Універсальний еволюціонізм як основа сучасної наукової картини

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.


Нажми чтобы узнать.
скачати

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ
Державна освітня установа вищої НАУКИ
«Воронезький Державний Технічний Університет»
Кафедра «Управління персоналом»
Курсова робота
З ДИСЦИПЛІНИ: «Концепції сучасного природознавства»
на тему: «Універсальний еволюціонізм як основа сучасної наукової картини світу»
Виконав:
студент групи УП-051 Філатова Л.М.
Перевірив:
к.ф-м.н., ст.викладач
Нагибіна Н.А.
Оцінка:
Воронеж 2007

Зміст.
Стор.
 

Введення ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..
3
1. Картина світу в системі теоретичного та емпіричного знання
1.1 Поняття наукової картини світу. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
1.2 Функції наукової картини світу ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
1.3 Принципові особливості сучасної наукової картини
світу ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
4
4
8
10
2. Принципи універсального еволюціонізму ... ... ... ... ... ... ... ... ....
2.1 Системний підхід. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
2.2 Еволюційний підхід ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
2.3 Термодинамічний підхід ... ... ... ... ... ... ... ... ... .... ... ... ... ... ...
12
12
14
16
3. Обгрунтування універсального еволюціонізму ... ... ... ... ... ... ... ...
3.1 Теорія нестаціонарного Всесвіту ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ....
3.2 Синергетика ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ....
3.3 Теорія біологічної еволюції. Концепція біосфери та ноосфери ...
18
18
20
22
Висновок ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...........
26
Список використаної літератури ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
27

Введення.
Перехід науки до постнекласичної стадії розвитку створив нові передумови формування єдиної наукової картини світу. Тривалий час ідея цієї єдності існувала як ідеал. Але в останній третині XX століття виникли реальні можливості об'єднання уявлень про трьох основних сферах буття - неживої природи, органічному світі і соціального життя - в цілісну наукову картину на основі базисних принципів, що мають загальнонауковий статус.
Формування таких принципів було пов'язано з переосмисленням підстав багатьох наукових дисциплін. Одночасно вони виступають як один з аспектів великої культурної трансформації, яка відбувається у нашу епоху.
Якщо коротко охарактеризувати сучасні тенденції синтезу наукових знань, то вони виражаються в прагненні побудувати загальнонаукову картину світу на основі принципів універсального еволюціонізму, що поєднують у єдине ціле ідеї системного та еволюційного підходів.
Універсальний еволюціонізм дозволяє розглянути у діалектичному взаємозв'язку не тільки живу і соціальну матерію, але і включити неорганічну матерію в цілісний контекст світу, що розвивається. Він створює основу для розгляду людини як об'єкта космічної еволюції, закономірного і природного етапу у розвитку нашого Всесвіту, відповідального за стан світу, в який він сам занурений.
Принципи універсального еволюціонізму стають домінантою синтезу знань у сучасній науці. Це та стрижнева ідея, яка пронизує всі існуючі спеціальні наукові картини світу і є основою побудови цілісної загальнонаукової картини світу, центральне місце в якій починає займати людина.
Метою даної роботи є розгляд зрозумів універсального еволюціонізму, що включає в себе самої концепції універсального еволюціонізму, основних векторів еволюції і гіпотези техно-гуманітарного балансу, основних етапів розвитку Землі.

Глава 1.Картіна світу в системі теоретичного та емпіричного знання.
1.1 Поняття наукової картини світу.
Логіко-гносеологічний аналіз показує, що поняття "наукова картина світу" і його складові носять конкретно-історичний характер і змінюються протягом розвитку людської цивілізації і самої науки. Всі три терміни - "наукова", "картина", "світ" є вельми багатозначними, несучи значну філософськи-світоглядне навантаження.
В даний час терміном "світ" позначають різні фрагменти об'єктивної реальності: 1) масштабні земні процеси; 2) метагалактику і космічні освіти (космічні світи), 3) саму Всесвіт; 4) сукупність різноякісних всесвітів, 5) весь Універсум (Мультімір) як єдину систему, що включає в себе і різноманіття всесвітів (мегасвіт), і мікроеволюційні процеси і явища (наприклад, вакуумноподобное стан), і макросвіт з його підсистемами, куди входить земна матерія. Стосовно до загальнонаукової науковій картині світу доцільно використовувати саме останню інтерпретацію.
Що стосується поняття "картина", то можна почути думку про його метафоричності. Насправді можна констатувати зворотне: відбувається наповнення даного терміну дійсним, повністю йому відповідним змістом. Цьому багато в чому сприяє комп'ютерна віртуальна реальність. Фрагменти, системи, явища об'єктивної реальності - космосу, мікросвіту, генетичної структури, людини й окремих його підсистем, не тільки отримують візуальне відображення, але дані образи перетворюються на багатобарвні, об'ємні, рухливі, що змінюються в просторі і в часі [2].
Термін "наукова", по-перше, вказує джерело походження знань про світ, а саме - науку, а по-друге, підкреслює істинність (науковість) цих знань. Але в науковій картині світу завжди будуть присутні гіпотези, здогадки, інтуїтивні припущення. У них концентрується все те, що ще не пояснено і не має певної теоретичної форми. Нові умоглядні побудови і гіпотези, поступово знаходячи чітку форму і зміст, призводять не тільки до розширення і поглиблення (деталізації) картини світу, але на конкретному історичному етапі - до структурної перебудови, будучи запорукою її вдосконалення [2].
Картина світу, як і будь-який пізнавальний образ, спрощує і схематизує дійсність. Світ як нескінченно складна, що розвивається дійсність завжди значно багатшими, ніж уявлення про нього, що склалися на певному етапі суспільно-історичної практики. Разом з тим, за рахунок спрощень і схематизація картина світу виділяє з нескінченного різноманіття реального світу саме ті його сутнісні зв'язку, пізнання яких і складає основну мету науки на тому чи іншому етапі її історичного розвитку.
При описі картини світу ці зв'язки фіксуються у вигляді системи наукових принципів, на які спирається дослідження і які дозволяють йому активно конструювати конкретні теоретичні моделі, пояснювати і передбачати емпіричні факти. У свою чергу, поле програми цих моделей до практики містить потенційно можливі спектри техніко-технологічних феноменів, які здатні породжувати людська діяльність, яка спирається на теоретичне знання [9].
Необхідно враховувати, що завдяки людській діяльності реалізуються можливі і не суперечать законам природи, але в той же час малоймовірні для неї, лінії розвитку. Переважна більшість об'єктів і процесів, породжених людською діяльністю, належить до області штучного, не виникає у самій природі без людини та її активності. А оскільки наука створює передумови для появи в техніко-технологічних додатках широкого спектру такого роду "штучних" об'єктів і процесів, остільки можна вважати наукову картину світу як гранично абстрактною "матриці" їх породження. І в цьому сенсі можна сказати, що наукова картина світу, будучи спрощенням, схематизацией дійсності, разом з тим включає і більш багате утримання в порівнянні з актуально існуючим світом природних процесів, оскільки вона відкриває можливості для актуалізації малоймовірних для самої природи (хоча і не суперечать її законам) напрямків еволюції.
У сучасній філософській та спеціально-науковій літературі термін "наукова картина світу" застосовується, наприклад, для позначення світоглядних структур, що лежать у фундаменті культури певної історичної епохи. У цьому значенні використовуються також терміни "образ світу", "модель світу", "бачення світу", що характеризують цілісність світогляду.
Структура картини світу при такому підході задається через систему так званих категорій культури (універсалій культури). Розширене тлумачення терміна "картина світу" дало підставу ряду дослідників ототожнити поняття світогляду і картини світу. Так, наприклад, А. Н. Чанишева зазначав, що "під світоглядом ми розуміємо загальну картину світу, тобто більш-менш складну й систематизовану сукупність образів, уявлень і понять, в якій і через яку усвідомлюють світ у його цілісності та єдності і (що найголовніше) становище в цьому всесвіті такий його найважливішою (для нас) частини як людство ".
Чіткого розмежування понять "картина світу" і "наукова картина світу" поки не проведено. У філософсько-методологічній літературі термін "картина світу" застосовується не тільки для позначення світогляду, але і в більш вузькому сенсі - тоді, коли мова заходить про наукові онтологіях, тобто тих уявленнях про світ, які є особливим типом наукового теоретичного знання.
У цьому значенні наукова картина світу виступає як специфічна форма систематизації наукового знання, що задає бачення предметного світу науки відповідно певному етапу її функціонування і розвитку [9].
Наукова картина світу може бути розглянута і як форма теоретичного знання, що репрезентує предмет дослідження відповідно певному історичному етапу розвитку науки, форма, за допомогою якої інтегруються й систематизуються конкретні знання, отримані в різних областях наукового пошуку.
Оскільки існують різні рівні систематизації знання в науковій картині світу, розрізняють три основних її типу. Відповідно можна вказати на три основні значення, в яких застосовується поняття "наукова картина світу" при характеристиці процесів структури і динаміки науки.
По-перше, воно позначає особливий горизонт систематизації знань, отриманих в різних науках. У цьому значенні говорять про загальну наукову картину світу, яка виступає як цілісний образ світу, що включає уявлення і про природу, і про суспільство.
По-друге, термін "наукова картина світу" застосовується для позначення системи уявлень про природу, що складаються в результаті синтезу досягнень природничих дисциплін. Аналогічним чином це поняття може позначати сукупність знань, отриманих в гуманітарних та суспільних науках, по-третє, їм позначається горизонт систематизації знань в окремій науці, фіксуючи цілісне бачення предмета даної науки, яке складається на певному етапі її історії і змінюється при переході від одного етапу до іншого. Відповідно указаним значенням поняття "наукова картина світу" розщеплюється на ряд взаємозалежних понять, кожне з яких позначає особливий тип наукової картини світу як особливий рівень систематизації наукових знань - "загальнонаукову", "природничо-" і "соціально-наукову", "спеціальну наукову" картини світу.
В останньому випадку термін "світ" застосовується в особливому, вузькому сенсі як світ окремої науки ("світ фізики", "біологічний світ" і т.д.). Кожен з типів наукової картини світу на різних етапах функціонування науки відчував вплив світоглядних структур і, разом з тим, вносив свій внесок в їх формування та розвиток.
Найбільш загально поняття «наукова картина світу» можна визначити як систематизовані, історично повні образи і моделі природи і суспільства [9].
1.2 Функції наукової картини світу.
До числа функцій наукової картини світу належать систематизуюча, пояснювальна, інформативна і евристична.
Систематизирующая функція наукової картини світу визначається, в кінцевому рахунку, синтетичним характером наукового знання. Наукова картина світу прагне так організувати та впорядкувати наукові теорії, поняття і принципи, складові її структуру, щоб більша частина теоретичних положень і висновків була отримана з невеликого числа фундаментальних законів і принципів (це відповідає принципу простоти). Так, обидва варіанти механічної картини світу впорядковували систему знань епохи класичної фізики на основі законів руху в їх механічно-динамічної інтерпретації (ньютоновский варіант) або на основі принципу найменшої дії (аналітико-механічний варіант).
У рамках наукової картини світу встановлюються зв'язки між різними теоріями, законами, принципами, поняттями, виявляється загальне в цих елементах наукового знання, встановлюється субординація між ними і визначаються межі їх застосування. Крім того, уточнюються раніше сформульовані закони, поняття і теорії, які увійшли у нову картину світу як її елементи. Систематизація сприяє також отриманню нових знань, а тим самим розширення і розвитку самої наукової картини світу. Але що входять до неї нові знання, частіше за все, маючи характер наслідків, позбавлені фундаментальність. Поява нових фундаментальних результатів зазвичай веде до зміни картини світу [4].
Таким чином, наукова картина світу пов'язана, з одного боку, з теоретичними схемами як ядром фундаментальних і приватних теорій, а з іншого - з ситуаціями досвіду. Вона отримує як безпосередню, так і опосередковану (через обгрунтовані досвідом теоретичні схеми) зв'язок з емпіричними фактами. У результаті цих зв'язків всі емпіричні і теоретичні знання наукової дисципліни постають як складна системна організованість. У кожній науці можна виявити дисциплінарну онтологію, визначальну бачення предмета даної науки і описувану в системі онтологічних принципів. Ця форма знання була позначена як спеціальна наукова картина світу. Можна з цих позицій говорити про фізичну картину світу, картині біологічного світу, картині соціальної реальності.
Пояснювальна функція наукової картини світу визначається тим, що пізнання спрямоване не тільки на опис явища чи процесу, а й на з'ясування його причин та умов існування. При цьому він повинен виходити на рівень практичної діяльності суб'єкта, що пізнає, сприяючи зміні світу. Цій функції картини світу не визнають позитивісти, переконані в тому, що наукове пізнання призначено тільки для передбачення і опису, систематизації, але з його допомогою можна розкрити причини явищ. Подібний розрив між поясненням і прогнозом, характерний не тільки для позитивізму, але і для прагматизму, не відповідає історичній практиці. Вважається встановленим, що чим повніше і глибше пояснення, тим точніше буде прогноз.
Інформативна функція картини світу зводиться до того, що остання описує передбачувану структуру матеріального світу, зв'язку між його елементами, що відбуваються в природі процеси та їх причини. Наукова картина світу пропонує цілісний погляд на нього. У ній міститься сконцентрована інформація, отримана в ході наукового дослідження, і, крім того, потенційна інформація, що створюється в ході творчого розвитку картини світу. Така потенційна інформація проявляється у нових прогнозах.
Евристична функція наукової картини світу визначається тим, що "знання об'єктивних законів природи, що міститься в ній, дає можливість передбачити існування ще не відкритих природознавством об'єктів, передбачати їх найбільш суттєві особливості. Більш того, масив знання, що становить наукову картину природи, дозволяє передбачати принципову можливість існування об'єктів, не синтезованих природою ".
Всі ці функції пов'язані між собою і взаємодіють, перебуваючи одночасно в певній субординації [4].

1.3 Принципові особливості сучасної наукової картини світу.
Картина світу, мальованої сучасним природознавством, надзвичайно складна і проста одночасно. Складна вона тому, що здатна поставити в глухий кут людини, яка звикла до согласующимся зі здоровим глуздом класичним науковим уявленням. Ідеї ​​початку часу; корпускулярно-хвильового дуалізму квантових об'єктів; внутрішньої структури вакууму, здатної народжувати віртуальні частинки, та інші подібні новації надають нинішньої картині світу трошки "божевільний" вигляд.
Але в той же час ця картина велично проста, струнка і десь навіть елегантна. Ці якості їй надають в основному вже розглянуті нами провідні принципи побудови та організації сучасного наукового знання:
• системність;
• глобальний еволюціонізм;
самоорганізація;
• історичність.
Дані принципи побудови наукової картини світу в цілому відповідають фундаментальним закономірностям існування і розвитку самої Природи.
Системність означає відтворення наукою того факту, що Всесвіт постає як найважливіша з відомих нам систем, що складається з величезної кількості елементів (підсистем) різного рівня складності та впорядкованості.
Під системою звичайно розуміють якесь впорядкована множина взаємопов'язаних елементів. Ефект системності виявляється в появі у цілісної системи нових властивостей, які виникають в результаті взаємодії елементів. Іншою важливою характеристикою системної організації є ієрархічність, субординація - послідовне включення систем нижніх рівнів у системи більш високих рівнів [6].
Системний спосіб об'єднання елементів висловлює їх принципову єдність: завдяки ієрархічним включення систем різних рівнів один в одного кожен елемент будь-якої системи виявляється пов'язаний з усіма елементами всіх можливих систем. Подібним чином організуються і наукова картина світу, і що дає її природознавство. Всі його частини нині найтіснішим чином взаємопов'язані - зараз вже немає практично жодної "чистої" науки. Всі пронизане і перетворено фізикою і хімією.
Глобальний еволюціонізм - це визнання неможливості існування Всесвіту і всіх породжуваних нею менш масштабних систем поза розвитку, еволюції. Еволюціонує характер Всесвіту, крім того, свідчить про принципову єдність світу, кожна складова частина якого є історичне наслідок глобального еволюційного процесу розпочатого Великим вибухом.
Самоорганізація - спостережувана здатність матерії до самоусложненію і створення все більш упорядкованих структур I ході еволюції. Механізм переходу матеріальних систем у більш складне і впорядкований стан, мабуть, подібний для систем усіх рівнів.
Ці принципові особливості сучасної природничо-наукової картини світу і визначають у головному її загальний контур, а також сам спосіб організації різноманітного наукового знання в щось ціле і послідовне.
Однак є ще одна особливість сучасної наукової картини світу, що відрізняє її від колишніх варіантів. Вона полягає у визнанні історичності, а, отже, і принципової незавершеності справжньої, та й будь-який інший наукової картини світу. Та, яка є зараз, породжена як попередньою історією, так і специфічними соціокультурними особливостями нашого часу. Розвиток суспільства, зміна його ціннісних орієнтації, усвідомлення важливості дослідження унікальних природних систем, в які складовою частина »включений і людина, змінюють стратегію наукового пошуку, саме відношення людини до світу [6].

Глава 2. Принципи універсального еволюціонізму.
2.1 Системний підхід.
Принципи глобального (універсального) еволюціонізму дозволяють одноманітно описати величезна різноманітність процесів, що протікають в неживій природі, живій речовині, суспільстві [7]. Ця концепція базується на певній сукупності знань, отриманих в рамках конкретних наукових дисциплін, і разом з тим включає до свого складу ряд світоглядних установок.
Універсальний (глобальний) еволюціонізм часто характеризується як принцип, що забезпечує екстраполяцію еволюційних ідей, які отримали обгрунтування в біології, а також в астрономії та геології, на всі сфери дійсності та розгляд неживої, живий і соціальної матерії як єдиного універсального еволюційного процесу. Це дійсно дуже важливий аспект у розумінні глобального еволюціонізму. Але він не вичерпує змісту даного принципу.
Виникнення в 40-50-х роках нашого століття загальної теорії систем і становлення системного підходу внесло принципово новий зміст в концепції еволюціонізму. Системний розгляд об'єкта передбачає, перш за все, виявлення цілісності досліджуваної системи, її взаємозв'язків з навколишнім середовищем, аналіз в рамках цілісної системи властивостей складових її елементів і їх взаємозв'язків між собою.
Практично всі об'єкти, які сучасна наука включає в сферу свого дослідження, носять системний та еволюційний характер. Предметом наукового дослідження стають не окремі, виділені частини цілого, які раніше досліджувалися ізольовано, а цілісні комплекси, які в якості невід'ємного компонента включають людини [10].
Системне пізнання і перетворення світу передбачає:
1. Розгляд об'єкта діяльності (теоретичної і практичної) як системи, тобто як обмеженої множини взаємодіючих елементів.
2. Визначення складу, структури та організації елементів і частин системи, виявлення головних зв'язків між ними.
3. Виявлення зовнішніх зв'язків системи, виділення з них головних.
4. Визначення функції системи і її ролі серед інших систем.
5. Аналіз діалектики структури і функції системи.
6. Виявлення на цій основі закономірностей і тенденцій розвитку системи.
Таким чином, для вивчення об'єктів в рамках системного підходу виявляється недостатньо поелементного аналізу, оскільки в процесі дослідження може бути виявлений такий рівень об'єктів, де експериментування над частиною з неминучістю зачіпає ціле, що призводить до радикальної трансформації цілісної системи в напрямку, що йде не на збереження даної системи, і ставить під питання можливість існування людини.
Все це означає, що в процесі дослідження об'єктів, необхідно аналізувати їх не ізольовано, а як частина більш широкої цілісної системи, враховуючи, що від маніпулювання з цією частиною залежить збереження цілісної системи.
Сукупність зв'язків між елементами утворює структуру системи, стійкі зв'язки визначають упорядкованість системи. Зв'язки по горизонталі - координуючі, забезпечують кореляцію системи, жодна частина системи не може змінитися без зміни інших. Зв'язки по вертикалі - зв'язки субординації, одні елементи системи є більш значущими, ніж інші, і підкоряються їм.
Система має ознаку цілісності - це означає що всі її складові частини, з'єднуючись в єдине ціле, утворюють щось володіє якостями, що не зводиться до якостей окремих елементів.
Згідно сучасним науковим поглядам всі природні об'єкти є впорядковані, структуровані, ієрархічно організовані системи [10].
2.2 Еволюційний підхід.
Виникнення концепції глобального еволюціонізму багато в чому пов'язано з розширенням меж еволюційного підходу, прийнятого в біологічній і соціальних науках. Сам факт історичного появи й еволюції цих систем (або, як їх називають деякі вчені, видів руху) змушує засумніватися в абсолютній статичності і вічності інших систем. Загадковість якісних стрибків до біологічного і від біологічного до соціального світу, напевно можна осягнути тільки виходячи з припущення необхідності подібних переходів між іншими системами. Тобто, виходячи з факту наявності еволюції світу на останніх етапах його історії, можна зробити припущення, що він у цілому є еволюційної системою, тобто і всі інші системи (крім біологічної та соціальної) сформувалися в результаті еволюції. Це висловлювання і є сама загальне формулювання парадигми глобального еволюціонізму.
Еволюційний підхід до існуючих еволюційним системам не має на увазі, що всі вони знаходяться в постійному процесі еволюції, а навпаки констатує необхідність їх послідовного формування на певних етапах історії. Взагалі еволюція, як процес, що відноситься до всього Всесвіту в кожен момент часу реалізується локально тільки в одному виді руху. Тобто завжди існує тільки одна локальна система (тобто не тотожна всьому світу), яку можна назвати еволюційної, в якій відбувається поява принципово нових, унікальних визначень світу [7].
Щоб відрізнити цю систему від інших, що вже пройшли еволюцію, можна ввести термін "авангард еволюції". Природно, що авангардом еволюції завжди є останнє за часом з'явилося в світі форма руху (зараз соціальна система). Всі попередні види рухів, пройшовши еволюційний етап і досягнувши рівноважного стану (не статичного, а, швидше за все стану повільного зміни параметрів, або повторюваного процесу розвитку окремих елементів) служать основою для формування та еволюції нового руху. Можливі появи і нових характеристик у "попередніх" рухів, але вони необхідно пов'язані з еволюцією останнього за часом появи типу руху (системи) - авангарду еволюції [7].
Принцип еволюції отримав найбільш повну розробку в рамках біології і став її фундаментальним принципом з часів Ч. Дарвіна. Однак аж до наших днів він не був домінуючим у природознавстві. Багато в чому це було пов'язано з тим, що тривалий час лідируючої наукової дисципліною виступала фізика, яка транслювала свої ідеали і норми в інші галузі знання.
Згідно еволюційної теорії Дарвіна, у світі відбувається безперервне поява все більш складно організованих живих систем, упорядкованих форм і станів живого.
Інакше кажучи, біологічна теорія говорить про творення в процесі еволюції все більш складних і впорядкованих живих систем.
Тут необхідно виділити важливу характеристику спрямованості самоорганізованих процесів, яку можна позначити як принцип економії ентропії, що дає «перевагу» складних систем у порівнянні з простими. Цей принцип звучить так: якщо в даних умовах можливі декілька типів організації матерії, що не суперечать законам збереження і іншим принципам, то реалізується і збереже найбільші шанси на стабільність і подальший розвиток саме той, який дозволяє утилізувати зовнішню енергію в найбільших масштабах, найбільш ефективно.
Формування систем, що самоорганізуються при цьому можна розглядати в якості особливої ​​стадії розвивається об'єкта, свого роду «синхронний зріз» деякого етапу його еволюції. Сама ж еволюція може бути представлена ​​як перехід від одного типу самоорганізується системи до іншого («діахронний зріз»). У результаті аналіз еволюційних характеристик виявляється нерозривно пов'язаним з системним розглядом об'єктів. Універсальний еволюціонізм як раз і є з'єднання ідеї еволюції з ідеями системного підходу [8].
2.3 Термодинамічний підхід.
У класичній науці (XIX ст.) Панувало переконання, що матерії початку властива тенденція до руйнування будь-якої впорядкованості, прагнення до вихідного рівноваги, що енергетичному сенсі і означало невпорядкованість, тобто хаос. Такий погляд на речі сформувався під впливом рівноважної термодинаміки.
Ця наука займається процесами взаємоперетворення різних видів енергії. Нею встановлено, що взаємні перетворення тепла і роботи нерівнозначні. Робота може повністю перетворитися на тепло тертям або іншими способами, а ось тепло повністю перетворити на роботу принципово не можливо. Це означає, що у взаємних переходах одних видів енергії в інші існує виділена самою природою спрямованість. Знамените другий початок термодинаміки у формулюванні німецького фізика Р. Клаузіуса звучить так «Теплота не переходить мимовільно від холодного тіла до більш гарячого». Закон збереження і перетворення енергії в принципі не забороняє такого переходу, аби кількість енергії зберігалося в колишньому обсязі. Але в реальності такого ніколи не відбувається. Ось цю-то однобічність, односпрямованість перерозподілу енергії в замкнутих системах і підкреслює другий початок.
Для відображення цього процесу в термодинаміку було введено нове поняття - ентропія. Під ентропією стали розуміти міру безладу системи. Більш точне формулювання другого початку термодинаміки прийняла такий вигляд: «При самовільних процесах в системах, що мають постійну енергію, ентропія завжди зростає». Фізичний сенс зростання ентропії зводиться до того, що складається з певної кількості частинок ізольована (з постійною енергією) система прагне перейти в стан з найменшою впорядкованістю руху частинок. Це - найбільш простий стан системи, або стан термодинамічної рівноваги, при якому рух частинок хаотично. Максимальна ентропія означає повне термодинамічна рівновага, що еквівалентно повного хаосу [6].
Загальний підсумок досить сумний: необоротна спрямованість процесів перетворення енергії в ізольованих системах рано чи пізно призведе до перетворення всіх видів енергії у теплову, яка розсіється, тобто в середньому рівномірно розподілиться між усіма елементами системи, що і буде означати термодинамічна рівновага, або повний хаос. Якщо наш Всесвіт - замкнута, то її чекає саме така незавидна доля. З хаосу, як стверджували стародавні греки, вона народилася, в хаос ж, як припускає класична термодинаміка, і вернеться.
Виникає, правда, цікаве питання: якщо Всесвіт еволюціонує тільки до хаосу, то, як же вона могла виникнути і зорганізуватися до нинішнього впорядкованого стану? Однак цим питанням класична термодинаміка не переймалася, бо формувалася в епоху, коли нестаціонарний характер Всесвіту навіть не обговорювалося. У цей час єдиним німим докором термодинаміці служила дарвінівська теорія еволюції. Адже передбачуваний цією теорією процес розвитку рослинного і тваринного світу характеризувався його безперервним ускладненням, наростанням висоти організації і порядку. Жива природа чомусь прагнула геть від термодинамічної рівноваги і хаосу, Така явна «нестиковка» законів розвитку неживої і живої природи, щонайменше, дивувала.
Подив це багато разів зросла після заміни моделі стаціонарного Всесвіту на модель розвивається Всесвіту, в якій чітко проглядалося наростаюче ускладнення організації матеріальних об'єктів - від елементарних і субелементарного частинок в перші миті після Великого вибуху до спостережуваних нині зоряних і галактичних систем. Адже якщо принцип зростання ентропії настільки універсальний, як же могли виникнути такі складні структури? Випадковим «обуренням» в цілому рівноважної Всесвіту їх уже не пояснити. Стало ясно, що для збереження несуперечності загальної картини світу необхідно постулювати наявність у матерії в цілому не тільки руйнівною, а й творчої тенденції.
Ці суперечності привели до формування синергетики [6].

Глава 3. Обгрунтування універсального еволюціонізму.
3.1 Теорія нестаціонарного Всесвіту.
Визначальне значення в утвердженні універсального еволюціонізму як принципу побудови сучасної загальнонаукової картини світу зіграли три найважливіші концептуальних напрямів: по-перше, теорія нестаціонарного Всесвіту, по-друге, синергетика, по-третє, концепція біосфери і ноосфери [10].
Теорія нестаціонарного Всесвіту ввела такі уявлення про космічної еволюції: приблизно 15-20 млрд. років тому з точки сингулярності в результаті Великого вибуху почалося розширення Всесвіту, яка спочатку була гарячою і дуже щільною, але в міру розширення охолоджувалася, а речовина у Всесвіті у міру охолодження конденсованих у галактики. Останні, у свою чергу, розбивалися на зірки, збиралися разом, утворюючи великі скупчення. У процесі народження і вмирання перших поколінь зірочок відбувався синтез важких елементів. Після перетворення зірок у червоні гіганти, вони викидали речовина, що конденсується в пилових структурах. З газово-пилових хмар утворювалися нові зірки, і виникало різноманіття космічних тіл [2]. Теорія Великого вибуху малювала картину еволюції Всесвіту в цілому. У її витоки лежало відкриття А. А. Фрідмана. Аналізуючи «світові рівняння» Ейнштейна, що описують метрику чотиривимірного викривленого простору-часу, А. А. Фрідман знайшов нестаціонарні рішення світових рівнянь і запропонував три можливі моделі Всесвіту. У двох з них радіус кривизни простору мав рости і Всесвіт, відповідно, розширюватися; третя модель пропонувала картину пульсуючого Всесвіту з періодично мінливим радіусом кривизни [3,10].
Модель Всесвіту, що розширюється вела до трьох важливим прогнозам, які згодом виявилося можливим перевірити шляхом емпіричних спостережень. Мова йде, по-перше, про те, що в міру розширення Всесвіту галактики віддаляються один від одного зі швидкістю, пропорційною відстані між ними, по-друге, ця модель передбачала існування мікрохвильового фонового випромінювання, що пронизує весь Всесвіт і є реліктовим залишком його гарячого стану на початку розширення, по-третє, дана модель передбачала утворення легких хімічних елементів з протонів і нейтронів в першу хвилину після початку розширення.
У середині двадцятого століття ідеям еволюції Всесвіту було дано новий імпульс. Теорія розширення Всесвіту відчувала значні труднощі при спробах охарактеризувати найбільш загадкові етапи еволюції від великого вибуху до світової секунди після нього. Відповіді на ці питання багато в чому були дані в рамках теорії роздувається Всесвіту.
Ключовим елементом роздувається Всесвіту була так звана «інфляційна фаза» - стадія прискореного розширення. Вона тривала 10-32 сек., І протягом цього часу діаметр Всесвіту збільшився в 1050 разів. Після колосального розширення остаточно встановилася фаза з порушеною симетрією, що призвело до зміни стану вакууму та народженню величезного числа частинок [2].
Нова теорія дозволяє розглядати спостережувану Всесвіт лише як малої частини Всесвіту як цілого, а це значить, що цілком правомірно припустити існування досить великого числа еволюціонують Всесвітів. Причому більшість з них у процесі еволюції не здатні породити того багатства форм організації, які властиві нашому Всесвіті (Метагалактика).
Нові дані, отримані в космології, дозволяють припустити, що об'єктивні властивості Всесвіту як цілого створюють можливість виникнення життя, розуму на певних етапах її еволюції. Причому потенційні можливості цих процесів були закладені вже в початкових стадіях розвитку Метагалактики.
Всі ці наукові результати дають підстави розглянути їх як один із чинників утвердження ідеї глобального еволюціонізму в сучасній науковій картині світу [10].
3.2 Синергетика.
Специфіка синергетики полягає в тому, що основна увага вона приділяє узгодженим станом процесів самоорганізації в складних системах різної природи. Вона вивчає будь-які самоорганізуються, що складаються з багатьох підсистем. Самоорганізація розглядається як одне з основних властивостей рухомої матерії і включає всі процеси самоструктурірованія, саморегуляції, самовідтворення.
Досить довго самоорганізація співвідносилася тільки з живими системами, що ж стосується об'єктів неживої природи, то вважалося, що якщо вони і еволюціонують, то лише в бік хаосу і безладу, що обгрунтовувалося другим початком термодинаміки. Однак тут виникла кардинальна проблема - як з подібного роду систем могли виникнути об'єкти живої природи, здатні до самоорганізації. Щоб вирішити її, потрібно змінити основоположні принципи науки, і зокрема усунути розриви між еволюційною парадигмою біології і абстрагуванням від еволюційних ідей у ​​фізичній картині світу.
Поступове розмивання класичної парадигми почалося в XIX ст. Першим важливим кроком було формулювання другого початку термодинаміки, що поставила під питання позачасовий характер фізичної картини світу. Моменти часу виявилися нетотожні один одному і хід подій неможливо повернути назад, щоб перешкодити зростанню ентропії. У принципі події виявляються невідтворюваних, а це означає, що час має спрямованістю.
Подальший розвиток фізики призвело до усвідомлення обмеженості ідеалізації закритих систем і описів в термінах таких систем реальних фізичних процесів. Переважна більшість природних об'єктів є відкритими системами, що обмінюються енергією, речовиною та інформацією з навколишнім світом, а визначальну роль в радикально змінився набувають нестійкі, нерівноважні стани [10].
В експериментальних дослідженнях було продемонстровано, що, віддаляючись від рівноваги, термодинамічні системи набувають принципово нові властивості і починають підкорятися особливими законами. При сильному відхиленні від рівноважної термодинамічної ситуації виникає новий тип динамічного стану матерії, названий дисипативними структурами. Тип дисипативної структури в значній мірі залежить від умов її утворення, при цьому особливу роль у відборі механізму самоорганізації можуть грати зовнішні поля.
Ідеї ​​самоорганізації знайшли своє відображення в роботах Е. Янча. Він спробував розробити уніфіковану парадигму, здатну розкрити всеосяжний феномен еволюції. Для нього всі рівні як неживий, так і живої матерії, так само як і стану соціального життя розвиваються як дисипативні структури. Еволюція з цих позицій виступає як цілісний процес, складовими частинами якого є фізико-хімічний, біологічний, соціальний, екологічний, соціально-культурний процеси. Розкриваючи механізми космічної еволюції, Янч розглядає як її джерела порушення симетрії. Порушена симетрія, переважання речовини над антиречовиною у Всесвіті стає джерелом різноманіття різного роду сил - гравітаційних, електромагнітних, сильних, слабких. Наступний етап у глобальній еволюції - виникнення рівня життя, яка є тонкою сверхструктурірованной фізичною реальністю. Подальше ускладнення найперших живих систем призводить до виникнення нового рівня глобальної еволюції - коеволюції організмів і екосистем. Тут виникає специфічна властивість, пов'язане з розумовою діяльністю. Розум виступає як принципово нову якість, що самоорганізуються, який здатний до рефлексії над тими пройденими етапами і до передбачення майбутніх станів системи.
Ідеї ​​самоорганізації та еволюціонізму виступають ядром формування сучасної наукової картини світу. Якщо до синергетики не було концепції, яка дозволяла б звести в єдине ціле результати, отримані в різних областях знання, то з її виникненням відкрилися принципово нові можливості формування цілісної загальнонаукової картини світу [10].
3.3 Теорія біологічної еволюції. Концепція біосфери та ноосфери.
Вже в 20-х роках нашого сторіччя в біології почало формуватися новий напрям еволюційного вчення, яке було пов'язане з ім'ям В. І. Вернадського і який називають вченням про еволюцію біосфери і ноосфери. Його, безумовно, слід розглядати як один із суттєвих чинників природничо обгрунтування ідеї універсального еволюціонізму [10].
Біосферою іменують область існування нині живих організмів, що охоплює частину атмосфери до висоти озонового шару, всю гідросферу і частина літосфери, особливо її кору вивітрювання. Межі біосфери є одночасно і межами поширення життя на Землі. Біосфера включає в себе як речовина і простір, так і всі живі організми
Біосфера, за В. І. Вернадському, являє собою цілісну систему, що володіє найвищим ступенем самоорганізації і здатністю до еволюції. Вона є результатом досить тривалої еволюції у взаємозв'язку з неорганічними умовами »і може бути розглянута як закономірний етап у розвитку матерії.
Специфічною особливістю біосфери виступає організованість. Організованість біосфери - організованість живої речовини - повинна розглядатися як рівноваги, рухомі, весь час коливаються в історичному і в географічному часу близько точно виражається середнього. Зміщення або коливання цього середнього безперервно виявляються не в історичному, а в геологічному часі.
У результаті саморозвитку і під впливом антропогенних факторів у біосфері можуть виникнути такі стани, які призводять до якісної зміни складових її систем. У цьому сенсі єдність мінливості і стійкості в біосфері є результат взаємодії становлять її компонентів.
У концепції В. І. Вернадського життя постає як цілісний еволюційний процес, включений в якості особливої ​​складової в космічну еволюцію. Своїм вченням про біосферу та ноосферу В. І. Вернадський продемонстрував нерозривний зв'язок планетарних і космічних процесів [1].
В. І. Вернадський підкреслює два найважливіших, з геологічної точки зору, положення, по-перше, планетний, геологічно закономірний характер життя, і, по-друге, найтісніший зв'язок усіх геологічних процесів у біосфері з діяльністю живої речовини. Таким чином, розуміння життя як планетного явища призводить до уявлень про пряму залежність існування біосфери від умов, створених геологічними процесами.
Таким чином, Вернадський зводить проблему зародження життя до проблеми виникнення біосфери. В. І. Вернадський пише «... Перша поява життя при створенні біосфери повинно було відбутися не у вигляді одного якого-небудь виду організму, а у вигляді їх сукупності, відповідає геохімічним функцій життя. Повинні були відразу з'явитися біоценози ». При цьому він допускає в якості механізму виникнення життя як абіогенез (зародження поза живим), так і проникнення живого речовини ззовні, з космосу. Абіогенез, як вважає Вернадський, незважаючи на те, що ми не спостерігаємо зараз його проявів, міг існувати в певних умовах до появи біосфери [1].
У книзі «Наукова думка як планетне явище» В. І. Вернадський аналізує геологічну історію Землі і стверджує, що спостерігається перехід біосфери в новий стан - у ноосферу під дією нової геологічної сили, наукової думки людства.
Ноосфера («мисляча оболонка", сфера розуму) - вища стадія розвитку біосфери. Це «сфера взаємодії природи і суспільства, в межах якої розумна людська діяльність стає головним, визначальним чинником розвитку».
Поняття «ноосфера» з'явилося у зв'язку з оцінкою ролі людини в еволюції біосфери. Нев'януча цінність вчення В. І. Вернадського про ноосферу саме в тому, що він виявив геологічну роль життя, живої речовини в планетарних процесах, у створенні і розвитку біосфери і всього розмаїття живих істот в ній. Серед цих істот він виділив людину як потужну геологічну силу. Ця сила здатна впливати на хід біогеохімічних і інших процесів в охопленій її впливом середовищі Землі і навколоземному просторі. Вся ця середовище досить істотно змінюється людиною завдяки його праці. Він здатний перебудувати її згідно своїм уявленням і потребам, змінити фактично ту біосферу, яка складалася протягом усієї геологічної історії Землі.
В. І. Вернадський писав, що становлення ноосфери "є не випадкове явище на нашій планеті», «створення вільного розуму», «людського генія», а «природне явище, різко матеріально проявляється у своїх наслідках в навколишньому середовищі». Іншими словами, ноосфера - навколишнє людини середовище, в якому природні процеси обміну речовин і енергії контролюються суспільством.
Вплив людського суспільства як єдиного цілого на природу за своїм характером різко відрізняється від впливів інших форм живого речовини. В. І. Вернадський писав: «Раніше організми впливали на історію тих атомів, які були потрібні їм для росту, розмноження, харчування, дихання. Людина розширив це коло, впливаючи на елементи, потрібні для техніки та створення цивілізованих форм життя », що і змінило« вічний біг геохімічних циклів ».
Ці геніальні думки В. І. Вернадського дозволили ряду вчених допустити надалі і такий хід подій в еволюції біосфери, як коеволюцію між людським суспільством і природним середовищем, в результаті чого і виникне ноосфера, але це буде відбуватися завдяки «новим формам дії живої речовини на обмін атомів живої речовини з відсталої матерією ». Він вважав, що «геологічно ми переживаємо зараз виділення в біосфері царства розуму, що змінює докорінно і її образ, і її будова, - ноосфери» [7].
Аналізуючи уявлення В. І. Вернадського про ноосферу, Е. В. Гірусов висловив думку, що ломка розвитку людської діяльності повинна йти не всупереч, а в унісон з організованістю біосфери, бо людство, утворюючи ноосферу, всіма своїми коренями пов'язане з біосферою. Ноосфера - природне і необхідний наслідок людських зусиль. Це перетворена людьми біосфера відповідно пізнаним і практично освоєним законам її будови та розвитку. Розглядаючи такий розвиток біосфери в ноосферу з позицій системного підходу, можна зробити висновок, що ноосфера - це новий стан деякої глобальної суперсистеми як сукупності трьох потужних підсистем: «людина», «виробництво» і «природа», як трьох взаємопов'язаних елементів за активної ролі підсистеми « людина ». Становлення ноосфери, за В. І. Вернадського, - процес тривалий, однак багато вчених вважають, що людство вже вступило в період ноосфери, хоча багато хто вважає, що поки про це говорити рано, тому що те, що зараз відбувається у взаємодії людини і природи , важко пов'язати з настанням епохи розуму. Тим не менше, прогрес людського розуму і наукової думки ноосфери в наявності: вони вийшли вже за межі біосфери Землі, в Космос і глибини літосфери (надглибока Кольська свердловина). На думку багатьох вчених - ноосфера в майбутньому стане особливою областю Сонячної системи. «Біосфера перейде, так чи інакше, рано чи пізно в ноосферу. На певному етапі розвитку людина змушена взяти на себе відповідальність за подальшу еволюцію планети, інакше в нього не буде майбутнього », - стверджував В. І. Вернадський [5].
Еволюційна теорія і створена на її основі концепція біосфери і ноосфери вносять істотний внесок в обгрунтування ідеї універсальної взаємопов'язаності всіх процесів і демонструють незворотний характер еволюційних процесів, чітко позначаючи в них фактор часу.
Таким чином, можна констатувати, що в сучасній науці є необхідні природничонаукові дані, що дозволяють обгрунтувати універсальний характер ідеї еволюції. З цих позицій глобальний еволюціонізм, що включає до свого складу принципи еволюції та системності, постає як характеризує взаємозв'язок самоорганізованих систем різного ступеня складності і пояснює виникнення нових структур [10].

Висновок.
В кінці XX сторіччя виникли принципово нові тенденції розвитку наукового знання, які призвели до відтворення загальнонаукової картини світу як цілісної системи наукових уявлень про природу, людину і суспільство. Ця система уявлень, що формується на базі принципів глобального еволюціонізму, стає фундаментальною дослідною програмою науки на етапі інтенсивного міждисциплінарного синтезу знань. Вбираючи в себе сукупність фундаментальних наукових результатів і синтезуючи їх в рамках цілісного образу розвитку Всесвіту, живої природи, людини і суспільства, сучасна наукова картина світу активно взаємодіє із світоглядними універсаліями культури, в контексті яких відбувається її розвиток. З одного боку, вона адаптується до них, але з іншого - вона вносить кардинальні зміни в сформовані культурні менталітети.
Як базисні підстави сучасної загальнонаукової картини світу принципи універсального еволюціонізму демонструють свою цінність саме зараз, коли наука перейшла до вивчення нового типу об'єктів - саморозвиваються (на відміну від простих і саморегулюючих систем, досліджуваних на попередніх етапах функціонування науки). Саморазвивающиеся об'єкти характеризуються ієрархією рівнів і появою в міру розвитку все нових рівнів, які впливають на раніше сформовані і видозмінюють їх. Включивши в орбіту дослідження новий тип об'єктів, наука змушена шукати і нові підстави їх аналізу. З цих позицій загальнонаукова картина світу, що базується на принципах універсального еволюціонізму, виступає глобальної дослідницькою програмою, яка визначає стратегію дослідження такого роду об'єктів. Причому ця стратегія дослідження реалізується як на дисциплінарному, так і на міждисциплінарному рівнях.

Список використаної літератури.
1. Вернадський В.І. Початок і вічність життя. / / Вернадський В.І. Початок і вічність життя.я / Упоряд., Вступ. ст., комент. М.С. Бастраковой, І.І. Мочалова, В.С. Неаполітанської. - М. Рад. Росія, 1989 р .
2. Вітол Е.А. Наукова картина світу та дослідження майбутнього / / Credo New № березні 2007
3. Гут А.Г., Стейнхардт П.Дж. Роздуваються Всесвіт / / У світі науки. № 7, 1984 р .
4. Єремєєва А.І. Астрономічна картина світу і її творці. М., 1985 р .
5. Коробкін В.І., Передельсікй Л.В. Екологія / / Ростов н / Д: вид-во «Фенікс», 2003 р .
6. Лавриненко В.М., Ратніков В.П. Концепції сучасного природознавства / / М: вид-во «Юніті», 2003 р .
7. Мойсеєв М.М. Логіка універсального еволюціонізму і кооперативность / / Питання філософії. № 8 1989 р .
8. Мойсеєв М.М. Стратегія розуму / / Знання - сила. 1986. № 10.
9. Силк Дж. Великий вибух: народження і еволюція Всесвіту. М., 1982 р .
10. Стьопін В.С., Кузнєцова Л.Ф. Наукова картина світу в культурі техногенної цивілізації. М., 1994 р .
Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Біологія | Курсова
101.8кб. | скачати


Схожі роботи:
Універсальний еволюціонізм як основа сучасної наукової картини світу
Особливості сучасної наукової картини світу
Фундаментальні закони природи як основа формування природничо-наукової картини світу
Універсальний еволюціонізм
Виникнення наукової картини світу
Значення хімії для розуміння наукової картини світу
Еволюція наукового методу і природничо-наукової картини світу
Наукова революція XVI-XVII ст і становлення першої наукової картини світу
Вік Сонця Зірок Всесвіту Відмінності наукової картини світу від класичної Розподіл сонячної
© Усі права захищені
написати до нас
Рейтинг@Mail.ru