Управління процесами формування і розподілу прибутку

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.


Нажми чтобы узнать.
скачати

Зміст

Введення

1. Теоретичні аспекти формування і розподілу прибутку в організації

1.1 Економічна сутність прибутку, його види та функції

1.2 Порядок формування та розподілу прибутку, що залишається в розпорядженні підприємства

1.3 Управління формуванням і розподілом прибутку в організації

2. Практичні аспекти аналізу формування і розподілу прибутку в ВАТ «КАМ-АВТО»

2.1 Аналіз динаміки, складу і структури прибутку організації

2.2 Оцінка ефективності формування прибутку організації

2.3 Аналіз використання та розподілу прибутку організації

3. Удосконалення управління процесами формування та розподілу прибутку організації

Висновок

Список використаних джерел та літератури

Введення

У сучасних умовах метою підприємницької діяльності є отримання прибутку. Прибуток є основним джерелом фінансових ресурсів підприємства. Її величина багато в чому визначає перспективи господарського розвитку, можливості нарощування обсягів господарської діяльності. Прибуток створює зацікавленість підприємців та учасників господарської діяльності у вдосконаленні різних сторін своєї діяльності. Прибуток служить критерієм економічної ефективності господарської діяльності, виступає головним результативним показником при розрахунку ефективності використання всіх видів економічних ресурсів підприємства. І нарешті, прибуток виступає найважливішим джерелом формування доходної частини бюджетів усіх рівнів, оскільки частина її вилучається у підприємств у вигляді податків.

Підприємство самостійно планує (на основі договорів, укладених зі споживачами та постачальниками матеріальних ресурсів) свою діяльність і визначає перспективи розвитку, виходячи з попиту на вироблену продукцію і необхідність забезпечення виробничого та соціального розвитку. Формування механізму жорсткої конкуренції, непостійність ринкової ситуації, ставлять перед підприємством необхідність ефективного використання наявних у його розпорядженні внутрішніх ресурсів, з одного боку, а з іншого, своєчасно реагувати на зовнішні умови, до яких відносяться фінансово-кредитна система, податкова політика держави, механізм ціноутворення, кон'юнктура ринку, взаємини з постачальниками і споживачами. Внаслідок перерахованих причин змінюються і напрями аналітичної діяльності.

У сучасних умовах тема формування, використання та розподілу прибутку дуже актуальна, тому що від неї залежить фінансова стійкість підприємства. Прибуток є джерелом формування бюджетів, стимулом до звичаєм, що випускається, розширення асортименту. І найголовніше, вона є базою економічного розвитку держави.

Об'єктом дослідження курсової роботи є ВАТ «Кам-Авто».

Предметом дослідження курсової роботи є процес формування і розподілу прибутку організації.

Метою курсової роботи є дослідження теоретичних та практичних аспектів управління процесами формування та розподілу прибутку організації.

Виходячи з мети, у роботі визначені наступні завдання:

- Визначити економічну сутність прибутку, розглянути її види;

- Вивчити порядок формування і розподілу прибутку підприємства;

- Провести аналіз формування і розподілу прибутку ВАТ «Кам-Авто»;

- Дати рекомендації щодо вдосконалення процесу формування та розподілу прибутку організації.

Курсова робота складається з вступу, основної частини, висновків і пропозицій, списку використаних джерел та літератури. У першому розділі курсової роботи розглядаються теоретичні аспекти формування і розподілу прибутку. Зокрема, визначено економічну сутність прибутку, його види, вивчено порядок формування, використання та розподілу прибутку, що залишається в розпорядженні підприємства, розглянуто керування процесами формування і розподілу прибутку організації. У другому розділі на прикладі діяльності ВАТ «Кам-Авто» проведено аналіз використання та розподілу прибутку на підприємстві. У третьому розділі розглянуті питання вдосконалення управління процесами формування та розподілу прибутку організації.

Прикладне дослідження проводилося методами порівняння техніко-економічних значень з нормативами і в динаміці, використовувались розрахункові, аналітичні, економічні, математичні і статистичні методи. Інформаційною базою дослідження послужили дані бухгалтерської (фінансової) звітності ВАТ «Кам-Авто», зокрема бухгалтерський баланс (форма № 1), звіт про прибутки і збитки (форма № 2), розшифровки до рахунків продажів, інших доходів і витрат.

У процесі виконання курсової роботи були розглянуті нормативні документи, підручники, журнали, представлені в списку використаної літератури. Методологічну основу курсової роботи визначили Податковий кодекс Російської Федерації, законодавчі та нормативні акти, праці вітчизняних авторів, таких як Гурєєв І.В., Дуканич Л.В., Кондраков Н.П., а так само, матеріали періодичних видань з аналізованої теми.

1. Теоретичні аспекти формування і розподілу прибутку в організації

1.1 Економічна сутність прибутку, його види та функції

Показники фінансових результатів характеризують абсолютну ефективність господарювання підприємства. Найважливішими з них є показники прибутку, яка в умовах ринкової економіки складає основу економічного розвитку підприємства. Прибуток це грошове вираження основної частини грошових накопичень, створюваних підприємствами будь-якої форми власності. Як найважливіша категорія ринкових відносин, прибуток виконує певні функції.

По-перше, прибуток характеризує кінцевий фінансовий результат підприємницької діяльності підприємства. Вона є показником, що найбільш повно відображає ефективність виробництва, обсяг і якість виробленої продукції, стан продуктивності праці, рівень собівартості. Показники прибутку характеризують ступінь ділової активності та фінансового благополуччя підприємства. За прибутком визначається рівень віддачі авансованих коштів та дохідність вкладень в активи підприємства. Прибуток надає також стимулюючий вплив на зміцнення комерційного розрахунку, інтенсифікацію виробництва [16, С.87].

По-друге, прибуток має стимулюючою функцією. Її зміст полягає в тому, що прибуток одночасно є фінансовим результатом і основним елементом фінансових ресурсів підприємства. Реальне забезпечення принципу самофінансування визначається отриманим прибутком. Частка чистого прибутку, що залишилася в розпорядженні підприємства після сплати податків та інших обов'язкових платежів, повинна бути достатньою для фінансування розширення виробничої діяльності, науково-технічного і соціального розвитку підприємства, матеріального заохочення працівників.

По-третє, прибуток є одним із джерел формування бюджетів різних рівнів. Вона надходить до бюджетів у вигляді податків і поряд з іншими дохідними надходженнями використовується для фінансування та задоволення спільних суспільних потреб, забезпечення виконання державою своїх функцій, державних інвестиційних, соціальних та інших програм, бере участь у формуванні бюджетних і благодійних фондів. За рахунок прибутку виконується також частина зобов'язань підприємства перед бюджетом, банками, іншими підприємствами та організаціями [7, С.109].

Прибуток, який враховує всі результати виробничо-господарської діяльності підприємства, називається прибутком до оподаткування. Вона включає прибуток від продажу продукції (робіт, послуг), прибуток від іншої діяльності (рис. 1.1).

Рис. 1.1. Склад прибутку до оподаткування

Прибуток (збиток) від продажу продукції (робіт, послуг) - це фінансовий результат, отриманий від основної діяльності підприємства, яка може здійснюватися в будь-яких видах, зафіксованих у його статуті і не заборонених законом. Фінансовий результат визначається окремо по кожному виду діяльності підприємства, які можуть застосовуватися до продажу продукції, виконання робіт, надання послуг. Він дорівнює різниці між виручкою від продажу продукції (робіт, послуг) у діючих цінах та витратами на її виробництво [5, С.20]. Виручка приймається в розрахунок без податку на додану вартість і акцизів, які будучи непрямими податками надходять до бюджету. З виручки також исключаемая сума націнок (знижок), що надходить торговим і постачальницько-збутових підприємствам, які беруть участь у збуті продукції.

Фінансові результати від іншої діяльності - це прибуток (збиток) за операціями, що не відносяться до основної діяльності підприємства і не пов'язаних із продажем продукції, основних засобів, іншого майна підприємства, виконанням робіт, наданням послуг (рис. 1.2).

Рис. 1.2. Склад інших фінансових результатів

Фінансовий результат від інших операцій визначається як доходи (збитки) за мінусом витрат за іншими операціями.

Після формування прибутку підприємство виробляє сплату податків, а решта прибутку в розпорядженні підприємства, тобто після сплати податку на прибуток, називається чистим прибутком. Чистий прибуток, являє собою різницю між прибутком до оподаткування та податковими платежами за рахунок неї. Цю прибуток підприємство може розподіляти за власним розсудом (на виробничий і соціальний розвиток, заохочення працівників і дивіденди за акціями), інша частина прибутку, залишаючись у розпорядженні підприємства, спрямовується на збільшення власного капіталу фірми.

Таким чином, прибуток є основним джерелом фінансових ресурсів підприємства. Її величина, багато в чому, визначає перспективи господарського розвитку, можливості нарощування обсягів господарської діяльності. Що залишається в розпорядженні підприємства після внесення податків і інших платежів до бюджету частину прибутку до оподаткування називається чистим прибутком. Вона характеризує кінцевий фінансовий результат діяльності підприємства. Отримання чистого прибутку організації залежить, в першу чергу, від суми прибутку до оподаткування, яка визначається як прибуток від продажу продукції (товарів, робіт, послуг), іншої діяльності.

1.2 Порядок формування розподілу прибутку, що залишається в розпорядженні підприємства

Прибуток як головний результат підприємницької діяльності забезпечує потреби самої організації і держави в цілому. Загальний обсяг прибутку підприємства являє собою валовий прибуток. На величину валового прибутку впливає сукупність багатьох факторів, що залежать і не залежать від підприємницької діяльності.

Важливими чинниками зростання прибутку, що залежать від діяльності підприємств, є ріст обсягу виробленої продукції відповідно до договірних умов, зниження її собівартості, підвищення якості, поліпшення асортименту, підвищення ефективності використання виробничих фондів, зростання продуктивності праці.

До факторів, які залежать від діяльності організацій, відносяться зміни державних регульованих цін на реалізовану продукцію, вплив природних, географічних, транспортних і технічних умов на виробництво та реалізацію продукції та ін

У зв'язку з тим, що переважну частину валового прибутку (95-97%) підприємства одержують від продажу товарної продукції (робіт, послуг), цієї частини прибутку повинна бути приділена головна увага. Зазначені вище фактори, що залежать і не залежать від діяльності підприємства, впливають головним чином на прибуток від продажу продукції (робіт, послуг). Ці фактори підлягають детальному вивченню та аналізу.

Механізм формування показників прибутку відповідно до форми № 2 «Звіт про фінансові результати» представлений на рис. 1.3.Рис. 1.3. Механізм формування показників прибутку відповідно до форми № 2 «Звіт про фінансові результати»

Під розподілом прибутку розуміється порядок її напрямку, що визначається законодавством. Конкретні форми і методи використання прибутку постійно видозмінюються і розвиваються із зростанням суспільного виробництва і зі зміною завдань, що стоять перед економікою. Кожен етап у взаєминах між бюджетом і підприємством з приводу використання прибутку породжує нові форми і методи цього використання [11, с.354].

Прибуток розподіляється між державою, власниками підприємства і самим підприємством. Пропорції цього використання значною мірою впливають на ефективність діяльності підприємства як позитивно, так і негативно. Взаємовідносини підприємств і держави з приводу прибутку будується на основі оподаткування прибутку.

На підприємстві розподілу підлягає прибуток після сплати податків та виплати дивідендів. Із цього прибутку так само сплачуються деякі податки в місцеві бюджети і стягуються економічні санкції. Використання прибутку підприємством залежить від багатьох факторів. У період технічного переозброєння і модернізації виробництва, освоєння нових видів продукції і нових технологій підприємство вкрай потребує фінансових ресурсах, і надати їх повинні в першу чергу власники. Однак це не означає, що вони повинні відмовитися від своїх очікувань і не отримувати дохід на вкладений капітал.

Використання прибутку, що залишається в розпорядженні підприємства, регламентується внутрішніми документами підприємства, як правило, в обліковій політиці. Деякі аспекти розподільного процесу фіксуються в статуті підприємства.

Схема розподілу та використання прибутку підприємства наведена на рис. 1.4.

Рис. 1.4. Формування і використання прибутку підприємства

Розподіл і використання прибутку грунтується на дотриманні трьох принципів:

- Забезпечення матеріальної зацікавленості працівників у досягненні найвищих результатів при найменших витратах;

- Накопичення власного капіталу;

- Виконання зобов'язань перед державним бюджетом [3, С.124].

До резервного фонду можна направити не більше 50% суми прибутку, що підлягає оподаткуванню. Кошти цього фонду мають цільове призначення - для покриття непередбачених втрат, компенсації ризику, інших витрат, що виникають у процесі господарської діяльності і при розподілі прибутку в різні фонди підприємства. Існування резервного фонду визначає можливості виплати дивідендів по акціях у разі нестачі суми чистого прибутку.

Для дивідендів, на яких повністю відбиваються коливання прибутку, характерна нестійкість. Якщо акції акціонерів товариства котируються на фондовій біржі, одним з найважливіших обмежувачів розподілу прибутку стає їх курс. Істотні зміни в розмірах виплачених дивідендів негайно відбиваються на курсі акцій.

Якщо суми статутного капіталу і фонду накопичення перевищують величину отриманого прибутку, можна говорити про стійкість фінансової спрямованості коштів на розвиток підприємства.

Направляючи значну частку чистого прибутку на поточні потреби, підприємство знижує темпи економічного зростання і, отже, обмежує можливості майбутнього споживання. Прибуток, спрямована на капіталовкладення, сприяє прискоренню економічного зростання, тим самим розширюються можливості майбутнього споживання.

У фондах спеціального призначення акумулюється значна частина прибутку, резервувати або спрямована на освіту джерел фінансування, витрат на створення нового майна підприємства виробничого призначення та соціальної інфраструктури. Фонди спеціального призначення чітко розмежовують кошти, спрямовані підприємством на виробничий розвиток і на споживчі потреби. У зв'язку з цим утворюються дві самостійні групи фондів: фонди накопичення і фонди споживання.

Фонди накопичення об'єднують ту частину прибутку, що залишається в розпорядженні підприємства, яка спрямована на будівництво і придбання основних фондів, тобто на створення нового майна підприємства.

Кошти фондів споживання призначені для фінансування витрат на соціальні потреби і матеріальне стимулювання колективу підприємства. За рахунок коштів фондів працівникам виплачуються премії, не пов'язані з виробничими результатами, різного виду заохочення, соціальні та компенсаційні виплати, матеріальна допомога, лікування та відпочинок, придбання медикаментів [13, с.326].

Таким чином, прибуток це грошове вираження основної частини грошових накопичень, створюваних підприємствами будь-якої форми власності. Базою розрахунків є прибуток до оподаткування - основний фінансовий показник виробничо-господарської діяльності підприємства. З прибутку, що залишається в розпорядженні підприємства відповідно до законодавства та установчих документів підприємство може створювати фонд нагромадження, фонд споживання, резервний фонд та інші спеціальні фонди та резерви. Нормативи відрахувань від прибутку у фонди спеціального призначення встановлюється самим підприємством за погодженням із засновником.

1.3 Управління формуванням і розподілом прибутку в організації

Найважливіша роль прибутку, посилюється з розвитком підприємництва, визначає необхідність її правильного обчислення. Від того, наскільки достовірно визначена плановий прибуток, буде залежати успішна фінансово-господарська діяльність фірми.

Інформаційною базою аналізу формування та розподілу прибутку є наступні джерела:

- Дані аналітичного бухгалтерського обліку за рахунком продажів і рахунками «Прибутки та збитки», «Нерозподілений прибуток, непокритий збиток»;

- Форма бухгалтерської звітності № 2 «Звіт про фінансові результати»;

- Дані фінансового плану.

Аналізуються установчі документи, протоколи зборів засновників, накази, розпорядження, облікові регістри за рахунками 84 «Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)», 90 «Продажі», 91 «Інші доходи і витрати», 99 «Прибутки та збитки» та інші, головна книга.

Розрахунок планового прибутку повинен бути економічно обгрунтованим, що дозволить здійснювати своєчасне і повне фінансування інвестицій, приріст власних оборотних коштів, відповідні виплати робітникам і службовцям, а також своєчасні розрахунки з бюджетом, банками та постачальниками. Отже, правильне планування прибутку на підприємствах має ключове значення не тільки для підприємців, але і для економіки в цілому.

Планується прибуток окремо за видами: від продажу товарної продукції, від продажу іншої продукції і послуг нетоварного характеру, від продажу основних фондів і т.д.

Основними аналітичними і управлінськими завданнями аналізу формування та розподілу прибутку є:

- Оцінка прибутковості виробничої і комерційної діяльності підприємства, оскільки прибуток є основним показником господарської діяльності;

- Оцінка діяльності підприємства в динаміці, що досягається шляхом зіставлення даних попереднього і звітного періодів;

- Оцінка виконання плану, реалізується при порівнянні планових показників з фактичними;

- Виявлення та кількісне вимірювання впливу факторів формування показників прибутку та оцінка її якості;

- Вивчення напрямків, пропорцій і тенденцій розподілу прибутку;

- Планування прибутку на майбутній період;

- Виявлення резервів зростання прибутку;

- Розробка рекомендацій щодо найбільш ефективного використання прибутку з урахуванням перспектив розвитку підприємства [1, С.421].

В інструментарій механізму формування та регулювання прибутку підприємства входять наступні елементи:

- Методика оперативної діагностики витрат як інструмент управління прибутком через центри прибутку, витрат, відповідальності;

- Регулювання прибутку шляхом аналізу співвідношення постійних і змінних витрат і використання операційного аналізу;

- Система оптимізації моделей прийняття основних управлінських рішень з метою максимізації прибутку з урахуванням обмежуючих факторів на основі застосування методів лінійного програмування.

Перший елемент представляє собою методику оперативної діагностики витрат (рис.1.5).Рис. 1.5. Алгоритм використання методики оперативної діагностики витрат

Важнейший аспект планирования и регулирования прибыли - сопоставление фактических расходов с нормативами. Разность между фактическими и нормативными расходами называется отклонением. Необходимо рассчитывать отклонения отдельно по каждому объекту учета затрат: центру ответственности, виду продукции, заказу и др. Цель анализа отклонений - определение и детальная оценка каждой причины, каждого фактора, которые привели к их возникновению, установление причин и ответственных за перерасход фактических расходов над нормативными. При этом отклонением может быть как экономия, так и перерасход ресурсов.

Анализ использования прибыли проводится в следующем порядке:

1) дается оценка изменений суммы и удельного веса средств по каждому направлению использования прибыли по сравнению с планом и базисным периодом;

2) проводится факторный анализ образования фондов;

3) проводится анализ движения специальных фондов;

4) дается оценка эффективности использования фондов в соответствии с показателями эффективности экономического потенциала. В процессе анализа необходимо изучить выполнение плана по использованию прибыли, для чего фактические данные об использовании прибыли по всем направлениям сравниваются с данными плана и выясняются причины отклонения от плана по каждому направлению использования прибыли.

Анализ формирования и использования фондов должен показать, насколько и за счет каких факторов изменилась общая сумма средств отчислений в фонды. Основными факторами, определяющими размер отчислений в фонды накопления и потребления, могут быть изменение суммы чистой прибыли и коэффициента отчислений прибыли в соответствующие фонды. Для расчета их влияния можно использовать один из приемов детерминированного факторного анализа. Затем рассчитывается влияние факторов изменения чистой прибыли на размер отчислений в фонды предприятия.

Важной задачей анализа является изучение вопросов использования средств фондов накопления и потребления. Средства этих фондов имеют целевое назначение и расходуются согласно утвержденным сметам. Фонд накопления используется в основном для финансирования затрат на расширение производства, его техническое перевооружение, внедрение новых технологий и т.д. Фонд социальной сферы может использоваться на коллективные нужды (расходы на содержание объектов культуры и здравоохранения, проведение оздоровительных и культурно-массовых мероприятий), фонд потребления – на индивидуальные (вознаграждение по итогам работы за год, материальная помощь, стоимость путевок в санатории и дома отдыха, стипендии студентам, частичная оплата питания и проезда, пособия по выходу на пенсию и т.д.).

В процессе анализа устанавливается соответствие фактических расходов расходам, предусмотренным сметой, выясняются причины отклонений от сметы по каждой статье, изучается эффективность мероприятий, проводимых за счет средств этих фондов. При анализе использования средств фонда накопления следует изучить полноту финансирования всех запланированных мероприятий, своевременность их выполнения и полученный эффект [9, С.384].

Таким образом, подводя итоги теоретическим аспектам темы исследования, можно выделить следующие основные моменты.

Прибыль это денежное выражение основной части денежных накоплений, создаваемых предприятиями любой формы собственности. Базой расчетов служит прибыль до налогообложения - основной финансовый показатель производственно-хозяйственной деятельности предприятия. Остающаяся в распоряжении предприятия после внесения налогов и других платежей в бюджет прибыль называется чистой. Она характеризует конечный финансовый результат деятельности предприятия. Из чистой прибыли в соответствии с законодательством и учредительными документами предприятие может создавать фонд накопления, фонд потребления, резервный фонд и другие специальные фонды и резервы. Нормативы отчислений от прибыли в фонды специального назначения устанавливается самим предприятием по согласованию с учредителем. Прибыль организации должна не только покрывать расходы на производство и продажу товаров (проведение работ, оказание услуг), но и быть настолько весомой, чтобы обеспечивать расширенное воспроизводство, а также решение стоящих перед предприятием задач.

2. Практические аспекты Анализа формирования и распределения прибыли в ОАО «КАМ-АВТО»

2.1 Анализ динамики, состава и структуры прибыли организации

ОАО «КАМ-АВТО» зарегистрировано Государственной Регистрационной палатой при Министерстве юстиции республики Татарстан. Свідоцтво про реєстрацію № 375 / к від 23 жовтня 1997 року. Организация создана на неопределенный срок.

Основной целью деятельности ОАО «КАМ-АВТО» является извлечение прибыли и использование ее в интересах акционеров, а также насыщение рынка товарами и услугами. Видами деятельности организации является производство и продажа запасных частей через сеть продаж и сервисного обслуживания.

Генеральный директор общества действует на основании действующего законодательства, устава, внутренних документов общества. В соответствии с Уставом ОАО «КАМ-АВТО» к компетенции генерального директора общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров общества. Ответственность за организацию бухгалтерского учета и соблюдение законодательства при выполнении хозяйственных операций несет руководитель и главный бухгалтер ОАО «КАМ-АВТО».

Финансовый результат деятельности предприятия выражается в изменении величины его собственного капитала за отчетный период. Способность предприятия обеспечить неуклонный рост собственного капитала может быть оценена системой показателей финансовых результатов. Обобщенно наиболее важные показатели финансовых результатов деятельности предприятия представлены в форме № 2 годовой отчетности.

Динамика доходов и расходов ОАО «КАМ-АВТО» за 2007-2008 гг. представлена в таблице 2.1.

Таблиця 2.1

Динамика доходов и расходов ОАО «КАМ-АВТО» за 2007-2008 гг.

Найменування показників

2007

2008

Абсолютне відхилення

Темп росту,%

Доходи і витрати по звичайних видах діяльності

Выручка от продаж товаров, продукции, работ, услуг

1 554 762

1 966 444

411 682

126,48

Собівартість проданих товарів, продукції, робіт, послуг

1 196 586

1 469 607

273 021

122,82

Валовий прибуток

358 176

496 837

138 661

138,71

Комерційні витрати

107 203

178 207

71 004

166,23

Управлінські витрати

214 127

298 143

84 016

139,24

Прибуток (збиток) від продажу

36 846

20 487

-16 359

55,60

Інші доходи і витрати

Інші доходи

3 145

21 358

18213

679,11

Інші витрати

33 060

19 501

-13 559

59,00

Прибуток (збиток) до оподаткування

6 931

22 344

15 413

322,38

Чистий прибуток (збиток) звітного періоду

6 383

21 544

15 161

337,52

Приведенные в таблице 2.1 данные свидетельствуют о следующих результатах деятельности ОАО «КАМ-АВТО». Выручка от продаж продукции, товаров, работ, услуг в период с 2007 года по 2008 год возросла на 411682 тыс. руб. и достигла уровня 1966444 тыс. руб. Это произошло за счет увеличения объема продаж товаров, продукции, работ, услуг и роста цен. Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг увеличилась на 273021 тыс. руб. за анализируемый период. Это обосновано ростом цен на покупные материалы и комплектующие, тарифов на электроэнергию, увеличением окладов и тарифов работников ОАО «КАМ-АВТО». При данной динамики роста выручки и себестоимости наблюдается также увеличение суммы валовой прибыли за анализируемый период.

Коммерческие расходы в 2008 году составила 71004 тыс. руб. Общая тенденция роста данных расходов связана с увеличением затрат на продажу товаров и предоставление услуг, на транспортировку товара до места назначения, с увеличением погрузочно-разгрузочных работ, содержанием помещений для хранения продукции. В разрезе управленческих расходов также наблюдается рост затрат. Данные расходы увеличились на 84016 тыс. руб.

Прочие доходы организации в 2008 году увеличились более чем в 6 раз, на конец 2008 года составили 21358 тыс. руб.

В 2007 году прибыль предприятия до налогообложения составила 6931 тыс. руб., а в 2008 году – 22344 тыс. руб.

Для большей наглядности динамика доходов и расходов организации представлена графически на рис. 2.1, 2.2.

Рис. 2.1 Динамика доходов ОАО «КАМ-АВТО» за 2007-2008 гг., тыс. руб.

Рис. 2.2. Динамика расходов ОАО «КАМ-АВТО» за 2007-2008 гг., тыс. руб.

Чистая прибыль ОАО «КАМ-АВТО» за отчетный период составила 21544 тыс. руб., что превышает уровень базисного года на 15161 тыс. руб.

Таким образом, основной целью деятельности ОАО «КАМ-АВТО» является извлечение прибыли и использование ее в интересах акционеров, а также насыщение рынка товарами и услугами. Видами деятельности организации является производство и продажа запасных частей через сеть продаж и сервисного обслуживания. За анализируемый период времен предприятие работает прибыльно, в частности, по результатам 2007 года чистая прибыль составила 15161 тыс. руб., по итогам 2008 года – 21544 тыс. руб.

2.2 Оценка эффективности формирования прибыли организации

Обобщающая оценка финансового состояния предприятия достигается на основе таких результативных показателей, как прибыль и рентабельность.

Рассмотрим анализ состава, структуры и динамики прибыли ОАО «КАМ-АВТО» за 2007-2008 гг. (таблица 2.2).

Таблиця 2.2

Анализ состава и структуры прибыли ОАО «КАМ-АВТО» за 2007-2008 гг.

Показники

Сума, тис. руб.

Структура за 2008 год, %


2007

2008

+; -


1. Прибуток від продажів

36 846

20 487

-16 359

91,69

2. Прибыль от прочих доходов и расходов

-29 915

1 857

31 772

8,31

3. Прибуток до оподаткування

6 931

22 344

15 413

100,00

4. Чистий прибуток

6 383

21 544

15 161

 

Как видно из таблицы 2.2 в 2007 году предприятие получает прибыль до налогообложения в сумме 6 931 тыс. руб. за счет прибыли от продаж на сумму 36 846 тыс. руб., убытка от прочих доходов и расходов в сумме 29915 тыс. руб. В 2008 году предприятие прибыльно по всем видам деятельности.

Для большей наглядности динамика рассмотренных показателей представлена на рис. 2.3.

Рис. 2.3. Динамика прибыли ОАО «КАМ-АВТО» за 2006-2008 гг., тыс. руб.

Наибольший удельный вес в структуре прибыли до налогообложения за 2008 год занимает прибыль от продаж (91,69%). На рис. 2.4 представлена динамика прибыли от продаж ОАО «КАМ-АВТО» за 2007-2008 гг. по видам деятельности организации.

Рис. 2.4. Динамика прибыли от продаж ОАО «КАМ-АВТО» за 2006-2008 гг., тыс. руб.

Показатели рентабельности являются относительными характеристиками финансовых результатов и эффективности деятельности организации. Данные показатели характеризуют факторную среду формирования прибыли и дохода организаций. Для расчета основных показателей рентабельности используются данные сводного баланса и отчета о прибылях и убытках. В таблице 2.3 представлен расчет основных показателей рентабельности ОАО «КАМ-АВТО» за 2007-2008 гг.

Таблиця 2.3

Расчет основных показателей рентабельности ОАО «КАМ-АВТО» за 2007-2008 гг.

Найменування показника

Алгоритм розрахунку

Содержание показателя

2007

2008

Відхилення

Рентабельність продажів

Прибыль от продаж / Выручка

Прибыль на единицу реализованной продукции

0,02

0,01

-0,01

Рентабельність основної діяльності

Прибыль от продаж / (Себестоимость + Коммерческие, управленческие расходы)

Прибыль от реализации на 1 руб. витрат

0,02

0,01

-0,01

Рентабельность совокупного капитала

Прибыль до налогообложения / Сумма чистых активов

Эффективность использования капитала

0,01

0,03

0,02

Рентабельність власного капіталу

Прибыль до налогообложения / Совокупный капитал

Динамика рентабельности собственного капитала оказывает влияние на динамику котировок акций

0,02

0,06

0,04

Рентабельність підприємства відображає ступінь прибутковості його діяльності. Данные, приведенные в таблице 2.3, показывают, что показатели рентабельности совокупного капитала, собственного капитала ОАО «КАМ-АВТО» за рассматриваемый период возросли.

Таким образом, ОАО «КАМ-АВТО» в 2007 году получает прибыль до налогообложения в сумме 6931 тыс. руб. за счет прибыли от продаж на сумму 36846 тыс. руб., убытка от прочих доходов и расходов в сумме 29915 тыс. руб. В 2008 году предприятие прибыльно по всем видам деятельности.

ОАО «КАМ-АВТО» является рентабельным, поскольку результаты от продажи продукции покрывают издержки производства и образуют прибыль, достаточную для нормального функционирования общества.

2.3 Анализ использования и распределения прибыли организации

Чистая прибыль ОАО «КАМ-АВТО» распределяется в соответствии с уставом предприятия. За счет чистой прибыли выплачиваются дивиденды акционерам предприятия, создаются фонды накопления, потребления, резервный фонд, часть прибыли направляется на пополнение собственного оборотного капитала. В процессе формирования и использования фондов специального назначения за счет прибыли реализуется ее стимулирующая роль.

На ОАО «КАМ-АВТО» из чистой прибыли образуются фонды: накопления, потребления, социальной сферы. Резервный фонд на данном предприятии не сформирован, поэтому средства на пополнение резервного фонда не направлялись. Анализируя распределения чистой прибыли в фонды специального назначения, необходимо знать факторы формирования этих фондов. Основными факторами формирования являются чистая прибыль и коэффициент отчислений прибыли. В таблице 2.4 представлены исходные данные для анализа использования чистой прибыли ОАО «КАМ-АВТО за 2007-2008 гг.

Таблиця 2.4

Данные об использовании чистой прибыли ОАО «КАМ-АВТО» за 2007-2008 гг.

Показник

2007

2008

Відхилення

(+, -)

1

2

3

4

1. Чистий прибуток

6 383

21 544

15161

2. Распределение чистой прибыли, тыс. руб.
- в фонд накопления

1 596

6 463

4 867

- в фонд потребления

3 830

10 772

6 942

- в фонд социальной сферы

957

4 309

3 351

3. Доля в чистой прибыли, %
- фонда накопления

25

30

5

- фонда потребления

60

50

-10

- фонда социальной сферы

15

20

5

Таким образом, за анализируемый период наблюдается рост отчислений из чистой прибыли во все фонды предприятия. В частности в фонд накопления отчисления увеличились на сумму 4867 тыс. руб., в фонд потребления – 6942 тыс. руб., в фонд социальной сферы – на сумму 3351 тыс. руб.

Рассмотрим влияние факторов – суммы чистой прибыли и коэффициента отчислений прибыли на отчисления в фонды. Изменение отчислений в фонды специального назначения за счет изменения чистой прибыли можно рассчитать по формуле:

Δ Ф = Δ Пч * К0, (2.1)

где Δ Ф - приращение фонда накопления (потребления, социальной сферы) за счет изменения чистой прибыли;

Δ Пч – приращение суммы чистой прибыли;

Ко – коэффициент отчислений от чистой прибыли в соответствующий фонд.

Прирост чистой прибыли за счет каждого фактора необходимо умножить на базисный (2007 г.) коэффициент отчислений в соответствующий фонд, то есть: Δ Фн = +15161*0,25= 3790,25 тыс.руб.;

Δ Фп = +15161*0,6= 9096,6 тыс.руб.;

Δ Фс.сф. = +15161*0,1= 2274,15 тыс.руб.;

Таким образом, увеличение суммы чистой прибыли организации на 15161 тыс. руб., повлияло на отчисления в фонды специального назначения следующим образом: приращение фонда накопления составило 3790,25 тыс. руб., фонда потребления – 9096,6 тыс. руб., фонда социальной сферы – 2274,15 тыс. руб.

На размер отчислений в фонды оказывают влияние и изменения коэффициента отчислений от чистой прибыли. Уровень его влияния рассчитывается по формуле:

Δ Ф = (К1 – К0)*Пч1, (2.2)

где Δ Ф – приращение фонда потребления (накопления, социальной сферы) от изменения коэффициента отчислений;

К1, К0 – фактический и базисный коэффициенты отчислений в фонды потребления (накопления, социальной сферы);

Пч1 – чистая прибыль за отчетный период.

Таким образом, Δ Фн = (0,30-0,25)*21544 = 1077,2 тыс.руб.;

Δ Фп = (0,5-0,6)*21544 = - 2154,4 тыс.руб.;

Δ Фс.сф. = (0,2-0,15)*21544 = 1077,2 тыс.руб.;

Из приведенных расчетов следует, что на увеличение суммы отчислений на сумму 1077,2 тыс. руб. в фонды накопления, социальной сферы повлияло увеличение коэффициента отчислений на 0,05. Отчисления в фонд потребления уменьшились на сумму 2154,4 тыс. руб. за счет снижения коэффициента отчислений на 0,1.

Соотношение использования прибыли на накопление и потребление, оказывает влияние на финансовое положение предприятия. Недостаточность средств, направляемых на накопление, сдерживает рост оборота, приводит к увеличению потребности в заемных средствах. Анализ использования прибыли выявляет, насколько эффективно распределялись средства на накопление и потребление. Верхнюю границу потенциального развития предприятия определяет рентабельность собственных средств, которая показывает эффективность использования собственного капитала.

Рентабельность собственных средств можно представить как отношение суммы средств, направленных на накопление и потребление, к величине собственных средств.

. (2.3)

Таким образом, рентабельность собственного капитала ОАО «КАМ-АВТО» в 2007 году составила: 6383/35824*100% =17,82.

в 2008 году: 21544/ 38123*100% = 56,51.

Как видим, рентабельность собственного капитала увеличилась по сравнению с прошлым годом на 38,69.

Рентабельність власних засобів показує ефективність використання власного капіталу, вказує на величину прибутку отриманої з кожної гривні, вкладеної у підприємства, власниками. Для досягнення високих темпів зростання обороту потрібно підвищувати можливості збільшення рентабельності власних коштів.

Таким образом, подводя итоги практическим аспектам темы исследования, можно выделить следующие основные моменты.

Основной целью деятельности ОАО «КАМ-АВТО» является извлечение прибыли и использование ее в интересах акционеров, а также насыщение рынка товарами и услугами. Видами деятельности организации является производство и продажа запасных частей через сеть продаж и сервисного обслуживания.

ОАО «КАМ-АВТО» в 2007 году получает прибыль до налогообложения в сумме 6931 тыс. руб. за счет прибыли от продаж на сумму 36846 тыс. руб., убытка от прочих доходов и расходов в сумме 29915 тыс. руб. В 2008 году предприятие прибыльно по всем видам деятельности. ОАО «КАМ-АВТО» является рентабельным, поскольку результаты от продажи продукции покрывают издержки производства и образуют прибыль, достаточную для нормального функционирования Общества.

Чистая прибыль ОАО «КАМ-АВТО» распределяется в соответствии с Уставом предприятия. За счет чистой прибыли выплачиваются дивиденды акционерам предприятия, создаются фонды накопления, потребления, резервный фонд, часть прибыли направляется на пополнение собственного оборотного капитала.

За анализируемый период наблюдается рост отчислений из чистой прибыли во все фонды предприятия. В частности в фонд накопления отчисления увеличились на сумму 4867 тыс. руб., в фонд потребления – 6942 тыс. руб., в фонд социальной сферы – на сумму 3351 тыс. руб.

Соотношение использования прибыли на накопление и потребление, оказывает влияние на финансовое положение предприятия. Недостаточность средств, направляемых на накопление, сдерживает рост оборота, приводит к увеличению потребности в заемных средствах. Анализ использования прибыли выявляет, насколько эффективно распределялись средства на накопление и потребление.

3. Совершенствование управления процессами формирования и распределения прибыли организации

Для поддержки эффективной хозяйственной деятельности предприятия, а также для увеличения прибыли необходимо проведение следующих мероприятий:

- выработать гибкость высокую адаптивность к изменяющимся условиям, постоянно и регулярно изучать состояние рынка сбыта продукции;

- изучать потребительский спрос с целью определения возможного объема реализации продукции;

- повысить качество и культуру обслуживания клиентов;

- оптимально использовать все имеющиеся ресурсы.

Основными путями повышения рентабельности продукции является:

- снижение использования производственных ресурсов, формирующих себестоимость (снижение фондоемкости, материалоемкости продукции или повышения обратных им показателей фондоотдачи, материалоотдачи);

- рост объема производства;

- рост цен на продукцию, сопровождаемый улучшением ее качества.

Резервы увеличения суммы прибыли определяются по каждому виду товарной продукции. Основными их источниками является увеличение объема продаж продукции, снижение ее себестоимости, повышение качества товарной продукции, реализация ее на более выгодных рынках сбыта и т.д. (рис.3.1).

После уплаты налогов прибыль распределяется следующим образом: одна часть используется на расширение производства (фонд накопления), другая - на капитальные вложения в социальную сферу (фонд социальной сферы), третья - на материальное поощрение работников предприятия (фонд потребления). Создается также резервный фонд предприятия.

Для повышения эффективности производства очень важно, чтобы при распределении прибыли была достигнута оптимальность в удовлетворении интересов государства, предприятия и работников. Государство заинтересовано получить как можно больше прибыли в бюджет. Руководство предприятия стремится направить большую сумму прибыли на расширенное воспроизводство. Работники заинтересованы в повышении оплаты труда.

Рис. 3.1. Схема подсчета резервов увеличения прибыли от реализации продукции

Важной задачей анализа использования и распределения является изучение вопросов использования средств фондов накопления и потребления. Средства этих фондов имеют целевое назначение и расходуются согласно утвержденным сметам. Фонд накопления используется в основном для финансирования затрат на расширение производства, его техническое перевооружение, внедрение новых технологий и т.д. Фонд социальной сферы может использоваться на коллективные нужды (расходы на содержание объектов культуры и здравоохранения, проведение культурно-массовых мероприятий), фонд потребления – на индивидуальные (вознаграждение по итогам работы за год, материальная помощь, стоимость путевок в санатории, стипендии студентам, частичная оплата питания и проезда, пособия по выходу на пенсию и т.д.).

На ОАО «КАМ-АВТО» большая часть прибыли была направлена в фонд потребления и использовалась на выплаты социального характера, что повлекло за собой замедление оборачиваемости оборотных активов, ограничение возможности роста товарооборота и прибыли. Недостаточность средств, направляемых на накопление, сдерживает рост оборота, приводит к увеличению потребности в заемных средствах. Направление средств в фонд накопления увеличит экономический потенциал, повысит платежеспособность предприятия и финансовую независимость, будет способствовать росту объема выполнения работ и реализации без увеличения размера заемных средств.

Таким образом, предприятию ОАО «КАМ-АВТО» нужно пересмотреть порядок распределения прибыли, направляя большую часть на формирование фонда накопления.

Для повышения эффективности производства фирмы очень важно, чтобы была четко отработанная налоговая политика, а налоги должны быть четкими и стабильными. Саме стабільність призведе до збільшення прибутку (доходу) підприємства. Если государство облагает предприятия высокими налогами, то это не стимулирует развитие производства, и, как результат поступление средств в бюджет. Следовательно, необходимо совершенствование налоговой политики, она нестабильна и очень сложна.

Таким образом, для увеличения положительного результата на ОАО «КАМ-АВТО» предлагается разработать мероприятия, обеспечивающие:

- строгое соблюдение заключенных договоров на выполнение работ. Особо важно предприятию, найти заказчиков на выполнение престижных и наиболее нужных для рынка работ;

- проведение масштабной и эффективной политики в области подготовки персонала, что представляет собой особую форму вложения капитала;

- повышение эффективности деятельности предприятия по сбыту продукции. Прежде всего, необходимо больше внимания уделять повышению скорости движения оборотных средств, сокращению всех видов запасов, добиваться максимально быстрого продвижения готовых изделий от производителя к потребителю;

- улучшение качества выполняемых работ, что приведет к конкурентоспособности и заинтересованности выбора данного предприятия заказчиками работ;

- сокращение затрат на производство за счет повышения уровня производительности труда, экономичного использования сырья, материалов, топлива, электроэнергии, оборудования;

- сокращение непроизводственных расходов и производственного брака.

Виконання цих пропозицій значно підвищить одержуваний прибуток на підприємстві.

Прибуток повинен бути настільки вагомою, щоб забезпечувати всі розширене відтворення, рішення що стоять перед підприємством задач. У сучасний період ринкова конкуренція повинна бути більш жорсткою, але не за рахунок чинника ціни, а в результаті появи більш витончених, тонких методів і форм суперництва підприємств на ринку. Необходимо, чтобы предприятие гораздо больше времени уделяло таким сферам, как продажа и сбыт продукции, так как нужды и запросы потребителей становятся чрезвычайно индивидуализированными, а рынки очень разнообразными по своей структуре.

Максимальне отримання прибутку в основному зв'язується зі зниженням виробничих витрат. Однак, в умовах, коли самими витратами підприємство може управляти, в основному тільки витрата їх кількості, а ціна на кожен вхідний матеріал (ресурс) практично некерована, а в умовах не сповільнюється інфляції і безконтрольності, підприємство вкрай обмежена у можливості знижувати виробничі витрати, домагаючись таким шляхом збільшення прибутку. Тому, тут виникає необхідність переоцінки інших якісних характеристик, що впливають на збільшення доходів підприємства.

Висновок

Прибыль это денежное выражение основной части денежных накоплений, создаваемых предприятиями любой формы собственности. Базой расчетов служит прибыль до налогообложения - основной финансовый показатель производственно-хозяйственной деятельности предприятия. Остающаяся в распоряжении предприятия после внесения налогов и других платежей в бюджет прибыль называется чистой. Она характеризует конечный финансовый результат деятельности предприятия. Чистую прибыль предприятие может распределять по собственному усмотрению (на производственное и социальное развитие, поощрение работников и дивиденды по акциям), остальная часть прибыли, оставаясь в распоряжении предприятия, направляется на увеличение собственного капитала фирмы.

Основными аналитическими и управленческими задачами анализа формирования и распределения прибыли являются:

- оценка прибыльности производственной и коммерческой деятельности предприятия, поскольку прибыль является основным показателем хозяйственной деятельности;

- оценка деятельности предприятия в динамике, что достигается путем сопоставления данных предыдущего и отчетного периодов;

- оценка выполнения плана, реализуется при сравнивании плановых показателей с фактическими;

- выявление и количественное измерение влияния факторов формирования показателей прибыли и оценка ее качества;

- изучение направлений, пропорций и тенденций распределения прибыли;

- планирование прибыли на предстоящий период;

- выявление резервов роста прибыли;

- разработка рекомендаций по наиболее эффективному использованию прибыли с учетом перспектив развития предприятия.

Информационной базой анализа использования и распределения прибыли являются следующие источники:

- данные аналитического бухгалтерского учета по счету продаж и счетам «Прибыли и убытки», «Нераспределенная прибыль, непокрытый убыток»;

- форма бухгалтерской отчетности №2 «Отчет о прибылях и убытках»;

- данные финансового плана.

Анализируются учредительные документы, протоколы собраний учредителей, приказы, распоряжения, учетные регистры по счетам 84 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)», 90 «Продажи», 91 «Прочие доходы и расходы», 99 «Прибыли и убытки» и др.

В результате проведенного анализа по ОАО «КАМ-АВТО» были получены следующие результаты. Основной целью деятельности ОАО «КАМ-АВТО» является извлечение прибыли и использование ее в интересах акционеров, а также насыщение рынка товарами и услугами. Видами деятельности организации является производство и продажа запасных частей через сеть продаж и сервисного обслуживания.

ОАО «КАМ-АВТО» в 2007 году получает прибыль до налогообложения в сумме 6931 тыс. руб. за счет прибыли от продаж на сумму 36846 тыс. руб., убытка от прочих доходов и расходов в сумме 29915 тыс. руб. В 2008 году предприятие прибыльно по всем видам деятельности. ОАО «КАМ-АВТО» является рентабельным, поскольку результаты от продажи продукции покрывают издержки производства и образуют прибыль, достаточную для нормального функционирования Общества.

Чистая прибыль ОАО «КАМ-АВТО распределяется в соответствии с Уставом предприятия. За счет чистой прибыли выплачиваются дивиденды акционерам предприятия, создаются фонды накопления, потребления, резервный фонд, часть прибыли направляется на пополнение собственного оборотного капитала.

За анализируемый период наблюдается рост отчислений из чистой прибыли во все фонды предприятия. В частности в фонд накопления отчисления увеличились на сумму 4867 тыс. руб., в фонд потребления – 6942 тыс. руб., в фонд социальной сферы – на сумму 3351 тыс. руб. Увеличение суммы чистой прибыли организации на 15161 тыс. руб., повлияло на отчисления в фонды специального назначения следующим образом: приращение фонда накопления составило 3790,25 тыс. руб., фонда потребления – 9096,6 тыс. руб., фонда социальной сферы – 2274,15 тыс. руб.

Соотношение использования прибыли на накопление и потребление, оказывает влияние на финансовое положение предприятия. Недостаточность средств, направляемых на накопление, сдерживает рост оборота, приводит к увеличению потребности в заемных средствах. Анализ использования прибыли выявляет, насколько эффективно распределялись средства на накопление и потребление.

На ОАО «КАМ-АВТО» большая часть прибыли была направлена в фонд потребления и использовалась на выплаты социального характера, что повлекло за собой замедление оборачиваемости оборотных активов, ограничение возможности роста товарооборота и прибыли. Недостаточность средств, направляемых на накопление, сдерживает рост оборота, приводит к увеличению потребности в заемных средствах. Направление средств в фонд накопления увеличит экономический потенциал, повысит платежеспособность предприятия и финансовую независимость, будет способствовать росту объема выполнения работ и реализации без увеличения размера заемных средств.

Таким образом, предприятию ОАО «КАМ-АВТО» нужно пересмотреть порядок распределения прибыли, направляя большую часть на формирование фонда накопления.

Список використаних джерел та літератури

 1. Абрютина, М.С. Аналіз фінансово-економічної діяльності підприємства. Навчально-практичний посібник. / М.С. Абрютина. - М.: Издательство «Дело и сервис», 2008. - 520 с.

 2. Артеменко, В.Г. Фінансовий аналіз. / В.Г. Артеменко, М.В. Беллендир. – М.: ДИС, 2008. –205 с.

 3. Басовский, М.Е. Комплексний економічний аналіз господарської діяльності. / М.Е. Басовський. - М.: ИНФРА-М, 2009. –366 с.

 4. Бердникова, Т.Б. Анализ и диагностика финансово-хозяйственной деятельности предприятий. / Т.Б. Бердникова.– М.: ИНФРА-М, 2008, - 275 с.

 5. Глазунов, В.М. Аналіз фінансового стану підприємства. / В.Н. Глазунов. / / Фінанси. - 2008. - № 2. - С.13-21.

 6. Донцова, Л.В. Аналіз фінансової звітності. / Л.В. Донцова, Н.А. Никифорова. - М.: Справа та сервіс, 2007. - 336 с.

 7. Ермолович, Л.Л. Аналіз фінансово-господарської діяльності підприємства. / Л.Л. Єрмолович. - Мн.: БГЭУ, 2008. - 265 с.

 8. Єфімова, О.В. Аналіз фінансової звітності. / О.В. Ефимова.– М.: Омега-Л, 200 8 . - 408 с.

 9. Ковалёв, А. И. Анализ хозяйственного состояния предприятия. / А. И. Ковалёв. - Вид. 3-е, испр. і доп. - М.: Центр економіки і маркетингу, 2008. –415 с.

 10. Любушин, Н.П. Аналіз фінансово-економічної діяльності підприємства. / Н.П. Любушин, В.Б. Лещева, В.Г. Дьякова.– М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2008. - 471 с.

 11. Маканьян, Э.А. Фінансовий аналіз. / Э.А. Маканьян. - М.: «Приор», 2008. – 466 с.

 12. Павлова, Л.П. Фінансовий менеджмент. Російська практика. / Л.М. Павлова.– М.: Перспектива, 2008. - 264 с.

 13. Савицька, Г.В. Аналіз господарської діяльності підприємства. / Г.В. Савицька. - МИНСК ООО «Новое знание», 2008. - 683 с.

 14. Селезнева, Н.Н. Фінансовий аналіз. / Н.Н. Селезньова, А.Ф. Іонова. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2008. - 479 с.

 15. Фінансовий менеджмент. Підручник для вузів. Під ред. проф. Г. Б. Поляка. М.: ИНФРА-М, 2008. - 371 с.

 16. Фінансовий менеджмент. // Учебник для вузов. / Г.Б. Поляк, И.А. Акодис, Т.А. Караева и др. / Под ред. проф. Г.Б. Поляка.М.: ИНФРА-М, 2008. - 371 с.

  Додати в блог або на сайт

  Цей текст може містити помилки.

  Фінанси, гроші і податки | Курсова
  157.8кб. | скачати


  Схожі роботи:
  Аналіз формування і розподілу прибутку 2
  Аналіз формування і розподілу прибутку
  Аналіз формування розподілу і використання прибутку
  Особливості формування розподілу і використання прибутку
  Міжнародні стандарти формування і розподілу прибутку підприємства
  Оцінка механізму формування та розподілу прибутку на прикладі підприємства ТОВ БелКрус
  Облік розподілу та використання прибутку
  Аналіз витрат підприємства і розподілу прибутку
  Аналіз розподілу та використання прибутку підприємства
© Усі права захищені
написати до нас
Рейтинг@Mail.ru