Управління фінансовим станом підприємства на основі фінансового аналізу

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.


Нажми чтобы узнать.
скачати

ДИПЛОМНА РОБОТА

Управління фінансовим станом підприємства на основі фінансового аналізу

м. Калуга

2010

Зміст

Введення

Глава 1 Теоретичні основи фінансового аналізу в системі управління підприємством

1.1 Поняття і сутність фінансового аналізу

1.2 Види і методи фінансового аналізу

1.3 Показники оцінки фінансового стану підприємства

Глава 2 Аналіз фінансового стану ВАТ «Розчин»

2.1 Організаційно-економічна характеристика ВАТ «Розчин»

2.2 Аналіз фінансової стійкості і ліквідності

2.3 Аналіз рентабельності і ділової активності ВАТ «Розчин»

Глава 3 Розробка напрямків щодо поліпшення фінансового стану ВАТ «Розчин»

3.1 Вдосконалення системи управління дебіторською заборгованістю

3.2 Оптимізація управління запасами матеріалів

Висновок

Список літератури

Додаток 1 Коефіцієнти ліквідності

Додаток 2 Коефіцієнти структури капіталу

Додаток 3 Показники рентабельності

Додаток 4 Показники оборотності

Додаток 5 Організаційна структура ВАТ «Розчин»

Додаток 6. Бухгалтерський баланс за період з 1 січня по 31 грудня 2007 року (тис. грн.)

Додаток 7. Бухгалтерський баланс за період з 1 січня по 31 грудня 2008 року (тис. грн.)

Додаток 8. Бухгалтерський баланс за період з 1 січня по 31 грудня 2009 року (тис. грн.)

Додаток 9 Звіт про прибутки та збитки за період з 1 січня по 31 грудня 2007 року (тис. грн.)

Додаток 10 Звіт про прибутки та збитки за період з 1 січня по 31 грудня 2008 року (тис. грн.)

Додаток 11 Звіт про прибутки та збитки за період з 1 січня по 31 грудня 2009 року (тис. грн.)

Додаток 12 Зведений рейтинг дебіторів

Введення

У сучасних умовах підвищується самостійність підприємств у прийнятті та реалізації управлінських рішень, їх економічна і юридична відповідальність за результати господарської діяльності. Об'єктивно зростає значення фінансового аналізу в оцінці їх виробничої і комерційної діяльності.

В умовах ринкової економіки теоретичне обгрунтування та практичне застосування результатів аналізу фінансової діяльності підприємств набуває найбільшу актуальність, що пов'язано, перш за все, з тим, що сучасне підприємство самостійно визначає напрямки своєї діяльності та здійснює її фінансування з метою отримання прибутку. У постійно змінюються ринкових умовах керівники підприємства повинні постійно стежити за мінливих кон'юнктурою, за ефективністю використання своїх ресурсів, за станом своїх активів, конкурентоспроможністю своєї продукції, тому що дані показники визначають не тільки поточну конкурентоспроможність підприємства, але і перспективи розвитку підприємства в майбутньому.

Актуальність проведення фінансового аналізу визначається тим, що в умовах ринку керівництво підприємства самостійно визначає цілі та масштаби своєї діяльності, а також здійснює пошук джерел її фінансування. Крім того, головною метою підприємства є максимізація прибутку за умови мінімізації витрат як економічних, так і фінансових ресурсів. Тому фінансова діяльність підприємства, його ліквідність і рентабельність дозволяють найбільш точно оцінити результати діяльності підприємства.

Основою для проведення фінансового аналізу діяльності підприємства є бухгалтерська і фінансова звітність. Тому якість інформації, що розкривається у звітності підприємства, є одним з головних чинників, що визначають якість результатів фінансового аналізу, доцільність і можливість їх застосування для прийняття конкретних управлінських рішень.

Метою дипломної роботи є управління фінансовим станом підприємства на основі фінансового аналізу.

Для досягнення поставленої мети необхідно вирішити такі завдання:

 • вивчити теоретичні аспекти фінансового аналізу підприємства;

 • провести аналіз фінансового стану ВАТ «Розчин»;

 • дати організаційно-економічну характеристику ВАТ «Розчин»;

 • виявити тенденції і причини зміни фінансових показників;

 • розробити напрямки щодо поліпшення фінансового стану підприємства.

Предметом дослідження є показники фінансового стану підприємства.

Об'єктом дослідження - фінансово-господарська діяльність ВАТ «Розчин».

Методичною основою дослідження були: графічний метод, розрахунково-аналітичний та структурно-динамічний методи, метод порівняння і метод коефіцієнтів.

Теоретичною основою дослідження стали праці вітчизняних і зарубіжних вчених з досліджуваної теми, нормативно-правові акти, дані бухгалтерської та фінансової звітності підприємства, матеріали періодичних і електронних видань.

Структурно робота складається з вступу, трьох розділів, висновків та додатків. Список літературних джерел включає в себе 65 найменувань.

У першому розділі розглядаються теоретичні та методичні аспекти аналізу фінансового стану підприємства.

У другому розділі дана організаційно-економічна характеристика діяльності ВАТ «Розчин» та проведено аналіз фінансового стану підприємства.

У третій - визначено напрями удосконалення фінансового стану підприємства.

Глава 1 Теоретичні основи фінансового аналізу в системі управління підприємством

1.1 Поняття і сутність фінансового аналізу

Одне з найважливіших умов успішного управління фінансами організації - аналіз його фінансового стану. Фінансовий стан організації характеризується сукупністю показників, що відображають процес формування і використання його фінансових коштів. У ринковій економіці фінансовий стан організації по суті справи відображає кінцеві результати його діяльності. Саме кінцеві результати діяльності організації цікавлять власників (акціонерів) організації, його ділових партнерів, податкові органи. Все це визначає важливість проведення аналізу фінансового стану економічного суб'єкта і підвищує роль такого аналізу в економічному процесі [38, 257].

Існує кілька точок зору щодо визначення фінансового аналізу. Так А. Кривенко розглядає фінансовий аналіз як «інструмент, необхідний для досягнення стратегічних цілей компанії та виконання її місії». В. Ковальов визначає фінансовий аналіз як «аналітичні процедури, що дозволяють приймати рішення фінансового характеру». Більш повне визначення цього терміна на наш погляд наведено А. Грязнова: «Фінансовий аналіз - сукупність методів визначення майнового і фінансового положення господарюючого суб'єкта в минулому періоді, а також його можливостей на найближчу та довгострокову перспективу».

Ключовою метою фінансового аналізу є отримання певного числа основних параметрів, що дають об'єктивну й обгрунтовану характеристику фінансового стану підприємства. Це стосується, перш за все, до змін у структурі активів і пасивів, у розрахунках з кредиторами та дебіторами, у складі прибутків і збитків.

Локальні цілі фінансового аналізу:

 • визначення фінансового стану підприємства;

 • виявлення змін у фінансовому стані в просторово-часовому розрізі;

 • встановлення основних факторів, що викликають зміни у фінансовому стані;

 • прогноз основних тенденцій фінансового стану.

Аналітика та керуючого (фінансового менеджера) цікавить як поточне фінансове становище підприємства (на місяць, квартал, рік), так і його прогноз на більш віддалену перспективу.

Альтернативність цілей фінансового аналізу визначають не тільки його часові межі. Вона залежить також від цілей, які ставлять перед собою користувачі фінансової інформації.

Цілі дослідження досягаються в результаті вирішення низки аналітичних завдань:

 • попередній огляд бухгалтерської звітності;

 • характеристика майна підприємства: необоротних і оборотних активів;

 • оцінка фінансової стійкості;

 • характеристика джерел коштів: власних і позикових;

 • аналіз прибутку і рентабельності;

 • розробка заходів щодо поліпшення фінансово-господарської діяльності підприємства.

Дані завдання висловлюють конкретні цілі аналізу з урахуванням організаційних, технічних і методичних можливостей його здійснення. Основними факторами, в кінцевому рахунку, є обсяг і якість аналітичної інформації [3, 6-7].

Суб'єктами аналізу є економічні служби підприємства, а також зацікавлені в його діяльності зовнішні користувачі інформації. Кожен суб'єкт аналізу вивчає інформацію виходячи зі своїх інтересів.

Кредитори використовують результати аналізу для оцінки доцільності надання кредиту, позики, оцінки можливостей організації вчасно і повному обсязі виконати зобов'язання за наданим кредитом, позикою, для визначення умов кредитування, оцінки гарантійних зобов'язань.

Інвестори використовують результати аналізу для оцінки інвестиційної привабливості організації, ефективності інвестицій та рівня їх ризику, ефективності використання наявних у організації власних і залучених коштів, її фінансової стійкості та платоспроможності.

Контрагенти використовують результати аналізу для оцінки надійності та перспективності ділових зв'язків з цією організацією.

Податкові органи перевіряють своєчасність, повноту розрахунків з податків і зборів до бюджету і позабюджетні фонди, стабільність надходжень грошових коштів.

Органи державної статистики використовують фінансову звітність, результати аналізу для статистичних узагальнень по регіонах і галузях.

Аудиторські компанії (зовнішні аудитори) здійснюють проведення фінансового аналізу з метою публічного підтвердження результатів діяльності організації.

Інформаційні, аналітичні та консалтингові агентства і компанії використовують результати аналізу для розрахунку узагальнюючих показників фінансової діяльності організації, підготовки оглядів, оцінки тенденцій розвитку окремих організацій та галузей, вироблення рекомендацій своїм клієнтам щодо доцільності інвестування їхніх капіталів в ту чи іншу організацію.

Внутрішні користувачі (керівники і менеджери) здійснюють оцінку показників фінансового стану підприємства, встановлюють тенденції його розвитку, готують інформацію фінансової звітності, що забезпечує всіх зацікавлених користувачів.

Власникам важливо встановити ефективність використання активів, власного і позикового капіталу підприємства, їх здатність генерувати максимальний обсяг доходу (прибутку) [3, 8-9].

Інформаційне забезпечення фінансового аналізу діяльності організації являє собою систему збору та обробки зовнішньої і внутрішньої інформації. Якість проведення фінансового аналізу безпосередньо залежить від репрезентативності використовуваної інформації.

Зовнішня інформація призначена для забезпечення керівництва необхідними відомостями про стан середовища, в якому вона діє. Збір зовнішньої інформації передбачає накопичення різних даних про ситуацію на ринку (про конкурентів, клієнтів і т.д.).

Джерела зовнішньої інформації:

 • видання, публікації, повідомлення офіційних органів влади;

 • звіти інформаційно-аналітичних агентств і консалтингових компаній;

 • засоби масової інформації та реклами (газети та журнали, телебачення і радіо);

 • публікуються річні звіти клієнтів, партнерів і контрагентів;

 • особисті контакти з клієнтурою, партнерами і контрагентами.

Внутрішня інформація призначена для аналізу і оцінки фінансового стану організації при прийнятті різного роду управлінських, інвестиційних, організаційних, адміністративних і інших рішень.

Джерела внутрішньої інформації:

 • фінансова (бухгалтерська) звітність;

 • статистична звітність;

 • податкова звітність;

 • оціночні розрахунки за проведеними операціями;

 • результати внутрішніх досліджень;

 • акти ревізій та перевірок;

 • довідки, підготовлені відповідними службами за завданням керівництва організації [32, 2].

В якості основного джерела інформаційного забезпечення фінансового аналізу використовується бухгалтерська звітність організації, що розглядається як єдина система даних про майнове і фінансове становище організації та про результати її господарської діяльності, яка містить:

  • Бухгалтерський баланс (форма № 1);

  • Звіт про прибутки та збитки (форма № 2);

  • Звіт про зміни капіталу (форма № 3);

  • Звіт про рух грошових коштів (форма № 4);

  • Додаток до бухгалтерського балансу (форма № 5).

Форми бухгалтерської звітності, що діють з 2003 р., опубліковані в Наказі Мінфіну РФ від 22 липня 2003 р. № 67н. [16, 14]

Кожна форма звітності містить певну інформацію, яка дозволяє вирішувати конкретні завдання фінансового аналізу. Бухгалтерський баланс - дає уявлення про загальну характеристику фінансового стану організації, звіт про прибутки і збитки дає уявлення про фінансові результати організації, звіт про рух грошових коштів - характеризує грошові потоки організації, її платоспроможність.

Якість фінансової (бухгалтерської) інформації значною мірою залежить від повноти пояснень, які даються до форм звітності.

Фінансова звітність повинна давати достовірне і повне уявлення про фінансовий стан організації, фінансові результати її діяльності та зміни в її фінансовому становищі. Достовірної та повної вважається бухгалтерська звітність, сформована виходячи з правил і стандартів ведення фінансового (бухгалтерського) обліку.

1.2 Види і методи фінансового аналізу

В економічній теорії фінансовий аналіз підрозділяється на два основні блоки: макроекономічний та мікроекономічний. Такий поділ обумовлено сформованим в сучасній економічній науці підходом до виділення макро-і мікроекономіки (рис. 1.1).

Мікроекономічний фінансовий аналіз призначений для оцінки стану та ефективності використання економічного та фінансового потенціалу організації, її інвестиційної привабливості, а також обгрунтування управлінських рішень.

Макроекономічний фінансовий аналіз призначений для оцінки стану та ефективності функціонування економіки в цілому (регіональний, національний, міжнародний підходи), кон'юнктури різних сегментів ринку.

Рис. 1.1. Класифікація фінансового аналізу за масштабністю об'єкта

У залежності від того, з якою метою проводиться аналіз, його можна класифікувати наступним чином.

У залежності від користувачів інформації виділяють:

Зовнішній аналіз - проводиться з метою порівняння результатів діяльності організації з іншими організаціями за даними бухгалтерської звітності організації-контрагента.

Внутрішній аналіз - проводиться з метою вивчення діяльності лише аналізованого господарюючого суб'єкта.

По тимчасовому горизонту виділяють:

Поточний (ретроспективний) аналіз - це аналіз результатів поточної фінансово-господарської діяльності за звітними періодами.

Оперативний аналіз - це аналіз, спрямований на вирішення завдань, які стоять перед оперативним управлінням організацією, і являє собою в значній мірі інструмент управлінського обліку.

Перспективний (прогнозний) аналіз - це аналіз майбутніх результатів фінансово-господарської діяльності організації.

У залежності від глибини аналітичного дослідження виділяють:

експрес-аналіз - проводиться для загальної та оперативної оцінки фінансового стану та ефективності діяльності організації;

поглиблений аналіз - проводиться для фундаментальної оцінки фінансового стану та ефективності діяльності організації.

За ознакою регулярності виділяють:

періодичний - проводиться регулярно у відповідні періоди часу (річний, квартальний, місячний, щоденний, змінний і ін);

разовий - проводиться одноразової за обставинами різного характеру.

По повноті вивчення діяльності організації:

повний аналіз - всебічне вивчення фінансово-господарської діяльності організації;

тематичний аналіз - вивчення окремих напрямків фінансово-господарської діяльності, що представляють найбільший інтерес в даний момент часу [32, 15-19].

Під методом фінансового аналізу розуміється спосіб вивчення, вимірювання та узагальнення впливу різних факторів на зміну результатів діяльності організації з метою їх поліпшення. При проведенні аналітичних розрахунків фінансового характеру, використовується велика сукупність методів і прийомів, запозичених з різних наук і систематизованих у рамках фінансового аналізу.

Виділяють такі методи фінансового аналізу:

 1. Методи економічної статистики (метод середніх величин, метод групування, метод обробки рядів динаміки, індексний метод, графічний метод) використовуються для узагальнення сукупності ознак досліджуваних процесів і явищ, вивчення їх структури і взаємозв'язків, аналізу кількісних характеристик і динаміки зміни показників.

 2. Класичні методи математичного аналізу (методи елементарної математики, диференціальне та інтегральне числення, варіаційне числення) застосовуються як в рамках інших методів, так і окремо.

 3. Спеціальні методи аналізу (операційний (маржинальний) аналіз) застосовуються для оцінки взаємозв'язку між витратами, обсягом виробництва і прибутком і обгрунтування управлінських рішень, спрямованих на підвищення ефективності виробничої діяльності організації.

 4. Методи детермінованого факторного аналізу (метод ланцюгової підстановки, метод абсолютних різниць, метод відносних різниць, метод пропорційного розподілу, метод пайової участі, метод логарифмування, індексний метод, інтегральний метод) використовуються для дослідження впливу факторів на результативний показник у разі його прямої функціональної залежності від даних факторних ознак. Завдання детермінованого факторного аналізу полягає у визначенні та кількісній оцінці впливу кожного фактора на результативний показник.

 5. Методи математичної статистики та економетрики або стохастичного факторного аналізу (кореляційний аналіз, регресійний аналіз, дисперсійний аналіз, багатовимірний факторний аналіз, кластерний аналіз, компонентний аналіз, спектральний аналіз, методи обробки просторово-часових сукупностей) застосовуються в тих випадках, коли зміна аналізованих показників є випадковий процес.

 6. Методи рейтингової оцінки (метод підсумовування значень всіх показників, метод суми місць, метод суми балів, метод відстаней, таксонометричних метод) використовуються для дослідження сукупності показників, які дають багатобічну оцінку діяльності організації. Для отримання узагальнюючої комплексної оцінки здійснюють зведення цих показників в єдиний інтегральний показник, на підставі якого і визначається рейтинг.

 7. Традиційні методи аналізу:

- Горизонтальний аналіз;

- Вертикальний аналіз;

- Трендовий аналіз;

- Метод порівняння;

- Факторний аналіз;

- Метод коефіцієнтів.

Горизонтальний аналіз передбачає розрахунок показників темпів росту і приросту показників, які використовуються для оцінки динаміки основних показників; крім того, за допомогою цього аналізу можна відстежити нетипові зміни показників, що може використовуватися для оцінки достовірності звітності.

Вертикальний аналіз заснований на розрахунку показників структури, тобто питомих ваг частини сукупності до сукупності в цілому, що дозволяє виявити найбільш значимі складові в різноманітних економічних показниках.

Трендовий аналіз заснований на розрахунку відносних відхилень показників звітності за ряд періодів (кварталів, років) від рівня базисного періоду. За допомогою тренда формуються можливі значення показників у майбутньому, тобто здійснюється прогнозний аналіз.

Порівняльний аналіз здійснюється на основі внутрішньогосподарського порівняння, як окремих показників підприємства, так і міжгосподарських показників аналогічних фірм-конкурентів.

Факторний аналіз передбачає виявлення впливу окремих факторів на результативний показник за допомогою детермінованих чи стохастичних прийомів дослідження. Причому факторний аналіз може бути як прямим, тобто що полягає в роздробленні результативного показника на складові частини, так і зворотним, коли окремі елементи з'єднуються в загальний результативний показник.

Метод коефіцієнтів грунтується на розрахунку співвідношень між економічними показниками і дозволяє більш ефективно, ніж інші методи, виявляти наявність проблем в організації, тобто відхилень у діяльності аналізованої організації по відношенню до еталону. Дуже широке поширення одержали такі групи коефіцієнтів: коефіцієнти рентабельності, ліквідності, платоспроможності, оборотності [16, 25-26].

1.3 Показники оцінки фінансового стану підприємства

Однією з ключових задач аналізу фінансового стану підприємства є вивчення показників, що відображають його фінансову стійкість. Фінансове становище підприємства вважається стійким, якщо воно покриває власними коштами не менше 50% фінансових ресурсів, необхідних для здійснення нормальної господарської діяльності, ефективно використовує фінансові ресурси, дотримується фінансову, кредитну та розрахункову дисципліну, іншими словами, є платоспроможним. Фінансове становище визначається на основі аналізу ліквідності та платоспроможності, а також оцінки фінансової стійкості.

У ході фінансового аналізу проводяться розрахунки по визначенню ліквідності активів підприємства та ліквідності його балансу.

Зовнішнім проявом фінансової стійкості виступає платоспроможність. Платоспроможність - це здатність підприємства своєчасно і повністю виконати свої платіжні зобов'язання, що випливають з торгових, кредитних і інших операцій платіжного характеру.

Здатність підприємства вчасно і без затримки платити по своїх короткострокових зобов'язаннях називається ліквідністю. Підприємство може бути ліквідним в тій чи іншій мірі, оскільки до складу поточних активів входять найрізноманітніші оборотні кошти, серед яких є як легко реалізовані, так і важкореалізовані. Ліквідністю активу - це здатність легко перетворити актив в готівку гроші [65].

Ліквідність балансу - це ступінь покриття зобов'язань організації її активами, термін перетворення яких у грошові кошти відповідає терміну погашення зобов'язань.

При аналізі ліквідності балансу здійснюється порівняння активів, згрупованих за ступенем їх ліквідності з зобов'язаннями по пасиву, розташованими за термінами їх погашення.

За ступенем ліквідності активи організації поділяються на такі основні групи:

 1. Найбільш ліквідні активи (А1): грошові кошти і короткострокові фінансові вкладення.

 2. Швидко реалізованих активи (А2): короткострокова дебіторська заборгованість.

 3. Повільно реалізованих активів (А3): запаси, ПДВ по придбаних цінностей, довгострокова дебіторська заборгованість та інші оборотні активи.

 4. Важкореалізовані активи (А4): необоротні активи.

З метою проведення аналізу залежності від строків погашення зобов'язань пасиви групуються наступним чином:

 1. Найбільш термінові зобов'язання (П1): кредиторська заборгованість.

 2. Короткострокові пасиви (П2): короткострокові позики і кредити (кредити банків та інші позики, що підлягають погашенню протягом 12 місяців), заборгованість по виплаті доходів, інші короткострокові зобов'язання.

 3. Довгострокові пасиви (П3): довгострокові зобов'язання.

 4. Постійні пасиви (П4): капітал і резерви, доходи майбутніх періодів, резерви майбутніх витрат і платежів.

Аналіз ліквідності балансу виконується з використанням двох підходів - майнового та функціонального.

Майновий підхід аналізу ліквідності балансу досить широко відомий. Його суть полягає у співвідношенні активів, згрупованих за ступенем ліквідності з пасивами, згрупованими за ступенем затребуваності. Баланс вважається абсолютно ліквідним, якщо виконуються наступні нерівності: А1 ≥ П1; А2 ≥ П2; А3 ≥ П3; А4 ≤ П4. Ця методика більшою мірою відображає інтереси кредиторів у тому сенсі, що ілюструє здібності організації відповісти за своїми зобов'язаннями.

Функціональний підхід аналізу ліквідності балансу, грунтуючись на тих же принципах, тим не менш, має ряд особливостей. Так баланс вважається абсолютно ліквідним при: А1 + А2 ≥ П2; А3 ≥ П1; А4 ≤ П4 + П3. Ця методика відображає інтереси менеджменту та ілюструє функціональна рівновага між активами та джерелами їх фінансування в основних циклах господарської діяльності (інвестиційний, операційний і грошовий цикли) [16, 64-66].

При аналізі ліквідності балансу необхідно звернути увагу на показник робочого капіталу (або чистого оборотного капіталу - ЧОК), який характеризує вільні кошти, які знаходяться в обігу організації після погашення короткострокових зобов'язань.

ЧОК = ОА - КО, (1)

де ОА - оборотні активи;

КО - короткострокові зобов'язання.

Рівень ліквідності характеризується динамікою зміни величини чистого оборотного капіталу. Зростання показника відображає підвищення рівня ліквідності організації.

Для більш якісної та комплексної оцінки ліквідності організації крім абсолютних показників ліквідності балансу доцільно використовувати фінансові коефіцієнти: загальної ліквідності, абсолютної ліквідності, швидкої (термінової) ліквідності, поточної ліквідності (Додаток 1, табл.1). Мета розрахунку коефіцієнтів ліквідності - оцінити співвідношення різних видів оборотних активів і короткострокових зобов'язань для їх можливого подальшого погашення. Розрахунок коефіцієнтів грунтується на тому, що різні види оборотних активів мають різну ступінь ліквідності в разі їх можливої ​​реалізації.

Найважливішою характеристикою фінансового стану організації є стабільність її діяльності в довгостроковій перспективі. Суть оцінки фінансової стійкості організації зводиться до розрахунку показників, що характеризують структуру капіталу і можливості підтримувати дану структуру.

В даний час в міжнародній практиці і у практиці більшості російських організацій оцінку фінансової стійкості проводять за допомогою фінансових коефіцієнтів: коефіцієнта капіталізації (плече фінансового важеля), коефіцієнта забезпеченості власними джерелами фінансування, коефіцієнта фінансової незалежності (автономії), коефіцієнта фінансування, коефіцієнта фінансової стійкості, коефіцієнта маневреності власного капіталу, індексу постійного активу, коефіцієнта співвідношення кредиторської та дебіторської заборгованості (додаток 2, табл.2).

У цьому випадку фінансова стійкість, як правило, характеризується:

 • співвідношенням власних і позикових коштів;

 • темпами накопичення власних джерел;

 • співвідношенням довгострокових і короткострокових зобов'язань;

 • забезпеченням матеріальних оборотних засобів власними джерелами [32, 60].

Аналіз фінансової стійкості організації рекомендується проводити як коефіцієнтним методом, так і за допомогою аналізу показника «чистих активів».

Відповідно до законодавства вартість чистих активів акціонерного товариства не повинна бути менше його статутного капіталу, тому певний інтерес представляє співвідношення вартості чистих активів і статутного капіталу. Розрахунок вартості чистих активів (ВЧА) в даний час здійснюється відповідно до «Порядку оцінки вартості чистих активів акціонерних товариств» (затверджений Наказом Мінфіну Росії та ФКЦБ Росії від 29 січня 2003 р. № 10н/03-6/пз):

ВЧА = (А - Зув) - (Од + Окз + ЗКР + Сверблячка + РПР + Опр), (2)

де А - активи організації;

Зув - заборгованість учасників за вкладами до статутного капіталу;

Од - довгострокові зобов'язання;

Окз - короткострокові зобов'язання по позиках і кредитах;

ЗКР - короткострокова заборгованість;

Сверблячка - заборгованість учасникам по виплаті доходів;

РПР - резерви майбутніх витрат;

Опр - інші короткострокові зобов'язання.

Показник вартості чистих активів характеризує ступінь захищеності інтересів кредиторів організації. Крім того, він є вихідною базою при визначенні частки виходить з товариства учасника та вартості акцій організації [16, 86].

Економічна сутність фінансової стійкості підприємства полягає в забезпеченості його запасів і витрат джерелами їх формування. Для аналізу фінансової стійкості необхідно розрахувати надлишок (недолік) коштів для формування запасів і витрат, який визначається як різниця між розмірами джерел коштів і запасів. Тому для аналізу, перш за все треба визначити розміри джерел коштів, наявних у підприємства для формування його запасів і витрат [38, 264].

З метою характеристики джерел коштів для формування запасів і витрат використовуються показники, що відображають різну ступінь охоплення видів джерел. У їх числі:

1.Наличие власних оборотних коштів (ВОК) розраховується за формулою:

ВОК = СК - ВА, (3)

де СК - власний капітал (стор. 490);

ВА - необоротні активи (стор. 190).

2.Наличие власних і довгострокових позикових джерел фінансування запасів (СДІ) визначається за формулою:

СДІ = СК - ВА + ДО = ВОК + ДО, (4)

де ДО - довгострокові зобов'язання (стор. 590).

3.Общая величина основних джерел формування запасів (ОІЗ):

ОІЗ = СК - ВА + ДО + КО = СДІ + КО, (5)

де КО - короткострокові зобов'язання (стор. 690).

У результаті можна визначити три показники забезпеченості запасів джерелами їх фінансування.

1.Ізлішек (+) або нестача (-) власних оборотних коштів:

Δ ВОК = ВОК - З, (6)

де Δ СОС - приріст (надлишок) власних оборотних коштів;

З - запаси (стор. 210).

2.Ізлішек (+) або нестача (-) власних і довгострокових позикових джерел фінансування запасів СДІ):

Δ СДІ = СДІ - З. (7)

3.Ізлішек (+) або нестача (-) загальної величини основних джерел для формування запасів ОІЗ):

Δ ОІЗ = ОІЗ - З. (8)

Наведені показники забезпеченості запасів відповідними джерелами фінансування трансформують у трикомпонентний показник S = (Δ СОС; Δ СДІ; Δ ОІЗ) і переводять в двійковий код за наступним правилом:

1. Якщо значення невід'ємне, то воно замінюється на «1».

2. Якщо значення негативне, то воно замінюється на «0».

Даний показник характеризує тип фінансової стійкості підприємства. [3, 77-78] На практиці зустрічаються чотири типи фінансової стійкості:

1) Абсолютна фінансова стійкість (S = (1; 1; 1)). При ній організація не залежить від зовнішніх кредиторів, запаси і витрати повністю покриваються власними ресурсами.

2) Нормальна стійкість фінансового стану (S = (0; 1; 1)). Нормальна стійкість показує, що організація платоспроможна.

3) Нестійкий фінансовий стан (S = (0; 0; 1)), при якому у організації зростає ризик неплатоспроможності. Тим не менш, зберігається можливість відновлення рівноваги за рахунок додаткового залучення власних коштів, скорочення дебіторської заборгованості та прискорення оборотності запасів.

4) Кризовий фінансовий стан (S = (0; 0; 0)) характеризує повну неплатоспроможність організації та її близькість до банкрутства. Організація повністю залежить від позикових джерел фінансування.

Розрахунок цих показників дозволяє виявити фінансову ситуацію, в якій знаходиться підприємство, і отримати якісну характеристику його фінансового стану [32, 67-68].

Економічна ефективність діяльності підприємства виражається показниками рентабельності (прибутковості). У загальному вигляді показник економічної ефективності виражається формулою:

(9)

При цьому в розрахунку більшості показників рентабельності в якості отриманого ефекту виступає показник чистого прибутку, проте може використовуватися прибуток від продажу продукції, прибуток до оподаткування. На практиці найбільше поширення отримав перший з них [3, 174].

В якості витрат можуть виступати різні показники, зокрема, середня величина активів, власного капіталу, собівартості продукції, виручки та ін

Існує два підходи до оцінки економічної ефективності - ресурсний, орієнтований на економію ресурсів і витратний, орієнтований на мінімізацію поточних (операційних) витрат.

У залежності від того, що приймають в якості ефекту функціонування організації - обсяг виробництва (реалізації) продукції або фінансовий результат, - розрізняють, показали виробничої ефективності та показники фінансової ефективності.

Також слід розрізняти показники економічної та фінансової рентабельності. Економічна рентабельність - параметр, обчислений виходячи з величини прогнозної (потенційної) прибутку, відбитої в бізнес-плані інвестиційного або інноваційного проекту (програми). Фінансова рентабельність визначається на базі реального прибутку, включеної у фінансову (бухгалтерську) звітність підприємства [32, 109-110].

Економічна сутність рентабельності може бути розкрита тільки через характеристику системи показників (Додаток 3, табл.3).

Аналіз рентабельності дозволяє оцінити здатність підприємства приносити дохід на вкладений в нього капітал. Характеристика рентабельності підприємства базується на розрахунку чотирьох основних показників:

 • рентабельності всього капіталу,

 • власного капіталу,

 • основної діяльності,

 • рентабельності продажів.

Рентабельність всього капіталу (сукупних активів) показує, чи має підприємство базу для забезпечення високої прибутковості власного капіталу. Даний показник відображає ефективність використання всього майна підприємства. Зниження рентабельності всього капіталу свідчить про падаючому попиті на продукцію підприємства і перенакоплении активів. Існує два основних способи підвищення рентабельності активів:

Перший - при низькій прибутковості продукції необхідно прагнути до прискорення оборотності активів і його елементів;

2-ий - низька ділова активність підприємства може бути компенсована тільки зниженням витрат на виробництво продукції або зростання цін на продукцію, тобто підвищенням рентабельності продукції.

Рентабельність власного капіталу характеризує ефективність використання власного капіталу. Цей коефіцієнт є одним з найбільш важливих показників, що використовуються в бізнесі, він вимірює загальну величину доходів акціонерів. Рентабельність власного капіталу показує, скільки чистого прибутку припадає на рубль власних коштів.

Рентабельність основної діяльності показує, скільки підприємство має прибутку з кожної гривні, витраченої на виробництво і реалізацію продукції. Цей показник може розраховуватися як в цілому по підприємству, так і по його окремих підрозділах або видах продукції.

Підвищення рентабельності продукції забезпечується переважно зниженням собівартості одиниці продукції. Чим краще використовуються основні виробничі фонди, тим вище рентабельності виробництва. При поліпшенні використання матеріальних обігових коштів знижується їхній розмір, що припадає на 1 крб. реалізованої продукції. Отже, чинники прискорення оборотності матеріальних оборотних коштів є одночасно чинниками росту рентабельності виробництва.

Рентабельність продажів розраховується як відношення чистого прибутку до суми отриманої виручки. Цей показник характеризує ефективність підприємницької діяльності (скільки прибутку має підприємство з рубля виручки). Рентабельність продажів може розраховуватися як в цілому по підприємству, так і по окремих видах продукції [65].

Аналіз ділової активності. У широкому розумінні поняття «ділова активність» означає спектр зусиль, спрямованих на просування організації на ринку. З точки зору аналізу під цим терміном розуміється поточна комерційна діяльність організації. Ділова активність проявляється в динамічності розвитку організації, досягнення їй поставлених цілей, ефективному використанні свого фінансового потенціалу.

Для оцінки ділової активності використовують якісні і кількісні показники. Оцінка ділової активності на якісному рівні може бути отримана в результаті порівняння діяльності самої організації з організаціями тієї ж галузі. До якісних критеріїв відносять: широту ринків збуту, ділову репутацію організації, її конкурентоспроможність, наявність постійних постачальників і покупців. Аналіз ділової активності на кількісному рівні здійснюється за такими напрямами:

 • Аналіз ступеня виконання плану за основними показниками і аналіз причин відхилень.

 • Аналіз та забезпечення прийнятних темпів нарощування обсягів фінансової діяльності організації. У рамках даного напрямку здійснюють аналіз виконання «золотого правила економіки», що характеризує економічну діяльність організації:

Тп> Тв> Та> 100%, (10)

де Тп - темп зростання прибутку,%

Тв - темп зростання обсягів реалізації,%

Та - темп зростання активів (майна),%

Економічний зміст даного правила полягає в тому, що розмір активів (майна) повинен збільшуватися (тобто організації повинна розвиватися), при цьому темп зростання обсягів реалізації повинен перевищувати темпи зростання активів, що означає більш ефективне використання ресурсів організації, а темп зростання прибутку повинен випереджати темпи зростання обсягів реалізації, що свідчить, як правило, про відносне зниження витрат виробництва.

 • Коефіцієнтний аналіз інтенсивності та ефективності використання матеріальних і фінансових ресурсів.

Коефіцієнти ділової активності дозволяють проаналізувати, наскільки оперативно і ефективно організація використовує свої кошти. Як правило, до цієї групи відносять різні показники оборотності: оборотність сукупного капіталу, оборотність поточних активів, оборотність власного капіталу, оборотність матеріальних запасів, період обороту матеріальних запасів, оборотність дебіторської заборгованості та інші (прил.4, табл.4). Ці показники мають велике значення для оцінки фінансового стану організації, оскільки швидкість обороту коштів, тобто швидкість перетворення їх у грошову форму, безпосередньо впливає на платоспроможність організації. Крім того, збільшення швидкості обороту коштів, за інших рівних умовах відображає підвищення виробничо-технічного потенціалу організації [32, 106-107]. При проведенні аналізу використовують показники, що характеризують:

  • швидкість обороту (оборотність) - кількість оборотів капіталу організації та його складових;

  • період обороту - середній строк, за який повертаються кошти, вкладені виробничо-комерційні операції організації.

Жоден показник сам по собі не дає достатньої інформації, на підставі якої можна було б судити про фінансовий стан підприємства. Для цілей проведення повного і якісного аналізу фінансової звітності підприємства необхідно використовувати різні методи аналізу. Досить часто фінансовий аналіз зводиться до простого розрахунку відповідних коефіцієнтів. Такий підхід не є обгрунтованим, навпаки, зневага іншими методами не дозволяє достатньо глибоко розібратися в структурі виробничо-господарської діяльності організації. Так як кількість фінансових коефіцієнтів, які могли б бути розраховані, постійно зростає в міру збільшення вихідної інформації, в роботі будуть розглянуті 4 групи основних фінансових показників (фінансова стійкість, ліквідність, рентабельність, ділова активність), оскільки на практиці виявляється достатнім використання відносно невеликого числа показників для того, щоб вірно оцінити фінансове становище підприємства. Розрахунок же додаткових показників не тільки ускладнює, але й вносить плутанину в аналіз.

Глава 2 Аналіз фінансового стану ВАТ «Розчин»

2.1 Організаційно-економічна характеристика ВАТ «Розчин»

Відкрите акціонерне товариство «Розчин» засновано на підставі Указів Президента РФ від 1 липня 1992 року № 721 «Про організаційні заходи щодо перетворення державних підприємств, добровільних об'єднань державних підприємств в акціонерні товариства», від 24 грудня 1993 року № 2284 і діє у відповідності з Федеральним законом «Про акціонерні товариства», іншим чинним законодавством України та Статутом цього підприємства.

ВАТ «Розчин» має на меті об'єднання економічних інтересів, матеріальних, трудових і фінансових ресурсів його учасників (акціонерів) для задоволення потреб у продукції та послугах ВАТ «Розчин» і отримання прибутку.

Основними видами діяльності є:

- Забезпечення будівельними розчинами;

- Виробництво продукції будівельного призначення;

- Задоволення попиту на товари народного споживання;

- Надання послуг населенню та підприємствам;

- Здійснення торговельно-закупівельної діяльності, включаючи бартерні операції та інші види комерційної та посередницької діяльності;

- Розробка, виготовлення та реалізація товарів народного споживання;

- Транспортна діяльність;

- Інші види діяльності, не заборонені законодавством.

Статутний капітал ВАТ «Розчин» складає 1378 тис.руб. Статутний капітал розділений на 27560 звичайних акцій по 5 копійок кожна. Всі акції є іменними і випускаються в бездокументарній формі.

Організаційно-управлінська структура ВАТ «Розчин» є лінійно-функціональною, тобто кожен орган управління спеціалізований на виконанні певного кола виробничих, технологічних, проектних, фінансових, інформаційних та забезпечують функцій (Додаток 5). Загальна чисельність працівників становить 98 осіб.

Управління підприємством здійснюють:

 • Загальні збори акціонерів (є вищим органом управління);

 • Рада директорів (здійснює загальне керівництво діяльністю організації, за винятком вирішення питань, віднесених до компетенції Загальних зборів акціонерів);

 • Генеральний директор (є одноосібним виконавчим органом і призначається на посаду рішенням Загальних зборів акціонерів строком до 5 років).

Виконавчий директор, перебуваючи в безпосередньому підпорядкуванні генерального директора, здійснює поточне керівництво підприємством.

ВАТ «Розчин» є динамічно розвивається будівельної індустрії міста Калуги. Спеціалізуючись на випуску будівельних розчинів (цементних, вапняних) і товарних бетонів різних марок на вапняковому і гранітного щебеню, підприємство також випускає і більше 250 інших видів продукції: фундаментні блоки; перемички; телефонні колодязі; декоративні огорожі; тротуарну і фасадну плитку; малі архітектурні форми ; стін пінобетонні блоки; стіновий і колотий камінь.

Основними постачальниками, які встигли за довгі роки спільної співпраці зарекомендувати себе як надійних партнерів, є ТОВ «Евроцмент-трейд», «щебневий» ІП Лисов, ТОВ «Полего ЖБЦ» і Клінцовський завод. Постійними клієнтами ВАТ «Розчин» є ТОВ «Моноліт», ТОВ «Калугаеврострой», ТОВ «Далвістрой», ГАС, ВАТ «Калугаглавснабстрой», Саланг ТОВ ВКТ 113, ЗАТ «Екобуд», БМУ-3 ТОВ 238, БМУ-1 Воротинський.

ВАТ «Розчин» оснащене сучасним обладнанням. У 2006 році була завершена реконструкція виробництва, результатом якої стала повна технологічна автоматизація бетонозмішувального вузла ВАТ «Розчин» - на базі змішувального і дозуючого італійського обладнання, вагового господарства та мікропроцесорної техніки американських виробників.

Постійний контроль із боку атестованої лабораторії підприємства дозволяє випускати бетонні і розчинні суміші, що відповідають всім вимогам Гостів і норм. Для приготування сумішей товарного бетону і розчину використовується будівельний пісок, що добувається на власному кар'єрі, підприємство має власну водяну свердловину, що дозволило налагодити ритмічне безперебійне виробництва.

Серед конкурентів ВАТ «Розчин» можна виділити наступні підприємства: ВАТ «КЗ ЗБВ», ВАТ «Північний Завод», ТОВ «Компанія Віталан», ТОВ «ДіАлекс» і ВАТ «МонолітТур».

Оцінка структури майна організації та його джерел.

Найбільш загальне уявлення про якісні зміни у структурі активів і пасивів, а також динаміці цих змін можна отримати за допомогою вертикального і горизонтального аналізу фінансової звітності. Вертикальний і горизонтальний аналіз динаміки складу і структури майна дозволяє встановити розмір абсолютного і відносного приросту або зменшення всього майна організації та окремих його видів.

Проведемо вертикальний та горизонтальний аналіз ВАТ «Розчин». Вихідною інформацією для аналізу є дані зі стандартних форм бухгалтерської звітності: баланс (форма № 1) (Додаток 6, 7, 8), звіт про прибутки і збитки (форма № 2) (Додаток 9, 10, 11).

Таблиця 5

Аналіз динаміки і структури активів балансу

Найменування статей

Абсолютне значення

Відносне значення

Зміни

АКТИВ

2007р.

2008р.

2009р.

2007р.

2008р.

2009р.

В абсолютному значенні (абс.прірост)

Частка у структурі,% (приріст, зменшення)

Темп приросту,%

Частка фактора у зміні балансу (темп зростання)
2008р.

2009р.

2008р.

2009р.

2008р.

2009р.

2008р.

2009р.

I. Необоротні активи

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Нематеріальні активи

0

119

110

0,00

0,15

0,12

119

-9

0,15

-0,04

0,00

-7,56

0,54

-0,05

Основні засоби

20670

32070

35940

37,58

41,59

37,64

11400

3870

4,00

-3,94

55,15

12,07

51,53

21,08

Незавершене будівництво

441

449

440

0,80

0,58

0,46

8

-9

-0,22

-0,12

1,81

-2,00

0,04

-0,05

Разом у розділі I

21111

32638

36490

38,39

42,32

38,22

11527

3852

3,94

-4,10

54,60

11,80

52,11

20,98

II. Оборотні активи

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Запаси

8098

9961

10275

14,72

12,92

10,76

1863

314

-1,81

-2,15

23,01

3,15

8,42

1,71

в тому числі:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


сировину і матеріали

7694

9062

9280

13,99

11,75

9,72

1368

218

-2,24

-2,03

17,78

2,41

6,18

1,19

готова продукція

359

821

910

0,65

1,06

0,95

462

89

0,41

-0,11

128,69

10,84

2,09

0,48

витрати майбутніх періодів

46

78

85

0,08

0,10

0,09

32

7

0,02

-0,01

69,57

8,97

0,14

0,04

Податок на додану вартість по придбаних цінностей

14

225

14

0,03

0,29

0,01

211

-211

0,27

-0,28

1507,14

-93,78

0,95

-1,15

Дебіторська заборгованість (платежі по якій очікуються протягом 12 місяців після звітної дати)

14141

28594

47048

25,71

37,08

49,28

14453

18454

11,37

12,20

102,21

64,54

65,33

100,51

Грошові кошти

11325

5273

1541

20,59

6,84

1,61

-6052

-3732

-13,75

-5,22

-53,44

-70,78

-27,36

-20,33

Інші оборотні активи

308

428

112

0,56

0,55

0,12

120

-316

-0,01

-0,44

38,96

-73,83

0,54

-1,72

Разом по розділу II

33886

44481

58990

61,61

57,68

61,78

10595

14509

-3,94

4,10

31,27

32,62

47,89

79,02

БАЛАНС

54997

77119

95480

100,00

100,00

100,00

22122

18361

0,00

0,00

40,22

23,81

100,00

100,00

Таблиця 6

Аналіз динаміки і структури пасивів балансу

Найменування статей

Абсолютне значення

Відносне значення

Зміни

ПАСИВ

2007р.

2008р.

2009р.

2007р.

2008р.

2009р.

В абсолютному значенні (абс.прірост)

Частка у структурі,% (приріст, зменшення)

Темп приросту,%

Частка фактора у зміні балансу (темп зростання)
2008р.

2009р.

2008р.

2009р.

2008р.

2009р.

2008р.

2009р.

III. Капітал і резерви

 

 

 

 

 

  

 

 

 


Статутний капітал

1378

1378

1378

2,51

1,79

1,44

0

0

-0,72

-0,34

0,00

0,00

0,00

0,00

Резервний капітал

100

100

100

0,18

0,13

0,10

0

0

-0,05

-0,02

0,00

0,00

0,00

0,00

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

47651

72010

80909

86,64

93,38

84,74

24359

8899

6,73

-8,64

51,12

12,36

110,11

48,47

Разом у розділі III

49129

73488

82387

89,33

95,29

86,29

24359

8899

5,96

-9,00

49,58

12,11

110,11

48,47

IV. Довгострокові зобов'язання

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разом у розділі IV

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

V. Короткострокові зобов'язання

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кредиторська заборгованість

2936

1124

9218

5,34

1,46

9,65

-1812

8094

-3,88

8,20

-61,72

720,11

-8,19

44,08

в тому числі:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

постачальники та підрядники

500

13

2712

0,91

0,02

2,84

-487

2699

-0,89

2,82

-97,40

20761,54

-2,20

14,70

заборгованість перед персоналом організації

1745

0

2627

3,17

0,00

2,75

-1745

2627

-3,17

2,75

-100,00

0,00

-7,89

14,31

заборгованість з податків і зборів

687

1104

3870

1,25

1,43

4,05

417

2766

0,18

2,62

60,70

250,54

1,89

15,06

інші кредитори

4

7

9

0,01

0,01

0,01

3

2

0,00

0,00

75,00

28,57

0,01

0,01

Інші короткострокові зобов'язання

2932

2507

3875

5,33

3,25

4,06

-425

1368

-2,08

0,81

-14,50

54,57

-1,92

7,45

Разом у розділі V

5868

3631

13093

10,67

4,71

13,71

-2237

9462

-5,96

9,00

-38,12

260,59

-10,11

51,53

БАЛАНС

54997

77119

95480

100,00

100,00

100,00

22122

18361

0,00

0,00

40,22

23,81

100,00

100,00

На основі горизонтального аналізу виявлено (табл. 5), що протягом аналізованого періоду капітал підприємства постійно збільшувалася в 2008р. на 22 122 тис.руб., в 2009р. на 18 361 тис.руб. У 2008р. це відбувається за рахунок необоротних активів, так як їх темп зростання в цьому році становить 52,1%. А в 2009р. збільшення майна пов'язано зі збільшенням оборотних активів, їх темп зростання в 2009р. становить 79%. У 2008р. зростання необоротних активів відбувається завдяки збільшенню основних засобів на 11 400 тис.руб., в 2009р. на 3870 тис.руб. і появи статті «нематеріальні активи». Нематеріальні активи у вигляді прав на результати інтелектуальної власності свідчать про прогресивність застосовуваних технологій, товарів, що випускаються. Збільшення оборотних активів відбувається в основному за рахунок зростання короткострокової дебіторської заборгованості (у 2008р. На 14 453тис.руб. І в 2009р. На 18 454 тис. грн.). Темп приросту дебіторської заборгованості в 2008р. становить 102,2%, а в 2009р. має значення 64,5%, що свідчить про недостатність проведених заходів у роботі з повернення заборгованості покупців за відвантажену їм продукцію. У 2008р. запаси збільшуються на 1 863 тис.руб., а в 2009р. на 314 тис.руб., в основному це відбувається за рахунок збільшення статті «сировина і матеріали» в 2008р. на 1 368 тис.руб., в 2009р. на 218 тис.руб. Дана ситуація свідчить про перенакоплении матеріалів на складі.

Нерозподілений прибуток (табл. 6) у 2008р. збільшується на 24 359 тис.руб. або 110,1%, а в 2009р. на 8899 тис.руб. або 48,5%. Кредиторська заборгованість в 2008р. зменшується на 1 812 тис.руб., а в 2009р. спостерігається збільшення на 8094 тис.руб. Темп приросту по даній статті в 2009р. склав 720,1%.

За допомогою вертикального аналізу встановлено, що протягом всього аналізованого періоду частка оборотних активів перевищує необоротні активи. В основному це відбувається через зростання короткострокової дебіторської заборгованості, в 2008р. її частка в структурі збільшується на 11,4%, а в 2009р. на 12,2%. У 2009р. дебіторська заборгованість становить 49,3% від загальних активів, 79,8% оборотних активів і 17,1% від виручки організації. Таким чином, 17% виручки від продажу продукції підприємства зосереджено в дебіторській заборгованості. Також протягом аналізованого періоду спостерігається зменшення питомої ваги грошових коштів (20,6% у 2007р., 6,8% у 2008р. І 1,6% у 2009р.) В загальній сумі активів підприємства, що негативно відбивається на такому показнику, як абсолютна ліквідність організації.

У 2007р. і в 2008р. в активах балансу найбільшу питому вагу мають основні засоби (37,6% і 41,6% відповідно), а в 2009р. питома вага основних засобів скорочується на 3,9% і становить 37,6%. Оскільки найбільша частина необоротних активів представлена ​​основними засобами (у 2008р. 98,3%, в 2009р. 98,5%) та незавершеним будівництвом, то можна припустити, що підприємство орієнтується на створення матеріальних умов розширення виробничої діяльності.

Аналіз структури пасивів показує, що підприємство в 2007р. на 89,3% здійснює виробничу діяльність за рахунок власних коштів, а в 2008р. вже на 95,3%, але в 2009р. їх частка в загальному обсязі скорочується на 9% і становить 86,3%. У 2007р. кредиторська заборгованість складає 5,3% від загальних пасивів організації, а в 2008р. їх частка знижується на 3,8%, це відбувається в основному за рахунок повного погашення заборгованості перед персоналом організації та скорочення заборгованості перед постачальниками і підрядчиками на 0,9%. У 2009р. відбувається зростання кредиторської заборгованості, і її питома вага становить 9,7%. Питома вага заборгованості з податків і зборів неухильно росте 1,3% у 2007р., 1,4% а 2008р. і 4,1% в 2009р. Збільшується і частка заборгованості перед постачальниками і підрядниками і в 2009р. становить 2,8%, але розмір кредиторської заборгованості не можна порівняти з виручкою і, отже, не є загрозою фінансовій стійкості організації.

Таблиця 7

Аналіз динаміки і структури звіту про прибутки та збитки

Показник

2007р.

2008р.

2009р.

Відхилення

Рівень в% до виручки в 2007р.

Рівень в% до виручки в 2008р.

Рівень в% до виручки в 2009р.

Відхилення рівня

Темп приросту,%

2008р.

2009р.
2008р.

2009р.

2008р.

2009р.

Доходи і витрати по звичайних видах діяльності

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Виручка (нетто) від продажу товарів, продукції, робіт, послуг

258156

277537

275115

19381

-2422

100,00

100,00

100,00

0,00

0,00

7,51

-0,87

Собівартість проданих товарів, продукції, робіт, послуг

225720

239170

239007

13450

-163

87,44

86,18

86,88

-1,26

0,70

5,96

-0,07

Валовий прибуток

32436

38367

36108

5931

-2259

12,56

13,82

13,12

1,26

-0,70

18,29

-5,89

Комерційні витрати

12

126

49

114

-77

0,00

0,05

0,02

0,04

-0,03

950,00

-61,11

Прибуток (збиток) від продажу

32424

38241

36059

5817

-2182

12,56

13,78

13,11

1,22

-0,67

17,94

-5,71

Інші доходи і витрати

Відсотки до отримання

0

4

0

4

-4

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-100,00

Відсотки до сплати

264

0

0

-264

0

0,10

0,00

0,00

-0,10

0,00

-100,00

0,00

Інші доходи

1755

1028

739

-727

-289

0,68

0,37

0,27

-0,31

-0,10

-41,42

-28,11

Інші витрати

2503

1565

1289

-938

-276

0,97

0,56

0,47

-0,41

-0,10

-37,48

-17,64

Прибуток (збиток) до оподаткування

31412

37708

35509

6296

-2199

12,17

13,59

12,91

1,42

-0,68

20,04

-5,83

Поточний податок на прибуток

7249

8859

6779

1610

-2080

2,81

3,19

2,46

0,38

-0,73

22,21

-23,48

Податок на прибуток та інші аналогічні платежі

0

0

16

0

16

0,00

0,00

0,01

0,00

0,01

0,00

0,00

Чистий прибуток (збиток) звітного періоду

24163

28849

28714

4686

-135

9,36

10,39

10,44

1,03

0,04

19,39

-0,47

Горизонтальний аналіз звіту про прибутки і збитки (табл.7) показав, що фінансові результати діяльності підприємства не стабільні за аналізований період. Так виручка в 2008р. зросла на 19 381 тис.руб., а в 2009р. знизилася на 2 422 тис.руб. У 2008р. відбувається збільшення комерційних витрат на 114 тис.руб. та скорочення їх в 2009р. на 77 тис.руб. Чистий прибуток за 2008р. збільшилася на 4 686 тис.руб., а в 2009р. скоротилася на 135 тис.руб. У 2008р. темп приросту чистого прибутку (19,4%) перевищує темп приросту виручки (7,5%), а 2009р. темп падіння чистого прибутку на 0,5% на тлі падіння виручки від продажів на 0,9% є позитивним моментом в діяльності підприємства.

Вертикальний аналіз показав, що протягом аналізованого періоду спостерігався як зростання, так і падіння виручки від продажів. Частка собівартості реалізованої продукції за весь аналізований період залишається стабільною (87,4% у 2007р., 86,2% у 2008р. І 86,9% у 2009р.). Динаміка інших доходів і витрат в аналізованому періоді була однаковою. Скорочення частки інших доходів (у 2008р. На 0,3%, в 2009р. На 0,1%) супроводжувалося зменшенням частки інших витрат (у 2008р. На 0,4%, в 2009р. На 0,1%). Але питома вага витрат від інших видів діяльності перевищує питома вага інших доходів, що свідчить про необхідність відмовитися від деяких збиткових напрямів діяльності підприємства. Частка чистого прибутку у виручці організації в 2008р. і в 2009р. знаходиться на одному рівні 10,4%.

Аналітичний баланс аналізованої організації наведено в табл. 8. Метою аналізу аналітичного балансу є отримання попереднього ув'язнення про динаміку та структуру найважливіших показників організації.

Таблиця 8

Аналіз агрегованого балансу

Найменування статей

Відносні значення,%

Зміни

АКТИВ

2007

2008

2009

В абсолютному значенні

Частка у структурі,%

Темп приросту,%

2008

2009

2008

2009

2008

2009

Необоротні активи

38,39

42,32

38,22

11527

3852

3,94

-4,10

54,60

11,80

Запаси і ПДВ по придбаних цінностях

15,31

13,76

10,89

2194

-213

-1,55

-2,87

26,06

-2,01

Дебіторська заборгованість

25,71

37,08

49,28

14453

18454

11,37

12,20

102,21

64,54

Грошові кошти

20,59

6,84

1,61

-6052

-3732

-13,75

-5,22

-53,44

-70,78

БАЛАНС

100,0

100,0

100,0

22122

18361

0,00

0,00

40,22

23,81

Капітал і резерви

89,33

95,29

86,29

24359

8899

5,96

-9,00

49,58

12,11

Короткострокові пасиви

5,33

3,25

4,06

-425

1368

-2,08

0,81

-14,50

54,57

Кредиторська заборгованість

5,34

1,46

9,65

-1812

8094

-3,88

8,20

-61,72

720,11

БАЛАНС

100,0

100,0

100,0

22122

18361

0,00

0,00

40,22

23,81

Оцінюючи результати розрахунків аналітичного балансу, і порівнюючи відповідні темпи приросту з приростом виручки можна зробити висновок про те, що інвестиційна діяльність організації не ефективна. Оскільки темп приросту необоротних активів перевищує темп приросту виручки, що говорить про придбання необоротних активів, які не використовуються у повному обсязі в основній діяльності організації та відповідно не збільшують виручку організації. Різке збільшення запасів у 2008р. і подальше їх збільшення в 2009р. свідчить про проблеми в збуті продукції та перенакоплении запасів сировини і матеріалів, про це також говорить те, що темп приросту запасів і ПДВ перевищує темп приросту виручки. Збутова діяльність організації в 2009р. характеризується збільшенням дебіторської заборгованості на 64,5%, що негативно характеризує організацію і свідчить про погіршення «якості» покупців. У 2008р. і 2009р. темп приросту високоліквідних активів скорочується на 53,4% і 70,8% відповідно, що говорить про зниження ліквідності організації, це ж підтверджує і питома вага розглянутих активів, який в 2009р. знаходиться на досить низькому рівні (1,6% валюти балансу).

Розглядаючи стратегію фінансування організації через питомі ваги джерел фінансування у валюті балансу, можна помітити, що стратегія не є ризикованою, тому що частка власних коштів у валюті балансу за аналізований період не опускалася нижче 84%. Порівнюючи темпи приросту кредиторської заборгованості з темпом приросту валюти балансу можна сказати, що в 2009р. кредиторська заборгованість зростає більш високими темпами (720,1%), ніж валюта балансу (23,8%). Дана ситуація свідчить про зниження стійкості організації.

2.2 Аналіз фінансової стійкості і ліквідності

Фінансовий потенціал організації являє собою характеристику фінансового стану та фінансових можливостей організації і визначається досягнутими за звітний період фінансовими результатами. Фінансовий потенціал розглядається з позиції короткострокової і довгострокової перспективи. У першому випадку говорять про ліквідність і платоспроможність підприємства, а в другому випадку про його фінансової стійкості.

Найбільш зручною формою проведення аналізу ліквідності балансу організації є побудова наступній аналітичної таблиці.

Актив

2007

2008

2009

Пасив

2007

2008

2009

Платіжний надлишок (+), нестача (-)

2007

2008

2009

А1

11325

5273

1541

П1

2936

1124

9218

8389

4149

-7677

А2

14141

28594

47048

П2

2932

2507

3875

11209

26087

43173

А3

8420

10614

10401

П3

0

0

0

8420

10614

10401

А4

21111

32638

36490

П4

49129

73488

82387

-28018

-40850

-45897

Баланс

54997

77119

95480

Баланс

54997

77119

95480

0

0

0

Рис. 2.2. Динаміка дефіцитів і надлишків балансу

Аналізуючи отримані дані можна зробити висновок, що баланс в 2007 і 2008 роках є абсолютно ліквідним, так як виконуються наступні співвідношення: А1 ≥ П1, А2 ≥ П2, А3 ≥ П3, А4 ≤ П4. Але в 2009 році баланс перестає бути абсолютно ліквідним, тому що кредиторська заборгованість перевищує грошові кошти на 7677 тис.руб.

Також при аналізі ліквідності балансу необхідно звернути увагу на показник чистого оборотного капіталу.

Рис. 2.3. Динаміка чистого оборотного капіталу

Виходячи з відображених даних у малюнку 2.3, можна говорити про те, що відбувається збільшення вільних коштів що перебувають в обороті організації після погашення короткострокових зобов'язань з 28 018 тис.руб. у 2007 році до 45 897 тис.руб. в 2009 році, це відбувається за рахунок збільшення нерозподіленого прибутку у власних коштах. Зростання даного показника відображає підвищення рівня ліквідності організації.

Для оцінки платоспроможності підприємства використовується відносні показники, що розрізняються набором ліквідних активів, що розглядаються в якості покриття короткострокових зобов'язань.

Таблиця 10

Коефіцієнти ліквідності

Коефіцієнт

Норматив

2007р.

2008р.

2009р.

Загальна ліквідність

> 1

4,75

9,57

2,53

Абсолютна ліквідність

> 0,2 ÷ 0,5

1,93

1,45

0,12

Швидка (термінова) ліквідність

> 0,7 ÷ 1

4,34

9,33

3,71

Поточна ліквідність

> 1 ÷ 2

5,77

12,25

4,51

Рис.2.4. Динаміка коефіцієнта загальної ліквідності

Аналізоване підприємство має високий рівень платоспроможності в 2007 і 2008 роках. Найбільше значення коефіцієнта загальної ліквідності спостерігається у 2008 році і становить 9,57, у 2009 році відбувається зниження показника до 2,53. При цьому підприємство зберігає здатність своєчасно і повністю виконувати свої платіжні зобов'язання.

Рис.2.5. Динаміка коефіцієнта абсолютної ліквідності

Значення показника абсолютної ліквідності у 2007 та 2008 роках знаходиться в межах норми. У 2007 році розглянутий показник має максимальне значення за аналізований період 1,93. У 2008 році значення знаходиться теж на високому рівні, проте, в 2009 році коефіцієнт абсолютної ліквідності знижується до 0,12. Низьке значення показника вказує на зниження платоспроможності організації.

Рис.2.6. Динаміка коефіцієнта швидкої (термінової) ліквідності

У порівнянні з 2007 роком, коли аналізований показник мав значення 4,34, у 2008 році відбувається зростання на 4,99 і становить 9,33. Але наприкінці розглянутого періоду відбувається падіння до 3,71. При цьому значення коефіцієнта швидкої ліквідності знаходяться не нижче нормативу, що говорить про можливість покриття частини короткострокової заборгованості організації в найближчій перспективі за умови погашення дебіторської заборгованості.

Рис.2.7. Динаміка коефіцієнта поточної ліквідності

Коефіцієнт поточної ліквідності характеризує потенційну здатність організації виконувати короткострокові зобов'язання за рахунок усіх поточних активів. У 2007 році значення показника 5,77, в подальшому відбувається зростання на 6,48 і в 2008 році коефіцієнт має значення 12,25. У 2009 році його значення становить 4,51. Виходячи з отриманих даних, можна сказати, що організація має достатню кількість поточних активів для погашення своїх короткострокових зобов'язань.

Аналіз фінансової стійкості.

Для встановлення типу фінансової стійкості порівнюються величина запасів з «нормальними» джерелами їх фінансування: власними оборотними засобами, довгостроковими і короткостроковими кредитами і позиками. Для аналізованої організації тип фінансової стійкості встановлюється за даними табл. 11.

Таблиця 11

Встановлення типу фінансової стійкості організації

Показники

2007р.

2008р.

2009р.

Загальна величина запасів

8098

9961

10275

Наявність власних оборотних коштів

28018

40850

45897

Функціонуючий капітал

28018

40850

45897

Загальна величина джерел

28018

40850

45897

Надлишок (+) / недолік (-) власних оборотних коштів

19920

30889

35622

Надлишок (+) / недолік (-) власних і довгострокових позикових джерел фінансування запасів

19920

30889

35622

Надлишок (+) / недолік (-) загальної величини основних джерел для формування запасів

19920

30889

35622

Трикомпонентний показник типу фінансової стійкості

(1; 1; 1)

(1; 1; 1)

(1; 1; 1)

Виходячи з отриманих даних, можна зробити висновок, що організація належить до першого типу і володіє абсолютно незалежним фінансовим станом, тобто, немає залежності від зовнішніх кредиторів.

Відповідно до законодавства вартість чистих активів акціонерного товариства не повинна бути менше його статутного капіталу, тому певний інтерес представляє аналіз вартості чистих активів.

Рис.2.8. Зміна вартості чистих активів

Аналіз чистих активів ВАТ «Розчин» показав, що протягом усього досліджуваного періоду чисті активи організації мали позитивну величину, і значно перевищували статутний капітал. Таким чином, можна сказати, що ВАТ «Розчин» має стійке фінансове становище.

Коефіцієнтний аналіз структури капіталу.

1. Коефіцієнт капіталізації (плече фінансового важеля) або коефіцієнт співвідношення позикових і власних засобів (Ккап <1,5).

Рис.2.9. Динаміка коефіцієнта капіталізації

Організація, незважаючи на коливання за аналізований період, зменшує кількість залучених коштів (даний коефіцієнт у 2007р. Має значення 0,12, а в 2008р. - 0,05) і збільшує власні кошти. У 2009р. організація на 1 крб. власного капіталу приваблює 0,16 руб. позикових коштів.

2. Коефіцієнт забезпеченості власними джерелами фінансування (0,1 ≤ До ≤ 0,5).

Ріс.2.10. Динаміка коефіцієнта забезпеченості власними джерелами фінансування

У 2007 та у 2008 роках спостерігається зростання коефіцієнта забезпеченості власними джерелами фінансування з 0,83 до 0,92, що говорить про незалежність підприємства від позикових коштів. В 2009 році цей показник знижується до 0,78. Але отримані значення коефіцієнта перевищують норматив і свідчать про те, що у підприємства в 2009 році оборотні активи на 78% фінансуються за рахунок власних джерел.

3. Коефіцієнт фінансової незалежності (автономії) (0,4 ≤ До ≤ 0,6).

Ріс.2.11. Динаміка коефіцієнта фінансової незалежності (автономії)

За аналізований період коефіцієнт автономії знаходиться вище оптимального значення. Так в 2007 році він склав 0,89 од., А в 2008 році питома вага власних коштів виріс в порівнянні з 2007 роком на 0,06 і склав 0,95 од., В 2009 році має значення 0,86 од. Що свідчить про те, що організація, з метою зниження ризиків, здійснює помірну політику поведінки, підтримуючи високу частку власних коштів.

4. Коефіцієнт маневреності власного капіталу (Км ≥ 0,5).

Рис.2.12. Динаміка коефіцієнта маневреності власного капіталу

Коефіцієнт маневреності за спостережуваний період є відносно стабільним (0,57 у 2007р., 0,56 в 2008р., 0,56 у 2009р.). З отриманих даних випливає, що в 2009 році 56% власного капіталу перебувають у маневреної або ліквідній формі і, отже, можуть бути виведені з організації за досить короткий термін.

5. Коефіцієнт фінансування (0,7 ≤ До ≤ 1,5).

Рис.2.13. Динаміка коефіцієнта фінансування

У 2007 році коефіцієнт фінансування має значення 8,37, а в 2008 році досягає позначки в 20,24. В 2009 році цей показник знижується до 6,29, але і це значення вище верхньої межі аналізованого коефіцієнта. Все це говорить про те, що у підприємства більш ніж достатньо власних коштів для фінансування своєї фінансово-господарської діяльності.

6. Коефіцієнт фінансової стійкості (К> 0,6).

Рис.2.14. Динаміка коефіцієнта фінансової стійкості

Протягом всього аналізованого періоду коефіцієнт фінансової стійкості знаходиться вище нижньої межі. Так в 2007 році він має значення 0,89, максимального значення показник досягає в 2008 році 0,95, а в 2009 році становить 0,86. Всі значення даного коефіцієнта свідчать про фінансову стійкість підприємства.

7. Індекс постійного активу.

Ріс.2.15. Динаміка індексу постійного активу

Індекс постійного активу показує, що в 2007 році на 43%, а в 2008 і 2009 роках на 44% власні кошти складалися з іммобілізованих активів.

8. Коефіцієнт співвідношення кредиторської та дебіторської заборгованості (К ≈ 1).

Ріс.2.16. Динаміка коефіцієнта співвідношення кредиторської та дебіторської заборгованості

Даний коефіцієнт показує, що в 2007 році на 1 рубль дебіторської заборгованості припадає 21 копійка кредиторської заборгованості. У 2008 році це значення падає до 4 копійок, але в 2009 році відбувається зростання до 20 копійок. Дана динаміка пов'язана з кризовим становищем у будівельній галузі.

2.3 Аналіз рентабельності і ділової активності ВАТ «Розчин»

У широкому сенсі слова поняття рентабельності означає прибутковість, дохідність. Підприємство вважається рентабельним, якщо доходи від реалізації продукції (робіт, послуг) покривають витрати виробництва (обігу) і, крім того, утворюють суму прибутку, достатню для нормального функціонування підприємства.

Економічна сутність рентабельності може бути розкрита тільки через характеристику системи показників. Загальний їхній зміст - визначення суми прибутку з одного рубля вкладеного капіталу.

Таблиця 12

Показники рентабельності ВАТ «Розчин»

Показники

2007р.

2008р.

2009р.

Відхилення 2009р. по відношенню

2007р.

2008р.

Рентабельність всього капіталу (активів)

52,92

43,67

33,27

-19,65

-10,4

Рентабельність власного капіталу

62,95

47,06

36,84

-26,11

-10,22

Рентабельність інвестицій

49,18

39,26

34,85

-14,33

-4,41

Рентабельність основної діяльності

10,70

12,06

12,01

1,31

-0,05

Рентабельність продажів

9,36

10,39

10,44

1,08

0,05

Рентабельність необоротних активів

121,28

107,35

83,07

-38,21

-24,28

Рентабельність оборотних активів

93,88

73,63

55,5

-38,38

-18,13

Коефіцієнт валової маржі

12,56

13,82

13,12

0,56

-0,7

Індекс фінансового важеля

1,19

1,08

1,11

-0,08

0,03

Коефіцієнт окупності власного капіталу

2,03

2,55

2,87

0,84

0,32

Ріс.2.17. Динаміка показників рентабельності

Показники рентабельності аналізованого підприємства характеризуються наступною динамікою. Рентабельність всього капіталу показує зниження необхідної бази для забезпечення високої прибутковості власного капіталу. У 2007 році даний показник склав 52,9%, а в 2009 році вже 33,3%, таке зниження рентабельності всього капіталу свідчить про перенакоплении активів і падаючому попиті на продукцію.

Значення показника рентабельності власного капіталу свідчить про зниження загальної величини доходів акціонерів. Високе значення даного коефіцієнта в 2007 році (63%) вказує на успіх організації, що вело до високого ринкового курсу її акцій і відносній легкості залучення нових капіталів для її розвитку. Але в результаті, в 2008 році рентабельність власного капіталу зменшується на 15,9% і становить 47,1%. У 2009 році показник досягає значення 36,8%.

Рентабельність основної діяльності показує, скільки підприємство має прибутку з кожної гривні, витраченої на виробництво і реалізацію продукції. Підвищення рентабельності продукції (у 2007р .- 10,7%, в 2008р. І 2009р. - 12,1%) забезпечується за рахунок невеликого зниження собівартості одиниці продукції.

Рентабельність продаж характеризує ефективність підприємницької діяльності (скільки прибутку має підприємство з рубля виручки). Спостерігається зростання даного показника, в 2007 році він становив 9,4%, а в 2008 році він вже мав значення 10,4%., Що є позитивною динамікою. У 2009 році рентабельність продажів залишається на тому ж рівні 10,4%.

Різниця в двох визначальних показниках рентабельності (рентабельність активів і рентабельність власного капіталу) формалізується індексом фінансового важеля, який показує, що організація не досить ефективно залучає і використовує зовнішні джерела фінансування. Так як значення показника за весь аналізований період не перевищували 1.

Аналіз ділової активності підприємства.

Аналіз ділової активності дозволяє охарактеризувати результати і ефективність поточної основної виробничої діяльності.

У рамках забезпечення прийнятних темпів нарощування обсягів фінансової діяльності організації здійснюють аналіз виконання «золотого правила економіки», що характеризує економічну діяльність організації (ріс.2.18.).

Ріс.2.18. Динаміка темпів приросту валюти балансу, доходів та прибутку від продажів

У 2007р. темпи приросту виручки (109,1%) та прибутку (290,1%) більше темпів приросту валюти балансу (51,4%), що свідчить про ефективне використання активів підприємства.

У 2008р. знижується ефективність діяльності організації, так як темпи приросту виручки і прибутку (7,5% і 17,9% відповідно) менше темпу приросту активів, який складає 40,2%.

У 2009р. темп приросту валюти балансу (23,8%) більше, ніж темп приросту (падіння) фінансових результатів (виручки і прибутку), що свідчить про подальше погіршення діяльності організації.

Далі розглянемо найбільш часто використовувані при аналізі показники оборотності.

Таблиця 13

Значення коефіцієнтів ділової активності

Показники

2007р.

2008р.

2009р.

Відхилення 2009р. по відношенню

2007р.

2008р.

1.Оборачіваемость сукупного капіталу

5,65

4,20

3,19

-2,46

-1,01

2.Оборачіваемость поточних активів

10,03

7,08

5,32

-4,71

-1,76

3.Оборачіваемость власного капіталу

6,73

4,53

3,53

-3,2

-1

4.Оборачіваемость матеріальних запасів

33,73

29,16

26,18

-7,55

-2,98

5.Період обороту матеріальних запасів

11

13

14

3

1

6.Оборачіваемость дебіторської заборгованості

24,66

12,99

7,27

-17,39

-5,72

7.Період обороту дебіторської заборгованості

15

28

50

35

22

8.Оборачіваемость кредиторської заборгованості

55,84

136,72

53,20

-2,64

-83,52

9.Період обороту кредиторської заборгованості

7

3

7

0

4

10.Продолжітельность операційного циклу

26

41

64

38

23

11.Продолжітельность фінансового циклу

19

38

57

38

19

12.Фондоотдача основних засобів

13,41

10,53

8,09

-5,32

-2,44

Аналіз оборотності сукупного капіталу і поточних активів показав погіршення використання активів підприємства на протязі аналізованого періоду. Уповільнення оборотності поточних активів, насамперед, пов'язано з уповільненням оборотності дебіторської заборгованості і запасів, а також збільшенням їх періоду обороту. У 2007 році період обороту матеріальних запасів склав 11 днів, а в 2008 і 2009 роках 13 і 14 днів відповідно. З цього випливає, що при сформованому в 2009 році обсязі виробництва на підприємстві створено запасів на 14 днів. Тенденція до збільшення даного показника є негативним моментом в діяльності підприємства.

Протягом аналізованого часу відбулося зростання періоду дебіторської заборгованості (з 15 днів у 2007р. До 50 днів у 2009р.), Що є негативною тенденцією. А період кредиторської заборгованості скорочується з 7 днів у 2007 році до 3 днів у 2008 році і збільшується в 2009 році до 7 днів. Таким чином, сума грошових коштів, якої підприємство кредитує покупців, перевищує суму коштів, якої постачальники та підрядники кредитують підприємство.

Негативною тенденцією є збільшення операційного циклу до 64 днів у 2009 році з 26 днів у 2007 році. Це свідчить про те, що менеджментом організації не були реалізовані надлишки запасів і не проводилися роботи по стягненню заборгованості покупців.

У звітному періоді тривалість фінансового циклу збільшилася з 19 днів у 2007 році до 57 днів у 2009 році. Збільшення цього показника в динаміці свідчить про дедалі більшого потреби підприємства в фінансуванні поточної виробничої діяльності.

Проведений фінансовий аналіз ВАТ «Розчин» виявив наступне.

У структурі балансу організації спостерігається різке збільшення запасів у 2008 році на 1 863 тис.руб. в порівнянні з 2007 роком і подальше їх збільшення в 2009 році на 314 тис.руб., що свідчить про перенакоплении сировини і проблеми в збуті продукції. Також збутова діяльність організації характеризується зростанням дебіторської заборгованості: у 2008 році збільшення відбувається на 102%, в 2009 році на 65%. У 2009 році короткострокова дебіторська заборгованість становить 49% від загальних активів, 80% оборотних активів і 17% від виручки організації, що свідчить про недостатність проведених заходів у роботі з повернення заборгованості покупців за відвантажену їм продукцію.

Аналіз коефіцієнтів ліквідності не виявив суттєвих порушень, за винятком зниження коефіцієнта абсолютної ліквідності з 1,45 у 2008 році до 0,12 у 2009 році, що вказує на зниження платоспроможності організації.

Аналіз фінансової стійкості показав, що організація має абсолютно незалежним фінансовим станом.

Коефіцієнт співвідношення кредиторської та дебіторської заборгованості показує, що в 2009 році на 1 рубль дебіторської заборгованості припадає 20 копійок кредиторської заборгованості. Отже, сума грошових коштів, якої підприємство кредитує покупців, перевищує суму коштів, якої постачальники та підрядники кредитують підприємство.

Показники рентабельності аналізованого підприємства характеризуються негативною тенденцією. Рентабельність всього капіталу показує зниження необхідної бази для забезпечення високої прибутковості власного капіталу. У 2007 році даний показник склав 52,9%, а в 2009 році вже 33,3%, таке зниження рентабельності всього капіталу свідчить про перенакоплении активів і падаючому попиті на продукцію.

Аналіз оборотності сукупного капіталу і поточних активів показав погіршення використання активів підприємства. Уповільнення оборотності поточних активів, насамперед, пов'язано з уповільненням оборотності дебіторської заборгованості і запасів, а також збільшенням їх періоду обороту.

Виходячи з отриманих даних, в третьому розділі буде розроблено комплекс заходів спрямованих на прискорення оборотності дебіторської заборгованості і запасів.

Глава 3 Розробка напрямків щодо поліпшення фінансового стану ВАТ «Розчин»

3.1 Вдосконалення системи управління дебіторською заборгованістю

Управління дебіторською заборгованістю здійснюється за допомогою розробки кредитної політики, а саме вирішення питання про те, кому надавати комерційний кредит, на яких умовах і на який термін. Грамотно розроблена кредитна політика дозволяє максимізувати грошовий потік і компенсувати ризик, прийнятий на себе підприємством, що, в кінцевому рахунку, підвищує вартість підприємства та добробут акціонерів.

Кредитна політика передбачає вирішення наступних питань:

 • щодо визначення терміну надання кредиту (період часу, протягом якого дебітора представляється відстрочка платежу);

 • про стандарти кредитоспроможності (визначення кредитного рейтингу покупця і що випливають звідси розмірів допустимих сум кредиту);

 • про систему створення резервів по сумнівних боргах;

 • про систему збору платежів (політика і процедура витребування дебіторської заборгованості);

 • про знижки, що представляються за ранню оплату (розмір знижок і період, протягом якого ними можна скористатися).

За найбільшим дебіторам проводиться робота щодо повернення заборгованості. Здійснюються наступні заходи з організації такої роботи:

 • оцінка реального стану дебіторської заборгованості;

 • поведінка кредитної селекції клієнтів;

 • розробка плану заходів по роботі з конкретними контрагентами з вказівкою термінів, оцінкою витрат і отриманого ефекту.

Визначення реального стану дебіторської заборгованості дозволяє оцінити ймовірність безнадійних боргів з урахуванням строків виникнення заборгованості.

Розрахуємо реальну дебіторську заборгованість, використовуючи результати аналізу дебіторської заборгованості за минулі періоди. Розрахункове значення реальної дебіторської заборгованості та зіставлення її з бухгалтерської сумою дебіторської заборгованості дозволяє визначити втрати підприємства в результаті реалізації продукції в кредит.

На основі даних організації про суми дебіторської заборгованості і терміни заборгованості визначимо безнадійну і реальну дебіторську заборгованість.

Таблиця 14

Оцінка реальної дебіторської заборгованості

Термін заборгованості, дні

Сума заборгованості, тис. грн.

Частка кожного виду заборгованості

Ситуація раніше спостерігалася, раз

Імовірність ситуації

Сума безнадійних боргів, тис.руб.

Реальна величина заборгованості, тис.руб.

До 30

25014

0,37

1

0,03

319,1

24694,9

31-60

15791

0,35

1

0,03

190,6

15600,4

61-90

4142

0,15

2

0,07

42,8

4099,2

91-120

1211

0,06

4

0,14

10,0

1201,0

121-150

445

0,03

5

0,17

2,3

442,7

151-180

255

0,02

7

0,24

1,2

253,8

Св. 180

190

0,02

9

0,31

1,2

188,8

Разом

-

1,00

29

1,00

567,3

46480,7

Дані табл. 14 показують, що з урахуванням результатів по дебіторській заборгованості по минулих періодів реальна дебіторська заборгованість підприємства становить 46 480,7 тис.руб. Втрата грошових коштів склала 567,3 тис.руб. або 1,2% загальної суми дебіторської заборгованості.

Безнадійні борги можуть бути покриті за рахунок спеціально сформованих ресурсів, зокрема за рахунок резерву по сумнівних боргах.

Визначення стандартів кредитоспроможності дебіторів - одне з основних завдань кредитної політики компанії. Надання комерційних кредитів всім покупцям призведе не до збільшення прибутку, а навпаки, її скорочення - за рахунок зростання безнадійної дебіторської заборгованості з подальшим її списанням і дефіциту грошових коштів для розрахунків з постачальниками - за рахунок затягування термінів оплати.

Тому визначення, кому надавати кредит, залежить від багатьох факторів. Класифікація покупців за групами ризику - своєрідний «фундамент» кредитної політики.

Один з найбільш поширених інструментів для вирішення цього завдання стосовно до покупців, з якими підприємство вже має досвід роботи, - метод оцінки кредитної історії (Додаток 12, табл. 15). Він заснований на ранжуванні покупців по ряду показників і встановлення критеріїв для прийняття рішення про надання кредиту.

На підставі отриманих даних ми можемо згрупувати дебіторів з урахуванням отриманої ними оцінки за ступенем надійності.

Група «А» - це клієнти, що мають високу платоспроможність, при цьому на них доводиться велика частина обсягів постачань і дебіторської заборгованості. Група «В» - покупці середньої важливості, вони є платоспроможними і мають невелику дебіторську заборгованість. Група «С» - незначні клієнти, вони є не платоспроможними (коефіцієнт загальної ліквідності менше 1) і на них припадає основна частина безнадійних боргів.

До групи «А» (загальна оцінка від 65 до 100) належать такі дебітори: ВАТ «Калугаглавснабстрой», ТОВ «Калугаеврострой», ЗАТ «Екобуд» і ТОВ «БМУ-3».

До групи «В» (загальна оцінка від 45 до 64) потрапляють ТОВ «ГАС», ТОВ «БМУ-1», ТОВ «Саланг» і ТОВ «Далвістрой».

У групі «С» (загальна оцінка до 44) організації ТОВ «Центробуд», ТОВ «Терра-Д» і ТОВ «Промгражданстрой». Відносно даної групи приймається рішення про відвантаження товару за повною передоплатою.

У разі залучення організацією банківського кредиту для покриття дебіторської заборгованості розрахуємо систему знижок виходячи з його вартості. Введення знижки для стимулювання оплати продукції обумовлено тим, що при затримці оплати потрібне залучення коштів для поповнення оборотного капіталу. Прагнучи мінімізувати витрати, пов'язані із залученням коштів у вигляді короткострокових кредитів банків, розглядається можливість надання такої знижки, яка була б дешевше вартості залучення ресурсів через банки.

Для компаній групи «А» строк кредиту встановлюється в розмірі 30 днів, а термін дії знижки до 21 дня. Величина знижки встановлюється залежно від терміну дії знижки:

 • якщо покупець розраховується за товар за фактом відвантаження, то величина прийнятною знижки (при ставці короткострокового банківського кредиту 26%) наступна:

26/365 * (30-0) = 2,1%

 • якщо покупець розраховується за 5 днів, то величина прийнятною знижки:

26/365 * (30-5) = 1,8%

 • якщо покупець розраховується за 7 днів, то величина прийнятною знижки:

26/365 * (30-7) = 1,6%

 • якщо покупець розраховується за 14 днів:

26/365 * (30-14) = 1,1%

 • якщо покупець розраховується за 21 день:

26/365 * (30-21) = 0,6%

 • від 22 до 30 днів знижки не надаються.

Якщо клієнт не оплачує товар по закінченню 30 днів, нараховується штраф у розмірі 0,07% (26% / 365дней) за кожний день прострочення платежу.

Для клієнтів групи «В» приймається рішення про обмежений кредитуванні: термін дії знижки до 14 днів, термін кредиту - 30 днів. Якщо клієнт не оплачує товар по закінченню 30 днів, нараховується штраф у розмірі 0,1% за кожен день прострочення платежу.

При встановленні системи штрафів у договорі за несвоєчасну оплату продукції покупець буде зацікавлений оплатити продукцію раніше. Але краще встановити загрозу, а саме написати: «Продавець (інша особа договору) має право виставити або не виставити неустойку в розмірі ...% за кожен день прострочення платежу». Це робиться для того, щоб не було зобов'язання виставляти неустойку в кожному випадку прострочення платежів.

Також розробляється індивідуально по кожному клієнту групи «В» система знижок, що залежить від обсягу закупівель. Знижка надається один раз на рік за певну кількість купленого товару. База для розрахунку знижки - досягнутий в кінці кожного року рівень продажу визначеному покупцеві у вартісному вираженні.

Обсяг збуту більшої кількості продукції, який повинен бути досягнутий за рахунок зниження ціни, вимагає обгрунтування з точки зору його впливу на загальний фінансовий результат діяльності підприємства.

Скористаємося для цього наступною формулою: необхідне збільшення кількості,% = (зниження ціни в% від початкової ціни продажу) / [100 - (початкові змінні витрати в% від початкової виручки) - (зниження ціни в% від початкової ціни продажу)] х 100 .

Знижка в 7% буде ефективна, тобто підприємство отримає такий же прибуток, як і раніше, якщо обсяг реалізації збільшиться на:

7 / (100-58-7) х100 = 20%.

Знижка у 5% буде ефективна, якщо обсяг реалізації збільшиться на:

5 / (100-58-5) х100 = 13,5%.

Знижка в 2% буде ефективна, якщо обсяг реалізації збільшиться на:

2 / (100-58-2) х100 = 5%.

ТОВ «ГАС» придбав у 2009 році продукції на 14 245 тис.руб. Отже встановлюємо для даної організації знижку в 7% у разі придбання їй продукції на 17 090 тис.руб., 5% - 16 170 тис.руб., 2% - 14 960 тис.руб.

ТОВ «Саланг» придбав у 2009 році продукції на 12 505 тис.руб. Для даної організації надаємо знижку в 7% у разі придбання їй продукції на 15 00 0 тис.руб., 5% - 14 190 тис.руб., 2% - 13 130 тис.руб.

ТОВ «Далвістрой» придбав у 2009 році продукції на 9663 тис.руб. Знижка у 7% - 11 600 тис.руб., 5% - 10 970 тис.руб., 2% - 10 150 тис.руб.

Для ТОВ «БМУ-1» купила продукції в 2009 році на 7140 тис.руб. знижка в 7% надається при придбанні продукції на 8570 тис.руб., 5% - 8 100 тис.руб., 2% - 7 500 тис.руб.

На основі отриманих даних проаналізуємо еластичність попиту за ціною в групі «В».

; ; .

У всіх трьох випадках попит буде еластичний, тому що ЕР D> 1. Але при зміні ціни на 7% попит здобуває найбільшу еластичність.

Відповідно до отриманих значеннями еластичності по групі «В», ВАТ «Розчин» може збільшити сукупний обсяг реалізації на 3,2%. Але при жорсткості кредитної політики відносно групи «С» (рішення про відвантаження товару за повної передоплати) існує можливість втрати даних клієнтів. Частка в обсязі продажів покупці цієї групи становить 3%, отже, виручка ВАТ «Розчин» може знизитися на 3%. Таким чином виручка складе 275 665 тис.руб.

При здійсненні даної системи знижок підприємство має постійно стежити за її ефективністю, порівнюючи стан з оплатою до і після введення знижок.

Таблиця 16

Розрахунок ефективності системи знижок

Показник

Значення

Середнє сальдо дебіторської заборгованості = (сальдо на початок періоду + сальдо на кінець періоду): 2

37 820 тис.руб.

Середній термін дебіторської заборгованості (до введення знижок) = (середнє сальдо дебіторської заборгованості: сукупний обсяг продажів) × 365

(37820 тис.руб./275 115 тис.руб.) × 365 = 50 днів

Середній термін дебіторської заборгованості (після введення знижок) = (середнє сальдо дебіторської заборгованості: сукупний обсяг продажів) × 365

(28   721   тис.руб./275   665   тис.руб.) × 365 = 1938   днів

Одноденна вартість фінансування = середньозважена вартість капіталу (середня ставка кредитування - 26% річних) × середнє сальдо дебіторської заборгованості: 365

(37820 тис.руб. × 26%) / 365 = 26,9 тис.руб.

Сума заощаджених коштів = одноденна вартість фінансування × кількість днів, на які скоротився середній період оборотності дебіторської заборгованості

26,9 × (50 - 38) = 322, 8 тис.руб.

З таблиці. 16 випливає, що при використанні системи знижок відбувається прискорення оборотності дебіторської заборгованості та скорочення періоду обороту з 50 до 38 днів. Сума заощаджених коштів організацією складає 322, 8 тис.руб.

3.2 Оптимізація управління запасами матеріалів

З причини ситуації, що склалася з уповільненням оборотності запасів і збільшенням їх періоду обороту, необхідно досягти оптимальних вкладень капіталу в матеріали і виключити «заморожування» грошових коштів у запасах.

Управління запасами вимагає поділу номенклатури запасу на окремі групи. Крім градації запасу за видами необхідно виділити позиції запасу, які мають різну ступінь впливу на результати діяльності, а також різний відгук на управлінські впливи. Для вирішення цього завдання використовуються АВС - класифікації, або метод АВС, відомий також як метод або закон Парето, а також закон 80:20.

У табл. 17 представлена ​​класифікація АВС закуповуваних запасів ВАТ «Розчин».

Таблиця 17

АВС - класифікація запасів

Найменування

Вартість запасів, тис. грн.

Питома вага,%

Наростаючий підсумок,%

Група

Гранітний щебінь

1750

19,42

19,42

А

Вапняковий щебінь

1590

17,64

37,06

А

Цемент

1485

16,48

53,54

А

Вапно

1420

15,76

69,30

А

Пісок

980

10,87

80,17

У

Форміат натрію

849

9,42

89,59

У

Поташ

385

4,27

93,86

З

ЛСТ

260

2,89

96,75

З

Ремітан

196

2,17

98,92

З

СДО

97

1,08

100,00

З

Разом

9012

100,00

-

-

З отриманих даних випливає, що пріоритетне увага повинна приділятися гранітному і вапняковими щебеню, цементу і вапна, так як вони входять до групи «А», це буде виражатися в підвищенні рівня контролю над станом запасів. Ця політика вимагає визначення оптимального розміру замовлення та застосування моделі управління запасами з фіксованим рівнем замовлення.

Ми знаємо річну потребу в запасах групи «А». Так, в 2010 році намічено реалізувати 1 400 м3 гранітного щебеню. Ціна 1 м3 даного щебеню становить 900 рублів, видатки на розміщення, доставку і приймання одного замовлення коштують організації в 500 рублів. Витрати по зберіганню одиниці товару складають 15 рублів на рік.

Таким чином, оптимальний розмір замовлення дорівнює:

Сукупні додаткові витрати при цьому будуть рівні: ТС = 500 * 1400/306 +15 * 306 / 2 = 4583 руб.

Загальні витрати при цьому складуть: 1400 * 900 +4583 = 1 264 583 руб.

Таблиця 18

Розрахунок параметрів моделі управління запасами з фіксованим розміром замовлення гранітного щебеню

Показник

Порядок розрахунку

Гранітний щебінь

1.Об 'ем потреби, м3

-

14 00

2.Оптімальний розмір замовлення, м3

-

306

3.Время виконання замовлення, дні

-

2

4.Можливість затримка постачання, дні

-

1

5.Ожідаемое денне споживання, м3/день

[1] / [Число робочих днів]

3,8

6.Термін витрачання замовлення, дні

[2] / [5]

81

7.Ожідаемое споживання під час виконання замовлення, м3

[3] * [5]

7,6

8.Максімальное споживання під час виконання замовлення, м3

([3] + [4]) * [5]

11,4

9.Страховой запас, м3

[5] * [4]

3,8

10.Пороговий рівень запасу, м3

[9] + [7]

11,4

11.Максімальний бажаний запас, м3

[9] + [2]

309,8

12.Срок витрачання запасу до порогового рівня, дні

([11] - [10]) / [5]

79

З отриманих даних випливає, що максимальний бажаний запас гранітного щебеню становить 309,8 м3. За час виконання замовлення запас знижується з порогового (11,4 м3) до страхового рівня запасу в 3,8 м3. При отриманні постачання в термін фіксований розмір замовлення в 306 м3 заповнює запас до бажаного максимального рівня. При наявності збоїв поставок бездефіцитність обслуговування споживання забезпечує страховий запас.

У 2010 році намічено реалізувати 1 50 0 м3 вапнякового щебеню. Ціна 1 м3 даного щебеню становить 650 рублів, видатки на розміщення, доставку і приймання одного замовлення коштують організації в 500 рублів. Витрати по зберіганню одиниці товару складають 15 рублів на рік.

Оптимальний розмір замовлення дорівнює:

Сукупні додаткові витрати при цьому будуть рівні: ТС = 500 * 1500/316 +15 * 316 / 2 = 4743 руб.

Загальні витрати при цьому складуть: 150 0 * 650 +4743 = 979 743 руб.

Таблиця 19

Розрахунок параметрів моделі управління запасами з фіксованим розміром замовлення вапнякового щебеню

Показник

Вапняковий щебінь

1.Об 'ем потреби, м3

1500

2.Оптімальний розмір замовлення, м3

316

3.Время виконання замовлення, дні

2

4.Можливість затримка постачання, дні

1

5.Ожідаемое денне споживання, м3/день

4

6.Термін витрачання замовлення, дні

79

7.Ожідаемое споживання під час виконання замовлення, м3

8

8.Максімальное споживання під час виконання замовлення, м3

12

9.Страховой запас, м3

4

10.Пороговий рівень запасу, м3

12

11.Максімальний бажаний запас, м3

320

12.Срок витрачання запасу до порогового рівня, дні

77

У 2010 році намічено використати 41 0 м3 цементу. Ціна 1 м3 цементу складає 2 500 рублів, видатки на розміщення, доставку і приймання одного замовлення коштують організації в 400 рублів. Витрати по зберіганню одиниці товару складають 25 карбованців на рік.

Оптимальний розмір замовлення дорівнює:

Сукупні додаткові витрати при цьому будуть рівні: ТС = 400 * 410/115 +25 * 115 / 2 = 2864 руб.

Загальні витрати при цьому складуть: 410 * 2500 +2864 = 1 027 864 руб.

Таблиця 20

Розрахунок параметрів моделі управління запасами з фіксованим розміром замовлення цементу

Показник

Цемент

1.Об 'ем потреби, м3

410

2.Оптімальний розмір замовлення, м3

115

3.Время виконання замовлення, дні

3

4.Можливість затримка постачання, дні

2

5.Ожідаемое денне споживання, м3/день

1,1

6.Термін витрачання замовлення, дні

105

7.Ожідаемое споживання під час виконання замовлення, м3

3,3

8.Максімальное споживання під час виконання замовлення, м3

5,5

9.Страховой запас, м3

2,2

10.Пороговий рівень запасу, м3

5,5

11.Максімальний бажаний запас, м3

117,2

12.Срок витрачання запасу до порогового рівня, дні

102

У 2010 році намічено використати 370 м3 вапна. Ціна 1 м3 вапна становить 2 000 рублів, видатки на розміщення, доставку і приймання одного замовлення коштують організації в 420 рублів. Витрати по зберіганню одиниці товару складають 25 карбованців на рік.

Таким чином, оптимальний розмір замовлення дорівнює:

Сукупні додаткові витрати при цьому будуть рівні: ТС = 420 * 370/111 +25 * 111 / 2 = 2788 руб.

Загальні витрати при цьому складуть: 370 * 2000 +2788 = 742 788 руб.

Таблиця 21

Розрахунок параметрів моделі управління запасами з фіксованим розміром замовлення вапна

Показник

Вапно

1.Об 'ем потреби, м3

370

2.Оптімальний розмір замовлення, м3

111

3.Время виконання замовлення, дні

3

4.Можливість затримка постачання, дні

2

5.Ожідаемое денне споживання, м3/день

1

6.Термін витрачання замовлення, дні

111

7.Ожідаемое споживання під час виконання замовлення, м3

3

8.Максімальное споживання під час виконання замовлення, м3

5

9.Страховой запас, м3

2

10.Пороговий рівень запасу, м3

5

11.Максімальний бажаний запас, м3

113

12.Срок витрачання запасу до порогового рівня, дні

108

Всі параметри моделі управління запасами з фіксованим розміром замовлення (табл.18-21) розраховані таким чином, що при дотриманні заданих меж вихідних даних під час виконання замовлення запас знижується з порогового до страхового рівня запасу. При отриманні постачання в термін фіксований розмір замовлення заповнює запас до бажаного максимального рівня. При наявності збоїв поставок бездефіцитність обслуговування споживання забезпечує страховий запас.

На основі отриманих даних річна вартість запасів групи «А» після проведених заходів складе 3979500 крб. (1257300 + 960700 +1017500 + 744000). Таким чином, загальна вартість запасів і матеріалів складе 7014,5 тис.руб. (Гр.А * + гр.В + гр.С).

Завдяки проведеній оптимізації запасів сировини і матеріалів відбудеться прискорення оборотності і скорочення періоду обороту запасів.

Так у оборотність запасів у 2010 році складе 30,15, що на 3,97 обороту більше, ніж у 2009 році (26,18). Період обороту матеріальних запасів складе 12 днів, що менше 2009 року на 2 дні. Дана ситуація свідчить про ефективність проведених заходів.

Розроблені напрямки щодо вдосконалення системи управління дебіторською заборгованістю і запасами матеріалів відіб'ються і на ефективності використання оборотних коштів.

Таблиця 22

Показники ефективності використання оборотних коштів

Показники

До оптимізації

Після оптимізації

Зміна (+,-)

1.Об 'ем реалізованої продукції, тис. грн.

275115

275665

550

2.Коеффіціент оборотності оборотних коштів

5,32

6,97

1,65

3.Період обороту оборотних коштів, дні

69

52

-17

4.Коеффіціент завантаження (закріплення)

0,19

0,14

-0,05

5.Сумма вивільнення оборотних коштів, тис. грн.

-

-12581,76

-

З таблиці. 22 слід, що після оптимізації відбувається прискорення оборотності оборотних коштів на 1,65 і скорочення періоду обороту на 17 днів, що свідчить про ефективність їх використання. Сума вивільнення оборотних коштів становитиме 12 581,76 тис.руб.

У зв'язку з удосконаленням використання оборотних коштів відбудеться скорочення потреби в короткострокових позикових коштах, що позитивно позначиться на коефіцієнті абсолютної ліквідності і приведе до поліпшення фінансового стану ВАТ «Розчин».

Кабс.лікв .= 2577 / (1570 +2509) = 0,63

У 2009 році коефіцієнт абсолютної ліквідності становив 0,12, що було нижче нормативу (> 0,2 ÷ 0,5). Після поведених заходів даний показник збільшується на 0,51 і становить 0,63, що вказує на відновлення платоспроможності підприємства.

Висновок

Управління фінансовим станом підприємства на основі фінансового аналізу є одним з найважливіших умов сталого розвитку бізнесу підприємства. Фінансовий аналіз виступає не тільки основною складовою будь-якої з функцій управління, а й сам є видом управлінської діяльності, що передує прийняттю управлінських рішень.

У першому розділі даної роботи представлені теоретичні і методологічні основи фінансового аналізу.

Другий розділ присвячено аналізу фінансового стану ВАТ «Розчин». Діяльність організації розглянута протягом трьох досліджуваних періодів, з 2007 року по 2009 рік.

ВАТ «Розчин» спеціалізується на випуску будівельних розчинів (цементних, вапняних) і товарних бетонів різних марок на вапняковому і гранітного щебеню, підприємство також випускає і більше 250 інших видів продукції.

Проведений фінансовий аналіз ВАТ «Розчин» виявив наступне.

У структурі балансу організації спостерігається різке збільшення запасів у 2008 році на 1 863 тис.руб. в порівнянні з 2007 роком і подальше їх збільшення в 2009 році на 314 тис.руб., що свідчить про перенакоплении сировини і проблеми в збуті продукції. Також збутова діяльність організації характеризується зростанням дебіторської заборгованості: у 2008 році збільшення відбувається на 102%, в 2009 році на 65%. У 2009 році короткострокова дебіторська заборгованість становить 49% від загальних активів, 80% оборотних активів і 17% від виручки організації, що свідчить про недостатність проведених заходів у роботі з повернення заборгованості покупців за відвантажену їм продукцію.

Аналіз коефіцієнтів ліквідності виявив зниження коефіцієнта абсолютної ліквідності з 1,45 у 2008 році до 0,12 у 2009 році, що вказує на зниження платоспроможності організації.

Аналіз фінансової стійкості показав, що організація має абсолютно незалежним фінансовим станом.

Коефіцієнт співвідношення кредиторської та дебіторської заборгованості показує, що в 2009 році на 1 рубль дебіторської заборгованості припадає 20 копійок кредиторської заборгованості. Отже, сума грошових коштів, якої підприємство кредитує покупців, перевищує суму коштів, якої постачальники та підрядники кредитують підприємство.

Показники рентабельності аналізованого підприємства характеризуються негативною тенденцією. Рентабельність всього капіталу показує зниження необхідної бази для забезпечення високої прибутковості власного капіталу. У 2007 році даний показник склав 52,9%, а в 2009 році вже 33,3%, таке зниження рентабельності всього капіталу свідчить про перенакоплении активів і падаючому попиті на продукцію.

Аналіз оборотності сукупного капіталу і поточних активів показав погіршення використання активів підприємства. Уповільнення оборотності поточних активів, насамперед, пов'язано з уповільненням оборотності дебіторської заборгованості і запасів, а також збільшенням їх періоду обороту.

Виходячи з отриманих даних, в третьому розділі були розглянуті наступні напрямки щодо поліпшення фінансового стану ВАТ «Розчин»:

 1. Удосконалення системи управління дебіторською заборгованістю.

Управління дебіторською заборгованістю здійснюється за допомогою розробки кредитної політики.

За найбільшим дебіторам проводиться робота щодо повернення заборгованості. Здійснюються наступні заходи:

 • Оцінка реального стану дебіторської заборгованості.

Було виявлено, що втрата грошових коштів становить 567,3 тис.руб. або 1,2% загальної суми дебіторської заборгованості. Безнадійні борги можуть бути покриті за рахунок спеціально сформованих ресурсів, зокрема за рахунок резерву по сумнівних боргах.

 • Поведінка кредитної селекції клієнтів.

Ранжування покупців відбувається по ряду показників (платоспроможність підприємства, платіжна дисципліна, обсяг закупівель). У результаті дебітори діляться на 3 групи, і в залежності від групи приймається рішення про надання кредиту.

Для дебіторів групи «А» розробляється система знижок в залежності від середньої ставки за кредитами, дана система знижок буде сприяти скороченню періоду обороту дебіторської заборгованості.

У відношенні клієнтів групи «В» використовуються дві системи знижок (від обсягу продукції, що купується і залежно від середньої ставки по кредитах) і приймається рішення про обмежений кредитуванні.

Для клієнтів групи «С» приймається рішення про відвантаження товару за передоплатою.

 • Оцінка отриманого ефекту.

  У результаті проведеної політики збільшиться обсяг реалізації, відбудеться прискорення оборотності дебіторської заборгованості та скорочення періоду обороту з 50 до 38 днів.

  1. Оптимізація управління запасами матеріалів.

  За допомогою методу АВС здійснюється градація запасів за видами і виділення позицій запасів, які мають різну ступінь впливу на результати діяльності.

  Завдяки АВС методом встановлено, що пріоритетне увага повинна приділятися гранітному і вапняковими щебеню, цементу і вапна, так як вони входять до групи «А», це виражається в підвищенні рівня контролю над станом запасу. Визначається оптимальний розмір замовлення і застосовується модель управління запасами з фіксованим рівнем замовлення.

  Завдяки проведеній оптимізації запасів сировини і матеріалів відбудеться прискорення оборотності і скорочення періоду обороту запасів. Так у оборотність запасів у 2010 році складе 30,15, що на 3,97 обороту більше, ніж у 2009 році. Період обороту матеріальних запасів скоротиться на 2 дні. Дана ситуація свідчить про ефективність проведених заходів.

  Розроблені напрямки щодо вдосконалення системи управління дебіторською заборгованістю і запасами матеріалів відіб'ються і на ефективності використання оборотних коштів.

  Після оптимізації відбудеться прискорення оборотності оборотних коштів на 1,65 і скорочення періоду обороту на 17 днів, що свідчить про ефективність їх використання. Сума вивільнення оборотних коштів становитиме 12 581,76 тис.руб.

  У зв'язку з удосконаленням використання оборотних коштів відбудеться скорочення потреби в короткострокових позикових коштах, що позитивно позначиться на коефіцієнті абсолютної ліквідності і приведе до поліпшення фінансового стану ВАТ «Розчин».

  Список літератури

  1. Федеральний закон «Про акціонерні товариства» від 06.12.95г. № 208-ФЗ (ред. 05.02.07г.)

  2. Федеральний закон «Про бухгалтерський облік» від 21.11.96г. № 129-ФЗ (ред. 03.11.07г.)

  3. Бочаров В.В. Фінансовий аналіз / В.В. Бочаров. - СПб.: Пітер, 2007. - 240 с.

  4. Васильєва Л.С. Фінансовий аналіз: підручник для вузів / Л.С. Васильєва, М.В. Петровська. - М.: КНОРУС, 2006. - 544 с.

  5. Веснін В.Р. Основи менеджменту: підручник / В. Р. Веснін. - М.: Проспект, 2007. - 306 с.

  6. Галіаскаров Ф.М. Теорія фінансового менеджменту: навч. посібник / Ф.М. Галіаскаров, А.А. Мозалев, Р.М. Сагатгареев. - М.: Вуз. навч., 2008. - 192 с.

  7. Гелета І.В. Економіка організації (підприємства): навч. посібник / І.В. Гелета, Є.С. Калинська, А.А. Кофанов. - М.: Магістр, 2007. - 303 с.

  8. Горелік О.М. Виробничий менеджмент: прийняття та реалізація управлінських рішень: навч. посібник для вузів / О. М. Горелік. - М.: КНОРУС, 2007. - 270 с.

  9. Грачов А.В. Фінансова стійкість підприємства: аналіз, оцінка та управління в ринковій економіці: наук. вид. / А. В. Грачов. - М.: Дело и Сервис, 2006. - 543 с.

  10. Друкер П.Ф. Практика менеджменту: навч. посібник: пер. з англ. / Пітер Ф. Друкер. - М.: Вільямс, 2007. - 397 с.

  11. Забродська Н.Г. Економіка і статистика підприємства: навч. посібник / Н.Г. Забродська. - 2-е вид. - М.: Изд-во ділової та навчань. лит., 2007. - 351 с.

  12. Івашковський С.М. Економіка для менеджерів. Мікро-і макрорівень: навч. посібник / С.М. Івашковський; Ін-т бізнесу та ділового адміністрування. - 3-е изд., Испр. - М.: Справа, 2007. - 438 с.

  13. Ільдеменов С.В. Операційний менеджмент: підручник / С.В. Ільдеменов, С.В. Лобов; Ін-т економіки та фінансів "Синергія". - М.: ИНФРА-М, 2007. - 337 с.

  14. Ковальов В.В. Управління грошовими потоками, прибутком і рентабельністю: навчально-практичний посібник / В.В. Ковальов. - М.: Проспект, 2007. - 333 с.

  15. Ковальов В.В. Фінансовий менеджмент: теорія і практика / В.В. Ковальов. - М.: ТК Велбі; Проспект, 2007. - 305 с.

  16. Когденко В.Г. Економічний аналіз: навч. посібник для студентів вузів. - 2-е вид., Перераб. і доп. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2009. - 392 с.

  17. Комплексний економічний аналіз господарської діяльності: Підручник / Л.Т. Гіляровський, Д.В. Лисенка, Д.А. Ендовицкий. - М.: ТК Велбі; Проспект, 2007. - 376 с.

  18. Комплексний економічний аналіз господарської діяльності: навч. посібник для вузів / під ред. М. А. Вахрушина. - М.: Вуз. навч., 2008. - 462 с.

  19. Лактюшіна З. М. Фінансовий аналіз як інструмент економічного управління підприємством: навч. посібник / З.Н. Лактюшіна; ГУУ. - 2-е вид., Перераб. і доп. - М., 2007. - 137 с.

  20. Лисенко Д.В. Економічний аналіз: підручник / Д. В. Лисенко. - М.: Проспект, 2008. - 376 с.

  21. Любушин Н.П. Економічний аналіз: Учеб. Посібник / 2-е вид., Перераб. і доп. М: ЮНИТИ-ДАНА, 2007. - 407 с.

  22. Мельник М.В. Економічний аналіз в аудиті: навч. посібник для вузів / М.В. Мельник, В.Г. Когденко. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2007. - 543 с.

  23. Менеджмент. Управлінські рішення: навчальний посібник для вузів / В.Д. Кулієв и др. - М.: Изд-во МГОУ, 2006. - 344 с.

  24. Парахіна В.М. Стратегічний менеджмент: підручник / В.М. Парахіна, Л.С. Максименко, С.В. Панасенко. - 3-е вид., Стер. - М.: КНОРУС, 2007. - 495 с.

  25. Пласкова Н.С. Стратегічний та поточний економічний аналіз: підручник / Н.С. Пласкова. - М.: Ексмо, 2007. - 656 с.

  26. Доки А.В. Як управляти дебітоской заборгованістю / О.В. Доки. - М.: ЕКСМО, 2008. - 157 с.

  27. Селезньова М.М. Фінансовий аналіз. Управління фінансами / М.М. Селезньова, А.Ф. Іонова. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2006. - 481 с.

  28. Смагін В.М. Економіка підприємства: навч. посібник для вузів / В.М. Смагін. - 2-е вид., Испр. - М.: КНОРУС, 2007. - 159 с.

  29. Стерлігова О.М. Управління запасами в ланцюгах поставок: Підручник / О.М. Стерлігова. - М.: ИНФРА-М, 2008. - 430 с.

  30. Тарасов Є.Ю. Дебіторська заборгованість: облік, аналіз, управління / Є.Ю. Тарасова. - Владивосток: Дальпресс, 2007. - 109 с.

  31. Тебекін А. В. Менеджмент організації: підручник / А. В. Тебекін, Б. С. Касаєв. - 2-е вид., Перераб. і доп. - М.: КНОРУС, 2007. - 408 с.

  32. Фінансовий аналіз. / Под ред. Т.С. Новашіной. - М.: Московська фінансово-промислова академія, 2005. - 192 с.

  33. Фінансовий аналіз: Учеб. посібник. / В.Р. Банк, С.В. Банк, А.В. Тараскіна. - М.: ТК Велбі, Вид-во «Проспект», 2006 .- 272 с.

  34. Фінансовий менеджмент: підручник / Н.І. Берзон, В.Д. Газман, Т.В. Теплова, Л.А. ТЮГу, В.І. Горілий. Вид. 5-е, стереотип. М.: Academia, 2009. - 336 с.

  35. Фінансовий менеджмент: навч. посібник / О.М. Гаврилова та ін - 4-е вид., Испр. і доп. - М.: КНОРУС, 2007. - 431 с.

  36. Фінансовий менеджмент: підручник / І.Я. Лукасевич. - М.: Ексмо, 2009. - 768 с.

  37. Фінансовий менеджмент: підручник / Под ред. д.е.н., проф. А. М. Ковальової. - М.: ИНФРА-М, 2007. - 284 с.

  38. Фінанси організацій (підприємств): підручник для студентів вузів навчаються по економічних спеціальностях / Под ред. Н.В. Колчин. - 4-е вид., Перераб. і доп. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2007. - 383 с.

  39. Хромов М.Ю. Дебіторка: повернення, управління, факторинг / М.Ю. Хромов. - М.: Питер, 2008. - 204 с.

  40. Шеремет А.Д. Комплексний аналіз господарської діяльності / А.Д. Шеремет. - М.: Изд-во Инфра-М, 2006. - 107 с.

  41. Адамбекова Ф. М. Удосконалення управління фінансовими ресурсами будівельних організацій / / Сучасний науковий вісник. - 2006. - № 6. - С. 15-19.

  42. Большаков С.В. Проблеми зміцнення фінансів підприємств / / Фінанси. - 2007. - № 1. - С. 30 - 35.

  1. Борисов В.А., Синельников А.В. Розвиток організації в конкурентному середовищі / / Менеджмент у Росії і за кордоном. - 2006. - N6. - С. 23-29.

  2. Боровков П. Методи фінансово-економічного аналізу / / Довідник економіста. - 2007. - № 3. - С. 82-90.

  3. Бочкарьов А. Російські компанії сповідують три підходи до управління запасами / / Експерт. - 2006. - № 10. - С. 32-36.

  4. Дедюхіна Н. В. Інноваційні підходи до оцінки конкурентоспроможності на основі фінансових показників / / Економіка і управління. - 2006. - № 5. - С. 73-76.

  5. Дорофєєв М.Л. Порівняльний аналіз стратегічних моделей фінансового менеджменту / / Фінансовий менеджмент. -2008. - № 2. -С. 31-41.

  6. Зарова К. Г. Узагальнений аналіз можливостей підвищення прибутку комерційного підприємства / / Фінансовий менеджмент.-2008 .- № 1 .- С. 3-8.

  7. Карпова О. К. Виділення характеристик організації в новій економіці / О. К. Карпова, Є. В. Холстінін / / Технології управління. - 2006. - № 2. - С. 97-106.

  8. Кістерева Є.В. Аналіз фінансових коефіцієнтів - спосіб сприйняття та оптимізації балансу / / Фінансовий менеджмент .- 2008. - № 5. - С. 3-15.

  9. Лаптєв С. Аналіз ділової активності компанії / / Фінансовий менеджер. - 2008. - № 3. - С. 26-33.

  10. Лубків А. Р. Синергетичний підхід до фінансового аналізу / / Фінансовий менеджмент. - 2010. - № 2. - С. 18-21.

  11. Міщенко А.В., Сазонова А.С. Методи оптимізації управління кредитними ресурсами підприємства в умовах невизначеності та ризику / / Фінанси і кредит. - 2010. - № 11 (395). - С. 14-26.

  12. Савелова І.І. Оцінка фінансово-економічного стану промислового підприємства / / Управлінський облік. - 2008. - № 8. - С.48-54.

  13. Слєпов В.А., Щеглова Н.В. Фінансова та цінова адаптація російських підприємств до ринкового середовища / / Фінанси. - 2006. - № 3. - С. 14-21.

  14. Спіцкій А. В. Аналіз ліквідності балансу: класичний і інтегральний / / Фінансовий менеджмент. - 2008. - № 1. - С. 28-31.

  15. Філатов С. В. Узагальнюючі показники, отримані методами комплексної оцінки фінансового стану підприємства / / Вісник Московського університету. Серія 6, Економіка. - 2006. - № 5. - С. 75-90.

  16. Філіппова А.С. Використання показника сукупної прибутку при аналізі рентабельності власного капіталу / / Управлінський облік. - 2008. - № 9. - С. 60-64.

  17. Халіков М.А., Хечумова Е.А. Проблематика уточнення та вдосконалення методики розрахунку фінансових коефіцієнтів / / Управлінський облік. - 2008. - № 9. - С. 60-64.

  18. Яковлєва І.М. Дебіторська заборгованість і кредитна політика компанії / / Довідник економіста. - 2008. - № 10. - С. 38-45.

  19. Сенов А. Фінансовий аналіз підприємства; [Електронний ресурс]. - (Http: / / www. Alt - invest. Ru / index. Htm).

  20. Смачило В. Управління дебіторською заборгованістю / / Фінансовий директор. - 2007. - № 5.; [Електронний ресурс]. - (Http://www.gaap.ru / biblio/management/strategic/069.asp).

  21. Специфіка фінансового аналізу в російських умовах; [Електронний ресурс]. - (Http: / / www. Finanalysis. Ru).

  22. Щербаков В.А. Політика управління дебіторською заборгованістю. [Електронний ресурс]. - (Http: / / www. Iteam. Ru / publications / finances / section _30 / article _2998 /).

  23. Фінансовий аналіз на підприємстві; [Електронний ресурс]. - (Http://www.dist-cons.ru/modules/fap/index.html).

  Додаток 1

  Таблиця 1

  Коефіцієнти ліквідності

  Коефіцієнт

  Розрахунок

  Норматив

  Інтерпретація

  Загальна ліквідність

  А1 +0,5 × А2 +0,3 × А3

  П1 +0,5 × П2 +0,3 × П3

  > 1

  Характеризує загальне відповідність оборотних активів і зобов'язань організації з урахуванням коректувань на ступінь ліквідності активів і ступінь терміновості зобов'язань

  Абсолютна ліквідність

  __А1__

  П1 + П2

  > 0,2 ÷ 0,5

  Показує, яку частину короткострокових зобов'язань організація може погасити негайно

  Швидка (термінова) ліквідність

  А1 + А2

  П1 + П2

  > 0,7 ÷ 1

  Показує, яку частину короткострокових зобов'язань організація може погасити в міру погашення дебіторської заборгованості

  Поточна ліквідність

  А1 + А2 + А3

  П1 + П2

  > 1 ÷ 2

  Показує, яку частину короткострокових зобов'язань організація може погасити протягом операційного циклу

  Додаток 2

  Таблиця 2

  Коефіцієнти структури капіталу

  Коефіцієнт

  Розрахунок

  Норматив

  Інтерпретація

  Коефіцієнт капіталізації (плече фінансового важеля)

  <1,5

  Показує, скільки зовнішніх джерел організація змогла залучити на 1 руб. власного капіталу

  Коефіцієнт забезпеченості власними джерелами фінансування

  0,1 - 0,5

  Показує, яка частина оборотних активів фінансується за рахунок власних коштів

  Коефіцієнт фінансової незалежності (автономії)

  0,4 - 0,6

  Показує частку безстрокових джерел фінансування в пасиві балансу

  Коефіцієнт фінансування

  0,7 - 1,5

  Показує розмір власних коштів, що припадають на одиницю позикових джерел

  Коефіцієнт фінансової стійкості

  > 0,6

  Показує, яка частина активів фінансується з стійких джерел

  Коефіцієнт маневреності власного капіталу

  0,5

  Характеризує, яка частина власного капіталу знаходиться в ліквідній формі і може бути виведена з організації за досить короткий термін

  Індекс постійного активу


  Показує, частку іммобілізованих засобів у власних джерелах


  Коефіцієнт співвідношення кредиторської та дебіторської заборгованості

  1

  Показує, яка величина кредиторської заборгованості припадає на 1 рубль дебіторської заборгованості

  Додаток 3

  Таблиця 3

  Показники рентабельності

  Показник

  Розрахунок

  Інтерпретація

  Рентабельність всього капіталу (активів),%

  Характеризує ефективність використання всього майна підприємства

  Рентабельність власного капіталу,%

  Показує ефективність використання власних коштів

  Рентабельність основної діяльності,%

  Визначає, скільки чистого прибутку припадає на 1 карбованець собівартості реалізованої продукції

  Рентабельність продажів,%

  Показує частку чистого прибутку в загальній сумі реалізації (доходів) за мінусом ПДВ і акцизів

  Рентабельність інвестицій,%

  Показує ефективність використання інвестицій

  Рентабельність необоротних активів,%

  Характеризує ефективність використання необоротних активів

  Рентабельність оборотних активів,%

  Показує ефективність використання оборотних активів

  Коефіцієнт валової маржі,%

  Показує частку валової маржі у виторзі від продажу

  Індекс фінансового важеля

  Характеризує на скільки вигідно для власників організація використовує залучені кошти

  Коефіцієнт окупності власного капіталу, років

  Показує через скільки років настане окупність власного капіталу

  Додаток 4

  Таблиця 4

  Показники оборотності

  Показники

  Розрахунок

  Інтерпретація

  Оборотність сукупного капіталу

  Відбиває швидкість обороту всього капіталу підприємства

  Оборотність поточних активів

  Характеризує швидкість обороту всіх мобільних коштів підприємства

  Оборотність власного капіталу

  Показує швидкість обороту власного капіталу або активність коштів, якими ризикують акціонери

  Оборотність матеріальних запасів

  Відбиває число оборотів запасів підприємства за аналізований період

  Період обороту матеріальних запасів

  Показує в днях тривалість одного обороту матеріальних запасів

  Оборотність дебіторської заборгованості

  Показує швидкість обороту дебіторської заборгованості

  Період обороту дебіторської заборгованості

  Характеризує середній термін погашення дебіторської заборгованості

  Оборотність кредиторської заборгованості

  Показує розширення або зниження комерційного кредиту, наданого підприємству

  Період обороту кредиторської заборгованості

  Відбиває середній термін повернення боргів підприємства (за винятком зобов'язань перед банками і за іншими позиками)

  Тривалість операційного циклу

  Цо = Тоз + Тодзі

  Сума тривалості виробничого циклу та періоду обороту дебіторської заборгованості

  Тривалість фінансового циклу

  Цф = Цо - Токз

  Період між оплатою за сировину постачальникам і надходженням грошей від покупців

  Оборотність основних засобів (фондовіддача)

  Характеризує ефективність використання основних засобів

  Додаток 5

  Рис.2.1. Організаційна структура ВАТ «Розчин»

  Додаток 6

  Бухгалтерський баланс за період з 1 січня по 31 грудня 2007 року (тис. грн.)

  АКТИВ

  Код показника

  На початок звітного року

  На кінець звітного періоду

  1

  2

  3

  4

  I. Необоротні активи

   

   

   

  Основні засоби

  120

  17837

  20670

  Незавершене будівництво

  130

  898

  441

   

  Разом у розділі I

  190

  18735

  21111

  II. Оборотні активи

   

   

   

  Запаси

  210

  6804

  8098

   

  в тому числі:

   

   

   

   

  сировину, матеріали та інші аналогічні цінності

  211

  6148

  7694

   

  готова продукція і товари для перепродажу

  214

  616

  359

   

  витрати майбутніх періодів

  216

  40

  46

  Податок на додану вартість по придбаних цінностей

  220

  85

  14

  Дебіторська заборгованість (платежі по якій очікуються протягом 12 місяців після звітної дати)

  240

  6796

  14141

   

  в тому числі:

   

   

   

   

  покупці і замовники

  241

  4258

  3285

  Грошові кошти

  260

  3203

  11325

  Інші оборотні активи

  270

  702

  308

   

  Разом по розділу II

  290

  17590

  33886

  БАЛАНС

  300

  36325

  54997

  ПАСИВ

   

   

   

  III. Капітал і резерви

   

   

   

  Статутний капітал

  410

  1378

  1378

  Резервний капітал

  430

  100

  100

   

  в тому числі:

   

   

   

   

  резерви, утворені відповідно до установчих документів

  432

  100

  100

  Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

  470

  26159

  47651

   

  Разом у розділі III

  490

  27637

  49129

  IV. Довгострокові зобов'язання

   

   

   

   

  Разом у розділі IV

  590

  -

  -

  V. Короткострокові зобов'язання

   

   

   

  Кредиторська заборгованість

  620

  6310

  2936

   

  в тому числі:

   

   

   

   

  постачальники та підрядники

  621

  3839

  500

   

  заборгованість перед персоналом організації

  622

  1364

  1745

   

  заборгованість з податків і зборів

  624

  636

  687

   

  інші кредитори

  625

  471

  4

  Інші короткострокові зобов'язання

  660

  2378

  2932

   

  Разом у розділі V

  690

  8688

  5868

   

  БАЛАНС

  700

  36325

  54997

  Додаток 7

  Бухгалтерський баланс за період з 1 січня по 31 грудня 2008 року (тис. грн.)

  АКТИВ

  Код показника

  На початок звітного року

  На кінець звітного періоду

  1

  2

  3

  4

  I. Необоротні активи

   

   

   

  Нематеріальні активи

  110

  -

  119

  Основні засоби

  120

  20670

  32070

  Незавершене будівництво

  130

  441

  449

   

  Разом у розділі I

  190

  21111

  32638

  II. Оборотні активи

   

   

   

  Запаси

  210

  8098

  9961

   

  в тому числі:

   

   

   

   

  сировину, матеріали та інші аналогічні цінності

  211

  7694

  9062

   

  готова продукція і товари для перепродажу

  214

  359

  821

   

  витрати майбутніх періодів

  216

  46

  78

  Податок на додану вартість по придбаних цінностей

  220

  14

  225

  Дебіторська заборгованість (платежі по якій очікуються протягом 12 місяців після звітної дати)

  240

  14141

  28594

   

  в тому числі:

   

   

   

   

  покупці і замовники

  241

  3285

  19331

  Грошові кошти

  260

  11325

  5273

  Інші оборотні активи

  270

  308

  428

   

  Разом по розділу II

  290

  33886

  44481

  БАЛАНС

  300

  54997

  77119

  ПАСИВ

   

   

   

  III. Капітал і резерви

   

   

   

  Статутний капітал

  410

  1378

  1378

  Резервний капітал

  430

  100

  100

   

  в тому числі:

   

   

   

   

  резерви, утворені відповідно до установчих документів

  432

  100

  100

  Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

  470

  47651

  72010

   

  Разом у розділі III

  490

  49129

  73488

  IV. Довгострокові зобов'язання

   

   

   

   

  Разом у розділі IV

  590

  -

  -

  V. Короткострокові зобов'язання

   

   

   

  Кредиторська заборгованість

  620

  2936

  1124

   

  в тому числі:

   

   

   

   

  постачальники та підрядники

  621

  500

  13

   

  заборгованість перед персоналом організації

  622

  1745

  -

   

  заборгованість з податків і зборів

  624

  687

  1104

   

  інші кредитори

  625

  4

  7

  Інші короткострокові зобов'язання

  660

  2932

  2507

   

  Разом у розділі V

  690

  5868

  3631

   

  БАЛАНС

  700

  54997

  77119

  Додаток 8

  Бухгалтерський баланс за період з 1 січня по 31 грудня 2009 року (тис. грн.)

  АКТИВ

  Код показника

  На початок звітного року

  На кінець звітного періоду

  1

  2

  3

  4

  I. Необоротні активи

   

   

   

  Нематеріальні активи

  110

  119

  110

  Основні засоби

  120

  32070

  35940

  Незавершене будівництво

  130

  449

  440

   

  Разом у розділі I

  190

  32638

  36490

  II. Оборотні активи

   

   

   

  Запаси

  210

  9961

  10275

   

  в тому числі:

   

   

   

   

  сировину, матеріали та інші аналогічні цінності

  211

  9062

  9280

   

  готова продукція і товари для перепродажу

  214

  821

  910

   

  витрати майбутніх періодів

  216

  78

  85

  Податок на додану вартість по придбаних цінностей

  220

  225

  14

  Дебіторська заборгованість (платежі по якій очікуються протягом 12 місяців після звітної дати)

  240

  28594

  47048

   

  в тому числі:

   

   

   

   

  покупці і замовники

  241

  19331

  43711

  Грошові кошти

  260

  5273

  1541

  Інші оборотні активи

  270

  428

  112

   

  Разом по розділу II

  290

  44481

  58990

  БАЛАНС

  300

  77119

  95480

  ПАСИВ

   

   

   

  III. Капітал і резерви

   

   

   

  Статутний капітал

  410

  1378

  1378

  Резервний капітал

  430

  100

  100

   

  в тому числі:

   

   

   

   

  резерви, утворені відповідно до установчих документів

  432

  100

  100

  Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

  470

  72010

  80909

   

  Разом у розділі III

  490

  73488

  82387

  IV. Довгострокові зобов'язання

   

   

   

   

  Разом у розділі IV

  590

  -

  -

  V. Короткострокові зобов'язання

   

   

   

  Кредиторська заборгованість

  620

  1124

  9218

   

  в тому числі:

   

   

   

   

  постачальники та підрядники

  621

  13

  2712

   

  заборгованість перед персоналом організації

  622

  -

  2627

   

  заборгованість з податків і зборів

  624

  1104

  3870

   

  інші кредитори

  625

  7

  9

  Інші короткострокові зобов'язання

  660

  2507

  3875

   

  Разом у розділі V

  690

  3631

  13093

   

  БАЛАНС

  700

  77119

  95480

  Додаток 9

  Звіт про прибутки та збитки за період з 1 січня по 31 грудня 2007 року (тис. грн.)

  Показник

  Код показника

  За звітний період

  За аналогічний період попереднього року

  1

  2

  3

  4

  Доходи і витрати по звичайних видах діяльності

   

   

   

  Виручка (нетто) від продажу товарів, продукції, робіт, послуг (за мінусом податку на додану вартість, акцизів і аналогічних обов'язкових платежів)

  010

  258156

  123484

  Собівартість проданих товарів, продукції, робіт, послуг

  020

  (225720)

  (114972)

  Валовий прибуток

  029

  32436

  8512

  Комерційні витрати

  030

  (12)

  (200)

  Прибуток (збиток) від продажу

  050

  32424

  8312

  Інші доходи і витрати

   

   

   

  Відсотки до сплати

  070

  (264)

  (73)

  Інші доходи

  090

  1755

  78

  Інші витрати

  100

  (2503)

  (618)

  Прибуток (збиток) до оподаткування

  140

  31412

  7699

  Поточний податок на прибуток

  150

  (7249)

  (1755)

  Чистий прибуток (збиток) звітного періоду

  190

  24163

  5944

  Додаток 10

  Звіт про прибутки та збитки за період з 1 січня по 31 грудня 2008 року (тис. грн.)

  Показник

  Код показника

  За звітний період

  За аналогічний період попереднього року

  1

  2

  3

  4

  Доходи і витрати по звичайних видах діяльності

   

   

   

  Виручка (нетто) від продажу товарів, продукції, робіт, послуг (за мінусом податку на додану вартість, акцизів і аналогічних обов'язкових платежів)

  010

  277537

  258156

  Собівартість проданих товарів, продукції, робіт, послуг

  020

  (239170)

  (225720)

  Валовий прибуток

  029

  38367

  32436

  Комерційні витрати

  030

  (126)

  (12)

  Прибуток (збиток) від продажу

  050

  38241

  32424

  Інші доходи і витрати

   

   

   

  Відсотки до отримання

  060

  4

  -

  Відсотки до сплати

  070

  -

  (264)

  Інші доходи

  090

  1028

  1755

  Інші витрати

  100

  (1565)

  (2503)

  Прибуток (збиток) до оподаткування

  140

  37708

  31412

  Поточний податок на прибуток

  150

  (8859)

  (7249)

  Чистий прибуток (збиток) звітного періоду

  190

  28849

  24163

  Додаток 11

  Звіт про прибутки та збитки за період з 1 січня по 31 грудня 2009 року (тис. грн.)

  Показник

  Код показника

  За звітний період

  За аналогічний період попереднього року

  1

  2

  3

  4

  Доходи і витрати по звичайних видах діяльності

   

   

   

  Виручка (нетто) від продажу товарів, продукції, робіт, послуг (за мінусом податку на додану вартість, акцизів і аналогічних обов'язкових платежів)

  010

  275115

  277537

  Собівартість проданих товарів, продукції, робіт, послуг

  020

  (239007)

  (239170)

  Валовий прибуток

  029

  36108

  38367

  Комерційні витрати

  030

  (49)

  (126)

  Прибуток (збиток) від продажу

  050

  36059

  38241

  Інші доходи і витрати

   

   

   

  Відсотки до отримання

  060

  -

  4

  Відсотки до сплати

  070

  -

  -

  Інші доходи

  090

  739

  1028

  Інші витрати

  100

  (1289)

  (1565)

  Прибуток (збиток) до оподаткування

  140

  35509

  37708

  Поточний податок на прибуток

  150

  (6779)

  (8859)

  Чистий прибуток (збиток) звітного періоду

  190

  28714

  28849

  Додаток 12

  Таблиця 15

  Зведений рейтинг дебіторів

  Дебітор

  Показники

  Оцінка показників кредитної історії

  Загальна оцінка  Платоспроможність підприємства (коефіцієнт загальної ліквідності)

  Платіжна дисципліна (% простроченої заборгованості)

  Обсяг закупівель, тис.руб.


  Питома вага

  0,4

  0,3

  0,3


  ВАТ "Калугаглавснабстрой"

  Показник оцінки

  3

  12

  24455

   


  Бали

  85

  25

  84

   


  Рейтинг

  34

  7,5

  25,2

  66,7

  ТОВ "ГАС"

  Показник оцінки

  2,5

  6

  14245

   


  Бали

  71

  60

  45

   


  Рейтинг

  28,4

  18

  13,5

  59,9

  ТОВ "Цетрострой"

  Показник оцінки

  0,7

  1

  1409

   


  Бали

  20

  95

  5

   


  Рейтинг

  8

  28,5

  1,5

  38

  ТОВ "Калугаеврострой"

  Показник оцінки

  2,8

  14

  26490

   


  Бали

  80

  19

  90

   


  Рейтинг

  32

  5,7

  27

  64,7

  ТОВ "Саланг"

  Показник оцінки

  2,6

  3

  12505

   


  Бали

  74

  77

  38

   


  Рейтинг

  29,6

  23,1

  11,4

  64,1

  ТОВ "БМУ-1"

  Показник оцінки

  1,5

  5

  7140

   


  Бали

  42

  70

  24

   


  Рейтинг

  16,8

  21

  7,2

  45

  ТОВ "БМУ-3"

  Показник оцінки

  3

  16

  30967

   


  Бали

  85

  5

  100

   


  Рейтинг

  34

  1,5

  30

  65,5

  ТОВ "Терра-Д"

  Показник оцінки

  0,7

  1

  1035

   


  Бали

  20

  95

  3

   


  Рейтинг

  8

  28,5

  0,9

  37,4

  ЗАТ "Екобуд"

  Показник оцінки

  3,5

  15

  30560

   


  Бали

  100

  10

  99

   


  Рейтинг

  40

  3

  29,7

  72,7

  ТОВ "Далвістрой"

  Показник оцінки

  2,5

  2

  9663

   


  Бали

  71

  90

  27

   


  Рейтинг

  28,4

  27

  8,1

  63,5

  ТОВ "Промгражданстрой"

  Показник оцінки

  0,9

  6

  6140

   


  Бали

  25

  60

  20

   


  Рейтинг

  10

  18

  6

  34

  Додати в блог або на сайт

  Цей текст може містити помилки.

  Фінанси, гроші і податки | Диплом
  633.3кб. | скачати


  Схожі роботи:
  Управління фінансовим станом підприємства
  Розробка фінансового плану будівельного підприємства на основі аналізу його фінансового стану
  Аналіз та оцінка фінансового стану підприємства на основі читання та аналізу бухгалтерської звітності
  Управління запасами матеріальних ресурсів підприємства на основі аналізу фінансових вкладень в оборотні
  Управління фінансовим капіталом сільськогосподарського підприємства СВК ім Леніна
  Оцінка фінансового стану комерційного банку на основі аналізу його порівняльного аналітичного
  Стратегія підприємства на основі swot аналізу
  Стратегія підприємства на основі swot-аналізу
  Особливості фінансового аналізу підприємства
  © Усі права захищені
  написати до нас
  Рейтинг@Mail.ru