Удосконалення політики управління прибутком підприємства ВАТ Вологодський верстатобудівний

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.


Нажми чтобы узнать.
скачатиМіністерство освіти і науки Російської Федерації

Федеральне агентство з освіти

Філія ГОУ ВПО "Санкт-Петербурзький державний інженерно-економічний університет" у м. Вологді

Кафедра економіки та управління

Дисципліна: "Фінансовий менеджмент"

Курсова робота

ТЕМА: "УДОСКОНАЛЕННЯ ПОЛІТИКИ УПРАВЛІННЯ ПРИБУТКОМ ПІДПРИЄМСТВА" (ВАТ "Вологодський верстатобудівний завод")

Вологда 2010

Зміст

Введення

1. Прибуток підприємства: поняття, сутність, види

1.1 Сутність прибутку

1.2 Удосконалення управління прибутком в умовах ринкової економіки

1.3 Аналіз розподілу і використання прибутку

1.4 Шляхи поліпшення розподілу та використання прибутку в умовах ринкової економіки

2. Організаційно-економічна характеристика підприємства

2.1 Розрахунки

2.2 Аналіз динаміки і структури балансу

2.3 Аналіз ліквідності

2.4 Аналіз фінансової стійкості підприємства

2.5 Аналіз ділової активності

3. Удосконалення політики управління прибутком підприємства

Висновок

Список літератури

Програми

Введення

Актуальність. Функціонування підприємства незалежно від видів діяльності та форм власності в умовах ринку визначається його здатністю приносити достатній прибуток або прибуток.

Прибуток займає одне з важливих місць в загальній системі вартісних взаємин ринкової економіки і є найважливіший елемент управління суспільним виробництвом. З її допомогою оцінюється діяльність усіх підприємницьких структур. Прибуток є найбільшим джерелом фінансування розширеного відтворення, критерієм його ефективності і одним з головних джерел доходів державного бюджету.

Правильне розуміння економічної природи прибутку є основою для поліпшення механізму практичного використання цієї категорії в сучасних російських умовах.

Прибуток - це кінцевий фінансовий результат діяльності підприємства, що характеризує абсолютну ефективність його роботи. [1] В умовах ринкової економіки прибуток виступає найважливішим чинником стимулювання виробничої і підприємницької діяльності підприємства і створює фінансову основу для її розширення, задоволення соціальних і матеріальних потреб трудового колективу, за рахунок прибутку гасяться боргові зобов'язання підприємства перед банком та інвесторами. Отже, прибуток стає найважливішим узагальнюючим показником у системі оцінювальних показників ефективності виробничої, комерційної і фінансової діяльності підприємства.

Мета курсової роботи - вдосконалення політики управління прибутком підприємства. Завданнями роботи є:

1) провести розрахунок основних показників та розгляд основних понять;

2) провести аналіз фінансової діяльності підприємства;

3) запропонувати шляхи вдосконалення управління прибутком.

Періодом дослідження є 2001-2003рр.

В якості інформаційної бази були використані дані бухгалтерської та фінансової звітності підприємства, а також спеціальна економічна література.

1. Прибуток підприємства: поняття, сутність, види

1.1 Сутність прибутку

"Прибуток - це залишковий дохід, рівний загальних доходів мінус загальні витрати. Прибуток складається з імпліцитних (неявних) витрат (таких як дохід, від власного капіталу), доходу від ризику та інноваційної прибутку".

У великому економічному словнику прибуток визначається як "перевищення доходів від продажу товарів і послуг над витратами на виробництво і продаж цих товарів. Прибуток обчислюється як різниця між виручкою від реалізації продукту господарської діяльності і сумою витрат факторів виробництва на цю діяльність у грошовому виразі". [8 ]

Найбільш повне визначення прибутку дано у фінансово-кредитному енциклопедичному словнику: "Прибуток - це різниця між доходами, отриманими від реалізації продукції, основних засобів та іншого майна, виконаних робіт, наданих послуг, позареалізаційної діяльності, і нарахованою сумою витрат на виробництво, реалізацію продукції і здійснення інших видів діяльності ".

Прибуток як економічна категорія відображає дохід, створений у процесі підприємницької діяльності.

Прибуток виконує такі функції:

1. Прибуток характеризує економічний ефект, отриманий у результаті діяльності підприємства. Прибуток відображає фінансовий результат. Для виявлення кінцевого фінансового результату необхідно провести аналіз обсягів реалізованого продукції, вартість витрат і ресурсів, використовуваних у виробництві продукції.

2. Прибуток виконує стимулюючу функцію. Прибуток одночасно є фінансовим результатом і основним елементом фінансових ресурсів підприємства. Підприємство здійснює самофінансування за рахунок використання прибутку. Частка чистого прибутку, що залишилася в розпорядженні підприємства після сплати податків та інших обов'язкових платежів, повинна бути достатньою для фінансування розширення виробничої діяльності, науково-технічного і соціального розвитку підприємства, додаткового матеріального заохочення працівників.

3. Прибуток є одним із джерел формування бюджетів різних рівнів. Вона надходить до бюджетів у вигляді податків і поряд з іншими дохідними надходженнями використовується для фінансування задоволення суспільних потреб, забезпечення виконання державою своїх функцій, державних інвестиційних, виробничих, науково-технічних і соціальних програм.

4. Прибуток є головним джерелом зростання ринкової вартості фірми. Ця функція забезпечується шляхом капіталізації отриманого прибутку. Чим вище сума та рівень капіталізації отриманого прибутку, тим більшою мірою зростає вартість її чистих активів, а, отже, і ринкова вартість фірми в цілому, що визначається при її продажу, злиття, поглинання та в інших випадках.

5. Прибуток є основним захисним механізмом, що охороняє фірму від загрози банкрутства. Не дивлячись на це, загроза банкрутства може виникнути і в умовах прибуткової господарської діяльності фірми, але за інших рівних умов фірма набагато успішніше і швидше виходить з кризового стану при високому рівні прибутку. За рахунок капіталізації отриманого прибутку фірма може швидко збільшити частку високоліквідних активів, підвищити частку власного капіталу при відповідному зниженні обсягу використовуваних позикових засобів, а також сформувати фінансові фонди.

Прагнення до одержання прибутку орієнтує товаровиробників на збільшення обсягу виробництва продукції, потрібне споживачеві, зниження витрат на виробництво. Прибуток є стимулом для інвестування коштів у ті сфери діяльності, які приносять прибуток.

Виділяють такі види прибутку:

1. Балансова прибуток складається з прибутку від реалізації, доходів від позареалізаційних операцій, зменшених на суму витрат по цих операціях. Балансова прибуток як фінансовий результат діяльності виявляється на підставі бухгалтерського обліку всіх господарських операцій підприємства та оцінки статей балансу. Балансова прибуток включає в себе прибуток (збиток) від реалізації продукції, виконання робіт або надання послуг; прибуток (збиток) від реалізації основних засобів і іншого майна підприємства; прибуток (збиток) від позареалізаційних операцій. Прибуток від реалізації товарів (робіт, послуг) характеризує чистий дохід, створений на підприємстві.

2. Валовий прибуток являє собою суму прибутку (збитку) від реалізації продукції (робіт, послуг), основних фондів та іншого майна підприємства і доходів від позареалізаційних операцій, зменшених на суму витрат по цих операціях.

3. Прибуток (збиток) від реалізації продукції (робіт, послуг) - це фінансовий результат, отриманий від реалізації продукції (робіт, послуг промислового характеру), від іншої реалізації (робіт, послуг непромислового характеру), покупної продукції, матеріалів. Фінансовий результат визначається окремо по кожному виду діяльності підприємства. Фінансовий результат розраховується як різниця між виручкою від реалізації продукції (робіт, послуг) і витратами на її виробництво і реалізацію. [9]

Основою ринкового механізму є економічні показники, необхідні для планування і об'єктивної оцінки виробничо-господарської діяльності підприємства, освіти і використання спеціальних фондів, порівняння витрат і результатів на окремих стадіях відтворювального процесу. В умовах ринкової економіки головну роль в системі економічних показників відіграє прибуток.

Прибуток являє собою кінцевий фінансовий результат, що характеризує виробничо-господарську діяльність всього підприємства, тобто становить основу економічного розвитку підприємства. Зростання прибутку створює фінансову основу для самофінансування діяльності підприємства, здійснюючи розширене відтворення. За рахунок неї виконується частина зобов'язань перед бюджетом, банками та іншими підприємствами. Таким чином, прибуток стає найважливішою для оцінки виробничої та фінансової діяльності підприємства. Вона характеризує кошторису його ділової активності і фінансове благополуччя.

Прибуток являє собою різницю між сумою доходів і збитків, отриманих від різних господарських операцій. Саме тому вона характеризує кінцевий фінансовий результат діяльності підприємств.

Так як основну частину прибутку підприємства одержують від реалізації продукції, що випускається, сума прибутку знаходиться під взаємодією численних чинників: зміни обсягу, асортименту, якості, структури виробленої та реалізованої продукції, собівартості окремих виробів, рівня цін, ефективності використання виробничих ресурсів.

Крім того на неї чинять вплив дотримання договірних зобов'язань, стан розрахунків між постачальниками і покупцями та ін З прибутку проводяться відрахування до бюджету, сплачуються відсотки по кредитах банку.

Головне призначення прибутку в сучасних умовах господарювання - віддзеркалення ефективності виробничо-збутової діяльності підприємства. Це обумовлено тим, що у величині прибутку повинно знаходити відображення відповідність індивідуальних витрат підприємства, пов'язаних з виробництвом та реалізацією своєї продукції і виступають у формі собівартості, суспільно необхідних витрат, непрямим виразом яких повинна з'явитися ціна виробу. Збільшення прибутку в умовах стабільності оптових цін свідчать про зниження індивідуальних витрат підприємства на виробництво і реалізацію продукції.

У сучасних умовах підвищується значення прибутку як об'єкта розподілу, створеного у сфері матеріального виробництва чистого доходу між підприємствами і державою, різними галузями народного господарства і підприємствами однієї галузі, між сферою матеріального виробництва і невиробничою сферою, між підприємствами і його працівниками.

Робота підприємства в умовах ринкової економіки пов'язана з підвищенням стимулюючої ролі прибутку. Використання прибутку в якості основного оціночного показника сприяє зростанню обсягу виробництва і реалізації продукції, підвищення його якості, поліпшенню використання наявних виробничих ресурсів. Посилення ролі прибутку обумовлене також діючою системою її розподілу, відповідно до якої підвищується зацікавленість підприємств у збільшенні не тільки загальної суми прибутку, а й особливо тієї її частини, яка залишається в розпорядженні підприємства і використовується в якості головного джерела коштів, що спрямовуються на виробничий і соціальний розвиток, а також на матеріальне заохочення працівників відповідно до якості витраченої праці.

Таким чином, прибуток відіграє вирішальну роль у стимулюванні подальшого підвищення ефективності виробництва, посилення матеріальної зацікавленості працівників у досягненні високих результатів діяльності свого підприємства. Подальше посилення розподільної і стимулюючої ролі прибутку пов'язане з вдосконаленням механізму її розподілу.

Однак прибуток не може розглядатися в якості єдиного і універсального показника ефективності виробництва.

Якщо темпи зростання вартісних показників перевищують темпи зростання виробництва конкретних видів продукції в натуральному вираженні, має місце зниження ефективності використання виробничих ресурсів в розрахунку на одиницю його корисного ефекту. Це знаходить вираз і в підвищенні матеріаломісткості, трудомісткості, зарплатоемкості, фондомісткості і, в кінцевому рахунку, собівартості одиниці конкретних видів продукції в натуральних вимірах. У величиною і темпах зростання прибутку недостатньо повно відображається зміна обсягу та ефективності використання основних фондів і оборотних коштів.

Зміна економічних показників за будь-який часовий період відбувається під впливом безлічі різноманітних факторів. Різноманіття факторів, що впливають на прибуток, потребує їх класифікації, яка в той же час має важливе значення для визначення основних напрямів, пошуку резервів підвищення ефективності господарювання.

Фактори, що впливають на прибуток, можуть класифікуватися за різними ознаками. Так виділяють зовнішні і внутрішні чинники. До внутрішніх показників відносяться фактори, які залежать від діяльності самого підприємства і характеризують різні сторони роботи даного колективу. До зовнішніх факторів відносяться фактори, які не залежать від діяльності самого підприємства, але деякі з них можуть чинити істотний вплив на темпи зростання прибутків та рентабельності виробництва.

У свою чергу внутрішні фактори поділяються на виробничі і позавиробничі. Позавиробничі чинники пов'язані в основному з комерційною, природоохоронною, претензійної та іншими аналогічними видами діяльності підприємства, а виробничі фактори відображають наявність і використання основних елементів виробничого процесу, що беруть участь у формуванні прибутку, - це засоби праці, предмети праці і сама праця.

По кожному з цих елементів виділяються групи екстенсивних та інтенсивних факторів.

До екстенсивних відносяться чинники, які відображають обсяг виробничих ресурсів (наприклад, зміни чисельності працівників, вартості основних фондів), їх використання за часом (зміна тривалості робочого дня, коефіцієнта змінності обладнання тощо), а також невиробниче використання ресурсів (витрати матеріалів на шлюб , втрати через відходи).

До інтенсивним відносяться фактори, що відображають ефективність використання ресурсів або сприяють цьому (наприклад, підвищення кваліфікації працівників, продуктивності устаткування, впровадження прогресивних технологій).

У процесі здійснення виробничої діяльності підприємства, пов'язаної з виробництвом, реалізацією продукції і отриманням прибутку, ці фактори знаходяться в тісному взаємозв'язку і залежності.

Первинні фактори виробництва впливають на прибуток через систему узагальнюючих факторних показників більш високого порядку. Ці показники відображають, з одного боку, обсяг, і ефективність використання їх спожитої частини, що бере участь у формуванні собівартості.

Оскільки прибуток являє собою різницю між обсягом виробленої продукції та її собівартістю, то її величина і темпи зростання залежать від тих же трьох первинних чинників виробництва, які впливають на прибуток через систему показників обсягу промислової продукції і витрат виробництва.

1.2 Удосконалення управління прибутком в умовах ринкової економіки.

Враховуючи наявність проблем управління прибутком і рентабельністю виробництва, підхід до механізму управління повинен носити комплексний характер. У першу чергу, це безпосередньо пов'язано з ефективним управлінням операційної системи в цілому, тобто системи забезпечення виробництва продукції підприємства.

Від керівника вимагається, перш за все, вміння ефективно вести справу, тобто збільшувати прибуток. Відомі дві основні можливості збільшення прибутку: перша - нарощування обсягу випуску і реалізації товарів, друга - зменшення витрат. У наших умовах, коли практично на кожному підприємстві є малорентабельні, збиткові виробництва, перший шлях здається нереальним. Однак, ретельний економіко-організаційний аналіз може підказати вихід навіть з такого глухого куту.

При незмінних економічних умов легше було планувати і опрацьовувати програму. Всі функції з реалізації програми перекладалися на підприємства. Однак багато чого змінюється, і підприємство знаходиться в динамічних умовах, постійно змінюватися. Проаналізувавши ситуацію, необхідно створювати програму в комплексі для її кращої реалізації. Головний наголос робиться на конкретне вдосконалення господарювання, особливо на тих ділянках, які приносили збиток (або були малорентабельні). В іншому випадку слід поставити питання про їх ліквідацію.

Управління прибутком підприємства зводиться до розробки механізму організаційно-економічного впливу за результатами роботи підприємства, на підвищення його ефективності в порівнянні з витратами, пошуку комплексу інструментів, що дозволяють зі стихійного отримання доходів підприємств перейти до регульованих доходів. У той же час, недостатньо забезпечити тільки прибутковість підприємства.

Прибуток повинен бути настільки вагомою, щоб забезпечувати всі розширене відтворення, рішення що стоять перед підприємством задач. У сучасний період ринкова конкуренція повинна бути більш жорсткою, але не за рахунок чинника ціни, а в результаті появи більш витончених, тонких методів і форм суперництва підприємств на ринку. Виживання підприємства все частіше обумовлюється дією факторів більш дострокового порядку, ніж просто економія на будь-яких видах прямих або непрямих затрат. Необхідно, щоб підприємство набагато більше часу приділяло таких сфер, як реалізація і збут продукції, збільшення доходів, ніж власне управління виробництвом з метою зниження витрат. Так як потреби і запити споживачів швидко поширюються по всьому світу, то вони стають надзвичайно індивідуалізованими, а ринки дуже різноманітними за своєю структурою; керівництво підприємства, якщо воно прагне до успіху на ринку, має неухильно дотримуватися правила: робити, перш за все, ставку на збільшення доходів, а не на зниження витрат (хоча вони і взаємопов'язані). [5]

Сучасне виробництво має відповідати наступним параметрам:

1. Володіти великою гнучкістю, здатністю швидко змінювати асортимент виробів, оскільки нездатність постійно пристосовуватися до запитів споживачів, прирече підприємство на банкрутство.

2. Технологія виробництва ускладнилася на стільки, що вимагає зовсім нові форми контролю, організації та поділу праці.

3. Вимоги до якості не просто зросли, а зовсім змінили характер. Мало випускати хорошу продукцію, необхідно ще думати про організацію післяпродажного обслуговування, про надання споживачам додаткових фірмових послуг.

4. Різко змінилася структура витрат виробництва. Одночасно все більш зростає частка витрат, пов'язаних з реалізацією продукції. Все це вимагає принципово нових підходів до управління та організації виробництва, безпосередньо стосується і управління прибутком. Більше того, вони повинні знайти гідне місце в розробці управління нею в рамках підприємства в цілому.

Особливою проблемою є і підвищення ефективності діяльності підприємства по збуту продукції. Перш за все, необхідно більше уваги приділяти підвищенню швидкості руху оборотних коштів, скорочення всіх видів запасів, домагатися максимально швидкого просування готових виробів від виробника до споживача. Природно, що такий підхід вимагає зовсім іншого в управлінні якістю продукції та організації поставок.

Здійснюючи тактику постійних поліпшень навіть у давно відомих виробах, можна забезпечити собі неухильне зростання частки ринку, обсягів продажів і доходів. Необхідно вміти керувати доходами, а, отже, і прибутком.

При розгляді прибутку стикаються інтереси різних сторін: держави, яке розраховує на зростання виробництва і реалізацію продукції, збільшення прибутку, що означає наростання податкових відрахувань в бюджет; трудового колективу, який розраховує на свою частку прибутку; банків, яких турбує платоспроможність фірми, зворотність отриманих позик і забезпечення представлення нових; керівництва підприємства, що прагне якомога більшу частину прибутку залишити нерозподіленим, в якості ресурсу, резерву, що дозволяє зміцнювати основи самофінансування.

На діяльність підприємств має велику увагу надавати гнучке державне регулювання з використанням економічних важелів. У країнах Заходу держава впливає на них через систему стимулюючих заходів. Прискорена амортизація забезпечується за рахунок зменшення оподатковуваного прибутку. Цим методом держава регулює рентабельність у різних секторах економіки. Найбільш швидка амортизація передбачена в передових галузях індустрії. Крім іншого, така політика підштовхує підприємства до прискореного оновлення основного капіталу, обладнання, що випускається.

Таким чином, до основних факторів, що впливає на прибуток відносяться:

1. Конкурентоспроможність продукції, що випускається, в силу того, що підприємство повинно існувати для споживача і тільки клієнти, потреби яких задовольняються, дають підприємству можливість вижити на ринку і отримати дохід.

2. Висока мобільність на ринку, свобода економічного маневру, що робить об'єктивно необхідними урахування ринкової кон'юнктури, гнучке маневрування усіма наявними ресурсами для досягнення ефекту.

3. Ритмічність і гнучкість виробництва, здатність швидко змінювати асортимент продукції відповідно до запитів споживачів.

4. Розробка заходів щодо поліпшення продукції, що випускається, здатність підприємства дати споживачеві товар більш високої якості або володіє будь-якими новими властивостями, причому за тугіше ціну, при тих же витратах виробництва.

Всі ці фактори є важливими для ефективного функціонування підприємства, тільки з їх допомогою підприємство зможе отримати максимальний прибуток. Однак, головним є виробництво товарів більш високої якості, іншими словами, задоволення на потреби споживачів та визначення набору товарних груп, найбільш бажаних для успішної роботи на ринку. Товар, попит на який існує, вважається рентабельним і буде приносити підприємству більше доходу, а високий рівень рентабельності при наявності вільної конкуренції служить символом для переливу капіталів і вкладення коштів у галузі з більш високою нормою прибутку (рентабельності). Для ринку неприйнятні регульовані ціни, але рівнем рентабельності монополістів виробників, їх можна регулювати.

Управління прибутком підприємства зводиться до розробки механізму організаційно-економічного впливу на результат підприємства, оскільки дозволяє зі стихійного отримання доходів перейти до регульованих доходів.

Податкова система повинна бути гнучкою, стимулювати розвиток передових, ефективних виробництв, а податки повинні бути чіткими і стабільними. Саме стабільність призведе до збільшення прибутку (доходу) підприємства. [10]

З метою вдосконалення управління прибутком необхідно:

1. Суворе дотримання укладених договорів на постачання продукції. Особливо важливо зацікавити підприємство у виробництві престижних і найбільш потрібних для ринку виробів.

2. Проведення масштабної і ефективної політики в галузі підготовки персоналу, що являє собою особливу форму вкладення капіталу.

3. Підвищення ефективності діяльності підприємства по збуту продукції. Перш за все, необхідно більше уваги приділяти підвищенню швидкості руху оборотних коштів, скорочення всіх видів запасів, домагатися максимально швидкого просування готових виробів від виробника до споживача.

4. Зниження непродуктивних витрат і втрат.

5. Впровадження у практику оперативного обліку витрат на виробництво продукції.

6. Застосування найсучасніших механізованих і автоматизованих засобів для вирішення завдань аналізу прибутку та рентабельності.

1.3 Аналіз розподілу і використання прибутку

Прибуток, крім інших, покликана виконувати стимулюючу функцію. Її суть у тому, що прибуток є основним елементом фінансових ресурсів підприємства.

Сьогодні приватні, колективні, акціонерні, іноземні підприємства функціонують на засадах комерційного розрахунку, і не допускають централізованого втручання у процес розподілу доходу, що залишається після внесення до бюджету обов'язкових платежів та повернення кредитів. Прибуток, що залишається в розпорядженні підприємства, використовується ним самостійно і направляється на подальший розвиток підприємницької діяльності. Ринкові умови господарювання визначають пріоритетні напрями використання власного прибутку.

Принципи розподілу прибутку можна сформулювати наступним чином: прибуток, одержуваний підприємством в результаті виробничо-господарської діяльності, розподіляється між державою і підприємством, як суб'єктом господарювання; прибуток для держави надходить до відповідних бюджетів у вигляді податків і зборів, ставки яких не можуть бути довільно змінені. Склад і ставки податків, порядок їх обчислення і внесків до бюджету встановлюються законодавчо; величина прибутку підприємства, що залишився в його розпорядженні після сплати податків, не повинна знижувати його зацікавленості в зростанні обсягу виробництва і поліпшення результатів виробничо-господарської та фінансової діяльності.

На підприємстві розподілу підлягає чистий прибуток, тобто прибуток, що залишився в розпорядженні підприємства після сплати податків та інших обов'язкових платежів. З неї стягуються санкції, що сплачуються до бюджету і деякі позабюджетні фонди.

Розподіл чистого прибутку відображає процес формування фондів і резервів підприємства для фінансування потреб виробництва та розвитку соціальної сфери. [7]

У сучасних умовах господарювання держава не встановлює яких-небудь нормативів розподілу прибутку, але через порядок надання податкових пільг стимулює напрямок прибутку на капітальні вкладення виробничого та невиробничого характеру, на благодійні цілі, фінансування природоохоронних заходів, витрат з утримання об'єктів і закладів соціальної сфери та ін

До витрат, пов'язаних з розвитком виробництва, належать витрати на науково-дослідні, проектні, конструкторські та технологічні роботи, фінансування розробки і освоєння нових видів продукції і технологічних процесів, витрати щодо вдосконалення технології та організації виробництва, модернізації устаткування, витрати, пов'язані з технічним переозброєнням і реконструкцією діючого виробництва, розширенням підприємств. У цю ж групу витрат включаються витрати з погашення довгострокових позик банків і відсотків за ними; плануються витрати на проведення природоохоронних заходів та ін

Розподіл прибутку на соціальні потреби включає в себе витрати по експлуатації соціально-побутових об'єктів, що знаходяться на балансі підприємства, фінансування будівництва об'єктів невиробничого призначення, організації та розвитку підсобного сільського господарства, проведення оздоровчих, культурно-масових заходів тощо

Весь прибуток, що залишається в розпорядженні підприємства, поділяється на дві частини: перша збільшує майно підприємства і бере участь в процесі накопичення. Друга характеризує частку прибутку, що використовується на споживання. При цьому не обов'язково весь прибуток, який спрямовується на нагромадження, використовувати повністю. Залишок прибутку, не використаної на збільшення майна, має важливе резервне значення і може бути використаний в наступні роки для покриття можливих збитків, фінансування різних витрат.

В умовах переходу до ринкових відносин виникає необхідність резервувати кошти у зв'язку з проведенням ризикових операцій і, як наслідок цього, втратою доходів від підприємницької діяльності. Тому при використанні чистого прибутку підприємство має право створювати фінансовий резерв. Крім покриття можливих збитків від ділових ризиків, резервний фонд може бути використаний на додаткові витрати з розширення виробництва і соціального розвитку.

1.4 Шляхи поліпшення розподілу та використання прибутку в умовах ринкової економіки

Визнання того факту, що в даний час у більшості російських підприємств існують проблеми з управління, формування, розподілу прибутку, вимагає розгляду певних методів вирішення даних питань.

У сучасних умовах господарювання прибуток стає основним джерелом соціально-економічного розвитку підприємств. Це явище супроводжується різким підвищенням зацікавленості останніх у зростанні грошових доходів.

Чистий дохід підприємства представляє собою суму грошових коштів, призначених для формування фондів соціального призначення і використовуються для здійснення виробничого і соціального розвитку, матеріального заохочення працівників.

Механізм розподілу прибутку на підприємствах має будується таким способом, щоб сприяти створенню умов по найбільш раціональному використанню коштів на розвиток підприємства, беручи до уваги показники рівнів фондо - і енергоозброєності, оборотності оборотних коштів, продуктивності праці і т.д.

Ефективне використання прибутку, можливо, лише при узгодженості дій системи економічних важелів. При цьому першорядне значення має реалізація продукції. По-перше, тому, що в процесі продажу товаром на ринку відбувається відшкодування витрачених засобів виробництва.

По-друге, реалізація продукції - це той момент, коли вироблений продукт отримує визнання на ринку. Будь-яка затримка в реалізації викликає порушення ритмічності виробництва, а значить, веде до зниження ефективності діяльності підприємства.

Так як прибуток відображає результати всіх видів діяльності підприємства - виробничої, невиробничої і фінансової. [3] Це означає, що на розмірах прибутку відображаються всі сторони діяльності підприємства. Так, зростання продуктивності праці означає зниження його витрат на одиницю продукції. Відповідно при нормальних умовах роботи повинні щодо знижуватися витрати на оплату праці в розрахунку на одиницю продукції. Поліпшення використання основних виробничих фондів означає, що відносно скорочуються витрати на їх утримання та експлуатацію, зменшуються амортизаційні відрахування у собівартості окремих виробів. Це, як і економія матеріальних витрат, збільшує прибуток і ефективність її використання.

Можливість отримання "не заробленої" прибули за рахунок екстенсивного шляху (головним чином за рахунок зміни умов поставки продукції, підвищення цін і ін) покриває безгосподарність, посилює несприйнятливість підприємств до досягнень НТП, здійсненню заходів щодо ресурсозбереження. Якщо темп зростання вартісних показників перевищує приріст продукції в натуральному вираженні, це означає зниження ефективності використання ресурсів, що відображається у підвищенні матеріаломісткості, трудомісткості і, в кінцевому рахунку, - собівартості продукції.

Керівництву підприємств необхідно оволодіти новими методами розподілу прибутку. Тут повинні враховуватися інтереси відразу кількох сторін. По-перше, держава зацікавлена ​​у створенні умов, що стимулюють розвиток виробництва, так і в реалізації своїх економічних функцій, що обумовлює необхідність оподаткування, що зменшує показник прибутку на величину відповідних податкових відрахувань.

По-третє, кредитори та акціонери повинні бути впевнені в платоспроможності фірми, поворотності наданих позичок.

Керівництво ж прагне, як можна більшу частину прибутку залишити нерозподіленим, як резерв, що дозволяє зміцнити основи самофінансування. [6] На керівництво покладається відповідальність планувати розподіл прибутку таким чином, щоб не завдати шкоди ні одній зі сторін і, в той же час, забезпечити добробут підприємства.

2. Організаційно-економічна характеристика підприємства

Назва фірми: Вологодський верстатобудівний завод

Організаційна форма: ВАТ

Основна галузь: Деревообробне обладнання

Додаткова галузь: Лісова і деревообробна промисловість Регіон: Вологда

Основна продукція: Деревообробне обладнання

Продукція 2: Верстати

Вологодський верстатобудівний завод - сучасне підприємство Північно-заходу Росії, розташоване за адресою: Російська Федерація, 160010, м. Вологда, вул. Залінійне, 22. Товариство зареєстровано постановою Глави адміністрації м. Вологди № 1735 від 15.09.93 р., реєстраційний № ​​3206. На ринку металообробки завод працює більше 70 років. Основною спеціалізацією заводу спочатку було виробництво деревообробного обладнання для підприємств лісової галузі. В даний час здійснено диверсифікація виробництва. Підприємство постачає свою продукцію для різних галузей народного господарства: енергетичної, металургійної, гідробудівельні, залізничного транспорту та сільського господарства.

Вологодський верстатобудівний сьогодні - це багатопрофільне підприємство. Широкий діапазон технологічних можливостей дозволяє виробляти найрізноманітніші верстати для деревообробки, різні транспортні системи, металоконструкції будь-якої складності. Сучасні інформаційні технології та високий рівень інженерної діяльності технічних служб дозволяють підприємству працювати стабільно. Конструкторські та технологічні системи автоматичного проектування забезпечують високі темпи освоєння нової продукції.

Загальна площа виробничих площ становить 100000 кв. м, парк металообробного обладнання 850 одиниць. Чисельність всього колективу 500 осіб.

Завод має автономні системи забезпечення виробництва: своя котельня забезпечує теплом підприємство і прилеглі до заводу мікрорайони, артезіанська свердловина забезпечує завод чистою водою.

В структуру підприємства входить ряд виробництв: заготівельне, зварювальне, механообробне, складальне, електромонтажне, інструментальне і термообробка.

Заготівельне виробництво:

ливарна ділянка забезпечує завод та інших споживачів сталевим та чавунним литтям, обсягом 7000 тонн на рік;

розкрій металу проводиться як на ножицях, так і на установках плазмового різання за програмою; профільна розрізання металу товщиною листа до 80 мм.

штампування, гнуття, витяжка, формування.

Зварювальне виробництво:

наявність великої цехи для зварювання дозволяє виготовляти великогабаритні металоконструкції. Застосовується зварювальне обладнання фірми "Кемп".

Міжнародні сертифікати зі зварювання дають можливість виконувати зварювальні роботи самого високого рівня складності. Механічне виробництво має усіма обробки сталі, чавуну і сплавів. Виробництво оснащене багатоцільовими обробними центрами, токарними і фрезерними верстатами з ЧПУ, шліфувальними, координатно-розточувальними верстатами, зуборізні обладнанням. Завод оснащений унікальним обладнанням, що дозволяє обробляти великогабаритні деталі - до 8,5 метрів у довжину.

У складальному цеху проводиться збірка верстатів та виробів, налагодження та випробування перед відвантаженням замовникові.

Інструментальне виробництво виготовляє всі необхідні заводу види оснащення і спеціального інструменту.

Сьогодні Вологодський верстатобудівний вирішує серйозні завдання. Ведеться активна інноваційна політика, впроваджуються сучасні технології, освоюються нові види продукції, шикуються ділові відносини з західними партнерами, зміцнюються зв'язки з клієнтами, залучаються найкращі фахівці галузі.

Завод співпрацює з багатьма підприємствами та організаціями нашого регіону. Створюючи сучасне обладнання, верстатобудівний по праву займає одне з провідних місць серед підприємств машинобудування Північно-Заходу Росії.

Основні показники діяльності ВАТ "Вологодський верстатобудівний завод" за 2001 - 2003р.р.

Тис. руб.

Показники

2001р

2002р

2003р.

2001 до 2003%

2002 до 2003%

1. Виручка, У

80693

83577

48330

- 40,11

-42,17

2. Собівартість, С / с

75228

74929

76386

1,54

1,94

3. Середньорічна вартість основних виробничих фондів, Сгосф

49615

45979

45017

-9,27

-2,09

4. Середньооблікова чисельність працівників, чол.

637

618

598

-6,12

-3,24

5.Прібиль, П

9444

14627

6563

-30,51

-55,13

6.Среднегодовая вартість оборотних коштів Сгобср

55975

60255

64263

14,81

6,65

7.Средняя заробітна плата за (місяць)

1366

1783

1685

23,35

-5,50

2.1 Розрахунки

Показники

2001

2002

2003

2001 до

2003%

2002 до

2003%

1. Фондовіддача, Фо

1,626

1,818

1,074

- 33, 95

- 40, 92

2. Фондомісткість, Фе

0,615

0,55 0

0, 931

51,38

69,27

3. Фондоозброєність, Фв

77,889

74,400

75,279

-3,35

1,18

4. Виробіток на 1 працівника, Ви

126,68

135, 24

80,82

- 36,20

- 40,24

5. Переходи. оборач. обор. середовищ., Коб.ср

1,4

1,4

0,75

-46,43

-46,43

6. Тривалість обороту об. середовищ., До

250

26 0

479

91,6

84,23

7. Рентабельність, Р,%

12,6

19,5

8,6

-31,75

-55,90

1. Фо (2001р.) = В / Сгосф = 80693/49615 = 1,626 тис. руб.

Фо (2002р.) = 83577/45979 = 1,818 тис. руб.

Фо (2003р.) = 48330/45017 = 1,074 тис. руб.

2. Фе (2001) = 1/Фо = 1 / 1, 626 = 0,615

Фе (2002) = 1 / 1, 818 = 0,550

Фе (2003) = 1 / 1, 074 = 0,931

3. Фв (2001) = Сгосф / Ч = 49615/637 = 77,889

Фв (2002) = 45979/618 = 74,400

Фв (2003) = 45017/598 = 75,279

4. Ви (2001) = В / Ч = 80693/637 = 126,68 тис. / чол.

Ви (2002) = 83577/618 = 135,24 тис. / чол.

Ви (2003) = 48330/598 = 80,82 тис. / чол.

5. Коб (2001) = В / обс = 80693/55975 = 1,4 об / на рік

Коб (2002) = 83577/60255 = 1,4 об / на рік

Коб (2003) = 48330/64263 = 0,75 об / на рік

6. До (2001) = Д * ОБС / В = 360 * 55975/80693 = 250дней

До (2002) = 360 * 60255/83577 = 260 днів

До (2003) = 360 * 64263/48330 = 479дней

7. Р осн. про-ва (2001) = П / С = 9444/75228 * 100% = 12,6%

Р (2002) = 14627/74929 * 100% = 19,5%

Р (2003) = 6563/76386 * 100% = 8,6%

Висновки: виходячи з отриманих даних, можна зробити висновок про те, що основні засоби на даному підприємстві використовуються не ефективно, тому що фондовіддача за аналізований період знизилася: 2003 р. в порівнянні з 2001р. на 33,95%, а 2003р. з 2002 на 40,92%. Необхідно провести заходи щодо поліпшення ефективності використання майна підприємства. Перш за все, цього можна досягти за рахунок збільшення обсягів продажу або скорочення обсягів інвестованих коштів.

Фондомісткість показує частку вартості основних фондів припадають на кожен рубль випущеної продукції. Фондовіддача знизилася, а фондомісткість збільшилася, внаслідок падіння виручки: 2003р. в порівнянні з 2001р. на 51,38%, а 2003р. з 2002р. на 69,27%.

Фондоозброєність знизився в 2003р. з 2001р. на 3,35% - це означає, що забезпеченість підприємства основними фондами так само знизилася, продуктивність праці теж зменшилася.

За рахунок того, що відбулося зниження основних виробничих фондів, вироблення теж зменшилася: 2003р. з 2001р на 36,20%, 2003р. з 2002р. на 40,24%. Коефіцієнт оборотності оборотних коштів знизився в 2003р. з 2001р. на 46,43%, а в 2003р. з 2002р. залишився на тому ж рівні. Це є свідченням наявності негативної тенденції у розвитку підприємства. Поліпшити це значення можна за рахунок прийняття наступних управлінських рішень:

1. збільшення продажів за рахунок цінової конкуренції, підвищення якості продукції, післяпродажного обслуговування.

2. планомірне зменшення загальної величини активів.

Обороти збільшилися: у 2003р. з 2001р. на 91,6%, а в 2003р. з 2002р. на 84,23%. Чим вище показник оборотності в днях, тим більше затоварення, тим повільніше можна реалізувати ТМЦ.

Зниження рентабельності свідчить про скорочення прибутковості комерційної діяльності, недостатньо ефективному характері виробництва. Так, наприклад, в 2003р. в порівнянні з 2001р. рентабельність зменшилася на 31,75%, а в 2003р. з 2002р. - Зменшилася на 55,9%.

2.2 Аналіз динаміки і структури балансу


Н

До


Н

До

А 1

113

873

П 1

95628

85510

А 2

13964

17129

П 2

95628

98470

А 3

41692

41448

П 3

0

0

А 4

50865

49812

П 4

16022

16194

А1 (Н) = 113; А2 (Н) = 13964; А3 (Н) = 41683-0 +9 = 41692;

А4 (Н) = 45979 +368 +4518 = 50865; А1 (К) = 873; А2 (К) = 17129; А3 (К) = 41439 +9 = 41448; А4 (До) = 45017 +310 +4485 = 49812 ;

П1 (Н) = 35880 +2482 +956 +29324 +20167 +6819 = 95628; П2 (Н) = 95628; П3 (Н) = 0; П4 (Н) = 16022; П1 (К) = 36440 +3083 +973 +18527 +16917 +9570 = ​​85510; П2 (К) = 98470; П3 (К) = 0; П4 (К) = 16194

А1 (Н) 113 <П1 (Н) 95628А1 (К) 873 <П1 (К) 85540

А2 (Н) 13964 <П2 (Н) 95628 А2 (К) 17129 <П2 (К) 98470

А3 (Н) 41692> П3 (Н) 0 А3 (К) сорок одна тисяча чотиреста сорок вісім> П3 (До) 0

А4 (Н) 50865> П4 (Н) 16022 А4 (К) 49812> П4 (К) 16194

Висновок: Для визначення ліквідності балансу слід зіставити підсумки наведених груп по активу і пасиву. Баланс вважається абсолютно ліквідним, якщо: виконується рівність: в нашому випадку тільки третя група відповідає вимогам, значить, баланс даного підприємства вважається неліквідним.

Актив

Порівняння

Пасив

А 1

> =

П 1

А 2

> =

П 2

А 3

> =

П 3

А 4

= <

П 4

2.3 Аналіз ліквідності підприємства

1. Визначаємо коефіцієнт загальної (поточної) ліквідності:

(Н) = 60255/95628 = 0,63 <2, повинен бути> 2

(К) = 64263/98470 = 0,65 <2

2. Визначаємо коефіцієнт абсолютної ліквідності:

(Н) = 113/95628 = 0,001 <0,1, повинен бути> 0,1

(К) = 873/98470 = 0,009 <0,1

3. Знаходимо коефіцієнт критичної ліквідності:

А1 + А2/П1 + П2> 1,

в нашому випадку:

(Н) = (113 +13964) / (95628 +95628) = 0,07 <1;

(До) = (873 +17129) / (85540 +98470) = 0,1 <1

4. Розраховуємо чистий оборотний капітал:

ЧОК = 290стр.-690стр.

(Н) = 60255-95628 =- 35373 і (К) = 64263-98470 =- 34207

Недолік чистого оборотного капіталу може привести підприємство до банкрутства, оскільки даний розрахунок свідчить про його нездатність вчасно погасити короткострокові зобов'язання.

Висновок: дане підприємство перебуває під загрозою банкрутства.

2.4 Аналіз фінансової стійкості підприємства

Проведемо аналіз фінансового стану підприємства за допомогою абсолютних показників фінансової стійкості:

  1. СОС (Н) = 16022-51395 =- 35373

СОС (К) = 16194-50401 =- 34207

  1. СД (Н) =- 35 373 +0 =- 35373

СД (К) =- 34 207 +0 =- 34207

  1. ОІ (Н) =- 35 373 +0 =- 35373

ОІ (К) =- 34 207 +6480 =- 27727

  1. Δ СОС (Н) =- 35373-41683 =- 6310

Δ СОС (К) =- 34207-41439 =- 7232

  1. Δ СД (Н) =- 35373-41683 =- 6310

Δ СД (К) =- 34207-41439 =- 7232

  1. Δ ОІ (Н) =- 35373-41683 =- 6310

Δ ОІ (К) =- 27727-41439 =- 13712

Висновок: якщо показники 4,5,6 <0, то недоліки, як у нашому випадку, прирівнюються до нуля. Наша модель має вигляд (0, 0, 0). Робимо висновок, що у нашого підприємства кризовий фінансовий сотояние.

2.5 Аналіз ділової активності підприємства

При оцінці ділової активності підприємства аналізуються такі показники, як вироблення, фондовіддача, оборотність оборотних коштів, тривалість обороту.

  1. Вироблення. На даному підприємстві вироблення в 2003 р. значно знизилася у порівнянні з 2001 р. на 36,20%, з 2002 р. на 40,24%. Це погано позначилося на роботі підприємства. При зменшенні вироблення відповідно зменшується і продуктивність праці, а значить у кінцевому підсумку скоротилася і прибуток.

  2. Фондовіддача. Цей показник теж скоротився в 2003 р. з 2001р. на 33,95% і з 2002 р. на 40,92%. Все це говорить про несприятливу тенденцію, яка склалася на підприємстві, що аналізується, і вказує на неефективне використання основних засобів.

  3. Оборотність оборотних коштів. У даному випадку також відбулося зниження цього показника в 2003 р. з 2001 і 2002 р. на 46,43%. що свідчить про неефективне використання оборотного коштів підприємства.

Зростання товарно-матеріальних запасів, зменшення їх оборотності в більшості випадків може свідчити про нераціональну фінансово-економічній політиці підприємства, яку необхідно переглянути та внести необхідні корективи. Для поліпшення цього показника необхідно використовувати можливості скорочення запасів і підвищення рівня продажів.

4. Тривалість обороту

Показник "термін обороту запасів у днях", що відображає швидкість реалізації запасів в цілому, збільшився в абсолютному вираженні в 2003 р. з 2001р. на 229 дні, з 2002 р. на 219 днів. Чим вище показник оборотності запасів в днях, тим більше коштів пов'язано з цією, найменш ліквідної групою активів, тим більше затоварення, тим повільніше можна реалізувати товарно-матеріальні цінності, і в разі необхідності, погасити борги.

Висновок: при оцінці підприємства у ВАТ "ВСЗ" спостерігається несприятлива тенденція. Його ділова активність знизилася, тому що основні показники зменшилися у порівнянні з минулим роком.

Для прискорення оборотності в першу чергу потрібно збільшити випуск продукції без додаткового залучення фінансових ресурсів. Крім того, за рахунок прискорення оборотності капіталу відбувається збільшення суми прибутку, так як зазвичай до вихідної грошовій формі він повертається з приростом. Якщо виробництво і реалізація продукції є збитковими, то прискорення оборотності коштів веде до погіршення фінансових результатів і "проїдання" капіталу.

3. Удосконалення політики управління прибутком підприємства

Враховуючи наявність проблем управління прибутком і рентабельністю виробництва, підхід до механізму управління повинен носити комплексний характер. У першу чергу, це безпосередньо пов'язано з ефективним управлінням операційної системи в цілому, тобто системи забезпечення виробництва продукції підприємства.

Від керівника вимагається, перш за все, вміння ефективно вести справу, тобто збільшувати прибуток. Відомі дві основні можливості збільшення прибутку: перша - нарощування обсягу випуску і реалізації товарів, друга - зменшення витрат. У наших умовах, коли практично на кожному підприємстві є малорентабельні, збиткові виробництва, перший шлях здається нереальним. Однак, ретельний економіко-організаційний аналіз може підказати вихід навіть з такого глухого куту.

При незмінних економічних умов легше було планувати і опрацьовувати програму. Всі функції з реалізації програми перекладалися на підприємства. Проаналізувавши ситуацію, необхідно створювати програму в комплексі для її кращої реалізації. Головний наголос робиться на конкретне вдосконалення господарювання, особливо на тих ділянках, які приносили збиток (або були малорентабельні). В іншому випадку слід поставити питання про їх ліквідацію.

Управління прибутком підприємства зводиться до розробки механізму організаційно-економічного впливу за результатами роботи підприємства, на підвищення його ефективності в порівнянні з витратами, пошуку комплексу інструментів, що дозволяють зі стихійного отримання доходів підприємств перейти до регульованих доходів. У той же час, недостатньо забезпечити тільки прибутковість підприємства.

Прибуток повинен бути настільки вагомою, щоб забезпечувати всі розширене відтворення, рішення що стоять перед підприємством задач. У сучасний період ринкова конкуренція повинна бути більш жорсткою, але не за рахунок чинника ціни, а в результаті появи більш витончених, тонких методів і форм суперництва підприємств на ринку. Виживання підприємства все частіше обумовлюється дією факторів більш дострокового порядку, ніж просто економія на будь-яких видах прямих або непрямих затрат. Необхідно, щоб підприємство набагато більше часу приділяло таких сфер, як реалізація і збут продукції, збільшення доходів, ніж власне управління виробництвом з метою зниження витрат. Так як потреби і запити споживачів швидко поширюються по всьому світу, то вони стають надзвичайно індивідуалізованими, а ринки дуже різноманітними за своєю структурою; керівництво підприємства, якщо воно прагне до успіху на ринку, має неухильно дотримуватися правила: робити, перш за все, ставку на збільшення доходів, а не на зниження витрат хоча вони і взаємопов'язані.

Таким чином, в даний час необхідно, щоб керівництво підприємства робило упор не тільки на отримання максимального прибутку, а на отримання максимального доходу. Як вже згадувалося, максимальне отримання прибутку в основному зв'язується зі зниженням виробничих витрат. Однак, в умовах, коли самими витратами підприємство може управляти, в основному тільки витрачаючи їх кількості, а ціна на кожен вхідний матеріал (ресурс) практично некерованим, а в умовах не сповільнюється інфляції і безконтрольності, підприємство вкрай обмежена у можливості знижувати виробничі витрати, домагаючись таким шляхом збільшення прибутку. Тому, тут виникає необхідність переоцінки інших якісних характеристик, що впливають на збільшення доходів підприємства.

Сучасне виробництво має відповідати наступним параметрам:

1. Володіти великою гнучкістю, здатністю швидко змінювати асортимент виробів, оскільки нездатність постійно пристосовуватися до запитів споживачів, прирече підприємство на банкрутство.

2. Технологія виробництва ускладнилася на стільки, що вимагає зовсім нові форми контролю, організації та поділу праці.

3. Вимоги до якості не просто зросли, а зовсім змінили характер. Мало випускати хорошу продукцію, необхідно ще думати про організацію післяпродажного обслуговування, про надання споживачам додаткових фірмових послуг.

4. Різко змінилася структура витрат виробництва. Одночасно все більш зростає частка витрат, пов'язаних з реалізацією продукції. Все це вимагає принципово нових підходів до управління та організації виробництва, безпосередньо стосується і управління прибутком. Більше того, вони повинні знайти гідне місце в розробці управління нею в рамках підприємства в цілому.

Особливою проблемою є і підвищення ефективності діяльності підприємства по збуту продукції. Перш за все, необхідно більше уваги приділяти підвищенню швидкості руху оборотних коштів, скорочення всіх видів запасів, домагатися максимально швидкого просування готових виробів від виробника до споживача. Природно, що такий підхід вимагає зовсім іншої дії в управлінні якістю продукції та організації поставок.

Здійснюючи тактику постійних поліпшень навіть у давно відомих виробах, можна забезпечити собі неухильне зростання частки ринку, обсягів продажів і доходів. Необхідно вміти керувати доходами, а, отже, і прибутком.

При розгляді прибутку стикаються інтереси різних сторін:

держави, яке розраховує на зростання виробництва і реалізацію продукції, збільшення прибутку, що означає наростання податкових відрахувань в бюджет;

трудового колективу, який розраховує на свою частку прибутку;

банків, яких турбує платоспроможність фірми, зворотність отриманих позик і забезпечення представлення нових;

керівництва підприємства, що прагне якомога більшу частину прибутку залишити нерозподіленим, в якості ресурсу, резерву, що дозволяє зміцнювати основи самофінансування.

Керівнику доведеться так планувати розподіл прибутку, щоб не завдати шкоди ні одній стороні, і в той же час забезпечити добробут підприємства.

На діяльність підприємств має велику увагу надавати гнучке державне регулювання з використанням економічних важелів. У країнах Заходу держава впливає на них через систему стимулюючих заходів. Прискорена амортизація забезпечується за рахунок зменшення оподатковуваного прибутку. Цим методом держава регулює рентабельність у різних секторах економіки. Найбільш швидка амортизація передбачена в передових галузях індустрії. Крім іншого, така політика підштовхує підприємства до прискореного оновлення основного капіталу, обладнання, що випускається.

Оборот виробничих фондів є безперервний, періодично повторюваний процес, в результаті якого авансована вартість повністю повертається до своєї вихідної форми. У результаті забезпечується процес відтворення. Швидкість обороту вимірюється кількістю його оборотів, що здійснюються протягом року. Його прискорення означає скорочення часу виробництва або часу звернення і свідчить про підвищення ефективності використовуваного капіталу. Крім того, прискорення впливає на: прибуток у бік її підвищення, на зниження собівартості продукції і підвищення рентабельності виробництва.

Таким чином, до основних факторів, що впливає на прибуток відносяться:

1. Конкурентоспроможність продукції, що випускається, в силу того, що підприємство повинно існувати для споживача і тільки клієнти, потреби яких задовольняються, дають підприємству можливість вижити на ринку і отримати дохід.

2. Висока мобільність на ринку, свобода економічного маневру, що робить об'єктивно необхідними урахування ринкової кон'юнктури, гнучке маневрування усіма наявними ресурсами для досягнення ефекту.

3. Ритмічність і гнучкість виробництва, здатність швидко змінювати асортимент продукції відповідно до запитів споживачів.

4. Розробка заходів щодо поліпшення продукції, що випускається, здатність підприємства дати споживачеві товар більш високої якості або володіє будь-якими новими властивостями, причому за тугіше ціну, при тих же витратах виробництва.

Всі ці фактори є важливими для ефективного функціонування підприємства, тільки з їх допомогою підприємство зможе отримати максимальний прибуток. Однак провідним є виробництво товарів більш високої якості, іншими словами, задоволення на потреби споживачів та визначення набору товарних груп, найбільш бажаних для успішної роботи на ринку. Товар, попит на який існує, вважається рентабельним і буде приносити підприємству більше монополістів виробників, їх можна регулювати.

Управління прибутком підприємства зводиться до розробки механізму організаційно-економічного впливу на результат підприємства, оскільки дозволяє зі стихійного отримання доходів перейти до регульованих доходів.

Управління прибутком має носити державний характер. Необхідна чітко пророблена податкова політика держави, так як вона є необхідним інструментом проведеної реформи. Податкова система повинна бути гнучкою, стимулювати розвиток передових, ефективних виробництв, а податки повинні бути чіткими і стабільними. Саме стабільність призведе до збільшення прибутку (доходу) підприємства.

З метою вдосконалення управління прибутком необхідно:

1. Суворе дотримання укладених договорів на постачання продукції. Особливо важливо зацікавити підприємство у виробництві престижних і найбільш потрібних для ринку виробів.

2. Проведення масштабної і ефективної політики в галузі підготовки персоналу, що являє собою особливу форму вкладення капіталу.

3. Підвищення ефективності діяльності підприємства по збуту продукції. Перш за все, необхідно більше уваги приділяти підвищенню швидкості руху оборотних коштів, скорочення всіх видів запасів, домагатися максимально швидкого просування готових виробів від виробника до споживача.

4. Зниження непродуктивних витрат і втрат.

5. Впровадження у практику оперативного обліку витрат на виробництво продукції.

6. Застосування найсучасніших механізованих і автоматизованих засобів для вирішення завдань аналізу прибутку та рентабельності.

7. Здійснити перенесення акцентів в управлінні прибутком на управління доходом підприємства.

Виконання цих пропозицій значно підвищить ефективність управління прибутком на підприємстві.

Висновок

У курсовій роботі викладені теоретичні та практичні питання, що стосуються аналізу фінансово-господарської діяльності підприємства та шляхи удосконалення управління прибутком на прикладі ВАТ "Вологодський верстатобудівний завод".

В умовах ринкової економіки кожна організація в результаті своєї виробничої діяльності отримує грошовий еквівалент, і кожне виробництво являє собою процес виробничого споживання предметів і засобів праці, а також живої праці. Різницею між цими фінансовими показниками є основа економічного розвитку організації - прибуток.

У першій частині роботи розглянуто економічна категорія "прибуток" її види, склад і шляхи формування, управління прибутком в умовах ринкової економіки.

По-другій частині курсової роботи проведений аналіз фінансово-господарської діяльності підприємства на прикладі ВАТ "Вологодський верстатобудівний завод". Дана організаційно-економічна характеристика, за даними бухгалтерської звітності за 2001 - 2003 рік. Розраховані такі показники, як фондомісткість, фондовіддача, рентабельність, коефіцієнт оборотності оборотних коштів, тривалість обороту. Виявлено, що жоден з показників не досягає нормального рівня. За багатьма показниками явного поліпшення не спостерігається.

Встановлено, що за 2003 рік підприємство отримало прибутку на 30,51% менше, ніж у 2001 році. Такий результат вийшов за рахунок скорочення виручки. Виручка від реалізації товарів, послуг, робіт скорочується (в 2003 році від виручки за 2001 рік на 40,11% а в 2003 році від виручки 2002 р. на 42,17%. Собівартість продукції збільшилася (у 2003 році від 2001 р. на 1,54%, а в 2003 році - 1,94% від 2002 року).

Якщо у 2002 році темп зростання прибутку збільшився в порівнянні з 2001 роком, то ці показники за 2003 рік показують катастрофічне становище. Причому, в 2002 році темп зростання прибутку виявляється вище темпу росту прибутку від реалізації продукції на 54,88% з 2001 роком. Це пов'язано зі зменшенням собівартості на 299 тис. руб. З'ясовано, що рентабельність виробництва за аналізований період неухильно зменшувалася. У 2003 році в порівнянні з 2001 роком вона зменшилася на 31,75%, а з 2002 роком на 55,9%. Фондомісткість 2003 підвищилася в порівнянні з 2001 роком на 51,38%. Це свідчить про зниження ефективності використання основних засобів і веде до перевитрати капітальних вкладень. Оборотність оборотних коштів 2003 року зменшилася в порівнянні з 2001 роком на 46,43% і відповідно збільшилася тривалість обороту. Зменшення оборотності оборотних коштів веде до збільшення обсягів в запасах сировини, матеріалів, і уповільнює вивільнення грошових коштів, раніше вкладених в ці запаси.

У третій частині викладені шляхи вдосконалення управління прибутком у ВАТ "Вологодський верстатобудівний завод". З'ясовано, що основними причинами скорочення прибутку ВАТ "Вологодський верстатобудівний завод" у 2003 році є зменшення виручки від реалізації продукції, товарів, послуг. Як показав аналіз результатів маркетингового дослідження, проведеного в березні 2004 року методом опитувальних листів, зменшення виручки від реалізації, перш за все, пов'язано з моральним старінням пропонованих видів послуг.

З метою вдосконалення управління прибутком пропонується розробити заходи, що забезпечують:

Проведення масштабної і ефективної політики в галузі підготовки персоналу, що являє собою особливу форму вкладення капіталу.

Підвищення ефективності діяльності підприємства по збуту продукції. Перш за все, необхідно більше уваги приділяти підвищенню швидкості руху оборотних коштів, скорочення всіх видів запасів, домагатися максимально швидкого просування готових виробів від виробника до споживача.

Зниження невиробничих витрат і втрат.

Виконання цих пропозицій значно підвищить ефективність управління прибутком на підприємстві.

Список літератури

1. Гаврилова О.М. Фінанси організацій (підприємств): навчальний посібник / О.М. Гаврилова, А.Л. Попов. - М.: КНОРУС, 2005. - 576с.

2. Дронов Р.І., "Оцінка фінансового стану підприємства", Фінанси, - № 4, 2001;

3. Гіляровський Л.Т., Вехорева А.А, Аналіз та оцінка фінансової стійкості комерційного підприємства. - СПб.: Пітер, 2003;

4. Грибов В.Д., Економіка підприємства: Учеб. Посібник. -М: Фінанси і статистика, 2004;

5. Ковальов В.В., Ковальов Віт. В., Фінанси підприємств: Навч. - М.: ТК Велбі, Проспект, 2004;

6. Маркар'ян Е.А., Герасименко Г.П., Маркар'ян С.Е., Фінансовий аналіз: Навчальний посібник. - 3-е изд., Перераб. і доп. - М.: ІД ФБК-ПРЕС, 2002;

7. Семенов В. М., Економіка підприємства: навч. для студентів вузів, які навчаються за екон. спеціальностями СПб:, Пітер, 2006;

8. Чернов В.А., Економічний аналіз. Під ред. проф. М.І. Баканова. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2003;

9. Богатко О.М. Основи економічного аналізу господарюючого суб'єкта, М.: Фінанси і статистика, 2007р.

10. Глазунов В.М. Управління доходом фірми. / / Фінанси. 2001 № 8, с.20.

11. Любушин Н.П., Лещева В.Б., Дьякова В.Г., Аналіз фінансово-економічної діяльності підприємства:. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2003;

12. Басовский Л.Є., Басовська Є.М., Комплексний економічний аналіз господарської діяльності: Навчальний посібник. - М.: ИНФРА - М, 2004;

13. . Вахрін П.І., Фінансовий аналіз в комерційних та некомерційних організаціях, - М.: Видавничо-книготорговий центр Маркетинг, 2001;

Додаток 1

БУХГАЛТЕРСЬКИЙ БАЛАНС

Коди

Форма № 1 по ОКУД

0710001

на 1 січня 2002

Дата (рік, місяць, число)

Організація: ВАТ "Вологодський верстатобудівний завод"

за ЄДРПОУ

00200954

Ідентифікаційний номер платника податків

ІПН

3525015690

Вид діяльності: верстатобудування

по ОКДП

2922

Організаційно-правова форма / форма власності: відкрите акціонерне бщество

по ОКОПФ / ОКФС

47/17

Одиниця виміру: тис. руб.

по ОКЕІ

АКТИВ

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

1

2

3

4

I. Необоротні активи

Нематеріальні активи (04, 05)

110

368

310

патенти, ліцензії, товарні знаки (знаки обслуговування), інші аналогічні з переліченими права та активи

111

368

310

організаційні витрати

112

-

-

ділова репутація організації

113

-

-

Основні засоби (01, 02, 03)

120

49 779

49 615

земельні ділянки і об'єкти природокористування

121

-

-

будівлі, машини та обладнання

122

49 779

49 615

Незавершене будівництво (07, 08, 16, 61)

130

5 446

5 624

Прибуткові вкладення в матеріальні цінності (03)

135

-

-

майно для передачі в лізинг

136

-

-

майно, що надається за договором прокату

137

-

-

Довгострокові фінансові вкладення (06,82)

140

948

57

інвестиції в дочірні суспільства

141

-

-

інвестиції в залежні суспільства

142

-

-

інвестиції в інші організації

143

57

57

позики, надані організаціям на термін більше 12 місяців

144

-

-

інші довгострокові фінансові вкладення

145

891

-

Інші необоротні активи

150

-

-

РАЗОМ по розділу I

190

56 541

55 606

II. ОБОРОТНІ АКТИВИ

Запаси

210

32 142

40 421

сировину, матеріали та інші аналогічні цінності (10, 12, 13, 16)

211

11 014

10 588

тварини на вирощуванні та відгодівлі (11)

212

-

-

витрати в незавершеному виробництві (витратах звернення) (20, 21, 23, 29, 30, 36, 44)

213

5 213

10 436

готова продукція і товари для перепродажу (16, 40, 41)

214

10 508

13 584

товари відвантажені (45)

215

4 802

4 494

витрати майбутніх періодів (31)

216

605

1 319

інші запаси і витрати

217

-

-

Податок на додану вартість по придбаним цінностям (19)

220

1 890

2 626

Дебіторська заборгованість (платежі по якій очікуються більш ніж через 12 місяців після звітної дати)

230

-

-

покупці і замовники (62, 76, 82)

231

-

-

векселі до отримання (62)

232

-

-

заборгованість дочірніх і залежних товариств (78)

233

-

-

аванси видані (61)

234

-

-

інші дебітори

235

-

-

Дебіторська заборгованість (платежі по якій очікуються протягом 12 місяців після звітної дати)

240

18 191

12 340

покупці і замовники (62, 76, 82)

241

7 446

4 084

векселі до отримання (62)

242

-

-

заборгованість дочірніх і залежних товариств (78)

243

-

-

заборгованість учасників (засновників) за внесками до статутного капіталу (75)

244

-

-

аванси видані (61)

245

-

-

інші дебітори

246

10 745

8 256

Короткострокові фінансові вкладення (56,58,82)

250

100

-

позики, надані організаціям на термін менше 12 місяців

251

-

-

власні акції, викуплені в акціонерів

252

-

-

інші короткострокові фінансові вкладення

253

100

-

Грошові кошти

260

33

387

каса (50)

261

6

7

розрахункові рахунки (51)

262

1

380

валютні рахунки (52)

263

-

-

інші грошові кошти (55, 56, 57)

264

26

-

Інші оборотні активи

270

201

201

РАЗОМ по розділу II

290

52 557

55 975

БАЛАНС (сума рядків 190 + 290)

300

109 098

111 581

ПАСИВ

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

410

57

57

420

51 198

51 205

430

-

-

резерви, утворені відповідно до законодавства

431

-

-

резерви, утворені відповідно до установчих документів

432

-

-

440

10 309

10 309

460

-

-

465

(21 464)

(21 464)

470

-

-

475

-

(5 202)

490

40 100

34 905

БАЛАНС (сума рядків 490 + 590 + 690)

700

40 100

34 905

Додаток 2

БУХГАЛТЕРСЬКИЙ БАЛАНС

Коди

Форма № 1 по ОКУД

0710001

на 1 січня 2003

Дата (рік, місяць, число)

Організація: ВАТ "Вологодський верстатобудівний завод"

за ЄДРПОУ

00220954

Ідентифікаційний номер платника податків

ІПН

3525015690

Вид діяльності: Верстатобудування

по ОКДП

14220

Організаційно-правова форма / форма власності: Акціонерне товариство

по ОКОПФ / ОКФС

47/17

Одиниця виміру: тис. руб.

по ОКЕІ

АКТИВ

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

1

2

3

4

I. Необоротні активи

Нематеріальні активи (04, 05)

110

178

176

патенти, ліцензії, товарні знаки (знаки обслуговування), інші аналогічні з переліченими права та активи

111

178

176

організаційні витрати

112

-

-

ділова репутація організації

113

-

-

Основні засоби (01, 02, 03)

120

49 620

45 979

земельні ділянки і об'єкти природокористування

121

-

-

будівлі, машини та обладнання

122

49 620

45 979

Незавершене будівництво (07, 08, 16, 61)

130

4 644

4 518

Прибуткові вкладення в матеріальні цінності (03)

135

-

-

майно для передачі в лізинг

136

-

-

майно, що надається за договором прокату

137

-

-

Довгострокові фінансові вкладення (06,82)

140

57

9

інвестиції в дочірні суспільства

141

-

-

інвестиції в залежні суспільства

142

-

-

інвестиції в інші організації

143

57

9

позики, надані організаціям на термін більше 12 місяців

144

-

-

інші довгострокові фінансові вкладення

145

-

-

Інші необоротні активи

150

-

713

РАЗОМ по розділу I

190

54 499

51 395

II. ОБОРОТНІ АКТИВИ

Запаси

210

40 599

41 683

сировину, матеріали та інші аналогічні цінності (10, 12, 13, 16)

211

9 653

10 888

тварини на вирощуванні та відгодівлі (11)

212

-

-

витрати в незавершеному виробництві (витратах звернення) (20, 21, 23, 29, 30, 36, 44)

213

11 395

4 173

готова продукція і товари для перепродажу (16, 40, 41)

214

13 584

20 584

товари відвантажені (45)

215

4 494

4 651

витрати майбутніх періодів (31)

216

1 473

1 387

інші запаси і витрати

217

-

-

Податок на додану вартість по придбаним цінностям (19)

220

2 626

3 800

Дебіторська заборгованість (платежі по якій очікуються більш ніж через 12 місяців після звітної дати)

230

-

-

покупці і замовники (62, 76, 82)

231

-

-

векселі до отримання (62)

232

-

-

заборгованість дочірніх і залежних товариств (78)

233

-

-

аванси видані (61)

234

-

-

інші дебітори

235

-

-

Дебіторська заборгованість (платежі по якій очікуються протягом 12 місяців після звітної дати)

240

12 151

13 964

покупці і замовники (62, 76, 82)

241

4 084

5 146

векселі до отримання (62)

242

-

-

заборгованість дочірніх і залежних товариств (78)

243

-

-

заборгованість учасників (засновників) за внесками до статутного капіталу (75)

244

-

-

аванси видані (61)

245

-

-

інші дебітори

246

8 067

8 818

Короткострокові фінансові вкладення (56,58,82)

250

-

400

позики, надані організаціям на термін менше 12 місяців

251

-

-

власні акції, викуплені в акціонерів

252

-

-

інші короткострокові фінансові вкладення

253

-

400

Грошові кошти

260

387

113

каса (50)

261

7

35

розрахункові рахунки (51)

262

380

78

валютні рахунки (52)

263

-

-

інші грошові кошти (55, 56, 57)

264

-

-

Інші оборотні активи

270

201

295

РАЗОМ по розділу II

290

55 964

60 255

БАЛАНС (сума рядків 190 + 290)

300

110 463

111 650

ПАСИВ

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

410

57

57

420

51 205

51 213

430

-

-

резерви, утворені відповідно до законодавства

431

-

-

резерви, утворені відповідно до установчих документів

432

-

-

440

10 309

7 671

460

-

-

465

(27 866)

(27 866)

470

-

-

475

-

(14 627)

490

33 705

16 448

БАЛАНС (сума рядків 490 + 590 + 690)

700

33 705

16 448

Додаток 3

БУХГАЛТЕРСЬКИЙ БАЛАНС

Коди

Форма № 1 по ОКУД на 1 січня 2004

Дата (рік, місяць, число)

0710001

Організація: ВАТ "Вологодський верстатобудівний завод"

за ЄДРПОУ

07542508

Ідентифікаційний номер платника податків

ІПН

Вид діяльності: верстатобудування

по ОКДП

14620

Організаційно-правова форма / форма власності: акціонерне товариство відкритого типу

по ОКОПФ / ОКФС

47

Одиниця виміру: тис. руб.

по ОКЕІ

АКТИВ

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

I. Необоротні активи

Нематеріальні активи (04, 05)

110

368

310

патенти, ліцензії, товарні знаки (знаки обслуговування), інші аналогічні з переліченими права та активи

111

368

310

організаційні витрати

112

-

-

ділова репутація організації

113

-

-

Основні засоби (01, 02, 03)

120

45979

45017

земельні ділянки і об'єкти природокористування

121

-

-

будівлі, машини та обладнання

122

45979

45017

Незавершене будівництво (07, 08, 16, 61)

130

4518

4485

Прибуткові вкладення в матеріальні цінності (03)

135

-

-

майно для передачі в лізинг

136

-

-

майно, що надається за договором прокату

137

-

-

Довгострокові фінансові вкладення (06,82)

140

9

9

інвестиції в дочірні суспільства

141

-

-

інвестиції в залежні суспільства

142

-

-

інвестиції в інші організації

143

-

-

позики, надані організаціям на термін більше 12 місяців

144

-

-

інші довгострокові фінансові вкладення

145

-

-

Інші необоротні активи

150

713

713

РАЗОМ по розділу I

190

51395

50401

II. ОБОРОТНІ АКТИВИ

Запаси

210

41683

41439

сировину, матеріали та інші аналогічні цінності (10, 12, 13, 16)

211

10888

12421

тварини на вирощуванні та відгодівлі (11)

212

-

-

витрати в незавершеному виробництві (витратах звернення) (20, 21, 23, 29, 30, 36, 44)

213

4173

5318

готова продукція і товари для перепродажу (16, 40, 41)

214

20584

18899

товари відвантажені (45)

215

4651

4373

витрати майбутніх періодів (31)

216

1387

428

інші запаси і витрати

217

-

-

Податок на додану вартість по придбаним цінностям (19)

220

3800

4187

Дебіторська заборгованість (платежі по якій очікуються більш ніж через 12 місяців після звітної дати)

230

-

-

покупці і замовники (62, 76, 82)

231

-

-

векселі до отримання (62)

232

-

-

заборгованість дочірніх і залежних товариств (78)

233

-

-

аванси видані (61)

234

-

-

інші дебітори

235

-

-

Дебіторська заборгованість (платежі по якій очікуються протягом 12 місяців після звітної дати)

240

13964

17129

покупці і замовники (62, 76, 82)

241

5146

7131

векселі до отримання (62)

242

-

-

заборгованість дочірніх і залежних товариств (78)

243

-

-

заборгованість учасників (засновників) за внесками до статутного капіталу (75)

244

-

-

аванси видані (61)

245

-

-

інші дебітори

246

8818

9998

Короткострокові фінансові вкладення (56,58,82)

250

400

360

позики, надані організаціям на термін менше 12 місяців

251

власні акції, викуплені в акціонерів

252

-

-

інші короткострокові фінансові вкладення

253

400

360

Грошові кошти

260

113

873

каса (50)

261

35

43

розрахункові рахунки (51)

262

78

830

валютні рахунки (52)

263

-

-

інші грошові кошти (55, 56, 57)

264

-

-

Інші оборотні активи

270

295

275

РАЗОМ по розділу II

290

60255

64263

БАЛАНС (сума рядків 190 + 290)

300

111650

114664

ПАСИВ

III. КАПІТАЛ І РЕЗЕРВИ

Статутний капітал (85)

410

111

111

Додатковий капітал (87)

420

39 247

39 247

Резервний капітал (86)

430

28

28

резерви, утворені відповідно до законодавства

431

-

-

резерви, утворені відповідно до установчих документів

432

28

28

Фонд соціальної сфери (88)

440

640

158

Цільові фінансування і надходження (96)

450

-

-

Нерозподілений прибуток минулих років (88)

460

-

-

Непокритий збиток минулих років (88)

465

(24 004)

(24 004)

Нерозподілений прибуток звітного року (88)

470

-

654

Непокритий збиток звітного року (88)

475

РАЗОМ по розділу III

490

16 022

16 194

IV. ДОВГОСТРОКОВІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

Позики і кредити (92, 95)

510

-

-

кредити банків, що підлягають погашенню більш ніж через 12 місяців після звітної дати

511

-

-

позики, що підлягають погашенню більш ніж через 12 місяців після звітної дати

512

-

-

Інші довгострокові зобов'язання

520

-

-

РАЗОМ за розділом IV

590

-

-

V. КОРОТКОСТРОКОВІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

Позики і кредити (90, 94)

610

-

6 480

кредити банків, що підлягають погашенню протягом 12 місяців після звітної дати

611

-

3 680

позики, що підлягають погашенню протягом 12 місяців після звітної дати

612

-

2 800

Кредиторська заборгованість

620

35880

36 440

постачальники та підрядники (60, 76)

621

2 482

3 083

векселі до сплати (60)

622

-

-

заборгованість перед дочірніми і залежними товариствами (78)

623

-

-

заборгованість перед персоналом організації (70)

624

956

973

заборгованість перед державними позабюджетними фондами (69)

625

29324

18527

заборгованість перед бюджетом (68)

626

20167

16917

аванси отримані (64)

627

-

-

інші кредитори

628

6 819

9 570

Заборгованість учасникам (засновникам) по виплаті доходів (75)

630

-

-

Доходи майбутніх періодів (83)

640

-

-

Резерви майбутніх витрат (89)

650

-

-

Інші короткострокові зобов'язання

660

-

-

РАЗОМ по розділу V

690

95628

98470

БАЛАНС (сума рядків 490 + 590 + 690)

700

111650

114664

Додаток 4

ЗВІТ ПРО ПРИБУТКИ І ЗБИТКИ

Коди

Форма № 2 по ОКУД

0710002

за 2001 рік

Дата (рік, місяць, число)

Організація: ВАТ "Вологодський верстатобудівний завод"

за ЄДРПОУ

00200954

Ідентифікаційний номер платника податків

ІПН

3525015690

Вид діяльності: верстатобудування

по ОКДП

2922

Організаційно-правова форма / форма власності: відкрите акціонерне бщество

по ОКОПФ / ОКФС

47/17

Одиниця виміру: тис. руб.

по ОКЕІ

з відвантаження

Найменування показника

Код рядка

За звітний період

За аналогічний період попереднього року

1

2

3

4

I. Доходи і витрати по звичайних видах діяльності

Виручка (нетто) від продажу товарів, продукції, робіт, послуг (за мінусом податку на додану вартість, акцизів і аналогічних обов'язкових платежів)

010

80 693

85 070

Собівартість проданих товарів, продукції, робіт, послуг

020

75 228

75 379

Валовий прибуток

029

5 465

9 691

Комерційні витрати

030

2 942

1 267

Управлінські витрати

040

-

-

Прибуток (збиток) від продажу (рядки (010 - 020 - 030 - 040))

050

2 523

8 424

II. Операційні доходи і витрати

Відсотки до отримання

060

107

9

Відсотки до сплати

070

782

99

Доходи від участі в інших організаціях

080

-

-

Інші операційні доходи

090

25 652

35 778

Інші операційні витрати

100

24 691

35 080

III. Позареалізаційні доходи і витрати

Позареалізаційні доходи

120

2 182

75

Позареалізаційні витрати

130

4 165

973

Прибуток (збиток) до оподаткування (рядки 050 + 060 - 070 + 080 + 090 - 100 + 120 - 130)

140

826

8 134

Податок на прибуток та інші аналогічні обов'язкові платежі

150

6 028

10 446

Прибуток (збиток) від звичайної діяльності

160

(5 202)

(3 759)

IV. Надзвичайні доходи і витрати

Надзвичайні доходи

170

-

-

Надзвичайні витрати

180

-

-

Чистий прибуток (нерозподілений прибуток (збиток) звітного періоду) (рядки (160 + 170 - 180))

190

-

-

ДОВІДКОВО. Дивіденди, що припадають на одну акцію: за привілейованими

201

-

-

за звичайними

202

-

-

Передбачувані в наступному звітному році суми дивідендів, що припадають на одну акцію: за привілейованими

203

-

-

за звичайними

204

-

-

Додаток 5

ЗВІТ ПРО ПРИБУТКИ І ЗБИТКИ

Коди

Форма № 2 по ОКУД

0710002

за 2002 рік

Дата (рік, місяць, число)

Організація: ВАТ "Вологодський верстатобудівний завод"

за ЄДРПОУ

00220954

Ідентифікаційний номер платника податків

ІПН

3525015690

Вид діяльності: Верстатобудування

по ОКДП

14220

Організаційно-правова форма / форма власності: Акціонерне товариство

по ОКОПФ / ОКФС

47/17

Одиниця виміру: тис. руб.

по ОКЕІ

з відвантаження

Найменування показника

Код рядка

За звітний період

За аналогічний період попереднього року

1

2

3

4

I. Доходи і витрати по звичайних видах діяльності

Виручка (нетто) від продажу товарів, продукції, робіт, послуг (за мінусом податку на додану вартість, акцизів і аналогічних обов'язкових платежів)

010

83 577

80 594

Собівартість проданих товарів, продукції, робіт, послуг

020

74 929

65 843

Валовий прибуток

029

8 648

14 751

Комерційні витрати

030

2 735

2 826

Управлінські витрати

040

15 686

13 742

Прибуток (збиток) від продажу (рядки (010 - 020 - 030 - 040))

050

(9 773)

(1 817)

II. Операційні доходи і витрати

Відсотки до отримання

060

-

108

Відсотки до сплати

070

1 433

782

Доходи від участі в інших організаціях

080

-

-

Інші операційні доходи

090

24 339

25 652

Інші операційні витрати

100

23 481

24 825

III. Позареалізаційні доходи і витрати

Позареалізаційні доходи

120

880

2 280

Позареалізаційні витрати

130

2 731

4 731

Прибуток (збиток) до оподаткування (рядки 050 + 060 - 070 + 080 + 090 - 100 + 120 - 130)

140

(12 139)

(4 115)

Податок на прибуток та інші аналогічні обов'язкові платежі

150

2 488

5 329

Прибуток (збиток) від звичайної діяльності

160

(14 627)

(9 444)

IV. Надзвичайні доходи і витрати

Надзвичайні доходи

170

-

-

Надзвичайні витрати

180

-

-

Чистий прибуток (нерозподілений прибуток (збиток) звітного періоду) (рядки (160 + 170 - 180))

190

(14 627)

(9 444)

ДОВІДКОВО. Дивіденди, що припадають на одну акцію: за привілейованими

201

-

-

за звичайними

202

-

-

Передбачувані в наступному звітному році суми дивідендів, що припадають на одну акцію: за привілейованими

203

-

-

за звичайними

204

-

-

Додаток 6

ЗВІТ ПРО ПРИБУТКИ І ЗБИТКИ

Коди

Форма № 2 по ОКУД

0710002

за 2003 рік

Дата (рік, місяць, число)

Організація: ВАТ "Вологодський верстатобудівний завод"

за ЄДРПОУ

00220954

Ідентифікаційний номер платника податків

ІПН

3525015690

Вид діяльності: Верстатобудування

по ОКДП

14220

Організаційно-правова форма / форма власності: Акціонерне товариство

по ОКОПФ / ОКФС

47/17

Одиниця виміру: тис. руб.

по ОКЕІ

з відвантаження

Найменування показника

Код рядка

За звітний період

За аналогічний період попереднього року

1

2

3

4

I. Доходи і витрати по звичайних видах діяльності

Виручка (нетто) від продажу товарів, продукції, робіт, послуг (за мінусом податку на додану вартість, акцизів і аналогічних обов'язкових платежів)

010

48330

73806

Собівартість проданих товарів, продукції, робіт, послуг

020

76386

74929

Валовий прибуток

029

4890

5119

Комерційні витрати

030

1172

1393

Управлінські витрати

040

8408

7036

Прибуток (збиток) від продажу (рядки (010 - 020 - 030 - 040))

050

(4690)

(3310)

II. Операційні доходи і витрати

Відсотки до отримання

060

705

691

Відсотки до сплати

070

1 433

782

Доходи від участі в інших організаціях

080

-

-

Інші операційні доходи

090

13654

13852

Інші операційні витрати

100

12671

13575

III. Позареалізаційні доходи і витрати

Позареалізаційні доходи

120

343

133

Позареалізаційні витрати

130

576

848

Прибуток (збиток) до оподаткування (рядки 050 + 060 - 070 + 080 + 090 - 100 + 120 - 130)

140

(4645)

(4466)

Податок на прибуток та інші аналогічні обов'язкові платежі

150

1918

337

Прибуток (збиток) від звичайної діяльності

160

(6563)

(4803)

IV. Надзвичайні доходи і витрати

Надзвичайні доходи

170

-

-

Надзвичайні витрати

180

-

-

Чистий прибуток (нерозподілений прибуток (збиток) звітного періоду) (рядки (160 + 170 - 180))

190

(6563)

(4803)

ДОВІДКОВО. Дивіденди, що припадають на одну акцію: за привілейованими

201

-

-

за звичайними

202

-

-

Передбачувані в наступному звітному році суми дивідендів, що припадають на одну акцію: за привілейованими

203

-

-

за звичайними

204

-

-

Додаток 7

Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Фінанси, гроші і податки | Курсова
378.9кб. | скачати


Схожі роботи:
Удосконалення управління прибутком на підприємстві
Аналіз фінансово-господарської діяльності підприємства на прикладі ВАТ Воронезький верстатобудівний
Удосконалення управління інвестиційною привабливістю підприємства на прикладі ВАТ Нижнекамскшина
Управління прибутком підприємства
Управління прибутком підприємства
Управління прибутком та рентабельністю торгового підприємства
Управління прибутком підприємства ТОВ АРТ КОЛОР
Управління прибутком підприємства ТОВ АРТ-КОЛОР
Управління прибутком підприємства ТОВ АРТ КОЛОР 2
© Усі права захищені
написати до нас
Рейтинг@Mail.ru