Управління дебіторською та кредиторською заборгованістю на підприємстві 2

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.


Нажми чтобы узнать.
скачати

ДИПЛОМНА РОБОТА

Управління дебіторською та кредиторською заборгованістю на підприємстві

Зміст

Введення

1. Теоретичні основи управління кредиторською та дебіторською заборгованістю підприємства

1.1 Сутність та освіта дебіторської і кредиторської заборгованості підприємства

1.2 Аналіз та оцінка дебіторської і кредиторської заборгованості підприємства

1.3 Комплексне управління дебіторською і кредиторською заборгованостями підприємства

2. Аналіз та оцінка рівня управління дебіторською та кредиторською заборгованістю підприємства (на прикладі ТОВ «КДВ Мінусінськ»)

2.1 Організаційно-економічна оцінка діяльності підприємства ТОВ «КДВ Мінусінськ»

2.2 Аналіз фінансово-господарської діяльності підприємства

2.3 Аналіз динаміки, стану та ефективності управління рухом дебіторської і кредиторської заборгованості підприємства

3. Пропозиції щодо вдосконалення процесу управління дебіторською та кредиторською заборгованістю ТОВ КДВ Мінусинськ

3.1 Розробка рекомендацій щодо вдосконалення системи управління дебіторською заборгованістю підприємства

3.2 Розробка рекомендацій щодо вдосконалення системи управління кредиторською заборгованістю підприємства

Висновок

Бібліографічний список

Програми

Введення

У сучасних ринкових умовах заставою виживання та основою стабільного становища будь-якого підприємства є його фінансова стійкість. Якщо підприємство фінансово стійке, платоспроможне, то воно має ряд переваг перед іншими підприємствами того ж профілю для отримання кредитів, залучення інвестицій, у виборі постачальників і в підборі кваліфікованих кадрів. Чим вище стійкість підприємства, тим більше воно незалежно від несподіваної зміни ринкової кон'юнктури і, отже, тим менше ризик опинитися на краю банкрутства.

Будь-яке підприємство, що веде виробничу чи іншу комерційну діяльність, має мати відповідний реальним, тобто функціонуючим майном у вигляді основного і оборотного капіталу. Оскільки оборотні кошти включають як матеріальні, так і грошові ресурси, від їхньої організації, ефективного використання залежать процес матеріального виробництва і фінансова стійкість комерційної організації. 1

Великий вплив на оборотність капіталу, а, отже, й на фінансовий стан будь-якого підприємства робить стан дебіторської та кредиторської заборгованості. Правильний аналіз зміни обороту ресурсів, вкладених в запаси і розрахунки, дає можливість визначити резерви зменшення потреби в оборотних коштах шляхом оптимізації запасів, їх відносного зниження в порівнянні зі зростанням виробництва, прискорення розрахунків або, навпаки, залучення коштів в оборот при несприятливому положенні справ на підприємстві . Розумне управління дебіторською та кредиторською заборгованістю підприємства є гарантом успішного розвитку підприємства на основі зростання прибутку і капіталу при збереженні платоспроможності і кредитоспроможності в умовах припустимого рівня ризику.

Основним завданням будь-якої комерційної організації є отримання прибутку, тому перед фінансовими службами і керівництвом підприємства постає питання про зниження дебіторської і кредиторської заборгованості, високий рівень якої може знизити фінансову стійкість підприємства.

Однією з основних проблем зростання дебіторської і кредиторської заборгованості підприємства є недосконалість управління його грошовими потоками. Оперативне управління грошовими ресурсами - планування грошових потоків і ефективне управління підприємством неможливе без оперативного контролю дебіторської і кредиторської заборгованості. Несвоєчасність отримання даних по заборгованості може призвести до того, що підприємство або залишиться без необхідних обігових коштів, або не зможе правильно запланувати обсяг грошових коштів для майбутніх виплат.

Здійснення контролю за рухом дебіторської і кредиторської заборгованості необхідно для поліпшення розрахунково-платіжної дисципліни. Важливим фактором контролю є оборотність дебіторської та кредиторської заборгованості.

Динаміка оборотності дебіторської заборгованості підприємства багато в чому залежить від кредитної політики підприємства, від ефективності системи контролю, що забезпечує своєчасність надходження оплати.

Висока оборотність кредиторської заборгованості може свідчити про покращення платіжної дисципліни підприємства у відносинах з постачальниками, бюджетом, позабюджетними фондами, персоналом підприємства, іншими кредиторами - своєчасне погашення підприємством своєї заборгованості перед кредиторами і (або) скорочення покупок з відстрочкою платежу (комерційного кредиту постачальників).

Таким чином, актуальність обраної автором теми, присвяченої проблемам дебіторської та кредиторської заборгованостей, обгрунтовується необхідністю оперативного і ефективного управління ними на сучасному підприємстві.

Метою написання даної дипломної роботи є розробка рекомендацій щодо вдосконалення управління дебіторською та кредиторською заборгованостями на основі вивчення теоретичних положень та аналізу на прикладі ТОВ «КДВ Мінусінськ».

Для досягнення поставленої в рамках дипломної роботи мети необхідно вирішити такі завдання:

1. Розглянути теоретичні основи управління кредиторською та дебіторською заборгованістю підприємства.

2. Проаналізувати і дати оцінку рівню управління кредиторською та дебіторською заборгованістю підприємства ТОВ «КДВ Мінусінськ».

3. Розробити пропозиції щодо вдосконалення процесу управління кредиторською та дебіторською заборгованістю підприємства ТОВ «КДВ Мінусінськ».

Об'єктом дослідження в даній дипломній роботі є виробниче підприємство ТОВ «КДВ Мінусінськ» - вітчизняне підприємство, що спеціалізується в основному, на виробництві і реалізації хлібобулочних і твердих борошняних виробів.

Предмет дослідження - управління дебіторською та кредиторською заборгованістю підприємства.

У першому розділі дипломної роботи розглянуті теоретичні основи управління дебіторською та кредиторською заборгованістю підприємства. Для цього були розглянуті сутність і причини утворення, дана оцінка дебіторської та кредиторської заборгованостей на сучасному підприємстві. Розглянуто аспекти комплексного управління дебіторською та кредиторською заборгованостями підприємства.

У другому розділі роботи проаналізовано рівень управління кредиторської та дебіторської заборгованості на підприємстві ТОВ «КДВ Мінусінськ». Для цього була надана організаційно-економічна характеристика підприємства ТОВ «КДВ Мінусінськ», проаналізовано фінансово-господарська діяльність підприємства, розглянуті динаміка, загальний стан і ефективність управління кредиторською та дебіторською заборгованістю на підприємстві.

У третій главі наведені пропозиції щодо вдосконалення процесу управління кредиторської та дебіторської заборгованості на підприємстві ТОВ «КДВ Мінусінськ».

При проведенні даного аналізу були використані наступні прийоми і методи:

горизонтальний і вертикальний аналіз;

аналіз коефіцієнтів (відносних показників);

порівняльний аналіз.

Практична значимість даної роботи полягає в аналізі динаміки, стану та ефективності управління дебіторською та кредиторською заборгованостями підприємства, з метою вдосконалення системи управління дебіторською та кредиторською заборгованостями підприємства ТОВ «КДВ Мінусінськ». При проведенні даного прикладного дослідження з'явилася можливість дати рекомендації щодо подальшого вдосконалення системи управління дебіторською та кредиторською заборгованостями підприємства.

Методологічну і теоретичну основу даної роботи склали перекладні праці західних вчених, а також праці провідних російських учених у галузі фінансового менеджменту, таких як Голубков Є.П., Данько Т.П., Балакірєва О.М., Роммат Є.В., Астахов В.П., Баканов М.І., Стоянова Є.С., Колчина І.В., Котлер Ф., Герчикова І.М., та інші.

1. Теоретичні основи управління дебіторською та кредиторською заборгованістю підприємства

1.1 Сутність та освіта дебіторської і кредиторської заборгованості підприємства

Рівень платоспроможності і стійкості підприємства залежить від швидкості оборотності дебіторської і кредиторської заборгованості, яка характеризує ефективність функціонування організації. 1

Дебіторська та кредиторська заборгованості - неминучий наслідок існуючої в даний час системи грошових розрахунків між організаціями, при якій завжди є розрив часу платежу з моменту переходу права власності на товар, між пред'явленням платіжних документів до оплати і часу їх фактичної оплати. 2

Заборгованість, призначена до отримання у вигляді грошових коштів, істотно впливає на фінансове становище організації, величину грошових коштів у складі оборотних коштів, платоспроможність і розмір прибутку. Подібна властивість дебіторської заборгованості нерідко використовується для здійснення протиправних дій, пов'язаних з умисним спотворенням фінансового стану і фінансових результатів.

Дебіторська заборгованість свідчить про тимчасове відволікання коштів з обороту даного підприємства, що викликає додаткову потребу в ресурсах і може призводити до напруженого фінансового стану.

Засоби в дебіторській заборгованості ставляться до ненормованим оборотних коштів, що функціонує в сфері обігу. Через специфіку форм, швидкості руху, закономірності виникнення ці оборотні кошти не можуть бути заздалегідь враховано подібно нормованих оборотних коштів. Господарюючі суб'єкти мають можливість керувати цими коштами і впливати на їх величину за допомогою системи кредитування і розрахунків. 1

Дебіторська заборгованість організації - це платежі покупців товарів, кредиторська заборгованість, навпаки, заборгованість самої організації постачальникам товарів та іншим стороннім організаціям. Говорячи про грошові потоки як про показник, що відбиває реальний фінансовий стан, слід зауважити, що саме це їх властивість дозволяє організації відслідковувати дійсний рівень її поточної платоспроможності.

Дебіторська заборгованість всередині організації як існувала, так і буде існувати. Дебіторська заборгованість може бути припустимою, зумовленої діючою системою розрахунків, і неприпустимою, що свідчить про недоліки у фінансово-господарської діяльності.

У складі дебіторської заборгованості враховуються такі види:

заборгованість покупців і замовників;

векселі до отримання;

заборгованість дочірніх і залежних товариств;

заборгованість засновників за внесками до статутного капіталу;

аванси видані та ін

Дебіторська заборгованість - важливий компонент оборотного капіталу. Коли одне підприємство продає товари іншому підприємству чи організації, зовсім не означає, що товари будуть оплачені негайно. Несплачені рахунки за поставлену продукцію (або рахунки до отримання) і складають більшу частину дебіторської заборгованості. Специфічний елемент дебіторської заборгованості - векселя до одержання, що є по суті цінними паперами (комерційні цінні папери). Одним із завдань фінансового менеджера по управлінню дебіторською заборгованістю є визначення ступеня ризику неплатоспроможності покупців, розрахунок прогнозного значення резерву по сумнівних боргах, а також надання рекомендацій по роботі з фактично або потенційно неплатоспроможними покупцями.

Важливим співвідношенням в аналізі грошових потоків організації є співвідношення між оборотністю дебіторської та кредиторської заборгованості. По суті, від цього співвідношення і залежить здатність компанії відповідати за своїми короткостроковими зобов'язаннями.

Під оборотністю дебіторської заборгованості розуміється кількість днів, протягом яких в організації формується необхідна сума грошових коштів для покриття своєї кредиторської заборгованості. Оборотність кредиторської заборгованості - часовий проміжок, після закінчення якого кредиторська заборгованість організації торгівлі має бути погашена. Для забезпечення точності обліку грошових потоків необхідно виключати з аналізу прострочену та довгострокову заборгованості компанії, оскільки відносно цих видів активів і зобов'язань не очікується надходження платежів в найближчому майбутньому. 1

У джерелах формування оборотних коштів особливе місце займають позикові кошти. Їх основу складають короткострокові кредити банку, які покривають тимчасову додаткову потребу підприємства. Залучення позикових коштів обумовлено характером виробництва, розрахунково-платіжними відносинами в умовах ринку, заповненням недоліку власних оборотних коштів та іншими об'єктивними причинами.

До поточних зобов'язань відноситься короткострокова кредиторська заборгованість, перш за все банківські позички і неоплачені рахунки інших підприємств.

В умовах ринкової економіки основним джерелом позик є комерційні банки. Як правило, банки вимагають документального підтвердження забезпеченості запитуваних кредитів товарно-матеріальними цінностями позичальника.

Альтернативний варіант полягає у продажу підприємством частини своєї дебіторської заборгованості фінансовій установі з наданням йому можливості отримувати гроші за борговим зобов'язанням. Отже, одні підприємства можуть вирішувати свої проблеми короткострокового фінансування шляхом застави наявних у них поточних активів, інші - за рахунок часткової їх продажу.

Позикові кошти у вигляді кредитів зазвичай використовуються більш ефективно, ніж власні оборотні кошти. Вони роблять більш швидкий кругообіг, мають цільове призначення, видаються на строго обумовлений термін, супроводжуються справлянням банківського відсотка. Все це спонукає підприємство стежити за рухом позикових коштів та результативністю їх використання.

Позикові кошти залучаються не тільки у вигляді короткострокових банківських кредитів, а й у вигляді кредиторської заборгованості, а також інших інших залучених коштів - залишків фондів і резервів самого підприємства, тимчасово не використовуваних за цільовим призначенням.

Під кредиторською заборгованістю слід розуміти вартісну оцінку зобов'язань організації перед третіми особами, що виникли в процесі господарської діяльності і які підлягають сплаті або стягненню у визначені терміни. До її складу входять короткострокові і довгострокові кредити банків, короткострокові поточні зобов'язання.

Одна з форм зовнішнього прояву фінансової стійкості підприємства є її платоспроможність по кредиторської заборгованості - здатність своєчасно виконувати свої зобов'язання, що випливають з торгових та інших операцій платіжного характеру.

Більшість підприємств стикаються з проблемою управління своєю кредиторською заборгованістю. Кредиторська заборгованість - це позапланове залучення в господарський оборот підприємства коштів інших підприємств, організацій чи окремих осіб. Використання цих коштів у межах діючих термінів оплати рахунків і зобов'язань правомірно. Однак у більшості випадків кредиторська заборгованість виникає в результаті порушення розрахунково-платіжної дисципліни. У зв'язку з цим у підприємства утворюється заборгованість постачальникам за отримані, але не оплачені товарно-матеріальні цінності.

У рамках аналізу кредиторської заборгованості здійснюється поглиблене дослідження платоспроможності підприємства на основі побудови балансу, що включає наступні взаємопов'язані групи показників: загальна величина неплатежів, заборгованість за позиками, заборгованість за розрахунковими документами постачальників, недоїмки в бюджеті, інші неплатежі, у тому числі з оплати праці.

При порушенні термінів сплати податкових платежів виникає прострочена заборгованість податковим органам. Несвоєчасні внески в позабюджетні фонди та інші неплатежі приводять до виникнення незаконної кредиторської заборгованості. Кредиторська заборгованість пов'язана з утворенням дебіторської заборгованості, будучи джерелом її покриття. Своєчасне і повне виконання платіжних зобов'язань підприємства визначає високу ступінь їх фінансової стійкості. Це найважливіша передумова скорочення розміру кредиторської заборгованості.

У нинішній ситуації, коли ринок відчуває дефіцит ліквідності, фірмам доводиться переглядати принципи управління своєю ліквідністю і кредиторською заборгованістю. Остання в усі часи була одним з важливих джерел фінансування діяльності підприємств. 1

Цікаво, що відсутність грошей на рахунку підприємства часто сприймають як випадкову неплатоспроможність, але не фінансову неспроможність. Відсутність грошей на розрахунковому рахунку аж ніяк не є рівнозначним їх відсутності взагалі. Тому суми боргів споживачів часто оцінюють як потенційні кошти.

Про складність фінансової ситуації певних підприємств свідчить той факт, що грошові кошти підприємств практично до теперішнього часу вже не покривали їх заборгованості, і, як наслідок, росте заборгованість по заробітній платі.

Характерний триваюче зростання витрат виробництва внаслідок підвищення цін на енергоносії, подальшого падіння валютного курсу та подорожчання імпорту, інфляційних очікувань. Ряд підприємств, особливо базуються на енергоємних технологіях, вже вийшов на близький до світового рівень цін. Однак, найгірше для підприємств в інфляції витрат - неможливість спрогнозувати фінансовий стан, оцінити фінансові результати, відповідно спланувати використання коштів. До збільшення витрат призводять і необхідність користуватися дорогим кредитом, політика постійного підвищення зарплати, і необхідність утримання об'єктів соціальної сфери.

Деякими підприємствами ведеться певна робота по економії витрат виробництва. Спостерігається реакція підприємств на фінансові обмеження і труднощі у вигляді відходу від фінансової сфери (поставка продукції без передоплати в борг своїм постійним споживачам, продаж продукції за готівку, поставки взаємозаліком, бартер та ін.)

Кредиторська заборгованість робить негативний вплив на загальну соціально-економічну ситуацію. У першу чергу це проявляється на зниженні податкових надходжень до бюджету. Так, на думку деяких керівників підприємств, їх фінансові можливості обмежує саме непомірно високе оподаткування. 1

Головне, що викликає нарікання, - це прирівнювання за умовами сплати податків виробничої діяльності до торгівлі та посередницької діяльності. Більшість підприємств навчилися успішно йти від податків, чого й не приховують. Таким чином, можна виділити дві основні орієнтації підприємств у пристосуванні до кризових умов: апеляція до державної підтримки в різних формах; активізація власних зусиль з розбудови фінансового стану.

Фінансові проблеми багато, як і раніше прагнуть вирішити з допомогою уряду, банківської системи. Цілком справедливі вимоги про нормалізацію проходження платежів, налагодженні розрахунків, поєднуються з проханнями про індексацію оборотних коштів, про проведення взаємозаліків з додатковим кредитуванням, виділення пільгових кредитів.

Хотілося б особливо виділити згадану раніше гостру проблему для більшості підприємств - брак грошових оборотних коштів, так як частка таких виробництв досить стійка, що свідчить про те, що породжена вона в основному, загальними для всіх зовнішніми умовами, лише почасти будучи симптомом поганої роботи конкретного підприємства. Російські виробники мають достатній потенціал для правильного управління кредиторською заборгованістю, глибина якої, можливо, завищена.

Менеджери підприємств у своєму прагненні мають використовувати можливості доступності всіх кредитних ресурсів, тобто повинні оцінювати «можливості» кожного окремого виду платежів індивідуально, так як наслідки так званих «відстрочок» можуть мати різні наслідки, не тільки в залежності від платежу, але і від конкретного «мимовільного» кредитора.

Для розробки заходів з виведення підприємства з кризи, відновлення економічних умов, які забезпечують стабілізацію виробництва і ліквідації їх простроченої кредиторської заборгованості, необхідно забезпечити створення дієвої системи нормативно-правових актів, організаційно-економічних, фінансових та управлінських технологій. Таким чином, в деяких підприємств відкритими залишається велика кількість проблем, пов'язаних з утворенням кредиторської заборгованості, але, незважаючи на виникнення досить складного становища, необхідно створювати на підприємстві сприятливі умови для оптимізації кредиторської заборгованості, що, безсумнівно, дозволить їм сьогодні вижити, самим створюючи стабільність .

Основні завдання при управлінні на даному етапі - аналіз фінансового стану підприємства і використання методів оцінки дебіторської та кредиторської заборгованості.

1.2 Аналіз та оцінка дебіторської і кредиторської заборгованості підприємства

Аналіз оборотності дебіторської і кредиторської заборгованості дозволяє зробити висновки про:

раціональності розміру річного обороту коштів в розрахунках. ефективність розрахунково-платіжної системи прискорює процес оборотності грошових коштів у розрахунках, сприяє припливу інших активів організації і погашення кредиторської заборгованості;

зменшенні собівартості продукції (робіт, послуг). Зі збільшенням числа оборотів скорочується частка постійних витрат, яка відноситься на показник собівартості;

можливе прискорення обороту на інших стадіях виробничого процесу та продажу продукції (робіт, послуг). Скорочення оборотності дебіторської і кредиторської заборгованості спричинить прискорення обороту грошових коштів, запасів і зобов'язань організації. 1

Оскільки зростання запасів і витрат на підприємстві може призвести до підвищення ліквідності поточних активів, необхідно своєчасно виявляти і аналізувати причини відволікання коштів з господарського обороту, так як воно сприяє зростання кредиторської заборгованості та погіршення фінансового стану підприємства. При цьому необхідно:

встановити забезпеченість підприємства нормальними перехідними запасами сировини, матеріалів, незавершеного виробництва, готової продукції, товарів;

виявити зайві і непотрібні запаси матеріальних ресурсів, незавершеного виробництва, готової продукції і товарів.

Подібні розрахунки дозволяють в якійсь мірі визначити внесок кожного підрозділу підприємства (складів, цехів) у підвищення ефективності використання оборотних коштів.

Аналіз фінансового стану підприємства на мікрорівні наповнюється абсолютно конкретним змістом, пов'язаної з повсякденною фінансово-господарською діяльністю підприємств, їхніх колективів, менеджерів, власників-власників.

При розробці політики платежів підприємство виходить з порівняння прибутку, додатково одержуваної при пом'якшення умов платежів і, отже, зростання обсягів продажів, і втрат у зв'язку зі зростанням дебіторської заборгованості.

Облік розрахунків із суміжними організаціями, в яких кожне конкретне підприємство може виступати по черзі в якості постачальника, підрядчика, покупця, замовника, дебітора і кредитора становить істотну частину бухгалтерської діяльності. На деяких підприємствах для цих цілей в бухгалтерії створюють окрему ділянку, фахівці якого добре знають касові операції і володіють усіма формами безготівкових розрахунків: платіжними дорученнями, платіжними вимогами, інкасовими дорученнями, акредитивами, чеками та векселями. Вони, як правило, мають великі навички та досвід пред'явлення претензій щодо виконання договірних зобов'язань.

Не надходження або несвоєчасне надходження грошової виручки або оплачених наперед матеріальних ресурсів порушує ритмічність господарської діяльності. Виникають дебіторські заборгованості, які нерідко призводять до фінансових втрат і руйнування сталих партнерських зв'язків.

Весь спектр заборгованостей підприємств за сукупністю договорів з контрагентами може бути розбитий на два види: дебіторські заборгованості та кредиторські.

Дебіторські заборгованості згідно з бухгалтерським законодавством є активами підприємства, на які, в разі крайньої необхідності (наприклад, при банкрутстві), може бути накладено арешт. Тому нормативні документи зобов'язують підприємство для стягнення дебіторських заборгованостей подавати позовні заяви до арбітражного суду. При позитивному рішенні воно могло б розраховувати на примусове виконання, якщо у його боржника є кошти. Інакше треба включати інструмент банкрутства і розпродажу майна боржника, потім невизначений час перебувати в черзі на задоволення своїх вимог, так як зазвичай підприємства банкрути мають численні борги.

Стаття 196 Цивільного кодексу Росії встановлює за невиконаними договірним зобов'язанням строк позовної давності, що дорівнює три роки. Після закінчення терміну позовної давності підприємство зобов'язане списати дебіторську заборгованість в розряд безнадійних боргів і відобразити в своєму бухгалтерському обліку як позареалізаційні витрати. При цьому згідно з податковим законодавством дані витрати зменшують оподатковувану базу по прибутку. У бухгалтерському обліку дебіторська заборгованість, списана на збитки по закінченні строку позовної давності, продовжує числитися на позабалансовому рахунку ще протягом п'яти років. Вона повинна періодично відслідковуватися на предмет можливості отримання боргу. При поверненні боргу сума заборгованості включається у позареалізаційні доходи, що враховуються при розрахунку бази з податку на прибуток. 1

Кредиторська заборгованість підприємства є більш сприятливою, так як це сума його боргу іншій організації за договірними зобов'язаннями. Вона теж списується після закінчення терміну позовної давності і вважається позареалізаційних доходів підприємства.

Залучення позикових коштів в оборот підприємства - явище нормальне. Це сприяє тимчасовому покращенню фінансового стану, але за умови, що вони не заморожуються на тривалий час в обороті і своєчасно повертаються. В іншому випадку може виникнути прострочена кредиторська заборгованість, що в кінцевому підсумку призводить до виплати штрафів і погіршення фінансового становища. Тому, в процесі аналізу необхідно вивчити склад, давність виникнення кредиторської заборгованості, наявність, частоту і причини утворення простроченої заборгованості постачальникам ресурсів, персоналу підприємства з оплати праці, бюджету, визначити суму виплачених пенею за прострочення платежів.

При наявності позитивних результатів від продажу продукції (товарів, послуг, робіт) організація може мати нестійке фінансове становище і в майбутньому - збитки, якщо існує тенденція зростання дебіторської заборгованості внаслідок некваліфікованого управління нею. Тому в якості завдань з організації управління дебіторською заборгованістю, можна виділити наступні:

виключення необгрунтованого збільшення зростання дебіторів і суми дебіторської заборгованості;

недопущення утворення дебіторської заборгованості з високим ступенем ризику;

своєчасне оформлення платіжно-розрахункових документів зі стягнення дебіторської заборгованості та контроль термінів оплати;

оформлення розрахунків по заборгованості грошовими документами (векселями, акредитивами) та шляхом заліку взаємних вимог;

продаж у разі необхідності наявної дебіторської заборгованості з мінімізацією втрат і витрат при здійсненні цієї операції;

стягнення простроченої заборгованості через судові органи.

Сьогодні основна методологічна база для оцінки фінансового стану підприємств, і, в тому числі кредиторської заборгованості - аналіз балансових коефіцієнтів. Даний підхід надійний, він застосовувався ще при плановій економіці і навіть виступав в якості методологічної основи для таких практичних моделей, як оцінка кредитоспроможності.

Секрет його популярності криється не тільки в простоті, але і в можливості як поточного, так і перспективного порівняльного аналізу. Але саме в цьому одночасно ховається і його слабкість. Таблиці галузевих коефіцієнтів, що публікуються на Заході в допомогу теоретикам і практикам, являють собою своєрідну систему координат, побудовану на багаторічних даних про досить сталий економічний розвиток. Іншими словами, теж значення коефіцієнта абсолютної ліквідності порядку 0.2-0.25, пропоноване нашими фахівцями в якості орієнтира, відображає пропорцію, що складалася протягом десятиліть більш-менш стабільного господарювання, а не деяку теоретично обгрунтовану величину. Однак, вважаючи цими ж методами, ми отримаємо коефіцієнт ліквідності порядку 0,0005 або швидкості обороту запасів у 700 днів.

Причини, що призвели до спотворення балансових пропорцій звітності підприємств, ясні. Це інституційні перетворення і коливання економічної кон'юнктури, а також непослідовну поведінку самих підприємств. Аналіз ускладнюється і досить суперечливим спадщиною планової економіки, коли спотворення вартісних параметрів не могло не позначатися на загальному фінансовому стані підприємств. 1

Рівень дебіторської заборгованості визначається багатьма факторами: вид продукції, місткість ринку, ступінь насиченості ринку даною продукцією, прийнята на підприємстві система розрахунків та ін Останній фактор особливо важливий для менеджера.

Управління дебіторською заборгованістю передбачає, перш за все контроль за оборотністю засобів у розрахунках. Прискорення оборотності в динаміці розглядається як позитивна тенденція. Велике значення мають відбір потенційних покупців і визначення умов оплати товарів, що передбачаються в контрактах. 1

Відбір здійснюється з допомогою неформальних критеріїв: дотримання платіжної дисципліни в минулому, прогнозні фінансові можливості покупця з оплати запитуваної ним обсягу товарів, рівень поточної платоспроможності, рівень фінансової стійкості, економічні та фінансові умови підприємства-продавця (затовареність, ступінь потреби в готівки і т. п.).

Оплата товарів постійними клієнтами зазвичай проводиться в кредит, причому умови кредиту залежать від безлічі факторів. В економічно розвинених країнах широко поширеною є схема, за якої:

покупець отримує двопроцентну знижку у випадку оплати отриманого товару протягом n днів з початку періоду кредитування (наприклад, з моменту отримання товару);

покупець оплачує повну вартість товару, якщо оплатасовершается в період з (n +1)-го по n-й день кредитного періоду;

у разі несплати протягом n днів покупець буде змушений додатково сплатити штраф, величина якого може варіювати залежно від моменту оплати.

Контроль за дебіторською заборгованістю включає в себе ранжування дебіторської заборгованості за термінами її виникнення. Найбільш поширена класифікація передбачає таку угруповання (днів): 0-30; 31-60; 61-90; 91-120; понад 120. Можливі й інші угруповання. Крім того, необхідний контроль безнадійних боргів з метою утворення необхідного резерву. 1

Аналіз та контроль рівня дебіторської заборгованості можна проводити за допомогою абсолютних і відносних показників, що розглядаються в динаміці. Зокрема, значний інтерес представляє контроль за своєчасністю погашення заборгованості дебіторами. Для цього можна використовувати коефіцієнт погашення дебіторської заборгованості, який розраховується як відношення середньої дебіторської заборгованості з основної діяльності (розрахунки з дебіторами за товари, роботи і послуги; розрахунки за векселями отриманим; аванси, видані постачальникам і підрядчикам) до виручки від реалізації.

Наявність дебіторської заборгованості в балансі та віднесення її до найбільш ліквідних активів не гарантують отримання грошових коштів з боку дебіторів організації. Більш того, дебіторська заборгованість може бути списана в розряд заборгованості, за якою минув строк позовної давності, або інших боргів, нереальних для стягнення. У тому випадку, якщо організація заздалегідь оцінила реальність і надійність погашення такої заборгованості, зарезервувала суми під її списання, ці наслідки не можуть позначитися на ритмічності функціонування фірми та її платоспроможності.

Навпаки, непередбаченість ситуації можливого погашення дебіторської заборгованості, втрата значних грошових коштів в обороті створять серйозні проблеми з поточною платоспроможністю і порушать виробничий процес. Крім того, це позначиться на формуванні фінансових результатів, зменшення суми чистого прибутку і рентабельності організації.

У свою чергу, кредиторська заборгованість відноситься до короткострокових зобов'язань, а її залишки за групами кредиторів характеризують їх переважне право на майно організації. Це означає, що в будь-який час кредитори можуть зажадати погашення боргів. При незадовільної структури активу балансу, що виявляється в збільшенні частки сумнівної дебіторської заборгованості, можлива ситуація, коли організація буде неспроможна відповідати за своїми зобов `язання, що може призвести до банкрутства.

З іншого боку, кредиторську заборгованість можна оцінювати як джерело короткострокового залучення грошових коштів. Стратегія організації в цьому випадку повинна передбачати можливість їх якнайшвидшого залучення в оборот з метою раціонального вкладення в найбільш ліквідні види активів, що приносять найбільший дохід.

Статті дебіторської та кредиторської заборгованості беруть участь у розрахунку різних коефіцієнтів платоспроможності і фінансової стійкості. Аналіз цих коефіцієнтів здійснюється на початок і кінець року, наводиться їх порівняльна оцінка, що характеризує фінансовий стан організації.

1.3 Комплексне управління дебіторською та кредиторською заборгованістю підприємства

Дебіторська та кредиторська заборгованість є природними складовими бухгалтерського балансу підприємства, що виникають в результаті неспівпадання дати появи зобов'язань з датою платежів по них. На фінансовий стан підприємства впливають як розміри балансових залишків дебіторської та кредиторської заборгованості, так і період оборотності кожної з них. Аналіз та управління кредиторської та дебіторської боргами - важливі фактори максимізації прибутку, збільшення ліквідності, кредитоспроможності та мінімізації фінансових ризиків.

Правильно розроблена стратегія управління кредиторськими боргами дозволить своєчасно і в повному обсязі виконати виниклі зобов'язання перед клієнтами, що сприяє створенню репутації надійної і відповідальної фірми. 1

Однак балансові залишки дебіторської і кредиторської заборгованості можуть служити лише відправною точкою для дослідження питання про вплив розрахунків з дебіторами та кредиторами на фінансовий стан. Якщо дебіторська заборгованість більше кредиторської, це є можливим фактором забезпечення високого рівня коефіцієнта загальної ліквідності. Водночас це свідчить про швидкої оборотності кредиторської заборгованості порівняно з оборотністю дебіторської заборгованості. Протягом певного періоду борги дебіторів перетворюються на грошові кошти, через більш тривалі часові інтервали, ніж інтервали, коли підприємству необхідні грошові кошти для своєчасної сплати боргів кредиторам. Виникає нестача грошових коштів в обороті, що супроводжується необхідністю залучення додаткових джерел фінансування. Останні можуть приймати форму якої простроченої кредиторської заборгованості, або банківських кредитів. 2

Оцінка впливу балансових залишків дебіторської та кредиторської заборгованості на фінансовий стан підприємства повинна здійснюватися з урахуванням рівня платоспроможності (коефіцієнта загальної ліквідності) і відповідності періодичності перетворення дебіторської заборгованості в грошові кошти періодичності погашення кредиторської заборгованості.

По суті, виручка від продажів є єдиним засобом для погашення всіх видів кредиторської заборгованості. Як правило, велика частина дебіторської заборгованості формується як борги покупців. Встановлення з покупцями таких договірних відносин, які забезпечують своєчасне і достатнє надходження коштів для здійснення платежів кредиторам - головне завдання управління рухом дебіторської заборгованості. 1

Прямого зв'язку між оборотними коштами і кредиторською заборгованістю немає, однак, вважається, що в нормально функціонуючого підприємства повинно мати місце перевищення оборотних активів над короткостроковими пасивами. 2

Дебіторська заборгованість є важливим компонентом оборотного капіталу підприємства. Коли одне підприємство продає товари іншому, це зовсім не означає, що вони будуть оплачені негайно. Несплачені рахунки за поставлену продукцію (або рахунки до отримання) і складають більшу частину дебіторської заборгованості. Специфічний елемент дебіторської заборгованості - векселя до отримання, які є по суті цінними паперами. Одним із завдань фінансового менеджера по управлінню дебіторською заборгованістю є визначення ступеня ризику неплатоспроможності покупців, розрахунок прогнозного значення резерву по сумнівних боргах, а також надання рекомендацій по роботі з фактичними або потенційно неплатоспроможними покупцями.

Важливим елементом планування руху коштів є процедура управління дебіторською заборгованістю. У компанії необхідно розробляти відповідний регламент управління дебіторською заборгованістю, в якому повинні бути зазначені посадові особи, які беруть участь у процесі, а далі запровадити процедуру на підприємстві. 3

Управління дебіторською заборгованістю безпосередньо впливає на прибутковість компанії і визначає дисконтну та кредитну політику для малоефективних покупців, шляхи прискорення запитання боргів і зменшення безнадійних боргів, а також вибір умов продажу, що забезпечують гарантоване надходження грошових коштів.

До прийомів управління дебіторською заборгованістю відносяться: облік розрахунків з дебіторами; аналіз і ранжування дебіторської заборгованості; регулярна робота з поточної простроченої заборгованістю; претензійна робота з простроченою дебіторською заборгованістю.

Управління рухом кредиторської заборгованості - це встановлення таких договірних взаємовідносин з постачальниками, які ставлять терміни та розміри платежів підприємства останнім у залежність від надходження грошових коштів від покупців. Мова йде про одночасне управлінні рухом як дебіторської, так і кредиторської заборгованості. Здійснення такого управління передбачає наявність інформації про стан дебіторської та кредиторської заборгованості та їх оборотності. Тому в якості вихідних даних для такої оцінки повинні бути прийняті борги, пов'язані саме до цього періоду. Іншими словами, із балансових залишків дебіторської та кредиторської заборгованості треба виключати довгострокову і прострочену, тобто ті елементи боргів, перетворення яких у грошові кошти відносяться до інших часових періодів. Що залишилася після цього частина дебіторської та кредиторської заборгованості є основа для оцінки періодичності надходження боргів покупців, достатнього погашення кредиторської заборгованості, а також балансових залишків дебіторської та кредиторської заборгованості на кінець періоду за умови їх оборотності відповідно до договірних умов або встановленим порядком розрахунків. Все це дозволяє відповісти на питання, чи забезпечують договірні умови розрахунків з покупцями і постачальниками потреба підприємства в грошових коштах і достатній рівень його платоспроможності.

Факторинг - операція, в результаті якої спеціалізована компанія (фактор-фірма) набуває у фірми-постачальника дебіторську заборгованість, тобто право на отримання платежу від покупця продукції. Тим самим постачальник не тільки отримує грошові кошти в оплату проданої продукції, але і звільняється від ризику кредитування свого клієнта, пов'язаного з можливою виплатою боргу.

Захист страхуванням. Важливо вдатися до страхування кредитів, цей захід проти непередбачених втрат безнадійного боргу. При вирішенні, набувати чи такий захист, необхідно оцінити очікувані середні втрати безнадійного боргу, фінансову спроможність компанії протистояти цим втрат та вартість страхування. Умовами договору страхування може бути передбачено внесення страхової премії одноразово і в розстрочку з встановленням термінів сплати і суми платежу.

Короткострокові пасиви - зобов'язання підприємства перед постачальниками, працівниками, банками, державою та ін, причому основна питома вага в них припадає на банківські позички і неоплачені рахунки інших підприємств. В умовах ринкової економіки основним джерелом позик є комерційні банки. Тому досить звичайним стає вимога банку про забезпечення наданих позичок товарно-матеріальними цінностями. Альтернативний варіант полягає у продажу підприємством частини своєї дебіторської заборгованості фінансовій установі з наданням йому можливості отримати гроші за борговим зобов'язанням. Отже, одні підприємства можуть вирішувати свої проблеми короткострокового фінансування шляхом застави наявних у них активів, інші - за рахунок часткової їх продажу. 1

Кредитні умови. Ключовим моментом в управлінні дебіторською заборгованістю є визначення строків кредиту, що робить вплив на обсяги продажів. Наприклад, надання більш тривалих термінів кредиту, ймовірно, збільшить обсяг продажів. Терміни кредиту мають пряме відношення до витрат і доходу, пов'язаним з дебіторською заборгованістю. Якщо терміни жорсткі, у підприємства буде менше інвестованих коштів у дебіторську заборгованість і втрат від безнадійних боргів, що може призвести до зниження обсягів продажів, зменшення прибутків, негативної реакції покупців. З іншого боку, якщо терміни кредиту неконкретні, компанія може домогтися збільшення обсягів продажів і більшого доходу, ризикуючи збільшити частку безнадійних боргів і великих витрат, пов'язаними із затягуванням оплат малоефективними покупці.

Як правило, постійним клієнтам підприємства відпускають товар у кредит. При цьому для скорочення періоду дебіторської заборгованості нерідко використовуються методи заохочення у вигляді надання покупцям знижки з відпускної ціни, в тому числі і з використанням формалізованих алгоритмів, що враховують вплив інфляції і скорочення витрат на підтримку фінансування дебіторської заборгованості. 1

При оцінці платоспроможності потенційного покупця слід враховувати його фінансову стійкість і майнове забезпечення. Кредитну надійність покупця можна оцінити кількісними методами аналіз регресу, який розглядає зміну залежною: змінної, що має місце при зміні незалежної змінної. Цей метод корисний, коли потрібно оцінити велику кількість дрібних покупців. Слід оцінювати можливі втрати за безнадійними боргами, якщо компанія продає товари багатьом покупцям, тривалий час не змінюючи кредитну політику.

Контроль дебіторської заборгованості. Є багато способів максимізувати прибутковість дебіторської заборгованості і звести до мінімуму можливі втрати, наприклад: складання рахунків; перепродаж права на стягнення боргів та оцінку фінансового становища клієнтів.

Виставляння рахунків. При циклічному складанні рахунків вони виставляються покупцям в різні періоди часу. При такій системі покупці з прізвищами, що починаються на «А» можуть бути першими, кому виставляються рахунки в перший день місяця, тим, чиї прізвища починаються на «Б», рахунки будуть виставлені у другий день і т.д. Для прискорення справляння платежів можна направляти рахунки покупцям, коли замовлення ще обробляється на складі. Можна виставляти рахунок за послуги з інтервалами, якщо робота виконується протягом певного періоду, або нараховувати збір авансом, що краще здійснення платежів після закінчення роботи. Необхідно складати рахунки на великі суми негайно. Коли бізнес розвивається пасивно, можуть застосовуватися сезонні датування виставлення: пропонується продовження терміну платежів для стимулювання попиту серед покупців, нездатних зробити платежі раніше терміну.

Процес оцінки покупця. Перед наданням кредиту необхідно ретельно аналізувати фінансові звіти покупця і отримувати рейтингову інформацію від фінансових консультативних фірм. Необхідно уникати високо ризикованою дебіторської заборгованості, такий як у випадку з покупцями, що працюють в нестійкій галузі промисловості або регіоні. Як правило, споживча дебіторська заборгованість пов'язана з великим ризиком неплатежу, ніж дебіторська заборгованість компаній. Слід модифіковані ліміти кредитування і прискорювати востребование платежів на підставі змін фінансового стану покупця. Для цього можна утримати продукцію або призупинити надання послуг, поки не будуть зроблені платежі, і зажадати майнову заставу на підтримку сумнівних рахунків. Необхідно класифікувати дебіторські заборгованості за термінами оплати для виявлення покупців, що порушують терміни платежу, і обкладати відсотком прострочені платежі. Після того, як будуть порівняні поточні, класифіковані за термінами дебіторські заборгованості з дебіторською заборгованістю колишніх років, промисловими нормативами і показниками конкурентів, можна підготувати звіт про збитки за безнадійними боргами, що показує накопичені збитки по покупцях, умовами продажу і розмірів сум і систематизований за даними про підрозділі, виробничої лінії і тип покупця. Втрати безнадійного боргу зазвичай вище у малих компаній.

Кредитна політика. При наданні комерційного кредиту слід оцінити конкурентоспроможність підприємства і поточні економічні умови. У період спаду кредитну політику слід послабити, щоб стимулювати бізнес. Наприклад, підприємство може не виставляти повторно рахунок покупцям, які отримують знижку при оплаті готівкою, навіть після того, як термін дії знижки закінчився. Однак можна посилити кредитну політику в умовах дефіциту товарів, оскільки в такі періоди компанія, як продавець, має можливість диктувати умови. У цілому управління дебіторською заборгованістю включає: аналіз дебіторів, аналіз реальної вартості існуючої дебіторської заборгованості, контроль за співвідношенням дебіторської і кредиторської заборгованості; розробку політики авансових розрахунків та надання комерційних кредитів; оцінку та реалізацію факторингу.

Аналіз дебіторів передбачає аналіз їх платоспроможності з метою вироблення індивідуальних умов подання комерційних кредитів і умов факторингових договорів. Рівень і динаміка коефіцієнтів ліквідності можуть призвести менеджера до висновку про доцільність продажу продукції тільки при передоплаті або, навпаки - про можливість зниження відсотка за комерційними кредитами і т.п. Аналіз дебіторської заборгованості та оцінка її реальної вартості полягає в аналізі заборгованості за строками її виникнення, у виявленні безнадійної заборгованості та формуванні на цю суму резерву але сумнівних боргах.

Певний інтерес представляє аналіз динаміки дебіторської заборгованості за термінами її виникнення і / або по періоду оборотності. Докладний аналіз дозволяє зробити прогноз надходжень коштів, виявити дебіторів, щодо яких необхідні додаткові зусилля з повернення боргів, оцінити ефективність управління дебіторською заборгованістю.

Співвідношення дебіторської та кредиторської заборгованостей - характеристика фінансової стійкості фірми та ефективності фінансового менеджменту. У практиці фінансової діяльності російських фірм часто складається така ситуація, яка робить невигідним зниження дебіторської заборгованості без зміни кредиторської. Зменшення дебіторської заборгованості знижує коефіцієнт покриття, фірма набуває ознак неспроможності, стає вразливою з боку держорганів і кредиторів.

Дебіторська заборгованість - елемент оборотних коштів, її зменшення знижує коефіцієнт покриття, тому фінансові менеджери вирішують не тільки завдання зниження дебіторської заборгованості, але і її балансування з кредиторською. При аналізі співвідношення між дебіторською і кредиторською заборгованостями необхідний аналіз умов комерційного кредиту, наданого фірмі постачальниками сировини і матеріалів.

Умови платежів за відвантажену продукцію - один з факторів, що впливають на обсяг продажів. Під умовами платежів розуміється: надання окремим покупцям комерційного кредиту, термін кредиту; знижка за своєчасність оплати. На рівень дебіторської заборгованості впливають основні чинники: оцінка і класифікація покупців залежно від виду продукції, обсягу закупівель, платоспроможності клієнтів, історії кредитних відносин і передбачуваних умов оплати; контроль розрахунків з дебіторами, оцінка реального стану дебіторської заборгованості; аналіз і планування грошових потоків з урахуванням коефіцієнтів інкасації. Для визначення інвестиції у дебіторську заборгованість застосовується розрахунок, який враховує річні обсяги продажів у кредит і термін несплати дебіторської заборгованості. Капіталовкладення у дебіторську заборгованість представляють вартість, вкладену в цю заборгованість, включаючи собівартість продукції і вартість капіталу.

Роблячи узагальнення, можна зробити висновок, що в основі управління дебіторською заборгованістю лежить два підходи: порівняння прибутку, пов'язаної з тією або іншою схемою спонтанного фінансування, з витратами і втратами, що виникають при зміні політики реалізації; порівняння й оптимізація величини і термінів дебіторської і кредиторської заборгованостей . Дані порівняння проводяться за рівнем кредитоспроможності, часу відстрочки платежу, стратегії знижок, доходів і витрат по інкасації.

Одним з важливих моментів в управлінні оборотним капіталом є визначення розумного співвідношення між дебіторською та кредиторською заборгованостями. Необхідно проводити оцінку не тільки своїх власних умов кредитування покупців, але й умов кредиту постачальників сировини і матеріалів. Система знижок сприяє захисту підприємства від інфляційних збитків та відносно дешевого поповненню оборотного капіталу в грошовій або натуральній формі. Таким чином, для того щоб визначити, чи слід покупцеві надавати знижку за авансові виплати залишків на рахунках, слід порівняти дохід від грошових коштів, одержуваних в результаті прискорених платежів, із сумою знижки.

Оцінка реального стану дебіторської заборгованості, тобто оцінка ймовірності безнадійних боргів - одне з найважливіших питань управління оборотним капіталом. Оцінка ведеться окремо по групах дебіторської заборгованості з різними термінами виникнення. Фінансовий менеджер може при цьому використовувати накопичену на підприємстві статистику, а також вдатися до послуг експертів-консультантів.

З метою максимізації припливу грошових коштів, підприємству слід розробляти широке розмаїття моделей договорів із гнучкими умовами форми оплати і гнучким ціноутворенням. Можливі різні варіанти: від передоплати чи часткової передоплати до передачі на реалізацію та банківської гарантії. Для того щоб вирішити, чи слід підприємству давати кредит, треба порівняти дохід від додаткових продажів з додатковими витратами, пов'язаними з дебіторською заборгованістю. Якщо у компанії є резервні виробничі потужності, додатковий дохід є маржинальної прибутком з нових продажів, тому що постійні витрати в цьому випадку не змінюються. Додаткові витрати по дебіторській заборгованості пояснюються можливим збільшенням безнадійних боргів і вкладенням коштів у дебіторську заборгованість на більш тривалий період часу.

2. Аналіз та оцінка рівня управління дебіторською та кредиторською заборгованістю підприємства (на прикладі ТОВ «КДВ Мінусінськ»)

2.1 Організаційно-економічна оцінка діяльності підприємства ТОВ «КДВ Мінусінськ»

Товариство з обмеженою відповідальністю «КДВ Мінусінськ» є юридичною особою - комерційною організацією, статутний капітал якого розділений на частки певних розмірів установчими документами, створено на підставі ЦК РФ і ФЗ «Про товариства з обмеженою відповідальністю», для здійснення господарської діяльності. Місцезнаходження: 662605, Красноярський край, м. Минусинск, вул. Крекерная, будинок № 8. Генеральний Директор - Зуккель О.М.

Основними видами діяльності Товариства є: комерційна та посередницька діяльність, виробництво сухих хлібобулочних і борошняних виробів тривалого зберігання, оптова, роздрібна, виїзна торгівля; відкриття магазинів, торгових точок.

Статутний капітал у розмірі 100% належить учаснику Товариства. Формується з додаткового майнового внеску засновника Товариства. Суспільство у праві збільшувати або зменшувати свій Статутний капітал за рішенням учасника Товариства. За рахунок прибутку Суспільство формує такі фонди: фонд розвитку підприємства, фонд соціально-культурного призначення, резервний фонд служить для відшкодування непередбачених витрат, пов'язаних з діяльністю Товариства. За рішенням учасника Товариства можуть створюватися інші фонди та резерви.

Управління Товариством здійснюється шляхом прийняття учасником тих чи інших рішень з питань діяльності Товариства. Поточне керівництво діяльністю Товариства здійснюється Генеральним директором.

До основних ресурсів підприємства ТОВ «КДВ Мінусінськ» відносяться:

фінанси - найважливіший ресурс, без якого не може існувати жодне підприємство. У Товариства вони представляють собою власний і позиковий капітал;

обладнання: автоматизовані лінії, фасувальні лінії, комп'ютери, верстати, офісні меблі, стелажі, автомобілі;

час виконання робіт: тризмінний режим, змінний графік роботи;

кадри: всього на підприємстві працює 756 осіб. З них: 647 - працівники основного виробництва, 114 осіб - керівники, фахівці, службовці;

ТМЦ: сировина, пакувальні матеріали, ГСМ і т.д.

Підприємство ТОВ «КДВ Мінусінськ» почало свою історію в 1991р., Які мають тоді всього лише один крекерний цех, що входить до складу «Минусинской кондитерської фабрики». На нових виробничих площах була розміщена лінія з виробництва галет і крекеру італійської фірми «Orlandi». Вже у квітні 1992р. цех відокремився в окреме самостійне підприємство ТОВ «КДВ Мінусінськ», а в 1995р. почалося будівництво нового цеху. У 1996р. на підприємства були впроваджені у виробництво дві автоматизовані лінії Італійської фірми «Cipa», призначені для випуску широкого асортименту борошняних кондитерських виробів. У 2003р. освоєна і запущена у виробництво технологія з приготування бісквітних рулетів, а в 2004 - змонтовано лінію з виробництва печива з начинкою («сендвічів»).

Асортимент продукції ТОВ «КДВ Мінусінськ» нараховує понад 80 найменувань. Випуск за 2008р. склав 18479,5 тонн готової продукції (Додаток 1).

Зовнішнє середовище включає в себе два види факторів, що впливають на організацію. Це фактори прямого впливу і фактори непрямого впливу. Фактори прямого впливу чинять сильніший вплив порівняно з факторами непрямого впливу.

До складу факторів прямого впливу входять: капітал, трудові ресурси, споживачі, постачальники, транспортні компанії, конкуренти, закони, ГОСТи, податки.

До складу факторів непрямого впливу входять: політичний стан країни, економічний стан, соціальний фактор, погодні умови, сезонність, науково-технічний прогрес.

Для того, щоб ринок був завойований, підприємство працює над підвищенням конкурентоспроможності продукції, що випускається, вдосконаленням асортименту, розробкою нових видів продукції з використанням нетрадиційних видів сировини у вигляді харчових добавок. Всі добавки використовуються з метою підвищення поживної та біологічної цінності продукції, поліпшення її смакових та ароматичних достоїнств, підвищення лікувально-профілактичних і дієтичних властивостей.

Велика увага приділяється зовнішньому оформленню продукції, для чого використовується сучасна упаковка, забезпечує збереження і збільшення термінів зберігання. Яскраво оформлений пакувальний матеріал покращує зовнішній вигляд виробів і підвищує попит.

Аналіз стану галузі показує, що виробництво і збут подібних продуктів розвинене широко. При підготовці плану просування продукції підприємства на ринку передбачаються події, які можуть

відбутися не так, як передбачалося, і загальмувати рух до мети. Фахівці підприємства заздалегідь знають, де це може статися, і продумують способи запобігання можливого збитку.

Для цілей стратегічного аналізу застосовується методика обліку зовнішніх факторів, названа «Аналіз STEP-чинників».

Фахівці підприємства «КДВ Мінусінськ» враховують і аналізують стан і тиск зовнішніх факторів на фірму, прогнозуючи їх при виборі стратегії. При виборі стратегії розглядається як вплив цієї стратегії на навколишнє середовище, так і вплив на фірму з боку зовнішнього навколишнього середовища.

Збут продукції на підприємстві розглядається зараз під принципово іншим кутом зору - через призму ринкового попиту і пропозиції. Для виживання в ринкових умовах даний товаровиробник виробляє те, що продається, а не продає те, що виробляють, чітко розуміючи зміст збутової діяльності, відповідаючи, тим самим, основний теорії маркетингу.

Від загального випуску обсягу, продукції фасована становить 40%. Підприємство має свій магазин. Це дозволяє знизити транспортні витрати і забезпечити населення кондитерськими виробами.

Попит на продукцію досить високий.

В умовах ринкової системи господарювання під збутом на досліджуваному підприємстві розуміється комплекс процедур просування готової продукції на ринок: формування попиту, отримання та обробка замовлень, комплектація та підготовка продукції до відправлення покупцям, відвантаження продукції, транспортування до місця продажу або призначення, організація розрахунків за неї.

Головна мета збуту продукції на ТОВ «КДВ Мінусінськ» - реалізація економічного інтересу виробника на основі задоволення платоспроможного попиту споживачів борошняних і хлібобулочних виробів. Доставка продукції виробляється автотранспортом і залізничним транспортом. Відвантаження ведеться за напрямками: Центральний федеральний, Північно-західний, Південний, Приволзький, Уральський, Сибірський, і Далекосхідний федеральні округи.

За кілька років своєї діяльності підприємство ТОВ «КДВ Мінусінськ» домоглося вагомих результатів. Так, за участь у Міжнародному професійному конкурсі «Продукт 2001», проведеному в м. Москві, комбінату вручений диплом учасника і срібна медаль за печиво «Екстра Малишок» йодовмісних, з б / каротином.

На 10-й міжнародний ярмарок продовольчих товарів «Продекспо-2003» було нагороджено золотою медаллю міжнародного конкурсу «Кращий продукт 2003» за тістечко бісквітне «Зебра полуничне», печиво «Екстра Малишок» обліпиховий, залізовмісний.

На конкурсі продуктів у м. Москві, підприємство отримало диплом учасника конкурсу «Продукт року 2003», бронзову медаль за печиво «Кренді з горіхом», «Кренді з маком».

За печиво цукрове «Крендель з горіхом» в республіці Казахстан підприємство отримало диплом і золоту медаль, а в 2003р. в м. Красноярську диплом за печиво «Кренді».

За тістечка «Зебра полуничне» і печиво «Екстра-Малишок» підприємство було нагороджено дипломом та бронзовою медаллю, цієї ж нагороди удостоєний і бісквітний рулет «Диво» на конкурсі, що проходив у м. Москві в 2004р.

Розглянувши вищевикладене, можна зробити висновок, що в цілому, перспективи економічного розвитку підприємства «КДВ Мінусінськ» досить великі.

Дане підприємство - безперечний лідер серед подібних собі в регіоні. Таким чином, розвиток його бізнесу має йти по шляху поліпшення якості продукції, що випускається, розширення їх доступності (цінової, географічної, тимчасової).

2.2 Аналіз фінансово-господарської діяльності підприємства ТОВ «КДВ Мінусінськ»

Фінансово-господарські операції в ТОВ «КДВ Мінусінськ» представляють собою окремі дії, що викликають зміни в обсязі, складі, розміщення та використання коштів, а також у складі і призначення джерел цих коштів.

У нашому випадку буде розглядатися фінансово-господарська діяльність підприємства ТОВ «КДВ Мінусінськ», що спеціалізується на виробництві і реалізації хлібобулочних і твердих борошняних виробів. Основними джерелами інформації будуть служити бухгалтерські баланси за 2006-2008 роки, представлені у Дод. 2.

Фінансовий стан підприємства ТОВ «КДВ Мінусінськ» характеризується розмірами і використанням активів та джерелами їх формування (власного капіталу та зобов'язань), тобто пасивів.

Величезне значення для оцінки динаміки фінансового стану має розгляд структури балансу.

Аналіз показників балансу дозволяє встановити темпи зростання, що важливо для фінансового стану підприємства ТОВ «КДВ Мінусінськ» (табл.2.1).

Таблиця 2.1

Аналіз динаміки і структури балансу підприємства ТОВ «КДВ Мінусінськ» за 2006-2008рр.

Показник

Значення показника

Зміна


2006

2007

2008в тис. руб.

у% до валюти балансу

в тис. руб.

у% до валюти балансу

в тис. руб.

у% до валюти балансу

в тис. руб.

темп приросту

%

Актив

2

3

4

5

6

7

8

9

1. Необоротні активи

101643

72,7

128372

81,2

247902

86,7

146259

243

2. Оборотні активи

38175

27,3

29708

18,8

37928

13,3

-247

-99,3

Пасив

1. Власний капітал

-10746

-7,7

-9196

-5,8

-2843

-1

-7903

-26,4

2. Позиковий капітал, всього

124234

88,9

135928

86

7099

2,5

-117135

-5,71

3. Залучений капітал

26330

18,8

31348

19,8

281574

98,5

255244

1060

Валюта балансу

139818

100

158080

100

285830

100

146012

100

Структура балансу підприємства ТОВ «КДВ Мінусінськ» не однорідна. Аналізуючи його дані, необхідно сказати про зміну питомої ваги величини власного оборотного капіталу в вартості активів. З представлених даних балансу видно, що активи організації за аналізований період 2006-2008рр. збільшилися на 146012 тис. руб.

Але, незважаючи на збільшення активів, власний капітал має від'ємне значення, негативно характеризуючи динаміку зміни майнового стану підприємства.

Структура активів організації 2008р. характеризується наступним співвідношенням: 86,7% основних і 13,3% оборотних коштів. Активи організації в порівнянні з 2007р. істотно збільшилися (на 80,8%). Відзначаючи значне збільшення активів, необхідно врахувати, що власний капітал збільшився в меншій мірі - на 69,1%.

Відстає збільшення власного капіталу щодо загальної зміни активів слід розглядати як негативний чинник. Проте, активи підприємства значно зменшилися по відношенню до 2006року - на 247 тис. руб., В той час як основні засоби збільшилися на 17887 тис. руб. Валюта балансу збільшилася на 8%.

Активний капітал підприємства характеризується співвідношенням його позаоборотних і оборотних частин. Дане відношення необоротних активів до оборотних характеризує рухливість і мобільність активного капіталу.

З фінансової точки зору капітали, розміщені в оборотних активах, створюють великі можливості для маневреності і оцінюються за формулою (2.1):

СК = АВН = 247902 = 6,53, (2.1)

Аоб 37928

де СК - власний капітал;

АВН - необоротні активи;

Аоб - оборотні активи.

Прийнято вважати, що якщо значення даного показника <3, але> 1, отже, це характеризує середню ступінь рухливості активного капіталу підприємства (6,53 <3, але> 1).

Аналізуючи вартість чистих активів організації, отримуємо такі результати: у 2006р. були менше статутного капіталу в 21,5 рази. Чисті активи організації на 31.12.2007 р. менше статутного капіталу в 18,4 рази. Що стосується обсягу активів кінця 2008р, то вони менше статутного капіталу в 5,7 рази (табл. 2.2).

Таблиця 2.2

Оцінка вартості чистих активів підприємства ТОВ «КДВ Мінусінськ» за 2006-2008рр.

Показник

Значення показника

Зміна


2006

2007

2008в тис. руб.

у% до валюти балансу

в тис. руб.

у% до валюти балансу

в тис. руб.

у% до валюти балансу

в тис. руб.

%

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1. Чисті активи

-10746

-7,7

-9196

-5,8

-2843

-1

7903

-86,0

2. Статутний капітал

500

0,4

500

0,3

500

0,2

-

-

3. Перевищено. чистих активів над статутним капіталом

-11246

-8

-9696

-6,1

-3343

-1,2

7903

-70,2

Дані показники негативно характеризує фінансове становище даного підприємства і не задовольняють вимогам нормативних актів до величини чистих активів організації. На кінець звітного періоду також не дотримується базове законодавча вимога до величини чистих активів.

Тим не менш, збереження мала місце тенденції здатне в майбутньому вивести чисті активи підприємства на задовільний рівень. Зростання обсягу активів підприємства, виник, перш за все, через труднощів реалізації готової продукції. Була втрачена можливість реалізація шляхом зниження цін. У рідкісних випадках можливо спробувати запропонувати цю продукцію в інші регіони, що вимагає додаткових витрат коштів і часу без гарантії реалізації. Запаси, використання яких за їх балансової вартості малоймовірно, здебільшого лежать на складах тривалий час. Необхідно продумати питання про їх використання шляхом реалізації на сторону за зниженими цінами.

Для оцінки перспективи відновлення організацією нормальної структури балансу були розраховані наступні коефіцієнти: коефіцієнт поточної ліквідності, коефіцієнт забезпеченості власними коштами і коефіцієнт відновлення платоспроможності (табл.2.3).

Таблиця 2.3

Визначення незадовільної структури балансу підприємства ТОВ «КДВ Мінусінськ» за 2006-2008рр .*

Показник

Значення показника

Зміна


2006

2007

2008на кінець отчетн. пер-да

норм. значення

на кінець отчетн.пер-да

норм. значення

на кінець отчетн.пер-да

норм. значення


1

2

3

4

5

6

7

8

1. Коефіцієнт поточної ліквідності

1,45

не менше 2

0,95


не менше 2

0,13


не менше 2


не соотв.

2. Коефіцієнт забезпеченості власними коштами

-2,94


не менше 0,1

-4,63


не менше 0,1

-6,61


не менше 0,1


не соотв.

3. Коефіцієнт відновлення платежесп-сті

0,69

не менше 1

0,35


не менше 1

-0,14


не менше 1


не соотв.

* Розрахунки показників виконані за методикою Федерального управління у справах про неспроможність (банкрутство)

Як за підсумками 2006р., Так і за підсумками 2008 року ясно, що коефіцієнти відновлення платоспроможності (2006 - 0,69, 2008 - 0,14) виявилися менше необхідних значень, що вказує на відсутність найближчим часом реальної можливості відновити нормальну платоспроможність.

Крім того, розрахунок коефіцієнтів поточної ліквідності й забезпеченості власними коштами не відповідають нормативним значенням.

При цьому необхідно відзначити, що дані показники незадовільною структури балансу є достатньо суворими, тому висновки на їх основі слід робити лише в сукупності з іншими показниками фінансового стану організації. Одним з таких аналізів є аналіз фінансової стійкості за величиною надлишку (нестачі) власних оборотних коштів (табл. 2.4).

Таблиця 2.4

Аналіз фінансової стійкості за величиною надлишку (нестачі) власних оборотних коштів ТОВ «КДВ Мінусінськ»

Показник (СОС)

2006

2007

2008


Значення показ-ля

Надлишок *

(Нед-ток)

Значення показника

Надлишок (нед-ток)

Значення показника

Надлишок

(Недо-ток)

1

2

3

4

5

6

7

СОС1 (без урахування долгоср. Та краткоср. Пасивів)

-112389

-114185

-137568

-139701

-250745

-253741

СОС2 (з урахуванням довгострокових пасивів)

+11845

+10049

-1640

-3773

-243646

-246642

СОС3 (з урахуванням долг.і краткосрочн. Пасивів)

+38175

+36379

+29708

+27575

+37928

+34932

* Надлишок (недолік) СОС розраховується як різниця між власними оборотними засобами і величиною запасів і витрат.

Якщо розглядати стійкість за величиною надлишку і недоліків у показниках 2006 року, очевидно, що, оскільки спостерігається недолік тільки власних оборотних коштів, розрахованих за 1-му варіанту (СОС1), фінансове становище організації можна характеризувати як нормальний. Більше того два з трьох показників покриття власними оборотними засобами запасів і витрат за аналізований період поліпшили свої значення.

У двох же наступних аналізованих періодах 2007 і 2008 рр.., З трьох варіантів розрахунку показників покриття запасів і витрат власними оборотними засобами позитивне значення має тільки розрахований за останнім варіантом (СОС3), отже, фінансове становище організації можна характеризувати як нестійке. Більше того два з трьох показників покриття власними оборотними засобами запасів і витрат за 2008р. погіршили свої значення.

Проведемо аналіз інших показників фінансової стійкості організації (Додаток 3 дипломної роботи).

Коефіцієнт автономії організації за підсумками 2006р. склав -0,08. Даний коефіцієнт характеризує ступінь залежності організації від позикового капіталу. Отримане значення показує, що підприємство в даний період часу не мав власного капіталу і повністю залежав від кредиторів.

Значення коефіцієнта покриття інвестицій на кінець періоду 2006 р. одно 0,81, що близько до загальноприйнятого у світовій практиці значенням (частка власного капіталу і довгострокових зобов'язань у загальній сумі капіталу - 81%). Коефіцієнт маневреності власного капіталу показує, яка частина власних коштів організації знаходиться в мобільній формі, що дозволяє відносно вільно маневрувати цими засобами. Значення коефіцієнта маневреності власного капіталу на останній день 2006 р. склало 0,1.

Вважається, що оптимальний діапазон значень коефіцієнта 0,5-0,6. І хоча на практиці норматив для цього показника не визначений, отримане тут значення говорить про явне нестачі власного капіталу для забезпечення стабільного фінансового становища ТОВ «КДВ Мінусінськ» в 2006р. Підсумкове значення коефіцієнта забезпеченості матеріальних запасів (6,6) відповідає нормі, тобто матеріально-виробничі запаси в достатній мірі забезпечені власними обіговими коштами.

За коефіцієнтом короткострокової заборгованості видно, що величина довгострокової кредиторської заборгованості значно перевершує величину короткострокової заборгованості (83% і 17% відповідно). При цьому за аналізований період (2006р.) частка короткострокової заборгованості зменшилася на 16%.

За підсумками 2007 року коефіцієнт автономії організації склав -0,06. Даний коефіцієнт характеризує ступінь залежності організації від позикового капіталу. Отримане тут значення говорить про повну залежність від позикового капіталу. Значення коефіцієнта покриття інвестицій на кінець періоду дорівнює 0,8, що близько до загальноприйнятого у світовій практиці значенням. Коефіцієнт маневреності власного капіталу показує, яка частина власних коштів організації перебувала в мобільній формі, що дозволяє відносно вільно маневрувати цими засобами. Значення коефіцієнта маневреності власного капіталу на кінець 2007р. склало -0,01. Негативна величина вказує на відсутність у підприємства власного капіталу, що вкрай негативно характеризує становище організації. Підсумкове значення коефіцієнта забезпеченості матеріально-виробничих запасів власними оборотними засобами (-0,77) показує, що матеріально-виробничі запаси фактично купувалися за рахунок позикових коштів, оскільки в організації не було на той момент призначених для цих цілей власних оборотних коштів.

За коефіцієнтом короткострокової заборгованості видно, що величина довгострокової кредиторської заборгованості «КДВ Мінусінськ» значно перевершує величину короткострокової заборгованості (81% і 19% відповідно). При цьому за аналізований період (2007р.) частка короткострокової заборгованості зросла на 1%.

За підсумками 2008р. коефіцієнт автономії організації на останній день періоду, що аналізується склав -0,01. Даний коефіцієнт характеризує ступінь залежності організації від позикового капіталу. Отримане тут значення говорить про повну залежність підприємства ТОВ «КДВ Мінусінськ» від позикового капіталу. Значення коефіцієнта покриття інвестицій на кінець періоду склало 0,01, що значно нижче допустимої величини (частка власного капіталу і довгострокових зобов'язань у загальній сумі капіталу складає всього 1%).

Коефіцієнт маневреності власного капіталу показує, яка частина власних коштів організації знаходиться в мобільній формі, що дозволяє відносно вільно маневрувати цими засобами. Значення коефіцієнта маневреності власного капіталу за підсумками 2008р. склало -57,25. Негативна величина вказує на відсутність у підприємства власного капіталу, що вкрай негативно характеризує становище організації.

Підсумкове значення коефіцієнта забезпеченості матеріально-виробничих запасів власними оборотними засобами (-81,32) показує, що матеріально-виробничі запаси фактично придбані за рахунок позикових коштів, оскільки у підприємства призначені для цього власні оборотні кошти відсутні. Підприємство відчуває гостру потребу в оборотних коштах.

Таке становище на підприємстві ТОВ «КДВ Мінусінськ» склалося через заморожування значної частини оборотних коштів у вигляді матеріальних запасів. За звітний період підприємство не змогло зменшити залишки готової продукції на складах, за рахунок перевищення темпів зростання випуску продукції над темпами реалізації, відбулося їх збільшення. Причинами такого стану є проблеми зі збутом, які обумовлені жорсткою конкуренцією на ринку даного товару на півдні Красноярського краю і Хакасії.

За коефіцієнтом короткострокової заборгованості видно, що величина короткострокової кредиторської заборгованості досліджуваного підприємства значно перевершує величину довгострокової заборгованості (98%, 2% відповідно). При цьому протягом аналізованого періоду частка довгострокової заборгованості зменшилася на 79%.

Розглянувши результати діяльності підприємства ТОВ «КДВ Мінусінськ» за період 2006-2008рр., Можна зробити наступні висновки.

За даними «Звіту про прибутки та збитки» протягом 2006р. організація отримала збиток від продажу в розмірі 3416 тис. руб., що дорівнює 6,3% від виручки. У порівнянні з аналогічним періодом минулого року збиток виріс на 575 тис. руб., Або на 20,2%.

У порівнянні з минулим періодом, у 2008 році, зросла як виручка від продажів, так і витрати по звичайних видах діяльності (на 23935 і 24510 тис. руб. Відповідно). Причому в процентному відношенні зміна виручки (+80,1%) випереджає зміну витрат (+74,9%).

Організація, як і в минулому році не використала можливість враховувати загальногосподарські витрати як умовно-постійних, включаючи їх щомісяця в собівартість виробленої продукції (виконуваних робіт, що надаються).

За розглянутий 2007р. організація отримала прибуток від продажів в розмірі 4675 тис. руб., що склало 5,6% від виручки. На відміну від аналізованого, у попередньому періоді було отримано збиток в сумі 3416 тис. руб.

У порівнянні з минулим періодом, у 2008 році зросла як виручка від продажів, так і витрати по звичайних видах діяльності (на 30051 і 21960 тис. руб. Відповідно). Причому в процентному відношенні зміна виручки (+55,8%) випереджає зміну витрат (+38,4%).

Розглядаючи витрати по звичайних видах діяльності 2008р., Слід зазначити, що організація, як і в минулому році, враховувала загальногосподарські (управлінські) витрати як умовно-постійних, відносячи їх за підсумками звітного періоду на рахунок реалізації. Збиток від інших операцій за розглянутий період склав 2007 тис. руб., Що на 326 тис. руб. (12,6%) більше, ніж збиток за аналогічний період минулого року. При цьому величина збитку від інших операцій складає 26,4% від абсолютної величини прибутку від продажів за аналізований період.

Далі узагальнимо основні фінансові результати діяльності ТОВ КДВ «Мінусінськ» за аналізований період 2006-2008рр. (Додаток 4).

Кінцевий фінансовий результат діяльності підприємства ТОВ «КДВ Мінусінськ» являє собою алгебраїчну суму (прибутку або збитку) від реалізації продукції; результату (прибутку або збитку) від фінансових операцій, доходів і витрат від позареалізаційних операцій.

Так, у 2006р. організація не погашала збиток минулих років. У 2007р. збиток від інших операцій склав 2581 тис. руб., що на 1279 тис. руб. (98,2%) більше, ніж збиток за аналогічний період минулого року.

При всьому цьому величина збитку від інших операцій складає 55,2% від абсолютної величини прибутку від продажів за аналізований період. Дослідження правильності відображення в Балансі і «Звітності про прибутки та збитки» відкладених податкових активів і зобов'язань підтвердила взаємоув'язки показників звітності.

З даних таблиці випливає, що прибуток від продажів у 2008р. по відношенню до попереднього періоду зросла на 6351 тис. руб., що призвело також до відповідного збільшення прибутку, що залишається в розпорядженні підприємства ТОВ «КДВ Мінусінськ» (4803 тис. грн.).

Отримана протягом аналізованого періоду чистий прибуток відповідає зміні показника «Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)» форми № 1. Це означає, що підприємство ТОВ «КДВ Мінусінськ» у 2006-2008 рр.. не погашали збиток минулих років.

У динаміці фінансових результатів підприємства можна відзначити такі позитивні зміни.

Прибуток від реалізації зростає швидше, ніж нетто-виручка від реалізації товарів, продукції, послуг, що свідчить про відносне зниження витрат на виробництво; темп зміни активів, розрахованих за даними балансу підприємства 2008р., Дорівнює 127,6% (37928/29708 x 100 ), менше темпу зростання виручки, що становить 128,5% (107784/83878 x 100), а значить, рентабельність активів зросла.

Крім того, чистий прибуток зростає швидше, ніж прибуток від реалізації товарів, продукції, послуг і бухгалтерський прибуток. Це свідчить про використання підприємством ТОВ «КДВ Мінусінськ» раціонального механізму оподаткування.

А разом з тим динаміка фінансових результатів включає і негативні зміни.

Випереджаючими темпами зростають витрати звітного період (комерційні та управлінські - в сумі 11585 тис. руб.), Що істотно більше темпів зростання виручки. Даний показник привів до відносного зниження прибутку на підприємстві: 9716 x 1,28 - 11585 = - 851,48 тис. руб., Де 9716 тис. руб. - Витрати періоду попереднього року; 1,28 - коефіцієнт темпу зростання виручки звітного року в порівнянні з аналогічними даними попереднього року.

Окрім іншого, значимість фінансових результатів звітного періоду можна оцінити також за показниками рентабельності реалізації товарів підприємством ТОВ «КДВ Мінусінськ» (продукції, робіт, послуг), яка у звітному періоді склала 10,2% (11026/107784 x 100%), а в попередньому періоді - 5,5% (4675/83878 x 100%).

Провівши аналіз рівня і динаміки фінансових результатів за даними звіту про прибутки та збитки, слід укласти, що на кінцевий фінансовий результат діяльності підприємства ТОВ «КДВ Мінусінськ» вплинули зовнішні наступні чинники.

За останні три роки вартість тарифів за вантажоперевезення підвищилася майже у 2,5 разів, що викликало додаткові витрати у підприємства. Крім того, зміна цін на споживане підприємством сировину, матеріали і паливо також вплинуло на величину прибутку підприємства.

В умовах ринкових відносин велика роль показників рентабельності продукції, що характеризують рівень прибутковості (збитковості) її виробництва. Показники рентабельності - це найважливіші характеристики фактичної середовища формування прибутку і доходу підприємств. З цієї причини вони є обов'язковими елементами порівняльного аналізу й оцінки фінансового стану підприємства.

При аналізі виробництва показники рентабельності використовуються як інструмент інвестиційної політики і ціноутворення. Показники рентабельності є відносними характеристиками фінансових результатів і ефективності діяльності підприємства. Вони характеризують відносну прибутковість підприємства, вимірювану у відсотках до витрат коштів чи капіталу з різних позицій (табл. 2.5).

Таблиця 2.5

Аналіз рентабельності за 2006-2008рр.

Показники рентабельності

Показник

(В коп.)

2006

Значення показника

2007


Значення

показника

2008


за звіт. період

за анал.

період бавовняні,. року

изм-е

за звіт. період

за анал.

період бавовняні,. року

изм-е


за звіт.

період

за анал.

період бавовняні,. року

изм-е

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1. Величина приб. продажів на рубль

-6

-8,7


+2,7

5,9

-6

+11,9

11,4

5,9

+5,5

2. Велич. приб. від продажів в кожному руб. вир. реал-ии

-6,3

-9,5+3,2

5,6

-6,3

+11,9

10,2

5,6

+4,6

3. Величина прибутку до податок-я на руб.расходов

-7,7

-10,9+3,2

2

-7,7

+9,7

7,6

2

+5,6

Представлені в табл. 2.5 показники рентабельності мають негативні значення за підсумками 2006р., Як наслідок збитковості діяльності підприємства.

У звітному періоді 2006р. підприємство по звичайних видах діяльності одержав збиток у розмірі -6,3 копійок з кожної гривні виручки від реалізації. Тим не менш, має місце зростання рентабельності продажів у порівнянні з аналогічним періодом 2005р. (+3,2 Коп.).

Рентабельність, розрахована як відношення прибутку до оподаткування до сукупних витрат організації, склала -7,7%. Тобто з кожної гривні, витраченого в 2006р. в рамках фінансово-господарської діяльності організації, було отримано -7,7 коп. збитку. За аналогічний період 2005р. також був отриманий збиток, але на 3,2 коп. з рубля менше, ніж у 2006р. Рентабельність продажів у звітному періоді склала 5,6%. При цьому має місце зростання рентабельності продажів у порівнянні з аналогічним періодом 2006 р. (+11,9%).

Проте, показники рентабельності мають позитивні значення як наслідок прибутковості діяльності ТОВ «КДВ Мінусінськ» у 2007р. За 2008 рік організація отримала прибуток, як від продажів, так і в цілому від фінансово-господарської діяльності, що й зумовило позитивні значення всіх трьох представлених в таблиці показників рентабельності.

У досліджуваному періоді 2008р. показник рентабельності, розрахований як відношення прибутку до оподаткування до сукупних витрат організації, склав 2%. Тобто з кожної гривні, витраченої за аналізований період у рамках фінансово-господарської діяльності організації, було отримано 2 коп. прибутку. За аналогічний період 2006р., Навпаки, був отриманий збиток. Таким чином, приріст показника склало 9,7 коп. з рубля сукупних витрат.

У звітному періоді 2008р. організація по звичайних видах діяльності отримала прибуток у розмірі 10,2 копійок з кожної гривні виручки від реалізації. Більш того, має місце зростання рентабельності звичайних видів діяльності в порівнянні з аналогічним періодом 2007 р. (+4,6 коп.).

Показник рентабельності, розрахований як відношення прибутку до оподаткування до сукупних витрат організації, склав 7,6%. Це означає, що з кожної гривні, витраченої за 2008р. в рамках фінансово-господарської діяльності підприємством, було отримано 7,6 коп. прибутку. За аналогічний період 2007р. також було отримано прибуток, але на 5,6 коп. з рубля менше, ніж у 2008р.

Рентабельність активів - найважливіший показник ефективності діяльності підприємства. Норматив рентабельності, як відношення облікового прибутку до загальної величини активів, є головним показником міжгалузевої конкуренції. Рентабельність власного капіталу визначається ефективністю не тільки використання активів, а й управління капіталом (власним і позиковим).

Але, оскільки у організації фактично був відсутній власний капітал (чисті активи в середньому за 2006р. Становили негативну величину: -7841 тис. крб. На початок періоду та -7841 тис. руб. На 31.12.2006 р.), розрахунок показника рентабельності власного капіталу позбавлений сенсу і не проводився (табл. 2.6).

Таблиця 2.6

Рентабельність використання вкладеного у підприємницьку діяльність капіталу в 2006-2008рр.

Показник рентабельності

Значення показника у звітному періоді

2006,%

Значення показника у звітному періоді

2007,%

Значення показника у звітному періоді 2008,%

Розрахунок показника

1. Рентабельність виробничих фондів

-24,1

19,5

15,6

Відношення прибутку від продажів до середньорічна.

вартості ОЗ і мат .- произв. запасів

2. Рентабельність активів (ROA)

-3,3

1

2,9

Відношення чистого прибутку до середньорічної

вартості активів

3. Рентабельність власного капіталу (ROE)

-

-

-

Відношення чистого прибутку до середньорічної

величиною собств.капітала

Протягом розглянутого періоду 2006 року кожен рубль, вкладений підприємством в основні фонди та матеріально-виробничі запаси, забезпечив 0,24 руб. збитку від продажу.

У розглянутому 2007р. ситуація схожа - оскільки у організації фактично був відсутній власний капітал (чисті активи в середньому за розглянутий період складали негативну величину: -10746 тис. руб. на початок періоду та -10746 тис. руб. на 31.12.2007 р.), розрахунок показника рентабельності не проводився. За розглянутий період 2007року кожен рубль, вкладений в основні фонди та матеріально-виробничі запаси, забезпечив прибуток від продажів в розмірі 0,2 крб.

Розглядаючи діяльність підприємства ТОВ «КДВ Мінусінськ» за 2008р, також видно, що, оскільки у організації фактично був відсутній власний капітал (чисті активи в середньому за 2008р. Становили негативну величину: -9196 тис. крб. На початок періоду та -9196 тис. крб . на 31.12.2008 р.), розрахунок показника рентабельності власного капіталу також не проводився. У 2008р. кожен рубль, вкладений основні фонди і МТЗ, приніс прибуток від продажів у розмірі 0,16 руб.

Підприємству необхідно прагнути до прискорення оборотів активів. Показники рентабельності власного капіталу дозволяє зробити висновок про те, що інвестиції власних коштів у виробництво дали недостатньо хороший результат. У цілому потрібно відзначити, що показники рентабельності вкладень підприємства знаходяться на низькому рівні, що говорить про недостатньо ефективному вкладенні коштів ТОВ «КДВ Мінусінськ».

Крім того, причиною низької оборотності активів стало зниження рентабельності продажів продукції, тобто підвищення витрат на виробництво через зростання цін на сировину і матеріали, і, як наслідок, зростання цін на продукцію, що випускається підприємством продукцію.

Проаналізувавши основні фінансові результати діяльності підприємства ТОВ «КДВ Мінусінськ», були узагальнені по якісному ознакою найважливіші показники фінансового положення і результати діяльності ТОВ «КДВ Мінусінськ» протягом аналізованого періоду (2006-2008рр). При цьому враховано не тільки поточне значення показників, але і їх динаміка.

Розглянемо оцінку показників підприємства в 2006 році. Показником, що мають виключно хороше значення, визначеним у діяльності підприємства в 2006року є наступний - коефіцієнт забезпеченості матеріальних запасів, який відповідає прийнятій нормі. Позитивні значення мають показника фінансового положення:

нормальна фінансова стійкість за величиною власних оборотних коштів;

коефіцієнт покриття інвестицій близький до норми (частка власного капіталу і довгострокових зобов'язань у загальній сумі капіталу ТОВ «КДВ Мінусінськ» складає 81%).

Показники фінансового стану і результатів діяльності «КДВ Мінусінськ», що мають нормальні або близькі до нормальних значення:

не повною мірою дотримується нормальне співвідношення активів за ступенем ліквідності і зобов'язань по терміну погашення;

зниження збитковості продажів (+3,2 процентних пункти від рентабельності за аналогічний період, що дорівнює -9,5%);

зниження загального збитку до оподаткування на рубль усіх витрат ТОВ «КДВ Мінусінськ» (+3,2 коп. з рубля витрат від даного показника рентабельності за аналогічний період 2005р.).

Наведені нижче 6 показників фінансового стану і результатів діяльності організації мають незадовільні значення:

зменшення власного капіталу організації при тому, що активи організації значно збільшилися (у 4 рази);

коефіцієнт маневреності власного капіталу має значення (0,1), недостатнє для характеристики фінансового становища як стабільного;

нижче нормального значення коефіцієнт поточної (загальної) ліквідності;

коефіцієнт швидкої (проміжної) ліквідності нижче нормального значення;

збиток від фінансово-господарської діяльності склав -2905 тис. руб. (+782 Тис. руб. В порівнянні з аналогічним періодом 2005р.);

суттєвий, порівняно із загальною вартістю активів організації збиток (3,3%).

У ході аналізу були отримані наступні критичні показники фінансового стану і результатів діяльності організації:

чисті активи менше статутного капіталу, при цьому за період мало місце зниження величини чистих активів;

незадовільна структура балансу з точки зору платоспроможності (коефіцієнти поточної ліквідності та забезпеченості власними коштами менше норми);

коефіцієнт автономії має критичне значення - -0,08 (через негативної величини власного капіталу);

коефіцієнт абсолютної ліквідності значно нижче нормативного значення;

за звітний період отримано збиток від продажу (-3416 тис. крб.), більше того спостерігалася негативна динаміка в порівнянні з минулим періодом (-575 тис. руб.).

Розглянемо оцінку показників підприємства в 2007 році.

Показники фінансового стану організації, що мають позитивні значення:

зміна власного капіталу практично дорівнює загальному зміни активів організації;

коефіцієнт покриття інвестицій майже відповідає нормі (частка власного капіталу і довгострокових зобов'язань у загальній сумі капіталу ТОВ «КДВ Мінусінськ» становить 80%).

Показником, що мають близьке до нормального значення, є наступний - не повною мірою дотримується нормальне співвідношення активів за ступенем ліквідності і зобов'язань по терміну погашення.

З негативної сторони фінансове становище організації характеризують такі показники:

чисті активи менше статутного капіталу, при цьому за період мало місце збільшення чистих активів;

нестійке фінансове становище за величиною власних оборотних коштів;

не вкладається в нормативне значення коефіцієнт швидкої (проміжної) ліквідності.

З критичної боку фінансове становище організації характеризують такі показники:

незадовільна структура балансу з точки зору платоспроможності (коефіцієнти поточної ліквідності та забезпеченості власними коштами менше норми);

повна залежність організації від позикового капіталу (негативна величина власного капіталу);

коефіцієнт маневреності власного капіталу має від'ємне значення (-0,01) з-за фактичної відсутності у організації власних коштів;

коефіцієнт забезпеченості матеріальних запасів має від'ємне значення (-0,77) через фактичну відсутність у організації власних оборотних коштів;

коефіцієнт поточної (загальної) ліквідності значно нижче загальноприйнятого значення;

коефіцієнт абсолютної ліквідності значно нижче норми.

Далі розглянемо оцінку показників підприємства у 2008 році.

Показники результатів діяльності організації, які мають виключно хороші значення:

за звітний період отримано прибуток від продажів (11026 тис. крб.), більше того спостерігалася позитивна динаміка в порівнянні з минулим періодом (+6351 тис. руб.);

прибуток від фінансово-господарської діяльності склала 6353 тис. руб. (+4803 Тис. руб. В порівнянні з аналогічним періодом 2007р.);

зростання рентабельності продажів (+4,6 процентних пункти від рентабельності 5,6% за аналогічний період 2007р.);

позитивна динаміка прибутку до оподаткування на рубль усіх витрат організації (+5,6 коп. до 2 коп. з рубля витрат за аналогічний період 2007р.).

Позитивно результати діяльності організації характеризує наступний показник - суттєва, порівняно із загальною вартістю активів організації прибуток (2,9%).

У ході аналізу були отримані такі незадовільні показники фінансового стану ТОВ «КДВ Мінусінськ»:

негативна динаміка зміни власного капіталу щодо загальної зміни активів організації;

чисті активи менше статутного капіталу, при цьому за період мало місце збільшення чистих активів;

нестійке фінансове становище за величиною власних оборотних коштів.

Аналіз виявив такі критичні показники фінансового стану організації:

обидва показники, що характеризують платоспроможність (коефіцієнти поточної ліквідності і забезпеченості власними засобами), мають незадовільний значення;

повна залежність організації від позикового капіталу (негативна величина власного капіталу);

коефіцієнт покриття інвестицій значно нижче норми (частка власного капіталу і довгострокових зобов'язань у загальній сумі капіталу ТОВ «КДВ Мінусінськ» складає всього 1% при критичному порозі 75%);

коефіцієнт маневреності власного капіталу має від'ємне значення (-57,25) через фактичну відсутність власних коштів у підприємства;

коефіцієнт забезпеченості матеріальних запасів має від'ємне значення (-81,32) через фактичну відсутність у підприємства власних оборотних коштів;

активи організації не покривають відповідні їм по терміну погашення зобов'язання;

коефіцієнт поточної ліквідності істотно нижче нормативного значення;

коефіцієнт швидкої (проміжної) ліквідності нижче норми;

коефіцієнт абсолютної ліквідності істотно нижче норми.

У ході аналізу ключових показників фінансового стану підприємства ТОВ «КДВ Мінусінськ» за період 2006-2008рр., Отримані наступні узагальнені результати.

На 31.12.2006 р. фінансовий стан ТОВ «КДВ Мінусінськ» можна охарактеризувати як незадовільний (значення і показники фінансового стану підприємства ТОВ «КДВ Мінусінськ» представлені у Дод. 5 дипломної роботи). Середній бал, розрахований з урахуванням важливості ключових показників за шкалою від -2 (критичне значення) до +2 (ідеальне значення), склав -0,72. Це означає, що в середньому, значення показників становища організації не вкладається в нормативні.

У 2006р. підприємство отримало погані фінансові результати (станом і динаміці показників прибутку і рентабельності). На останній же день аналізованого періоду 2007р. фінансове становище ТОВ «КДВ Мінусінськ» можна охарактеризувати як незадовільний. Середній бал, розрахований з урахуванням важливості ключових показників за шкалою від -2 (критичне значення) до +2 (ідеальне значення), склав -1,06. Значить, значення показників не укладаються в нормативні.

Розглянувши показники фінансової діяльності ТОВ «КДВ Мінусінськ» були зроблені наступні висновки.

Незважаючи на збільшення вартості майна підприємство в 2008 році, його фінансова стійкість погіршилася по ряду показників. Маючи на балансі значну по величині вартість оборотних активів, підприємство має потребу в більшій величині оборотних коштів, незважаючи на значну питому вагу в складі майна. Показники, що характеризують платоспроможність, нижче норми, що пояснюється, в основному, наявністю у підприємства значної суми кредиторської заборгованості.

Балансова прибуток у 2008 значно збільшилася. Незважаючи на це, після сплати податку на прибуток, підприємству не вистачило коштів на покриття всіх витрат, в результаті чого був отриманий збиток у звітному періоді, що говорить про неефективність використання майна підприємства. Показники рентабельності виробничих фондів і вкладень дещо збільшилися, але перебувають на дуже низькому рівні.

У цілому на основі проведеного аналізу, були зроблені висновки, що свідчать про проблеми, пов'язаних, перш за все, з поточним оперативним керуванням фінансами на ТОВ «КДВ Мінусінськ». Управлінню фінансами на підприємстві приділяється занадто мала роль. По суті, керування фінансами відбувається на рівні бухгалтерської служби і керівника підприємства. Тому необхідно організувати службу керування фінансами і провести ряд заходів щодо поліпшення фінансового стану відповідно до даних рекомендацій.

2.3 Аналіз динаміки, стану та ефективності управління рухом кредиторської та дебіторської заборгованості підприємства

Стан дебіторської та кредиторської заборгованості, їх розміри і якість роблять сильний вплив на фінансовий стан організації.

Для поліпшення фінансового становища організації необхідно:

стежити за співвідношенням дебіторської і кредиторської заборгованості. Значне перевищення дебіторської заборгованості створює загрозу фінансовій стійкості організації і робить необхідним залучення додаткових джерел фінансування;

контролювати стан розрахунків за простроченими заборгованостями;

по можливості орієнтуватися на збільшення кількості замовників з метою зменшення ризику несплати монопольним замовникам, 1

Аналіз дебіторської і кредиторської заборгованості проводиться на основі даних внутрішнього обліку, бухгалтерського балансу і додатку до бухгалтерського балансу (форма № 5 Балансу - Дод. 6).

Мета аналізу дебіторської заборгованості - пошуки шляхів прискорення і оборотності, виявлення розмірів і оцінка динаміки невиправданої заборгованості, причин її виникнення або зростання.

Для аналізу дебіторської заборгованості підприємства ТОВ «КДВ Мінусінськ» притягнуті дані аналітичного обліку рахунків, призначені для узагальнення інформації про розрахунки з дебіторами.

Даний аналіз починається з оцінки динаміки обсягу дебіторської заборгованості в цілому і продовжується в розрізі окремих статей, визначаючи частку дебіторської заборгованості в оборотних активів, аналізуючи їх структуру і питома вага дебіторської заборгованості, платежі по якій очікуються протягом року.

Обчислимо середню оборотність дебіторської заборгованості в оборотах за формулою (2.2):

ОДЗ (в оборотах) = Виручка від продажу (2.2)

Середня дебіторська заборгованість,

де

середня дебіторська заборгованість за період:

ДЗ = ДЗн.п. + ДЗк.п. (2.3)

2

Середня оборотність дебіторської заборгованості організації становить: за 2006р - 3,11 обороту, за 2007р. - 4,5, за 2008р. - 2,5 обороту.

Оборотність дебіторської заборгованості в днях, розрахована за формулою:

ОДЗ (в днях) = Середня дебіторська заборгованість * t (2.4)

Виручка від продажу

де t - звітний період у днях, буде дорівнює:

2006р - 116 днів, 2007р. - 80 днів, 2008р. - 143 дні.

Далі, за даними табл. 2.7 проведемо аналіз оборотності дебіторської заборгованості.

Таблиця 2.7

Аналіз оборотності дебіторської заборгованості

Показники

за соотв.

період

перед.

року

отч.

пер-д

2006

ізм.,

темп

приросту,

%

отч.

пер-д

2007

ізм., темп

приросту,

%

отч.

пер-д

2008

ізм.,

темп

приросту,

%

1.Обор-сть,

разів

2,50

3,11

0,61

124,4

4,5

1,39

144,7

2,5


-2

-55

2.Период погашення, днів

75

116

41

154,6

80

-36

-68,9

143

63

178,7

3.Доля в обсязі активів,%

2,2

2,58

0,38

117,2

2,02

-0,56

-78,2

7,5

5,48

371,2

4.Отнош. сред.веліч. до виручки від реал-і,%

29,2

15,8

-13,3

-54,1

11,9

-3,8

-75,3

10,5

-1,4

-88,2

Як показують дані табл.2.7, стан розрахунків з замовниками за результатами діяльності 2008 року, в порівнянні з попереднім періодом минулого року погіршилося. Так, на 2 дні збільшився середній термін погашення дебіторської заборгованості, який склав в 2008 році 2,5 дня.

У порівнянні з попереднім роком, в 2008 році виріс період погашення дебіторської заборгованості на 63 дня і склав 143 дні. Даний факт говорить про високий ризик непогашення дебіторської заборгованості підприємством.

Крім іншого, аналіз частки дебіторської заборгованості в обсязі поточних активів підприємства підтверджує слабку мобільність структури майна підприємства ТОВ «КДВ Мінусінськ» - частка дебіторської заборгованості в загальному обсязі активів зросла у 2008р. на 5,48% в порівнянні з попереднім 2007р., в той час коли зростання коефіцієнта в 2007 році в порівнянні з 2006 роком становив усього 0,38%.

Зменшення оборотності в 2006 році, як, втім, і в 2007 році, відбулося за рахунок утруднень зі збутом продукції, які в свою чергу викликані неефективністю управління запасами.

Оборотність в 2008 році збільшилася за рахунок того, що відділом збуту продукції були проведені ретельні дослідження ринків збуту своєї продукції та розширені канали збуту.

Крім того, збільшення статей дебіторської заборгованості стало результатом необачною кредитної політики підприємства стосовно покупців і нерозбірливого вибору партнерів.

Для правильного висновку про динаміку та рівні платоспроможності підприємства необхідно приймати до уваги такі чинники: характер діяльності підприємства; умови розрахунків з дебіторами (надходження дебіторської заборгованості через короткі проміжки часу після покупки товарів (робіт, послуг) призводить до невеликій частці у складі оборотних активів боргів покупців , і навпаки); стан запасів (у підприємства може бути надлишок або недолік запасів в порівнянні з величиною, необхідної для безперебійної діяльності досліджуваного підприємства); стан дебіторської заборгованості - наявність або відсутність у її складі прострочених і безнадійних боргів.

Для правильної коригування рівня платоспроможності підприємства необхідний аналіз стану дебіторської заборгованості з розбивкою за термінами освіти (табл. 2.8 - 2.10).

Таблиця 2.8

Аналіз стану дебіторської заборгованості за підсумками 2006р.

Показник

на початок 2006

на

кінець 2006

У тому числі за строками освіти
до 1 міс.

від 1 до 3 міс.

від 3 до 6 міс.

від 6 до 12 міс.

Розрахунки з покупця-телями, замовниками.

10503

14148

1600

6400

1800

250

Аванси видані

6960

2874

1600

0

0

50

Інші дебітори

4

72

3900

1460

2000

0

Всього д / Заборго-ть

17467

17094

7100

7694

2000

300

У% до загальної суми д / Заборго-ти

-

100

41,5

45,1

11,7

1,75

За даними аналітичної таблиці (табл. 2.8) видно, що основну частину дебіторської заборгованості в 2006 році становить заборгованість за термінами виникнення від 1 міс. до 3 міс. - У відсотковому відношенні 45,1 загальній сумі дебіторської заборгованості.

Даний факт говорить про те, що підприємству необхідно було в звітному 2006 році докласти зусилля до стягнення заборгованості в найближчі терміни, інакше зволікання може призвести до її списанню на зменшення фінансових результатів.

Таблиця 2.9

Аналіз стану дебіторської заборгованості за підсумками 2007р.

Показник

на початок 2007

на

кінець 2007

У тому числі за строками освіти
до 1 міс.

від 1 до 3 міс.

від 3 до 6 міс.

від 6 до 12 міс.

Розрахунки з покупця-телями, замовниками.

14148

3553

1487

6231

2883

250

Аванси видані

2874

1199

1500

0

1751

50

Інші дебітори

72

15333

1113

654

2566

0

Всього д / Заборго-ть

17094

20085

4100

6885

7200

1900

У% до загальної суми д / Заборго-ти

-

100

20,4

34,3

35,8

9,46

Дані табл. 2.9 показують, що велику частину дебіторської заборгованості в 2007 році склала заборгованість від 3 міс. до 6 міс. Очевидно, що і в цьому, як і в попередньому році, підприємству було необхідно звернути увагу на стягнення дебіторської заборгованості в найкоротші терміни.

Таблиця 2.10

Аналіз стану дебіторської заборгованості за підсумками 2008р.

Показник

на початок 2008

на

кінець 2008

У тому числі за строками освіти
до 1 міс.

від 1 до 3 міс.

від 3 до 6 міс.

від 6 до 12 міс.

Розрахунки з покупця-телями, замовниками.

3553

250

801

2723

2044

6900

Аванси видані

1199

5271

2200

0

0

998

Інші дебітори

15333

17123

2531

4800

3656

0

Всього д / Заборго-ть

20085

22644

5632

7523

489

9000

У% до загальної суми д / Заборго-ти

-

100

24,9

33,3

2,1

39,7

У звітному 2008 році (табл. 2.10) найбільшу частину дебіторської заборгованості склали показники по термінах освіти від 6 міс. до 12 міс. Їх питома вага в процентному відношенні до загальної суми дебіторської заборгованості становить 39,7%. Аванси видані становлять за підсумками 2008 року - до 1 міс. - 2200 руб., Від 6 до12 - 998 тис. руб. Через наявність виданих авансів необхідно відстежувати договірне оформлення розрахунків з дебіторами, для стягнення та авансових платежів та загальної суми дебіторської заборгованості.

Аналіз дебіторської заборгованості необхідно доповнити аналізом кредиторської заборгованості. Позикові кошти даного підприємства поділяються на довгострокові і поточні. Кошти, залучені на довгостроковій основі, спрямовуються на придбання активів тривалого використання, а поточні пасиви є джерелом формування обігових коштів. Дані оборотності кредиторської заборгованості представлені в табл. 2.11.

Таблиця 2.11

Аналіз оборотності кредиторської заборгованості

Показники

За соотв.

період

перед.

року

Отч.

пер-д

2006

Змін.,

темп

приросту,

%

Отч.

пер-д

2007

Змін.,

темп

приросту,

%

Отч.

пер-д

2008

Змін.,

темп

приросту,

%

1.Обор-сть, раз

1,5

2,6

1,1

173,3

2,9

0,3

111,5

2,7

-0,2

-93,1

2.Период використання, днів

173

176

3

101,7

134

-42

-76,1

158

24

117,9

3.Доля в обсязі позикових

коштів,%

47,6

13,5

-34,1

-28,3

17,2

3,7

127,4

13,6

-3,6

-79

4.Отнош. сред.велічіна

до виручки від реалізації,%

68,1

37,8

-30,2

-55,5

34,3

-3,4

-90,7

36,5

2,1

106,4

Дані таблиці 2.11 показують, що за звітний період 2008 року оборотність кредиторської заборгованості склала 2,7, зменшившись при цьому в порівнянні з попереднім періодом на -02. Період погашення в 2008 році склав 158 днів, що говорить про ризик неплатоспроможності підприємства.

Частка кредиторської заборгованості в загальному обсязі позикових коштів склала в 2008 році 13,6%, знизившись в порівнянні з попереднім звітним періодом на -3,6%.

Аналізуючи кредиторську заборгованість, необхідно пам'ятати, що вона є одночасно джерелом покриття дебіторської заборгованості. Тому потрібно вести порівняння суми дебіторської заборгованості з сумою кредиторської заборгованості.

Необхідно провести аналіз дебіторської і кредиторської заборгованості за 2006-2008рр. (Табл. 2.12).

Таблиця 2.12

Аналіз дебіторської і кредиторської заборгованості за 2006-2008рр.

Показники

За соотв.

пер.

перед.

року

Отч.

пер-д

2006

Змін.,

темп

приросту,

%

Отч.

пер-д

2007

Змін.,

темп

приросту,

%

Отч.

пер-д

2008

Змін.,

темп

приросту,

%

1.Сумма д / з,

тис.руб.

17467

17094

-373

9,8

20085

2991

115

22645

2560

12,9

2.Сумма до / з,

тис.руб.

14419

26330

11911

18,3

31348

5018

217,4

47314

15966

32,8

3.Продолж.

погашення д / з, дні

75

116

41

154,6

80

-36

106,6

143

63

190,6

4.Продолж.

використ.

до / з., дні

173

176

3

101,7

134

-42

77,4

158

24

91,3

5.Пріходіт-ся д / з на руб. до / з, руб.

1,2

0,64

-53,3

0,76

-63,3

0,47

-39,2

Дані табл. 2.12 показали, що на звітний період 2008 року сума кредиторської заборгованості перевищила суму дебіторської заборгованості в 2,08 рази, що говорить про нестабільний фінансовий стан підприємства. Аналізуючи періоди 2006-2008рр, можна сказати, що на підприємстві сума кредиторської заборгованості перевищує суму за рахунками дебіторів. Даний факт може викликати незбалансованість грошових потоків.

Аналіз співвідношення активів за ступенем ліквідності і зобов'язань по терміну погашення за аналізований період 2006-2008рр. представлений у вигляді таблиць у Дод. 7 дипломної роботи. Що стосується 2006року, то з чотирьох співвідношень, що характеризують співвідношення активів за ступенем ліквідності і зобов'язань за строком погашення, представлених в таблиці, виконується тільки одне. Високоліквідні активи покривають найбільш термінові зобов'язання організації лише на 2%. Відповідно до принципів оптимальної структури активів за ступенем ліквідності, короткострокової дебіторської заборгованості повинно бути досить для покриття середньострокових зобов'язань. Короткострокові кредити і позики відсутні. З чотирьох співвідношень, що характеризують співвідношення активів за ступенем ліквідності і зобов'язань за строком погашення, виконується тільки одне. Високоліквідні активи покривають найбільш термінові зобов'язання організації лише на <1%. Відповідно до принципів оптимальної структури активів за ступенем ліквідності, короткострокової дебіторської заборгованості повинно бути досить для покриття середньострокових зобов'язань. І в даному випадку, в 2007 році, короткострокові кредити і позики відсутні.

Розрахунок коефіцієнтів ліквідності наведено в табл. 2.13.

Таблиця 2.13

Розрахунок коефіцієнтів ліквідності за 2006-2008рр.

Показу-

тель

ліквід-

ності

Розрахунок,

реком.

значення

Значення показника, тис. грн.
п.р.

2006

к.г

2006

ізм

п.р.

2007

к.г

2007

ізм

п.р.

2008

к.г.

2008

ізм

1. Переходи. поточної ліквід-

ності

Отнош. тек. активів до краткоср.обяз. Рекомендую. значення:> 2,0

1,61

1,45

-0,16

1,45

0,95

-0,5

0,95

0,13

-0,81

2. Переходи. швидкої ліквід-ності

Ставлення лікв. активів

до раткосрочн. обязат-ствам. Річок. знач.> 1,0

1,24

0,67

-0,57

0,67

0,64

-0,02

0,64

0,08

-0,56

3. Переходи. абсол.

ліквід-ності

Ставлення високолікв. активів до коротко. обязат. Рекоменд.

значення:> 0,2

0,03

0,02

-0,01

0,02

<0,01

-0,01

<0,01

<0,01

<0,01

За підсумками 2008 року видно, що є негативне співвідношення активів за ступенем ліквідності і зобов'язань по терміну погашення (не дотримується жодна з наведених нерівностей).

Активи ТОВ «КДВ Мінусінськ» не покривають відповідні їм по терміну погашення зобов'язання.

Аналіз коефіцієнтів ліквідності показав, що за підсумками 2006р. значення коефіцієнта поточної ліквідності (1,45) не відповідає нормі. При цьому потрібно звернути увагу на мало місце за аналізований період (2006р.) негативна зміна - коефіцієнт знизився на -0,16. Значення коефіцієнта швидкої (проміжної) ліквідності теж не відповідає нормі - 0,67 при нормі 1,0 і більше. Це свідчить про недостатність у ТОВ «КДВ Мінусінськ» ліквідних активів (тобто готівки та інших активів, які можна легко перетворити в готівку) для погашення короткострокової кредиторської заборгованості. Третій з коефіцієнтів, що характеризує здатність організації погасити всю або частину короткострокової заборгованості за рахунок грошових коштів і короткострокових фінансових вкладень, має значення (0,02) нижче допустимої межі (0,2). Більш того, слід зазначити негативну динаміку показника - у 2006р. коефіцієнт абсолютної ліквідності знизився на -0,01. На останній день 2007р. при нормі 2,0 і більше коефіцієнт поточної (загальної) ліквідності має значення 0,95. При цьому потрібно звернути увагу на мало місце за 2007р. негативна зміна - коефіцієнт знизився на -0,5.

Значення коефіцієнта швидкої (проміжної) ліквідності також не відповідає нормі - 0,64 при нормі 1,0 і більше. Це свідчить про недостатність у ТОВ «КДВ Мінусінськ» ліквідних активів (тобто готівки та інших активів, які можна легко перетворити в готівку) для погашення короткострокової кредиторської заборгованості.

Третій з коефіцієнтів, що характеризує здатність організації погасити всю або частину короткострокової заборгованості за рахунок грошових коштів і короткострокових фінансових вкладень, має значення (<0,01) нижче допустимої межі (0,2). При цьому потрібно звернути увагу на мало місце протягом аналізованого періоду (2007р.) негативна зміна - коефіцієнт абсолютної ліквідності знизився на -0,01.

На останній день аналізованого періоду коефіцієнт поточної ліквідності має значення нижче норми (0,13 проти нормативного значення 2,0 і більше). Більш того, слід зазначити негативну динаміку показника - протягом аналізованого періоду коефіцієнт поточної ліквідності знизився на -0,81.

Для коефіцієнта швидкої ліквідності нормативним значенням є 1,0 і більше. У даному випадку його значення склало 0,08. Це означає, що у ТОВ «КДВ Мінусінськ» недостатньо активів, які можна в стислі терміни перевести в грошові кошти, щоб погасити короткострокову кредиторську заборгованість.

Нижче норми, як і два інші, виявився коефіцієнт абсолютної ліквідності (<0,01 при нормі 0,2 і більше). При цьому, c початку періоду коефіцієнт практично не змінився.

Аналіз дебіторської і кредиторської заборгованості ТОВ «КДВ Мінусінськ» дозволив зробити наступний висновок:

Організація має певні проблеми з кредиторською заборгованістю і ці проблеми не зменшилися у звітному році в порівнянні з минулими роками.

У даному випадку необхідно:

постійно контролювати стан розрахунків з покупцями, особливо з відстроченою заборгованостях;

встановити певні умови кредитування дебіторів, наприклад:

покупець отримує знижку 2% у випадку оплати отриманого товару протягом 10 днів з моменту отримання;

покупець оплачує повну вартість, якщо оплата здійснюється у період з 11 - го по 30-й день кредитного періоду;

у разі несплати протягом місяця покупець буде змушений додатково оплачувати штраф, величина якого залежатиме від моменту оплати;

по можливості орієнтуватися на велику кількість покупців, щоб зменшити ризик несплати одним або декількома покупцями;

стежити за співвідношенням дебіторської і кредиторської заборгованості.

На кінець звітного періоду кредиторська заборгованість збільшилася. З одного боку, кредиторська заборгованість - найбільш привабливий спосіб фінансування, так як відсотки тут звичайно не стягуються. З іншого боку, через великі відстрочок по платежах у підприємства можуть виникнути проблеми з постачаннями, збиток репутації через несприятливі відгуків кредиторів, судові витрати у справах, порушених постачальниками.

Зниженню заборгованості сприяє ефективне керування нею за допомогою аналізу давності термінів. Такий аналіз виявить, хто з кредиторів довго чекає оплати і, швидше за все, почне виявляти нетерпіння.

Підприємству ТОВ «КДВ Мінусінськ» необхідно, перш за все, розраховуватися в першу чергу з боргами перед бюджетом, по соціальному страхуванню і забезпеченню, так як відстрочки по цих платежах зазвичай тягнуть за собою виплату штрафів. Потім необхідно чітко структурувати борги перед постачальниками і підрядниками, і виявити які з них вимагають невідкладного погашення. На підприємстві ТОВ «КДВ Мінусінськ» рекомендується вдатися до механізму взаємозаліків.

Крім усього іншого, у підприємства недостатньо ліквідних активів для погашення короткострокової кредиторської заборгованості. Значення коефіцієнта швидкої ліквідності показало, що у підприємства ТОВ «КДВ Мінусінськ» недостатньо активів, які можна в стислі терміни перевести в грошові кошти, щоб погасити короткострокову кредиторську заборгованість.

Така ситуація може привести підприємство ТОВ «КДВ Мінусінськ» до дефіциту платіжних засобів, що може призвести до неплатоспроможності підприємства.

3. Пропозиції щодо вдосконалення процесу управління кредиторською та дебіторською заборгованістю підприємства ТОВ «КДВ Мінусінськ»

3.1 Розробка рекомендацій щодо вдосконалення системи управління дебіторською заборгованістю підприємства

Оскільки в поточних активах підприємства значну частину становить дебіторська заборгованість, перш за все, необхідно ввести в її балансову величину поправку на суму сумнівної дебіторської заборгованості. Під «сумнівним боргом» визнається малоймовірна до отримання заборгованість незалежно від того, чи можна на неї нарахувати резерв по сумнівних боргах чи ні. Така оцінка якості дебіторської заборгованості може бути отримана в результаті її інвентаризації та виявлення простроченої заборгованості.

Підприємство має вирішувати питання про терміни затримки платежів самостійно, з урахуванням наявної практики розрахунків в ув'язці з кожним учасником. При зниженні дебіторської заборгованості можна використовувати такі фінансово-економічні важелі, як:

контроль за станом розрахунків і співвідношення дебіторської та кредиторської заборгованості;

використання знижок при довгостроковій оплаті для оптових покупців;

зниження кредиторської заборгованості;

зменшення власних і прирівняних до них коштів обороту, зокрема, за рахунок створення резервного фонду, зменшення розмірів інших фондів;

зменшення незавершених капітальних вкладень;

зниження собівартості продукції та збільшення обсягів випущеної продукції;

зниження витрат від позареалізаційних діяльності;

оптимізація фінансових потоків.

На підприємстві ТОВ «КДВ Мінусінськ» необхідно постійне проведення аналізу процесу управління дебіторською заборгованістю і правильності відображення відповідних операцій у бухгалтерському та податковому обліку.

Для здійснення аналізу необхідно сформувати на підприємстві службу внутрішнього контролю, в обов'язки співробітників якої буде входити складання програм для внутрішнього аудиту.

Можлива розробка наступних програм аудиту.

Програма аудиту внутрішніх документів підприємства ТОВ «КДВ Мінусінськ». Дана програма буде включати в себе наступні етапи:

Перевірка організації документообігу, що відображає освіта дебіторської заборгованості.

У дану програму необхідно запровадити перевірку наявності та правильності юридичного оформлення договорів. Своєчасна перевірка даного об'єкту дозволить уникнути проблеми у разі судового врегулювання сторонами через відсутність умов невиконання угоди та інших значущих пунктів договору.

Одним із значущих пунктів може бути пункт з розшифровкою предмета договору, некоректне оформлення якого може призвести до непевному вказівкою про предмет здійснення за даним договором. Іншим важливим пунктом договору є пункт про наявність форс-мажорних обставин. Аудит подібного пункту дозволить уникнути проблем у разі виникнення обставини (наприклад, реорганізація підприємства тощо).

Відповідальним підрозділом необхідно визначити юридичну службу підприємства ТОВ «КДВ Мінусінськ».

Перевірка оформлення рахунків-фактур (відповідно до Постанови Уряду Російської Федерації № 914 від 2.12.2000года).

Дана програма має включати в себе перевірку наступних об'єктів:

наявності відбиттів по рахунках реалізації;

наявність і ведення журналу реєстрації рахунків;

відсутність виправлень у журналах і рахунках;

скріплення та нумерація журналу реєстрації рахунків-фактур.

Необхідно пам'ятати, що неправильне оформлення документів може призвести до відмови в оплаті за формальною ознакою. Застосування неуніфікованих форм може призвести до відсутності первинного документа, що може стати причиною штрафу за статтею 120 Податкового Кодексу Російської Федерації.

Відповідальною особою за аудитом оформлення рахунків-фактур необхідно призначити головного бухгалтера і безпосередньо службу аудиту.

3. Перевірка інвентаризаційних документів:

документи форми інв-17 «акт інвентаризації розрахунків»;

акти звірок по покупцям і замовникам;

письмові розпорядження про призначення членів комісії з інвентаризації.

Дані документи необхідно перевіряти на правильність їх оформлення і на наявність. Неправильне оформлення документів може призвести до недостовірності даних бухгалтерської звітності. І, крім того, застосування неуніфікованих форм може призвести до відсутності первинного документа, що може стати причиною штрафу за ст.120 Податкового Кодексу Російської Федерації.

Відповідальним підрозділом особою за аудитом інвентаризаційних документів необхідно призначити службу аудиту підприємства ТОВ «КДВ Мінусінськ».

Програма аудиту ведення обліку операцій з формування дебіторської заборгованості на підприємстві ТОВ «КДВ Мінусінськ». Дана програма буде включати в себе наступні етапи:

Перевірка правильності ведення бухгалтерського обліку дебіторської заборгованості.

Необхідно проводити перевірку правильності відображення по рахунках обліку розрахунків з покупцями. Застосування неуніфікованих форм може призвести до відсутності первинного документа, що може стати причиною штрафу за статтею 120 Податкового Кодексу Російської Федерації. Крім того, проблеми в разі судового врегулювання спорів між сторонами через відсутність умов виконання угоди.

Відповідальною особою за аудитом оформлення рахунків-фактур необхідно призначити головного бухгалтера і безпосередньо службу аудиту підприємства ТОВ «КДВ Мінусінськ».

Перевірка наявності дебіторської заборгованості зі строком позовної давності.

При цьому аудит слід перевіряти наявність наступних документів: перевірка оплати, визнання боргу, факт сплати відсотків, акти звірки заборгованості, заяву про залік взаємних вимог. Необхідно пам'ятати, що застосування неуніфікованих форм може призвести до відсутності первинного документа, що може стати причиною штрафу за ст.120 Податкового Кодексу Російської Федерації. Крім іншого, відсутність необхідних документів може спричинити за собою проблеми у випадку судового врегулювання спорів між сторонами через відсутність умов виконання угоди.

Відповідальним підрозділом за аудитом наявності дебіторської заборгованості призначити юридичну службу підприємства ТОВ «КДВ Мінусінськ».

Перевірка заборгованості, забезпеченої векселем до отримання.

У даному конкретному випадку важливо документальне оформлення забезпечення дебіторської заборгованості векселем: наявність договору, наявність актів приймання-передачі векселя. Крім того, необхідно перевіряти правильність відображення сум дебіторської заборгованості, відображеної векселем.

І в даному випадку, застосування неуніфікованих форм може призвести до відсутності первинного документа, що може стати причиною штрафу за статтею 120 Податкового Кодексу Російської Федерації. Крім того, відсутність документів по оформленню забезпечення векселем може спричинити за собою проблеми у випадку судового врегулювання спорів між сторонами через відсутність умов виконання угоди.

Відповідальним підрозділом призначити бухгалтерію і фінансово-економічну службу підприємства ТОВ «КДВ Мінусінськ».

Перевірка розрахунків з підзвітними особами.

При цьому аудит слід перевіряти:

строки видачі грошових коштів;

наявність звіту про витрачені суми;

обмеження термінів та сум видачі законодавством;

наявність виправдувальних видаткових документів.

Перевірка дозволить уникнути виникнення наступних проблем. У випадку пізньої здачі звіту можливе приєднання виданих сум підзвітній особі з утриманням податку. Крім того, порушення розрахунків може привести до невідповідності положення про склад і нормах витрат.

Відповідальними особами за перевірку розрахунків з підзвітними особами призначити бухгалтерію і службу аудиту підприємства ТОВ «КДВ Мінусінськ».

Програма правильності ведення бухгалтерського та податкового обліку з погашення дебіторської заборгованості на підприємстві ТОВ «КДВ Мінусінськ». Дана програма буде включати в себе наступні етапи:

Погашення дебіторської заборгованості грошовими коштами.

При проведенні перевірки необхідно звернути увагу на правильність відображення операцій на рахунках згідно Наказу Міністерства фінансів України № 94н від 31.10.2000 року, що дозволить уникнути спотворення даних балансу через неправильне списання та помилкові розрахунки при визначенні вартості чистих активів, платоспроможності та ефективності діяльності підприємства. Крім того, це дозволити уникнути порушень Правил ПБУ 1 / 98.

Відповідальним підрозділом за аудитом операцій з погашення дебіторської заборгованості грошовими коштами призначити бухгалтерію і фінансово-економічну службу підприємства ТОВ «КДВ Мінусінськ».

Погашення векселем.

При програмі аудиту погашення векселем необхідна перевірка наявності:

договору купівлі-продажу векселя;

повної інформації про векселі;

первинних документів, що підтверджують операцію, підписів керівників, відбитків печаток.

Відсутність необхідних документів може призвести до порушення Правил ПБУ 1 / 98 і невірного відображення в бухгалтерському обліку. Крім іншого, при виникненні спірних ситуацій неможливо довести факт операції, дійсність кредитних зобов'язань.

Необхідно пам'ятати про відповідальність керівництва підприємства ТОВ «КДВ Мінусінськ», працівників бухгалтерії за грубі порушення правил бухгалтерського обліку операції з формування і погашення дебіторської заборгованості згідно з п. 3 ст. 120 Податкового Кодексу Російської Федерації.

При впровадженні вищевказаних програм в процес управління дебіторською заборгованістю на підприємстві ТОВ «КДВ Мінусінськ» керівництву необхідно переглянути посадові обов'язки співробітників, відповідальних за ведення бухгалтерського обліку операцій з формування і погашення дебіторської заборгованості підприємства з метою розподілу навантаження бухгалтерів і систематизації проведення аудиту.

Методами мотивування працівників бухгалтерської служби можуть виступати як накладення стягнень на співробітників, так і заохочення їх керівництвом.

3.2 Розробка рекомендацій щодо вдосконалення системи управління кредиторською заборгованістю підприємства

Для ефективного управління кредиторської заборгованості необхідно проведення наступних заходів:

Постійний контроль кредиторської заборгованості, оскільки при вмілому управлінні кредиторська заборгованість може стати додатковим, а головне, дешевим джерелом залучення позикових коштів. Необхідне проведення наступних заходів, а саме:

контроль за правильність оформлення і складання договорів з контрагентами відповідно до чинного законодавства;

спостереження за термінами оплати договорів;

контроль за своєчасним здійсненням платежів.

Ранжування контрагентів у реєстрі платежів. Створення рівнів

контрагентів дозволить суттєво зекономити кошти підприємства, а саме (рис. 3.1):

Рис. 3.1. Черговість платежів підприємства в режимі економії

Управління борговим портфелем підприємства, який може

включати в себе самі різні інструменти, що виконують поставлені перед нею завдання, а за рахунок диверсифікації - знижувати ризик фінансової нестійкості.

Планування обсягу залучених коштів. Підприємству ТОВ «КДВ

Мінусінськ »необхідно убезпечити підприємство від ризику неплатоспроможності, зберігши фінансову стійкість шляхом:

планування обсяг боргових зобов'язань, задовольняючи власні потреби;

правильного розрахунку граничного розміру запозичень, визначення якого виходить з показників кредитоспроможності підприємства (ліміт по сумі ліквідних активів, ліміт власних коштів). Ліміти повинні підлягати перегляду з урахуванням особливості діяльності підприємства.

Здійснення постійного моніторингу та аналізу кредиторських

рахунків за тимчасовими діапазонами - по місяцях і за більш короткі періоди часу, порівнювання яких дозволить оперативно прийняти рішення щодо поліпшення позицій з кредиторськими боргами всередині року, кварталу або місяця.

Як було сказано вище, для проведення контролюючих заходів, пов'язаних з управлінням дебіторської та кредиторської заборгованості, на підприємстві ТОВ «КДВ Мінусінськ» необхідна служба аудиту. Контроль повинен проводитися лінійними керівниками та функціональними підрозділами підприємства: службою збуту і закупівель, фінансово-економічною службою, бухгалтерією, службою маркетингу, менеджерами і фінансовими керуючими. На підприємстві ТОВ «КДВ Мінусінськ» організаційна структура підрозділів досить розвинена, діяльність виробляється у великих обсягах, що дозволяє ввести в штатний розклад додаткові одиниці співробітників, до функцій яких входитиме діяльність з проведення внутрішньогосподарського контролю дебіторської і кредиторської заборгованості аудиту.

Система внутрішнього контролю неможлива без чіткого розподілу обов'язків і відповідальності функціональних підрозділів при проведенні операцій, пов'язаних з управлінням і контролем дебіторською та кредиторською заборгованістю. Для здійснення внутрішньогосподарського контролю на підприємстві ТОВ «КДВ Мінусінськ» можлива наступна схема взаємодії суб'єктів контролю, представлена ​​на рис. 3.2.

Рис. 3.2. Схема взаємодії суб'єктів підприємства у процесі контролю дебіторської і кредиторської заборгованістю

Кожен із суб'єктів схеми знаходиться в постійному інформаційному взаємодії з іншими підрозділами. Можливо визначення наступних обов'язків даних об'єктів:

Відділ збуту. Проведення робіт з оформлення досьє клієнтів, для роз'яснення клієнтам цінової політики підприємства; встановлення рейтингу надійності контрагента; визначення форми розрахунків і можливості кредитування клієнтів.

Служба закупівель. Узгодження умов договору; з'ясування обставин наявності зустрічної заборгованості в службі збуту та бухгалтерії.

Фінансово-економічна служба. Обгрунтування ціни на продукцію; оцінка економічної доцільності рівня встановлених цін; аналіз фінансової стійкості контрагента.

Бухгалтерія. Здійснення обліку відображеної продукції; розрахунки з покупцями, замовниками; подання інформації про наявність дебіторської та кредиторської заборгованості; надання юристам пояснювальних записок для написання позовних заяв.

Юридична служба. Перевірка правильності оформлення договорів, підготовка документів до судових розглядів; направлення запитів, скарг у судові служби; надання звітів про проведення претензійно-позовної роботи та їх копій у бухгалтерію.

Контрольно-ревізійна служба. Здійснення перевірки достовірності звітних даних, виявлення порушень в обліковому процесі; визначення причини і винуватців порушень; спостереження за відповідним проведенням контрольних процедур.

Таким чином, аналіз і керування кредиторської та дебіторської боргами є одними з важливих факторів максимізації норми прибутку підприємства, збільшення ліквідності, кредитоспроможності та мінімізації фінансових ризиків. Правильно розроблена стратегія управління дозволить підприємству ТОВ «КДВ Мінусінськ» своєчасно, в повному обсязі виконувати платіжні зобов'язання, сприяючи створенню репутації відповідальною і надійної фірми.

Систематичний контроль і аналіз взаєморозрахунків з покупцями і постачальниками дозволить одержувати дані для оцінки стану дебіторської та кредиторської заборгованості, своєчасно приймаючи необхідні дії щодо її оптимізації, поліпшенню показників фінансового стану, а також дотриманню вимог російського законодавства.

Висновок

Метою дослідження в даній дипломній роботі було проведення аналізу кредиторської та кредиторською заборгованостями на прикладі ТОВ «КДВ Мінусінськ» і розробка рекомендацій щодо удосконалення їх управління на досліджуваному підприємстві.

У першій частині дипломної роботи були розглянуті теоретичні основи управління кредиторською та дебіторською заборгованістю підприємства, у тому числі описана сутність та освіта кредиторської та дебіторської заборгованості на підприємствах. Був проведений аналіз і дана оцінка кредиторської та дебіторської заборгованості підприємства, розглянуто керування кредиторської та дебіторської заборгованостей підприємств.

Друга частина дала характеристику організаційно-економічної суті підприємства ТОВ «КДВ Мінусінськ». У ході написання даної дипломної роботи був проведений економічний аналіз фінансово-господарської діяльності виробничого підприємства ТОВ «КВД Мінусінськ», інформаційною базою якого є бухгалтерська звітність (форма № 1, № 2, № 5) за 2006-2008 роки.

З'ясувалося, що структура активів підприємства характеризується значним збільшенням активів, при тому, що власний капітал збільшився в меншій мірі. Відстає збільшення власного капіталу щодо загальної зміни активів слід розглядати як негативний чинник.

У аналізованих періодах 2006-2008 рр.., З трьох варіантів розрахунку показників покриття запасів і витрат власними оборотними засобами позитивне значення має тільки розрахований за останнім варіантом (СОС3), отже, фінансове становище організації можна характеризувати як нестійке. Більш того, два з трьох показників покриття власними оборотними засобами запасів і витрат за 2008р. погіршили свої значення.

За підсумками 2008р. фінансове становище ТОВ «КДВ Мінусінськ» можна охарактеризувати як критичний. Ключові показники фінансового стану організації мають критичне значення. При цьому в 2008р., Судячи зі стану і динаміці показників прибутку і рентабельності, організація отримала відмінні фінансові результати.

Далі був проведений аналіз динаміки, стану та ефективності управління рухом кредиторської та дебіторської заборгованості підприємства. Коефіцієнт автономії організації охарактеризував ступінь залежності організації від позикового капіталу. Отримане тут значення говорить про повну залежність підприємства ТОВ «КДВ Мінусінськ» від позикового капіталу. Частина власних коштів організації знаходиться в мобільній формі, що дозволяє відносно вільно маневрувати цими засобами. Коефіцієнт маневреності власного вказує на відсутність у підприємства власного капіталу, що вкрай негативно характеризує становище організації. Матеріально-виробничі запаси фактично придбані за рахунок позикових коштів, оскільки у ТОВ «КДВ Мінусінськ» призначені для цього власні оборотні кошти відсутні. За коефіцієнтом короткострокової заборгованості видно, що величина короткострокової кредиторської заборгованості досліджуваного підприємства значно перевершує величину довгострокової заборгованості (98% і 2% відповідно). При цьому протягом аналізованого періоду існує тенденція зменшення частки довгострокової заборгованості.

Комплексний аналіз дебіторської і кредиторської заборгованості ТОВ «КДВ Мінусінськ» дозволив зробити наступний висновок:

Організація має певні проблеми з дебіторами і ці проблеми не зменшилися у звітному році в порівнянні з минулими роками.

Крім того, у підприємства недостатньо ліквідних активів для погашення короткострокової кредиторської заборгованості. Значення коефіцієнта швидкої ліквідності показало, що у ТОВ «КДВ Мінусінськ» недостатньо активів, які можна в стислі терміни перевести в грошові кошти, щоб погасити короткострокову кредиторську заборгованість. Така ситуація веде до дефіциту платіжних засобів, що може призвести до неплатоспроможності організації.

Прийнявши до уваги виявлені в ході аналізу негативні явища, можна дати деякі рекомендації щодо поліпшення якості ведення політики управління дебіторською та кредиторською заборгованістю та оздоровлення підприємства:

необхідно збільшувати частку власного оборотного капіталу в вартості майна і добиватися, щоб темпи росту власного оборотного капіталу було вище темпів росту позикового капіталу;

вжити заходів щодо зниження кредиторської заборгованості: в першу чергу це стосується авансів, отриманих від покупців. За ним або повинна бути відвантажена продукція, або повернуті грошові кошти;

необхідно підвищувати оборотність оборотних коштів підприємства;

особливо слід звернути увагу на прирощення найбільш ліквідних активів;

необхідно вжити заходів щодо приросту власних джерел коштів і скорочення позикових пасивів для відновлення фінансової самостійності організації;

звернути увагу на організацію виробничого циклу, на рентабельність продукції, її конкурентоспроможність.

Узагальнюючи вищевикладене дослідження управління дебіторською та кредиторською заборгованістю, можна зробити наступні висновки:

1. Одним із завдань фінансового менеджера по управлінню дебіторською та кредиторською заборгованістю є визначення ступеня ризику неплатоспроможності покупців, розрахунок прогнозного значення резерву по сумнівних боргах, а також надання рекомендацій по роботі з фактично або потенційно неплатоспроможними покупцями.

2. Збільшення дебіторської заборгованості ініціює додаткові витрати підприємства на: збільшення обсягу роботи з дебіторами; збільшення періоду обороту дебіторської заборгованості (збільшення періоду інкасації); збільшення втрат від безнадійної дебіторської заборгованості.

3. У залежності від розміру дебіторської заборгованості, кількості розрахункових документів і дебіторів аналіз її рівня можна проводити як суцільним, так і вибірковим методом.

4. Дебіторська заборгованість - елемент оборотних коштів, її зменшення знижує коефіцієнт покриття. Тому фінансовим менеджерам підприємства треба вирішувати не тільки завдання зниження дебіторської заборгованості, але і її балансування з кредиторською. При аналізі співвідношення між дебіторською і кредиторською заборгованостями необхідний аналіз умов комерційного кредиту, наданого фірмі постачальниками сировини і матеріалів.

5. З метою максимізації припливу коштів підприємству варто розробляти широке розмаїття моделей договорів із гнучкими умовами форми оплати і гнучким ціноутворенням. Можливі різні варіанти: від передоплати чи часткової передоплати до передачі на реалізацію та банківської гарантії.

6. Система знижок буде сприяти захисту підприємства від інфляційних збитків та відносно дешевого поповненню оборотного капіталу в грошовій або натуральній формі. Для того щоб визначити, чи слід покупцеві надавати знижку за авансові виплати залишків на рахунках, фінансовому менеджеру слід порівняти дохід від грошових коштів, одержуваних в результаті прискорених платежів, із сумою знижки.

У ході дослідження управління дебіторської та кредиторської заборгованості підприємства ТОВ «КДВ Мінусінськ» отримані такі основні результати:

1. Розглянуто теоретичні основи управління кредиторською та дебіторською заборгованістю підприємства;

2. Дано аналіз і оцінка рівня управління кредиторською та дебіторською заборгованістю підприємства ТОВ «КДВ Мінусінськ»;

3. Розроблено пропозиції щодо вдосконалення процесу управління кредиторською та дебіторською заборгованістю ТОВ «КДВ Мінусінськ».

На підставі аналізу управління дебіторською та кредиторською заборгованістю ТОВ «КДВ Мінусінськ» можна зробити висновок, що перспективи розвитку діяльності підприємства є поширеними. Дане підприємство може і повинне бути лідером серед подібних в регіоні, за умови дотримання принципів розумного управління кредиторською та дебіторською заборгованістю, збільшуючи тим самим одержання прибутку, виконуючи завдання утримання ринкової частки.

Бібліографічний список

 1. Федеральний Закон «Про бухгалтерський облік» від 21 листопада 1996р. № 129-ФЗ (в редакції від 03.11.2006г).

 2. Федеральний Закон «Про неспроможність (банкрутство)» від 26 жовтня 2002р. № 127-ФЗ.

 3. Цивільний кодекс Російської Федерації. Частина I.

 4. Наказ Мінфіну РФ від 22 липня 2003р. № 67н «Про форми бухгалтерської звітності» (в редакції від 18.09.2006р.).

 5. Алборов Р.А. Бухгалтерський управлінський облік. - М.: Справа та сервіс, 2005. - С. 150.

 6. Андронова А.К, Печатнова Є.Д. Оперативний контролінг. - М.: Справа та сервіс, 2007. - С. 160.

 7. Баранникова Н.П. Довідник фінансиста підприємства. - М.: ИНФРА-М, 2004. - С. 493.

 8. Донцова Л.В., Никифорова Н.А. Аналіз фінансової звітності. - М: Справа та сервіс, 2007. - С. 368.

 9. Осавул О.М. Організація підприємницької діяльності. - СПб.: Питер, 2005. - С. 320.

 10. Макаревич Л.М. Управління підприємницькими ризиками. - М.: Справа та сервіс, 2006. - С. 448.

 11. Основи організації: управління прийняттям рішень: пров. з німецької / Лайкс Г., Лірманн Ф. - М.: Справа та сервіс, 2007. - С. 600.

 12. Пучкова С.І. Бухгалтерська звітність організації і консолідовані групи. - М.: ІД ФКБ-Прес, 2004. - С. 50.

 13. Родичева В.П. Управління інвестиційно-фінансовою діяльністю підприємств споживчої кооперації. - Брянськ: Брянск.гос.інжен.акад., 2005. - С. 166.

 14. Селезньова М.М. Консолідована бухгалтерська звітність. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2005. - С. 240.

 15. Скобарь В.В. Аудит. - М.: Просвещение, 2005. - С. 100.

 16. Усоскин В. М. Управління та операції. М.: Антидор, 2006. - С. 320.

 17. Хотинська Г.І. Аналіз господарської діяльності підприємств. - М.: Справа та сервіс, 2007. - С. 240.

 18. Чаю В.Т. Стандарти фінансової звітності. - М.: КНОРУС, 2006. - З 268.

 19. Шеремет А.Д, Сайфуллін Р.С. Методика фінансового аналізу. - М.: Инфра-М. 2006. - С. 200.

 20. Владимирова Л. П. Організація, нормування і оплата праці на підприємствах торгівлі: Підручник. - М.: Видавничо-торгова корпорація «Дашков і К», 2006. - С. 347.

 21. Годін А.М. Маркетинг: Підручник .- М.: «Дашков і К», 2007. - З 140.

 1. Цивільне право. Навчальний посібник. - М.: Проспект, 2005, - 550 с.

 2. Донцова Л.В., Никифорова Н.А, Аналіз фінансової звітності. Практикум, 2-е перероб. - М.: Справа та сервіс, 2007. - С. 144.

 3. Ковальов В.В., Волкова О.М. Аналіз господарської діяльності підприємства. Підручник. -M.: OOO «ТК Велбі», 2005. - З 424.

 4. Попова Л.В. Облік витрат, калькулювання та бюджетування в окремих галузях виробничої сфери. Навчально-методичний посібник. - М.: Справа та сервіс, 2007. - С. 448.

 5. Юкаева BC Управлінські рішення: Навчальний посібник. - М.: ОПВ, 2005. - С. 220.

 6. Звягін С.А. Аналіз дебіторської заборгованості для цілей бухгалтерської експертизи / / Бухгалтерський облік. - 2007. - № 10 .- С. 76.

 7. Звєрєв Д.І. У платіжного штурвала / Звєрєв Д. / / Бухгалтер - 2008. - № 12 .- С. 20.

 8. Звягін С.А. Аналіз дебіторської заборгованості для цілей бухгалтерської експертизи / / Бухгалтерський облік. - М., 2007. - № 10 .- С. 80.

 9. Івашкевич В.В. Аналіз дебіторської заборгованості / / Бухгалтерський облік. - 2008. - № 3 .- С. 54.

 10. Кварандзія А.А. / Управління дебіторською заборгованістю страхувальників та страхових посередників. / / Оподаткування, облік і звітність .- 2007. № 4. - С. 22.

 11. Кувшинов М. Методи боротьби з дебіторською заборгованістю / / Управління збутом. - М., 2007. - № 6 .- С. 22.

 12. Кожина Л.М. Побудова оптимальної технології здійснення факторингових операцій / / Факторинг і торгове фінансування .- 2008. № 1. - С. 10.

 13. Мєжуєва Є.В. / Діра в кишені підприємства / / Консультант. - М., 2008. - № 11 .- С. 18.

 14. Максютою А. А. Управління кредиторської та дебіторської боргами компанії / / Фінанси. - М.2006. - 12. - С. 20.

 15. Ніконоров Ю.В. / / Фінансові консультації. - М., 2008. - № 11 .- С. 18.

Додаток 1

Вироблення продукції «КДВ Мінусінськ» в асортименті за 2008 рік

Найменування

Обсяг випуску, кг

Питома вага,%

1

2

3

Крекер«Ніжний» ваговій

2008980

10,87

«Ніжний» фасований

3324,75

0,02

«Рибка» ваговій

461884,5

2,50

«Казка ваговій»

493201,5

2,67

«Першокласник» ваговій

886285

4,80

«Слов'янський« ваговій

313325

1,70

«Азарт» ваговій

42460

0,23

«Конкурент» ваговій

17205

0,09

«Талісман» ваговій

9351

0,05

«Тріумф» ваговій

1026205,8

5,55

Разом

5262192,55


ГАЛЕТА«Фініш» фасований

19498,44

0,11

«Фініш» ваговій

129084

0,70

«Старт» фасований

22046,96

0,12

«Старт» ваговій

138316,5

0,75

Разом

308945,9


ПЕЧИВО«Кренді» з маком фасоване

8592,15

0,05

«Кренді» з горіхом фасоване

8824,9

0,05

«Кренді» вершкове фасоване

7906,15

0,04

Сендвіч ваговій

3313734,5

17,96

Сендвіч фасований

342736,67

1,85

«Аліса» вагове

247326

1,34

«Білосніжка» вагове

212800,4

1,15

«Мозаїка» вагове

18392

0,10

«Добриня» вагове

536945

2,91

«Полянка» вагове

770444

4,17

«Билина» вагове

29483,5

0,16

«Приємне» вагове

351366

1,96

Екстра-Малишок фасований

72056

0,39

Екстра-Малишок з пектином фасований

50232

0,27

Екстра-Малишок залізовмісний фасований

229696

1,24


Екстра-Малишок обліпиховий фасований

53696

0,29

Екстра-Малишок фруктовий

фасований

87954


0,48


Екстра-Малишок вівсяний фасований

91824

0,50

Екстра-Малишок гарбузовий фасований

51616

0,28

Екстра-Малишок з б / каротином фасований

61622

0,33

Екстра-Малишок кальційвмісних фасований

232816

1,26

Екстра-Малишок йодовмісних фасований

218636

1,18

Разом

6998699,27


БІСКВІТНА ПРОДУКЦІЯТістечко «Кроха»

15282,1

0,08

Тістечко «Зебра»

54865,8

2,97

Тістечко «Диво»

1372502,39

7,43

Рулети «Диво»

367071,04

19,63

Торти

345962

1,87

Разом

5909683,33


ВСЬОГО

18479521,05

100,00

Додаток 2

БУХГАЛТЕРСЬКИЙ БАЛАНС

на 31.12.2006р.

Форма по ОКУД 0710001

ТОВ «КДВ Мінусінськ» за ЄДРПОУ 52287809

Ідентифікаційний номер платника ІПН 2455017273

Вид діяльності Кондитерські вироби за КОАТУУ 15.82.00

Форма власності приватна за ОКОПФ / ОКФС 47 16

Одиниця виміру тис.руб. по ОКЕІ 384

Місцезнаходження

м. Минусинск, вул. Крекерная 8

Основні засоби

АКТИВ

На п.р.

На к.г.


код1

2

3

4

I. Необоротні активи

Основні засоби

Незавершене будівництво

Відкладені податкові активи

Разом у розділі I


120

130

145

190


3654

8035

-

11689


21081

78692

1870

101643

II. Оборотні активи

Запаси

в тому числі:

сировину, матеріали та інші аналогічні цінності

готова продукція і товари для перепродажу

витрати майбутніх періодів

ПДВ по придбаних цінностях

Дебіторська заборгованість, платежі по якій очікуються в тому числі:

покупці і замовники

Грошові кошти

Разом по розділу II

Баланс


210


211

214

216

220

240


241

260

290

300


1860


1613

190

57

3449

17467


10503

432

23208

34897


1796


1432

280

84

18833

17094


14148

452

38175

139818

ПАСИВ

код рядка

На п.р.

На к.г.

III. Капітал і резерви

Статутний капітал

Додатковий капітал

Нерозподілений прибуток звітного року

Разом у розділі III


410

420

470

490


500

400

(8741)

(7841)


500

400

(11646)

(10746)

IV. Довгострокові зобов'язання

Позики і кредити

Відкладені податкові зобов'язання

Разом у розділі IV


510

515

590


28319

-

28319


124197

37

124234

V. Короткострокові зобов'язання

Кредиторська заборгованість, у тому числі:

постачальники та підрядники

заборгованість перед персоналом організації

заборгованість перед гос.внебюджетнимі фондами

заборгованість з податків і зборів

інші кредитори

Разом у розділі V

Баланс


620

621

624

625

626

628

690

700


14419

10431

1039

613

607

1723

14419

34897


26330

20473

1301

856

1357

2318

26330

139818

Довідка про наявність цінностей

Орендовані основні засоби

ТМЦ, прийняті на зберігання

Забезпечення зобов'язань і платежів


910

920

950


90663

16907

17330


92982

24552

124109

ЗВІТ ПРО ПРИБУТКИ І ЗБИТКИ

за період з 01.01. по 31.12.2006р.

Форма по ОКУД 0710002

ТОВ «КДВ Мінусінськ» за ЄДРПОУ 52287809

Ідентифікаційний номер платника ІПН 2455017273

Вид діяльності Кондитерські вироби за КОАТУУ 15.82.00

Форма власності приватна за ОКОПФ / ОКФС 47 16

Одиниця виміру тис.руб. по ОКЕІ 384

Показник

За звітний період

За анал.

період

перед. року

Найменування

код1

2

3

4

Доходи і витрати по звичайних видах деят-ти

Виручка (нетто) від продажу товарів,

продукції, робіт, послуг (за мінус. ПДВ та ін)


010


53827


29892

Собівартість проданих товарів, продукції, робіт, послуг

020

(56755)

(32412)

Валовий прибуток

029

(2928)

(2520)

Комерційні витрати

030

(488)

(321)

Управлінські витрати

040

-

-

Прибуток (збиток) від продажу

050

(3416)

(2841)

Інші доходи і витрати

Відсотки до отримання


060


5


7

Відсотки до сплати

070

(12)

-

Доходи від участі в др.організаціях

080

-

-

Інші операційні доходи

090

52

227

Інші операційні витрати

100

(1348)

(567)

Позареалізаційні доходи

120

2548

83

Позареалізаційні витрати

130

(2547)

(596)

Прибуток / збиток до оподаткування

140

(4718)

(3687)

Відкладені податкові активи

141

1870

-

Відкладені податкові зобов'язання

142

(37)

-

Поточний податок на прибуток

150

0

0

Податкові санкції та аналогічні платежі

180

(20)

-

Чистий прибуток / збиток звітного періоду

190

(2905)

(3687)

ДОВІДКОВО:

Постійні податкові зобов'язання

Постійні податкові активи


200

201


194

(962)Базовий прибуток / збиток на акцію

-

-

-

Разводнения прибуток / збиток на акцію

-

-

-

Розшифровка окремих прибутків і збитків

Показник

За звітний

період

За аналогічний

період попереднього

року

найменування

код

прибуток

збиток

прибуток

збиток

1

2

3

4

5

6

Штрафи, пені та

неустойки

210

-

-

-

(1)

Прибуток (збиток)

минулих років

220

2

-

-

-

Відшкодування збитків,

заподіяних неис.

або неналежним

исп-ем зобов'язань

230

-

-

-

-

Курсові різниці за

операціями в ін. валюті

240

2335

(720)

-

(22)

Відрахування в оціночні

резерви

250

Х

-

Х

-

Списання дебіторських і

кредиторських

заборгованостей, за

якими минув термін

позовної давності

260

-

(329)

-

-


270

-

-

-

-

БУХГАЛТЕРСЬКИЙ БАЛАНС

на 31.12.2007р.

Форма по ОКУД 0710001

ТОВ «КДВ Мінусінськ» за ЄДРПОУ 52287809

Ідентифікаційний номер платника ІПН 2455017273

Вид діяльності Кондитерські вироби за КОАТУУ 15.82.00

Форма власності приватна за ОКОПФ / ОКФС 47 16

Одиниця виміру тис.руб. по ОКЕІ 384

Місцезнаходження

м. Минусинск, вул. Крекерная 8

Основні засоби

АКТИВ

1

I. Необоротні активи

Нематеріальні активи

Основні засоби

Незавершене будівництво

Прибуткові вкладення в мат.ценності

Довгострокові фінансові вкладення

Відкладені податкові активи

Інші необоротні активи

Разом у розділі I

II. Оборотні активи

Запаси

в тому числі:

сировину, матеріали та інші аналогічні цінності

тварини на вирощування та відгодівлі

витрати в незавершеному виробництві

готова продукція і товари для перепродажу

товари відвантажені

витрати майбутніх періодів

інші витрати та запаси

ПДВ по придбаних цінностях

Дебіторська заборгованість (платежі по якій ожід.более ніж через 12 мес.после отч.дати), в т.ч.:

покупці і замовники

Дебіторська заборгованість (платежі протягом 12 місяців після звітної дати), в т.ч.:

покупці і замовники

Короткострокові фінансові вкладення

Грошові кошти

Інші оборотні активи

Разом по розділу II

Баланс

код

2


110

120

130

135

140

145

150

190


210


211

212

213

214

215

216

217

220

230


231

240


241

250

260

270

290

300

на п.р.

3


-

21081

78692

-

-

1870

-

101643


1796


1432

-

-

280

-

84

-

18833

-


17094

14148


-

452

-

-

38175

139818

на к.г.

4


-

22931

103622

-

-

1819

-

128372


2133


1569

-

-

40

-

524

-

7359

-


-

20085

3553


-

131

-

29708

15808

ПАСИВ

код рядка

На п.р.

На к.г.

1

2

3

4

III. Капітал і резерви

Статутний капітал

Додатковий капітал

Резервний капітал, у т.ч.:

Резервні фонди, освічений. в соотв.с законод-вом

Резерви, утворені в соотв.с документами

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

Разом у розділі III


410

411

430

431

432

470

490


500

-

400

-

-

(11646)

(10746)


500

-

400

-

-

(10096)

(9196)

IV. Довгострокові зобов'язання

Позики і кредити

Відкладені податкові зобов'язання

Інші довгострокові зобов'язання

Разом у розділі IV


510

515

520

590


24197

37

-

124234

135853

75

-

135928

V. Короткострокові зобов'язання

Позики і кредити

Кредиторська заборгованість, у тому числі:

постачальники та підрядники

заборгованість перед персоналом організації

заборгованість перед гос.внебюджетнимі фондами

заборгованість з податків і зборів

інші кредитори

Заборгованість учасникам по виплаті доходів

Доходи майбутніх періодів

Резерви майбутніх витрат

Інші короткострокові зобов'язання

Разом у розділі V

Баланс


610

620

621

622

623

624

625

630

640

650

660

690

700


-

26330

20473

1301

856

1357

2318

-

-

-

-

26330

139818


-

31348

26020

2567

1214

967

580

-

-

-

-

31348

158080

Довідка про наявність цінностей

Орендовані основні засоби

в тому числі по лізингу

ТМЦ, прийняті на зберігання

Товари, прийняті на комісію

Спісан.в збиток задолж.неплатежеспос.кредиторов

Забезпечення зобов в і платежів отримані

Забезпечення зобов в і платежів видані

Знос житлового фонду

Знос об'єктів благ-ства і др.аналог.об'ектов

Нематеріальні активи, отримані в користування


910

911

920

930

940

950

960

970

980

990


92982

-

24552

-

334

-

124109

-

-

-


93430

-

43427

-

1544

-

135853

-

-

-

ЗВІТ ПРО ПРИБУТКИ І ЗБИТКИ

за період з 01.01. по 31.12.2007р.

Форма по ОКУД 0710002

ТОВ «КДВ Мінусінськ» за ЄДРПОУ 52287809

Ідентифікаційний номер платника ІПН 2455017273

Вид діяльності Кондитерські вироби за КОАТУУ 15.82.00

Форма власності приватна за ОКОПФ / ОКФС 47 16

Одиниця виміру тис.руб. по ОКЕІ 384

Показник

За отч.період

За анал.

період

пред.года

Найменування

код1

2

3

4

Доходи і витрати по звичайних видах деят-ти

Виручка (нетто) від продажу товарів,

продукції, робіт, послуг (за мінус. ПДВ та ін)


010


8387853827

Собівартість проданих товарів, продукції, робіт, послуг

020

(69487)

(56755)

Валовий прибуток

029

14391

(2928)

Комерційні витрати

030

(187)

(488)

Управлінські витрати

040

(9529)

-

Прибуток (збиток) від продажу

050

4675

(3416)

Інші доходи і витрати

Відсотки до отримання


060


2


5

Відсотки до сплати

070

-

(12)

Доходи від участі в др.організаціях

080

-

-

Інші операційні доходи

090

20447

52

Інші операційні витрати

100

(21217)

(1348)

Позареалізаційні доходи

120

362

2548

Позареалізаційні витрати

130

(2175)

(2547)

Прибуток / збиток до оподаткування

140

2094

(4718)

Відкладені податкові активи

141

(51)

1870

Відкладені податкові зобов'язання

142

(38)

(37)

Поточний податок на прибуток

150

(356)

-

Податкові санкції та аналогічні платежі

180

(99)

(20)

Чистий прибуток / збиток звітного періоду

190

1550

(2905)

ДОВІДКОВО:

Постійні податкові зобов'язання


200


(287)


(768)

Базовий прибуток / збиток на акцію

201

-

-

Разводнения прибуток / збиток на акцію

202

-

-

Розшифровка окремих прибутків і збитків

Показник

За звітний

період

За анал.період перед.

року

найменування

код

прибуток

збиток

прибуток

збиток

1

2

3

4

5

6

Штрафи, пені та

неустойки

210

-

(1)

-

-

Прибуток (збиток)

минулих років

220

-

(11)

2

-

Відшкодування збитків,

заподіяних неис.

або неналежним

исп-ем зобов'язань

230

-

-

-

-

Курсові різниці за

операціями в ін. валюті

240

165

(228)

2335

(720)

Відрахування в оціночні

резерви

250

Х

-

Х

-

Списання дебіторських і

кредиторських

заборгованостей, за

якими минув термін

позовної давності

260

9

(1220)

-

(329)


270

-

-

-

-

БУХГАЛТЕРСЬКИЙ БАЛАНС

на 31.12.2008р.

Форма по ОКУД 0710001

ТОВ «КДВ Мінусінськ» за ЄДРПОУ 52287809

Ідентифікаційний номер платника ІПН 2455017273

Вид діяльності Кондитерські вироби за КОАТУУ 15.82.00

Форма власності приватна за ОКОПФ / ОКФС 47 16

Одиниця виміру тис.руб. по ОКЕІ 384

Місцезнаходження

Основні засоби

АКТИВ

На п.р.

На к.г.


код1

2

3

4

I. Необоротні активи

Нематеріальні активи

Основні засоби

Незавершене будівництво

Відкладені податкові активи

Разом у розділі I


110

120

130

145

190


-

22931

103622

1819

128372


117

113334

132673

1778

247902

II. Оборотні активи

Запаси

в тому числі:

сировину, матеріали та інші аналогічні цінності

готова продукція і товари для перепродажу

витрати майбутніх періодів

ПДВ по придбаних цінностях

Дебіторська заборгованість (платежі по якій ожід.более ніж через 12 мес.после отч.дати), в т.ч.:

покупці і замовники

Грошові кошти

Разом по розділу II

Баланс


210


211

214

216

220

240


241

260

290

300


2133


1569

40

524

7359

20085


3553

131

29708

158080


2996


2535

47

414

11697

22645


250

590

37928

285830

ПАСИВ

код рядка

На п.р.

На к.г.

1

2

3

4

III. Капітал і резерви

Статутний капітал

Додатковий капітал

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

Разом у розділі III


410

420

470

490


500

400

(10096)

(9196)


500

400

(3743)

(2843)

IV. Довгострокові зобов'язання

Позики і кредити

Відкладені податкові зобов'язання

Разом у розділі IV


510

515

590


135853

75

135928


7000

99

7099

V. Короткострокові зобов'язання

Позики і кредити

Кредиторська заборгованість, у тому числі:

постачальники та підрядники

заборгованість перед персоналом організації

заборгованість перед гос.внебюджетнимі фондами

заборгованість з податків і зборів

інші кредитори

Разом у розділі V

Баланс


610

620

621

622

623

624

625

690

700


-

31348

26020

2567

1214

967

580

31348

158080


234260

47314

41187

3339

1007

1436

345

281574

285830

Довідка про наявність цінностей

Орендовані основні засоби

ТМЦ, прийняті на зберігання

Спісан.в збиток задолж.неплатежеспос.кредиторов

Забезпечення зобов в і платежів отримані

Забезпечення зобов в і платежів видані

Знос об'єктів благ-ства і др.аналог.об'ектов

Основні кошти, здані в оренду


910

920

940

950

960

980

-


93430

43427

1544

194534

135853

-

-


438

77263

1612

-

779316

10

27

ЗВІТ ПРО ПРИБУТКИ І ЗБИТКИ

за період з 01.01. по 31.12.2008р.

Показник

За звітний період

За анал.

період

перед. року

Найменування

код1

2

3

4

Доходи і витрати по звичайних видах деят-ти

Виручка (нетто) від продажу товарів,

продукції, робіт, послуг (за мінус. ПДВ та ін)


010


10778483878

Собівартість проданих товарів, продукції, робіт, послуг

020

(85173)

(69487)

Валовий прибуток

029

22611

14391

Комерційні витрати

030

-

(187)

Управлінські витрати

040

(11585)

(9529)

Прибуток (збиток) від продажу

050

11026

4675

Інші доходи і витрати

Відсотки до отримання


060


-


2

Інші операційні доходи

090

6208

20447

Інші операційні витрати

100

(7977)

(21217)

Позареалізаційні доходи

120

511

362

Позареалізаційні витрати

130

(1649)

(2175)

Прибуток / збиток до оподаткування

140

8119

2094

Відкладені податкові активи

141

(40)

(51)

Відкладені податкові зобов'язання

142

(24)

(38)

Поточний податок на прибуток

150

(1559)

(356)

Податок на прибуток та аналогічні платежі

180

(143)

(99)

Чистий прибуток / збиток звітного періоду

190

6353

1550

ДОВІДКОВО:

Постійні податкові зобов'язання


200


(515)


(287)

Розшифровка окремих прибутків і збитків

Показник

За звітний

період

За аналогічний

період попереднього

року

найменування

код

прибуток

збиток

прибуток

збиток

1

2

3

4

5

6

Штрафи, пені та

неустойки

210

-

(20)

-

(1)

Прибуток (збиток)

минулих років

220

-

(345)

-

(11)

Курсові різниці за

операціями в ін. валюті

240

54

(163)

165

(228)

Списання дебіторських і

кредиторських

заборгованостей, за

якими минув термін

позовної давності

260

13

-

(9)

(1220)

Додаток 3

Аналіз інших показників фінансової стійкості за 2006-2008рр.

Показник

Значення показника

2006

Зміна показника

Значення показника

2007

Зміна показника

Значення показника

2008

Зміна показника


на початок звіт. пер-да

на кінець отчет.пер-да


на початок звіт. пер-да

на кінець звіт.

пер-да


на початок звіт. пер-да

на кінець отчет.пер-да


Показ-ль і його норматив. значення

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1. Коефіцієнт

автономії

-0,22

-0,08

+0,15

-0,08

-0,06

+0,02

-0,06

-0,01

+0,05

Відноси. соб.кап. до заг.

сумі капіталу.

Рекомен. значення:> 0,5 (зазвичай 0,6-0,7)

2. Фінансовий леверидж

-5,14

-14

-8,56

-0,07

-0,05

+0,02

-0,05

-0,01

+0,05

Відноси. собс.кап.к позикового. Оптим. значення: 1

3. Коефіцієнт покриття інвестицій

0,59

0,81

+0,22

0,81

0,8

-0,01

0,8

0,01

-0,79

Відноси. соб.кап. і борг-х обязат-в до суми капіталу.

Норм. значення:

близько 0,9; Критич. - <0,75

4. Коефіцієнт маневреності власного капіталу

0,43

0,1

-0,32

0,1

-0,01

-0,12

-0,01

-57,25

-57,23

Отнош. СОС до дже-кам собст-х і борг.

позикових .. Отноше

ня повинно бути, як хв., позитивно відгукнулись

вим

5. Коефіцієнт мобільності обор. коштів

0,67

0,27

-0,39

0,27

0,19

-0,09

0,19

0,13

-0,06

Отнош. перевертня. коштів до вартість Рахунки-ти всього имущ-ва

6. Коефіцієнт забезпеченості матеріальних запасів

4,73

6,6

+1,87

6,6

-0,77

-7,36

-0,77

-81,32

-80,55

Отнош. ста.

обор.

ср-ств до велич. МТЗ

Нормат: не менше 0,5

7. Коефіцієнт забезпеченості поточних активів

0,38

0,31

-0,07

0,31

-0,06

-0,37

-0,06

-6,42

-6,37

Отнош. собс.об.ср-в до тек.акті-вам.

Нормат: не нижче 0,1

8. Коефіцієнт короткострокової заборгованості

0,34

0,17

-0,16

0,17

0,19

+0,01

0,19

0,98

+0,79

Отнош. коротко. Заборго. до суми загальної заборгованості.

Додаток 4

Основні фінансові результати за період 2006-2008рр.

Показ.

Значення показника

2006

Зміна показника

Значення показника

2007

Зміна показника

Значення показника

2008

Зміна показника


За аналог.

період

Попер.

року

За звіт.

період


За аналог.

період

пред.да

За звіт.

період


За аналог.

період

перед.

року

За звіт.

період


1

3

2

4

6

5

7

9

8

10

1. Виручка від продажу товарів, продукції, робіт, послуг

29892

53827

+80,1

53827

83878

+55,8

83878

107784

+28,5

2. Витрати по звичайних видах деят-сти

32733

57243

+74,9

57243

79203

+38,4

79203

96758

+22,2

3. Прибуток (збиток) від продажу

(1-2)

-2841

-3416

-20,2

-3416

4675

+3,4 Рази

4675

11026

+135,9

4. Інші доходи

317

2605

+8,2 Рази

2605

20811

+8 Раз

20811

6719

-67,7

5. Інші витрати

1163

3907

+3,4 Рази

3907

23392

+6 Раз

23392

9626

-58,8

6. Прибуток (збиток) від інших операцій

(4-5)

-846

-1302

-53,9

-1302

-2581

-98,2

-2581

-2907

-12,6

7. EBIT (пріб.до сплати% і податків)

-3687

-4706

-27,6

-4706

2094

+144,5

2094

8119

+3,9 Рази


8. Зрад. податкових активів та зобов ств, податок на прибуток

-

+1813

-

+1813

-544

-130

-544

-1766

-1,2 Рази

9. Чистий прибуток (збиток) звітного періоду

(3 +6 +8)

-3687

-2905

+21,2

-2905

1550

+153,4

1550

6353

+4,1 Рази

Довідково: Зміна за період нераспр. прибутку (непокритого збитку) за даними бух.баланса (ізмен. стор 470)

х

-2905

х

х

+1550

х

х

+6353

х

Додаток 5

Показники фінансового стану підприємства за 2006р.

Показник

Питома вага в загальній оцінці

Якісна оцінка

Уд.вес

х Оцінений

(2 х 3)

1

2

3

4

Динаміка зміни власного капіталу щодо загальної зміни валюти балансу

0.1

-1

-0,1

Співвідношення чистих активів і статутного капіталу (з урахуванням динаміки чистих активів)

0.1

-2

-0,2

Структура балансу з точки зору платоспроможності

0.08

-2

-0,16

Фінансова стійкість за величиною власних оборотних коштів

0.08

+1

+0,08

Коефіцієнт автономії (відношення власного капіталу до загальної суми капіталу)

0.08

-2

-0,16

Коефіцієнт покриття інвестицій

0.07

+1

+0,07

Коефіцієнт маневреності власного капіталу

0.07

-1

-0,07

Коефіцієнт забезпеченості матеріально-виробничих запасів власними оборотними засобами

0.08

+2

+0,16

Співвідношення активів за ступенем ліквідності і зобов'язань за строком погашення

0.08

0

0

Коефіцієнт поточної (загальної) ліквідності

0.09

-1

-0,09

Коефіцієнт швидкої (проміжної) ліквідності

0.09

-1

-0,09

Коефіцієнт абсолютної ліквідності

0.08

-2

-0,16

Разом:

1

x

-0,72

Довідково:

Підсумкова оцінка фінансового стану (разом за стовпцем 4 ділити на разом за стовпцем 2) відповідає наступних значень сумарної оцінки:

від -2 до -1,5 - критичне;

від -1,5 до -0,5 - незадовільний; від -0,5 до -0,1 - задовільний;

від -0,1 до 0,3 - нормальне;

від 0,3 до 1,2 - добре;

від 1,2 до 2 - відмінний.

Показники ефективності (фінансові результати)

діяльності організації

Прибуток від продажу (з урахуванням динаміки)

0.2

-2

-0,4

Чистий прибуток (збиток) звітного періоду (з урахуванням динаміки)

0.3

-1

-0,3

Зміна рентабельності продажів

0.1

0

0

Зміна прибутку до оподаткування на рубль усіх витрат організації

0.1

0

0

Рентабельність активів

0.3

-1

-0,3

Разом:

1

x

-1

Довідково: Підсумкова оцінка фінансових результатів (разом за стовпцем 4 ділити на разом за стовпцем 2) відповідає наступних значень сумарної оцінки:

від -2 до -1,5 - незадовільні;

від -1,5 до -0,3 - погані;

від -0,3 до 0,3 - нормальні;

від 0,3 до 1,2 - хороші;

від 1,2 до 2 - відмінні.

Показники фінансового стану підприємства за 2007р.

Показник

Уд.вес в загальній оцінці

Якісна оцінка

Уд.вес х Оцінений

(2 х 3)

1

2

3

4

Динаміка зміни власного капіталу щодо загальної зміни валюти балансу

0.1

+1

+0,1

Соотнош.чістих активів і статутного кап. (З урахуванням динаміки чистих активів)

0.1

-1

-0,1

Структура балансу з точки зору платоспроможності

0.08

-2

-0,16

Фінансова стійкість за величиною власних оборотних коштів

0.08

-1

-0,08

Коефіцієнт автономії (відношення власної. Капіталу до загальної суми капіталу)

0.08


-2


-0,16

Коефіцієнт покриття інвестицій

0.07

+1

+0,07

Коефіцієнт маневреності власного капіталу

0.07

-2

-0,14

Коефіцієнт забезпеченості матеріально-виробничих запасів власними оборотними засобами

0.08

-2

-0,16

Співвідношення активів за ступенем ліквід.і зобов ств за строком погашення

0.08

0

0

Коефіцієнт поточної (загальної) ліквідності

0.09

-2

-0,18

Коефіцієнт швидкої (проміжної) ліквідності

0.09

-1

-0,09

Коефіцієнт абсолютної ліквідності

0.08

-2

-0,16

Разом:

1

x

-1,06

Показники ефективності (фінансові результати) діяльності організації

Прибуток від продажу (з урахуванням динаміки)

0.2

+2

+0,4

Чистий прибуток (збиток) звітного періоду (з урахуванням динаміки)

0.3

+2

+0,6

Зміна рентабельності продажів

0.1

+2

+0,2

Зміна прибутку до нал-ня на рубль усіх витрат організації

0.1

+2

+0,2

Рентабельність активів

0.3

+1

+0,3

Разом:

1

x

+1,7

Показники фінансового стану підприємства за 2008р.

Показник

Питома вага в загальній оцінці

Якісна оцінка

Уд.вес х Оцінений

(2 х 3)

1

2

3

4

Динаміка зміни собств.капітала відносить. загального ізм.валюти балансу

0.1

-1

-0,1

Співвідношення чистих активів і статутного капіталу (з урахуванням динаміки чистих активів)

0.1

-1

-0,1

Структура балансу з точки зору платоспроможності

0.08

-2

-0,16

Фінансова стійкість за величиною власних оборотних коштів

0.08

-1

-0,08

Коефіцієнт автономії (відношення власного капіталу до загальної суми капіталу)

0.08

-2

-0,16

Коефіцієнт покриття інвестицій

0.07

-2

-0,14

Коефіцієнт маневр.собств. капіталу

0.07

-2

-0,14

Коефіцієнт забезпеченості матеріально-виробничих запасів власними оборотними засобами

0.08

-2

-0,16

Співвідношення активів за ступенем ліквідності і зобов'язань за строком погашення

0.08

-2

-0,16

Коефіцієнт поточної (загальної) ліквідності

0.09

-2

-0,18

Коефіцієнт швидкої (проміжної) ліквідності

0.09

-2

-0,18

Коефіцієнт абсолютної ліквідності

0.08

-2

-0,16

Разом

1

x

11,72

Показники ефективності діяльності організації

Прибуток від продажу (з урахуванням динаміки)

0.2

+2

+0,4

Чистий прибуток (збиток) звітного періоду (з урахуванням динаміки)

0.3

+2

+0,6

Зміна рентабельності продажів

0.1

+2

+0,2

Зміна прибутку до податок-на рубль усіх витрат організації

0.1

+2

+0,2

Рентабельність активів

0.3

+1

+0,3

Разом:

1

x

+1,7

Додаток 6

Додаток до бухгалтерського балансу

за період з 01.01 по 31.12.2006р.

Основні засоби

Показник

Наявність

Поступ.

Вибуло

Наявність


код

1

2

3

4

5

6

Споруди та передавальні пристрої

Машини та обладнання

Транспортні засоби

Виробничий і господарський

інвентар

Разом

075

080

085

090


130

15

3569

300

265


4149

-

20003

-

136


20139

-

(468)

(1)

(108)


(577)

15

23104

299

293


23711

Показник

На п.р.

На к.г.


код2

2

3

4

Амортизація ОЗ - всього

в тому числі:

будівель і споруд

машин, обладнання, транс.ср-в

інших

получ.об'ектов ОС в оренду - всього

Зміна вартості об'єктів

140


141

142

143

160

180

495


1

465

29

90663

474

2630


1

2567

62

92982

488

Дебіторська та кредиторська заборгованість

Показник

На початок звітного року

На кінець звітного року


код1

2

3

4

Дебіторська заборгованість:

короткострокова - всього

в тому числі:

розрахунки з постачальниками і підрядниками

аванси видані

інша

Разом

Кредиторська заборгованість:

короткострокова - всього

в тому числі:

розрахунки з постачальниками і підрядниками

аванси отримані

розрахунки по податках і зборам

інша

довгострокова - всього

в тому числі:

позики

Разом


610


611


612

613640


641

642

643

646

650

652


17467


10503


6960

4

17467


14419


10418

6

607

3388

28319

28319

42738


17094


14148


2874

72

17094


26330


20456

25

1357

4492

124197

124197

150527

Витрати по звичайних видах діяльності (за елементами витрат)

Показник

За звітний

період

За попередній

період

найменування

код1

2

3

4

Матеріальні витрати

Витрати на оплату праці

Відрахування на соціальні потреби

Амортизація

Інші витрати

Разом по елементах витрат

Зміна залишків (приріст [+], зменшення [-]: витрат майбутніх періодів

710

720

730

740

750

760


766

10993

23276

8207

2145

9550

54171


27

5992

14823

5191

413

6314

32733


(47)

Забезпечення

Показник

Залишок на початок

Залишок на кінець

найменування

код1

2

3

4

Видані - всього

в тому числі:

векселі

830


831

17330


17330

124109


124109

Додаток 8

Аналіз співвідношення активів за ступенем ліквідності і зобов'язань за строком погашення на кінець 2006р.

Активи за ступенем ліквідності

кінець отч-го пер-так, тис. руб.

при-ріст з поч. року,%

Норм. співвідно-шення

Пасиви за строком погашення

кінець отч-го пер-так, тис. руб.

при-ріст з поч. року,%

Надлишок /

недолік

платіж.

коштів

тис. руб.,

1

2

3

4

5

6

7

8

А1. Високоліквідні активи (ден. ср-ва + короткострокові фін. Влож.)

452

+4,6

> =

П1. Найбільш сроч.обяз-ва (прівл. ср-ва текущ.кредзадолж.)

26330

+82,6

-25878

А2. Бистрореал. активи (краткоср.деб. Заборго-ть)

17094

-2,1

> =

П2. Среднеср. зобов-ства (краткоср.

кредити і позики)

0

-

+17094

А3. Медленнореал. активи (долгосроч. деб. заборго. + інші оборот. активи - РБП - ПДВ до заліку)

20629

2,9

> =

П3. Долгосроч-ні зобов'язання-ства

124234

+4,4 Рази

-1103605

А4. Труднореаліз. активи (необоротні активи)

101643

+8,7 Рази

<=

П4. Завжди.

пасиви (собст. капітал - РБП - ПДВ до заліку)

-10746

+37,0

+112389

Аналіз співвідношення активів за ступенем ліквідності і зобов'язань за строком погашення на кінець 2007р.

Активи за ступенем ліквідності

кінець отч-го пер-так, тис. руб.

при-ріст з поч. року,%

Норм. співвідно-шення

Пасиви за строком погашення

кінець отч-го пер-так, тис. руб.

при-ріст з поч. року,%

Надлишок /

недолік

платіж.

коштів

тис. руб.,

(Гр.6 - гр.3)

1

2

3

4

5

6

7

8

А1. Високоліквідні активи (ден. ср-ва + короткострокові фін. Вкладення)

131

-71

> =

П1. Найбільш термінові зобов'язання (залучені кошти) (поточн. кред. Задолж.)

31348

+19,1

-31217

А2. Швидко реалізованих активи (короткострокова деб. Заборгованість)

20085

+17,5

> =

П2. Середньострокові зобов'язання (краткосроч. кредити і позики)

0

-

+20085

А3. Повільно реалізованих активів (долгосроч. деб. Заборго. + Інші оборот. Активи - РБП - ПДВ до заліку)

9492

-54

> =

П3. Довгострокові зобов'язання

135928

+9,4

-126436

А4. Важкореалізовані активи (необоротні активи)

128372

+26,3

<=

П4. Постійні пасиви (власний капітал-РБП - ПДВ до заліку)

-9196

-14,4

+137568

Аналіз співвідношення активів за ступенем ліквідності і зобов'язань за строком погашення на кінець 2008р.

Активи за ступенем ліквідності

кінець отч-го пер-так, тис. руб.

при-ріст з поч. року,%

Норм. співвідно-шення

Пасиви за строком погашення

кінець отч-го пер-так, тис. руб.

при-ріст з поч. року,%

Надлишок /

недолік

платіж.

коштів

тис. руб.,

(Гр.6 - гр.3)

1

2

3

4

5

6

7

8

А1. Високоліквідні активи (ден. ср-ва + короткострокові фін. Вкладення)

590

+4,5 Рази

> =

П1. Найбільш термінові зобов'язання (залучені кошти) (поточн. кред. Задолж.)

47314

+50,9

-46724

А2. Швидко реалізованих активи (короткострокова деб. Заборгованість)

22645

+12,7

> =

П2. Середньострокові зобов'язання (краткосроч. кредити і позики)

234260

-

-211615

А3. Повільно реалізованих активів (долгосроч. деб. Заборго. + Інші оборот. Активи - РБП - ПДВ до заліку)

14693

54,7

> =

П3. Довгострокові зобов'язання

7099

-94,8

7594

А4. Важкореалізовані активи (необоротні активи)

247902

+93,1

<=

П4. Постійні пасиви (власний капітал - РБП - ПДВ до заліку)

-2843

-69

+250745

1 Фінанси підприємств: Підручник для вузів / Під ред. Проф. Н.В. Колчин .- 2-е вид., Перераб. І доп. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2004. - С. 180.

1 Івашкевич В. В. Фінансовий аналіз: Аналіз дебіторської заборгованості / Івашкевич В.В. / / Бухгалтерський облік. - М., 2008. - № 3 .- С. 54.

2 Звягін С. А. Наукове життя: Аналіз дебіторської заборгованості для цілей бухгалтерської експертизи / Звягін С.О. / / Бухгалтерський облік. - М., 2007. - № 10. - С. 80.

1 Баранникова Н.П. Довідник фінансиста підприємства. - М.: ИНФРА-М, 2004. - С. 493.

1 Звягін С. А. Аналіз дебіторської заборгованості для цілей бухгалтерської експертизи / Звягін С.О. / / Бухгалтерський облік. - М., 2007. - № 10 .- С. 76.

1 Звєрєв Д. У платіжного штурвала / Звєрєв Д. / / Все для бухгалтера. - М., 2008. - № 12 .- С. 20.

1 Юкаева B. C. Управлінські рішення: Навчальний посібник. - М.: ОПВ, 2005. - З 220.

1 Парушіна Н.В. Фінансовий аналіз: Аналіз дебіторської і кредиторської задолженності. / Парушіна Н.В. / / Бухгалтерський облік. - М., 2008. - № 4. - С. 48.

1 Коментар до Кримінального кодексу Російської Федерації / Відп. ред. В.М. Лебедєв. - 3-е вид., Доп. і випр. - М.: Юрайт-Издат, - 2005

1 Звягін С. А. Наукове життя: Аналіз дебіторської заборгованості для цілей бухгалтерської експертизи / Звягін С.О. / / Бухгалтерський облік. - М., 2007. - № 10 .- С. 80.

1 Донцова Л.В., Никифорова Н.А. Аналіз фінансової звітності. - М: Справа та сервіс, 2007. - С. 368.

1 Ковальов В.В. Введення у фінансовий менеджмент. - М: Фінанси і статистика, 2007. - С. 528

1Максютов А.А. / Управління кредиторської та дебіторської боргами компанії. / / Фінанси. - М., 2006. - № 12. - С. 20.

2Ніконоров Ю.В.. / Управління на проізвдстве. / / Фінасовий консультації. - М., 2008. - № 11 .- С. 18.

1 Попова Л.В. Навчально-методичний посібник. Облік витрат, калькулювання та бюджетування в окремих галузях виробничої сфери. - М.: Справа та сервіс, 2007. - З 448.

2 Ковальов В.В. Введення у фінансовий менеджмент. М: Фінанси і статистика, 2007. - С. 511.

3 Мєжуєва Є.В. / Діра в кишені підприємства. / / Консультант. - М., 2008. - № 11 .- С. 18.

1 Ковальов В.В. Введення у фінансовий менеджмент. - М: Фінанси і статистика, 2007. - С. 512.

1 Родичева В. П. Управління інвестиційно-фінансовою діяльністю підприємств споживчої кооперації. - Брянськ: Брянск.гос.інжен.акад., 2005. - С. 166.

1 Донцова Л.В., Никифорова Н.А. Аналіз фінансової звітності. - М.: Справа та сервіс. - 2007. - С. 368.

Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Фінанси, гроші і податки | Диплом
780.9кб. | скачати


Схожі роботи:
Управління дебіторською та кредиторською заборгованістю на підприємстві
Управління дебіторською та кредиторською заборгованістю на ВАТ Орбіта
Система управління дебіторською заборгованістю на підприємстві c великою кількістю боржників
Управління кредиторською заборгованістю
Управління дебіторською заборгованістю 2
Управління дебіторською заборгованістю
Управління дебіторською заборгованістю підприємства 2
Управління дебіторською заборгованістю підприємства
Грошові потоки та управління дебіторською заборгованістю
© Усі права захищені
написати до нас
Рейтинг@Mail.ru