату заробітної плати;
5) система виплат на комісійній основі - розмір оплати праці встановлюється у відсотках від виручки, отриманої організацією.
Різним категоріям працівників можуть бути встановлені різні системи оплати праці. Наприклад, загальногосподарські персоналу праця може оплачуватися почасово, а робітникам основного виробництва відрядно.
При почасових формах оплату виконують певну кількість відпрацьованого часу незалежно від кількості виконаних робіт.
ПРИКЛАД. Відповідно до умов трудового договору оплата праці працівника провадиться виходячи з денної тарифної ставки за фактично відпрацьовані протягом місяця дні. Згідно зі штатним розкладом місячна тарифна ставка працівника даної спеціальності і кваліфікації - 5000 руб.
Визначається розмір денної тарифної ставки працівника
Кількість робочих днів 5-денного робочого тижня в 2005р. - 248.
Середньомісячна кількість робочих днів становить:
248 днів: 12 міс. = 20,67 дня.
Денна тарифна ставка працівника:
5000руб.: 20,67 дні = 241,90 руб.
При почасово - преміальною системою оплати праці від суми заробітку за тарифом додають премію в певному відсотку до тарифної ставки або до іншого вимірника. Первинними документами з обліку праці працівників при погодинній оплаті є табелі.
При прямій відрядній системі оплати праці робітників здійснюється за число одиниць виготовленої ними продукції і виконаних робіт з твердих відрядних розцінок, встановлених з урахуванням необхідної кваліфікації. Відрядно - преміальна система оплати праці робочих передбачає преміювання за перевиконання норм вироблення і досягнення певних якісних показників (відсутність браку, рекламацій тощо).
ПРИКЛАД. Розцінка за одиницю продукції - 40 руб. Згідно з положенням про преміювання, прийнятому на підприємстві, у разі відсутності браку при виготовленні продукції працівникові виплачується премія в розмірі 10% заробітку. Робочий виготовив 100 одиниць продукції.
Розрахунок заробітної плати
Нараховано: - заробітної плати - 4000руб. (40руб. х 100 од.); - Премії - 400руб. (4000руб. х 10%);
Заробітна плата за місяць - 4400руб. (4000руб. + 400руб.).
При відрядно - прогресивною системі оплата підвищується за вироблення понад норму. При побічно - відрядній системі оплата праці наладчиків, комплектувальників, помічників майстрів та інших робітників здійснюється у відсотках до заробітку основних робітників дільниці, що обслуговується.
ПРИКЛАД. Оплата праці допоміжного робітника, що обслуговує бригаду робітників основного виробництва, становить 15% заробітної плати, нарахованої бригаді. У розрахунковому місяці заробіток всіх членів бригади склав 25 500 руб.
Розрахунок заробітної плати:. (25 500 руб. Х 15% = 3825 руб.).
Акордна форма оплати праці передбачає визначення сукупного заробітку за виконання певних стадій роботи або виробництво певного обсягу продукції.
ПРИКЛАД. Бригада з трьох чоловік виконала визначений договором обсяг ремонтних робіт. На виконання роботи було витрачено 400 чел.-ч. Сума оплати за здану роботу становила 12 000 руб.
Розрахунок заробітної плати:
Розмір заробітної плати кожного з працівників бригади обчислюється пропорційно відпрацьованому часу;
Прізвище, в.о. працівника
Кількість відпрацьованих годин
Сума заробітної плати, руб.
Розрахунок заробітної плати
Іванов В. П.
120
3600
12000руб. : 400 чол.-ч х 120 чол.-год
Петров Н. Г.
150
4500
12000руб.: 400 чол.-ч х 150 чол.-год
Сидоров А.Л.
130
3900
12000руб. : 400 чол. -Ч х 130 чол. -Ч
Разом
400
12000,

Розрахунок заробітку при відрядній формі оплати праці здійснюється за документами про вироблення.
2.2 Облік доплат за відхилення від нормальних умов праці. Оплата невідпрацьованого часу
Для правильного нарахування оплати праці робітникам велике значення має облік відступів від нормальних умов роботи, які вимагають додаткових витрат праці та оплачуються додатково до діючих розцінок на відрядну роботу. Доплати оформляють такими документами: додаткові операції, не передбачені технологією виробництва, - нарядом на відрядну роботу; відхилення від нормальних умов роботи - листком на доплату, який виписують на бригаду або окремого робітника. У ньому вказують номер основного документа (наряду, відомості та інших), до якого провадиться доплата, зміст додаткової операції, причину і винуватця доплат і розцінку.
Простої з вини робітників оформляються листком обліку простоїв, в якому вказують час початку, закінчення і тривалості простою, причини і винуватців простою і належну робочим за простої суму оплати. Простої з вини робітників не оплачують і документами не оформляють.
Оплата годин нічної роботи (з 22 до 6 год). Година нічної роботи оплачується у підвищеному розмірі, передбаченому колективним договором організації, але не нижче розмірів, встановлених законодавством. Тривалість нічної роботи (зміни) скорочується на 1 год
Оплата годин понаднормової роботи. Понаднормові роботи допускаються у виняткових випадках. Робота в надурочний час оплачується за перші дві години не менш ніж у полуторному розмірі, а за наступні години - не менш ніж у подвійному розмірі за кожну годину понаднормової роботи. Понаднормові роботи не повинні перевищувати для кожного працівника 4 годин протягом двох днів підряд і 120 годин на рік. Компенсація понаднормових годин відгулом не допускається.
ПРИКЛАД. Годинна тарифна ставка працівника 20 руб. Норма вироблення 4 дет. / год; розцінка за одиницю продукції 5 руб. (20 руб.: 4дет.). За 4 понаднормових години роботи робочий виготовив 16 деталей.
Розрахунок оплати понаднормових годин роботи
1. Нарахована заробітна плата за відрядними розцінками: 5 руб. х 16 дет. = 80руб.
2. Нараховано доплата за понаднормову роботу: - за перші дві години: (20руб. х 50%) х 2 ч = 20руб.; - За третій і четвертий годинник: (20руб. х 100%) х 2 ч = 40руб.
Усього за понаднормові години нараховано: 80руб. +20 Руб. + 40руб. = 140руб.
Оплата роботи у вихідні та святкові дні. Робота у вихідні та святкові дні компенсується працівнику наданням іншого дня відпочинку або за угодою сторін в грошовій формі. Робота у вихідні і святкові дні оплачується не менш ніж у подвійному розмірі.
ПРИКЛАД. У зв'язку з виробничою необхідністю працівник, якому встановлена ​​відрядна оплата праці, вийшов на роботу у свій вихідний день. Протягом цього дня працівник виготовив 48 виробів. Відрядна розцінка встановлена ​​в розмірі 15руб. за один виріб.
Розрахунок розміру оплати за роботу у вихідний день: використовуються відрядні розцінки, збільшені в 2 рази (15руб. х 2) х 48 вид. = 1440руб.
В аналогічному порядку здійснюється оплата за роботу, зроблену в неробочі та святкові дні.
Надбавки. Особам, які працюють в районах Крайньої Півночі і прирівняних до них місцевостях, виплачується відсоткова надбавка до заробітної плати за стаж роботи в цих районах або місцевостях. Розмір відсоткової надбавки до заробітної плати і порядок її виплати встановлюються Урядом РФ. Також розрізняють надбавки стимулюючого характеру, за вислугу років, надбавки особам, допущеним до державної таємниці.
Оплата чергових відпусток. Серед наведених вище видів додаткової заробітної плати переважає оплата щорічних відпусток. Відповідно до чинного законодавства відпустки можна розділити на відпустки, що надаються працівникам для відпочинку (щорічні основні і додаткові - за особливі умови роботи), і відпустки для осіб, які суміщають роботу з навчанням (навчальні відпустки). За працівником, які у відпустці, зберігають його середній заробіток.
З метою бухгалтерського обліку для рівномірного включення майбутніх витрат у витрати виробництва організація може створювати резерви на майбутню оплату відпусток, що надаються працівникам (п. 72 Положення ведення бухгалтерського обліку та бухгалтерської звітності в Російській Федерації, затвердженого Наказом Мінфіну Росії від 29.07.1998 № 34н) .
Відповідно до пунктів 11 і 12 ПБУ 1 / 98 «Облікова політика організації», затвердженого Наказом Мінфіну Росії від 09.12.1998 № 60н, організації самостійно визначають, чи буде створюватися той чи інший і яким способом буде проводитися резервування відповідних сум.
ПРИКЛАД. Передбачувана річна сума витрат на оплату відпусток - 1 000 000 руб. ЕСН (розрахований за максимальними ставками) - 260000руб. (1 000000 крб. Х 26%). Страхові внески на обов'язкове страхування від нещасних випадків на виробництві (виходячи з тарифу 0,2%) - 2000руб. (1000 000руб. Х 0,2%).
Загальна сума резерву складе: 1000000руб. +260 000 руб. +2000 Руб. = 1262000руб. У бухгалтерському обліку створення резерву майбутніх витрат на оплату відпусток відображається за кредитом рахунку 96 «Резерви майбутніх витрат» в кореспонденції з рахунками обліку витрат виробництва або обігу (20, 23, 25, 26, 44):
Д-т рахунку 20 (23, 25, 26, 29, 44) - К-т рахунки 96 - відбивається 1 / 12 передбачуваної річної суми на оплату відпусток (з урахуванням ЕСН і страхових внесків на обов'язкове страхування від нещасних випадків на виробництві (щомісяця ).
Використання сум резерву на оплату відпусток:
Д-т рахунки 96 - К-т рахунку 70 - відображається сума нарахованої оплати за відпустки;
Д-т рахунки 96 - К-т рахунки 69 - відображаються суми ЕСН і страхових внесків на обов'язкове страхування від нещасних випадків на виробництві, нараховані на суму оплати відпусток.
Допомоги по тимчасовій непрацездатності виплачують робітникам і службовцям за рахунок відрахувань на соціальне страхування. Підставою для виплати допомоги є лікарняні листи, видані лікувальними установами. Максимальний розмір допомоги з тимчасової непрацездатності в 2006 році не може перевищувати 12480 крб. за повний календарний місяць. Розрахунковий період для обчислення допомоги по тимчасовій непрацездатності становить 12 календарних місяців, що передують місяцю настання непрацездатності.
У бухгалтерському обліку робляться такі записи:
Д 69 До 70-нарахована допомога з тимчасової непрацездатності;
Д 70 К 50 - працівнику виплачена допомога з тимчасової непрацездатності.
3. Облік оплати праці
3.1 Синтетичний і аналітичний облік оплати праці
Оплата праці як елемент витрат виробництва та обігу відноситься на відповідні рахунки бухгалтерського обліку з кредиту рахунку 70 «Розрахунки з персоналом з оплати праці»:
на дебет рахунку 20 - для виробничих робітників основних цехів;
на дебет рахунку 23 - для робітників допоміжних виробництв;
на дебет рахунку 25 - для загальноцехового персоналу;
на дебет рахунку 26 - для загальнозаводського персоналу;
на дебет рахунку 44 - для персоналу торгівлі (комерції).
Суми заробітної плати за вказаними рахунками розподіляються щомісячно на підставі первинних документів (нарядів, розрахунків і платіжних відомостей, особових рахунків, ордерів тощо).
Належний заробіток показується у цих документах за структурним підрозділам, службам і видами виплат. Тому зазначені документи виконують подвійну роль:
• по них розраховуються з працівниками;
• вони є формою аналітичного обліку.
За документами, згрупованих у залежності від напрямку витрачання коштів на оплату, складається машинограмме - відомість розподілу заробітної плати за напрямами витрат, тобто по окремих рахунках бухгалтерського обліку.
У залежності від варіанту облікової політики нарахування оплати відпусток може проводитися двома способами:
1) створенням резерву відпусток, включаючи платежі на соціальне страхування, якщо вони носять нерівномірний характер протягом року.
Дебет рахунків 20, 23, 25, 26, 44 та ін, кредит рахунку 96 «Резерви майбутніх витрат»:
• нарахування сум відпускних за рахунок резерву дебет рах. 96 і кредит рах. 70;
• нарахування єдиного соціального податку дебет рах. 96 і кредит рах. 69;
• утримання з сум відпускних дебет рах. 70 і кредит рах. 68, 69, 76, 73;
• виплата відпускних через касу дебет рахунку 70 і кредит рахунку 50.
Резервування коштів на оплату відпускних працівникам організації забезпечує рівномірність включення коштів по місяцях звітного року в собівартість випуску продукції.
До закінчення звітного року (в кінці грудня) бухгалтерія контролює правильність утвореного резерву на оплату відпусток;
2) прямим віднесенням витрат на рахунки обліку:
дебет рахунків 20, 23, 25, 26, 28, 44 та ін, кредит рахунку 70.
Заробітна плата, не видана працівникові у встановлений графіком час, депонується на рахунку 76 «Розрахунки з різними дебіторами і кредиторами» на окремому субрахунку.
В окремих випадках заробітна плата може нараховуватися за рахунок інших джерел, наприклад:
• по капітальних робіт дебет рахунку 08 і кредит рахунку 70;
• збуту продукції дебет рахунку 44 і кредит рахунку 70;
• нарахування дивідендів дебет рахунку 75 і кредит рахунку 70.
Враховуючи специфіку утримань із заробітної плати, аналітичний облік за рахунком 70 «Розрахунки з персоналом з оплати праці» ведуть в особових рахунках, які відкривають на початку року на кожного співробітника (штатного, позаштатного, сумісника).
Протягом року в особових рахунках відображаються суми нарахованої заробітної плати, надбавки та доплати, одноразові виплати, допомоги по листах тимчасової непрацездатності та інші виплати з зазначенням всіх утримань і сум до видачі. Після закінчення кожного звітного року особові рахунки здаються на зберігання в архів.
Відповідно до чинного законодавства з праці із сум нарахованої заробітної плати утримують податок на доходи фізичних осіб, суми за виконавчими листами судових органів, за заявою працівників (на певні цілі) та в інших випадках.
Порядок обчислення податку на доходи фізичних осіб встановлено ст.225 НК РФ. При визначенні податкової бази враховуються всі доходи платника податку, отримані ним як у грошовій, так і в натуральній формі, а також у вигляді матеріальної вигоди. Доходи, які не підлягають оподаткуванню, перераховані в ст.217 НК РФ. При визначенні податкової бази по доходах, оподатковуваним по ставці 13%, застосовуються податкові відрахування, порядок і розміри яких визначені ст. 218 НК РФ.
Порядок утримання аліментів за виконавчими листами визначено Сімейним кодексом РФ, який набрав чинності в березні 1995р., І Тимчасовою інструкцією про порядок утримання аліментів.
Утримання із нарахованої заробітної плати відображають за дебетом рахунка 70 "Розрахунки з персоналом з оплати праці" і кредитом рахунків: 68 "Розрахунки з податків і зборів" - на суму податку на доходи фізичних осіб; 28 "Брак у виробництві" - на суми утримань з винуватців браку; 73 "Розрахунки з персоналом за іншими операціями" - на суми за товари, продані в кредит, по позиках банків, за наданими позиками, на суми, стягнені на відшкодування нестач, сплачених штрафів; 76 "Розрахунки з різними дебіторами і кредиторами" - на суми за виконавчими документами та інших рахунків.
Кореспонденція рахунків за операціями нарахування заробітної плати, інших виплат та утримань з нарахованих виплат.
Зміст операції
Дебет
Кредит
Нарахування заробітної плати, премій
20 (23, 25, 26), 44
70
Нарахування допомоги з тимчасової непрацездатності, по вагітності та пологах, одноразової допомоги при народженні дитини
69
70
Нарахування щомісячної допомоги на дітей у віці до 16 років та ін; щомісячної допомоги на дітей-інвалідів віком до 16 років та людей похилого віку, які досягли 80 років
69
70
Нарахування заробітної плати по капітальних вкладеннях, здійсненим господарським способом
08
70
Нарахування заробітної плати за виконані роботи:
- З доставки обладнання, що вимагає монтажу
07
70
- З перевезення придбаних матеріалів і МШП
10
70
Нарахування заробітної плати з капітального і поточного ремонтів, виконаним господарським способом
20 (23, 25, 26), 44
70
Нарахування заробітної плати по ліквідації, реалізації та іншого вибуття основних засобів
47
70
Нарахування заробітної плати по виправленню шлюбу
28
70
Нарахування заробітної плати з утримання законсервованих виробництв
80
70
Нарахування заробітної плати по ліквідації (попередження) втрат від стихійних лих, пожеж, аварій та інших надзвичайних подій
80
70
Повернення зайво виплаченої заробітної плати
50
70
Нарахування заробітної плати за рахунок коштів цільового фінансування
96
70
Нарахування за рахунок інших підприємств, організацій
76
70
Надходження компенсації від перевищення виплат за рахунок фонду соціального захисту населення над сумою відрахувань до цього фонду
51
69
Виплата заробітної плати з каси готівкою
70
50
Видача замість заробітної плати продукції, основних засобів, інших активів
70, 46, 47, 48
46, 47, 48, 01, 10, 12 40, 41
Утримання прибуткового податку із заробітної плати
70
68
Утримання перевитрати підзвітних сум
70
71
Утримання за товари, куплені в кредит, за надані позики, відшкодування нестач матеріальних цінностей та грошових коштів
70
73
Утримання по виконавчим листам (штрафи, аліменти тощо) і профспілкових внесків
70
76
Відшкодування втрат від браку
70
28
Утримано за виконавчим листом
70
76.1
Утримано штраф за брак продукції
70
28
Утримана плата за квартиру і комунальні послуги
70
76 з / с «Розрахунки по квартплаті»
Видача депонованої заробітної плати
76
50
Утримання по добровільному страхуванню на користь відповідних організацій
70
65
Перерахування на рахунки працівників в установах банку, на благодійні цілі
70
76
Нарахування ЕСН і страхових внесків до пенсійного фонду (по кожному виду фонду)
20 (23, 25, 26), 44, 08
69.1 «ФБ»
69.2 «ФСС»
69.3 «ФОМС»
69.4 «ПФ»
3.2 Порядок оформлення розрахунків з персоналом з оплати праці
Для визначення суми заробітної плати, що підлягає видачі на руки працівникам, необхідно визначити суму заробітку працівників за місяць і виробити з цієї суми необхідні утримання. Ці розрахунки проводять в розрахунково - платіжної відомості (форма N Т-49), яка, крім того, служить і документом для виплати заробітної плати за місяць.
У ряді організацій (особливо великих) замість розрахунково - платіжних відомостей застосовують окремо розрахункові відомості (форма N Т-51) та платіжні відомості (форма N Т-53). У розрахунковій відомості містяться всі розрахунки з визначення сум заробітної плати, що підлягають виплаті працівникам. Платіжну відомість використовують лише для виплати заробітної плати.
Аванс за першу половину місяця зазвичай видають за платіжними відомостями. Суму авансу зазвичай визначають з розрахунку 40% заробітку по тарифних ставках або окладів з урахуванням відпрацьованих працівниками днів.
Розрахунково-платіжна відомість (ф. № Т-49) і платіжна відомість (ф. № Т-53) закриваються двома сумами - виплачено готівкою і депоновано.
Після закінчення виплати заробітної плати персоналу по кожному структурному підрозділу всі платіжні відомості (ф. № Т-53) заносяться до Журналу реєстрації платіжних відомостей (ф. № Т-53а).
Крім того, у бухгалтерії на кожного працівника відкривається особовий рахунок (ф. № Т-54), а в умовах автоматизованого обліку ф. № Т-54а. Термін зберігання особових рахунків - 75 років.
Виплати, що не збігаються з часом видачі заробітної плати (позапланові аванси, відпускні суми тощо), виробляють за видатковими касовими ордерами.
У бухгалтерському обліку робляться проводки:
-При видачі авансу за першу половину місяця:
1) Д-т 70 «Розрахунки з персоналом з оплати праці»-К-т 50 «Каса»;
-При виплаті заробітної плати за другу половину місяця:
2) Д-т рахунків 20, 23, 25, 26,29,44 - К-т рахунку 70 - нарахована заробітна плата за першу (другу) половину місяця;
3) Д-т рахунку 70 - К-т рахунків 68 «Розрахунки з податків і зборів», 76 «Розрахунки з різними дебіторами і кредиторами», 73 «Розрахунки з персоналом за іншими операціями» - зроблено утримання із сум нарахованої заробітної плати;
4) Д-т рахунку 70 - К-т рахунки 50 - виплачена заробітна плата з каси організації.

3.3 Облік оплати допомоги по тимчасовій непрацездатності

Стаття 183 Трудового кодексу РФ говорить, що при тимчасовій непрацездатності роботодавець виплачує працівникові допомогу по тимчасовій непрацездатності у відповідності з федеральним законом. Розміри допомоги по тимчасовій непрацездатності та умови їх виплати також встановлюються федеральним законом.
Для виплати допомоги з тимчасової непрацездатності працівник повинен надати роботодавцю лікарняний лист, оформлений у встановленому порядку. Оплата лікарняного листа проводиться на підставі фактичного заробітку працівника.
Методику розрахунку фактичного заробітку в даному випадку встановлює Положення про порядок забезпечення допомогою по державному соціальному страхуванню (затв. Постановою Президії ВЦРПС від 13 листопада 1984р. № 13-6).
До складу фактичного заробітку, виходячи з якого визначається розмір середнього денного (годинного) заробітку працівника, крім суми посадового окладу (тарифної ставки, відрядного заробітку), включаються надбавки, доплати та інші постійні виплати.
Лікарняний листок пред'являється працівником в день виходу на роботу до закінчення тимчасової непрацездатності або до часу чергової виплати при триваючої непрацездатності. Допомога призначається, якщо звернення за ним пішло не пізніше 6 місяців з дня відновлення працездатності, і видається за минулий час не більш ніж за 12 місяців до дня звернення за допомогою.
Максимальний розмір допомоги з тимчасової непрацездатності встановлений Указом Президента РФ від 15.03.2000 № 508 «Про розмір допомоги з тимчасової непрацездатності» і не може перевищувати 11700 крб. за повний календарний місяць.
При цьому встановлено порядок застосування даного обмеження:
1) обчислюється денне (годинний) допомога з тимчасової непрацездатності у відсотках до середньоденної (середньогодинної) заробітку працівника в залежності від тривалості безперервного трудового стажу, числа дітей-утриманців та інших обставин;
2) визначається сума максимального розміру денного (годинного) допомоги по тимчасовій непрацездатності. Для цього сума обмеження ділиться на кількість робочих днів (годин) за встановленим для працівника графіком у місяці непрацездатності.
Якщо денне (годинний) допомога, обчислена виходячи з фактичного заробітку працівника, перевищує суму максимального розміру денного (годинного) допомоги по тимчасовій непрацездатності, то допомога розраховується виходячи з максимального розміру денної допомоги.
Якщо денне (годинний) допомога, обчислена з фактичного заробітку працівника, менше суми максимального розміру денного (годинного) допомоги, то допомога з тимчасової непрацездатності розраховується виходячи із розміру денної допомоги, обчисленого виходячи з фактичного заробітку.
3) загальна сума допомоги з тимчасової непрацездатності визначається шляхом множення отриманої таким чином суми денного (годинного) допомоги на число робочих днів (годин), пропущених у період непрацездатності.
У фактичний заробіток, що враховується при розрахунку допомоги з тимчасової непрацездатності, не входять суми оплати за понаднормову роботу, роботу за сумісництвом, компенсації за невикористану відпустку, вихідну допомогу і інші виплати одноразового характеру.
Розмір виплачуваної допомоги залежить від багатьох показників. Зокрема, при розрахунку допомоги враховуються коефіцієнти, привласнюються працівникам залежно від безперервного стажу.
Існує наступна шкала відсотків з урахуванням безперервного стажу:
- 100% заробітку при безперервному стажі роботи 8 років і більше;
- 80% заробітку при безперервному стажі роботи від 5 до 8 років;
- 60% заробітку при безперервному стажі роботи до 5 років.
Крім того, незалежно від стажу роботи допомога видається у розмірі 100% заробітку деяким категорія працівників.
Виплата допомоги з тимчасової непрацездатності обмежується чинним трудовим законодавством у межах 11700 руб. в місяць. Однак підприємства та організації можуть самостійно збільшувати розмір допомоги своїм працівникам. Суми, що перевищують зазначений максимальний розмір допомоги, повинні виплачуватися за рахунок власних коштів.
Операція з виплати допомоги з тимчасової непрацездатності відбивається бухгалтерським записом:
Д-т рах. 69 «Розрахунки по соціальному страхуванню і забезпечення»
К-т рах. 70 «Розрахунки з персоналом з оплати праці»
Далі утримується ПДФО:
Д-т рах. 70 «Розрахунки з персоналом з оплати праці»
К-т рах. 68 «Розрахунки по податках і зборах»

3.4 Облік оплати премій

Такі форми оплати праці, як відрядно-преміальна, почасово-преміальна і інші, включають в себе елементи, що дозволяють стимулювати працівників до підвищення ефективності праці. Крім того, роботодавці мають право розробляти і самостійно встановлювати форми і методи преміювання співробітників. Преміюванням буде вважатися будь-яка виплата грошових сум понад основного заробітку з метою заохочення досягнутих успіхів, виконання зобов'язань та стимулювання їх подальшого зростання.
Розробка системи преміювання повинна складатися з визначення:
- Показників преміювання;
- Умов преміювання;
- Розмірів і шкали преміювання;
- Списку премійованих осіб;
- Джерела фінансування премій.
Показники преміювання необхідно формулювати таким чином, щоб їх облік та відбір дозволяв відобразити всі характеристики виконуваних робіт і відповідав завданням підприємства.
Сума нарахованої премії може:
· Включатися до складу витрат по звичайних видах діяльності;
· Включатися до складу позареалізаційних витрат;
· Виплачуватися за рахунок нерозподіленого прибутку організації.
Згідно з пунктами 5 і 7 Положення з бухгалтерського обліку "Витрати організації" (ПБУ 10/99), затвердженого наказом Мінфіну РФ від 6 травня 1999 року № 33н, витрати організації на оплату праці працівників організації формують витрати по звичайних видах діяльності. Таким чином, якщо виплата премії пов'язана з виробничим процесом, то нарахована премія буде включатися до складу витрат по звичайних видах діяльності. Якщо виплата премії не пов'язана з виробничим процесом (наприклад, виплата премій до ювілею чи іншої святкової дати), то нарахована премія буде включатися до складу позареалізаційних витрат.
При виплаті премій за рахунок нерозподіленого прибутку необхідно враховувати положення цивільного законодавства. Згідно пп.3 п.3 ст.91 ЦК РФ питання розподілу прибутків товариства з обмеженою відповідальністю знаходяться у виключній компетенції загальних зборів учасників товариства. Аналогічна норма передбачена для акціонерних товариств пп.4 п.1 ст.103 ГК РФ. Таким чином, використання нерозподіленого прибутку на виплату премій без згоди учасників (засновників) або акціонерів організації не допускається. Рішення про витрачання нерозподіленого прибутку оформляється на підставі протоколу загальних зборів учасників (засновників) або акціонерів організації.
Відповідно до Плану рахунків облік розрахунків з працівниками організації за всіма видами оплати праці, у тому числі з премій, здійснюється на рахунку 70 "Розрахунки з персоналом з оплати праці". До даного рахунку можуть бути відкриті такі субрахунки: 70-1 "Розрахунки з співробітниками, які у штаті організації"; 70-2 "Розрахунки з сумісниками"; 70-3 "Розрахунки за договорами цивільно-правового характеру".
У бухгалтерському обліку нарахування премій відображається в наступному порядку:
Нараховано премію за будівельних робіт:
Д-т рах. 08 «Вкладення у необоротні активи»
К-т рах. 70 «Розрахунки з персоналом з оплати праці»
Нараховано премію працівникам основного виробництва:
Д-т рах. 20 «Основне виробництво»
К-т рах. 70 «Розрахунки з персоналом з оплати праці»
Нараховано премію працівникам допоміжних виробництв:
Д-т рах. 23 «Допоміжне виробництво»
К-т рах. 70 «Розрахунки з персоналом з оплати праці»
Нараховано премію загальновиробничому персоналу:
Д-т рах. 25 «Загальновиробничі витрати»
К-т рах. 70 «Розрахунки з персоналом з оплати праці»
Нараховано премію адміністративно-управлінського персоналу:
Д-т рах. 26 «Загальногосподарські витрати»
К-т рах. 70 «Розрахунки з персоналом з оплати праці»
Нараховано премію за роботи по виправленню шлюбу:
Д-т рах. 28 «Брак у виробництві»
К-т рах. 70 «Розрахунки з персоналом з оплати праці»
Нараховано премію працівникам обслуговуючих виробництв:
Д-т рах. 29 «Обслуговуючі виробництва та господарства»
К-т рах. 70 «Розрахунки з персоналом з оплати праці»
Нараховано премію працівникам, зайнятим продажем (упаковкою, зберіганням, доставкою) продукції:
Д-т рах. 44 «Витрати на продаж»
К-т рах. 70 «Розрахунки з персоналом з оплати праці»
Нараховано премію за рахунок нерозподіленого прибутку:
Д-т рах. 84 «Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)»
К-т рах. 70 «Розрахунки з персоналом з оплати праці»
Нараховано премію за рахунок коштів цільового фінансування:
Д-т рах. 86 «Цільове фінансування»
К-т рах. 70 «Розрахунки з персоналом з оплати праці»
Нараховано разова премія до святкової дати:
Д-т рах. 91 «Інші витрати і доходи» субрахунок 2 «Інші витрати»
К-т рах. 70 «Розрахунки з персоналом з оплати праці»
Виплачена премія працівникам з каси (перераховано з розрахункового рахунку):
Д-т рах. 70 «Розрахунки з персоналом з оплати праці»
К-т рах. 50 «Каса» або 51 «Розрахунковий рахунок»
Аналітичний облік за рахунком 70 "Розрахунки з персоналом з оплати праці" ведеться по кожному працівнику організації.

4. Нарахування на заробітну плату

4.1 Єдиний соціальний податок

Згідно зі статтею 235 НК РФ (Частина друга), платниками єдиного соціального податку є всі роботодавці, що виробляють виплати найманим працівникам. Єдиний соціальний податок сплачується з сум винагород, а також інших доходів, які нараховані працівникам за трудовим, авторським, ліцензійними договорами і договорами цивільно-правового характеру (у тому випадку, якщо їх предметом є виконання робіт або надання послуг).
Порядок визначення податкової бази по єдиному соціальному податку наведено у статті 237 НК РФ. Податок розраховується щомісяця наростаючим підсумком з початку року окремо по кожному працівнику. Податковим періодом по єдиному соціальному податку є календарний рік. Це встановлено статтею 240 НК РФ. У податкову базу включаються доходи, як в грошовій, так і в натуральній формі, які роботодавець нараховує працівникам. Також в податкову базу включається вартість наданих працівникам матеріальних, соціальних та інших благ. Вартість товарів (робіт, послуг) та матеріальних благ, наданих працівникам, визначається за ринковими цінами. У цю вартість включаються суми податку на додану вартість, податку з продажів і акцизів. Крім того, в податкову базу включаються додаткові матеріальні вигоди, які працівник або члени його сім'ї отримують за рахунок роботодавців (наприклад, вигода від оплати роботодавцем товарів (робіт, послуг); вигода від придбання працівником у роботодавця товарів (робіт, послуг) за цінами нижче звичайних; вигода у вигляді економії на відсотках і т.д.)
Не обкладаються єдиним соціальним податком:
· Державний допомоги, в тому числі, по тимчасовій непрацездатності, по догляду за хворими дітьми, допомоги по безробіттю, вагітності та пологах;
· Відшкодування шкоди, пов'язаної з каліцтвом;
· Суми одноразової матеріальної допомоги;
· Суми компенсації путівок та інші види виплат, перерахованих в НК РФ.
Податкова база визначається з початку податкового періоду після закінчення кожного місяця наростаючим підсумком.
З 1.01.05 введено нову регресивна шкала по ЕСН. Вона включає 3 рівня доходів:
1. до 280000 крб.
2. 280001 - 600000 крб.
3. понад 600000 крб.
З 2005 року скасовано всі умови, що обмежують застосування регресії по ЕСН. Знижено ставку ЄСП на 10%.
Ставки ЕСН
Податкова база на кожного окремого працівника наростаючим підсумком з початку року
Розподіл єдиного соціального податку
Разом
Бюджет Російської Федерації
Фонд соціального страхування Російської Федерації
Федеральний фонд обов'язкового медичного страхування
Територіальні фонди обов'язкового медичного страхування
До 280000 руб.
20,0%
2,9%
1,1%
2%
26%
Від 280001 до 600000 крб.
56000 руб. +7,9% З суми, що перевищує 280000 крб.
8960 руб. + 1,1% з суми, що перевищує 280000 крб.
2240 руб. + 0,5% з суми, що перевищує 280000 крб.
5600 руб. +0,5% З суми, що перевищує 280000 крб.
72800 руб. +10% З суми, що перевищує 280000 крб.
Понад 600 000 руб.
81280 руб. +2,0% З суми, що перевищує 600 000 руб.
12480 руб.
3840 руб.
7200 руб.
104800 руб. +2,0% З суми, що перевищує 600 000 руб.
Розрахунки за внесками на соціальне страхування, до Пенсійного фонду та на медичне страхування відображаються на рахунку 69 «Розрахунки по соціальному страхуванню і забезпечення», до якого відкриваються такі субрахунки:
69.1.1 «ЄСП у частині, що зараховується до ФСС РФ»
69.1.2 «Страхові внески на обов'язкове соціальне страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань»
69.2.1 «ЄСП у частині, що зараховується у Федеральний бюджет»
69.2.2 «Страхові внески на обов'язкове пенсійне страхування на фінансування страхової частини трудової пенсії»
69.2.3 «Страхові внески на обов'язкове пенсійне страхування на фінансування накопичувальної частини трудової пенсії»
69.3.1 «ЄСП у частині, що зараховується до ФФОМС»
69.3.2 «ЄСП у частині, що зараховується до ТФОМС»
69.4 «Розрахунки з недержавними пенсійними фондами»
Нарахування сум податку оформляється бухгалтерським записом за дебетом рахунка 20 «Основне виробництво» та інших рахунків виробничих витрат (23, 25, 26 і ін), на які віднесена сума виплат працівникам, що є податковою базою, і за кредитом рахунку 69 «Розрахунки по соціальному страхуванню і забезпечення ». При перерахуванні сума податку дебетують рахунок 69 «Розрахунки по соціальному страхуванню і забезпечення» і кредитують рахунок 51 «Розрахункові рахунки».
Операції по виплату працівникам відповідних посібників з тимчасової непрацездатності, вагітності та пологах, допомоги на дітей відображаються як зменшення заборгованості відповідних фондів і збільшення заборгованості перед працівниками, і оформляється записом:
Д-т рах. 69 «Розрахунки по соціальному страхуванню і забезпечення» (субрахунок 1 і 2)
К-т рах. 70 «Розрахунки з персоналом з оплати праці»
Нарахування страхових внесків на обов'язкове соціальне страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань відбивається бухгалтерським записом:
Д-т рах. 20 «Основне виробництво»
К-т рах. 69 «Розрахунки по соціальному страхуванню і забезпечення» субрахунок «Страхові внески на обов'язкове соціальне страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань»

4.2 Податок на доходи фізичних осіб

Відповідно до гл. 28 Податкового кодексу РФ із заробітної плати утримується податок на доходи з фізичних осіб.
Платниками податку на доходи є:
· Фізичні особи, які є податковими резидентами РФ;
· Фізичні особи, які отримують прибутки від джерел у РФ, які не є податковими резидентами Російської Федерації.
Податковим періодом є календарний рік. Таким чином, податок на доходи розраховується щомісяця наростаючим підсумком за повний календарний рік. Щомісяця бухгалтерія визначає суму податку на доходи, що підлягає перерахуванню до бюджету з заліком раніше сплачених сум з початку року.
З 1 січня 2001р. ставки податку залежать тільки від виду доходу, а не від суми доходу. В даний час застосовуються такі види податкових ставок:
1) Податкова ставка встановлюється у розмірі 9% у відношенні доходів від пайової участі в діяльності організації, отриманих у вигляді дивідендів;
2) Податкова ставка встановлюється в розмірі 30% у відношенні доходів, одержуваних фізичними особами, які не є податковими резидентами Російської Федерації.
3) Податкова ставка встановлюється в розмірі 35% у відношенні:
- Виграшів та призів у частині перевищення 4000 руб., Одержуваних у конкурсах, іграх та інших заходах з метою реклами товарів, робіт, послуг;
- Страхових виплат за договорами добровільного страхування в частині перевищення лімітів, встановлених 213 НК РФ;
- Матеріальної вигод, отриманої у вигляді економії на відсотках за користування позиковими коштами в частині перевищення ставки ЦБ - за позиками в рублях, 9% - за позиками у валюті над сумою фактично сплачених відсотків за умови, що кредит (позика) не пов'язаний з будівництвом;
- Процентних доходів по внесках в банках в частині перевищення суми, розрахованої виходячи з діючої ставки рефінансування (по карбованцевих внесках) або 9% річних по валютних внесках.
4) інші доходи оподатковуються за ставкою 13%.
До видів доходів, неоподатковуваних податком на доходи, відносять державні допомоги, крім допомоги по тимчасовій непрацездатності; вихідні допомоги при звільненні та ін види доходу, визначених ст.217 НК РФ.
Податкова база визначається за сумою доходів, зменшених на суму податкових вирахувань (пільг). Відповідно до НК РФ із загального доходу фізичної особи можуть проводитися такі податкові відрахування:
· Стандартні;
· Соціальні;
· Майнові;
· Професійні.
За місцем роботи фізичної особи можуть бути надані бухгалтерією тільки стандартні відрахування за доходами, оподатковуваним по ставці 13%. Решта податкові відрахування надає податкова інспекція при поданні податкової декларації.
Нарахування податку на доходи фізичних осіб відображається в обліку наступної записом:
Д-т рах. 70 «Розрахунки з персоналом з оплати праці»
К-т рах. 68 «Розрахунки по податках і зборах»

4.3 Облік утримань за виконавчими документами

Виконавчий лист є видом виконавчого документа, що видається на підставі рішень, ухвал і постанов судів і встановлює причину, порядок і розмір утримань з працівника.
Найчастіше на практиці бухгалтера стикаються з виконавчими листами, спрямованими на утримання аліментів на утримання неповнолітніх дітей.
Адміністрація організації за місцем роботи особи, зобов'язаної сплачувати аліменти на підставі нотаріально посвідченого угоди про сплату аліментів або на підставі виконавчого листа, зобов'язана щомісяця утримувати аліменти із заробітної плати та (або) іншого доходу особи, зобов'язаної сплачувати аліменти, та сплачувати або перекладати, їх за рахунок особи, зобов'язаної сплачувати аліменти, особі, яка отримує аліменти, не пізніше ніж у триденний строк з дня виплати заробітної плати та (або) іншого доходу особі, зобов'язаному сплачувати аліменти.
Отримані підприємствами, установами та організаціями усіх видів власності виконавчі документи для стягнення аліментів реєструються і не пізніше наступного дня після їх надходження передаються в бухгалтерію (розрахунковий відділ) під розписку відповідальній особі, що призначається наказом керівника.
Бухгалтерія реєструє виконавчі документи у спеціальному журналі або картці і зберігає їх нарівні з цінними паперами. Бухгалтерія сповіщає стягувача і судового виконавця про надходження виконавчого листа до організації.
Згідно зі ст. 81 СК РФ при відсутності угоди про сплату аліментів, аліменти на неповнолітніх дітей стягуються судом з їх батьків щомісячно в розмірі: на одну дитину - чверті, на двох дітей - однієї третини, на трьох і більше дітей - половини заробітку і (або) іншого доходу батьків. Зменшити розмір часток може тільки суд у випадках, зазначених у законодавстві.
Стягнення аліментів здійснюється з нарахованої суми заробітку, належного особі, сплачує аліменти, після утримання з цього заробітку прибуткового податку.
Крім аліментів, з відповідачів можуть бути стягнуті і додаткові витрати, такі як державне мито, на яку видається окремий виконавчий лист, або додаткові витрати на утримання одержувачів аліментів за рішенням судових органів.
Утримання по виконавчим листам відображаються бухгалтерським записом:
Д-т рах. 70 «Розрахунки з персоналом з оплати праці»
К-т рах. 76 «Розрахунки з різними дебіторами і кредиторами» субрахунок «Виконавчі листи»

4.4 Облік утримань за заподіяну матеріальну шкоду

Матеріальна відповідальність за шкоду, заподіяну підприємству, установі, організації при виконанні трудових обов'язків, покладається на працівника за умови, якщо шкода заподіяна з його вини. Ця відповідальність, як правило, обмежується певною частиною заробітку працівника і не повинна перевищувати повного розміру заподіяної шкоди, за винятком випадків, передбачених законодавством (ст. 118 КЗпП РФ).
При визначенні розміру збитку враховується тільки прямий дійсний збиток, неодержані доходи не враховуються. Матеріальна відповідальність понад середній місячний заробіток допускається лише у випадках, зазначених у законодавстві.
Працівники відповідно до законодавства несуть матеріальну відповідальність у повному розмірі шкоди, заподіяної з їх вини підприємству, установі, організації, у наступних випадках:
• коли шкода заподіяна злочинними діями працівника, встановленими вироком суду;
• коли відповідно до законодавства на працівника покладено повну матеріальну відповідальність за шкоду, заподіяну підприємству, установі, організації при виконанні трудових обов'язків;
• коли між працівником і підприємством, установою, організацією укладено письмовий договір про взяття на себе працівником повної матеріальної відповідальності за незабезпечення збереження майна та інших цінностей, переданих йому для зберігання або для інших цілей;
• коли шкоди завдано не при виконанні трудових обов'язків;
• коли майно та інші цінності були одержані працівником під звіт за разовою довіреністю або за іншими разовими документами;
▪ коли шкоди завдано недостачею, умисним знищенням або умисним псуванням матеріалів; напівфабрикатів, виробів (продукції), в тому числі при їх виготовленні, а також інструментів, вимірювальних приладів, спеціального одягу та інших предметів, виданих підприємством, установою, організацією працівникові в користування;
• коли шкоди завдано працівником, який був у нетверезому стані (ст. 121 КЗпП РФ).
Письмові договори про повну матеріальну відповідальність може бути укладено підприємством, установою, організацією з працівниками (що досягли 18-річного віку), які займають посади або виконують роботи, безпосередньо пов'язані зі зберіганням, обробкою, продажем (відпуском), перевезенням або застосуванням у процесі виробництва переданих їм цінностей. Перелік таких посад і робіт, а також типовий договір про повну індивідуальну матеріальну відповідальність затверджуються в порядку, визначеному законодавством.
Розмір заподіяної підприємству, установі, організації шкоди визначається за фактичними втратами, на підставі даних бухгалтерського обліку, виходячи з балансової вартості (собівартості) матеріальних цінностей за вирахуванням зносу за встановленими нормами.
Відшкодування шкоди працівниками в розмірі, що не перевищує середнього місячного заробітку, провадиться за розпорядженням адміністрації підприємства, установи, організації, а керівниками підприємств, установ, організацій та їх заступниками - за розпорядженням вищестоящого в порядку підлеглості органу шляхом відрахування із заробітної плати працівника. Розпорядження адміністрації або вищестоящого в порядку підлеглості органу має бути зроблено не пізніше двох тижнів з дня виявлення заподіяної працівником шкоди і звернено до виконання не раніше семи днів з дня повідомлення про це працівникові. Якщо працівник не згоден з відрахуванням або його розміром, трудовий спір за його заявою розглядається в порядку, передбаченому законодавством. В інших випадках відшкодування шкоди провадиться шляхом подання адміністрацією позову до районного (міського) народного суду.
Відшкодування шкоди провадиться незалежно від притягнення працівника до дисциплінарної, адміністративної чи кримінальної відповідальності за дію (бездіяльність), яким заподіяно шкоду підприємству, установі, організації.
У бухгалтерському обліку операція з відшкодування заподіяної працівниками організації матеріального збитку в результаті нестач і розкрадання матеріальних засобів і цінностей відображається записами:
1) Д-т рах. 94 «Нестачі і втрати від псування цінностей»
К-т рах. 50 «Каса»
2) Д-т рах. 73 «Розрахунки з персоналом за іншими операціями» субрахунок «Розрахунки з відшкодування матеріального збитку»
К-т рах. 94 «Нестачі і втрати від псування цінностей»
3) Д-т рах. 70 «Розрахунки з персоналом з оплати праці»
К-т рах. 73 «Розрахунки з персоналом за іншими операціями» субрахунок «Розрахунки з відшкодування матеріального збитку»

5. Виплата заробітної плати
5.1. Порядок видачі зарплати
Основним зведеним документом щодо обчислення заробітної плати є розрахунково-платіжна відомість. У платіжній відомості вказані показники, пов'язані з видачею заробітної плати на руки:
П.І.Б., сума до видачі, розписка в отриманні.
За загальним правилом, встановленому статтею 136 ТК РФ, зарплата виплачується працівнику у місці виконання ним роботи, або перераховується на банківський рахунок працівника на умовах, визначених трудовим договором. Цією ж статтею встановлено, що зарплата виплачується не рідше ніж кожні півмісяця в день, встановлений правилами внутрішнього трудового розпорядку організації. У тому випадку, якщо виплата зарплати збігається з вихідним або неробочим святковим днем, виплата заробітної плати провадиться напередодні цього дня.
Для виплати заробітної плати з каси встановлено жорсткі терміни - три дні з моменту отримання готівкових грошових коштів в установі банку.
5.2. Депонована заробітна плата
Організації мають право зберігати у своїх касах готівку грошові кошти понад встановлених лімітів тільки для оплати праці, виплати допомоги з державного соціального страхування і стипендій не більше трьох робочих днів (для організацій, розташованих у районах Крайньої Півночі і прирівняних до них місцевостях до п'яти днів), включаючи день отримання готівкових грошей в банку.
Після закінчення зазначених строків касир зобов'язаний:
1) у платіжній (розрахунково-платіжної) відомості проти прізвища осіб, яким не проведені виплати заробітної плати, допомоги по соціальному страхуванню чи стипендій, поставити штамп або зробити відмітку від руки депоновано »;
2) скласти реєстр депонованих сум;
3) у кінці відомості зробити напис про фактично виплачених і підлягають депонуванню сумах, звірити їх із загальним підсумком по відомості і напис своїм підписом (якщо гроші видавалися не касиром, а іншою особою, то на відомості додатково робиться напис: «Гроші по
відомістю видавав (підпис) »);
4) записати в касову книгу фактично виплачену суму і поставити на відомості штамп «Видатковий касовий ордер № __».
Депоновані суми заробітної плати на наступний день після закінчення термінів їх зберігання повинні бути здані на розрахунковий рахунок підприємства, відкритий в установі банку. На здані суми оформляється видатковий касовий ордер (форма № КО-2).
У бухгалтерському обліку для обліку сум депонованої заробітної плати призначений окремо відкривається до рахунку 76 «Розрахунки з різними дебіторами і кредиторами» субрахунок «Розрахунки по депонованим сумам». Виходячи з цього, при закритті розрахунково-платіжної (платіжної) відомості суми невиплаченої заробітної плати відображаються в обліку записом за дебетом рахунка 70 «Розрахунки з персоналом з оплати праці" і кредитом рахунку 76 субрахунок «Розрахунки по депонованим сумам».
Аналітичний облік розрахунків з депонентами в частині сум своєчасно не виданої заробітної плати ведеться у реєстрі (разработочной таблиці) або в книзі обліку депонованої заробітної плати.
Книга обліку депонованої заробітної плати відкривається на рік. Для кожного депонента в ній відводиться окремий рядок, по якій вказуються табельний номер, прізвище, ім'я та по батькові, депонована сума, а в подальшому робиться відмітка про її видачу. Для відміток про видачу сум передбачені дванадцять граф за кількістю місяців, відмітки про видачу виробляються у відповідній графі, в залежності від того, в якому місяці була проведена виплата належної суми. Суми, що залишилися на кінець року неоплаченими, переносяться в нову книгу, що відкривається на наступний рік.
Реєстр (розроблена таблица) є первинним документом і одночасно обліковим регістром. Він ведеться порядком, схожим з книгою обліку депонованої заробітної плати, з тією лише різницею, що він, по-перше, складається касиром, а по-друге, заповнюється окремо за кожен період депонування зарплати.
При його першому заповненні записуються табельний номер, прізвище, ім'я та по батькові і депонована сума. Для відміток про оплату, які робляться працівниками бухгалтерії, передбачена спеціальна графа.
У кінці реєстру показується підсумкова сума проведених виплат, що відноситься до даного місяця. Після закінчення кварталу або року невиплачені суми переносяться в відкриваються в бухгалтерії нові реєстри.
З відображених у встановленому порядку сум депонованої заробітної плати підприємства повинні зробити сплату за належністю сум єдиного соціального податку, страхових внесків на обов'язкове пенсійне страхування, а також страхових внесків на обов'язкове страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань. При цьому виконання зазначених обов'язків не залежить від того, чи будуть до встановленого терміну сплати обов'язкових платежів виплачені суми заробітної плати чи ні.
У бухгалтерському обліку організації робляться такі проводки:
Дебет 50 Кредит 51 - відображено списання з розрахункового рахунку в банку грошових коштів і надходження їх до каси організації;
Дебет 70 Кредит 50 - видана заробітна плата працівникам організації;
Дебет 70 Кредит 76 субрахунок «Розрахунки по депонованим сумам» - відображено депонування суми невиплаченої заробітної плати;
Дебет 51 Кредит 50 - внесена на розрахунковий рахунок у банк депонована сума грошової готівки.
Після того, як співробітник звернувся за депонованої зарплатою, бухгалтер організації робить такі записи:
Дебет 50 Кредит 51 - відображено списання з розрахункового рахунку в банку грошових коштів і надходження їх до каси організації;
Дебет 76 субрахунок «Розрахунки по депонованим сумам» Кредит 50
- Видана депонована заробітна плата

6. ПРАКТИЧНІ РОЗРАХУНКИ
Облік заробітної плати на прикладі окремого працівника
ПРИКЛАД. Працівникові надається щорічна відпустка тривалістю 28 календарних днів, а також додаткову відпустку за ненормований робочий день - 6 календарних днів - з 20 червня по 23 липня 2007 р. за робочий рік з 15 серпня 2006 р. по 14 серпня 2007
1. Розрахунок оплати відпустки.
Середньоденний заробіток складає:
30 000руб.: 3:29,6 = 337,84 руб.
Усього за відпустку нараховано:
337,84 руб. х 34дня = 11486,56 руб.
Оскільки відпустку надано з 20 червня по 23 липня 2007 р., на червень припадає 11 днів відпустки, а на липень - 23 дні. Сума оплати за 11 днів відпустки, що припадають на червень (337,84 руб. Х 11 днів = 3716,24 грн.) Сума оплати за 23 дні відпустки, що припадають на липень (337,84 руб.х 23 дні = 7770,32 руб. )
2. Розрахунок суми заробітної плати за фактично відпрацьовані дні в червні 2007 р. (за календарем 5-денного робочого тижня).
За опрацьовані в період з 1 по 19 червня 12 робочих днів нарахована заробітна плата (виходячи з кількості робочих днів у червні - 21):
10 000руб.: 21 день х 12 днів = 5714,29 руб.
Таким чином, у червні перед відходом у відпустку працівнику нараховано 17200,85 руб. (5714,29 руб. - Оплата праці за червень, 11486,56 руб. - Відпускні).
3. Розрахунок утримань із суми, нарахованої працівникові.
Із суми оплати праці, нарахованої працівникові за всі підставах, утримується податок на доходи фізичних осіб. Утримання нарахованої суми податку проводиться безпосередньо з доходів платника податку при їх фактичної виплати (п. 4 ст. 226 НК РФ). Перерахування податку до бюджету провадиться в день виплати відпускних.
При проведенні розрахунку використовуються такі вихідні дані:
- Сукупний дохід, обчислений з початку року, за січень - травень склав
50 000руб.;
- Сума стандартних податкових вирахувань, наданих працівникові з метою оподаткування:
800руб. (400руб. х 2міс.) - Особисті відрахування (надаються в місяцях, за які дохід, обчислений наростаючим підсумком з початку року, не перевищив 20000руб.);
2400руб. (600руб. х 4мес.) - Витрати на утримання дитини (надаються в місяцях, за які дохід, обчислений наростаючим підсумком з початку року, не перевищив 40 000 руб.);
- Сума податку, утриманого за період січень - травень: (50000руб. - 800руб. - 2400руб.) Х 13% = 6084руб.
Сума виплат, нарахованих працівникові з початку року, склала в червні 67200,85 руб. (50000руб. + 17200,85 руб.).
З урахуванням наданих у січні - квітні стандартних податкових вирахувань оподатковуваний дохід склав:
67200,85 руб. - 800руб. - 2400руб. = 64000,85 руб.
Податок, обчислений з початку року за ставкою 13%, склав:
64000,85 крб .* 13% = 8320,11 руб. (Округлюється до 8320руб.).
З урахуванням суми податку, утриманої раніше, розмір утримання за червень склав: 8320руб. - 6084руб. = 2236руб.
4. Визначається розмір єдиного соціального податку:
- У частині, що зараховується до федерального бюджету (за ставкою 20%):
17200,85 руб. х 20% = 3440,12 руб. З них:
1886,06 руб. (9430,53 руб. Х 20%) - податок, обчислений з суми заробітної плати за червень і відпускних за червень.; 1554,06 руб. (7770,32 руб. Х 20%) - податок, обчислений з суми оплати за 23 дні відпустки в липні;
- У частині, що зараховується до Фонду соціального страхування (3,2%):
17200,85 руб. х 3,2% = 550,43 руб. З них:
301,78 руб. (9430,53 руб. Х 3,2%) - податок, обчислений з суми заробітної плати за червень і відпускних за червень;
248,65 руб. (7770,32 руб. Х 3,2%) - податок, обчислений з суми оплати за 23 дні відпустки в липні;
- У частині, що зараховується до ФФОМС (за ставкою 0,8%):
17200,85 руб. х 0,8% = 137,61 руб. З них:
75,44 руб. (9430,53 руб. Х 0,8%) - податок, обчислений з суми заробітної плати за червень і відпускних за червень;
62,17 руб. (7770,32 руб. Х 0,8%) - податок, обчислений з суми оплати за 23 дні відпустки в липні;
- У частині, що зараховується до територіального фонд обов'язкового медичного страхування (за ставкою 2%):
17200,85 руб. х 2% = 344,02 руб. З них:
188,61 руб. (9430,53 руб. Х 2%) - податок, обчислений з суми заробітної плати за червень і відпускних за червень;
155,41 руб. (7770,32 руб. Х 2%) - податок, обчислений з суми оплати за 23 дні відпустки в липні.
Згідно з п. 5 ПБУ 10/99 витрати на оплату праці та відпустки за 11 календарних днів, що припадають на червень, відображаються в бухгалтерському обліку організації по кредиту рахунку 70 в кореспонденції з рахунками обліку витрат на виробництво (20, 23, 25, 26, 44 і т.д.). У даному випадку використовується рахунок 20 «Основне виробництво».
Суми оплати за 23 дні відпустки, що припадають на липень, нараховані у червні, відповідно до п. 65 Положення по веденню бухгалтерського обліку і бухгалтерської звітності до від 29.07.1998 № 34н. та Інструкцією про застосування Плану рахунків відображаються за дебетом рахунка 97 у кореспонденції з кредитом рахунка 70.В липні витрати, враховані на рахунку 97 «Витрати майбутніх періодів», списуються в дебет рахунку 20.
У бухгалтерському обліку робляться такі записи:
у червні: 1) Д-т 20 К-т 70 - 9430,53 руб. нараховано за червень (5714,29 грн.-за фактично відпрацьовані дні; 3716,24 руб. - за 11 днів відпустки) з віднесенням на собівартість продукції (робіт, послуг);
2) Д-т 97 К-т 70 - 7770,32 руб. нараховані відпускні за липень (віднесені на витрати майбутніх періодів);
3) Д-т 70 К-т 68 / 1 - 2236руб. утриманий податок на доходи фізичних осіб;
4) Д-т 20 К-т 69 / 1 - 301,78 руб. нарахований з включенням до складу витрат на оплату праці ЄСП у частині, що зараховується до ФСС Росії (3,2% суми, нарахованої за червень);
5) Д-т 97 К-т 69 / 1 - 248,65 руб. нарахований з віднесенням на витрати майбутніх періодів ЄСП у частині, що зараховується до ФСС Росії (3,2% суми, нарахованої за липень);
6) Д-т 20 К-т 69 / 2 - 1886,06 руб. нарахований з включенням до складу витрат на оплату праці ЄСП у частині, що зараховується до федерального бюджету (20% суми, нарахованої за червень);
7) Д-т 97 К-т 69 / 2 - 1554,06 руб. нарахований з віднесенням на витрати майбутніх періодів ЄСП у частині, що зараховується до федерального бюджету (20% суми, нарахованої за липень);
8) Д-т 20 К-т 69 / 3 - 75,44 руб. нарахований з включенням до складу витрат на оплату праці ЄСП у частині, що зараховується до ФФОМС (0,8% суми, нарахованої за червень);
9) Д-т 97 К-т 69 / 3 - 62,17 руб. - Нарахований з віднесенням на витрати майбутніх періодів ЄСП у частині, що зараховується до ФФОМС (0,8% суми, нарахованої за липень);
10) Д-т 20 К-т 69 / 4 -188,61 руб. - Нарахований з віднесенням на собівартість ЄСП у частині, що зараховується до територіального ФОМС (2% суми, нарахованої за червень);
11) Д-т 97 К-т 69 / 4 - 155,41 руб. - Нарахований з віднесенням на витрати майбутніх періодів ЄСП у частині, що зараховується до територіального ФОМС (2% суми, нарахованої за липень);
12) Д-т 70 К-т 50 - 14964,85 руб. (17200,85 руб. - 2236руб.) Виплачено з каси працівникові перед його відходом у відпустку;
13) Д-т 68 / 1 К-т 51 - 2236руб. перерахований ПДФО;
14) Д-т 69 / 1 К-т 51 - 550,43 руб. перерахований ЄСП у частині, що зараховується до ФСС Росії;
15) Д-т 69 / 2 К-т рахунки 51 - 3440,12 руб перерахований ЄСП у частині, що зараховується до федерального бюджету;
16) Д-т 69 / 3 К-т 51 - 137,61 руб. перерахований ЄСП у частині, що зараховується до Федеральний фонд обов'язкового медичного страхування;
17) Д-т 69 / 4 К-т 51 - 344,02 руб. перерахований єдиний соціальний податок у частині, що зараховується до територіального ФОМС;
18) у липні: Д-т рахунку 20-К-т рахунку 97 - 9790,61 руб. (7770,32 руб. + 1554,06 руб. + 248,65 руб. + 62,17 руб. + 155,41 руб.) - Віднесені на собівартість нарахована за липень сума відпускних і суми нарахованих на неї ЕСН (віднесені в червні на витрати майбутніх періодів).

Висновок
Підводячи підсумки роботи, потрібно сказати про те, що зарплата є найважливішим засобом підвищення зацікавленості працівників в результатах своєї праці, її продуктивності, збільшення обсягів виробленої продукції, поліпшення її якості та асортименту і одним з елементів витрат підприємства. Необхідність організації чіткого контролю за мірою праці і споживання зумовлена, перш за все, значною трудомісткістю облікової роботи на даній ділянці. Крім того, заробітна плата є однією з основних статей, що формують собівартість продукції, виконаних робіт або наданих послуг. Головним завданням сучасного етапу є практичне досягнення залежності розміру заробітної плати від кількості і якості витраченої праці і посилення на цій основі зацікавленості в результатах особистої і колективної праці. Тому необхідний точний облік витрат праці та заробітної плати по кожному робочому місцю.
Підприємство самостійно встановлює форми, системи і розміри оплати праці, а також інші види доходів працівників. Для оплати праці працівників застосовуються дві форми - відрядна і погодинна, які поділяються на системи. Вибір системи оплати праці залежить від умов організації виробництва і праці, особливостей технологічного процесу та інших чинників. Система оплати праці включає три основних елементи: тарифну систему; норму праці, форми оплати праці.
Кінцева сума, що виплачується робітникам і службовцям, менше нарахованої їм заробітної плати внаслідок того, що підприємство за існуючим законодавством зобов'язане утримати певну частину заробітку своїх працівників на користь державних органів. Сюди належать податки, що стягуються у фонд соціального страхування, прибутковий податок. Утримання можуть проводиться також за заявою самих робітників і службовців. Синтетичний облік розрахунків з персоналом з оплати праці здійснюється на рахунку 70 "Розрахунки з персоналом з оплати праці". За кредитом рахунка відображають нарахування з оплати праці (за всіма видами оплати праці, премій, допомог та інших виплат), а також по виплаті доходів по акціях і інших цінних паперів даної організації, а за дебетом - відображаються виплачені суми оплати праці, премій посібників і т.п, доходів від участі в капіталі організації, а також суми нарахованих податків, платежів за виконавчими документами та не виплачені в строк суми оплати праці і доходів. Сальдо цього рахунку, як правило, кредитове і показує заборгованість організації перед робітниками і службовцями по заробітній платі та інших зазначеними платежами.
Головним призначенням заробітної плати є розширення її можливостей у забезпеченні відтворення робочої сили, задоволення потреби працівника в підвищенні якості життя за рахунок власної праці - іншими словами, розмір заробітної плати не повинен бути нижче вартості тієї маси товарів і послуг, яка необхідна працівнику для забезпечення його життєвих потреб. Зміст всіх економічних перетворень полягає у створенні у працездатних громадян високих мотивів і стимулів до праці, підвищення його якості і продуктивності і на цій основі - у підвищенні життєвого рівня.

Список літератури
1) Трудовий Кодекс Російської Федерації. - М.: ТК Велбі, Вид-во Проспект, 2005. - 208 с.
2) Цивільний кодекс РФ ч.I-II. від 15 вересня 2007
3) Податковий кодекс РФ ч.II. N 117-ФЗ від 5 серпня 2000 р . (Зі змінами від 29 грудня 2004р.)
4) Федеральний закон «Про бухгалтерський облік» від 21.11.1996 № 129-ФЗ (в ред. Від 28.03.2002).
5) Кондраков Н.П. Бухгалтерський облік: Учеб. посібник. - 4-е вид., Перераб. і доп. - М.: ИНФРА - М, 2002.
6) План рахунків бухгалтерського обліку фінансово-господарської діяльності підприємств та інструкція щодо його застосування. Затверджено наказом МВ РФ № 94-н від 31жовтня 2000р.
7) Постанова Держкомстату РФ «Про затвердження уніфікованих форм первинної облікової документації з обліку праці та її оплати» № 26 від 06.04.2001г.
8) Електронна довідкова система «Гарант» НВП «Гарант-Сервіс» 2007р.
9) Луговий А.В. Розрахунки з оплати праці. - 2-е вид., Перераб. і доп. - М.: Видавництво «Бухгалтерський облік», 2005. - 360 с. (Бібліотека журналу «Бухгалтерський облік»)
10) ПДФО / / Практична бухгалтерія. - 2003. - № 8 (http://www.buhgalteria.ru/page/id_436).
11) Постанова Уряду РФ «Положення про особливості порядку обчислення середньої заробітної плати» від 11 квітня 2003
12) Постанова Держкомстату РФ «Про затвердження уніфікованих форм первинної облікової документації з обліку праці та її оплати» № 26 від 06.04.2001г.

Програми
Типова форма № П-2
Затверджена постановою Державного комітету РФ за статистикою
від 06.04.01 № 26
Код
Форма по ОКУД
0301002

за ЄДРПОУ
найменування організації
Дата
складання
Табельний номер
Ідентифікаційний номер
платника податків
Номер страхового свідоцтва державного пенсійного страхування
Алфавіт
Характер роботи
Вид роботи
(Основна,
за сумісництвом)
Пол
(Чоловічий, жіночий)
Особиста картка
працівника
I. ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ
Трудовий договір (контракт)
номер
дата
1. Прізвище
Ім'я
По батькові
Код
2. Дата народження
3. Місце народження
день, місяць, рік
по Окатий
4. Громадянство
по ОКИН
5. Знання іноземної мови
по ОКИН
найменування
ступінь знання
по ОКИН
6. Освіта
найменування
ступінь знання
по ОКИН
середнє (повне, загальне), початкове професійне, середню професійну, вище професійне
найменування освітньої установи
Диплом, серія, номер
Рік закінчення
Кваліфікація за дипломом
Напрям або спеціальність за дипломом
Код за ОКСО
найменування освітньої установи
Диплом,
серія, номер
Рік закінчення
Кваліфікація за дипломом
Напрям або спеціальність за дипломом
Код за ОКСО
4. Фундаментальну наукову, професійну освіту
Код за ОКИН
аспірантура, ад'юнктура, докторантура
Найменування освітнього,
наукової установи
Посвідчення, номер,
дата видачі
Рік закінчення
Спеціальність
Код за ОКСО
Код
7. Професія
по ОКПДТР
основна
по ОКПДТР
2-а сторінка форми № Т-2
8. Стаж роботи (за станом на "" __________________ 1920):
Загальний
днів
місяців
років
Безперервний
днів
місяців
років
Дає право на надбавку за вислугу років
днів
місяців
років
днів
місяців
років
9. Стан у шлюбі
Код за ОКИН
10. Склад сім'ї:
ступінь споріднення
(Найближчі родичі)
Прізвище, ім'я, по батькові
Рік народження
1
2
3
11. Паспорт:

Дата видачі
"" __________________ Року
Виданий
12. Адреса місця проживання:
найменування органу, що видав паспорт
Поштовий індекс
За паспортом
Поштовий індекс
Фактичний
Дата реєстрації за вказаною місцем проживання "" _____________года
Номер телефону ________________________
II. Відомості про військовий облік
1. Категорія запасу
6. Найменування військового
комісаріату за місцем проживання
2. Військове звання
3. Склад (профіль)
7. Перебуває на військовому обліку:
4. Повне кодове позначення ВУС
а) загальну (номер команди, партії)
5. Категорія придатності до військової служби
б) спеціальному
8.
відмітка про зняття з військового обліку
Працівник кадрової служби
посаду
підпис
розшифровка підпису

Працівник

підпис
"" _________________20 Року

3-тя сторінки форми № Т-2

III. ПРИЙОМ НА РОБОТУ

І ПЕРЕКАЗИ НА ІНШУ РОБОТУ

Дата
Структурний
підрозділ
Професія
(Посада), розряд, клас (категорія) кваліфікації
Оклад (тарифна
ставка), надбавка,
руб
Підстава
Підпис власника трудової книжки
1
2
3
4
5
6

IV. АТЕСТАЦІЯ


Дата
атестації
Рішення комісії
Документ (протокол)
Підстава
номер
дата
1
2
3
4
5

V. ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ

Дата
Вид
підвищення
кваліфікації
Найменування
освітнього
установи, місце його знаходження
Документ
(Посвідчення, свідоцтво)
Підстава
початку
навчання
закінчення
навчання
найменування
серія, номер
дата
1
2
3
4
5
6
7
8

VI. ПРОФЕСІЙНА ПЕРЕПІДГОТОВКА

Дата
Спеціальність
(Напрямок,
професія)
Документ
(Диплом, свідоцтво)
Підстава
початку
перепідготовки
закінчення
перепідготовки
найменування
номер
дата
1
2
3
4
5
6
7

4-а сторінка форми № Т-2
VII. ЗАОХОЧЕННЯ І НАГОРОДИ
Найменування нагороди
Документ
найменування
номер
дата
1
2
3
4

VIII. ВІДПУСТКА

Вид відпустки
(Щорічний, навчальний, без збереження заробітної плати та ін)
Період роботи
Кількість днів відпустки
Дата
Підстава
початку
закінчення
з
по
1
2
3
4
5
6
7

IX. Соціальні пільги,
на які працівник має право відповідно до законодавства
Найменування пільги
Документ
Підстава
номер
дата видачі
1
2
3
4
X. ДОДАТКОВІ ВІДОМОСТІ

XI. Підстава звільнення
дата звільнення "" __________________ 1920
Наказ (розпорядження) № __________ від "" ____________ 1920
Працівник кадрової служби
посаду
підпис
розшифровка підпису
Працівник
підпис
Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Бухгалтерія | Курсова
405.5кб. | скачати


Схожі роботи:
Порядок виплати заробітної плати правова охорона Утримання із заробітної плати та її розмір
Формування заробітної плати
Уч т відрахувань із заробітної плати
Облік заробітної плати 2
Організація заробітної плати 2
Встановлення заробітної плати
Нарахування заробітної плати
Облік заробітної плати 5
Облік заробітної плати
© Усі права захищені
написати до нас
Рейтинг@Mail.ru