Удосконалення системи обов`язкового страхування в Башкортостані

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.


Нажми чтобы узнать.
скачати

ДИПЛОМНА РОБОТА
на тему: «Удосконалення системи обов'язкового страхування в регіоні»

ЗМІСТ
Введення
1. Структура доходів і витрат Територіального фонду обов'язкового медичного страхування Республіки Башкортостан
1.1. Огляд економічної літератури
1.2. Доходи бюджету Територіального фонду обов'язкового медичного страхування Республіки Башкортостан
1.3. Витрати бюджету Територіального обов'язкового медичного страхування Республіки Башкортостан
2. Аналіз фінансової діяльності Територіального фонду обов'язкового медичного страхування Республіки Башкортостан
2.1. Економічна характеристика організації
2.2. Показники фінансової діяльності Територіального фонду обов'язкового медичного страхування Республіки Башкортостан
2.3. Фінансування лікувально-профілактичних установ за рахунок коштів обов'язкового медичного страхування
2.4. Прогнозування фінансової стійкості обов'язкового медичного страхування
3. Проблеми та перспективи здійснення обов'язкового медичного страхування в Росії
3.1. Основні проблеми системи обов'язкового медичного страхування
3.2. Шляхи вдосконалення системи обов'язкового медичного страхування
3.3. Зарубіжний досвід обов'язкового медичного страхування
Висновок
Список використаної літератури
Програми

ВСТУП
Створення нової моделі фінансування та управління охороною здоров'я в умовах докорінного реформування всієї суспільної системи є однією з найважливіших сторін соціально-економічної політики в сучасних умовах. З метою створення даної системи в червні 1991 року Верховною Радою РРФСР прийнятий Закон «Про медичне страхування громадян в УРСР», який поряд з іншими законодавчими актами визначає її правові основи.
Виступаючи необхідним елементом виробничих відносин, медичне страхування належить до сфери перерозподільних відносин, які пов'язані, з одного боку, з формуванням страхового фонду за допомогою заздалегідь фінансованих страхових платежів, з іншого - відшкодуванням збитку з цього фонду учасникам страхування. При цьому в якості збитків виступає шкоди здоров'ю людини, який є однією з найважливіших економічних категорій.
В даний час між суспільством і медициною складаються нові за своїм змістом соціально-економічні взаємозв'язки. Намітилася тенденція заміни безкоштовної медичної допомоги платними послугами. При наростанні платності медичної допомоги зростає навантаження на бюджет, тому що рівень платності та платоспроможності все більше визначає рішення населення з приводу первинного звернення до лікаря. У той же час, в умовах формування сучасної ринкової економіки частка коштів держави у фінансуванні охорони здоров'я буде скорочуватися і не зможе забезпечити не тільки розвиток, але і виживання охорони здоров'я. Саме тому так необхідні додаткові гарантовані джерела фінансування медичної допомоги, основним з яких стають внески на обов'язкове медичне страхування.
Медичне страхування - це форма соціального захисту інтересів населення в області охорони здоров'я, що забезпечує накопичення коштів для цільового фінансування медичної допомоги та профілактичних заходів при виникненні страхового випадку.
Основним завданням обов'язкового медичного страхування є забезпечення стабільної роботи лікувальних закладів охорони здоров'я та доступності гарантованого обсягу та якості медичної допомоги для всіх верств населення у відповідності з базовою програмою медичного страхування республіки. А метою введення обов'язкового медичного страхування - є вишукування додаткових до державних джерел фінансування, для підвищення якості та ефективності надання медичної допомоги, створення стійкого механізму фінансування системи охорони здоров'я.
Актуальність представленої роботи полягає в тому, що медичне страхування, є, по суті, абсолютно новим явищем для нашої держави і суспільства, вимагає глибокого вивчення умов і методів впровадження даної системи в сукупності з іншими соціально-політичними та економічними перетвореннями в нашій країні.
Цілями даної дипломної роботи є вивчення організаційно-фінансових форм медичного обслуговування населення в сучасних умовах, виявлення проблем, що стоять перед реалізацією програми обов'язкового медичного страхування в нашій країні та республіці від вирішення яких багато в чому буде залежати становлення сучасної системи обов'язкового медичного страхування та її фінансування, розподіл коштів, а як і оцінка і прогнозування фінансової стійкості фонду обов'язкового медичного страхування.
Для вирішення поставленої мети були поставлені наступні завдання:
- Дати характеристику діяльності Територіального фонду обов'язкового медичного страхування Республіки Башкортостан (ТФОМС РБ);
- Визначити структуру доходів і витрат Територіального фонду обов'язкового медичного страхування в Республіці Башкортостан;
- Проаналізувати показники фінансової діяльності ТФОМС РБ, у тому числі і між територіальних розрахунків;
- Проаналізувати фінансування лікувально-профілактичних установ за рахунок коштів обов'язкового медичного страхування (ОМС) за підсумками 2005 року;
- Прогнозувати фінансову стійкість обов'язкового медичного страхування на 2007-2008рр.;
- Виявити основні проблеми системи обов'язкового медичного страхування;
- Запропонувати заходи щодо вдосконалення системи обов'язкового медичного страхування.
Предметом даної дипломної роботи є вивчення фінансової стійкості обов'язкового медичного страхування Республіки Башкортостан і шляхи його вдосконалення.
Об'єктом дипломного дослідження є ТФОМС РБ механізм формування та розподілу коштів Республіканського фонду обов'язкового медичного страхування Республіки Башкортостан, проведення аналізу основних показників його діяльності та прогнозування фінансової стійкості; розробка пропозицій щодо вдосконалення та подальшого розвитку системи обов'язкового медичного страхування.
Суб'єктом дипломної роботи виступає Територіальний фонд обов'язкового медичного страхування Республіки Башкортостан.
Під час написання дипломної роботи були використані наступні методи: монографічний, економіко-статистичний, графічний, аналітичний, порівняльний, абстрактно-логічний.
У процесі написання дипломної роботи були використані праці вітчизняних і зарубіжних авторів, законодавчі та нормативні акти Російської Федерації (РФ) і Республіки Башкортостан (РБ), аналітичні та статистичні матеріал РФОМС РБ, періодичні видання.

1. СТРУКТУРА ДОХОДІВ І ВИТРАТ ТЕРИТОРІАЛЬНОГО ФОНДУ ОБОВ'ЯЗКОВОГО МЕДИЧНОГО СТРАХУВАННЯ У Республіці Башкортостан
1.1. Огляд економічної літератури
Відповідно до Закону «Про медичне страхування громадян у Російській Федерації» медичне страхування є формою соціального захисту інтересів населення в охороні здоров'я. Мета медичного страхування - гарантувати громадянам при виникненні страхового випадку отримання медичної допомоги за рахунок накопичувальних коштів і фінансувати профілактичні заходи. ОМС є складовою частиною державного соціального страхування і забезпечує всім громадянам РФ рівні можливості в отриманні медичної і лікарської допомоги, що надається за рахунок коштів ОМС в обсязі і на умовах, відповідних програмам ОМС.
В обов'язковому медичному страхуванні, на відміну від добровільного та інших видів обов'язкового страхування, реалізується принцип солідарності - здоровий платить за хворого.
Таранов А.М. «Вісник ОМС», № 6, 2005р., С.8 ФФОМС у статті «Хворий медичне питання» розкриває питання про те, що в системі ОМС грошових коштів ніколи не вистачає. І грошей ніколи не вистачить при збереженні витратного механізму фінансування - оплаті фактичних витрат лікувально-профілактичних установ.
Істотно розрізняючи в доступності та якісної медичної допомоги, що надається в різних регіонах. За даними Міністерства охорони здоров'я Росії, показник подушного забезпечення за територіальними програмами державних гарантій в суб'єктах Російської Федерації різниться більш як у 17 разів: від 1185,6 рублів в Республіці Дагестан до 20 513,8 рублів в Чукотському АТ.
У 2004 році територіальні програми державних гарантій були забезпечені фінансовими ресурсами лише у дванадцяти суб'єктах РФ. Це означає, що в цих регіонах розміри державного фінансування цієї програми (витрати з консолідованого регіонального бюджету та коштів ОМС) були не нижче розрахованої ними величини вартості територіальної програми.
Страхові внески суб'єктів РФ на непрацюючих громадян (у тому числі дітей) покривають не більше 40% консолідованого бюджету ОМС, при тому що основна частина населення Росії складають непрацююче, соціально-незахищені громадяни.
У планах реформи системи ОМС Таранов А.М. пропонує шляхи вирішення цих проблем (централізація управління територіальними фондами ОМС, збільшення і вирівнювання подушним нормативів, часткове об'єднання коштів ОМС і ДМС за рахунок введення додаткового медичного страхування і повернення страхувальникам, які оплачують ДМС своїм співробітникам, частини єдиного соціального податку), проте їх повна реалізація потребуватиме корінних перетворень у системі охорони здоров'я і станеться це, не так скоро.
Держава (в особі Федерального і територіального фондів ОМС) - страхувальники (в особі господарюючих суб'єктів, роботодавців і адміністрацій територій). Ця група взаємовідносин пов'язана з акумулюванням грошових ресурсів. Друга група: територіальний фонд - лікувально профілактичні установи (у разі виконання фондом функцій страховика). Це група відносин пов'язана з витрачанням грошових коштів. Третя група: Федеральний фонд обов'язкового медичного страхування - територіальний фонд обов'язкового медичного страхування. Ця група відносин охоплює як акумулювання, так і витрачання грошових ресурсів. Пермяков В.Д. виконавчий директор ТФ ОМС РБ кандидат медичних наук у своїй статті «Деякі проблеми обов'язкового медичного страхування в Республіці Башкортостан», вважає, що від стійкості зв'язків між даними суб'єктами залежить стійкість всієї системи обов'язкового медичного страхування. Це так звані внутрішні зв'язку, які є складовою частиною самої системи та визначають її стійкість зсередини.
Можна виділити зовнішні фактори, також мають вплив на фінансову стійкість системи обов'язкового медичного страхування. На сьогоднішній день ці чинники в свою чергу відіграють главенстующую роль. Вони визначаються станом економіки і напрямом державної політики в галузі охорони здоров'я. Всі фактори можна на економічні та організаційно-правові. Економічні чинники безпосередньо пов'язані зі станом економіки країни в цілому. Падіння обсягів виробництва, закриття та ліквідація підприємств, криза неплатежів, розрив господарських зв'язків призводить до скорочення надходжень страхових внесків на обов'язкове медичне страхування.
Скворцова О.В. заступник виконавчого директора ТФ ОМС РБ в статті «Фінансові можливості держави і обсяги гарантованої безкоштовної медичної допомоги» стверджує, що, в якості першочергового заходу щодо забезпечення збалансованості обсягів державних гарантій і обсягів фінансування повинне стати або збільшення бюджетного фінансування галузі та законодавче закріплення на федеральному рівні єдиного подушного нормативу фінансування охорони здоров'я (з урахуванням територіальних коефіцієнтів), або визначення обсягів безкоштовної медичної допомоги, які можна забезпечити державним фінансуванням.
Для забезпечення фінансами «Програми державних гарантій надання громадянам Російської Федерації безкоштовної медичної допомоги» доцільно зробити наступне:
- Законодавчо встановити принцип забезпечення відповідності «Програми державних гарантій надання громадянам Російської Федерації безкоштовної медичної допомоги» розмірам їх фінансування;
- Страхові внески суб'єкта Російської Федерації на ОМС непрацюючого населення повинні встановлюватися в розмірі не меншому, ніж розмір, що забезпечує збалансованість суми коштів з усіх джерел, призначених для фінансування територіальної програми ОМС. Порядок розрахунку вартості базової програми ОМС в суб'єктах Російської Федерації та методика розрахунку розміру внесків на ОМС непрацюючого населення повинні затверджуватися Урядом Російської Федерації.
Для забезпечення єдиного рівня гарантованої державою медичної допомоги у всіх суб'єктах Російської Федерації витрати, які закладаються в розрахунок вартості базової програми ОМС в суб'єкт Російської Федерації, не повинні бути нижче нормативів фінансових витрат на одиницю гарантованих видів медичної допомоги, що встановлюються Урядом Російської Федерації. Затверджувані в суб'єкт Російської Федерації тарифи на медичну допомогу не можуть бути менше величин, розрахованих відповідно до федеральної методикою визначення тарифів.
Це має підняти планку вимог до ресурсного забезпечення надання медичної допомоги і на цій основі подолати прагнення регіонів занизити вартість територіальної програми ОМС і, відповідно, розмір внесків на непрацююче населення

1.2. Доходи бюджету Територіального фонду обов'язкового медичного страхування
Бюджет територіального фонду представляє собою форму освіти і витрачання грошових коштів, який формується поза федерального бюджету і бюджетів суб'єктів Російської Федерації і призначений для реалізації конституційних прав громадян на охорону здоров'я та медичну допомогу. Бюджет складається на один фінансовий рік, який відповідає календарному року і триває з 1 січня по 31 грудня.
При складанні проекту бюджету територіального фонду в обов'язковому порядку має забезпечуватися дотримання наступних основних принципів:
- Відповідність доходів і витрат (збалансованість бюджету);
- Повнота відображення доходів і витрат бюджету;
- Достовірність бюджету (наявність джерел доходів, визначених відповідно до законодавства Російської Федерації);
- Принцип адресності та цільового характеру коштів обов'язкового медичного страхування (відповідність витрат основним завданням і функціям територіального фонду, визначеними законодавством Російської Федерації);
- Ефективність та економність використання коштів обов'язкового медичного страхування.
Бюджет Територіального фонду обов'язкового медичного страхування (ТФОМС) у формі проекту закону суб'єкта Російської Федерації з пояснювальною запискою, схвалений (узгоджений) правлінням територіального фонду, у встановлені терміни представляється Федеральному фонду обов'язкового медичного страхування Російської Федерації (ФФОМС РФ).
У проекті закону про бюджет повинні міститися прогнозовані доходи бюджету за групами, підгрупами і статтями класифікації доходів бюджетів Російської Федерації, встановлені видатки бюджету за розділами, підрозділами, цільовим статтям і видам витрат функціональної класифікації видатків бюджетів Російської Федерації, а також визначені джерела фінансування дефіциту бюджету ( Додаток 3).
Бюджет територіального фонду та звіт про його виконання складаються відповідно з кодами бюджетної класифікації Російської Федерації, встановленими Федеральним законом від 15 січня 1996р. № 115-ФЗ «Про бюджетної класифікації Російської Федерації».
Доходи бюджету територіального фонду, структура видатків бюджету територіального фонду, а також джерела фінансування дефіциту бюджету територіального фонду затверджуються окремими додатками до проекту закону про бюджет територіального фонду. Пояснювальна записка до проекту закону про бюджет повинна містити інформацію про вартість територіальної програми ОМС, а також економічне обгрунтування всіх дохідних і видаткових статей бюджету територіального фонду.
Проект закону про бюджет територіального фонду представляється органом виконавчої влади суб'єкта Російської Федерації на розгляд законодавчого (представницького) органу суб'єкта Російської Федерації у складі документів і матеріалів, які подаються одночасно з проектом закону суб'єкта Російської Федерації про бюджет на черговий фінансовий рік і затверджується одночасно з прийняттям закону суб'єкта Російської Федерації про бюджет на черговий фінансовий рік.
Закон про бюджет територіального фонду, прийнятий в установленому порядку, представляється у Федеральний фонд не пізніше 15 квітня поточного фінансового року.
Звіт про виконання бюджету територіального фонду у формі проекту закону суб'єкта Російської Федерації складається відповідно до тієї ж структурою і бюджетної класифікації, які застосовувалися при затвердженні бюджету територіального фонду.
При цьому виконання по доходах, витратах, а також джерел фінансування дефіциту бюджету територіального фонду затверджується окремими додатками до проекту закону про виконання бюджету територіального фонду.
Фінансові кошти державної системи обов'язкового медичного страхування формуються за рахунок відрахувань страхувальників на обов'язкове медичне страхування. Кошти ЗМС призначені для акумулювання фінансових коштів на обов'язкове медичне страхування, забезпечення фінансової стабільності державної системи обов'язкового медичного страхування і вирівнювання фінансових ресурсів на його проведення.
Доходи бюджету територіального фонду формуються за рахунок прогнозованих надходжень. Залишки коштів на початок і кінець звітного періоду не відносяться до доходів територіального фонду і є джерелами внутрішнього фінансування дефіциту бюджету територіального фонду.
Прогнозовані надходження бюджету територіального фонду включають:
1. Єдиний соціальний податок, що зараховується до територіальних фондів обов'язкового медичного страхування;
2. Єдиний податок, що стягується у зв'язку із застосуванням спрощеної системи оподаткування, у тому числі:
- Єдиний податок, що розподіляється за рівнями бюджетної системи Російської Федерації;
- Єдиний податок на поставлений дохід для окремих видів діяльності;
3. Єдиний сільськогосподарський податок, в тому числі:
- Єдиний сільськогосподарський податок, який сплачується організаціями;
- Єдиний сільськогосподарський податок, який сплачується селянськими (фермерськими) господарствами та індивідуальними підприємцями;
4. Страхові внески на обов'язкове медичне страхування непрацюючого населення, що сплачуються у територіальні фонди обов'язкового медичного страхування органами виконавчої влади суб'єктів Російської Федерації, місцевого самоврядування;
5. Недоїмка, пені та штрафи по страхових внесках на обов'язкове медичне страхування непрацюючого населення;
6. Недоїмка, пені та штрафи за обов'язковими надходженнях у територіальні фонди обов'язкового медичного страхування;
7. Інші надходження до територіальних фондів обов'язкового медичного страхування.
Розрахунок сум єдиного соціального податку для формування доходної частини бюджетів територіальних фондів обов'язкового медичного страхування здійснюється територіальними органами Міністерства Російської Федерації по податках і зборах спільно з територіальними фондами у відповідності з Методикою розрахунку надходження єдиного соціального податку, що затверджується Міністерством Російської Федерації по податках і зборах за погодженням з зацікавленими міністерствами і відомствами, державними позабюджетними фондами, в строки, встановлені органами виконавчої влади суб'єктів Російської Федерації для подання проектів бюджетів територіальних фондів обов'язкового медичного страхування на розгляд законодавчих (представницьких) органів суб'єктів Російської Федерації.
Розрахунок надходження сум єдиного податку на поставлений дохід для окремих видів діяльності здійснюється територіальними органами Міністерства Російської Федерації по податках і зборах і подається у територіальні фонди у відповідності з термінами, встановленими органами виконавчої влади суб'єктів Російської Федерації для подання проектів бюджетів територіальних фондів на розгляд законодавчих (представницьких ) органів суб'єктів Російської Федерації.
Розрахунок надходження єдиного податку, що стягується у зв'язку із застосуванням спрощеної системи оподаткування, в частині надходження єдиного податку, що розподіляється за рівнями бюджетної системи Російської Федерації, здійснюється територіальними органами Міністерства Російської Федерації по податках і зборах і подається у територіальні фонди у відповідності з термінами, встановленими органами виконавчої влади суб'єктів Російської Федерації для подання проектів бюджетів територіальних фондів на розгляд законодавчих (представницьких) органів суб'єктів Російської Федерації.
Надходження єдиного мінімального податку, що зараховуються до державних позабюджетних фондів, не планується, так як не є додатковим податком при застосуванні спрощеної системи оподаткування, сплачується замість єдиного податку, що розподіляється за рівнями бюджетної системи Російської Федерації, у разі, якщо сума обчисленого в загальному порядку податку менше суми обчисленого мінімального податку, і повинно відображатися у звіті про виконання бюджету територіального фонду, що затверджується законом суб'єкта Російської Федерації.
Розрахунок надходження сум єдиного сільськогосподарського податку за категоріями платників здійснюється територіальними органами Міністерства Російської Федерації по податках і зборах і подається у територіальні фонди у відповідності з термінами, встановленими органами виконавчої влади суб'єктів Російської Федерації для подання проектів бюджетів територіальних фондів на розгляд законодавчих (представницьких) органів суб'єктів Російської Федерації.
Статтею 17 Закону Російської Федерації «Про медичне страхування громадян у Російській Федерації» встановлено обов'язок органів виконавчої влади суб'єктів Російської Федерації та органів місцевого самоврядування з перерахування коштів на обов'язкове медичне страхування непрацюючого населення в обсягах, що гарантують надання медичних послуг зазначеної категорії громадян за територіальною програмою ОМС, затвердженої в установленому порядку.
Розмір коштів, необхідний для забезпечення державних гарантій непрацюючому населенню з територіальної програмі ОМС, визначається відповідно до Методичних рекомендацій щодо порядку формування та економічного обгрунтування територіальних програм державних гарантій надання громадянам Російської Федерації безкоштовної медичної допомоги.
У разі недостатності зазначених коштів при формуванні відповідних бюджетів на майбутній рік передбачається цільова дотація з бюджету вищестоящих органів виконавчої влади суб'єктів Російської Федерації згідно з Порядком дотування місцевих бюджетів на обов'язкове медичне страхування непрацюючого населення, а також громадян, які працюють в бюджетних установах, організаціях і на тимчасово нерентабельних державних підприємствах, затвердженим Постановою Уряду Російської Федерації від 23 січня 1992р. № 41 «Про заходи щодо виконання Закону РРФСР« Про медичне страхування громадян, у РРФСР ».
Сума заборгованості минулих років по страхових внесках на обов'язкове медичне страхування непрацюючого населення включається до доходної частини бюджету територіального фонду за наявності у затверджених бюджетах муніципальних утворень, бюджет суб'єкта Російської Федерації відповідних сум, що направляються на погашення зазначеної заборгованості.
Сума заборгованості минулих років за страховими внесками роботодавців, а також сума заборгованості з єдиного соціальному податку включаються в дохідну частину бюджету територіального фонду в разі подання до територіальних фондів відповідних прогнозних даних за вказаними показниками територіальними податковими органами Міністерства Російської Федерації з податків і зборів.
Інші надходження включають інші прогнозовані надходження фінансових коштів, передбачені законодавством Російської Федерації з обов'язкового медичного страхування (повернення коштів за лікування громадян інших суб'єктів Російської Федерації, повернення наданих кредитів та інші).
Розрахунок суми зазначених коштів здійснюється виходячи з динаміки фактично сформованих показників за попередній період з урахуванням прогнозованих змін.
До складу інших надходжень також включаються доходи територіального фонду від розміщення тимчасово вільних фінансових коштів і коштів нормованого страхового запасу в банківські депозити і державні цінні папери.
До складу прогнозованих надходжень дохідної частини бюджету територіального фонду не включаються субвенції Федерального фонду, кошти від застосування фінансових санкцій до страхових медичним організаціям і медичним установам та інші.
1.3. Витрати бюджету Територіального фонду обов'язкового медичного страхування
Бюджет територіального фонду включає наступні види витрат:
1. Фінансування територіальної програми ОМС;
2. Фінансування інших заходів, передбачених нормативними правовими актами Російської Федерації з обов'язкового медичного страхування.
Витрати на фінансування територіальної програми ОМС включають витрати:
1. Виконання територіальної програми ОМС;
2. Виконання управлінських функцій територіальним фондом (філіями).
Загальна сума витрат на виконання територіальної програми ОМС включає витрати:
- На фінансування страхових медичних організацій, які уклали договори фінансування обов'язкового медичного страхування за диференційованими подушним нормативам, які встановлюються правлінням територіального фонду, на оплату медичних послуг, витрат на ведення справи і формування резервів;
- На оплату медичних послуг, що надаються громадянам, застрахованим територіальним фондом (у разі здійснення обов'язкового медичного страхування територіальним фондом);
- На оплату лікування жителів інших суб'єктів Російської Федерації;
- Кошти на формування нормованого страхового запасу територіального фонду, призначені для забезпечення фінансової стійкості системи обов'язкового медичного страхування на території суб'єкта Російської Федерації, резервовані на випадок виникнення критичних ситуацій з фінансуванням територіальної програми ОМС і які не є вільними фінансовими коштами.
Формування та витрачання нормованого страхового запасу здійснюється відповідно до Порядку, який затверджується правлінням територіального фонду.
Величина нормованого страхового запасу визначається відповідно до Тимчасового порядку фінансування взаємодії та витрачання коштів в системі обов'язкового медичного страхування громадян, затвердженим Федеральним фондом обов'язкового медичного страхування 5 квітня 2001р. № 1518/21-1 за погодженням з МОЗ України 6 квітня 2001р. № 2510/3586-01-34 і Мінфіном Росії 27 квітня 2001р. № 12-03-14 (реєстраційний номер Мін'юсту Росії 2756 від 20 червня 2001р.).
Обсяг коштів, що спрямовуються на виконання управлінських функцій територіальним фондом (філіями), визначається за нормативом, що встановлюється виконавчим директором за погодженням з правлінням територіального фонду, відповідно до рекомендацій Федерального фонду з визначення коштів на утримання територіального фонду у відсотках до суми прогнозованих надходжень без урахування залишку коштів на початок року і відображається у видатковій частині бюджету територіального фонду в абсолютній величині.
Витрати на виконання управлінських функцій територіальним фондом (філіями) здійснюються відповідно до кошторису, що затверджується виконавчим директором територіального фонду.
Витрати на фінансування інших заходів, передбачених нормативними правовими актами Російської Федерації з обов'язкового медичного страхування, передбачаються в бюджеті територіального фонду за умови забезпеченості територіальної програми ОМС фінансовими засобами і наявних можливостей.
Зазначені витрати включають:
- Витрати на виконання регіональних цільових програм з обов'язкового медичного страхування;
- Інші витрати.
Цільові програми затверджуються у встановленому порядку в обсягах фінансування, погоджених з органом управління охороною здоров'я суб'єкта Російської Федерації.
Витрати на здійснення фінансування науково-дослідних робіт, міжнародне співробітництво знаходяться у виключній компетенції Федерального фонду і у видаткову частину бюджету територіального фонду не включаються.
Фінансові кошти Республіканського фонду є державною власністю, не входять до складу бюджетів, інших фондів і вилученню не підлягають (в редакції Постанови Кабінету Міністрів Республіки Башкортостан від 23.08.2002 251).
Фінансові кошти Республіканського фонду утворюються за рахунок:
- Частини єдиного соціального податку за ставками, встановленими законодавством Російської Федерації, а також страхових внесків, передбачених органами державної влади у відповідних бюджетах на обов'язкове медичне страхування непрацюючого населення (у редакції Постанови Кабінету Міністрів Республіки Башкортостан від 23.08.2002 № 251);
- Асигнувань з республіканського бюджету на виконання республіканських цільових програм у рамках обов'язкового медичного страхування;
- Фінансових коштів, що стягуються зі страхувальників, медичних установ та інших юридичних і фізичних осіб у результаті пред'явлення їм регресних вимог;
- Добровільних внесків юридичних і фізичних осіб;
- Доходів від використання тимчасово вільних фінансових коштів і нормованого страхового запасу Республіканського фонду;
- Надходжень з інших джерел, не заборонених законодавством Російської Федерації (в редакції Постанови Кабінету Міністрів Республіки Башкортостан від 23.08.2002 № 251).
Передбачені в установленому порядку у відповідних бюджетах страхові внески на обов'язкове медичне страхування непрацюючого населення органи державної влади направляють Республіканському фонду і філіям Республіканського фонду.
Тимчасово вільні фінансові кошти Республіканського фонду з метою захисту їх від інфляції розміщуються в банківських депозитах і можуть використовуватися для придбання високоліквідних державних цінних паперів.
Доходи від використання тимчасово вільних фінансових коштів і нормованого страхового запасу Республіканського фонду можуть бути спрямовані на фінансування лише тих заходів, які здійснюються відповідно до завдань Республіканського фонду, передбаченими в Статуті Республіканського фонду.
Витрати на утримання Республіканського фонду, створення і підтримка його матеріально - технічної бази здійснюються в межах коштів, передбачених на ці цілі бюджетом Республіканського фонду. Фінансові кошти, не витрачені в минулому році, вилученню не підлягають і при затвердженні асигнувань з республіканського бюджету на наступний рік не враховуються.

2. АНАЛІЗ ФІНАНСОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТЕРИТОРІАЛЬНОГО ФОНДУ ОБОВ'ЯЗКОВОГО МЕДИЧНОГО СТРАХУВАННЯ Республіки Башкортостан
2.1. Економічна характеристика організації
Введення обов'язкового медичного страхування громадян в Російській Федерації в умовах переходу російського суспільства в цілому і охорони здоров'я зокрема до ринку і розвивалося на цьому тлі економічної кризи було не тільки своєчасним, але, як показав час, єдино правильним політичним і економічним рішенням, що дозволив зменшити негативні наслідки бюджетного дефіциту, що розвивалося в перехідний період, і зберегти охорону здоров'я як галузь.
Тим самим створено передумови для формування принципово нових відносин в охороні здоров'я, зміни принципів фінансування медичної допомоги, розвиток такого соціального інституту, як захист прав застрахованих громадян.
Була позначена і така проблема, як досягнення збалансованості зобов'язань держави щодо забезпечення конституційних прав громадян на отримання безкоштовної медичної допомоги відповідного обсягу та якості, а так само виділяються фінансових ресурсів.
Структура системи обов'язкового медичного страхування (ОМС) в Республіці Башкортостан представлена ​​страхувальниками працюючих і непрацюючих громадян, страховими медичними організаціями та медичними установами.
Республіканський фонд обов'язкового медичного страхування Республіки Башкортостан (РФОМС РБ) створений у відповідність до Закону Російської Федерації від 28 червня 1999 року «Про медичне страхування громадян у Російській Федерації» (в редакції від 23 грудня 2003 року № 185-ФЗ), Закону Республіки Башкортостан від 15 червня 1992 № 12/31-ВС «Про медичне страхування громадян у Республіці Башкортостан» (зі змінами на 2 грудня 2005 року № 247-З) з метою реалізації державної політики у сфері обов'язкового соціального страхування.
Місцезнаходження РФОМС РБ: РБ, 450103, р . Уфа, вул. Сочинська, 15
РФОМС РБ є державним некомерційним фінансово - кредитною установою і здійснює свою діяльність на підставі Статуту, затвердженого постановою Кабінету Міністрів Республіки Башкортостан від 30 грудня 1998 року № 307 (в редакції від 31 грудня 2004 року). Управління РФОМС РБ здійснюється колегіальним органом - правлінням Республіканського фонду обов'язкового медичного страхування Республіки Башкортостан і постійно діючим виконавчим органом - виконавчою дирекцією РФОМС РБ. Склад правління визначено постановою Уряду Республіки Башкортостан від 12 липня 1999 року № 215 (у реакції від 14 березня 2006 року). Структура РФОМС РБ представлена ​​виконавчою дирекцією та 22 філіями, розташованими в муніципальних утвореннях Республіки Башкортостан (Додаток 1). Філії створені за територіальною ознакою, кожна філія здійснює обов'язкове медичне страхування кількох районів. Розподіл здійснювалося в залежності від кількості підприємств, кількості працюючих і незайнятих жителів, лікувальних установ. Наприклад, Уфимський філіал працює по м. Уфі і Уфімського району, Нефтекамський філія об'єднує г.Нефтекамск, г.Агідель, г.Янаул, Калтасинський район, Краснокаскій район.
Філії пов'язані договірними відносинами з лікувально-профілактичними установами, підприємствами, розташованими на підвідомчій території.
Майно Республіканського фонду є державною власністю і закріплюється за ним на праві оперативного управління. Воно складається з основних та обігових коштів, які відображаються на балансі.
Бухгалтерський облік здійснюється бухгалтерією. Заступник виконавчого директора з фінансових питань несе відповідальність за оформлення облікової політики, ведення бухгалтерського обліку, своєчасне надання повної і достовірної бухгалтерської звітності. Правильність відображення господарських операцій в регістрах бухгалтерського обліку забезпечують особи, які склали та підписані. У філіях організуються окремі облікові підрозділу - бухгалтерії, очолювані головними бухгалтерами філій, на які покладаються функції ведення бухгалтерського обліку, складання фінансової звітності по фінансово-господарської діяльності філії.
Облікова політика поширюється на всі структурні підрозділи. Бухгалтерський облік ведеться із застосуванням комп'ютерної технології обробки облікової інформації за допомогою програми 1: С Бухгалтерія.
Господарські операції оформляються за допомогою уніфікованих форм первинних облікових документів, затверджених в установленому порядку. Для систематизації та накопичення інформації, що міститься у прийнятих до обліку первинних облікових документів, для відображення на рахунках бухгалтерського обліку й у бухгалтерській звітності ведуться регістри бухгалтерського обліку у вигляді машинограм відповідної фінансової системи. Документообіг ведеться у відповідності з внутрішніми організаційно-розпорядчими документами. Структура бухгалтерської служби ТФ ОМС РБ представлена ​​на малюнку 1.
Відділ бухгалтерії здійснює своєчасне фінансування медичних установ, надає методичну допомогу медичним закладам у частині ведення бухгалтерського обліку по коштах ОМС.

Заступник виконавчого директора з фінансових питань Головний бухгалтер

Провідний спеціаліст бухгалтер

Головний спеціаліст
бухгалтер

Провідний фахівець
бухгалтер
Касир

Бухгалтер
Рис. 1. Структура бухгалтерської служби ТФ ОМС РБ.
Основні завдання: формування повної і достовірної інформації про фінансово-господарської діяльності Фонду та його майновий стан; забезпечення контролю за своєчасним, правильним оформленням і законністю здійснюваних фінансово-господарських операцій, забезпечення контролю за економним і цільовим витрачанням коштів ОМС відповідно до затвердженого бюджету Фонду та кошторисом доходів і витрат, забезпечення контролю за збереженням матеріальних цінностей та грошових коштів Фонду.
Республіканський фонд має право здійснювати приносить доходи діяльність. Отримані від такої діяльності доходи, а також доходи від використання майна, що перебуває в оперативному управлінні, і придбане за рахунок цих доходів майно у встановленому порядку надходять у розпорядження Республіканського фонду, обліковуються на балансі і направляються для реалізації статутних завдань Республіканського фонду. Право оперативного управління майном припиняється на підставах та в порядку, передбаченому цивільним законодавством Російської Федерації.
Республіканський фонд щорічно розробляє бюджет і звіт про його виконання, які за поданням Кабінету Міністрів Республіки Башкортостан затверджуються Державним Зборами Республіки Башкортостан. В організації взаємодії медичних установ з фондом, страховими медичними організаціями, найважливішими питаннями є: укладення договорів, ціноутворення на медичні послуги, контроль якості лікування, система оплати послуг та захист прав суб'єктів медичного страхування.
Договір між РФОМС та лікувально-профілактичними установами на надання лікувально-профілактичної допомоги (медичних послуг) - це угода, за якою медична установа зобов'язується надавати застрахованим медичну допомогу певного обсягу та якості в конкретні терміни в рамках програми медичного страхування. Взаємовідносини визначаються умовами договору. Договір повинен містити: найменування сторін, чисельність застрахованих, види лікувально-профілактичної допомоги (медичних послуг), вартість робіт і порядок розрахунків, порядок контролю якості медичної допомоги та використання страхових коштів, відповідальність сторін.
Іншою важливою проблемою є розробка та вдосконалення системи тарифів на медичні послуги. Відповідно до закону в розробці тарифів на медичні послуги беруть участь фонди обов'язкового медичного страхування, страхові медичні організації, органи державного управління, професійні медичні асоціації. Тарифи встановлюються угодою всіх сторін.
РФОМС РБ в процесі своєї діяльності постійно взаємодіє з органами державної влади та суб'єктами обов'язкового медичного страхування (Додаток 2).
Система ОМС в області повністю відповідає чинному закону РФ «Про медичне страхування громадян у Російській Федерації». Діяльність РФОМС РБ спрямована на виконання завдань і функцій, визначених законодавством.
Завдання Республіканського фонду обов'язкового медичного страхування Республіки Башкортостан:
- Реалізація державної політики у сфері обов'язкового медичного страхування;
- Забезпечення передбачених законодавством прав громадян у системі обов'язкового медичного страхування;
- Забезпечення загальності обов'язкового медичного страхування;
- Забезпечення в системі обов'язкового медичного страхування принципів соціальної справедливості та рівності всіх громадян в отриманні медичних послуг;
- Забезпечення фінансової стійкості системи обов'язкового медичного страхування.
Функції Республіканського фонду обов'язкового медичного страхування Республіки Башкортостан:
- Забезпечує своєчасність і повноту збору страхових внесків на обов'язкове медичне страхування непрацюючих громадян (у ред. Закону РБ від 02.12.2002 № 368-з);
- Укладає договори з суб'єктами обов'язкового медичного страхування відповідно до законодавства;
- Здійснює фінансування обов'язкового медичного страхування;
- Накопичує фінансові резерви для забезпечення стійкості системи обов'язкового медичного страхування;
- Розробляє правила обов'язкового медичного страхування громадян в Республіці Башкортостан;
- Здійснює вирівнювання умов щодо забезпечення фінансування Республіканської програми обов'язкового медичного страхування в містах і районах Республіки Башкортостан на диференційованій основі з використанням економічних, соціально-демографічних критеріїв і показників здоров'я населення;
- Здійснює фінансування цільових програм в рамках обов'язкового медичного страхування;
- Здійснює централізований контроль за цільовим і раціональним використанням фінансових засобів системи обов'язкового медичного страхування філіями Республіканського фонду обов'язкового медичного страхування Республіки Башкортостан, страховими медичними організаціями, медичними установами відповідно до положення, затвердженого Урядом Республіки Башкортостан;
- Бере участь у розробці Республіканської програми обов'язкового медичного страхування;
- Акумулює фінансові кошти Фонду на обов'язкове медичне страхування громадян;
- Погоджує тарифи на медичні та інші послуги з обов'язкового медичного страхування;
- Вносить в Уряд Республіки Башкортостан пропозиції про розміри страхових внесків на обов'язкове медичне страхування непрацюючих громадян;
- Організовує підготовку фахівців для системи обов'язкового медичного страхування;
- Здійснює інші передбачені законодавством і статутом функції з організації обов'язкового медичного страхування.
Крім вищеназваних функцій РФОМС РБ та його філії у 2006 році здійснювали функції страхової медичної організації в системі обов'язкового медичного страхування.
Минулий, 2006 рік характеризується введенням у систему обов'язкового медичного страхування страхової медичної організації та поетапної передачі функцій страховика з іншими медичними організаціями. У зв'язку з цим у відповідність з Постановою від 12 липня 2005 року № 142 був проведений конкурс з відбору страхових медичних організацій для здійснення обов'язкового медичного страхування непрацюючого населення Республіки Башкортостан за рахунок коштів бюджету Республіки Башкортостан. До кінця 2007 року було заплановано закінчити передачу функцій страховика страховим медичним організаціям.
У РФ в даний час складаються три моделі обов'язкового медичного страхування:
1. За участю в якості страховика страхових медичних організацій (29 суб'єктів РФ);
2. За участю в якості страховика і страхових компаній і філій Фонду (21 суб'єкт РФ);
3. За участю в якості страховика тільки філій Фонду (24 суб'єкта РФ).
З метою забезпечення конституційних прав громадян на отримання безкоштовної медичної допомоги розмежування джерел фінансування охорони здоров'я в Республіці Башкортостан прийнята Програма державних гарантій надання безкоштовної медичної допомоги громадянам у Республіці Башкортостан на 2007 рік, затверджена Постановою Уряду Республіки Башкортостан від 11 лютого 2006 року № 19. З метою забезпечення фінансової стійкості системи обов'язкового медичного страхування територіальний фонд розробляє проект бюджету, збалансований за обсягами державних зобов'язань з надання населенню безкоштовної медичної допомоги в рамках територіальної програми обов'язкового медичного страхування (територіальна програма ОМС), затвердженої в установленому порядку.
2.2. Показники фінансової діяльності Територіального фонду обов'язкового медичного страхування Республіки Башкортостан
Республіканський фонд обов'язкового медичного страхування, як фінансово-кредитна установа, на підставі законодавства Російської Федерації і законодавства Республіки Башкортостан, здійснює фінансування закладів охорони здоров'я республіки відповідно до затвердженої Територіальної програмою обов'язкового медичного страхування і забезпечує оплату наданих медичних послуг населенню.
Основним джерелом доходів Фонду є сплачуються платниками податків суми єдиного соціального податку. Відповідальність за правильність обчислення, своєчасність, повноту та контроль за внесенням до бюджету платежів на ОМС здійснюють податкові органи у відповідності з Податковим кодексом Російської Федерації.
В якості платників внесків на обов'язкове медичне страхування непрацюючого населення законодавчо визначені органи виконавчої влади суб'єкта РФ.
Забезпечення фінансової стійкості системи обов'язкового медичного страхування є основним завданням фонду ОМС РБ. З метою вирішення цього завдання Фонд:
- Акумулює фінансові кошти, що надходять від страхувальників;
- Здійснює фінансування відповідно до договорів обов'язкового медичного страхування;
- Вирівнює фінансові ресурси міст і районів, що направляються на проведення обов'язкового медичного страхування громадян;
- Формує фінансові резерви для забезпечення стійкості системи обов'язкового медичного страхування;
- Формує тарифи на медичні послуги відповідно до Республіканської програми обов'язкового медичного страхування громадян в Республіці Башкортостан;
- Здійснює контроль за раціональним використанням фінансових коштів, що спрямовуються на обов'язкове медичне страхування громадян.
Контроль за правильністю обчислення, повнотою і своєчасністю внесення внесків до РФОМС РБ, що сплачується у складі єдиного соціального податку (внеску), здійснюється податковими органами відповідно до Податковим кодексом Російської Федерації. Ставки внесків до фондів обов'язкового медичного страхування встановлені Податковим кодексом Російської Федерації.
Бюджет Фонду розробляється і затверджується відповідно до Республіканської програми обов'язкового медичного страхування і щорічно затверджується Законом Республіки Башкортостан.
Виконання дохідної частини бюджету РФОМС РБ за 2006 рік склало 7131,1 млн. руб. при плані 6860,8 млн. руб. (103,9%).
У структурі доходів РФОМС РБ надходження податкових платежів склало 1906,7 млн. руб. при плані 1785,3 млн. руб., або 106,8%.
На обов'язкове медичне страхування непрацюючого населення надійшло 3611,7 млн. руб., Що становить 100,6% до уточненого плану.
Федеральним фондом обов'язкового медичного страхування на виконання територіальної програми обов'язкового медичного страхування Республіки Башкортостан направлені додаткові фінансові засоби:
- Субвенції у розмірі 15 млн. рублів;
- Субсидії на обов'язкове медичне страхування непрацюючого населення (дітей) - 63,5 млн. рублів;
- Дотації - 464,2 млн. рублів;
- Субсидії федерального бюджету на ОМС непрацюючого населення (дітей) надійшли в сумі 79,8 млн. рублів.
Надходження коштів, стягнутих з медичних установ у звітному році, у вигляді штрафних санкцій за неякісне надання медичної допомоги склало 525,4 млн. рублів, а в 2005 році - 28,8 млн. рублів.
Виконання бюджету за доходами у процентному співвідношенні і свідчить про високий відсоток виконання плану (таблиця 1). Також з таблиці можна зробити висновок, що збільшення доходів у 2006 році в порівнянні з 2005 роком відбулося за рахунок страхових внесків на обов'язкове медичне страхування (самий найбільшу питому вагу). Високий відсоток надходження страхових внесків на обов'язкове медичне страхування від підприємств, організацій і установ та платежів від адміністрацій місцевих бюджетів обумовлений підвищенням фонду оплати праці на підприємствах, інфляційними процесами, а також проведеними РФОМС РБ організаційними заходами (посилення арбітражної практики, поліпшення схеми взаємозаліків).
Таблиця 1
Виконання бюджету РФОМС РБ за доходами, млн. рублів
Доходи
2005р.
2006р.
Іспол-ня в 2006р
до 2005р.
Сума
Питомої ний вага,%
Сума
Питомої ний вага,%
Доходи всього: в тому числі
5517,9
100
7131,2
100
129,2
- Податкові платежі
2426,6
43,9
1906,7
54,7
79
- Страхові внески з бюджету на обов'язкове медичне страхування непрацюючого населення
2979,6
54
3611,7
50,4
121,2
- Кошти за лікування громадян інших суб'єктів РФ в лікувально-
50
0,9
42,2
0,6
84,4
профілактичних установах
- Кошти, стягнені з медичних установ у вигляді штрафних санкцій
28,8
0,5
525,4
7,4
1824,3
- Інші доходи
32,9
0,96
97
1,3
294,74
Збільшення доходів в 2006 році в порівнянні з 2005 роком відбулося за рахунок стягнення коштів з медичних установ у вигляді штрафних санкцій 7,4% - це відбулося через реструктуризацію частини боргу і зниження відсотків по ньому і страхових внесків на обов'язкове страхування непрацюючого населення, який становить найбільшу частину коштів, що надійшли (малюнок 2).
\ S Рис.2. Структура надходжень грошових коштів у 2006 році (%).
Робота Республіканського фонду ОМС Республіки Башкортостан по взаєморозрахунках з територіальними фондами ОМС за медичну допомогу, надану поза території страхування, здійснюється відповідно до наказу Федерального фонду обов'язкового медичного страхування (ФФОМС) від 23 серпня 2000р. № 70 «Про порядок фінансових розрахунків між територіальними фондами ОМС за медичну допомогу в обсязі базової програми ОМС громадян Російської Федерації, надану громадянам Російської Федерації за межами території страхування» та наказом РФОМС РБ від 05 жовтня 2001 р . № 124-Д.
За 2006 рік у РФОМС РБ надійшло рахунків з інших регіонів на суму 34619,2 тис. руб. Фондом оплачено рахунків за випадками надання медичної допомоги громадянам, які отримали медичну допомогу в інших регіонах РФ, на загальну суму 33699,9 тис. руб. Сума відмови оплати фондом за медичну допомогу, надану поза республіки, склала 919,3 тис. руб., Або 2,6% від суми представлених реєстрів.
У 2006 році в територіальні фонди ОМС Російської Федерації Фондом спрямовані рахунки за випадками надання медичної допомоги медичними установами РБ на загальну суму 52821,6 тис. руб., Отримано коштів ОМС в обсязі 41189,8 тис. руб., У тому числі погашена заборгованість територіальними фондами ОМС за попередній рік в обсязі 3320,8 тис. руб.
Фактично фондом направлено коштів ОМС до медичних установ РБ за виконаний обсяг медичних послуг, наданий громадянам інших суб'єктів Російської Федерації, у сумі 62964,6 тис. руб.
Сума відмови оплати по взаєморозрахунках іншими територіальними фондами складає 1725,8 тис. руб. або 3,2% від суми виставлених рахунків.
Взаємодія фонду за міжтериторіальних розрахунками протягом 2006 року здійснювалося з 87 територіальними фондами.
Станом на 01 січня 2007 р . заборгованість фонду перед іншими територіями відсутня, заборгованість інших територіальних фондів склала 13893,5 тис. руб. Дебіторська заборгованість є поточною. Найбільшу заборгованість мають фонди: Ханти-Мансійського АТ - 4580,2 тис. руб., Ямало-Ненецького АТ - 1635,6 тис. руб., Самарської області - 587,0 тис. руб., Республіки Татарстан - 817,3 тис. руб., м. Москви - 1012,9 тис. руб., Республіки Комі - 256,5 тис. руб., Свердловській обл. - 409,7 тис. руб., Челябінської обл. - 1339,4 тис. руб., Оренбурзькій обл. - 813,9 тис. руб., Московської обл. - 249,8 тис. руб.
Фінансування Фондом у 2006 році здійснювалося в межах коштів, затверджених Законом Республіки Башкортостан від 3 грудня 2004 року № 123-з «Про бюджет Республіканського фонду обов'язкового медичного страхування Республіки Башкортостан на 2006 рік» (в редакції Закону РБ від 28 грудня 2005р.), В Відповідно до постанови Уряду Республіки Башкортостан від 11 лютого 2005 року № 19 «Про затвердження Програми державних гарантій надання безкоштовної медичної допомоги громадянам у Республіці Башкортостан на 2006 рік» (ПГГ), а також з рішеннями, прийнятими протягом року Республіканської комісією за погодженням тарифів на медичні послуги в системі обов'язкового медичного страхування Республіки Башкортостан. Невід'ємною частиною ПГГ є Республіканська програма обов'язкового медичного страхування (Республіканська програма ОМС).
Витрати Республіканського фонду обов'язкового медичного страхування Республіки Башкортостан в 2006 році склали 6992,9 млн. руб. при плані 6860,8 млн. руб., або 101,9%:
1. На фінансування Республіканської програми ОМС направлено 6157,1 млн. руб. при затвердженій її вартості в 5866 млн. руб. (Виконання -105%). У 2006 році було спрямовано 5482,0 млн. руб. при плані 5104,5 млн. руб. (107,4%). У порівнянні з 2005 роком у 2006 році обсяг коштів на фінансування Республіканської програми ОМС збільшився на 12,3%.
Слід зазначити, що витрати на фінансування Республіканської програми ОМС включали в себе:
- Оплату медичних послуг - 6137,0 млн. руб., В тому числі за лікування громадян Республіки Башкортостан в інших територіях перераховано млн. руб. (У 2005 році - 25,7 млн. крб.);
- Ведення справ у страхових медичних організаціях - 20,0 млн. руб.
2. На утримання виконавчої дирекції Республіканського фонду ОМС було витрачено 120,3 млн. руб. при затвердженому кошторису 120,3 млн. руб. (У 2005 році витрачено 108,0 млн. крб.).
3. Крім того, в 2006 році на реалізацію заходів соціальної підтримки окремих категорій громадян щодо забезпечення лікарськими засобами через Фонд було направлено 715,5 млн. руб., Що надійшли з Федерального бюджету Російської Федерації (надійшло 893,2 млн. руб.)
При затвердженні бюджету Фонду на 2006 рік дефіцит коштів ОМС на реалізацію Республіканської програми ОМС становив 3351,7 млн. руб. або 38,1%. Понадпланові надходження протягом року дозволили знизити наявний дефіцит при його первинному затвердження до 29% (виконання доходної частини без коштів за дло - 6237,8 млн. крб. При розрахунковій вартості програми в 8788,1 млн. крб.), Що дозволило протягом року здійснити індексацію тарифів медико-економічних стандартів в стаціонарах і вартості відвідувань в амбулаторно-поліклінічних установах (АПУ) з метою поліпшення фінансування лікувально-профілактичних закладів (ЛПЗ) республіки.
Оплата медичних послуг по Республіканській програмі ОМС становить найбільшу частину витрат (малюнок 3).
\ S
Рис. 3. Структура витрат РФОМС РБ в 2006 році (%)
Відзначається щорічне зростання вартості Республіканської програми ОМС Республіки Башкортостан (малюнок 4).
\ S
Рис. 4. Динаміка зростання вартості Республіканської програми ОМС
Республіки Башкортостан за 2002-2006 рр.. (Млн. крб.)
З кожним роком значно зростає фінансове забезпечення засобами обов'язкового медичного страхування в розрахунку на 1 жителя Республіки, що є позитивним явищем охорони здоров'я. Так, у 2004 році фінансове забезпечення засобами обов'язкового медичного страхування в розрахунку на 1 жителя Республіки Башкортостан збільшилася на 16,8% до показника 2003 року, і склала 1096,4 рублів, а в 2005 році в порівнянні з 2004 роком збільшився на 19,9 % і склав 1314,6 рублів. У 2006 році так само продовжилося зростання фінансове забезпечення засобами обов'язкового медичного страхування в розрахунку на 1 жителя РБ воно вже становило 1488,7 рублів.
Необхідно відзначити, що в структурі пролікованих хворих з кожним роком зростає кількість непрацюючих громадян. Причина в тому, що за останні роки у зв'язку з погіршенням екології збільшилася захворювання дітей хворобами верхніх дихальних шляхів і хвороби шкіри, а також збільшилися онкологічні, серцево-судинні та неврологічні захворювання, а цими захворюваннями піддаються люди пенсійного віку. І тому недостатнє фінансування лікувально-профілактичних установ веде до дефіциту лікарського забезпечення, зносу медичного устаткування, гальмує розвиток високоефективних медичних технологій.
2.3. Фінансування лікувально-профілактичних установ за рахунок коштів ОМС
Фінансування ЛПЗ республіки здійснювалося Фондом згідно з об'ємними нормативами надання медичної допомоги, певними ПГГ. Нормативи надання медичної допомоги, як стаціонарної, амбулаторно-поліклінічної, так і медичної допомоги, яка надається на ліжках стаціонарозамінних технологій, були затверджені наказом Міністерства охорони здоров'я Республіки Башкортостан від 19 квітня 2005 року № 302-Д «Про затвердження нормативів обсягів медичної допомоги за Програмою державних гарантій і форм щоквартальної звітності »(зі змінами, що вносяться наказами Міністерства Охорони Здоров'я РБ і Фонду від 06 жовтня 2005р. № 803Д/250Д, наказу Міністерства Охорони здоров'я РБ від 08 грудня 2005р. № 1004-Д).
Оплата послуг медичних установ проводиться з дотриманням умов, передбачених договором між лікувально-профілактичними установами та філіями РФОМС РБ (страховими медичними організаціями). У разі порушення медичним закладом умов договору, РФОМС РБ або страхова медична організація має право частково або повністю не відшкодовувати витрати з надання медичних послуг.
В даний час в Республіці Башкортостан склалася наступна схема взаємодії суб'єктів обов'язкового медичного страхування:
1. Хворий звертається в лікувально-профілактичний заклад і пред'являє страховий медичний поліс;
2. У лікувально-профілактичному закладі хворому надають кваліфіковану медичну допомогу;
3. Після виписки хворого лікувально-профілактичний заклад подає реєстр на пролікованих хворих у філію РФОМС РБ;
4. Економісти філії прораховують вартість лікування хворих, зазначених у реєстрі;
5. Бухгалтерія філії перераховує зароблені кошти лікувальним установам.
Принцип роботи амбулаторно-поліклінічних установ в умовах бюджетно-страхової медицини ідентичний роботі стаціонарів, але має свої особливості.
З 1 квітня звітного року фінансування АПУ здійснювалося не за кошторисом витрат, а по лікарських відвідинам, що є значним кроком у системі ОМС республіки.
У 2006 році фінансове забезпечення засобами ОМС у розрахунку на 1 жителя Республіки Башкортостан збільшилася на 13,3% до показника 2005 року (рис. 5).
\ S
Рис. 5. Динаміка фінансового забезпечення засобами ОМС у розрахунку на 1 жителя РБ за 2002 - 2006 рр.. (У гривнях)
Середня вартість ліжко-дня по фактичному фінансування в стаціонарах склалася в 437,3 рублів, у тому числі:
- У республіканських ЛПУ - 580,0 рублів;
- У міських ЛПЗ - 415,7 рублів;
- У районних ЛПЗ - 295,8 рублів
Вартість одного ліжко-дня у 2006 році збільшилася на 33,7% в порівнянні з 2005 роком (327 рублів).
\ S
Рис.6. Динаміка середньої вартості одного ліжко-дня у системі ОМС
Республіки Башкортостан за 2004-2006 рр.. (У гривнях)
Значно зросла вартість одного ліжко-дня в стаціонарних лікувально-профілактичних установах, які працюють в системі обов'язкового медичного страхування (малюнок 6). З урахуванням динаміки зростання цін тарифи медико-економічних стандартів індексуються за погодженням з Міністерством фінансів Республіки Башкортостан, Міністерством охорони здоров'я Республіки Башкортостан. У результаті індексації у 2005 році вартість одного ліжко-дня в стаціонар склала 437 рублів і порівняно з 2005 років зросла на 7,8%.
Вартість лікування одного хворого в стаціонарі в 2006 році збільшилася до 5207 рублів проти 3747 рублів у 2005р.
\ S Рис.7. Динаміка середньої вартості одного пролікованого хворого в
стаціонарі в системі ОМС РБ за 2004-2006 рр.. (У гривнях)
\ S
Рис.8. Динаміка середньої вартості одного відвідування лікаря за 2004-2006 рр.. (У гривнях)
У зв'язку з тим, що в поточному році зі складу тарифів МЕМ виключені комунальні та інші витрати та з метою їх часткового покриття за рахунок коштів ОМС в листопаді 2006 року була здійснена разова індексація тарифів (рішення республіканської комісії за погодженням тарифів на медичні послуги в системі ОМС від 22 листопада 2006р.), на що було спрямовано 72 млн. руб. Фінансовий результат даного заходу дозволив в основному всім ЛПУ на початок 2007 року вийти без кредиторської заборгованості за комунальними та іншими господарським витратам. У цілому ж сума кредиторської заборгованості ЛПУ за всіма статтями витрат у порівнянні з початком 2006 року знизилася на 87,2 млн. руб.
Виконання об'ємних нормативів надання медичної допомоги за підсумками 2006 року (без урахування надання медичної допомоги хворим інотерріторіальним) таке:
- Обсяги стаціонарної допомоги без урахування інотерріторіальних громадян - 9038045 ліжко-днів при затвердженому нормативі - 8626475 ліжко-днів або 104,8%,
- Обсяги амбулаторно-поліклінічної допомоги - 26986,6 тис. відвідувань при затвердженому нормативі - 34612,7 тис. відвідувань або 78%;
- Обсяги медичної допомоги, наданої на ліжках стаціонарозамінних технологій - 1752603 ліжко-днів при затвердженому нормативі 1960217 ліжко-днів або 89,4%.
Таким чином, має місце перевищення нормативних обсягів надання стаціонарної медичної допомоги при невиконанні об'ємних нормативів надання медичної допомоги в амбулаторно-поліклінічних установах і на ліжках стаціонарозамінних технологій.
\ S
Рис. 9. Обсяги надання стаціонарної допомоги в порівнянні з нормативами Програми державних гарантій у 2004-2006 роках (тис. ліжко-днів)
\ S
Рис.10. Обсяги надання амбулаторно-поліклінічної допомоги в 2004-2006 рр.. в порівнянні з нормативами Програми державних гарантій (тисяч відвідувань)
\ S
Рис. 11. Обсяги надання стаціонарозамінних допомоги в 2004-2006 роках в порівнянні з нормативами Програми державних гарантій
(Тисяч ліжко-днів)
Аналіз витрачання коштів за основними статтями витрат ЛПУ за підсумками діяльності за 2006 рік показав наступне.
Кошториси витрат ЛПУ на 2006 рік були затверджені в сумі 5748,7 млн. руб. При цьому сума пред'явлених реєстрів за надану медичну допомогу з урахуванням зменшення фінансування протягом року за наднормативні обсяги стаціонарної допомоги склала 6213,7 млн. руб.
Касові видатки ЛПУ, що функціонують у системі ОМС, за підсумками 2006 року склали 6103,3 млн. руб., З них:
- На оплату праці та нарахування - 3731,2 млн. руб. при затвердженій кошторисом 3545,9 млн. руб. (105,2%);
- На придбання медикаментів - 963,6 млн. руб. при затвердженому кошторису в 967,7 млн. крб. (99,5%);
- На придбання продуктів харчування - 326,7 млн. руб. при затвердженому кошторису в 370,8 млн. крб. (88,1%);
- На комунальні та інші господарські витрати - 1034,6 млн. руб. при затвердженому кошторису витрат в 864,3 млн. крб. (120%);
- На придбання м'якого інвентарю - 47,2 млн. руб.
Вищенаведені показники свідчать про той факт, що витрати на комунальні та інші господарські витрати перевищують кошторисні призначення, а витрати на основні статті витрат (особливо харчування) нижчі від затверджених кошторисних асигнувань.
Структура касових видатків коштів ОМС у ЛПЗ за 2004 - 2006 роки (рисунок 12).
\ S
Рис. 12. Порівняльна характеристика структури касових витрат коштів ОМС у ЛПЗ за 2004 - 2006 рр.. (%)
Значне перевищення касових видатків спостерігається по комунальних та іншим господарським витратам. Даний факт пояснюється тим, що в кінці року (грудень) ЛПУ повинні були остаточно розрахуватися з постачальниками цих послуг, тому що в 2007 році зазначені статті витрат перейшли на фінансування за рахунок коштів бюджету.
Відповідно до затвердженого плану перевірок і ревізій на 2006 рік контрольно-ревізійним відділом Республіканського фонду обов'язкового медичного страхування Республіки Башкортостан, ревізійними і бухгалтерськими службами філій планувалося в 2006 році організувати 323 перевірки цільового та раціонального використання коштів обов'язкового медичного страхування в 165 медичних установах, в 4 страхових медичних організаціях і в 22 філіях.
Фактично проведено 424 перевірки в 167 медичних установах, в 4 страхових медичних організаціях і в 22 філіях, які отримують кошти обов'язкового медичного страхування, або охоплено перевірками 82,7% лікувально-профілактичних установ. Із загального числа проведених перевірок 30 проведено фахівцями контрольно-ревізійного відділу РФОМС РБ. З 424 проведених перевірок: 5 - контрольні, 23 - комплексні, 135 - тематичні, 261 - документальна.
У ході проведених перевірок у філіях Республіканського Фонду здійснюються перевірки цільового та раціонального використання коштів обов'язкового медичного страхування в лікувально-профілактичних установах.
За підсумками перевірок і ревізій виявлено нецільове і нераціональне використання коштів ОМС на суму 11811,8 тис. руб. Відновленню підлягало 10617,5 тис. руб. або 89,9%:
- 38,1% або 4046,5 тис. руб. витрачено ЛПУ на фінансування структурних підрозділів в ЛПЗ, що фінансуються за рахунок бюджету;
- 37,6% або 3991,1 тис. руб. використано на оплату видів медичної допомоги, не включених до територіальної програму ОМС;
- 14,2% або 1503,5 тис. руб. використано ЛПУ на оплату видів витрат, не включених до структури тарифів на надання медичних послуг в системі ОМС;
- 6,9% або 733,8 тис. руб. використано ЛПУ на оплату власних боргів, не пов'язаних з діяльністю по ОМС;
- 1,9% або 199,4 тис. руб. кошти ОМС витрачені понад норми, встановлені відповідними міністерствами;
- 1,0% або 110,5 тис. руб. витрачені кошти ОМС при відсутності підтверджуючих документів;
- 0,3% або 32,9 тис. руб. використані кошти ОМС не за призначенням, що міститься в платіжному дорученні.
У результаті проведеної Фондом та філіями РФОМС РБ цілеспрямованої роботи з відновлення коштів обов'язкового медичного страхування протягом 2006 року відновлено 9134,8 тис. руб. або 86,0% коштів ОМС, що підлягають відновленню.
У 2005 - 2006 році в ЛПУ проведені комплексні перевірки з питань організації лікарської допомоги, закупа, обліку, зберігання і використання медикаментів та виробів медичного призначення, проведено анкетування пацієнтів для вивчення громадської думки щодо організації лікарського забезпечення.
2.4. Прогнозування фінансової стійкості Територіального фонду обов'язкового медичного страхування
Уряд РФ своїм розпорядженням від 19.01.2006р. № 38 затвердив Програму соціально-економічного розвитку Російської Федерації на середньострокову перспективу (2006-2008рр.) Та план дії по її реалізації в 2007р. Програма передбачає, зокрема модернізацію системи ОМС в наступних основних напрямках.
1. Впорядкування становища суб'єктів правовідносин у системі ОМС.
2. Завершення перекладу ОМС в цілому галузі охорони здоров'я на страхові принципи. Діюча бюджетно-страхова система фінансування охорони здоров'я повинна бути перетворена в систему фінансування, засновану на страховому принципі, тобто двоканальна система надходження фінансових коштів у медичну організацію повинна поступитися місцем переважно одноканальної системі.
3. Перенесення частини фінансової відповідальності в недержавний сектор. Медичні страховики повинні стати поінформованими покупцями медичних послуг на користь застрахованих. Участь страховиків у системі ОМС необхідно для створення в системі охорони здоров'я суб'єктів, економічно зацікавлених у захисті прав пацієнтів і в підвищення ефективності використання ресурсів системи охорони здоров'я, що досягається завдяки конкуренції страховиків. Одним з основних умов конкуренції є реальний вибір самими застрахованими медичного страховика.
4. Зміцнення фінансової основи системи ОМС шляхом реалізації територіальних програм і більш жорстких зобов'язань бюджетів суб'єктів РФ по ОМС непрацюючого населення, які плануються встановлювати в розмірах забезпечують збалансованість суми коштів з усіх джерел, призначених для фінансування базової програми ОМС.
У планах уряду з реалізації Програми соціально-економічного розвитку внести до державної Думи у вересні 2006 року законопроект «Про обов'язкове медичне страхування», що передбачає перехід до ризикового ОМС. Таким чином, зроблена серйозна спроба реформування системи охорони здоров'я і системи ОМС.
Уряд уже приступив до часткового вирішення проблем фінансування ОМС і своєю постановою від 28.07.2005г. № 461 затвердив подушний норматив фінансування програми державних гарантій надання громадянам РФ безкоштовної медичної допомоги на 2006 рік у розмірі 3378 рублів, у тому числі 1613 рублів за рахунок коштів обов'язкового медичного страхування. Нормативи фінансових витрат на одиницю обсягу медичної допомоги за Програмою, як і раніше розраховані виходячи з витрат медичних організацій на її надання з урахуванням індексу споживчих цін, передбаченого основним параметрами прогнозу соціально-економічсеского розвитку РФ на 2007 рік. Так, наприклад, у 2007 році нормативи витрат становлять:
- На одне відвідування в амбулаторно-поліклінічну організацію - в середньому 100,5 рублів, у тому числі 75,7 рублів за рахунок коштів ОМС;
- На один пацієнт-день в денному стаціонарі - у середньому 207,7 рублів на 197,7 рублів за рахунок коштів ОМС;
- На один ліжко-день у стаціонарі - у середньому 588,4 рублів, у тому числі 452,6 рублів за рахунок коштів ОМС;
- На один виклик швидкої медичної допомоги - в середньому 913,3 рублів.
У бюджеті Федерального фонду ОМС на 2007 рік передбачені цільові видатки за статево групам. Надходження з Федерального бюджету до бюджету ФОМС на ОМС непрацюючого населення (дітей) складуть 3,21 млрд.рублей, кошти Федерального бюджету на реалізацію соціальної програми підтримки непрацюючих пенсіонерів - 10 млрд. рублів.
Субсидії федерального фонду ОМС дітей будуть надаватися бюджетам територіальних фондів з урахуванням фактичного виконання органами виконавчої влади суб'єктів РФ зобов'язань зі сплати страхових внесків на ОМС непрацюючого населення, передбачених у бюджетах територіального фондів на 2007 рік. Розглядаються також можливості часткового об'єднання коштів Федеральних фондів ОМС та соціального страхування.
З метою забезпечення конституційних прав громадян на отримання безкоштовної медичної допомоги гарантованого обсягу та якості, розмежування джерел фінансування охорони здоров'я та підвищення ефективності використання ресурсів охорони здоров'я щорічно затверджується Програма державних гарантій надання медичної допомоги (таблиця 2).

Таблиця 2
Обсяги фінансування програми державних гарантій надання громадянам безкоштовної медичної допомоги (прогноз на 2007-2008рр.)
Джерела фінансування програми
Обсяги фінансування
2006р.
2007р.
2008р.
всього (млн. руб)
у розрахунку на 1 жителя
(Руб)
всього (млн.
руб)
у розрахунку на 1 жителя
(Руб)
всього (млн. руб)
у розрахунку на 1 жителя
(Руб)
Кошти бюджету РБ
3375.1
824.7
5605,3
1374.3
7286.89
1905,30
Засоби ОМС у тому числі:
6157.1
1488.7
6962,4
1707,0
8725.52
2343.00
Єдиний соціальний податок
1906.7
Х
1875.4
х
2438.02
х
Дотації ФФОМС
494.3
Х
915.1
х
1245.6
х
Страхові внески на непрацююче населення
3631.3
Х
4015.1
х
4815.3
х
Субсидії федерального бюджету на ОМС нераб населення (діти)
79.8
Х
106.8
х
156.6
х
Інші надходження
45
Х
50
х
70
х
Всього
8811.5
2313.4
12567,7
3081.3
16012.41
4248.30
Подушним нормативами фінансування Програми є показники, що відображають розміри коштів на компенсацію витрат з надання безкоштовної медичної допомоги в розрахунку на 1 людину. Подушний нормативи формуються органами виконавчої влади суб'єктів Російської Федерації виходячи з нормативів, з урахуванням впливу районних коефіцієнтів і встановлюється в рублях в розрахунку на людину в рік.
Вже в 2007 році за рахунок збільшення збору єдиного соціального податку і бюджетних виплат на непрацююче населення збільшилися подушним нормативи.
У 2006 році подушний норматив в середньому становив 2313,4 рублів, у тому числі 1488,7 рублів за рахунок коштів обов'язкового медичного страхування, за прогнозом на 2007-2008р. норматив зріс на 54,4%. Виходячи з вищевикладеного та очікуваного надходження коштів обов'язкового медичного страхування слід, що є можливість проведення індексації вартості медичних послуг.
Нормативи фінансових витрат на одиницю обсягу медичної допомоги розраховані виходячи з витрат організацій охорони здоров'я на її надання з урахуванням коригування індексу зростання споживчих цін, передбачених прогнозом-економічного розвитку на 2007 рік.

3. ПРОБЛЕМИ І ПЕРСПЕКТИВИ ЗДІЙСНЕННЯ
ОБОВ'ЯЗКОВОГО МЕДИЧНОГО СТРАХУВАННЯ В РОСІЇ
3.1 Основні проблеми системи обов'язкового медичного страхування
Головний принцип системи обов'язкового медичного страхування є створення рівних можливостей для громадян РФ в отриманні медичної і лікарської допомоги, що фінансується за рахунок коштів обов'язкового медичного страхування в обсязі і на умовах програм обов'язкового медичного страхування.
Основним стратегічним напрямком роботи Фонду обов'язкового медичного страхування залишається забезпечення виконання Закону РФ «Про медичне страхування громадян у РФ». Головною стратегічною метою розвитку охорони здоров'я є забезпечення реальної доступності медичної допомоги для населення країни.
Одна з найбільш гострих проблем, що потребують вирішення сьогодні є те, що при надходженні коштів обов'язкового медичного страхування до системи охорони здоров'я відбувається скорочення бюджетного фінансування галузі, що ускладнює реалізацію Закону про обов'язкове медичне страхування. Сьогодні тариф страхового внеску - 2,8% від фонду оплати праці, який не забезпечує фінансового покриття медичної допомоги навіть працюючому населенню країни, яке становить 47,5%, а більша частина 52,5% - це непрацююче населення (люди похилого віку, діти, інваліди ), які до того ж найбільше потребують медичної допомоги. Тому проблема платежів на непрацююче населення особливо гостро постає саме у зв'язку зі скороченням бюджетного фінансування галузі «Охорона здоров'я». При такому скороченні в першу чергу страждають швидка і невідкладна медична допомога та соціально значимі види медичної допомоги.
У Росії виникає така ситуація, коли система стає зацікавленою у постійному зростанні кількості хворих, а не здорового населення, а якість медичної допомоги визначається не результатами, а більш дорогими технологіями. Тут мається на увазі принцип оплати праці в охороні здоров'я: проходячи стадії від повної байдужості та економічної не зацікавленості в результаті своєї праці, через принцип «пропрацював більше - отримав більше» треба наблизитися до принципу «скільки заробив - стільки й отримав».
Ще одна гостра проблема - це проблема достовірності інформації про витрачання коштів системи обов'язкового медичного страхування. В даний час ще немає відпрацьованої системи отримання об'єктивної та достовірної інформації про витрачання коштів обов'язкового медичного страхування.
Проблема забезпечення повноти надходження страхових внесків платежів пов'язана в справжній період з низкою факторів, основними з яких є:
- Взаємні неплатежі, що викликає зростання заборгованості по внесках;
- Затримка перерахування коштів з вини банків;
- Заниження плану надходження коштів на лікування непрацюючого населення.
Цей фактор є одним з найбільш серйозних з вищеперелічених і тягне за собою дестабілізацію фінансової системи обов'язкового медичного страхування. Платежі на непрацюючих повинні складати приблизно 70% надходжень до обов'язкове медичне страхування. У результаті непрацююче населення в даний час практично застраховане за рахунок внесків роботодавців, тобто працює принцип «соціальної несправедливості», коли на шкоду одним громадянам країни медична допомога надається іншим.
Десятирічний досвід поводження страхових медичних полісів на паперових носіях показав необхідність вдосконалення форми поліса, розширення міститься в ній. І тому вже з 1 січня 2005 року звертався нові поліса з новими номерами, в яких міститься інформація про власника поліса (дата народження, стать).
З огляду на необхідність раціонального і ефективного використання фінансових коштів обов'язкового медичного страхування, Федеральним фондом проводився експеримент щодо вдосконалення форми, порядку обліку та обігу страхового медичного полісу обов'язкового медичного страхування. Метою експерименту було також обгрунтування перспективності різних видів страхових медичних полісів (на паперовому носії, ламінованої носії зі штриховим кодом і пластиковій картці з мікросхемою - чіп-картою).
У ході проведення експерименту визнано, що найбільш перспективною є чіп-карта, яка дозволить автоматизувати систему оплати медичної допомоги та послуг в обов'язковому медичному страхуванні.
У формуванні умов для самоорганізації системи обов'язкового медичного страхування є розвиток суспільних форм її управління і організація внутрішнього аудиту. Необхідно підвищити ефективність правлінь фондів обов'язкового медичного страхування. Внутрішній аудит дозволить підвищити ефективність діяльності підрозділів фондів.
Фінансова стійкість системи обов'язкового медичного страхування забезпечується шляхом удосконалення та збалансованого розвитку наступних напрямків діяльності:
- Збору страхових внесків та платежів;
- Ефективного, цільового та раціонального використання їх на потреби, не пов'язані з охороною здоров'я громадян.
РФОМС РБ необхідно продовжити практику визначення граничних нормативів витрачання коштів обов'язкового медичного страхування.
Безумовно, сьогодні не одну існуючих у світі систем фінансування охорони здоров'я не можна вважати ідеальною. В тій чи іншій мірі проблемою є нестача коштів. Тому необхідно вживати всіх можливих заходів з оптимізації витрат коштів, якими володіє система охорони здоров'я.
3.2. Шляхи вдосконалення системи обов'язкового медичного страхування
Існують безліч підходів у вдосконаленні системи охорони здоров'я. Так у 2005 році Міністерством охорони здоров'я та соціального захисту РФ було заплановано об'єднання обов'язкового медичного страхування та системи соціального страхування. Мова йде про створення єдиної системи обов'язкового медико-соціального страхування та перерозподілу, що збираються в її рамках внесків на користь обов'язкового медичного страхування. Розмір внеску, за розрахунками складе 6% від фонду оплати праці (3,1% плюс діюча ставка внеску на соціальне страхування - 2,9%), але при цьому приблизно 80% коштів йде на фінансування охорони здоров'я.
Ясно, що це передбачає істотне зниження обсягу і зміна структури державних зобов'язань із соціального страхування - відмова від фінансування санаторно-курортної системи, підвищення адресності виплати всіх видів допомог, докорінна зміна схеми виплати допомоги з тимчасової непрацездатності з частковим покладанням цієї функції на самих роботодавців.
Якщо не міняти розмір зобов'язань із соціального страхування, то головним джерелом економії будуть більш низькі адміністративні витрати - за приблизними оцінками, близько 30-40%. Можлива також схема перетворення лікувально-профілактичних установ у фондоутримувачів частини об'єднаного медико-соціального фонду для стимулювання діяльності по зниженню захворюваності. Але в сучасних умовах такий підхід може дати результати, зворотні очікуваним. В умовах гострої нестачі коштів це може призвести до невиправданої економії на пацієнті.
Отже, медико-соціальне страхування може дати ефект лише у разі зміни законодавства у бік зниження державних зобов'язань перед непрацездатними. Без економії на соціальне страхування подібне об'єднання може ще більше ускладнити фінансову ситуацію в охороні здоров'я, оскільки чинне законодавство більш конкретно визначає міру державних гарантій у сфері соціального страхування, ніж у сфері обов'язкового медичного страхування. Можна припустити, з високим ступенем ймовірності, що кошти з об'єднаного фонду підуть в першу чергу на соціальне страхування, а охорона здоров'я буде фінансуватися методом залишку.
Ще один підхід, який може бути використаний для вдосконалення системи обов'язкового медичного страхування - це введення соплатежей (доплат) громадян в момент споживання ними медичної допомоги.
Мова йде про те, що при кожному зверненні до лікаря (при наданні як амбулаторне, так і стаціонарної допомоги) пацієнт платить відносно невелику фіксовану суму, яка йде в загальний дохід установи. Ідея цього підходу полягає в тому, щоб забезпечити солідарну участь населення в покритті тих витрат на медичну допомогу, які не може взяти на себе держава. Платить основна частина населення, причому за основним масиву видів медичної допомоги. Надходження від соплатежей дозволяють підвищити доступність допомоги для найбільш потребуючих.
У російському охороні здоров'я в даний час використовуються натуральні соплатежі (придбання хворим за свій рахунок ліків, харчування за свій рахунок, використання особистого постільної білизни). Але ці соплатежі, по-перше, незаконні. По-друге, на відміну від класичної схеми соплатежей, кожен хворий платить тільки за себе - залежно від потреби (тобто без солідарного участі відносно здорових людей з меншими потребами). Нарешті, ці соплатежі охоплюють тільки стаціонарну допомогу, що звужує рамки солідарної відповідальності і обмежує масштаби надходження додаткових коштів.
Можливі різні варіанти впровадження соплатежей. Але в найбільшій мірі принципом громадської солідарності відповідає фіксований платіж за кожне амбулаторне відвідування і стаціонарне лікування.
Щоб уникнути «накручування» медиками відвідувань і днів госпіталізації, необхідно внести зміни в систему оплати медичної допомоги. Для ряду категорій хворих (хронічних хворих, випадків з тривалими термінами захворювань) слід також встановити граничні розміри соплатежей.
Принцип суспільної солідарності, що є основою будь-якої суспільної системи, в російському охороні здоров'я поступово втрачає свою роль. Здорові та багаті дедалі меншою мірою платять за хворих і бідних. Ми все більше скочуємося до системи індивідуальної відповідальності за покриття витрат на медичні потреби. Хвора людина залишається один на один з власною хворобою і у випадку серйозного захворювання змушений нести такі витрати, які ставлять його на межу фінансового розорення.
Як показують дані обстеження Інституту соціальних досліджень, в гіршому положенні виявляються найменш забезпечені верстви населення. Вони змушені витрачати на медицину велику частку своїх сімейних бюджетів і частіше відмовлятися від лікування і придбання потрібних ліків. Отже, продовжувати закривати очі на заміщення безплатної медицини на платну і виступати проти перегляду фактично не виконує, конституційної норми про право всіх громадян на отримання безкоштовної медичної допомоги, - це значить посилити соціальну несправедливість.
Введення соплатежей страхового внеску на обов'язкове медичне страхування для працюючих громадян - це класична схема обов'язкового медичного страхування, що діє в західних країнах, передбачає участь застрахованої у формуванні коштів обов'язкового медичного страхування. У 1991 році при підготовці проекту Закону «Про медичне страхування громадян Російської Федерації» цей варіант обговорювався, але був відкинутий, головним чином, з політичних причин. В даний час назріла необхідність повернутися до цього варіанту.
Наприклад, можливий такий варіант: крім внеску роботодавця, ще таку ж суму платить працівник у вигляді певного відсотка від заробітку. При цьому діє сімейний принцип страхування: роботодавці і працівники солідарно страхують і членів сімей працівників. Внесок працівника не залежить від розміру сім'ї.
На відміну від соплатежа в момент споживання медичної допомоги, який змушені платити хворі люди, розмір соплатежа страхового внеску пропорційний особовому доходу, і платять його всі працівники, проявляючи велику ступінь суспільної солідарності.
Однак введення цього соплатежа пов'язане з рядом проблем. Перш за все, це проблема додаткового податкового навантаження на доходи населення. Потрібна серйозна роз'яснювальна робота з акцентом на те, що ці соплатежі можуть знизити ризики великих одноразових витрат на медичну допомогу. Не менш серйозна проблема - відсутність у суспільній свідомості прямої залежності між рівнем медичного обслуговування громадян і наявністю або відсутністю внеском на обов'язкове медичне страхування.
Тому ряд експертів пропонують розглянути варіант переходу до відкритої, за розміром страхових внесків, системі обов'язкового медичного страхування, в якій в якості страховика виступають самоврядні некомерційні товариства взаємного страхування, створювані за професійним принципом. При цьому законодавчо визначається тільки мінімальний розмір страхового внеску роботодавця, в межах якого фондами здійснюється вирівнювання коштів на обов'язкове медичне страхування. Товариство взаємного страхування несе повну відповідальність за фінансове покриття вартості медичної допомоги в рамках програми медичного страхування для своїх членів. Цьому суспільству надається право самостійно визначати: необхідний розмір внеску на обов'язкове медичне страхування понад чинного нині внеску (2,8% - до 01.12.2005 зараз ставка 3,1%); обсягу гарантій (але не нижче мінімальних, які забезпечуються спільною програмою державних гарантій) ; співвідношень часткою внеску роботодавця і працівника.
Оцінюючи ці пропозиції, можна відзначити наступне. Для великих роботодавців ця схема може бути вигідна. На додаток до внесків у «загальній котел» обов'язкового медичного страхування, вони можуть забезпечувати своїх працівників більш значним обсягом медичних послуг, причому за більш низькі платежі, ніж по добровільному медичному страхуванню. Теоретично, позитивною стороною цього варіанту є зацікавленість в цільовому та ефективному використанні зібраних коштів з використання механізмів громадського контролю та забезпеченням прозорості фінансових потоків. Крім того, число громадян, що страхуються по обов'язковому медичному страхуванню за рахунок бюджету, скоротиться за рахунок того, що члени сімей працюючих громадян буде страхуватися на основі внеску працівників.
У той же час, слід враховувати, що ця схема призведе до множинності рівнів гарантій населення щодо безкоштовної медичної допомоги - в залежності від приналежності до певного суспільства взаємного страхування. Найнижчий рівень гарантій буде у пенсіонерів та інших категорій непрацюючих, які не є членами сімей працівників. Важко очікувати, що діє сьогодні внеску вистачить на те, щоб забезпечити вирівнювання умов фінансування за окремими товариствам. Крім того, при сформованому рівні зловживань керівників і відсутності дієвих механізмів громадського контролю важко очікувати дійсної «прозорості» фінансів цих товариств.
Можна очікувати, що лікувально-профілактичні установи постараються вступати в договірні відносини з сильними товариствами та уникати договорів зі слабкими. Це призведе до розпаду більш-менш єдиної системи надання медичної допомоги на окремі фрагменти, які обслуговують різні товариства взаємного страхування. Іншими словами, колективна, а не суспільна солідарність - варіант, який може розглядатися на перспективу, але з огляду на традиції суспільної охорони здоров'я та потенційних недоліків цієї системи.
Таким чином, некеровані масштаби платності медичної допомоги, пов'язані з цим втрати для населення і держави диктує необхідність перегляду системи державних гарантій в охороні здоров'я. Необхідно шукати більш раціональні варіанти залучення коштів населення до системи охорони здоров'я.
Державне регулювання обсягів і цін на платні послуги, за всієї його важливості, не вирішує проблеми забезпечення доступності медичної допомоги для найбільш знедоленим верствам населення і тому може розглядатися тільки на середньострокову перспективу (3 - 5 років). У більш довгостроковому плані доцільно взяти курс на надання платних послуг переважно в мережі приватних медичних організації.
Більш перспективним представляються залучення особистих коштів населення через механізм соплатежей в момент отримання медичних послуг та через участь працюючих громадян у фінансуванні системи обов'язкового медичного страхування. Але навіть при реалізації цих стратегії зберігається необхідність більш чіткого визначення кордону між платною і безкоштовною медичною допомогою.
Підводячи загальні підсумки дипломної роботи необхідно виділити: збереження і подальший розвиток системи обов'язкового медичного страхування, як у Російській Федерації, так і в Республіки Башкортостан вимагає зміцнення і нарощування фінансового потенціалу Фондів обов'язкового медичного страхування.
Програмою державних гарантій надання громадянам Російської Федерації безкоштовної медичної допомоги, затвердженої постановою Уряду РФ від 26 листопада 2005 року № 461 затверджені подушним нормативи фінансування галузі охорони здоров'я, у тому числі програм обов'язкового медичного страхування, які становлять 3378 рублів, у тому числі 1613 рубля за рахунок коштів обов'язкового медичного страхування.
Чисельність населення Республіки Башкортостан станом на 1 січня 2005 4098312 чоловік. Подушний норматив з урахуванням коефіцієнта уральського 3081,0 рублів, у тому числі по обов'язковому медичному страхуванню 1707,0 рублів. Даний норматив по обов'язковому медичному страхуванню повинен включати витрати за такими статтями витрат: оплата праці, нарахування на оплату праці, придбання медикаментів, продуктів харчування та м'якого інвентарю та обмундирування. Витрати на відшкодування комунальних (водопостачання, опалення, освітлення) та інших господарських витрат (зв'язок, транспорт, поточний ремонт обладнання та будівель і т. д.) по федеральних нормативам повинні відшкодовуватися за рахунок коштів бюджетів різних рівнів. Проте, на території Республіки Башкортостан зазначені витрати до 2006 року відшкодовуються за рахунок коштів обов'язкового медичного страхування, що складає 23% додаткових коштів і накладало суттєве навантаження на бюджет територіального фонду.
Враховуючи, що основними джерелами реалізації Республіканської програми обов'язкового медичного страхування є єдиний соціальний податок (для підприємств і організацій) і страхові внески на обов'язкове медичне страхування непрацюючого населення, що перераховуються Урядом РБ, вищеназваний дефіцит коштів обов'язкового медичного страхування можливе скоротити:
- Шляхом виділення додаткових коштів у сумі 3224,0 млн. руб. з коштів бюджету Республіки Башкортостан;
- Шляхом підвищення тарифу єдиного соціального податку (в даний час ставка тарифу у територіальні фонди обов'язкового медичного страхування встановлена ​​у розмірі 2,0% від фонду оплати праці). На 2006 рік сума єдиного соціального податку затверджена Законом Республіки Башкортостан «Про бюджет Республіканського фонду обов'язкового медичного страхування Республіки Башкортостан на 2006 рік» у розмірі 1612,0 млн. руб. Необхідна сума для покриття дефіциту в сумі 3224,0 млн. руб. становить 4%. Таким чином, тариф єдиного соціального податку необхідно збільшити до 6% від фонду оплати праці (2% + 4%).
- У разі збереження тарифу єдиного соціального податку у розмірі 2% шляхом збільшення фонду оплати праці в 3 рази (6% / 2%).
Урядом РФ, в недавньому часі, розглядалося питання поєднання соціального та медичного страхування, але через низку проблем, розглянутих вище, був відхилений. У теперішній же час, Уряд РФ спільно з Урядом РБ проводить реорганізацію системи обов'язкового медичного страхування в Республіці, а саме участю страхових медичних організацій у реалізації обов'язкового медичного страхування (функції страховика передані в СМО). Це передбачає вирішення деяких проблем, наприклад, нестача фінансових коштів на фінансування непрацюючого населення, тобто надходитимуть додаткові кошти з Федерального фонду обов'язкового медичного страхування, однак є й противники впровадження страхових компаній. Однією з причин є збільшення витрат на апарат управління, друга ж причина полягає в тому, що страхові компанії не в змозі покласти на себе всі функції страховика, а саме перевірку якості здійснюваної медичної допомоги. Проте, не дивлячись на опір, у 2005 році був проведений конкурс, який виграли 4 страхові компанії, які і здійснюють страхування в республіці.
3.3. Зарубіжний досвід обов'язкового медичного страхування
При реформуванні галузі соціального охорони здоров'я не слід нехтувати і зарубіжним досвідом. Так у системі країн Європи внесок на ОМС громадянина робить структура, яка забезпечує громадянину дохід. За працюючих громадян внесок платить роботодавець, за пенсіонерів - пенсійний фонд, за безробітних - фонд зайнятості, за дітей і непрацюючих членів сім'ї - роботодавець працюючого члена сім'ї. У Росії однією з найскладніших проблем фінансового наповнення системи ОМС є збір внесків (платежів) за непрацюючих громадян, страхувальниками яких за законом є адміністрації регіонів, регіональні бюджети. Ці гроші надходять не регулярно і в недостатньому обсязі, при цьому саме непрацюючі громадяни є основними споживачами медичних послуг. Однак треба зазначити, що одним з останніх пропозицій уряду щодо зміни Закону «Про медичне страхування» міститься пропозиція про участь Пенсійного фонду у формуванні внесків на ОМС.
Досить суттєвою рисою ОМС в країнах Європи є участь самих застрахованих громадян у формуванні страхового внеску. У Німеччині внесок у систему ОМС за працюючих громадян розділений нарівно між роботодавцем та працівником, пенсіонером та пенсійним фондом. Запровадження такої практики в Росії не однозначно, але такі заходи необхідні для подолання самого головного протиріччя невідповідності обсягу державних гарантій та обсягу фінансуються коштів (бюджет і кошти ОМС) для їх забезпечення. Крім того, прийняття рішень про участь громадян у формуванні внеску в систему ОМС або їх участь в оплаті медичної допомоги дозволить значною мірою легалізувати так звані «тіньові» платежі при отриманні медичної допомоги.
У Сполучених Штатах Америки існує багато різних видів медичного страхування, які пропонують ті чи інші роботодавці. До недавнього часу найбільш поширеним видом медичної страховки було так зване компенсаційне страхування, або страхування плати за послуги. При цій формі страхування роботодавець сплачує страховий компанії так звану страхову премію за кожного работнікa, забезпечену відповідним полісом. Потім страхова компанія оплачує чеки, представлені лікарнею або іншим медичним закладом або лікарем. Таким чином оплачуються послуги, що входять до страхової план. Зазвичай страхова компанія покриває 80% витрат за лікування, за решту мусить платити сам пацієнт.
Уряд США в даний час згуртовує понад 40% витрат на охорону здоров'я в країні (21%). Очевидно, що за останні часом відбувся значний зсув у бік зростання державних витрат на охорону здоров'я.
Уряд оплачує витрати на охорону здоров'я через дві основні програми - «Медікейд» і «Медікер». Відповідно до програми «Медікер» здійснюється страхування всіх американців старше 65 років, а також тих, хто наближається до цього віку і має серйозні порушення здоров'я, такі як, наприклад, захворювання нирок. Програма «Медікер» частково фінансується через особливий податок на всіх працівників, певну частку якого вони платять самі, іншу ж - роботодавець. У цілому цей податок становить близько 15% доходу зайнятих американців. Інша частина «Медікер» фінансується із загальних надходжень прибуткового податку.
Програма «Медікейд» передбачає страхування потребують американців, переважно жінок і дітей з бідних сімей. Крім того, в рамках цієї програми оплачується перебування в будинках для людей похилого віку тих, хто вимагає постійного догляду і не може обходитися без щоденної сторонньої допомоги. Перебування в будинках престарілих обходиться дуже дорого (до 100 дол в день), тому у більшості потребують цього людей своїх заощаджень на ці цілі не вистачає. З двох основних груп населення, охоплених дією «Медікейд», пацієнти будинків престарілих вимагають найбільш дорогих послуг. Тому на них іде більша частина грошей за програмою «Медікейд» на шкоду групі малозабезпечених. Програма «Медікейд» фінансується і федеральним урядом, та органами управління штатів. Федеральний уряд оплачує свою частку витрат по «Медікейд» з надходжень від загального податку (не спеціального). Це складає приблизно половину всіх витрат. Решту оплачує уряд кожного штату. Щоб отримувати гроші на «Медікейд» від федерального уряду, адміністрації штатів повинні дотримуватися безліч правил, законів і вимог. Кожен штат повинен представити федерального уряду план надання медичних послуг групам населення, охопленим «Медікейд». Після затвердження цього плану штат може використовувати федеральні гроші, а також власні доходи для фінансування медичних послуг. Програма «Медікейд» варіюється від штату до штату в залежності від того, кому конкретно вона тут призначена, які послуги оплачує і від багато чого іншого. Все це робить дану програму дуже складною.
Як вже зазначалося, більшість американців страхується там, де працює. Роль уряду у фінансуванні послуг охорони здоров'я полягає в забезпеченні мережі охорони здоров'я для непрацюючих або для тих, хто, навіть працюючи, не може переступити поріг бідності. Люди, які застраховані за цими програмами, в основному знаходяться в тому віці, коли вони вже не в змозі працювати. Це також сім'ї з маленькими дітьми, зазвичай неповні, коли єдиний глава родини змушений сидіти вдома і доглядати за дитиною.
Однак є багато американців, не охоплених ніякими видами страхування. Багато з них працюють, але їхні наймачі не забезпечують їх медичною страховкою. У той же час ці люди занадто молоді, щоб відповідати вимогам «Медікер», в той же час вони не відносяться до категорії незабезпечених і на них не поширюється програма «Медікейд». За різними оцінками, число незастрахованих американців коливається від 20 до 50 млн чол. (8-20% населення). Це становить предмет великої стурбованості, оскільки частина цих людей хворіє і не може платити за лікування, а якщо необхідне лікування відкладено, то в кінцевому підсумку витрати на медичні послуги зростуть. Крім того, якщо лікарня або лікар будуть обслуговувати багато незастрахованих пацієнтів, то в кінці кінців вони збанкрутують. Приватні роботодавці все більшу перевагу віддають страхуванню «керованих послуг», головним чином з метою контролю над витратами. Урядові програми також переходять до «керованим» медичних послуг. У багатьох штатах бідних одержувачів «Медікейд» (але не обов'язково мешканців будинків престарілих) переважно страхують за планами «керованих послуг» «Медікейд», а не за старою системою плати за послуги. Прибічники системи «керованих послуг» «Медікейд» стверджують, що ця політика дозволяє знижувати витрати, контролюючи обсяг надаваних послуг і скорочуючи адміністративні витрати.
Платежі «зі своєї кишені», велика частина витрат на медичні послуги в США покривається за рахунок індивідуального медичного страхування, яке оплачується роботодавцями, а також за рахунок уряду. Але громадяни все одно оплачують значну частину рахунків за медичні послуги: близько 20% від загальної суми (164 млрд. дол). Велика частина цих витрат йде на покриття спільного страхування, спільних платежів і відрахувань, необхідних страховими компаніями і програмою «Медікер». Вважається, що ці платежі служать механізмом зниження витрат, так як, якщо працівникам треба оплачувати частину рахунків самим, вони будуть менше звертатися за медичними послугами. У багатьох випадках, при тому, що частина місячного страхового внеску оплачується роботодавцем, працівники самі платять частину, що залишилася.
Крім того, що людей змушують оплачувати частину своєї страховки, щоб знизити попит на послуги, вони також платять за послуги, які не охоплюються страховими полісами.
Гарне опис зарубіжного досвіду завжди змушує замислитися над тим, чому в нас подібні механізми «не працюють». І знаходиш багато повчального: і те, що при практично обов'язковому медичному страхуванні договору з ЛПУ укладають приватні фірми, а не держава. Що страховка покриває тільки 80% вартості лікування. Що є поняття «керованих послуг», надання яких стимулює зменшення додаткових лікувальних процедур. Як видається, багато чого з описаного можна було б спробувати застосувати і в нас на муніципальному рівні.

ВИСНОВОК
На підставі проведеного дослідження можна зробити наступні висновки:
1. Введення системи обов'язкового медичного страхування з її адресним економічним механізмом, заснованому на фінансування конкретних медичних послуг, наданих конкретному хворому, було єдино правильним політичним рішенням в кризових умовах переходу до ринку і одним з реальних стимулів і прискорювачів ринкових відносин в соціальній сфері. Тим самим створено передумови для формування принципово нових відносин в охороні здоров'я, зміни принципів фінансування медичної допомоги. Була позначена і така проблема, як досягнення збалансованості зобов'язань держави щодо забезпечення конституційних прав громадян на отримання безкоштовної медичної допомоги відповідного обсягу та якості, а так само виділяються фінансових ресурсів.
2. РФОМС РБ є державним некомерційним фінансово - кредитною установою і здійснює свою діяльність на підставі Статуту, затвердженого постановою Кабінету Міністрів Республіки Башкортостан від 30 грудня 1998 року № 307 (в редакції від 31 грудня 2005 року). Управління РФОМС РБ здійснюється колегіальним органом - правлінням і постійно діючим виконавчим органом - виконавчою дирекцією. Структура РФОМС РБ представлена ​​виконавчою дирекцією та 22 філіями, розташованими в муніципальних утвореннях Республіки Башкортостан. Розподіл здійснювалося в залежності від кількості підприємств, кількості працюючих і незайнятих жителів, лікувальних установ. Філії пов'язані договірними відносинами з лікувально-профілактичними установами, місцевою адміністрацією та підприємствами, розташованими на підвідомчій території.
3. Бюджет територіального фонду представляє собою форму освіти і витрачання грошових коштів, який формується поза федерального бюджету і бюджетів суб'єктів Російської Федерації і призначений для реалізації конституційних прав громадян на охорону здоров'я та медичну допомогу. Бюджет складається на один фінансовий рік, який відповідає календарному року і триває з 1 січня по 31 грудня. При складанні проекту бюджету територіального фонду в обов'язковому порядку має забезпечуватися дотримання наступних основних принципів:
- Відповідність доходів і витрат (збалансованість бюджету);
- Повнота відображення доходів і витрат бюджету;
- Достовірність бюджету (наявність джерел доходів, визначених відповідно до законодавства Російської Федерації);
- Принцип адресності та цільового характеру коштів обов'язкового медичного страхування (відповідність витрат основним завданням і функціям територіального фонду, визначеними законодавством Російської Федерації);
- Ефективність та економність використання коштів обов'язкового медичного страхування.
4. Фінансові кошти державної системи обов'язкового медичного страхування формуються за рахунок відрахувань страхувальників на обов'язкове медичне страхування. Кошти ЗМС призначені для акумулювання фінансових коштів на обов'язкове медичне страхування, забезпечення фінансової стабільності державної системи обов'язкового медичного страхування і вирівнювання фінансових ресурсів на його проведення.
Доходи бюджету територіального фонду формуються за рахунок прогнозованих надходжень. Залишки коштів на початок і кінець звітного періоду не відносяться до доходів територіального фонду і є джерелами внутрішнього фінансування дефіциту бюджету територіального фонду.
На підставі проведеного аналізу фінансової діяльності Республіканського фонду обов'язкового медичного страхування Республіки Башкортостан можна зробити наступні висновки:
1. Основним джерелом доходів Фонду є сплачуються платниками податків суми єдиного соціального податку. В якості платників внесків на обов'язкове медичне страхування непрацюючого населення законодавчо визначені органи виконавчої влади суб'єкта РФ.
Виконання дохідної частини бюджету РФОМС РБ за 2006 рік склало 7131,1 млн. руб. при плані 6860,8 млн. руб. (103,9%). У структурі доходів РФОМС РБ надходження податкових платежів склало 1906,7 млн. руб. при плані 1785,3 млн. руб., або 106,8%. На обов'язкове медичне страхування непрацюючого населення надійшло 3611,7 млн. руб., Що становить 100,6% до уточненого плану. Федеральним фондом обов'язкового медичного страхування на виконання територіальної програми обов'язкового медичного страхування Республіки Башкортостан направлені додаткові фінансові кошти. Надходження коштів, стягнутих з медичних установ у звітному році, у вигляді штрафних санкцій за неякісне надання медичної допомоги склало 525,4 млн. руб., А в 2005 році - 28,8 млн. руб.
2. Витрати Республіканського фонду обов'язкового медичного страхування Республіки Башкортостан в 2006 році склали 6992,9 млн. руб. при плані 6860,8 млн. руб., або 101,9%. При затвердженні бюджету Фонду на 2005 рік дефіцит коштів ОМС на реалізацію Республіканської програми ОМС становив 3351,7 млн. руб. або 38,1%. Понадпланові надходження протягом року дозволили знизити наявний дефіцит при його первинному затвердження до 29% (виконання доходної частини без коштів за дло - 6237,8 млн. крб. При розрахунковій вартості програми в 8788,1 млн. крб.), Що дозволило протягом року здійснити індексацію тарифів медико-економічних стандартів в стаціонарах і вартості відвідувань в амбулаторно-поліклінічних установах (АПУ) з метою поліпшення фінансування лікувально-профілактичних закладів (ЛПЗ) республіки.
Таким чином, основним стратегічним напрямком роботи Фонду обов'язкового медичного страхування залишається забезпечення виконання Закону РФ «Про медичне страхування громадян у РФ». Головною стратегічною метою розвитку охорони здоров'я є забезпечення реальної доступності медичної допомоги для населення країни.
Одна з найбільш гострих проблем, що потребують вирішення сьогодні є те, що при надходженні коштів обов'язкового медичного страхування до системи охорони здоров'я відбувається скорочення бюджетного фінансування галузі, що ускладнює реалізацію Закону про обов'язкове медичне страхування. Сьогодні тариф страхового внеску - 2,8% від фонду оплати праці, який не забезпечує фінансового покриття медичної допомоги навіть працюючому населенню країни, яке становить 47,5%, а більша частина 52,5% - це непрацююче населення (люди похилого віку, діти, інваліди ), тому проблема платежів на непрацююче населення особливо гостро постає саме у зв'язку зі скороченням бюджетного фінансування галузі «Охорона здоров'я». При такому скороченні в першу чергу страждають швидка і невідкладна медична допомога та соціально значимі види медичної допомоги.
Ще одна гостра проблема - це проблема достовірності інформації про витрачання коштів системи обов'язкового медичного страхування. В даний час ще немає відпрацьованої системи отримання об'єктивної та достовірної інформації про витрачання коштів обов'язкового медичного страхування.
Проблема забезпечення повноти надходження страхових внесків платежів пов'язана в справжній період з низкою факторів, основними з яких є:
- Взаємні неплатежі, що викликає зростання заборгованості по внесках;
- Затримка перерахування коштів з вини банків;
- Заниження плану надходження коштів на лікування непрацюючого населення.
Враховуючи, що основними джерелами реалізації Республіканської програми обов'язкового медичного страхування є єдиний соціальний податок (для підприємств і організацій) і страхові внески на обов'язкове медичне страхування непрацюючого населення, що перераховуються Урядом РБ, вищеназваний дефіцит коштів обов'язкового медичного страхування можливе скоротити:
- Шляхом виділення додаткових коштів у сумі 3224,0 млн. руб. з коштів бюджету Республіки Башкортостан;
- Шляхом підвищення тарифу єдиного соціального податку (в даний час ставка тарифу у територіальні фонди обов'язкового медичного страхування встановлена ​​у розмірі 2,0% від фонду оплати праці). На 2005 рік сума єдиного соціального податку затверджена Законом Республіки Башкортостан «Про бюджет Республіканського фонду обов'язкового медичного страхування Республіки Башкортостан на 2005 рік» у розмірі 1612,0 млн. рублів, яка розрахована виходячи з прогнозу Мінекономрозвитку Республіки Башкортостан від фонду оплати праці на 2005 рік у сумі 80600,0 млн. рублів. При збільшенні ставки єдиного соціального податку на 4% доходи від надходження збільшаться на 3224,0 млн. рублів, що покриває дефіцит, що утворився в сумі 3224,0 млн. руб.
Таким чином, тариф єдиного соціального податку необхідно збільшити до 6% від фонду оплати праці (2% + 4%).
- У разі збереження тарифу єдиного соціального податку у розмірі 2% шляхом збільшення фонду оплати праці в 3 рази (6% / 2%).
Урядом РФ, в недавньому часі, розглядалося питання поєднання соціального та медичного страхування, але через низку проблем, розглянутих вище, був відхилений. У теперішній же час, Уряд РФ спільно з Урядом РБ проводить реорганізацію системи обов'язкового медичного страхування в Республіці, а саме участю страхових медичних організацій у реалізації обов'язкового медичного страхування (філії фонду функції страховиків виконувати перестають). Це передбачає вирішення деяких проблем, наприклад, нестача фінансових коштів на фінансування непрацюючого населення, тобто надходитимуть додаткові кошти з Федерального фонду обов'язкового медичного страхування, однак є й противники впровадження страхових компаній. Однією з причин є збільшення витрат на апарат управління, друга ж причина полягає в тому, що страхові компанії не в змозі покласти на себе всі функції страховика, а саме перевірку якості здійснюваної медичної допомоги. Проте, не дивлячись на опір, Урядом Республіки Башкортостан 9 вересня 2005 був організований і проведений відкритий конкурс з відбору СМО для здійснення ОМС непрацюючого населення Республіки Башкортостан за рахунок коштів бюджету республіки. З 1 листопада 2005 року набув чинності договір Уряду Республіки Башкортостан з ВАТ «Медична страхова компанія« Уралсиб », ЗАТ« КАПІТАЛ Медичне страхування », ЗАТ« Медична акціонерна страхова компанія «Макс-М», ВАТ «Страхова медична компанія« Югорія-Мед »про ОМС непрацюючого населення РБ.
Так, за даними на 1 січня 2007 року, загальна кількість працюючого населення, застрахованої СМО, склало 852658 чоловік (60,7% від загальної чисельності працюючих громадян), укладено 10105 договорів, у тому числі ВАТ «МСК« Уралсиб »застрахувала 433295 осіб ( 50,8% від загальної кількості застрахованих), уклало 5027 договорів, ЗАТ «МАСК« Макс-М »- 203251 осіб (23,8%), 2083 договору, ЗАТ« КАПІТАЛ-МС »- 134652 людини (15,8%) , 2601 договір, ТОВ «СМК« Діаманд »- 67754 осіб (8%), 704 договору. Працююча з 1 листопада 2005 року ВАТ «СМК« Югорія-Мед »застрахувала 13706 особи (1,6%) і уклала 197 договорів.
Подальший розвиток подій буде залежати від здатності медичних страховиків довести свою корисність застрахованим щодо забезпечення їм медичної допомоги на рівні державних гарантій і захисту їх прав.

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ
1. Конституція РФ.
2. Цивільний кодекс Російської Федерації. Ч 1 і 2.
Федеральний закон від 30 листопада 1994р. № 51-ФЗ «Цивільний кодекс РФ. Частина перша ».
Федеральний закон від 26 січня 1996р. № 14-ФЗ «Цивільний кодекс РФ. Частина втора », зі змінами та доповненнями.
3. Податковий кодекс Російської Федерації. Ч 1 і 2. Федеральний закон від 31 липня 1998 р . № 146-ФЗ. Ч. 1.
Федеральний закон від 05.08.2000 р. № 118-ФЗ. Ч. 2.
4. Закон про медичне страхування громадян - Федеральний закон від 28 червня 1991р.
N1499-1 «Про медичне страхування» в редакції змін і доповнень.
5. Закон про територіальний Фонд обов'язкового медичного страхування -
Федеральний закон від 05 серпня 2000р. № 118-ФЗ «Про Територіальному Фонді обов'язкового медичного страхування» в редакції змін і доповнень.
8. Закон про медичне страхування громадян у Республіки Башкортостан - Закон Республіки Башкортостан від 14 липня 1993р. № ВС-18/38 «Про медичне страхування громадян у Республіці Башкортостан» в редакції змін і доповнень.
9. Закон про бюджет республіканського медичного страхування Республіки Башкортостан від 3 грудня 2004р. № 123-з - Закон Республіки Башкортостан «Про бюджет республіканського фонду обов'язкового медичного страхування Республіки Башкортостан на 2005рік», зі змінами та доповненнями.
10. Закон про виконання бюджету республіканського фонду обов'язкового медичного страхування Республіки Башкортостан від 2 грудня 2005р. № 248-з - Закон Республіки Башкортостан "Про виконання бюджету республіканського фонду обов'язкового медичного страхування Республіки Башкортостан за 2005 рік».
11. Закон про бюджет республіканського фонду обов'язкового медичного страхування Республіки Башкортостан від 2 грудня 2005р. № 249-з - Закон Республіки Башкортостан «Про бюджет республіканського фонду обов'язкового медичного страхування Республіки Башкортостан на 2006року».
12. Постанова «Про Програму державних гарантій надання громадянам Російської Федерації безкоштовної медичної допомоги на 2005 рік» затверджене наказом Уряду РФ від 26 листопада 2004р. № 690.
13. Постанова «Про Програму державних гарантій надання громадянам Російської Федерації безкоштовної медичної допомоги на 2006 рік» затверджене наказом П равітельства РФ від 28 липня 2005р. № 461.
14. Постанова про затвердження Статуту Республіканського фонду обов'язкового медичного страхування Республіки Башкортостан затверджений кабінетом міністрів Республіки Башкортостан від 30 грудня 1998р. № 307, зі змінами та доповненнями.
15. Положення щодо обов'язкового медичного страхування «Про порядок направлення коштів нормованого страхового запасу Федерального фонду обов'язкового медичного страхування на вирівнювання фінансових умов діяльності Територіальних фондів обов'язкового медичного страхування з фінансування територіальних програм обов'язкового медичного страхування» затверджене наказом Федерального фонду обов'язкового медичного страхування від 2 червня 2005р. № 5-А / 7.
16. Положення щодо обов'язкового медичного страхування «Про порядок направлення територіальним фондом обов'язкового медичного страхування субсидій на обов'язкове медичне страхування населення (дітей) та дотацій на реалізацію соціальної програми підтримки непрацюючих пенсіонерів, що перераховуються з федерального бюджету» затверджене наказам Федерального фонду обов'язкового медичного страхування от26 грудня 2005р. № 8-А/06.
17. Наказ Федерального фонду обов'язкового медичного Страхування від 25.07.2005 р. № 76 «Про забезпечення раціонального використання коштів системи обов'язкового медичного страхування».
18. Наказ Федерального фонду обов'язкового медичного страхування від 23.08.2000 р. № 70 «Про порядок фінансових розрахунків між територіальними фондами обов'язкового медичного страхування за медичну допомогу в обсязі базової програми обов'язкового медичного страхування громадян Російської Федерації, надану громадянам російської Федерації за межами території страхування».
19. Правила щодо складання бюджету територіального фонду обов'язкового медичного страхування - Правила складання, розгляду і виконання бюджету територіального фонду обов'язкового медичного страхування, затверджені директором Федерального фонду обов'язкового медичного страхування від 9 вересня 2003р. № 1750/21-1/і.
20. Тимчасовий порядок по ОМС - Тимчасовий порядок фінансової взаємодії та витрачання коштів в системі обов'язкового медичного страхування громадян »затверджений директором Федерального фонду обов'язкового медичного страхування від 5 квітня 2001 р . № 1518/21-1.
21. Методичні рекомендації щодо фінансування - Методичні рекомендації щодо порядку фінансування та економічного обгрунтування територіальних програм державних гарантій надання громадянам Російської федерації безкоштовної медичної допомоги, затверджений Міністром охорони здоров'я Російської Федерації від 28 серпня 2001 № 2510/9257-01-34.
22. Аналітичні та статистичні матеріали з обов'язкового медичного страхування - Аналітичні та статистичні матеріали, зібрані Територіальним фондом ОМС Республіки Башкортостан.-2005. -101 С.
23. Авксеньев В.І. Закордон нам допоможе / / Страхове дело.-2005 .- № 9.-С.52-64.
24. Воробье6ва Л.П. Кошти обов'язкового медичного страхування - цільові надходження / / Радник бухгалтера в здравоохраненіі.-2005 .- № 2.-С.13-20.
25. Евстіфеева Т.А., Габнтова А.М., Цікіна Л.Я., Руднєва М.А. Актуальні питання контролю за цільовим та раціональним використанням коштів обов'язкового медичного в ЛПУ м. Уфи / / Уфимський філіал Республіканського фонду обов'язкового медичного страхування Республіки Башкортостан. -2005.-137 с.
26. Пермяков В.Д., Нурієва 3.Г., Ширяєва А.С. Деякі проблеми Обов'язкового медичного страхування в Республіці Башкортостан / / Республіканський фонд обов'язкового медичного страхування Республіки Башкортостан. -2004. -148 С.
27. Скворцова О.В., Галкова С.Д. Питання сплати страхових внесків на обов'язкове медичне страхування непрацюючого населення в Республіці / / Республіканський фонд обов'язкового медичного страхування Республіки Башкортостан. -2004. -169 С.
27. Старадубов В.І., Таранов А.М., Ганчаренко В.Л. «Актуальні питання охорони здоров'я та обов'язкового медичного страхування в сучасних соціально-економічних умовах» / / Учеб. Посібник .- М.: Федеральний фонд ОМС, 2004р. -210 С.
29. Таранов AM, Пташук А.Ф. Підсумки надходження фінансових коштів у доходи бюджетів фондів ОМС у 1-му півріччі 2005 року / / Вісник ОМС. -2005. - № 6. -С.8-10.

ДОДАТОК 1
Виконавчий директор
РФОМС РБ
Перший заступник виконавчого директораЗаступник директора з ОМС
Заступник директора з економіки
Заступник директора з фінансів


Відділ КВП
Відділ ОМС
Планово-фінансовий відділ
Відділ ціноутворення і тарифів
Бухгалтерія


Відділ міжтериторіальних розрахунків
Відділ ЗПЗ і ЕКМП
Контрольно-ревізійний відділ
Відділ кадрів
Відділ КВПДОДАТОК 2

Виконавча дирекція РФОМС РБ
Правління РФОМС РБ
Органи представницької та виконавчої влади Республіки Башкортостан
Федеральний фонд обов'язкового медичного страхуванняМіністерство охорони здоров'я Республіки
Башкортостан
Лікувально-профілактичні установи РБ
Філії РФОМС РБДОДАТОК 3
Найменування показника
Бюджетні асигновано., Затверджені законом про бюджет, ТФОМС
Доходи - всього
6860756100
Єдиний соціальний податок, що зараховується до територіальних фондів ОМС
1707384200
Страхові внески на ОМС непрацюючого населення, що сплачуються до територіальних фондів ОМС органами виконавчої влади суб'єктів Російської Федерації
3558882000
Недоїмки і пені за страховими внесками на ОМС непрацюючого населення
17682300
Єдиний податок, що стягується у зв'язку із застосуванням упрошенной системи оподаткування
28761200
в тому числі: єдиний податок, що стягується з платників податків, що вибрали як об'єкт оподаткування доходи
Х
Єдиний мінімальний податок, що зараховується до бюджетів державних позабюджетних фондів
Х
Єдиний податок на поставлений дохід для окремих видів діяльності
49299800
Єдиний сільськогосподарський податок
500000
в тому числі: єдиний сільськогосподарський податок, який сплачується організаціями
500000
Єдиний сільськогосподарський податок, який сплачується селянськими (фермерськими) господарствами та індивідуальними підприємцями
Х
Недоїмка, пені та штрафи за внесками до територіальних фондів ОМС
15120400
Інші неподаткові надходження до територіальних фондів ОМС
45000000
Безоплатні надходження
1438126200
в тому числі: дотації територіальним фондам ОМС на вирівнювання рівня бюджетної забезпеченості
494289200
інші субвенції, що зараховуються до бюджетів територіальних фондів ОМС
864038600
субсидії на обов'язкове медичне страхування непрацюючого населення (дітей)
79798400
субсидії територіальним фондам обов'язкового медичного страхування
Х
інші безоплатні надходження до територіальних фондів ОМС
Х
Витрати бюджету-всього
6860756100
в тому числі:
5866047500
заходи в області охорони здоров'я, спорту і фізичної культури, туризму
Апарати управління державних позабюджетних фондів
130670000
Реалізація заходів соціальної підтримки окремих категорій громадян щодо забезпечення лікарськими засобами
864038600
Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Банк | Диплом
296.7кб. | скачати


Схожі роботи:
Удосконалення системи обов`язкового страхування в башкортов
Реформа системи обов`язкового медичного страхування можливості та проблеми реалізації
Класифікація обов`язкового страхування
Види обов`язкового страхування 2
Види обов`язкового страхування
Фонд обов`язкового медичного страхування
Особливості обов`язкового медичного страхування в РФ
Управління системою обов`язкового соціального страхування
Система обов`язкового медичного страхування в Росії
© Усі права захищені
написати до нас
Рейтинг@Mail.ru